A válságból az új forradalmak felé

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A válságból az új forradalmak felé"

Átírás

1 VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Itthon diploáztk külföldön gyógyítnk? Az országbn ezer egészségügyi dolgozó kr külföldön unkát válllni, s z orvosokon kívül sok ápoló is úgy döntött, hogy elhgyj hzáját és ásutt dolgozik. (3. oldl) A politik ne üzlet Mnpság nép neigen szereti politikusokt. Élõ bizonyíték erre például z döbbenetes érdektelenség és lcsony részvétel, ely z utóbbi idõben lezjlott népszvzásokt, válsztásokt kísérte. A deokráci csõdje Hányszor hllott ár z utóbbi években ne szvzók szájából z lábbi ondtokt: Minek enjek el? Úgyse változik sei. Azt csinálnk ezek, it krnk... Eredendõ bölcsesség z átlg eberek szájából. És érdekes egfoglzás is, ert fõnévként ne z õk hne z ezek kifejezést hsználják. Hngsúlyozván különbözõséget s kívülállóságot. Én politikusokkl ellentétben úgy gondolo, hogy népszvzások esetében ne z dott ügy bukott eg z lcsony részvételi rány itt, hne g politik, úgy teljes egészében z összes politikussl és gyr prlenttel együtt. Vgyis z országgyûlés és z áltl törvényesített kpitlist áldeokráci lényegében csõdöt ondott. Dehát ez lényegében ne is csod! Milyen deokráci is z olyn, hol csk htlsoknk és gzdgoknk lehet igzuk? Ahol csk egyetlen istent tisztelnek: Molochot, pénz istenét. És ilyen deokráci z olyn, hol politik Medgyessy Péter szvivl ellentétben ne z életrõl, ne többségrõl, ne néprõl szól, hne felsõ tízezer, z urlkodó osztály érdekeirõl? CIKKEINKBÕL " Elélkedés gyr irredentizusról Milyen deokráci z olyn, hol vízfejû állkpitlizus szó szerint hdt visel sját népe ellen? Hisz inth háború dúlt voln z országbn, olyn volt ez z idei krácsony. Az luljárók, utcák tele hontln, beteg eberekkel, s z ingyenkonyhák elõtt éhezõk hoszszú sor kígyózik. Ez bizony kpitlizus csõdje! Tizenöt év ltt bebizonyosodott, hogy ez rendszer csk nyoort tud dni népnek. Kufárok vgy politikusok? Hát többek között ezért ne szereti nép politikusokt. Minden eldó, de leginkább eldó g nép. A vgyonát ár kiárusították tizenöt év ltt egy törpe kisebbségnek, s ost ár népet árulják. Olcsó bérunkásnk, rbszolgánk. Ne csod, hisz politikusok ngy részben egyszersind üzleteberek is. Annk ellenére, hogy lpjábn véve egy üzleteber erkölcse ás kellene, hogy legyen, int egy politikusé. (Ezt ne én tlált ki, csk Kovács Lászlótól idézte.) De ne ás erkölcs, ezzel ár indenki tisztábn vn. Egyre-ásr kerülnek nyilvánosságr politikusok eltitkolt vgy netán törvénytelen üzleti ügyei. (Folyttás 3. oldlon) (3. oldl) " Mit várnk 2005-tõl? (6. oldl) " Volt egy Illés Bél brigád " Könyvjánló (7. oldl) MUNKÁSPÁRTI HETILAP HÁZUNK TÁJÁRÓL! Évfordulós ünnepségek! Ülésezett Munkáspárt elnöksége! A ohácsi pártszervezet levele (4. oldl)! Egy his ggódás rgójár (6. oldl) KÜLPOLITIKA XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM jnuár 7. Ár: 115, forint A válságból z új forrdlk felé A Görög Kounist Párt február 9. és 12. között trtj 17. kongresszusát. A Munkáspárt 1990-ben, néhány hónppl eglkulás után z elsõk között létesített kpcsoltot Görög Kounist Párttl. Athénbn szívesen fogdták kezdeényezést. A ásodik világháború után szocilist Mgyrország száos görög kounistánk és ás hzfink dott enedéket, és ezt sohse felejtették el. A két párt viszony zót sokrétû együttûködéssé vált. Alek Pprigh fõtitkár sszony legnehezebb idõszkbn állt Munkáspárt ellé szeélyes látogtásávl. De ellettünk voltk vörös csillgért vívott hrcunkbn is, és sok-sok szki tnácsot kptunk z európi prlenti válsztásokr vló felkészülésben is. A görög kounisták és Munkáspárt álláspontj is egegyezik z lpvetõ eléleti és politiki kérdésekben. Sikeres kounist párt A 17. kongresszust ngy figyele elõzi eg, i érthetõ is. A Görög KP Európ egyik legerõsebb kounist pártj ben 5,5 százlékot szereztek prlenti válsztásokon, 2004-ben ár 5,9 százlékot. Ez nnál is inkább érték, ivel hsonló idõszkbn z Olsz KP eredénye 8,6 százlékról 5 százlékr esett vissz, Frnci KP pedig 2002-ben 4,8 százlékot tudott gáénk. A Portugál KP 7 százlékos eredénye ellett legsikeresebbnek tekintheti gát. A Görög KP sikereit több körülény gyrázz. Mindenekelõtt z, hogy görög eberek tudják: párt fegyelezett kounist pártként Önkéntesek, pró öröök lelkisegélyszolgáltnál A unk lényeges elee z noniitás (5. oldl) indig kpitlizus ellen, dolgozók érdekeiért hrcolt. Ez GKP szilárd erkölcsi tõkéje. Az eberek ne felejtették el, hogy párt z elsõ sorokbn volt néet fsizus elleni hrcbn, de között is, ikor görög ezredesek fsiszt dikttúráj ellen küzdöttek. Alek Pprigh, párt jelenlegi fõtitkár börtönben is ült. Az eberek elékeznek rr is, hogy Görög KP lépett fel legkövetkezetesebben Jugoszlávi elleni NATO-greszszióvl szeben, õk küzdöttek z irki háború ellen. Fegyelezett kounist pártként A i sikerek lényeges ok z is, hogy Görög KP ásként regált kounist Félelekeltés korányzti segítséggel Szilveszterre csttér lett z országból (2. oldl) A hjléktln eberek hosszú sorokbn várnk Helyzetük tûrhetetlen Alek Pprigh (5. oldl) ozglo válságár, int sokn ások Nyugt-Európábn. A nyugti pártok egy része feldt kounist pártok elveit, rxizus lenizust, leondott bevált szervezési elvrõl, deokrtikus centrlizusról is, és polgári pártok intájár kezdtek szervezõdni. Az európi szocilist rendszerek egbukttás görög pártbn is válságot idézett elõ deceberében, 13. kongresszuson úgy döntöttek, hogy párt csk kkor érhet el sikereket, csk kkor lesz képes egységét egtereteni, h következetesen unkásság kounist pártj rd. A GKP vezetése tgság ngyobbik részét kitevõ unkásokr hllgtott. Ne olvdt bele seilyen ás társdli ozglob, ne dt fel unkás jellegét. A párt egerõsödése ugynkkor lehetõvé tette, hogy 1996-bn létrehozzák z ntiiperilist, ntionopolist, deokrtikus frontot. H GKP ben feloszlott voln, belépett voln Bloldl és Hldás Kolíciób (Szinszpiszosz), párt egseisült voln, átlkult voln egy szociáldeokrt orientáltságú szervezetté, és ez súlyos cspást ért voln töegozglkr olvshtjuk párt ostni kongresszusi irányelveiben. Mit jelent fegyelezett kounist párt? A kongresszusi dokuentu így foglz: A GKP értékes tpsztlt z, hogy visszvonulás és kounist ozglo válságánk idõszkibn, z iperilist erõk ellentádásánk idején, túlélése érdekében pártnk szilárdn rgszkodni kell rxizus leninizus ideológiájához, ozglo elveihez és értékeihez, szocilizushoz. A kongresszus elé egyértelû állásfogllást terjesztenek: Ne hjlunk eg nehézségek elõtt, de ne is hgyjuk õket figyelen kívül. (Folyttás 4. oldlon) Chilében közvéleény terészetesen egyre hngosbbn követeli, hogy végre vonják felelõsségre vétkeseket. Ne lesz könnyû. Deceber közepén trtották Mdridbn kounist irányítású bloldli kolíció, z Izquierd Unid (IU) rendkívüli, VIII. kongresszusát, elyen 857 küldött vett részt. Aikor II. János Pál háro éve látogtást tett Görögországbn, hogy norlizálj kpcsoltokt görögkeleti és rói ktolikus egyház között, felháborodástól izzó levelek lepték el z újságok levelezési rovtit. (2. oldl)

2 jnuár 7. KÜLÜGY EZ TÖRTÉNT ngyvilágbn Kétszázezer áldozt vn z ázsii Deceber 29. szökõárnk. A szkeberek ttól trtnk, hogy ktsztrófát követõ járvány és éhínség további százezrek, illiók hlálát okozhtj. Bár folytosn érkeznek entõcsptok és segélyszállítányok, térség probléáink egoldásábn hosszbb távon is segítségre szorul. Mint kiderült, thi eteorológii központ zért ne jelezte idõben cuniveszélyt, ert féltek, hogy ezzel ártnk z ország turistipránk. Az ukrán elnökválsztás egisételt ásodik fordulóján z ellenzéki Deceber 30. Viktor Juscsenko gyõzött, szvztok 51,99 százlékát egszerezve. Ellenfele, z eddigi elnök Viktor Jnukovics egtádt z eredényt és legfelsõbb bírósághoz fordult. Jnukovics hívei fõleg z ország keleti és déli részén élnek. Kérdés, hogy Juscsenko enyhíteni tud-e egosztottságon és hogy legfõbb gzdsági prtnerrel, Oroszországgl el tudj-e gát fogdttni. Közel kétszázn eghltk egy Deceber 31. Buenos Aires-i diszkótûzben és több int hétszázn egsebesültek. Az rgentin szórkozóhely túlzsúfolt volt és lezárták vészkijártokt, így hláleseteket ngyrészt füstérgezés és pánik keltette tülekedés okozt. Az eberek tüntetéseken követelik, hogy vonják felelõsségre diszkó tuljdonosit. Ngyszbású hdûveletet indított Jnuár 1. z izreli hdsereg Gázi övezet észki részén, hogy véget vessen z izreli célpontok ellen rkétákkl és kngránátokkl elkövetett tádásoknk. Mhúd Abbász, Plesztin Felszbdítási Szervezet elnöke védelébe vette szélsõséges plesztin fegyvereseket, i tnácsdói szerint ár jnuár kilencedikei elnökválsztási kpány része. Abbász felérések szerint szvztok 65 százlékár száítht. A horvátországi elnökválsztáson Jnuár 2. blközép jelöltje, hivtlbn lévõ Stipe Mesic szerezte legtöbb szvztot. Ötven százlékos részvétel ellett néhány ezer szvzt hiányzott csupán hhoz, hogy elnyerje voksok többségét, így két hét úlv ásodik fordulót trtnk. Ellenfele húsz százlékot elérõ Jdrnk Kosor lesz. Jnuár 3. A szökõár okozt kár elérheti tizennégy illiárd dollárt. A ktsztróf visszvetheti térség országink gzdsági növekedését. A leginkább érintettek: Indonézi, Srí Lnk és Mldív-szigetek. A hét végén nezetközi konferenciát hívnk össze Indonéziábn, elynek célj egyfjt segély-világkolíció létrehozás. Irkbn továbbr se jvul biztonsági helyzet. Az erikik gy- Jnuár 4. korltilg indent rr tettek fel, hogy négy hét úlv esedékes válsztásokig vlhogy kitrtsnk elsõ npjibn újbb véres erényletek történtek. Félõ, hogy válsztások és z erikik távozás után polgárháború tör ki z országbn. Chile egy dikttúr terészetrjz Chilében z óév végén, tizenöt évvel Pinochet-rezsi véget érése után történt vli, i újréleszti reényt, hogy esetleg égis egbüntetik dikttúr bûnöseit, és szûkrkún ugyn, de kárpótolják z áldoztokt ben Slvdor Allende szocilist politikus nyerte eg chilei elnökválsztást. Nixon elnök utsításár Kissinger külügyiniszter és Richrd Hels, CIA igzgtój dolgozt ki strtégii terveket deokrtikusn egválsztott elnök egbukttásár szepteber 11-én gyõzött ktoni puccs, chileiek száár ez terror npj. A dikttúr lssn lkult át polgári deokrtikusnk nevezett állforává, de felelõsségre vonás ég ne történt ben ár vizsgálódott egy igzságügyi bizottság, de csk hlálesetek és z eltûntek ügye volt npirenden, kínzásoké ne. Ez bizottság ne leleplezni krt, hne leplezni: hzi és nezetközi vontkozásbn egyránt zt krták bizonyítni, hogy Pinochet url ne is volt olyn szörnyû, és lá, õk utánjártk. Minth ezzel jóvátették voln történteket. A bizottság ûködésével párhuzosn volt dikttúr hívei és hszonélvezõi fárdhttlnul isételgették, hogy z eltûntnek inõsített 1200 ebernek sei bj, csk illeglitásb vonultk vgy eigráltk bn Pinochet tábornok londoni letrtózttás z elsõ kísérlet volt dikttúr bûneinek egtorlásár. Jellezõ, hogy ne britek kezdeényezték bírósági eljárást, hne Bltzr Grzon neves spnyol bíró, dikttúr idején Chilében eltûnt spnyol állpolgárok itt. (Grzon perelte z rgentin dikttúr ktontisztjeit is, sikerrel: egindított gs rngú tisztek felelõsségre vonását.) Az ngol bíróság hosszú huzvon után szbdon engedte Pinochetet, eléggé nyilvánvlón z Egyesült Állok nyoásár. Pinochet hosszú londoni fogság ne volt htástln: volt áldoztok és velük rokonszenvezõk töegozgloá szélesedett tüntetései 2001-ben elérték, hogy hdsereg vezetõi elárulták eggyilkoltk (z eltûntek ) töegsírjink helyét. Erre többek között zért kerülhetett sor, ert dikttúr tábornokink zöét ár nyugdíjzták, ne kellett trtni egy ktoni puccstól. A töegozglo nyoásár hozták létre 2003-bn zt bizottságot, ely néhány hete közölt tényeket egkínzott, egnyoorított ebert hllgttk eg, ezek közül 27 ezernek fogdták el bizonyítékit. A korány ezeknek jd nyugdíjt d, elynek összegét Ricrdo Lgos, Chile elnöke költségvetést súlyosn egterhelõnek nevezte. Ez z óriási teher évi hetvenillió dollár, zz egy F 16-os repülõgép ár, elybõl npokbn tízet rendeltek! A bizottság jelentésének z lényege, hogy bebörtönzöttek kínzás ne néhány szdist, lcsony beosztású kton és rendõr túlkpás volt, int ezt eddig állították, hne központilg szervezett, költségvetésbõl finnszírozott és z ország 1100 börtönében rendszeresen lklzott ódszer. A hdsereg vezetõi eliserték ezeket egállpításokt, tengerészet egyik vezetõje pedig elondt, hogy z Eserld nevû hdihjón képezték ki kínzás szkebereit, égpedig hjón fogv trtott ebereken beuttv technikát. A bizottság áltl részletesen leírt kínzási ódszerek isertetése hosszú lenne. Elég nnyi, hogy z inkvizíció, Gestpo és z Egyesült Állok ktonáink Irkbn beuttott ódszereit egyránt lklzták. Egyedül z tûnik Pinochetrezsi tlálányánk, hogy necsk vlltók, hne idoított kutyák is egerõszkolták nõi foglyokt. A közvéleény terészetesen egyre hngosbbn követeli, hogy végre vonják felelõsségre vétkeseket. Ne lesz könnyû. A dikttúr ltt ugynis elfogdtk egy neszti törvényt, ely egbocsátott inden 1973 és 1978 között elkövetett bûnt. Ügyes gzeberek. Most bíróság és kongresszus ggályoskodik, hogy ne szbd törvényeket elvetni, ert ez precedenst teret. Ezzel deokrtikusnk beállított állásponttl bûnösöket védik. A töegek krt zonbn nyoós érv lehet, és tlán bírók is igyekeznek elkerülni szerecsenosdtás látsztát. Végül pedig politikusoknk és bíróknk is eg kell fontolni perek egindításánk logikus következényét. Ugynis h kínzások és gyilkosságok politiki felelõseit elítélik, eljutnk hhoz következtetéshez, hogy z USA volt külügyiniszterének is Hági Nezetközi Bíróság börtönében lenne helye. Pesti Ljos Spnyolország: ülésezett z Egyesült Bloldl kongresszus Deceber közepén trtották Mdridbn kounist irányítású bloldli kolíció, z Izquierd Unid (IU) rendkívüli, VIII. kongresszusát, elyen 857 küldött vett részt. A tnácskozáson éles viták folytk, ivel delegátusok ngy része bírált vezetõség eddigi tevékenységét. A árcius 14-én trtott prlenti válsztásokon z IU indössze öt ndátuot szerzett, i z utóbbi két évtized legrosszbb eredényét jelentette. A felszóllók szerint hibás volt válsztási tktik, ert szervezet elsõsorbn jobboldli Aznr-korány leváltását követelte, és ne htárolódott el szociáldeokrt PSOE politikájától. A változást követelõ spnyolok voksit ezért zöel PSOE szerezte eg. Az IU élyrepülése júniusi európi válsztásokon tovább folyttódott, és korábbi kettõ helyett csk egy képviselõt tudott strsbourgi prlentbe küldeni. Többen követelték ozglo htározott bloldli jellegének egerõsítését, és z európi lkotány következetes elutsítását. Elhngzottk A görög és rói ktolikusok Aikor II. János Pál háro éve látogtást tett Görögországbn, hogy norlizálj kpcsoltokt görögkeleti és rói ktolikus egyház között, felháborodástól izzó levelek lepték el z újságok levelezési rovtit. A görögök nehezényezték: ngy sietségben eghívás nélkül érkezett vendég rról is elfeledkezett, hogy nyolcszáz évet késve ugyn, de bocsántot kérjen nyugti keresztény seregek konstntinápolyi öldökléséért. A görögök ugynis ne felejtik, hogy szentföld felszbdításár toborzott keresztes hdk 1204-ben ne Plesztin ellen vonultk zt ár z elõzõ felszbdítók nyoorb pusztították, hne keresztény, de gzdg Konstntinápolyt ostroolták és fogllták el. Igzuk vn görögöknek: h páp ár bocsántot kért Szent Bertln-éji frnciországi vérfürdõért, kkor bizánci észárlás is érdeel egy e culpá-t. Az is történeli tény, hogy görögök sokáig gátt szbtk z iszlá Európáb özönlésének, nyugti keresztényektõl zonbn ne kptk táogtást. Noveber végén isét történt egy kísérlet, hogy egbékéljenek egyássl nyugti és keleti keresztények. A páp szent ereklyét dott át I. Brtoloeónk, z ortodox görög ptrirchánk: görög egyház olyn bíráltok is, hogy frkció dridi törvényhozásbn korány és PSOE eszközévé vált, és vezetõség hátt fordított szervezet ntikpitlist lpelveinek. Az IU fõkoordinátori tisztére kongresszuson hárn pályáztk: Gspr Llzres, párt táogtását elsõsorbn élvezõ Enrique Sntigo és Mrtin Recio, Cron város polgárestere. A voksok 49,5 százlékávl z IU vezetõje isét Gspr Llzres lett, Enrique Sntigo 38,1, Mrtin Recio pedig 12,4 százlékot kpott. A szvzás eredényét száos küldött felháborodássl két fõ szentjének csontjit, elyeket 1204-ben hdizsákányként hoztk Vtikánb. A páp ezt kiengesztelõ és vezeklõ jándékként dt át. A görögök ár jdne egenyhültek, ikor vtikáni szóvivõ nyiltkoztbn cáfolt, hogy vezeklésrõl lenne szó, szerinte ugynis csontokt ár 1204 elõtt hozták Róáb. Így viszont leglább újbb nyolcszáz évet várhtnk egbékélésre. Pesti Augusto Pinochet fogdt, ivel közvetlenül válsztás elõtt ódosították voksolás szbályit, i lehetõvé tette, hogy regionális koordinátorok is részt vegyenek döntéshoztlbn. Frncisco Frutos, Spnyol Kounist Párt fõtitkár és Enrique Sntigo egyránt bírálták enet közben hozott változttást. Többen kétségbe vonták z IU prlenti csoportj vöröszöld frkciór történõ névváltozásánk szükségességét is. Mte Mol kounist ktivist, z IU Politiki Tnácsánk tgj Dirio de Nvrr újságbn zt írt, hogy z Izquierd Unid válság kongresszuson ne oldódott eg, ert régót szükséges szeélyi változásokr, vezetõség egújításár ne került sor. Reélhetõ, hogy Llzres egtrtj ígéretét, és jövõben ne táogtj PSOE politikáját. Diego Vlders, z IU ndlúzii koordinátor szerint változttni kell vezetés ódszerein, ivel z utóbbi idõben egszûnt kollektív irányítás és különbözõ árltokt integráló kcióegység. Vlders hngsúlyozt, hogy z IU progrjábn köztárssági állfor és föderális szerkezetû Spnyolország célkitûzésnek kell htározottn szerepelnie, i vlódi bloldli lterntívát jelenthet spnyolok száár. Llzres kongresszusi zárszvábn eliserte, hogy hibákt követett el, és szervezet legfontosbb feldtink szociális és eberi jogok védelét vlint neoliberális Európi Alkotány elutsítását trtott. Az Izquierd Unid politikájáról és szeélyi kérdésekrõl egkezdett vit szervezet Politiki Tnácsánk jnuári ülésén várhtón tovább folyttódik. Gábor Tás AZ ÓÉV ÁLHÍRE Az álhírek áltlábn eberi gyrlóságokt krikíroznk, vgy politiki visszásságokon verik el port. Az álhír tehát ne igz, de rokonságbn áll vlósággl. H té jelentõs, kkor szoorú kicsengése vn, h kevésbé fontos, kkor osolyt fkszt, inthogy ûfj eredetileg huor jegyében született. Minden évben vn z év lbdrúgój, z év felfedezettje stb. Az ilyen leg -ek esetében szokásos sok újságíró helyett egygbn z lábbit válsztott z óév álhírének: Tûzvész Texsbn! Egy trgikus tûzeset tegnp éjjel egseisítette George W. Bush elnök szeélyes könyvtárát. Mindkét könyv porig égett. Az elnöki szóvivõ sjtókonferencián elondt, hogy z elnök vigsztlhttlnul elkeseredett, ert ásodik képeskönyv kiszínezését ég ne fejezte be. P. L.

3 Félelekeltés korányzti segítséggel Szilveszterre csttér lett z országból. Svnyú lõporszg terjedt indenfelé és sortûzre elékeztetõ durrnások, folytos robbnások kergették réületbe z álltokt, gyerekeket és eglett felnõtt ebereket. Tobolt z gresszivitás és vele együtt életre kelt félele. Az ország egyik fele, petárdások terrorizálták z ország ásik felét, petárd nélkülieket. Sikk lett ásik eber hjigálás ezekkel robbnószerekkel, i áltl ásik (jj, de vicces!) ekkorát ugrik! Különösképpen kkor, h nykáb esik petárd, vgy éppen gyerekének bbkocsijáb. És sikk lett z álltkínzás is. Mert szerintük ilyen jópof dolog, h kuty, csk vgy dár hlálr réül robbnó petárdától és világgá szld. De gyöngysze z üveges petárd volt. Ez ár ne is kis A két világháború közötti Mgyrország bel- és külpolitikájánk egyik eghtározó otívu ilitáns irredentizus volt. Minden egnyilvánulás trinoni revízióért kiáltott, s ez cél htott át z iskoli nevelést, teploi szószéket, levente- és cserkészozglt. Ez állt prlenti unk holokterében, ez volt vízválsztó gyr és hzáruló között. A korbeli édiuok kifogyhttln téáj lett. A revízió ébren trtás érdekében sorr lkultk társdli és egyházi szervezetek, ligák. Irredent sztereotípiáktól volt hngos z ország: Ne! Ne! Soh!, Csonk Mgyrország ne ország, egész Mgyrország ennyország! his, de egtévesztõ jelszvávl, Mindent vissz! gresszív követelésével. Ez volt és is ez gyr ncionlizus svbors. Vn ebben jogos igény is, á összességében gyr iperilizus kifejezõdése. Célszerû lett voln z elszkított gyrság békés egyesítése, de igzságtln Mindent viszsz! lárás progrj. Ebben strtégiánk is beillõ ottóbn z Erdélyben túlsúlybn lévõ roánság, horvátok és szlovákok bekebelezése rejlett, hiszen dulizusbn diszkriinált kisebbségek újbóli lávetését jelentette. Az ntnt krtából z erdélyi roánság ( gyrokkl együtt) Regátb integrálódott, horvátok szerbekkel társultk, szlovákok csehekkel kerültek egy állszövetségbe. M horvátok és szlovákok önálló köztárssággá lettek. Buzgó revizionistáink zt követelik, it Trinon elszkított, pedig versilles-i békerendszeren túllépett z idõ, és ár z 1947-es párizsi békeszerzõdés sznkciói érvényesülnek. Miután z utódállok Hitler áldozti voltk, velük szeben inden revízió éltánytln lenne. Ifjú törökeink ncionlist érzelgõsséggel, fondorltosn krnk érvényt szerezni hódító terveiknek. A kettõs állpolgárság, z utonói, státustörvény lopkodás revízió felé. Az irredentizust sokn is vízválsztónk tekintik hzfik és hzárulók között. Cskhogy nezetek közeledésének korszkábn ez politik kártékony nk- tûzijáték, ez ár egy igzi kn. Látt, int kszok két égõ petárdát dobtk egy sörösüvegbe, jd elfutottk. Dupl robbnás, és szilánkok úgy süvöltöttek sznszéjjel, int egy repeszgránátból. És ezek kszok sose lesznek ktonák. Sose tnulják eg tisztelni robbnószereket s fegyvereket. Legfeljebb h szeük ráegy. És indehhez káoszhoz korány sszisztál. Sõt, segítette is z egészet zzl, hogy részlegesen engedélyezte. Deceber 28-tól deceber 31-ig volt vásárolhtó ngykorú szeélyeknek petárd és kistûzijáték. Ezeket felhsználhtták deceber 31-én 18 órától jnuár elsején 6 óráig. Aztán vissz kellett voln váltni. De vjon ki gondolj ezt koolyn? A korányzti ostobság ne iser htárokt. Tlán zt gondolták, hogy ez részleges tiltás-engedélyezés egoldj petárdprobléát? Már krácsony elõtt, ünnepek ltt, két ünnep között és ég újév után is robbntk petárdák. És z eberek félnek. Felerül benne kérdés: vjon korány zért járult hozzá ehhez félelekeltéshez, ert jó fiúnk kr látszni külföld, z EU elõtt, vgy netán z hátsó szándék vezérelte, hogy esterségesen így vezesse le z eberek felgyülelett gresszivitását z áreelések és rossz politiki helyzet itt? Mindkét dolog lehngoló. * Gyors érleg szilveszter okozt károkról: szokásos kétezer helyett hároezer risztás volt entõknél. Tíz kooly petárdbleset volt, ebbõl kettõ súlyos. Á egy ásik dt szerint Budpesten összesen nyolcvn eber égett eg petárdáktól. 156 esetben vonultk ki tûzoltók, ennek ngy része petárdák itt. Egy kooly lkástûz volt Mosongyórávon, elyet egy belõtt petárd okozott. Lperth Mónik belügyiniszter sszony ár fontolór vette, hogy ezt korányzti rendelkezést eg kell változttni. Kíváno, hogy sikerüljön neki, ert z én véleénye z, hogy petárdázást egyszer s indenkorr be kellene tiltni. F. A. A gyr irredentizusról A kettõs állpolgárság, z utonói, státustörvény lopkodás revízió felé. Az irredentizust sokn is vízválsztónk tekintik hzfik és hzárulók között. ronizus. Elszigetelõdésünkhöz vezethet. Nincs helye z olyn revíziónk, ely ne veszi figyelebe ás népek érdekeit, ely ne trtj tiszteletben ások szuverenitását. Az ricsj, it Fidesz csp z erdélyi kérdésben, csk rr lkls, hogy szebeállítson bennünket szoszédinkkl. Ez ncionlist, egoist gtrtás békétlenséget visz z Európi Uniób. Tudoásul kellene végre venni, hogy revízió esélyét Horthyék eljátszották ásodik világháborúbn. Áteneti egoldás lehetne z elzász-lothringii odell, de biztosr vehetõ, ez ne felel eg Mindent vissz! elvét vlló orbáni fntzgóriánk. A ásodik világháborúbn tnúsított gtrtásunk ne d erkölcsi lpot területi igények beterjesztésére. Sértené z eberek igzságérzetét, h Hitler utolsó cstlósát vgy poszthorthystákt ás népek egcsonkítás árán egjutlznák. Egy ilyen átrendezõdés háborús tûzfészekké lkítná át Közép- Kelet-Európ térségét, iáltl ingtggá tenné z Európi Uniót. Ne hátr, hne elõre kell néznünk: z unió távltokbn jó kerete lehet tgállok együttélésének, íg forrdli egoldások idõvel végleg okfogyottá teszik z évszázdok ót konfliktusokt gerjesztõ htár- és etniki kérdést. Hegedûs Sándor BELÜGY (Folyttás z 1. oldlról) Szinte ár indenki tudj, hogy elyik politikusnk ilyen üzleti érdekeltségei vnnk. Melyik keveredett korrupciób, elyiknek függesztették fel enteli jogát, és elyiket helyezték büntetõeljárás lá. Csod-e hát, hogy nép ne kér ezekbõl kufárokból, kik úgy dják-veszik pozíciókt, int ások kruplit picon. Vjon változtt-e vli vgy vlki ezen kufárszeléleten? Ne. Senki. Mert õk ngyon jól iserik z õsi ondást: A htlo pénzt szül. A pénz pedig htlt. Széles Gábor, Gyáriprosok Országos Szövetségének elnöke is zzl hencegett nerégiben, hogy h õ z Európi Gyáriprosok Szövetségén keresztül egvétóz vlit z Európi Prlentben, kkor z õ krtánk kihtás lesz z egész európi politikár is! Politiki bbérokr tör tehát e sokszoros illiárdos üzleteberünk is. De vjon tudj-e Széles Gábor és többi tgtárs ott Gyáriprosok Szövetségében, hogy ire vn szüksége dolgozó gyr népnek? Ne tudják. Ebben biztos vgyok. S szerinte ne is igen érdekli õket. Elõször is, ert unkdók jobbn szervezettek, int dolgozók. Másodsorbn pedig z egész életet z üzlet szeüvegén keresztül nézik. És éppen ezért politiki viselkedésükben is inden gondoltuk A politik ne üzlet hszon, profit körül forog. Persze jobbá tehetnék szegény nyoorgó nép életét, h krnák. De õk ezt dehogyis krják! Hiszen õk is tisztábn vnnk zzl, hogy ez csk egyféleképpen oldhtó eg: dnk népnek sjátjukból. Vgyis dnk népnek bból, i eredetileg z övé volt. Visszjutttnk népnek ezekbõl rendszerváltáskor jogtlnul felhlozódott htls vgyonokból. És h vlki egy kicsit száolni kezd, rájön, hogy ez tetikilg egyáltlán ne lehetetlen dolog. Ötvenilliárd forintból tízezer szegény ebert lehetne kirántni nyoorból. Fejenként ötillióvl. Az országos és helyi dtok fedik vlóságot? Kósz hírek vnnk. A jó hírnév igzolást z országos központ dj ki, de ezt ne kötelezõ kérni, referencilevélnek száít. Az egészségügyi dolgozóknk, történetesen szkorvosoknk, ápolóknk, íg ne teljesen fix z Európi Unió országibn unkhelyük, ddig h ne is titkolják, de diszkréten kezelik. Akik ezt lehetõséget krják egrgdni, ne nyiltkoznk errõl, ert visszájár fordulht, s ez presztízsveszteséget okoz nekik. H egy szkorvos, nõvér, techniki dolgozó el kr enni, ebbe kr ne szól és ne is szólht bele. Az utóbbi két hónpbn egy esetrõl tudunk. A korábbn Békés egyében prktizáló orvos e-ilen Írországból jelentkezett, hogy ott dolgozik, de referencilevelet kér. Készséggel kidták neki. Milyen okokból válsztják ezt egoldást zok, kik külföldre készülnek? Több dolog inspirálj õket. Elõször is kilencven százlékuk kereseti lehetõség itt egy ki. Külföldön z itthonihoz viszonyítv tízszeres z nygi egbecsülés. Odkint unkfeltételeik is jobbk, szki ûködésben sincs korlátozás, gyógyszerrendelésben is szbdbb lehetõség. Másodszor külföldre jelentkezõ orvosok közül sokn tisztességes jövedelebõl krnk egélni és ne betegek pénzébõl. Ezeken túl kitûnõ szki képzést kpnk kint pályájuk kori szkszábn levõ orvosok. Elsõsorbn hol várják gyr pálykezdõket? Évekkel ezelõtt Svédország keresett rdiológusokt és állítólg ost is szívesen fogdják jelentkezõket. A pszichológiávl fogllkozó vgy ez iránt érdeklõdõ orvosokt is lklzzák. Angliábn inden szkebert elhelyeznek. Egy néet egyete együttûködést jánlott fel szegedi orvoskrnk. Az itt végzett orvosoknk gykornoki állást dnánk, s olyn szkár képeznék õket, elyre ott szükség vn. A szegedi kr konkrétbb inforációkt próbál errõl szerezni. Ennek egyébként útjáb ne állhtunk, hiszen EU-tgország polgáriként bárhov ehetnek zok, kik külföldön krnk elhelyezkedni. Annyibn örülünk néetek kezdeényezésének, hogy ne vdul nyúlnk ehhez téához, hne tisztességes egállpodás lpján. A néet ötlet zért is sziptikus, ert jelzi z orvosi krunk okttási színvonlát, s z itt végzett diploásokt beállítják és szkképzik õket. A frnciák is érdeklõdnek orvosi diploások iránt, s kik jnuár 7. Itthon diploáztk külföldön gyógyítnk? Elgondolkodttó hír, iszerint z országbn ezer egészségügyi dolgozó kr külföldön unkát válllni, s z orvosokon kívül sok ápoló is úgy döntött, hogy elhgyj hzáját és ásutt dolgozik. Hllni zt is, hogy Csongrád egyében 42 orvos kérte jó hírnév igzolást, i állítólg zért szükséges, ert jelentkezõket külföldön ennek dokuentunk átdásávl lklzz vlelyik intézény. Errõl beszélgettünk dr. Hjnl Ferenc egyetei tnárrl, Csongrád egyei Orvosi Kr elnökével. 3 A legneesebb szolgált Ne szereti hát nép ezt kufár politikát. És úgy érzi, teljesen gár rdt. De vjon hogyn lehetne orvosolni ezer sebbõl vérzõ bjit? A szocilisták úgynevezett szolgálttó áll ne lenne rossz ötlet. Á így, jelenlegi állpotábn szinte hsználhttln. Ne tudj egkdályozni z áreeléseket, ne tudj egkdályozni kizsákányolást, ne tudj egkdályozni nyoor terjedését. H i ezt z elvet fejérõl tlpár állítjuk, és ezt döcögõ szolgálttó, kiszolgáló egfoglzást szolgáltr változttjuk, ár indjárt ásképpen néz ki dolog. Ez ár éltó z állhoz: szolgálni népet. A szó nees értelében. A politik ne üzlet legyen tehát, hne szolgált. A legneesebb szolgált. Ennek egvlósításához pedig hiteles, ne pénzéhes, s önzetlen eberekre vn szükség. Akik átérzik nép helyzetét. Elsõ lépésként prlenti képviselõk fizetését kellene néileg korrigálni. Vgyis t. Ház fizetése indenkori gyr közszolgálti átlgbér legyen! Akkor ne híguln fel prlent hszonlesõkkel, és képviselõ hölgyek és urk is érdekeltek lennének bbn, hogy jobbn keressenek z eberek. Végeredényben nép olyn ebereket szeretne látni képviselõi pdsorokbn, kiket lényegében ne érdekel pénz! Csk nép szolgált. Akiknek lelkét ég ne rontott eg ohóság, s kik tudják, hogy h jelenleg vdkpitlizus vn is, pénz legfõképpen rr jó, hogy jót tegyenek vele z eberekkel. Akik szerények, s h kell kár puritánok, hogy ne érezzen ellenszenvet velük szeben nép. Ne létezik, hogy nincsen leglább néhány ezer ilyen gyr eber! Mert z üzleteberek fogllkozznk csk z üzlettel! A politikusok pedig z eberekkel s nép jólétével. És ne hgyják, hogy hszonlesõk urlkodjnk fölöttük. Fort András kiennek, felügyelet ellett unkát végeznek és ptológus, neszteziológus szkképesítést kpnk. Európábn egyébként szbd unkerõ-árlás. A frnci, néet jkú országokbn vnnk orvosvándorlások. De közelebb is tpsztlni ilyet, ert például szlovák kollégák közül sokn átennek Csehországb, hol jobb z orvosok nygi helyzete és ûködési feltételek, technik is fejlettebb. A szkképzés lehetõségei is jobbk. Hogyn lehet tudoásul venni zt, hogy gyr egyeteeken végzett orvosok külföldön élõ betegeket gyógyítják? A szegedi orvosi kr is ggódik eitt. Azok fitlok, kik külföldön egszokják z életszínvonlukt, unkhelyi légkört, társdli presztízst kpnk, ne jönnek hz, ert itthon z orvosi szk lejártott, s int szkebereket lul becsüli társdlo. Végül, de ne utolsósorbn egkérdeze, hogy i véleénye sjnáltos népszvzásról? Azt gondolo, hogy z egészségügy privtizációjáb szkdolgozók se látnk bele. Aggodlo vn bennük, ert elveszíthetik állásukt, s h egtrtj õket enedzsent, teljesen kihsználtkká válhtnk. A ár privtizált unkhelyeken állítólg ngyobb z elbocsátás, eglevõek unkterhelése ezzel párhuzosn nõ, i zt jelenti, hogy kierülten több hibát is véthetnek. Ebben viszonybn nygi szorítások közepette nehezebben érvényesülnek z etiki tényezõk. T. L.

a magyar cserkész! újra itt: bear grylls bálint dzsemborikalauz tábori az örök túlélő: becserkész gazda cserkésztöri a vadon szava kényelem

a magyar cserkész! újra itt: bear grylls bálint dzsemborikalauz tábori az örök túlélő: becserkész gazda cserkésztöri a vadon szava kényelem XLVII. évf. 1. szá www.cserkesz.hu/cs becserkész bálint gzd cserkésztöri dzseborikluz vdon szv tábori kényele újr itt: gyr cserkész! z örök túlélő: ber grylls trtlo újr itt z cs! töltsd fel te is képeidet!

Részletesebben

cserkészszemmel: az első világh XLIX. évf. 8. szám inte rjú G rynaeus And alakuló felfedező tábo hasonlóság? bosszúállók www.cserkesz.

cserkészszemmel: az első világh XLIX. évf. 8. szám inte rjú G rynaeus And alakuló felfedező tábo hasonlóság? bosszúállók www.cserkesz. cserkészszemmel: XLIX. évf. 8. szám z első világháború jl cse rkészáj ról áború z első világh inte rjú rás G ryneus And lkuló r felfedező tábo hsonlóság? www.cserkesz.hu/vl bosszúállók trtlom Földindulás

Részletesebben

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD 616 37. VSÁENPLUJSÁG^ SZÍ. 1888._XXST. fon,. FR2STKLIN-TESUL.T kidásábn Budpesten épen o s t jelent eg és i n d e n k ö n y v á r u s n á l k p h t ó : LEGÚJBB HÁZI TITKÁR GYR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD $ é

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

Ara 4 "főís VÁSÁRHELYI. 3 lesz ma a Sas msztennében d. e. fél Cieatrieis Lajos főispán elnöklésével a be« Kun Béla.

Ara 4 főís VÁSÁRHELYI. 3 lesz ma a Sas msztennében d. e. fél Cieatrieis Lajos főispán elnöklésével a be« Kun Béla. Hödin^vásárhely, I9Í4 ugusztus 9 vsárnp Ar 4 "főís X * évfoly"298*- s z á w u VÁSÁRHELYI í S g g t i p o l itik--i 3 lesz Ss sztennében d e fél Cietrieis Ljos főispán elnöklésével be«ktonák csládtgit segélyezése

Részletesebben

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor.

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor. Sftrin^kilencedik é*folt/r. 5-5" **ttw_ ; «n w à r o, 9 i 8. á p r i l i s 3. K O M R O M M E C ; V E K Ö Zí -Ö N Y Politllrl és t á r s d U i i r s BZMOK fok Bpltztr sundor könyvkerő v'dlkrc b*i, boi

Részletesebben

Zebegény. Ilyen nehéz idõkben a legfontosabb az összefogás. Díszpolgári cím és Kulturált Települési Környezet Díj

Zebegény. Ilyen nehéz idõkben a legfontosabb az összefogás. Díszpolgári cím és Kulturált Települési Környezet Díj Zebegény Ilyen nehéz idõkben legfontosbb z összefogás "Minden szbd, de nem minden hsznál. Minden szbd, de nem minden épít. Ne keresse senki mg jvát, hnem másét." (1 kor 10,23-24) Amikor e sorokt írom,

Részletesebben

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1973. OKTÓBER F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐHELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA T A RTALOM MÉSZÁROS TAMÁS A Mikroszkópon

Részletesebben

Sárváron tanácskozott a Magyar Szállodák Szövetsége

Sárváron tanácskozott a Magyar Szállodák Szövetsége SÁRVÁRI HÍRLP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ XXIV. ÉVFOLYM 22. SZÁM 2012. NOVEMBER 23. Sárváron tnácskozott Mgyr Szállodák Szövetsége Régió Év Szállodás Ktz Péter, Dnubius sárvári szállodájánk igzgtój

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

ugrááááás! ejtőernyősök: gyereksziget Ungváry medvetalp koviubi interjú Krisztián városi dzsungel kaukázusi kanálgép www.cserkesz.

ugrááááás! ejtőernyősök: gyereksziget Ungváry medvetalp koviubi interjú Krisztián városi dzsungel kaukázusi kanálgép www.cserkesz. XLVIII. évf. 7. szám www.cserkesz.hu/mcs interjú Ungváry Krisztián városi dzsungel kukázusi medvetlp knálgép koviubi ejtőernyősök: ugrááááás! gyereksziget trtlom töltsd fel te is képeidet! gleri.cserkesz.net

Részletesebben

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 3. szám - 2013. március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 2013. március 15. Szbdság tér MÁRCIUS ÖRÖKKÖDIKE c. z 1848/49-es forrdlom és szbdsághrc

Részletesebben

Á r a m és érintésrédelem (1)

Á r a m és érintésrédelem (1) T A R T A L O M HERMANN ISTVÁN Á r m és érintésrédelem (1) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z É T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A mgyr játékszín HUBAY MIKLÓS I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1970. M

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról Csorvási Hírdó 2010. július-ugusztus KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 7.-8. SZÁM Tájékozttó helyi önkormányzti képviselők és polgármesterek 2010. évi válsztásán érvényes és htályos szbályokról A címben jelzett

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

ViSsZhAnG. Az érzel eken is túl

ViSsZhAnG. Az érzel eken is túl ViSsZhAnG 30. szám A htáron túli mgyr középiskolások táboránk lpj Cseresznyéspuszt, 2015. július Az érzel eken is túl Az I. világhá orúr vló e lékezés kp sá Ko áro i Já os pksi költő háborús verseit olvst

Részletesebben

ESÉLYEK BUDAPEST, 2013. JANUÁR

ESÉLYEK BUDAPEST, 2013. JANUÁR ESÉLYEK A M A G YA R G A Z D A S Á G K I T Ö R É S I P O N TJ A I BUDAPEST, 2013. JANUÁR WABERER S INTERNATIONAL ZRT. A kidvány megjelenését támogtt Kidj Felelős kidó VÉRTES ANDRÁS Szerkesztette UDVARDI

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program SZENTMÁRTONKÁTA Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program SZENTMÁRTONKÁTA Nagyközség Önkormányzata ÁROP-..6-22-22-2 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitik kpcitásánk biztosítás Helyi Esélyegyenlőségi Progrm SZENTMÁRTONKÁTA Ngyközség Önkormányzt 23. december Türr István Képző és Kuttó Intézet Cím: 54

Részletesebben

A júniusi szám tartalmából

A júniusi szám tartalmából Az Argentíni Mgyr Közösség hvi elektronikus hírlevele Publicción electrónic mensul de l Comunidd Húngr en l Argentin A júniusi szám trtlmából Szerkesztői gondoltok Czékus Ábel Eseménynptár Blthzár Márt

Részletesebben

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal)

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal) Üdvözlünk Republiknet Mgzin (www.republiknet.com) második számábn! Trtlom Cormc előszv (2. oldl) Republik 4 (4. oldl) Tippek-trükkök R4-ben (4. oldl) Interjúk (8. oldl) Szemezget Világhírekből (17. oldl)

Részletesebben

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA ÁLLAMOK KORA NEMZETKÖZI GAZDASÁG SZAKKÖNYVTÁR Soroztszerkesztô BLAHÓ ANDRÁS MURAKÖZY LÁSZLÓ ÁLLAMOK KORA Az európi modell AKADÉMIAI KIADÓ Szkértő: Csb László kdémikus, egyetemi tnár Kidjz Akdémii Kidó,

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

Áldott karácsonyt kívánunk!

Áldott karácsonyt kívánunk! Önkormányzti hvilp XXII. évfolym, 12. szám 2013. december Áldott krácsonyt kívánunk! A Polgármesteri Hivtl dolgozói nevében Dr. Bráth Krisztin, jegyző A Képviselő Testület nevében Bt József, polgármester

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben