AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 ORSZÁGGYŐLÉS HIVATALA KÖZGYŐJTEMÉNYI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI IGAZGATÓSÁG ORSZÁGGYŐLÉSI KÖNYVTÁR 1055 BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS TÉR 1-3. AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Budapest március 17.

2 Az Országgyűlési Könyvtár (a továbbiakban: könyvtár) az Országgyűlés könyvtára, országos szakkönyvtár. A könyvtár az Országgyűlés dokumentumait teljes körűen, a külföldi parlamentek dokumentumait a nemzetközi cserekapcsolatok keretein belül gyűjti. A könyvtár főgyűjtőkörei: az állam- és jogtudomány, a politikatudomány, a magyar és a modernkori egyetemes történelem. Mellékgyűjtőkörei: az újkori magyar és egyetemes történelem, a közgazdaságtan, a szociológia és a statisztika. A könyvtár a főgyűjtőkörök esetében a hazai szakirodalmat teljes körűen, a külföldi szakirodalmat és a mellékgyűjtőkörök irodalmát válogatva gyűjti. A könyvtár az ENSZ és az Európai Unió letéti könyvtára. Gyűjti az ENSZ és egyes szakosított szervezetei (ILO, Unesco, WTO), valamint az Európai Unió hivatalos kiadványait. Jelen szabályzat az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat 144. (1), 145. (6), 147. (2) bekezdése (2014. választások utáni alakuló üléstől: az Országgyűlésről szóló évi XXXVI. törvény 124/A. -a), az Országgyűlés Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata, a kulturális javak védelméről, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény, a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény, a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 64/1999. (IV.28.) Korm. rendelet, a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről szóló 6/2001. (I.17.) Korm. rendelet, valamint az Országos Dokumentumellátó Rendszerről szóló 73/2003. (V.28.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban az könyvtár olvasói igénybevételének általános rendjét szabályozza. 1.1 A könyvtár nyitvatartási rendje: 1. fejezet Általános rendelkezések Hétfő - péntek: Szombat: A könyvtár nyári nyitva tartásának meghatározása és az általános nyitvatartási rendtől való eltérésről a könyvtár a honlapján (www.ogyk.hu), ben és a közösségi oldalakon tájékoztatja az olvasókat. 1.3 Az olvasó első alkalommal történő, valamint az olvasójegye érvényességének lejártát követő első belépéséhez előzetes bejelentkezés szükséges. Ezt a könyvtár honlapján történő webes regisztrációval teheti meg. Amennyiben erre nincs lehetősége az olvasónak, a beiratkozási szándékot név és személyi igazolvány szám (vagy név és útlevélszám) megadásával jelezheti a (+36-1) as telefonszámon, vagy a címen is. További alkalmakkor a könyvtár előzetes bejelentkezés nélkül látogatható. 1.4 A könyvtár megközelítési útvonalának egyes pontjain az épületbe érkezőknek kötelező a biztonsági ellenőrzés (csomagellenőrzés, biztonsági kapu, személyi okmányok). 2

3 2. fejezet A könyvtár használói és jogosultságaik, a használat feltételei 2.1. A használók köre, a szabályzat személyi hatálya A könyvtárba minden 18 éven felüli magyar és külföldi állampolgár beiratkozhat Beiratkozni jogosultak azok a 16. életévüket betöltött középiskolás diákok is, akik számára tanulmányi okok miatt indokolt a könyvtár gyűjteményének használata. Az indokoltságot a középiskola igazgatójának/vezetőjének írásos kérelme alapján a könyvtár igazgatója engedélyezi Az országgyűlési képviselők, az európai parlamenti képviselők, az Országgyűlés Hivatalánál köztisztviselői státuszban és szerződéses munkaviszonyban álló, valamint a parlamenti belépővel rendelkező munkatársak, a Miniszterelnökség munkatársai, valamint a könyvtár jelenlegi és volt munkatársai, ösztöndíjasai könyvtárhasználatára, valamint a szolgáltatások igénybevételének módjaira jelen szabályzat a külön szabályzatban megállapított eltérésekkel vonatkozik Térítésmentes könyvtárhasználat Térítésmentesen iratkozhatnak be a könyvtárba a határon túli magyarok (A szomszédos államokban élő magyarokról szóló évi LXII. törvény 4. (2) a-e pontok), a könyvtári, a múzeumi és a levéltári dolgozók (6/2001.(I.17.) Korm. rendelet 3.. (1)-(2)), a pedagógusok (A köznevelésről szóló évi CXC. tv. 63. (1) j pont), a 70. életévüket betöltött nyugdíjasok (A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. tv bek.), a fogyatékkal élők (A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet), a Bundestag 90 Klub tagjai egyéves időtartamra, az Országgyűlési Hivatal gyakornokai és a könyvtár egyetemi programjában részt vevők az általuk látogatott program időtartamáig A könyvtár ingyenesen biztosítja a könyvtári alapszolgáltatásokat egy éves időtartamra szóló regisztrációval, mely a könyvtár honlapján is megtehető. A webes regisztrációt követő első könyvtárlátogatás alkalmával a könyvtár eligazítójában kell jelentkezni adategyeztetés céljából és az olvasójegy átvételért. A regisztrációval az olvasók az olvasótermet, a katalógust, a kézikönyvtárakat használhatják, valamint a számítógépes szolgáltatások korlátozott igénybevételére van lehetőségük (részletesebben ld pontban) Térítéses könyvtárhasználat A könyvtárhasználatért fizetendő díj mértékét az évente kiadott Díjtételtáblázat tartalmazza A könyvtárban térítés ellenében az alábbi olvasójegyek válthatók: - éves olvasójegy - kedvezményes éves olvasójegy - napijegy Kedvezményes éves olvasójegy váltására jogosultak: - kutatók: a tudományos fokozattal rendelkezők, az egyetemi és főiskolai oktatók, a tudományos intézetek munkatársai és a PhD hallgatók, - az egyetemi és főiskolai hallgatók, - 70 év alatti nyugdíjasok A kedvezmény mértéke 50%. 3

4 2.4. Olvasói adatbázis, az adatkezelés szabályai A könyvtári szolgáltatások csak az olvasói adatbázisban nyilvántartott olvasók számára biztosítottak. A kiállított olvasójegy személyre szól, másra át nem ruházható Az olvasójegy váltásának feltétele a személyazonosság és a lakcím igazolása, valamint a könyvtárhasználat szabályainak elfogadása és betartása Az adatok igazolása személyazonosító igazolvány, új típusú gépjárművezetői engedély, útlevél, valamint a lakcímkártya alapján történik A könyvtár az olvasó adatait az integrált könyvtári rendszer olvasói adatbázisában tárolja, a személyi adatok kezeléséről és védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik Az olvasó az adataiban bekövetkezett változást (név- illetve lakcímváltozást) köteles bejelenteni. Az olvasók a könyvtár által kezelt adataikat a számítógépes katalógusban történő bejelentkezéssel nyomon követhetik A kedvezményes beiratkozáshoz szükséges dokumentumok A kedvezményes, illetve térítésmentes regisztrációhoz igazolás szükséges diákigazolvány, Magyar igazolvány, Magyar hozzátartozói igazolvány, pedagógus igazolvány, közgyűjteményi dolgozók esetében munkáltatói igazolvány, fogyatékos igazolvány, nyugdíjas (rokkant, öregségi) igazolvány, kutatói olvasójegy váltása esetén az ennek alapjául szolgáló jogviszony igazolása A 16. életévüket betöltött látogatók a közoktatási intézmény vezetője által aláírt igazolás alapján válthatnak olvasójegyet Helyben használat 3. fejezet A könyvtár szolgáltatásai és igénybevételük módja A könyvtár olvasótermében 130 hely áll az olvasók rendelkezésére Az olvasóteremben bármely szabad ülőhelyet használhatják az olvasók Dokumentumhasználat Kézikönyvtárak Az olvasóteremben elhelyezett könyv- és folyóirat-állományt az olvasók szabadon használhatják Az olvasóterem folyóirat-olvasójában a leggyakrabban használt magyar periodikumok bekötött, korábbi évfolyamai, valamint a kurrens szakmai magyar és külföldi időszaki kiadványok találhatók meg A kézikönyvtári könyveket, folyóiratokat használat után az olvasótermi könyvtárosnak kell visszaadni vagy az olvasótermi asztalon, illetve az erre a célra kijelölt helyen kell hagyni A kézikönyvtárban található dokumentumokat csak másolás céljából lehet kivinni az olvasóteremből. 4

5 Raktári dokumentum kérése A könyvtár állománya a könyvtár Országházban található raktárhelyiségeiben, valamint a könyvtár külső raktárában található. A számítógépes katalógusban tájékozódni lehet az adott dokumentum elhelyezéséről Az olvasó a raktári dokumentumokat a könyvtár honlapjáról is elérhető számítógépes katalógusban igényelheti. Egy olvasó egyidejűleg 10 kérést indíthat és 10 kötetet használhat Az olvasók az igényelt dokumentumokat az eligazítóban található könyvkiadópultnál vehetik át az olvasójegy felmutatásával a kérés elküldésétől számított egy héten belül Az olvasói terekben elhelyezett kijelző rendszeren megjelenő olvasójegy szám hívja fel az olvasó figyelmét arra, hogy az általa kért dokumentum átvehető A dokumentumokat az igénybevétel után a könyvkiadópultnál kell visszaadni Lehetőség van a kért dokumentumok félretételére egy hét időtartamra az olvasójegy felmutatásával. Az erre irányuló igényt a könyvkiadó pultnál kell a könyvtáros munkatársnál jelezni A mikrofilmek, mikrofilmlapok megtekintéséhez mikrofilm-leolvasó áll az olvasók rendelkezésére A külső raktárban tárolt dokumentumok beszállítása a hét kijelölt munkanapjain történik Muzeális dokumentumok A könyvtár muzeális értékű dokumentumainak használata külön szabályokhoz kötött (2/2012. sz. szabályzat A muzeális gyűjtemény kezeléséről ). A muzeális dokumentumokat a könyvtár kis olvasótermében, felügyelet mellett lehet olvasni A muzeális köteteket előzetesen, a használat előtt egy nappal kell igényelni az 1. számú mellékletben található kérőlapon. A kérőlapot le lehet adni személyesen vagy elektronikusan az címen Saját könyv használata Az olvasók saját dokumentumokat is behozhatnak a könyvtárba Az olvasó a könyvtárba érkezésekor a magával hozott és a könyvtárban használni kívánt dokumentumokat külön felszólítás nélkül köteles az eligazítóban a könyvkiadópultnál lévő könyvtárosnak bemutatni Az olvasó a könyvtárból való távozáskor ugyancsak külön felszólítás nélkül köteles minden nála lévő dokumentumot a könyvkiadópultnál megmutatni és az általa kikért dokumentumokat visszaadni Kölcsönzés A könyvtár a nyilvános felhasználók számára nem kölcsönző könyvtár, dokumentumait helyben használatra biztosítja számukra (kivéve az ENSZ Letéti gyűjtemény dokumentumai) A könyvtár tagja az Országos Dokumentumellátási Rendszernek, részt vesz a hazai és külföldi könyvtárközi dokumentum-ellátásban. 5

6 3.4. Másolatszolgáltatás Másolható dokumentumok köre A másolási szolgáltatás keretében a könyvtárban lehetőség van könyvtári dokumentumok fekete-fehér és színes másolására, A4-es és A3-as méretben. A másolatok papíralapú és digitális formában is rendelhetők A könyvtár a sokszorosítási feladatokat a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény figyelembevételével végzi Külön engedéllyel, egyedi elbírálás alapján készíthető másolat az alábbi dokumentumokról: az 1850 előtti muzeális jellegű dokumentumokról, a restaurált, muzeális jellegű dokumentumokról, a rossz állapotban lévő dokumentumokról Önkiszolgáló másolatkészítés Az olvasók az eligazítóban elhelyezett kijelölt másológépeken a szerzői jogi törvény figyelembevételével készíthetnek fekete-fehér fénymásolatokat, valamint digitális másolatokat a könyvtárban található dokumentumokról Az önkiszolgáló fénymásolás és szkennelés igénybevételére minden, az olvasói adatbázisban regisztrált olvasónak jogosultsága van A szolgáltatás igénybevételének két feltétele van. Minden felhasználónak szüksége van egy azonosítóra (PIN kód), melyet önállóan hoznak létre. Ezt a kódot csak a felhasználó ismerheti. Az önkiszolgáló fénymásolás további feltétele, hogy az azonosítóhoz tartozó számla előre feltöltésre kerüljön a szolgáltatás igénybevételéhez. A számla feltöltése a fali feltöltő automatánál, illetve a beiratkozási pultnál tehető meg. A fali feltöltő automatában feltölthető összeg minimuma a mindenkor hatályos Díjtételtáblázat legkisebb egységára lehet. A befizetett összegből a könyvtárnak nem áll módjában visszaadni, azt fel kell használni. Az így feltöltött összegről a könyvtár nem tud áfás számlát adni. Amennyiben az olvasónak szüksége van áfás számlára, úgy a feltöltést a beiratkozási pultnál, a könyvtáros munkatársnál kell intéznie. A számlára feltöltött összeg az olvasó olvasójegyének érvényességi idejéig felhasználható Az állomány és a másológépek védelme érdekében az olvasói másológépeken A4-es méretnél nagyobb formátumú, bekötött művek nem másolhatók, azokat a másoló műhely munkatársai készítik el megrendelés alapján A könyvtár lehetőséget biztosít saját sokszorosításra alkalmas eszköz használatára is, ez esetben a Díjtételtáblázatban meghatározott díj ellenében készíthető másolat Másolatok megrendelése A könyvtár dokumentumairól előzetesen egyeztetett határidőre a beiratkozási pultnál másolatot lehet rendelni, amelyeket a másoló műhely készít el A másolatok elkészítését sürgősséggel, egy munkanap határidővel is lehet kérni. A könyvtár ezekért a megrendelésekért a Díjtételtáblázat szerinti sürgősségi díjtételt számolja fel. 6

7 3.5. Tájékoztatás A szakreferensek segítséget nyújtanak az olvasóknak a könyvtár és a számítógépes katalógus használatában. Felvilágosítást adnak a könyvtár állományáról, szolgáltatásairól, számítógépes adatbázisairól, a hazai és külföldi könyvtárakról A szakreferensek jogszabály - értelmezést és jogi tanácsadást nem vállalnak A szakreferensek a távhasználat keretében is válaszolnak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó szakterületekkel kapcsolatban feltett kérdésekre (elérhetőségeket ld. a könyvtár honlapján) A könyvtár részt vesz a Magyar Könyvtárak Internetes Tájékoztató Szolgáltatásában (Libinfo), amelyet konzorciumi keretek között az Országos Széchényi Könyvtár működtet Számítógép-használat Az olvasóteremben számítógépek állnak az olvasók rendelkezésére A számítógépek használatára mindenki jogosult, aki regisztrált az olvasói adatbázisban. A felhasználónév megegyezik az olvasójegy számával, az alapértelmezett jelszó pedig az olvasó születési dátuma 8 karakterrel (ÉÉÉÉHHNN) írva. Az első bejelentkezés alkalmával szükséges az alapértelmezett jelszó módosítása A könyvtár a regisztrációs olvasói státusszal rendelkezők számára ingyenes, korlátozott hozzáférést biztosít számítógépen nyújtott szolgáltatásaihoz: csak a katalógus használatára, jogszabályok keresésére, a könyvtár, az Országgyűlés és a nemzetközi szervezetek honlapjának elérésére van lehetőség A könyvtár minden más státuszú olvasója az összes szolgáltatást igénybe veheti. Az olvasói számítógépeken lehetőség van bibliográfiai adatok keresésére, az elektronikus katalógusok és információs források használatára, saját dokumentumok készítésére (irodai szoftvercsomag) és tárolására, valamint az internet használatára USB kulcs (pendrive), CD/DVD és egyéb, telepítést nem igénylő külső adathordozó a számítógépeken közvetlenül használható Az olvasói számítógépekről lehetőség van fekete-fehér nyomtatásra. A nyomtatás az eligazítóban elhelyezett fénymásoló gépekből az egyedi azonosító (PIN kód) alapján vehető ki (a feltételrendszer megegyezik az önkiszolgáló fénymásoló rendszernél leírtakkal, ld pont). A fizetendő díj mértékét a Díjtételtáblázat tartalmazza A számítógépek programbeállítását tilos megváltoztatni, vagy arra kísérletet tenni Amennyiben az olvasó befejezi vagy felfüggeszti a munkát, köteles kijelentkezni a számítógépből Minden üzemzavart (pl. géplefagyást, hibaüzenetet stb.) jelezni kell a szakreferenseknek Indokolt esetben az olvasói számítógépek használatára a könyvtár időkorlátozást és előzetes helyfoglalást vezethet be Az olvasóteremben lehetőség van saját számítógép használatára. Az olvasó a saját számítógépet külön felszólítás nélkül köteles az eligazítóban a könyvkiadópultnál lévő könyvtárosnak bemutatni. 7

8 A könyvtár területén elérhető WiFi szolgáltatásra mindenki jogosult, aki regisztrált az olvasói adatbázisban Az olvasók számára rendelkezésre bocsátott számítógépeken tilos pornográf és egyéb, a jó ízléssel össze nem egyeztethető internetes oldalak használata. Tilos továbbá olyan oldalak igénybe vétele, amelyek nem egyeztethetők össze az könyvtár által nyújtott szolgáltatásokkal A felhasználók az információgyűjtés során kötelesek a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint eljárni Adatbázisok, elektronikus információforrások, internet használata A könyvtárban elérhető információs források: számítógépes könyv- és folyóiratkatalógus, amely a könyvtár honlapjáról (www.ogyk.hu) is elérhető; saját építésű bibliográfiai adatbázisok: Szakirodalmi adatbázis (Magyar és külföldi jogi adatbázisok, Világpolitikai Információk) és Sajtóadatbázisok (PRESSDOK, HUNDOK); online elérhető adatbázisok teljes szöveggel (társadalomtudományi, jogi, politológiai, nemzetközi szervezetekről szóló folyóirat-gyűjtemények); CD-ROM adatbázisok; digitális könyvtárak Az adatbázisok használatában, a témakeresésben, a szakreferensek nyújtanak segítséget. 4. fejezet Különleges szolgáltatások 4.1. Mozgásukban korlátozottak könyvtárhasználata A mozgássérült olvasóink beléptetéséhez előzetes egyeztetés szükséges, mert az épületbe belépni az északi oldalon található XVII-es és a déli oldalon található I-es kapun van lehetőség. Ezt megtehetik a (+36-1) telefonszámon, vagy a címen. Munkatársaink az előzetes egyeztetést követően várni fogják a parlament kijelölt kapujánál és elkísérik a könyvtárba a mozgássérült olvasókat. Segítenek információkat, adatokat keresni az adatbázisokban, gondoskodnak a másolatok, szkennelések elkészítéséről, elkészíttetéséről A mozgássérültek részére mellékhelyiséget a főemeleten (főemelet 68 szoba mellett) az ülésterem közelében alakítottak ki, ahová a könyvtár munkatársai átkísérik az olvasót Általános szabályok 5. fejezet Egyéb szabályok A könyvtár egész területén kötelező megtartani a csendet, a kulturált megjelenés és magatartás szabályait, valamint tartózkodni kell a többi olvasó munkájának megzavarásától A könyvtár egész területén tilos az alkohol- és drogfogyasztás. 8

9 Az olvasótermekbe ételt, italt (kivéve zárt palackban ivóvíz), kabátot, esernyőt, valamint a megengedettnél (20x30 cm) nagyobb méretű táskát bevinni tilos Étkezésre és dohányzásra kizárólag a kijelölt helyen van lehetőség A mobiltelefonok használata az olvasóteremben tilos Az olvasók az elveszített és más által megtalált tárgyaikat a könyvkiadópultnál vehetik át Állományvédelem A könyvtár bejáratánál elhelyezett állományvédelmi berendezésen tilos könyvtári dokumentumot kivinni, kivéve, ha a dokumentum kivitele a vonatkozó szabályok szerint engedélyezésre került Az állományvédelmi berendezés hangjelzése esetén az olvasó köteles a könyvtárossal együttműködni a hangjelzés okának kiderítésében. Az olvasó a könyvtár területét mindaddig nem hagyhatja el, amíg a hangjelzés oka ki nem derült. Probléma esetén jegyzőkönyvet kell felvenni Olvasói észrevételek Az olvasók beszerzési javaslataikat jelezhetik a szakreferenseknek; a felmerült észrevételeiket az Olvasói észrevételek című könyvbe; problémájukat, panaszukat a Panaszkönyvbe jegyezhetik be, mely dokumentumokat az Olvasóteremben a tájékoztató pontnál lehet kérni A könyvtárhasználó kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását A ruhatár használata A könyvtárban elhelyezett zárható szekrények a táskák és a kabátok tárolására szolgálnak, használatuk kötelező A szekrény kulcsát semmilyen körülmények között nem lehet a könyvtár területéről kivinni A szekrényeket használat után kiürített állapotban nyitva kell hagyni. Ezt minden este ellenőrzik a könyvtár munkatársai. A zárva hagyott szekrények kinyitásáról és kiürítéséről jegyzőkönyv készül. A benne talált tárgyak a későbbiekben a könyvkiadópultnál vehetők át Kárviselés A könyvtári dokumentumok és használati tárgyak épségének megóvása, azok rendeltetésszerű használata minden olvasónak kötelessége Tilos a dokumentumok bárminemű rongálása, csonkítása, a könyvtárból engedély nélkül történő kivitele, a dokumentumokban elhelyezett vonalkódok használhatatlanná tétele, vagy eltávolítása Aki a helyben használatra kapott könyvtári dokumentumot vagy a könyvtár használati tárgyait, eszközeit, berendezését, a számítógépeket és azok tartozékait megrongálja, vagy nem rendeltetésszerűen használja, az okozott kárt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint köteles megtéríteni. 9

10 5.6. Eljárási rend a könyvtárhasználati szabályzat megszegése esetén A könyvtári munkatársak jogosultak az olvasók figyelmét felhívni a könyvtárhasználati szabályzat betartására Többszöri figyelmeztetést követően a történteket jelezni kell a Nyilvános Szolgáltatások Osztálya vezetőjének, aki jogosult szóban felszólítani az olvasót a szabályzatba ütköző magatartás abbahagyására Amennyiben a szabályzatba ütköző magatartás, cselekmény folytatódik a Nyilvános Szolgáltatások Osztálya vezetőjének írásban felterjesztett javaslata alapján, kivizsgálást követően a könyvtár igazgatója jogosult az olvasó könyvtárhasználati jogát ideiglenesen (határozott időre) vagy véglegesen felfüggeszteni. 6. Záró rendelkezések 6.1. Jelen szabályzat a kihirdetés napján lép életbe Ezzel egyidejűleg a könyvtár évi könyvtárhasználati szabályzata hatályát veszti. Mellékletek: 1.sz. Melléklet: Kérőlap muzeális dokumentumok használatához Markója Szilárd igazgató 10

11 1.sz. melléklet KÉRŐLAP MUZEÁLIS DOKUMENTUMOK HASZNÁLATÁHOZ ŐRJEGY Raktári jelzet:... Olvasó neve:... Olvasójegy száma:... A kérés dátuma: KÉRŐLAP MUZEÁLIS DOKUMENTUMOK KÉRÉSÉHEZ A kérés dátuma:... Olvasó neve:... Telefon száma:... cím: Olvasójegy száma:... Kutatási téma: MÉD-őr engedélye:... A könyv állapota átadáskor: A használati feltételeket megismertem és tudomásul veszem:... (olvasó aláírása) Raktári jelzet:... A könyv szerzője:... Címe: Átadó MÉD-őr:... Átvevő könyvtáros:... A kiadás dátuma:... A könyv állapota átvételkor: Átadó könyvtáros:... Átvevő MÉD-őr:... A visszavétel dátuma:... 11

A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár könyvtárhasználati

Részletesebben

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár Szervezeti és Működési Rendjének 7. számú melléklete Keszthely Hatályba lépés ideje:

Részletesebben

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezése

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Legfontosabb tudnivalók A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. A könyvtárat használhatja

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 1. A Könyvtár feladata Az MTA ATK TAKI Könyvtárának állománya az intézet keretében folyó tudományos kutatómunka szolgálata mellett

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat Magyar Nemzeti Bank Könyvtára Budapest, 2010 A használat általános feltételei 1. A Magyar Nemzeti Bank nyilvános jelleggel működő Szakkönyvtárában könyvtárhasználati joga

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház Könyvtárhasználati Szabályzatáról Pécel Város Önkormányzat

Részletesebben

TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT -

TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT - TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT - Elérhetőség: Déva utca 19. sz. RO-400375 Kolozsvár Tel./Fax: +4 0364 401458 http://kv.sapientia.ro/hu/konyvtar-bemutatas Könyvtárosok: Vincze-Jancsi

Részletesebben

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 2013. Budapest, 2013. március 22. Budayné Baráth Blanka MTA ATK TAKI könyvtárosa

Részletesebben

KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Magyar Tudományos Akadémia Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet Könyvtár KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Budapest 2011 I. Általános rendelkezés A Könyvtár állományának használata - kölcsönzés, helyben

Részletesebben

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2008. július MTA Közgazdaságtudományi Intézet Könyvtára Könyvtárhasználati szabályzat Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről,

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Fejér György Városi Könyvtár 2. sz. melléklet KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. február 01. Pappné Beke Judit igazgató Összeállította: Kalmárné Amberg Xénia A könyvtár olvasója lehet minden

Részletesebben

A VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA SZMSZ 1. sz. melléklet Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény A VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Összeállította: Németi Katalin igazgató Téglás, 2015. július 1. A VÁROSI KÖNYVTÁR

Részletesebben

Magyar Mezıgazdasági Múzeum Könyvtára

Magyar Mezıgazdasági Múzeum Könyvtára MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM 1146 Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár Levélcím: 1367 Bp. 5., Pf. 129. Tel: (36-1) 364-0071 Fax: (36-1) 364-0076 E-mail: foigazgato@mmgm.hu Honlap: www.mmgm.hu Magyar Mezıgazdasági

Részletesebben

A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A könyvtár címe:2051 Biatorbágy, Szabadság u. 3. Tel./fax:23/310-028 e-mail:konyvtar@biatorbagy.hu; konyvtar@biatv.hu honlap:www.3konyvtar A könyvtár

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A Kislángi ÁMK Könyvtárának nyitva tartási ideje: Hétfőn: 13-17 óráig Keddtől péntekig 8-12 13-17 óráig 2. A Kislángi ÁMK Könyvtárának részlegei (gyűjteményrészei): Felnőttkönyvtár

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2. módosított változat Debrecen, 2008. április 10. 1. A KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK A DEENK könyvtárhasználati

Részletesebben

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában HATÁLYOS 2015.06.15-től Kérjük a kedvezményre jogosító igazolványok felmutatását! 1. SZJ 92.51.11.

Részletesebben

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, melyen

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat. A legfontosabb tudnivalók

Könyvtárhasználati Szabályzat. A legfontosabb tudnivalók Könyvtárhasználati Szabályzat A legfontosabb tudnivalók Orosháza 2014 I. A könyvtári szolgáltatások igénybevétele A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő - magyar és külföldi - állampolgár igénybe

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2. sz. függelék A könyvtári

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely: Bogyiszló

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely: Bogyiszló KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely: Bogyiszló 1. Bevezető Bogyiszló község könyvtári szolgáltató helyén (7132 Bogyiszló, Kossuth utca 28; konyvtar@bogyiszlo.hu) igénybe vehető nyilvános

Részletesebben

A GVKIK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A GVKIK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT A GVKIK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 2013 1 A GVKIK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A Szabályzat az 1997.évi CXL. tv. a kulturális javakról és a muzeális

Részletesebben

Az Edutus Főiskola K ö ny v t á r h a sz n á l a t i Sz a b á ly z a t a. Könyvtári tagság

Az Edutus Főiskola K ö ny v t á r h a sz n á l a t i Sz a b á ly z a t a. Könyvtári tagság 2. sz. melléklet Az Edutus Főiskola K ö ny v t á r h a sz n á l a t i Sz a b á ly z a t a 1. Könyvtári tagság (1) A könyvtár alaptevékenységéből fakadóan - amely a főiskolai és szakkönyvtári feladatok

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat

Könyvtárhasználati Szabályzat Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2091 Etyek, Alcsúti út 1. (22) 353-618 e-mail: konyvtar@etyek.hu Könyvtárhasználati Szabályzat I. A könyvtárhasználat feltételei 1. A könyvtár szolgáltatásait

Részletesebben

A NYÍRBÁTORI VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A NYÍRBÁTORI VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA Városi Könyvtár NYÍRBÁTOR, SZABADSÁG TÉR 24. Tel./fax: (36) 42/281-698. http//www.vknyirbator.hu E-mail: siposf@nyf.hu A NYÍRBÁTORI VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2 A könyvtár elérhetőségei: Városi

Részletesebben

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában HATÁLYOS 2014.01.01-től Kérjük a kedvezményre jogosító igazolványok felmutatását! 1. SZJ 92.51.11.

Részletesebben

Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14 Postacím: 4080 Hajdúnánás, Pf. 114 Telefon: 52/381-941 Fax: 52/381-941 e-mail: konyvtar@nanaskonyvtar.

Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14 Postacím: 4080 Hajdúnánás, Pf. 114 Telefon: 52/381-941 Fax: 52/381-941 e-mail: konyvtar@nanaskonyvtar. Jelen szabályzatot Hajdúnánás Város Önkormányzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. a) pont felhatalmazása alapján e törvény

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználat A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri. A Könyvtárhasználati Szabályzat

Részletesebben

- nyomtatott dokumentumok helyben használata (könyv, újság), - állományfeltáró eszközök használata (számítógépes katalógus).

- nyomtatott dokumentumok helyben használata (könyv, újság), - állományfeltáró eszközök használata (számítógépes katalógus). Könyvtárhasználati szabályzat 2011 Az Anóka Eszter Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a használat feltételeit elfogadja. A használók lehetnek: könyvtári tagok

Részletesebben

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai 2.sz.melléklet A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai A könyvtár használata és szolgáltatásai A könyvtár legfőbb feladata, hogy a kölcsönzési időben lehetővé tegye a gyűjteménye

Részletesebben

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati szabályzata

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati szabályzata 2. sz. mellélet A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati szabályzata A könyvtár célja: Gödöllő város és polgárai számára a nyilvános könyvtári feladatok teljesítése, korszerű

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a könyvtárhasználati Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 46/2014.(XII.19.)

Részletesebben

2. Ingyenes alapszolgáltatások:

2. Ingyenes alapszolgáltatások: 1. A Kisteleki Ede Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, s ennek megfelelően rendelkezésére áll minden érdeklődőnek a könyvtárak működéséről szóló jogszabályokban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: 2007. január 1-től 1 "Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE. Gonda Ferenc Városi Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata 2015.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE. Gonda Ferenc Városi Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE Gonda Ferenc Városi Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata 2015. 1. Általános szabályok A könyvtár látogatása - valamennyi könyvtárhasználó érdekében

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat (érvényes 2008. január 1-től)

Könyvtárhasználati Szabályzat (érvényes 2008. január 1-től) Könyvtárhasználati Szabályzat (érvényes 2008. január 1-től) A Bezerédj Pál Szabadidőközpont és Könyvtár városi könyvtára nyilvános könyvtár. A könyvtár szolgáltatásait igénybe veheti, aki a használat feltételeit

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

A ZMNE EKK Könyvtárhasználati Szabályzata

A ZMNE EKK Könyvtárhasználati Szabályzata A ZMNE EKK Könyvtárhasználati Szabályzata 1. A könyvtár használata A ZMNE Egyetemi Központi Könyvtára (továbbiakban: könyvtár) nyilvános állami egyetemi könyvtár. A könyvtárat minden 16 éven felüli személy

Részletesebben

V. KÖNYVTÁRI SZABÁLYZATOK V/5. Könyvtárhasználati szabályzat

V. KÖNYVTÁRI SZABÁLYZATOK V/5. Könyvtárhasználati szabályzat V. KÖNYVTÁRI SZABÁLYZATOK V/5. Könyvtárhasználati szabályzat A Központi Könyvtár egyetemi Szenátus által elfogadott Szervezeti és Működési Rendjének 4. sz. melléklete A Könyvtári vezetői értekezlet 2014.

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT A könyvtár neve: Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Könyvtára A könyvtár címe: 1084 Budapest, Scheiber Sándor u. 2. Fenntartója: az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Típusa:

Részletesebben

V. KÖNYVTÁRI SZABÁLYZATOK

V. KÖNYVTÁRI SZABÁLYZATOK V. KÖNYVTÁRI SZABÁLYZATOK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT a Szervezeti és Működési Rend 6. számú melléklete Budapest 2011 A Budapesti Corvinus Egyetem Szervezeti és Működési Rendje, a Központi Könyvtár Szervezeti

Részletesebben

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata 3.sz.. melléklet Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata Kunszentmárton, 2013. május 01. 1. A könyvtár használati köre Az iskolai könyvtárat az iskola

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ. Dunaharaszti KÖNYVTÁRI HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2014.

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ. Dunaharaszti KÖNYVTÁRI HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2014. VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRI HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2014. Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül

Részletesebben

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata 1.. Általános rendelkezések

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata 1.. Általános rendelkezések Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata 1.. Általános rendelkezések (1) Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtára (a továbbiakban: könyvtár) nyilvános szakkönyvtárként

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIM HADTÖRTÉNETI KÖNYVTÁR. A HM HIM Hadtörténeti Könyvtár Küldetésnyilatkozat és Könyvtárhasználati szabályzat

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIM HADTÖRTÉNETI KÖNYVTÁR. A HM HIM Hadtörténeti Könyvtár Küldetésnyilatkozat és Könyvtárhasználati szabályzat HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIM HADTÖRTÉNETI KÖNYVTÁR A HM HIM Hadtörténeti Könyvtár Küldetésnyilatkozat és Könyvtárhasználati szabályzat Budapest 2009 A HM Hadtörténeti Könyvtár küldetésnyilatkozata A HM

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Balmazújváros 0 Könyvtár címe: Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Címe: 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 1. sz. Honlap: www.lmvk.hu Email: balmpublib@gmail.com

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Devecser, 2015 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. Általános szabályok A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház a lakosság könyvtári

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat Beiratkozás, regisztrálás A beiratkozás, regisztrálás alapfeltétele, hogy a könyvtárat használni kívánó személy közölje és hitelt érdemlő dokumentum (személyi igazolvány,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖNYVTÁR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖNYVTÁR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖNYVTÁR ÜGYREND 2. sz. MELLÉKLETE KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Szombathely 2008 A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Könyvtárának (továbbiakban

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. A könyvtár használója lehet minden természetes és jogi személy. I. Általános szabályok

A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. A könyvtár használója lehet minden természetes és jogi személy. I. Általános szabályok A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A könyvtár használója lehet minden természetes és jogi személy. I. Általános szabályok A könyvtári vagyon (épület, dokumentum, stb.) szándékos

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR Könyvtárhasználati szabályzat (2008-ban módosított egységes szerkezetben) Összeállította: Felelős vezető: A Szenátus döntése alapján jóváhagyta:

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 3. módosított változat Debrecen, 2013. június 27. TARTALOM 1. A KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK 2. A KÖNYVTÁRI

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 Móricz Zsigmond Nagyközségi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 56. (2) bekezdése kimondja,

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 9/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtárának Könyvtárhasználati

Részletesebben

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata I. A könyvtár általános adatai: 1. A könyvtár neve: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Székhelye: Komárom-Esztergom megye

Részletesebben

A DUNAHARASZTI VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2013.

A DUNAHARASZTI VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2013. A DUNAHARASZTI VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2013. I. Általános szabályok 1. A könyvtárhasználat részletes feltételeit a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

Részletesebben

Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban

Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban Hagyományok és kihívások IV. 2015.08.31. Előzmények A dokumentum kikérésével kapcsolatban:

Részletesebben

A TESTNEVELÉSI EGYETEM KÖNYVTÁRI SZABÁLYZATA

A TESTNEVELÉSI EGYETEM KÖNYVTÁRI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KÖNYVTÁRI SZABÁLYZATA KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT 1. A Testnevelési Egyetem Könyvtárának küldetésnyilatkozata A Testnevelési Egyetem Könyvtárának alapvető feladata az egyetem oktató, kutató

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat Általános szabályok Az OSZMI könyvtára (a továbbiakban: könyvtár) nyilvános intézmény, mindenki látogathatja, aki használatának szabályait elfogadja. A könyvtár a rendelkezésére

Részletesebben

SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KÖNYVTÁRA

SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KÖNYVTÁRA Nyugat-magyarországi Egyetem könyvtári hálózata Sopron Gyôr Mosonmagyaróvár Székesfehérvár Szombathely SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KÖNYVTÁRA A NymE SEK Könyvtára 2008-tól a Nyugat-magyarországi Egyetem könyvtári

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT a 2012/2013-as egyetemi évre ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Sapientia EMTE Egyetemi Könyvtárának alapvető feladata az Egyetem oktatónevelő és tudományos munkájának segítése. Intézményünk

Részletesebben

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja Garamvölgyi László könyvtári szakinformatikus Országos Széchényi

Részletesebben

Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata 2015.

Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata 2015. Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata 2015. Tartalomjegyzék 1. A könyvtár szolgáltatásai 2 1.1. A könyvtár alapszolgáltatásai 2 1.2. A könyvtár további szolgáltatásai

Részletesebben

A SZERENCSI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A SZERENCSI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A SZERENCSI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROSI KÖNYVTÁR ELÉRHETŐSÉGE 2. oldal 2. A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYAI 2. oldal 2.1. Beiratkozás 2. oldal 2.2.

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat 1. A VÁROSI KÖNYVTÁR ELÉRHETŐSÉGE 2. A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYAI Beiratkozás A könyvtárhasználók adatainak kezelése A könyvtárhasználat jogának felfüggesztése

Részletesebben

Vachott Sándor Városi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata

Vachott Sándor Városi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata Vachott Sándor Városi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata Gyöngyös 2014. Készítette: dr. Birnbaumné Pintér Mária igazgató Farkas István közgyűjteményi igazgatóhelyettes Berkóné Krigovszki Nóra igazgatói

Részletesebben

A révkomáromi Szinnyei József Könyvtár Könyvtári és Kölcsönzési Szabályzata

A révkomáromi Szinnyei József Könyvtár Könyvtári és Kölcsönzési Szabályzata A révkomáromi Szinnyei József Könyvtár Könyvtári és Kölcsönzési Szabályzata A Szlovák Nemzeti Tanács 183/2000. évi, könyvtárakról szóló törvényének 13/2d paragrafusa és a Nyitra Megyei Önkormányzat által

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Telefon: 42/598-888 Fax : 42/404-107, www.mzsk.hu e- mail : info@mzsk.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Kiadás: Verzió: Hatályos:

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Békés Városi Könyvtár 1. sz. melléklet KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2006 A Békés Városi Könyvtár nyilvános közmővelıdési könyvtár, amelynek szolgáltatásait minden magyar állampolgár igénybe veheti, az

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 1

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 1 AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 1 I. Beiratkozás 1) A könyvtárba beiratkozhat minden 18. életévét betöltött magyar vagy külföldi állampolgár, valamint 14. életévét betöltött középiskolás diák.

Részletesebben

1. A könyvtár nyitva tartása

1. A könyvtár nyitva tartása A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának könyvtárhasználati és kölcsönzési szabályzata. A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára (továbbiakban könyvtár) az egyetem művészképzési tevékenységét, oktató,

Részletesebben

1. sz. melléklet A Rumi Rajki István ÁMK Községi és Iskolai Könyvtár szolgáltatásai, a könyvtárhasználat szabályai

1. sz. melléklet A Rumi Rajki István ÁMK Községi és Iskolai Könyvtár szolgáltatásai, a könyvtárhasználat szabályai 1. sz. melléklet A Rumi Rajki István ÁMK Községi és Iskolai Könyvtár szolgáltatásai, a könyvtárhasználat szabályai A könyvtár használatának szabályai a könyvtári állomány védelme és más használók jogainak

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR Könyvtárhasználati szabályzat Összeállította: Felelıs vezetı: A Szenátus döntése alapján jóváhagyta: Tompa Mónika könyvtári informatikus Ifj.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. számú melléklet POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Készítette: Pataki Sándorné Szathmáry Péterné könyvtáros ISKOLAI KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT A Pollack Mihály Általános Iskola

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

Kedves Olvasó! A CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATÁNAK ÉRVÉNYESSÉGE: 2015. JANUÁR 15-TÓL VISSZAVONÁSIG

Kedves Olvasó! A CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATÁNAK ÉRVÉNYESSÉGE: 2015. JANUÁR 15-TÓL VISSZAVONÁSIG 1. sz. melléklet Kedves Olvasó! Örömmel látjuk, hogy ön is a Csuka Zoltán Könyvtár olvasója, látogatója szeretne lenni. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi használati szabályzatot, amely tulajdonképpen

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR VERESEGYHÁZ 2014

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR VERESEGYHÁZ 2014 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR VERESEGYHÁZ 2014 Általános szabályok Veresegyház Város Kölcsey Ferenc Könyvtára nyilvános könyvtár szolgálatát igénybe veheti, aki használatának

Részletesebben

HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

HASZNÁLATI SZABÁLYZAT HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 01. verzió 2015. július 09. Minőségi könyvtár a színvonalas szolgáltatásért! A PTE EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT HASZNÁLATI SZABÁLYZAT AZONOSÍTÁSA A dokumentáció kódja PTEEKTK-KHSZ

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS KÖLCSÖNZÉSI SZABÁLYZATA

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS KÖLCSÖNZÉSI SZABÁLYZATA A Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Agrártudományi Szakkönyvtárának KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS KÖLCSÖNZÉSI SZABÁLYZATA 2015 TARTALOM A beíratkozás módjai A könyvtár használatának általános rendje Az olvasótermek

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 214 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Jelen szabályozás az Iparművészeti Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) Könyvtára (a továbbiakban: Könyvtár) Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR. Könyvtárhasználati szabályzat

MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR. Könyvtárhasználati szabályzat A Szervezeti és Működési Szabályzat 2. sz. melléklete MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR Könyvtárhasználati szabályzat 2014. 2 BEVEZETŐ A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár települési ellátást végző nyilvános

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

Részletesebben

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS A KINCSKERESŐ GYERMEKKÖNYVTÁR KÖNYVTÁR- ÉS INTERNETHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2013 A könyvtárak használatára vonatkozó törvény: az 1997. évi CXL. törvény a kulturális

Részletesebben

Az Országos Széchényi Könyvtár. Olvasószolgálati Szabályzata

Az Országos Széchényi Könyvtár. Olvasószolgálati Szabályzata Az Országos Széchényi Könyvtár Olvasószolgálati Szabályzata Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 2. A könyvtár nyitva tartása...3 3. A könyvtár használata...4 4. A beiratkozás és az olvasójegyek...4

Részletesebben

Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati Szabályzata

Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati Szabályzata Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati Szabályzata A Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. sz. melléklete* 3. SZ. VERZIÓ A hatálybalépés dátuma: 2007. JÚLIUS

Részletesebben