J E L E N T É S. Kazincbarcika Város Önkormányzatának vagyoni és pénzügyi helyzetér"l

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E L E N T É S. Kazincbarcika Város Önkormányzatának vagyoni és pénzügyi helyzetér"l"

Átírás

1 KAZINCBARCIKA VÁROS POLGÁRMESTERE " 3701 Kazincbarcika, F! tér 4.! 48/ ; Fax: 48/ J E L E N T É S Kazincbarcika Város Önkormányzatának vagyoni és pénzügyi helyzetér"l Kazincbarcika, szeptember 3.

2 I. BEVEZET! Az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv. 50/A. / 4/ bekezdésében meghatározottak szerint a helyi önkormányzati képvisel!k és polgármesterek általános választását megel!z! 30 nappal a polgármester részletes jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetér!l, valamint a képvisel!-testület megalakulását követ!en keletkezett, a kés!bbi éveket terhel! pénzügyi kötelezettségekr!l. A fent leírtak alapján Kazincbarcika Város Önkormányzatának gazdálkodásáról elkészítettük a jelentést, melyben a teljesítési adatok a július 31-i állapotot tartalmazzák. II. Az Önkormányzat I-VII. havi pénzügyi helyzete Kazincbarcika Város Önkormányzatának évi összes bevételi-kiadási el!irányzata E Ft, mely E Ft-ra módosult. Bevételek A módosított el!irányzattal szemben július 31-ig összesen E Ft bevétel realizálódott. (1., 1/a., 1/b., 2., 2/a., 2/b. sz. mellékletek) A forrásokon belül az intézményi m"ködési bevételek ( E Ft) aránya 11,4%, ami 55%-ra teljesült. Az id!arányos el!irányzatot meghaladóan teljesültek a hatósági bevételek, valamint az ÁFA bevételek, az utóbbiak els!sorban a megvalósuló beruházások fordított ÁFA elszámolása következtében. A kamatbevételek jelent!s része ( E Ft) a kibocsátott kötvény fel nem használt részének lekötéséb!l keletkezett. Önkormányzatok sajátos m"ködési bevételei az összes bevételen belül 21,2%-ot tesznek ki. A módosított el!irányzathoz viszonyítva E Ft bevétel realizálódott (44,3%). A sajátos m"ködési bevételeken belül meghatározó a helyi-adó bevétel (60,6%), az átengedett személyi jövedelemadó (24,5%) bevétel, valamint a gépjárm"adó (8,9%) bevétel. A helyi adó bevételek eredeti el!irányzata ( E Ft) E Ft-ra módosult a gazdasági helyzet kedvez!tlen alakulása miatt. A évi helyi ipar"zési adó elszámolása következtében a évre fizetend! adóel!leg összege E 2

3 Ft-tal csökkent, illetve jelent!s adó túlfizetés is keletkezett. Az adó túlfizetés nagy része az els! félévben visszautalásra is került.a helyi adó bevételek a beszámolási id!szakban 39,4%-ra teljesültek,a gépjárm"adó bevétel 50,1%-ban realizálódott, míg a személyi jövedelemadó 54,3%-a érkezett számlánkra. Az összes forráson belül a felhalmozási és t!ke jelleg" bevételek aránya 1,3%, aminek az eredeti el!irányzata a várható telekértékesítések elmaradása, illetve a tervezett osztalék bevétel kiesések miatt csökkent. A módosított el!irányzattal szemben E Ft bevétel keletkezett (46,1%). Az önkormányzatot megillet! költségvetési támogatások, kiegészítések aránya az összes bevételen belül meghatározó, 38,2%. A beszámolási id!szakban az eredeti el!irányzat a központosított támogatás, a normatív kötött felhasználású támogatás, valamint a fejlesztési célú területi kiegyenlítést szolgáló támogatás el!irányzatának változása következtében módosult. Költségvetési támogatásként július 31-ig E Ft érkezett számlánkra. A véglegesen átvett pénzeszközök aránya 17,2%, aminek az eredeti el!irányzata a megnyert pályázatok összegével jelent!sen, E Ft-tal megn!tt. Ebb!l E Ft EU-s támogatás. A módosított el!irányzathoz viszonyítva a teljesítés 23,9%. Az elszámolt és jóváhagyott el!z! évi pénzmaradványból ( E Ft) E Ft igénybevétele valósult meg. A jelent!s nagyságú pénzmaradvány a kibocsátott kötvény fel nem használt részéb!l keletkezett. Finanszírozási bevétel tartalmazza többek között a felvett hitelt is. A évi költségvetésben a forráshiány eredeti el!irányzata E Ft volt, ami a beszámolási id!szakban a várható bevétel kiesések miatt E Ft-ra módosult április 20-án került megkötésre az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-vel a tervezett forráshiány összegével megegyez!en a folyószámla-hitelkeret szerz!dés. Az Önkormányzat gazdasági helyzetének romlása miatt a keretszerz!dés 850 millió Ftra módosul a Képvisel!-testület döntésének megfelel!en. Önkormányzatunk július 31-ig összesen E Ft hitelt vett igénybe. Kiadások A módosított kiadási el!irányzatból ( E Ft) E Ft, 36,6% felhasználása valósult meg. A kiadások meghaladják a bevételeket, mert az elmúlt évi pénzmaradvány igénybevételére számvitelileg a beszámolási id!szakban nem került sor. Ugyanakkor a kiadások fedezetére a számlán lév! pénzeszközök biztosították a fedezetet. (1., 1/a., 1/b., 2., 2/a., 2/b. sz. mellékletek) A kiadások 46,8%-a ( E Ft) közvetlenül az intézményeknél került 3

4 felhasználásra. Az összes kiadásból 77,4%-ot ( E Ft) m"ködési kiadásokra fordítottunk, aminek a teljesítése 57%-os. A m"ködési kiadásokon belül a személyi juttatások és azok járulékai 48,2%-ot tesznek ki, felhasználásuk meghaladja az 58%-ot. A dologi kiadások aránya 33,7%, teljesítése 53,5%. A társadalom- és szociálpolitikai juttatások (15,6%)-nak a 68,7%-a került felhasználásra, míg az átadott pénzeszközöknek (2,5%) a 39,2%-a. Az átadott pénzeszközök felhasználását a 3., 3/a., 3/b., és 4. sz. mellékletek tartalmazzák. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat m"ködését Kazincbarcika Város Önkormányzata a központi költségvetés által biztosított 872 E Ft-on túl 2010-ben is támogatja E Ft-tal. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének alakulását az 5. sz. melléklet tartalmazza. A felhalmozási és t!kejelleg" kiadások módosított el!irányzatának ( E Ft) a 15,2%-a ( E Ft) került felhasználásra. Az alul teljesülés oka, hogy a pályázatok többsége két fordulós, illetve a közbeszerzési eljárás - határid!höz kötött, id!igényes lebonyolítása. A felhalmozási jelleg" kiadások jelent!s része pályázati pénzeszköz bevonásával valósul meg, melynek forrását a évben kibocsátott kötvény biztosítja. A benyújtott Európai Uniós pályázataink közül ez évet érint!en eredményes 23, a hazai forrású pályázatok száma 4, saját forrásból pedig 6 valósulhat meg. A felújítások, felhalmozások alakulását a 6., és 7. sz. mellékletek tartalmazzák. A tartalékok módosított el!irányzata E Ft, melyb!l az általános tartalék összege E Ft. A tartalékok alakulása a 8. sz. mellékletben található. Hitelek kamataira E Ft-ot fordítottunk, melyb!l E Ft felhalmozási célú kamatkiadás. A finanszírozási kiadásokon belül a rövidlejáratú hitel törlesztések E Ft-ot tesznek ki, melyb!l E Ft az elmúlt év végi hitel állomány visszafizetése. A hosszú lejáratú (fejlesztési célú) hitelek ez évet terhel! törlesztésére a beszámolási id!szakban E Ft-ot fordítottunk. A Város évi költségvetését továbbra is a takarékosság kényszere jellemzi. Önkormányzatunk ez évben sem volt jogosult ÖNHIKI-s pályázat benyújtására július 31-én az önkormányzat hitel állománya E Ft volt. Ezen túl a kifizetetlen szállítói számlák E Ft-ot tettek ki. Évvégén várhatóan több intézmény költségvetése valamennyi kiadásra nem nyújt fedezetet. Ennek következtében önkormányzatunk várhatóan a 2010-es évet hitellel és szállítói állománnyal zárja. Mindezek ellenére Kazincbarcika Város Önkormányzata a 2010-évre kit#zött célokat -m"köd!képesség megtartását a még biztonsággal finanszírozható hiány 4

5 mellett I-VII. hónapjában megvalósította. III. Kibocsátott kötvény terhére vállalt kötelezettségek Kazincbarcika Város Önkormányzata a 275/2007. (IX.28.) sz. Ökt. határozatával Ft-nak megfelel! svájci frank összérték# ( CHF) kötvény kibocsátásáról döntött. Kazincbarcika Város Önkormányzata az OTP Bank Nyrt.-nek adta meg a kibocsátáshoz szükséges felhatalmazást a 321/2007. (XI.16.) sz. Ökt. határozatában foglaltak szerint. Kazincbarcika Város Önkormányzata a kötvény forgalomba hozatalának célját az alábbiakban határozta meg: 1. Európai uniós forrásokkal megvalósuló beruházásokhoz, fejlesztésekhez szükséges öner! biztosítása. 2. Településfejlesztés. A kötvény visszafizetése 20 év alatt, változó kamat mellett, 4 év türelmi id!vel történik. Az els" t"ke törlesztés december 28-án esedékes. Az elmúlt id!szakban az önkormányzat a kötvény terhére a 9. sz. melléklet szerinti feladatok megvalósítására biztosított fedezetet. A kimutatás a kötvény terhére tervezett feladatokat a augusztus 30-i ülésen hozott döntésekkel együtt tartalmazza. Ezen túl a július 31-ig teljesített kifizetéseket, valamint a nyertes pályázatok támogatási összegét is. Összességében megállapítható, hogy a E Ft-ból a módosításokat is figyelembe véve E Ft kötelezettséggel terhelt, míg E Ft kötelezettséggel nem terhelt maradvány E Ft kötelezettséggel terhelt részhez támogatási szerz!dés, okirat szerint E Ft támogatást nyertünk, mely összeget növelik a évben megvalósult beruházásokra lehívott E Ft támogatások. A kötelezettséggel terhelt E Ft terhére december 31-ig E Ft, 2010 július 31-ig pedig E Ft, összesen E Ft kifizetést teljesítettünk. A kötvényb"l keletkezett forrást elkülönített számlán kezeljük, abból a m"ködtetést nem finanszírozzuk. 5

6 A kötvény forintosítását követ!en a kötvényb!l képz!dött forrás az alábbiak szerint alakult: Megnevezés Forintosít ás Hozam Mindösszese n évi hozam Összesen: Átcsoportosítás évi felhasználás évi zárás évi hozam évi felhasználás Egyenleg Leutalt támogatások Korrigált évi egyenleg július 31-ig kamat július 31-ig felhasználás július 31-ig átutalt támogatás július 31-ig Szállítói finanszírozás július 31-ig Pótel!irányzat július 31-i egyenleg A kötvény forgatásával, illetve felhasználásával kapcsolatos kimutatást részletesen a 10. sz. melléklet tartalmazza, míg a devizaszámla forgalmát a 11. sz. melléklet. IV. Hitelekb"l, kötvényb"l keletkezett kötelezettségekr"l Éven belüli lejáratú hitelszerz!dés Kazincbarcika Város Önkormányzata az 51/2010. (II.19.) sz. Ökt. határzatával E Ft éven belüli lejáratú, március 31-i visszafizetéssel folyószámla hitelvelvételér!l döntött, amit a 265/2010. (VII. 07.) sz. Ökt. határozatával módosított. A módosítás szerint november 1-t!l a hitelkeret E Ft-ra változik. 6

7 Hosszú lejáratú kötelezettségek A Városi Kórház rekonstrukciójához kapcsolódóan az Önkormányzat a 197/2005. (IX.02.) sz. határozatával E Ft hitelfelvételér!l döntött 10 éves id!tartamra, visszafizetés megkezdése vonatkozásában 2 éves türelmi id!vel. A ténylegesen felvett hitel összege E Ft, melynek a visszafizetése 2015-ben jár le. Az Egressy Béni M"vel!dési Központ és Könyvtár légkondicionáló megvalósításához E Ft hitelfelvételére került sor a 62/2006.(II.24.) sz. Ökt. határozatban foglaltaknak megfelel!en. A hitel 20 éves id!tartamra, a visszafizetés megkezdése vonatkozásában 2 éves türelmi id!vel. A visszafizetés 2026-ban jár le. A 202/2006.(IX.01.) sz. Ökt. határozatban foglaltak szerint a közvilágítás korszer"sítése vonatkozásában az önkormányzatot terhel! fizetési kötelezettség június 1-t!l május 31-ig Ft. Az önkormányzat a 275/2007. (IX.28.) sz. Ökt. határozatával döntött a E Ft-nak megfelel! svájci frank összérték" ( CHF) kötvény kibocsátásáról 20 éves visszafizetés mellett, 4 év türelmi id!vel. A kötvény visszafizetésének határideje 2027., az els! törleszt! részlet 2011-ben esedékes. Készfizet! kezesség Kazincbarcika Város Önkormányzata a Kazinc Távh! Kft. vonatkozásában vállalt készfizet! kezességet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felé a 298/2006.(XI.24.) sz. Ökt. határozatával, a pályázattal megvalósult beruházásra február 6-tól január 22-ig. A készfizet!kezesség a 29/2010. (I.29) sz. ökt. határozatban foglaltak szerint Ft-ra vonatkozik. A hitelekb!l, kötvény kibocsátásból keletkezett kötelezettségeket a 12. sz. melléklet tartalmazza. V. Vagyon Kazincbarcika Város Önkormányzat vagyonának alakulását december 31-én és június 30-án az alábbi táblázat tartalmazza: E Ft-ban S Z K Ö Z Ö K december június A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK l. Immateriális javak ll. Tárgyi eszközök lll. Befektetett pénzügyi eszközök lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott

8 eszközök 6. B) FORGÓESZKÖZÖK l. Készletek ll. Követelések lll. Értékpapírok IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN F O R R Á S O K december június D) SAJÁT T!KE ÖSSZESEN Induló t!ke T!keváltozások Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN l. Költségvetési tartalékok ll. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN l. Hosszú lejáratú kötelezettségek ll. Rövid lejáratú kötelezettségek lll. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN A vagyon értéke december 31-i záróállománya június 30-ra E Ft-ról E Ft-tal E Ft-ra, 22,16%-kal növekedett. Az eszközökön belül a forgóeszközök változtak jelent!sen. A befektetett eszközökön belül az immateriális javak n!ttek, míg a tárgyi eszközök állománya n!tt. A tárgyi eszköz állomány csökkenést a Városi Kórház vonatkozásában a vagyonkezel!i jog alapítása okozza, ugyanakkor az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök növekedtek. A forgóeszközök változása a pénzeszközök, illetve a követelések (azon belül az adósok) növekedésének következménye. A forrásokon belül a saját t!ke kivételével a tartalékok és a kötelezettségek jelent!sen n!ttek. A változást a kibocsátott kötvény okozza. A vagyoni helyzet mutatóinak alakulása: Mutató 2006.XII VI.30. Változás Befektetett eszközök aránya (%) 93,27 78,34-14,93 Forgóeszközök aránya (%) 6,73 21,66 14,93 T!keer!sség (%) 85,58 63,17-22,41 Kötelezettségek aránya (%) 10,81 22,64 11,83 Befektetett eszközök fedezete I. (%) 91,76 80,64-11,12 Befektetett eszközök fedezete II. (%) 101,31 103,79 2,48 Forgót!ke, saját t!ke aránya (%) 6,38 23,53 17,15 8

9 Saját t!ke növekedési mutató 991,6 894,2-97,4 Pénzügyi helyzetet értékel! mutatók alakulása: Mutató 2006.XII Változás Adósság állománnyal kapcsolatos Hitelfedezeti mutató (%) 14,76 176,56 161,8 Vev!-szállító állomány összemérési (%) 38,8 743,1 704,3 Adósságállomány aránya (%) 1,30 22,31 21,01 Likviditással kapcsolatos Likviditási gyorsráta 48,11 363,97 315,86 Likviditási mutató 86,03 566,86 480,83 A vagyon alakulását a 13. sz. mellékletek tartalmazzák. VI. Szerz"désb"l keletkezett kötelezettségek A szerz!désb!l keletkezett kötelezettségeket a 14. sz. melléklet tartalmazza. 9

10 Kazincbarcika Városi Önkormányzat intézményeinek I-VII. havi bevételeir!l és kiadásairól Kiemelt évi évi Teljesítés El!irányzat cso- el!irány- BEVÉTELEK eredeti módositott I-VII.havi %-a port száma zat el!irányzat el!irányzat teljesítés 1. M!ködési bevételek ,6 1. Intézményi müködési bevételek , Hatósági jogkörhöz köthet! m"ködési bevétel , Egyéb saját bevétel , ÁFA bevételek, visszatérülések , Hozam- és kamatbevételek ,7 2. Önkormányzatok sajátos m!ködési bevételei , Helyi adók , Személyi jövedelemadó , Gépjárm"adó , Term!föld bérbeadásából származó adó 2.5. Bírságok, pótlékok , Környezetvédelmi bírság , Épitésügyi bírság , Egyéb sajátos folyó bevételek , Helyszíni és szabálysértési bírság , Talajterhelési díj ,3 2. Felhalmozási és t"ke jelleg! bevételek ,1 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesités ,5 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és t!kejelleg" bevételei ,7 3. Pénzügyi befektetések bevételei ,2 3. Önkorm. költségvetési támogatás, kiegészítés összesen ,3 1. Normativ állami hozzájárulás ,6 2. Központosított el!irányzatok (m"ködési célú) ,0 3. Kiegészít! támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz 4. Normativ kötött felhasználásu támogatások , M"ködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám. Egyéb m"ködési célú központi támogatás Vis-maior tartalék Fejlesztési célú támogatások , Céltámogatás 8.2. Területi kiegyenlitést szolgáló fejl.célu támogatás , Céljelleg" decentralizált támogatása 8.4. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás 8.5. Címzett támogatás 8.6. Központosított el!irányzatok (fejlesztési célú) 4. Véglegesen átvett pénzeszközök ,9 1. Támogatásérték! m!ködési bevétel , OEP-t!l átvett pénzeszköz , EU támogatás , Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz , Egyéb költségvetési szervt!l átvett támogatás ,3 2. Támogatásérték! felhalmozási bevétel , OEP-t!l átvett pénzeszköz EU támogatás , Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervt!l átvett támogatás ,8 3. M!ködési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülr"l ,0 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülr"l ,6 5. El"z" évi pénzmaradvány átvétele ,0 1.sz. melléklet 5. Müködési és felhalmozási célra nyujtott kölcsönvisszatérülés ,5 - m"ködési - felhalmozási ,5 6. Költségvetési bevételek összesen: ,4 7. El"z" évi várható pénzmaradvány igénybevétele ,7 1. M"ködési célú pénzmaradvány igénybevétele ,7 2. Felhalmozási célu pénzmaradvány igénybevétele Finanszirozási bevételek Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele 3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapirok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapirok kibocsátása, 6. értékesitése Függ!, átfutó, kiegyenlit! bevételek összesen: Bevételek mindösszesen ,6 Intézményfinanszirozás ,1 Bevételek mindösszesen ,4

11 Kazincbarcika Városi Önkormányzat intézményeinek I-VII. havi bevételeir!l és kiadásairól 1.sz. melléklet El!irányzat Kiemelt évi évi Teljesítés cso- el!irány- KIADÁSOK eredeti módositott I-VII. havi %-a port száma zat el!irányzat el!irányzat teljesités 10. Müködési kiadások összesen ,0 1. Személyi juttatások ebb!l: szociális keret, béren kivüli juttatás ,5 42,4 2. Munkaadókat terhel! járulékok ,9 3. Dologi kiadások ,5 4. Egyéb folyó kiadások Kötött felhasználásu kiemelt el!irányzat Támogatásérték" m"ködési kiadás ,0 7. M"ködési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre ,3 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások ,7 9. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,6 10. El!z! évi m"ködési célú pénzmaradvány átadás ,0 11. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 11. Felhalmozási és t!kejelleg" kiadások ,2 1. Felujitás ,0 2. Intézményi beruházási kiadások ,8 ebb!l: kötött felhasználású kiemelt el!irányzat 3. Egyéb beruházások ,0 4. Lakástámogatás ,4 5. Támogatásérték" felhalmozási kiadás 6. Felhalmozási célu pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre ,4 7. Pénzügyi befektetések kiadásai ,6 8. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiad El!z! évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 12. Tartalék összesen Céltartalék Általános tartalék Polgármesteri keret Államháztartási céltartalék 13. Hitelek kamatai ,9 14. M"ködési és felhalmozási célra nyujtott kölcsön m"ködési - felhalmozási Egyéb kiadás 16. Költségvetési kiadások összesen ,6 17. Finanszirozási kiadások ,7 1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése ,4 2. Likvid hitelek törlesztése 3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése , Forgatási célú belföldi értékpapirok beváltása, vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapirok vásárlása, beváltása 6. Függ!, átfutó kiadások összesen: Kiadások összesen: ,6 Intézményfinanszirozás ,1 Kiadások mindösszesen ,3

12 Kazincbarcika Város Önkormányzatának forráshiányáról és bevételi többletér!l 1.sz. melléklet Eredeti Módosí Sor- Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege el!- tott I-VII.havi szám irányzat el!irányzat teljesítés 1. Egyenleg összesen ebb!l: költségvetési bevételek és kiadások egyenlege finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege el!z! évi várható pénzmaradvány igénybevétele

13 1.sz. melléklet Kazincbarcika Város Önkormányzatának forráshiányáról, bevételi többletér!l Eredeti Módosí Sor- Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege el!- tott I-VII.havi szám irányzat el!irányzat teljesítés 1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek költségvetési kiadások)

14 1.sz. melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegér!l Finanszirozási bevételek és kiadások egyenlege Eredeti Módosított Sor- (átfutó-függ! bevételek egyenlegét is tartalmazza) el!- I-VII.havi szám irányzat el!irányzat teljesítés 1. Bevételek, kiadások egyenlege Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások

15 Kazincbarcika Városi Önkormányzat I-VII.havi m!ködési és felhalmozási bevételeir"l és kiadásairól 1/a.sz. melléklet M! K Ö D É S I B E V É T E L K I A D Á S MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított 2010.I-VII.havi MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított 2010.I-VII.havi el!irányzat el!irányzat teljesítés el!irányzat el!irányzat teljesítés I. Intézményi m"ködési bevételek I. M"ködési kiadások II. Önkormányzat sajátos m"k. bevétele Személyi juttatások III. Felhalmozási és t#kejelleg" bevételek IV. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen ebb#l: szociális keret Munkaadókat terhel# járulékok Dologi kiadások ebb#l: Önhibájukon kív"l hátrányos helyzetben lév# önkormányzatok kiegészit# támoga- Kötött felhasználásu kiemelt el#irányzat Támogatásérték" m"ködési kiadás M"ködési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre tás pályázat Társadalom- és szociálpolitikai juttatások V. Támogatásérték" bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai VI. Átvett pénzeszköz VII. Nyujtott kölcsönök visszatérülése El#z# évi m"ködési célú pénzmaradvány átadás II. Felhalmozási és t#kejelleg" kiadások III. Tartalékok ebb#l: - államháztartási tartalék - céltartalék - polgármesteri keret általános tartalék IV. Nyujtott kölcsönök V. Hitel kamatai VI. Egyéb kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: VIII. Pénzmaradvány igénybevétele IX. Finanszírozási bevételek VIII. Finanszirozási kiadások ebb#l: hitelfelvétel átfutó-függ#, kegyenlít# bevétel ebb#l: hiteltörlesztés átfutó-függ#, kiegyenlít# kiadás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: Intézményfinanszirozás Intézményfinanszirozás MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

16 Kazincbarcika Város Önkormányzatának forráshiányáról, bevételi többletér!l (M"KÖDÉS) 1/a.sz. melléklet Eredeti Módosí Sor- Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege el!- tott I.félévi szám irányzat el!irányzat teljesítés 1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek költségvetési kiadások)

17 Kazincbarcika Város Önkormányzatának finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegér!l (M"KÖDÉS) 1/a. sz. melléklet Finanszirozási bevételek és kiadások egyenlege Eredeti Módosított Sor- (átfutó-függ! bevételek egyenlegét is tartalmazza) el!- I.félévi szám irányzat el!irányzat teljesítés 1. Bevételek, kiadások egyenlege Finanszírozási célú bevételek 1.2. Finanszírozási célú kiadások

18 Kazincbarcika Város Önkormányzatának forráshiányáról és bevételi többletér!l (M"KÖDÉS) 1/a.sz. melléklet Eredeti Módosí Sor- Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege el!- tott I.félévi szám irányzat el!irányzat teljesítés 1. Egyenleg összesen ebb!l: költségvetési bevételek és kiadások egyenlege finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege el!z! évi várható pénzmaradvány igénybevétele

19 Kazincbarcika Városi Önkormányzat I-VII. havi m!ködési és felhalmozási bevételeir"l és kiadásairól 1/b.sz. melléket F E L H A L M O Z Á S I B E V É T E L K I A D Á S MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított 2010.I-VII.havi MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított 2010.I-VII.havi el!irányzat el!irányzat teljesítés el!irányzat el!irányzat teljesítés I. Intézményi m!ködési bevételek I. M!ködési kiadások II. Önkormányzat sajátos m!k. bevétele Személyi juttatások III. Felhalmozási és t"kejelleg! bevételek IV. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen ebb"l: szociális keret Munkaadókat terhel" járulékok Dologi kiadások ebb"l: Önhibájukon kív!l hátrányos helyzetben lév" önkormányzatok kiegészit" támoga- Kötött felhasználásu kiemelt el"irányzat Támogatásérték! m!ködési kiadás M!ködési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre tás pályázat Társadalom- és szociálpolitikai juttatások V. Támogatásérték! bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai VI. Átvett pénzeszköz VII. Nyujtott kölcsönök visszatérülése El"z" évi m!ködési célú pénzmaradvány átadás II. Felhalmozási és t"kejelleg! kiadások III. Tartalékok ebb"l: - államháztartási tartalék - céltartalék - polgármesteri keret - általános tartalék IV. Nyujtott kölcsönök V. Hitel kamatai VI. Egyéb kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: VIII. Pénzmaradvány igénybevétele IX. Finanszírozási bevételek VIII. Finanszirozási kiadások ebb"l: hitelfelvétel ebb"l: hiteltörlesztés átfutó-függ", kiegyenlít" bevétel átfutó-függ", kiegyenlít" kiadás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: Intézményfinanszirozás Intézményfinanszirozás MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

20 Kazincbarcika Város Önkormányzatának forráshiányáról, bevételi többletér!l (FELHALMOZÁS) 1/b.sz. melléklet Eredeti Módosí Sor- Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege el!- tott I.félévi szám irányzat el!irányzat teljesítés 1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek költségvetési kiadások)

21 Kazincbarcika Város Önkormányzatának finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegér!l (FELHALMOZÁS) 1/b.sz. melléklet Finanszirozási bevételek és kiadások egyenlege Eredeti Módosított Sor- (átfutó-függ! bevételek egyenlegét is tartalmazza) el!- I.félévi szám irányzat el!irányzat teljesítés 1. Bevételek, kiadások egyenlege Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A Képviselő-testület: Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 28 Típus: Költségvetések Táblatípus : 2 28.3 éves költségvetés Készült : 28.6.4 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 111 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11.

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2009. (IV. 30.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19.

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19. Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (II.20.) rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

1.sz.melléklet. Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól. M e g n e v e z é s 2004 2005 2006. Bevételek

1.sz.melléklet. Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól. M e g n e v e z é s 2004 2005 2006. Bevételek 1.sz.melléklet Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól M e g n e v e z é s 2004 2005 2006 Bevételek Saját bevételek Intézmányi müködés bevétele 1660 1760 1870 Helyi adók 1000 1200 1200

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1..

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1.. Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III.03.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról 1.. A R. 3..-a (1)

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege Költségvetés Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege 1. melléklet a /2011.(..) önkormányzati rendelethez M ű k ö d é s i b e v é t e l e k M ű k öd é s

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 6/2013.(III.04.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 18 919 5 514

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014.(III. 8.) rendelete a 27/2013./XII.20./ rendelettel, a 22/2013. (XI. 29.) rendelettel, a 16/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelettel, a 12/2013.VI.24)

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete

Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról Hangony Község Önkormányzatának

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 16 412 2 507

Részletesebben