J E L E N T É S. Kazincbarcika Város Önkormányzatának vagyoni és pénzügyi helyzetér"l

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E L E N T É S. Kazincbarcika Város Önkormányzatának vagyoni és pénzügyi helyzetér"l"

Átírás

1 KAZINCBARCIKA VÁROS POLGÁRMESTERE " 3701 Kazincbarcika, F! tér 4.! 48/ ; Fax: 48/ J E L E N T É S Kazincbarcika Város Önkormányzatának vagyoni és pénzügyi helyzetér"l Kazincbarcika, szeptember 3.

2 I. BEVEZET! Az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv. 50/A. / 4/ bekezdésében meghatározottak szerint a helyi önkormányzati képvisel!k és polgármesterek általános választását megel!z! 30 nappal a polgármester részletes jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetér!l, valamint a képvisel!-testület megalakulását követ!en keletkezett, a kés!bbi éveket terhel! pénzügyi kötelezettségekr!l. A fent leírtak alapján Kazincbarcika Város Önkormányzatának gazdálkodásáról elkészítettük a jelentést, melyben a teljesítési adatok a július 31-i állapotot tartalmazzák. II. Az Önkormányzat I-VII. havi pénzügyi helyzete Kazincbarcika Város Önkormányzatának évi összes bevételi-kiadási el!irányzata E Ft, mely E Ft-ra módosult. Bevételek A módosított el!irányzattal szemben július 31-ig összesen E Ft bevétel realizálódott. (1., 1/a., 1/b., 2., 2/a., 2/b. sz. mellékletek) A forrásokon belül az intézményi m"ködési bevételek ( E Ft) aránya 11,4%, ami 55%-ra teljesült. Az id!arányos el!irányzatot meghaladóan teljesültek a hatósági bevételek, valamint az ÁFA bevételek, az utóbbiak els!sorban a megvalósuló beruházások fordított ÁFA elszámolása következtében. A kamatbevételek jelent!s része ( E Ft) a kibocsátott kötvény fel nem használt részének lekötéséb!l keletkezett. Önkormányzatok sajátos m"ködési bevételei az összes bevételen belül 21,2%-ot tesznek ki. A módosított el!irányzathoz viszonyítva E Ft bevétel realizálódott (44,3%). A sajátos m"ködési bevételeken belül meghatározó a helyi-adó bevétel (60,6%), az átengedett személyi jövedelemadó (24,5%) bevétel, valamint a gépjárm"adó (8,9%) bevétel. A helyi adó bevételek eredeti el!irányzata ( E Ft) E Ft-ra módosult a gazdasági helyzet kedvez!tlen alakulása miatt. A évi helyi ipar"zési adó elszámolása következtében a évre fizetend! adóel!leg összege E 2

3 Ft-tal csökkent, illetve jelent!s adó túlfizetés is keletkezett. Az adó túlfizetés nagy része az els! félévben visszautalásra is került.a helyi adó bevételek a beszámolási id!szakban 39,4%-ra teljesültek,a gépjárm"adó bevétel 50,1%-ban realizálódott, míg a személyi jövedelemadó 54,3%-a érkezett számlánkra. Az összes forráson belül a felhalmozási és t!ke jelleg" bevételek aránya 1,3%, aminek az eredeti el!irányzata a várható telekértékesítések elmaradása, illetve a tervezett osztalék bevétel kiesések miatt csökkent. A módosított el!irányzattal szemben E Ft bevétel keletkezett (46,1%). Az önkormányzatot megillet! költségvetési támogatások, kiegészítések aránya az összes bevételen belül meghatározó, 38,2%. A beszámolási id!szakban az eredeti el!irányzat a központosított támogatás, a normatív kötött felhasználású támogatás, valamint a fejlesztési célú területi kiegyenlítést szolgáló támogatás el!irányzatának változása következtében módosult. Költségvetési támogatásként július 31-ig E Ft érkezett számlánkra. A véglegesen átvett pénzeszközök aránya 17,2%, aminek az eredeti el!irányzata a megnyert pályázatok összegével jelent!sen, E Ft-tal megn!tt. Ebb!l E Ft EU-s támogatás. A módosított el!irányzathoz viszonyítva a teljesítés 23,9%. Az elszámolt és jóváhagyott el!z! évi pénzmaradványból ( E Ft) E Ft igénybevétele valósult meg. A jelent!s nagyságú pénzmaradvány a kibocsátott kötvény fel nem használt részéb!l keletkezett. Finanszírozási bevétel tartalmazza többek között a felvett hitelt is. A évi költségvetésben a forráshiány eredeti el!irányzata E Ft volt, ami a beszámolási id!szakban a várható bevétel kiesések miatt E Ft-ra módosult április 20-án került megkötésre az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-vel a tervezett forráshiány összegével megegyez!en a folyószámla-hitelkeret szerz!dés. Az Önkormányzat gazdasági helyzetének romlása miatt a keretszerz!dés 850 millió Ftra módosul a Képvisel!-testület döntésének megfelel!en. Önkormányzatunk július 31-ig összesen E Ft hitelt vett igénybe. Kiadások A módosított kiadási el!irányzatból ( E Ft) E Ft, 36,6% felhasználása valósult meg. A kiadások meghaladják a bevételeket, mert az elmúlt évi pénzmaradvány igénybevételére számvitelileg a beszámolási id!szakban nem került sor. Ugyanakkor a kiadások fedezetére a számlán lév! pénzeszközök biztosították a fedezetet. (1., 1/a., 1/b., 2., 2/a., 2/b. sz. mellékletek) A kiadások 46,8%-a ( E Ft) közvetlenül az intézményeknél került 3

4 felhasználásra. Az összes kiadásból 77,4%-ot ( E Ft) m"ködési kiadásokra fordítottunk, aminek a teljesítése 57%-os. A m"ködési kiadásokon belül a személyi juttatások és azok járulékai 48,2%-ot tesznek ki, felhasználásuk meghaladja az 58%-ot. A dologi kiadások aránya 33,7%, teljesítése 53,5%. A társadalom- és szociálpolitikai juttatások (15,6%)-nak a 68,7%-a került felhasználásra, míg az átadott pénzeszközöknek (2,5%) a 39,2%-a. Az átadott pénzeszközök felhasználását a 3., 3/a., 3/b., és 4. sz. mellékletek tartalmazzák. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat m"ködését Kazincbarcika Város Önkormányzata a központi költségvetés által biztosított 872 E Ft-on túl 2010-ben is támogatja E Ft-tal. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének alakulását az 5. sz. melléklet tartalmazza. A felhalmozási és t!kejelleg" kiadások módosított el!irányzatának ( E Ft) a 15,2%-a ( E Ft) került felhasználásra. Az alul teljesülés oka, hogy a pályázatok többsége két fordulós, illetve a közbeszerzési eljárás - határid!höz kötött, id!igényes lebonyolítása. A felhalmozási jelleg" kiadások jelent!s része pályázati pénzeszköz bevonásával valósul meg, melynek forrását a évben kibocsátott kötvény biztosítja. A benyújtott Európai Uniós pályázataink közül ez évet érint!en eredményes 23, a hazai forrású pályázatok száma 4, saját forrásból pedig 6 valósulhat meg. A felújítások, felhalmozások alakulását a 6., és 7. sz. mellékletek tartalmazzák. A tartalékok módosított el!irányzata E Ft, melyb!l az általános tartalék összege E Ft. A tartalékok alakulása a 8. sz. mellékletben található. Hitelek kamataira E Ft-ot fordítottunk, melyb!l E Ft felhalmozási célú kamatkiadás. A finanszírozási kiadásokon belül a rövidlejáratú hitel törlesztések E Ft-ot tesznek ki, melyb!l E Ft az elmúlt év végi hitel állomány visszafizetése. A hosszú lejáratú (fejlesztési célú) hitelek ez évet terhel! törlesztésére a beszámolási id!szakban E Ft-ot fordítottunk. A Város évi költségvetését továbbra is a takarékosság kényszere jellemzi. Önkormányzatunk ez évben sem volt jogosult ÖNHIKI-s pályázat benyújtására július 31-én az önkormányzat hitel állománya E Ft volt. Ezen túl a kifizetetlen szállítói számlák E Ft-ot tettek ki. Évvégén várhatóan több intézmény költségvetése valamennyi kiadásra nem nyújt fedezetet. Ennek következtében önkormányzatunk várhatóan a 2010-es évet hitellel és szállítói állománnyal zárja. Mindezek ellenére Kazincbarcika Város Önkormányzata a 2010-évre kit#zött célokat -m"köd!képesség megtartását a még biztonsággal finanszírozható hiány 4

5 mellett I-VII. hónapjában megvalósította. III. Kibocsátott kötvény terhére vállalt kötelezettségek Kazincbarcika Város Önkormányzata a 275/2007. (IX.28.) sz. Ökt. határozatával Ft-nak megfelel! svájci frank összérték# ( CHF) kötvény kibocsátásáról döntött. Kazincbarcika Város Önkormányzata az OTP Bank Nyrt.-nek adta meg a kibocsátáshoz szükséges felhatalmazást a 321/2007. (XI.16.) sz. Ökt. határozatában foglaltak szerint. Kazincbarcika Város Önkormányzata a kötvény forgalomba hozatalának célját az alábbiakban határozta meg: 1. Európai uniós forrásokkal megvalósuló beruházásokhoz, fejlesztésekhez szükséges öner! biztosítása. 2. Településfejlesztés. A kötvény visszafizetése 20 év alatt, változó kamat mellett, 4 év türelmi id!vel történik. Az els" t"ke törlesztés december 28-án esedékes. Az elmúlt id!szakban az önkormányzat a kötvény terhére a 9. sz. melléklet szerinti feladatok megvalósítására biztosított fedezetet. A kimutatás a kötvény terhére tervezett feladatokat a augusztus 30-i ülésen hozott döntésekkel együtt tartalmazza. Ezen túl a július 31-ig teljesített kifizetéseket, valamint a nyertes pályázatok támogatási összegét is. Összességében megállapítható, hogy a E Ft-ból a módosításokat is figyelembe véve E Ft kötelezettséggel terhelt, míg E Ft kötelezettséggel nem terhelt maradvány E Ft kötelezettséggel terhelt részhez támogatási szerz!dés, okirat szerint E Ft támogatást nyertünk, mely összeget növelik a évben megvalósult beruházásokra lehívott E Ft támogatások. A kötelezettséggel terhelt E Ft terhére december 31-ig E Ft, 2010 július 31-ig pedig E Ft, összesen E Ft kifizetést teljesítettünk. A kötvényb"l keletkezett forrást elkülönített számlán kezeljük, abból a m"ködtetést nem finanszírozzuk. 5

6 A kötvény forintosítását követ!en a kötvényb!l képz!dött forrás az alábbiak szerint alakult: Megnevezés Forintosít ás Hozam Mindösszese n évi hozam Összesen: Átcsoportosítás évi felhasználás évi zárás évi hozam évi felhasználás Egyenleg Leutalt támogatások Korrigált évi egyenleg július 31-ig kamat július 31-ig felhasználás július 31-ig átutalt támogatás július 31-ig Szállítói finanszírozás július 31-ig Pótel!irányzat július 31-i egyenleg A kötvény forgatásával, illetve felhasználásával kapcsolatos kimutatást részletesen a 10. sz. melléklet tartalmazza, míg a devizaszámla forgalmát a 11. sz. melléklet. IV. Hitelekb"l, kötvényb"l keletkezett kötelezettségekr"l Éven belüli lejáratú hitelszerz!dés Kazincbarcika Város Önkormányzata az 51/2010. (II.19.) sz. Ökt. határzatával E Ft éven belüli lejáratú, március 31-i visszafizetéssel folyószámla hitelvelvételér!l döntött, amit a 265/2010. (VII. 07.) sz. Ökt. határozatával módosított. A módosítás szerint november 1-t!l a hitelkeret E Ft-ra változik. 6

7 Hosszú lejáratú kötelezettségek A Városi Kórház rekonstrukciójához kapcsolódóan az Önkormányzat a 197/2005. (IX.02.) sz. határozatával E Ft hitelfelvételér!l döntött 10 éves id!tartamra, visszafizetés megkezdése vonatkozásában 2 éves türelmi id!vel. A ténylegesen felvett hitel összege E Ft, melynek a visszafizetése 2015-ben jár le. Az Egressy Béni M"vel!dési Központ és Könyvtár légkondicionáló megvalósításához E Ft hitelfelvételére került sor a 62/2006.(II.24.) sz. Ökt. határozatban foglaltaknak megfelel!en. A hitel 20 éves id!tartamra, a visszafizetés megkezdése vonatkozásában 2 éves türelmi id!vel. A visszafizetés 2026-ban jár le. A 202/2006.(IX.01.) sz. Ökt. határozatban foglaltak szerint a közvilágítás korszer"sítése vonatkozásában az önkormányzatot terhel! fizetési kötelezettség június 1-t!l május 31-ig Ft. Az önkormányzat a 275/2007. (IX.28.) sz. Ökt. határozatával döntött a E Ft-nak megfelel! svájci frank összérték" ( CHF) kötvény kibocsátásáról 20 éves visszafizetés mellett, 4 év türelmi id!vel. A kötvény visszafizetésének határideje 2027., az els! törleszt! részlet 2011-ben esedékes. Készfizet! kezesség Kazincbarcika Város Önkormányzata a Kazinc Távh! Kft. vonatkozásában vállalt készfizet! kezességet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felé a 298/2006.(XI.24.) sz. Ökt. határozatával, a pályázattal megvalósult beruházásra február 6-tól január 22-ig. A készfizet!kezesség a 29/2010. (I.29) sz. ökt. határozatban foglaltak szerint Ft-ra vonatkozik. A hitelekb!l, kötvény kibocsátásból keletkezett kötelezettségeket a 12. sz. melléklet tartalmazza. V. Vagyon Kazincbarcika Város Önkormányzat vagyonának alakulását december 31-én és június 30-án az alábbi táblázat tartalmazza: E Ft-ban S Z K Ö Z Ö K december június A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK l. Immateriális javak ll. Tárgyi eszközök lll. Befektetett pénzügyi eszközök lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott

8 eszközök 6. B) FORGÓESZKÖZÖK l. Készletek ll. Követelések lll. Értékpapírok IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN F O R R Á S O K december június D) SAJÁT T!KE ÖSSZESEN Induló t!ke T!keváltozások Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN l. Költségvetési tartalékok ll. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN l. Hosszú lejáratú kötelezettségek ll. Rövid lejáratú kötelezettségek lll. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN A vagyon értéke december 31-i záróállománya június 30-ra E Ft-ról E Ft-tal E Ft-ra, 22,16%-kal növekedett. Az eszközökön belül a forgóeszközök változtak jelent!sen. A befektetett eszközökön belül az immateriális javak n!ttek, míg a tárgyi eszközök állománya n!tt. A tárgyi eszköz állomány csökkenést a Városi Kórház vonatkozásában a vagyonkezel!i jog alapítása okozza, ugyanakkor az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök növekedtek. A forgóeszközök változása a pénzeszközök, illetve a követelések (azon belül az adósok) növekedésének következménye. A forrásokon belül a saját t!ke kivételével a tartalékok és a kötelezettségek jelent!sen n!ttek. A változást a kibocsátott kötvény okozza. A vagyoni helyzet mutatóinak alakulása: Mutató 2006.XII VI.30. Változás Befektetett eszközök aránya (%) 93,27 78,34-14,93 Forgóeszközök aránya (%) 6,73 21,66 14,93 T!keer!sség (%) 85,58 63,17-22,41 Kötelezettségek aránya (%) 10,81 22,64 11,83 Befektetett eszközök fedezete I. (%) 91,76 80,64-11,12 Befektetett eszközök fedezete II. (%) 101,31 103,79 2,48 Forgót!ke, saját t!ke aránya (%) 6,38 23,53 17,15 8

9 Saját t!ke növekedési mutató 991,6 894,2-97,4 Pénzügyi helyzetet értékel! mutatók alakulása: Mutató 2006.XII Változás Adósság állománnyal kapcsolatos Hitelfedezeti mutató (%) 14,76 176,56 161,8 Vev!-szállító állomány összemérési (%) 38,8 743,1 704,3 Adósságállomány aránya (%) 1,30 22,31 21,01 Likviditással kapcsolatos Likviditási gyorsráta 48,11 363,97 315,86 Likviditási mutató 86,03 566,86 480,83 A vagyon alakulását a 13. sz. mellékletek tartalmazzák. VI. Szerz"désb"l keletkezett kötelezettségek A szerz!désb!l keletkezett kötelezettségeket a 14. sz. melléklet tartalmazza. 9

10 Kazincbarcika Városi Önkormányzat intézményeinek I-VII. havi bevételeir!l és kiadásairól Kiemelt évi évi Teljesítés El!irányzat cso- el!irány- BEVÉTELEK eredeti módositott I-VII.havi %-a port száma zat el!irányzat el!irányzat teljesítés 1. M!ködési bevételek ,6 1. Intézményi müködési bevételek , Hatósági jogkörhöz köthet! m"ködési bevétel , Egyéb saját bevétel , ÁFA bevételek, visszatérülések , Hozam- és kamatbevételek ,7 2. Önkormányzatok sajátos m!ködési bevételei , Helyi adók , Személyi jövedelemadó , Gépjárm"adó , Term!föld bérbeadásából származó adó 2.5. Bírságok, pótlékok , Környezetvédelmi bírság , Épitésügyi bírság , Egyéb sajátos folyó bevételek , Helyszíni és szabálysértési bírság , Talajterhelési díj ,3 2. Felhalmozási és t"ke jelleg! bevételek ,1 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesités ,5 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és t!kejelleg" bevételei ,7 3. Pénzügyi befektetések bevételei ,2 3. Önkorm. költségvetési támogatás, kiegészítés összesen ,3 1. Normativ állami hozzájárulás ,6 2. Központosított el!irányzatok (m"ködési célú) ,0 3. Kiegészít! támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz 4. Normativ kötött felhasználásu támogatások , M"ködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám. Egyéb m"ködési célú központi támogatás Vis-maior tartalék Fejlesztési célú támogatások , Céltámogatás 8.2. Területi kiegyenlitést szolgáló fejl.célu támogatás , Céljelleg" decentralizált támogatása 8.4. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás 8.5. Címzett támogatás 8.6. Központosított el!irányzatok (fejlesztési célú) 4. Véglegesen átvett pénzeszközök ,9 1. Támogatásérték! m!ködési bevétel , OEP-t!l átvett pénzeszköz , EU támogatás , Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz , Egyéb költségvetési szervt!l átvett támogatás ,3 2. Támogatásérték! felhalmozási bevétel , OEP-t!l átvett pénzeszköz EU támogatás , Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervt!l átvett támogatás ,8 3. M!ködési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülr"l ,0 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülr"l ,6 5. El"z" évi pénzmaradvány átvétele ,0 1.sz. melléklet 5. Müködési és felhalmozási célra nyujtott kölcsönvisszatérülés ,5 - m"ködési - felhalmozási ,5 6. Költségvetési bevételek összesen: ,4 7. El"z" évi várható pénzmaradvány igénybevétele ,7 1. M"ködési célú pénzmaradvány igénybevétele ,7 2. Felhalmozási célu pénzmaradvány igénybevétele Finanszirozási bevételek Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele 3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapirok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapirok kibocsátása, 6. értékesitése Függ!, átfutó, kiegyenlit! bevételek összesen: Bevételek mindösszesen ,6 Intézményfinanszirozás ,1 Bevételek mindösszesen ,4

11 Kazincbarcika Városi Önkormányzat intézményeinek I-VII. havi bevételeir!l és kiadásairól 1.sz. melléklet El!irányzat Kiemelt évi évi Teljesítés cso- el!irány- KIADÁSOK eredeti módositott I-VII. havi %-a port száma zat el!irányzat el!irányzat teljesités 10. Müködési kiadások összesen ,0 1. Személyi juttatások ebb!l: szociális keret, béren kivüli juttatás ,5 42,4 2. Munkaadókat terhel! járulékok ,9 3. Dologi kiadások ,5 4. Egyéb folyó kiadások Kötött felhasználásu kiemelt el!irányzat Támogatásérték" m"ködési kiadás ,0 7. M"ködési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre ,3 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások ,7 9. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,6 10. El!z! évi m"ködési célú pénzmaradvány átadás ,0 11. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 11. Felhalmozási és t!kejelleg" kiadások ,2 1. Felujitás ,0 2. Intézményi beruházási kiadások ,8 ebb!l: kötött felhasználású kiemelt el!irányzat 3. Egyéb beruházások ,0 4. Lakástámogatás ,4 5. Támogatásérték" felhalmozási kiadás 6. Felhalmozási célu pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre ,4 7. Pénzügyi befektetések kiadásai ,6 8. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiad El!z! évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 12. Tartalék összesen Céltartalék Általános tartalék Polgármesteri keret Államháztartási céltartalék 13. Hitelek kamatai ,9 14. M"ködési és felhalmozási célra nyujtott kölcsön m"ködési - felhalmozási Egyéb kiadás 16. Költségvetési kiadások összesen ,6 17. Finanszirozási kiadások ,7 1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése ,4 2. Likvid hitelek törlesztése 3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése , Forgatási célú belföldi értékpapirok beváltása, vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapirok vásárlása, beváltása 6. Függ!, átfutó kiadások összesen: Kiadások összesen: ,6 Intézményfinanszirozás ,1 Kiadások mindösszesen ,3

12 Kazincbarcika Város Önkormányzatának forráshiányáról és bevételi többletér!l 1.sz. melléklet Eredeti Módosí Sor- Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege el!- tott I-VII.havi szám irányzat el!irányzat teljesítés 1. Egyenleg összesen ebb!l: költségvetési bevételek és kiadások egyenlege finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege el!z! évi várható pénzmaradvány igénybevétele

13 1.sz. melléklet Kazincbarcika Város Önkormányzatának forráshiányáról, bevételi többletér!l Eredeti Módosí Sor- Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege el!- tott I-VII.havi szám irányzat el!irányzat teljesítés 1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek költségvetési kiadások)

14 1.sz. melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegér!l Finanszirozási bevételek és kiadások egyenlege Eredeti Módosított Sor- (átfutó-függ! bevételek egyenlegét is tartalmazza) el!- I-VII.havi szám irányzat el!irányzat teljesítés 1. Bevételek, kiadások egyenlege Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások

15 Kazincbarcika Városi Önkormányzat I-VII.havi m!ködési és felhalmozási bevételeir"l és kiadásairól 1/a.sz. melléklet M! K Ö D É S I B E V É T E L K I A D Á S MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított 2010.I-VII.havi MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított 2010.I-VII.havi el!irányzat el!irányzat teljesítés el!irányzat el!irányzat teljesítés I. Intézményi m"ködési bevételek I. M"ködési kiadások II. Önkormányzat sajátos m"k. bevétele Személyi juttatások III. Felhalmozási és t#kejelleg" bevételek IV. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen ebb#l: szociális keret Munkaadókat terhel# járulékok Dologi kiadások ebb#l: Önhibájukon kív"l hátrányos helyzetben lév# önkormányzatok kiegészit# támoga- Kötött felhasználásu kiemelt el#irányzat Támogatásérték" m"ködési kiadás M"ködési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre tás pályázat Társadalom- és szociálpolitikai juttatások V. Támogatásérték" bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai VI. Átvett pénzeszköz VII. Nyujtott kölcsönök visszatérülése El#z# évi m"ködési célú pénzmaradvány átadás II. Felhalmozási és t#kejelleg" kiadások III. Tartalékok ebb#l: - államháztartási tartalék - céltartalék - polgármesteri keret általános tartalék IV. Nyujtott kölcsönök V. Hitel kamatai VI. Egyéb kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: VIII. Pénzmaradvány igénybevétele IX. Finanszírozási bevételek VIII. Finanszirozási kiadások ebb#l: hitelfelvétel átfutó-függ#, kegyenlít# bevétel ebb#l: hiteltörlesztés átfutó-függ#, kiegyenlít# kiadás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: Intézményfinanszirozás Intézményfinanszirozás MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

16 Kazincbarcika Város Önkormányzatának forráshiányáról, bevételi többletér!l (M"KÖDÉS) 1/a.sz. melléklet Eredeti Módosí Sor- Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege el!- tott I.félévi szám irányzat el!irányzat teljesítés 1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek költségvetési kiadások)

17 Kazincbarcika Város Önkormányzatának finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegér!l (M"KÖDÉS) 1/a. sz. melléklet Finanszirozási bevételek és kiadások egyenlege Eredeti Módosított Sor- (átfutó-függ! bevételek egyenlegét is tartalmazza) el!- I.félévi szám irányzat el!irányzat teljesítés 1. Bevételek, kiadások egyenlege Finanszírozási célú bevételek 1.2. Finanszírozási célú kiadások

18 Kazincbarcika Város Önkormányzatának forráshiányáról és bevételi többletér!l (M"KÖDÉS) 1/a.sz. melléklet Eredeti Módosí Sor- Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege el!- tott I.félévi szám irányzat el!irányzat teljesítés 1. Egyenleg összesen ebb!l: költségvetési bevételek és kiadások egyenlege finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege el!z! évi várható pénzmaradvány igénybevétele

19 Kazincbarcika Városi Önkormányzat I-VII. havi m!ködési és felhalmozási bevételeir"l és kiadásairól 1/b.sz. melléket F E L H A L M O Z Á S I B E V É T E L K I A D Á S MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított 2010.I-VII.havi MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított 2010.I-VII.havi el!irányzat el!irányzat teljesítés el!irányzat el!irányzat teljesítés I. Intézményi m!ködési bevételek I. M!ködési kiadások II. Önkormányzat sajátos m!k. bevétele Személyi juttatások III. Felhalmozási és t"kejelleg! bevételek IV. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen ebb"l: szociális keret Munkaadókat terhel" járulékok Dologi kiadások ebb"l: Önhibájukon kív!l hátrányos helyzetben lév" önkormányzatok kiegészit" támoga- Kötött felhasználásu kiemelt el"irányzat Támogatásérték! m!ködési kiadás M!ködési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre tás pályázat Társadalom- és szociálpolitikai juttatások V. Támogatásérték! bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai VI. Átvett pénzeszköz VII. Nyujtott kölcsönök visszatérülése El"z" évi m!ködési célú pénzmaradvány átadás II. Felhalmozási és t"kejelleg! kiadások III. Tartalékok ebb"l: - államháztartási tartalék - céltartalék - polgármesteri keret - általános tartalék IV. Nyujtott kölcsönök V. Hitel kamatai VI. Egyéb kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: VIII. Pénzmaradvány igénybevétele IX. Finanszírozási bevételek VIII. Finanszirozási kiadások ebb"l: hitelfelvétel ebb"l: hiteltörlesztés átfutó-függ", kiegyenlít" bevétel átfutó-függ", kiegyenlít" kiadás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: Intézményfinanszirozás Intézményfinanszirozás MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

20 Kazincbarcika Város Önkormányzatának forráshiányáról, bevételi többletér!l (FELHALMOZÁS) 1/b.sz. melléklet Eredeti Módosí Sor- Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege el!- tott I.félévi szám irányzat el!irányzat teljesítés 1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek költségvetési kiadások)

21 Kazincbarcika Város Önkormányzatának finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegér!l (FELHALMOZÁS) 1/b.sz. melléklet Finanszirozási bevételek és kiadások egyenlege Eredeti Módosított Sor- (átfutó-függ! bevételek egyenlegét is tartalmazza) el!- I.félévi szám irányzat el!irányzat teljesítés 1. Bevételek, kiadások egyenlege Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását: KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról. Kazincbarcika Városi Önkormányzat

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 379/2009. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci Nemesszalok Kozseg O n k o r m a n y z a t a 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testiilet tagjainak Heivb en Tisztelt Kepviselo

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A költségvetés címrendje 2. A hiány finanszírozása 3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4.

A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A költségvetés címrendje 2. A hiány finanszírozása 3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4. S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4 / 2 0 1 1. ( I I I. 1. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0 1 1. É

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének

Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének 4/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendelete Igal Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Igal Város Önkormányzata Képvisel Testülete az

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 306-90/2010. MELLÉKLETEK: 21+5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IV.) Kgy.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonfűzfő Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonfűzfő Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 15-i ülésére Balatonfűzfő Város Önkormányzata Polgármester 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-920 Fax: 06/88 596-901 e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonfűzfő Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki.

1. A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki. 1 Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (III. 26.) sz. rendelete a költségvetés és zárszámadás mérlegeiről, valamint a költségvetési szervek elemi beszámolójának a rendjéről és tartalmáról

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Tájékoztató

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Felsőzsolca Város Önkormányzata 2008. évi gazdálkodását a Képviselő-testület 2008. évi költségvetéséről alkotott 2/2008. (II.29.) számú

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010 (II.17.) számú rendelete Várdomb Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010 (II.17.) számú rendelete Várdomb Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről Várdomb Község Önkormányzata Képviselőtestületének /200 (II.7.) számú rendelete Várdomb Község Önkormányzata 200. évi költségvetéséről Várdomb község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 23-i rendes nyílt ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben