REFORMÁTUS HÍRADÓ. II. évfolyam 20. szám. Október oldal. Bibliaolvasó kalauz. 4. oldal. Hodgyai köszönet. 5. oldal. 6. oldal. 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REFORMÁTUS HÍRADÓ. II. évfolyam 20. szám. Október 2005. 3. oldal. Bibliaolvasó kalauz. 4. oldal. Hodgyai köszönet. 5. oldal. 6. oldal. 7."

Átírás

1 REFORMÁTUS HÍRADÓ A S z é k e l y u d v a r h e l y i R e f o r m á t u s E g y h á z m e g y e G y ü l e k e z e t i L a p j a rrrr II. évfolyam 20. szám. Október Szász Edit Ilona Idõsek napja Az õsz ember elõtt kelj fel, és a vén ember orcáját becsüld meg, és félj a te Istenedtõl. Én vagyok az Úr. 3Mózes 19,32 Néha késõ délután gyönyörûen visszasüt a nap. Ragyogni kezd minden. Nem éget már sugara és nem vakít. Lágy arany és bíbor fények teszik varázslatossá a tájat. A vonalak tisztábbak és élesebbek. Néha a távoli, elérhetetlen dolgok közelinek látszanak. Ha ilyenkor keleten viharfellegekbõl szakad az esõ, szivárvány szelídíti kedvessé a komor látványt. Igen, egyszer lebukik végleg a nap. Nem marad csak egy derengés, majd az is kialszik. Igen, lopakodik már az éjszaka. De addig még van egy pár szép óra. Vissza lehet nézni a megtett útra, az elvégzett munkára vagy egyszerûen a hátramaradt dolgokra. Meg lehet végre szusszanni, és örvendeni annak, hogy a pillanatnyi szép pihenés melegével a szívedben haladhatsz a megnyugvás ösvényein tovább. Nincs több kihívás, az élet nagy csatáit már mások vívják. Nem te vezetsz, nem te törtetsz már elöl. És ez így van rendjén. Társaid, barátaid, szeretteid közül sokan pihenni térnek, elmaradnak. Új arcok vesznek körül. Ha nem akarsz idegenként járni a neked még kiszabott úton, meg kell azért, hogy õk is megismerjenek, elfogadjanak és ismerned, el kell fogadnod, meg kell szeretned a téged szeretettel körülvevõket hogy megszeressenek, úgy ahogy vagy. Ne hallgassatok azokra, kik vészmadárként sötét dolgokat mondanak az öregségrõl. Igaz, van fájdalom és betegség de mennyi megpróbáltatást átéltél már hosszú évtizedek alatt! Lehet nincs annyi türelem és lehetõség, hogy mindig meghallgassanak és minden kis kérésedet teljesítsék de fedezd fel hálával, ha a nagy dolgaidban ott vannak melletted. Hasznos szeretnél lenni, mert nem szereteted magad fölöslegesnek érezni. Nagyon sok mindent adhatsz azoknak Bibliaolvasó kalauz Hodgyai köszönet Árvíz után Siménfalvi üzenet Gyermekoldal Épüljetek fel lelki házzá! 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal Uram, hálát adok tenéked napjaimért! Kegyelmes vagy Uram, hiszen bûnös életem ellenére, közel jössz hozzám, megsegítesz engem, vigyázol rám, tenyereden hordozol. Amikor nappalaim eltelnek, Uram, kegyelem Istene, te légy velem, öreg napjaimban te légy társam, vigasztalóm, támaszom. Istenem amíg te jónak látod... add, hogy lehessek embertársaimnak önzetlen segítsége, támasza. Adj nekünk bölcsességet, jó szívvel fogadni minden te drága ajándékodat, s életünk minden napjában szívünket fordítsd magad felé, a Megtartatás felé, Krisztus keresztje felé. Az Õ áldozatáért kérünk tekints reánk kegyelmesen, óvd meg szeretteinket, add hogy életünk minden erejével egyedül csak Tenéked akarjunk szolgálni. Minden napon. Ámen

2 2 - Református Híradó - rrr Szász Edit Ilona Idõsek napja kik körülvesznek. Meghallgathatsz másokat türelemmel és szeretettel. Elmondhatod életednek nagy tanulságait. Mit tettél jól, mi sikerült, de azt is elmondhatod már, hogy hol tévedtél, hol csalódtál. Tanácsokat adhatsz, vigasztalhatsz, bátoríthatsz. Szobád, vagy akár ágyad melyhez gyengeséged vagy betegséged köt, sokak számára egy biztos pont lehet, ahol valaki várja õket és számon tartja gondjaikat, küzdelmeiket. Nagy ajándék a hit. Elgondolkozhatsz Isten dolgain. Felfedezheted az örökkévaló dolgok fontosságát. Csöndességedben megszólíthatod Istent az imádságon keresztül. Sokan ilyenkor hallják meg életükben elõször azt a tiszta, szelíd belsõ hangot, mellyel Isten válaszol az imákra. Megnyithatod a kegyelem csatornáit, építheted a lelki utat az örökkévalóság felé. Errõl már bátran beszélhetsz a téged körülvevõknek, leginkább unokáidnak, akik gyermeki, friss lelkükkel hamar megértik ezeket a dolgokat. Szép lelki nyomot és áldott emléket hagyhatsz magad után, ha öregkorodat szeretettel és hittel ékesíted. Ezen a napon el szeretnénk mondani nektek, kedves idõs társaink, hogy szeretünk titeket és fontosak vagytok számunkra. Olyan világban szeretnénk élni, hol mindennek értelme van és mindenki méltó, szép életet élhet életének bármelyik szakaszában. Ezért dolgozunk és vállaljuk ha kell a többletmunkát. Legyünk együtt a békesség emberei. Béküljünk meg Istennel, embertársainkkal, a világgal. Legyen az életünk szép, csöndes és napsugaras. Ameddig lehet. Errõl a békességrõl beszél a költõ is gyönyörû versében: Reményik Sándor Békesség Istentõl Nincs nyugalom, nincs nyugalom, a szív, Amíg ver, mindörökre nyugtalan. De mindörökké nyughatatlanul, Istentõl mégis Békessége van. Nyugalma nincs, de Békessége van. Nincs nyugalom, nincs nyugalom, vihar, Örök hullámzás a víz felszíne. De lent a mélyben háborítlanul Pihen a tenger s az ember szíve. Hadd hullámozzék a víz felszíne. Nincs nyugalom, nincs nyugalom, s ez a Nyugtalanság, mint a járvány, ragad. Te sugarazd szét békességedet És szóval, kézfogással másnak add. Az Isten Békessége is ragad. Reggel mondd, délben mondd és este mondd A Feltámadott elsõ, szép szavát. És ragyogóbbá lesz a reggeled És csillaghímesebb az éjszakád. És békességesebb az éjszakád. Békesség Istentõl: mi így köszönjünk, Hogy köszöntésünkben lélek legyen Vihartépett fák ágainkon mégis Vadgalamb búg és Békesség terem. Békesség: köszöntésünk ez legyen. rr Csak az Isten osztja a jó szerencséket Gyakran ostorozza meg az embereket, Kiért bocsát rájuk súlyos eseteket, Inti, megjobbítsák hamar életeket... Listi László: A szerencsének állhatatlanságárul Õrhelyemre állok, odaállok a bástyára és figyelek, várva, hogy mit felel panaszomra Habakuk 2,1

3 - Református Híradó - 3 rrr A Magyar Református Egyház hitvalló irata, a Második Helvét Hitvallás (1566) XIV. fejezet A bûnbánat és a megtérés Az evangéliummal szorosan összefügg a bûnbánatról szóló tanítás. így beszélt ugyanis az evangéliumban az Úr: Szükség az én nevemben prédikáltatnia a megtérésnek és a bûnök bocsánatának minden népek között. Micsoda a bûnbánat? Bûnbánaton pedig a bûnös ember lelkének azt a magábaszállását értjük, melyet az evangélium igéje és a Szent Lélek idéz elõ és amelyet a bûnös ember az igaz hit által nyer el, mellyel rögtön felismeri a bûnös ember veleszületett romlottságát és minden bûnét, melyet Isten igéje elébe tár és azok miatt szíve szerint bánkódik és azokat Isten színe elõtt nemcsak megsiratja és nagy pirulással nyíltan megvallja, hanem felháborodva meg is utálja, szorgalmatosan keresvén a megjavulás útját és szüntelen törekedvén az ártatlanságra meg a jócselekedetekre, amelyekben szentül gyakorolja magát életének minden hátralevõ napján. A bûnbánat az Istenhez való igaz odafordulás. Ez pedig az igaz bûnbánat, tudniillik egyfelõl az Istenhez és minden jóhoz való õszinte odafordulás, másfelõl pedig az ördögtõl és minden rossztól való állandó elfordulás. A bûnbánat Isten ajándéka. Azt pedig világosan megmondjuk, hogy ez a bûnbánat tisztára Isten ajándéka és nem a mi erõnk munkája. Azt parancsolja ugyanis az apostol, hogy a hû tanító szorgalmasan tanítsa az igazságnak ellenszegülõket; ha talán adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére. Szomorkodik elkövetett bûnein. Az az evangéliumbeli bûnös nõ, aki könnyeivel áztatta az Úr lábait, és Péter, aki keservesen sírt és megsiratta Urának megtagadását, nyilván megmutatják, milyennek kell lennie a bûnbánó ember lelkületének, ha komolyan megsiratja elkövetett bûneit. Megvallja bûneit Istennek. Ama tékozló fiú is, a farizeussal szembeállított evangéliumbeli vámszedõ is igen alkalmas példát adott nekünk arra, hogyan valljuk meg bûneinket Isten elõtt. Amaz így szólt: Atyám vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam; tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy! A vámszedõ pedig még szemeit sem akarja vala az égre emelni, hanem veri vala mellét, ezt mondván: Isten légy irgalmas nékem bûnösnek! Nem is kételkedünk, hogy Isten kegyelmébe fogadta õket. Ugyanis János apostol azt mondja: Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz az Isten, hogy megbocsássa azokat és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük õt és az õ igéje nincsen mibennünk. A papnak tett bûnvallás és az általa való feldolgozás. Hisszük, pedig, hogy elégséges az az õszinte bûnvallás, mely egyedül Isten elõtt történik, akár titkon Isten és a bûnös között, akár nyilvánosan a templomban, ahol a bûnösök általános bûnvallását elmondják, és nem szükséges a bûnbocsánat elnyeréséhez, hogy valaki bûneit fülbesúgva a papnak vallja meg, hogy viszont kézrátétel kíséretében hallja tõle a feloldozást, mert erre a dologra sem utasítás, sem példa nem található sehol a Szentírásban. Dávid bizonyságot tesz errõl, ezt mondván: Vétkemet bevallám néked, bûnömet el nem fedeztem. Azt mondtam: Bevallom hamisságomat az Úrnak és te elvetted rólam bûneimnek terhét. De a mi Urunk is, amikor bennünket imádkozni és egyszersmind bûneinket megvallani tanított, azt mondta, hogy így imádkozzunk: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Szükség tehát, hogy Istennek a mi Atyánknak megvalljuk bûneinket és ha valamelyik felebarátunkat megbántottuk, béküljünk ki vele. 01 Lk 16, Lk 16, Lk 17, Lk 17, Lk 18, Lk 18, Lk 18, Lk 19, Lk 19, Lk 20, Lk 20, Lk 21, Lk 21, Lk 22, Lk 22, Lk 22, Lk 23, Lk 23, Lk 23, Lk 24, Lk 24, Lk 24, Zsid 1 24 Zsid 2, Zsid 2, Zsid 3, Zsid 3, Zsid 4, Zsid 4, Zsid 5,1-10 Bibliaolvasó Kalauz Novemberre 4Móz 27 4Móz 28 4Móz 29 4Móz 30 4Móz 31 4Móz 32 4Móz 33 4Móz 34 4Móz 35,1-8 4Móz 35,9-34 4Móz 36 Zsolt 42 Zsolt 43 Zsolt 44 Zsolt 45 Zsolt 46 Zsolt 47 Zsolt 48 Zsolt 49 Zsolt 50 Zsolt 51 Zsolt 52 Zsolt 53 Zsolt 54 Zsolt 55 Zsolt 56 Zsolt 57 Zsolt 58 Zsolt 59 Zsolt 60

4 4 - Református Híradó - rrr Hodgyai köszönet Szigyártó Miklós Árvíz után... Tisztelt támogatónk és segítõnk, kedves székelyföldi és a nagyvilágban lakó véreink, reformátusok, keresztyének, emberek... A augusztus 23.-i árvíz mindannyiunkban megdöbbenést és elkeseredést keltett; de a kezdeti elkeseredést és kilátástalanságot immár felváltotta a reménység, ehhez pedig az önök segítsége és szolgálatkészsége nagy mértékben hozzájárult. Rolla Margit Egymás terhét hordozzátok (Gal 6,2) Kolozsváron, egyszer nyáron, Kint jártam a nagyvásáron. Bámultam egy székely bácsit, ki módosan farigcsált itt. Kicsi bicska, kicsi tábla. mi is lehet írva rája? Ott sorjázott fényezetten a bordázott szõtteseken mi már kész volt. Olvasgattam, a betûket rakosgattam egymás mellé, ahogy tudtam. Ezt szeretném, édesapám! Legyen ez a vásárfiám. Édesapám kifizette, a kezembe odatette, Leveles ág futott rajta, szép faragott, székely-fajta. Hisszük azt, hogy e megpróbáltatásunkban vezérigénkül választott alábbi bibliai igének az önök segítségével és támogatásával tudtunk és tudunk engedelmeskedni ill. azt betölteni: Mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk! Zsid 10,39 Ez úton szeretnénk megköszönni a Hodgyának nyújtott önzetlen segítséget ezekben a nehéz napokban és kérjük a Mindenható Istent, hogy gazdagon jutalmazza meg mindazokat akik fáradtságot nem kímélve mellénk álltak, segítettek, bátorítottak. Isten gazdag áldását kívánva munkájukra és szolgálatukra, a Hodgyai Református Egyházközség és faluközösség nevében Atyafiságos tisztelettel és köszönettel, Ballai Zoltán, hodgyai lp. Dávid István, gondnok (támogatóink és segítõink listája megtalálható honlapunkon a címen.) Csak örültem, csak bámultam s a rávésett sort bámultam. Ez állt rajta hallgassátok: Egymás terhét hordozzátok Ez lett az én jelmondatom, Ez kísért el nagy utamon. Néha bizony roskadoztam. De õriztem! El nem hagyom, Most is itt néz rám a falon: ösztönzõm lett és végzetem. Így éltem le az életem. Akkor még, amikor ez a tanulságos vers íródott az ös árvizes évek nyarán, fiatal családos lelkészként a biztonságos bágyi toronyból néztem a Nagyhomoród kiöntött vizeit s gondoltam a székely közmondásba illesztett recsenyédi kutyára. De most augusztus 23-a délutánján itt a nagygalambfalvi Patakszegben egymásután két ízben mi is ilyen ösztönös szorultságban éreztük magunkat. Aztán mikor leszaladtak a Nagyküküllõ elnyelõ medrébe az utcánkbeli ijesztõ áradatok, szaladtunk ki a híres Vágás patak partjára, itt még ijesztõbb látvány fogadott: a hatalmas pusztító árvíz nyoma mely elvágott közutat, vasutat

5 egyaránt, aztán másnapra virradva hallottuk meg a Nyikó völgye pusztító tragédiáit. Eszembe jutott az árvíz által elsodort kisgyermek tragikus, de vigasztaló, bátorító mentõ gondolat-társításként: Jézusnak az õt kísértõ farizeusokhoz intézett válasza az adópénzzel kapcsolatban: kié ez a kép? Hiszen mi mindnyájan, összetört és iszapbasodort, Krisztusban megmentett, a Megváltó vérében tisztára mosott drága pénzei, gyermekei és testvérei vagyunk. Aztán az egy napon temetett négy malomfalvi öregre gondolva, Áprily Lajos négysoros imádsága jutott eszembe: Adj Istenem bölcsességet, Vágyaimnak csendességet illedelmes öregséget s könnyû véget, könnyû véget. - Református Híradó - 5 rrr Aztán már következett a vasárnap, találkozás Õvele, Aki várt, Aki szembejött velünk, hogy szokása szerint vigasztaljon, bátorítson, õszinte magunkra ismerésre, bûnbánatra indítson. Testvéri karnyújtásra és hálaadásra indítson a menedékre találásért. Mert bizony szó szerint sorsunk lett Áprily másik négysorosa is: S mikor völgyünkre tör az áradat s már hegy se volt, mely mentõ csúccsal intsen egyetlenegy kõszikla megmaradt egyetlen tornyos sziklaszál: az Isten... (Menedék) Elénkbe küldte Szent Fiát, hogy Gyökössy Endre bácsi kiskönyve szerint megtanítson ezt a szenvedést is realitásként elfogadni, beépíteni, felhasználni és átalakítani, életünk elemévé tenni. Mint oly sokszor jóra rest embereket pozitív módon aktivizálni, mobilizálni, testvéri segítségnyújtásra egyszerre tettben, anyagiakban, szóban egyaránt. Testvérként születni a nyomorúság idején! Minél elõbb elérni a kárt szenvedett, bajt látott népünkhöz: Bikafalvára leroskadt, leiszapolt házak romjait összetakarítani, beszélgetni a megriadt öreg nénivel, akit utolsó pillanatban unokavejének erõs keze emelt ki az árból; azt mondta: várjam csak meg, mert azonnal érkezik, bemutatja és ráismertem erõs férfiúvá serdült egykori szentlászlói öreg harangozóm unokájára: ifj. Kóbor Dénesre. Aztán felszaladtam a Parókiára, ahová már odaértek a testvéri kezek és szívek adományai. Átnézek a templomba, ahol a kiszedett iszapréteg és padló fölött a hímzett falvédõn ott van az igevers: Mindenre van erõm a Krisztusban, aki engem megerõsít! Visszakérdem a szülõfalumbeli lelkipásztor barátomtól: hát így van-e? és rábólint szótlan fõhajtással. Aztán gyalogolni kezdek az ifjú koromtól oly barátilag kedves Hodgyába; a brassói romeltakarító munkagépek munkáját figyelve látom, hogy milyen pusztító munkát végzett a Hodgyát átszelõ patak. A falú bejáratánál találkozok a szintén oly sok veszedelmet hirtelen átélt szombatfalvi tiszteletes asszonnyal, Hegyi Sándornéval, aki elújságolja, hogy épp itt van Tõkés püspök úr is a hodgyai lelkészlakon. A kapunál kedves ismerõs atyafiak, presbiterek invitálnak, hogy csak jöjjek, mert pár percre elbeszélgethetek a püspök úrral, az esperessel, a lelkipásztorral. Mindezeket hazafele jövet átgondolva, egy akkor nálam hitbelileg már idõsebb, erõsebb ifjúkori szomszéd és jó barát bennem megmaradt énekét dúdolgattam: Homokvárakról Kõszirtre vágyom, Te légy a Szirtem, a pusztaságon. Ha jön az árvíz ütközni bennem, Megváltó Jézus, Te tarts meg engem!

6 6 - Református Híradó - rrr Jakab Imola Menjetek be az Õ kapuin hálaadással! Zsoltárok 100,4 Ez az ige a siménfalvi református templom faragott kapujának felirata. Kidõlve, kettéhasadva, tetõ és nyíló nélkül ott fekszik, ahol még ezelõtt két hónappal büszkén állott. E kapun belépni egyelõre lehetetlen legfeljebb csak átlépni tudunk felette -, hálaadással lépni be, még nehezebb. Nehéz ma ezen a templomkapun hálaadással belépni. És mégis ha jobban belegondolunk, azok után is, ami itt, velünk történt a hála lehet a legjobb, legtisztább érzés bennünk. Hála azért, hogy életben vagyunk, családunk, szeretteink is, hála azért, amit nem veszítettünk el, hála azért, hogy átléphetünk a kapu felett, akárhogyan is, hiszen mégiscsak megmaradt a templomunk, ami sokkal fontosabb, mint annak kapuja Hála azért, hogy volt és van erõnk újrakezdeni, hála a sok segítségért: a másoktól jövõ segítségért, erõért, bátorításért. Hála azért, hogy Aki próbára tesz minket, az erõt is ad nekünk, éppen annyit, amennyire szükségünk van a felépüléshez, újrakezdéshez. A veszteségekre a pótolhatatlan veszteségekre gondolok úgysincs magyarázat. Sem teológiai, sem más. Csak a kérdés marad, hogy miért?, és a pótolhatatlan veszteségek fájdalma. Meg kell tanulnunk elfogadni a dolgok megmagyarázhatatlan voltát. Most ez lehet a legtöbb, ami hitünkbõl és erõnkbõl kitelik. És közben nap mint nap csodálatosképpen megtapasztaljuk, hogy Isten nem hagy magunkra a ne- Siménfalvi üzenet hézségekben, a megoldatlannak látszó helyzetekben, hanem a mások szeretete, törõdése által gondoskodik rólunk. És éppen ez a szeretõ gondoskodás, törõdés kötelez minket a hálára. Kötelez, és erõt ad nekünk a munkához, amivel elkezdhetünk újra, elölrõl, talán a semmibõl felépítkezni. A gondviselés kézzelfogható bizonyítéka nemcsak az, hogy a kárt szenvedett közel 140 család nap mint nap megtapasztalhatta a különbözõ irányból érkezõ sok-sok segítséget, hanem az is, hogy a súlyosan megrongálódott templom helyreállítására egy magyarországi építkezési cég (a KÉSZ Kft.) vállalkozott, a költségek teljes felvállalásával. Ennél hitelesebb bizonyítékunk most nem lehet, hogy Isten gondoskodik rólunk. Mint ahogy más jel hitelesebb nincsen arra, hogy a legelviselhetetlenebb szenvedésekbõl is van kiút, és a legreménytelenebb helyzetekben is van megoldás, mint a kereszt, a szenvedõ Krisztus keresztje. Hiszen egy tragédia sem végsõ érvényû, ha hiszünk az újrakezdésben, ha hiszünk a feltámadásban. Ezúton is megköszönöm az egyházmegye gyülekezeteinek azt a sokrétû anyagi, természetbeni és fizikai támogatást, amivel segítettek minket ebben a nehéz idõszakban. Mindezek mellett tudjuk azt, hogy lélekben is mellettünk voltak, értük és velünk imádkoztak. Áldja meg Isten és óvja mindannyiukat! Siménfalva, október 18.

7 - Református Híradó - 7 rrr Kedves gyerekek, mostani lapszámunkban egy újabb tükröstrükkös feladat elé állítunk, a helyes megfejtõk a Zsoltárok 116,1 versét olvashatják pouytwbvcxzuytsawlomn Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az Õ kegyelme. Az alábbi szavakból bibliai személyek neveit kapod meg ha a betûket a helyes sorrendbe teszed: E SZÓM = ÁRAM BÁ = S ÁZIK = Á VIDD! = NOS ALMA = RÁSZED = JÁR-E MISE = pouytwbvcxzuytsawlomn Az itt látható kép, Jézust ábrázolja amint tanítványaival egy mezõn át halad, találd ki melyik bibliai történethez illik a kép.

8 8 - Református Híradó - rrr - Gyülekezeti Hírek, információk - Közérdekû hírek, információk - Gyülekezeti Hírek, információk - Közérdekû hírek, in- SOS TELEFONOS LELKISEGÉLY SZOLGÁLAT Ingyen hívható telefonszám! Minden HÉTFÕN, SZERDÁN, SZOMBATON 21:00 06:00 között Beszélni a problémáinkról, megosztani valakivel érzéseinket elsõ lépés a megoldásuk felé. A telefonos lelkisegély szolgálat várja az Ön hívását, hogy együtt végiggondoljuk azt, ami történt. Nem kérdezzük a nevét, számunkra a személye és a története a fontosabb. Mi tiszteletben tartjuk az Ön szabadságát, tõlünk nem ítéletet, hanem megértést várhat és természetesen teljes titoktartást Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékrõl nemzedékre Zsolt 90,1 Megrendülten, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy Nákó Ferenc a Csíkszentmártoni Szórvány-missziói Református Egyházközség fõgondnoka Teremtõ Urához tért szeptember 25-én, 77 éves korában. A négy évtizedes egyházi szolgálatához tartozik a Tusnádfürdõi Gyülekezet megszervezése és gondozása. Szolgálatát a hûség, az egyenesség, a tisztelet jellemezte mindvégig. Kitartó hitéért, példás életéért, egyházépítõ hûséges munkájáért fizessen a Mindenható Isten. Hozzátartozóinak adjon megnyugvást és vigasztalást Szentlelke által rrrrr Református Híradó A SZÉKELYUDVARHELYI REFORMÁTUSEFORMÁTUS EGYHÁZMEGYEGYHÁZMEGYE HAVONT ONTA MEGJELENÕ GYÜLEKEZETI LAPJA Kiadja a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye Fõszerkesztõ: Ballai Zoltán hodgyai lelkipásztor Tördelte: Ballai Zoltán Nyomta a székelyudvarhelyi Demaco Nyomda 3000 példányban Elérhetõségeink: Hodgya, Fõ út 43 / tel.: drótposta: Megjelenésre szánt írásokat a fenti címekre várunk! MINDEN NEMZETBEN KED- VES Õ ELÕTTE, AKI ÕT FÉLI ÉS IGAZSÁGOT CSELEKSZIK ApCsel 10,35

A Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye Gyülekezeti Lapja

A Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye Gyülekezeti Lapja rr www.reformatus.ro/refhir.htm REFORMÁTUS HÍRADÓ A Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye Gyülekezeti Lapja I. évfolyam 6. szám. Augusztus 2004. Berde László A mindennapi kenyerünk, mindennapi kegyelem...

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

Péter második levele 3,18: Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében.

Péter második levele 3,18: Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. 2012. november 1. csütörtök A példabeszédek könyve 10,12: A gyűlölet viszályt teremt, de minden hűtlenséget eltakar a szeretet. Ha a gyűlölt viszályt teremt, akkor vissza is lehet következtetni, s azt

Részletesebben

ÖRÖM MON DÓ A ZUG LÓI RE FOR MÁ TUS GYÜ LE KE ZET LAP JA

ÖRÖM MON DÓ A ZUG LÓI RE FOR MÁ TUS GYÜ LE KE ZET LAP JA ÖRÖM MON DÓ A ZUG LÓI RE FOR MÁ TUS GYÜ LE KE ZET LAP JA 2010. 2. szám Ébredjetek, mert Isten úgy szeret! Ha idős, hívő reformátusokkal beszélgetünk, gyakran előtör belőlük a vágy, hogy bárcsak adna Isten

Részletesebben

REMÉNYSÉG. A forráshoz. A Reménység -ből

REMÉNYSÉG. A forráshoz. A Reménység -ből A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja 2013. augusztus - 10. évfolyam 3. szám Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton. 143. Zsoltár 10. verse A

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com AUGUSZTUS 2012 Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. 1Sám. 2,2 2012.

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com 2014. Május Jézus mondja: Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Máté 28,19a 2014. május Református Élet KÖSZÖNTÉS BUDAPESTRŐL

Részletesebben

2011. karácsonyi különkiadás

2011. karácsonyi különkiadás 2011. karácsonyi különkiadás Kiáltó Szó A TATABÁNYA BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET IDŐSZAKOS LAPJA S z e r e t e t t T e s t v é r e i m! amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát (Galata 4,4)

Részletesebben

Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk! A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./4. szám Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk! 2 2007 / 4 Taps készen várom-e az urat? Éjfélre jár. Úgy találomra csak Kinyitottam hirtelen

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./4. szám Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké.

Részletesebben

Magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mindörökké.

Magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mindörökké. örömhírlap 16. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2011. Újkenyér A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Magasztalás-hálaadás TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Van örömed? 1 Keresztkérdések 3 Első helyen? 6 Kegyelemből

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor.

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 2013. Szeptember...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 1,10 ÖSSZHANG A Rákoscsabai Református Egyházközség

Részletesebben

Meg kell róla bizonyosodnom!

Meg kell róla bizonyosodnom! örömhírlap 14. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2009. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Meg kell róla bizonyosodnom! TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Jézusig elmenni 1 2 Gyülekezeti hét 3 4 Presbiteri

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./5. szám...hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. 1.Thessz 4,14 2

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

mail: katonabela@tvn.hu

mail: katonabela@tvn.hu 2007.. január 1. és 2007. december 31. között 4440 TISZAVASVÁRI, KÁLVIN ÚT 10 Tel/fax: 06-42-372-484; Tel: 06-30-639-02-10 Weboldal: www. reftvasvari.uw.hu ; www.refegyhaztvasvari.shp.hu E-mail mail: katonabela@tvn.hu

Részletesebben

Csendesedjetek el, és tudjátok. meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld. (Zsolt 46,11) már nemigen ismeri ennek a

Csendesedjetek el, és tudjátok. meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld. (Zsolt 46,11) már nemigen ismeri ennek a örömhírlap 19. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2014. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Csendesedjetek el, és tudjátok TARTALOMJEGYZÉK: meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal

Részletesebben

Mi Atyánk Aliansz imahét 2015

Mi Atyánk Aliansz imahét 2015 Mi Atyánk Aliansz imahét 2015 A Magyar Evangéliumi Szövetség hírlevele Evangéliumi Aliansz 2014 Karácsonyán Korszakváltó időket élünk. Szinte minden mozgásban van: nemzetek, szervezetek, egyházak, közösségek,

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./5. szám. Harmat leszek Izráelnek... gyökeret ver, mint a Libánon fái.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./5. szám. Harmat leszek Izráelnek... gyökeret ver, mint a Libánon fái. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./5. szám Harmat leszek Izráelnek... gyökeret ver, mint a Libánon fái. (Hós 14,6) 2 2010 / 5 Azt hiszem, mindenki szeretne kiváltságos személy lenni,

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok Apostolok cselekedetei 1,8

vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok Apostolok cselekedetei 1,8 Mindenki Temploma Rádiós Istentisztelet Különkiadás 2009. június 1. Pünkösd hétfő, III-3 11. szám vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok Apostolok cselekedetei 1,8 TARTALOM Durkó Sándor László

Részletesebben

BÉKESSÉG. Húsvét felé. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010. február XVI. évfolyam 1. szám

BÉKESSÉG. Húsvét felé. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010. február XVI. évfolyam 1. szám A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010. február XVI. évfolyam 1. szám Húsvét felé az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által (1. Tessz. 4,14) Catullus ókori költő írta:

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A 2015. Január Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.

Részletesebben

A Krisztus-hívők egységéért

A Krisztus-hívők egységéért IMAHÉT A Krisztus-hívők egységéért 2006. január 15 22. 2006 Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük. (Mt 18,20) TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 13 Előszó a magyar

Részletesebben