Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont"

Átírás

1 Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzkezelési szabályzat Martonvásár, 2012 Bedő Zoltán főigazgató

2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának célja, hogy biztosítsa a Központ - pénzeszközeinek kezelésével kapcsolatos feladatok egyértelmű meghatározását, - a pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán történő) lebonyolításának rendjét, - a pénzkezelés személyi- és tárgyi feltételeit, felelősségi szabályait, - a készpénzben és kincstári számlán tartott pénzeszközök forgalmát, - a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeit és eljárási rendjét, - a napi záró készpénzállomány maximális mértékét, - a pénzszállítás rendjét, - a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárási szabályokat, - a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjét és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokat. 2. JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A kutatóközpont a pénzkezelési szabályzatát a következő jogszabályokra való tekintettel alakította ki: - a számvitelről szóló többször módosított évi C. törvény (továbbiakban: Szt.), - az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) számú korm. rendelet (továbbiakban: Áhszr.), - az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.), - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet (továbbiakban: Ávr.), - az elektronikus aláírásról szóló többször módosított évi XXXV. törvény. 2

3 3. A SZABÁLYZAT HATÁLYA A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Központ valamennyi szervezeti egységére, közalkalmazottaira, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed valamennyi pénzkezelési folyamatra. II. PÉNZKEZELÉS Az Központ, mint önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező köztestületi költségvetési szerv az Alapító Okiratában, illetve a Szervezeti Működési Szabályzatában meghatározott tevékenységei ellátásához szükséges pénzforgalmat a Magyar Államkincstárnál vezetett számlán, egyéb bankszámlákon, valamint készpénzben bonyolítja le. A Kutatóközpont pénzkezelése a módosított 249/2000. (XII.24.) az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló korm. rendelet alapján az alábbiak szerint került szabályzásra:. Az államháztartás alrendszerei költségvetése végrehajtásának, pénzügyi lebonyolításának feladatait a Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) látja el. Az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény szerint a kincstári körbe tartozók pénzeszközeit a kincstári egységes számlán kell elhelyezni és kezelni. A kincstári körbe tartozók egymás közti fizetéseit átvezetéssel, körön kívüli kiadásokat és bevételeket pénzforgalmi tételként teljesíti a Kincstár. A kincstári körbe tartozó Központnak devizaeszközei kezelésére a kincstár devizaszámlát vezet. A kincstár engedélyével kivételes esetben hitelintézetnél is vezethető devizaszámla. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény bekezdése alapján a kincstár szabályzatban állapítja meg a kincstári ügyfelek pénzforgalmával kapcsolatos eljárások rendjét. (készpénzfelvétel, OTP kártya használat). Készpénz igényelhető: bruttó Ft alatti megbízási díjakra, tanulmányi szerződésekre, közlekedési költségtérítésekre, készletbeszerzésre, tárgyi eszköz beszerzésre, kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, szolgáltatási kiadásokra. 3

4 Az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény 85. szerint a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A házipénztárba befolyt bevételeket a kiadások teljesítésére nem lehet felhasználni, azt naponta be kell fizetni a befizetés jogcímének megfelelő bevételi számlára. A napi befizetéstől el lehet tekinteni, amíg a házipénztárba befizetett összeg nem éri el az ,- Ft-ot. A pénzkezelés rendjéért a gazdasági igazgató felel. A felelősség kiterjed a házipénztár jogszabályi előírásoknak megfelelő működésére, az elszámolási és nyilvántartási rendjének kialakítására, valamint ezek betartásának rendszeres ellenőrzésére. A pénzkezeléssel foglalkozó dolgozókkal ismertetni kell a szabályzatot, tudomásukra kell hozni, hogy a rendelkezések megszegéséért felelősséggel tartoznak. 1. A PÉNZKEZELÉS FOGALMA, SZABÁLYOZÁSA A pénzforgalom bonyolításáról a bankkal bankszámlaszerződést kell kötni. A bankszámla feletti rendelkezés feltételeit az aláírás bejelentőn kell a bankhoz bejelenteni, amelyben meg kell határozni az aláírók sorrendjét is. A pénzforgalmi műveletek kezdeményezésekor a Kincstári Tranzakciós Kódot (KTK) kell alkalmazni. A KTK háromjegyű szám, amely a kiemelt előirányzatok és jogcímek, illetve pénzügyi műveletek azonosítására szolgál. A KTK feltüntetése nélkül, vagy nem létező KTK-t tartalmazó fizetési megbízásokat a Kincstári Fiók nem teljesít. A KTK feltüntetése nélküli bevételek, vagy nem létező KTK feltüntetésével érkező bevétel nem azonosított bevételként kerülnek jóváírásra. A bankszámlával kapcsolatos egyeztetéseket és adatszolgáltatásokat a mindenkor (kincstári) hatályos előírások alapján kell elvégezni. Az egyeztetések és adatszolgáltatások teljesítéséért a Számviteli osztályvezető a felelős. A készpénzkezelés fogalomkörébe tartozik: - a készpénzforgalom lebonyolítását végrehajtó pénztár kialakítása, működésének szabályozása. - pénztári megőrzés, 4

5 - pénzszállítás, - a pénzkezelés személyi feltételeinek biztosítása, - a pénzkezelés rendjének kialakítása, szabályozása. 2. A HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA 2.1. A házipénztár forgalma, kialakításának biztonsági előírásai A házipénztár a Központ működéséhez szükséges készpénz és egyéb értékek forgalmának lebonyolítására kijelölt helyisége, melyben a készpénz elhelyezéséhez és őrzéséhez kellő biztonságot nyújtó felszereléssel kell ellátni: biztonsági zár, behatolást megnehezítő vas rácsozat, a pénz tárolására és a pénzkezelő tartózkodására szolgáló helyiségrész elválasztása az ügyfelek tartózkodására szolgáló résztől, biztonsági zárral ellátott pénztári berendezés páncélszekrény, rablás, tűz ellen riasztókészülék. 2.2.Készpénz és egyéb értékek kezelése A házipénztárban található készpénz forrásai lehetnek a készpénzfizetés céljára felvett ellátmányok, a visszafizetett készpénzek, valamint a készpénzben történő befizetések. A házipénztárban idegen pénzeket, vagy értéket tartani tilos Készpénz felvétele A kincstári előirányzati felhasználás keretszámláról készpénzt felvenni csak OTP kártyáról az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény bekezdése alapján a kincstár szabályzatban foglaltak szerint lehet, a Kincstárhoz bejelentett személyek aláírása alapján. Készpénz felvételre a mindenkori pénztáros, akadályoztatása esetén a pénztárost helyettesítő személy illetékes Készpénz keret A házipénztárban a záró pénzkészlet nem haladhatja meg a Ft-ot. Az ezt meghaladó összeget pénztár-zárlat előtt be kell fizetni az előirányzat felhasználási keretszámlára. 5

6 3. PÉNZKEZELÉS 3.1. A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatkörök Pénztáros és helyettese A pénztárosi teendők ellátására arra alkalmas, erkölcsi bizonyítvánnyal büntetlen előéletet igazolt személyt kell kijelölni. Nem lehet a pénztáros és helyettese olyan dolgozó, akinek a munkaköre a pénztárosi munkakörrel összeférhetetlen. A pénztárosi munkakörrel összeférhetetlen munkakörben dolgozónak kell tekinteni a pénzügyi, könyvelési, a bérszámolási részleg olyan dolgozóit, akik utalványozási vagy ellenőrzési joggal vannak megbízva. Nem lehet pénztáros az, akinek a keretszámla felett rendelkezési joga van. A pénztáros önállóan, teljes anyagi, büntetőjogi és fokozott fegyelmi felelőssége, elszámolási kötelezettsége mellett kezeli a pénztárat. Felelősségvállalásról az 5. sz. melléklet szerinti nyilatkozatot kell tennie. Nyilatkozatát személyi anyagában kell őrizni. Feladata: - a pénztárban tartott készpénz kezelése és megőrzése, - napi pénzszükséglet felmérése, - készpénz igénylése, a várható kifizetésnek megfelelő mennyiségben és címletben, - a szállítás személyi és tárgyi feltételeinek igénylése, - készpénz felvétele, szállítása, bevételezése, - a pénztárbizonylatok kiállítása, - a be/kifizetések teljesítése, - a pénztárjelentés elkészítése, - az alapbizonylatok alaki, számszaki ellenőrzése, - a pénztárral kapcsolatos nyilvántartások és elszámolások vezetése, - a pénztári kifizetések alapbizonylatainak érvénytelenítése, - a pénztárzárlatra vonatkozó előírások betartása, - a nyilvántartások, elszámolások vezetése, - utalványozott teljesítések kifizetése, - készpénzt helyettesítő értékcikkek, (étkezési utalványok) étkezési jegyre történő beváltása, erről témánként feladás elkészítése, - pénztárgépet kezelő személyektől a készpénz bevételezése, velük való elszámolás a napi forgalomról, szabadság, betegállomány esetén az átadás szabályos lebonyolítása. 6

7 Felelőssége: - teljes anyagi felelősség a készpénz kezelés tekintetében, írásos felelősségi nyilatkozat szükséges (4. sz. melléklet), - egyidejűleg csak egy pénztáros kezelheti a pénztárt, - a készpénz szabályszerű kezelése és őrzése, - bizonylati fegyelem betartása. Két vagy több személy egy időben, közösen ugyanazt a pénztárt még kivételesen, kisegítésképpen sem kezelheti. A pénztáros helyettese a házipénztár kezelését akkor veszi át, amikor a pénztáros valamely oknál fogva munkakörét nem tudja ellátni. A pénztáros helyettes megbízásának feltételei azonosak a pénztároséval. A pénztárosi munkakör átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a jelenlévők kötelesek aláírni. (6.sz.melléklet) Pénztári utalványozó A pénztári kifizetéseket, bevételezést csak utalványozott okmány alapján lehet teljesíteni. Az utalványozók azok a gazdasági igazgatóság ügyrendjében meghatározott személyek, akik a kiadások kifizetését elrendelhetik. Az utalványozók felelősek: az utalványozás indokoltságáért, az utalványozott anyag vagy eszköz mennyiségének, illetve a forint összegének szükségességéért, az utalványozási bizonylat szabályos kitöltéséért Pénztár ellenőrzése A pénztárellenőrzés részben a kifizetést megelőző, részben az azt követő utólagos feladat. Az alaki és tartalmi ellenőrzés során az ellenőrnek meg kell vizsgálni, hogy: - az alapbizonylatokat az arra jogosult személyek utalványozták-e, - a kiadási és bevételi pénztárbizonylatokhoz csatolták-e a szükséges mellékleteket (alapbizonylatokat), - a pénztári bizonylatok adatai megegyeznek- e az alapbizonylat adataival, - a bizonylatokon nincsenek-e szabálytalan javítások, - a pénztári be- és kifizetések bizonylatolására a megfelelő nyomtatványt használták-e, 7

8 - a pénztárbizonylatokon szerepelnek-e a megfelelő aláírások, - megtörtént-e az alapbizonylatok érvénytelenítése, - a pénzkifizetéseknél megvan-e a meghatalmazás abban az esetben, ha a készpénzt nem a jogosult vette fel személyesen. A pénztárjelentés és a kimutatott pénzkészlet meglétének ellenőrzése során a pénztárellenőrnek ellenőriznie kell, hogy: - a pénztárjelenésbe bevezetett tételekkel kapcsolatban megvannak-e a pénztári bizonylatok és az alapbizonylatok, - a tényleges pénzkészlet összege megegyezik-e a pénztárjelentés adatával, A pénztárellenőr az ellenőrzött pénztári nyilvántartást kézjegyével ellátni köteles. Amennyiben az ellenőrzés során visszaélést tapasztal, jelenteni köteles. A pénztári ellenőr feladatát a mindenkori Számviteli osztályvezető látja el, őt a gazdasági igazgató helyettesítheti távolléte esetén. A pénztár szabályszerű ellenőrzéséért a Számviteli osztályvezető felelős. 3.2.Házipénztári bizonylatok A ki- és bevételezési bizonylatok nyomtatványai A pénztári be- és kifizetések csak bizonylat alapján történhetnek. A be- és kifizetésekhez a kereskedelmi forgalomban kapható szabványnyomtatványokat, vagy számítógéppel előállított nyomtatványokat kell alkalmazni Házipénztári nyilvántartás A házipénztári ki- és befizetésekről számítógéppel előállított nyomtatványt kell vezetni. A sorszámmal ellátott ki- és befizetési pénztárbizonylatokat a teljesítés sorrendjében kell a pénztárjelentésben felsorolni A készpénz kezelése Pénzszállítás, őrzés A készpénz szállítása a számlavezető kincstári fióktól a jelen szabályzat alapján a pénzfelvételre felhatalmazott személy, illetve személyek kötelessége. A maximálisan felvehető pénz nagysága Ft, melyet a pénztáros és 1 fő kísérő gépkocsival hozhat el a Magyar Államkincstárból. 8

9 A készpénz felvételével és szállításával megbízott dolgozók felelősek az általuk átvett készpénzért. A pénz felvételével és szállításával megbízott dolgozók felelőssége addig tart, amíg a készpénzt a házipénztárban, illetve bankban, vagy a jogosult címzettnek át nem adják. Készpénz felvételre a mindenkori pénztáros, akadályoztatása esetén a pénztárost helyettesítő személy illetékes. A pénz szállítását végző dolgozókat pénzszállítás közben más feladattal megbízni nem lehet. A készpénz-őrzés tekintetében a házipénztár pénzkészletét kétzáras tűz- és betörésbiztos páncélszekrényben kell őrizni. A szigorú számadású nyomtatványokat, készpénzt helyettesítő értékcikkeket fajtánként elkülönítve kell tárolni A pénztárkulcsok őrzésének rendje A páncélszekrény kulcsait munkaidőn kívül lezárt vaskazettában a Titkárságon lévő lemezszekrényben kell tartani. A páncélszekrény kulcsainak másodpéldánya lezárt, lepecsételt és aláírt borítékban, a Titkárságon lévő lemezszekrényben tárolandó. A pénztárhelyiség kulcsai napközben a pénztárosnál vannak. Ha a pénztári kulcs eltörik, vagy elveszik, azt a pénztáros köteles haladéktalanul jelenteni a Számviteli osztályvezetőnek, aki a szükséges intézkedést megteszi. Ha a pénztáros munkahelyét akár csak rövid időre is elhagyja, köteles a páncélszekrényt bezárni, a kulcsot magánál tartani. A pénztáros akadályoztatása esetén a nála lévő pénztárkulcsokat zárt borítékban a ragasztás helyén aláírva a gazdasági vezetőnek köteles eljuttatni Nyilvántartás a kulcsokról A házipénztár kulcsairól nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható, hogy a kulcsok mikor, milyen alkalommal, meddig és kinél voltak. A kulcs átvételét annak kezelője, vagy ideiglenes célra átvevője a nyilvántartásban aláírásával igazolja A pénz valódiságának és forgalomképességének vizsgálata 9

10 A pénztáros csak valódi, forgalomképes pénzeket (bankjegyeket, érméket) fogadhat el, és a kifizetést is csak ilyen pénzben teljesítheti. Nem fogadhat el sérült (beszakadt, rongálódott, megcsonkult, részeiben hiányos) bankjegyeket, érméket. A hamisnak látszó bankjegyeket a pénztáros a 4.sz. melléklet szerinti jegyzőkönyv felvételével köteles visszatartani. 4. A HÁZIPÉNZTÁR MŰKŐDÉSÉNEK RENDJE ÉS DOKUMENTÁLÁSA 4.1. Házipénztár működésének rendje A Központ pénztára kizárólag 2462 Martonvásár Bruszvik u. 2. alatti iroda épületben üzemel. Nyitva tartás: hétfői és szerdai napokon 8 órától 14 óráig. A pénztárhelyiség ajtaján, jól látható helyen kell kiírni és kifüggeszteni - a Pénztár megjelölést, - a pénztári órák időpontját és időtartamát. A pénztárhelyiségben jól látható helyen ki kell függeszteni a - kötelezettségvállalók, - ellenjegyzők, - érvényesítő, - utalványozók nevét és aláírási jegyzékét Elszámolásra kiadott előleg nyilvántartása A munkaköri feladatok ellátásához készpénzelőleg a következő költségekre folyósítható elszámolásra kiadott előleg: - kiküldetési költség, - beszerzési költség, - egyéb célú, reprezentációs kiadásokra előleg, - postai szolgáltatás kiadásaira előleg. Az előleg folyósításakor mérlegelni kell, hogy az elszámolásra kiadott összeg ne haladja meg az indokoltan szükséges összeget. Elszámolásra pénzt kiadni csak névre szólóan, utalványozás után, és csak olyan bizonylatra lehet, amelyen az összeg rendeltetése, az elszámolás határideje is fel van tüntetve. 10

11 Elszámolásra felvett összegnek kell tekinteni a bankkártyával történő készpénzfelvételt is. A felvett előleggel a feladat teljesítése után azonnal, de legkésőbb 30 napon belül el kell számolni. A pénztáros által vezetett előlegek nyilvántartásához, elszámolásához, felvételéhez a szabvány-nyomtatványokat kell használni. A kiadott előlegekről nyilvántartást kell vezetni, és ellenőrizni kell az elszámolási határidők betartását. A kimutatást olyan tagolásban kell vezetni, hogy abból külön-külön is megállapítható legyen az állandó készpénzállomány, illetve az egyéb címen kifizetett előlegek összege. A nyilvántartásba fel kell jegyezni a pénzt átvevő dolgozó nevét, a felvétel jogcímét, az elszámolásra felvett összeget, az elszámolás határidejét, a tényleges elszámolás időpontját, a felhasznált összeget, a visszafizetett összeget és a bevételi pénztárbizonylat sorszámát. Az elszámolást bruttó módon kell végezni. Az elszámolások ellenőrzése a pénztár ellenőr feladata. Ha a kiküldetési, beszerzési, reprezentációs, stb. kiadásokra, valamint az állandó készpénzellátmányként felvett összeggel elszámolásra kötelezett a kitűzött határidőig nem számol el, a nyilvántartás vezetője haladéktalanul elszámolásra szólítja fel a kötelezettet. További előleget csak akkor lehet felvenni, ha az előző összeggel a felvevő már elszámolt. A pénztáros a határidőben el nem számolt előlegek esetében a 7. sz. melléklet szerinti Értesítés az elszámolásra kiadott összegekkel határidőre el nem számoló dolgozókról nyomtatványt köteles kitölteni és a gazdasági igazgatónak átadni. Az elszámolásra kiadott előleggel a vonatkozó évi CXVII. Törvény előírásai alapján 30 napot meg nem haladóan lehet adókötelezettség nélkül elszámolni. A 30 napon túli elszámolásnál a kifizetetőt a 10. sz. melléklet szerint adó fizetési kötelezettség terheli. Kivétel ez alól a kiküldetésre, külszolgálatra adott előleg. Ebben az esetben a visszaérkezést követő 8 napon belül kell a elszámolni a felvett előleggel. Az elszámolásra kiadott valamennyi előleggel a tárgyév végéig el kell számolni Pénztár zárlat A pénztáros a pénztári napokon, valamint a tárgyhó végén pénztárzárlatot köteles készíteni. - A pénztárjelentés alapján meg kell állapítania a bevételek és kiadások végösszegét, majd az előző napi készpénzmaradvány figyelembevételével a pénztár bizonylatai szerinti záró egyenleget. 11

12 - A pénztárjelentésben megállapított egyenleget egyeztetnie kell a valóságos készpénzállománnyal. - Az egyeztetés megtörténtét aláírásával kell igazolnia a pénztárjelentésen, amelynek tényét az ellenőr ugyancsak aláírásával igazolja. - Az egyeztetés során mutatkozó esetleges eltérések okait fel kell deríteni, és a pénztárellenőr által is aláírt jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv szerinti többletet a pénztárba be kell vételezni, a hiányt pedig a pénztáros befizetési kötelezettsége mellett elő kell írni. 4.4.Pénztárzárlat a pénztár ideiglenes vagy végleges átadásakor Ha a pénztárost bármely okból helyettesíteni kell, vagy ha a pénztáros beosztásából végleg eltávozik, pénztárzárlatot kell készíteni. A pénztárzárlatnál, valamint az átadásnál az átvevőnek, az átadónak és a pénztárellenőrnek jelen kell lennie. A zárlatról, valamint az átadásról jegyzőkönyvet kell készíteni a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal. 4.5.Vezetői ellenőrzés - folyamatban épített ellenőrzés, rendszeres pénztári ellenőrzést biztosít, nem csupán a készpénz állományra, hanem a teljes pénzkezelésre vonatkozóan. Ennek a részvetői: pénztáros, a bérszámfejtő, az utalványozó és a pénztári ellenőr. - eseti vezetői ellenőrzés. amely kiterjed pénz-, és értékkezelési feladatok ellenőrzésére. A házipénztárban kezelt készpénzt és értéket a Belső ellenőr legalább negyedévenként egyszer ellenőrizni köteles. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie a pénztári állománynak a készpénzcsekk és egyéb értéknek a nyilvántartásukkal való egyezőségének megállapításán kívül a készpénz és a bizonylatok kezelésére, valamint a készpénz őrzésének biztonságára is. Amennyiben az ellenőrzés során a szabályzatban foglaltaktól eltérést tapasztal, jegyzőkönyvet kell felvenni, és haladéktalanul leadni a Gazdasági igazgató részére. - függetlenített belső ellenőrzés: a Központ főigazgatója, a függetlenített belső ellenőrzés részére kiadott megbízás vagy utasítás alapján végzi. 4.6.Pénztári analitikus nyilvántartás A készpénzforgalommal kapcsolatban az alábbi nyilvántartásokat kell vezetni: - elszámolásra kiadott összegek nyilvántartás, 12

13 - pénztárkulcsok nyilvántartása. - pénztárgép által a napi zárásról készült és a befizetés mellékletét képező bizonylat nyilvántartása III. A BANKSZÁMLÁN TÖRTÉNŐ PÉNZFORGALOM BONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA 1. A KÖZPONTNAK MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁRNÁL ÉS TOVÁBBI BANKOKNÁL VEZETETT SZÁMLÁI A pénzforgalom bonyolításáról a bankkal bankszámlaszerződést kell kötni. A bankszámla feletti rendelkezés feltételeit az aláírás bejelentőn kell a bankhoz bejelenteni, amelyben meg kell határozni az aláírók sorrendjét is. A bankszámlák feletti rendelkezési jogok meghatározását a 1. sz. melléklet tartalmazza. A készpénzen kívüli pénzforgalom (átutalás, beszedési megbízás) a számlák, szerződések, megállapodások és egyéb okmányok alapján a Kutatóközpont bankszámláin bonyolódik. MTA Agrártudományi Kutatóközpont által vezetett számlák Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda Számlaszám: IBAN szám: HU Magyar Államkincstár Devizaszámla: Számlaszám: IBAN szám: HU Magyar Államkincstár Devizaszámla: Számlaszám: IBAN szám: HU

14 Az egyes pályázatokra megnyitott számlák felsorolását a 2. sz. melléklet tartalmazza. A bankszámlák feletti rendelkezési jogok meghatározását a 3. sz. melléklet tartalmazza. A Kutatóközpont által megnyitott bankszámlákról a Számviteli osztályvezető köteles a nyilvántartást vezetni, és az aktualizált nyilvántartást jelen szabályzathoz mellékelni. A nyilvántartásnak a következő adatokat kell tartalmaznia: - keretszámla neve, száma, - megnyitás kelte, szerződés száma, - hitelintézet neve, címe, fiókszáma, - milyen típusú pénzforgalom bonyolítására szolgál. 2. A BANKSZÁMLA-FORGALOM RENDJE A kifizetések alapbizonylatai a számla, az illetmény számfejtési bizonylatok, a tb. juttatások elszámolási jegyzékei, az adó és járulék elszámolás bizonylatai, az önkéntes- és magánnyugdíj-pénztári tagdíjak elszámolásai, a szerződéseken alapuló fizetések bizonylatai (pl. tanulmányi szerződések, kiküldetési rendelvények stb.). Az ellenőrzött, érvényesített, utalványozott és ellenjegyzett kifizetési bizonylat alapján kell elkészíteni a kifizetéshez szükséges banki bizonylatot úgy, hogy az a fizetési határidő betartását is biztosítsa a banki teljesítési/átfutási idők mellett. A banki fizetési mód lehet átutalás vagy postai utalvány. Az átutaláson, illetve postai utalvány esetén annak kiegészítő szelvényén fel kell tüntetni a megfelelő kincstári tranzakciós kódokat (KTK). Az elektronikus utalási rendszerrel kapcsolatos feladatok: Az egyedi, illetve csoportos szállítói számlák kiegyenlítése, bér és bérjellegű kifizetések (közalkalmazottak illetményét az általuk megadott bankszámlára) giro rendszeren keresztül átutalással teljesíti a Központ. A Központ az elektronikus utalásnál 3 fő azonosító kártyával rendelkező személy közül két aláírással hitelesíti az átutalásra kerülő csomagot. Papír alapú utalási rendszerrel kapcsolatos feladatok: A bank által rendelkezésre bocsátott papíralapú átutalás kezdeményezés esetenként történik. Az aláírásra jogosult két személy hitelesíti a tranzakciót. A papír alapú átutalás személyes közreműködéssel történik. A napi forgalomról készült bankkivonatot ellenőrizni számszakilag kell 14

15 A bankkivonathoz kell csatolni az átutalások, illetve postai utalványok másolatait, az utalványlapokat, a kifizetések, bevételek bizonylatait. A kifizetések teljesítését és bevételek beérkezését a számlanyilvántartásokban és a kötelezettségvállalás nyilvántartásban rögzíteni kell. A bankkivonatot a csatolt bizonylatokkal együtt ezután át kell adni a könyvelés részére. 3. A OTP KÁRTYÁK A OTP kártyának két típusa van, ezek - Az intézeteknek vásárlás céljára átadott kártya és - VIP kártya. Az intézeteknek vásárlás céljára átadott kártya kizárólag belföldön használható, forint alapú, elektronikus módon elfogadható fizetési eszköz. Készlet és kis értékű eszközök beszerzésére, kis összegű szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére, és készpénz felvételére szolgál. A VIP kártyát az arra jogosult külföldi kiküldetése során felmerülő kiadások kiegyenlítésére szolgál. A kártyák használatára vonatkozó előírásokat az igénylőlap tartalmazza, amelyet a kártyák nyilvántartásához kell csatolni. Az egyes intézeteknek átadott kártyákról a pénztáros nyilvántartást vezet, amely tartalmazza: - kártyaszámot, - lejáratot, - kártyabirtokos intézet nevét, - az átvevő-átadó aláírásokat, A kártyák igényléséért és intézeti nyilvántartásáért az egyes intézetek igazgatói a felelősök. Az igazgatók által írásban megbízott személynek a kártyákról nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza: - kártyaszámot, - felhasználhatóságot, - lejáratot, - kártyabirtokos nevét, - a kártya és a PIN kód kártyabirtokos részére történő átadás dátumát, - az átvevő-átadó aláírásokat, - valamint megjegyzés rovatot, ahová be kell jegyezni az esetleges kártyaletiltást, kártyacserét, a kártya őrzésének helyére vonatkozó változásokat. 15

16 A kártya átvételét követően a kártyával kapcsolatban mindennemű ügyintézés és az ahhoz tartozó felelősség az átvevő személyt, mint kártyabirtokost, terheli. 3.1 a OTP kártyával történő vásárolások elszámolása. 1. A kártyabirtokosnak a kártyával történt vásárlás alkalmával számlát kell kérnie, melyet a Kutatóközpont nevére kell kiállítani. A kártyabirtokos aláírásával igazolja a fizetés megtörténtét, majd megkapja és megőrzi a kártya lehúzásakor keletkezett bizonylatot. Csak elektronikus elfogadó eszköz által nyomtatott bizonylat fogadható el, melynek összege és dátuma megegyezik a vásárlást igazoló számla összegével és dátumával. 2. A kártyabirtokosnak a vásárlás megtörténtét igazoló számlát és a kártyás fizetés megtörténtét igazoló bizonylatot, valamint a ,-Ft-ot meghaladó kifizetés esetében a kötelezettségvállalásra vonatkozó bizonylatot összetűzve, 3 napon belül leigazolva le kell adni a Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztályra. 3. Amennyiben a kártyabirtokos kártyáját elveszíti, annak használatát haladéktalanul le kell tiltania a MÁK Hirdetményében meghatározott módok valamelyikén. A kártya letiltását követően a kártyabirtokosnak azonnal írásban be kell jelentenie az adott szervezeti egység illetékes vezetőjénél, aki dönt a letiltott kártya pótlásáról. Mind a letiltott kártya pótlása, mind a pótlólagos kártyaigénylések új adatlap kitöltésével történnek. 4. A cserére szoruló kártyákat érvénytelenítve, új adatlap kitöltésével együtt kell a MÁK-hoz leadni. 5. Kártyamegszüntetés esetén (a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor): - a kártyát be kell vonni a tulajdonostól, - analitikus nyilvántartáson át kell vezetni, - a kártyát érvényteleníteni és adatlap kitöltésével átadni a Kincstárnak további ügyintézésre, - kártyával végzett tranzakciókkal soron kívül el kell számoltatni a kártyabirtokost, - ha a kilépő dolgozó a kártyát nem adja le, akkor a kártyát a dolgozó költségére haladéktalanul le kell tiltatni. 6. Számlamegszüntetés esetén a számlához tartozó összes kártyát be kell vonni a kártyabirtokosoktól. 16

17 3.2. OTP kártyák és pin borítékok átvétele, őrzése Az igényelt kártyákat és az azokhoz tartozó PIN kódokat a bank készíti el. Az elkészített kártyákat és a PIN borítékokat a jogosult személyek hivatalos meghatalmazással vehetik át. A meghatalmazást a banknál bejelentett aláírással kell ellátni. Az átvételt igazoló aláírást követően az átvevő felel ezekért az eszközökért. A PIN kódot tartalmazó borítékot sértetlenül kell átadni a kártyabirtokos részére, amelyet csak a kártyabirtokos bonthat fel és az abban lévő PIN kódon csak ő ismerheti. Az átvételt követően a kártyabirtokossal nyilatkozatot kell aláíratni, amelyben igazolja, hogy a kártya birtoklásával, valamint a kártyahasználattal, őrzéssel, letiltással, elszámolással kapcsolatos kötelezettségeit megismerte és betartja, illetve ezek megszegése esetén követendő eljárást tudomásul vette (11. sz. melléklet). 4. ÜZEMANYAG KÁRTYÁK A Kutatóközpont kezelésében lévő járművek (személygépkocsik, teherjárművek és a kisbusz) MOL üzemanyagkártyával rendelkeznek tankolási lehetőség céljából. 4.1 az üzemanyag kártyával történő vásárolások elszámolása. A Kutatóközpont a MOL-lal történt megállapodás alapján 800 eft erejéig engedélyezi a kártyáról történő üzemanyag felhasználást. A járművezetőnek gépjármű üzemeltetési szabályzatban meghatározottak szerint a tankolásnál kapott számlákat a Műszaki és Ellátási Osztály gépjárműelőadójának kell a menetlevelekkel együtt leadniuk. A gépjármű előadó a számlákról és a menetlevelekről kiállítja a Gépjármű üzemeltetési szabályzatban meghatározott üzemanyag költség elszámolást. A gépjármű előadónak egyeztetni kell a MOL által havonta megküldött részletes kártyaforgalom adatait a gépjárművezetők által leadott számlákkal. Az esetleges eltérést a gazdasági igazgatónak kell jelenteni. A gépjármű előadó kéthetente a MOL főszámlákat a gépjármű üzemeltetési szabályzatban meghatározottak szerint a mellékletekkel felszerelve leadja a Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztályra. 17

18 4.2. Üzemanyag kártyák és pin borítékok átvétele, őrzése A kártyákat a Műszaki és Ellátási Osztály igényli az adott járműre a rendszám alapján. A MOL (Magyar Olaj- és Gázipari Rt.) által megküldött kártyákat és a kapcsolódó PIN kódot tartalmazó lezárt borítékot a jármű vezetőjének (felelősének) kell átadni. Az átadásról a következő adatokat tartalmazó átvételi elismervényt kell készíteni: - kártyaszám, - használat, - a jármű rendszáma, - a járművezető átvételt igazoló aláírása, - az átvétel dátumát. Az átvételt igazoló aláírást követően az átvevő felel a kártya használatáért. A PIN kódot tartalmazó borítékot sértetlenül kell átadni a kártyabirtokos részére, amelyet csak a kártyabirtokos bonthat fel és az abban lévő PIN kódon csak ő ismerheti. Az átvételt követően a kártyabirtokossal nyilatkozatot kell aláíratni, amelyben igazolja, hogy a kártya birtoklásával, valamint a kártyahasználattal, őrzéssel, letiltással, elszámolással kapcsolatos kötelezettségeit megismerte és betartja, illetve ezek megszegése esetén követendő eljárást tudomásul vette (12. sz. melléklet). 5. SZIGORÚ SZÁMADÁSÚ NYOMTATVÁNYOK KEZELÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK NYILVÁNTARTÁSA A szigorú számadású nyomtatványokat a Kutatóközpont Iratkezelési szabályzatában meghatározottak szerint kell kezelni. Nyilvántartást csak a nem az integrált számítógépes programból nyert (zárt rendszerben elkészített) nyomtatványokról kell vezetni. Pénzforgalommal kapcsolatos szigorú számadású nyomtatványok: - pénztárjelentés - kiadási pénztárbizonylat, - bevételezési pénztárbizonylat, - elszámolásra kiadott előlegek nyilvántartása, - készpénzfelvételi utalványok füzete. 18

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzkezelési szabályzat Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport SZÉKHELYE: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 6. BEJEGYZÉS SZÁM: KSH SZÁM: 18455405-199 9-529-06 ADÓSZÁMA : HATÁLYOS:

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 Bevételek befizetése a bankba (50.000,- Ft felett) 2 Banki egyeztetés, adatszolgáltatás 3 Záró pénzkészlet 500.000,- Ft-ot meghaladó összegének befizetése a bankba 4 átadása 5

Részletesebben

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Érvényes: 2013. 05. 23-tól I. Bankszámla kezelés 1. Bankszámla nyitása, vezetése Gazdasági társaságunk - a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról

Részletesebben

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 6772 Deszk, Móra F. u. 2. 18465239-1-06 PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY házi pénztári pénzkezelése a helyi adottságok figyelembevételével

Részletesebben

MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG

MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadás dátuma: Határozat száma: Hatályos: Felelős személy: TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK...3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02.

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02. MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Kovácsné Gulyás Erzsébet Jóváhagyta: Bukta László elnök 1)

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámla száma Egyedüli aláírási joggal aláírók Többes aláírók Jogosultság kezdete Jogosultság vége Az. terminál használtára jogosult személyek

Részletesebben

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai alapján kialakított PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. június 3-tól Tartalomjegyzék

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Dunabogdány, 2009. május 20. Tóth László FAKULT Egyesület elnöke PÉNZKEZELÉSI

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Szövetség házipénztárát úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy a pénzmegőrzés és tárolás az előírt biztonsági követelményeknek megfeleljen,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest - 1027 Bem rkp. 47. Hungary Telefon: +361 458-1274 Fax: +361 458-1106 e-mail: kmdsz@mfa.gov.hu PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Külügyminisztériumi Dolgozók Szakszervezete Székhely: 1027 Budapest, Bem

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. Számlaszám: OTP Bank 11705008-29902695 Tel: +36 (1) 361 4094, +36-(30) 640 4114 Közhasznú Szervezet Főv. Bíróság: 12.192

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal 1 Jelen Szabályzat célja a Csongrád Megyei Építész Kamara pénzkezelésének és számvitelének

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Soltszentimre Ma Közéleti Egyesület SZÉKHELYE: 6223 Soltszentimre, Hısök tere 1. BEJEGYZÉS SZÁM: Pk.60.183/2008/6 ADÓSZÁMA : 19552220-1-03 SZÁMLAVEZETİ BANK NEVE: Rónasági Takarékszövetkezet

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata 1. Általános pénzkezelési szabályok A házipénztár a szervezet napi pénzforgalmának lebonyolításához szükséges pénzösszeg kezelésére kijelölt

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG A MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA SZABÁLYZATA Készült: Előterjesztve: Elfogadva: 2009. szeptember 10-én 2009. szeptember 24-i elnökségi ülésre 2009. szeptember 24-i elnökségi

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYARORSZÁGI KÉMÉNYSEPRÓK ORSZÁGOS IPARTESTÜLETE 5000 Szolnok, Pozsonyi út 68.. Magyarországi Kéményseprők Országos A Ipartestületének PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A szabályzat célja: A szabályzat célja

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE)

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013.. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Címe: Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara 4028 Debrecen, Sarló utca 3.fsz. Adószáma: 18550483-1-09 Képviseletre jogosult személy neve: Pecsenye Béla Elnök Jelen szabályzatban

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

Budapesti Természetbarát Sportszövetség

Budapesti Természetbarát Sportszövetség Adószám: 19638160-1-41 Fővárosi Bíróság 3010 Nyilvántartásbavétel ideje: 1990. 11. 14. 1053 Budapest, Curia u. 3. 1 1 / 2 em. Számviteli politika Hatályos: 2001. január 1-től Módosította a BTSSZ Elnöksége

Részletesebben

G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2006. március 9. Érvényes: 2006. január 1-től Változat: 1. Oldalak száma: 10. Tartalomjegyzék 1. Elrendelés...3 2. Cél...3

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Bornemissza

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat

Pénzkezelési Szabályzat CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület 6635, Szegvár, Kórógy utca 45. Pénzkezelési Szabályzat érvényes: 2011. július 1. Jóváhagyta: CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület Közgyűlése Szegvár, 2011. július 25. Csatordai

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2016./1. Pénzkezelési Szabályzat MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. 1. Érvényes: 2016.01.18-tól Budapest A Magyar Műszaki és Közlekedési

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47108/2012. Ikt.k.: 2012.10.11. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bornemissza Julianna

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4. napján tartandó nyilvános ülésére Előterjesztés tárgya: Egyes pénzügyi tárgyú szabályzatok módosítása

Részletesebben

Pénz- és értékkezelési szabályzat

Pénz- és értékkezelési szabályzat Pénz- és értékkezelési szabályzat A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy meghatározza a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete (továbbiakban Egyesület) pénztárának működési szabályait, a pénzkezeléssel

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Pénzkezelési szabályzat Cégnév: EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Adószám: 19010526-1-43 Székhely címe: Budapest, Köves út 2. valamennyi bankszámláján és a házipénztárában történő pénzkezelés módját

Részletesebben

Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat

Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 29. Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat Hatályos: 2010-04-28 Kelt: 2010 április 28. Gazdálkodó vezetője László János 1. Pénzkezelés körülményei 1.1. Pénzkezelés

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYÍRSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT LEADER EGYESÜLET 4331 NYÍRCSÁSZÁRI Rákóczi út 6. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2008. november 1-től Összeállította: Kiss Istvánné gazdasági vezető Jóváhagyta: Nyírség Fejlődéséért

Részletesebben

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított 2000. évi c. törvény (továbbiakban: Sztv.),

Részletesebben

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 156/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1.... 5 2.... 12 II. A PÉNZKEZELÉS

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015. szeptember.. Dr. Túrós András

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 1 - től Csetény, 2014. március 1. 2 SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal,

Részletesebben

Kiskanizsa Kulturális Egyesület Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. A bankszámla feletti rendelkezéshez két személy aláírása szükséges.

Kiskanizsa Kulturális Egyesület Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. A bankszámla feletti rendelkezéshez két személy aláírása szükséges. Kiskanizsa Kulturális Egyesület 8800 Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. I. AZ EGYESÜLET PÉNZFORGALMÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az Egyesület bankszámla forgalma: A bankszámla száma: 11749015-20037305 A bankszámla

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és Öntevékeny

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jelen Pénzkezelési Szabályzat hatályos: 2013. január hó 1-jétől A Pénzkezelési Szabályzatot elfogadta: Budapesten, 2012.december

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA I. sz. melléklet a CsMÉK Alapszabályához CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva a 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal Módosítva a 28/2013 Eln. hat (X. 25.) számú

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Ügyvédi Kamara 1054 Budapest, Szemere u. 8. Adószám: 19025788-1-41 HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. Gazdálkodó HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 3. Házipénztár kialakítása és működtetése,

Részletesebben

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9.

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9. M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2011. szeptember 9. 1 P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Magyar Biliárd Szövetség /továbbiakban:mbsz/

Részletesebben

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés)

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) 2 Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság házipénztárában

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. BANKSZÁMLA KEZELÉS 1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése - Az Önkormányzat a költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére Vasutasok Szakszervezete Komárom állomás Szakszervezeti Bizottsága Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére A Vasutasok Szakszervezete szakszervezeti bizottságai (alapszervezetei),

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014.10.01-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 A szabályzat célja, tartalma, kapcsolódó jogszabályok A számvitelről

Részletesebben

Magyar Vadászgörény Klub Pénzkezelési Szabályzat 1365 Budapest, Pf. 724. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: info@mvk.

Magyar Vadászgörény Klub Pénzkezelési Szabályzat 1365 Budapest, Pf. 724. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: info@mvk. Magyar Vadászgörény Klub A számvitelről szóló törvény 14 (5) d, pontja értelmében, jelen szabályzat a számviteli politika részét képezi. A jogszabály előírásainak betartása érdekében a házipénztár kezelését

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Pénzkezelési szabályzat (B-05) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Hatályos: 2001. április Budapest 2001. április Magyar Floorball Szakszövetség Gazdálkodási,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 5609. Csabaszabadi, Gerendási út 4. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Elnöksége a 19/2012(IV. 06.) ELN határozatával hagyta

Részletesebben

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat SZF/. /2015. S z o l n o k i F ő i s k o l a Pénzkezelési Szabályzat Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt), az

Részletesebben

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Máténé Csikós Zsuzsanna elnök Hatályba lép: 2010.01.05-én Készült: 4 eredeti példányban Kapják: 1. Alapítvány elnöke 2. könyvelő 3. házi pénztáros

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Preambulum... 4 I. Általános rész... 5 A szabályzat célja és tartalma... 5 A Szabályzat hatálya... 6 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Pénzkezelési szabályzat Cégnév: EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Adószám: 19010526-1-43 Székhely címe: Budapest, Köves út 2. valamennyi bankszámláján és a házipénztárában történő pénzkezelés módját

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013.

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. MAGYAR RENDVÉDELMI KAR PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A Magyar Rendvédelmi Kar (továbbiakban MRK) a házipénztárban köteles tartani a bankszámláról készpénzfizetés céljára felvett, továbbá

Részletesebben

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen Pénzkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)

Részletesebben

PÉ ZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉ ZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉ ZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az alapszervezetek és a középszervezetek részére VASUTASOK SZAKSZERVEZETE - 1 - A Vasutasok Szakszervezete szakszervezeti bizottságai (alapszervezetei), valamint területi és szakmai

Részletesebben

PÉNZKEZELÉS SZABÁLYZATA. Érvényes: 2015.01.17.

PÉNZKEZELÉS SZABÁLYZATA. Érvényes: 2015.01.17. HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT 5711 GYULA, FEHÉR-KÖRÖS U.69. PÉNZKEZELÉS SZABÁLYZATA Érvényes: 2015.01.17. Tartalomjegyzék Módosító határozat A pénzkezelés Pénzkezeléssei általános szabályai kapcsolatos

Részletesebben

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2015 HATÁLYOS: 2015. JÚNIUS 17-TŐL TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések... 3 Készpénz kezelése, pénztárak működése... 3 Pénzkezelő

Részletesebben

A 1.. Bp., : ker. út... sz.

A 1.. Bp., : ker. út... sz. A honlapon fellelhető információkat a VIKTÓRIA TÁRSASHÁZ RENDSZER, mint társasház-kezelési modell dokumentációinak felhasználásával dolgoztuk fel. A rendszer dokumentáció fejlesztése folyamatos és a mindenkori

Részletesebben

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés A Rábaszentandrási Evangélikus Egyházközség 1 közgyűlése a jelen Pénzkezelési Szabályzatot abból a célból alkotta meg, hogy

Részletesebben

Zsebpénzkezelési Szabályzat 2015.

Zsebpénzkezelési Szabályzat 2015. 2015. Szakmai Program 13. sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. A Fiatalkorúak zsebpénzkezelési szabályzata: - a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FİISKOLA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FİISKOLA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 3. Elfogadás dátuma: 2009. április 29. Határozat száma: 2009/1/4 Hatályos: 2009. április 29. Felelıs személy: Móróné Dr. Zupkó Tímea, Gazdasági-rektorhelyettes

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Kettős könyvvitel HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 2.1. Pénztáros és helyettese 2.2. Pénztári ellenőr 2.3.

Részletesebben

Civilek a Palotanegyedért Egyesület Pénzkezelési Szabályzata

Civilek a Palotanegyedért Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Adószám: 18196607-1-42 1088 Budapest, Lőrinc pap tér 3. Civilek a Palotanegyedért Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Elfogadta az Elnökség 2013. május 16-i ülésén A Civilek a Palotanegyedért Egyesület

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Pénzkezelési szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Pénzkezelési szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Pénzkezelési szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. 2 Az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 3. kiadás 0. módosítás 2 (34). oldal A Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 105-2015/2016.(2016.04.26.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT A jelen Értékkezelési Szabályzat (a továbbiakban: a Szabályzat ) a HA-MI-ÖSSZEFOGUNK Korlátolt Felelősségű Európai Szövetkezet SCE (a továbbiakban: a Szövetkezet ) Igazgatósága

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 GALGAGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2011. 06. 01-TŐL 2 PÉNKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Polgármesteri Hivatal pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló,

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

A pénzforgalom lebonyolítása (döntések és feladatok) I. A beszerzéshez kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítása

A pénzforgalom lebonyolítása (döntések és feladatok) I. A beszerzéshez kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítása A pénzforgalom kapcsolódhat: I. Beszerzéshez II. Értékesítéshez A pénzforgalom lebonyolítása (döntések és feladatok) I. A beszerzéshez kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítása 1. Fizetési módok 2. Szervezeti,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2 verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 3. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. június 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető Iktatószám:

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Fejér Megyei Építészek Kamarája Címe: Adószám: 18482911-1-07 Képviseletre jogosult személy: Németh László elnök Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pénzkezelési Szabályzatáról l. Általános rész A számvitelről szóló 2000.

Részletesebben

... (Egyházkerület, egyházmegye neve) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

... (Egyházkerület, egyházmegye neve) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA ... (Egyházkerület, egyházmegye neve) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2 A Magyarországi Református Egyház gazdálkodásáról szóló 2002. évi I. törvény Végrehajtási utasításának 10. (6) bekezdése szerint a pénztár-,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Számviteli Politikája

Számviteli Politikája TESTNEVELÉSI EGYETEM Számviteli Politikája Pénzkezelési Szabályzat Budapest 2015. 04. 23. 1 TARTALOM I.FEJEZET Általános rész... 3 1. A Pénzkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)... 3 2. A Szabályzat

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat Mellékletek 1. sz. melléklet Bankszámlák feletti rendelkező személyek 2. sz. melléklet Az egyes pályázatokra megnyitott

Pénzkezelési szabályzat Mellékletek 1. sz. melléklet Bankszámlák feletti rendelkező személyek 2. sz. melléklet Az egyes pályázatokra megnyitott Pénzkezelési szabályzat Mellékletek 1. sz. melléklet Bankszámlák feletti rendelkező személyek 2. sz. melléklet Az egyes pályázatokra megnyitott számlák felsorolása 3. sz. melléklet Az egyes pályázatokra

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 53/2011. (IX.28.) sz. határozatával) 2011. 2 A számvitelről

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pécs MJ Város Polgármesteri Hivatalának Pénzkezelési szabályzata 2014. Iktatószám: 05-5/50/2014. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készült Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) Pénzkezelési szabályzata

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) Pénzkezelési szabályzata 1 MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE (MCSMSZ) ASOCIAŢIA MAGHIARILOR CEANGĂI DIN MOLDOVA (AMCM) ASSOCIATION OF CHANGO-HUNGARIANS IN MOLDAVIA (ACHM) RO-600069 Bacău, O.P. 1, C.P. 124. RO-600162 Bacău Str.

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány Székhely: 9798 Ják, Móricz Zs. u. 4. ADÓSZÁM: 18881310-2-18 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szombathely, 2010. november 10. TARTALOM Tartalomjegyzék 1. A bankszámla kezelésének

Részletesebben

A BIZONYLATOK FAJTÁI

A BIZONYLATOK FAJTÁI A BIZONYLATOK FAJTÁI Pénzügyi bizonylatok Tevékenységi bizonylatok Átvételi bizonylatok Keletkezési helyek szerinti bizonylatok A szigorú számadású nyomtatványok Állampolgársági, hatósági bizonyítványok

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Név: Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM 1. Pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 2.1.

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Gyóni G u. 37. Adószám: 18386114-1-04 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Gyóni G u. 37. Adószám: 18386114-1-04 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Gyóni G u. 37. Adószám: 18386114-1-04 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM 1. Pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok

Részletesebben

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is,

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a Bevételek analitikus nyilvántartási füzetét, mely segítségével nyomon

Részletesebben

KÖLTSÉGVISELÉSI, TAGDÍJFIZETÉSI ÉS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

KÖLTSÉGVISELÉSI, TAGDÍJFIZETÉSI ÉS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT KÖLTSÉGVISELÉSI, TAGDÍJFIZETÉSI ÉS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapvető költségvetési és költségviselési szabályok: A Klaszter létrehozásához és annak működéséhez, a Klaszter Menedzsment Társaság díjainak

Részletesebben