AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 ORSZÁGGYŐLÉS HIVATALA KÖZGYŐJTEMÉNYI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI IGAZGATÓSÁG ORSZÁGGYŐLÉSI KÖNYVTÁR 1055 BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS TÉR 1-3. AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Budapest március 17.

2 Az Országgyűlési Könyvtár (a továbbiakban: könyvtár) az Országgyűlés könyvtára, országos szakkönyvtár. A könyvtár az Országgyűlés dokumentumait teljes körűen, a külföldi parlamentek dokumentumait a nemzetközi cserekapcsolatok keretein belül gyűjti. A könyvtár főgyűjtőkörei: az állam- és jogtudomány, a politikatudomány, a magyar és a modernkori egyetemes történelem. Mellékgyűjtőkörei: az újkori magyar és egyetemes történelem, a közgazdaságtan, a szociológia és a statisztika. A könyvtár a főgyűjtőkörök esetében a hazai szakirodalmat teljes körűen, a külföldi szakirodalmat és a mellékgyűjtőkörök irodalmát válogatva gyűjti. A könyvtár az ENSZ és az Európai Unió letéti könyvtára. Gyűjti az ENSZ és egyes szakosított szervezetei (ILO, Unesco, WTO), valamint az Európai Unió hivatalos kiadványait. Jelen szabályzat az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat 144. (1), 145. (6), 147. (2) bekezdése (2014. választások utáni alakuló üléstől: az Országgyűlésről szóló évi XXXVI. törvény 124/A. -a), az Országgyűlés Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata, a kulturális javak védelméről, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény, a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény, a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 64/1999. (IV.28.) Korm. rendelet, a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről szóló 6/2001. (I.17.) Korm. rendelet, valamint az Országos Dokumentumellátó Rendszerről szóló 73/2003. (V.28.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban az könyvtár olvasói igénybevételének általános rendjét szabályozza. 1.1 A könyvtár nyitvatartási rendje: 1. fejezet Általános rendelkezések Hétfő - péntek: Szombat: A könyvtár nyári nyitva tartásának meghatározása és az általános nyitvatartási rendtől való eltérésről a könyvtár a honlapján (www.ogyk.hu), ben és a közösségi oldalakon tájékoztatja az olvasókat. 1.3 Az olvasó első alkalommal történő, valamint az olvasójegye érvényességének lejártát követő első belépéséhez előzetes bejelentkezés szükséges. Ezt a könyvtár honlapján történő webes regisztrációval teheti meg. Amennyiben erre nincs lehetősége az olvasónak, a beiratkozási szándékot név és személyi igazolvány szám (vagy név és útlevélszám) megadásával jelezheti a (+36-1) as telefonszámon, vagy a címen is. További alkalmakkor a könyvtár előzetes bejelentkezés nélkül látogatható. 1.4 A könyvtár megközelítési útvonalának egyes pontjain az épületbe érkezőknek kötelező a biztonsági ellenőrzés (csomagellenőrzés, biztonsági kapu, személyi okmányok). 2

3 2. fejezet A könyvtár használói és jogosultságaik, a használat feltételei 2.1. A használók köre, a szabályzat személyi hatálya A könyvtárba minden 18 éven felüli magyar és külföldi állampolgár beiratkozhat Beiratkozni jogosultak azok a 16. életévüket betöltött középiskolás diákok is, akik számára tanulmányi okok miatt indokolt a könyvtár gyűjteményének használata. Az indokoltságot a középiskola igazgatójának/vezetőjének írásos kérelme alapján a könyvtár igazgatója engedélyezi Az országgyűlési képviselők, az európai parlamenti képviselők, az Országgyűlés Hivatalánál köztisztviselői státuszban és szerződéses munkaviszonyban álló, valamint a parlamenti belépővel rendelkező munkatársak, a Miniszterelnökség munkatársai, valamint a könyvtár jelenlegi és volt munkatársai, ösztöndíjasai könyvtárhasználatára, valamint a szolgáltatások igénybevételének módjaira jelen szabályzat a külön szabályzatban megállapított eltérésekkel vonatkozik Térítésmentes könyvtárhasználat Térítésmentesen iratkozhatnak be a könyvtárba a határon túli magyarok (A szomszédos államokban élő magyarokról szóló évi LXII. törvény 4. (2) a-e pontok), a könyvtári, a múzeumi és a levéltári dolgozók (6/2001.(I.17.) Korm. rendelet 3.. (1)-(2)), a pedagógusok (A köznevelésről szóló évi CXC. tv. 63. (1) j pont), a 70. életévüket betöltött nyugdíjasok (A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. tv bek.), a fogyatékkal élők (A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet), a Bundestag 90 Klub tagjai egyéves időtartamra, az Országgyűlési Hivatal gyakornokai és a könyvtár egyetemi programjában részt vevők az általuk látogatott program időtartamáig A könyvtár ingyenesen biztosítja a könyvtári alapszolgáltatásokat egy éves időtartamra szóló regisztrációval, mely a könyvtár honlapján is megtehető. A webes regisztrációt követő első könyvtárlátogatás alkalmával a könyvtár eligazítójában kell jelentkezni adategyeztetés céljából és az olvasójegy átvételért. A regisztrációval az olvasók az olvasótermet, a katalógust, a kézikönyvtárakat használhatják, valamint a számítógépes szolgáltatások korlátozott igénybevételére van lehetőségük (részletesebben ld pontban) Térítéses könyvtárhasználat A könyvtárhasználatért fizetendő díj mértékét az évente kiadott Díjtételtáblázat tartalmazza A könyvtárban térítés ellenében az alábbi olvasójegyek válthatók: - éves olvasójegy - kedvezményes éves olvasójegy - napijegy Kedvezményes éves olvasójegy váltására jogosultak: - kutatók: a tudományos fokozattal rendelkezők, az egyetemi és főiskolai oktatók, a tudományos intézetek munkatársai és a PhD hallgatók, - az egyetemi és főiskolai hallgatók, - 70 év alatti nyugdíjasok A kedvezmény mértéke 50%. 3

4 2.4. Olvasói adatbázis, az adatkezelés szabályai A könyvtári szolgáltatások csak az olvasói adatbázisban nyilvántartott olvasók számára biztosítottak. A kiállított olvasójegy személyre szól, másra át nem ruházható Az olvasójegy váltásának feltétele a személyazonosság és a lakcím igazolása, valamint a könyvtárhasználat szabályainak elfogadása és betartása Az adatok igazolása személyazonosító igazolvány, új típusú gépjárművezetői engedély, útlevél, valamint a lakcímkártya alapján történik A könyvtár az olvasó adatait az integrált könyvtári rendszer olvasói adatbázisában tárolja, a személyi adatok kezeléséről és védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik Az olvasó az adataiban bekövetkezett változást (név- illetve lakcímváltozást) köteles bejelenteni. Az olvasók a könyvtár által kezelt adataikat a számítógépes katalógusban történő bejelentkezéssel nyomon követhetik A kedvezményes beiratkozáshoz szükséges dokumentumok A kedvezményes, illetve térítésmentes regisztrációhoz igazolás szükséges diákigazolvány, Magyar igazolvány, Magyar hozzátartozói igazolvány, pedagógus igazolvány, közgyűjteményi dolgozók esetében munkáltatói igazolvány, fogyatékos igazolvány, nyugdíjas (rokkant, öregségi) igazolvány, kutatói olvasójegy váltása esetén az ennek alapjául szolgáló jogviszony igazolása A 16. életévüket betöltött látogatók a közoktatási intézmény vezetője által aláírt igazolás alapján válthatnak olvasójegyet Helyben használat 3. fejezet A könyvtár szolgáltatásai és igénybevételük módja A könyvtár olvasótermében 130 hely áll az olvasók rendelkezésére Az olvasóteremben bármely szabad ülőhelyet használhatják az olvasók Dokumentumhasználat Kézikönyvtárak Az olvasóteremben elhelyezett könyv- és folyóirat-állományt az olvasók szabadon használhatják Az olvasóterem folyóirat-olvasójában a leggyakrabban használt magyar periodikumok bekötött, korábbi évfolyamai, valamint a kurrens szakmai magyar és külföldi időszaki kiadványok találhatók meg A kézikönyvtári könyveket, folyóiratokat használat után az olvasótermi könyvtárosnak kell visszaadni vagy az olvasótermi asztalon, illetve az erre a célra kijelölt helyen kell hagyni A kézikönyvtárban található dokumentumokat csak másolás céljából lehet kivinni az olvasóteremből. 4

5 Raktári dokumentum kérése A könyvtár állománya a könyvtár Országházban található raktárhelyiségeiben, valamint a könyvtár külső raktárában található. A számítógépes katalógusban tájékozódni lehet az adott dokumentum elhelyezéséről Az olvasó a raktári dokumentumokat a könyvtár honlapjáról is elérhető számítógépes katalógusban igényelheti. Egy olvasó egyidejűleg 10 kérést indíthat és 10 kötetet használhat Az olvasók az igényelt dokumentumokat az eligazítóban található könyvkiadópultnál vehetik át az olvasójegy felmutatásával a kérés elküldésétől számított egy héten belül Az olvasói terekben elhelyezett kijelző rendszeren megjelenő olvasójegy szám hívja fel az olvasó figyelmét arra, hogy az általa kért dokumentum átvehető A dokumentumokat az igénybevétel után a könyvkiadópultnál kell visszaadni Lehetőség van a kért dokumentumok félretételére egy hét időtartamra az olvasójegy felmutatásával. Az erre irányuló igényt a könyvkiadó pultnál kell a könyvtáros munkatársnál jelezni A mikrofilmek, mikrofilmlapok megtekintéséhez mikrofilm-leolvasó áll az olvasók rendelkezésére A külső raktárban tárolt dokumentumok beszállítása a hét kijelölt munkanapjain történik Muzeális dokumentumok A könyvtár muzeális értékű dokumentumainak használata külön szabályokhoz kötött (2/2012. sz. szabályzat A muzeális gyűjtemény kezeléséről ). A muzeális dokumentumokat a könyvtár kis olvasótermében, felügyelet mellett lehet olvasni A muzeális köteteket előzetesen, a használat előtt egy nappal kell igényelni az 1. számú mellékletben található kérőlapon. A kérőlapot le lehet adni személyesen vagy elektronikusan az címen Saját könyv használata Az olvasók saját dokumentumokat is behozhatnak a könyvtárba Az olvasó a könyvtárba érkezésekor a magával hozott és a könyvtárban használni kívánt dokumentumokat külön felszólítás nélkül köteles az eligazítóban a könyvkiadópultnál lévő könyvtárosnak bemutatni Az olvasó a könyvtárból való távozáskor ugyancsak külön felszólítás nélkül köteles minden nála lévő dokumentumot a könyvkiadópultnál megmutatni és az általa kikért dokumentumokat visszaadni Kölcsönzés A könyvtár a nyilvános felhasználók számára nem kölcsönző könyvtár, dokumentumait helyben használatra biztosítja számukra (kivéve az ENSZ Letéti gyűjtemény dokumentumai) A könyvtár tagja az Országos Dokumentumellátási Rendszernek, részt vesz a hazai és külföldi könyvtárközi dokumentum-ellátásban. 5

6 3.4. Másolatszolgáltatás Másolható dokumentumok köre A másolási szolgáltatás keretében a könyvtárban lehetőség van könyvtári dokumentumok fekete-fehér és színes másolására, A4-es és A3-as méretben. A másolatok papíralapú és digitális formában is rendelhetők A könyvtár a sokszorosítási feladatokat a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény figyelembevételével végzi Külön engedéllyel, egyedi elbírálás alapján készíthető másolat az alábbi dokumentumokról: az 1850 előtti muzeális jellegű dokumentumokról, a restaurált, muzeális jellegű dokumentumokról, a rossz állapotban lévő dokumentumokról Önkiszolgáló másolatkészítés Az olvasók az eligazítóban elhelyezett kijelölt másológépeken a szerzői jogi törvény figyelembevételével készíthetnek fekete-fehér fénymásolatokat, valamint digitális másolatokat a könyvtárban található dokumentumokról Az önkiszolgáló fénymásolás és szkennelés igénybevételére minden, az olvasói adatbázisban regisztrált olvasónak jogosultsága van A szolgáltatás igénybevételének két feltétele van. Minden felhasználónak szüksége van egy azonosítóra (PIN kód), melyet önállóan hoznak létre. Ezt a kódot csak a felhasználó ismerheti. Az önkiszolgáló fénymásolás további feltétele, hogy az azonosítóhoz tartozó számla előre feltöltésre kerüljön a szolgáltatás igénybevételéhez. A számla feltöltése a fali feltöltő automatánál, illetve a beiratkozási pultnál tehető meg. A fali feltöltő automatában feltölthető összeg minimuma a mindenkor hatályos Díjtételtáblázat legkisebb egységára lehet. A befizetett összegből a könyvtárnak nem áll módjában visszaadni, azt fel kell használni. Az így feltöltött összegről a könyvtár nem tud áfás számlát adni. Amennyiben az olvasónak szüksége van áfás számlára, úgy a feltöltést a beiratkozási pultnál, a könyvtáros munkatársnál kell intéznie. A számlára feltöltött összeg az olvasó olvasójegyének érvényességi idejéig felhasználható Az állomány és a másológépek védelme érdekében az olvasói másológépeken A4-es méretnél nagyobb formátumú, bekötött művek nem másolhatók, azokat a másoló műhely munkatársai készítik el megrendelés alapján A könyvtár lehetőséget biztosít saját sokszorosításra alkalmas eszköz használatára is, ez esetben a Díjtételtáblázatban meghatározott díj ellenében készíthető másolat Másolatok megrendelése A könyvtár dokumentumairól előzetesen egyeztetett határidőre a beiratkozási pultnál másolatot lehet rendelni, amelyeket a másoló műhely készít el A másolatok elkészítését sürgősséggel, egy munkanap határidővel is lehet kérni. A könyvtár ezekért a megrendelésekért a Díjtételtáblázat szerinti sürgősségi díjtételt számolja fel. 6

7 3.5. Tájékoztatás A szakreferensek segítséget nyújtanak az olvasóknak a könyvtár és a számítógépes katalógus használatában. Felvilágosítást adnak a könyvtár állományáról, szolgáltatásairól, számítógépes adatbázisairól, a hazai és külföldi könyvtárakról A szakreferensek jogszabály - értelmezést és jogi tanácsadást nem vállalnak A szakreferensek a távhasználat keretében is válaszolnak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó szakterületekkel kapcsolatban feltett kérdésekre (elérhetőségeket ld. a könyvtár honlapján) A könyvtár részt vesz a Magyar Könyvtárak Internetes Tájékoztató Szolgáltatásában (Libinfo), amelyet konzorciumi keretek között az Országos Széchényi Könyvtár működtet Számítógép-használat Az olvasóteremben számítógépek állnak az olvasók rendelkezésére A számítógépek használatára mindenki jogosult, aki regisztrált az olvasói adatbázisban. A felhasználónév megegyezik az olvasójegy számával, az alapértelmezett jelszó pedig az olvasó születési dátuma 8 karakterrel (ÉÉÉÉHHNN) írva. Az első bejelentkezés alkalmával szükséges az alapértelmezett jelszó módosítása A könyvtár a regisztrációs olvasói státusszal rendelkezők számára ingyenes, korlátozott hozzáférést biztosít számítógépen nyújtott szolgáltatásaihoz: csak a katalógus használatára, jogszabályok keresésére, a könyvtár, az Országgyűlés és a nemzetközi szervezetek honlapjának elérésére van lehetőség A könyvtár minden más státuszú olvasója az összes szolgáltatást igénybe veheti. Az olvasói számítógépeken lehetőség van bibliográfiai adatok keresésére, az elektronikus katalógusok és információs források használatára, saját dokumentumok készítésére (irodai szoftvercsomag) és tárolására, valamint az internet használatára USB kulcs (pendrive), CD/DVD és egyéb, telepítést nem igénylő külső adathordozó a számítógépeken közvetlenül használható Az olvasói számítógépekről lehetőség van fekete-fehér nyomtatásra. A nyomtatás az eligazítóban elhelyezett fénymásoló gépekből az egyedi azonosító (PIN kód) alapján vehető ki (a feltételrendszer megegyezik az önkiszolgáló fénymásoló rendszernél leírtakkal, ld pont). A fizetendő díj mértékét a Díjtételtáblázat tartalmazza A számítógépek programbeállítását tilos megváltoztatni, vagy arra kísérletet tenni Amennyiben az olvasó befejezi vagy felfüggeszti a munkát, köteles kijelentkezni a számítógépből Minden üzemzavart (pl. géplefagyást, hibaüzenetet stb.) jelezni kell a szakreferenseknek Indokolt esetben az olvasói számítógépek használatára a könyvtár időkorlátozást és előzetes helyfoglalást vezethet be Az olvasóteremben lehetőség van saját számítógép használatára. Az olvasó a saját számítógépet külön felszólítás nélkül köteles az eligazítóban a könyvkiadópultnál lévő könyvtárosnak bemutatni. 7

8 A könyvtár területén elérhető WiFi szolgáltatásra mindenki jogosult, aki regisztrált az olvasói adatbázisban Az olvasók számára rendelkezésre bocsátott számítógépeken tilos pornográf és egyéb, a jó ízléssel össze nem egyeztethető internetes oldalak használata. Tilos továbbá olyan oldalak igénybe vétele, amelyek nem egyeztethetők össze az könyvtár által nyújtott szolgáltatásokkal A felhasználók az információgyűjtés során kötelesek a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint eljárni Adatbázisok, elektronikus információforrások, internet használata A könyvtárban elérhető információs források: számítógépes könyv- és folyóiratkatalógus, amely a könyvtár honlapjáról (www.ogyk.hu) is elérhető; saját építésű bibliográfiai adatbázisok: Szakirodalmi adatbázis (Magyar és külföldi jogi adatbázisok, Világpolitikai Információk) és Sajtóadatbázisok (PRESSDOK, HUNDOK); online elérhető adatbázisok teljes szöveggel (társadalomtudományi, jogi, politológiai, nemzetközi szervezetekről szóló folyóirat-gyűjtemények); CD-ROM adatbázisok; digitális könyvtárak Az adatbázisok használatában, a témakeresésben, a szakreferensek nyújtanak segítséget. 4. fejezet Különleges szolgáltatások 4.1. Mozgásukban korlátozottak könyvtárhasználata A mozgássérült olvasóink beléptetéséhez előzetes egyeztetés szükséges, mert az épületbe belépni az északi oldalon található XVII-es és a déli oldalon található I-es kapun van lehetőség. Ezt megtehetik a (+36-1) telefonszámon, vagy a címen. Munkatársaink az előzetes egyeztetést követően várni fogják a parlament kijelölt kapujánál és elkísérik a könyvtárba a mozgássérült olvasókat. Segítenek információkat, adatokat keresni az adatbázisokban, gondoskodnak a másolatok, szkennelések elkészítéséről, elkészíttetéséről A mozgássérültek részére mellékhelyiséget a főemeleten (főemelet 68 szoba mellett) az ülésterem közelében alakítottak ki, ahová a könyvtár munkatársai átkísérik az olvasót Általános szabályok 5. fejezet Egyéb szabályok A könyvtár egész területén kötelező megtartani a csendet, a kulturált megjelenés és magatartás szabályait, valamint tartózkodni kell a többi olvasó munkájának megzavarásától A könyvtár egész területén tilos az alkohol- és drogfogyasztás. 8

9 Az olvasótermekbe ételt, italt (kivéve zárt palackban ivóvíz), kabátot, esernyőt, valamint a megengedettnél (20x30 cm) nagyobb méretű táskát bevinni tilos Étkezésre és dohányzásra kizárólag a kijelölt helyen van lehetőség A mobiltelefonok használata az olvasóteremben tilos Az olvasók az elveszített és más által megtalált tárgyaikat a könyvkiadópultnál vehetik át Állományvédelem A könyvtár bejáratánál elhelyezett állományvédelmi berendezésen tilos könyvtári dokumentumot kivinni, kivéve, ha a dokumentum kivitele a vonatkozó szabályok szerint engedélyezésre került Az állományvédelmi berendezés hangjelzése esetén az olvasó köteles a könyvtárossal együttműködni a hangjelzés okának kiderítésében. Az olvasó a könyvtár területét mindaddig nem hagyhatja el, amíg a hangjelzés oka ki nem derült. Probléma esetén jegyzőkönyvet kell felvenni Olvasói észrevételek Az olvasók beszerzési javaslataikat jelezhetik a szakreferenseknek; a felmerült észrevételeiket az Olvasói észrevételek című könyvbe; problémájukat, panaszukat a Panaszkönyvbe jegyezhetik be, mely dokumentumokat az Olvasóteremben a tájékoztató pontnál lehet kérni A könyvtárhasználó kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását A ruhatár használata A könyvtárban elhelyezett zárható szekrények a táskák és a kabátok tárolására szolgálnak, használatuk kötelező A szekrény kulcsát semmilyen körülmények között nem lehet a könyvtár területéről kivinni A szekrényeket használat után kiürített állapotban nyitva kell hagyni. Ezt minden este ellenőrzik a könyvtár munkatársai. A zárva hagyott szekrények kinyitásáról és kiürítéséről jegyzőkönyv készül. A benne talált tárgyak a későbbiekben a könyvkiadópultnál vehetők át Kárviselés A könyvtári dokumentumok és használati tárgyak épségének megóvása, azok rendeltetésszerű használata minden olvasónak kötelessége Tilos a dokumentumok bárminemű rongálása, csonkítása, a könyvtárból engedély nélkül történő kivitele, a dokumentumokban elhelyezett vonalkódok használhatatlanná tétele, vagy eltávolítása Aki a helyben használatra kapott könyvtári dokumentumot vagy a könyvtár használati tárgyait, eszközeit, berendezését, a számítógépeket és azok tartozékait megrongálja, vagy nem rendeltetésszerűen használja, az okozott kárt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint köteles megtéríteni. 9

10 5.6. Eljárási rend a könyvtárhasználati szabályzat megszegése esetén A könyvtári munkatársak jogosultak az olvasók figyelmét felhívni a könyvtárhasználati szabályzat betartására Többszöri figyelmeztetést követően a történteket jelezni kell a Nyilvános Szolgáltatások Osztálya vezetőjének, aki jogosult szóban felszólítani az olvasót a szabályzatba ütköző magatartás abbahagyására Amennyiben a szabályzatba ütköző magatartás, cselekmény folytatódik a Nyilvános Szolgáltatások Osztálya vezetőjének írásban felterjesztett javaslata alapján, kivizsgálást követően a könyvtár igazgatója jogosult az olvasó könyvtárhasználati jogát ideiglenesen (határozott időre) vagy véglegesen felfüggeszteni. 6. Záró rendelkezések 6.1. Jelen szabályzat a kihirdetés napján lép életbe Ezzel egyidejűleg a könyvtár évi könyvtárhasználati szabályzata hatályát veszti. Mellékletek: 1.sz. Melléklet: Kérőlap muzeális dokumentumok használatához Markója Szilárd igazgató 10

11 1.sz. melléklet KÉRŐLAP MUZEÁLIS DOKUMENTUMOK HASZNÁLATÁHOZ ŐRJEGY Raktári jelzet:... Olvasó neve:... Olvasójegy száma:... A kérés dátuma: KÉRŐLAP MUZEÁLIS DOKUMENTUMOK KÉRÉSÉHEZ A kérés dátuma:... Olvasó neve:... Telefon száma:... cím: Olvasójegy száma:... Kutatási téma: MÉD-őr engedélye:... A könyv állapota átadáskor: A használati feltételeket megismertem és tudomásul veszem:... (olvasó aláírása) Raktári jelzet:... A könyv szerzője:... Címe: Átadó MÉD-őr:... Átvevő könyvtáros:... A kiadás dátuma:... A könyv állapota átvételkor: Átadó könyvtáros:... Átvevő MÉD-őr:... A visszavétel dátuma:... 11

A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 A MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ELÉRHETŐSÉGEI...3 2 A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1 A MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ELÉRHETŐSÉGEI... 3 2 A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár és a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár (PTE Központi Könyvtár és PTE Benedek Ferenc Jogtudományi és

A Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár és a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár (PTE Központi Könyvtár és PTE Benedek Ferenc Jogtudományi és A Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár és a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár (PTE Központi Könyvtár és PTE Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár) Dél-dunántúli Regionális

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 01.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 01.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 01.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A törökszentmiklósi Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ használati szabályzatáról

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ. Dunaharaszti KÖNYVTÁRI HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2014.

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ. Dunaharaszti KÖNYVTÁRI HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2014. VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRI HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2014. Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül

Részletesebben

MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR. Könyvtárhasználati szabályzat

MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR. Könyvtárhasználati szabályzat A Szervezeti és Működési Szabályzat 2. sz. melléklete MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR Könyvtárhasználati szabályzat 2014. 2 BEVEZETŐ A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár települési ellátást végző nyilvános

Részletesebben

A GVKIK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A GVKIK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT A GVKIK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 2013 1 A GVKIK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A Szabályzat az 1997.évi CXL. tv. a kulturális javakról és a muzeális

Részletesebben

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezése

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: 2007. január 1-től 1 "Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG KÖNYVTÁRA 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A. Tel.: +36-92-509-940. KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: Tartalom

GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG KÖNYVTÁRA 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A. Tel.: +36-92-509-940. KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: Tartalom GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG KÖNYVTÁRA 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A. Tel.: +36-92-509-940 SZMR melléklet száma: I. Cím: KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011.06.02-től Az 1997. évi CXL.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008.(IV.30.) KR. számú rendelete

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008.(IV.30.) KR. számú rendelete Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008(IV30) KR számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatáról, valamint

Részletesebben

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2008. július MTA Közgazdaságtudományi Intézet Könyvtára Könyvtárhasználati szabályzat Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A SZERENCSI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A SZERENCSI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A SZERENCSI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROSI KÖNYVTÁR ELÉRHETŐSÉGE 2. oldal 2. A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYAI 2. oldal 2.1. Beiratkozás 2. oldal 2.2.

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat Az 1997. évi CXL tv. a kulturális javak védelméről szabályozza a nyilvános könyvtári ellátást, ezen belül a könyvtárhasználók jogait és a könyvtárhasználat feltételeit. Legfontosabb

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Telefon: 42/598-888 Fax : 42/404-107, www.mzsk.hu e- mail : info@mzsk.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Kiadás: Verzió: Hatályos:

Részletesebben

Az Edutus Főiskola K ö ny v t á r h a sz n á l a t i Sz a b á ly z a t a. Könyvtári tagság

Az Edutus Főiskola K ö ny v t á r h a sz n á l a t i Sz a b á ly z a t a. Könyvtári tagság 2. sz. melléklet Az Edutus Főiskola K ö ny v t á r h a sz n á l a t i Sz a b á ly z a t a 1. Könyvtári tagság (1) A könyvtár alaptevékenységéből fakadóan - amely a főiskolai és szakkönyvtári feladatok

Részletesebben

A KISFALUDY KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A KISFALUDY KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A KISFALUDY KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Gyır-Moson-Sopron Megyei Közgyőlés Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2009. szeptember 10-én Némethné Fülöp Terézia a bizottság

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPOLITIKAI SZAKKÖNYVTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPOLITIKAI SZAKKÖNYVTÁR EGÉSZSÉGÜGYI STRATÉGIAI KUTATÓINTÉZET ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPOLITIKAI SZAKKÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2008. március EGÉSZSÉGÜGYI STRATÉGIAI KUTATÓINTÉZET ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPOLITIKAI

Részletesebben

BHAKTIVEDANTA HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BHAKTIVEDANTA KÖNYVTÁRÁNAK KÖNYVTÁR-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BHAKTIVEDANTA HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BHAKTIVEDANTA KÖNYVTÁRÁNAK KÖNYVTÁR-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BHAKTIVEDANTA HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BHAKTIVEDANTA KÖNYVTÁRÁNAK KÖNYVTÁR-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Bhaktivedanta Könyvtár alapítója a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola (későbbiekben:

Részletesebben

1. A könyvtár nyitva tartása

1. A könyvtár nyitva tartása A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának könyvtárhasználati és kölcsönzési szabályzata. A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára (továbbiakban könyvtár) az egyetem művészképzési tevékenységét, oktató,

Részletesebben

A ZMNE EKK Könyvtárhasználati Szabályzata

A ZMNE EKK Könyvtárhasználati Szabályzata A ZMNE EKK Könyvtárhasználati Szabályzata 1. A könyvtár használata A ZMNE Egyetemi Központi Könyvtára (továbbiakban: könyvtár) nyilvános állami egyetemi könyvtár. A könyvtárat minden 16 éven felüli személy

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Devecser, 2015 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. Általános szabályok A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház a lakosság könyvtári

Részletesebben

KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Magyar Tudományos Akadémia Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet Könyvtár KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Budapest 2011 I. Általános rendelkezés A Könyvtár állományának használata - kölcsönzés, helyben

Részletesebben

12/1999. (V.1.) KR. sz. rendelete

12/1999. (V.1.) KR. sz. rendelete JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 13/2000. (VI.30.) KR sz., 13/2001. (VI.30.) KR sz., 5/2004. (II.23.) KR sz., 12/2004. (VI.30.) KR sz., 4/2008. (II.27.) KR sz., 15/2009.(IX.28.) KR sz., 16/2009.(IX.28.)

Részletesebben

Művelődési Központ és Könyvtár A KÖNYVTÁR HÁZIRENDJE ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

Művelődési Központ és Könyvtár A KÖNYVTÁR HÁZIRENDJE ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Művelődési Központ és Könyvtár A KÖNYVTÁR HÁZIRENDJE ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Gróf Tibor igazgató - 1 - Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről szabályozza a nyilvános könyvtári

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

Művészetek Háza. Pilisvörösvár

Művészetek Háza. Pilisvörösvár Szervezeti és Működési Szabályzat Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, 2012. augusztus 28. 1. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető 2. SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok

Részletesebben

Művészetek Háza. Pilisvörösvár

Művészetek Háza. Pilisvörösvár Szervezeti és Működési Szabályzat Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, 2014. április 1. 1. Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. SZMSZ alapjául szolgálójogszabályok

Részletesebben

Kedves Olvasó! A CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATÁNAK ÉRVÉNYESSÉGE: 2015. JANUÁR 15-TÓL VISSZAVONÁSIG

Kedves Olvasó! A CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATÁNAK ÉRVÉNYESSÉGE: 2015. JANUÁR 15-TÓL VISSZAVONÁSIG 1. sz. melléklet Kedves Olvasó! Örömmel látjuk, hogy ön is a Csuka Zoltán Könyvtár olvasója, látogatója szeretne lenni. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi használati szabályzatot, amely tulajdonképpen

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár, Marcali. (8700 Marcali, Park u. 2.) Szervezeti és Működési Szabályzata

Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár, Marcali. (8700 Marcali, Park u. 2.) Szervezeti és Működési Szabályzata A Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár (8700 Marcali, Park u. 2.) Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék I. A Szabályzat célja 2. oldal II. Az intézmény alapadatai III. Az intézmény alapfeladatai

Részletesebben