SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐRI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐR, KODÁLY ZOLTÁN ÚT 31. Készült: október 31.

2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény adatai 3. Az intézmény dokumentumainak nyilvánossága 4. A köznevelési intézmény vezetése 5. Az intézmény szervezeti rendje 6. Az intézmény munkarendje 7. Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségek 8. Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje 9. Tanulók felvétele, átvétele 10. A tanulóra vonatkozó fegyelmi eljárás, fegyelmi büntetés 11. Tanulmányokkal kapcsolatos jogok és kötelességek 12. Testneveléssel kapcsolatos szabályok 13. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 14. Az intézmény feladata a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében 15. Dohányzásra vonatkozó szabályok 16. Reklámtevékenység szabályozása 17. Intézményi védő, óvó előírások 18. Rendkívüli esemény esetén esedékes teendők 19. Tanulói tankönyvtámogatás, az iskolai tankönyvellátás rendje 20. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 21. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje Záradék Mellékletek Az intézmény szervezeti ábrája Könyvtári szabályzat Adatkezelési szabályzat Munkaköri leírásminták Megbízások 2

3 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények és rendeletek: A évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII.28.) évi EMMI rendelet a köznevelési intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról évi CXXV. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény módosításáról A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzata Az SZMSZ személyi hatálya Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed az intézmény foglalkoztatottjaira, a foglalkoztatás alapjául szolgáló jogviszonytól függetlenül valamennyi tanulóra. Az SZMSZ területi hatálya Az SZMSZ előírásai érvényesülnek az intézmény területén belül, az intézmény által külső helyszíneken szervezett rendezvényeken és az intézmény által felügyelt eseményeken is. Az SZMSZ időbeli hatálya A szervezeti és működési szabályzat a fenntartó jóváhagyási időpontjával lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az intézmény előző szervezeti és működési szabályzata. Az SZMSZ érvényességéhez a jogszabályokban meghatározott szervezetek, közösségek egyetértése, illetve véleményezési jogának gyakorlása, továbbá a fenntartó jóváhagyása szükséges. Az SZMSZ módosítása, jóváhagyása Az SZMSZ módosításakor az elfogadására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Az SZMSZ azon rendelkezései, melyek jogszabály vagy a szakmai alapdokumentum tételes rendelkezésével egyezőek, a tételes rendelkezés módosítása esetén automatikusan módosulnak. Az SZMSZ azon rendelkezéseit, melyek jogszabályon, a szakmai alapdokumentum, a fenntartó más határozatán alapulnak, haladéktalanul módosítani kell ezek módosítását követően. Az SZMSZ rendelkezéseit folyamatosan felül kell vizsgálni. Egyrészt a jogszabályokkal, a szakmai alapdokumentummal, a fenntartó határozataival összhang, másrészt a gyakorlati érvényesülés szempontjából. A felülvizsgálat eredményétől függően szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal aktualizálni kell a szöveget. 3

4 2. AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény neve: Győri Fekete István Általános Iskola Az intézmény székhelye: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 31. Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti egységkód: OM azonosító: Munkáltatói jogok gyakorlója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Működtető: Győr Megyei Jogú Város által működtetett III. számú Gazdálkodó és Működtető Központ (GMK) Köznevelési státusza: szakmailag és szervezetileg önálló köznevelési intézmény, általános iskola Szakmai feladatai: általános iskolai nevelés és oktatás 1-4. évfolyamon egész napos iskolában, felmenő rendszerben általános iskolai nevelés és oktatás 1-4. évfolyamon iskolaotthonban, kifutó jelleggel általános iskolai nevelés és oktatás 5-8. évfolyamon sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése 5-8. évfolyamon mozgáskorlátozott tanulócsoport 3-8. évfolyamon, kifutó jelleggel logopédiai tanulócsoport 8. évfolyamon, kifutó jelleggel sportiskolai jellegű tanulócsoport 5. évfolyamtól, sportegyesületekkel való megállapodás alapján napköziotthonos ellátás a mozgáskorlátozott tanulócsoportban tanulószobai ellátás 5-8. évfolyamon 3. AZ INTÉZMÉNY DOKUMENTUMAINAK NYILVÁNOSSÁGA Az iskolai pedagógiai program két példánya a könyvtárban, egy példánya a tanári szobában a kijelölt helyen kerül elhelyezésre. Ezen túl minden munkaközösség rendelkezik egy példánnyal. A szülők, tanulók a könyvtári nyitva tartás idejében ismerkedhetnek meg a tartalmával. Az első osztályos tanulók és szülők a felvételi című fejezetben szabályozott módon ismerhetik meg az iskola pedagógiai programját. 1. Az SZMSZ egy példánya a könyvtárban és a tanári szobában a kijelölt helyen kerül elhelyezésre. A szülők, tanulók a könyvtári nyitva tartás idejében ismerkedhetnek meg a tartalmával vagy elkérhetik az iskola vezetőjétől. Az SZMSZ-t az igazgató ismerteti a Szülői Szervezettel, a szülőkre/tanulókra vonatkozó 4

5 elveit pedig az osztályfőnökök ismertetik a tanulókkal és szülőkkel szülői értekezleten. A Házirend szabályait osztályfőnökök ismertetik a tanulókkal a tanév első tanítási napján, a szülőkkel az első szülői értekezleten. Az iskolai házirend egy-egy példánya megtalálható az iskola aulájában, az osztálytermekben, a nevelői szobában és az iskola könyvtárában. Az iskolába történő beiratkozáskor a szülő kap egy példányt. 4. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY VEZETÉSE Az intézmény felelős vezetője az intézményvezető (igazgató). Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján az Emberi Erőforrások Minisztériumának a köznevelésért felelős államtitkára nevezi ki. Felette a munkáltatói jogokat a Klebelsberg Intézményfenntartó gyakorolja. Az igazgató magasabb vezető beosztású közalkalmazott. Az intézményvezetői megbízás feltételeit a köznevelési törvény 67. -a határozza meg. Az intézményvezető felelőssége a hatályos köznevelési törvény értelmében a)felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, önálló költségvetéssel nem rendelkező intézmény esetében a működtetővel kötött szerződésben foglaltak végrehajtásáért, működtető hiányában a fenntartó által rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, c) dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe, d) felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, e) jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, f) képviseli az intézményt. (2) A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel a) a pedagógiai munkáért, b) a nevelőtestület vezetéséért, c) a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, e) a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, f) a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, g) a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, h) az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, i) a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, j) a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, k) a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. Az intézményvezető helyettesítése Az igazgatót akadályoztatása esetén az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörben, teljes felelősséggel az általános igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogköreként fenntartott hatásköröket. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét. Az igazgató és az általános helyettes egyidejű akadályoztatása esetén az igazgató helyettesítése a második igazgatóhelyettes feladata. Minden vezető távolléte esetén ha a helyettesítésre más nem kapott megbízást az igazgatót a felkért munkaközösség vezető helyettesíti. 5

6 Az intézményvezető közvetlen munkatársai: Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. Közvetlen munkatársak: általános intézményvezető helyettes (igazgató helyettes) II. intézményvezető helyettes (igazgató helyettes) iskolatitkár Az igazgató helyettesek megbízását a tantestületi véleményezési jogkör megtartásával, az igazgató javaslatára a KLIK Győri Tankerületének igazgatója adja. Ezen megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphatja, a megbízás határozott időre szól. Az igazgatóhelyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területre kiterjed, melyet munkakörük tartalmaz. Az iskolatitkár hatásköre és felelőssége kiterjed a munkaköre szerinti feladatokra. Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az igazgató közvetlen irányítása mellett végzik. (Munkaköri leírásaik az SZMSZ mellékletében találhatók.) Az igazgató közvetlen munkatársai az igazgatónak tartoznak felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. Az intézményi vezetőség Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő) középvezetők segítik, meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel, feladatokkal. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai. Az intézmény vezetőségének tagjai: igazgató igazgatóhelyettesek szakmai munkaközösségek vezetői diákönkormányzat vezető ISK vezető az intézmény alkalmazottainak választott képviselői: KAT elnök, szakszervezeti megbízott, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus Az intézményi tanács, mint testület, konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. A megbeszélések az éves munkatervben meghatározott terv szerint történnek. Az intézményi vezetőség tagjai ellenőrzési feladatokat is ellátnak. Az ellenőrzés célját, feladatait, az ellenőrzés éves lebonyolítását az éves munkaterv tartalmazza. 5. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDJE Az intézmény szervezeti felépítése a mellékletben található. 6. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE A közalkalmazottak munkavégzésének és díjazásának egyes szabályait a Klebelsberg 6

7 Intézményfenntartó Központ kollektív szerződése tartalmazza a hatályos jogszabályokkal (közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, munka törvénykönyve) összhangban. Közalkalmazottak munkarendje: Az iskolában dolgozó pedagógusok munkarendje: A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgatóhelyettesek állapítják meg az intézmény foglalkozási rendjének függvényében. A pedagógusok a hatályos jogszabályok értelmében kötelesek hetente 32 órát az intézményben tartózkodni. A 32 órából a tanítással lekötött óraszámuk a hatályos tantárgyfelosztás függvényében óra. A tantárgyfelosztás elkészítésekor az igazgatónak törekedni kell, hogy a jogszabályok értelmében az egyenletes terhelés elvét betartsa. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény zavartalan működésének biztosítását kell figyelembe venni. Az intézmény vezetősége a fenti alapelv betartása mellett javaslatot tehet egyéb szempontok, kérések figyelembevételére. A pedagógus köteles 15 perccel a tanítási, foglalkozási beosztása előtt az iskola tanári szobájában megjelenni. A nevelő a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon reggel fél nyolcig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének, vagy helyettesének. A hiányzó pedagógus köteles hiányzásának kezdetekor tanmeneteit az igazgatóhelyettesekhez eljuttatni, hogy biztosítható legyen a tanmenet szerinti előrehaladás. A pedagógus az igazgatótól vagy a helyettesektől engedélyt kérhet a tanóra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől eltérő tartalmú tanóra (foglalkozás) megtartására. A tanórák (foglalkozások) elcserélését az igazgatóhelyettes engedélyezi. A helyettesítő pedagógusnak lehetőség szerint szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítésre legalább egy nappal a tanóra (foglalkozás) előtt bízták meg, úgy köteles szakórát tartani, illetve a tanmenet szerint előrehaladni. A nevelők kötelező óraszámán felüli rendszeres, vagy esetenkénti megbízását vagy kijelölését a 32 óra tanítással le nem kötött idő terhére az igazgató adja, az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség vezetők javaslatai alapján. A megbízás alapelvei: rátermettség, szaktudás. A tanulók munkarendje A házirend tartalmazza a tanulók jogait és kötelezettségeit, a tanulók iskolai munkarendjének részletes szabályozását. A házirend betartása a tanulók számára kötelező. Erre elsősorban a tanulók maguk, másodsorban a pedagógusok ügyelnek. A tanulók portai szolgálatot látnak el. A szolgálat szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos szolgálati szabályzatot a házirend tartalmazza. A szolgálat szervezését, ellenőrzését, értékelését a Diákszervezet végzi. A tanév helyi rendje A tanév a tanév rendje által rögzített időpontban kezdődik és fejeződik be. A tanév helyi rendjét, programjait, a rendelkezésre álló tanítás nélküli munkanapok felhasználásával a nevelőtestület határozza meg, és az éves munkatervben kerül rögzítésre. Egy nap felhasználásáról a diákszervezet képviselői döntenek. A tanév helyi rendjét, a házirendet, munkavédelmi és balesetvédelmi előírásokat, a gyermekvédelemmel kapcsolatos információkat az osztályfőnökök a tanulókkal az első tanítási napon, a szülőkkel pedig az első szülői értekezleten ismertetik. 7

8 A házirend egy példányát kifüggesztjük az aulában a bejárat közelében. Az iskolai beiratkozáskor minden szülő kézhez kapja a házirend egy példányát. Az iskolai rendezvényekre egyenletes terhelést adó és a tanulók képességeit figyelembe vevő felkészülést kell végezni. Az ünnepélyeken a pedagógusok és a tanulók megjelenése (jelenléte) kötelező. Az öltözet alkalomhoz illő, melyet a házirend szabályoz. A tanórai és tanórán kívüli foglalkozási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama: Az oktatás és nevelés a tantárgyfelosztással összefüggésben lévő heti órarend alapján történik, pedagógus vezetésével a kijelölt tanteremben. Tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák megtartása után szervezhetők. A tanítási órák időtartama 45 perc, az iskolaotthonos foglalkozásoké 45 perc, uszodai órák 40 percesek, az ügyelet 60 perces. Az első tanítási óra reggel 8 órakor kezdődik. Az első tanítási órát az iskolai szülői szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat egyetértésével legfeljebb 45 perccel korábban meg lehet kezdeni. A kötelező tanítási órák 5-8. évfolyamon délelőtt vannak, azokat legkésőbb 15 óráig be kell fejezni. Iskolaotthonos (egész napos) osztályokban a tanítás egyenletesen, a délelőtt és délután egymást váltják a tanórák, az önálló, szabad foglalkozások. A választható tanórán kívüli foglalkozások eljárási és működési rendje: A választható tanórán kívüli foglalkozások fajtáiról, az elfoglaltság időtartamáról, vezetőjéről, a foglalkozással járó kötelezettségekről az előző tanév májusában tájékoztatjuk a tanulókat és szüleiket. A kötelezően választott tanórai foglalkozást az értékelés és minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. A tanítási órákat a tantestület tagjai engedély nélkül látogathatják. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. Az éves tervezett szülői látogatás időpontját /időtartamát / az éves munkaterv rögzíti. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet. Kötelező orvosi vizsgálatok az igazgató és az egészségügyi szolgálat által előre egyeztetett időpontban és módon történnek. Az óraközi szünetek időtartama: első, második szünet 15 perces, a többi szünet 10 perces. A házirend rögzíti a tanulók számára a szünetekre vonatkozó tartózkodási és viselkedési szabályokat. Az óraközi szünetek rendjét beosztott pedagógusok felügyelik. Dupla órák tarthatók szünet közbeiktatása nélkül dolgozatírás, választott foglalkozások, technika és rajz tanítás során. A bemutató órák és foglalkozások rendjét és idejét az éves tervek rögzítik. Az intézményben tartózkodás rendje Nyitvatartási idő: Az iskola szorgalmi időben reggel 5.30 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, legkésőbb óráig tart nyitva. Tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva reggel óráig. Az iskolát szombaton, vasárnap és a munkaszüneti napokon rendezvények hiányában zárva tartjuk. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt. Az intézménnyel közalkalmazotti és tanulói jogviszonyban nem állók részére 8

9 vagyonbiztonsági okok miatt - az alábbi módon határozzuk meg az intézmény látogatását: A szülő (hozzátartozó) a tanulót az iskola bejáratáig kíséri. A tanítás befejezésekor a tanulót az iskola hátsó bejárata előtt várja. Szülők a tanterembe csak igazgatói vagy igazgatóhelyettesi (ügyeletes) engedéllyel mehetnek be. Fogadóórák, szülői értekezletek esetén a szülők részére a kezdés előtt 5 perccel biztosítjuk a termekbe való bejutást. Az iskolát látogató személyek fogadását, kísérését a portás tanuló (portás személy) a házirendben megfogalmazottak szerint végzi. Ha a tanuló tanítási idő alatt el kívánja hagyni az iskolát, ahhoz az osztályfőnöke vagy az igazgatóhelyettes írásos engedélyét szükséges megkérnie. Az iskolában tartózkodás további rendjét az iskola házirendje határozza meg. Az intézmény helyiségeiben párt vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet nem működhet. Az intézmény létesítményeinek használati rendje Az iskola épületét az intézmény címtáblájával, a csoportszobákat, valamint az osztály- és szaktantermeket a Magyar Köztársaság címerével látjuk el. Az épület lobogózásáról a gondnok gondoskodik. Az intézmény minden dolgozója és tanulója felelős: a közösségi tulajdon védelméért, állagának megóvásáért, az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzésért, az energiafelhasználással való takarékosságért, a berendezések és felszerelések rendeltetésszerű használatáért, a tűz-balesetvédelem, valamint munkavédelemi szabályok betartásáért. A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. Tanítási idő után a tanulók szervezett foglalkozás keretében tartózkodhatnak az iskolában. Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit csak az igazgatóengedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet elvinni. Vagyonvédelmi okokból az üresen hagyott termeket zárni kell. Fizika, kémia, számítástechnika tantermekben, könyvtárban, tornateremben, a tanuszodában csak nevelői felügyelet mellett tartózkodhatnak a tanulók. Az intézmény helyiségeinek bérbeadási rendje Az intézmény helyiségeinek, berendezéseinek bérbeadásáról, ha nem sérti az alapfeladatok ellátását, 17 óra után a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott, III. számú GMK igazgatója dönt az általuk foglalkoztatott gondnok és az intézmény igazgatója javaslata alapján. Az intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyekre (bérlőkre) is vonatkoznak a Házirend és jelen SZMSZ szabályai. A bérlet időtartamára felelősséggel tartoznak a használt helységek berendezési tárgyaiért, berendezéseiért. A bizonyítottan általuk okozott kárt kötelesek megtéríteni, különös tekintettel a tanuszodára, a tornateremre, s a hozzájuk tartozó öltözőkre. A tanuszodába érkező gyermekek szülei, hozzátartozói kötelesek a portás által meghatározott helyen tartózkodni. 9

10 7. AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE ÉS A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. Az intézmény nevelőtestülete: A nevelőtestület tagjai az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a nevelő és oktató munkát segítő felsőfokú végzettségű dolgozói. A nevelőtestület a köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattervező jogkörrel rendelkezik. Jogkörök a hatályos köznevelési törvény 70. -a szerint: (2) A nevelőtestület a) a pedagógiai program elfogadásáról, b) az SZMSZ elfogadásáról, c) a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról, d) a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról, e) a továbbképzési program elfogadásáról, f) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról, g) a házirend elfogadásáról, h) a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátásáról, i) a tanulók fegyelmi ügyeiben, j) az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról, k) jogszabályban meghatározott más ügyekben dönt. (3) A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a külön jogszabályban meghatározott ügyekben. A nevelőtestület értekezletei, mikro értekezletei: A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: tanévnyitó, tanévzáró értekezlet félévi és év végi osztályozó értekezlet félévi és év végi pedagógiai munkát értékelő értekezlet havonkénti tagozatértekezlet Rendkívüli nevelési értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak megoldására, amennyiben az intézmény igazgatója vagy vezetősége, vagy a nevelőtestület egyharmada szükségesnek látja. Ha a szülői szervezet, iskolai diákönkormányzat kezdeményezi a nevelőtestület összehívását, a kezdeményezés elfogadásáról a nevelőtestület dönt. Az értekezleteken elhangzottakról emlékeztető feljegyzés készül. A mikroértekezletek állandó időpontját a munkaterv rögzíti. A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi szintjének elemzését, értékelését, az osztályközösségek problémáinak megoldását osztályértekezleten végzi, melyen az adott osztályban tanító pedagógusok vesznek részt kötelező jelleggel. Osztályértekezletet hív össze az osztályfőnök, ha az osztályban felmerült problémák miatt ezt szükségesnek tartja, valamint ha a szülők, az osztályban tanító pedagógusok egyharmada kéri. A nevelőtestület döntései, határozatai A nevelőtestület döntéseit, határozatait a jogszabályban meghatározottak kivételével nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott anyagába kerülnek. 10

11 A pedagógia program elfogadásakor, módosításakor a nevelőtestület 2/3 ának egyetértése szükséges. A nevelőtestület által átruházott feladatkörök és az intézmény állandó bizottságai A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból meghatározott időre, vagy alkalmilag bizottságot hozhat létre, egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségekre, a diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör gyakorlója köteles a nevelőtestületet tájékoztatni. Átruházott jogkörök A szakmai közösségekre (munkaközösségekre) a nevelőtestület átruházza a tantárgyi oktató-nevelő munkával kapcsolatos feladat és hatásköröket, a tantárgyfelosztás előtti, a pedagógusok külön megbízásaival kapcsolatos, a felvételi követelmények meghatározásához biztosított véleményezési jogköröket. A szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásáról a nevelőtestület véleményezési jogát a munkaközösség vezetőkre ruházza át. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei A nevelőtestület tagjai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. Ezek szakmai, módszertani kérdésekben segítséget adnak a nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. A szakmai munkaközösség működésének rendjéről maga határoz, munkáját a közösség által elfogadott, az éves munkatervben meghatározott elvárások szerint végzi. A munkaközösség vezető választása: A munkaközösség vezetőt a munkaközösség tagjainak javaslatára az igazgató bízza meg. A megbízás határozott időre szól, legfeljebb 5 évre, és többször meghosszabbítható. A megbízásról a tanévzáró értekezletén történik döntés. (Megbízás minta a mellékletben.) A szakmai munkaközösségek tevékenysége: A nevelőtestület feladatainak átruházása alapján a pedagógiai programmal és az éves munkatervvel összhangban a szakmai munkaközösségek feladatai: az iskolában folyó pedagógiai munka eredményességét javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, minőségét, fejlesztik a nevelés, szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat, javaslatot tesznek a tanórán kívüli foglakozások megválasztására, végzik a tantárgyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, lebonyolítását, ezek elbírálását, valamint az eredmények kihirdetését, kialakítják az egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét, kialakítják véleményüket a tantárgyfelosztással, a pedagógusok külön megbízásával kapcsolatosan, szervezik a pedagógusok belső továbbképzését, javaslatot tesznek a továbbképézésen való részvételre, véleményezik a pedagógus álláshelyek pályázati anyagát, javaslatot adnak a szaktárgy oktatási eszközállományának fejlesztésére, támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösségeket kidolgozzák a nívócsoportba kerülés követelményeit, az átjárhatóság elveit. 11

12 8. AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE Intézményi közösség Az alkalmazotti, szülői és a tanulói közösségek összessége. Az alkalmazotti közösség Az intézmény nevelőtestületéből és az intézménynél közalkalmazotti jogviszonyban álló pedagógus munkát segítő dolgozókból áll. A szülői közösség A szülők meghatározott jogaik érvényesítésére, kötelességük teljesítése érdekében szülői szervezetet működtetnek. A szülői szervezetek döntenek saját szervezeti és működési rendjükről, képviseletükről. A Szülői Szervezet az intézmény tanulócsoportjait 1-1 fővel képviselik. Maguk közül választanak elnököt. Jelen SZMSZ a szülői szervezet részére jogokat biztosít: Véleményezési joga van: a működési szabályzatnak a szülőket is érintő rendelkezéseiben, házirend megállapításában, szülőket anyagilag is érintő ügyekben, a szülői értekezletek napirendjének meghatározásában, az iskola és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában. Az osztályok szülői közösségeinek tevékenységét az osztályfőnökök segítik. A szülők véleményeiket az SZSZ elnök, valamint az osztályfőnökök közvetítésével juttatják el az intézmény vezetőségéhez. Írásban legalább két alkalommal (szeptember, február), a szülői értekezletek alkalmával, Emlékeztető formanyomtatványon keresztül. A felmerült probléma megoldására az igazgató vagy az általa kijelölt személy legfeljebb két héten belül javaslatot tesz a felmerült probléma megoldására. A diákönkormányzat A köznevelési törvény 48. -a rendelkezik a tanulói közösséget, és a diákönkormányzatot érintő kérdésekben. A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: a) az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, c) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, d) a házirend elfogadása előtt. A diákönkormányzat a tanulók érdekképviseleti szerve. Tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. Szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén a működési rendjében meghatározottak szerint választott iskolai diákbizottság áll. A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze, a diákönkormányzat jogait e pedagóguson keresztül érvényesíti, fordul az iskola vezetőségéhez. A diákönkormányzat véleményét a nevelőtestületi értekezleten a diákmozgalmat segítő tanár képviseli. A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket az intézmény (terem, berendezések és felszerelések használata) biztosítja a tanórán kívüli foglalkozások rendjének megfelelően. Az osztályközösség Az azonos évfolyamra járó, és közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy osztályközösséget alkotnak. Az osztály diákjai a tanórák túlnyomó többségét az órarend szerint közösen 12

13 látogatják. Az osztály az intézmény diákönkormányzatának legkisebb egysége. megválasztja az osztálytitkárt, küldöttet delegál a diákönkormányzat vezetőségébe. Így az osztály önmaga dönt diákképviseletéről. Az osztályközösség vezetője: az osztályfőnök. Az osztály élén, mint pedagógusvezető, az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt az igazgató helyettes javaslatát figyelembe véve az igazgató bízza meg. Az osztályfőnök feladat- és hatásköre a munkaköri leírások között található. A belső kapcsolattartás általános formái és rendje Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét az intézményvezető fogja össze a választott vagy megbízott képviselők segítéségével. Kapcsolattartás rendszeres formái: különböző értekezletek (nevelőtestületi, munkaközösségi, osztályozó értekezlet, vezetőségi, munkaértekezlet, tagozatértekezlet) iskolagyűlések tanácskozások nyílt napok fogadóórák fórumok A közösségek kapcsolattartásában a rendszeres és konkrét időpontokat az intézmény éves munkaterve tartalmazza. A szülők tájékoztatásának formái: A hatályos köznevelési törvénynek megfelelően az iskola a tanév során szóbeli tájékoztatást tart (szülői értekezletek, fogadóórák) időpontjait az éves munkaterv rögzíti. rendszeres írásbeli tájékoztatást ad (tájékoztató füzeten keresztül) Szülői értekezletek: Az osztály szülői közössége számára a szülői értekezletet az osztályfőnök tartja. A tanév rendjéről, feladatairól a szeptemberi szülői értekezleten kapnak tájékoztatást a szülők. A leendő leendő első osztályosok szülei külön értesítést kapnak az első szülői értekezletről.. A meghívást a II. igazgatóhelyettes szervezi, az értekezleten az igazgató vagy helyettese általános tájékoztatása után a leendő osztályfőnökök konkrét célokat, feladatokat ismertetnek. Az iskola tanévente 3 szülői értekezletet tart. (tanévkezdéskor, félévi értékelés után, áprilisban) Rendkívüli szülői értekezletet a szülői szervezet elnöke és az osztályfőnök hívja össze, ha az osztályban tanító pedagógusok 1/3-a, illetőleg a szülők több mint fele ezt szükségesnek tartja. Szülői fogadóórák: Az intézmény pedagógusai a fogadóórákat rugalmasan szervezik. A szülővel történő egyeztetés alapján a szülő és a pedagógus szükség szerint bármikor kezdeményezhet négyszemközti beszélgetést. Ezen fogadóórák tapasztalatait a pedagógusok a közösségfejlesztési tervben rögzítik. Az iskola valamennyi pedagógusa évenként 2 alkalommal tart szülői fogadóórát az éves tervben rögzített időben. A nevelők a heti munkarendbe illesztett fogadóórájukban biztosítják a rendszeres tájékozódás lehetőségét a szülők számára. A fogadóórák időpontját az év első szülői értekezletének idejére az ellenőrzőben rögzítjük. Amennyiben a gondviselő fogadóórán kívüli időpontban szeretne találkozni gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetnie az érintett pedagógussal. 13

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

A magántanulói jogviszony

A magántanulói jogviszony Magántanulói jogviszony jellemzői: A magántanulói jogviszony Beiratkozási kötelezettség. Félévkor és év végén osztályozóvizsga. A magántanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. Megilletik ugyanazok

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata

Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata 2016. 0 Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának SzMSz-e tartalmazza a diákönkormányzat szervezeti felépítését

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola

Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola MAGÁNTANULÓI SZABÁLYZAT I. Jogszabályi háttér II. 1. A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21. SZÁMÚ MELLÉKLET ISKOLÁNKBAN AZ INGYENESEN IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 1.1. A vizsgaszabályzat célja Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása, illetve a saját hatáskörben

Részletesebben

A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata

A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata 1. rész Általános rendelkezések A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 73. alapján az iskolában

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND Nem magyar anyanyelvű tanulók iskoláztatása 1. Az eljárásrend hatálya Az

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009.

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. IGAZGATÓSÁG PÉLDÁNYA A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. Tartalomjegyzék 1 A sportkör és tagsága... 3 1.1 A sportkör neve: Péterfy Sándor Általános Iskola Sportköre...

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit

Részletesebben

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2016. október 1. A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 2016.09.01-I HATÁLLYAL 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 6. (4) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

Tanulmányok szüneteltetése és magántanulói jogviszony eljárásrendje

Tanulmányok szüneteltetése és magántanulói jogviszony eljárásrendje Tanulmányok szüneteltetése és magántanulói jogviszony eljárásrendje 2013. szeptember 1. 1. 1. Tanulói jogviszony szüneteltetése, tanulói jogviszony külföldön A köznevelési törvény hatályos előírásai az

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma TÉRÍTÉSI DÍJ- ÉS TANDÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT 2014. április 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84 62/551-548 OM azonosító: 200917 www. mffg.hu

Részletesebben

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - I. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovács Árpádné Igazgató 1 Az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot a Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

1. A helyi értékelési szabályzat

1. A helyi értékelési szabályzat 1. A helyi értékelési szabályzat Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletnek (a továbbiakban: Kormányrendelet) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák A vizsgaszabályzat célja. Általános szabályok A vizsgaszabályzat célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA VÁCSZENTLÁSZLÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pető Vilmosné Vácszentlászló, 2014 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító:

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító: Az Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Iskolaszékének szervezeti és működési szabályzata 2014. szeptember 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2013 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást.

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Köznevelési törvény 27. (1) Az iskolában a nevelés-oktatást ha e törvény másképp nem rendelkezik a nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a 2016. márciusától hatályos jogszabályok alapján A megrendelő által történő felhasználásra. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat az I.sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírására

OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat az I.sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának JEGYZŐJE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az I.sz. Összevont Óvoda

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. szeptember 1. 1 2 A Diákönkormányzat jogi háttere: A Diákönkormányzat a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben