Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján áprilisában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. áprilisában"

Átírás

1 Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján áprilisában

2 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U /2014. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete április 14-i ülésére Szentes Város Önkormányzata évi gazdálkodásáról szóló beszámoló Tisztelt Képviselő-testület! A vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével Szentes Város Önkormányzata a évi gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettségét a Magyar Államkincstár felé határidőben teljesítette. A központi adatszolgáltatással egyezően, a jóváhagyott költségvetési rendelet, valamint a mellékleteiben részletezett előirányzatokhoz viszonyított teljesítésről, a beszámolási időszak gazdálkodásának tapasztalatairól szóló beszámoló elkészült, melynek alapján kérem, hogy a beterjesztett javaslatot megtárgyalni és az önkormányzat évi gazdálkodásról szóló zárszámadási rendeletet megalkotni szíveskedjenek. Szentes, április 4. Szirbik Imre

3 2 Általános értékelés Az önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának folyamatában - a korábbi években tapasztaltakkal ellentétben - jobban érzékelhető volt a bizonytalanság, a kockázatok miatti kiszámíthatatlanság. Az önkormányzati feladat ellátási rendszer nagymértékű átalakításával összefüggő forráscsökkenés, a feladat átrendeződés, a jogszabályi változások a gazdálkodásban a követelmények szigorúbb érvényesítését, a takarékossági szempontok következetesebb betartását, a hatékonyság és racionalitás elveit figyelembe vevő szemlélet erősítését kívánták. Az önkormányzati feladat ellátási rendszer nagymértékű átalakításával összefüggő változások a költségvetés lehetőségeit nagymértékben érintették. A nagyarányú forráscsökkenés, a feladat átrendeződés, jogszabályi változások a költségvetés végrehajtása során szigorúbb, körültekintőbb és visszafogottabb gazdálkodási magatartást igényeltek évben a legjelentősebb változást az okozta, hogy a korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került és ezzel együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra került a központi költségvetésbe. Az önkormányzat költségvetési lehetőségeit meghatározó szabályozó rendszer változása, a feladat-átrendeződés hatása a gazdálkodás során erőteljesen érzékelhető volt évben állami fenntartásba került: - 3 általános iskola - az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot ellátó intézmény, - a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola, - a Terney Béla Kollégium. Az önkormányzat költségvetési lehetőségeit meghatározó szabályozó rendszer változása, a feladat átrendeződés hatása azt eredményezte, hogy a működési költségvetésben a feszültségek fokozódtak, a fejlesztési körbe tartozó feladatok megvalósítása során pedig folyamatossá vált a forrásszerzési kényszer. A költségvetés tervezésekor érzékelt bizonytalanság az egész éves gazdálkodást végig kísérte, mivel a feladat átrendeződés és a forráskivonás miatti feszültségek kezeléséhez nem voltak tapasztalati adatok, az Önkormányzat nem rendelkezett biztonsággal beszedhető, a gazdálkodás kereteit bővítő többletforrásokkal. A korábbi években is tapasztalt szakmai elvárások és lehetőségek közötti feszültségek fokozódtak. Az előzőeken túl, érintette az Önkormányzat költségvetését a Járási Hivatalok megalakulásával összefüggő feladat változás is, ami a Hivatali apparátus létszámában létszámcsökkentést eredményezett. Az Önkormányzat forrás lehetőségeinek csökkenése, illetve a gazdálkodás feltételeinek szigorodása miatt további létszám leépítésekre is sor került a Hivatalban, ami azt jelenti, hogy évhez képest a létszám összességében 35, 2 fővel csökkent annak ellenére, hogy január 1-től Közös Önkormányzati Hivatalként Eperjes és Nagytőke községek feladatellátása miatt növekedtek a feladatok. Az Önkormányzat feladatkörébe került a Koszta József Múzeum tevékenysége, melynek finanszírozásához a központi költségvetés mintegy 50 %-kal járult hozzá. A feladat átrendeződés a költségvetésre egyértelműen negatív hatást gyakorolt, mivel a január 1-től bevezetett feladat finanszírozási rendszer nem ellensúlyozta a korábbi

4 3 ármegállapító szerep megvonása miatti bevétel kieséstét (vízdíj, szemétdíj, kéményseprés, távhő), az átadott intézmények fenntartásához fizetendő (éves eft) hozzájárulás fedezetét, a SZJA bevételek teljes egészének pótlását, a gépjárműadó 60%-ának állami költségvetésbe történő befizetésének ellentételezését. A gazdálkodás lehetőségeit nagymértékben meghatározó feltétel rendszer módosulás ellenére a költségvetésben tervezett feladatok teljesültek, a folyamatos feladatellátás, az intézmények alapvető működési feltételei biztosítottak voltak. A költségvetésben jóváhagyott fejlesztések végrehajtása elsősorban a megkezdett beruházások befejezésére korlátozódott, illetve a forrás lehetőségek függvényében a pályázati feltételekhez igazodtak. Az év folyamán az önkormányzat legfontosabb feladata minden körülmények között a kötelező, illetve felvállalt feladatok folyamatos ellátásához az alapvetően szükséges pénzügyi háttér biztosítása volt, ami elsősorban a likviditásban, a jóváhagyott előirányzatok terhére történő folyamatos és felelősséggel vállalt kötelezettségek teljesítésében nyilvánult meg. A feladatok végrehajtásának ütemezésével, szigorú, kontroll melletti kötelezettségvállalásokkal sikerült az önkormányzat működőképességét fenntartani, a likviditás folyamatosságát folyószámlahitel igénybe vétele nélkül biztosítani. Az önkormányzati szintű bevételek alakulása évben az önkormányzat a feladatok ellátásához alapvetően helyi bevételekkel (működési bevételek, helyi adók, felhalmozási és tőkejellegű bevételek), az állami költségvetésből származó hozzájárulásokkal (normatív támogatások, központosított előirányzatok), a tervezett feladatokkal összefüggő külső forrásokkal (támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök, stb.) számolt. Az önkormányzat összes költségvetési bevételeit az 1., a működési célú bevételek teljesítését az 1/b., a fejlesztési bevételek alakulását az 1/c. számú melléklet részletesen tartalmazza. Az önkormányzati szintű bevételek tekintetében megmutatkozó viszonylagos alacsony teljesítés fejlesztési feladatok végrehajtásával, és az ahhoz kapcsolódó támogatások igénybe vételével magyarázható. A működési költségvetésben tervezett bevételek teljesítése a várakozásnak megfelelően alakult, az eredeti előirányzathoz viszonyított bevételi lemaradás a Városellátó Intézmény év közbeni feladat átszervezésével hozható összefüggésbe. A számadatok előző évek adataival történő összehasonlításánál figyelembe kell venni azt, hogy az önkormányzatok forrásszabályozásában évben lényeges, a költségvetési lehetőségeket jelentős mértékben meghatározó módosulás következett be. A évtől az átalakuló önkormányzati feladatellátással összefüggésben a finanszírozási rendszer is gyökeresen megváltozott, mely változás hatása a beszámolási időszak gazdálkodását nagymértékben befolyásolta. A csökkentett állami támogatás miatt nagyobb

5 4 jelentőséget kapott a saját bevételek beszedése, illetve a kiadások radikális visszafogása, valamint az ütemezettebb kötelezettség vállalás. Az önkormányzati bevételek változása ezer Ft-ban Megnevezés évi évi évi Változás %-a teljesítés 3./2. 4./ Helyi bevételek ,44 78,99 Állami hozzájárulás ,28 68,65 Egyéb külső forrás ,10 89,52 Hitel ,05 59,26 összesen: ,45 76,12 Az egyes bevételi jogcímek tekintetében nagymértékű változás tapasztalható, ami a finanszírozási rendszer módosulásával, és a feladat átrendeződéssel hozható összefüggésbe. Az összes bevételek az előző évhez képest közel 2 milliárd forinttal csökkentek, de a belső arányok is lényegesen megváltoztak. Különösen az állami hozzájárulások összegében figyelhető meg nagyobb mértékű csökkenés a megosztott bevételek (Szja elvonás, normatív támogatás átalakulása) miatt. A helyi bevételek csökkenése a feladatok átrendeződésének (Városellátó intézmény gazdálkodásának átszervezése) a következménye, a hitel igénybevétel számadatainak változása pedig a beruházások mértékével, illetve a hitel felvételi korlátokkal hozható összefüggésbe. Megnevezés Az önkormányzati bevételek alakulása más megközelítésben korrekciós tételek nélkül ezer Ft-ban év év év Változás %-a teljesítés működés fejlesztés működés fejlesztés működés fejlesztés működés fejlesztés Helyi bevételek ,20 81,45 192,11 63,94 Állami hozzájárulás ,54 66,07 6,60 301,73 Egyéb külső forrás ,57 73,66 85,62 106,04 Hitel ,05 59,26 Összesen: ,94 75,16 100,46 79, A fenti számadatok alapján megállapítható, hogy a forrás csökkenés a működési feladatok finanszírozását nagyobb mértékben érintette, ami maga után vonta a feladatellátás kiadásainak csökkenését is és szükségessé tette a takarékos gazdálkodás elveinek szigorúbb érvényesítését. A fejlesztési célokat szolgáló források változó képet mutatnak, a számadatokat a pályázatokkal megvalósított feladatok eltérő mértéke, illetve az igénybe vett hitel befolyásolta.

6 5 A működéshez igénybe vehető állami hozzájárulás mértékének lényeges csökkenése az intézmény szerkezet átalakulása, az állami fenntartásba kerülő intézmények miatti mutatószámok módosulása, illetve a megváltozott finanszírozási rendszer következménye. I. Működési bevételek Az intézményi működési bevételek körébe tartozó bevételek (közhatalmi bevételek, igazgatási szolgáltatási díjak, az intézmények alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételek, az ÁFA bevételek) 62,26 %-os teljesítése elmarad a tervezettől, ami különösen az áfa bevételek és visszatérülések (az adózás rendje, illetve az adóköteles bevételek elmaradása miatt) tételen mutatkozik. Közhatalmi bevételek jogcímen összességében eft realizálódott, ami a évi áthúzódó okmányirodai díjakat, valamint házasságkötésért, adatszolgáltatásért, telephely engedélyezésért, valamint igazgatási eljárási díj címen befizetett összegeket tartalmazza. A jelentős lemaradás oka, hogy a tervszám megalapozásához a változások miatt nem állt rendelkezésre tapasztalati adat és így nehezen volt tervezhető a reálisnak megfelelő összeg. Az egyéb saját bevételek tervezett előirányzata 94,89 %-ra teljesült, ami gondozási, étkezési térítési díjakból, illetve bérbeadásból, továbbá továbbszámlázott szolgáltatásért fizetett díjakból származott. Az általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések előirányzatának alacsony teljesítése az adózás rendjével kapcsolatos eljárás következménye, illetve a befolyt adóköteles bevételek mértékének a függvénye. Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a helyi adó befizetésekből az eredeti előirányzathoz képest kiesés mutatkozik, a módosított előirányzatot figyelembe véve pedig eft többletbevétel realizálódott. A helyi adókból (építményadó, kommunális adó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó) évre tervezett előirányzat teljesítése az elmúlt éveket vizsgálva mind forint összegben, mind arányaiban kismértékben elmaradt az előző három év tényadataitól. Építményadóban az adó tárgya a vállalkozási célt szolgáló épület, épületrész. A helyi adókról szóló évi C. törvény által az adónemre meghatározott és az önkormányzatok által alkalmazható legmagasabb adó mérték 1.722,90 Ft/m 2. Szentes városban az adó mértékét január 01-től a 36/2012. (XI.30) önkormányzati rendelet 1. -a (1)-(2) bekezdései határozzák meg. Az adóztatás és az adónem további keretszabályairól, így a mentességekről, kedvezményekről a helyi adókról szóló többször módosított évi C. törvény rendelkezik. A törvény alapján mentes az adó megfizetése alól a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség, illetve az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény, amennyiben az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja. Az önkormányzati rendelet alapján az adó mértékét figyelembe véve a település két zónára osztott. Az I. zónába tartozik az ipari park Északi zónájának keleti része, a Keleti zóna keleti része, a Déli zóna keleti és déli része, továbbá az elkerülő út nyugati oldalán elhelyezkedő területek, ahol év január 01. napjától az adó mértéke az adótárgy minden megkezdett négyzetmétere után 20,-Ft, ami a törvényben meghatározott felső érték 1,16%-a. A II. zónába tartozik minden egyéb, a település közigazgatási határain belüli terület, ahol az adó mértéke az adóalap 30 négyzetmétert meg nem haladó része után 0,-Ft, az afeletti rész után 600,-Ft/m 2, ami a törvényi felső határ 34,83%-a.

7 6 Építményadó kivetés teljes összege december 31-i állapot szerint Zóna Adótárgyak száma (db) Adóalap (m 2 ) Adómérték (Ft/m 2 ) Kivetett (eft) I. zóna II. zóna Összesen Az adótárgyak első 30 m 2 -e esetében alkalmazandó 0,-Ft-os adómérték m 2 -t von el az adóztatható alapterületből, ami 15,5 millió forinttal csökkenti az ezen könnyítés nélkül beszedhető éves adóbevétel összegét. Építményadó kivetés összege tisztítva a felszámolási eljárással érintett ingatlanok után fizetendő adóval december 31-i állapot szerint Megnevezés Adótárgyak Adóalap Adómérték Kivetett száma (db) (m 2 ) (Ft) (eft) Összes adótárgy Felszámolás alatt Bevételt termelő adótárgy Az adónemben évben beérkezett éves bevétel összege, az adómérték emelés ellenére igen kismértékben növekedett - elmaradva a tervezett összegtől - igazolva az elmúlt években is tapasztaltakat, miszerint az adómérték emelés évében a számítások alapján elvárható bevétel nem teljesül. Építményadó bevétel alakulása években (eft) Megnevezés év év év év év Előirányzat Teljesítés Teljesítési % 98,66 105,28% 103,64% 112,95% 96,25% Magánszemély kommunális adójában az adó tárgya a magánszemély tulajdonában álló lakás, lakóház, telek, valamint a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga. A helyi adókról szóló többször módosított évi C. törvény által az adónemre meghatározott és az önkormányzatok által évben alkalmazható legmagasabb adó mérték ,80 Ft/ adótárgy. Az adó mértékét január 1. napjától kezdődően Szentes Város önkormányzata Képviselő-testülete 30/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete 1. (1) bekezdése belterületen 6.000,-Ft-ban (a törvényi érték 21,32%-ában), egyéb belterületen 4.500,-Ft-ban (a törvényben megengedett 15,99%-a) külterületen 3.500,- Ft-ban (a lehetséges érték 12,44 %-a) határozta meg adótárgyanként. Ezen időponttól kezdődően a helyi rendeletben megjelent az egyéb belterület fogalma, ami a központi belterülettel földrajzilag össze nem függő, nem külterületi helyrajzi számon nyilvántartott területet jelenti, ahol a beépítettség, a telkek kialakítása a belterületre érvényes szabályok szerint történik. Területileg Kajánújfalu, Magyartés és Lapistó belterületi részeit foglalja magába.

8 december 31-én belterületen db (89,15%), külterületen 1506 db (9,65%), egyéb belterületen 187 db (1,20%) adótárgy található. A mentességekkel, kedvezményekkel korrigált évi kivetés eft volt. Magánszemély kommunális adója adótárgyainak összetétele i állapot szerint Elhelyezkedés Adótárgy (db) Alapadó (Ft) Mentesség kedvezmény Évi adó (Ft) Évesi adó megoszlása (Ft) Belterület ,55% Külterület ,56% Egyéb belterület ,89% Összesen ,00% Az éves előírt adóhoz viszonyítva az eredeti előirányzat összegének tervezése során azért került alacsonyabb szinten meghatározásra a tervszám, mert évben még érvényben volt a 70. életévüket betöltött adóalanyok esetében a jövedelemigazoláshoz kötötten igénybe vehető feltételes mentesség. Tekintettel arra, hogy előzetes - használható - adat az igénybe vevők köréről csak az igazolások benyújtása után állt rendelkezésre, a tervezés során mindössze a biztonságosan beszedhető bevétel került számbavételre. Idegenforgalmi adóból származó bevétel mértékét a helyi adókról szóló többször módosított évi C. törvény határozza meg. A hivatkozott jogszabály 30. -a alapján adóköteles az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó beszedésére a szálláshely üzemeltetője kötelezett, aki a beszedett adót minden hónap 15. napjáig köteles az önkormányzat idegenforgalmi adó beszedési számlájára befizetni és a havi vendégforgalomról a bevallást benyújtani. A törvényben meghatározott legmagasabb alkalmazható adómérték 496,60Ft/fő/éj. Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete az idegenforgalmi adóról szóló módosított 34/1997.(XI.28) KT számú rendelete az adó mértékét január 01-től személyenként és vendégéjszakánként 300,-Ft-ban határozta meg, ami a törvényi lehetőség 60,41%-át jelenti. Településünkön kizárólag kereskedelmi szálláshelyek (panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely) üzemelnek. Országos viszonylatban a KSH előzetes adatain alapuló és a Magyar Turizmus Zrt. által kiadott Turizmus Magyarországon 2013 című kiadványa szerint a belföldi vendégek esetében a vendégéjszakák 68,90%-a, ebből külföldiek esetében 84%-a a szállodákban realizálódik. A fennmaradó éjszakák oszlanak meg a kereskedelmi szálláshelyek különböző típusai és a települések között. Sajnos a Dél-alföld turisztikailag kisebb jelentőséggel bír, mint az ország más (Balaton, Közép-Dunavidék, Budapest, Észak- Magyarország) régiói, ez megmutatkozik az elérhető idegenforgalmi adó bevételben is évben a városba látogatók által eltöltött vendégéjszakák száma - ellentétben az országos átlagban mért 4,5%-os növekedéssel - kevesebb, mint az elmúlt években. Köszönhető ez jórészt a turizmus szezonalitásának, annak, hogy a vendégforgalom jelentős része a nyári idegenforgalmi szezonban koncentrálódik, a legnagyobb forgalmat lebonyolító szálláshely bevallása is elsősorban a nyári időszakban mutat kiemelkedően magas vendégadatokat. Ha a három nyári hónapban az időjárás nem kedvező a vendégek száma azonnal csökkenést mutat.

9 8 Vendégéjszakák alakulása idegenforgalmi adó tükrében Megnevezés év év év Adómérték 300,-Ft/fő/éj 300,-Ft/fő/éj 300,-Ft/fő/éj Vendégéjszakák száma Mentes vendégéjszakák száma Adóköteles vendégéjszakák száma Az idegenforgalmi adó bevételek alakulása adatok eft-ban Megnevezés év év év Előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 86,08% 105,87% 82,19% Az adónemben a helyi adókról szóló többször módosított évi C. törvény számos mentességi jogcímet határoz meg, ezzel szemben az önkormányzat helyi rendelete egyetlen vendégkörre, a 70 éven felüliek számára biztosít adómentességet évi idegenforgalmi adóban bevallott vendégéjszakák összetétele mentességi jogcímek szerint Idegenforgalmi Mentességi jogcímek db adó (Ft) Arány (%) 18 év alattiak által eltöltött ,240% 70 éven felüliek által eltöltött éjszakák ,680% Közép és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló tanulói, hallgatói jogviszonyban álló, szakképzésben résztvevő Szolgálati kötelezettséget teljesítő által eltöltött vendégéjszakák Hatósági, bírósági intézkedés folytán tartózkodó által eltöltött vendégéjszakák A településen székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozó vagy munkavállalója munkavégzése miatt eltöltött vendégéjszakák ,140% ,262% ,004% ,291% Ideiglenes HIPA tevékenység ,491% A településen üdülőtulajdonnal, bérlettel rendelkező magánszemély, továbbá lakásszövetkezeti tag, illetve ezek hozzátartozója által eltöltött vendégéjszakák ,007% A településen lakóhellyel tartózkodási hellyel rendelkező által eltöltött vendégéjszakák ,196% Mentes vendégéjszakák száma összesen ,31% Adóköteles vendégéjszakák száma ,69% Összes vendégéjszaka ,000% A mentességek elszámolása után maradó adóköteles vendégéjszakák száma db, a beszedendő adó eft, ebből december 31-ig eft érkezett meg az adóhatóság számlájára. A különbözet a december havi bevallások alapján az adózó számláján a

10 9 beszámolási időszakban már előírt, de az adónem sajátos elszámolásából eredően január 15-i fizetési határidejű tételek rendezésének következő évre áthúzódásából ered. A helyi iparűzési adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Az adó mértéke megegyezik a törvényben felső határként rögzített 2 %-kal. Azok a vállalkozások, amelyek árbevétele az adóévben vállalkozási szinten nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot továbbra is mentességet élveznek évtől viszont az ideiglenes tevékenységet végző vállalkozásokat is - egyezően az állandó jellegű tevékenységet végzőkkel - adókötelezettség terhel. Adózás szempontjából ideiglenes a tevékenység, ha annak időtartama meghaladja a 30, de nem éri el a 180 napot. Ideiglenes működés esetén az adó napi általányban fizetendő, mértéke 5.000,-Ft/nap évben összesen eft folyt be helyi iparűzési adóból, melyből eft-ot az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után fizetett 5 vállalkozás. A helyi iparűzési adó bevétel alakulása (eft-ban) Megnevezés év év év év év Bevétel Változás (előző év =100%) - 100,82% 118,35% 96,76% 103,565 A év decemberében feltöltésre befizetett összeg 102 millió forintot tett ki, szemben a évben ezen a címen beérkezett 47,3 millió forinttal, aminek köszönhetően az iparűzési adóból származó bevétel 37,4 millió forinttal haladta meg az előző, és 2,2 millióval a kiemelkedően jó évnek számító évit, de még így is 19 millió forinttal elmaradt az eredeti előirányzattól. A helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság bevételben visszatükröződik az adóalanyok fizetési pontossága, a részletfizetések időtartamára fizetendő pótlék összege, illetve évtől a végrehajtási cselekmények után kötelezően felszámítandó 5.000,-Ft-os végrehajtási költségátalány összege évben a jegybanki alapkamat mértéke 5,75 %-ról 3 %-ra mérséklődött, ami érezteti hatását a késedelmi pótlék bevétel alakulásában is. A késedelmi pótlék és bírság jogcímen előirányzott eft-tal szemben eft bevétel érkezett, ami 90,05%-os teljesítést jelent. Az átengedett központi adókból származó bevételek az előző évi tervezetthez képest összességében lényegesen csökkentek az SZJA, a jövedelemkülönbség mérséklés kiegészítése támogatási jogcím megszűnése, illetve a gépjárműadó 60%-ának elvonása miatt. A gépjárműadóról szóló évi LXXXII. tv. 1. -a alapján a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjárműveket és pótkocsikat gépjárműadó terheli. A gépjárműadó alapja személyszállító gépjárművek esetén a teljesítmény és az életkor, tehergépjárművek esetén az önsúly és a raksúly ötven százalékának együttes összege.

11 10 A gépjármű állomány megoszlása adózási mód szerint i állapot Adózási mód db Kivetett adó (Ft) Teljesítmény Önsúly+ raksúly 50% Önsúly+ raksúly 50% (légrugós) Önsúly Önsúly (légrugós) Összesen Az adóalap számításának módja a adóévben sem változott. Az adó alanya - fő szabályként - az a személy, aki/amely a járműnyilvántartásban az év első napján mint üzembentartó, annak hiányában mint tulajdonos szerepel. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXX.. törvény 30. (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak szerint a települési önkormányzatot a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a illeti meg. A bevételből a központi költségvetést megillető 60% átutalását havonta, a hónap utolsó napjáig beérkezett bevétel megosztásával a hónapot követő hónap 10. napjáig kell teljesíteni. Az utalások szabályszerűségét és határidőben való teljesítését a Magyar Államkincstár negyedévente szigorúan ellenőrzi. Az adó mértéke személyszállító gépjárművek esetén a gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345,-Ft/kilowatt, a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300,-Ft/kilowatt, a gyártási évet követő naptári évben 230,-Ft/kilowatt, gyártási évet követő naptári évben 185,-Ft/kilowatt, gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140,-Ft/kilowatt. A évi gépjárműadó kivetés megoszlása jármű nemenként i állapot szerint Fajta db Összes kivetett (Ft) Személygépkocsi Tehergépkocsi Autóbusz Vontató Motorkerékpár Pótkocsi Utánfutó Lakókocsi Összesen Tehergépjárművek esetén július 01-től módosult a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjárművek adója I. félévben még 1200,-Ft/100kg, II. félévtől viszont az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 850,-Ft/100kg az adómérték. Az adómérték csökkentés oka az e-útdíj bevezetése miatt a vállalkozásokat terhelő többlet

12 11 teher kompenzációja. Az adó mértékének ezen változása az önkormányzat éves bevételben is érezteti csökkentő hatását év végén 165 db légrugós jármű szerepelt az adóhatósági nyilvántartásban. A II. félévi adócsökkentés teljes összege eft, amely 40%-ban (1.561 eft) az önkormányzat költségvetését, 60%-ban (2.341 eft) a központi költségvetést érinti. A költségvetésben tervezett eft-ból az év végéig beérkezett eft, így a terv 96,40 %-ra teljesült. Termőföld bérbeadás utáni jövedelemadóból beszedhető összeg nem számottevő, így az éves költségvetés tervszámainak kialakításakor az adónemben előirányzat megállapítására évek óta nem került sor. Az adónem szabályai évek óta változatlanok, így adózók többsége - élve a törvény biztosította adómentesség lehetőségével földbérleti szerződését 5 évnél hosszabb időtartamra köti, így mentesülve az adófizetési kötelezettség alól. Az adónem első félévi - minimális - bevétele azoktól az adózóktól származik, akiknek valamilyen oknál fogva nincs ilyen időtartamra szerződésük és így adófizetési kötelezettségük keletkezett. Ezen a jogcímen a beszámolási időszakban 406 eft folyt be. Környezetvédelmi bírság jogcímen eft bevétel keletkezett, amit 4 vállalkozás fizetett be vízszennyezés miatt. Az egyéb bírságok között elszámolt eft-ból a közterület-felügyeleti bírság összege 892 eft-ot, szabálysértési, illetve eljárási bírság eft-ot tett ki. Az egyéb sajátos bevételeken belül a talajterhelési díj július 01. napjától működő bevételi forrása az önkormányzatoknak. A díjfizetés alapját, módját, rendszerét a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény szabályozza. Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, az egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg. Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló évi CCI. törvény a alapján a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény 12. (3) bekezdése február 01-től jelentős mértékben - Szentes város vonatkozásában - a korábbi 120,-Ft-ról 1.200,-Ft-ra emelte a talajterhelési díj köbméterenkénti összegét. Szentes város a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004.(XII.25) KvVM rendelet melléklete alapján Érzékeny besorolású, így 1,5-es szorzót kell alkalmazni, ami azt jelenti, hogy a köbméterenként fizetendő díj összege az emelést követően 180,-Ft/m 3 -ról ténylegesen 1.800,- Ft/m 3 -re változott. Az évközi változás miatt a évi fogyasztások elszámolása esetében kétféle egységdíjat kellett alkalmazni, tekintettel arra, hogy február 01-től díjemelés lépett életbe. Az év első hónapjára eső arányosított fogyasztást 180,-Ft/m 3, míg a februártól decemberig terjedő időszak fogyasztását Ft/m 3 mértékű talajterhelési díj terhelte.

13 12 Talajterhelési díj kivetés alakulása a évi fogyasztások alapján 180 Ft/m 3 (1 hó) 1800 Ft/m 3 ( 11 hó) Éves fogyasztás (m 3 ) Elszivárgott víz, igazolás alapján (m 3 ) Locsolási kedvezmény 10% (m 3 ) Elszállíttatott szennyvíz számla szerint (m 3 ) 0-29 Talajterhelési díj alapja (m 3 ) Számított talajterhelési díj (Ft) Önkormányzati kedvezmény (Ft) Fizetendő talajterhelési díj (Ft) Összesen Ft A törvény 21/A. (2) bekezdése alapján talajterhelési díjjal kapcsolatos díjkedvezmények és mentességek eseteit a települési önkormányzat rendeletben állapíthatta meg. A Képviselő - testület élve e joggal bővítette azon díjfizetők körét, akik bevallásuk benyújtásakor a szükséges igazolások megléte esetén igénybe vehetik a fizetési kötelezettség alóli mentességet. A kedvezmények, mentességek ellenére azonban jelentős a fizetésre kötelezettek köre. Sajnos pont egy olyan réteg maradt továbbra is díjfizetésre kötelezett, amely korlátozott anyagi lehetősége vagy szociális körülményei miatt nem tudta a rákötést korábban sem megvalósítani, még úgy sem, hogy a munkálatok fizikai részét önmaga végzi el és csak az anyag megvásárlása és a tervezés járna kiadással. Számukra célszerű lenne valamilyen önkormányzati támogatási rendszert kialakítani annak érdekében, hogy a kívánt cél, a rákötés, számukra is megvalósítható legyen. Mentesülnek mind a bevallás mind a befizetési kötelezettség alól az éves szinten 5 m 3 -es fogyasztást meg nem haladók. Mentesülnek a 60 m 3 -es éves fogyasztást el nem érők, valamint azok, akik a 70. életévüket betöltötték. Ugyancsak mentességet vehetnek igénybe azok a fogyasztók, ahol az éves fogyasztás nem haladja meg a 60 m 3 -t és az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum másfélszeresét. Azok az adóalanyok, akik a mentesség egyik kategóriájába sem fértek bele, fizetési kötelezettségük teljesítésére nagy számban kértek részletfizetési kedvezményt és próbálták fizetési könnyítés keretén belül, szinte erőn felül rendezni a kötelezettségüket. A Szentes Városi Szolgáltató Kft. által kezelt önkormányzati bérlakások, illetve a nem lakáscéljára szolgáló ingatlanok bérleti díjából összesen eft (nettó) bevétel folyt be, ami megfelel a tervezettnek. A lakbérhátralék eft, melyből eft leírásra került, így a nyilvántartott hátralék eft. A bérlők többségének sem letiltható jövedelme, sem vagyontárgya nincs, így a behajtás a folyamatos intézkedések ellenére kilátástalan. A nem lakáscéljára szolgáló ingatlanok bérleti díj hátraléka eft, mely összegből 293 eft leírásra került. Több hátralékos a megállapodás szerinti részletfizetési kötelezettségét teljesíti, illetve az eszközök, berendezések átadásával a hátralék rendezésre került, de vannak olyanok is, akiktől befizetés nem érkezett, peres eljárás van folyamatban.

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 2014. januárjában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-5326-4/2015. ELŐTERJESZTÉS Szentes

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-11474-13/2012. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ Készült Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2012. március - áprilisában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes,

Részletesebben

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület!

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület! 2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Szentes Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata 2009. évi gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettségének

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata

Szentes Város Önkormányzata Szentes Város Önkormányzata Készült: 2009. november hónapban - 2 - SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Képviselő-testülete 2009. november 27- i ülésére Szentes Város Önkormányzata 2010.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

Mell.: 1 db. 1. A Képviselő-testület a mellékelt szövegezés szerint a felülvizsgálattal egyetért és azt elfogadja.

Mell.: 1 db. 1. A Képviselő-testület a mellékelt szövegezés szerint a felülvizsgálattal egyetért és azt elfogadja. 1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-1147-17/2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Szentes Város Polgármestere U-25431-4/2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918. Javaslat

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918. Javaslat PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-127 /2010. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2010.évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám:18899/2015. ELŐTERJESZTÉS Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2014. évi zárszámadásához,

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóiról (2014. január 1-2014. szeptember 30.)

Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóiról (2014. január 1-2014. szeptember 30.) Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóiról (2014. január 1-2014. szeptember 30.) 1 Adóbevételek alakulása Az év első 9 hónapjának pénzügyi bevételeinek nagysága olyan szintet ért el, hogy azzal az éves

Részletesebben

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról Szentes Város Önkormányzata SZENTES VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA KÉSZÜLT: 2008. NOVEMBER HÓNAPBAN 2 SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE Előterjesztés Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-9/2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének tervezetére

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

INDOKLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (2) bekezdése előírja, hogy a jegyző által elkészített költségvetési

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére HAL IMBA K Ö Z S É G Ö NK O RMÁNYZ AT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 58-6 /2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 20-án - CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató Halimba Község Önkormányzatának 2013. első féléves gazdálkodásáról

Tárgy: Tájékoztató Halimba Község Önkormányzatának 2013. első féléves gazdálkodásáról HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8452 Halimba, Petőfi S.u.16. Tel.,fax.: (88) 237-003 Ügyiratszám: /2013. Előterjesztést összeállította: Vass Szilvia Tárgy: Tájékoztató Halimba Község

Részletesebben