Összefoglaló a Regionális T őkebefektetési Alapról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összefoglaló a Regionális T őkebefektetési Alapról"

Átírás

1 Összefoglaló a Regionális T őkebefektetési Alapról 1. A Regionális Tő kebefektetési Alap célja, indokoltság a Jelenleg a nemzetközi gazdasági és pénzügyi válság hatásai szorításában számo s vállalatcsoport vagy fejlesztési projekt kerül olyan helyzetbe, amikor hosszú táv ú kedvez ő (piaci) perspektívája ellenére tevékenységének folytatása, illetve a projek t megvalósítása ellehetetlenül, aminek szükségszer ű következménye a t ő ke/vagyo n vesztesége, a növekvő munkanélküliség és a kapcsolódó mikro- és kisvállalkozáso k megsz ű nése. A kilábalást tovább nehezíti a bankok körében általános, növekv ő elvárásoka t megfogalmazó finanszírozói magatartás, a privát t ő ke óvatos(abb) kihelyezés i stratégiája, a piacokon és beszállítói körben általánossá vált bizalmatlanság. A gazdaságpolitikának ki kell próbálnia olyan új konstrukciókat, amelyek a fejlesztéspolitika beavatkozási eszközeinek b ő vítésével éppen az el ő bbi ellenhat ó tényez ő k mérséklésére alkalmasak, s ezen túl lehetőséget adnak meghatározot t kedvezményezetti körben és korlátozottan a válság negatív hatásainak leküzdésére. Ez a program egy olyan komplex intézkedés, ahol a hiányzó tartós forrás (t őke ) biztosítása minden esetben összekapcsolódik hatékonysági követelménye k érvényesítésével. A program célja, hogy az európai uniós források (Regionális Operatív Programo k gazdaságfejlesztési célú támogatásai) segítségével a fejlesztéspolitika eszközei t (támogatásokat, szolgáltatásokat és információt) összehangolt formában, együttese n biztosítsa els ősorban kis- és középvállalkozásoknak, amelyek a gazdasági válsá g következtében a korábbinál kedvező tlenebb helyzetbe kerültek, azonban piaci pozícióju k er ősítésével középtávon képesek növekedési pályán mozogni és/vagy megszerzet t t ő keerejüknek köszönhető en ágazati koncentrációs folyamat kiindulópontja lenni - ezálta l munkahely meg ő rzésre és teremtésre adva lehető séget. Máshogy fogalmazva, a beavatkozás célkitű zése, hogy megtalálja és segítse a jelen körülmények között i s növekedési potenciál/a/ rendelkez ő, első sorban kis- és középvállalkozásokat azzal, hog y stagnáló id ő szakban pótlólagos forrást és szolgáltatásokat biztosít a szüksége s technológiai fejlesztésekhez, struktúraváltáshoz. A program keretében specifikált ágazatokban a versenyképes, de a válság álta l érintett vállalkozások, tőke formájában forráshoz jutnak. A tő kejuttatás mellett tanácsadási szolgáltatás is elérhető, ezen eszközök együttes alkalmazása lehet ő vé teszi a szükséges átalakítások végrehajtását, a küls ő finanszírozási források újrapozícionálását, adott esetben az egyébként más konstrukció/operatív program/hazai forrás keretébe n rendelkezésre álló vissza nem térítend ő támogatások igénybevételét. Az anyagi és szervezeti korlátok nem teszik lehet ővé a kkv szektor teljes lefedését, ezért a beavatkozást stratégiai elven el ő re meghatározott, régiónként akár más-má s szektorokban lehet és kell végrehajtani. A Regionális Tőkebefektetési Alap koncepciója és m ű ködése összhangban van az unió s támogatások felhasználását rögzít ő közösségi jogszabályokkal. Az el ő zetes egyeztetése k alapján az Európai Bizottság támogatja az új típusú eszközök megjelenését a regionális operatív programokban. A fenti célok elérése érdekében a regionális operatív programokban rendelkezésre áll ó források terhére létrehozásra kerül egy Regionális T ő kebefektetési Alap, mel y 1

2 elkülönülten kezeli az egyes régiós forrásokat (kvázi alapok) - több részvényosztál y (sorozat) felállításával. Az egyetlen alap m ű ködtetése eljárási és költség oldalon is kedvez ő megoldás - a régiónkénti alapok létrehozása eljárási-engedélyezési, felügyeleti, ill. technikai-adminisztrációs szempontból jóval bonyolultabb é s időigényesebb lenne, ugyanakkor minden egyes Operatív Program forrása elkülönülte n kerül nyilvántartásra és felhasználásra. 2. Az Alaphoz dedikált forráso k Az Alap forrásainak gerincét a Regionális Operatív Programok e s akcióterveiben ún. Regionális Tőkebefektetési Alap c. komponensek régiónként 2 milliárd, azaz összesen 14 milliárd Ft-os kerete alkotja. Operatív Program Mrd Ft Dél-Alföldi Operatív Program 2,00 Dél-Dunántúli Operatív Program 2,00 Észak-Alföldi Operatív Program 200 Észak-Magyarországi Operatív Program 2,00 Közép-Dunántúli Operatív Program 2,00 Közép-Magyarországi Operatív Program 2 00 Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2,00 Összesen 14,00 A jelzett összegek minden regionális program Akciótervében rendelkezésre állnak. Forrásául a hét régióban a Kormány által elfogadott Akciótervekben jelenleg i s szerepl ő Regionális Vállalkozásfejlesztési/Befektetési Alap komponens 2-2 Mrd Ft-os forrása szolgál, mely az Akcióterv elfogadásakor részletes tartalom nélkü l került az Akciótervekben feltüntetésre. 3. Különbség a GOP (JEREMIE) Kockázati T őkeprogramhoz képes t Bár azonos a vonatkozó szabályozási háttér az RTA mind m ű ködésében, mind stratégia i céljaiban, mind eredményességében jelent ősen különbözik a GOP által finanszírozott JEREMIE Kockázati T őkeprogramtól. Míg a JEREMIE esetében az állami szerepvállalá s szinte kizárólag a forrás biztosítására szorítkozik, addig az állami t őkealap esetében a z állam az egyedi döntésekben is döntési szerephez jut, kontrollálni tudja azt, vagyis a z RTA döntéseiben elsősorban az állam és a régiók által meghatározot t szakmapolitikai elvek (munkahelyteremtés, érzékeny szektorok segítése) érvényesíthet ők a szükséges hozamelvárások mellett. A fő különbségeket az alábbi összefoglaló táblázat mutatja : Szempontok JEREMIE Kockázati Regionáli s Tőke ro ram Tőkebefektetési Ala p 1. Európai Uniós Szabályozás Kockázati Tő kére Átmeneti támogatá s vonatkozó el őírások 2. A program lényege üzleti t őkefinanszírozás Fejlesztéspolitikai, struktúrapolitikai eszköz 3. Végső kedvezménvezettek köre kkv kkv 4. Specifikációk al régiós célok_, nincsenek vannak--- _ szektorális_cél_ nincs van fréaiók szerint) c) vállalati életszakasz innovatív, kezdeti fázisú kizárólag m űköd ő cégek, vállalkozások preferáltak amelyek átmenetile g 2

3 kedvez őtlen gazdaság i helyzetben vanna k 5. Tranzakciós cél (jellemző) profit (maximalizálása) foglalkoztatá s (meg ő rzése, bővítése) 6. Tranzakciós méret (maximum) 1,5 m euro, akár 3 0,5 m euro t őke egymást követ ő évben is 7. Egyéb szolgáltatás Nem meghatározott Tanácsadá s (menedzsment, marketing, stb.). 4. Az Alap m ű ködési mechanizmusa, intézményrendszer e Olyan eszközrendszer kialakítása történik meg, amely testreszabott módon kezeli egy - egy vállalkozás problémáját és t ő kejuttatás által segíti a növekedéséhez/rekonstrukciójához, illetve a szükséges egyéb források elérésében. A létrehozott t ő kebefektetési alap m ű ködtetésére egy Tőkealap-kezel ővel kerül sor alapkezelő i szerz ő dés megkötésére, amely részletesen tartalmazza a támogatáso k kezelésére és a befektetésekre vonatkozó szabályokat, összhangban az uniós, valamint a hazai el őírásokkal. Ezen felül a Tőkealap-kezel ő pénzügyi felelősséget is vállal a z általa kezelt forrásokért és azokért a befektetésekért, amelyeket megvalósít. A Tő kealap-kezel ő kizárólag befektetést és a befektetéshez kapcsolódó tanácsadás t végezhet. A Tő ke-alapkezel ő által az operatív programokból alapkezelésért kapott díját a Tő kealap-kezel ő által kezelt Alap mérete alapján szükséges meghatározni (maximu m 3%). Az alapkezel ői díj százalékos aránya és az alap mérete együttesen abszolú t értelemben meghatározza a T ő ke-alapkezel ő technikai képességeit, tehervisel ő képességét. Az Alap futamideje célszer űen év. Tekintettel a válságból fakadó kényszerekre, a program indulásakor a feladato t hatékonyabb és gyorsabb jogszabályban történ ő kijelöléssel 101M-tan állam i tulajdonú szervezetre bízni, amely esetében azonban kezdett ő l rögzíteni kell, hogy a társaság célja az állami fejlesztéspolitika érvényesítése és az eredménye s gazdálkodás együttesen, a társaság vezető inek bérezési és premizálási rendszer e kizárólag a társaság elfogadott üzleti tervén alapul, továbbá középtávon a társaságna k akár piaci körülmények között is életképesnek kell lennie. A struktúra kialakításának el ő nye, hogy az Alapba helyezett forrás uniós el ő írások alapjá n elköltött támogatásnak min ősül és így az uniótól azonnal lehívható, a forrá s kihelyezését és annak visszatérítését követ ően pedig tisztán hazai, az állam, illetve a régiók számára hosszú távon forgótő keként m ű köd ő, újra kihelyezhet ő eszközzé válik. Az Alap és a Tőke-alapkezelő m ű ködésének jogi keretét a tő kepiacról szóló év i CXX. törvény kockázati t őkealap-kezel őről és kockázati t őkealapról szóló XXXI/A. é s XXXI/B. fejezeteinek rendelkezései adják. Az Alapba helyezett forráso k felhasználásának elveit, a döntéshozatal és a befektetésekkel szerzett részesedé s kezelésének szabályait a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyot t Alapkezelési Szabályzat rögzíti. Az Alap felállításában és m ű ködtetésében az alábbi szerepl ő k vesznek részt közvetlenül : Tőkealap-kezel ő Támogató (Irányító Hatóság ) - Közrem ű köd ő Szervezet (Regionális Fejlesztési Ügynökség ) Regionális Fejlesztési Tanács 3

4 A kijelölt Tőkealap-kezel ő biztosítja a stratégiai célok, érdekek érvényesülését, (testületi és tulajdonosi struktúra) ; szabályozott, törvényes, fenntartható és hatékony m ű ködést (el ő zetese n középtávra meghatározott paramétereken rögzített érdekeltségi és felel ő ssé g rendszer, céldefiníció) ; a fejlesztéspolitikai intézményrendszerhez kötő d ő ügyfélszolgálat és tanácsadás i tevékenységeket ; regionális és projekt specifikus szolgáltatások koordinációját, min ő ségbiztosítását ; az Alap m ű ködéséhez, fenntartásához kapcsolódó tevékenységek koordinációját a régiókon belül (tulajdonosi képviselet, adatbázisok, ellen ő rzések, monitoring, általános képviselet). Az alap-alapkezel ői szerz ődés el őkészítése és a T őke-alapkezel ő m űködésének felügyelete az Irányító Hatóság, a Regioná/is Fejlesztési Tanácsok (RFf) ill. Ügynökségek (RFÜ) részvételével valósul meg. A szervezeti kompetenciák, a garanciális elemek, egyensúlyok kialakítása, a rendsze r finanszírozása, az összeférhetetlenségi szabályok, a T ő ke-alapkezel ő legfontosab b társasági dokumentumainak és/vagy üzleti tervének részét kell képeznie, és mint ilyet a tulajdonosnak kell elfogadnia. 5. Regionális T őkebefektetési Alap részletes m űködési szabálya i Tő kealap-kezel ő létrehozás a A Tő ke-alapkezel ő t a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács felhatalmazására az MNV Zrt. vásárolta meg a piacon lév ő és alappal nem rendelkező alapkezel ők közül. Az MNV Zrt. a társaság feletti tulajdonosi jog gyakorlásával a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget bízz a meg. AzAla p befektetési elve i A Támogató az Alapkezelési Szabályzatban rögzíti és érvényesíti a Regionáli s Tő kebefektetési Alap létrehozásával kapcsolatos gazdaság- és régiófejlesztés i megfontolásokat. Ezek legfontosabb jellemző i az alábbiak : - Az Alap első dlegesen olyan, fő ként kis- és középvállalkozásokba kívánnak t ő ké t fektetni, amelyek egy adott régió gazdasági teljesítményében jelent ő s súllyal, érdemi részesedést elér ő szakágazati reprezentációval bírnak, tevékenységük az adott régió komparatív el ő nyeit érvényesíti, jövő képü k perspektivikus fejl ő dést jelez, azonban jelenleg a tartós forrást nyújtó t ő kepótlá s nélkül m ű ködésük ellehetetlenül, s ezen keresztül számos kis- és középvállala t tevékenysége sz ű nhet meg, illetve mindez jelent ő s munkanélküliséget generálhat. - A befektetés során el ő nyben részesülnek azon projektek, ahol a t ő kebefekteté s egyéb küls ő finanszírozási módok (hitel, t ő ke) alkalmazásával kapcsolódi k össze, az állami támogatási szabályok kumulációra vonatkozó el ő írásaiva l összhangban. Egy-egy régióban legfeljebb tranzakció megvalósítása lehetséges. Az egy tranzakció keretében juttatandó t őke minimuma 20 M Ft, maximu m EUR-nak megfelel ő forintösszeg - az állami támogatási szabályo k figyelembevételével. A befektetés futamideje minimum 3, maximum 7 év. A Tpt.

5 tv-ben meghatározott szabályozásnak megfelel ő en a befektetés jellegétő l függ ő e n a tő kejuttatás kiegészithet ő piaci alapú tagi kölcsön juttatással is. A Tő kealap kisebbségi, többségi vagy meghatározó tulajdonrészt egyarán t szerezhet a befektetési célvállalatban. - Tekintettel a gazdasági válság gerjesztette problémák gyors megoldására (illetv e a forrás eredetére) az Alapba kerül ő forrást 2013-ig kötelező legalább eg y ízben kihelyezni. (A évi kihelyezési határid ő a legtágabb id ő bel i intervallumot jelöli ki. A tervezett m ű ködési stratégia a kihelyezések zömét években kívánja realizálni. ) A befektetési portfő lióra vonatkozó elvek a következő k : a) A Regionális Tő kebefektetési Alap esetében törekedni kell portfoliószinten a reálérté k megőrzésére az Alap futamideje alatt. b) Az egyes befektetési tranzakcióknál a szükséges hozamelvárás mellett, kiemelte n fontos szempont a munkahelyek meg ő rzése, az új munkahelyek teremtése, a régiós és ágazati fejlesztési elvek mentén. A befektetési döntések és menedzsment részletes m ű ködése A RTA döntés-el ő készítési és menedzsment folyamataiban az alábbi szerepl ő k veszne k részt : - Befektetési Bizottsá g - Tő kealap-kezel ő Régiós menedzsere k o Központ - Igazgatósá g A Befektetési Bizottság 7 fő s testület, tagjai többségében befektetésekben jártas, elismert szaktekintélyek, kisebb részben állami, illetve régiós szervek NFGM, NFÜ, RF T képvisel ő i. A Bizottság tagjai munkájukért fix tiszteletdíjat kapnak. A Befektetés i Bizottságnak hat fő állandó tagja van. A hetedik tagot az a régió delegálja, amelyet a Bizottság döntése érint. A Befektetési Bizottság tagjait az Alap lejegyz ője választja. Az ő feladatuk a befektetése k el őminősítése az Igazgatóság döntését megel őzően. A Befektetési Bizottság tagja i vagyoni vagy munkajogi felel ő sséget nem viselnek közvetlenül. A Befektetési Bizottsá g tevékenysége a PSZÁF felé dokumentált, m ű ködési szabályait az Alapkezelési Szabályza t rögzíti. A Tő kealap-kezel ő személyi állománya többségében befektetésekben jártas, operatí v szerepl őkből áll. A Tő kealap-kezel ő két részre oszlik : központ - a Tőkealap-kezel ő vezető sége (és törzskari szervezete), illetve a régiós menedzserek. A központ feladatai : - a Tő ke-alapkezel ő irányítása, döntéshozatal szakmai támogatása ; - Befektetési Bizottság munkájának segítése, titkársági feladatok ellátása ; szerződéskötés és jogi ügyek ; - pénzügyi tranzakciók lebonyolítása ; tulajdonosi jogok gyakorlása ; monitoring és jelentéstétel ; számviteli feladatok ; rendkívüli helyzetek kezelése ; az Alap ki nem helyezett, szabad forrásainak felel ő s hasznosítása. 5

6 A régiós menedzserek feladatai : régiós el ősz űrés és technikai döntés-el ő készítés, portfoliógondozás, vagyonkezelési döntések el ő készítése, részvétel a monitoring feladatok teljesítésében, - rendkívüli döntések el ő készítése, részvétel a tulajdonosi jogok gyakorlásában. A Tőke-alapkezel ő ügyvezet ő szerve az Igazgatóság. Az Igazgatóság 3 főbő l áll, akiket a vagyonkezel ő i jog gyakorlója nevez ki. Az Igazgatóság a Társaság operatív irányítása során felelősséget visel a PSZAF és a támogató felé. A befektetési döntések folyamata az alábbiak szerint történik : Az egyes befektetések szabályozott csatornákon és meghatározott el ő sz ű résse l kerülhetnek a rendszerbe. Az elősz űrést az alábbi szervezetek végezhetik : RFÜ-k ; ITD ; Regionális Fejlesztési Társaságok ; A fenti szervezetek el ősz űrése alapján egy rövid összefoglaló javaslat készül a stratégia i illeszkedés és a befektetés szükségszer ű ségének vizsgálatával. Az összefoglaló javaslatok a T ő kebefektetési Alap régiós menedzseréhez kerülnek. A régiós menedzser a javaslat, a lefolytatott konzultációk illetve az általa elvégzet t értékelés alapján - amennyiben a befektetés megfelel a kritériumoknak - elkészíti a befektetési el őterjesztést, mely már tartalmazza a befektetés pontos paramétereit - kiválasztott társaságot, a befektetni szánt összeget, a befektetés feltételeit. A régió s menedzser - a Tő ke-alapkezel ő menedzsmentjének egyetértésével - az el őterjesztéseke t megküldi és szóban is prezentálja a döntés-el ő készítő fórumként m ű köd ő Befektetés i Bizottságnak, mely szükség szerint, de legalább kéthetente ülésezik. A Befektetési Bizottság által szakmailag támogatott el ő terjesztések alapján a Tő kealapkezel ő Igazgatósága dönt az egyes befektetésekr ő l, a befektetések megvalósulásáró l pedig a Befektetési Bizottság rendszeres visszacsatolást kap. Felel ő sségvállalá s Az Alap m űködtetéséért a Tpt. szerint a Tőkealap-kezelő dönt ően két területen jelentkezik : Zrt. visel felel ősséget. E z a) felel ősségvállalás az Alap befektetési politikájának érvényesítéséért (amit a z Alap tőkejegyeit lejegyz ő határoz meg), b) felel ősségvállalás a T ő ke-alapkezel ő jogszabályoknak és szerz ődése s kötelmeknek (lásd : Alapkezel ői Szerződés) megfelel ő, eredménye s m ű ködéséért. A fentieknek megfelel ő felel ő sségek címzettje a T ő ke-alapkezel ő Igazgatósága, amelynek tagjai teljeskör ű vagyoni felel ő sséget viselnek a T ő ke-alapkezel ő m ű ködéséért (a Tő ke-alapkezel ő alkalmazottai Mt. szerinti felel ő sséggel rendelkeznek). 6. Az Alap kedvezményezettje i Az intézkedés végső kedvezményezettjei olyan, elsősorban kis- és középvállalkozások, amelyek szerepvállalása és gazdasági súlya jelentő s egy-egy régió valamely gazdaság i 6

7 (szak) ágazatában. A végső kedvezményezettek kiválasztásának legfő bb kritériumai : a) a fejlesztés eredményeként növekedés, új termék, struktúra vagy kapacitás jö n létre ; b) az adott ágazat több egysége között tartós együttm űködés alakul ki ; c) a régió komparatív el ő nyeire épül a támogatott tevékenység ; d) a tartós fejl ő dés feltételei biztosíthatóak ; e) a támogatott tevékenység jelentő s mikro- és kisvállalkozói kört érint közvetlenü l vagy közvetetten ; f) a tő ke juttatásának feltétele a hatékonysági elvárások rögzítése és a t ő kéve l együtt járó menedzsment tanácsadás keretében történt ajánlások elfogadása. Az intézkedés közvetlen kedvezményezettje az intézkedés lebonyolítását végz ő és a tő kebefektetéshez alkalmas szervezeti keretet biztosító t ő kebefektetési YökealapkezelS (Közvetítő ). Tekintettel a leírtakra a program jellege és az id ő igény miatt a feladatot állami tulajdon ú cégre érdemes bízni, jogszabályban történ ő kijelöléssel. Az állami Tő kealap-kezel ő kijelölése az id ő tényező n kívül szakmai szempontból is el ő nyös, tekintettel arra, hog y a beavatkozás célja nem els ősorban az eredmény maximalizálása, hanem az állam i fejlesztéspolitika érvényesítése egy új eszközrendszeren keresztül. A privát és fejlesztéspolitikai forrásokkal kialakított rendszerek között ezért különbség van, elsősorban a tervezési fázisban, a célok, beavatkozási területek, preferenciá k meghatározásában, az üzleti terv feltételrendszerében, az elvárások rögzítésében és számonkérésében/jutalmazásában. Fejlesztéspolitikai eszközként az egyes lépése k meghatározásánál dönt ő fontosságú szempont kell, hogy legyen a fejlesztéspolitika i szándék, mint stratégiai érdek elkülönítése a tisztán profitorientált alap/alapkezel ő (pl. JEREMIE) konstrukcióktól. 7. A Program közösségi versenyjogi (állami támogatási) szabályokkal val ó összhangj a A Regionális Tő kebefektetési Alap keretében tő ke formájában nyújtani kíván t támogatásra a Strukturális Alapokra vonatkozó jogszabályok, valamint a közösség i versenyjogi (állami támogatási) el ő írásokat tartalmazó jogszabályok speciáli s rendelkezéseket tartalmaznak, melyek figyelembe vétele szükséges a progra m feltételeinek kialakítása során, ideértve a Bizottság felé történ ő bejelentési kötelezettséget. A kidolgozott támogatási program továbbá a Pénzügyminisztérium Támogatásoka t Vizsgáló Irodájának jóváhagyás céljából megküldésre kerül az erre vonatkozó általáno s szabályozásnak megfelel ő en. Az érzékelhető eredmények elérése érdekében a program két fázisban indul el. Az els ő id őszakban, maximum december 31-ig a t őkejuttatásra átmeneti támogatás i jogcímen (maximum ) kerül sor, tekintettel arra, hogy ez esetben a t ő kejuttatás formájában történ ő támogatás külön Bizottsági bejelentés nélkül azonna l adható. A második fázisban az els ő tranzakciók eredményébő l lesz ű rhet ő tapasztalato k alapján kerül sor a támogatási program versenyjogi szempontú továbbfejlesztésére, hog y a szükséges egyeztetéseket és esetleges Bizottsági bejelentést követ ő en a tő kejuttatá s az átmeneti támogatás nyújtására rendelkezésre álló id ő n túlmen ő en, esetlegesen a z átmeneti támogatási mértéket meghaladóan is lehetséges legyen. 7

- a kisvállalkozások feltőkésítésének szükségessége. dr. Csuhaj V. Imre Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, elnök

- a kisvállalkozások feltőkésítésének szükségessége. dr. Csuhaj V. Imre Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, elnök - a kisvállalkozások feltőkésítésének szükségessége dr. Csuhaj V. Imre Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, elnök 1. Jövőkép és koncepció hiánya Hazánkban a Széchenyi Terv volt az első és utolsó gazdaságpolitika

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról 1. Az Alap célkitűzése A Széchenyi Tőkebefektetési Alap program célkitűzése a növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 2010. július 1 Hírlevél 2011. január Hírlevél 2011. január 2 MILLIÁRD FELETT A JEREMIE KOCKÁZATI TŐKEALAPOK BEFEKTETÉSEI A 2010 első félévében, az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram keretében

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

KOCKÁZATI TŐKE PROGRAMOK JEREMIE FORRÁSBÓL

KOCKÁZATI TŐKE PROGRAMOK JEREMIE FORRÁSBÓL KOCKÁZATI TŐKE PROGRAMOK JEREMIE FORRÁSBÓL MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Vingelman József vezérigazgató A JEREMIE Programról (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) JEREMIE

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

Tőkefinanszírozás. Török József Üzletfejlesztési igazgató Miskolc, 2013. június 3.

Tőkefinanszírozás. Török József Üzletfejlesztési igazgató Miskolc, 2013. június 3. Tőkefinanszírozás Török József Üzletfejlesztési igazgató Miskolc, 2013. június 3. 1. A Széchenyi Tőkebefektetési Alap működésének általános keretei Az Alapot a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. kezeli, alapítói

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 1990- ben alakult azzal a céllal, hogy szakmai és pénzügyi támogatása révén elősegítse

Részletesebben

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Egyszerűsítések, gyorsítások Átláthatóbb pályázati struktúra Átgondolt, a fejlesztési célokra koncentráló pályázatok

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritás: Pénzügyi eszközök Akcióterv 2009-2013 4.2. Portfóliagarancia program hitelintézetek és vállalkozások részvételével 2008. október 1. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

A JEREMIE program. EU pályázatok felül- és alulnézetben. 2007. május 10.

A JEREMIE program. EU pályázatok felül- és alulnézetben. 2007. május 10. A JEREMIE program EU pályázatok felül- és alulnézetben 2007. május 10. JEREMIE Program JEREMIE = Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises Az Európai Bizottság és az EIB/EIF közös kezdeményezése.

Részletesebben

A Regionális Fejlesztési Holding bemutatása

A Regionális Fejlesztési Holding bemutatása 1 A Regionális Fejlesztési Holding bemutatása 2000 óta működő, 100 %-ban állami tulajdonú pénzügyi szolgáltató és tanácsadó cégcsoport. A Magyar Fejlesztési Bank Stratégiai Csoportjának tagja. Az RFH küldetése,

Részletesebben

Amikor az önerő nem elég

Amikor az önerő nem elég Amikor az önerő nem elég Pénzintézetek által biztosított finanszírozási lehetőségek Tabák Gábor cégvezető amiről szó lesz a szolgáltatások tárgya: a fejlesztés tanácsadói szolgáltatások banki szolgáltatások

Részletesebben

Intenzív térségi gazdaságfejlesztés, projektgenerálás, sikeres településfejlesztés. Kovács Balázs Értékesítési Igazgató

Intenzív térségi gazdaságfejlesztés, projektgenerálás, sikeres településfejlesztés. Kovács Balázs Értékesítési Igazgató Intenzív térségi gazdaságfejlesztés, projektgenerálás, sikeres településfejlesztés Kovács Balázs Értékesítési Igazgató Magyarország támogatási forrásai 2000-2013 között EU támo g atás Magyaro rs z ág nak

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3027. számú törvényjavaslat a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter 2007. május 2007.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István Siba Ignác, Irányító Hatóság Új Széchenyi Terv 1. Foglalkoztatás Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés: Stratégia alkotás Kitörési pontok meghatározása

Részletesebben

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, Kis- és

Részletesebben

Kkv problémák: eltér hangsúlyok

Kkv problémák: eltér hangsúlyok Kisvállalati- és vállalkozáspolitika: vonzások és választások Dr. Habil. Szerb László Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2010.03.28. Dr. Szerb László 1 Kkv problémák: eltér hangsúlyok Vállalkozói

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03.

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03. Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03. A minőségi javulás ígérete Változások az új tervezési időszakban NFT I. tapasztalatok ÚMFT Hosszú támogatási folyamat, ezen belül elhúzódó

Részletesebben

FEJLESZTÉSI FORRÁSOK ÁLLAMI KÉZBŐL. Ilenczfalvi-Szász Gábor vezérigazgató

FEJLESZTÉSI FORRÁSOK ÁLLAMI KÉZBŐL. Ilenczfalvi-Szász Gábor vezérigazgató FEJLESZTÉSI FORRÁSOK ÁLLAMI KÉZBŐL Ilenczfalvi-Szász Gábor vezérigazgató 1 Az RFH Zrt. bemutatása 2000 óta működő, 100 %-ban állami tulajdonú pénzügyi szolgáltató és tanácsadó társaság Cél a vállalkozások

Részletesebben

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője 2011. február 25. MFB Invest tőkefinanszírozás Az MFB Invest Zrt. a Magyar Fejlesztési

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív program neve Jeremie típusú pénzügyi eszközök Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív program neve Jeremie típusú pénzügyi eszközök Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív program neve Jeremie típusú pénzügyi eszközök Akcióterv 1. Prioritás bemutatása 1.1. Prioritás tartalma Prioritás neve, száma Prioritás 4. Jeremie típusú pénzügyi eszközök

Részletesebben

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap megújult pályázati rendszere

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap megújult pályázati rendszere A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap megújult pályázati rendszere 2011- Változások kora 2011. január 1-i hatállyal a fejlesztéspolitikáért felelő s miniszter rendelkezik az Alap felett az Alap kezelésére

Részletesebben

Pályázati tapasztalatok. Ferencz Dóra 2008. 05. 22.

Pályázati tapasztalatok. Ferencz Dóra 2008. 05. 22. Pályázati tapasztalatok Ferencz Dóra 2008. 05. 22. Új pályázatok, új filozófia A támogatás nem helyettesíti a magántőkét, csak kiegészítjük azt Életképes, de támogatás nélkül meg nem valósuló fejlesztések

Részletesebben

"Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika"

Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika "Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika" Varju László Államtitkár Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium VÁLSÁG PÉNZ PIAC MUNKAHELY Eszközeink

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

Fejlesztéspolitika az egészségügyben

Fejlesztéspolitika az egészségügyben Fejlesztéspolitika az egészségügyben EUREGIO III PROJECT MASTER CLASS PROGRAM 2009. szeptember 2. Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 2007-2013(15) - ~1,8 milliárd euró TÁMOP: 253 millió euró TIOP:

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

odaítélése során alkalmazandó eljárás dilemmái

odaítélése során alkalmazandó eljárás dilemmái KEOP-2012-4.10.0/A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás dilemmái BRUNDA GUSZTÁV KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. Befektetési, és fejlesztési igazgató E-mail: brundag@krf.hu

Részletesebben

A Széchenyi Tőkebefektetési Alap a hazai kisvállalkozások finanszírozásának új eszköze

A Széchenyi Tőkebefektetési Alap a hazai kisvállalkozások finanszírozásának új eszköze A Széchenyi Tőkebefektetési Alap a hazai kisvállalkozások finanszírozásának új eszköze (Előadás) dr. Csuhaj V. Imre elnök-vezérigazgató Székesfehérvár, 2011. október 5. 1. A tőkefinanszírozás lényege a

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési eszközök: esélyek és lehetőségek

Vállalkozásfejlesztési eszközök: esélyek és lehetőségek Dr. Nagy Miklós ügyvezető igazgató MÁV Beszállítói Roadshow Eger, 2012. május 8. Vállalkozásfejlesztési eszközök: esélyek és lehetőségek Tartalom 1. MÁV piactér fejlesztésének céljai és vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

MFB Napok Bajnai Gordon miniszter október 14.

MFB Napok Bajnai Gordon miniszter október 14. MFB Napok 2008 miniszter 2008. október 14. Nemzetközi pénzügyi válság A hosszú távú hatások egyelőre bizonytalanok Magyarország pénzügyi/gazdasági helyzete stabil Negatív hatások várhatók: Hitelkeretek

Részletesebben

KOCKÁZATI TŐKEPROGRAM 1.

KOCKÁZATI TŐKEPROGRAM 1. KOCKÁZATI TŐKEPROGRAM 1. Mi a kockázati tőke (alap, alapkezelő, befektetés) Jeremie pályázati program A program célja és célcsoportja Innovatív, start up növekedési pályára állítható KKV-k Tőkehiány működő

Részletesebben

részben önállóan, részben más hazai és nemzetközi szervezetekkel közösen részt vegyen )

részben önállóan, részben más hazai és nemzetközi szervezetekkel közösen részt vegyen ) Országgyűlés Hivatala Irományszám : AQ1-2..,t Érkezett : 2016 máj 1 7. 2016. évi... törvény a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. Hírvény módosításáról (1) A Magyar Fejlesztési

Részletesebben

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat Országgy űlés Hivatal a Irományszám : l L1 $ 2. 111-1- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2015 JúN 2 2. Egységes javaslat Kövér László ár, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztés tőkebevonással. Török József Üzletfejlesztési igazgató Budapest, 2013. november 6.

Vállalkozásfejlesztés tőkebevonással. Török József Üzletfejlesztési igazgató Budapest, 2013. november 6. Vállalkozásfejlesztés tőkebevonással Török József Üzletfejlesztési igazgató Budapest, 2013. november 6. A tőkefinanszírozás lényege: a) részesedés szerzése, b) pénzügyi forrás biztosítása, c) ellenőrzés,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 123-16/2014. Némethy Tímea igazgató Helyben Tárgy: 2014. évi integritás jelentés Melléklet: 1 db Tisztelt Igazgató Asszony! Az államigazgatási szervek

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

A Közigazgatási Informatikai Bizottság (KIB) ügyrendje

A Közigazgatási Informatikai Bizottság (KIB) ügyrendje A Közigazgatási Informatikai Bizottság (KIB) ügyrendje A 1026/2007. (IV. 11.) Korm. határozat alapján a Közigazgatási Informatikai Bizottság és albizottságai az Elektronikus Kormányzat Operatív Bizottság

Részletesebben

NYUGAT-PANNON REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ZRT. Az MFB és az RFH Csoport Tagja

NYUGAT-PANNON REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ZRT. Az MFB és az RFH Csoport Tagja NYUGAT-PANNON REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ZRT. Az MFB és az RFH Csoport Tagja A Regionális Fejlesztési Holding Csoport A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TÁRSASÁGOK alapítását elsőként egy 1992. évi kormányhatározat

Részletesebben

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Bátora László, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tatabánya 2009. November 5.

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Bátora László, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tatabánya 2009. November 5. Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások részére 2009. ősz Bátora László, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tatabánya 2009. November 5. Kkv-k finanszírozási problémái Mo-n Hitelpiac Magyarországi

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Hírlevél 2009. január 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2010. május

Hírlevél 2009. január 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2010. május Hírlevél 2009. január 1 Hírlevél 2010. május Hírlevél 2010. május 2 KIK VOLTAK A START ZRT. ÚJ ÜGYFELEI 2009-BEN? A Start Zrt. 2009-ben 54 új szerződést kötött közel 2 milliárd forint értékben. Az alábbiakban

Részletesebben

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr! Miniszterelnöki Hivatal Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére Budapest Tisztelt Szakállamtitkár Úr! A Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége ezúton szeretné szíves állásfoglalását

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

A NESsT küldetése és tevékenységei

A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő piacgazdaságok legégetőbb társadalmi problémáira nyújt megoldást fenntartható társadalmi vállalkozások támogatása és fejlesztése révén. NESsT Portfolio

Részletesebben

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A jelen összevont tájékoztató ( Tájékoztató ) az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai

Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai Erdőért-2006 konferencia Siklós, 2014. január 9. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. Dr. Sitányi László ügyvezető

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes 2013. február 07. Magyar Innovációs Szövetség Tevékenység: műszaki, technológiai innováció érdekképviselete, érdekérvényesítés innováció

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Felelős vállalatirányítás és köztulajdon

Felelős vállalatirányítás és köztulajdon Felelős vállalatirányítás és köztulajdon -Elvárások és lehetőségek- Dr. Szuper József 2012.11.23. Miről lesz szó? I. Felelős vállalatirányítás és állami vállalatok Miért kell ez? Történelmi alapvetés Az

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Pöstényi Péter Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Pécs 2009.10.21

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Pöstényi Péter Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Pécs 2009.10.21 Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások részére 2009. ősz Pöstényi Péter Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Pécs 2009.10.21 Kkv-k finanszírozási problémái Mo-n Hitelpiac Magyarországi

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül. Varju László, Elnök, KMRFT október 14.

A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül. Varju László, Elnök, KMRFT október 14. A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül Varju László, Elnök, KMRFT 2008. október 14. KMRFT - Adatok, feladatok A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács

Részletesebben

102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Az Új Széchenyi Terv kiemelt céljai 1. Foglalkoztatás dinamikus növelése Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés Stratégia alkotás Kitörési pontok

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására EUREKA_HU_08 Pályázati felhívás Budapest, 2010. február (Módosítva: 2010. augusztus) 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Előzmények Intézményi döntések 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat;

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Tóth Judit, TRENECON COWI Kovács László. IFUA Horvath &Partners Célkitűzés

Részletesebben

Önkormányzati kihívások

Önkormányzati kihívások Önkormányzati kihívások Speciális piac, m ködése kihat a teljes társadalomra és a gazdasági szférára Változó elvek, változó közigazgatási, változó telepítésirányítási koncepciók. Új stratégiák, ügyfélközelség,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, kis- és

Részletesebben

T/4824. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény módosításáról

T/4824. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4824. számú törvényjavaslat a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest,

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Lakatosné Lukács Zsuzsanna Regionális és Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály MENTOR-NET találkozó

Részletesebben

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30.

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Az innovációs ügynökség Győr Szombathely Zalaegerszeg - A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta - 3 megyei jogú városban,

Részletesebben

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI SZABÓ KRISZTINA JÚLIA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l LA, :,-.dggyú'i,,s Hivatal a?rarttányrs if :1 \( o- N- Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l Az Országgyűlés a közpénzekkel való átlátható

Részletesebben

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek Szivi Orsolya 2009. április 20. Budapest Az előadás felépítése Fejlesztési programok, pályázati lehetőségek

Részletesebben

Norvég Alap Zöld ipari innováció

Norvég Alap Zöld ipari innováció Norvég Alap Zöld ipari innováció Célok Zöld ipari innováció Zöld vállalkozások versenyképességének erősítése, meglévő iparágak zöldebbé tétele, zöld innovációk hulladék mennyiségének és a levegő, víz,

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6.

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6. Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium Csak egyszerűen! Brüsszel, 2013. február 6. 1 Hogy jól induljon: CLLD végrehajtási rendszer Tisztázzuk, kinek mi a feladata? Kinek

Részletesebben

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Dr. Kabai Anikó, fıosztályvezetı-helyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, GOP IH Tılünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Egyszerősítések, gyorsítások Átláthatóbb

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben