A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya Az intézmény feladat ellátási rendje Az intézmény gazdálkodásának jellemzői Az intézmény, gazdálkodással kapcsolatos jogköre Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása Az intézményi étkeztetés biztosítása Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény vezetője A főigazgató közvetlen munkatársai Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény vezetősége A pedagógiai munka ellenőrzése Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje Az intézmény ügyiratkezelése Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetére Az intézmény munkarendje A intézmény vezetők munkarendjének szabályozása A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje A kollégium munkarendje A konyha munkarendje a tagintézményben Munkaköri leírás-minták A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama Az osztályozó vizsga rendje, nyelvvizsga miatti kedvezmények Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje A dohányzással kapcsolatos előírások

3 6.13 A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok A mindennapos testnevelés szervezése A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások...47 Tanfolyamok Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségei Az intézmény nevelőtestülete A nevelőtestület értekezletei, osztályértekezletei A nevelőtestület szakmai munkaközösségei A szakmai munkaközösségek tevékenysége Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje Az iskolaközösség A munkavállalói közösség A szülői munkaközösség Az iskolaszék A diákönkormányzat Az osztályközösségek A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái A külső kapcsolatok rendszere és formája A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok A tanulói hiányzás igazolása Kedvezmények nyelvvizsgára, nemzetközi vizsgára Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények A tanulói késések kezelési rendje Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése A tanuló által elkészített dologért járó díjazás A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai Az intézményi hagyományok ápolása A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai A hagyományápolás külsőségekben megnyilvánuló formái A hagyományok továbbadásának módja A helyettesítés rendje Az intézményben végezhető reklámtevékenység Záró rendelkezések Nyilatkozatok

4 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény ban foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola tankönyvellátás rendjéről 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése Jelen szervezeti és működési szabályzatot a fenntartó az egri Főegyházmegye Érseke hagyja jóvá Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik a székhely és a tagintézmény igazgatói irodáiban munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján. 1.3 A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező szabályzatok, főigazgatói utasítások betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, tanulójára nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat a fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól. 2. Az intézmény feladat ellátási rendje Az intézmény típusa: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.éviCXC. törvény 7. - a alapján - általános iskola - gimnázium - szakközépiskola - kollégium 4

5 Többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény az alább szervezetileg és szakmailag önálló intézményegységekkel. Az intézmény szervezeti egységei: Székhely intézmény: Jászberényi, Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola, Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Tagintézmény: Jászberényi Katolikus Általános Iskola és Középiskola, Liska József Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok Az intézmény alapfeladatai az 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet alapján: Székhelyintézmény: 8520 Alapfokú oktatás Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8531 Általános középfokú oktatás Gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) 8559 Máshová nem sorolt egyéb oktatás Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Egyéb feladatai: Tankönyvforgalmazás Egyéb kiskereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár) 5629 Egyéb vendéglátás Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése Iskolai intézményi étkeztetés Üdülői, tábori étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 5

6 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység Pedagógiai szakszolgáltatások Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Fejlesztő felkészítés Pedagógiai szakmai szolgáltatások Pedagógiai szakmai szolgáltatások Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység Könyvtári tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások 9311 Sportlétesítmény működtetése 9312 Sporttevékenység és támogatása Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Közösségi, társadalmi tevékenységek Tagintézmény: 8531 Általános középfokú oktatás Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Egyéb tevékenységek: Egyéb kiskereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár) Üdülői szálláshely-szolgáltatás Éttermi, mozgó vendéglátás 5629 Egyéb vendéglátás Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Üdülői, tábori étkeztetés 6

7 Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kölcsönzés, operatív lízing Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás Egyéb felnőttoktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Kötelező felkészítő képzések Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Foglalkoztatást elősegítő képzések Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése Szakmai továbbképzések M.n.s. egyéb felnőttoktatás Iskolarendszeren kívüli OKJ-s végzettséget biztosító képzések Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás Gyermekek egyéb napközbeni ellátása A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 9311 Sportlétesítmény működtetése Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Közösségi, társadalmi tevékenységek Szakképzési szakmacsoportok: Engedélyezett OKJ-s szakmák: 6. Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport Automatikai műszerész Ráépülés Automatikai technikus Automatikai technikus Erősáramú elektrotechnikus Erősáramú elektrotechnikus Elektronikai technikus Mechatronikai műszerész Ráépülés Mechatronikai technikus 7. Informatika szakmacsoport Informatikai rendszergazda Elágazás Informatikai hálózat-telepítő és üzemeltető 7

8 Informatikus Elágazás Ipari informatikai technikus Műszaki informatikus 16. Ügyvitel szakmacsoport Ügyviteli titkár Elágazás Ügyintéző titkár Idegen nyelvi titkár Iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben oktatható szakképesítések: (Az intézmény profiljának megfelelő átképzések, továbbképzések, tanfolyamok) Automatikai technikus Automatikai technikus PLC programozó PLC programozó Mechatronikai szerelő Mechatronikai technikus Webmester Informatikai rendszergazda számítástechnikai szoftverüzemeltető Ügyviteli titkár-idegen nyelvi titkár Gépíró, szövegszerkesztő Számítógépes adatrögzítő Elektrolakatos és villamossági szerelő Elektromechanikai műszerész Elektromos gép- és készülékszerelő Elektronikai műszerész Szórakoztatóelektronikai műszerész Kereskedelmi, háztartási és vendéglátó ipari gépszerelő Háztartási gépszerelő Villamoshálózat-szerelő, üzemeltető Villamos-távvezeték építő, szerelő és karbantartó Villanyszerelő Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló Erősáramú berendezések felvizsgálója FAM szerelő (a feszültség megjelölésével) Kábelszerelő (a feszültség megjelölésével) Villamosgép- és készülék üzemeltető Villamos hálózat- és alállomás üzemeltető Villamos hálózatszerelő Villámvédelmi felülvizsgáló Raktáros Raktárkezelő szeptember 1-től engedélyezett OKJ-s szakmák: OKJ megnevezés szakmacsoport Ágazat Automatikai technikus 6 XI 8

9 Erősáramú elektrotechnikus 6 XI Elektronikai technikus 6 XI Mechatronikai technikus 5 IX Informatikai rendszergazda 7 XIII Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető 7 XII Műszaki informatikus 7 XIII Ügyviteli titkár 16 XXV szeptember 1-től felnőttképzésben oktatható szakképesítések: OKJ megnevezés szakmacsoport Ágazat Automatikai technikus 6 XI PLC programozó 6 XI Mechatronikai technikus 5 IX Webmester 7 XIII Informatikai rendszergazda 7 XIII Ügyviteli titkár 16 XXV Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztő 16 XXV Számítógépes adatrögzítő 16 XXV Elektromechanikai műszerész 6 XI Elektromos gép- és készülékszerelő 6 XI Elektronikai műszerész 6 XI Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő 6 XI Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető 6 XI Villamos távvezeték építő, üzemeltető 6 XI Villanyszerelő 6 XI Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló 6 XI Erősáramú berendezések felülvizsgálója 6 XI Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő 6 XI Kisfeszültségű FAM kábelszerelő 6 XI Kisfeszültségű kábelszerelő 6 XI Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő 6 XI Villamos gép és -készülék üzemeltető 6 XI Villamos alállomás kezelő 6 XI Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető 6 XI Villamos hálózat kezelő 6 XI Villámvédelmi felülvizsgáló 6 XI Raktáros 17 XXVI Számítógép-szerelő, karbantartó 7 XIII Számítógépes adatrögzítő 16 XXV Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda 7 XIII Műanyagfeldolgozó 8 XIV Műanyagfeldolgozó technikus 8 XIV Az intézmény önálló jogi személyiség, képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó által megbízott főigazgató látja el. 9

10 Az intézmény szervezeti egységgel, hozzárendelt költségvetési szervvel nem rendelkezik. Az intézmény vállalkozási tevékenységet a fenntartó külön engedélye alapján folytathat. 3. Az intézmény gazdálkodásának jellemzői 3.1 Az intézmény, gazdálkodással kapcsolatos jogköre Az intézmény a fenntartó által megállapított költségvetés alapján önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik, a köznevelési törvény és az intézményre vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint, az intézmény főigazgatójának vezetői felelőssége mellett. Az intézmény a gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatait az intézmény a székhelyén látja el, a Fenntartó által jóváhagyott költségvetési kereten belül önálló bérgazdálkodást folytat. Az intézmény székhelyét képező épület, telek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat az egri Főegyházmegye Érseke gyakorolja, az Ingóságok: intézmény tulajdonát képezik. A székhely intézmény az általa használt ingatlanok tulajdonjogát nem ruházhatja át, illetve az ingatlanokat az illetékes tulajdonos és a Fenntartó hozzájárulása nélkül nem terhelheti meg, nem adhatja bérbe. Az intézmény igazgatója a rábízott vagyon felhasználásáról évente beszámolót ad a Fenntartónak, az intézmény átmeneti szabad kapacitását az igazgató az alaptevékenység sérelme nélkül a Fenntartó hozzájárulásával jogosult bérbe adni vagy egyéb módon hasznosítani. A tagintézmény az Egri Főegyházmegye és Jászberény Város Önkormányzata között létrejött szerződés alapján használhatja az Intézmény feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyont. A rendelkezésre álló vagyont az intézmény a feladatainak ellátásához a vagyonról és vagyongazdálkodásról szóló jogszabályokban, valamint a fenntartó és a Jászberény Város Önkormányzata vagyonrendeleteiben, szabályzataiban, megállapodásban foglaltaknak megfelelően használhatja, hasznosíthatja. Az Intézmény a fentiek szerint használatában lévő ingókat és ingatlanokat nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. 3.2 Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása Az intézmény, gazdálkodással kapcsolatos irányítási feladatait a gazdasági vezető látja el. Az intézmény önállóan gazdálkodik, a fenntartó által jóváhagyott költségvetés keretein belül a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, felhalmozási, felújítási kiadások vonatkoztatásában. A gazdasági ügyintézők munkaköri leírásukban szereplő feladatok elvégzésére jogosultak és azt elvégezni kötelesek. Feladataik közé tartozik többek között a házipénztár kezelése, átutalásos számlák kiegyenlítése, az étkezési térítési díjak kiszámlázása, kedvezményre jogosultságok figyelemmel kisérése, munkabérszámfejtés, adóbevallások elkészítése, adók határidőre történő átutalása, az intézmény ingatlan és ingó vagyonával kapcsolatos nyilvántartások naprakész vezetése időközönkénti leltározása. Az intézmény vezetője, illetve tartós távolléte esetén helyettesei utalványozási joggal rendelkeznek; ellenjegyzésre a gazdasági vezető jogosult. Ellenjegyzési jogával élve aláírásával igazolja, hogy - az intézmény számlázási nevére szóló - számlán szereplő költség, 10

11 gazdasági szempontból jogszerű, valamint a teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll. 3.3 Az intézményi étkeztetés biztosítása A székhely intézmény az étkeztetést külső beszállító igénybevételével saját melegítő konyhával rendelkező éttermében biztosítja. Az élelmezési nyersanyagnormát a helyi önkormányzat állapítja meg. Az étkezési térítési díjat a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény ai az étkezési nyersanyag-norma alapul vételével valamint a fenntartó által évente jóváhagyott belső szabályzat is rögzítik. A kedvezményeket a Gyvt. 151 (5) alapján intézményünk biztosítja. A tagintézmény saját főzőkonyhát működtet. Az élelmezési nyersanyagnormára, valamint az étkezési térítési díjakra a székhely intézménynél leírtak vonatkoznak. 4. Az intézmény szervezeti felépítése 4.1 Az intézmény vezetője A közös igazgatású köznevelési intézmény vezetője a főigazgató a Köznevelési törvény előírásai szerint felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért az intézmény egységek munkájának összehangolásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Az munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. A közös igazgatású köznevelési intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. A közös igazgatású köznevelési intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell. A közös igazgatású köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében helyetteseire, vagy az intézmény más munkavállalójára átruházhatja. Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: a főigazgató minden ügyben, a székhely és a tagintézmények igazgatói, igazgatóhelyettesei a gazdaságvezető, a gazdasági ügyintézők és az iskolatitkár az ügyintéző a munkaköri leírásukban szereplő ügyekben, az osztályfőnök és az érettségi vizsgabizottság jegyzője és szakmai vizsgabizottságok jegyzői az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi értesítő iratba való beírásakor. 11

12 4.1.2 A főigazgató akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend Távollétében (ebben a sorrendben) a székhely intézmény igazgatója, tagintézmény igazgatója, székhely intézmény általános vagy a tanügy igazgatási igazgatóhelyettese, a tagintézmény, műszaki igazgatóhelyettes, oktatási igazgatóhelyettes, nevelési igazgatóhelyettes. Az igazgatók és igazgatóhelyettesek hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor saját munkaköri leírásukban meghatározott feladatok mellett az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. A főigazgató döntési és egyéb jogait (pl. felvételi döntések esetén) részben vagy egészben átruházhatja az igazgatókra, igazgatóhelyettesekre, az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az igazgatókés igazgatóhelyettesek felhatalmazását A főigazgató által átadott feladat- és hatáskörök A főigazgató a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja az alábbiakat a székhely és a tagintézmény igazgatói számára intézményegységükben valamint a gazdasági vezető számára intézményi szinten: felelősség az intézményegység szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásáért a pedagógiai munkáért, az intézményegység munkarendje kialakításáért, az intézményegység belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a tanulók felvételi ügyeiben történő döntésért, az órarend készítésével kapcsolatos döntésekért, a választott tantárgyak meghirdetéséért, a tantárgyválasztással kapcsolatos tanulói módosítási kérelmekkel kapcsolatos döntésekért, az intézményegységi rendezvények szervezésével kapcsolatos tárgyalásokon az intézmény képviseletéért és a rendezvényekkel kapcsolatos döntésekért, a technikai alkalmazottak szabadságolási rendjének megállapításáért, szabadságuk kiadásáért.. a gazdasági vezető számára a szóbeli egyeztetést követően az élelmiszer szállítási szerződések megkötését, a terembérleti és más bérleti szerződések megkötését, gazdasági, az ügyviteli alkalmazottak szabadságolási rendjének megállapítását, szabadságuk kiadásának jogát. 4.2 A főigazgató közvetlen munkatársai Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. Az igazgató közvetlen munkatársai: az intézményegységek igazgatói. az igazgatóhelyettesek, a gazdasági vezető, az iskolatitkárok. 12

13 A főigazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen munkatársai a főigazgatónak tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. Az intézményegységek igazgatóit és az igazgatóhelyetteseket a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával, a fenntartó jóváhagyását követően az igazgató bízza meg. Intézményegység igazgatói és igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás határozatlan időre szól. Az igazgatók feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Személyileg felelnek a főigazgató által rájuk bízott feladatokért. Az intézményegység igazgatók és igazgatóhelyettesek távollétük vagy egyéb akadályoztatásuk esetén teljes hatáskörrel veszik át egymás munkáját, ennek során az intézmény főigazgatójával egyeztetve bármely olyan döntést meghozhatnak, amely a távollévő igazgató, vagy igazgatóhelyettes hatáskörébe tartozik. A gazdasági vezető és az iskolatitkár szakirányú képesítéssel rendelkező személyek, hatáskörük és felelősségük kiterjed a munkakörük és munkaköri leírásuk szerinti feladatokra. A gazdasági iroda dolgozóinak munkáját a gazdasági vezető irányítja. A gazdasági vezető távolléte esetén helyettesítése a gazdasági ügyintéző feladata. A helyettesítést ellátó munkavállaló döntési jogköre a saját munkaköri leírásában meghatározott feladatok mellett a helyettesítendő munkakörrel kapcsolatos azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. 4.3 Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény szervezeti felépítését a következő oldalon szereplő szervezeti diagram tartalmazza. 4.4 Az intézmény vezetősége Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenységét) középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai. Az intézmény vezetőségének tagjai: főigazgató intézményegységek igazgatói, az igazgatóhelyettesek, a gazdasági vezető, az iskolatitkárok, a szakmai munkaközösségek vezetői Az intézmény vezetősége mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, így az iskolaszék képviselőivel, a szülői munkaközösség választmányával, a diákönkormányzat vezetőjével. A diákönkormányzattal való kapcsolattartás a főigazgató valamint intézményegység szinten az igazgató feladata. A főigazgató, valamint intézményegységet érintő esetben a intézményegység igazgató felelős azért, hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét megteremtse, meghívja a diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az értekezletekre, amelyekhez kapcsolódóan a diákönkormányzat véleményét be kell szerezni Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak és szabályzatoknak aláírására a főigazgató egy személyben jogosult. Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével érvényes. 13

14 4.5 A pedagógiai munka ellenőrzése Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzése a főigazgató feladata. Az intézményben az ellenőrzés az főigazgató kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez azonban rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait az e szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri leírása, valamint a pedagógus teljesítményértékelési rendszer teremti meg. A munkaköri leírásokat legalább háromévente át kell tekinteni Munkaköri leírásuk kötelezően szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és pedagógusok pedagógiai és egyéb természetű ellenőrzési kötelezettségeit: intézményegységek igazgatói, az igazgatóhelyettesek, a gazdasági vezető, az iskolatitkárok, a szakmai munkaközösségek vezetői. az osztályfőnökök, a pedagógusok. A munkavállalók munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy azok másolatát az irattárban kell őrizni. Az intézményegységek igazgatói igazgatóhelyettesei és a munkaközösség-vezetők elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá az intézményegységek igazgatói utasítása és az intézményegységek munkatervben megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatokban. Az intézmény vezetőségének tagjai és a munkatervben a pedagógus teljesítményértékelésben való közreműködéssel megbízott pedagógusok szükség esetén az intézményegység igazgatói, igazgatóhelyettesei, a munkaközösség-vezetői, külön megbízására ellenőrzési feladatokat is elláthatnak. A rájuk bízott ellenőrzési feladatok kizárólag szakmai jellegűek lehetnek. A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell meghatározni. Az ellenőrzési területek kijelölésekor a célszerűség és az integrativitás a meghatározó elem. Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek: tanítási órák ellenőrzése (igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők), tanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértői kompetenciával, a naplók folyamatos ellenőrzése, az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése, az SzMSz-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári intézkedések folyamán, a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése. az ügyeletesek munkájának ellenőrzése. 14

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Csirmaz István igazgató 2013. Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola SZMSZ 2013. Március

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Eger, 2013 Érvényes: Véleményezte: Elfogadta: Nyilvánosságra hozatal helye: Jogszabályi

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat A Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta a Klebelsberg

Részletesebben

Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és. Gimnázium

Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és. Gimnázium S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 2013. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat A Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Pécsi

Részletesebben

SzMSz 2013. Szervezeti és működési szabályzat

SzMSz 2013. Szervezeti és működési szabályzat SzMSz 2013 Szervezeti és működési szabályzat Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola 3600 Ózd, Petőfi út 20. Ikt.szám:126-II/93/2014 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Kecskeméti Református Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. OM azonosító: 027777. A szabályzat érvényes: 2014.

A Kecskeméti Református Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. OM azonosító: 027777. A szabályzat érvényes: 2014. A Kecskeméti Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 027777 A szabályzat érvényes: 2014. március 31-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapdokumentuma, alapfeladatai

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapdokumentuma, alapfeladatai Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti

Részletesebben

GYŐRZÁMOLYI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

GYŐRZÁMOLYI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. GYŐRZÁMOLYI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 20 2013. 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyási záradékok 1/ A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület a 2013. május 16-án megtartott rendkívüli értekezletén

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Jakab Sándorné igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat 031593 Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom 1 Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat JANKAY TIBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 7 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat Felülvizsgálat: 2013. március 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

4.8 Az intézmény szervezeti felépítése... 13

4.8 Az intézmény szervezeti felépítése... 13 A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABS BÁLYZAT 2013 TARTALOM 1 Általános rendelkezések... 7 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2 A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnok Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 2 1.2

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu OM: 201531 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS KÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI KÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Hild József Általános Iskola Készítette: Rajnainé Sima Etel A nevelőtestület testület elfogadásának dátuma: 2013. március 26. A Szülők közössége

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Hatályos: 2013. szeptember 1-től Aktualizálva: 2013. szeptember 15-én Kaukerné Kovács

Részletesebben