Autonómia és követelmény. Gondolatok családi és iskolai nevelésről Karácsony Sándor eszméi nyomán.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Autonómia és követelmény. Gondolatok családi és iskolai nevelésről Karácsony Sándor eszméi nyomán."

Átírás

1 1 Autonómia és követelmény. Gondolatok családi és iskolai nevelésről Karácsony Sándor eszméi nyomán. A neveléstudomány, hasonlóan más tudományokhoz, úgy halad előre, hogy mindegyre új érvényeket keres és talál. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a régi teljes mértékben hatályon kívül kerül, hanem csak azt, hogy más kontextusban értelmezzük. Így van ez a címben jelölt két igen fontos nevelési probléma esetében is. Az egyiket, az autonómiát a nevelés tudósai és művelői a XX. század előtt nem ismerték, így hát problémának sem tarthatták, a másikat, a követelményt viszont szinte abszolút érvényű nevelési eszköznek tartották. Jó példa erre Jókai Mór Egy magyar nábobjának az a részlete, amelyben a költő elbeszéli, miként ragadta ki az egyik főszereplőt, Fannyt, szigorú erkölcsű nagynénje romlott családja, prostituálódott nénjei köréből és miként nevelt belőle tisztességes nőt: következetesen támasztott és behajtott követelményekkel tökéletesítve őt. 1 A XIX. század pedagógiája sem mondott többet és mást a nevelésről, s bár a neveléstudós Herbart megfogalmazásai nem oly költőiek, mint Jókaié, a lényegük mégiscsak ez: a növendék tökéletesítésre szoruló ember, a tökéletesítés eszközei pedig a követelmények, a nevelő ezeket érvényesíti, így nevel. Az ilyen pedagógiai viszony természetesen egyenlőtlen, azaz a teljes értékű ember viszonyul a nem teljes értékűhöz, megfelelően a korabeli társadalmi viszonyoknak. A szabadságeszme kiterjedése azonban a XX. század első harmadára megszüntette a teljes értékű és nem teljes értékű ember megkülönböztetését, helyébe állította a minden emberre kiterjedő teljes értékűség, egyenjogúság az emberi autonómia princípiumát. A XX. század eleje meghozta a neveléstudományban is a felismerést: a növendék nem nem-teljesértékű, tehát tökéletlen ember, hanem tökéletes gyermek, serdülő, ifjú, és ilyen mivoltában teljes értékű ember. A nevelő feladata pedig nem a tökéletesítés, hanem az, hogy miként ez egyenjogú felek között szokás, ha az egyik akar valamit a másiktól: szót értsen vele. Márpedig a pedagógus akar valamit a diáktól: figyelmet, hisz közölni szándékozik vele fontos dolgokat. Jó esetben a diák is akar valamit a tanártól: ismereteket, melyek érdeklik, vagy melyeket legalábbis érdeke elsajátítani. (Figyelem: az egyenjogúság nem tévesztendő össze az egyenrangúsággal, hiszen az egyenrangúság társadalmi feltétele a kompetenciabeli azonosság, ez pedig nagykorú-kiskorú viszonylatában nem áll fenn.) Azt azonban, hogy a növendéket is megilleti a minden emberre kiterjedő autonómia, hogy ő is másik ember, fel kellett fogni és el kellett fogadni a nevelőknek, akár szülői, akár tanári minőségben volt feladatuk a nevelés. A felvilágosító munkát ezzel kapcsolatban elvégezte a XX. század elejétől a reformpedagógia, csakhogy tudósait, mint ez sokszor megesett már a tudomány történetében, elfogta a fölfedezés hevülete, úgy látták, megtalálták az univerzális és egyedül boldogító eszközt, amellyel kimozdíthatják a kátyúból a nevelés dolgát. Ez pedig nem más, mint a növendék autonómiájának elismerése és tiszteletben tartása, ami azonban a gyakorlatban egyre inkább a gyermeki individuum kiszolgálására korlátozódott, azaz a nevelő-növendék viszony régi egyenlőtlenségét újra cserélték. A felfogás egyoldalúvá válását különösen súlyossá tette a reformpedagógia azon tévedése, amely mindenféle magatartási-tanulmányi követelmény támasztását a gyermeki autonómia megsértésének minősített, pedig már a múlt század negyvenes éveire tisztázódott elméletileg, éppen Magyarországon és éppen Karácsony Sándor neveléstudományában, hogy a követelmény változatlanul fontos eszköze a nevelésnek

2 2 csak másképpen kell érvényesülnie, mint azelőtt. Végül: azt is elfelejtették górcső alá venni, miben áll az autonómia gyermeknél, serdülőnél, mennyiben azonos a felnőttével és mennyiben más. Innen erednek korunk reformpedagógiájának azon groteszk vonásai, amelyek megfelelő kompetencia nélkül biztosítottak-biztosítanak diákoknak és diákközösségeknek egyetértési és döntési jogosítványokat, lehetővé téve ezzel autonómiájuk látszat-elismerését s azt is, hogy ennek segítségével megfosszák őket valódi autonómiájuk gyakorlásának lehetőségétől. A reformpedagógiának mégis kétségkívül nagy érdemei vannak a gyermeki autonómia fontosságának fel- és elismertetésében, vadhajtásainak azonban nagy szerepe volt és van abban, hogy a küzdelem a pedagógia két irányzata között mai napig nem jutott nyugvópontra, s ennek következtében sem a gyermeki autonómia, sem a követelmény nem tölti be megfelelően szerepét a nevelés elméletében és gyakorlatában. Az a felismerés, hogy a gyermek autonóm lény s autonómiáját tiszteletben kell tartani, átment a köztudatba is, a modern szülő ennek jegyében igyekszik gyermekének minél előbb külön életteret biztosítani, s megadni neki az élet éppen soron következő nagy kérdéseiben a választás szabadságát. Az élettér a szülők anyagi helyzetétől függően gyerekszoba, de legalább egy sarok, továbbá a gyerek tulajdona, amihez a szülő nem nyúl, hisz az az övé. A választás problémája is elég hamar előjön: ki tartja rendben a gyerekszobát, a gyerekholmit, a gyermek, vagy a szülő? Később aztán persze sorra a többi dilemma: játék, vagy tanulás, tévézés vagy tanulás, számítógép vagy tanulás? És a serdülés éveiben: az otthon, az iskola vagy a barátok szabják meg az időtöltés módját, mértékét? Márkás ruha-cipő, okos telefon, laptop, ipad, tablet, motor, autó: persze, hogy a serdülő ezeket választja, nem pedig az olcsó, elérhető áru ruhát, közlekedést; nem hajlandó törődni a család megélhetésének realitásaival. És persze, hogy inkább a heverést, gépezést, zenehallgatást választja és nem a családi munkamegosztásból (persze, ha van ilyen) rá háruló feladatokat. S elkezdődik a követelőzés: mindenkinek van, csak nekem nincs, miért nincs?, mindenkit elengednek, csak engem nem, miért nem?, stb. Előkerül a továbbtanulás kérdése is, jó esetben a vita arról szól, mit engednek meg a család lehetőségei és a tanulási eredmények, rosszabb esetben: vagy fedezitek az önköltséges hely sokszázezres költségét, vagy És a legvégén: ideköltözik hozzánk Gergő, Tomi, Krisztián, illetve Lili, Dorina, Bianka. Avagy: holnaptól Attiláékhoz, Mikiékhez, Lucáékhoz, Katiékhoz stb., stb. költözöm. Pedagógus pályám során gyakran tapasztaltam, hogy szerető szívű, gyermekük javát akaró szülők szinte minden felsorolt esetben olyan döntést hoztak, ami nyilvánvalóan gyermekük kárára vált, s ennek ők is tudatában voltak, de úgy érezték, nem mehetnek szembe a tömegízléssel. Refrénszerűen tért vissza az aggodalom: hogyan tagadhatnám meg azt, amit mindenki más megad a gyermekeinek, miként tilthatnám, amit a többieknek megengednek a szülei, hiszen így szégyellné magát a többiek előtt, kisebbrendűségi érzései lennének, stb., stb. s ezzel lelki kárt okoznék neki. A következmény: a szülők (vagy az egy szülő!) tovább fokozzák önkizsákmányolásukat, hogy saját pihenésük, egészségük rovására előteremtsék, amit az úrfi-kisasszony követel. Vagy a másik érvcsoport: ehhez joga van, ez neki jár, nekem nincs jogom ahhoz, hogy beleszóljak, hiszen ez az ő élete. Ezt az álláspontot aztán a szülőknek egy csoportja odáig viszi, hogy senki és semmi, az óvoda-iskola sem jogosult arra, hogy korlátozza a gyermek igényeit és viselkedését. Ez utóbbi téveszmét kivéve azonban

3 3 ki tagadhatná, hogy a szülőket őszinte jó szándék vezeti gyermekük nevelésében? Nyilvánvaló az is, hogy igyekeznek a neveléstudomány jelenlegi állásához igazodni, s nem ők tehetnek róla, ha azok, akiknek pedig ez feladatuk lenne, ezt nem elég érthetően s nem eléggé komplex módon interpretálják számukra. Mindennek eredményét mindenki láthatja maga körül, aki nyitott szemmel jár a világban. Azt mondják, a művészet az élet tükörképe. Annyiban, amennyiben a zömmel amerikai családi filmek a művészet kategóriájába sorolhatók, jól tükrözik most már nevezzük nevén a félreértett autonómiatisztelet és az ebből következő úgynevezett megengedő nevelés legalábbis kérdéses eredményeit. Jellegzetes típusa ezeknek a filmeknek az elviselhetetlen kamaszlány (ritkábban kamasz fiú), aki szülei legszelídebb szabályozási kísérletére, vagy közeledésére is dühödt vagy nyegle vagy lekezelő (vagy mindezt sikeresen egybevegyítő), de mindenképpen indokolatlan elutasítással válaszol. Akinek mindene megvan, de akinek semmi nem elég, aki teljesen felnőtt módra akar élni, a terhekből és felelősségből való részvállalás nélkül, s aki aztán, amikor apja-anyja nagy bajból menti ki, könnyes szemekkel jelenti ki: szeretlek apa, szeretlek anya. Marie Winn, a kiváló amerikai tudós hívja föl figyelmünket ezzel kapcsolatban a fékezhetetlen, szüleiket és környezetüket félelemben tartó tinédzser farkasember mítoszára mellyel a szülők a modern nevelési elveket kárhoztatják gyermekük útvesztéséért, holott a valódi ok az, hogy gyermeküket magukra hagyják be nem avatkozás címén, nem kis részben azért, mert saját narcisztikus, önmegvalósító életcéljaikat követik. 2 Az is közismert, s egyre több mostanában a szülők-nagyszülők ezzel kapcsolatos egyéni tapasztalata, hogy a fiatalok egy része nem akar kirepülni a családi fészekből. Jól érzik magukat a mamahotelben, sokan már a munkát sem keresik (más kérdés, találnának-e, ámbár az igények e vonatkozásban is túlzottak, s akadályozzák a megtalálást). Ha aztán ehhez hozzájön a már említett kötelékek valamint anyagierkölcsi alapok nélküli együttélés, a család otthona lassan garniszállóként kezd funkcionálni. Aki objektív képet akar alkotni a valóságtól, tartózkodjon attól, hogy egyik vagy másik szélsőséget általánosnak tekintse, mutassa be. Én sem állítom, hogy a fentiek már domináns társadalmi jelenségek, azt azonban minden felmérés nélkül tudhatjuk, hogy nagyobb mértékben mutatkoznak, mintsem jelentéktelennek minősíthetnénk őket. Egészen bizonyos, hogy a szülők nagy része jól akarja nevelni a gyermekét és meg van győződve arról, hogy engedékenységével jót tesz neki. Ha aztán mégis baj van, úgy hiszi, hogy valami egyéni malőr következtében nem váltak be az általában helyes nevelési elvek az ő esetében. Az is bizonyos, hogy az ilyen módon felnövekvő nemzedék tagjai többségükben elfogadják és megfelelőnek tartják saját identitásukat, a kudarcok felelősségét viszont nem élik át és ez nagy baj. Az is kétségtelen azonban, hogy nagyon sok szülő ösztönösen vagy tudatosan felismeri és megtalálja azokat a nevelési faktorokat: a felelősség és a teherviselés kiterjesztését, amelyek egyensúlyt teremtenek az autonómia tisztelete és a közösségben való élés elvei és gyakorlata között, s nagyon kívánatos lenne az ő példájuk ismertté tétele. Hogy tisztába jöjjünk azzal, milyen távlatokat nyitna meg a nevelésben a gyermekifjúi autonómia és a pedagógiai követelmény valóban modern értelmezése, egyrészt a családi nevelés honi tradícióit és helyes (ma is nagymértékben meglévő) gyakorlatát, másrészt a magyar neveléstudomány egyik legjelentősebb alkotója, Karácsony Sándor többek között éppen ebből kiinduló neveléstudományát kell

4 4 megvizsgálnunk. Barátság, szerelem, hivatás című könyvének 3 első részében összefoglalja, hogy miért és mire jó a nevelésben a család, s azt is, miként változik szerepe kisgyermekkortól a felnőtté válásig. Alapvető megállapítása, amit egyébként még jól tudtak szüleink-nagyszüleink is, hogy a családban nincs enyém és tied, mert minden a miénk. A család olyan megélhetési közösség, amelyben minden köztulajdon, de mindenki csak kompetenciái szerint rendelkezik vele, s javaiból is mindenki csak e szerint részesül. A kiskorúnak még a polgári törvénykönyv szerint sincs tulajdonjoga, következésképpen a tulajdonnal és tulajdonról nem rendelkezhet, az tehát, hogy bármi is az ő tulajdona, puszta fikció, s tévútra vezeti őt is, szüleit is. Továbbá: a család közös vállalkozás, s éltetésében mindenkinek megvan a maga, szintén kompetenciaalapú feladata. A szocializáció alapjait a család rakja le azzal, hogy osztozunk ugyan az anyagi javakban, de a feladatokban, és így a felelősségben is. Aki nem osztozik a munkában, az ne várjon osztozást semmi másban. S még egy dolog: a családban kétségbevonhatatlan a szeretetkötelék, és a gyermeki-ifjúi autonómia tiszteletének éppen ez a legfontosabb feltétele, mert erkölcsi értékekről tanúbizonyságot tenni csak szeretetalapon lehetséges úgy, hogy nem követeljük meg ugyan ezek elfogadását, de kétségbevonhatatlanná tesszük azt, hogy a teljes körű, nem családi alapú autonómiának a következményeit és a felelősségét is vállalni kell. Azt azonban tegyük hozzá: az erkölcsi értékekről csak akkor beszélhetünk meggyőzően, ha éljük is azokat. Csak az érthetőség kedvéért néhány példa: amire nincs elég pénzünk, megveheted, ha megkeresed a rávalót, de még így is tudnod kell, hogy a háttérfeltételeket mi biztosítjuk (lakás, közlekedés), tehát igazság szerint még az így keresett pénz sem teljesen a tiéd. Avagy: mi biztosítjuk a helyet és időt tanulásodhoz, pihenésedhez, de ezekkel te is köteles vagy irántunk, s amennyiben nem akarsz, vagy nem vagy képes ehhez igazodni, neked kell magadnak szállásról gondoskodni. És végül még egy fontos alapelv: mi mindent megteszünk érted és céljaidért, ami erőinkből és lehetőségeinkből kitelik, de nem többet, s ezt is csak abban az esetben, ha te is mindent megteszel magadért. A család nem alkalmas a másik ember iránti önzetlen szolgálat, az adás és elfogadás gyakorlására, hisz a dzsungel könyve mesterszavával élve egy vérből valók vagyunk te meg én. Tehát az általam tett szolgálat, mindannyiunknak tett szolgálat, azaz önmagamnak szolgálok voltaképpen; amit a családtagnak adok, azt ugyanígy önmagamnak adom, stb. Viszont annál alkalmasabb az autonómia és követelmény elveinek méltányos és együttes érvényesítésére, megtanulására, mert jó esetben teljesen világossá válik, hogy szabad vagy autonómiád saját elképzelésed szerinti megélésére saját erődből. Ha viszont abból nem telik ki, el kell fogadnod a téged körülvevő közösség mondjuk ki bátran követelményeit. Karácsony Sándor azt is végig gondolta máig érvényesen, amit a reformpedagógia még nem: mit jelent az az autonómia gyermek, serdülő és ifjúkorban, melyet tiszteletben tartva a teljes értékű másik ember státusát és az ezzel járó egyenjogúságot adjuk meg gyermekifjú társainknak. Ez a kérdés azonban már átvezet az iskolai nevelés világába. Akinek van nevelési tapasztalata, az tudja, hogy más a kisgyerek, más a kamasz és megint más az ifjú felnőtt érzelmi élete, gondolkodásmódja, más a fizikai és szellemi teherbírásuk, másként képesek alkotó cselekvésre. Karácsony Sándor a

5 5 neveléslélektan tudósaként már 70 évvel ezelőtt pontosan leírta a fejlődési stádiumok sajátosságait, megállapítva először is azt, hogy az emberi lény minden fejlődési korszakában hordozója az emberi lélek valamennyi tulajdonságának, hiszen ezért teljes értékű másik ember, csakhogy a lelki élet játékának súlypontja esik más- és máshova. Ezt a súlypontot figyelembe véve találhatjuk meg velük a kommunikáció és együttes cselekvés lehetőségeit. A kisgyermeknél a súlypont az érzelemvilágra esik, értelmi tevékenysége, társadalmi viszonyulásai-cselekvései is érzelmektől színezve igazán eredményesek, s ez így rendjén való, hiszen a pszichés fejlődésnek, érésnek ez a sorrendje a lélek és orvostudomány mai állása szerint is: érzelem, értelem, akarat. A kisgyermek a növő félben lévő gyermek autonómiájának terrénuma tehát az érzelemvilághoz legszorosabban kötődő játék, játékban érez, gyönyörködik, gyönyörködtet, gondolkodik és cselekszik, játéknyelven lehet vele szót érteni, ami nem azt jelenti, hogy gügyögünk hozzá, hiszen mi már tudunk rendesen beszélni: felnőttnyelven alkudjuk ki vele a játékszabályokat, amelyek mindkettőnket köteleznek, így játszunk velük - felnőttként! Íme autonómia és követelmény együttes érvényesülése: a közösen kialakított szabály! Korunk iskolai pedagógiai gyakorlatának egyik legsúlyosabb bűne az, hogy ezt a korosztályt megkíméli a memoritertől, pedig az a játékos ismeretgyűjtés egyetlen adekvát módja számukra; s mindenáron gondolkodtatni, intellektuális teljesítményre akarja kényszeríteni őket ismeretek nélkül. 4 A serdülőnek viszont természetszerűleg jár ki az intellektuális problémákkal való gyötrődés, hiszen a gyermekvilágból kinőve egész élete egy nagy miértre adott felelet kísérlete. Értelmi működése van kifejlődőben, ezen keresztül veszi tudomásul a világot, egész lelki élete erre hangolódik át. Megmásult önmaga elfogadása, a felnőttekhez való viszonyának megváltozása mind-mind oda vezeti, hogy ne fogadjon el kész tényeket, hanem gondolkodjon, gyötörje elméjét az élet, a tanulás értelmének kérdéseivel, legjobb levezetése ennek az, ha minden tanulnivalót probléma formájában tárunk eléje. Van is már (vagy kellene lenni, ha az iskola normálisan működne) ehhez elég ismeretanyaga, van fantáziája is a problémamegoldásokhoz (ha volt normális, azaz játékos kisgyermekkora), ez az ő autonómiájának az igazi területe, s egyúttal nyelv is, melyen szót érthetünk vele. A társadalmi cselekvés a következő korosztály feladata, a serdülő erre még csak fantáziája működtetésével készül, a neki való feladatok még csupán a haza és az emberiség megmentése. Két káros félreértés akadályozza a serdülő autonómiájának elismerését a mai iskolában. Az egyik az, ha helyesen tudomásul vesszük, hogy intellektusát problémával kell táplálni, de ennyivel megelégszünk, s nem tudatosítjuk, hogy az ismeretszerzés módja számára már nem a tények automatikus tudomásulvétele, hanem kínlódva való megszerzésük. Ehhez a kínlódáshoz pedig nem elég a szép szándék maga, kellenek hozzá a tanár által képviselt a követelmények, magyarul: ha nem adják ingyen az ismeretet, az igaz, hogy együtt szenvednek a serdülővel. A másik az, ha a hibás családi viszonyulás következményeképpen figyelmen kívül hagyjuk a kompetencia kérdését. A serdülő kompetens haza- és világmentő gondolatainak parlamentáris megtárgyalásában ehhez kell karikába ülni és beszélgetni velük (parlament = parler = beszélni). Egyetértési, döntési jogosítványok viszont ismeretek hiányában nem járnak nekik oktatáspolitikai, ahhoz kapcsolódó pedagógia, pénzügyi-gazdasági ügyekben. A serdülőkor utolsó szakasza a fiatalfelnőtt, Karácsony Sándor korának szakkifejezésével az ifjúkor, az adoleszcencia kora. Kész ember már ilyenkor az ifjú: már nem csak érez, nem csak gondolkodik, hanem tesz, tenni akar, mert immár kitelik

6 6 tőle. S ma már nem csak az iskola, hanem sajnos egész társadalmi életünk vétke az, ha erre nem adja meg neki a lehetőséget. Ennek a problémának csak nagyon kis részét oldja meg a köznevelési törvénybe iktatott kötelezően önkéntes munka (már az önellentmondásos megnevezés is mutatja ezt). Az ifjúi cselekvés legjobb területe ismét csak a szellemi alkotómunka, ebben kellene szigorú tudományos követelmények érvényesítésével együtt dolgozni vele, hogy autonómiája kiteljesedhessen. Megfelelő terület volna ehhez persze a politika is, főként a kultúrpolitika, ha a politikai pártok nem ágyútöltelékként használnák fel a tenni vágyó ifjakat, segédcsapattá aljasítva őket egymás elleni harcaikban. Autonómia és követelmény egymást kiegészítő voltát tehát Karácsony Sándor tanár és diák egymással való dialógusában írja le. A dialógikus viszonyulásban a nevelő önmagától követeli a legtöbbet, hiszen neki kell megtalálni a nyelvet, amelyen éppen ért a diákja, neki kell ennek megfelelően közölni mondanivalóját, s ehhez bizony alaposan föl kell készülnie. Mivel azonban nézete szerint a növendék autonómiája egyrészt kompetenciaalapú, másrészt a viszonyulás, mai kifejezéssel élve, az interakció a kultúra közegében zajlik, (ezt a mai pedagógia is így tudja), 5 tudomásul kell vennie ennek tanulásbeli konzekvenciáit. Ez pedig elég egyszerű igazság: ha az ember nem érzi a szükség kényszerét, akkor nem mozdul, marad, ahol volt, hiszen így kényelmes. Amikor az ifjú ember, már akár saját jószántából, akár azért, mert az interakcióban megérzi erői elégtelen voltát, s odakényszeríti magát a könyv mellé, szakkifejezéssel élve interiorizálta a követelmények serkentő erejét. Ha pedig nem, akkor lásd a családban gyakorolt autonómia korlátait nemtanulási autonómiáját iskolán kívül kell érvényesítenie. Az elégtelen osztályzat tehát nem autonómia- és emberellenes, hanem a régi pedagógia modern körülmények között másként érvényesített eszköze. Elgondolni is nevetséges: hat esztendős gyermeknek autonómia. Jól néznénk ki! Hát persze, hogy nevetséges volna, ha az apja vagy a tanítója autonómiáját akasztanák a nyakába. Úgy állana neki, mint az apja keménykalapja, szemüvege és kalucsnija, amit tréfából szintén magára próbál hébe-korba. De nem szabad ilyen rosszhiszeműen emlegetni vagy érteni ezt az autonómiát. Annyi az is, mint más egyéb autonómia. És olyan borzasztó, gyerekrontó, gyilkos törekvés azon munkálkodni, hogy már a hat éves gyereknek se legyen muszáj a jó, hadd legyen szabad neki? Legyen szabad neki jó hatéves gyereknek lenni, és ne kényszerítsük semmi más muszájra. A nevelés akkor lesz demokratikus, ha minden rendű és rangú növendéknek szabad lesz az, ami eddig muszáj volt neki. Ez a boldog állapot pedig nem állhat be hamarább, csak akkor, ha a növendéket teljes értékű embernek tartjuk, és ennek megfelelőleg kezeljük. Nem velünk egyenrangú fél a gyermek, hanem velünk egyenjogú fél. Nem tökéletlen és fejletlen felnőtt, hanem fejlett, tehát tökéletes kisgyerek, növő gyerek, serdülő és adoleszcens. Teljes joga és tökéletes autonómiája van a kisgyerek, növő gyerek, serdülő és adoleszcens életre. Egyetlen felnőttnek sincs joga többé diktatórikusan ráoktrojálni a maga felnőtt életét. 6 Karácsony Sándornak ezek a sorai összefoglalják mondanivalómat. Azt persze tudni kell, hogy mindez olyan feladatokat ad minden nevelőnek, családban, iskolában egyaránt, amiknek teljesítése meghaladja emberi erőinket. De hiszen autonóm és autonómiatisztelő Karácsony Sándor szerint (s szerintem is) csak az a nevelő lehet, aki az ehhez szükséges erőtöbbletet felülről kéri és reméli. 7 1 Jókai Mór: Egy magyar nábob, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1962, :

7 7 Három év folyt le már, hogy Fanny Teréz nagynénjénél lakott. Az ifjú, hajlékony lelkületre nagy befolyással volt a három év. Régi eszme, hogy az emberi szívben a jó és rossz indulat egy bölcsőben alszik. Amelyiket ápolják, az nő meg, és elhagyja testvérét, a nevelés tudománya megtöri a kraneológok tanait. Fannyból, a hírhedett divatleányok testvéréből a legszendébb, a leggyöngédebb szűz lett. Tán testvérei nem lettek volna azok, ha lelkeiknek más irányt tudott volna valaki adni? Eleinte szigorú, kemény szívű volt iránta Teréz, ez megtöré a gyermeklélek tövises makacsságát. Legkisebb hibája iránt nem volt elnéző, idejének minden percére munkát szabott, és azt számon kérte; egyetlen ellenmondást, legkisebb szeszélyt nem tűrt, figyelmét nem lehetett kikerülni, mélyen tekintő, szigorú szemei előtt lehetetlen volt hazudni, keresztüllátott a leány lelkén, megkapta a csírájában levő gondolatot, és kitépte onnan. Hiába, elébb a gyomot kellett kiirtani, azután lehetett elvetni a nemesebb virágok magvait. Ezeknek a vén, életkedvhagyott nagynénéknek nevelési modoruk bizonyára igen kellemetlen, de igen hasznos. Midőn végre a gyermek elvadult lelkülete meg volt törve, s bebizonyítva előtte, hogy a jót tettetni, színlelni, hazudni nem használ, mert van egy lény, aki a gondolatok mögé lát, ki mindenütt figyel, ki semmit el nem néz, ki tán még álmában is vigyáz; hanem kénytelenségből igaznak, becsületesnek kell lenni; akkor lassankint odavivé őt Teréz, hogy a lélekváltozat kellemeit is tanulja ismerni. Őszinteségével egyenlő arányban nőtt Teréz bizalma is. Gyakran magára merte hagyni, a rábízott dolgoknak nem járt utána, szavait elhivé, bárha mindent titkon jól tudott is, és ez felemelte, megtisztítá a gyermek kedélyét. Látva, hogy szigorú nevelőnője bízik benne, önbizalomhoz jutott. És ez drága kincs! Kár, hogy olyan kevés figyelmet fordítanak rá. 2 Marie Winn: Gyerekek gyermekkor nélkül, Gondolat, Budapest, 1990, Karácsony Sándor: Barátság, szerelem, hivatás, Csökmei Kör, Pécel, Karácsony Sándor: Ocsúdó magyarság, Széphalom Könyvműhely, Budapest, 2002., 126.p.: Érdemes Karácsony Sándor ezzel kapcsolatos érzékletes leírását végiggondolni: Hogy elképednének ilyenkor a nagyok, ha valaki azt a tanácsot adná nekik, hogy tegyenek a gyerek vállára egy jó nehéz zsákot, olyan nehezet, ami egy kicsit, csak egy kicsit, de feltétlenül meghaladja az erejét, aztán akkor lehet még csak mulatni rajt: hogy tántorog, milyen piros az arca, milyen humorosan liheg a nem neki való erőlködéstől, és milyen csókolni való, mikor a végén kimerülten végignyúlik a díványon vagy a szőnyegen vagy az udvar sarkában. Pedig ugyanez a kínzás történik amúgy, a nagyokoskodással, csak nem testi, hanem szellemi téren. 5 Cole, Michael & Cole Sheila R.: Fejlődéslélektan, Osiris Kiadó, Budapest, 2003, 693. A kulturális eredettől és a kulturális csoportban betöltött szereptől függő jellegzetes tapasztalatok közötti hatalmas eltérések ellenére univerzális érvényű elv, hogy minden emberi lény fejlődése a kultúra közegében zajlik. Röviden, a kultúra alakítja éntudatunkat éppúgy, mint társadalmunk többi tagjához való viszonyunkat és azt, ahogyan tapasztalatokat szerzünk a világról. 6 Karácsony Sándor: A magyar demokrácia, in: A magyar demokrácia. A magyar béke, Széphalom Kiadó, Budapest, 2011., p. 7

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

TI és ÉN = MI. Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért. Kísérleti program kisiskolásoknak SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

TI és ÉN = MI. Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért. Kísérleti program kisiskolásoknak SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Kísérleti program kisiskolásoknak 1 SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZOCIÁLIS KOMPETENCIA A szabálykövetés, a saját magunkkal

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. Fogalmazza meg, mi a helyi tanterv lényege! 5 pont 2. Mutassa be az óvodáskorú gyermek testi fejlődésének jellemzőit! Írjon 5 jellemzőt!

Részletesebben

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Változó társadalom, globális trendek társadalmi mobilitás vagy a társadalmi struktúra újratermelődése (Bourdieau, Bernstein, Mollenhauer

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS VAGY HIÁNYPÓTLÁS?

KIEGÉSZÍTÉS VAGY HIÁNYPÓTLÁS? KIEGÉSZÍTÉS VAGY HIÁNYPÓTLÁS? AVAGY AZ ISKOLÁK ÉS A CIVILSZERVEZETEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRŐL Sajnos az iskolák még mindig nem támaszkodhatnak a háttérként a szülőkre. Erre kellene az iskola vezetőségének nagyobb

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

Inklúziós index. Tony Booth, Mel Ainscow: A tanulás és részvétel támogatása az iskolákban Harmadik, bővített, átdolgozott kiadás

Inklúziós index. Tony Booth, Mel Ainscow: A tanulás és részvétel támogatása az iskolákban Harmadik, bővített, átdolgozott kiadás Tony Booth, Mel Ainscow: Inklúziós index A tanulás és részvétel támogatása az iskolákban Harmadik, bővített, átdolgozott kiadás Csepregi András Velence, 2015. 05. 14. A magyar változat Tény: az Educatio

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével

Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével Konzulens tanár: Dr. Szinger Veronika Készítette: Zsideiné de Jonge Kinga Mottó: Az emberiség csak akkor lesz képes problémáit

Részletesebben

Azon gondolkodsz, hogy elszöksz otthonról? Hívd fel a Kék Vonalat! Lehet, hogy van más megoldás is!

Azon gondolkodsz, hogy elszöksz otthonról? Hívd fel a Kék Vonalat! Lehet, hogy van más megoldás is! ELSZÖKTEM OTTHONRÓL Azon gondolkodsz, hogy elszöksz otthonról? Hívd fel a Kék Vonalat! Lehet, hogy van más megoldás is! 116 000 Ki akar elszökni otthonról? Ha már elszöktél otthonról? Legfontosabb a biztonságod!

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Hogyan befolyásolják a családi veszekedések az iskolai teljesítményt? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.

Részletesebben

Az önszabályozó tanulás megalapozása. Nahalka István ny. egyetemi docens

Az önszabályozó tanulás megalapozása. Nahalka István ny. egyetemi docens Az önszabályozó tanulás megalapozása Nahalka István ny. egyetemi docens nahalkai@gmail.com A tanulásról I. Hagyományosan a tanulást ismeretek és képességek elsajátításaként, átvételeként értelmezzük A

Részletesebben

Kell-e óvoda minden gyereknek?

Kell-e óvoda minden gyereknek? 2010 február 19. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A következő hetekben sok családban lesz akkut téma, hogy melyik óvodába menjen a gyerek. Amelyik közel van?

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban Jövőt mindenkinek! Kihívások és lehetőségek a köznevelési kollégiumok mindennapjaiban 2014 Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban előadó - Szőke András - krízistanácsadó szakpszichológus andrasszoke@gmail.com

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Pivárcsi István SzalámI avagy SzeSztIlalom

Pivárcsi István SzalámI avagy SzeSztIlalom Pivárcsi István Szalámi avagy szesztilalom Pivárcsi István Szalámi avagy szesztilalom Diákok és tanárok aranyköpései 2007 2010 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Pivárcsi István Az igazgató beszédet tart A hányingere

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila Betegség elméletek Bánfalvi Attila A halál kihordásának módjai A halál utáni élet a halál mint átjáró A halál idejének elhalasztása csak az evilági élet reális Az emlékezetben való megőrződés Halál és

Részletesebben

*M11213113* MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁS. 2011. augusztus 25., csütörtök ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK. Državni izpitni center

*M11213113* MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁS. 2011. augusztus 25., csütörtök ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK. Državni izpitni center Državni izpitni center *M11213113* ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁS 2011. augusztus 25., csütörtök ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI VIZSGA RIC 2011 2 M112-131-1-3 A) Az értekező iskolai

Részletesebben

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep Egyéni fejlődési utak Mindenki társadalma, mindenki iskolája tanári kompetenciák A tanári szerep A tanári szerep - 1980 kognitív pszichológia, (Berliner n/a) Az újonc szerep 1 év megfontoltság racionális,

Részletesebben

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK CZETŐ KRISZTINA A tudományos megismerés sajátosságai Tudatos, tervezett, módszeres információgyűjtés. Célja van: pl diagnosztikus cél fejlesztő

Részletesebben

Magyar Vízilabda Játékvezetők Etikai Kódexe

Magyar Vízilabda Játékvezetők Etikai Kódexe Magyar Vízilabda Játékvezetők Etikai Kódexe Preambulum A Magyar Vízilabda évszázados hagyományának, tekintélyének, a sportág iránti alázat védelmének, illetve a Magyar Vízilabda hírének öregbítése érdekében

Részletesebben

Tevékenység. Tartalom/ Idő. Tanulói munkaformák és. Eszközök (perc) módszerek. az óra menete. 5 Bevezetés a pályaválasztás témakörébe

Tevékenység. Tartalom/ Idő. Tanulói munkaformák és. Eszközök (perc) módszerek. az óra menete. 5 Bevezetés a pályaválasztás témakörébe Óraterv Dátum: 05. december 0, december Pedagógus neve: P. Nagy Judit, Ötvös Erika Műveltségi terület: Humán Tantárgy: Osztályfőnöki Osztály: /A, /B Témakör: Pályaválasztás Az óra típusa: Rendszerező óra

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV

Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV Az osztályf nöki órák közvetlen el dje a szabad beszélgetések" órája, 1947-ben került a tantervbe azzal a céllal, hogy a gyerekeket érdekl és érint kérdésekr

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Általános kompetenciák helye és szerepe a képesítésben és a tanulási tanítási folyamatban. Vámos Ágnes (ELTE)

Általános kompetenciák helye és szerepe a képesítésben és a tanulási tanítási folyamatban. Vámos Ágnes (ELTE) Általános kompetenciák helye és szerepe a képesítésben és a tanulási tanítási folyamatban Vámos Ágnes (ELTE) 1. Általános kompetenciák helye és szerepe a képesítésben és a tanítási tanulási folyamatban

Részletesebben

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével A bennem rejlő vezető Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével Mit jelent a vezetés? A vezetés azt jelenti, hogy olyan világosan kommunikáljuk

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció Az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy adott társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció A gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az iskola, a munkahelyi,

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

Szolnoki Gazdasági Fórum 2015. 2015.10.16. Dr. Török László 1

Szolnoki Gazdasági Fórum 2015. 2015.10.16. Dr. Török László 1 Szolnoki Gazdasági Fórum 2015 2015.10.16. Dr. Török László 1 Kit érdekel a vezetés? Az emberek többsége hosszabb-rövidebb ideig kénytelen vezetőként viselkedni. Ehhez képest elég kevesen képzik magukat

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében Kotschy Beáta Lengyeltóti, 2014. Az előadás fő kérdései Mi a pedagógiai portfólió? Miért alkalmazzuk a pedagógiai portfóliót? Mi a portfólió szerepe

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

UEFA B. Általános pedagógiai ismeretek a labdarúgásban dolgozó edzők számára

UEFA B. Általános pedagógiai ismeretek a labdarúgásban dolgozó edzők számára Általános pedagógiai ismeretek a labdarúgásban dolgozó edzők számára A pedagógia fogalma: Kettős értelemben használt komplex fogalom. Egyrészt a nevelés elmélete, neveléstudomány, másrészt a nevelés gyakorlati

Részletesebben

Orbán János Dénes. Irodalomra hívó szó

Orbán János Dénes. Irodalomra hívó szó Orbán János Dénes Irodalomra hívó szó Nyíltan és bátran kiáltom ki ezt a végső célunkat. Minden hátsó gondolat nélkül, őszintén. És hiszem, hogy ott lappang ez az akarás mindnyájunk lelkében, akik tisztán

Részletesebben

Az életnek értéket csak az a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk.. (Márai Sándor)

Az életnek értéket csak az a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk.. (Márai Sándor) Ez a füzet a gyermekekért született és a szülôknek, gondviselôknek, Neked szól, hogy közösen a lehetô legjobbat és legtöbbet adhassuk azoknak, akik a legnagyobb kincset jelentik és a jövô zálogai: a gyermekeknek.

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE DR PALLAI KATALIN AZ INTEGRITÁS TUDÁSKÖZPONT VEZETŐJE 2014.09.21. 1 ITSZK 1.0 Fejlesztés még a feladatkört szabályozó kormányrendelet

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

A SIKERES KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI

A SIKERES KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI A SIKERES KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI 2. A POZITÍV KÉRÉSEK KIFEJEZÉSE Prof. Ian R. H. Falloon 22 Elgondolkodott már azon, hogy Ön miként kér segítséget valaki mástól valamely problémája megoldásához? Nyaggatja

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Képes vagy-e szemüveg nélkül használni a telefonod? DE! 2012 NJSZT 4

Képes vagy-e szemüveg nélkül használni a telefonod? DE! 2012 NJSZT 4 Magyar Gábor BME DE! 2012 NJSZT 2 DE! 2012 NJSZT 3 Képes vagy-e szemüveg nélkül használni a telefonod? DE! 2012 NJSZT 4 Új termékek: senior telefonok DE! 2012 NJSZT 5 DE! 2012 NJSZT 6 A több-képernyős

Részletesebben

A szaktanácsadói szerep változása napjaink köznevelésében

A szaktanácsadói szerep változása napjaink köznevelésében A szaktanácsadói szerep változása napjaink köznevelésében Kihívások és lehetőségek az új típusú szakértői és szaktanácsadói feladatokban RPI, Budapest 2013. október 25. Tartalom A szaktanácsadással kapcsolatos

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20.

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. 2013 Pedagógiai program Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. Tartalom 1. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1. Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest!

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Szia! A Faipari Tudományos Alapítvány saját profiljába vágó önkéntes programot indított ZuzmóKa néven. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat önkéntesek

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad.

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad. A Budapesti Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Magvető Kiadó könyvklubja - Mesekalauz úton lévőknek

Magvető Kiadó könyvklubja - Mesekalauz úton lévőknek 2013 június 30. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Magvető értékelve Kiadó könyvklubja Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Képek és történetek kereszttüzében élünk, és belezavarodhatunk vagy visszatérhetünk

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

ZÁRÓKONFERENCIA. Előadó: Bácsalmásyné Vidák Ildikó Szakmai vezető. TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben

ZÁRÓKONFERENCIA. Előadó: Bácsalmásyné Vidák Ildikó Szakmai vezető. TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben ZÁRÓKONFERENCIA Előadó: Bácsalmásyné Vidák Ildikó Szakmai vezető TÁMOP 3.1.4 Jót s jól! Használható tudást mindenkinek! CÉL 1. A munkaerőpiac igényeinek való megfelelés 2. Az egész életen át tartó tanulás

Részletesebben

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az esztétikai nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az esztétikai nevelés a személyiség formálásának olyan sajátos útja, amelynek során az esztétikum hatásait tudatosan érvényesítjük a nevelési céljaink

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.11.2007 COM(2007) 726 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2015. szeptember 1-től Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete a 2015. augusztus 31-én tartott értekezletén Jóváhagyta: Tóth Tamás József

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben