REFORMÁTUS HÍRADÓ. II. évfolyam 20. szám. Október oldal. Bibliaolvasó kalauz. 4. oldal. Hodgyai köszönet. 5. oldal. 6. oldal. 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REFORMÁTUS HÍRADÓ. II. évfolyam 20. szám. Október 2005. 3. oldal. Bibliaolvasó kalauz. 4. oldal. Hodgyai köszönet. 5. oldal. 6. oldal. 7."

Átírás

1 REFORMÁTUS HÍRADÓ A S z é k e l y u d v a r h e l y i R e f o r m á t u s E g y h á z m e g y e G y ü l e k e z e t i L a p j a rrrr II. évfolyam 20. szám. Október Szász Edit Ilona Idõsek napja Az õsz ember elõtt kelj fel, és a vén ember orcáját becsüld meg, és félj a te Istenedtõl. Én vagyok az Úr. 3Mózes 19,32 Néha késõ délután gyönyörûen visszasüt a nap. Ragyogni kezd minden. Nem éget már sugara és nem vakít. Lágy arany és bíbor fények teszik varázslatossá a tájat. A vonalak tisztábbak és élesebbek. Néha a távoli, elérhetetlen dolgok közelinek látszanak. Ha ilyenkor keleten viharfellegekbõl szakad az esõ, szivárvány szelídíti kedvessé a komor látványt. Igen, egyszer lebukik végleg a nap. Nem marad csak egy derengés, majd az is kialszik. Igen, lopakodik már az éjszaka. De addig még van egy pár szép óra. Vissza lehet nézni a megtett útra, az elvégzett munkára vagy egyszerûen a hátramaradt dolgokra. Meg lehet végre szusszanni, és örvendeni annak, hogy a pillanatnyi szép pihenés melegével a szívedben haladhatsz a megnyugvás ösvényein tovább. Nincs több kihívás, az élet nagy csatáit már mások vívják. Nem te vezetsz, nem te törtetsz már elöl. És ez így van rendjén. Társaid, barátaid, szeretteid közül sokan pihenni térnek, elmaradnak. Új arcok vesznek körül. Ha nem akarsz idegenként járni a neked még kiszabott úton, meg kell azért, hogy õk is megismerjenek, elfogadjanak és ismerned, el kell fogadnod, meg kell szeretned a téged szeretettel körülvevõket hogy megszeressenek, úgy ahogy vagy. Ne hallgassatok azokra, kik vészmadárként sötét dolgokat mondanak az öregségrõl. Igaz, van fájdalom és betegség de mennyi megpróbáltatást átéltél már hosszú évtizedek alatt! Lehet nincs annyi türelem és lehetõség, hogy mindig meghallgassanak és minden kis kérésedet teljesítsék de fedezd fel hálával, ha a nagy dolgaidban ott vannak melletted. Hasznos szeretnél lenni, mert nem szereteted magad fölöslegesnek érezni. Nagyon sok mindent adhatsz azoknak Bibliaolvasó kalauz Hodgyai köszönet Árvíz után Siménfalvi üzenet Gyermekoldal Épüljetek fel lelki házzá! 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal Uram, hálát adok tenéked napjaimért! Kegyelmes vagy Uram, hiszen bûnös életem ellenére, közel jössz hozzám, megsegítesz engem, vigyázol rám, tenyereden hordozol. Amikor nappalaim eltelnek, Uram, kegyelem Istene, te légy velem, öreg napjaimban te légy társam, vigasztalóm, támaszom. Istenem amíg te jónak látod... add, hogy lehessek embertársaimnak önzetlen segítsége, támasza. Adj nekünk bölcsességet, jó szívvel fogadni minden te drága ajándékodat, s életünk minden napjában szívünket fordítsd magad felé, a Megtartatás felé, Krisztus keresztje felé. Az Õ áldozatáért kérünk tekints reánk kegyelmesen, óvd meg szeretteinket, add hogy életünk minden erejével egyedül csak Tenéked akarjunk szolgálni. Minden napon. Ámen

2 2 - Református Híradó - rrr Szász Edit Ilona Idõsek napja kik körülvesznek. Meghallgathatsz másokat türelemmel és szeretettel. Elmondhatod életednek nagy tanulságait. Mit tettél jól, mi sikerült, de azt is elmondhatod már, hogy hol tévedtél, hol csalódtál. Tanácsokat adhatsz, vigasztalhatsz, bátoríthatsz. Szobád, vagy akár ágyad melyhez gyengeséged vagy betegséged köt, sokak számára egy biztos pont lehet, ahol valaki várja õket és számon tartja gondjaikat, küzdelmeiket. Nagy ajándék a hit. Elgondolkozhatsz Isten dolgain. Felfedezheted az örökkévaló dolgok fontosságát. Csöndességedben megszólíthatod Istent az imádságon keresztül. Sokan ilyenkor hallják meg életükben elõször azt a tiszta, szelíd belsõ hangot, mellyel Isten válaszol az imákra. Megnyithatod a kegyelem csatornáit, építheted a lelki utat az örökkévalóság felé. Errõl már bátran beszélhetsz a téged körülvevõknek, leginkább unokáidnak, akik gyermeki, friss lelkükkel hamar megértik ezeket a dolgokat. Szép lelki nyomot és áldott emléket hagyhatsz magad után, ha öregkorodat szeretettel és hittel ékesíted. Ezen a napon el szeretnénk mondani nektek, kedves idõs társaink, hogy szeretünk titeket és fontosak vagytok számunkra. Olyan világban szeretnénk élni, hol mindennek értelme van és mindenki méltó, szép életet élhet életének bármelyik szakaszában. Ezért dolgozunk és vállaljuk ha kell a többletmunkát. Legyünk együtt a békesség emberei. Béküljünk meg Istennel, embertársainkkal, a világgal. Legyen az életünk szép, csöndes és napsugaras. Ameddig lehet. Errõl a békességrõl beszél a költõ is gyönyörû versében: Reményik Sándor Békesség Istentõl Nincs nyugalom, nincs nyugalom, a szív, Amíg ver, mindörökre nyugtalan. De mindörökké nyughatatlanul, Istentõl mégis Békessége van. Nyugalma nincs, de Békessége van. Nincs nyugalom, nincs nyugalom, vihar, Örök hullámzás a víz felszíne. De lent a mélyben háborítlanul Pihen a tenger s az ember szíve. Hadd hullámozzék a víz felszíne. Nincs nyugalom, nincs nyugalom, s ez a Nyugtalanság, mint a járvány, ragad. Te sugarazd szét békességedet És szóval, kézfogással másnak add. Az Isten Békessége is ragad. Reggel mondd, délben mondd és este mondd A Feltámadott elsõ, szép szavát. És ragyogóbbá lesz a reggeled És csillaghímesebb az éjszakád. És békességesebb az éjszakád. Békesség Istentõl: mi így köszönjünk, Hogy köszöntésünkben lélek legyen Vihartépett fák ágainkon mégis Vadgalamb búg és Békesség terem. Békesség: köszöntésünk ez legyen. rr Csak az Isten osztja a jó szerencséket Gyakran ostorozza meg az embereket, Kiért bocsát rájuk súlyos eseteket, Inti, megjobbítsák hamar életeket... Listi László: A szerencsének állhatatlanságárul Õrhelyemre állok, odaállok a bástyára és figyelek, várva, hogy mit felel panaszomra Habakuk 2,1

3 - Református Híradó - 3 rrr A Magyar Református Egyház hitvalló irata, a Második Helvét Hitvallás (1566) XIV. fejezet A bûnbánat és a megtérés Az evangéliummal szorosan összefügg a bûnbánatról szóló tanítás. így beszélt ugyanis az evangéliumban az Úr: Szükség az én nevemben prédikáltatnia a megtérésnek és a bûnök bocsánatának minden népek között. Micsoda a bûnbánat? Bûnbánaton pedig a bûnös ember lelkének azt a magábaszállását értjük, melyet az evangélium igéje és a Szent Lélek idéz elõ és amelyet a bûnös ember az igaz hit által nyer el, mellyel rögtön felismeri a bûnös ember veleszületett romlottságát és minden bûnét, melyet Isten igéje elébe tár és azok miatt szíve szerint bánkódik és azokat Isten színe elõtt nemcsak megsiratja és nagy pirulással nyíltan megvallja, hanem felháborodva meg is utálja, szorgalmatosan keresvén a megjavulás útját és szüntelen törekedvén az ártatlanságra meg a jócselekedetekre, amelyekben szentül gyakorolja magát életének minden hátralevõ napján. A bûnbánat az Istenhez való igaz odafordulás. Ez pedig az igaz bûnbánat, tudniillik egyfelõl az Istenhez és minden jóhoz való õszinte odafordulás, másfelõl pedig az ördögtõl és minden rossztól való állandó elfordulás. A bûnbánat Isten ajándéka. Azt pedig világosan megmondjuk, hogy ez a bûnbánat tisztára Isten ajándéka és nem a mi erõnk munkája. Azt parancsolja ugyanis az apostol, hogy a hû tanító szorgalmasan tanítsa az igazságnak ellenszegülõket; ha talán adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére. Szomorkodik elkövetett bûnein. Az az evangéliumbeli bûnös nõ, aki könnyeivel áztatta az Úr lábait, és Péter, aki keservesen sírt és megsiratta Urának megtagadását, nyilván megmutatják, milyennek kell lennie a bûnbánó ember lelkületének, ha komolyan megsiratja elkövetett bûneit. Megvallja bûneit Istennek. Ama tékozló fiú is, a farizeussal szembeállított evangéliumbeli vámszedõ is igen alkalmas példát adott nekünk arra, hogyan valljuk meg bûneinket Isten elõtt. Amaz így szólt: Atyám vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam; tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy! A vámszedõ pedig még szemeit sem akarja vala az égre emelni, hanem veri vala mellét, ezt mondván: Isten légy irgalmas nékem bûnösnek! Nem is kételkedünk, hogy Isten kegyelmébe fogadta õket. Ugyanis János apostol azt mondja: Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz az Isten, hogy megbocsássa azokat és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük õt és az õ igéje nincsen mibennünk. A papnak tett bûnvallás és az általa való feldolgozás. Hisszük, pedig, hogy elégséges az az õszinte bûnvallás, mely egyedül Isten elõtt történik, akár titkon Isten és a bûnös között, akár nyilvánosan a templomban, ahol a bûnösök általános bûnvallását elmondják, és nem szükséges a bûnbocsánat elnyeréséhez, hogy valaki bûneit fülbesúgva a papnak vallja meg, hogy viszont kézrátétel kíséretében hallja tõle a feloldozást, mert erre a dologra sem utasítás, sem példa nem található sehol a Szentírásban. Dávid bizonyságot tesz errõl, ezt mondván: Vétkemet bevallám néked, bûnömet el nem fedeztem. Azt mondtam: Bevallom hamisságomat az Úrnak és te elvetted rólam bûneimnek terhét. De a mi Urunk is, amikor bennünket imádkozni és egyszersmind bûneinket megvallani tanított, azt mondta, hogy így imádkozzunk: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Szükség tehát, hogy Istennek a mi Atyánknak megvalljuk bûneinket és ha valamelyik felebarátunkat megbántottuk, béküljünk ki vele. 01 Lk 16, Lk 16, Lk 17, Lk 17, Lk 18, Lk 18, Lk 18, Lk 19, Lk 19, Lk 20, Lk 20, Lk 21, Lk 21, Lk 22, Lk 22, Lk 22, Lk 23, Lk 23, Lk 23, Lk 24, Lk 24, Lk 24, Zsid 1 24 Zsid 2, Zsid 2, Zsid 3, Zsid 3, Zsid 4, Zsid 4, Zsid 5,1-10 Bibliaolvasó Kalauz Novemberre 4Móz 27 4Móz 28 4Móz 29 4Móz 30 4Móz 31 4Móz 32 4Móz 33 4Móz 34 4Móz 35,1-8 4Móz 35,9-34 4Móz 36 Zsolt 42 Zsolt 43 Zsolt 44 Zsolt 45 Zsolt 46 Zsolt 47 Zsolt 48 Zsolt 49 Zsolt 50 Zsolt 51 Zsolt 52 Zsolt 53 Zsolt 54 Zsolt 55 Zsolt 56 Zsolt 57 Zsolt 58 Zsolt 59 Zsolt 60

4 4 - Református Híradó - rrr Hodgyai köszönet Szigyártó Miklós Árvíz után... Tisztelt támogatónk és segítõnk, kedves székelyföldi és a nagyvilágban lakó véreink, reformátusok, keresztyének, emberek... A augusztus 23.-i árvíz mindannyiunkban megdöbbenést és elkeseredést keltett; de a kezdeti elkeseredést és kilátástalanságot immár felváltotta a reménység, ehhez pedig az önök segítsége és szolgálatkészsége nagy mértékben hozzájárult. Rolla Margit Egymás terhét hordozzátok (Gal 6,2) Kolozsváron, egyszer nyáron, Kint jártam a nagyvásáron. Bámultam egy székely bácsit, ki módosan farigcsált itt. Kicsi bicska, kicsi tábla. mi is lehet írva rája? Ott sorjázott fényezetten a bordázott szõtteseken mi már kész volt. Olvasgattam, a betûket rakosgattam egymás mellé, ahogy tudtam. Ezt szeretném, édesapám! Legyen ez a vásárfiám. Édesapám kifizette, a kezembe odatette, Leveles ág futott rajta, szép faragott, székely-fajta. Hisszük azt, hogy e megpróbáltatásunkban vezérigénkül választott alábbi bibliai igének az önök segítségével és támogatásával tudtunk és tudunk engedelmeskedni ill. azt betölteni: Mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk! Zsid 10,39 Ez úton szeretnénk megköszönni a Hodgyának nyújtott önzetlen segítséget ezekben a nehéz napokban és kérjük a Mindenható Istent, hogy gazdagon jutalmazza meg mindazokat akik fáradtságot nem kímélve mellénk álltak, segítettek, bátorítottak. Isten gazdag áldását kívánva munkájukra és szolgálatukra, a Hodgyai Református Egyházközség és faluközösség nevében Atyafiságos tisztelettel és köszönettel, Ballai Zoltán, hodgyai lp. Dávid István, gondnok (támogatóink és segítõink listája megtalálható honlapunkon a címen.) Csak örültem, csak bámultam s a rávésett sort bámultam. Ez állt rajta hallgassátok: Egymás terhét hordozzátok Ez lett az én jelmondatom, Ez kísért el nagy utamon. Néha bizony roskadoztam. De õriztem! El nem hagyom, Most is itt néz rám a falon: ösztönzõm lett és végzetem. Így éltem le az életem. Akkor még, amikor ez a tanulságos vers íródott az ös árvizes évek nyarán, fiatal családos lelkészként a biztonságos bágyi toronyból néztem a Nagyhomoród kiöntött vizeit s gondoltam a székely közmondásba illesztett recsenyédi kutyára. De most augusztus 23-a délutánján itt a nagygalambfalvi Patakszegben egymásután két ízben mi is ilyen ösztönös szorultságban éreztük magunkat. Aztán mikor leszaladtak a Nagyküküllõ elnyelõ medrébe az utcánkbeli ijesztõ áradatok, szaladtunk ki a híres Vágás patak partjára, itt még ijesztõbb látvány fogadott: a hatalmas pusztító árvíz nyoma mely elvágott közutat, vasutat

5 egyaránt, aztán másnapra virradva hallottuk meg a Nyikó völgye pusztító tragédiáit. Eszembe jutott az árvíz által elsodort kisgyermek tragikus, de vigasztaló, bátorító mentõ gondolat-társításként: Jézusnak az õt kísértõ farizeusokhoz intézett válasza az adópénzzel kapcsolatban: kié ez a kép? Hiszen mi mindnyájan, összetört és iszapbasodort, Krisztusban megmentett, a Megváltó vérében tisztára mosott drága pénzei, gyermekei és testvérei vagyunk. Aztán az egy napon temetett négy malomfalvi öregre gondolva, Áprily Lajos négysoros imádsága jutott eszembe: Adj Istenem bölcsességet, Vágyaimnak csendességet illedelmes öregséget s könnyû véget, könnyû véget. - Református Híradó - 5 rrr Aztán már következett a vasárnap, találkozás Õvele, Aki várt, Aki szembejött velünk, hogy szokása szerint vigasztaljon, bátorítson, õszinte magunkra ismerésre, bûnbánatra indítson. Testvéri karnyújtásra és hálaadásra indítson a menedékre találásért. Mert bizony szó szerint sorsunk lett Áprily másik négysorosa is: S mikor völgyünkre tör az áradat s már hegy se volt, mely mentõ csúccsal intsen egyetlenegy kõszikla megmaradt egyetlen tornyos sziklaszál: az Isten... (Menedék) Elénkbe küldte Szent Fiát, hogy Gyökössy Endre bácsi kiskönyve szerint megtanítson ezt a szenvedést is realitásként elfogadni, beépíteni, felhasználni és átalakítani, életünk elemévé tenni. Mint oly sokszor jóra rest embereket pozitív módon aktivizálni, mobilizálni, testvéri segítségnyújtásra egyszerre tettben, anyagiakban, szóban egyaránt. Testvérként születni a nyomorúság idején! Minél elõbb elérni a kárt szenvedett, bajt látott népünkhöz: Bikafalvára leroskadt, leiszapolt házak romjait összetakarítani, beszélgetni a megriadt öreg nénivel, akit utolsó pillanatban unokavejének erõs keze emelt ki az árból; azt mondta: várjam csak meg, mert azonnal érkezik, bemutatja és ráismertem erõs férfiúvá serdült egykori szentlászlói öreg harangozóm unokájára: ifj. Kóbor Dénesre. Aztán felszaladtam a Parókiára, ahová már odaértek a testvéri kezek és szívek adományai. Átnézek a templomba, ahol a kiszedett iszapréteg és padló fölött a hímzett falvédõn ott van az igevers: Mindenre van erõm a Krisztusban, aki engem megerõsít! Visszakérdem a szülõfalumbeli lelkipásztor barátomtól: hát így van-e? és rábólint szótlan fõhajtással. Aztán gyalogolni kezdek az ifjú koromtól oly barátilag kedves Hodgyába; a brassói romeltakarító munkagépek munkáját figyelve látom, hogy milyen pusztító munkát végzett a Hodgyát átszelõ patak. A falú bejáratánál találkozok a szintén oly sok veszedelmet hirtelen átélt szombatfalvi tiszteletes asszonnyal, Hegyi Sándornéval, aki elújságolja, hogy épp itt van Tõkés püspök úr is a hodgyai lelkészlakon. A kapunál kedves ismerõs atyafiak, presbiterek invitálnak, hogy csak jöjjek, mert pár percre elbeszélgethetek a püspök úrral, az esperessel, a lelkipásztorral. Mindezeket hazafele jövet átgondolva, egy akkor nálam hitbelileg már idõsebb, erõsebb ifjúkori szomszéd és jó barát bennem megmaradt énekét dúdolgattam: Homokvárakról Kõszirtre vágyom, Te légy a Szirtem, a pusztaságon. Ha jön az árvíz ütközni bennem, Megváltó Jézus, Te tarts meg engem!

6 6 - Református Híradó - rrr Jakab Imola Menjetek be az Õ kapuin hálaadással! Zsoltárok 100,4 Ez az ige a siménfalvi református templom faragott kapujának felirata. Kidõlve, kettéhasadva, tetõ és nyíló nélkül ott fekszik, ahol még ezelõtt két hónappal büszkén állott. E kapun belépni egyelõre lehetetlen legfeljebb csak átlépni tudunk felette -, hálaadással lépni be, még nehezebb. Nehéz ma ezen a templomkapun hálaadással belépni. És mégis ha jobban belegondolunk, azok után is, ami itt, velünk történt a hála lehet a legjobb, legtisztább érzés bennünk. Hála azért, hogy életben vagyunk, családunk, szeretteink is, hála azért, amit nem veszítettünk el, hála azért, hogy átléphetünk a kapu felett, akárhogyan is, hiszen mégiscsak megmaradt a templomunk, ami sokkal fontosabb, mint annak kapuja Hála azért, hogy volt és van erõnk újrakezdeni, hála a sok segítségért: a másoktól jövõ segítségért, erõért, bátorításért. Hála azért, hogy Aki próbára tesz minket, az erõt is ad nekünk, éppen annyit, amennyire szükségünk van a felépüléshez, újrakezdéshez. A veszteségekre a pótolhatatlan veszteségekre gondolok úgysincs magyarázat. Sem teológiai, sem más. Csak a kérdés marad, hogy miért?, és a pótolhatatlan veszteségek fájdalma. Meg kell tanulnunk elfogadni a dolgok megmagyarázhatatlan voltát. Most ez lehet a legtöbb, ami hitünkbõl és erõnkbõl kitelik. És közben nap mint nap csodálatosképpen megtapasztaljuk, hogy Isten nem hagy magunkra a ne- Siménfalvi üzenet hézségekben, a megoldatlannak látszó helyzetekben, hanem a mások szeretete, törõdése által gondoskodik rólunk. És éppen ez a szeretõ gondoskodás, törõdés kötelez minket a hálára. Kötelez, és erõt ad nekünk a munkához, amivel elkezdhetünk újra, elölrõl, talán a semmibõl felépítkezni. A gondviselés kézzelfogható bizonyítéka nemcsak az, hogy a kárt szenvedett közel 140 család nap mint nap megtapasztalhatta a különbözõ irányból érkezõ sok-sok segítséget, hanem az is, hogy a súlyosan megrongálódott templom helyreállítására egy magyarországi építkezési cég (a KÉSZ Kft.) vállalkozott, a költségek teljes felvállalásával. Ennél hitelesebb bizonyítékunk most nem lehet, hogy Isten gondoskodik rólunk. Mint ahogy más jel hitelesebb nincsen arra, hogy a legelviselhetetlenebb szenvedésekbõl is van kiút, és a legreménytelenebb helyzetekben is van megoldás, mint a kereszt, a szenvedõ Krisztus keresztje. Hiszen egy tragédia sem végsõ érvényû, ha hiszünk az újrakezdésben, ha hiszünk a feltámadásban. Ezúton is megköszönöm az egyházmegye gyülekezeteinek azt a sokrétû anyagi, természetbeni és fizikai támogatást, amivel segítettek minket ebben a nehéz idõszakban. Mindezek mellett tudjuk azt, hogy lélekben is mellettünk voltak, értük és velünk imádkoztak. Áldja meg Isten és óvja mindannyiukat! Siménfalva, október 18.

7 - Református Híradó - 7 rrr Kedves gyerekek, mostani lapszámunkban egy újabb tükröstrükkös feladat elé állítunk, a helyes megfejtõk a Zsoltárok 116,1 versét olvashatják pouytwbvcxzuytsawlomn Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az Õ kegyelme. Az alábbi szavakból bibliai személyek neveit kapod meg ha a betûket a helyes sorrendbe teszed: E SZÓM = ÁRAM BÁ = S ÁZIK = Á VIDD! = NOS ALMA = RÁSZED = JÁR-E MISE = pouytwbvcxzuytsawlomn Az itt látható kép, Jézust ábrázolja amint tanítványaival egy mezõn át halad, találd ki melyik bibliai történethez illik a kép.

8 8 - Református Híradó - rrr - Gyülekezeti Hírek, információk - Közérdekû hírek, információk - Gyülekezeti Hírek, információk - Közérdekû hírek, in- SOS TELEFONOS LELKISEGÉLY SZOLGÁLAT Ingyen hívható telefonszám! Minden HÉTFÕN, SZERDÁN, SZOMBATON 21:00 06:00 között Beszélni a problémáinkról, megosztani valakivel érzéseinket elsõ lépés a megoldásuk felé. A telefonos lelkisegély szolgálat várja az Ön hívását, hogy együtt végiggondoljuk azt, ami történt. Nem kérdezzük a nevét, számunkra a személye és a története a fontosabb. Mi tiszteletben tartjuk az Ön szabadságát, tõlünk nem ítéletet, hanem megértést várhat és természetesen teljes titoktartást Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékrõl nemzedékre Zsolt 90,1 Megrendülten, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy Nákó Ferenc a Csíkszentmártoni Szórvány-missziói Református Egyházközség fõgondnoka Teremtõ Urához tért szeptember 25-én, 77 éves korában. A négy évtizedes egyházi szolgálatához tartozik a Tusnádfürdõi Gyülekezet megszervezése és gondozása. Szolgálatát a hûség, az egyenesség, a tisztelet jellemezte mindvégig. Kitartó hitéért, példás életéért, egyházépítõ hûséges munkájáért fizessen a Mindenható Isten. Hozzátartozóinak adjon megnyugvást és vigasztalást Szentlelke által rrrrr Református Híradó A SZÉKELYUDVARHELYI REFORMÁTUSEFORMÁTUS EGYHÁZMEGYEGYHÁZMEGYE HAVONT ONTA MEGJELENÕ GYÜLEKEZETI LAPJA Kiadja a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye Fõszerkesztõ: Ballai Zoltán hodgyai lelkipásztor Tördelte: Ballai Zoltán Nyomta a székelyudvarhelyi Demaco Nyomda 3000 példányban Elérhetõségeink: Hodgya, Fõ út 43 / tel.: drótposta: Megjelenésre szánt írásokat a fenti címekre várunk! MINDEN NEMZETBEN KED- VES Õ ELÕTTE, AKI ÕT FÉLI ÉS IGAZSÁGOT CSELEKSZIK ApCsel 10,35

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Böjti csönd Böjti tisztulás Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Jó reggelt! :) Új nap, tiszta lap! Míg mások mindenfélével foglalkoznak a reggeli kapkodásban, a legjobbat teszi az, aki időt ad

Részletesebben

ITT VALAMI KÉSZÜL. I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint

ITT VALAMI KÉSZÜL. I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint 2016. böjt ITT VALAMI KÉSZÜL I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint Mondjuk a fenti mondatot, ha sejtünk valamit, hogy be fog következni. S attól függően, hogy jóra vagy rosszra számítunk megpróbálunk

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A) GYERMEKKERESZTSÉG ÉNEK Jöjjetek, kérjük Isten áldott Szentlelkét, hogy ébressze fel szívünkben a felelõsséget a tanítvánnyá tétel szolgálata és e gyermek iránt. * Énekmondással

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Pasarét, 2014. június 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Lekció: Róm 11,33-12,2 Alapige: 3 Móz 2,1-16 Amikor valaki ételáldozatot akar áldozni az ÚRnak,

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET SZENT ISTVÁN BAZILIKA 2015. január 18. vasárnap 19 óra Szolgálattevők: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, MKPK

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december MAGVETÉS A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa 2014. december Legyen minden napunk Karácsony! Sokan megmosolyogják a gyermekeket, akik őszinte tekintettel kérik: bárcsak ma is karácsony lenne!

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: SZERDA DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Alapige: Róma 1,1-7 Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Olvasd

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

NINCS MÁS FUNDAMENTUM

NINCS MÁS FUNDAMENTUM Pasarét, 2014. január 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NINCS MÁS FUNDAMENTUM Lekció: Máté 7,24-29 Alapige: 1Korinthus 3,11-15 Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül,

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam, 1. szám Május, Június Akarod hallani a jó hírt? Eljött hozzám még bűnben éltem Eljött hozzám még bűnben éltem, s romokban elhevert az életem, most már megtértem

Részletesebben