Tantárgyi követelmény Szakközépiskola 10/D évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgyi követelmény Szakközépiskola 10/D évfolyam"

Átírás

1 Tantárgyi követelmény Szakközépiskola 10/D évfolyam 2014/2015

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom nyelvtan Történelem Matematika Fizika Kémia Biológia Földrajz Angol Ének-zene Vendéglátó értékesítés elmélete Vendéglátó termelés elmélete Élelmiszerismeret Tankönyvjegyzék... 16

3 1. IRODALOM Az európai felvilágosodás, klaszicizmus, szentimentalizmus, empirizmus, racionalizmus Az angol próza: Defoe: Robinson Crusoe, Swift: Gulliver utazásai A francia próza: Candide vagy az optimizmus, Rousseau értekezései A német klasszika: Goethe (Az ifjú Werther szenvedései) A magyar felvilágosodás két szakasza, irodalmi élete; Bessenyei György munkássága, Kazinczy Ferenc epigrammái, Csokonai Vitéz Mihály (felvilágosodás és klasszicizmus lírájában; Konstancinápoly, Az esteve, pictura, sententia; Tartózkodó kérelem, Anakreóni dalok; A Reményhez, A tihanyi Ekhóhoz elégiák; komikus eposz) Berzsenyi Dániel (A magyarokhoz I.-II., Osztályrészem, A közelítő tél, Levéltöredék) Az európai romantika irodalmából (német, angol, francia romantika; Heine: A Loreley, Worsworth: Táncoló tűzliliomok, Coleridge: Kubla kán, Byron, Shelley, Keats, Poe: A holló; Victor Hugo; Puskin) A reformkorszak és a magyar romantika irodalmából; irodalmi élet, Katona József: Bánk bán Kölcsey Ferenc (Elfojtódás, Vanitatum vanitas, Himnusz, Zrínyi második éneke, Parainesis) Vörösmarty Mihály (Csongor és tünde, Szózat, a Guttenbergalbumba, Gondolatok a könyvtárban, Késő vágy, Ábránd, Előszó, A vén cigány) Petőfi Sándor (Egy gondolat bánt, A XIX. század költői, Reszket a bokor, Szeptember végén, A puszta, télen; Nemzeti dal, Föltámadott a tenger, Az apostol; Arany János: Toldi estéje, Letészem a lantot, Ősszel, Kertben, Ágnes asszony, Epilógus, Mindvégig, Tengeri hántás) Jókai Mór

4 2. NYELVTAN A magyar nyelv szóban és írásban, könyv, könyvtár, a jegyzetelés, vázlatkészítés módszerei TK A kommunikáció tényezői és funkciói, a tömegkommunikáció TK A nyelvi szintek grammatikája (nyelvi szintek, jelentéssel nem bíró nyelvi elemek) TK Szóelemek, szavak, szókapcsolatok, mondatok TK A szöveg fogalma, a szöveg szintjei TK A szöveg szerkezete, a szöveg megszólaltatása. A helyesírás alapelvei - és gyakorlata TK

5 3. TÖRTÉNELEM A kora újkor története oldal A kora újkor története Magyarországon oldal A felvilágosodás, a forradalmak és a polgárosodás kora oldal A felvilágosodás, a forradalmak és a polgárosodás kora II oldal Az újjáépítés kora Magyarországon oldal A reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon oldal

6 4. MATEMATIKA Gondolkodási módszerek skatulya- elv, sorba rendezési problémák, kiválasztási problémák A gyökvonás racionális és irracionális számok halmaza, a négyzetgyökvonás és azonosságai, az n-dik gyökvonás és azonosságai oldal és oldal Másodfokú egyenlet, egyenlőtlenség másodfokú függvény, másodfokú egyenlet megoldóképlete, gyöktényezős alak, magasabb fokszámú egyenletek megoldása, másodfokú egyenlőtlenség megoldása, Négyzetgyökös egyenlet négyzetgyökös egyenletek megoldása, számtani és mértani közép számítása, szöveges feladatok, amelyekre másodfokú egyenletet kell felírni Geometria: A körrel kapcsolatos ismeretek kör és részei, kör kerülete, területe, körcikk kerülete, területe, körív hossza, középponti szög, kerületi szög (ezekkel kapcsolatos tételek), húrnégyszögek tétele oldal oldal és oldal A hasonlósági transzformáció és alkalmazásai párhuzamos szelők szelőszakaszok tétele, középpontos hasonlósági transzformáció, hasonlósági transzformáció, háromszögek hasonlóságának alapesetei, magasságtétel, befogótétel, hasonló síkidomok területének aránya, hasonló testek felszínének és térfogatának aránya Hegyesszögek szögfüggvényei Vektorok hegyesszög sinusa, cosinusa, tangense, cotangense felírása derékszögű háromszögben, háromszögek, sík- és térbeli alakzatok különböző adatainak kiszámítása szögfüggvénnyel Vektorok: műveletek vektorral, vektorok felbontása különböző irányú összetevőkre, vektorok síkban és koordináta- rendszerben oldal oldal és oldal Valószínűségszámítás események, kísérlet, gyakoriság, relatív gyakoriság, a valószínűség klasszikus modellje oldal

7 5. FIZIKA A fény alapvető tulajdonságai Az elektronburok és az atommag szerkezetének áttekintése. A fény elektromágneses hullám mivolta. A fényvisszaverődés, a fénytörés jelensége és alapvető kvalitatív szabályainak megállapítása. A sík, a domború és a homorú tükör leképezési szabályainak vizsgálata. Elektromosság Az elektromosság, mágnesesség mint kölcsönhatás megismerése. Az egyenáram fogalma, jellemzői, egyszerű áramkörök elemzése. Az Ohm-törvény alkalmazása egyszerű esetekben. Mágnesesség A váltóáram fogalma, alapvető jellemzői. Az elektromágneses indukció, a transzformátor működésének gyakorlati jelentősége. Az elektromágneses hullámok a spektrum különböző tartományaiban. Atomfizika Az elektronburok és az atommag szerkezetének áttekintése. Kvantumfizika alapjai. Gerjesztett állapotok, a foton keletkezése. Radioaktivitás, atomenergia, sugárzásvédelem. Csillagászat, napenergia A csillagok fejlődésének főbb állomásai, a táguló világegyetem elmélete. A Naprendszer szerkezete, mérete, bolygóinak mozgása, mérete, típusai. A csillag, bolygó, üstökös, meteor megkülönböztetése. A Nap felépítése, napjelenségek (napszél, napfolt, napkitörés.) A Nap sugárzása, sarki fény. A Napból a Föld felé áramló energia felhasználási lehetőségei: napkollektor, napelem, napkohó, napkémény, naptó. Meteorológia, globális környezeti problémák A légkör áramlásainak fizikai jellemzői, a mozgató fizikai hatások. Az időjárási elemek, ezek változásait befolyásoló fizikai hatások (a napsugárzás, a léghőmérséklet, a légnyomás, a szél, a levegő vízgőztartalma, a csapadékfajták) közti összefüggések megfogalmazása. A tengeráramlások jellemzői, a mozgató fizikai hatások. A globális felmelegedés kérdése. Az üvegházgázok fogalma. Az emberi tevékenység szerepe az üvegházhatás erősítésében.

8 6. KÉMIA Szerves molekulák jell. +metán oldal Etén, benzol, etil-alkohol oldal Formaldehid, ecetsav, mosószerek oldal Halogéntartalmú szerves vegyületek, aminok oldal Műanyagog, zsírok, olajok oldal Cukrok, fehérjék, DNS oldal

9 7. BIOLÓGIA Növények világa: Miről szól a biológia? ( a biológia tudománya), Az élet egységei és a mikroszkóp ( a sejtek vizsgálati módszerei), Mitől növény a növény? ( a növények általános tulajdonságai), Miből lesz a kukorica? ( a magvak és a csírázás), A sejtek együttműködési szerződése ( a növényi szövetek) Növények világa Kapaszkodom tehát vagyok (gyökér), Az égig érő paszuly ( a szár), A növények gazdasági központja ( a levél), Aki a virágot szereti ( a virág és a termés) Rendszerezés, evolúció A rendszerezés kezdetei (rendszertani alapfogalmak), Kitaibel Pál a magyar Linné és a határozás ( a rendszerezés jelentősége), A biológia evolúció forradalma: az evolúcióelmélet ( az evolúció alapfogalmai), Mikor, hol? Az evolúció térben és időben ( az első élő sejtek), Kicsi a baktérium, de erős ( a baktériumok felépítése), A baktériumok sokszínű élete ( a baktériumok életmódja), Harcban a baktériumokkal ( Kórokozó baktériumok), Egyéni vállalkozásból részvénytársaság ( az egyszerű eukarióták) oldal oldal oldal Rendszerezés,evolúció A gombákról általában ( a gombák általános jellemzői), A gombák sokszínű világa ( A gombák gyakorlati jelentősége), Nem csak a méret számít( A mohák), A munkamegosztás előnyei ( a harasztok), A virágzó karácsonyfa ( a nyitvatermők), Elsőkből is lehetnek utolsók ( a zárvatermő növények szaporodása) Az Állatok világa: Állatok a testépítő szalonban ( az evolúciós állatrendszertan alapjai), Kísérletek és kísértetek ( a szivacsok és csalánozók), A kétoldali szimmetria első képviselői ( a laposférgek), A gyűrűsférgek világa ( a gyűrűsférgek és a fonálférgek), Az állatvilág keményfiúi ( a puhatestűek), Az ízeltlábúak sikere( Az ízeltlábúak), Az élő helikopterek világa ( a rovarok) A vizek urai ( a halak), A szárazföld harmadik meghódítása ( a kétéltűek), A középidő lovagjai ( a hüllők), A tollas hüllők: a levegő urai ( a madarak), Végül, de nem utolsó sorban ( az emlősök) oldal oldal oldal

10 8. FÖLDRAJZ A világgazdaság a 21. század elején oldal Európa regionális földrajza I oldal Európa regionális földrajza II oldal Hazánk földrajza oldal Távoli országok földrajza I oldal Távoli országok földrajza II. - Jövőnk sorskérdései oldal

11 9. ANGOL Unit four I can t dance Can/ can t Shopping-men love it, like+ verb+ing, Fatal Attraction?object pronouns, Are you still mine? possessive pronouns, In a Clothes Shop. Describing a friend, Revise and Check Unit five Who were they? past simple of be: was/were Sydney, here we come! past simple regular verbs Girls night out, past simple irregular verbs Murder in a country house, past simple regular and irregular In a gift shop, A holiday report, Revise and check Unit Six A house with a history, -there is/there are, A night in a haunted hotel, there was/there were, Neighbours from hell, Present continuous, When a man is tired of London, Present simple or present continuous, In the street, A postcard, Revise and check oldal oldal oldal Unit Seven What does your food say about you? a/an/ some/any How much water do we really need? how much/how many? a lot, not much Changing holidays, be going to, It s written in the cards, be going to At a restaurant, Instructions, Revise and Check Unit Eight The True False Show, - Comparative adjectives The highest city in the world, Superlative adjectives Would you like to drive a Ferrari? Would like to/ like They dress well but drive badly, adverbs, Going home, Making reservation, Revise and check Unit Nine Before we met, present perfect I have read the book, I have seen the film, present perfect or past simple Vocabulary bank oldal oldal oldal és oldal

12 10. ÉNEK-ZENE Himnusz, Szózat. Szerzők, tartalom, zenei-tartalmi elemzés, jellemzés. (Felkészülés gyűjtőmunkában) Magyar népzenei területek, dialektusok. Felkészülés: Lukin László-Ugrin Gábor: Ének-zene tankönyv: oldalig. (Kérhető a szaktanártól, betekintésre.) Táncok a klasszikus zenében. (felkészülés gyűjtőmunkában.) Zenetörténeti korok. (Őskor-XX. század) Felkészülés: Lukin László-Ugrin Gábor: Ének-zene tankönyv: oldalig. (kérhető a szaktanártól betekintésre) Hangszerismeret, előadásmódok. 2. számú melléklet Magyar népzenei hangszerek, a szimfonikus zenekar hangszerei, kialakulása. (Felkészülés gyűjtőmunkában). (Tankönyv: Okos Tibor: A Hangszeres magyar népzene. Kérhető a szaktanártól betekintésre) 3. számú melléklet Zenei intézményeink. Az opera kialakulása. 4. számú melléklet

13 11. VENDÉGLÁTÓ ÉRTÉKESÍTÉS ELMÉLETE Munkavédelem. Tűzrendészet, Alkalmasság, A vendéglátóipar feladata, jelentősége, gazdasági társadalmi jellemzői. A vendéglátás fő folyamati. Az értékesítés Nyitás előtti teendők, egyéni előkészületek, tájékozódás Étlap-itallap ismerete, Rendezvénykönyv, Pénztárgép/számítókép/ nyitása, Étlap-itallap szerkesztése, összeállítása, Asztal beállítások Eszközök előkészítése, office munka. Rendezvény terítés Az éttermi pult szerepe, részei, gépészeti, berendezése tárgyai, kapcsolata. Polcrendszer, pultmunka, áru feltöltés, kávéfőzés, csapolás, hidegkonyha és cukrász termékek készítése, kiszolgálása, csomagolása. Standolás, pultadmininsztráció A felszolgáló nyitási munkája Vendég fogadás, ajánlás rendelés felvétel. Felszolgálási módszerek módok, lerámolás, számla készítése. Felszolgáló kapcsolata munkatársakkal vezetőkkel. Főétkezések terítési módjai. Reggeli terítés. Állófogadás előkészítése, bonyolítása. Svédasztal összeállítása, választéka. Műszakváltási és zárási feladatok. Terasz-kerthelyiség létesítése, munka folyamata. Különleges és díszrendezvények, üzleten kívüli rendezvények, catering. A forgalom befolyásolása a felszolgáló munkáján keresztül. Alkoholos italok. Sörök fajtái, jellemzői, felszolgálásuk, helyük az itallapon és az étkezésnél. Eszközök, poharak. Borok fajtái, jellemzői, felszolgálásuk, helyük az itallapon, ajánlásuk ételekhez. Eszközök, poharak. Borfröccsök. Pezsgők, habzó borok előkészítése, felszolgálása, hűtése. Eszközök, kelyhek, poharak Rövid italok fajtái, csoportosításuk, helyük szerepük az étkezésnél. Báritalok készítése /kevert és turmix stb/, felszolgálása. Receptúrák. Alkohol mentes italok csoportosítása, fajtái, helyük szerepük az étlap-itallapon. Kávéfőzés felszolgálás pultnál, asztalnál. Kávéházi felszolgálás. Reggeli és uzsonna italok készítése, felszolgálása. Szállodai, éttermi munka-továbbá kapcsolat a recepcióval. Főétkezések felszolgálása szállodai étteremben, szoba szerviz szolgálat

14 12. VENDÉGLÁTÓ TERMELÉS ELMÉLETE Hideg előételek csoportosítása és jellemzése példákkal Halakból készült ételek csoportosítása példákkal Hidegvérű állatok csoportosítása, belőlük készült ételek Vágóállatok csoportosítása, belőlük készült ételek (sertés), húsrészek, stb. Vágóállatok csoportosítása, belőlük készült ételek (marha), húsrészek, stb. Vágóállatok csoportosítása, belőlük készült ételek (bárány ürü), húsrészek, stb.

15 13. ÉLELMISZERISMERET Élelmiszer alapismeretek oldal A tej és termékei, tojás oldal A hús oldal A húsipari termékek oldal Baromfi termékek oldal Halak oldal

16 TANKÖNYVJEGYZÉK Történelem Matematika Tantárgy Könyv Száma Történelem 10. a négyosztályos gimnáziumok és a szakközépiskolák számára Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések Négyjegyű függvénytáblázatok NT NT-15129/NAT 1090 Sokszínű MATEMATIKA tankönyv 10. évfolyam MS-2310U 1895 Biológia Biológia 10. osztály (Út a tudáshoz tankönyvsorozat) MX Fizika FIZIKA 10. Elektromosságtan, hőtan tankönyv MS Földrajz Földrajz 10. Regionális földrajz NT Magyar nyelv és irodalom Színes irodalom 10. KN-0020/ Szakmacsoportos alapozás Élelmiszer alapismeretek KP Magyar nyelv és irodalom Irodalmi szöveggyűjtemény 10. KN Magyar nyelv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 10. évfolyama számára NT-16203/ Összesen: 15645

Tantárgyi követelmény szakiskola 9/B/P évfolyam

Tantárgyi követelmény szakiskola 9/B/P évfolyam Tantárgyi követelmény szakiskola 9/B/P évfolyam 2014/2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Magyar Kommunikáció... 3 2. társadalomismeret... 4 3. Angol... 5 4. Matematika... 6 5. Fizika... 7 6. Biológia, egészségtan...

Részletesebben

Tantárgyi követelmény gimnázium 10. évfolyam

Tantárgyi követelmény gimnázium 10. évfolyam Tantárgyi követelmény gimnázium 10. évfolyam 2014/2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom és művészetek... 3 2. Anyanyelv és kommunikáció... 4 3. Földrajz... 5 4. Történelem és állampolgári ismeretek... 6 5.

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Szakiskola 9/A évfolyam

Tantárgyi követelmény Szakiskola 9/A évfolyam Tantárgyi követelmény Szakiskola 9/A évfolyam 2014/2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Magyar Kommunikáció... 3 2. Társadalomismeret... 4 3. Angol... 5 4. Matematika... 6 5. Fizika... 7 6. Biológia, egészségtan...

Részletesebben

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Magyar irodalom 9. évfolyam Műnemek. A görög irodalom: Homérosz eposzai, Szapphó, Anakreon lírája. Szophoklész: Antigoné. A római irodalom: Catullus, Verilius,

Részletesebben

A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma. Házirendjének Melléklete

A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma. Házirendjének Melléklete A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium Fabriczius József Esti Gimnáziuma Házirendjének Melléklete Osztályozó vizsgák témakörei 9. osztály I. félévi osztályozó vizsgák

Részletesebben

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Magyar irodalom 9. évfolyam Műnemek. A görög irodalom: Homérosz eposzai, Szapphó, Anakreon lírája. Szophoklész: Antigoné. A római irodalom: Catullus, Verilius,

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei

Az osztályozó vizsga követelményei 1 Magyar irodalom témakörök esszéírás, szövegértés teszt Mítosz, mitológia mítoszok az istenek születéséről és az ember keletkezéséről Az ókori görög irodalom Homérosz eposzai A görög líra és műfajai,

Részletesebben

Évközi osztályozó vizsga tantárgyi követelményei

Évközi osztályozó vizsga tantárgyi követelményei Magántanulók, osztályozó vizsgák időpontja a 2014/2015-ös tanévben Tisztelt Szülők! Tisztelt Diákok! Az osztályozó vizsgára való jelentkezés, illetve a vizsga időpontja a következő: I. félévben Jelentkezés

Részletesebben

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. K a l o c s a

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. K a l o c s a Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium K a l o c s a A középszintű érettségi vizsga témakörei tantárgyanként 7. számú melléklet A középszintű érettségi vizsga témakörei magyar nyelv

Részletesebben

Szakközépiskola Felnőttoktatási Tagozat Nappali Oktatási Munkarend. 10. évfolyam

Szakközépiskola Felnőttoktatási Tagozat Nappali Oktatási Munkarend. 10. évfolyam Szakközépiskola Felnőttoktatási Tagozat Nappali Oktatási Munkarend 10. évfolyam Történelem I. félév: 1. Az emberré válás és az őskőkor 2. Ókori Kelet: Mezopotámia, Egyiptom 3. Polisz születése és a démosz

Részletesebben

A GIMNÁZIUM VIZSGASZABÁLYZATA

A GIMNÁZIUM VIZSGASZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 22. számú melléklete A GIMNÁZIUM VIZSGASZABÁLYZATA 2013. Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium vizsgaszabályzata

Részletesebben

Csengetési rend. 1. számú melléklet. Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén

Csengetési rend. 1. számú melléklet. Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén MELLÉKLETEK 1. számú melléklet Csengetési rend Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén Hétfőtől péntekig: 1. óra 8 00-8 45 1. óra 14 00-14 45 2. óra 8 55-9 40 2. óra 14 55-15

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Osztályozóvizsga tematikák

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Osztályozóvizsga tematikák Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Osztályozóvizsga tematikák Tartalomjegyzék Kémia... 1 Biológia... 1 Földrajz... 2 Irodalom... 2 Nyelvtan... 3 Informatika - régi kerettanterv alapján...

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Helyi tanterv Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 1. Tartalom Az iskola képzési rendje...6 Az általános gimnáziumi képzés 9

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei 1 A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei Magyar nyelv és irodalom Írásbeli: egyszerű mondat komplex elemzése:

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata VIZSGASZABÁLYZAT. Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata VIZSGASZABÁLYZAT. Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM VIZSGASZABÁLYZAT Tokaj, 2013. szeptember 1 Molnárné Tóth Erika igazgató Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület 1 A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium pedagógiai programjának 3. sz. melléklete

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium pedagógiai programjának 3. sz. melléklete A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium pedagógiai programjának 3. sz. melléklete Magyar irodalom: A középszintű érettségi vizsga témakörei 1. Életművek Petőfi Sándor Arany János Ady Endre Babits Mihály Kosztolányi

Részletesebben

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/ Ikt.sz: 9/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Helyi tanterv Hatályba lépés ideje: 2012. szeptember 1.

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Helyi tanterv Hatályba lépés ideje: 2012. szeptember 1. TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Helyi tanterv Hatályba lépés ideje: 2012. szeptember 1. A 2003. évi LXI. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény illetve

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK. Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája

PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK. Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája A 2013. szeptember 1-jétől érvényes, jóváhagyott pedagógiai programhoz kapcsolódik, az óratervek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK

PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Hatályos, 2013. szeptember 1-től Kaukerné Kovács Edit igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÖZÉPSZINTŰ

Részletesebben

Tantárgyi követelmény szakközépiskola 1/12/D évfolyam

Tantárgyi követelmény szakközépiskola 1/12/D évfolyam Tantárgyi követelmény szakközépiskola 1/12/D évfolyam 2014/2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Magyar irodalom... 3 2. Magyar nyelvtan... 4 3. Történelem... 5 4. Angol... 6 5. Matematika... 7 6. Földrajz... 8 7. Marketing...

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 2012.

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 2012. OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 2012. Osztályozó és javítóvizsgák időpontja: 2012. augusztus 28-29. 9.00 óra További tanulási segédletek (a teljesség igénye nélkül): http://segedanyag.vajdaiskola.hu

Részletesebben

F E L V É T E L I K Ö V E T E L M É N Y E K SZ A K O N K É N T. I. KLASSZIKUS HUMÁN OSZTÁLY (A osztály)

F E L V É T E L I K Ö V E T E L M É N Y E K SZ A K O N K É N T. I. KLASSZIKUS HUMÁN OSZTÁLY (A osztály) F E L V É T E L I K Ö V E T E L M É N Y E K SZ A K O N K É N T I. KLASSZIKUS HUMÁN OSZTÁLY (A osztály) Szóbeli vizsga: magyar nyelv- és irodalomból, valamint történelemből A. Követelmények magyar nyelv-

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. 11. évfolyam 5 évfolyamos képzés

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. 11. évfolyam 5 évfolyamos képzés MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2009-2010. tanév 11. évfolyam 5 évfolyamos képzés TARTALOM Az értékelési rendszer... 2 M ű vészetismeret... 6 Angol nyelv... 8 Második

Részletesebben

BIOLÓGIA Érettségi témakörök Esti Nappali tagozat

BIOLÓGIA Érettségi témakörök Esti Nappali tagozat BIOLÓGIA Érettségi témakörök Esti Nappali tagozat LABORATÓRIUMI GYAKORLAT, FAJISMERET 1. Szén-dioxid kimutatása 2. Az adszorpció 3. A patella-reflex 4. A szem 5. A mozgás szervrendszere 6. Vérkenetek vizsgálata

Részletesebben

Javítóvizsga témakörök

Javítóvizsga témakörök Javítóvizsga témakörök 5. évfolyam... 2 Matematika... 2 Természetismeret... 2 Magyar irodalom... 3 7. évfolyam... 4 Földrajz... 4 Angol... 4 Német... 5 Történelem - Témakörök... 6 Történelem - Segédlet

Részletesebben

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei Kedves Látogatónk! 2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI szóbeli vizsga témakörei A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja.

Részletesebben

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata 1. Az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgák osztályozóvizsgák különbözeti vizsgák javítóvizsgák pótlóvizsgák

Részletesebben