Daphne Programme. Project IPPOCA Improving Professional Practice on Child Abuse. AGREEMENT n JUST/2012/DAP/AG/3240

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Daphne Programme. Project IPPOCA Improving Professional Practice on Child Abuse. AGREEMENT n JUST/2012/DAP/AG/3240"

Átírás

1 Daphne Programme Project IPPOCA Improving Professional Practice on Child Abuse AGREEMENT n JUST/2012/DAP/AG/3240

2 12.15 Definicíók, alapismeretek A Heim Pál Gyermekkórház gyakorlatának ismertetése, Helyes klinikai gyakorlat Kávé szünet Jogi szabályozás ismertetése Gyermekvédelmi szolgálat feladatai Védınıi szolgálat bemutatása Kávé szünet Külföldi tapasztalatok bemutatása Eset ismertetések Kérdések, Összefoglaló

3 Jogi háttér, jogszabályok Az Alkotmány, az Egészségügyi Törvény, a Szociális Törvény, a Közoktatási Törvény, a Gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló Törvény valamint a kapcsolódó jogszabályok részletesen szabályozzák a gyermekvédelemmel kapcsolatos teendıket. A kialakult gyakorlat szerint a gyermekbántalmazás és elhanyagolás hagyományosan a szociális ellátórendszer, ezen belül a gyermekvédelem hatáskörévé

4 Annak ellenére, hogy a jogszabályok megfogalmazzák a gyermekekkel foglakozó valamennyi szakember jelzési, együttmőködési kötelezettségét, ennek kivitelezése még nagyon sok kívánnivalót hagy maga után. Számos tragikus esetet meg lehetne elızni, ha a szakemberek idıben felismernék a bajt, és hatékonyan intézkednének.

5 A Gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény alapján minden településen meg kell szervezni a gyermekjóléti szolgálatot, melynek feladata a gyermekjóléttel kapcsolatos teendık koordinálása. A településeken valamennyi gyermekekkel dolgozó szakembernek és intézménynek jelentési kötelezettsége van a gyermekjóléti szolgálat felé, amennyiben gyermekbántalmazást, elhanyagolást, veszélyeztetést tapasztal.

6 A jelzési kötelezettségen túl együttmőködési kötelezettséget is elír a jogszabály. Ez azt jelenti, hogy az adott gyermek esetében minden szakterületnek saját szakmai kompetenciája szerint kell meghatároznia teendıit. A szükséges tájékoztatást és felvilágosítást, a dokumentációt a gyermekjóléti szolgálat és szükség szerint az ügyben eljáró más szakember rendelkezésére kell bocsátani.

7 Esetmegbeszélés keretében a gyermek számára leginkább megfelelı tervet és cselekvési programot kell kidolgozni, amelyet dokumentálni szükséges, végül ennek végrehajtását értékelni kell. Az együttmőködés nemcsak jelzési, hanem visszajelzési kötelezettséget is jelent, így a gyermekjóléti szolgálat is kérheti az orvos, a védını, a pedagógus segítségét. Az egészségügyi szakember kérheti a gyermekvédelmi szerv visszajelzését a megtett intézkedésekrıl.

8 A jelzési, jelentési kötelezettség elmulasztása maga is bántalmazó, elhanyagoló magatartást, így bőncselekményt, de legalábbis foglalkozás körében elkövetett gondatlanságot jelent, mivel ez is veszélyezteti a gyermeket és neki további sérelmet okozhat. Más oldalról a jelzési, jelentési kötelezettség esélyt jelent minden szakembernek arra is, hogy módja legyen megbeszélni az esetet és közös intézkedési, cselekvési tervet készítsen. Ez az eljáró szakember számára is védelmet ad az elkövetıvel szemben, azáltal, hogy több intézmény és szakember között oszlik meg a döntések súlya.

9 Gyakran felmerülı probléma, hogy ki védi meg az eljáró védınıt vagy orvost a bántalmazóval szemben. Általános jogi védelmet ad a tanúvédelmi törvény illetve az, hogy az eljáró szakember hivatalos személynek minısül. De fontos leszögezni, hogy ez nemcsak jogi probléma. Ha az elkövetı is humánus eljárásban részesül, meg lehet törni az erıszakhoz vezetı ördögi kört. Fontosnak tartjuk, hogy az egészségügyi dolgozók képzésében, továbbképzésében szerepeljen a konfliktuskezelés módszere is.

10 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról 6. (1) A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlıdését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetében történı nevelkedéshez. (2)A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában történı nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlıdését veszélyeztetı helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének megteremtéséhez.

11 (3)A fogyatékos, tartósan beteg gyermeknek joga van a fejlıdését és személyisége kibontakozását segítı különleges ellátáshoz. (4)A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a fejlıdésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségére káros szerek ellen védelemben részesüljön.

12 (5)A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással - fizikai, szexuális vagy lelki erıszakkal -, az elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni védelemhez. A gyermek nem vethetı alá kegyetlen, embertelen, megalázó testi fenyítésnek, büntetésnek vagy bánásmódnak.

13 17. (1) Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a gyermek családban történı nevelkedésének elısegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelızése és megszüntetése érdekében - a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védınıi szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos

14 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények és személyek kötelesek a) jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, b) hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztetı ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által elıidézett súlyos veszélyeztetı magatartása esetén. Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselı társadalmi szervezet is élhet.

15 (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történı nevelkedésének elısegítése, a veszélyeztetettség megelızése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttmőködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni.

16 Az évi CLIV. Törvény az egészségügyrıl Kiemelt jelentıségő lakosságcsoport a gyermekek és fiatalok gondozása: 40 (2)A lakosság egészségi állapotát hosszú távon is jelentısen befolyásoló területek a család és nıvédelmi gondozás, a gyermekek és ifjak közösségeinek egészségügyi gondozása..

17 42 (5) Az egészségügyi alapellátás és szakellátás területén mőködı egészségügyi szolgáltatók feladataik ellátása közben kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekek egészségét veszélyeztet tényezık megelızésére, felismerésére, megszüntetésére. Ennek érdekében együttmőködnek a közoktatási, a szociális és családsegítı, valamint a gyermekek védelmét ellátó intézményekkel, személyekkel, és szükség esetén megfelelı intézkedéseket kezdeményeznek.

18 A betegjogok figyelembe vétele mellett, felmentést ad a következı esetben: 17 (2) A beteg (vagy korlátozottan cselekvıképes esetben a helyette beleegyezési jogot gyakorló) beleegyezésére nincs szükség abban az esetben, ha az adott beavatkozás, vagy intézkedés elmaradása: a mások, ideértve a 24. hetet betöltött magzatot is egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti, továbbá ha a beteg közvetlen életveszélyben van.

19 Az orvosi titoktartáshoz való jog tekintetében megenged a következı kitételek esetén: 25 (3) Az érintett beteg egészségügyi adatait annak hozzájárulása hiányában is közölni kell, amennyiben: a. ezt törvény rendeli el (a gyermekvédelmi törvény elrendeli az adatszolgáltatást a szakmai, intézményközi együttmőködés során) b. mások életének, testi épségének és egészségének védelme szükségessé teszi

20 125 Sürgıs szükség esetén az egészségügyi dolgozó idıponttól és helytıl függetlenül az adott körülmények között tıle elvárható módon és a rendelkezésre álló eszközöktıl függıen a szükséges intézkedést haladéktalanul megteszi. Kétség esetén a sürgıs szükség fennállását vélelmezni kell.

21 2002. évi LVIII. Törvény egyes, az egészségügyet és a társadalombiztosítást érintı törvények módosításáról 43. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérıl és védelmérıl szóló évi XLVII. Törvény 24. -a helyébe a következırendelkezés lép:

22 24 (1) Az érintett elsı ízben történı orvosi ellátásakor, ha az érintett 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett és a sérülés feltehetıen bőncselekmény következménye, a kezelıorvos a rendırségnek haladéktalanul bejelenti az érintett személyazonosító adatait. (2) A kezelıorvos az (1) bekezdés szerinti esetben a beteg személyazonosító adatairól a lehetılegrövidebb idın belül értesíti az egészségügyi szolgáltató betegjogi képviselıjét a beteg érdekében szükséges intézkedések megtétele céljából.

23 (3) A kiskorú érintett elsı ízben történı ellátásakor a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény 17. -ára tekintettel az ellátást végzı egészségügyi szolgáltató ezzel megbízott orvosa köteles az egészségügyi szolgáltató telephelye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha a) feltételezhetı, hogy a gyermek sérülése vagy betegsége bántalmazás, illetve elhanyagolás következménye, b) a gyermek egészségügyi ellátása során bántalmazására, elhanyagolására utaló körülményekrıl szerez tudomást.

24 (4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti adattovábbításhoz az érintett, illetve az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges.

25 A jelentésre kötelezett intézkedései Dokumentálni kell a gyanúra okot adó sérüléseket, vagy körülményeket. Meg kell kérni a szülıt, vagy gondviselıt - ha jelen van - mesélje el, hogy történt a sérülés, hogy meggyızıdjön arról, az elmondottak reálisak-e, konzisztensek-e. Korától és érettségétıl függıen megkérni a gyermeket esetleg testvért - mesélje el, hogyan történt a sérülés. Mérlegelni, hogy a magyarázat összeegyeztethetı-e a sérüléssel, idıben azonnal kértek-e segítséget, jelentkeztek-e, vagy a történet, illetve késlekedés gyanúra ad okot.

26 Ha nincs jelen, értesíteni és tájékoztatni kell a szülıt, vagy gondviselıt az észleltekrıl, és a tervezett lépésekrıl. Egyeztetni a szakmai, intézményi vezetıvel. Értesíteni a helyi gyermekjóléti szolgálatot, illetve sürgıs beavatkozást igénylı esetben a mentıt, szakorvost, kórházat. Minden információt 24 órán belül rögzíteni kell, és/vagy a gyermekjóléti szolgálat által felvett telefonos bejelentéseket 24 órán belül írásban meg kell erısíteni.

27 A szülıket abban az esetben nem kell a tett bejelentésrıl értesíteni, ha ez esetleg a gyermekjóléti szolgálat, vagy a rendırség vizsgálatát hátráltathatná, vagy a gyermeket veszélybe sodorná. A szomszédok, rokonok, stb. nevét nem kell felfedni és kérésüket, hogy anonimitásban maradjanak, tiszteletben kell tartani. Ez azonban nem érvényes az érintett szakemberekre, hiszen ık munkaköri kötelezettségüket teljesítik.

28 Gyermekvédelmi szakmaközi esetmegbeszélést kell tartani annak eldöntésére, fennáll-e, vagy valószínősíthetı-e a súlyos károsodás, veszélyeztetettség folyamatos veszélye, amely szükségessé teszi más szakemberek és intézmények beavatkozását.

29 Hová fordulhatunk? Bántalmazás gyanújakor a településen mőködı gyermekjóléti szolgálaton, gyámhivatalon, illetve bőncselekmény esetén, a rendırségen kívül fordulhatunk civil szervezetekhez is. szervezet, szolgálat neve Telefonszám (06) ESZTER Ambulancia (pszichoterápiás szakrendelés a szexuális erıszak áldozatai számára) (1) NANE (Nık a Nıkért Együtt az Erıszak Ellen Egyesület) (1)

30 Hová fordulhatunk? szervezet, szolgálat neve Telefonszám (06) Nıi- és Gyermekjogi Jogvédı Program Irodája (jogsegélyszolgálat) (1) (1) Menhely Alapítvány Diszpécserszolgálata (1) Nıvonal SOS Krízis Alapítvány Élet Alapítvány Caritas Kék Vonal Fehér Kereszt Gyermekvéd Alapítvány (GYITOSZ)

31 Hová fordulhatunk? szervezet, szolgálat neve Telefonszám (06) Ifjúsági Lelkisegély Érd (GYITOSZ) Ifjúsági Lelkisegély (Hatvan, Eger, Gyöngyös) Lelkisegély Miskolc Esély Miskolc Salgótarján Balassagyarmat Miskolci Gyermek és Ifjúsági Vonal (GYITOSZ) Ózdi Ifjúsági Lelkisegély (GYITOSZ) LESZ társszolgálat Kazincbarcika

32 Hová fordulhatunk? szervezet, szolgálat neve Telefonszám (06) LESZ társszolgálat Kazincbarcika Ifjúsági Lelkisegély Sárospatak (GYITOSZ) Csanyik (GYITOSZ) Debrecen Szalmaszál Debrecen Rejtızködı Debrecen (GYITOSZ) Szolnok Békéscsaba Tini Kortárs Telefon Békéscsaba (GYITOSZ

33 Hová fordulhatunk? szervezet, szolgálat neve Telefonszám (06) Szeged Szegedi Tini-telefon Lelkisegély (GYITOSZ) Hódmezıvásárhely Makó Kiskunhalas Kecskemét Kaposvár Ifjúsági Telefon Kaposvár (GYITOSZ) Szekszárd Ifjúsági Lelkisegély Szekszárd (GYITOSZ)

34 Hová fordulhatunk? szervezet, szolgálat neve Telefonszám (06) LESZ társszolgálat Pécs Drog Telefon Pécs (GYITOSZ) Gyır megye (Gyır, Mosonmagyaróvár, Sopron) M-M vonal Gyır (GYITOSZ) Szombathely LESZ társszolgálat Zalaegerszeg Diákdrót Sopron (GYITOSZ) Kék Vonal Ifjúsági Lelkisegély Zalaegerszeg Székesfehérvár

35 Hová fordulhatunk? szervezet, szolgálat neve Telefonszám (06) FAL Ifjúsági Telefon Székesfehérvár (GYITOSZ) Dunaújváros Ifjúsági Lelkisegély Telefon Ajka (GYITOSZ) Esztergom Veszprém Kapcsolat Ifjúsági Telefon Veszprém (GYITOSZ) Kapcsolat Ifjúsági Telefon Pápa

A gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelzése, felismerése és kezelése

A gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelzése, felismerése és kezelése 1. sz. Módszertani levél háziorvosok, házi-gyermekorvosok, védnk, gyermekegészségügyi szakemberek részére A gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelzése, felismerése és kezelése Dr. Herczog Mária Dr. Kovács

Részletesebben

AZ ÉSZLELŐ ÉS JELZŐRENDSZER MŰKÖDÉSE- KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓKRA

AZ ÉSZLELŐ ÉS JELZŐRENDSZER MŰKÖDÉSE- KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓKRA AZ ÉSZLELŐ ÉS JELZŐRENDSZER MŰKÖDÉSE- KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓKRA Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS ÉSZLELŐ ÉS JELZŐRENDSZER A GYERMEKVÉDELEMBEN

Részletesebben

Észlelő és jelzőrendszer működése. Jogvédelmi képviselő képzés Általános alapozó képzés

Észlelő és jelzőrendszer működése. Jogvédelmi képviselő képzés Általános alapozó képzés Észlelő és jelzőrendszer működése Jogvédelmi képviselő képzés Általános alapozó képzés Jelzőrendszer tagjai Gyvt 17 gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a gyermek családban történő

Részletesebben

A gyermekjóléti központok, ill. gyermekjóléti szolgálatok által biztosított kórházi szociális munka módszertani kérdései

A gyermekjóléti központok, ill. gyermekjóléti szolgálatok által biztosított kórházi szociális munka módszertani kérdései NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: 465-5000, 465-5010 Fax: 465-6027 Gyermekvédelmi Főosztály A gyermekjóléti központok, ill. gyermekjóléti szolgálatok által

Részletesebben

Daphne Programme. Project IPPOCA Improving Professional Practice on Child Abuse. AGREEMENT n JUST/2012/DAP/AG/3240

Daphne Programme. Project IPPOCA Improving Professional Practice on Child Abuse. AGREEMENT n JUST/2012/DAP/AG/3240 Daphne Programme Project IPPOCA Improving Professional Practice on Child Abuse AGREEMENT n JUST/2012/DAP/AG/3240 12.15 Definicíók, alapismeretek 13.00 A Heim Pál Gyermekkórház gyakorlatának ismertetése,

Részletesebben

Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátáshoz és kezeléséhez

Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátáshoz és kezeléséhez Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátáshoz és kezeléséhez

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény ELSİ RÉSZ. I. Fejezet. Általános rendelkezések. A törvény célja és alapelvei

1997. évi XXXI. törvény ELSİ RÉSZ. I. Fejezet. Általános rendelkezések. A törvény célja és alapelvei Az Országgyőlés a jövı nemzedékért érzett felelısségtıl vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetésérıl szóló 1991. évi LXIV. törvényben, továbbá az

Részletesebben

32/2007. (OT 26.) ORFK utasítás. I. Általános rendelkezések

32/2007. (OT 26.) ORFK utasítás. I. Általános rendelkezések 32/2007. (OT 26.) ORFK utasítás a családon belüli erıszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos rendıri feladatok végrehajtására Szám: 5-1/32/2007. TÜK Az elmúlt években a társadalmi érdeklıdés

Részletesebben

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: az adatvédelemhez fűződő jog érvényesülését. www.naih.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: az adatvédelemhez fűződő jog érvényesülését. www.naih.hu Az Alaptörvény biztosítja a személyes adatok védelmét és a közérdekű adatok megismerhetőségét és terjesztését Fogalmak: Személyes adatok védelme adatvédelem Közérdekű adatok megismerhetősége információszabadság

Részletesebben

BÁNTALMAZOTTAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

BÁNTALMAZOTTAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK BÁN BÁNTALMAZOTTAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK IRÁNYELVEK Készítették: Gyurkó Szilvia Mózes Ernőné Németh Margit Papp Krisztina Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 A bántalmazás definíciója:... 3

Részletesebben

IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM. Módszertani füzet

IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM. Módszertani füzet IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM Módszertani füzet A gyermekvédelmi feladatot ellátó szervek szerepe és felelőssége a gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzésére és

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Kiszombor, Szegedi u. 2. S Z A K M A I P R O G R A M I. Általános rész, az intézmény alapadatai II. Szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatások 1. Étkeztetés

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3039/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3039/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3039/2013. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása Sajtóhírekből 1 értesültem arról, hogy szülei Agárdon halálra éheztették másfél

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2010. évben 2011. évben Állandó bejelentett lakosok száma:

Részletesebben

Szerkesztette: Dr. Kovács Zsuzsanna, Dr. Scheiber Dóra, Dr. Herczog Mária

Szerkesztette: Dr. Kovács Zsuzsanna, Dr. Scheiber Dóra, Dr. Herczog Mária Gyermekbántalmazás és elhanyagolás Módszertani ajánlás tervezet Készült az Országos Gyermekegészségügyi Intézet gondozásában Szerkesztette: Dr. Kovács Zsuzsanna, Dr. Scheiber Dóra, Dr. Herczog Mária Közreműködtek:

Részletesebben

1. oldal, összesen: 52. 1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I.

1. oldal, összesen: 52. 1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. 1. oldal, összesen: 52 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 1 / 13 2011.01.08. 14:23 Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 2011. január 05. 16:15, szerda - Dr. Palla Sándor Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) VI.

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

Gyermekvédelem H Í R L E V É L. 2014. augusztus TARTALOM:

Gyermekvédelem H Í R L E V É L. 2014. augusztus TARTALOM: H Í R L E V É L 2014. augusztus Gyermekvédelem TARTALOM: 1.Gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működésének, működtetésének módja 2. Fogalom meghatározások 3. A rendőrség intézkedései A közelmúltban

Részletesebben

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.II.25.) hatályos állapota

Részletesebben

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2010. évi gyermekjóléti

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez KRISTÁLY SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4177 FÖLDES, Karácsony S. tér 1. : (54) 465 856 E-mail: raczneagi@citromai.hu Iktatószám: 787-6/2010. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Elıterjesztés. Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2014. május 28-ai ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése

Elıterjesztés. Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2014. május 28-ai ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Nyirád Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzıjétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Szıc Ügyiratszám: 9-36/2014. Elıterjesztı:

Részletesebben

Szanyiné Csuport Szilvia, Szanyi Zsolt (pártfogó felügyelők, Somogy megye)

Szanyiné Csuport Szilvia, Szanyi Zsolt (pártfogó felügyelők, Somogy megye) Az év tanulmánya (1.díj, 2010) A pártfogó felügyelő esetjelzése a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszerben Szanyiné Csuport Szilvia, Szanyi Zsolt (pártfogó felügyelők, Somogy megye) I. Bevezetés Ha

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Répcelak 2010. év

Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Répcelak 2010. év Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Répcelak 2010. év Tisztelt Képviselő testület! 1. Az alapellátás biztosításának módja A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról

Részletesebben