Telomeráz expresszió mérése és galectin-3 vizsgálata patológiai mintákon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Telomeráz expresszió mérése és galectin-3 vizsgálata patológiai mintákon"

Átírás

1 Telomeráz expresszió mérése és galectin-3 vizsgálata patológiai mintákon Doktori (PhD) értekezés Dr. Kovács Rita Beáta Témavezeto: Dr. Kopper László egyetemi tanár Konzulens: Dr. Sápi Zoltán egyetemi docens Programvezeto: Dr. Jeney András egyetemi tanár Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Patológiai Tudományok Doktori Iskolája Onkológia (8/1) Budapest

2 Tartalomjegyzék Összefoglaló/Summary 3-4. oldal 1. Bevezetés és irodalmi háttér 5. oldal 2. Célkituzések 26. oldal 3. Anyag és módszer 28. oldal Szövetminta preparáció 29. oldal RNS izolálás 29. oldal RNS izolálás citológiai mintákból 30. oldal RT-PCR és a telomeráz (htert) assay 30. oldal Galectin-3 immunhisztokémia 33. oldal 4. Eredmények 34. oldal 5. Megbeszélés 48. oldal Vesedaganatok 52. oldal Lágyrészdaganatok 52. oldal Húgyhólyagdaganatok és vizelet 55. oldal Pajzsmirigyléziók 59. oldal Egyéb elváltozások 60. oldal Terápiás konzekvenciák 62. oldal Galectin oldal 6. Következtetések 71. oldal 7. Köszönetnyilvánítás 74. oldal 8. Irodalomjegyzék 75. oldal Hivatkozások 75. oldal Az értekezés tárgykörében megjelent saját közlemények 88. oldal Egyéb közlemények 88. oldal Eloadások, poszterek, elnyert tudományos díjak 89. oldal 2

3 Összefoglaló A telomeráz (tel) egy speciális reverz transzkriptáz, mely saját belso templát használatával képes pótolni a kromoszómák végeit (telomer). Ez ellensúlyozhatja a sejtosztódások során fiziológiásan bekövetkezo telomervesztést, mely egy kritikus rövidség elérésekor a sejt proliferációs képességének elvesztéséhez és végül apoptózishoz vezet. A tel expresszója lehetové teszi a sejt halhatatlanságát, mely kulcsfontosságú lépés az onkogenezisben, ugyanis a sejt a sorozatos osztódások során többszörös mutációkat felhalmozva malignus transzformációt szenvedhet. Egyes normál proliferáló sejteken kívül, a humán malignus daganatok 85%-ában, a carcinomák 90%-ában mutattak ki tel aktivitást (TA), és azt is megfigyelték, hogy a TA szintje többségükben korrelál a carcinogenezis stádiumával. (Kivételt képez pl. a világos sejtes veserák.) Következésképpen a tel az eddig ismert egyik legjobb molekuláris tumormarker, így egyben vonzó célpont a daganatok diagnosztikájában, prognosztikájában és terápiájában. Ezidáig nem ismerünk az irodalomban olyan tanulmányt, mely rutin anyagon vizsgálta volna a TA-t. Munkánk elso részében célul tuztük ki a tel reaktiváció vizsgálatát rutin hisztológiai és citoló giai anyagon. Megvizsgáltuk azt is, hogy a kapott értékek milyen kapcsolatban állnak a morfológiai faktorokkal. A 118 (77 hisztológiai és 41 citológiai) mintát öt fo csoprtra osztottuk: vesedaganatok, lágyrészdaganatok, húgyhólyagtdaganatok (vizelet), pajzsmirigyléziók és egyéb (különbözo lokalizációjú és eredetu) elváltozások. A TA-val szorosan korreláló katalitikus alegység, a (human telomerase reverse transcriptase) htert mrns relatív expresszióját mértük, real-time RT-PCR módszerrel. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a htert expresszió mérése a preoperativ differenciál-diagnosztikában értékes segitséget nyújt, különösen a pajzsmirigy- és emloléziók dignitását illetoen. Vizeletmintákban vizsgálva, a htert expresszió meghatározása kiválóan alkalmas a korai daganat észlelésére és a hólyagrákos betegek monitorozására. Úgy tunik, a lágyrészdaganatok kialakulásában a tel reaktivációnak nincs lényeges szerepe, mégis, az egyéni terápia szempontjából vizsgálata fontos lehet. A pajzsmirigydaganatok változatos hisztopatológiai megjelenést és klinikai viselkedést mutatnak. A molekuláris markerek, így a munka elso részében vizsgált telomeráz is, ígéretesek ugyan, de egyelore egyesek még kevéssé hozzáférhetok a rutin diagnosztika számára. A pajzsmirigydaganatok differenciál-diagnosztikájában és gradingjében azonban a diagnosztikus immunhisztokémiai antitestek is egyre fontosabbá válnak. Ezek közül -az irodalmi adatok alapján- a galectin-3 (gal3) igen specifikusnak és érzékenynek tunik. Munkánk második részében 91 pajzsmirigyelváltozásban vizsgáltuk meg retrospektive a gal3 immunhisztokémiai reakciót, és elemeztük diagnosztikus értékét a különbözo elváltozások dignitásának meghatározásában, különös tekintettel a follicularis eredetu léziókra. Míg a gal3 erosen és diffúzan expresszálódott a papillaris carcinomákban, más malignus léziókban gyengébb, fokális vagy változó pozitivitast mutatott. Valamennyi gyulladásban fokális pozitivitás volt megfigyelheto. A nodózus struma és a normál pajzsmirigyszövet negativ volt. Eredményeink alapján a gal3 immunhisztokémiai reakció megbízhatónak látszik a papillaris carcinomák hisztológiai diagnosztikájában. Azonban éppen a pajzsmirigydiagnosztika legnehezebb területén, a szoliter nodulusok és a follicularis léziók esetén, tapasztalataink nem támasztják alá a legtöbb eddigi tanulmányban leírtakat. A follicularis elváltozások esetén ugyanis -bár hasznos kiegészíto vizsgálat- a dignitás eldöntésére a módszer önmagában nem abszolút értéku, tehát alapvetoen továbbra is a klasszikus morfológiai kritériumokra kell támaszkodnunk. Legújabb megfigyeléseink arra utalnak, hogy Hashimoto thyreoiditisekben a papillaris képletek területén megjeleno gal3 pozitivitás már korai stádiumban, még a papillaris carcinoma jellegzetes morfológiai kritériumainak megjelenése elott jelezheti a malignus transzformációt. 3

4 Summary Telomerase (tel) is a special reverse transcriptase that is able to replace the ends of the chromosomes (telomer) by using an own inner template. This might compensate for the physiologically occurring telomeric loss, which reaching a critical shortness leads to the loss of the cell proliferation capacity and eventually to apoptosis. The tel expression makes the cellular immortality possible, which is a crucial step in oncogenesis, since the cell during serial divisions, accumulating multiple mutations can suffer a malignant transformation. Besides certain normal proliferating cells, in 85% of human malignant tumors, in 90% of carcinomas tel activity (TA) was detected, and it was also observed that in their majority the TA level correlated with the stage of the carcinogenesis. (An exception is represented e.g. by the clear cell renal cancer.) Consequently, tel is the best molecular tumor marker known so far, thus being an attractive target in the diagnosis, prognosis and therapy of tumors. Up to now no study examining TA in a routine material has been published in the literature. In the first part of our work we set the objective to study the tel reactivation in routine histological and cytological material. We also studied the correlation of the values received with the morhphological factors. We divided the 118 (77 histologic and 41 cytologic) samples into five major groups: kidney tumors, soft tissue tumors, bladder tumors (urine), thyroid lesions and other lesions (of various localisations and origin). We measured the mrna relative expression of htert (human telomerase reverse transcriptase), a catalytic subunit closely correlating with TA. It was determined with real-time RT-PCR method. Based on the results it can be established that measuring expression of htert yields valuable assistance in the preoperative diagnosis, particularly regarding the dignity of thyroid and breast lesions. The study of urine samples suggests that determination the expression of htert is well suitable for the early detection and monitoring of bladder cancer. The tel reactivation does not seem to play a key role in the development of soft tissue tumors although its study might be important for individualised treatment. Thyroid tumors show varying histopathological feature and clinical behaviour. Molecular markers, among them the telomerase studied in the first part of this work, are promising, however, they have currently limited availability for routine diagnostics. Nevertheless, the diagnostic immunohistochemical antibodies are getting more and more important in the differential diagnostics and grading of thyroid tumors. Out of them based on literature data the galectin-3 (gal3) seems to be highly specific and sensitive. In the second part of our work, in 91 thyroid lesions we retrospectively studied the gal3 immunohistochemical reaction and analysed its diagnostic value in the determination of the dignity of various lesions, with special regard to those of follicular origin. While gal3 was markedly and diffusely expressed in papillary carcinomas, it showed weaker, focal or varying positivity in other malignant lesions. In all the inflammations focal positivity was observed. The nodal goiter and normal thyroid tissue was negative. On the basis of our results the gal3 immunohistochemical reaction seems to be reliable in the histological diagnosis of papillary carcinomas. In the most difficult field of thyroid diagnostics, however, in the case of follicular lesions, our experience does support the observations described in most studies so far. In case of follicular lesions the method although a useful supplementary examination has no absolute value in itself, therefore fundamentally we must further rely on the classic morphologic criteria. Our most recent observations suggest that in the Hashimoto s thyreoiditis the gal3 positivity occurring in papillary structures might indicate a malignant transformation already prior to the onset of the characteristic morphological criteria of papillary carcinomas. 4

5 1. Bevezetés és irodalmi háttér 1.I. A genom tagozódása lineáris kromoszómákra, a cirkuláris DNS-sel szemben nagyobb, független génkészlelet biztosit, ezzel evolúciós elonyt jelent. Azonban a végek megjelenése a sejtet végvédelemre, illetve -fenntartásra kényszeríti, mely esszenciális fontosságú a genom integritásának és stabilitásának megorzése tekintetében - a számos, primer RNS-t igénylo, DNS-polimeráz végrehajtotta replikációs ciklusban. Ezt a feladatot a telomerek látják el. Blackburn azt találta, hogy a Tetrahymenában a telomerek egy extrém rövid, egyszeru nucleotid-szekvencia ismétlodéseit tartalmazzák (TTGGGG) (1,2,3,4). A "telomer" szót a görög "vég" (telos) és "rész" (meros) kifejezésekbol alkotta Muller 1978-ban. A telomerek 6-25 kilobázispárnyi (kbp) specifikus struktúrák, ismétlodo hexamer DNS-szekvenciák (5 -(TTAGGG)n-3 ) az eukariota kromoszóma végeken (5), melyek speciális proteinekkel együttesen sapkaszeru végstrukturát alkotnak. McClintock megfigyelte, hogy ezek nélkül a végsapkák nélkül a kromoszómák egymáshoz ragadnak, strukturális változásokon mennek keresztül vagy más abnormális viselkedést mutatnak (6). A telomer-sapka : 1. Lehetové teszi a sejteknek, hogy a normális kromoszómavégeket a törött DNS-tol megkülönböztessék. (Ha a DNS-vég törött, két lehetoség áll fenn, miután a sejtciklus leállt: reparáció vagy sejthalál.) A kettos szál törését kétféle mechanizmus állíthatja helyre: a) homológ rekombináció (HR) a reparáció hibamentes, de homológ szomszéd kromoszómát igényel; b) non-homológ vég-illeszkedés (NHEJ=non homolog end joining) a reparáció során hibalehetoség van, de védi a kromoszómát a degradációtól. 2. Véd a NHEJ során esetlegesen bekövetkezo, egyéb kromoszómákkal való end-to-end fúziótól. (A fúzió-híd-törés ciklusok genomikus instabilitáshoz vezetnek, mely sejthalált vagy neoplasztikus transzformációt eredményezhet.) 3. Véd az exonukleázok, ligázok okozta degradációtól, valamint az átrendezodésektol. 5

6 4. Segít a homológ kromoszómák párképzodésében és a crossing over-ben a meiosis I. profázisában, mellyel a számtartó sejtosztódás mechanizmusát biztosítja. Hozzájárul a kromoszómák térbeli és funkcionális rendezodéséhez a sejtmagon belül, részt vesz a transzkriptom regulációban (7). Összefoglalva: a telomerek a kromoszóma stabilitást biztosítják (6). A differenciált muködést végzo szomatikus sejtekben a telomerek a DNS-replikáció mechanizmusának elégtelensége miatt fokozatosan rövidülnek. A DNS replikáció bidirekcionális, a vezeto és követo szálon különbözo módon zajlik. Ugyanakkor a DNS polimeráznak csak 5-3 irányú polimeráz aktivitása van, és de novo lánckezdésre sem képes, tehát a replikáció indításához primert igényel. A követo szálon különálló fragmentumok (ún. Okazaki-fragmentumok) keletkeznek, melyek mindegyikének iniciációjához új RNS primerek szükségesek, ezután képes a DNS polimeráz extendálni. Végül csak egyetlen, az 5 végi terminális RNS primer marad a leány DNS-en, melyet az 5-3 exonukleáz lebont (8). A keletkezett rést azonban a DNS polimeráz nem tudja betölteni, mert nem áll rendelkezésre 3 -OH vég, amelyhez a következo RNS primer kötodne (ún. end-replikációs probléma) (9-12). Mivel a DNS-polimeráz nem tudja befejezni a követo szálak 5 végi szintézisét, a kromoszómák minden osztódás S- fázisában progressziven, 8-12 bázispárral rövidebbek lesznek (ez kb nukleotidnyi nem replikálódott szekvencia), egyre rövidebb utód-dns-ek jönnek létre az egyes replikációs ciklusok során (ezt nevezik biológiai vagy mitotikus órá -nak). 1. ábra 6

7 A DNS replikáció 1. ábra A keletkezett hiányt a telomeráz enzim (a továbbiakban tel) képes pótolni. A normál sejtekben a proliferáció leállításáért két mechanizmus felelos. Az M1 fázis (mortality stage 1, replicativ senescence, senescence=elöregedés) akkor jelenik meg, amikor a kromoszómák többsége már legalább többezer bázispár telomer-szekvenciával, kb. 5 kb-nyira rövidült, mely kb sejtosztódás után következik be (11,13,14). Ez a mechanizmus az ARF/p53/p21 CIP1/WAF1 vagy a prb/p16 INK4a antiproliferatív út génjei által mediált növekedés-leálláshoz vezet (funkcionális inaktiváció, ún. growth arrest és/vagy sejthalál apoptózissal - G1-ben). Az M1 fázist valószínuleg közvetlenül a subtelomerikus régióban elhelyezkedo gének aktivációja indukálja. A replikatív senescencia effektorainak részleges vagy teljes inaktivációja fontos addícionális követelménye a tel reaktiváció által eloidézett immortalizációnak egyes sejttípusokban 7

8 (pl. a keratinocytákban és egyéb emlos epithelsejtekben). Inaktivációt mutáción kívül virális onkoproteinek, pl. az SV40LT (amely a p53-at és a prb-t egyaránt inaktiválja) vagy a human papillomavirus-16 E7 (amely a prb-t inaktiválja) kötodése idézhet elo, melyek eredményeképp a sejt túléli a senescenciát (15,16). Így a sejtek tovább osztódnak, a telomerek tovább rövidülnek egészen addig, amíg a második független mechanizmus, az M2 (mortality stage 2, krízis pont) indukálódik. Az M2 azt a - fiziológiásan- kritikussá vált telomerhosszat reprezentálja, amelynél a sejt már nem képes többé megvédeni a kromoszóma végeket, ezért end-degradáció, end-to-end fúzió következik be, mely a genom instabilitásához és sejthalálhoz vezet (cellular senescence). A legtöbb esetben a sejtek már elöregednek, mielott elegendo mutációt halmoznának fel ahhoz, hogy malignus fenotípusuk kialakuljon. Ezért a növekedés rövid telomerek miatti leállását potenciális rákellenes mechanizmusként is felfoghatjuk. Az M1 és M2 fázisok a replikativ kapacitás korlátozottságával - a különbözo onkogén behatásokkal szembeni védelmen (tumor suppresszión) kívül - kiküszöbölik az életkor elorehaladtával felhalmozódó elöregedo sejteket is. Utóbbi azért fontos, mert ezek a sejtek - távoli hatással is rendelkezo molekulák expressziója révén (proteázok, antiangiogén faktorok, növekedési faktorok, gyulladásos cytokinek) - megbonthatják a normál szöveti integritást és funkciót. A telomerhossz vesztést felgyorsíthatja a hypoxia - a telomer törés indukálásával (17). A sejtek csak ritka esetben élik túl a krízis pontot és válnak halhatatlanná (immortalizáció). Ez leggyakrabban a tel reaktivációjával vagy up-regulációjával kapcsolatos, ilyenkor a tel - a sejtosztódás normális telomervesztése helyett - a telomervégeket pótolja (18,19). 2. ábra 8

9 Telomerhossz M1=mortality stage1, replicative senescence M2=mortality stage2, crisis point p53,prb inaktiváció tel. upreguláció vagy reaktiváció M1 M2 proliferáció leállása további mitózisok mitózisok száma immortalizáció, tumor 2. ábra A tel enzimet 1984-ben fedezte fel Carol Greider és Elizabeth Blackburn, biokémiailag eloször 1985-ben azonosították (2,4). Az enzim az ismétlodo telomerikus szekvencia G-gazdag szálát ismeri fel, és komplementer DNS szál hiányában új, ismétlodo szakaszokat szintetizál (azaz polimerizálja a telomerikus DNS szekvenciát) különleges módon, saját belso RNS templát használatával (20,21,22). A tel jelen van a normál embrionális sejtekben. A fejlodés során a legtöbb szövetben represszálódik vagy down-regulálódik (mivel a normál humán sejtek domináns tel inhibitort expresszálnak), ezért a sejt-reprodukció során a telomerek rövidülnek. (A tel represszor géneket a p53, prb ellenorzi.) A kritikus hossz elérése a további sejtosztódásokat leállító szignálként szolgál, így a sejt - Hayflick szavával - senescens -sé válik, azaz elöregszik (23). A kb átlagos hosszúságú telomerrel rendelkezo sejtek életük során 50-60x osztódhatnak. (A telomerhossz spermium, 9

10 petesejt esetén 20 kb, magzati és újszülött sejtekben 15 kb., felnott sejtekben 10 kb, míg az elöregedo sejtek esetén 5 kb. Sejtkultúrában humán újszülött szomatikus sejtek 80-90x osztódnak, míg egy 70 éves ember szomatikus sejtjei legfeljebb csak 20-30x, de ezt természetesen az adott sejt differenciáltsága is befolyásolja.) A tel a korai embrionális sejteken kívül - csökkent szinten ugyan -, de normálisan expresszálódik a csírasejtekben, bizonyos ossejtekben (melyekben igen szigorúan regulált) és a felnott progenitor sejtekben (24). Utóbbiak közé tartoznak a normál regeneratív sejtek, aktivált lymphocyták, specifikus hematopoetikus sejtek, az epidermisz bazális sejtjei, a premenopauzális proliferativ endometrium, a bél cryptáinak sejtjei, a dohányosok bronchiális epithelsejtjei. Tehát a tel expresszió önmagában nem jelent malignitást (25,26)! A legtöbb humán szomatikus sejtben azonban a tel-t regulátor protein blokkolja (27). Az endometriumban a tel expresszió specifikus a glanduláris epithelsejtekre (a stromális sejtekben nincs). A késoi proliferativ fázisban - a carcinomával egyenértéku - maximális enzimaktivitás van jelen, míg a késoi szekrécióban az aktivitás minimális. A postmenopauzális és az anti-ösztrogénekkel kezelt endometrium csökkent telomeráz aktivitást (a továbbiakban TA) mutat (28). Csírasejtek esetén a TA szint az érési stádiumtól függ: A preovulációs follikulusokban magas, míg az ovulált oocitákban szignifikánsan alacsonyabb (29). A TA igen magas az I. típusú spermatogoniumokban, csökkent a spermatocitákban és a spermatidákban, míg teljesen hiányzik az epididymális spermatozoákban (29). A különbözo fajok embrióiban - így humánban is - a blasztociszta stádiumban észlelheto viszonylag magas TA. Elobbiek rögtön felvetnek egy érdekes kérdést is: ha a TA alacsony az ovulált oocitákban, illetve hiányzik spermatozoákban, akkor hogyan szerzodik meg a korai embrióban? Az immortalizált sejtekben a telomerhossz stabilizálódik, bár a telomerek rövidebbek, mint a normális (wild type) sejtekben (30). Az immortalizáció fenntartásához a tel állandó expressziója szükséges, ami a krízis értékeknél valamivel nagyobb telomerhosszúsággal társul. SCID (súlyos kombinált immundeficienciában szenvedo) egerekben az immortalizált sejtek nem képeznek daganatot, nem borul fel a sejtciklus szabályozás, nincs kariotípus 10

11 instabilitás sem (31). Tehát ahogyan a tel expresszió sem, önmagában az immortalizáció sem egyenlo a malignus átalakulással! Azonban a tel aktiváció által létrejött immortalizáció addicionális lépésként szolgál az onkogenezisben. A tel nemcsak a humán ossejtekben és reproduktiv sejtekben stabilizálja a telomerhosszat, hanem a daganatsejtek %-ában is expresszálódik (32). A maradék %-ban az end replikációs probléma más módon, valószínuleg rekombinációval oldódik meg - ezt a késobbiekben részletezni fogom. Bár a tel reaktiváció számos humán malignitásban megtalálható, ugyanakkor hiányzik a tumorral szomszédos normál sejtekben (32). Ez azt sugallja, hogy a tel aktivációnak, illetve a telomerstabilitás fenntartásának (akár alternatív módon is) kulcs-szerepe lehet a maligus daganat folyamatos proliferációjában (32). Fentiekbol következoen a tel nemcsak a daganatok diagnosztikájában játszhat kiemelkedo szerepet, hanem az új onkoterápiás szerek kifejlesztésében is célponttá vált. Az az elképzelés, miszerint a tel-nak fontos szerepe lehet a humán daganatok folyamatos növekedésében, fenntartásában, 1990 körül kezdett napvilágot látni, de 1994-ig nem volt rá bizonyíték. Ebben az évben megfigyelték, hogy a tel nemcsak a laboratoriumi körülmények között fenntartott, hanem az emberi testben lévo daganatsejtekben is mutatott aktivitást (33). Mintegy egy évvel késobb Harley, Shay és munkatársai 101 humán daganatmintából (melyek 12 féle daganattípust reprezentáltak) 90-ben detektált tel-t, míg az 50 normál szövetmintából (melyek 4 féle szövettípust reprezentáltak) egyben sem (34). Már ezek elott is folytak kutatások a tel szerepérol a carcinogenezisben, sot az egyik tanulmány már azt is valószínusítette, hogy a tel feltehetoleg azután válik aktivvá, amikor a sejt már elvesztette proliferáció feletti kontrollját (24). A tel egy RNS templátot hordozó speciális reverz transzkriptáz (RNS-függo DNS polymeráz), hexa-ribonukleoprotein komplex, mely az egyláncú DNS hosszabbítására képes. Miután hat dezoxiribonukleotid trifoszfátot (dntp) ad hozzá a telomer túlnyúló szabad 3 OH végéhez, 6 nukleotidnyit transzlokálódik, és ismét 6 nukleotidnyit hosszabbít a telomer végén. Ez többször ismétlodik, majd a folyamat végén a tel 11

12 disszociálódik. A komplementer szálon a túlnyúló G-gazdag lánc a szabad 3 OH csoportjával hajtut képez, és így primerként szolgál, tehát a követolánchoz hasonlóan szintetizálódik (35). A telomeráz fo komponensei CAATCCCAAT htr telomerikus DNS 3.ábra A humán tel, mely egy relative nagy molekulasúlyú holoenzim-komplex, három fo alegységbol áll: 1. az RNS templát (AATCCC), vagyis a strukturális RNS komponens (htr=humán telomeráz RNS komponens, melynek génje a humán a 3q26 kromoszómán van) (17) 2. a tel asszociált protein (TEP1) (36,37) 12

13 3. és a katalitikus alegység (htert=human telomeráz reverz transzkriptáz, melynek génje az 5p15 kromoszómán van) (38,39). Ezen kívül a tel-nak még számos protein alegysége van, és számos protein kapcsolódik a htr-hez, valamint a htert-hez, melyek elosegítik ezek egyes alkotórészeinek összeillesztését és struktúrába rendezését. 3. ábra (40. nyomán). Így pl. a p23 és hsp90 molekuláris chaperonok a htert-hez kötodve az aktiv tel-l kapcsoltak a sejtekben. Ennek a kapcsolódásnak a blokkolása a tel funkcionális gátlását eredményezi, ezért - többek között - az egyik lehetséges támadáspont az antitel terápiában (41). A telomerikus DNS-hez is több különféle protein kötodik (ún. telomer asszociált proteinek), melyek szintén közremuködnek a tel felépítésében (I/1. Táblázat - Shay és mtsai után,12). I/1. Táblázat. A fo humán telomer asszociált proteinek és telomeráz komponensek HUMÁN TELOMER ASSZOCIÁLT PROTEINEK a TRF1 (telomeric repeat binding factor 1: a duplex TTAGGG-hoz kapcsolódik) Tankiráz (TRF1 interacting protein: poli (ADP-ribóz) - polimeráz) TIN2 (TRF1 interacting protein 2) TRF2 (telomeric repeat binding factor 2: a duplex TTAGGG-hoz kapcsolódik, és a végvédelemben van szerepe) hrap1 (TRF2 interacting protein: vég-védelemben szerepel) Mre11/Rad50/Nbs1 (DNS reparáció; a t-loop modulálása) 13

14 HUMÁN TELOMERÁZ KOMPONENSEK htert (human telomerase reverse transcriptase: a katalitikus alegység) p23/hsp90 (chaperonok) htr (human telomerase RNA: a belso templát) SnoRNA binding proteins (dyskerin, hgar1) TEP1 (asszociált protein) hnrnps C1/2 (heterogén nukleáris ribonukleoproteinek) La (autoantigén) L22, hstau (riboszomális protein és a dupla szálú RNS-t köto protein) a A telomer biokémiájában valószínuleg még szerepet játszó egyéb proteinek: Ku, ATM, hnrnpa1, PARP, BLM, WRN, Rad51 és RPA. A tel expresszió és funkció bonyolult szabályozás alatt áll, melynek fo eleme a htert gén transzkripcionális repressziója. A tel szuppresszor géneket a p53 és prb ellenorzi. (4. ábra 42) 14

15 A htert gén expressziójának regulációja 4. ábra Számos transzkripciós faktor befolyásolja a htert gén expresszióját, pl.: - Mad1/c Myc, Sp1 (mely a TGF-béta út transzkripcionális targetje) mindketto represszor - ösztrogének (43) - Est1 és Cdc13 - mindketto a tel funkció pozitiv regulátora (44) - E2F-1 (45), WT-1 (46), NF- B (47), MZF-2 (48), stb., - a tumor supresszor menin, mely a htert direkt represszora (49). 15

16 Fentiek közül a myc-et tanulmányozták a legrészletesebben. A humán daganatokban a c- myc gének gyakran dereguláltak, a tel reaktiváció, a TA indukciója általában a myc gén overexpressziójával kapcsolatos (50). A htert promoter számos c-myc köto helyet tartalmaz, melyek közvetlenül mediálják a transzkripciós aktivációt. Mindezek alapján valószínusítheto, hogy a tel a humán daganatokban onkociter mutációk által reaktiválódik. Ugyanakkor nem biztos, hogy ezek a faktorok elégségesek a htert transzkripció teljes ki-be-kapcsolásához. Az egyik tanulmány eros pozitiv korrelációt talált a htert promoter metiláció és a génexpresszió között, mely szöges ellentétben áll a metilációszabályozott transzkripcióról általában elfogadott modellel. A direkten és indirekten a telomerekhez kötodo, fentebb már részletezett telomer asszociált proteinek nem csak a tel felépülésében, hanem regulációjában is fontosak. A két fo paralog telomerikus DNS-köto fehérje, a TRF1 és TRF2, minden humán sejttípusban expresszálódik, és a sejtciklus során nagy affinitással kötodik a dupla szálú telomerikus DNS-hez. Így részben direkt módon, részben ko-faktorokkal történo interakció által vesz részt a telomerhossz szabályozásában (12,51). Ha a TRF2-t eltávolitjuk a telomerrol, 3 túlnyúló vég-vesztés, telomerfúzió, valamint p53 függo apoptózis következik be. A primer TRF2 overexpresszió a tel negatív sejtekben megvéd a telomerfúziótól és késlelteti a senescenciát (52). A telomer maga is szabályozza a tel muködését. A telomer guanin-gazdag oligonukleotid szekvenciái (3 túlnyúló vég) -hidrogénkötések révén- egy speciális szerkezetet, négyes gyurut alakítanak ki (ún.g-kvartettek), melyek gátolják a TA-t. (5. ábra) 16

17 G-kvartet 5. ábra 3 szomszéd G-kvartet intramolekuláris G-kvadruplex struktúrát alkot (ezt tetraplexnek is nevezik), mely megakadályozza a tel elongációs lépését (53,54). Fentiekbol következoen az antitumor terápia egyik célpontja lehet a ligand-indukált G-kvadruplex stabilizáció (55). Ilyen antitumor szerek pl. a quinolin-bázisú G- quadruplex ligandok (56). Számos élolényben a tel pozitiv sejtek telomerjének hossza állandó, tehát az elongáció és a rövidülés egyensúlyban van (57). A tel nemcsak a telomerek hosszabbítására képes, hanem gátolhatja a telomerhossz megtartásának rekombinációs alapú útját is, többféle módon: 1. Képes direkten leválasztani a DNS-rol a rekombinációs alapú út iniciációjához szükséges proteineket. 17

18 2. A reiniciációt a telomer végek sapkával való ellátásával gátolhatja meg. 3. Egyszeruen megváltoztathatja a telomer struktúrát, mely önmagában is elégséges lehet ahhoz, hogy a rekombinációs út funkcionálisan elégtelenné váljék. Az enzim meghatározó komponense - egy viszonylag nagy (127 kda) protein - a htert, mely a tel reaktiválásához szükséges. A halhatatlan humán sejtvonalak szignifikáns TA-t és emelkedett htert expressziót mutatnak. A halandó sejtek analízise negatív TA esetén nem mutatott szignifikáns htert expressziót. Ez a megfigyelés alátámasztja azt a feltételezést, miszerint a htert expresszió szorosan korrelál a TAval, és azt sugallja, hogy segíthet a tel szerepének értelmezésében a carcinogenezisben (58). Több közleményben szerepel, hogy a carcinomákban csak a htert expresszió mutat szignifikáns összefüggést az enzimaktivitással, míg a htr és a TEP1 nem. A htr minden sejtben alapvetoen jelen van, többé-kevésbé állandó, de a carcinomás sejtvonalakénál alacsonyabb expressziós szinten. A htert expresszió azonban a tel negatív sejtekben visszaállítja - és szintje meg is határozza - a TA-t, meghosszabbítva a sejt élettartamát. Mivel a htert és TA közt szoros korreláció van, vizsgálatainkban a tel htert katalitikus alegysége által kódolt mrns mennyiségének mérése (59) lehetové tette a tel expresszió indirekt meghatározását, amplifikációs (RT-PCR) módszerrel. A RT- PCR (reverse transcription polymerase chain reaction) eljárás mrns templát megsokszorozását jelenti. A TA különbözo fagyasztott hisztológiai mintákon kívül citológiai anyagokban is mérheto, így vizeletüledékben vagy hólyagmosó folyadékban (60), egyéb mosófolyadékokban - szájüregi, vastagbél (61), epeúti, tüdo (bronchiolo-alveolaris lavage) -, szívadékban és kefe-anyagban, pancreas-nedvben (62), testüregi folyadékgyülemekben, köpetben (63-66). De nem csak az exfoliativ, hanem a vékonytu aspirációs biopsziás (FNAB, fine needle aspiration biopsy) minták is (pl. emlo, pajzsmirigy, nyirokcsomó, stb.) alkalmasak TA kimutatására (67,51). 18

19 A tel expresszió meghatározásának különbözo módjai ismeretesek, így pl.: - in situ módszerek, melyek a tel expressziót topográfiai összefüggésükben teszik láthatóvá (68) (6. ábra) Telomeráz kimutatása in situ hibridizációval 6. ábra Felül colorectalis adenomából származó mirigy részlete, mérsékelt TA-val, a kép alsó felében intenzív TA-t mutató adenocarcinoma látható - FISH (69) (fluorescens in situ hybridisation), mellyel a telomerek hossza vizualizálható TRF (Terminal Restriction Fragment) demonstrációval. A metafázikus kromoszómákat kettosen festjük DAPI-val (kék színu, DNS-t és kromoszómákat jelöl) és in situ hibridizáljuk PNA (peptide nucleic acid) fluoreszcensz telomer próbával (piros vég minden kromoszómán). A tel-hossz, a fluoreszcensz szignál intenzitása direkten arányos az enzimaktivitással (70,71). (7. ábra) 19

20 Telomeráz kimutatása FISH módszerrel 7. ábra - PCR alapú módszerek. A TRAP (Telomeric Repeat Amplification Protocol) egy PCR-alapú, szenzitív vizsgálati mód, mely apró szövetmintából képes szemikvantitative detektálni a TA-t (72,73). A Kim és munkatársai által bevezetett módszer fontos mérföldko volt a tel kutatásban, és standard technikává vált az enzim tulajdonságainak tanulmányozásában (74). A módszer két lépcsos enzimaktivitás-mérés: a) A tel-extrakció után, tel-mediált oligonukleotid primer extenzió történik, a tel 5 - TTAGGG-3 ismétlodo szekvenciákat ad a szintetikus TS (telomerase substrate) primer végéhez b) A második lépésben az extendált primer termékek amplifikációja következik, reverz primerek (CX primerek) felhasználásával, melyek komplementerek az ismétlodo szakaszokkal. (A reverz primerek a primer-dimer artefaktok képzodését hivatottak megelozni, bár teljesen nem eliminálják azokat.) A vizualizálás autoradiográfiával, polyacrilamid gél electroforesissel (PAGE) vagy 20

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológia Osztály Országos Onkológiai Intézet. Frank Diagnosztika Szimpózium, DAKO workshop 2012.

Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológia Osztály Országos Onkológiai Intézet. Frank Diagnosztika Szimpózium, DAKO workshop 2012. Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológia Osztály Országos Onkológiai Intézet Frank Diagnosztika Szimpózium, DAKO workshop 2012.december 7 Follicularis hám eredetű daganatok Jól differenciált tumorok

Részletesebben

A patológiai vizsgálatok metodikája. 1. Biopsziástechnikák 2. Speciális vizsgálatok

A patológiai vizsgálatok metodikája. 1. Biopsziástechnikák 2. Speciális vizsgálatok A patológiai vizsgálatok metodikája 1. Biopsziástechnikák 2. Speciális vizsgálatok Biopsziaindikációk Diffus/multifocalis eltérések Folyamat etiológiájának tisztázása Szisztémás kezeléshez szükséges paraméterek

Részletesebben

67. Pathologus Kongresszus

67. Pathologus Kongresszus A kemoirradiáció okozta oncocytás átalakulás szövettani, immunhisztokémiai, ultrastruktúrális jellemzői és lehetséges prognosztikus jelentősége rectum adenocarcinomákban 67. Pathologus Kongresszus Bogner

Részletesebben

Telomerek a lineáris kromoszómák végei

Telomerek a lineáris kromoszómák végei Telomer Telomeráz Telomerek a lineáris kromoszómák végei Repetitív DNS szekvencia, TTAGGG gerincesekben Speciális telomerkötő fehérjék Telomer méret Telomer-3D lineáris? A telomerek szerkezete: t &D hurok

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2460-06 Humángenetikai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2460-06 Humángenetikai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ismertesse a gyakorlaton lévő szakasszisztens hallgatóknak a PCR termékek elválasztása céljából végzett analitikai agaróz gélelektroforézis során használt puffert! Az ismertetés során az alábbi

Részletesebben

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek 1 Fogalmak

Részletesebben

A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből. Iványi Béla SZTE Pathologia

A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből. Iványi Béla SZTE Pathologia A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből Iványi Béla SZTE Pathologia Hólyagrák 7. leggyakoribb carcinoma Férfi : nő arány 3.5 : 1 Csúcsa: 60-80 év között Oka: jórészt ismeretlen Rizikótényezők:

Részletesebben

Kérdések és megoldások Immunhisztokémiai eljárások. Az eredmények interpretálása.

Kérdések és megoldások Immunhisztokémiai eljárások. Az eredmények interpretálása. Kérdések és megoldások Immunhisztokémiai eljárások. Az eredmények interpretálása. Kerekasztal moderátor Péter Ilona Dako Workshop A Frank Diagnosztika Kft. és az Országos Onkológiai Intézet szervezésében

Részletesebben

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében Pápay Judit SE, I.sz.Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 70. Patológus Kongresszus Siófok 2011. szept. 29 - okt.1.

Részletesebben

Daganatok kialakulásában szerepet játszó molekuláris folyamatok

Daganatok kialakulásában szerepet játszó molekuláris folyamatok Daganatok kialakulásában szerepet játszó molekuláris folyamatok Genetikai változások Onkogének Tumorszuppresszor gének DNS hibajavító gének Telomer és telomeráz Epigenetikai változások DNS-metiláció Mikro-RNS

Részletesebben

Terhességi papilláris pajzsmirigycarcinoma Citodiagnózis, kiegészítő vizsgálatok

Terhességi papilláris pajzsmirigycarcinoma Citodiagnózis, kiegészítő vizsgálatok Terhességi papilláris pajzsmirigycarcinoma Citodiagnózis, kiegészítő vizsgálatok Esetbemutatás dr. Székely Tamás, dr. Székely Eszter, dr. Istók Roland, dr. Kovács István, dr. Járay Balázs dr. Tóbiás Bálint*,

Részletesebben

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Strausz Tamás Tóth Erika Országos Onkológiai Intézet Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály FiPaT 2012 Elvi alapok WHO klasszifikáció

Részletesebben

A kvantitatív PCR alkalmazhatósága a fertőző bronchitis vakcinák hatékonysági vizsgálatában. Derzsy Napok, Sárvár, 2011 Június 2-3.

A kvantitatív PCR alkalmazhatósága a fertőző bronchitis vakcinák hatékonysági vizsgálatában. Derzsy Napok, Sárvár, 2011 Június 2-3. A kvantitatív PCR alkalmazhatósága a fertőző bronchitis vakcinák hatékonysági vizsgálatában Pénzes Zoltán PhD, Soós Pál PhD, Nógrády Noémi PhD, Varga Mária, Jorge Chacón PhD, Zolnai Anna PhD, Nagy Zoltán

Részletesebben

3. gyakorlat: nukleinsav-tisztítás, polimeráz láncreakció

3. gyakorlat: nukleinsav-tisztítás, polimeráz láncreakció 3. gyakorlat: nukleinsav-tisztítás, polimeráz láncreakció A vírus genetikai anyagának vizsgálata (direkt víruskimutatási módszer) biztosítja a legrészletesebb és legspecifikusabb információkat a kimutatott

Részletesebben

TÉMAKÖRÖK. Ősi RNS világ BEVEZETÉS. RNS-ek tradicionális szerepben

TÉMAKÖRÖK. Ősi RNS világ BEVEZETÉS. RNS-ek tradicionális szerepben esirna mirtron BEVEZETÉS TÉMAKÖRÖK Ősi RNS világ RNS-ek tradicionális szerepben bevezetés BIOLÓGIAI MOLEKULÁK FEHÉRJÉK NUKLEINSAVAK DNS-ek RNS-ek BIOLÓGIAI MOLEKULÁK FEHÉRJÉK NUKLEINSAVAK DNS-ek RNS-ek

Részletesebben

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Éles Klára Országos Onkológiai Intézet Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum Budapest, 2010. 12. 03. Epithelialis-mesenchymalis átmenet

Részletesebben

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Dr. Dallmann Klára A molekuláris biológia célja az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű

Részletesebben

A tüdő adenocarcinomák szubklasszifikációja. Dr. Szőke János Molekuláris Patológiai Osztály Budapest, 2008 december 5.

A tüdő adenocarcinomák szubklasszifikációja. Dr. Szőke János Molekuláris Patológiai Osztály Budapest, 2008 december 5. A tüdő adenocarcinomák szubklasszifikációja Dr. Szőke János Molekuláris Patológiai Osztály Budapest, 2008 december 5. Háttér A tüdő ACA heterogén tumor csoport és a jelenlegi klasszifikáció elsősorban

Részletesebben

2355-06 Egyéb citológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2355-06 Egyéb citológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Tájékoztassa a munkahelyére érkező vendégeket a különféle szervekből nyert citológiai anyagok feldolgozásáról, diagnosztikára való előkészítéséről! Tájékoztatója során az alábbi szempontokra

Részletesebben

5. Molekuláris biológiai technikák

5. Molekuláris biológiai technikák 5. Molekuláris biológiai technikák DNS szaporítás kémcsőben és élőben. Klónozás, PCR, cdna, RT-PCR, realtime-rt-pcr, Northern-, Southernblotting, génexpresszió, FISH 5. Molekuláris szintű biológiai technikák

Részletesebben

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése Kopper László A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a célzott terápiák lehetőségeit és a fejlesztés lényeges lépéseit. A fejezet teljesítését követően

Részletesebben

mintasepcifikus mikrokapilláris elektroforézis Lab-on-Chip elektroforézis / elektrokinetikus elven DNS, RNS, mirns 12, fehérje 10, sejtes minta 6

mintasepcifikus mikrokapilláris elektroforézis Lab-on-Chip elektroforézis / elektrokinetikus elven DNS, RNS, mirns 12, fehérje 10, sejtes minta 6 Agilent 2100 Bioanalyzer mikrokapilláris gélelektroforézis rendszer G2943CA 2100 Bioanalyzer system forgalmazó: Kromat Kft. 1112 Budapest Péterhegyi u. 98. t:36 (1) 248-2110 www.kromat.hu bio@kromat.hu

Részletesebben

TÉZISEK. 1. Bevezetés

TÉZISEK. 1. Bevezetés TÉZISEK 1. Bevezetés Az elmúlt két évtizedben az apoptozisra vonatkozó ismereteink bovültek. Több mint 30 új molekulát fedeztek fel, melyekrol tudott, hogy az apoptozis keltésében és szabályozásában fontos

Részletesebben

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában Molekuláris genetikai vizsgáló módszerek az immundefektusok diagnosztikájában Primer immundefektusok A primer immundeficiencia ritka, veleszületett, monogénes öröklődésű immunhiányos állapot. Családi halmozódást

Részletesebben

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK Péter Ilona¹, Boér András² és Orosz Zsolt¹ Országos Onkológiai Intézet, Humán és Kísérletes Daganatpatológiai Osztály¹ és Fej-Nyak,

Részletesebben

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A laboratóriumba vendég érkezik. Tájékoztassa a rákmegelőzés lehetőségeiről! Ismertesse a citológiai előszűrő vizsgálatok lényegét! - a primer és szekunder prevenció fogalma, eszközei - a citológia

Részletesebben

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján)

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) Szentirmay Zoltán Országos Onkológiai Intézet Daganatpatológiai Centrum

Részletesebben

Az ophthalmopathia autoimmun kórfolyamatára utaló tényezôk Bizonyított: A celluláris és humorális autoimmun folyamatok szerepe.

Az ophthalmopathia autoimmun kórfolyamatára utaló tényezôk Bizonyított: A celluláris és humorális autoimmun folyamatok szerepe. Az ophthalmopathia autoimmun kórfolyamatára utaló tényezôk Bizonyított: A celluláris és humorális autoimmun folyamatok szerepe. szemizom, retrobulbaris kötôszövet, könnymirigy elleni autoantitestek exophthalmogen

Részletesebben

A citoszkeleton Eukarióta sejtváz

A citoszkeleton Eukarióta sejtváz A citoszkeleton Eukarióta sejtváz - Alak és belső szerkezet - Rugalmas struktúra sejt izomzat - Fehérjékből épül fel A citoszkeleton háromféle filamentumból épül fel Intermedier filamentum mikrotubulus

Részletesebben

Áramlási citometria 2011. / 4. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK

Áramlási citometria 2011. / 4. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK Áramlási citometria 2011. / 4 Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK Az áramlási citometria elve Az áramlási citometria ( Flow cytometria ) sejtek gyors, multiparaméteres vizsgálatára alkalmas

Részletesebben

Terápiarezisztencia-fehérjéket kódoló mrns kvantitatív kimutatása PCRtechnikával. nyirokcsomójában

Terápiarezisztencia-fehérjéket kódoló mrns kvantitatív kimutatása PCRtechnikával. nyirokcsomójában Terápiarezisztencia-fehérjéket kódoló mrns kvantitatív kimutatása PCRtechnikával lymphomás kutyák nyirokcsomójában Sunyál Orsolya V. évfolyam Témavezetık: Dr. Vajdovich Péter Szabó Bernadett SZIE-ÁOTK

Részletesebben

A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában

A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában BIOTECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI POLITIKA, KUTATÁSI IRÁNYOK A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában Tárgyszavak: proteom; proteomika; rák; diagnosztika; molekuláris gyógyászat; biomarker;

Részletesebben

Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének vizsgálata

Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének vizsgálata Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének Kutatási előzmények Az ABC transzporter membránfehérjék az ATP elhasítása (ATPáz aktivitás) révén nyerik az energiát az általuk végzett

Részletesebben

A hem-oxigenáz/vegf rendszer indukciója nőgyógyászati tumorokban. Óvári László

A hem-oxigenáz/vegf rendszer indukciója nőgyógyászati tumorokban. Óvári László A hem-oxigenáz/vegf rendszer indukciója nőgyógyászati tumorokban Óvári László HO-1, CO,VEGF biokémia rendszer Gyulladások Sebgyógyulás Placentáció HO-1, VEGF-onkológia-irodalom HO-1 nagy mértékében expresszálódik

Részletesebben

Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén

Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén Dr. Patkó Tamás, dr. Koltai Pál, dr. Remenár Éva, dr. Boér András Országos Onkológiai Intézet Fej-nyak-állcsont és Rekonstrukciós Sebészeti Osztály

Részletesebben

Pajzsmirigy specifikus Calcitonin Tg Tg-Ab? Általános

Pajzsmirigy specifikus Calcitonin Tg Tg-Ab? Általános 1 A pajzsmirigy carcinomák utánkövetésének laboratóriumi módszereiről, a thyreoglobulin meghatározás gondja Toldy Erzsébet, Szombathely Szeged, Orvostovábbképzés 2009. november Rutinban mérhető pajzsmirigy

Részletesebben

Az Idegsebészeti Szövetbank jelentősége a neuro-onkológiai kutatásokban

Az Idegsebészeti Szövetbank jelentősége a neuro-onkológiai kutatásokban Az Idegsebészeti Szövetbank jelentősége a neuro-onkológiai kutatásokban Augusta - Idegsebészet Klekner Álmos 1, Bognár László 1,2 1 Debreceni Egyetem, OEC, Idegsebészeti Klinika, Debrecen 2 Országos Idegsebészeti

Részletesebben

20 éves a Mamma Klinika

20 éves a Mamma Klinika 20 éves a Mamma Klinika A sejtdiagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában dr Járay Balázs, dr Székely Eszter Medserv Kft, Semmelweis Egyetem II. Patológiai Intézet Budapest 1 22196 betegből

Részletesebben

Mikroszatellita instabilitás immunhisztokémiai kimutatása colorectális carcinomában: antitestek, módszerek, standardizálás

Mikroszatellita instabilitás immunhisztokémiai kimutatása colorectális carcinomában: antitestek, módszerek, standardizálás Mikroszatellita instabilitás immunhisztokémiai kimutatása colorectális carcinomában: antitestek, módszerek, standardizálás Dr. Krenács Tibor Semmelweis Egyetem I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató

Részletesebben

Új temékek az UD-GenoMed Kft. kínálatában!

Új temékek az UD-GenoMed Kft. kínálatában! Új temékek az UD-GenMed Kft. kínálatában! Műanyag termékek: SARSTEDT műanyag termékek teljes választéka Egyszer használats labratóriumi műanyag eszközök szövet és sejttenyésztéshez Vérvételi és diagnsztikai

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 NÖVÉNYÉLETTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Sejtfal szintézis és megnyúlás Környezeti tényezők hatása a növények növekedésére és fejlődésére Előadás áttekintése

Részletesebben

A lézer-szkenning citometria lehetőségei. Laser-scanning cytometer (LSC) Pásztázó citométer. Az áramlási citometria fő korlátai

A lézer-szkenning citometria lehetőségei. Laser-scanning cytometer (LSC) Pásztázó citométer. Az áramlási citometria fő korlátai Az áramlási citométer bevezetésének fontosabb állomásai A lézer-szkenning citometria lehetőségei Bacsó Zsolt Coulter, 1949 Coulter számláló szabadalmaztatása Crosland-Taylor, 1953 sejtek hidrodinamikai

Részletesebben

Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je?

Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je? Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je? Bevezetés Dr. Salamon Ágnes Szekszárd A gyulladásos bélbetegségek (inflammatory bowel diseases,

Részletesebben

CINtec PLUS Cytology Kit

CINtec PLUS Cytology Kit CINtec PLUS Cytology Kit 605-100 06889565001 100 1. ábra: Cervicalis epithelialis sejt, p16 INK4a pozitív (barna citoplazmás festődés) és Ki-67 pozitív (piros magfestődés) FELHASZNÁLÁSI TERÜLET A CINtec

Részletesebben

Natív antigének felismerése. B sejt receptorok, immunglobulinok

Natív antigének felismerése. B sejt receptorok, immunglobulinok Natív antigének felismerése B sejt receptorok, immunglobulinok B és T sejt receptorok A B és T sejt receptorok is az immunglobulin fehérje család tagjai A TCR nem ismeri fel az antigéneket, kizárólag az

Részletesebben

Patogén mikroorganizmusok vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel

Patogén mikroorganizmusok vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel Patogén mikroorganizmusok vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel Rohonczy Kata, Zoller Linda, Fodor Andrea, Tabajdiné, dr. Pintér Vera FoodMicro Kft. Célkitűzés Élelmiszerekben és takarmányokban

Részletesebben

A minta feldolgozásának alternatívái malignus lymphomák molekuláris diagnosztikájában

A minta feldolgozásának alternatívái malignus lymphomák molekuláris diagnosztikájában A minta feldolgozásának alternatívái malignus lymphomák molekuláris diagnosztikájában Méhes Gábor DEOEC Pathologiai Intézet Debrecen MPT 69. Kongresszusa, Siófok, 2010 A sebészi minta (pl. nyirokcsomó)

Részletesebben

Az Oxidatív stressz hatása a PIBF receptor alegységek összeszerelődésére.

Az Oxidatív stressz hatása a PIBF receptor alegységek összeszerelődésére. Újabban világossá vált, hogy a Progesterone-induced blocking factor (PIBF) amely a progesteron számos immunológiai hatását közvetíti, nem csupán a lymphocytákban és terhességgel asszociált szövetekben,

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele Immunhisztokémiai és immuncitokémiai módszerek alkalmazása a patológiában

Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele Immunhisztokémiai és immuncitokémiai módszerek alkalmazása a patológiában 1 Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele Immunhisztokémiai és immuncitokémiai módszerek alkalmazása a patológiában Készítette: Az Országos Pathologiai Intézet és a Pathologus Szakmai Kollégium

Részletesebben

Genetikai panel kialakítása a hazai tejhasznú szarvasmarha állományok hasznos élettartamának növelésére

Genetikai panel kialakítása a hazai tejhasznú szarvasmarha állományok hasznos élettartamának növelésére Genetikai panel kialakítása a hazai tejhasznú szarvasmarha állományok hasznos élettartamának növelésére Dr. Czeglédi Levente Dr. Béri Béla Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár

Részletesebben

Új diagnosztikai és prognosztikai vizsgálatok a húgyhólyag rosszindulatú daganatain

Új diagnosztikai és prognosztikai vizsgálatok a húgyhólyag rosszindulatú daganatain Új diagnosztikai és prognosztikai vizsgálatok a húgyhólyag rosszindulatú daganatain Doktori tézisek dr. Riesz Péter Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Romics Imre

Részletesebben

RNS SZINTÉZIS ÉS ÉRÉS

RNS SZINTÉZIS ÉS ÉRÉS RNS SZINTÉZIS ÉS ÉRÉS A genom alapvetõ funkciója, hogy a sejt mûködéséhez esszenciális gépek (fehérjék) elõállí tására vonatkozó információt tartalmazza. A DNS-ben rejlõ információ egy kétlépéses folyamatban

Részletesebben

Esetismertetés II. Dr. Bekő Gabriella Uzsoki Kórház Központi Laboratórium 2013.11.08.

Esetismertetés II. Dr. Bekő Gabriella Uzsoki Kórház Központi Laboratórium 2013.11.08. Esetismertetés II. Dr. Bekő Gabriella Uzsoki Kórház Központi Laboratórium 2013.11.08. Anamnézis K.Z-né 51 éves nőbeteg Egyéb irányú orvosi beavatkozás során osteoporosis szakrendelésen észlelték hypercalcaemiáját

Részletesebben

Hamar Péter. RNS világ. Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár, 2014. október 21. www.meetthescientist.hu 1 26

Hamar Péter. RNS világ. Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár, 2014. október 21. www.meetthescientist.hu 1 26 Hamar Péter RNS világ Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár, 2014. október 21. 1 26 Főszereplők: DNS -> RNS -> fehérje A kód lefordítása Dezoxy-ribo-Nuklein-Sav: DNS az élet kódja megkettőződés (replikáció)

Részletesebben

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban Erdei Anna Biológiai Intézet Immunológiai Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Immunológiai Tanszék ORFI, Helia, 2015 április 17. RA kialakulása Gary S.

Részletesebben

Molekuláris biológiai diagnosztika alkalmazása

Molekuláris biológiai diagnosztika alkalmazása Molekuláris biológiai diagnosztika alkalmazása (HIV, HCV, HBV szabad vírus mennyiség meghatározás) a napi rutin diagnosztikában Reichenberger Anna Mária, Dr. Sárvári Csilla Dr. Ujhelyi Eszter Fıvárosi

Részletesebben

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score számítást alkalmazó, nem-invazív prenatális molekuláris genetikai teszt a magzati 21-es triszómia észlelésére, anyai vérből végzett DNS izolálást követően

Részletesebben

Sejtbiológia gyakorlati szempontból. Alapfogalmak, tematika

Sejtbiológia gyakorlati szempontból. Alapfogalmak, tematika Sejtbiológia gyakorlati szempontból Alapfogalmak, tematika A sejttenyésztés jelentősége Kutatás: az állati és humán sejtekre jellemző biokémiai utak, különböző sejtszintű szabályozások vizsgálata Rekombináns

Részletesebben

A pre-analitika szerepe a patológiai minták. Dr. Lotz Gábor Semmelweis Egyetem, II. sz. Patológiai Intézet

A pre-analitika szerepe a patológiai minták. Dr. Lotz Gábor Semmelweis Egyetem, II. sz. Patológiai Intézet A pre-analitika szerepe a patológiai minták megőrz rzöttségében Dr. Lotz Gábor Semmelweis Egyetem, II. sz. Patológiai Intézet A sebészeti anyagok útja Műtő OPTIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET (20-22 C) IDŐFAKTOR (15

Részletesebben

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu)

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Immunológia I. 2. előadás Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Az immunválasz kialakulása A veleszületett és az adaptív immunválasz összefonódása A veleszületett immunválasz mechanizmusai A veleszületett

Részletesebben

Sejtmozgás és adhézió Molekuláris biológia kurzus 8. hét. Kun Lídia Genetikai, Sejt és Immunbiológiai Intézet

Sejtmozgás és adhézió Molekuláris biológia kurzus 8. hét. Kun Lídia Genetikai, Sejt és Immunbiológiai Intézet Sejtmozgás és adhézió Molekuláris biológia kurzus 8. hét Kun Lídia Genetikai, Sejt és Immunbiológiai Intézet Sejtmozgás -amőboid - csillós - kontrakció Sejt adhézió -sejt-ecm -sejt-sejt MOZGÁS A sejtmozgás

Részletesebben

Az anti-apoptózis mechanizmus vizsgálata agyi ischaemia/hypoxia modellekben

Az anti-apoptózis mechanizmus vizsgálata agyi ischaemia/hypoxia modellekben OTKA T-037887 zárójelentés Az anti-apoptózis mechanizmus vizsgálata agyi ischaemia/hypoxia modellekben Az ischaemias stroke-ot követően az elzáródott ér ellátási területének centrumában percek, órák alatt

Részletesebben

Fejezetek a klinikai onkológiából

Fejezetek a klinikai onkológiából Fejezetek a klinikai onkológiából Előadás jegyzet Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Onkoterápiás Klinika 2012. A patológiai, képalkotó és laboratóriumi diagnosztika jelentősége az onkológiában.

Részletesebben

A klinikai citológia alapjai

A klinikai citológia alapjai A klinikai citológia alapjai Vajdovich Péter Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Belgyógyászati Tanszék és Klinika Budapest A citológiai vizsgálatok célja elváltozások: normál, hiperplasztikus

Részletesebben

Lymphomák molekuláris patológiai diagnosztikája

Lymphomák molekuláris patológiai diagnosztikája OTKA nyilvántartási szám:t/f 043323 Lymphomák molekuláris patológiai diagnosztikája ZÁRÓJELENTÉS A lymphomák diagnosztikája és klasszifikációja az elmúlt 10 évben jelentősen átalakult. A jelenlegi osztályozás

Részletesebben

p16 - p21- p27- p53 - p63

p16 - p21- p27- p53 - p63 p16 - p21- p27- p53 - p63 Dako Szimpózium, 2010 december 3 Szentirmay Zoltán Országos Onkológiai Intézet Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum Budapest A sejtciklus szabályozása Cyklin-Dependens

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9

Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9 Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9 dr Kollár György Elvárás az egészségügytől Több hatékonyabb és biztonságosabb gyógyszer legyen elérhető 80 Kezelésre válaszolók

Részletesebben

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 271 276. HULLADÉKOK TEHERBÍRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CPT-EREDMÉNYEK ALAPJÁN DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele Lágyrésztumorok kórszövettani diagnosztikája

Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele Lágyrésztumorok kórszövettani diagnosztikája Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele Lágyrésztumorok kórszövettani diagnosztikája Készítette: Az Országos Pathologiai Intézet és a Pathologus Szakmai Kollégium 1. Bevezetés Minthogy a lágyrésztumorok

Részletesebben

A corneális stromahomály (haze) kialakulásának biokémiai háttere photorefraktív lézerkezelést követően

A corneális stromahomály (haze) kialakulásának biokémiai háttere photorefraktív lézerkezelést követően A corneális stromahomály (haze) kialakulásának biokémiai háttere photorefraktív lézerkezelést követően Vállalt feladatok a) A könny plazminogén aktivátor aktivitás (PAA) - nak, valamint plazminogén aktivátor

Részletesebben

Vásárhelyi Barna. Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet. Az ösztrogénekimmunmoduláns hatásai

Vásárhelyi Barna. Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet. Az ösztrogénekimmunmoduláns hatásai Vásárhelyi Barna Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet Az ösztrogénekimmunmoduláns hatásai Ösztrogénhatások Ösztrogénhatások Morbiditás és mortalitási profil eltérő nők és férfiak között Autoimmun

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TENK MIKLÓS ORSZÁGOS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TENK MIKLÓS ORSZÁGOS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A SZARVASMARHÁK MYCOPLASMA BOVIS FERT ZÖTTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TENK MIKLÓS ORSZÁGOS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET BUDAPEST 2005

Részletesebben

A humán tripszinogén 4 expressziója és eloszlási mintázata az emberi agyban

A humán tripszinogén 4 expressziója és eloszlási mintázata az emberi agyban A humán tripszinogén 4 expressziója és eloszlási mintázata az emberi agyban Doktori (PhD) értekezés Siklódi Erika Rozália Biológia Doktori Iskola Iskolavezető: Prof. Erdei Anna, tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Patológiai Intézet

Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Patológiai Intézet MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÚJ MÓDSZEREK A DAGANATOK GENETIKAI JELLEGZETESSÉGEINEK ÉS HETEROGENITÁSÁNAK VIZSGÁLATÁRA Dr. Méhes Gábor Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Patológiai Intézet Debrecen,

Részletesebben

DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI

DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI MINTÁK DIAGNOSZTIKÁJÁBAN Doktori tézisek Ficsór Levente Semmelweis Egyetem, 2. sz. Belgyógyászati Klinika Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Programvezető:

Részletesebben

Mit is csinál pontosan a patológus?

Mit is csinál pontosan a patológus? Szász A. Marcell Mit is csinál pontosan a patológus? Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Cegléd, 2015. március 19. www.meetthescientist.hu 1 26 Google - patológus www.meetthescientist.hu 2 26 Google - patológia

Részletesebben

Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán

Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán 1.Számú Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet Diagnózis (definitív): benignus, malignus, intermedier malignitás, borderline

Részletesebben

Helicobacter pylori fertozés biopsziás mintákból. történo kimutatásának újabb lehetoségei a gyomor idült. gyulladásos betegségeiben

Helicobacter pylori fertozés biopsziás mintákból. történo kimutatásának újabb lehetoségei a gyomor idült. gyulladásos betegségeiben Helicobacter pylori fertozés biopsziás mintákból történo kimutatásának újabb lehetoségei a gyomor idült gyulladásos betegségeiben Dr. Ruzsovics Ágnes PhD értekezés tézisei 2004, Budapest Semmelweis Egyetem

Részletesebben

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL Az egyes biomolekulák izolálása kulcsfontosságú a biológiai szerepük tisztázásához. Az affinitás kromatográfia egyszerűsége, reprodukálhatósága

Részletesebben

12/4/2014. Genetika 7-8 ea. DNS szerkezete, replikáció és a rekombináció. 1952 Hershey & Chase 1953!!!

12/4/2014. Genetika 7-8 ea. DNS szerkezete, replikáció és a rekombináció. 1952 Hershey & Chase 1953!!! Genetika 7-8 ea. DNS szerkezete, replikáció és a rekombináció 1859 1865 1869 1952 Hershey & Chase 1953!!! 1879 1903 1951 1950 1944 1928 1911 1 1. DNS szerkezete Mi az örökítő anyag? Friedrich Miescher

Részletesebben

Nőgyógyászati daganatok carcinogenesis, szignálutak, célzott terápiák

Nőgyógyászati daganatok carcinogenesis, szignálutak, célzott terápiák Nőgyógyászati daganatok carcinogenesis, szignálutak, célzott terápiák Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály Országos Onkológiai Intézet Az előadás vázlata 1. Célzott terápia definíció

Részletesebben

A TATA-kötő fehérje asszociált faktor 3 (TAF3) p53-mal való kölcsönhatásának funkcionális vizsgálata

A TATA-kötő fehérje asszociált faktor 3 (TAF3) p53-mal való kölcsönhatásának funkcionális vizsgálata Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A TATA-kötő fehérje asszociált faktor 3 (TAF3) p53-mal való kölcsönhatásának funkcionális vizsgálata Buzás-Bereczki Orsolya Témavezetők: Dr. Bálint Éva Dr. Boros Imre Miklós Biológia

Részletesebben

A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk.

A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk. A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk. A genetikai betegségek mellett, génterápia alkalmazható szerzett betegségek, mint

Részletesebben

Új könnyűlánc diagnosztika. Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006

Új könnyűlánc diagnosztika. Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006 Új könnyűlánc diagnosztika Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006 1845 Bence Jones Protein vizelet fehérje 1922 BJP I-II típus 1956 BJP

Részletesebben

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001 Zárójelentés: 2001. május 15.-2004.

Részletesebben

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban 3. előadás Az immunrendszer molekuláris elemei: antigén, ellenanyag, Ig osztályok Az antigén meghatározása Detre László: antitest generátor - Régi meghatározás:

Részletesebben

Füle Tibor. Humán papillómavírus a méhnyakrákokban és a környező szövetekben. Témavezető: Dr. Kovalszky Ilona

Füle Tibor. Humán papillómavírus a méhnyakrákokban és a környező szövetekben. Témavezető: Dr. Kovalszky Ilona Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Humán papillómavírus a méhnyakrákokban és a környező szövetekben Füle Tibor Témavezető: Dr. Kovalszky Ilona Semmelweis Egyetem I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 2005

Részletesebben

Sejtek - őssejtek dióhéjban. 2014. február. Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest

Sejtek - őssejtek dióhéjban. 2014. február. Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest Sejtek - őssejtek dióhéjban 2014. február Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest A legtöbb sejtünk osztódik, differenciálódik, elpusztul... vérsejtek Vannak

Részletesebben

Spondylitis ankylopoeticahoz társuló osteoporosis

Spondylitis ankylopoeticahoz társuló osteoporosis Spondylitis ankylopoeticahoz társuló osteoporosis Szántó Sándor DE OEC, Reumatológiai Tanszék 2013.11.05. Szeminárium Csontfelszivódás és csontképzés SPA-ban egészséges előrehaladott SPA Spondylitis ankylopoetica

Részletesebben

A humán papillomavírusok prognosztikai szerepe a méhnyak rákmegel z elváltozásaiban

A humán papillomavírusok prognosztikai szerepe a méhnyak rákmegel z elváltozásaiban Egyetemi doktori (Ph. D.) értekezés tézisei A humán papillomavírusok prognosztikai szerepe a méhnyak rákmegel z elváltozásaiban Sz ke Krisztina Témavezet : Dr. Kónya József Debreceni Egyetem Orvos- és

Részletesebben

Multidrog rezisztens tumorsejtek szelektív eliminálására képes vegyületek azonosítása és in vitro vizsgálata

Multidrog rezisztens tumorsejtek szelektív eliminálására képes vegyületek azonosítása és in vitro vizsgálata Multidrog rezisztens tumorsejtek szelektív eliminálására képes vegyületek azonosítása és in vitro vizsgálata Doktori értekezés tézisei Türk Dóra Témavezető: Dr. Szakács Gergely MTA TTK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET

Részletesebben

HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) ÉS AIDS

HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) ÉS AIDS HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) ÉS AIDS Dr. Mohamed Mahdi MD. MPH. Department of Infectology and Pediatric Immunology University of Debrecen 2010 Történelmi tények a HIV-ről 1981: Első megjelenés San

Részletesebben

A C1 orf 124/Spartan szerepe a DNS-hiba tolerancia útvonalban

A C1 orf 124/Spartan szerepe a DNS-hiba tolerancia útvonalban Ph.D. tézisek A C1 orf 124/Spartan szerepe a DNS-hiba tolerancia útvonalban Írta: Juhász Szilvia Témavezető: Dr. Haracska Lajos Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont Genetikai Intézet

Részletesebben

A PCR TECHNIKA ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLETEI

A PCR TECHNIKA ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLETEI Polimeráz láncreakció A PCR TECHNIKA ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLETEI Tetszõleges DNS-szakaszról (templát) rövid idõ alatt korlátlan számú másolatot készíthetünk két iniciáló oligonukleotid (primer) és a DNS-polimeráz

Részletesebben

2.6.16. VIZSGÁLATOK IDEGEN KÓROKOZÓKRA HUMÁN ÉLŐVÍRUS-VAKCINÁKBAN

2.6.16. VIZSGÁLATOK IDEGEN KÓROKOZÓKRA HUMÁN ÉLŐVÍRUS-VAKCINÁKBAN 2.6.16. Vizsgálatok idegen kórokozókra Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.7.0 1 2.6.16. VIZSGÁLATOK IDEGEN KÓROKOZÓKRA HUMÁN ÉLŐVÍRUS-VAKCINÁKBAN 01/2011:20616 Azokhoz a vizsgálatokhoz, amelyekhez a vírust előzőleg

Részletesebben