Kérdések a MULTIKULTURÁLIS NEVELÉS tárgyköréből 1 Választható tárgy, 2006/2007. Dr. Kovács Zoltán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kérdések a MULTIKULTURÁLIS NEVELÉS tárgyköréből 1 Választható tárgy, 2006/2007. Dr. Kovács Zoltán"

Átírás

1 Kérdések a MULTIKULTURÁLIS NEVELÉS tárgyköréből 1 Választható tárgy, 2006/2007. Dr. Kovács Zoltán Romániában, a jelenlegi időszakban a nevelési eszmény az individuum szabad, teljes körű és harmonikus fejlődése autonóm és alkotó személyiség kialakítása érdekében. Ezzel együtt olyan állampolgárokat kellene nevelnünk, akik számára a legfontosabb az emberi méltóság, akik az értelmes (kulturált, harmonikus, erkölcsös) életben látják az élet értelmét. Az ilyen ember törekszik az anyagi jólét biztonságára, a test örömeinek is hódol, aki egyaránt hangsúlyt fektet a szellemi értékekre és a lelki örömökre. Mindezek feltétele a társadalomhoz, annak tagjaihoz tekintet nélkül azok kulturális sokféleségére fűződő pozitív viszonyulás. 1. A multikulturalitás és az interkulturalitás fogalma a) A multikulturalitás a különböző kultúrák egymás mellettisége, anélkül, hogy azok különösebb hatással lennének egymásra. b) Az interkulturalitás leginkább a különböző kultúrák egymásra hatását, főként a többségi kultúrának a kisebbségire gyakorolt integráló, olykor asszimiláló folyamatát is jelenti. c) a jövő a multikulturális, multietnikus, soknyelvű társadalomé, az oktatásban prioritást kell kapnia a sokszínűség tiszteletének, a másként, a sokféleképp gondolkodás elfogadásának. d) A gyermekek otthonról hozott norma, érték és szokásrendszer jellemzői nagyban meghatározzák a tanulók gondolkodásmódját, viselkedését, érzelemvilágát. 2. A multikulturális nevelés a) A nevelés akkor eredményes, ha ismerjük a tanulók társadalmi kulturális környezetét. b) A különbözőség, sokoldalúság megértése és elfogadása az oktató számára több fontos feladatot jelent. c) A kulturálisan fogékony iskola méltányolja a diákok sajátos kulturális értékrendszerét, de nem feledkezik meg a valamennyi ember számára közös humán szükségletek kielégítéséről sem. d) A multikulturális nevelés sikeressége a szülőkkel való együttműködésen, a helyes osztálytermi légkör kialakításán, a tanár diák kapcsolat formálásán múlik. 3. Egymás elfogadása a) Egymás elfogadása, tisztelete, békés egymás mellett élése alapvető emberi érték. b) Az előítéletek, sztereotípiák, etnikai konfliktusok akadályozzák a fenti értékek elérését. c) Az egyéniség, az egyediség és a különbözőség, az emberi létezés sokféleségének elfogadása saját magunk és mások pozitívabb szemléletéhez vezet. 4. A multikulturális tanulás a) A tanulás kulturális kontextusba ágyazott, a tanulási stílus preferenciája kultúrafüggő. b) A gyermekek jobban tanulnak, ha a tanítás a tanulási stílusokhoz igazodik. c) A tanulási stílusokat a kultúra érzékeny pedagógia szolgálatába kell állítanunk. d) A kooperatív tanulás és a multikulturális tanulás között kapcsolat van. A kooperatív technikák kihatnak a tanulási teljesítményre, a csoportközi viszonyokra, a bevándorlók, az etnikai kisebbségek gyermekeire, a fogyatékkal élő gyermekekre. 1 Gyűjteményünkben szereplő kérdések túlnyomó többségét Torgyik Juditnak, a székesfehérvári Kodolányi János Főiskola előadó tanárának a könyvéből vettük át szíves beleegyezésével (Torgyik, 2005), akinek ezért hálás köszönettel tartozunk. Anyagának rendelkezésünkre bocsátását köszönjük Bernat Simonanak is, a kolozsvári BBTE adjunktusának. Gyűjteményünk végén található irodalomjegyzékben tüntettük fel a többi, kisebb nagyobb mértékben felhasznált forrást is. Szerzőiknek ezúton fejezzük ki köszönetünket. Kovács Zoltán

2 5. A kisebbségek és a média a) A médiának torzító hatása van, a kisebbségi kultúra kérdéseiről nem alakítanak ki megfelelő képet a fogyasztókban. b) Az etnikai kisebbségek, nők férfiak, fogyatékkal élők, a különböző társadalmi osztályokhoz tartozók problémái alulreprezentáltak a médiumokban. 6. A kultúra fogalmának különböző meghatározásai a) Korábban a kultúrát főként a különböző tudományágakban felhalmozódott érték és ismeretrendszerrel, az elit és a hatalom fogalmával kapcsolták össze. b) Később az antropológusok hozzájárulásával a kultúra értelmezése tágabb jelentést nyert. A kultúra a hiedelmek, hagyományok, értékek, normák, szimbólumok, a nyelv és a technika komplex egészeként, összességeként értelmezhető, amelyek az ember életét mindennapjai során körülveszik, jellemzik. c) A kultúra az élet egy meghatározott módja, az élet különböző problémáira adott válaszlehetőségek széles skálája. d) A kultúra az emberiség társas, társadalmi öröksége. 7. A kultúra jellemzése a) Tartalmát tekintve a kultúra magába foglal mindent az ősember barlangrajzaitól a mai kor emberének információs és kommunikációs technológiájáig. b) A kultúra nem statikus, inkább dinamikusan változó, megújuló rendszer. c) Az új szavak megjelenése, a divatirányzatok az öltözködésben viszonylag kis mértékben változtatják meg a kultúrát. Mégis jeleznek egy bizonyos tendenciát. Más tényezők, például a technikai fejlődés gyorsabb, radikálisabb változást idézhet elő a kultúrákban. d) A kultúra általános, mert minden emberi közösségnek, társadalomnak saját kultúrája van, és speciális, mert egymás mellet élő, sokszínű változata létezik. 8. A kultúra mint az élet problémáira adott válaszlehetőség a) Az életben találunk olyan problémahelyzeteket, amelyre az emberiségnek univerzálisan választ kell adnia, minden társadalmi rendszerben, korban. Ilyenek például a táplálék, a lakás, az egészségvédelem, a valakihez tartózás igénye. b) Noha a problémák univerzálisak, a válaszok egyediek, és nagyfokú változatosságot mutatnak. c) Az emberek eltérő alkalmazkodásmódok (minták, szokások, módszerek) szerint sikeresen adaptálódnak a környezethez. d) A gyermek átveszi a normákat, hiedelmeket, nézeteket, tapasztalatokat, és maga is aktív gyarapítójává válik a kulturális javaknak. 9. A kultúra legfontosabb elemei a) A kultúrának anyagi (materiális), és szellemi (non materiális) elemei vannak. b) A előbbibe a tárgyiasult alkotások (tárgyak, építmények, eszközök), utóbbiba a nyelv, az értékek, szokások, normák, ismeretek, tudás. c) Minden kultúra hat fő elemből áll: hiedelmek, értékek, normák, szimbólumok, technológiák és a nyelv. d) Az emberi szellem szimbólumokban manifesztálódik, és»szimbolikus formák«mítoszok, a nyelv, a művészet, a vallás, a történelem, a tudomány segítségével ragadja meg a világot. 10. Az értékek mint a kultúra egyik eleme a) Az érték valamilyen emberi tevékenység (erőfeszítés) tárgyi, illetve alanyi eredménye, amelynek objektív fontossága, illetve szubjektív jelentősége van az egyén, a közösség, a társadalom számára. b) Az értékek egy adott kultúra kollektív elképzelései arról, mi a jó, mi a helyes és mi a helytelen, mi kívánatos, és mi elutasítandó. 2

3 c) Az értékek központi aspektusai a kultúrának. d) Az emberiség alapvető értékei sok hasonlóságot mutatnak, de drámai különbségek is léteznek az értékrendszerek között, az értékek megvalósítási módját illetően. e) Bizonyos népcsoportoknál az individualisztikus értékrend, másoknál a kollektív értékrend, a kooperáció a követendő. 11. A normák mint a kultúra egyik eleme a) A normák kultúrafüggő képződmények, meghatározzák, mit tehetünk, és mit nem. b) A normák elképzelések, mi elfogadható és mi elfogadhatatlan. c) A normák követésre méltó minták, eligazodási pontok. Betartásukat a társadalmi kontroll felügyeli. d) Vannak íratlan erkölcsi normák, illemszabályok, és vannak rögzített, jogi normák. 12. A hiedelmek mint a kultúra egyik eleme a) A hiedelmek olyan meggyőződések, hitek, elképzelések, amelyek mindennapjainkat befolyásolják, megoldást kínálnak a problémák megoldására. b) Hiedelmek a mítoszok, legendák, népmesék, vallási és filozófiai nézetek, babonák. c) Mindezek nagyfokú változatosságot mutatnak tájanként, népcsoportonként. 13. A technika mint a kultúra egyik eleme a) A kulturális evolúció az ipari fejlődés következménye. A kultúrák sokszínűségét a technikai fejlettség is meghatározza. b) A technikai civilizáció körébe sorolhatóak a legkülönbözőbb tárgyak, eszközök, szerszámok, gépek, elektromos berendezések stb. c) Vannak közösségek, amelyeket a technikai civilizáció alig érintett, mások a csúcstechnológiára alapozzák gazdasági életüket. d) Az ipari forradalom, az elektronika és a számítástechnika megannyiszor erőteljes lendületet adott az emberiség fejlődésében. e) A modern technika a felnövekvő gyermekek számára természetes, az idősebbeknek nehézséget okoz az alkalmazása. A generációk közötti tanulás új jellege jelent meg, a fiatalabbak tanítják az idősebbeket. 14. A szimbólumok mint a kultúra egyik eleme a) A szimbólumok az élet sorsfordulóihoz (születés, nagykorúsítás, házasság, halál stb.) kapcsolódnak. b) Különböző rituálék alakultak ki, amelyek szimbolikus jelentést és elemeket hordoznak. Valaminek a lezárulását, másnak a kezdetét jelzik. Az érettségi bankett, a törzsi beavatási rítus jelzi a felnőtté válás idejét. c) Hozzájárulnak az egyén új élethelyzetéhez történő sikeres alkalmazkodásához. d) Az emberi kultúra, civilizáció szimbolikus rendszereket használ. e) Az ember képes szimbólumokat, szimbólumrendszereket létrehozni, használni. 15. A nyelv mint a kultúra egyik eleme a) A nyelv ugyancsak szimbólumok rendszere, a kommunikáció, az információátadás és a kultúra egyik meghatározó eleme. b) A nyelv közvetíti a kulturális tartalmakat, a kultúra hordozója, fejlődésének záloga. Együtt fejlődik a kultúrával: új szavak, szókapcsolatok keletkeznek. c) A népcsoport, amely elhagyja nyelvét, és egy másik nép nyelvét veszi fel, kultúrája elsorvadásának kockázatát vállalja. d) Az anyanyelv ápolása minden nép számára alapvető kulturális érték, különösen az a kisebbségi népcsoportok számára. 3

4 e) A különböző nyelvek a világ kulturális gazdagságát, sokszínűségét fejezik ki, némelyik jelenleg is kihalófélben van. 16. Kulturális univerzálék a) Az emberi faj közös természetét vizsgálva a viselkedésnek vannak olyan egyetemes mintázatai, kulturális univerzáléi, amelyek minden kultúrában megtalálhatók. b) Néhány példa: család, családi ünnepek, csecsemőgondozás, díszítőművészet, étkezési időrend, gesztusok, hajviselet, házasság, lakás, nevelés, szabályjátékok, szemérem, tánc, tisztaság, udvarlás, üdvözlés, zene, temetés, számolás, stb. c) A nevelés minden kultúrában, korban különbözik, és az adott csoport norma vagy értékrendszerétől, szokásvilágától függ. d) Nyomon követhető a nevelés változása a korszellem, a technika változásával együtt. 17. Kulturális evolúció, kulturális relativizmus a) Az emberiség fejlődése a biológiai evolúció mellett a kulturális evolúcióban érhető tetten. Ennek eredményeképpen lehetővé válik a gyors kulturális változásokhoz történő alkalmazkodásunk, amit adaptációnak nevezünk. b) Az alkalmazkodás tanulást követel meg az egyéntől, hiszem a kultúra egyes elemeit társas interakció során sajátítjuk el, tanulással, tanítással, problémamegoldással. c) A kultúra megtanulására egyedül az ember képes. A kultúra egyedülállóan emberi. d) Az ember a környezetéhez mind biológiailag, mind kulturálisan adaptálódik, sőt azt aktívan formálja is, hozzátesz valamit. 18. A kultúra relatív jellege a) A kultúra relatív jellegű, mivel értékei, normái, hiedelmei csakis az adott kontextussal érthető meg, és értelmezhetők. b) Az univerzálisan jelentkező problémákra az ember kontextustól függő megoldásokat talál. Például, a játék mint a szabadidő eltöltésének, a pihenésnek és a szórakozásnak kiváló eszköze. c) A gyermek játéka függ a környezettől, a család társadalmi helyzetétől, az etnikai csoporthoz tartozásától, nemétől. d) A fiúktól és lányoktól elvárt, helyesnek tartott viselkedés, magatartásminta tartalma a nemi szerepek viszonyrendszerében különbözik, kultúránként változik. A kultúra változása viszont maga után vonja a nemi szerepek változását is. 19. Etnocentrizmus és kulturális relativizmus a) Olykor hajlamosak vagyunk saját kultúránk normáit, értékeit, szokásait standardként elfogadni, és más kultúrát az általunk természetesnek vett, a megtanult minták alapján szemlélni. b) Azt a jelenséget, amikor saját kultúránk megoldásmódjait egyedül üdvözítőnek, jónak, követendőnek tartjuk, másokét pedig a miénkkel szembeállítva szemléljük, etnocentrizmusnak nevezzük. Pl. az ókori görögök a rajtuk kívül levőket a barbároknak, a középkorban a keresztények a nem keresztényeket pogányoknak tekintették. c) Az etnocentrizmus jellemzője, hogy az adott csoport tagjai magukat más csoportok tagjainál jobbaknak, tökéletesebbnek hiszik. d) Amikor saját kultúránk szemüvegén, megrögzött szokásain keresztül nézzük a többi kultúrát, nem csupán félreértésekhez vezethet, de komoly konfliktusok forrásává, összeütközések kiindulópontjává is válhat. 20. A kuturális relativizmus a) A kuturális relativizmus jelensége az etnocentrizmussal ellentétetes fogalom. b) A kuturális relativizmus szerint minden kultúra és annak egyes eleme csakis saját kontextusában, tágabb összefüggéseivel együtt értelmezhető. 4

5 c) A kuturális standardok relatívak. d) A természeti tájhoz való alkalmazkodás változatos képet mutat. 21. Szubkultúrák (Mikrokultúrák) a) A kultúrát értelmezhetjük mind a szélesebb társadalom, mind az individuum szempontjából. b) A társadalom kisebb csoportokra osztható, amelyeknek megvan a maguk világa. c) A szubkultúrák vagy mikrokultúrák a társadalom egyes szegmenseinek a sajátos kultúrája, azaz közös hiedelemvilága, normái, értékei stb. ami csak rájuk, a társadalom egészére már nem jellemző. d) A szubkultúrák saját nyelvvel, szókészlettel, öltözködési, étkezési jegyekkel, vagy sajátos vallási és politikai meggyőződéssel rendelkeznek. 22. Szubkultúra típusok a) A világ nagyvárosaiban a migráció következtében számos szubkultúra él egymással párhuzamosan. b) Szubkultúrát alakíthatnak ki a hasonló értékrenddel és a többi kulturális jeggyel rendelkező egyének is. c) A társadalmi réteghez tartozás, a státuskülönbségek megteremtik a maguk saját szubkultúráját. A kiváltságos felső tízezer más normákra épít (lásd gyermeknevelés), mint például a középosztály vagy a társadalom peremén élők csoportja. d) A különböző térségekben élő etnikai csoportok, vagy az azonos foglalkozást űzők is eltérő szubkultúrákhoz tartoznak. Minden nép kialakította a maga nemzeti kultúráját. A vallás szintén szubkultúrák létrehozója. 23. Szubkultúrához tartózás a) Az egyén egyszerre több szubkultúrának is tagja, ugyanakkor a mikrokultúrák is állandó kapcsolatban állnak egymással. b) A szubkultúrákra tagolódás számos szempont alapján lehetséges: külön mikrovilággal rendelkeznek a nők, és a férfiak, a katonák, a főiskolások, egyetemisták, a tanulók, az eminensek, a jó sportolók, vidéki és városi lakók, az idősek és a fiatalok stb. c) A legtöbb szubkultúra békésen megfér egymás mellett. d) Kivételt képeznek a deviáns szubkultúrák, amelyek normaszegők, az általánosan elfogadott értékrendszer ellen lázadnak (szélsőséges szekták, bűnözők, hippik). 24. Szubkultúrák az iskolában a) A kulturális sokszínűség az iskolában is megtalálható, hiszen különböző szubkultúrákból jönnek. b) De különbözik egymástól az egyházi, az alternatív, és az állami iskola is, hiszen mindegyiknek saját belső szervezeti kultúrája, szokás, érték és normarendszere. Vannak hagyományai, saját ünnepei, a diákoknak saját egyenruhája stb. c) A mi tudatuk, az együvé tartózás igénye külső jegyekben is tárgyiasul: logó, címer, embléma. d) Az iskola céljai, küldetése pedagógiai programjában, szervezeti és működési szabályzatában is kifejezésre jut. e) Az oktatási folyamat mindennapi rituálékkal, szokásokkal jár együtt. Az iskola létrehozza a maga szubkulturális világát mind a tanárok, mind a diákok körében (különböző baráti, érdeklődésű, évfolyamú, tagozatú, nemű és etnikumú csoportok). 25. A többségi és a kisebbségi csoportok viszonya a) Egyazon kultúrán belül megtalálhatjuk a kulturálisan, gazdaságilag és politikailag domináns helyzetű többségi, és a kisebbségi csoportokat is, amelyek többnyire az előbbi jellemzőkkel nem rendelkeznek. b) Akkomodációról beszélünk akkor, amikor eltérő, elkülönült kultúrák élnek egymás mellett egyazon ország plurális keretein belül egyenrangú státusban 5

6 c) Akkulturációról beszélünk akkor, ha az egyik kultúra kapcsolatba kerülve a másikkal átvesz bizonyos elemeket. Az etnikai kisebbség adaptálja a többségi csoport kultúráját, átveszi nyelvét és a többség szokásvilágát, ünnepeit, miközben lassan elveszti saját, önálló kultúrájának megkülönböztető jegyeit. d) Az asszimiláció során a kisebbségi etnikai csoport teljes egészében beolvad a többségbe, teljesen feladva önálló kulturális rendszerét. 26. Az akkulturáció további típusai a) Integráció esetén a kisebbség saját kultúráját megtartva, magáévá teszi a domináns kultúrát is. b) Szegregációról beszélünk, ha a kisebbség bezárkózik a saját kultúrájába, elkülönül. c) Anómia áll fenn, ha a kisebbség elutasítja saját kultúráját is, de a domináns kultúrát is. d) A kisebbségnek ahhoz, hogy egyenlő életeséllyel rendelkezzen, többnyire kénytelen a többségi kultúrába integrálódni. 27. A kultúra az egyén szempontjából a) Az egyének, csoportok, de az egyes egyének is rendelkeznek saját kultúrával. Az egyén saját munkája révén hozzájárul kultúrájának alakításához, fejlesztéséhez. A kultúrának megvannak az egyes individuumokra jellemző sajátos és jól körülhatárolható vetületei. b) Az egyének saját szűrőjükön, egyénileg és differenciáltan élik meg az őket körülvevő kultúra világát. c) Legtöbbször a kultúra, a kulturális komplexitás észrevétlenül válik az egyén részévé, hatása nem mindig tudatosul az egyénben, és minden egyén számára különbözőképpen jelenik meg. Ezért a kultúra az azonos kultúrához tartozó egyének között is konfliktushoz vezethet. d) Egy egy mikrokultúrához tartozás (például, nem, vallás, neveltetés, családi helyzet, lakás, gazdasági helyzet) nagyban meghatározza az egyén kulturális identitását. 28. Az enkulturáció és a szocializáció a) A kulturális tanulás folyamatát, a társadalomba való betagozódást enkulturációnak nevezzük. b) Az enkulturáció során a hagyományokon keresztül sajátítjuk el kultúránk értékeit. c) Az enkulturáció a szocializációnál tágabb fogalom, aminek során az ember kultúrlénnyé válik. d) Az enkulturáció során általános érvényű kulturális tartalmak elsajátításról van szó, a szocializáció során inkább a speciális érvényű kulturális elemek elsajátításáról. 29. Az individualizáció a) A szocializáció a társas társadalmi érintkezések egy egész életen át tartó folyamata, amelynek révén az egyén bevezetést nyer a társadalomba, miközben kialakítja saját identitását. b) Ennek során nagy szerepe van a családnak, szülőknek, nagyszülőknek, kortárscsoportnak, az intézményes nevelésnek, a munkahelynek, tömegkommunikációs eszközöknek. c) A kulturális tanulás tudatos és nem tudatos folyamat eredménye, némelykor direkt, máskor indirekt tanulás útján megy végbe. d) A kisgyermek a felnőtteket utánozó magatartása, modellkövetése, a felnőttek értékeinek, normáinak átvétele a szocializációs folyamat része. Kezdetben kész mintákat vesz át, de a kor előrehaladtával az egyén mindinkább személyes döntésekkel él, miközben kialakul egyénisége, individualizálódik. 30. Az iskola és a rejtett tanterv szerepe a multikulturális nevelésben a) A kulturális értékek átöröklésében nagy szerepe van az iskolának. b) A tanuló a tantervben, a tananyagban megfogalmazott tartalmakon kívül azonban nem tervezett kérdéseket is megismer, amelyek leginkább a rejtett tanterv kereteibe tartoznak. 6

7 c) A gyermek eltérő kultúrákból érkezve naponta az iskolába, és miközben emberi igényeik, humán szükségleteik azonosak, addig egyéni érdeklődésük, tapasztalataik, képességeik, a világról vallott felfogásuk értékeik, normáik, szokásviláguk, vallásuk egyes elemei különbözőek lehetnek. d) Eltérő személyiségük, és az őket ért különböző környezeti, kulturális hatások eredményeképpen az iskolai nevelés során közvetített tartalmakat is igen differenciáltan értelmezik. 31. Multikulturális elvárások a pedagógustól a) A tanárnak ismernie kell az individuális különbségeket és a közös csoportjellemzőket egyaránt. A pedagógus akkor jár el helyesen, ha ismeri tanulóinak egyéni, szociális és kulturális jellemzőit, ha a különböző humán szükségleteikre megtalálja a megfelelő pedagógiai választ. b) A heterogén diákság adta feladatokkal a pedagógus akkor tud megbirkózni, ha tudatosan felkészül a multikulturális társadalom jellemzőire. c) Ehhez a pedagógusnak nyitottnak kell lenni a környezetében lévő különböző mikrokultúrák megismerése iránt, jó ha rendelkezik kultúraközi kompetenciákkal: tolerancia, empátia, elfogadás, a mások kultúrája iránti érdeklődés, nyitottság. d) A pedagógust a gyermekek megértése, az adaptív alkalmazkodás képessége kell jellemezze. Képezheti magát, de a legfontosabb a személyes tapasztalatszerzés, a közvetlen megismerés, személyes kapcsolat. 32. Multikulturális társadalom a) A fejlett világ számára a 21. század, főképp a második világháború után, a multikulturális társadalmak időszaka. b) A multikulturalitás azóta még inkább egyre erősödő folyamatot képez. c) A bevándorlási tendenciákat leginkább olyan fiatalok kezdeményezték, akik saját hazájukban is nehéz helyzetben voltak, anyagi gondokkal küzdöttek, így a fogadó országban is hátrányos helyzetbe kerültek, nem ismerték a nyelvet, egy új, ismeretlen ország kulturális szokásait kellett megtanulniuk, miközben a munkaerőpiacon is hátrányba kerültek a hazai munkavállalókkal szemben. d) A 20. század második felében felerősödött migrációs folyamat napjainkra korántsem fejeződött be, hiszen a különböző háborús konfliktusok, például Jugoszlávia felbomlása, a balkáni ellentétek, az észak írországi összetűzések sora, illetve az európai integrációs folyamat újra és újra aktuálissá teszi a kérdést. 33. Globalizáció és multikulturális társadalom a) A multikulturális társadalom jelensége szorosan összekapcsolódik a világban nemzetközi szinten jelentkező globalizációs tendenciákkal. b) A globalizáció hátterében ott áll az elmúlt két évszázad felgyorsult technikai gazdasági műszaki fejlődése. c) Az új találmányok, technikai változások lehetővé teszik a különböző országok, földrészek közti gyors közlekedést és kommunikációt. d) A telefon, a fax, az Internet megjelenése gyors személyi, hivatali, banki ügyintézést eredményezett, egyszerűbbé vált a kereskedelmi, gazdasági folyamatok bonyolítása is, miközben a közlekedés, főként a légi közlekedés fejlődésének köszönhetően, a személy és áruszállítás ideje mind rövidebb lett. 34. Multinacionális vállalatok, multikulturális társadalom a) Az új találmányok révén korábban elképesztően nagynak tűnő távolságok tűntek el, a szomszédos és a távoli országok munkaerőpiacának, lakosainak elérése leegyszerűsödött, így gomba módra jöttek létre a multinacionális vállalatok, amelyek leányvállalataikkal behálózzák a világot, termékeik a Föld szinte minden országában ismertté váltak. 7

8 b) A multinacionális vállalatok jellegüknél fogva sajátos munkamorált, szervezeti stílust alakítanak ki, több ország közös vállalathoz tartozó dolgozóinak együttműködését, különböző országban élő, különböző anyanyelvű, vallású, kulturális sajátosságokkal, eltérő szokásvilággal jellemezhető emberek együttműködését, kooperációját, közös munkáját kívánják meg. c) A globalizációs tendencia azonban nem áll meg az ipar, a mezőgazdaság vagy a szolgáltatások szintjén. Az új és ma már általánosan elterjedt infokommunikációs technológiák és a szállítás felgyorsulása révén az egyes kulturális termékek gyorsan és könnyen eljutnak egyik országból a másikba, befolyásolva ezzel távoli országok kultúráját, fejlődését, nem utolsósorban ízlésvilágát. d) A felélénkülő turizmus hasonló folyamatot indukált, ugyanakkor tovább növeli a kultúrák kölcsönhatásának esélyét. 35. A világ egységesülése a fogyasztás szempontjából is a) A világ a fogyasztás szempontjából is egységesül. b) A trendeket, a divatáramlatokat ugyanazok a nemzetközileg ismert cégek diktálják a Föld különböző kontinensein, és az elektronikus média kínálta reklámlehetőségeknél fogva időbeli késés nélkül tudják termékeiket propagálni a Föld egymástól földrajzilag távol eső pontjain. c) A globalizációhoz az amerikanizáció jelenségével párosul, ugyanis az Egyesült Államok vezető gazdasági ereje rányomja bélyegét számos ország gazdaságára, nem kis mértékben befolyásolva azok fejlődését. d) A globalizáció magával hozza a felerősödő munkaerő vándorlást, az egységesülő piac, az egységes európai pénz megjelenését és a mindezeket kísérő különböző konfliktushelyzeteket. 36. A migráció a) Mind a turizmus, mind az általánosan érvényesülő gazdasági változások együtt járnak a növekvő szintű migrációs folyamattal. b) A népesség kedvezőbb munkalehetőségeket keresve a gyors utazásnak és az egységes európai piacnak köszönhetően könnyebben vándorolhat, telepedhet le egy másik országban, és ahogy a tapasztalatok mutatják, a letelepedés már nem csupán időszaki kiküldetést jelent, az alacsonyabb gazdasági helyzetű országok állampolgárai közül többen döntenek a végleges maradás mellett. c) A kulturális kölcsönhatás erősödni látszik mind az egyén, mind pedig a társadalom életében, ilyen módon korunk népessége a globalizációs tendenciák aktív résztvevőjévé válik. d) Egy egy ország népessége, gazdasága egyre inkább függ a más országokban, társadalmakban zajló változásoktól, más szóval azt mondhatjuk, hogy az interdependencia korát éljük. 37. Igény a nemzeti identitás megőrzésére a) Már a Delors jelentés (1997) is rámutatott, hogy a globalizációs tendenciák felerősítik az igényt a nemzeti identitás megőrzésére, miközben mind nagyobb szükséglet mutatkozik más népek megismerése, kultúrájának tisztelete iránt. b) Lényeges, hogy a multikulturális oktatás a kohézió eszköze legyen, hiszen az iskolai nevelésnek szembe kell néznie a társadalmat alkotó csoportok kulturális megnyilvánulásainak gazdagságával is, meg kell tanítania a békés társadalmi együttélést, és ösztönöznie kell a demokratikus társadalmi részvételt. b) A fejlett nyugat európai országok akkor kezdtek komolyan foglalkozni a bevándorlók problémáival, amikor már tömeges méretekben érzékelték, hogy a vendégmunkások nem kívánnak hazatérni, családjukat a fogadó ország területén alapítják meg, gyermekeik itt születnek, és hosszú távon szintén ebben az országban kívánják taníttatni őket. c) A nagy befogadó országokban a kulturális különbségekből eredő problémák az oktatás szintjén is jelentkeztek. d) Egyre inkább világossá vált, hogy a multietnicitásra az iskolarendszernek is válaszolnia kell. Az 1960 as években kidolgozták a célországokban köztük például Németország, Svédország, Kanada és az USA a multikulturális oktatás koncepcióját. 8

9 38. A multikulturális oktatási koncepció bevezetése a) Felismerték, hogy a multikulturális oktatási koncepció bevezetése azért is elodázhatatlan, mert így csökkenthetők a kisebbségben lévő, bevándorló családok hátrányai és a többség idegenkedése velük szemben, miközben hosszú távon az integrálódás elősegítéséért, a munkahelyi, az iskolai és a társadalmi beilleszkedésért tesznek nagyon jelentős lépéseket. b) Az oktatás ily módon fontos kohéziós erővé válik, elkerülve, hogy maga is kirekesztő tényező legyen. c) A célországok kezdetben a nyelvoktatás területén kezdeményeztek változtatásokat, hiszen a bevándorlók körében tapasztalt nyelvismereti hiányosságok miatt Németországban például az ott élő török vendégmunkások gyermekei számára Törökországból hoztak anyanyelvi tanárokat, és a vendégmunkások gyermekei külön osztályokban török nyelven tanultak. d) Hamarosan rájöttek azonban az eljárás hiányosságaira, mert a gyerekeket a többségi diákoktól szeparálva oktatták, és a tanulók a német nyelv megfelelő ismerete és a fogadó ország kultúrájának kielégítő ismerete nélkül nem tudtak megfelelő módon beilleszkedni egy új hazát jelentő idegen országban. Ugyanakkor a német gyerekek is anélkül nevelkedtek, hogy közvetlen, napi kapcsolatuk lett volna a török bevándorló tanulókkal az iskolában. Persze a bevándorlók második generációjánál már megváltozott a helyzet, fokozatos javulás figyelhető meg ezen a téren. 39. A kirekesztődés, a lemorzsolódás veszélye A Delors jelentés rávilágít arra, hogy sok gyerek helyzetén az iskolai oktatás nem javított, hanem inkább rontott: a globalizálódó világ iskoláiban számos diákot érint a kirekesztődés, a lemorzsolódás veszélye. b) Így az intézményes nevelés nem érheti be azzal a minimális toleranciával, amit a nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális értékei iránt mutat, hanem szolidárissá kell válnia az említett csoportok szociális gazdasági problémái iránt is. c) Az iskolának fel kell lépnie a szegénység elmélyülésének és a kirekesztődésnek a megakadályozásáért, valamint különböző társadalmi, etnikai csoportok közt kialakult konfliktusok és a kommunikációs szakadék további mélyülése ellen. d) A globalizáció hatására fellépő egyenlőtlenségek növekedése szorosan összefügg a szegénység terjedésével. 40. Holisztikus problémák a) A világtendenciákkal együtt járó holisztikus problémák, így az előítéletes magatartás, a kirekesztés ellen csupán egy járható út van, a különböző kulturális, vallási, társadalmi csoportokhoz tartozó emberekről szóló kölcsönös informálódás, a Földet érintő globális problémák iránti érzékenység, a kölcsönös felelősségtudat erősítése tanítványainkban. b) Ha megtanítjuk a gyerekeknek elfogadni, megérteni a különböző kultúrák eltérő szempontjait, elkerülhetjük a konfliktusokat, és megállíthatjuk az erőszakos magatartást. c) A konfliktusok többnyire az információhiányból származnak, és amikor egy egy diáknak szembe kell néznie egy konfliktussal, gyakori, hogy nem tud eleget a másikról ahhoz, hogy sikeresen megoldja a problémát. d) A kulturális háttér okozta különbségek tovább mélyíthetik a különböző etnikai csoportok közötti ellentéteket, félreértéseket. Különösen fontos mindennek a megértése a többség és az újonnan bevándorló népcsoportok, a más kultúrából érkező vendégmunkások viszonylatában, de az évszázadok óta velünk élő, a többségi kultúrától eltérő értékeket, kulturális rendet magáénak valló etnikai kisebbségek esetében is. 41. A multikulturális nevelés lényege 9

10 a) A multikulturális nevelés a nevelés azon területeként definiálható, amelynek fő célja egyenlő nevelési oktatási lehetőségek biztosítása a különböző rasszokhoz, etnikai és kulturális csoportokhoz, különböző nemekhez és szociális osztályba tartozó diákok számára. b) Az egyik legfontosabb célja hozzásegíteni valamennyi diákot ahhoz a tudáshoz, olyan attitűdökhöz, viszonyulásokhoz és képességekhez, amelyek egy plurális, demokratikus társadalom hatékony működéséhez szükségesek, és amelyek a különböző csoportokból származó emberek közötti interakciókat, a kommunikáció sikeres működését segítik annak érdekében, hogy a társadalom és a morál a mindenki számára előnyös, közös jót szolgálja. c) A multikulturális nevelés oktatáspolitikai stratégia és pedagógiai eszköztár a sokkultúrájú társadalmak népességének integrálására. d) A sokéves demokratikus hagyományokkal rendelkező országok a multikulturális oktatáspolitikai koncepció segítségével kívánják elérni a kisebbségi helyzetben lévő gyermekek társadalmi és iskolai integrációját. 42. A multikulturális nevelés a) A multikulturális nevelés figyelembe veszi a sokszínű, sokféle kulturális háttérrel rendelkező társadalomban megfogalmazódó eltérő igényeket, szükségleteket, a plurális értékeket. b) Gyűjtőfogalom, amely sokféle, egymástól is igen különböző programot, koncepciót, elképzelést foglal magába. c) Így például a multikulturális kommunikációt, az interetnikus konfliktusmegoldást, a multikulturális tananyagfejlesztést, a kisebbségi kultúrák megismerésének módszertanát, a kisebbségi diákok számára azonos oktatási feltételek biztosítását, a demokratikus társadalmi részvétel tanítását, az igazságtalan emberi bánásmód elleni harcot stb. d) Amerikában a multikulturális nevelésbe nemcsak az etnikai kisebbségek helyzetével, nevelésével kapcsolatos kérdések tartoznak, hanem e fogalomkör szorosan összekapcsolódott a társadalom más kisebbségi csoportjaival, nevezetesen a nők és a fogyatékkal élők oktatásügyi kérdéseivel is. 43. A multikulturális nevelés mint paradigmaváltás a) A multikulturális nevelés nem csupán az eltérő rasszok, kultúrák, társadalmi csoportok iránti érzékenységet jelenti, hanem egyfajta paradigmaváltást is, amely magával hozza a különböző gondolkodásmódok értékként való elfogadását, s egyszerűen természetesnek veszi a másságot. b) A multikulturális oktatás jellemzője az inkluzivitás, magyarul a befogadás, amely mindenki, így a többségi középosztálybeli diák számára is hasznos lehet. c) Sok nyugati országban, de a fejletlenebb közép kelet európai régióban is cél a kisebbségi diákok sikeres társadalmi integrációja. d) A különböző európai és tengerentúli országok számos programot szerveznek annak érdekében, hogy tanulóikat felkészítsék az etnikailag sokszínű társadalomban való hatékony részvételre, remélve, hogy hozzájárulnak a különböző rasszok és kultúrák, a vallási és etnikai, nemzeti kisebbségek közötti békéhez, megértéshez és nem utolsósorban egymás kölcsönös elfogadásához 44. A multikulturális nevelés alapját a) A multikulturális nevelés alapját az emberi és állampolgári jogok jelentik; a fejlett országok deklarálják az esélyegyenlőséget, az egyenlő oktatáshoz való jogot, a hátrányos megkülönböztetés tilalmát minden egyes állampolgár számára, a bevándorló és a kisebbségekhez tartozó gyerekeknek éppúgy, mint a középosztálybeli, többségi társadalomból származó tanulóknak. b) A demokratikus alapon működő országok kimondják, hogy a kisebbségeket is ugyanazok a jogok illetik meg, mint a többség tagjait, kultúrájuk őrzése, átörökítése egyetemes emberi jog. c) A fejlett államok rájöttek arra, hogy a többségi társadalom, a többségi tanulók számára is értéket jelent a kisebbségek kultúrájának tiszteletben tartása, korántsem a konfliktusok keresésére, hanem békés együttélésre törekszenek. Igyekeznek elébe menni a problémáknak, mert tudják, hogy az erőszakos asszimilációért nagy árat kellene fizetni. 10

INTERKULTURÁLIS NEVELÉS Választható tárgy

INTERKULTURÁLIS NEVELÉS Választható tárgy Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Lélektan és neveléstudományi kar Módszertan tanszék INTERKULTURÁLIS NEVELÉS Választható tárgy Oktatási segédlet Szöveggyűjtemény Dr. Kovács Zoltán 2005. 2 Tartalom

Részletesebben

TORGYIK JUDIT KARLOVITZ JÁNOS TIBOR. Multikulturális nevelés

TORGYIK JUDIT KARLOVITZ JÁNOS TIBOR. Multikulturális nevelés TORGYIK JUDIT KARLOVITZ JÁNOS TIBOR Multikulturális nevelés Budapest 2006 2 Tartalomjegyzék Előszó...7 Kulturális sokszínűség és nevelés...9 A kultúra legfontosabb elemei...10 Kulturális univerzálék...13

Részletesebben

Mobilitás és interkulturális tanulás Elméleti bevezető

Mobilitás és interkulturális tanulás Elméleti bevezető Elméleti bevezető Mobilitás és interkulturális tanulás Elméleti bevezető A multikulturális kifejezés kulturális vagy nemzeti sokszínűséget jelent. Azokat a társadalmakat nevezzük multikulturális társadalmaknak,

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK A MULTIKULTURÁLIS NEVELÉS KÖRÉBŐL

JÓ GYAKORLATOK A MULTIKULTURÁLIS NEVELÉS KÖRÉBŐL TORGYIK JUDIT JÓ GYAKORLATOK A MULTIKULTURÁLIS NEVELÉS KÖRÉBŐL Az iskola kicsinyített társadalom, a társadalmi folyamatok előbb-utóbb leképeződnek az oktatási rendszerben is. Az iskola nem önmagában létezik,

Részletesebben

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 144 Jakab György A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 A cikk a TÁMOP 3.1.1 6.2.3 elemi projekt fenti című kutatási eredményeiből közöl

Részletesebben

A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok vezetői körében

A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok vezetői körében SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola A Doktori Iskola vezetője: Dr. Szűcs István Témavezető: Dr. Nemes Ferenc A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Kiss Gabriella 2009 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Kiss Gabriella INTERKULTURÁLIS KIHÍVÁSOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KOMPETENCIÁK

Részletesebben

PILLANATKÉPEK A SOKFÉLESÉGRŐL

PILLANATKÉPEK A SOKFÉLESÉGRŐL Csereklye Erzsébet PILLANATKÉPEK A SOKFÉLESÉGRŐL A TÁRSADALMI SOKFÉLESÉG DISKURZUSAI MIGRÁNSOKRÓL SZÓLÓ DOKUMENTUMFILMEKBEN 110 FORDULAT 18 A tanulmány bemutat számos társadalmi és kulturális sokféleséggel

Részletesebben

Romológia kurzusok a felsőoktatásban

Romológia kurzusok a felsőoktatásban Kállai Gabriella Romológia kurzusok a felsőoktatásban Az írás a hazai felsőoktatásban szeminárium vagy előadás formájában jelen lévő romológiai vonatkozású tantárgyakat, valamint azoknak a hallgatókra

Részletesebben

HOGYAN SEGITSÜK A GYEREKEK ISKOLAI SIKERÉT - FÜZET A ROMA CSALÁDOKKAL VÉGZETT KÖZÖS MUNKÁHOZ

HOGYAN SEGITSÜK A GYEREKEK ISKOLAI SIKERÉT - FÜZET A ROMA CSALÁDOKKAL VÉGZETT KÖZÖS MUNKÁHOZ HOGYAN SEGITSÜK A GYEREKEK ISKOLAI SIKERÉT - FÜZET A ROMA CSALÁDOKKAL VÉGZETT KÖZÖS MUNKÁHOZ Nemzetközileg alkalmazható módszertani javaslat szakemberek számára Készítette: Fundación Secretariado Gitano,

Részletesebben

1 Pedagógiai Program

1 Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető gondolatok... 4. Jogi státusz... 5. Legitimáció... 5. Jövőképünk... 8. Intézményi Pedagógiai Program 2013... 9. 1. Iskola bemutatása... 11. 2. Tárgyi feltételek...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 BEVEZETÉS... 4 2 FELNŐTTOKTATÁS, FELNŐTTKÉPZÉS SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE... 5 3 HELYZETKÉP... 7

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 BEVEZETÉS... 4 2 FELNŐTTOKTATÁS, FELNŐTTKÉPZÉS SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE... 5 3 HELYZETKÉP... 7 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 4 2 FELNŐTTOKTATÁS, FELNŐTTKÉPZÉS SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE... 5 3 HELYZETKÉP... 7 3.1 Speciális földrajzi helyzet... 7 3.2 Társadalmi környezet... 7 3.3 Az iskolahasználók

Részletesebben

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola P R O G R A M

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola P R O G R A M Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 1 1. Bevezető A Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola az alábbi tagintézményekből épül fel: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános

Részletesebben

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október Pedagógiai program Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014 Készült: 2014. október TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 9 1. Az iskolában folyó

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 1 1. Bevezető A Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola az alábbi tagintézményekből épül fel: Kecskeméti Corvina Mátyás Általános

Részletesebben

WEISS MANFRÉD. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai Programja. 2014.12.03. Változat

WEISS MANFRÉD. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai Programja. 2014.12.03. Változat WEISS MANFRÉD Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Pedagógiai Programja 2014.12.03. Változat Tartalomjegyzék A WEISS MANFRÉD SZAKKÖZÉPISKOLA SZAKISKOLA, ÉS KOLLÉGIUM KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 4 Pedagógusaink

Részletesebben

Kulturálisan érzékeny iskola

Kulturálisan érzékeny iskola kulturálisan érzékeny.indd 1 A heterogén környezetből érkező diákok számára az iskolai oktatás feltételei akkor nevezhetők megfelelőnek, ha a pedagógusok törekszenek a tanulók kulturális és családi hátterét,

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 8. Az oktatási intézmények szerepe felnőttképzésben

Részletesebben

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA és Szilágyi Erzsébet Tagintézménye P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K Tartalomjegyzék B E V E Z

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM. Pedagógiai program OM: 201251

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM. Pedagógiai program OM: 201251 MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Pedagógiai program 2013 OM: 201251 1 Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút, - és ha csak pislog

Részletesebben

MULTIKULTURÁLIS TARTALMAK INTERKULTURÁLIS NEVELÉS

MULTIKULTURÁLIS TARTALMAK INTERKULTURÁLIS NEVELÉS MULTIKULTURÁLIS TARTALMAK INTERKULTURÁLIS NEVELÉS KÉPZÉSI CSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZŐ FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA ÍRTÁK: B. NAGY ÉVA BORECZKY ÁGNES KOVÁCS MÓNIKA KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK FÜGGELÉKEK MEGNEVEZÉSE... 5 AZ INTÉZMÉNY NEVE... 6 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 7

Részletesebben

A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 III. Alapelvek... 8 IV. Pedagógiai folyamat... 23 V. Kapcsolatrendszerek...

A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 III. Alapelvek... 8 IV. Pedagógiai folyamat... 23 V. Kapcsolatrendszerek... Tartalomjegyzék A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 A Vak Bottyán Gimnázium intézményi szakmai alapdokumentuma... 6 2. Az intézményben működő tagozatok, osztályok... 7 3. Alapítványaink...

Részletesebben

Budapest, 2014. március 31. - 1 -

Budapest, 2014. március 31. - 1 - Budapest, 2014. március 31. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM Készült a 2013/14-2016/17 közötti tanévekre. Módosítva a 2013/2014. tanévben.

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben