6 szervezet működik c városben. Megfelelő anyagi,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6 szervezet működik c városben. Megfelelő anyagi,"

Átírás

1 9 Nemi előrelépés történt a lakóhelyi klubok működés óben. Jelenleg 6 szervezet működik c városben. Megfelelő anyagi, technikai feltételekkel rendelkeznek, részben testedzési, részben szórakozási igényokot elégítenek ki. Casztevékony-, ségükre jellemző, hogy egymástól is elszigetelten működnek, csak ugy-ogy kisebb közösség részére nyújtanak kikapcsolódási lehetőséget, A sporttevékenységben - különösen az iskolai,versenysport terén - érdemleges javulás nem tapasztalható, A sportiskola szervezése nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.az is«kolai sportlétesitmények hétvégi kihasználtsága nem,szervezett, ugyanakkor gyakori kifogás a létesitményhiány. A Várpalotai Bányász Sportkörnek labdarúgásban, kézilabdában, és vivásban van ifjúsági szakosztálya,a PIÍTE-nek pedig kosárlabdában és sakkban.az egyes sportágakban behatárolt r;z ifjúságiak keretszáma, másikakban pedig nem megfelelő az utánpót-. lás, atlétikai szakosztálya pedig egyáltalán nincs a városnak. Egyúttal azt is elmondhatjuk, hogy az egészséges életmódra nevelésnek nincs megfelelő számú,és elhivatottságú szakembere«a tömegsport néhány városi ill. KISZ rendezvényben kimerül, ezen belül is foként a labdajátékok érvényesülnek. Megfelelő számú nyitott pálya áll ugyan rendelkezésre, de ezek sportág centrikusak /labdarúgás,kézilabda/ igazi tömegsportra nem alkalmasak. A természetjárás népszerűsítésére régi igény egy kulcsos ház kialakítása. Ezt még nem sikerült létrehozni, igy is biztató jelei mutatkoznak,a péti és az ifjúsági ház szervezésében folyó turizmusnak. Népszerű és jól működik a városi karate klub, a péti korcsolyapályának, az inotai uszodának, a város néhány teniszpályájának állandó közönsége van. A városi ifjúságpolitikai alaphoz a Városi Tanács évente Ft tel járul hozzá. Az alap célja, hogy a Városi KISz Bizottság ennek segítségével fedezni tudja ifjúsági rendezvényeit.

2 10 Sajnos 1984 hon a vállalrtok egyáltalán non fizettek be az alapra, 1985-ban a Péti Nitrogénművek és a Szénbánya Vállalat anyagilag hozzájárult az Ifjugárde egyenruháinak beszerzéséhez, Többi vállalatunk.a külön felkérésre sem támogatta az ifjúságpolitikai alapot. Tisztelt Városi Tanács! Az áttekintett területeken belül a konkrét megállapítások mellett főként egy általános helyzetkép rögzítésére törekedtünk. Ezt egyrészt az indokolja, hogy az elkészült VII.ötéves tér* vi koncepciók - részben ágazati bontásban - foglalkoznak az eltolt időszak eredményeivel,összegezve azok tapasztalatait, Másrészt az anyagban felvetett egyes negatív jelenségek /pályakezdők helyzete, lakáskérdés, szabadidő/ köztudottan nemcsak városi problémák, hanem országos szinten jelentkező - nagyrészt gazdasági háttérből adódó - társadalmi gondok. Az MSZMP október 9,-i állásfoglalása szerint helyes^ bitesre szorul az a korábbi gyakorlat, ami a fiatalok korosztályát 35 évre terjesztette ki. Az elkövetkezőkben az ifjúság fogalomkör a éves korosztályt öleli,fel,azonban ezt az életkort nem szabad mereven értelmezni. A KB dokumentuma meghatározza azokat a területeket, ahol az állami és társadalmi szervezetek konkrét intézkedésére van szükség. Ezek elsősorban a már fent omlitott társada- - lompolitikai gondok, kiemelve belőlük a lakáshoz jutás megkönnyítését, a gyermeknevelés támogatását. Tisztelt Városi Tanács! Javasoljuk a T. Városi Tanácsnak, hogy hívja fel a Végrehajtó Bizottságot és a Városi KISZ Bizottságot - figyelemmel a KB ifjúságpolitikai irányelveire - hogy összhangban az állami intézkedésekkel kössön uj együttműködési megállapodást. Ezt követ Jen éves terveikben bontsák le a szakigaz-

3 11 gctási szorvok j s a Városi KISZ Bizottság oporativ fölede- tóit. V á r p c l o t c, szeptember 5. / Do Városi KISz Biz/ottság titkár *

4 Várpel-te Városi Tenácő ' Várpelote, 'Táncsics M,u. 1«Telefon: 50,266, Pf: 76, A Városi Tcnács szeptember 2 7.~i ülésen ne:;tár^yelte e Városi Tcnács Elnökének és e Városi KISZ Bizottság titkárának kezes eletorjoszt ősét e városben elé ifjúság holyzctérol és nejhozte c»/1985-/ix-27./sz. H e t á r o z c t -ot e/ A Városi Tanács jevesolje e Véjrehejt é Bizottsá^nek es e.városi KISZ Bizottsá^nek, ho^y ez IISZMP KB október 9*-i állásio^lelásáre figyelemmel - osszhencben ez álleni intézkedésekkel, k-ssön uj együttműködési necállepodást. b/ Utesitje e Vé^rehejté Bizottságot dolgozzon ki feledet tervet e VII, ötéves tervi ifjusá^politikei feledetek vőrjrehejtásáre. Hétár ide: ez évi munketerv szerint Felelés: Szobo Gáborné tenácselnek V á r p e l o t e, 1985* szeptember 5. / Szebo Gáborné / / Dr. Czeidli István tenácselnek ^ vb-titkár

5 [i i n E l ő t e r j e s z t ő s : i Városi Tanács szoptcrjbcr 27. ü X 6 s 6 r o. i Tdr f-:y: A fiatal házasok állami tdnog^tásóról,koszült íj ii n, tonócsrondolot-türvczcu r;ioctar Gyalus a. ij i!i! i ü Előadó; Dr. Szir_..:or Ottó igazgatósi oszt ily vezető n 1 i:! i 55 1 I! I! I,^ =_============================== = ============================ I

6 t é r a fiatal hazasok állami támogctisának feltételeiről szóló t a n á c s r e n d e l e t h e s Tisztelt Városi Tanles \ Várpalota város Tanácsa 2/1934. /XII. 28,/ ülésén renő.ele tét alkotott a lakásgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok végrehajt is óról szóló 1/1932. /TI, 19»/ számú tanácsrendelet kiegészítésére, mely bon fiatal házasok lakáshoz jutásának holyi,mimkapr ogr ex. jakint kidolgozta a fiatal házasok tételeit közötti lakáshoz jutásának helyi fel Tzon rondclyt a fiatal házasok lakáshoz jutásával kapcsolatban évben néu csak viasza nőm tériterdő állami támogatásról rendelkezik, 1985* évbon viszont a Veszprém Hegyói Tanács Végrehajtó Bizottságától igényeltünk és kaptunk a vissza non téritondő támogatás móllőtt 3 *-oe kedvezményes kamatozású visszatérítendő állami támogatást Az uj szabályozás egyrészt azért vj.lt szükségessé, mert a korábbi tanácsrendelet a visszatérítendő állami támogatást nem szabályozta és egyes rendoikozéseibon nor igazodott rugalmasan a mindennapi élethez. ;ásrészt a tanácsi értékesítésv lakások álla; i támogatásáak megszűnése miettq a pénzügyi szabályozók változásával

7 41.. Visczatériteiidő tinódat;ágban részesülhetnek a./ a 40.. a./ és b./ pontjában foglalt feltételüknek megfelelő fiatal hízások, b./ a lakással nőm rendelkezők /pl. családtag/ személyi tulajdonu lakás bővitás esetén, c./ újraelosztásra felajánlott tanácsi bérlakással és jogos lakásigényük mértékének alsó határát ki nem elégitő személyi tulajdonú lakással rendelkezők, lakásigényük felső határát meg nem haladó lakás vásárlása, épitése, bővité> se esetén Támogatásban e rendelet alapján a fiatal házasok csak egy alkalommal részesülhetnek, de egyidejűleg mindkét támogatási formára pályázatot nyújthatnak be, A Várisi Tanács VB. Igazgatási Osztály vezetője javaslatára a Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága - kivételes méltányosságból - támogatást engedé-. lyezhet annak a három és többgyermekes családnak, akik a vagyoni, jövedelmi feltételellnek megfelelnek, de a házastársak életkoruk miatt már nem minősülnek fiatal házasoknak. Ugyanilyen elbírálásban kell részesiteni,a gyermekét egyedül nevelő, 35 év alatti fiatalt Ngm adható támogatás azoknak a családoknak a./ akiknek foglalkozása, tevékenysége, életvitele alapján vélelmezhető, hogy lakásgondjukat helyi támogatás nélkül képesek megoldani, b,/ akik, i11e tve együt t é1ő munkák épe s családt ag j a-

8 ~ 3 ik saját hibájukból non folytatnak rendszeres kereső tevékenységet» létmódjuk ellentétes a szocialista erkölcs normáival; vagy a társa- dalni együttélés szabályait súlyosan sjrtő nagat art ást tanúsitanak, c./ aki előző lakását 5 óven belül értékesítette, kisebbre, alacsonyabb konfortfokozatu lakásra cseréltes illetve lakását albérletre, ágybérlet vagy nás módon hasznosítja, d,/ aki a vissza non térítendő tánogatás iránt benyújtott pályázatában olyan valótlan adatokat közöl, anely szánára jogosulatlan előnyt jelentene «ű 'J S Lakással nen rendelkező igény jogosultság esetén lakás vásárlás, épités esetén jövedelmi és vagyoni viszony alapján differenciáltan és egyedileg nogállapitott vissza non 1;éritondő tánogatás nyújtható, melynek összege 120*0005- Ft-ig terjedhet, A jővedőlni és vagyoni viszonyok olbirálásár^ a R- bon foglalt általános szabályok az irányadók«a differenciálásnál a gyermekek szána legyen a meghatároz ó. 46. * Személyi tulajdonu lakás épitése esetén a tánogatás összege felhasználható mind a telek i;iogszerzósérc, mind az építési költségek fedezésére* 47.. /I/ A visszatérítendő állani támogatás felső határa ,- Ft.

9 - 4 /2/ A visszatérítendő tirogat is évi 3 %-os karatozisu kölcsön, visszafizetésének hatin? ideje 10 év, halaszt is csatén legfeljebb 13 év. /3/ A 3 %-os karat o z is a kölcsön visszafizetésének megkezdésére 3 évet reg nor. haladó időre halasztás adható, ar^nnyiben a kedveznél^ es OTP hitel, nunkiltatói tinogatis, illetőleg a fiatal hízások visszatéritendő t irogat isa törlesztő részleteinek együttes összege eléri, illetőleg ngghaladja a csalid osszjövedeirének 1/3 részét. Sé- reler.ro az első 3 évben engedélyezhető alacsonyabb összegű törlesztőrészlet. Különös réltinylist érdemlő esetben a Végrehajtó Bizottsig a.ka- rattartozist pénzalapja terhére itvillalhatja. 2Í. É- JQ. 2 S 5ÖG2. í ~í i. t inog a t is pénzügyi fedezte. a./ a vissza ne:.: tériteiidő t irogat is esetén a V ir o s i Tan ács e gy s é g e s p én z a 1 ap j in belül a fej leszté si kiad isi előir iny zat? b./ visszatéritendő tirogatisnil az Orszigos Takarékpénztir évi lakisépivose hitelkeretéből o célra felvett hitel. Mindkettő összegét a Városi Tan5.es éves pénzügyi tervében hatirozza neg«jí 2 2 lbirilisa_ 49. /! / 1. t irogat is egyszeri, rindkót forrijira pilyizat nyújtható be a Virosi Tanics VB. Igazgatisi Oszt ily ira. A pilyizat el'uirilisa sor in egyidejűleg rindkét tirogat isi fórra elnyerhető. 4

10 - 5 ~ /2/ A támogatás odaítélése a lakásügyi hatóság előterjesztése alapján a.végrehajtó bizottság hatáskörébe tartozik. A lakásügyi hatóság előterjesztését a Lakásügyi társadalmi Bizottság előzetesen véleményezi. /3/ A rendelet alapján bármely cimcn támogatásban részesültekkel a lakásügyi hatóság megállapodást köt. A megállapodásban rögzíteni kell a támogatás felhasználásának célját és föltételeit. /4/ A támogatásra vonatkozó megállapodásban feltétel* ként ki kell kötni, hogy a kedvezményezett a támogatás visszafizetésére köteles, ha jogos lakásigényét kielégítő személyi tulajdonu lakását lakáscsere kivételével - 10 éven belül elidegeníti,, /5/ A támogatás e rendeletben szabályozott bármely formájának folyósítása az OTP. utján történik, a lakásvásárlás és lakás építés pénzügyi feltételeit szabályozó jogszabályokra figyelemmel. /6/ Az elnyert támogatás csak adásvételi szerződés, építési engedély, tartós használati szerződés bemutatásakor folyósítható. /7/ Visszatérítendő támogatás esetén a visszatérített hitel összegét a Városi Tanács fejlesztési alap bevételei között kell clköny- veini 5 0../!/ A támogatás biztosítása esetén a megszerzett ingatlanra a Városi Tanács VB. javára az in-

11 6 >- Gatlanny i Ivánt art ásbaii - a kölcsön~összeg ere~ jeiß jjlzálog jocot - elidugonitési ós terhelési tilalmat keix b^jojyezni 10 jví9 illetve visszatérítendő tinog;:'*b^snix nexinun 15 évi időt art an«ra. /2/ i\z oxidcgonitósi és terhelési tilalom alól indokait esetben a vú gr oh cljtó b izottság felnen- 1ést cdhat. E rondoxet kihirdetése napján. lép hatályba* Rendelkező- seit,a nóg ex non bírált pályázatokra is axkaxnazni kexl* Hatálybalépésével ogyidejülog a fiatal házasok lakájhoz juttatásának táiiogatásáról alkotott 2/1984. /XII.28./ szánu tanácsrendelet hatályát veszti. V á r p a l o t a, szeptenber 2 7. / Szabó GáVornó / tanácselnök -ij r / Dr, Czeidli István 7 vb.titkár

12 0 J 3 JL Vái'osi Tan'oc 1985' írsop-t-üb >z?7 *-i ülj3él'- * Idoi^l_n a s z c'tto lop kijelölés«sí -adc PaV=nyi 111 ér VT VB. Hüszaki Osztály mb.oszt^lyv- z-:toju

13 Tisztelt Váre si Tanács A város jelenlegi szeméttelepe várhatóan 5 óvon bőiül föltöltődik* Lehetőség van - bőviteséro, azonban 02 uj szemétkezelési technológiát kiván é3 ennek a korsaorüsitésnok az oljkésaitéséi indokolt a nöglévo szeméttelep kiváltása* A Veszprémi Szénbányák Vállalat a Várpalotai 2/0 tulajdoni lapon nyilvántartott hrsz.-u ingatlanokon Csoii IV«megjelöléssel külfejtési bányát nyitott o A bányejniivelósi n mik/lat ok során, mintegy I6 7.coo r* nagyságú gödör keletkezik A külszíni bányafejt és bői keletkező gödör nagysémánál és t alaj s z er ke ze t i adr.t js Íjainál fogve o^íul 3l*i- ej;/ ideiglenes szenóttelep kialakítására A f öldnyilvánt,rtás 3 sor int a földterület. Magyar Állam tulajdonában és a V 'xpalotai Jósaer.nősét?2g.?sz használatában ven. A Veszprémi Szénbányák és a Városi Tanács képviselői kozott olyan legálle/oodás jött létre, ho,y a Szénbányák Vállalat a földt rület kezelői jóját a.: LTgoTsz.-tői 1:10 ~~ szorziy és azt ingyenesen."tadja a Városi Tanácsnak- A Végr shajtc Bizotts '7, a Tanács 0 tárgyban történő döntésétől függően kötelezte VT VB. Műszaki Osztályt, ho ;;y 1955» decoeibo.r 31.~ig az ideiglenes szeméttelep céljára kijelölt földrészletek kezjlői jogát rendezze* Az AltalánoRondozési Terrprv ;rsm torülotfclhasznál 'ca ezt a "őrületet a Oseri Park-rcuo jóléti, sport és pihenő peak jellegének megfelelően tervezi hesr.nositr.ni* Az ideiglenes szeméttelep rekultivációja után a terület o célú rendeltetését biztosit ni luhot* ICérea a Tisztelt Városi Tanácsot, hogy a fentiek alapján az Általános Rendezési Tosvprogramot úgy módosítsa, ho ;y az előtér josztésben foglalt.földrészleteken a a ideiglenes szem '.tteledet ki lehessen alakítani. l ó t a, 1935 ^zeptei^v.éi';í3> f f. - 1 c a\ ; í \,L{.v-7 U í.v f,5 *' Patífnyi állás illés ':mb«oszt ilyveze^o «/< ; */

14 Vérősi Tanács Vár palo ta, Táncsics F.u J» S z r n ' /1965 V c p,i T aná o3 a VT VB. Llüizaki mc hozta a 1985 iptenbur 27f i ülésén n: Osztály vezetőjónok előterjeszt; "tárgy alt r. sót cs o/l985*/i2*27 / számú h a t á r 0 z a t o t «L Városi Tanács az Általános Rendezési Torvprogreinot a várpelo ai - az ingatlannyilvántartás jelenlegi állapota szerint a Jószeroncsót Ur,Tsz * kezelésében. lévő - C t0731 lirsz*~h ingatlanokra vonatkozó m módosítja. TIozzáj ;rul,hogy ' bány'szati tevékenység befőj 3 zése után az eredeti területfelhasználástól olterően a ' őrület egy rés són /2o h J ideiglenes szcnót4 eljpet r lakit snne.k ki Lz ideiglenes zenét telep rekultivációja után a területet az Általános Rendezési Torvprograeiban foglalt ordoti célra kell hasznosítani* Utasítja a 7T73* "íliszaki Osztályt, hogy a Boncozosi Tervpro j.ra'n nódoeit-'sáho;_ L^ükcogos intézkedéseket +egye r.10 ;. Felelő:.: - c/: i Ilié,, nb^oei'.t :'ly/uz :t J Hr/c ricő: 1985>- október 3 o «I n d o k o l ' : A Váróéi Tanács.a v.\xr i szeméttelep átmeneti kiváltára \ vé"ott hozzájárul rendelkező részben foglalt földrész- 1 tokén ideiglene-.zeméttel.p kialakításához? :::elyh.z előzetesen az illetékes hatócá-ok /Földhivatal, Bányanüozaki Felügyelőjén, Környez^tvódelui Titkár/ hozzáj '.rult,k. Ennek erdőkében a Rend zé. i Torvpro^ranot 0 területekre von.it ko zóan iódo sitott a * V á r p/, 1 o t a, 1985» szeptember 27«7 t. J y, /_ /Szabó G'.borné/. /Dr.Czeidli István/ ' j tanácsolnök v VBotitkár / iíü)«^0

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről a 41/2006. (XII. 06.) számú, 10/2007. (IV. 20.) számú, a 61/2007. (XII.20) számú, a 6/2008. (III.12.)

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról A lakásfinanszírozási kormányrendelet (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) egybeszerkesztve az azt módosító 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelettel (a módosítások idézõjelben és színnel jelölve). Az egybeszerkesztés

Részletesebben

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I.

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I. 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában Dr. Feik Csa ba jegyző Ercsi Város Önkormányzata címzetes egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Részletesebben

HARMADIK RÉSZ AZ élettársi jogviszony

HARMADIK RÉSZ AZ élettársi jogviszony Szerkesztőbizottsági javaslat HARMADIK RÉSZ AZ élettársi jogviszony 1. A Koncepció Családjogi Könyvének előkészítése során az egyik legvitatottabb kérdés az élettárs számára családjogi jogcímen biztosítandó

Részletesebben

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről (Egységes szerkezetbe foglalva az 52/2005. (XI.30.) KR., a 3/2006. (I.31.)

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor.

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: International Club de Football Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Inter CDF SE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

BONÁCZ ZSOLT ROVATA. számla- és nyugta- megôrzés elmulasztásának

BONÁCZ ZSOLT ROVATA. számla- és nyugta- megôrzés elmulasztásának VIII. évfolyam n 2012/4. TARTALOM BONÁCZ ZSOLT ROVATA 1 A nyomdai úton elôállított számla, nyugta megôrzésének fontossága 3 Külföldi pénzeszközben kifejezett ügyleteket terhelô adó megállapítása BONÁCZ

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ az Út a munkához program megvalósítására Budapest, 2008. szeptember 2 1. Az Út a munkához program célja Az Út a munkához program fő célja a rendszeres

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány AZ ERSTE BANK HUNGARY NYRT. LAKÁSHITELEZÉSI POLITIKÁJA, LAKÁSCÉLÚ HITELEI Készítette:

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. -a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar

Részletesebben

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben