J E L E N T É S. Kazincbarcika Város Önkormányzatának vagyoni és pénzügyi helyzetér"l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E L E N T É S. Kazincbarcika Város Önkormányzatának vagyoni és pénzügyi helyzetér"l"

Átírás

1 KAZINCBARCIKA VÁROS POLGÁRMESTERE " 3701 Kazincbarcika, F! tér 4.! 48/ ; Fax: 48/ J E L E N T É S Kazincbarcika Város Önkormányzatának vagyoni és pénzügyi helyzetér"l Kazincbarcika, szeptember 3.

2 I. BEVEZET! Az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv. 50/A. / 4/ bekezdésében meghatározottak szerint a helyi önkormányzati képvisel!k és polgármesterek általános választását megel!z! 30 nappal a polgármester részletes jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetér!l, valamint a képvisel!-testület megalakulását követ!en keletkezett, a kés!bbi éveket terhel! pénzügyi kötelezettségekr!l. A fent leírtak alapján Kazincbarcika Város Önkormányzatának gazdálkodásáról elkészítettük a jelentést, melyben a teljesítési adatok a július 31-i állapotot tartalmazzák. II. Az Önkormányzat I-VII. havi pénzügyi helyzete Kazincbarcika Város Önkormányzatának évi összes bevételi-kiadási el!irányzata E Ft, mely E Ft-ra módosult. Bevételek A módosított el!irányzattal szemben július 31-ig összesen E Ft bevétel realizálódott. (1., 1/a., 1/b., 2., 2/a., 2/b. sz. mellékletek) A forrásokon belül az intézményi m"ködési bevételek ( E Ft) aránya 11,4%, ami 55%-ra teljesült. Az id!arányos el!irányzatot meghaladóan teljesültek a hatósági bevételek, valamint az ÁFA bevételek, az utóbbiak els!sorban a megvalósuló beruházások fordított ÁFA elszámolása következtében. A kamatbevételek jelent!s része ( E Ft) a kibocsátott kötvény fel nem használt részének lekötéséb!l keletkezett. Önkormányzatok sajátos m"ködési bevételei az összes bevételen belül 21,2%-ot tesznek ki. A módosított el!irányzathoz viszonyítva E Ft bevétel realizálódott (44,3%). A sajátos m"ködési bevételeken belül meghatározó a helyi-adó bevétel (60,6%), az átengedett személyi jövedelemadó (24,5%) bevétel, valamint a gépjárm"adó (8,9%) bevétel. A helyi adó bevételek eredeti el!irányzata ( E Ft) E Ft-ra módosult a gazdasági helyzet kedvez!tlen alakulása miatt. A évi helyi ipar"zési adó elszámolása következtében a évre fizetend! adóel!leg összege E 2

3 Ft-tal csökkent, illetve jelent!s adó túlfizetés is keletkezett. Az adó túlfizetés nagy része az els! félévben visszautalásra is került.a helyi adó bevételek a beszámolási id!szakban 39,4%-ra teljesültek,a gépjárm"adó bevétel 50,1%-ban realizálódott, míg a személyi jövedelemadó 54,3%-a érkezett számlánkra. Az összes forráson belül a felhalmozási és t!ke jelleg" bevételek aránya 1,3%, aminek az eredeti el!irányzata a várható telekértékesítések elmaradása, illetve a tervezett osztalék bevétel kiesések miatt csökkent. A módosított el!irányzattal szemben E Ft bevétel keletkezett (46,1%). Az önkormányzatot megillet! költségvetési támogatások, kiegészítések aránya az összes bevételen belül meghatározó, 38,2%. A beszámolási id!szakban az eredeti el!irányzat a központosított támogatás, a normatív kötött felhasználású támogatás, valamint a fejlesztési célú területi kiegyenlítést szolgáló támogatás el!irányzatának változása következtében módosult. Költségvetési támogatásként július 31-ig E Ft érkezett számlánkra. A véglegesen átvett pénzeszközök aránya 17,2%, aminek az eredeti el!irányzata a megnyert pályázatok összegével jelent!sen, E Ft-tal megn!tt. Ebb!l E Ft EU-s támogatás. A módosított el!irányzathoz viszonyítva a teljesítés 23,9%. Az elszámolt és jóváhagyott el!z! évi pénzmaradványból ( E Ft) E Ft igénybevétele valósult meg. A jelent!s nagyságú pénzmaradvány a kibocsátott kötvény fel nem használt részéb!l keletkezett. Finanszírozási bevétel tartalmazza többek között a felvett hitelt is. A évi költségvetésben a forráshiány eredeti el!irányzata E Ft volt, ami a beszámolási id!szakban a várható bevétel kiesések miatt E Ft-ra módosult április 20-án került megkötésre az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-vel a tervezett forráshiány összegével megegyez!en a folyószámla-hitelkeret szerz!dés. Az Önkormányzat gazdasági helyzetének romlása miatt a keretszerz!dés 850 millió Ftra módosul a Képvisel!-testület döntésének megfelel!en. Önkormányzatunk július 31-ig összesen E Ft hitelt vett igénybe. Kiadások A módosított kiadási el!irányzatból ( E Ft) E Ft, 36,6% felhasználása valósult meg. A kiadások meghaladják a bevételeket, mert az elmúlt évi pénzmaradvány igénybevételére számvitelileg a beszámolási id!szakban nem került sor. Ugyanakkor a kiadások fedezetére a számlán lév! pénzeszközök biztosították a fedezetet. (1., 1/a., 1/b., 2., 2/a., 2/b. sz. mellékletek) A kiadások 46,8%-a ( E Ft) közvetlenül az intézményeknél került 3

4 felhasználásra. Az összes kiadásból 77,4%-ot ( E Ft) m"ködési kiadásokra fordítottunk, aminek a teljesítése 57%-os. A m"ködési kiadásokon belül a személyi juttatások és azok járulékai 48,2%-ot tesznek ki, felhasználásuk meghaladja az 58%-ot. A dologi kiadások aránya 33,7%, teljesítése 53,5%. A társadalom- és szociálpolitikai juttatások (15,6%)-nak a 68,7%-a került felhasználásra, míg az átadott pénzeszközöknek (2,5%) a 39,2%-a. Az átadott pénzeszközök felhasználását a 3., 3/a., 3/b., és 4. sz. mellékletek tartalmazzák. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat m"ködését Kazincbarcika Város Önkormányzata a központi költségvetés által biztosított 872 E Ft-on túl 2010-ben is támogatja E Ft-tal. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének alakulását az 5. sz. melléklet tartalmazza. A felhalmozási és t!kejelleg" kiadások módosított el!irányzatának ( E Ft) a 15,2%-a ( E Ft) került felhasználásra. Az alul teljesülés oka, hogy a pályázatok többsége két fordulós, illetve a közbeszerzési eljárás - határid!höz kötött, id!igényes lebonyolítása. A felhalmozási jelleg" kiadások jelent!s része pályázati pénzeszköz bevonásával valósul meg, melynek forrását a évben kibocsátott kötvény biztosítja. A benyújtott Európai Uniós pályázataink közül ez évet érint!en eredményes 23, a hazai forrású pályázatok száma 4, saját forrásból pedig 6 valósulhat meg. A felújítások, felhalmozások alakulását a 6., és 7. sz. mellékletek tartalmazzák. A tartalékok módosított el!irányzata E Ft, melyb!l az általános tartalék összege E Ft. A tartalékok alakulása a 8. sz. mellékletben található. Hitelek kamataira E Ft-ot fordítottunk, melyb!l E Ft felhalmozási célú kamatkiadás. A finanszírozási kiadásokon belül a rövidlejáratú hitel törlesztések E Ft-ot tesznek ki, melyb!l E Ft az elmúlt év végi hitel állomány visszafizetése. A hosszú lejáratú (fejlesztési célú) hitelek ez évet terhel! törlesztésére a beszámolási id!szakban E Ft-ot fordítottunk. A Város évi költségvetését továbbra is a takarékosság kényszere jellemzi. Önkormányzatunk ez évben sem volt jogosult ÖNHIKI-s pályázat benyújtására július 31-én az önkormányzat hitel állománya E Ft volt. Ezen túl a kifizetetlen szállítói számlák E Ft-ot tettek ki. Évvégén várhatóan több intézmény költségvetése valamennyi kiadásra nem nyújt fedezetet. Ennek következtében önkormányzatunk várhatóan a 2010-es évet hitellel és szállítói állománnyal zárja. Mindezek ellenére Kazincbarcika Város Önkormányzata a 2010-évre kit#zött célokat -m"köd!képesség megtartását a még biztonsággal finanszírozható hiány 4

5 mellett I-VII. hónapjában megvalósította. III. Kibocsátott kötvény terhére vállalt kötelezettségek Kazincbarcika Város Önkormányzata a 275/2007. (IX.28.) sz. Ökt. határozatával Ft-nak megfelel! svájci frank összérték# ( CHF) kötvény kibocsátásáról döntött. Kazincbarcika Város Önkormányzata az OTP Bank Nyrt.-nek adta meg a kibocsátáshoz szükséges felhatalmazást a 321/2007. (XI.16.) sz. Ökt. határozatában foglaltak szerint. Kazincbarcika Város Önkormányzata a kötvény forgalomba hozatalának célját az alábbiakban határozta meg: 1. Európai uniós forrásokkal megvalósuló beruházásokhoz, fejlesztésekhez szükséges öner! biztosítása. 2. Településfejlesztés. A kötvény visszafizetése 20 év alatt, változó kamat mellett, 4 év türelmi id!vel történik. Az els" t"ke törlesztés december 28-án esedékes. Az elmúlt id!szakban az önkormányzat a kötvény terhére a 9. sz. melléklet szerinti feladatok megvalósítására biztosított fedezetet. A kimutatás a kötvény terhére tervezett feladatokat a augusztus 30-i ülésen hozott döntésekkel együtt tartalmazza. Ezen túl a július 31-ig teljesített kifizetéseket, valamint a nyertes pályázatok támogatási összegét is. Összességében megállapítható, hogy a E Ft-ból a módosításokat is figyelembe véve E Ft kötelezettséggel terhelt, míg E Ft kötelezettséggel nem terhelt maradvány E Ft kötelezettséggel terhelt részhez támogatási szerz!dés, okirat szerint E Ft támogatást nyertünk, mely összeget növelik a évben megvalósult beruházásokra lehívott E Ft támogatások. A kötelezettséggel terhelt E Ft terhére december 31-ig E Ft, 2010 július 31-ig pedig E Ft, összesen E Ft kifizetést teljesítettünk. A kötvényb"l keletkezett forrást elkülönített számlán kezeljük, abból a m"ködtetést nem finanszírozzuk. 5

6 A kötvény forintosítását követ!en a kötvényb!l képz!dött forrás az alábbiak szerint alakult: Megnevezés Forintosít ás Hozam Mindösszese n évi hozam Összesen: Átcsoportosítás évi felhasználás évi zárás évi hozam évi felhasználás Egyenleg Leutalt támogatások Korrigált évi egyenleg július 31-ig kamat július 31-ig felhasználás július 31-ig átutalt támogatás július 31-ig Szállítói finanszírozás július 31-ig Pótel!irányzat július 31-i egyenleg A kötvény forgatásával, illetve felhasználásával kapcsolatos kimutatást részletesen a 10. sz. melléklet tartalmazza, míg a devizaszámla forgalmát a 11. sz. melléklet. IV. Hitelekb"l, kötvényb"l keletkezett kötelezettségekr"l Éven belüli lejáratú hitelszerz!dés Kazincbarcika Város Önkormányzata az 51/2010. (II.19.) sz. Ökt. határzatával E Ft éven belüli lejáratú, március 31-i visszafizetéssel folyószámla hitelvelvételér!l döntött, amit a 265/2010. (VII. 07.) sz. Ökt. határozatával módosított. A módosítás szerint november 1-t!l a hitelkeret E Ft-ra változik. 6

7 Hosszú lejáratú kötelezettségek A Városi Kórház rekonstrukciójához kapcsolódóan az Önkormányzat a 197/2005. (IX.02.) sz. határozatával E Ft hitelfelvételér!l döntött 10 éves id!tartamra, visszafizetés megkezdése vonatkozásában 2 éves türelmi id!vel. A ténylegesen felvett hitel összege E Ft, melynek a visszafizetése 2015-ben jár le. Az Egressy Béni M"vel!dési Központ és Könyvtár légkondicionáló megvalósításához E Ft hitelfelvételére került sor a 62/2006.(II.24.) sz. Ökt. határozatban foglaltaknak megfelel!en. A hitel 20 éves id!tartamra, a visszafizetés megkezdése vonatkozásában 2 éves türelmi id!vel. A visszafizetés 2026-ban jár le. A 202/2006.(IX.01.) sz. Ökt. határozatban foglaltak szerint a közvilágítás korszer"sítése vonatkozásában az önkormányzatot terhel! fizetési kötelezettség június 1-t!l május 31-ig Ft. Az önkormányzat a 275/2007. (IX.28.) sz. Ökt. határozatával döntött a E Ft-nak megfelel! svájci frank összérték" ( CHF) kötvény kibocsátásáról 20 éves visszafizetés mellett, 4 év türelmi id!vel. A kötvény visszafizetésének határideje 2027., az els! törleszt! részlet 2011-ben esedékes. Készfizet! kezesség Kazincbarcika Város Önkormányzata a Kazinc Távh! Kft. vonatkozásában vállalt készfizet! kezességet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felé a 298/2006.(XI.24.) sz. Ökt. határozatával, a pályázattal megvalósult beruházásra február 6-tól január 22-ig. A készfizet!kezesség a 29/2010. (I.29) sz. ökt. határozatban foglaltak szerint Ft-ra vonatkozik. A hitelekb!l, kötvény kibocsátásból keletkezett kötelezettségeket a 12. sz. melléklet tartalmazza. V. Vagyon Kazincbarcika Város Önkormányzat vagyonának alakulását december 31-én és június 30-án az alábbi táblázat tartalmazza: E Ft-ban S Z K Ö Z Ö K december június A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK l. Immateriális javak ll. Tárgyi eszközök lll. Befektetett pénzügyi eszközök lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott

8 eszközök 6. B) FORGÓESZKÖZÖK l. Készletek ll. Követelések lll. Értékpapírok IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN F O R R Á S O K december június D) SAJÁT T!KE ÖSSZESEN Induló t!ke T!keváltozások Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN l. Költségvetési tartalékok ll. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN l. Hosszú lejáratú kötelezettségek ll. Rövid lejáratú kötelezettségek lll. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN A vagyon értéke december 31-i záróállománya június 30-ra E Ft-ról E Ft-tal E Ft-ra, 22,16%-kal növekedett. Az eszközökön belül a forgóeszközök változtak jelent!sen. A befektetett eszközökön belül az immateriális javak n!ttek, míg a tárgyi eszközök állománya n!tt. A tárgyi eszköz állomány csökkenést a Városi Kórház vonatkozásában a vagyonkezel!i jog alapítása okozza, ugyanakkor az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök növekedtek. A forgóeszközök változása a pénzeszközök, illetve a követelések (azon belül az adósok) növekedésének következménye. A forrásokon belül a saját t!ke kivételével a tartalékok és a kötelezettségek jelent!sen n!ttek. A változást a kibocsátott kötvény okozza. A vagyoni helyzet mutatóinak alakulása: Mutató 2006.XII VI.30. Változás Befektetett eszközök aránya (%) 93,27 78,34-14,93 Forgóeszközök aránya (%) 6,73 21,66 14,93 T!keer!sség (%) 85,58 63,17-22,41 Kötelezettségek aránya (%) 10,81 22,64 11,83 Befektetett eszközök fedezete I. (%) 91,76 80,64-11,12 Befektetett eszközök fedezete II. (%) 101,31 103,79 2,48 Forgót!ke, saját t!ke aránya (%) 6,38 23,53 17,15 8

9 Saját t!ke növekedési mutató 991,6 894,2-97,4 Pénzügyi helyzetet értékel! mutatók alakulása: Mutató 2006.XII Változás Adósság állománnyal kapcsolatos Hitelfedezeti mutató (%) 14,76 176,56 161,8 Vev!-szállító állomány összemérési (%) 38,8 743,1 704,3 Adósságállomány aránya (%) 1,30 22,31 21,01 Likviditással kapcsolatos Likviditási gyorsráta 48,11 363,97 315,86 Likviditási mutató 86,03 566,86 480,83 A vagyon alakulását a 13. sz. mellékletek tartalmazzák. VI. Szerz"désb"l keletkezett kötelezettségek A szerz!désb!l keletkezett kötelezettségeket a 14. sz. melléklet tartalmazza. 9

10 Kazincbarcika Városi Önkormányzat intézményeinek I-VII. havi bevételeir!l és kiadásairól Kiemelt évi évi Teljesítés El!irányzat cso- el!irány- BEVÉTELEK eredeti módositott I-VII.havi %-a port száma zat el!irányzat el!irányzat teljesítés 1. M!ködési bevételek ,6 1. Intézményi müködési bevételek , Hatósági jogkörhöz köthet! m"ködési bevétel , Egyéb saját bevétel , ÁFA bevételek, visszatérülések , Hozam- és kamatbevételek ,7 2. Önkormányzatok sajátos m!ködési bevételei , Helyi adók , Személyi jövedelemadó , Gépjárm"adó , Term!föld bérbeadásából származó adó 2.5. Bírságok, pótlékok , Környezetvédelmi bírság , Épitésügyi bírság , Egyéb sajátos folyó bevételek , Helyszíni és szabálysértési bírság , Talajterhelési díj ,3 2. Felhalmozási és t"ke jelleg! bevételek ,1 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesités ,5 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és t!kejelleg" bevételei ,7 3. Pénzügyi befektetések bevételei ,2 3. Önkorm. költségvetési támogatás, kiegészítés összesen ,3 1. Normativ állami hozzájárulás ,6 2. Központosított el!irányzatok (m"ködési célú) ,0 3. Kiegészít! támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz 4. Normativ kötött felhasználásu támogatások , M"ködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám. Egyéb m"ködési célú központi támogatás Vis-maior tartalék Fejlesztési célú támogatások , Céltámogatás 8.2. Területi kiegyenlitést szolgáló fejl.célu támogatás , Céljelleg" decentralizált támogatása 8.4. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás 8.5. Címzett támogatás 8.6. Központosított el!irányzatok (fejlesztési célú) 4. Véglegesen átvett pénzeszközök ,9 1. Támogatásérték! m!ködési bevétel , OEP-t!l átvett pénzeszköz , EU támogatás , Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz , Egyéb költségvetési szervt!l átvett támogatás ,3 2. Támogatásérték! felhalmozási bevétel , OEP-t!l átvett pénzeszköz EU támogatás , Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervt!l átvett támogatás ,8 3. M!ködési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülr"l ,0 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülr"l ,6 5. El"z" évi pénzmaradvány átvétele ,0 1.sz. melléklet 5. Müködési és felhalmozási célra nyujtott kölcsönvisszatérülés ,5 - m"ködési - felhalmozási ,5 6. Költségvetési bevételek összesen: ,4 7. El"z" évi várható pénzmaradvány igénybevétele ,7 1. M"ködési célú pénzmaradvány igénybevétele ,7 2. Felhalmozási célu pénzmaradvány igénybevétele Finanszirozási bevételek Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele 3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapirok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapirok kibocsátása, 6. értékesitése Függ!, átfutó, kiegyenlit! bevételek összesen: Bevételek mindösszesen ,6 Intézményfinanszirozás ,1 Bevételek mindösszesen ,4

11 Kazincbarcika Városi Önkormányzat intézményeinek I-VII. havi bevételeir!l és kiadásairól 1.sz. melléklet El!irányzat Kiemelt évi évi Teljesítés cso- el!irány- KIADÁSOK eredeti módositott I-VII. havi %-a port száma zat el!irányzat el!irányzat teljesités 10. Müködési kiadások összesen ,0 1. Személyi juttatások ebb!l: szociális keret, béren kivüli juttatás ,5 42,4 2. Munkaadókat terhel! járulékok ,9 3. Dologi kiadások ,5 4. Egyéb folyó kiadások Kötött felhasználásu kiemelt el!irányzat Támogatásérték" m"ködési kiadás ,0 7. M"ködési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre ,3 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások ,7 9. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,6 10. El!z! évi m"ködési célú pénzmaradvány átadás ,0 11. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 11. Felhalmozási és t!kejelleg" kiadások ,2 1. Felujitás ,0 2. Intézményi beruházási kiadások ,8 ebb!l: kötött felhasználású kiemelt el!irányzat 3. Egyéb beruházások ,0 4. Lakástámogatás ,4 5. Támogatásérték" felhalmozási kiadás 6. Felhalmozási célu pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre ,4 7. Pénzügyi befektetések kiadásai ,6 8. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiad El!z! évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 12. Tartalék összesen Céltartalék Általános tartalék Polgármesteri keret Államháztartási céltartalék 13. Hitelek kamatai ,9 14. M"ködési és felhalmozási célra nyujtott kölcsön m"ködési - felhalmozási Egyéb kiadás 16. Költségvetési kiadások összesen ,6 17. Finanszirozási kiadások ,7 1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése ,4 2. Likvid hitelek törlesztése 3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése , Forgatási célú belföldi értékpapirok beváltása, vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapirok vásárlása, beváltása 6. Függ!, átfutó kiadások összesen: Kiadások összesen: ,6 Intézményfinanszirozás ,1 Kiadások mindösszesen ,3

12 Kazincbarcika Város Önkormányzatának forráshiányáról és bevételi többletér!l 1.sz. melléklet Eredeti Módosí Sor- Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege el!- tott I-VII.havi szám irányzat el!irányzat teljesítés 1. Egyenleg összesen ebb!l: költségvetési bevételek és kiadások egyenlege finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege el!z! évi várható pénzmaradvány igénybevétele

13 1.sz. melléklet Kazincbarcika Város Önkormányzatának forráshiányáról, bevételi többletér!l Eredeti Módosí Sor- Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege el!- tott I-VII.havi szám irányzat el!irányzat teljesítés 1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek költségvetési kiadások)

14 1.sz. melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegér!l Finanszirozási bevételek és kiadások egyenlege Eredeti Módosított Sor- (átfutó-függ! bevételek egyenlegét is tartalmazza) el!- I-VII.havi szám irányzat el!irányzat teljesítés 1. Bevételek, kiadások egyenlege Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások

15 Kazincbarcika Városi Önkormányzat I-VII.havi m!ködési és felhalmozási bevételeir"l és kiadásairól 1/a.sz. melléklet M! K Ö D É S I B E V É T E L K I A D Á S MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított 2010.I-VII.havi MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított 2010.I-VII.havi el!irányzat el!irányzat teljesítés el!irányzat el!irányzat teljesítés I. Intézményi m"ködési bevételek I. M"ködési kiadások II. Önkormányzat sajátos m"k. bevétele Személyi juttatások III. Felhalmozási és t#kejelleg" bevételek IV. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen ebb#l: szociális keret Munkaadókat terhel# járulékok Dologi kiadások ebb#l: Önhibájukon kív"l hátrányos helyzetben lév# önkormányzatok kiegészit# támoga- Kötött felhasználásu kiemelt el#irányzat Támogatásérték" m"ködési kiadás M"ködési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre tás pályázat Társadalom- és szociálpolitikai juttatások V. Támogatásérték" bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai VI. Átvett pénzeszköz VII. Nyujtott kölcsönök visszatérülése El#z# évi m"ködési célú pénzmaradvány átadás II. Felhalmozási és t#kejelleg" kiadások III. Tartalékok ebb#l: - államháztartási tartalék - céltartalék - polgármesteri keret általános tartalék IV. Nyujtott kölcsönök V. Hitel kamatai VI. Egyéb kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: VIII. Pénzmaradvány igénybevétele IX. Finanszírozási bevételek VIII. Finanszirozási kiadások ebb#l: hitelfelvétel átfutó-függ#, kegyenlít# bevétel ebb#l: hiteltörlesztés átfutó-függ#, kiegyenlít# kiadás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: Intézményfinanszirozás Intézményfinanszirozás MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

16 Kazincbarcika Város Önkormányzatának forráshiányáról, bevételi többletér!l (M"KÖDÉS) 1/a.sz. melléklet Eredeti Módosí Sor- Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege el!- tott I.félévi szám irányzat el!irányzat teljesítés 1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek költségvetési kiadások)

17 Kazincbarcika Város Önkormányzatának finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegér!l (M"KÖDÉS) 1/a. sz. melléklet Finanszirozási bevételek és kiadások egyenlege Eredeti Módosított Sor- (átfutó-függ! bevételek egyenlegét is tartalmazza) el!- I.félévi szám irányzat el!irányzat teljesítés 1. Bevételek, kiadások egyenlege Finanszírozási célú bevételek 1.2. Finanszírozási célú kiadások

18 Kazincbarcika Város Önkormányzatának forráshiányáról és bevételi többletér!l (M"KÖDÉS) 1/a.sz. melléklet Eredeti Módosí Sor- Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege el!- tott I.félévi szám irányzat el!irányzat teljesítés 1. Egyenleg összesen ebb!l: költségvetési bevételek és kiadások egyenlege finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege el!z! évi várható pénzmaradvány igénybevétele

19 Kazincbarcika Városi Önkormányzat I-VII. havi m!ködési és felhalmozási bevételeir"l és kiadásairól 1/b.sz. melléket F E L H A L M O Z Á S I B E V É T E L K I A D Á S MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított 2010.I-VII.havi MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított 2010.I-VII.havi el!irányzat el!irányzat teljesítés el!irányzat el!irányzat teljesítés I. Intézményi m!ködési bevételek I. M!ködési kiadások II. Önkormányzat sajátos m!k. bevétele Személyi juttatások III. Felhalmozási és t"kejelleg! bevételek IV. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen ebb"l: szociális keret Munkaadókat terhel" járulékok Dologi kiadások ebb"l: Önhibájukon kív!l hátrányos helyzetben lév" önkormányzatok kiegészit" támoga- Kötött felhasználásu kiemelt el"irányzat Támogatásérték! m!ködési kiadás M!ködési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre tás pályázat Társadalom- és szociálpolitikai juttatások V. Támogatásérték! bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai VI. Átvett pénzeszköz VII. Nyujtott kölcsönök visszatérülése El"z" évi m!ködési célú pénzmaradvány átadás II. Felhalmozási és t"kejelleg! kiadások III. Tartalékok ebb"l: - államháztartási tartalék - céltartalék - polgármesteri keret - általános tartalék IV. Nyujtott kölcsönök V. Hitel kamatai VI. Egyéb kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: VIII. Pénzmaradvány igénybevétele IX. Finanszírozási bevételek VIII. Finanszirozási kiadások ebb"l: hitelfelvétel ebb"l: hiteltörlesztés átfutó-függ", kiegyenlít" bevétel átfutó-függ", kiegyenlít" kiadás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: Intézményfinanszirozás Intézményfinanszirozás MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

20 Kazincbarcika Város Önkormányzatának forráshiányáról, bevételi többletér!l (FELHALMOZÁS) 1/b.sz. melléklet Eredeti Módosí Sor- Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege el!- tott I.félévi szám irányzat el!irányzat teljesítés 1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek költségvetési kiadások)

21 Kazincbarcika Város Önkormányzatának finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegér!l (FELHALMOZÁS) 1/b.sz. melléklet Finanszirozási bevételek és kiadások egyenlege Eredeti Módosított Sor- (átfutó-függ! bevételek egyenlegét is tartalmazza) el!- I.félévi szám irányzat el!irányzat teljesítés 1. Bevételek, kiadások egyenlege Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A Képviselő-testület: Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 28 Típus: Költségvetések Táblatípus : 2 28.3 éves költségvetés Készült : 28.6.4 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 111 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI

Részletesebben

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11.

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2009. (IV. 30.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

Céltartalék. Megnevezés

Céltartalék. Megnevezés Céltartalék 5/D.sz. melléklet EFt-ban EFt 1.) A i költségvetésrl szóló 2005. CLIII. Tv. 52. (1) bekezdés szerint a helyben maradó személyi jövedelemadó 5,59 %-a 553.214.295 Ft * 5,59 % = 30.924.679,- Ft

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete Bekecs Községi önkormányzat 12/2009.(VI.02.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított LEKI és CÉDE

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Sorszám 1.1. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím módosított 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete. a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete. a évi pénzügyi terv végrehajtásáról HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 1 Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testület a Magyarország helyi

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési bevételek 11 512 284 11 542 146 100,3% 1. intézmények

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2010. június 30-án ESZKÖZÖK Sorsz. 1. 2. 3. Vagyoni értékű 5 583 jogok 11 717 4. Szellemi28 termékek 493 85 249 5. 6. Nyitó Záró január 1. június 30. I. Immateriális

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben