Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján áprilisában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. áprilisában"

Átírás

1 Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján áprilisában

2 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U /2014. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete április 14-i ülésére Szentes Város Önkormányzata évi gazdálkodásáról szóló beszámoló Tisztelt Képviselő-testület! A vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével Szentes Város Önkormányzata a évi gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettségét a Magyar Államkincstár felé határidőben teljesítette. A központi adatszolgáltatással egyezően, a jóváhagyott költségvetési rendelet, valamint a mellékleteiben részletezett előirányzatokhoz viszonyított teljesítésről, a beszámolási időszak gazdálkodásának tapasztalatairól szóló beszámoló elkészült, melynek alapján kérem, hogy a beterjesztett javaslatot megtárgyalni és az önkormányzat évi gazdálkodásról szóló zárszámadási rendeletet megalkotni szíveskedjenek. Szentes, április 4. Szirbik Imre

3 2 Általános értékelés Az önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának folyamatában - a korábbi években tapasztaltakkal ellentétben - jobban érzékelhető volt a bizonytalanság, a kockázatok miatti kiszámíthatatlanság. Az önkormányzati feladat ellátási rendszer nagymértékű átalakításával összefüggő forráscsökkenés, a feladat átrendeződés, a jogszabályi változások a gazdálkodásban a követelmények szigorúbb érvényesítését, a takarékossági szempontok következetesebb betartását, a hatékonyság és racionalitás elveit figyelembe vevő szemlélet erősítését kívánták. Az önkormányzati feladat ellátási rendszer nagymértékű átalakításával összefüggő változások a költségvetés lehetőségeit nagymértékben érintették. A nagyarányú forráscsökkenés, a feladat átrendeződés, jogszabályi változások a költségvetés végrehajtása során szigorúbb, körültekintőbb és visszafogottabb gazdálkodási magatartást igényeltek évben a legjelentősebb változást az okozta, hogy a korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került és ezzel együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra került a központi költségvetésbe. Az önkormányzat költségvetési lehetőségeit meghatározó szabályozó rendszer változása, a feladat-átrendeződés hatása a gazdálkodás során erőteljesen érzékelhető volt évben állami fenntartásba került: - 3 általános iskola - az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot ellátó intézmény, - a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola, - a Terney Béla Kollégium. Az önkormányzat költségvetési lehetőségeit meghatározó szabályozó rendszer változása, a feladat átrendeződés hatása azt eredményezte, hogy a működési költségvetésben a feszültségek fokozódtak, a fejlesztési körbe tartozó feladatok megvalósítása során pedig folyamatossá vált a forrásszerzési kényszer. A költségvetés tervezésekor érzékelt bizonytalanság az egész éves gazdálkodást végig kísérte, mivel a feladat átrendeződés és a forráskivonás miatti feszültségek kezeléséhez nem voltak tapasztalati adatok, az Önkormányzat nem rendelkezett biztonsággal beszedhető, a gazdálkodás kereteit bővítő többletforrásokkal. A korábbi években is tapasztalt szakmai elvárások és lehetőségek közötti feszültségek fokozódtak. Az előzőeken túl, érintette az Önkormányzat költségvetését a Járási Hivatalok megalakulásával összefüggő feladat változás is, ami a Hivatali apparátus létszámában létszámcsökkentést eredményezett. Az Önkormányzat forrás lehetőségeinek csökkenése, illetve a gazdálkodás feltételeinek szigorodása miatt további létszám leépítésekre is sor került a Hivatalban, ami azt jelenti, hogy évhez képest a létszám összességében 35, 2 fővel csökkent annak ellenére, hogy január 1-től Közös Önkormányzati Hivatalként Eperjes és Nagytőke községek feladatellátása miatt növekedtek a feladatok. Az Önkormányzat feladatkörébe került a Koszta József Múzeum tevékenysége, melynek finanszírozásához a központi költségvetés mintegy 50 %-kal járult hozzá. A feladat átrendeződés a költségvetésre egyértelműen negatív hatást gyakorolt, mivel a január 1-től bevezetett feladat finanszírozási rendszer nem ellensúlyozta a korábbi

4 3 ármegállapító szerep megvonása miatti bevétel kieséstét (vízdíj, szemétdíj, kéményseprés, távhő), az átadott intézmények fenntartásához fizetendő (éves eft) hozzájárulás fedezetét, a SZJA bevételek teljes egészének pótlását, a gépjárműadó 60%-ának állami költségvetésbe történő befizetésének ellentételezését. A gazdálkodás lehetőségeit nagymértékben meghatározó feltétel rendszer módosulás ellenére a költségvetésben tervezett feladatok teljesültek, a folyamatos feladatellátás, az intézmények alapvető működési feltételei biztosítottak voltak. A költségvetésben jóváhagyott fejlesztések végrehajtása elsősorban a megkezdett beruházások befejezésére korlátozódott, illetve a forrás lehetőségek függvényében a pályázati feltételekhez igazodtak. Az év folyamán az önkormányzat legfontosabb feladata minden körülmények között a kötelező, illetve felvállalt feladatok folyamatos ellátásához az alapvetően szükséges pénzügyi háttér biztosítása volt, ami elsősorban a likviditásban, a jóváhagyott előirányzatok terhére történő folyamatos és felelősséggel vállalt kötelezettségek teljesítésében nyilvánult meg. A feladatok végrehajtásának ütemezésével, szigorú, kontroll melletti kötelezettségvállalásokkal sikerült az önkormányzat működőképességét fenntartani, a likviditás folyamatosságát folyószámlahitel igénybe vétele nélkül biztosítani. Az önkormányzati szintű bevételek alakulása évben az önkormányzat a feladatok ellátásához alapvetően helyi bevételekkel (működési bevételek, helyi adók, felhalmozási és tőkejellegű bevételek), az állami költségvetésből származó hozzájárulásokkal (normatív támogatások, központosított előirányzatok), a tervezett feladatokkal összefüggő külső forrásokkal (támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök, stb.) számolt. Az önkormányzat összes költségvetési bevételeit az 1., a működési célú bevételek teljesítését az 1/b., a fejlesztési bevételek alakulását az 1/c. számú melléklet részletesen tartalmazza. Az önkormányzati szintű bevételek tekintetében megmutatkozó viszonylagos alacsony teljesítés fejlesztési feladatok végrehajtásával, és az ahhoz kapcsolódó támogatások igénybe vételével magyarázható. A működési költségvetésben tervezett bevételek teljesítése a várakozásnak megfelelően alakult, az eredeti előirányzathoz viszonyított bevételi lemaradás a Városellátó Intézmény év közbeni feladat átszervezésével hozható összefüggésbe. A számadatok előző évek adataival történő összehasonlításánál figyelembe kell venni azt, hogy az önkormányzatok forrásszabályozásában évben lényeges, a költségvetési lehetőségeket jelentős mértékben meghatározó módosulás következett be. A évtől az átalakuló önkormányzati feladatellátással összefüggésben a finanszírozási rendszer is gyökeresen megváltozott, mely változás hatása a beszámolási időszak gazdálkodását nagymértékben befolyásolta. A csökkentett állami támogatás miatt nagyobb

5 4 jelentőséget kapott a saját bevételek beszedése, illetve a kiadások radikális visszafogása, valamint az ütemezettebb kötelezettség vállalás. Az önkormányzati bevételek változása ezer Ft-ban Megnevezés évi évi évi Változás %-a teljesítés 3./2. 4./ Helyi bevételek ,44 78,99 Állami hozzájárulás ,28 68,65 Egyéb külső forrás ,10 89,52 Hitel ,05 59,26 összesen: ,45 76,12 Az egyes bevételi jogcímek tekintetében nagymértékű változás tapasztalható, ami a finanszírozási rendszer módosulásával, és a feladat átrendeződéssel hozható összefüggésbe. Az összes bevételek az előző évhez képest közel 2 milliárd forinttal csökkentek, de a belső arányok is lényegesen megváltoztak. Különösen az állami hozzájárulások összegében figyelhető meg nagyobb mértékű csökkenés a megosztott bevételek (Szja elvonás, normatív támogatás átalakulása) miatt. A helyi bevételek csökkenése a feladatok átrendeződésének (Városellátó intézmény gazdálkodásának átszervezése) a következménye, a hitel igénybevétel számadatainak változása pedig a beruházások mértékével, illetve a hitel felvételi korlátokkal hozható összefüggésbe. Megnevezés Az önkormányzati bevételek alakulása más megközelítésben korrekciós tételek nélkül ezer Ft-ban év év év Változás %-a teljesítés működés fejlesztés működés fejlesztés működés fejlesztés működés fejlesztés Helyi bevételek ,20 81,45 192,11 63,94 Állami hozzájárulás ,54 66,07 6,60 301,73 Egyéb külső forrás ,57 73,66 85,62 106,04 Hitel ,05 59,26 Összesen: ,94 75,16 100,46 79, A fenti számadatok alapján megállapítható, hogy a forrás csökkenés a működési feladatok finanszírozását nagyobb mértékben érintette, ami maga után vonta a feladatellátás kiadásainak csökkenését is és szükségessé tette a takarékos gazdálkodás elveinek szigorúbb érvényesítését. A fejlesztési célokat szolgáló források változó képet mutatnak, a számadatokat a pályázatokkal megvalósított feladatok eltérő mértéke, illetve az igénybe vett hitel befolyásolta.

6 5 A működéshez igénybe vehető állami hozzájárulás mértékének lényeges csökkenése az intézmény szerkezet átalakulása, az állami fenntartásba kerülő intézmények miatti mutatószámok módosulása, illetve a megváltozott finanszírozási rendszer következménye. I. Működési bevételek Az intézményi működési bevételek körébe tartozó bevételek (közhatalmi bevételek, igazgatási szolgáltatási díjak, az intézmények alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételek, az ÁFA bevételek) 62,26 %-os teljesítése elmarad a tervezettől, ami különösen az áfa bevételek és visszatérülések (az adózás rendje, illetve az adóköteles bevételek elmaradása miatt) tételen mutatkozik. Közhatalmi bevételek jogcímen összességében eft realizálódott, ami a évi áthúzódó okmányirodai díjakat, valamint házasságkötésért, adatszolgáltatásért, telephely engedélyezésért, valamint igazgatási eljárási díj címen befizetett összegeket tartalmazza. A jelentős lemaradás oka, hogy a tervszám megalapozásához a változások miatt nem állt rendelkezésre tapasztalati adat és így nehezen volt tervezhető a reálisnak megfelelő összeg. Az egyéb saját bevételek tervezett előirányzata 94,89 %-ra teljesült, ami gondozási, étkezési térítési díjakból, illetve bérbeadásból, továbbá továbbszámlázott szolgáltatásért fizetett díjakból származott. Az általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések előirányzatának alacsony teljesítése az adózás rendjével kapcsolatos eljárás következménye, illetve a befolyt adóköteles bevételek mértékének a függvénye. Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a helyi adó befizetésekből az eredeti előirányzathoz képest kiesés mutatkozik, a módosított előirányzatot figyelembe véve pedig eft többletbevétel realizálódott. A helyi adókból (építményadó, kommunális adó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó) évre tervezett előirányzat teljesítése az elmúlt éveket vizsgálva mind forint összegben, mind arányaiban kismértékben elmaradt az előző három év tényadataitól. Építményadóban az adó tárgya a vállalkozási célt szolgáló épület, épületrész. A helyi adókról szóló évi C. törvény által az adónemre meghatározott és az önkormányzatok által alkalmazható legmagasabb adó mérték 1.722,90 Ft/m 2. Szentes városban az adó mértékét január 01-től a 36/2012. (XI.30) önkormányzati rendelet 1. -a (1)-(2) bekezdései határozzák meg. Az adóztatás és az adónem további keretszabályairól, így a mentességekről, kedvezményekről a helyi adókról szóló többször módosított évi C. törvény rendelkezik. A törvény alapján mentes az adó megfizetése alól a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség, illetve az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény, amennyiben az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja. Az önkormányzati rendelet alapján az adó mértékét figyelembe véve a település két zónára osztott. Az I. zónába tartozik az ipari park Északi zónájának keleti része, a Keleti zóna keleti része, a Déli zóna keleti és déli része, továbbá az elkerülő út nyugati oldalán elhelyezkedő területek, ahol év január 01. napjától az adó mértéke az adótárgy minden megkezdett négyzetmétere után 20,-Ft, ami a törvényben meghatározott felső érték 1,16%-a. A II. zónába tartozik minden egyéb, a település közigazgatási határain belüli terület, ahol az adó mértéke az adóalap 30 négyzetmétert meg nem haladó része után 0,-Ft, az afeletti rész után 600,-Ft/m 2, ami a törvényi felső határ 34,83%-a.

7 6 Építményadó kivetés teljes összege december 31-i állapot szerint Zóna Adótárgyak száma (db) Adóalap (m 2 ) Adómérték (Ft/m 2 ) Kivetett (eft) I. zóna II. zóna Összesen Az adótárgyak első 30 m 2 -e esetében alkalmazandó 0,-Ft-os adómérték m 2 -t von el az adóztatható alapterületből, ami 15,5 millió forinttal csökkenti az ezen könnyítés nélkül beszedhető éves adóbevétel összegét. Építményadó kivetés összege tisztítva a felszámolási eljárással érintett ingatlanok után fizetendő adóval december 31-i állapot szerint Megnevezés Adótárgyak Adóalap Adómérték Kivetett száma (db) (m 2 ) (Ft) (eft) Összes adótárgy Felszámolás alatt Bevételt termelő adótárgy Az adónemben évben beérkezett éves bevétel összege, az adómérték emelés ellenére igen kismértékben növekedett - elmaradva a tervezett összegtől - igazolva az elmúlt években is tapasztaltakat, miszerint az adómérték emelés évében a számítások alapján elvárható bevétel nem teljesül. Építményadó bevétel alakulása években (eft) Megnevezés év év év év év Előirányzat Teljesítés Teljesítési % 98,66 105,28% 103,64% 112,95% 96,25% Magánszemély kommunális adójában az adó tárgya a magánszemély tulajdonában álló lakás, lakóház, telek, valamint a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga. A helyi adókról szóló többször módosított évi C. törvény által az adónemre meghatározott és az önkormányzatok által évben alkalmazható legmagasabb adó mérték ,80 Ft/ adótárgy. Az adó mértékét január 1. napjától kezdődően Szentes Város önkormányzata Képviselő-testülete 30/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete 1. (1) bekezdése belterületen 6.000,-Ft-ban (a törvényi érték 21,32%-ában), egyéb belterületen 4.500,-Ft-ban (a törvényben megengedett 15,99%-a) külterületen 3.500,- Ft-ban (a lehetséges érték 12,44 %-a) határozta meg adótárgyanként. Ezen időponttól kezdődően a helyi rendeletben megjelent az egyéb belterület fogalma, ami a központi belterülettel földrajzilag össze nem függő, nem külterületi helyrajzi számon nyilvántartott területet jelenti, ahol a beépítettség, a telkek kialakítása a belterületre érvényes szabályok szerint történik. Területileg Kajánújfalu, Magyartés és Lapistó belterületi részeit foglalja magába.

8 december 31-én belterületen db (89,15%), külterületen 1506 db (9,65%), egyéb belterületen 187 db (1,20%) adótárgy található. A mentességekkel, kedvezményekkel korrigált évi kivetés eft volt. Magánszemély kommunális adója adótárgyainak összetétele i állapot szerint Elhelyezkedés Adótárgy (db) Alapadó (Ft) Mentesség kedvezmény Évi adó (Ft) Évesi adó megoszlása (Ft) Belterület ,55% Külterület ,56% Egyéb belterület ,89% Összesen ,00% Az éves előírt adóhoz viszonyítva az eredeti előirányzat összegének tervezése során azért került alacsonyabb szinten meghatározásra a tervszám, mert évben még érvényben volt a 70. életévüket betöltött adóalanyok esetében a jövedelemigazoláshoz kötötten igénybe vehető feltételes mentesség. Tekintettel arra, hogy előzetes - használható - adat az igénybe vevők köréről csak az igazolások benyújtása után állt rendelkezésre, a tervezés során mindössze a biztonságosan beszedhető bevétel került számbavételre. Idegenforgalmi adóból származó bevétel mértékét a helyi adókról szóló többször módosított évi C. törvény határozza meg. A hivatkozott jogszabály 30. -a alapján adóköteles az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó beszedésére a szálláshely üzemeltetője kötelezett, aki a beszedett adót minden hónap 15. napjáig köteles az önkormányzat idegenforgalmi adó beszedési számlájára befizetni és a havi vendégforgalomról a bevallást benyújtani. A törvényben meghatározott legmagasabb alkalmazható adómérték 496,60Ft/fő/éj. Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete az idegenforgalmi adóról szóló módosított 34/1997.(XI.28) KT számú rendelete az adó mértékét január 01-től személyenként és vendégéjszakánként 300,-Ft-ban határozta meg, ami a törvényi lehetőség 60,41%-át jelenti. Településünkön kizárólag kereskedelmi szálláshelyek (panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely) üzemelnek. Országos viszonylatban a KSH előzetes adatain alapuló és a Magyar Turizmus Zrt. által kiadott Turizmus Magyarországon 2013 című kiadványa szerint a belföldi vendégek esetében a vendégéjszakák 68,90%-a, ebből külföldiek esetében 84%-a a szállodákban realizálódik. A fennmaradó éjszakák oszlanak meg a kereskedelmi szálláshelyek különböző típusai és a települések között. Sajnos a Dél-alföld turisztikailag kisebb jelentőséggel bír, mint az ország más (Balaton, Közép-Dunavidék, Budapest, Észak- Magyarország) régiói, ez megmutatkozik az elérhető idegenforgalmi adó bevételben is évben a városba látogatók által eltöltött vendégéjszakák száma - ellentétben az országos átlagban mért 4,5%-os növekedéssel - kevesebb, mint az elmúlt években. Köszönhető ez jórészt a turizmus szezonalitásának, annak, hogy a vendégforgalom jelentős része a nyári idegenforgalmi szezonban koncentrálódik, a legnagyobb forgalmat lebonyolító szálláshely bevallása is elsősorban a nyári időszakban mutat kiemelkedően magas vendégadatokat. Ha a három nyári hónapban az időjárás nem kedvező a vendégek száma azonnal csökkenést mutat.

9 8 Vendégéjszakák alakulása idegenforgalmi adó tükrében Megnevezés év év év Adómérték 300,-Ft/fő/éj 300,-Ft/fő/éj 300,-Ft/fő/éj Vendégéjszakák száma Mentes vendégéjszakák száma Adóköteles vendégéjszakák száma Az idegenforgalmi adó bevételek alakulása adatok eft-ban Megnevezés év év év Előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 86,08% 105,87% 82,19% Az adónemben a helyi adókról szóló többször módosított évi C. törvény számos mentességi jogcímet határoz meg, ezzel szemben az önkormányzat helyi rendelete egyetlen vendégkörre, a 70 éven felüliek számára biztosít adómentességet évi idegenforgalmi adóban bevallott vendégéjszakák összetétele mentességi jogcímek szerint Idegenforgalmi Mentességi jogcímek db adó (Ft) Arány (%) 18 év alattiak által eltöltött ,240% 70 éven felüliek által eltöltött éjszakák ,680% Közép és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló tanulói, hallgatói jogviszonyban álló, szakképzésben résztvevő Szolgálati kötelezettséget teljesítő által eltöltött vendégéjszakák Hatósági, bírósági intézkedés folytán tartózkodó által eltöltött vendégéjszakák A településen székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozó vagy munkavállalója munkavégzése miatt eltöltött vendégéjszakák ,140% ,262% ,004% ,291% Ideiglenes HIPA tevékenység ,491% A településen üdülőtulajdonnal, bérlettel rendelkező magánszemély, továbbá lakásszövetkezeti tag, illetve ezek hozzátartozója által eltöltött vendégéjszakák ,007% A településen lakóhellyel tartózkodási hellyel rendelkező által eltöltött vendégéjszakák ,196% Mentes vendégéjszakák száma összesen ,31% Adóköteles vendégéjszakák száma ,69% Összes vendégéjszaka ,000% A mentességek elszámolása után maradó adóköteles vendégéjszakák száma db, a beszedendő adó eft, ebből december 31-ig eft érkezett meg az adóhatóság számlájára. A különbözet a december havi bevallások alapján az adózó számláján a

10 9 beszámolási időszakban már előírt, de az adónem sajátos elszámolásából eredően január 15-i fizetési határidejű tételek rendezésének következő évre áthúzódásából ered. A helyi iparűzési adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Az adó mértéke megegyezik a törvényben felső határként rögzített 2 %-kal. Azok a vállalkozások, amelyek árbevétele az adóévben vállalkozási szinten nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot továbbra is mentességet élveznek évtől viszont az ideiglenes tevékenységet végző vállalkozásokat is - egyezően az állandó jellegű tevékenységet végzőkkel - adókötelezettség terhel. Adózás szempontjából ideiglenes a tevékenység, ha annak időtartama meghaladja a 30, de nem éri el a 180 napot. Ideiglenes működés esetén az adó napi általányban fizetendő, mértéke 5.000,-Ft/nap évben összesen eft folyt be helyi iparűzési adóból, melyből eft-ot az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után fizetett 5 vállalkozás. A helyi iparűzési adó bevétel alakulása (eft-ban) Megnevezés év év év év év Bevétel Változás (előző év =100%) - 100,82% 118,35% 96,76% 103,565 A év decemberében feltöltésre befizetett összeg 102 millió forintot tett ki, szemben a évben ezen a címen beérkezett 47,3 millió forinttal, aminek köszönhetően az iparűzési adóból származó bevétel 37,4 millió forinttal haladta meg az előző, és 2,2 millióval a kiemelkedően jó évnek számító évit, de még így is 19 millió forinttal elmaradt az eredeti előirányzattól. A helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság bevételben visszatükröződik az adóalanyok fizetési pontossága, a részletfizetések időtartamára fizetendő pótlék összege, illetve évtől a végrehajtási cselekmények után kötelezően felszámítandó 5.000,-Ft-os végrehajtási költségátalány összege évben a jegybanki alapkamat mértéke 5,75 %-ról 3 %-ra mérséklődött, ami érezteti hatását a késedelmi pótlék bevétel alakulásában is. A késedelmi pótlék és bírság jogcímen előirányzott eft-tal szemben eft bevétel érkezett, ami 90,05%-os teljesítést jelent. Az átengedett központi adókból származó bevételek az előző évi tervezetthez képest összességében lényegesen csökkentek az SZJA, a jövedelemkülönbség mérséklés kiegészítése támogatási jogcím megszűnése, illetve a gépjárműadó 60%-ának elvonása miatt. A gépjárműadóról szóló évi LXXXII. tv. 1. -a alapján a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjárműveket és pótkocsikat gépjárműadó terheli. A gépjárműadó alapja személyszállító gépjárművek esetén a teljesítmény és az életkor, tehergépjárművek esetén az önsúly és a raksúly ötven százalékának együttes összege.

11 10 A gépjármű állomány megoszlása adózási mód szerint i állapot Adózási mód db Kivetett adó (Ft) Teljesítmény Önsúly+ raksúly 50% Önsúly+ raksúly 50% (légrugós) Önsúly Önsúly (légrugós) Összesen Az adóalap számításának módja a adóévben sem változott. Az adó alanya - fő szabályként - az a személy, aki/amely a járműnyilvántartásban az év első napján mint üzembentartó, annak hiányában mint tulajdonos szerepel. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXX.. törvény 30. (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak szerint a települési önkormányzatot a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a illeti meg. A bevételből a központi költségvetést megillető 60% átutalását havonta, a hónap utolsó napjáig beérkezett bevétel megosztásával a hónapot követő hónap 10. napjáig kell teljesíteni. Az utalások szabályszerűségét és határidőben való teljesítését a Magyar Államkincstár negyedévente szigorúan ellenőrzi. Az adó mértéke személyszállító gépjárművek esetén a gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345,-Ft/kilowatt, a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300,-Ft/kilowatt, a gyártási évet követő naptári évben 230,-Ft/kilowatt, gyártási évet követő naptári évben 185,-Ft/kilowatt, gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140,-Ft/kilowatt. A évi gépjárműadó kivetés megoszlása jármű nemenként i állapot szerint Fajta db Összes kivetett (Ft) Személygépkocsi Tehergépkocsi Autóbusz Vontató Motorkerékpár Pótkocsi Utánfutó Lakókocsi Összesen Tehergépjárművek esetén július 01-től módosult a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjárművek adója I. félévben még 1200,-Ft/100kg, II. félévtől viszont az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 850,-Ft/100kg az adómérték. Az adómérték csökkentés oka az e-útdíj bevezetése miatt a vállalkozásokat terhelő többlet

12 11 teher kompenzációja. Az adó mértékének ezen változása az önkormányzat éves bevételben is érezteti csökkentő hatását év végén 165 db légrugós jármű szerepelt az adóhatósági nyilvántartásban. A II. félévi adócsökkentés teljes összege eft, amely 40%-ban (1.561 eft) az önkormányzat költségvetését, 60%-ban (2.341 eft) a központi költségvetést érinti. A költségvetésben tervezett eft-ból az év végéig beérkezett eft, így a terv 96,40 %-ra teljesült. Termőföld bérbeadás utáni jövedelemadóból beszedhető összeg nem számottevő, így az éves költségvetés tervszámainak kialakításakor az adónemben előirányzat megállapítására évek óta nem került sor. Az adónem szabályai évek óta változatlanok, így adózók többsége - élve a törvény biztosította adómentesség lehetőségével földbérleti szerződését 5 évnél hosszabb időtartamra köti, így mentesülve az adófizetési kötelezettség alól. Az adónem első félévi - minimális - bevétele azoktól az adózóktól származik, akiknek valamilyen oknál fogva nincs ilyen időtartamra szerződésük és így adófizetési kötelezettségük keletkezett. Ezen a jogcímen a beszámolási időszakban 406 eft folyt be. Környezetvédelmi bírság jogcímen eft bevétel keletkezett, amit 4 vállalkozás fizetett be vízszennyezés miatt. Az egyéb bírságok között elszámolt eft-ból a közterület-felügyeleti bírság összege 892 eft-ot, szabálysértési, illetve eljárási bírság eft-ot tett ki. Az egyéb sajátos bevételeken belül a talajterhelési díj július 01. napjától működő bevételi forrása az önkormányzatoknak. A díjfizetés alapját, módját, rendszerét a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény szabályozza. Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, az egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg. Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló évi CCI. törvény a alapján a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény 12. (3) bekezdése február 01-től jelentős mértékben - Szentes város vonatkozásában - a korábbi 120,-Ft-ról 1.200,-Ft-ra emelte a talajterhelési díj köbméterenkénti összegét. Szentes város a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004.(XII.25) KvVM rendelet melléklete alapján Érzékeny besorolású, így 1,5-es szorzót kell alkalmazni, ami azt jelenti, hogy a köbméterenként fizetendő díj összege az emelést követően 180,-Ft/m 3 -ról ténylegesen 1.800,- Ft/m 3 -re változott. Az évközi változás miatt a évi fogyasztások elszámolása esetében kétféle egységdíjat kellett alkalmazni, tekintettel arra, hogy február 01-től díjemelés lépett életbe. Az év első hónapjára eső arányosított fogyasztást 180,-Ft/m 3, míg a februártól decemberig terjedő időszak fogyasztását Ft/m 3 mértékű talajterhelési díj terhelte.

13 12 Talajterhelési díj kivetés alakulása a évi fogyasztások alapján 180 Ft/m 3 (1 hó) 1800 Ft/m 3 ( 11 hó) Éves fogyasztás (m 3 ) Elszivárgott víz, igazolás alapján (m 3 ) Locsolási kedvezmény 10% (m 3 ) Elszállíttatott szennyvíz számla szerint (m 3 ) 0-29 Talajterhelési díj alapja (m 3 ) Számított talajterhelési díj (Ft) Önkormányzati kedvezmény (Ft) Fizetendő talajterhelési díj (Ft) Összesen Ft A törvény 21/A. (2) bekezdése alapján talajterhelési díjjal kapcsolatos díjkedvezmények és mentességek eseteit a települési önkormányzat rendeletben állapíthatta meg. A Képviselő - testület élve e joggal bővítette azon díjfizetők körét, akik bevallásuk benyújtásakor a szükséges igazolások megléte esetén igénybe vehetik a fizetési kötelezettség alóli mentességet. A kedvezmények, mentességek ellenére azonban jelentős a fizetésre kötelezettek köre. Sajnos pont egy olyan réteg maradt továbbra is díjfizetésre kötelezett, amely korlátozott anyagi lehetősége vagy szociális körülményei miatt nem tudta a rákötést korábban sem megvalósítani, még úgy sem, hogy a munkálatok fizikai részét önmaga végzi el és csak az anyag megvásárlása és a tervezés járna kiadással. Számukra célszerű lenne valamilyen önkormányzati támogatási rendszert kialakítani annak érdekében, hogy a kívánt cél, a rákötés, számukra is megvalósítható legyen. Mentesülnek mind a bevallás mind a befizetési kötelezettség alól az éves szinten 5 m 3 -es fogyasztást meg nem haladók. Mentesülnek a 60 m 3 -es éves fogyasztást el nem érők, valamint azok, akik a 70. életévüket betöltötték. Ugyancsak mentességet vehetnek igénybe azok a fogyasztók, ahol az éves fogyasztás nem haladja meg a 60 m 3 -t és az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum másfélszeresét. Azok az adóalanyok, akik a mentesség egyik kategóriájába sem fértek bele, fizetési kötelezettségük teljesítésére nagy számban kértek részletfizetési kedvezményt és próbálták fizetési könnyítés keretén belül, szinte erőn felül rendezni a kötelezettségüket. A Szentes Városi Szolgáltató Kft. által kezelt önkormányzati bérlakások, illetve a nem lakáscéljára szolgáló ingatlanok bérleti díjából összesen eft (nettó) bevétel folyt be, ami megfelel a tervezettnek. A lakbérhátralék eft, melyből eft leírásra került, így a nyilvántartott hátralék eft. A bérlők többségének sem letiltható jövedelme, sem vagyontárgya nincs, így a behajtás a folyamatos intézkedések ellenére kilátástalan. A nem lakáscéljára szolgáló ingatlanok bérleti díj hátraléka eft, mely összegből 293 eft leírásra került. Több hátralékos a megállapodás szerinti részletfizetési kötelezettségét teljesíti, illetve az eszközök, berendezések átadásával a hátralék rendezésre került, de vannak olyanok is, akiktől befizetés nem érkezett, peres eljárás van folyamatban.

14 13 II. Támogatások Az önkormányzat központi alrendszerből származó forrásainak korábbi évekkel történő összehasonlításánál figyelembe kell venni a szabályozó, illetve finanszírozási rendszer teljes átalakításával kapcsolatos változásokat. A feladatalapú finanszírozás megjelenésével megszűntek az előző években felhasználási kötöttség nélkül járó normatív hozzájárulások, új jogcímek jelentek meg, melyekhez rendelt támogatási összegek sok esetben statisztikai adatszolgáltatáson alapulnak, beszámolók adattartalma szerint kerültek megállapításra és minden esetben felhasználási kötöttség mellett illetik meg az önkormányzatot. A beszámoló 1/a. számú melléklete szemlélteti a évi előirányzatokat és azok teljesítését, míg az önkormányzat összes bevételeit fentebb részletező táblázat összehasonlító adataiból a változás érzékelhető. A működési célú központosított bevételek között kimutatott eft a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása eft, az üdülőhelyi feladatok támogatása eft, a közalkalmazottakat megillető bérkompenzáció eft, a helyi szervezési intézkedések (4.613 eft), illetve a nyári gyermekétkeztetés ( eft) támogatása, továbbá közműfejlesztési hozzájárulás 2662 eft, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás eft, folyékony hulladék kezelés ártalmatlanításának támogatása 182 eft, valamint Erzsébet utalvány a rászorultak részére eft, ivóvízminőség-javító program működtetéséhez hozzájárulás 157 eft, illetve működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás eft, szerkezet átalakítási tartalékból nyújtott támogatás (közoktatási intézményfenntartás kompenzálása, szociális és gyermekjóléti alapellátás kiegészítő támogatása, helyi közösségi közlekedés támogatása) eft. A normatív kötött felhasználású állami támogatások kiutalása folyamatos volt, összességében a teljesítés megfelel a tervezettnek. Az elszámolás kapcsán kimutatott mutatószám változás miatt az önkormányzatot terhelő eft visszafizetési kötelezettség teljesítése megtörtént, a pénzmaradványban kimutatásra került. A felhalmozási célú támogatások között elszámolt eft bevétel az alábbi feladatokhoz kapcsolódik: - ivóvízminőség javító-program eft - szennyvíztisztító telep bővítés eft - Klauzál u-i óvoda felújítás eft - Közösségi tér kialakítás eft - Ady E u. 10. sz. alatti ingatlan felújítás eft - Kossuth u. Nagyhegyszéli út eft - Adósságkonszolidáció eft - Kossuth utcai kerékpárút eft III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Az önkormányzat évi költségvetésében tervezett felhalmozási és tőkejellegű bevételein belül a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből beszedett bevételek összege eft (Védőnői szolgálat Lada Niva értékesítés 400 eft, 2 db építési telek, 1 db szántó, 2 db telephely, illetve beépítetlen ingatlanrész értékesítés eft, az Ipari Parkban gázvezeték értékesítés eft, gépjármű csere miatt értékesítés 608 eft).

15 14 A pénzügyi befektetések között került kimutatásra a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. által fizetett 245 eft osztalék, valamint a Szentes-Víz Kft. által befizetett - a szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetéséhez kapcsolódó eft bérleti díj. IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételként került elszámolásra az egészségügyi alapellátást finanszírozó Országos Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított támogatás, a közfoglalkoztatás támogatása, továbbá a különböző feladatok ellátásához kapcsolódó támogatás (intézményi pályázatok támogatása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása, pszichiátriai betegek közösségi ellátásának támogatása, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, közös feladatellátáshoz hozzájárulás Eperjes, Nagytőke önkormányzatok részéről). A támogatásértékű felhalmozási bevételek között a Városközpont rehabilitációjához kapcsolódó NFM EU Önerőalap eft, a földmunkagép vásárlás miatt eft MVH támogatás, az erdősítési feladatok támogatása jogcímen kiutalt 454 eft, a tanyagondnoki szolgálat fejlesztéséhez kapcsolódó eft támogatás került elszámolásra. Előző évi kiegészítések, visszatérülések tételen eft került elszámolásra, mely összeg az állami költségvetéssel való évi elszámolás eredménye. V. Véglegesen átvett pénzeszközök A működési célra átvett pénzeszközök között elszámolt bevételek intézményi, önkormányzati pályázatokhoz kapcsolódnak. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök jogcímen eft teljesült az alábbi részletezés szerint: - Önkormányzat Ipari Park Infrastr. fejlesztés pályázat eft Városközpont rehabilitáció pályázat eft Klauzál u-i Óvoda bővítés pályázat eft Ipartelepi út melletti kerékpárút eft Szentesi Csatornamű Társulás hozzájárulás eft Összesen: eft VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése tételen a Panel-program keretében nyújtott kölcsön, illetve a lakáshoz jutás támogatása, a szociális kölcsön törlesztése, a munkáltatói kölcsön visszafizetése, a vállalkozók részére kifolyósított kamatmentes kölcsön összege került elszámolásra. VII. Belső finanszírozás bevételei E bevételi jogcímen a beszámolóban a évi jóváhagyott pénzmaradvány folyamatos igénybevétele került kimutatásra, a rendezés az év végéig megtörtént. A megállapított

16 15 maradvány terhére a kötelezettségek teljesítése a jóváhagyásnak megfelelő feladatokra folyamatos volt. VIII. Külső finanszírozás bevételei A jogszabályokban előírtak szerint a külső finanszírozás bevételei között - mivel a tervezett és folyamatban lévő beruházások kiadásait a felhalmozási bevételek csak részben tudták finanszírozni, ezért a Képviselő-testület által korábban engedélyezett MFB hitelkeretek, valamint a piaci kamatozású hitel igénybevételével számolt a költségvetés. Az év folyamán a hitel igénybevételével tervezett feladatok megvalósítása a pályázatok függvényében, illetve a műszaki előkészítettség ütemének megfelelően folyamatos volt. Az elkészült munkák ellenértékének kifizetéséhez szükséges hitel lehívására a rendelkezésre tartási idő lejártáig volt lehetőség, így a évben rendelkezésre álló eft keretből eft hitel igénybe vételére került sor a beszámolási időszak végéig. A korrekciós tételeként - a szabályoknak megfelelően - a beszámolóban összességében kimutatott eft a későbbiek során elszámolásra kerülő kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek bruttó forgalmát ( eft), a nyitó pénzkészletet ( eft), valamint a évi beszámolóban jóváhagyott pénzmaradvánnyal összefüggő költségvetési tételek (pénzmaradvány elvonás, alulfinanszírozás eft, pénzmaradvány igénybevétele eft) összegét, továbbá a évi intézményfinanszírozás összegét ( eft) tartalmazza. Önkormányzati szintű kiadások alakulása Az önkormányzat összes kiadásai összegszerűségét tekintve az évek viszonylatában változó képet mutatnak, ami elsősorban a fentiekben részletezett feladat átrendeződésekből adódik. A fejlesztések változó mértéke, az intézményi működés folyamatos racionalizálása, a szervezeti intézkedések végrehatása, a jogszabályok és az ellátottak létszámának, a szakmai tevékenység támogatásának változása szintén érzékelhető a számadatokban. A beszámolási időszak gazdálkodásában nagymértékben érzékelhető volt a évi feladatátrendeződés, a finanszírozási rendszer változás, a nagymértékű forrás csökkenés hatása. A feladatellátás folyamatosságát, az intézményhálózat zavarmentes működését biztosító pénzügyi feltételek szigorodtak, a tartalékok kimerültek, ezért minden területen elvárás volt a racionalitás, a hatékonyság elveinek következetes betartása. Az állami támogatásokat részletező számadatokból is jól látható csökkenés az önkormányzat saját bevételeinek súlyát növelte, viszont a bevételek beszedhetősége - a fizetőképesség korlátozottsága miatt - nagyfokú óvatosságot, a szigorúan takarékos kötelezettségvállalást feltételezett. A évi gazdálkodás eredményei nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a korábbiaknál szűkösebb keretek ellenére a tervezett feladatok megvalósításához a források rendelkezésre álljanak, finanszírozási problémák a gazdálkodás biztonságát ne veszélyeztessék. A bevételek és a kiadások megfelelő ütemezésével, következetes odafigyeléssel, szigorú kontroll melletti kötelezettségvállalásokkal sikerült elérni, hogy egész évben nem került sor az engedélyezett 185 millió Ft-os folyószámlahitel keret terhére hitel igénybevételre.

17 16 A nehézségek ellenére a költségvetésben megfogalmazott célok megvalósultak, a gazdálkodási elvek szem előtt tartásával az intézmények feladatellátása zavartalan, az önkormányzat működőképessége és fizetőképessége biztosított volt. Az önkormányzat összes kiadásainak alakulása (korrekciós tételek nélkül) adatok ezer Ft-ban évi évi évi Megnevezés mód. előir. teljesítés telj. %-a mód. előir. teljesítés telj. %-a mód. előir. teljesítés telj. %-a - személyi juttatások , , ,55 - munkaadót terhelő jár , , ,88 - dologi kiadások , , ,55 - közüzemi , , ,47 - speciális célú tám , , ,97 - átadott p.e.., kölcsönök , , ,99 - támogatásértékű kiad , , ,64 - felhalmozás, felújítás , , ,84 - tartalék , , ,00 - hiteltörlesztés , , ,65 Összesen: , , ,25 A tárgyévet megelőző évek adatait összehasonlítva megállapítható, hogy a fenntartóváltás, illetve a hivatalt érintő létszámcsökkentés, továbbá a gazdálkodási forma változás (Városellátó intézmény) miatt a működési költségvetést jellemző kiemelt kiadási előirányzatok, és ezzel összefüggésben a teljesítési adatok is lényegesen csökkentek. Az előző évek átlagát tekintve az előirányzatok felhasználásában nagy eltérések nem tapasztalhatók, kivéve a fejlesztésekhez kapcsolódó tételeket. Az összes kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatok arányának változása (korrekciós tételek nélkül) adatok eft-ban év év év Megnevezés teljesítés % teljesítés % teljesítés % - személyi juttatások , , ,69 - munkaadót terhelő jár , , ,80 - dologi kiadások , , ,73 - közüzemi , , ,17 - speciális célú támogatások , , ,01 - átadott pénzeszk., kölcsönök , , ,65 - támogatásértékű kiadások , , ,49 - felhalmozás, felújítás , , ,80 - hiteltörlesztés , , ,83 Összesen: , , ,00

18 17 A feladatátrendeződés hatása az egyes tételek arányának változásában is érzékelhető, ugyan úgy, mint a feladatellátásra fordítható és felhasznált előirányzatok tekintetében is. A számadatok alapján összességében megállapítható, hogy a szűkös keretek ellenére a feladatellátás alapfeltételeit a költségvetés biztosította, szigorúan takarékos gazdálkodás mellett az ellátási kötelezettség teljesítése a beszámolási időszakban folyamatos volt. Egész évben elvárás volt a bevételek beszedésével kapcsolatos hatékony munka, a kötelező feladatok ellátásához szükséges kiadási előirányzatok takarékos felhasználása. Az önkormányzati feladatok rövid szakmai értékelése A jóváhagyott költségvetés a szakmai feladatok, az Önkormányzat kötelező és felvállalt feladatainak teljesítését szolgálta. A rendelkezésre álló források felhasználásával az alábbiakban részletezett feladatok végrehajtására nyílt lehetőség. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS A szociális körbe tartozó feladatok ellátása alapvetően két nagy területre osztható. Az önkormányzat feladatellátási kötelezettségét - egyrészt a pénzbeli és természetbeni juttatások finanszírozásával, - másrészt az intézmények működtetésével teljesíti. A feladatellátás alapvető feltételei a beszámolási időszakban biztosítottak voltak, a rászorulók megfelelő segítéséhez a szakmai és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak. A feladatok ellátását tükröző adatokból megállapítható, hogy az intézmények által ellátott feladatok esetében az önkormányzati támogatás mértéke évenként változó volt, ami a finanszírozási rendszer módosulásával, illetve a gazdálkodási feltételek szigorodásával függ össze. A segélyezésre fordított kiadások között az évközi módosítás jelentős mértékű volt, mivel az eredeti előirányzatok között nem vehető figyelembe a központi forrásból - az elszámoláshoz és igényléshez kötött segélyezési formákhoz, a közcélú foglalkoztatáshoz - nyújtott évközi kiegészítés, melynek összege a Magyar Államkincstár által közölt adatok alapján folyamatosan került a költségvetésbe beépítésre év elején a járási hivatalok kialakítása kapcsán az alábbi változások következtek be: A korábbi, jegyzői hatáskörbe tartozó ellátások közül az időskorúak járadéka, az egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítványok kiállítása teljes egészében a járási hivatalok feladatkörébe került. A közgyógyellátás, valamint az ápolási díj megállapítására vonatkozó eljárások közül a méltányosságból adható közgyógyellátás, valamint az ápolási díj továbbra is jegyzői, illetve önkormányzati feladat maradt, míg az alanyi jogon járó ugyanezen ellátások további megállapítása a járási hivatalok hatáskörébe került. A szociális, valamint gyermekvédelmi támogatások megállapításának több szabályát módosította a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi XXVII. törvény.

19 18 Az aktív korúak ellátását, a lakásfenntartási támogatást, köztemetést, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó szabályok szakaszosan, április 1-jén, július 1-jén, szeptember 1-jén, valamint január 1-jén léptek hatályba. Módosult az ügyintézési határidő a lakásfenntartási támogatás, valamint a köztemetés tekintetében. A korábbi 30 nap helyett a kérelmeket 21 napon belül kell elbírálni. Az aktív korúak ellátását érintően több új szabály lépett hatályba április 1-jén, az alábbiak szerint: álláskeresési támogatás kimerítését követően ha 30 napon belül benyújtják az ellátásra irányuló kérelmet, a segély akkor is az álláskeresési támogatás kimerítését követő naptól jár, ha a segélyezett keresőtevékenységet folytat, a keresőtevékenység első 90 napjában határozattal szüneteltetni kell a segély folyósítását, majd a 91. naptól ugyancsak határozattal meg kell szüntetni a segélyt. Ez a szabályozás vonatkozik a közfoglalkoztatásban részt vevő segélyezettekre is. Szűkült a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak köre, mivel a nagykorú fiatal, ha tanulmányokat folytat, nagykorúvá válása után csak abban az esetben jogosult a kedvezményre, ha a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult. Teljesen átalakult a hátrányos helyzet, valamint a halmozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó törvényi szabályozás is, amely szeptember 1-jétől lépett hatályba. Külön határozatban kellett rendelkezni ettől az időponttól a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásáról, melynek feltételeit a gyermekvédelmi törvény határozta meg. A megállapításokról külön nyilvántartást kellett vezetni, és az év különböző időszakában statisztikai adatokat kellett szolgáltatni. A Járási Gyámhivatal által hátrányos helyzetűnek nyilvánított gyermekek esetében is a Szociális Iroda, mint jegyzői gyámhatóság feladata a nyilvántartás vezetése. A méltányosságból megállapítható közgyógyellátást is érintette az április 1-jétől bekövetkezett módosítás. Hosszadalmasabbá vált a kérelmek elbírálása, mivel először minden esetben a Járási Hivatalhoz kell benyújtani a kérelmet, és a jogerős elutasító határozat birtokában van lehetősége az igénylőnek a méltányossági kérelem beadására a Szociális Irodán. Az ellátások megállapításának jövedelemhatárát meghatározó öregségi nyugdíjminimum évben sem változott, több éve ,-Ft. A beszámolási időszakban drasztikusan emelkedett a köztemetések száma, ami azzal hozható összefüggésbe, hogy egyre többen nem képesek hozzátartozóik eltemettetésére. Az emelkedésben közrejátszik az is, hogy több vidéki illetőségű személy a dr. Bugyi István Kórházban hunyt el, és a jogszabály szerint a haláleset helye szerint illetékes polgármesternek kell gondoskodni az elhunyt személy eltemettetéséről. Jogszabály szerint az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzattól kérni kell a köztemetés költségeinek megtérítését. Az illetékes önkormányzatoktól az év végére az ezen a jogcímen kintlévőségként nyilvántartott hátralékokat - többszöri felszólítással - sikerült beszedni.

20 19 A digitális átállással kapcsolatosan a jogszabályi előírásoknak megfelelően továbbításra került a Médiahatóság részére a rendszeres támogatásban részesülők névsora. A kedvezmények igénybevételéhez több száz család részére készített az iroda igazolást. A rendszeres támogatásban (aktív korúak segélye, lakásfenntartási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény) részesülők esetében szintén több száz esetben került igazolásra a segélyezettek védendő fogyasztó státusza, mellyel a szolgáltatóknál lehetőséget kaphattak elmaradt számláik részletekben történő megfizetésére, ezzel megelőzve a szolgáltatásból történő kikapcsolást. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. részére is több alkalommal került igazolásra a kérelmezők szociális helyzete. A beadott kérelmekkel kapcsolatos döntésekről az önkormányzat nem kapott értesítést évben is megszervezésre került a Központi Gyermekélelmezési Konyha segítségével a gyermekek nyári étkeztetése, az előző évi szabályoknak megfelelően: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeket lehetett figyelembe venni, az összes rendszeres gyermek 25 %-a után lehetett pályázni önerő nélkül, azon felül annyi gyermekre, amennyi gyermeket önerőből étkeztetett az önkormányzat, legalább 45 munkanapon keresztül kellett biztosítani az étkeztetést, egy gyermekre igényelhető napi támogatási összeg 440,-Ft volt, a támogatás összege a pályázatban megjelölt támogatási összeg legalább 24 %-a. A Kormányrendelet külön szabálya volt, hogy az ételt a támogatás legalább 30 %-nak megfelelő értékben kistermelőtől, mezőgazdasági vállalkozó által megtermelt alapanyagból kellett biztosítani, amit számlával, vagy a termelővel, vállalkozóval kötött szerződéssel kellett igazolni. A fentiek alapján összesen 624 gyermek nyári étkezésének megszervezésére került sor oly módon, hogy elsődlegesen a leghátrányosabb helyzetben lévő általános iskolás korosztály részére volt biztosított az ellátás évben is folytatódott az ún. szociális föld- és haszonállat program, melynek keretében 15 család részére biztosított az önkormányzat 1 db választási malacot, és az év végéig minden hónapban fél mázsa takarmányt, vissza nem térítendő támogatásként. A program sikeresen zárult szeptember 30-ig lehetett pályázatot beadni a városi felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra, 184 fő részére került átadásra ösztöndíj tanulmányaik folytatásához. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény rendelkezéseinek megfelelően a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők évben is két alkalommal természetbeni támogatásként Erzsébet-utalványt kaphattak. Az Iroda munkatársai a beszámolási időszakban - augusztusban és novemberben hét alatt osztották szét az utalványokat, amiket személyesen, vagy meghatalmazottja útján vehetett át a törvényes képviselő november 15-én lépett hatályba az egyes törvényeknek a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásával összefüggő módosításáról szóló CLVIII. törvény, valamint a szociális gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013.

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK 1 Páty Község Önkormányzata 2013. évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK I. Bevételek I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6. I/7. Az önkormányzat sajátos m ködési bevételei Intézményi m ködési bevételek

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról

T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról sz. napirend a Képviselő-testület 2014. november 29-i ülésén T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról Tisztelt Képviselő-testület! Rábapatona Község Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról

T Á J É K O Z T A T Ó. A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról 2. számú napirend a Képviselő testület 2013. szeptember 25 i ülésén T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról Tisztelt Képviselő testület! A 2013. évi helyi adó kivetések és

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

- 2014. évben 143 adóalany adózott, a folyó évi kivetés 3.271.320 Ft volt, ezzel szemben 3.082.764 Ft volt a befolyt építményadó.

- 2014. évben 143 adóalany adózott, a folyó évi kivetés 3.271.320 Ft volt, ezzel szemben 3.082.764 Ft volt a befolyt építményadó. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 2/162-6/2015. ELŐTERJESZTÉS Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatásról Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2011. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések 1..

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2011. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések 1.. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2011. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015.

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 4. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 28/2002.(XII. 20.) önkormányzati rendelete és az idegenforgalmi adóról szóló 30/2002. (XII.

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 81/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. április 29-én, 19 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 3.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. I. félévi beszámolója Tárgykört

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. III. negyedéves beszámolója Tárgykört rendező

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Öttevény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2011. ( XII.13.) számú rendelete. az idegenforgalmi adóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

Öttevény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2011. ( XII.13.) számú rendelete. az idegenforgalmi adóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. Öttevény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2011. ( XII.13.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi adókról szóló, 1990.évi C törvény

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.07.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.07.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.07.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000 Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.27.) számú rendelete 2014. IV. negyedévi módosítására

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A 2014. év első félévi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számolok be.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség Abaliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006. (XII.15.) rendelete a helyi adók megállapításáról a 8/2007.(III.08.), a 16/2008.(XI.20.), 11/2009.(XI.17.), és a 13/2010.(XI.23.) rendelettel

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nemti Község Polgármesterétől Nemti, Kossuth út 28. TÁJÉKOZTATÓ a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Készült: a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11. napjára összehívott ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12.

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12. Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12.) rendelettel EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1. Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 E-mail: onkormanyzat@demecser.hu web: www.demecser.hu Kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Martfű Város Polgármesterétől T Á J É K O Z T A T Ó a 2009. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79.. (1) bekezdésében

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 39/2014.(XII. 22.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 9. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 1. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 1.sz. melléklet Bevételi jogcím %-a B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 187 701 138 991 74 Önkormányzatok működési támogatásai 150 456 113 453 75 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított. 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított. 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben 2 Eplény Községi

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben