NEMES GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAK ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMES GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAK ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013."

Átírás

1 Nemes Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Om: Adószám: Bojt Ady Endre út 4 sz. Tel: 30/ Száml.sz: NEMES GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAK ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nemes Jánosné Kelt: Bojt, március Jóváhagyta: Humán Racionális Innovatív Alapítvány Kelt: 2013 március 28. Érvényes: 2013.szeptember 01.

2 I.BEVEZETÉS 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A hatályos törvények, kormány és miniszteri rendeletek alapján meghatározza a Nemes Szakközépiskola és Szakképző Iskola szervezeti rendjét, felépítését, működésének mechanizmusát, az egyes szervezeti egységek kapcsolódását, egymáshoz való viszonyát, a vezetők és a dolgozók jogait, kötelezettségeit. Az iskolai diákközösségek szervezeti rendjét, a tanulók jogait és kötelességeit. 2. A Szervezeti Működési Szabályzat jogszabályi alapjai: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény. a többször módosított, Közoktatásról szóló, évi LXXIX. törvény, a többször módisított, Szakképzésről szóló, évi LXXVI. Törvény 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet a pedagógusok továbbképzéséről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről, 26/2001. (VII.27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és az eljárás rendjéről, az 138 / X. 8 / a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról, a többször módosított 11/ (VI. 8) MKM. rendelet a nevelési, oktatási intézmények működéséről, A Kormány 217/ (XII. 30.) rendelete az államháztartás működési rendjéről a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény, a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 37/2001. (X.12.) OM rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásáról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet, a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiéniás alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) rendelet, 3. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya: Az a Nemes Szakközépiskola és Szakképző Iskola számára jogszabályokban, helyi rendeletekben meghatározott feladat- és hatásköri, működéssel kapcsolatos előírásokat e Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítettek alapján, azok figyelembevételével kell alkalmazni.

3 Az SZMSZ hatálya kiterjed: az iskola vezetőire, az intézmény közalkalmazottjaira, illetve a részfoglalkozású alkalmazottakra, a diákokra, illetve valamennyi, a szolgáltatást igénybevevő partnerre. II. A NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK A működés rendje: Általános szabályok A tanév rendje Az intézményi tanév, ezen belül is a tanítási év rendjét az oktatási miniszter rendeletben állapítja meg, amely alapját képezi az iskola helyi feladatainak. Az iskolai tanév helyi rendjét a tantestület által jóváhagyott iskolai munkaterv határozza meg. A munkatervhez ki kell kérni: - DÖK - az iskolai szülői munkaközösség - a tanulókat érintő programok vonatkozásában az iskolai diákönkormányzat - gyakorlati képzés esetében, ha a képzés nem az iskolában folyik, a gyakorlati képzés szervezőjének véleményét. Az iskolai tanév helyi rendjében meg kell határozni: - az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, - a szünetek időtartamát, - a megemlékezések, a nemzeti, az iskolai ünnepek megünneplésének időpontját, - az évi rendes diákközgyűlés idejét, - a nevelőtestületi értekezletek időpontját. Az iskolai tanítás nélküli munkanapon szükség esetén gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. 4. A tanulók fogadásának rendje (a nyitva tartás) Az intézmény szorgalmi időben tanítási napokon: - reggel 7 órától a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, egyéb szervezett programok befejezéséig, de legkésőbb 20 óráig van nyitva. Az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására - előzetes kérelem alapján az intézmény vezetője adhat engedélyt. A vezetők nevelési oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. Ennek érdekében a vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét az alábbiak szerint határozzuk meg: Vezetői beosztás megnevezése Igazgató Igazgatóhelyettesek-megbízás esetén főállásüak részmunkaidősök Az intézményben való tartózkodásának rendje Naponta: 8 órában kötetlen munkaidőben Naponta 8-tól -16-ig Naponta 8 órában Munkaszerződés alapján

4 A vezetők az ügyeleti napjukat az érvényes munkatervben határozzák meg. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje: A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények fogja át a pedagógiai munka egészét, segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását, - a tantervi követelményekhez igazodva mérje és értékelje a pedagógus által elért eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére, - támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb, tanulóbarát ellátását, - a szülői közösség, és a tanuló közösség (iskolaszék, diákönkormányzat) észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az oktatás valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai módszer megtalálását, - biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát, - támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes végrehajtását, megtartását, - hatékonyan működjön a megelőző szerepe. 5. A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak A pedagógiai munka belső ellenőrzésére elsősorban, általános jogkörben jogosult: a)az intézmény vezetője, b) az intézményvezető helyettese, helyettesei. A pedagógiai munka belső ellenőrzésébe bevonhatóak a szakmai munkaközösségek. (A szakmai közösségek a pedagógiai munkát csak az érintett szakmai vonalon jogosultak ellenőrizni.) A pedagógiai munka belső, valamely témájú, területre vonatkozó ellenőrzésére az intézmény valamennyi pedagógus dolgozója javaslatot tehet. 6. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái a következők lehetnek: - szóbeli beszámoltatás, - írásbeli beszámoltatás, - értekezlet, - óralátogatás, - gyakorlati és kollégiumi foglalkozások látogatása, - speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok. Az intézményvezető a pedagógiai munka belső ellenőrzése céljából éves munkatervet készít. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel: Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a következők szerint történhet: - külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeke ügyében eljáró személy az erre szükséges időtartamig. Ezekben az időpontokban az intézmény tanulói és tanárai a házirendben meghatározott rend szerint tartanak ügyeletet. Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben: - minden más személy. A külön engedélyt az iskola dolgozójától kell kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély, és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni.

5 Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni: - a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor, illetve - a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor. Az intézményben a vagyonvédelmet és a tanulók védelmét tanulói ügyeleti szolgálat is biztosítja. A tanulói ügyeleti szolgálat működését a házirend tartalmazza. Intézményegység esetén a kapcsolattartás rendje A kapcsolattartás biztosítja az információ cserét. A kapcsolattartás rendjével szemben támasztott követelmények: A napi kapcsolattartásnál az intézményvezető és az elméleti oktatási Intézményegység-vezető valamint a gyakorlati oktatás esetén a gyakorlati oktatásvezető is Kezdeményezheti a kapcsolat felvételt. Az intézményvezető a kapcsolattartásnál köteles figyelembe venni azt, hogy az intézmény munkáját, rendezvényeit úgy kell megszerveznie, irányítania, hogy a tanműhely, a gyakorlóhelyek és a kollégium is megfelelő súlyt kapjon. - Az intézményegység vezetői kötelesek minden intézményvezetői jogkörrel kapcsolatos fontos eseményt, körülményt, tényt időben jelezni az intézményvezető felé. 7. A kapcsolattartás formái: - személyes megbeszélés, tájékoztatás, - telefonos egyeztetés, jelzés, - , - fax - írásos tájékoztatás, - értekezlet, - a tagintézmény ellenőrzése stb. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje: A vezetési feladatok megvalósítása: A, Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. A vezető helyettes megbízását a tantestületi véleményezési jogkör megtartásával az intézményvezető adja. Vezetőhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre kinevezett közalkalmazottja kaphat, a megbízás határozatlan időre szól. A vezetőhelyettes feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területre kiterjed, amelyet munkaköre tartalmaz. Az iskolatitkár szakirányú képesítéssel rendelkező személy. Hatásköre és felelőssége kiterjed a munkakör szerinti feladatokra. B, Az intézményvezető közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézmény megbízott vezetői és a közvetlen munkatársak az intézményvezetőnek tartoznak felelősséggel. Beszámolási kötelezettségük kiterjed az intézmény működésére és pedagógiai munkájára, a belső ellenőrzések tapasztalataira, valamint az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére A nevelési-oktatási intézmény vezetője köteles gondoskodni arról, hogy ő, vagy helyettesének akadályoztatása esetén a:

6 - vezetői, - vezető-helyettesi feladatokat ellássák. Amennyiben : a) az intézmény vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (pl. betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, tudja megtenni, a vezetői feladatokat az intézményvezető-helyettesnek kell ellátnia; b) az intézményvezető helyettese a szükséges, vezető-helyettes feladatkörébe tartozó teendőket akadályoztatása (pl.:betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudja ellátni, az intézményvezető helyettesi feladatokat akkor a munkaközösség-vezetők egyikének, vagy a rangidős tanárnak kell ellátnia. A vezető, illetve a vezető-helyettes helyettesítésére vonatkozó további előírások: - a helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezető, vezető-helyettes helyett, - a helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek, halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri leírásában felhatalmazást kapott, - a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet. 8. A vezető, illetve a vezető helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje a következő: A vezető megnevezése, akit helyettesíteni kell Igazgató általános igazgatóhelyettes távolléte esetén Gyakorlati igazgató helyettes A helyettesítő megnevezése (munkakör) általános igazgatóhelyettes Munka közösség vezető Igazgatóhelyettes vagy a munkaközösség vezető A vezetők és az iskolaszék, valamint az iskolai szülői szervezetek (közösség) közötti kapcsolattartás formája: 9. A vezetők és az iskolaszék közötti kapcsolattartás A nevelési-oktatatási intézmény vezetőjének feladata az iskolaszékkel való együttműködés Az együttműködés és kapcsolattartás során: - a vezetők feladata az iskolaszék jogainak gyakorlásához szükséges: - információs bázis megadása (Az információ bázis megadása alatt kell érteni valamennyi nyilvános, az intézmény működésével kapcsolatos irat, dokumentum hozzáférésének biztosítását, illetve meghatározott dokumentumok közvetlen rendelkezésre bocsátását. Közvetlenül rendelkezésre kell bocsátani azokat az iratokat, dokumentumokat, melyek az iskolaszék jogainak /pl. véleményezési, javaslattevő, illetve egyetértési/ gyakorlásához szükségesek.), - iskolai helyiség biztosítása a szükséges berendezési tárgyakkal; - az iskolaszék feladata, hogy éljen a jogszabály és az iskola más, belső szabályzataiban megadott jogosítványaival, s jogainak gyakorlásával: segítse az intézmény hatékony működését, támogassa a vezetők irányítási, döntési tevékenységét. Az iskolaszék kiemelt feladata, hogy: a) javaslatot tegyen az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, különösen: - az intézmény pedagógiai programjának véleményezésében - az intézmény irányítását érintő kérdésekben, - a vezető személyével kapcsolatos kérdésekben,

7 - az intézmény egészét, vagy a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben; b) egyetértési jogot gyakoroljon - a jogszabályban meghatározott kérdésekben a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor, - a házirend elfogadásakor, - a felnőttképzésben folyó oktatás és az azzal összefüggő szolgáltatás igénybevétele feltételeinek meghatározásakor Az iskolaszék véleményt nyilváníthat: - a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben így a pedagógiai program elfogadása előtt. E jog gyakorlásához az iskola vezetője, illetve az általa kijelölt pedagógus köteles tájékoztatást adni a programhoz. A tájékoztatás adása az iskolaszék kérése alapján történhet. Az iskolaszék és a vezetők kapcsolattartásának egyik speciális eszköze a nevelőtestület összehívásának kezdeményezési joga. Az iskolaszék által a nevelőtestület összehívására tett kezdeményezésről a nevelőtestület dönt. Az iskolaszék és a vezetők kapcsolattartási formái: - szóbeli személyes megbeszélés, - értekezletek, - írásbeli tájékoztatók, - az iskolaszék nevére szóló levelek bontás nélküli átadása az érintett személyeknek, - dokumentum, irat az iskolaszék által gyakorolt jogok írásba foglalásával. 10.A vezetők és a szülői szervezet A szülői szervezetet a vonatkozó jogszabályok alapján megilletik a következő jogok: a) véleményezési jog: - munkaterv véleményezése a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 2. (1) bekezdése alapján, - ha az intézményben nem működik iskolaszék, akkor minden olyan kérdésben, melyben jogszabály rendelkezése alapján az iskolaszék egyetértési jogot gyakorolna, a szülői szervezet (közösség) véleményét ki kell kérni a 11/1994. (VI. 8.) MKM. rendelet 30/A. alapján, - a tankönyvtámogatás módjáról a nevelőtestület dönt, az iskolaszék az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményének meghallgatásával közoktatásról szóló törvény 118. (5) bekezdése. b) egyetértési jog: - ha nem működik iskolaszék, akkor egyetértési jog illeti meg a szülői szervezetet a pedagógiai programmal kapcsolatos tájékoztatás adásra vonatkozó szabályozása terén a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (5) bekezdése alapján, - az első tanítási óra 8 óránál legfeljebb negyvenöt perccel korábban megkezdése tárgyában a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 9. (1) bekezdése alapján. Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői szervezetet hozhatnak létre, amely kapcsolatot tart a nevelési-oktatatási intézmény vezetőjével. Amennyiben a szülők szülői szervezetet, szervezeteket létrehoztak, a vezetőknek biztosítani kell, hogy a szülői szervezet: - az iskolai nevelési év rendjét annak elfogadása előtt véleményezze a nevelési év rendjére vonatkozó dokumentumot a szülői szervezetnek úgy kell átadni, hogy legalább 7 nap rendelkezésre álljon a véleményalkotásra; - munkáját a szülői szervezet patronáló pedagógus is segítse.

8 A szülői szervezet köteles a véleményezési jogkörében eljárva írásban nyilatkozni. A szülői szervezet maga határozza meg működési rendjét. Egyéb jogosítványait az iskolaszéknél meghatározottak szerint gyakorolja. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések 11. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, a feladatok ellátásával megbízott beszámoltatása 12. A nevelőtestület egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja: - kibővített iskolavezetésre - fegyelmi bizottságra - a szakmai munkaközösségre - az iskolaszékre vagy a diákönkormányzatra - igazgatóra. 13. A nevelőtestület nem ruházhatja át a következő döntési jogköreit: - pedagógiai program elfogadása - a szervezeti és működési szabályzat elfogadása - a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadása - a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása; - a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása - a házirend elfogadása - a tanulók magasabb évfolyamba lépésének, valamint magatartás, szorgalom jegyének megállapítása - az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása - jogszabályban meghatározott más ügyek. 14. Véleménynyilvánítási jogköreit: - a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, - a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, - az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, - az igazgatóhelyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt, - más, a fenti pontokban nem szereplő, de jogszabályban meghatározott esetekben. 15. Javaslattételi jogkörét: - a nevelési-oktatási intézmény működösével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 16. A nevelőtestület átruházhatja a következő jogköreit: - Döntési jogkörét: -A fegyelmi bizottságra: - tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, -Az igazgatóból,osztályfőnökből és szaktanárból álló bizottságra: - a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása esetén 17. Véleménynyilvánítási jogkörét: Kibővített iskolavezetésre:

9 - a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának megszervezésében, - a nevelési-oktatási intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában, Igazgatóra: - az iskolai felvételi követelmények meghatározásnál, - más, a fenti pontokban nem szereplő, de jogszabályban meghatározott esetekben. 18. Javaslattételi jogkörét: Valamennyi szervezetre: - a nevelési-oktatási intézmény működösével kapcsolatos valamennyi kérdésben. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás. Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartása: 19. Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart: a) egyes kiemelt intézményekkel, szervekkel: - a fenntartóval, - más oktatási intézményekkel, - az intézményt támogató szervezetekkel, - gyakorlóhelyekkel. b) a gyermekjóléti szolgálattal; c) az egészségügyi szolgáltatóval; d) egyéb közösségekkel: - az intézménnyel jogviszonyban állók hozzátartozóival, - a települések polgármesteri hivatalaival gyermekvédelmi és egyéb családgondozói, jóléti szervezetekkel és lakosokkal. e) művelődési szervezetekkel f) Szakmai Tanácsadó Testülettel g) Egyes kiemelt intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás h) A fenntartóval való kapcsolat: -az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő területekre terjed ki: - az intézmény átszervezésére, megszüntetésére, - az intézmény tevékenységi körének módosítására, - az intézmény nevének megállapítására, - az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére (elsősorban a költségvetésre, költségtérítésekre, a szociálisan adható kedvezményekre stb.), - az intézmény ellenőrzésére: gazdálkodási, működési, törvényességi szempontból - szakmai munka eredményessége tekintetében, - az ott folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, - a tanuló és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések tekintetében, - az intézményben folyó szakmai munka értékelésére. Az intézmény és a fenntartó kapcsolata eseti: - az intézményi SZMSZ jóváhagyása és módosítása, a nevelési/pedagógiai programja jóváhagyása tekintetében. A fenntartóval való kapcsolattartás formái: - szóbeli tájékoztatás adás, - írásbeli beszámoló adása, - egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel,

10 - a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából, - speciális információ szolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan. 20. Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás. Az intézmény más oktatási intézményekkel kapcsolatot alakíthat ki. - beiskolázó általános iskolákkal, - városi középiskolákkal, - egyéb középiskolákkal, - szakirányú felsőoktatási intézményekkel. A kapcsolatok lehetnek: - oktatási, - szakmai, - kulturális, - sport és egyéb jellegűek.. A kapcsolatok formái: - szakmai megállapodások alapján meghatározott megbeszélések, információ cserék - rendezvények, - városi középiskolák versenyei - ISKOLANAP megrendezésében különböző vetélkedők - illetve más jellegű programok A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakulhat. A kapcsolatok megjelenhetnek anyagi téren is, az intézmények egymásnak kedvezményeket biztosíthatnak egyes eszközeik értékesítésénél, illetve ingó és ingatlan vagyontárgyaik használatba adásakor. Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy: - a támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény anyagi helyzetéről, - támogatással megvalósítandó elképzeléséről, és annak előnyeiről, - az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást vezessen, hogy abból a támogatás felhasználásának módja, célszerűsége stb. egyértelműen megállapítható legyen; a támogató ilyen irányú információigénye kielégíthető legyen. Az intézményvezető feladata, hogy az intézmény számára minél több támogatót szerezzen, s azokat megtartsa. Az éves munkaterv meghatározza az adott tanévben gyakorlati képzésben résztvevő szervezetek körét. A gyermekvédelmi és jóléti szolgálatokkal való kapcsolattartás Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében a: - gyermekjóléti szolgálatokkal, illetve - gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más: - személyekkel, - intézményekkel, - hatóságokkal. Az intézmény segítséget kér a gyermekjóléti szolgálatoktól, ha a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni. Az intézmény a gyermekjóléti szolgálattal közvetlen kapcsolatot tart fenn az ifjúságvédelmi felelős és az osztályfőnök révén.

11 A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: - a gyermekjóléti szolgálat értesítése ha az intézmény a szolgálat beavatkozását szükségesnek látja, - esetmegbeszélés az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére, - a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget, - előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére. Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás Az intézmény a tanulók, rendszeres egészségügyi felügyeletét a fenntartó által biztosított egészségügyi szolgáltató bevonásával oldja meg. Az egészségügyi szolgáltatóval az intézménynek folyamatos kapcsolata van. A szolgáltatatást a szolgáltató a fenntartóval kötött szolgáltatási szerződés alapján biztosítja az intézménynek. - háziorvosi ellátás - iskola fogászat - szakmai alkalmassági vizsgálat formában Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartása Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartására a közösségi szervező, kulturális és sport tevékenység jellemző. Összetartó szerepe jelentős. Művelődési intézményekkel való kapcsolat Az intézmény beiskolázási településeinek kulturális együttesei és szervezetei, kiemelt jelentőséggel Berettyóújfalu városban: - a Nadányi Zoltán Művelődési Központ egységei, - Bihari Múzeum. Magyarhomorog: Arbarétum Szakmai Tanácsadó Testület kapcsolata: Az intézmény vezetői struktúrájából látszik, hogy az igazgató és Igazgató Tanács mellett működik. Szakmai tanácsadással segíti az intézmény vezetését. Összetétele: képzőhelyek képviselői, gazdasági szakemberek, kamarák képviselői. A kapcsolattartás módja eseti, szükség szerint. A szakmai tanácsadó testület működését saját szervezeti szabályzata határozza meg. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok:. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, a korábbi hagyományokat ápolva kerül meghatározásra. Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat és felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. Szorgalmi idő a tanév első napján kezdődik és az igazgató által kijelölt napon, tanévzáró ünnepséggel végződik. A hagyományápolással kapcsolatos feladatok A hagyományápolás az intézet valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának a feladata. A hagyományok megteremtése és megőrzése hozzájárul az iskola arculatának formálásához, öregbíti az iskola hírnevét, egy közösség által kialakított értékrendet tükröz, erősíti az iskolához való

12 kötődést. Jelentős szerepet játszik egymás megbecsülésében. Befolyásolja az iskolán kívüli környezet, a szülők iskoláról alkotott véleményét, megítélését. A hagyományápolás eszközei: - ünnepségek, rendezvények, - egyéb kulturális versenyek, - egyéb sport versenyek, - egyéb eszközök (pl.: kiadványok, újságok stb.). Az intézet hagyományai érintik: - az intézet ellátottjait (tanulókat), - a felnőtt dolgozókat, - a szülőket. Az iskola pedagógiai arculatának oktatási rendszerének hagyományai: jelkép használata (iskolai zászló, jelvény, ereklyék, tanúsítvány adományozása, logó használata, területenként rendszeresített vendégkönyvek, NEMES emlékplakett), ISKOLANAP, tanulók ünnepi viselete, az intézet belső dekorációja. A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről is. A hagyomány része: Az iskola zászlója: fehér selyem alapon hímzett logó van elhelyezve. Az iskola zászlóját a ballagáson a végzős tanulók (diák-önkormányzativezetők) adják át az alsóbb éves, szintén diákönkormányzati képviselőknek. Ekkor a végzősök szalagot kötnek az iskolazászlóra. Logó: A logó használata megjelenik a reprezentatív céges leveleken, továbbá minden olyan esetben, amikor fontos az iskola arculatának megjelenítése Tanúsítvány adományozása azoknak a dolgozóknak, akik hosszabb időt töltöttek az intézményben (10, 15, 25, 30, 40 éves) NEMES emlékplakett: nyugállományba vonuló és Az év tanára címet elnyert kollégák kaphatják. A vendégkönyvek megnyitásának célja, hogy jeles eseményeket rögzítsenek az ott résztvevők bejegyzései által, továbbá évek távlatában tükrözzék az iskolában folyó munkát, az eredményeket. Osztályfőnöki órán a tanulók megemlékeznek az aradi vértanúkról, a holocaust valamint a kommunizmus áldozatairól. Iskolai szintű ünnepség a szalagtűző és a ballagás, ahol a műsor mellett a kiemelt teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazására is sor kerül. Egyéb az iskola egészét érintő rendezvény a tanévnyitó és a tanévzáró ünnepség. A tanulóknak az iskolai ünnepségeken ünnepi öltözékben (lásd. Házirend) kell megjelenni. Az iskola tanulóinak sportfelszerelése testnevelés órákon és versenyeken: az intézmény logójával ellátott fehér póló, piros nadrág. Az iskolatörténeti emlékek (képanyag, írásos és video-anyag) gyűjtése az iskolai rendezvényeket koordináló igazgatóhelyettes feladata. Elhelyezése is az igazgatóhelyettesi irodában van, és megjelenik az intézet honlapján is. Iskolai rendezvények hagyományai: Őszi időszakban a kezdő évfolyamok számára rendezett Verébavató. Különböző érdeklődési körű diákok részére rendezett vetélkedők, mint pl. egészségügyi, közlekedésbiztonsági, műveltségi, idegen nyelvi, sport, stb. Szakmai kiállításokon, vásárokon való megjelenés, ill. részvétel

13 Osztálykirándulások Torta túra Megemlékezések Pedagógusnap keretében, valamint a város napjához kapcsolódóan, ill. jubilálók köszöntéséhez kapcsolódóan; Iskolagyűlések telephelyenként ill. a központi épületben az iskola igazgatójának elrendelése alapján. Az iskolai környezet alakításának hagyományai: Osztálytermek rendje, berendezése, Szaktantermek kialakítása, berendezése, Gyűjtőmunka megszervezése, feldolgozása Természetes környezet igényes kialakítására irányuló törekvés. A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, amely tagjai közreműködése, továbbá diákjai aktív bevonása révén gondoskodik arról, hogy az intézet hagyományi fennmaradjanak. 21. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések: A jogszabályi kötelezést, figyelembe véve a Házirend -ben foglaltak szerint került szabályozásra a tanulók távolmaradásának, mulasztásának igazolási rendje: A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje: A tanulónak joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. Ezt a jogot az intézmény biztosítani köteles. 22. Az iskola-egészségügyi ellátás: - orvosi - a fogorvosi - vizsgálatok biztosítottak 20. Az iskolai-egészségügyi ellátás rendje: A szolgáltatás rendjét a Házirend, a szolgáltató személyét és a szolgáltatás idejét az éves Munkaterv tartalmazza. Az intézményi védő, óvó előírások: A tanulókkal: - az iskolai tanítási év, valamint - szükség szerint tanóra, foglalkozás, kirándulás stb. előtt ismertetni kell a következő védő-óvó előírásokat. 23. Védő-óvó előírás: - az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás, - a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások, - a tilos és az elvárható magatartásforma meghatározása, ismertetése. A védő-óvó előírásokat a tanulók életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell ismertetni. Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az iskola házirendjében kell meghatározni azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket a tanulóknak az iskolában való tartózkodás során be kell tartaniuk. 24. A tanulóbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok Az intézmény vezetőjének feladata, hogy ellenőrizze:

2007. Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium Zánka

2007. Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium Zánka Nem elég parányi tettekben gyakorolni a jót; az ember tökéletesülhető teremtmény; s mint olyannak meg is kell magát bizonyítani. (Kölcsey F.: Parainesis) Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA

BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Hatálya kiterjed: A Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire Bevezető Az intézmény a

Részletesebben

Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Hatálya kiterjed: Az Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire Kelt: 2012-09-01 PH Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Dózsa György Általános Iskola

Dózsa György Általános Iskola 037037 Dózsa György Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Megismerte, véleményezte és elfogadta a Dózsa György Általános Iskola közössége 2011... Átdolgozta, jóváhagyásra felterjesztette:

Részletesebben

Tartalom. Bevezető. 15. Egyéb jogszabály által szabályozandó de más szabályozásban nem szabályozható kérdések 16. Közzététel

Tartalom. Bevezető. 15. Egyéb jogszabály által szabályozandó de más szabályozásban nem szabályozható kérdések 16. Közzététel TRIOLA Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bevezető Tartalom I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb szabályozások 1. Az intézmény adatai 2. Az intézmény neve

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA. Szervezeti és Működési Szabályzata

SZIVÁRVÁNY ÓVODA. Szervezeti és Működési Szabályzata SZIVÁRVÁNY ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Hatálya kiterjed: A Szivárvány Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire Kelt: 2013.08.31. PH 1 Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

ZALAAPÁTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA. Szervezeti és Működési Szabályzata

ZALAAPÁTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA. Szervezeti és Működési Szabályzata ZALAAPÁTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Hatálya kiterjed: A Zalaapáti Napközi Otthonos Óvoda, valamint a Vadvirág Tagóvoda minden dolgozójára, megbízott vagy együttműködő partnereire.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Tartalom I. rész A Szervezeti

Részletesebben

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzata Készítette: Pogonyi-Simon Edit intézményvezető Készült: 2014. 09.01. 2 Bevezetés A szervezeti és

Részletesebben

A Bozóky Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Bozóky Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Bozóky Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos:.. Jóváhagyta: Kelt:. Tartalom Bevezető I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb a szerv költségvetési szervként

Részletesebben

Bevezető. A Szabályzatot a hivatkozott jogszabály 40. (2) bekezdése alapján az intézmény vezetője készítette el.

Bevezető. A Szabályzatot a hivatkozott jogszabály 40. (2) bekezdése alapján az intézmény vezetője készítette el. Bevezető Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (1) bekezdése

Részletesebben

Hatályos: 2013. március 31-től. Jóváhagyta: BLG Nevelőtestülete Kelt: 2013. március 27.

Hatályos: 2013. március 31-től. Jóváhagyta: BLG Nevelőtestülete Kelt: 2013. március 27. BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MűKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 31-től Jóváhagyta: BLG Nevelőtestülete Kelt: 2013. március 27. Tartalom I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

Csillagszem Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Csillagszem Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Csillagszem Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Nagytarcsa 2013. Március 30 Hatályos: Készítette: Antal Éva óvodavezető 1 Bevezető Az intézmény - a jogszabályi előírásoknak megfelelendő - alapító

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat Napraforgó Művészeti Modell Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat egységes szerkezetben

Baptista Szeretetszolgálat Napraforgó Művészeti Modell Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat egységes szerkezetben Nem jeleníthető meg a csatolt kép. Lehet, hogy a fájlt áthelyezték, átnevezték vagy törölték. Győződjön meg arról, hogy a csatolás a megfelelő fájlra és helyre mutat. Nem jeleníthető meg a csatolt kép.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Pátrohai Móricz Zsigmond Általános Iskola 4 5 2 3 P Á T R O H A Szabadság u. 7. szám Intézményi kód: 149008 O.M. azonosító: 033494 : +36-(45)-460-021 / : +36-(45)-560-021 @: mzs.isk.patroha@vipmail.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hévíz, 2014. július 1. Készítette: Péterné Bakos Marianna Intézményvezető Tartalom 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése 3 2. Nevelési oktatási intézményekre

Részletesebben

Bevezető. Jelenlegi módosítás indoka: Új munkakör engedélyezése

Bevezető. Jelenlegi módosítás indoka: Új munkakör engedélyezése Bevezető Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. A módosítás oka a 228/2013.(V.24.sz.) Székesfehérvár Megyei

Részletesebben

A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium. Szervezeti és Működési Szabályzata Révai Miklós Gimnázium és Kollégium 9021 Győr, Jókai út 21. Tel: 06-96/526-040 Fax: 06-96/526-044 E-mail: revai@revai.hu A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. Tel / Fax: 06-25-431-890 OM azonosító: 200290 Nyilvántartási szám: 04-0051-05 Felnőttképzési

Részletesebben

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) FELADATA... 5 3. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Ikt. sz.:k/36-sf/15 Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola 2400 Dunaújváros, Bartók Béla út 6/a (Om. azonosító: 039544) Szervezeti és Működési Szabályzat Ügyintéző: Moravecz Attila, Intézményvezető

Részletesebben

Szolnoki Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola OM:040099 - Szolnok. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola OM:040099 - Szolnok. Szervezeti és Működési Szabályzat i Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola OM:040099 - Szervezeti és Működési Szabályzat 1 i Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola OM:040099-1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja A köznevelési intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 25. (1) A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola 1151 Budapest, Kossuth u. 53.

Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola 1151 Budapest, Kossuth u. 53. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola 1151 Budapest, Kossuth u. 53. Tel./fax: 307-65-46 Budapest, 2013. március 31. jóváhagyta: Bikfalvi Borbála intézményvezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZÉPISKOLAI LEÁNYKOLLÉGIUM BUDAPEST, UZSOKI U. 34/A 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. Jogszabályi háttér...6 2. Az SZMSZ legitimációja, nyilvánossága...6 3.

Részletesebben

A RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

A RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA A RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1173 BUDAPEST ÚJLAK UTCA 108. OM 034644 Telefonszám: 256-6882 E-mail: movoda@enternet.hu Honlapunk címe: www.makviragok.hu Készítette: Horváth

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve: Ipari Szakközépiskola és Gimnázium székhelye: Veszprém, Iskola u. 4. OM-azonosító: 037198 alapításának ideje: 1949

Részletesebben

Grassalkovich Antal Baptista Szakközépiskola, Szakiskola és Felnőttek Általános Iskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Grassalkovich Antal Baptista Szakközépiskola, Szakiskola és Felnőttek Általános Iskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Grassalkovich Antal Baptista Szakközépiskola, Szakiskola és Felnőttek Általános Iskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Érvényes: 2013. szeptember 1-től 1 I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szalántai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Balogh Györgyné a közoktatási intézmény igazgatója 2013. szeptember TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 Jogszabályi háttér... 5 A Szervezeti

Részletesebben