~t~. számú előterjesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~t~. számú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~t~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Baptista Szeretetszolgálattal együttműködési megállapodás megkötéséről I. Tartalmi összefoglaló A Kormány célul tűzte ki, hogy 2013 novembere és 2014 áprilisa közötti időszakban 200 ezer fő folyamatos, egyidejű közfoglalkoztatását kell biztosítani. A célkitűzés megvalósítása érdekében a közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről szóló 1507/2013. (VIII. 1.) Korm. határozattal jóváhagyta a startmunka-program évi finanszírozására szolgáló költségvetési előirányzat mintegy 19 milliárd forinttal való emelését. A fenti összeget a központi költségvetés biztosítja, emellett további 24 milliárd forint európai uniós forrásból képzések valósulnak meg. Az idén decembertől jövő év március végéig tervezett képzési időszakban a közfoglalkoztatottak számára különböző, az igényeikhez alkalmazkodó felzárkóztató, szakmai felkészítő, betanító és szakmai végzettséget adó képzéseket egyaránt terveznek annak érdekében, hogy a résztvevők elhelyezkedési esélyei a nyílt munkaerőpiacon ezáltal is növekedjenek. A Baptista Szeretetszolgálat pályázatot nyújtott be a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központnál (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) a téli közfoglalkoztatási program kőbányai megvalósításával kapcsolatban. Terveik szerint novemberben 8 fő, decemberben 2 fő, januárban 8 fő és márciusban újabb 14 fő közfoglalkoztatása valósulhat meg a kerületünkben a program keretében. Az összesen 32 főből l O fő a képzési programban vesz részt. A közfoglalkoztatásban résztvevők a jogszabályban meghatározott közfoglalkoztatási bért kapják, a foglalkoztatás és képzés várhatóan napi 6 órás időtartamban történik majd. A Baptista Szeretetszolgálat Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézményének [(1102 Budapest, Bánya u. 1.) a továbbiakban: Baptista Szeretetszolgálat] vezetője Miletics Marcell kérelmet nyújtott be Önkormányzatunknál a téli közfoglalkoztatási program megvalósításával kapcsolatban, ami az előterjesztés 2. melléklete. A program megvalósításának feltétele az Önkormányzat és a Baptista Szeretetszolgálat közötti együttműködési megállapodás megkötése. A megállapodás tervezett szövege az előterjesztés 3. mellékletét képezi.

2 II. Hatásvizsgálat A Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Kőkert Kft.) november l jétől kerületünkben szintén beindította a téli közfoglalkoztatási programot. A KŐKERT Kft. részére a Munkaügyi Központ által előirányzott létszámok foglalkoztatási kategóriánként az alábbiak: l. képzés nélküli foglalkoztatás (6 óra!munkanap) 2. képzés és foglalkoztatás (6 óra/munkanap) rotorfűrész-kezelő (OKJ): kisgépkezelő (betanító): település-karbantartó (betanító ): 3. képzés (6 óra!munkanap) alapkompetencia fejlesztés Összesen 100 fő 10 fő 10 fő 30 fő 219 fő 369 fő A Baptista Szeretetszolgálat az önkormányzat közfoglalkoztatási programjával összhangban, a KŐKERT Kft. által irányított közfoglalkoztatást kibővítve, az alábbi tevékenységeket kívánja megvalósítani a kerületben: - illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, - hó eltakarítása és jégtörés, - cserje irtása, - szociális fa kuglizása, - intézményi karbantartás, -a Bánya utcai hajléktalanszálló karbantartása, új abb férőhelyek kialakítása, - krízishelyzetbe került személyek támogatása, - intézményi karbantartás amaglódi út 143. szám alatt levő, a Baptista Szeretetszolgálat számára ingyenes használatba adott raktár célú ingatlanban. III. V égrehajtás feltételei A közfoglalkoztatási program társadalmi és közcélú feladatok ellátásával valósítja meg a munkavállalók társadalmi felelősségvállalásának erősítését, és a lakókörnyezet élhetőbbé tételét, az életminőség javítását. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap a Start munkaprogram előirányzatából fedezi a közfoglalkoztatottak bérét és járulékát, valamint a közvetlen költségek 100%-át. Az előterjesztés időpontjában rendelkezésre álló információ szerint a Baptista Szeretetszolgálat áltat megvalósítani kívánt téli közfoglalkoztatás az Önkormányzat részéről a évre többletfedezet biztosítását nem igényli.

3 IV. Döntési javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. Budapest, november 6. JN~~ <f) Weeber Tibor Törvényességi szempontból ellenjegyzem: l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének... /2013. (XI. 21.) határozata a Baptista Szeretetszolgálattal együttműködési megállapodás megkötéséről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Baptista Szeretetszolgálattal a téli közfoglalkoztatási program megvalósítása érdekében november l től április 30-ig tartó időtartamra szóló együttműködési megállapodást a határozat l. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: Feladatkörében érintett: azonnal a humán szakterületért felelős alpolgármester a Humán Iroda vezetője

4 l. melléklet a (XI 21.) KÖKT határozathoz EGYÜTTMŰKÖDÉSIMEGÁLLAPODÁS önkormányzati feladatok közös ellátásáról a évi téli közfoglalkoztatási program keretében amely egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: , adószáma: , bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt ) képviseletében Kovács Róbert polgármester megbízásából Weeber Tibor alpolgármester (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Baptista Szeretetszolgálat Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye (ll 02 Budapest, Bánya utca l.) képviseletében Miletics Marcell intézményvezető (a továbbiakban: Intézmény, együtt: felek) között a mai napon az alábbiak szerint jött létre. 1. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a) a közterületek üzemeltetése és tisztántartása, valamint b) meghatározott szociális ellátások és szolgáltatások nyújtása közfeladatait az Intézmény bevonásával látja el a jelen megállapodásban foglaltak szerint. Az Önkormányzat novemberben ellátási szerződést kötött a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvánnyal nappali melegedő szociális szolgáltatás nyújtásáról Az Intézmény szociális ellátások és szolgáltatások nyújtására működési engedéllyel rendelkező szervezet. 2. Felek rögzítik, hogy az Intézmény pályázatot nyújtott be a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központhoz a évi téli közfoglalkoztatási programban (a továbbiakban: program) történő részvételre, aminek eredményeként Budapest X. kerületben novemberben 8 fő, decemberben 2 fő, januárban 8 fő és márciusban újabb 14 fő közfoglalkoztatása valósulhat meg. Az összesen 32 főből l O fő a képzési programban venne részt. A közfoglalkoztatásban résztvevők a jogszabályban meghatározott közfoglalkoztatási bért kapják, a foglalkoztatás és képzés várhatóan napi 6 órás időtartamban történik majd. 3. Az Intézmény az alábbi tevékenységeket kívánja megvalósítani a program keretében: a) illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, b) hó eltakarítása és jégtörés, c) cserje irtása, d) szociális fa kuglizása, e) intézményi karbantartás, f) a Bánya utcai hajléktalan szálló karbantartása, újabb férőhelyek kialakítása, g) krízishelyzetbe került személyek támogatása,

5 h) intézményi karbantartás a Budapest, X. Maglódi út 143. szám alatt levő, az Intézmény számára az Önkormányzat által ingyenes használatba adott raktár célú ingatlanban. 4. Felek megállapítják, hogy a 3. pont a-c) alpontban meghatározott feladatokat az Intézmény közterületen fogja végezni, amihez az Önkormányzat hozzájárul. Az Intézmény ezen feladatokat az Önkormányzat megbízásából a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. irányításával és szakmai közreműködésévellátja el. 5. Felek megállapodnak abban, hogy az Intézmény a szociális ellátások és szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos 3. pont d-h) alpontban foglalt feladatok végrehajtása során a Kőbányai Polgármesteri Hivatallal és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központtal együttműködik. Az együttműködés keretében felek a feladatok végrehajtását rendszeresen egyeztetik. 6. A program befejezésekor az Intézmény tájékoztatást ad az Önkormányzatnak a program keretében elvégzett feladatokról. 7. Az Intézmény a jelen együttműködési megállapodás alapján nem jogosult pénzbeli térítésre, és nem igényel pénzbeli támogatást az ÖnkormányzattóL 8. Felek a jelen együttműködési megállapodást határozott időre, december 31. napjáig kötik. Az együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvényben foglaltak irányadók A felek az együttműködési megállapodást - mint akaratukkal mindenben megegyezőt - helybenhagyólag aláírják. Budapest, november" " Weeber Tibor alpolgármester Miletics Marcell intézményvezető Szakmai és jogi szignáló: Ehrenberger Krisztina irodavezető Dr. Egervári Éva jogtanácsos

6 /\0",.,, ~,). ~ Tisztelt Képviselő Testület! At~ Bap~~st~a. Szeretetszolgálat Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye kéri a tisztelt Testületet, hogy engedélyezzék közfeladat ellátását 32 fő részére a X. kerület területén a téli közfoglalkoztatási program keretén belül, amelyet a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Haller utcai Kirendeltségével együttműködésben valósít meg től. A program keretében első sorban a X. kerületben élő, tartósan munkanélküli, hajléktalan személyeket szeretnénk foglalkoztatni. A jellemző tevékenységek: )o> illegális hulladéklerakó helyek felszámolása )o> hó eltakarítás/jégtörés )o> cserje irtás )o> szociális fa kuglizása > intézményi karbantartás )o> a Bánya utcai hajléktalan szállá karbantartása, újabb férőhelyek kialakítása )o> krízishelyzetbe került személyek támogatása, )o> Intézményi karbantartás a Maglódi út 143. alatt lévő, a Baptista Szeretetszolgálat számára ingyenes használatba bocsájtott raktár célú ingatlanban A közfoglalkoztatási program társadalmi és közcélú feladatok ellátásával valósítja meg a munkavállalók társadalmi felelősségvállalásának erősítését, és a lakókörnyezet élhetőbbé tételét, az életminőség javítását. Kérjük a tisztelt Képviselő Testületet, hogy engedélyezzék egy együttműködési megállapodás létrejöttét, amely a Baptista Szeretetszolgálat és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között jönne létre, és amelyben a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a fent említett közcélú feladatok ellátását engedélyemé a Szeretetszolgálat számára. Tisztelettel: Baptista Szeretetszolgálat Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye ' LJl_~S3, rnellékier l Y:~.f2:1!;>5 "r/?-da:l /1 v

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Baptista Szeretetszolgálattal

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Baptista Szeretetszolgálattal Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere f!:. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Baptista Szeretetszolgálattal együttműködési megállapodás megkötéséről

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere f2j~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az Utcáról Lakásba Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötéséről

Részletesebben

Előterjesztés. A Roma Önkormányzat 2013-ban is l OOO OOO Ft támogatást kapott, amellyel a támogatási

Előterjesztés. A Roma Önkormányzat 2013-ban is l OOO OOO Ft támogatást kapott, amellyel a támogatási Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés.i _. szám ú előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Roma Önkormányzat 2013. évi támogatása elszámolásáról,

Részletesebben

i.sjr. számú előterjesztés

i.sjr. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere i.sjr. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége 2014.

Részletesebben

0Jo számú előterjesztés

0Jo számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 0Jo számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel és a Szép Szivárvány

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~t~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Down Alapítvány támogatott lakhatási szolgáltatásának és házi segítségnyújtásának

Részletesebben

}J)otf. számú előterjesztés

}J)otf. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés,1 r. }J)otf. számú előterjesztés a Képviselő-testület részére a X. Kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő

Részletesebben

t{ l b. számú előterjesztés

t{ l b. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere t{ l b. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítvánnyal kötött közoktatási együttműködési

Részletesebben

{4/-J. számú előterjesztés

{4/-J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere {4/-J. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Magyar Vöröskereszttel történő ellátási szerződés megkötéséről

Részletesebben

LilL. számú előterjesztés

LilL. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere LilL. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a sajátos nevelési igényű

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló '(00. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú

Részletesebben

!!5'. számú előterjesztés

!!5'. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere!!5'. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l "'i F F " F _~~--._l_. szamu eloterjesztes Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

4Sf. számú előterjesztés

4Sf. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 4Sf. számú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Népjóléti Bizottság!

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Népjóléti Bizottság! BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat ellátási szerződés megkötésére családi napközi működtetésére Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Cí>- BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Budapest,,,.., t-'- \, ktttileí Kőbányai f i\e( iwió'-testület ülése Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. november 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. november 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 175/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Ellátási szerződés megkötése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

A jogszabályi változások és az eltelt egy év tapasztalatai miatt szükségessé vált a Megállapodás módosítása és egységes szerkezetbe foglalása.

A jogszabályi változások és az eltelt egy év tapasztalatai miatt szükségessé vált a Megállapodás módosítása és egységes szerkezetbe foglalása. 'j 1 1-i/. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület

Budapest Főváros X. kerület ,-41 - (J' {li ' ' " ' _,,_'_-J_. szamu eloterjesztes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a White Sharks Hockey Club szakmai tevékenységéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 14-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 14-ei ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-020, Fax: 88/545-025 Szám: 02/161-19/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007.

Részletesebben

~ ~9. számú előterjesztés

~ ~9. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~ ~9. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testülete részére az ALFA Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról, és a Budapest X. kerület,

Részletesebben

A munkamegosztási megállapodásban rögzítetett feladatok ellátása és a napi működés

A munkamegosztási megállapodásban rögzítetett feladatok ellátása és a napi működés u-~ ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központtal kötendő Munkamegosztási

Részletesebben

2!JJ. számú előterjesztés

2!JJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 2!JJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi

Részletesebben

~. számú előterjesztés

~. számú előterjesztés ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére az Aranycsapat Alapítvány és a Magyar Kézművességért Alapítvány támogatásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. augusztus 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. augusztus 26-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 178/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. augusztus 26-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Nyitott Képzések Egyesülettel kötött Együttműködési

Részletesebben

megkötéséről A Gktv. módosításai és az elmúlt ll év tapasztalata alapján a Kamara kezdeményezte az

megkötéséről A Gktv. módosításai és az elmúlt ll év tapasztalata alapján a Kamara kezdeményezte az Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere 1 2l.. _,_..;:..v_ ~1.. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testülete részére a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 81/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Beszámoló a Ferencvárosi deák Közalapítvány

Részletesebben