áhí tat 2013 El mél ke dé sek az év min den nap já ra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "áhí tat 2013 El mél ke dé sek az év min den nap já ra"

Átírás

1 áhí tat 2013 El mél ke dé sek az év min den nap já ra Magyarországi Baptista Egyház

2 Magyarországi Baptista Egyház (MBE), 2012 BAptist Union of HUngAry Min den jog fenn tart va. All rights reserved. Fe le lős ki adó: Papp János, az MBE el nö ke szer kesz tet te: az Áhítat-bizottság (Hajnal Zoltán, Háló Gyula, Hetényi Attila, Lukács Tamás, Sinka Csaba, Várady Endre) Lek to rál ta: Nemeshegyi-Horvát Anna tör del te: Haj nal Zol tán Bo rí tó: Papp Sza bolcs nyomtatás: Mátyus Bt.; tel.: +36 (29) issn A bib li ai sza ka szok meg je lö lé sé nél az 1990-ben ki adott új bib lia for dí tást hasz nál tuk.

3 Az Áhítat évi, megújult kiadványát tarthatjuk a kezünkben. Az el - múlt évek során sokféle körben sokszor beszélgettünk arról, hogy miként kellene még jobbá, alkalmasabb eszközzé tenni az Áhítatot. A célunk most is az, hogy minél több baptista testvér és közösségünkhöz kapcsolódó ér - dek lődő örömmel és lelki haszonnal olvassa ezt a könyvet Magyarországon és szerte a nagyvilágban. Éppen ezért figyelembe véve sok más, ehhez hasonló magyar és nemzetközi kiadványt ettől az évtől megújult for mában és belső tartalommal jelenik meg az Áhítat. Bízunk abban, hogy testvéreink számára sok örömöt és lelki áldást jelent majd az olvasása az esetlegesen felmerülő hiányosságok vagy a változtatás okozta szo kat lanság érzése ellenére is. Köszönjük az Áhítat szerkesztőbizottságának, íróinak ál - dozatos szolgálatát, mellyel mindannyiunk lelki növekedéséhez járultak hozzá. Hogyan történhet mindez? Figyeljük csak a növényeket! A nap süt, a szél fúj, az eső esik rájuk, gondozzák őket, egyszóval minden adott a növekedéshez, a szépséghez. Ugyanakkor a fejlődés mégsem lát ható egyik napról a másikra. Ahhoz több idő kell! A növekedés folyamatát napok, hetek, néha hónapok alatt lehet csak fölfedezni. Lelkünk, hitünk, istennel való kapcsolatunk és mindennapi élet szent - ségünk növekedésének is több időre van szüksége. nem egyik napról a másikra leszünk érett és gyümölcstermő tanítványok, hanem a mindennapi lelki táplálkozás, az istennel való napi közösség és a vele megjárt út kö - vetkeztében válhatunk azzá. Az Áhítat évi kiadványa is ebben a lelki életfolyamatban lesz segítségünkre. Az igéken, a hozzájuk kapcsolódó gon - dolatokon, a különböző versrészleteken és idézeteken keresztül isten akar erősíteni, vezetni bennünket. olvassuk együtt, napról napra! gon doljuk át, és alkalmazzuk az igék üzenetét az életünkre! Keressük Urunk akaratát! Értsük meg őt, hogy milyen változást szeretne látni gon dol ko dásunkban, szavainkban és tetteinkben! Így fog ha nem is rögtön és lát ványosan növekedni, gyümölcsöt teremni az életünk! Kívánom, hogy az Áhítat ebben az évben is legyen ott a mindennapi olvasmányaink között! imádkozzunk azért, hogy legyen gyümölcstermő, isten kegyelméből megáldott esztendő a év mindannyiunk életében! Előszó papp János a Magyarországi Baptista Egyház elnöke 3

4 4Bevezetés Mindannyiunk előtt nyilvánvaló, hogy világunk egyre gyorsuló tempót diktál, aminek számos káros mellékhatása tapasztalható. A sokrétű zajter - helés megnehezíti az elcsendesedést, a sebes pörgés már-már lehetetlenné teszi a meditatív-reflektív megállást, a mennyiség kecsegtető délibábja le - győzni látszik a minőség iránti igényt, az elmélyedést pedig felváltja az általános felszínesség. Valódi értékek helyett csupán átmenetileg annak lát - szó dolgok követelik figyelmünket és időnket. ilyen környezetben mond - hatnánk: erős ellenszélben kell utat találnunk a szentíráshoz, és naponta magunkkal (vagy inkább magunkban) vinni az élet sűrűjébe. Emellett az is tagadhatatlan tény, hogy gyülekezeteinkben kü lönösen a fiatalabb generációhoz tartozók egyre inkább fordulnak más, alternatív (ámbár evangéliumi), többnyire külföldi eredetű áhítatos kiadványok felé, szemben az Áhítattal. Fontosnak tartjuk azonban, hogy magyar baptista hívők elsősorban magyar baptista hívők tollából kapjanak igei útmutatást a közös kultúra és szókincs alapján. Az Áhítat-bizottság megbízatása nem kisebb, mint az Úr által készített Életkenyeret fogyasztható méretű szeletekre feldarabolni ha úgy tetszik, ki porciózni, kívánatos szendvicsként elkészíteni, majd útravalóként be - csomagolni, hogy kinek-kinek ha éhsége támad, bármikor jóízűen el fo - gyaszthassa a napi energiaszükséglete fedezetét. Az utóbbi időben a szerkesztőbizottságban (és azon kívül, tágabb kör - ben is) összecsengett a ránk bízott gyülekezeti tagok életritmusára vonat - kozó lel kipásztori megfigyelésünk, miszerint egyre kevesebben tudnak egy napon be lül kétszer is minőségi időt szánni áhítatra. Leginkább vagy csak reggel vagy csak este találnak alkalmas perceket erre. A külső kényszerből kö vet kező rohanó élettempó töredezetté teszi az időt, kevesebb számú na - gyobb egységet hagyva. ilyen körülmények között sokan neki sem kez de - nek egy hosszabb igeszakasz kikeresésének és az elmélkedés elolva sásának, így vég eredményben lelki táplálék nélkül maradnak. Kénytelenek vagyunk lépést tartani az élettempóval, ugyanakkor lelkünk igénye az istennel töltött mi nőségi idő. Komoly kihívás az egyensúly megtalálása és fenntartása e te - kintetben. A fenti tényezők imádságos megfontolása vezetett oda, hogy a végső cél érdekében (tudniillik az ige rendszeres tanulmányozása és megélése) formai, struk turális és módszertani változtatásokat eszközöljünk a baptista Áhí taton, hogy továbbra is, sőt egyre hatékonyabban a nevezett cél szolgá - latában ma radhasson. Bízunk benne, hogy az olvasó is megértő és együt t - működő partner lesz ebben az útkeresésünkben. A korábban meg szo - kotthoz képest te hát az alábbiak hoznak újdonságot: Az utóbbi években jellemzőnél hosszabb (de nem túl hosszú) napi igeszakaszból egy kulcsigevers kiírva is megjelenik, segítve annak azonnali elolvasását. A napi elmélkedés kevésbé titokzatosra, inkább sokatmondóra ter - ve zett címének megfogalmazása külön figyelmet kap, hogy akár már ön - magában is üzenetet hordozhasson.

5 A napi címen és kiírt igeversen kívül egy összefoglaló mondat is olvasható, amely az üzenetet elmélyíteni, könnyen visszaidézhetővé tenni és cselekvésre ösztönözni hivatott. Az napi igemagyarázatot vers- vagy énekidézetek, illetve a témához kacsolódó idézetek, rövid történetek illusztrálják, hiszen a rímek kön nyeb - ben megragadnak az emlékezetben, sőt, akár jól ismert dallamokat is fel - idézhetnek, miközben lelket gyönyörködtetőek. A vasárnapokat és ünnepnapokat kivéve hétköznaponként egyetlen téma kifejtése történik, hogy az olvasó gondolatai hatékonyabban gyöke - rezzenek meg az üzenetben. természetesen a vasárnapokon és egyéb keresztény ünnepnapokon továbbra is két elmélkedés olvasható, gondolva a magyarországi baptista gyü lekezetek többségében jellemző hagyományos két istentiszteletes va - sárnapi rendre. ilyenkor a délelőtti és délutáni igék, illetve magyarázataik témájukban kapcsolódnak egymáshoz egyetlen gondolati egység elmé lyí - tése céljából. A szerkesztett témasorozatoktól független bibliaolvasó tematika ta - lálható minden oldal alján, melyet követve két év alatt a teljes szentírás át - olvasható. nagyjából napi hat percet vesz igénybe az ószövetségi és az újszövetségi szakasz elolvasása, amelyekhez az első évben a Zsoltárok, a má sodikban a példabeszédek könyve társul. Egy-egy napi elmélkedés hármas tagolású: a bibliai háttér rövid be - mutatását, igemagyarázatot és gyakorlati útmutatást tartalmaz. Az oldalak tördelése, így összképe átalakul a könnyebb átte kint he - tőség, valamint a hangsúlyok kiemelése érdekében. Az oldal felső szélső negyede a kiírt igeverssel, tartalmas címmel és az összefoglaló, buzdító mondattal gyorsfogyasztásra alkalmas egységet ké pez, amelyre bizonyára még a legkapkodósabb reggelen is jut egy-két perc. Aztán később a nap folyamán vagy este a bővebb igeszakaszt ki ke - resve, az elmélkedést elolvasva kiértékelheti az olvasó, hogy az igecsírákat milyen mértékben sikerült gyümölccsé alakítania. Akik azonban továbbra is meg tudják valósítani a tartalmasabb, több időt igénylő reggeli csen - dességet s mellette még egy estit is, ők sem maradnak lelki olvasmány nélkül a nap végére, hiszen akkor a teljes szentírást olvashatják össze - függésében a meg adott ütemezés szerint, illetve az elmélkedést lezáró versvagy ének idézetet félretehetik estére, vagy újra ízlelgethetik azok szép szavait. szeretnénk lehetőséget biztosítani az Áhítat-olvasók táborának arra, hogy a most útjára bocsátott, megújult Áhítattal kapcsolatos észre vé te le i k - ről, tapasztalataikról visszajelzést küldjenek az címre, vagy az Áhítat-bizottságnak címzett levélben (1068 Budapest, Ben - czúr u. 31.). Bevezetés Az Áhítat-bizottság nevében: Várady Endre 5

6 1. ² kedd Új kezdet: terhek nélküli élet Mk 1,1 8 Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete, amint meg van írva Ézsaiás próféta könyvében:»íme, elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat...«(mk 1,1 2) tedd a terheidet isten ke - zébe, hogy a szentlélek erejével kezdhess újat! Márk evangéliuma nem a kisded születésével, hanem Krisztus színrelépésével kezdődik. A szentíró a cselekvő Jézust állítja középpontba. Benne ajándékozza meg isten a világot evangéliumával. igen alkalmas ez az ige, hogy ezzel kezdjük el ezt az új esztendőt. Az olvasott igeszakasz Jézus nyilvános fellépésének közvetlen előzményébe ad betekintést. Voltak persze már események, amelyek megelőzték ezt a kezdetet. Az Ószövetség összes történése előkészítője volt Krisztus megérkezésének. Összes igéje pedig Jézusról tesz bizonyságot (Jn 5,39). De mégis fontos szerep jutott az útkészítőnek. Összekötötte a próféták korát Jézus korával. Ennek az új évnek közvetlen előzménye a befejezett régi. Ha akkor le tudtad tenni a terheid, itt az új évben már nem kell hordanod. Ha ezt nem tetted meg, van még lehetőséged megtenni. Bemerítő János a bűnök bocsánatát hirdette meg. Krisztusról pedig azt hirdette, hogy ő szentlélekkel keresztel majd. Ez számodra is jó hír, hiszen azt jelenti, hogy Jézussal megszabadulhatsz bűneidtől, és a szentlélek erejével kezdheted és járhatod végig utadat ebben az új évben! /scs/ Ha három madár ül egy kerítésen, és kettő elhatározza, hogy elrepül, hány madár marad a kerítésen? A válasz: három. Attól, hogy elhatározol valamit, még nem teszed meg. (Robert Toru Kiyosaki) Január a Biblia két év alatt: 1Móz 1,1 2,3; Mt 1,1 17; Zsolt 1,1 5 7

7 8Január 2. ² szerda Légy egyszerűen alázatos! Mk 1,9 13 Történt pedig azokban a na - pokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. (Mk 1,9) Bátorsággal, szelíd és nyi - tott szívvel közeledj az emberekhez! ne ítélkezz! Mit keres Jézus a bűnösök között? nem fogja beszennyezni magát a szent a bűnösökkel? Ez a kérdés merül fel a szakaszunk olvasása nyomán. A kérdés Jézus életében sokszor felvetődött még. Ami történt azonban, az épphogy nem veszélyeztette, hanem bizonyította szentségét. Jézust azért nem tudták megalázni, mert ő megalázta magát hallottam a minap egy lelkipásztortól. igen, Jézus már a nyilvános szolgálata legelején vállalta, hogy beáll a bűnösök közé. Mivel az engedelmességnek az útját járta, ezért isten gyönyörködött benne. Kijelentette: Ez az én szeretett Fiam! Milyen ellenállhatatlan eszközei lettek volna a Mindenhatónak, hogy bemutassa Fiát a világnak! olyan fény- és hanghatásokra lett volna képes, amiket a legprofesszionálisabb koncertfelszereléssel sem lehet előállítani. Ő azonban csak ennyit tett: szelíd galambként a vállára küldte a szentlelket, és kinyilvánította szavaival is, hogy ez az én szeretett fiam. istennek nem kellett figyelemfelkeltőbb nyitány. napról napra kerülünk új emberekkel, csoportokkal kapcsolatba. Megtanulhatjuk Jézustól, hogy az alázat útján járva jutunk a legközelebb a szívekhez (lásd Lk 14,10). /scs/ Hogy éljünk és élni hagyjunk, hogy az embert megillető tiszteletet, jóakaratot, a belé vetett hitet kinyilváníthassuk, annak érdekében szükséges embernek emberrel beszélnie. (Albert Camus) a Biblia két év alatt: 1Móz 2,4 25; Mt 1,18 25; Zsolt 1,6

8 3. ² csütörtök Jézus toboroz. téged is Mk 1, és így szólt hozzájuk Jé - zus:»jöjjetek utánam, és em - berhalászokká teszlek ben ne - teket.«(mk 1,17) Jézus kiválasztott téged, hogy őt szolgáld, és megvalld kegyelmét az em - berek előtt. Amikor az UsA-ban elnököt választanak, alaposan szemügyre veszik, milyen emberekkel ve - szi körül magát egy-egy jelölt: kiket kér fel tanács - adónak, illetve hív meg a kormányába. Jézus is így tett. A földre érkezése után kíséretének összeállításával adta elsőként a nyilvánosság tudatára, hogy milyen uralomra számíthatnak hívei. nem a legmenőbb egyetemről választott ma - gának teológiai professzorokat. nem voltak ők a hollywoodi színészekhez hasonlító karizmatikus egyéniségek sem. sőt milliomosok vagy kimagasló fizikai erővel rendelkezők sem voltak közöttük. Mi biztosan szereztünk volna ilyen embereket a csapatunkba. Jézus kiment az utcára meg a tópartra, és a létező legfurcsább társaságot válogatta össze világmegváltó missziójához. több egyszerű halász került ebbe a válogatásba. Aztán volt egy zélóta, aki egy olyan zsidó csoport tagja volt, amely felvette a harcot a római uralommal szemben, és nem riadt vissza gyilkosságtól és erőszaktól sem. Volt vámszedő is. Őket minden zsidó utálta, hiszen munkájukkal elárulták a népüket. Voltak köztük, akik erős tájszólással beszéltek. tehát erőszakos zélótából, ravaszkodó vámszedőből vagy egyszerűen csak műveletlen halászemberekből ált össze a tanítványi kör. szedett-vedett csapat. Mintha csak engem meg téged szedett volna össze Jézus tervei megvalósításához. nos, kapaszkodj meg: tényleg engem és téged szedett össze. /scs/ Az énnek az egyedisége éppen abban rejlik, ami az emberről elképzelhetetlen. Elképzelni csak azt tudjuk, ami az emberekben egyforma, ami általános. Az egyéni én az, ami elüt az általánostól, ami tehát nem tételezhető fel, nem számítható ki előre, amit nekünk kell a másikban leleplezni, felfedni, meghódítani. (Milan Kundera) Január a Biblia két év alatt: 1Móz 3,1 24; Mt 2,1 12; Zsolt 2,1 6 9

9 10Január 4. ² péntek ami kell, az Jézusnál van Mk 1,20 28 Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írástudók. (Mk 1,22) Átalakított-e már téged Krisztus tanításának ha tal - ma, vagy még a sza bályok fogja vagy? Krisztus teljességgel ámulatba ejt. (...) Minden, ami vele kapcsolatos, rendkívüli. Ezt nem egy teológus, hanem egy hadvezér vetette papírra, Bonaparte napóleon. Mi Jézus többlete, amit a nép is világosan meglátott, amikor az írástudókkal hasonlította össze Jézust? Az írástudók igyekeztek elkerülni a személyes véleményformálást. Kizárólag a szentírásra, valamint az elfogadott írásmagyarázatokra hagyatkoztak. Jézusnak azonban számos kérdésben saját véleménye volt, és a szentírást használta magyarázatként. Hallottátok, hogy megmondatott... Én pedig azt mondom nektek... Jézus nem kereste az igazságot, hanem rámutatott, és ezzel egyúttal saját magára mutatott rá. Ő maga volt a forrás, és tanításai során sohasem tett különbséget isten igéje és saját szavai között. példátlan kijelentéseket tett önmagáról: én és az Atya egy vagyunk; hatalmam van bűnöket megbocsátani, három nap alatt felépítem a templomot. Ha ezekből vita támadt, soha nem hátrált meg előle. Feltámadásával aztán ő, az igazság hirdetője valóban eggyé vált azzal, amit hirdetett. Jézus ezt a többletét nem magának tartogatja. Épp azért ismerhetjük meg őt az evangéliumok által négy nézőpontból, a személyes életünkben pedig ezerféle nézőpontból, hogy aztán ő szólhasson általunk, mutatva, milyen mérhetetlen isten hatalma és szeretete. /scs/ A valóság még nem az igazság. A valóság csak részlet. (Márai Sándor) a Biblia két év alatt: 1Móz 4,1 26; Mt 2,13 23; Zsolt 2,7 12

10 Jézusért péter és András otthagyták a há - lóikat, mindennapi tevékenységüket. Most el - viszik őt az otthonukba. Ez természetes. A ba - rátunknak megmutatjuk, hogyan élünk. De otthon nincs teljesen rendben minden. Jézus eb ben a házban egy lázban fekvő beteggel találkozik. Ez velünk is gyakorta előfordul. Közelebbről megismerünk valakit, és kiderülnek a problémái, rendezetlenségei is. Eltakarja ezeket, vagy sem? itt dől el, hogy milyen lesz vele a további kapcsolat. Ha ezeket is felvállalja, akkor valóban őszinte barát. Ha pedig valaki éppen hozzánk szeretne közeledni, a mi laká - sunkba bejönni, lehet, hogy nem engedjük szívesen, mert otthon nincs minden rendben. Jézus nem fordult ki a házból, amint meglátta, hogy a lakója beteg. Ő azért jött, hogy a betegek orvosa legyen. Megragadja péter anyósának kezét. Az asszony pedig érzi, hogy Jézus az, aki őt megérintette. talpra áll, és felszolgál nekik. Jézus talpra állít Mk 1, ² szombat...aki odamenve megfogta a kezét, és talpra állította, úgyhogy az asszonyt el - hagyta a láz, és szolgált nekik. (Mk 1,31) Jézus érintése begyógyítja sebeid, és egészséges le - szel. Engedd! Jézus érintésére van szükséged. Ennek az asszonynak a teste éledt újjá tőle. tamásnak, a kétkedő tanítványnak a hite elevenedett meg ezáltal. Engedd be a házadba, a szívedbe! ne félj, ha rendezetlen, bűnös, hitetlen! Ő éppen az, aki leginkább alkalmas arra, hogy ezeken a bajokon segítsen. /scs/ reggel, elindulván a világba utcai ruháival együtt mindenki magára ölti a páncéljait is. Eleve védekezni akar mindenféle tüske, bántalom ellen. De mekkora öröm, ha valaki olyannal találkozunk, akinek jelenlétében legalább páncéljaink egy részétől megszabadulhatunk! (Lázár Ervin) Január a Biblia két év alatt: 1Móz 5,1 32; Mt 3,1 6; Zsolt 3,1 5 11

11 12Január 6. ² vasárnap Jézus teljes szolgálata Mk 1,32 39 Jézus Krisztus hirdette az igét, és kiűzte az ördögöket. (Mk 1,39) Jézus a teljes életedet szol - gálja! A tettek önmagukért beszélnek, ezért azok önmagukban elegek gondolják sokan tévesen. Ám Jézus sem csupán jót tett mindenkivel, be - szélt is annak értelméről. nem hiába figyelmeztet rilke bennünket: szörnyű, hogy a tények miatt sohasem ismerhetjük meg a valóságot. A múlt században könyvek sokasága mu - tatta be, hogy milyen nagy barátai a gyerekeknek Mao Ce-tung vagy Lenin. rákosi Má - tyásról pedig plakátok hirdették, hogy ő az ifjúság legjobb barátja. Ők valóban megsimogatták a gyerekek fejét, valóban üdültették vagy ajándékozták a képeken látható gyerekeket és fiatalokat. Hirdetett eszméik és tetteik következményei mégis egyre kiáltóbb ellentétbe kerültek egymással. Jézus földi életében fontosnak tartotta az igazság hiteles megosztását, és hogy annak alapján tegyen az emberekért. nem bízta a pusztán a szeretetből és segíteni akarásból születő tettei szabad értelmezésére földi élete magyarázatát. isten országának valódi igazságáról beszélve, az igét hirdetve mutatta be azt ténylegesen. Jézus Krisztus ezért mondja magáról, hogy ő nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Ha teljes életet akarunk, akkor mindenképp a közelében kell maradnunk! /Hgy/ Az Úr irgalma végtelen, Ezt folyton érzem én; Habár nincs semmi érdemem, Ő mégis hord kezén. (John Newton, ford. Gerzsenyi László Baptista gyülekezeti énekeskönyv, 270) a Biblia két év alatt: 1Móz 6,1 22; Mt 3,7 17; Zsolt 3,6 8 ima áhí tat: Imád koz zunk az Úr ke gyel mes ve ze té sé re vá ró lé le kért, és neki en ge del mes kedni kész éle tért! Ézs 42,1 4

12 Emberi törvényeink többségében nem roszszak. De ki szerez nekik érvényt és hogyan? A törvények áthágásának és kijátszásának ki szab gátat? Melyik társadalmi vagy közösségi erő fog rákényszeríteni bennünket a jogkövető ma - gatartásra, a törvények tiszteletére? A világ mindenkori hatalmasai törvényüket és rendjüket szankciókkal, fenyegető eszközökkel, s ha kellett, erőszakkal érvényesítették. A mindenkori emberi hatalom tragikomikuma az, hogy olykor maga használ olyan eszközöket a rend fenntartására, amelyeket épp maga ítél el. Jézus Krisztus, akiről szól Ézsaiás próféciája, nem ránk erőlteti rendjét, nem lesújt ránk, ha már nagyon gyengén teljesítünk, hanem sa játos módszerrel szerez érvényt isten törvényeinek. Ez a sajátos mód nem más, mint hogy Lelkéből ad nekünk. Így tesz képessé bennünket arra, hogy isteni természet részeseiként az ő törvényei belőlünk fakadjanak. Ez az ő megoldása minden törvénytelenségre. Ezért járt a földön, ezért élt közöttünk, és ezért halt értünk. 6. ² vasárnap Jézus munkája benned Ézs 42,1 4 Aki isteni módon, Jézus Krisztus törvényei szerint akar élni, annak teljes belső világába istent kell befogadnia! /Hgy/ Hívsz, és indulni kell. Küldesz és menni kell, szolgálni és tenni kell. (Túrmezei Erzsébet: Szolgálni, mint a fény) Az én szolgám... nem törik össze, míg a törvénynek ér - vényt nem szerez a földön. (Ézs 42,1.4) Hagyd, hogy isten Lelke uralkodjon belső világod - ban, és érvényt szerezzen törvényének! Az őszinte szolgálatkészség vezérgondolata ez: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Várom felséges trónod parancsát. (C. H. Spurgeon) Az Úrért mi indulunk, az ő serege mindig készen áll, az ő dicsőségét meglátja majd a föld!... Mert a sereg kapitánya Jézus, ő győzelemre vezet minket, Az ellenség nem árthat már nekünk. Január Vasárnapi iskola: Fogadd el az Istentől származó küldetést! Jer 1,4 19 aranymondás: Jer 1,7 13

13 14Január 7. ² hétfő Az emberi közösségek egy darabig megtűrik maguk között azokat, akik nem csak tiszta Jézus tiszta emberré tehet, eszközökkel élnek. De egy idő után a közösség könnyen tisztátalannak nyilvánítja őket, és ak - ha akarod! kor nincs kegyelem. Jézus idejében hasonlóan tisztátalannak, bűnösnek tartották a leprásokat, ezért a társadalmon kívül kellett tengődniük. Mk 1,40 45 De ahogy Jézus Krisztus meggyógyította, megtisztította a történet leprását, ugyanúgy Jézus megszánta, kezét ki - meg tudja tisztítani az emberi életet azokból a nyújtva megérintette, és így tisztátalanságokból, amelyek miatt közösségen kívülivé válunk. tiszta emberré tud tenni, szólt hozzá:»akarom, tisztulj meg!«(mk 1,41) ha akarjuk. A tiszta embernek örök értéke van. A tisztaság semmi máshoz nem hasonlítható embe- Ha tisztaságra vágysz, imád kozz áldásért, erőért és bölcs döntésekért! rek befolyásolhatatlanok, nem rángathatók ri állapot és belső tapasztalat. A tiszta embe - madzagon. Ezt az állapotot azonban nem mások adják nekünk. Egyedül Jézus Krisztus tehet tisztává, ahogy elhiszed és elfogadod, hogy ő a Megváltó. A tisztaságot igazából csak akarni kell! tőle. A bátorság a nem akarom és az akarom közötti választásban van, mert előre senki nem tudja, milyen konfliktusokat hoz majd a vágyott tisztaság. /Hgy/ Csak Jézus az én reménységem néki mondom el minden kétségem. Ha betegség vagy szükség megpróbál Az Ő kegyelme mindég megtalál. (Berindea-né Széll Éva: Csak Jézus az...) A tisztaság a barátság és a szeretet hű társa. Ha élsz vele, becsülni fognak az emberek. (Hioszi Tatiosz) a Biblia két év alatt: 1Móz 7,1 24; Mt 4,1 11; Zsolt 4,1 3

14 Vannak erkölcsi bűnök, és van a szellem bűne, hogy nem hiszünk Jézus Krisztusban (Jn 16,9). Erkölcsi bűneinknek általában hamar megvannak a következményeik. A szellem bűne hosszú távon és lassan zavar össze mindent. Ezért nem is látjuk azt kezdetben annyira súlyosnak. Úgy vagyunk, mint a beteget Jézushoz vivő barátok eleinte: nekem az is bőven elég, ha Jézus Krisztus segít ebben vagy a bajomban, gondomban, nem kell, hogy megoldja az egész életem. Ha ebben segít, a többivel már elboldogulok. pedig épp fordítva kellene mondanunk: Uram Krisztus, oldd meg az egész életem, tedd rendbe, bocsásd meg hitetlenségem és bizalmatlanságom, a többi bajommal akkor már én is elboldogulok! olyan jó lenne persze azt mondani könnyedén, hogy csak ez vagy az a bajom, más minden rendben van! De a lelkünk rendje borult föl, és azért nem tud egészségesen működni, azért beteg szegény lelkünk. 8. ² kedd Hogy szóljon hozzád, hogy kimondja a bűvös szót, hogy megbocsátott, csak hinned kell, csak kérned kell: Uram, bocsáss meg nekem, és gyógyítsd meg a lelkem! /Hgy/ Ám de kész számomra már kegyelmed, Bűneimre nem emlékezel. Megtisztított Jézus drága vére. Föl elődbe ez a hit emel. (Bácsi Sándor: Kiáltás a mélységből) ami a gyógyulásnál is fontosabb Mk 2,1 12 Jézus így szólt a bénához:»fiam, megbocsáttattak a bűneid.«(mk 2,5) A test gyógyulásánál jobban akard a lélek gyógyulását: az egészséges gondolkodást és akaratot! Amikor az ember maga akarja önerejéből megoldani a dogokat, isten reábízza a megoldást. De amikor azt mondjuk: Köszönöm, bedobtam a törülközőt! akkor mutatja meg egy megszégyenítő mozdulattal, hogy íme, így kell... (Balczó András) Január a Biblia két év alatt: 1Móz 8,1 9,19; Mt 4,12 22; Zsolt 4,4 8 15

15 16Január 9. ² szerda hiányaidra a válasz: isten szeretete Mk 2,13 17 Jézus így szólt:»nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a be - tegeknek; nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, ha nem hogy a bűnösöket.«(mk 2,17) isten szent és tiszta szeretetének az áradását sen - ki nél nem szabad korlátoznod! A szeretet azoknak jár, akik megérdemlik. És azok érdemlik meg, akik érzik hiányát, és ezért kérik és keresik a szeretet közelségét. Mint Jézus társadalmilag megbélyegzett kortársai. sokan féltik az isteni szeretetet attól, hogy méltatlan helyen és körülmények között gyakorolja éltető tevékenységét. Az, hogy az isteni szeretet szent, nem azt jelenti, hogy el kell zárni éppen azoktól az emberektől, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Úgysem lehet őt elzárni. És ő nem is félti magát, mert ismeri határtalan erejét és azt a szükséget, amellyel hívjuk magunkhoz, otthonunkhoz, lelkünkhöz. Milyen jó, hogy istent nem érdekli, hogy mások mit mondanak arról, hogy ő velem van, hogy engem választ! Mert aki meghívja őt, an - nak társaságát sosem fogja szégyellni az isteni szeretet. Ő úgy hív magához, mint bűnösöket, hogy elfogadja meghívásunkat, amikor ma - gun khoz hívjuk. Mindegy tehát, ki mit gondol rólunk, ne - künk szükségünk van Jézus Krisztus szerető jelenlétére, gyógyító személyére. Mert nem az az érdekes, hogy most hol tartunk, kik vagyunk, hanem az, hogy ki a társaságunk. /Hgy/ Ha hiszed, hogy isten szeret, s Krisztusban ad örök Életet, ne hagyd, hogy sokan elvesszenek: Add tovább az üzenetet! (Sántáné G. Sára: Hidd és vidd) Jézus azokon segít, akik nem tudnak magukon segíteni, és senki másnál nem találnak segítséget. Minél többet teszünk valakiért, annál jobban szeretjük az illetőt. (C. H. Spurgeon) a Biblia két év alatt: 1Móz 9,20 10,32; Mt 4,23 25; Zsolt 5,1 6

16 Egy számítógépet addig érdemes javítgatni, amíg megjavítva képes az újabb programok használatára. Enélkül egy idő után eldobhatjuk Commodore 64-es gépünket még akkor is, ha egyébként működőképes. A dolgokat addig kell foltozgatni, amíg nem jár le az idejük, amíg nem jön egy új korszak. Így beszélt Jézus a böjt új fajtájáról. A böjtöt Jézus korában a gyásszal, a bűnbánattal, a nyomorúságok miatti kesergéssel összefüggésben gyakorolták. Mindig a hiány szomorúságával szembesítette az embereket. Jézus szerint a böjtnek ez a formája lejárt, hiszen isten országának eljövetelével a hiányok megszűntek, a keserűségnek nincs helye többé. A Krisztus-hívő böjtje nem történhet tehát helytelen okokból, mintha isten országa nem lenne jelen, mintha Krisztus nem váltott volna meg bennünket! Jézus ezért mondja hegyi beszédében, hogy böjtöléskor külsőleg is örömünnepre készítsük magunkat. Böjtölésünknek 10. ² csütörtök Jézus reformja: a helyes értelmezés Mk 2,18 22 Senki sem varr foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitépne belőle. (Mk 2,21) Fontos, hogy megértsd szo kásaid és hagyományaid értelmét (értelmetlenségét). csak fokoznia kell azt a boldog várakozást, ami a végső égi lakoma teljes örömére készül, ahol boldogan beteljesedik minden! Amikor tehát böjtölünk, akkor is örömmel kell tennünk, mert nincs alapvető okunk a szomorkodásra! /Hgy/ Dicséri, áldja szüntelen Jézust a szívem, ajkam; Amit ő művelt énvelem, amit ő végzett rajtam, Azt némán el nem hallgatom; ki jártam könnyes utakon, Csodáit zengem vígan, hirdetem boldogan. (Túrmezei Erzsébet: Szolgálat útja) Keresztény az, aki megbocsátja a másiknak a szinte megbocsáthatatlant, mert isten is ezt teszi velünk, mindnyájunkkal. (C. S. Lewis) Január a Biblia két év alatt: 1Móz 11,1 26; Mt 5,1 12; Zsolt 5,

17 18Január 11. ² péntek az igazi hit az életet szolgálja Mk 2,23 28 A szombat lett az embe - rért, nem az ember a szombatért. (Mk 2,27) törvényimádat van ott, ahol a törvények megnyomorítanak. Egy óriási vállalat küldetésnyilatkozatában volt olvasható, hogy hisznek abban, hogy munkatársaik meg tudják valósítani önmagukat, és hogy a cég az egyes emberek felemelkedését szolgálja. Ám amikor válságba jutott a vállalat, a munkatársak és az emberek felemelkedése volt az utolsó szempont a menedzsment számára. A vallás is tud ilyen embertelen lenni. Jézus kortársai a szombatnap vallásos megszentelését olyan kegyetlenül tudták gyakorolni, hogy az sokak számára már nem volt nyugalom és testi-lelki regenerálódás, rekreáció, hanem kínos vigyázás arra, hogy betartsák a nap szabályait. sokan gondolkodnak így a kereszténységről is. Vannak szabályok, Bibliában olvasható vagy abból levezetett törvények és elvek, s a hívő dolga az, hogy ezek a szabályok ne sérüljenek. Ha jól teljesítünk, akkor boldogok lehetünk, akármilyen nyomorult és kudarcos az életünk. A szent napoknak, a hívő dolgoknak, az egyházi tevékenységeknek csak az életet, az ember igazi életét szabad szolgálniuk, mert az a dolguk! Ami nem ilyen, azt abba kell hagyni! /Hgy/ Kemény a harc, nehéz a kereszt terhe. nem bírom már! sóhajtod csüggedezve. De tarts ki! Egyszer meglátod, megérted, hogy a keresztre miért volt szükséged. (Ismeretlen szerző: Ne akarj kereszteden könnyíteni!) a Biblia két év alatt: 1Móz 11,27 13,4; Mt 5,13 26; Zsolt 6,1 5

18 12. ² szombat Hogy jót tenni vagy rosszat tenni, életet menteni vagy kioltani szabad-e? Erre a kérdésre még egy kisgyerek is rögtön megadja a helyes választ: rosszat tenni nem szabad, életet megölni nem szabad. Megdöbbentő, hogy ha a hit vallásos ideológiává válik, képes teljesen megtagadni azt, amiben hisz. isten azt akarja és munkálja, hogy az emberek élete egészséges és harmonikus legyen. Minden helyzetet és pillanatot megragad arra, hogy ezt segítse. Az őt képviselő vallási intézmény, a hívő nép pedig képes úgy gondolkodni, hogy a vallás eszközei és tevékenységei az ember megnyomorítását vagy nyomorúságának tartósítását szolgálják. Albert schweitzer nem véletlenül fogalmazott így: A világ jövője nem attól függ, hogy mennyire értjük, hanem hogy mennyire tiszteljük az életet. Jézus gyógyító története amellett tör lándzsát, hogy nem lehet semmi olyan szent, annyira vallásos, hogy az akadályozhassa azt az igyekezetünket, amellyel családunk, hívő társaink és minden embertársunk életé - nek igazi fejlődését és gyógyulását segítjük bárhol és bármikor. talán néhány nagyon jó dolgot is abba kellene hagynunk ahhoz, hogy jobban segíthessük az életet magunkban és másokban? /Hgy/ Megkondul a harang. Azt zengi az érchang: Jöjj, vár az Úr háza. (Gerzsenyi Sándor: Az Úr háza) a szent napok is minket szolgáljanak! Mk 3,1 6 Szabad-e szombaton jót ten - ni, vagy rosszat tenni, életet megmenteni, vagy kioltani? (Mk 3,4) Az ünnepeken is általában hétköznapi módon kell segítened a szükségben. isten nem azt nézi, ami a szeme előtt van, hanem azt, ami a szívben van... Ha azonban a belsőre figyelünk, a legjobb szent is ítéletre méltó. (Cseri Kálmán) Január a Biblia két év alatt: 1Móz 13,5 14,16; Mt 5,27 37; Zsolt 6,

19 20Január 13. ² vasárnap Jézus titka: a vonzereje Mk 3, nagy sokaság ment hozzá, amikor hallottak arról, milyen nagy dolgokat visz véghez. (Mk 3,8b) ne csak helyes és megalapozott hited legyen! Le gyen vonzerőd is! Ez eseménysor megtörténtekor Jézus már országos, sőt nemzetközi (tírusz, szidón) hírű gyógyító volt. Bár a farizeusok szombatrontónak bélyegezték, és szerették volna megölni, a népet, mely gyógyulni akart általa, nem zavarta ez a vélemény. isten országát Keresztelő János hirdette meg, de erővel és hatalommal (jelek és csodák) Jézus képviselte azt. sem betegség, sem szükségletek (kenyérgond), sem természeti (szél, tenger), sem sátáni erők nem jelentettek számára akadályt. szolgálatának ebben a korai szakaszában a nép csak a(z ingyen) gyógyítót/jótevőt látta benne, nem ismerve fel még a Messiást. Jézus azonban nem kér az olcsó népszerűségből, sem a démonok bi - zonyságtételéből! Életútját nem a mindenkori emberi elvárásoknak, hanem isten előre megírt tervének veti alá. Azok, akik túlláttak csodáin, és személyes kapcsolatba kerültek vele, felismerhették (idővel mintegy megérlelődött bennük) messiási küldetésének mibenlétét is. Jézus senkit nem agitált az ő követésére vagy a megtérésre. Az emberek számára mindig meghagyta a lehetőséget, hogy személyes meggyőződésük alapján döntsenek: mellette, vagy ellene? /pj/ A szentlélek képes hitet fakasztani bennünk, bármilyen csoda nélkül. A csoda egymaga nem támaszt hitet. Aki nem hisz istenben csodák nélkül, az a hitét a csodákra, és nem istenre alapozza. (C. H. Spurgeon) a Biblia két év alatt: 1Móz 14,17 15,21; Mt 5,38 48; Zsolt 7,1 9 ima áhí tat: Kö nyö rög jünk gyü le ke ze te ink if ja i ért! préd 11,9 12,1a

20 Vannak olyan vezetők és próféták, akik azt hirdetik az embereknek, amit azok hallani szeretnének, és ebből jól meg is élnek (bár az emberek élete ettől még nem lesz jobb). pál és Barnabás evangéliumhirdetése nem volt túlságosan érdekes a lisztraiak számára, míg a sántát meg nem gyógyították. Ekkor túlbuzgóságukban istenekké avatták őket. Mindenki más kihasználta volna ezt a balga hitet a maga javára, de pál nem így tett. Ő és Barnabás küldetésben voltak. Ez a küldetés (istentől) pedig nem engedi meg, hogy saját zsebre dolgozzanak. Bármilyen kiábrándító is rajongóiknak, de visszautasítják az isteni címet. Ők csupán emberek, bár isten hatalmával gyógyítottak. (Érdekes, hogy Zeusz gö rög főisten, akinek képviselete volt a városban, nem gyógyított meg senkit, sem ott, sem másutt.) Bár a vallásos nép nehezen ocsúdik ál mából, itt a pillanat, amit meg kell ragadni: azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiábavaló dolgokból térjetek meg az élő Istenhez... (15. v.) 13. ² vasárnap a hiábavalók sehova sem vezetnek apcsel 14, ezekből a hiábavaló dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. (ApCsel 14,15b) Azok a szokásos és rendkívüli tevékenységeid, me - lyek nem vezetnek istenhez, nem vezetnek sehova. Kérdés: van-e elég alázatunk (önfegyelmünk) és lelki erőnk ahhoz, hogy az istennek járó dicsőséget mindig istennek adjuk, és ne tartsunk meg belőle egy kicsit sem önmagunknak?! /pj/ sanghajban két asszony beszélgetett Hudson taylor misszionáriusról, mert meg akarták tudni, hogy taylornak volt-e valaha kísértése arra, hogy büszke legyen. Az egyik asszony taylor feleségének tette föl ezt a kérdést, aki azt felelte, hogy erről nincs tudomása. De a feleség odament a férjéhez, aki meglepetten tudakolta: Mire lettem volna büszke? A felesége így folytatta: Hát azokra a dolgokra, amiket tettél. A misszionárius csak ezt mondhatta: soha nem tudtam, hogy tettem volna valamit. taylornak igaza volt, mert amit tett, azt isten végezte általa. Január Vasárnapi iskola: Tarts ki hűségesen az Úr mellett! Jer 2,1 13 aranymondás: Jel 2,10c 21

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

Hitünk tökéletesítése

Hitünk tökéletesítése 2. tanulmány Hitünk tökéletesítése október 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:16-21; 17:5-6; Filippi 3:12-15; Jakab 1:2-3, 19-21; 1Péter 1:6-7 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel NEW YORK-i ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ First Hungarian Reformed Church of New York City 344 East 69 th Street New York, NY 10021 : (212) 734-5252 www.elsoreformat.us NT. Fogarasi Anita Deák Lehel Főgondnok:

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

Varsák kivető helye. Textus: Ez 47,10 varsák kivető helye lészen

Varsák kivető helye. Textus: Ez 47,10 varsák kivető helye lészen Varsák kivető helye Lectio: Ez 47,1-12 Textus: Ez 47,10 varsák kivető helye lészen Éltető vizek Az Úr Ezékielnek látomásban megmutatta a szent vizeket, melyek az Úr házának küszöbe alól, az oltártól jöttek

Részletesebben

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG JÚLIUS 1. hétfı Téma: HŐSÉG SZENTLECKE Szt. Pál apostolnak a galatákhoz írt levelébıl (Gal 5,22 6,2) Testvéreim! A Lélek gyümölcsei pedig: a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hőség,

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben