áhí tat 2013 El mél ke dé sek az év min den nap já ra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "áhí tat 2013 El mél ke dé sek az év min den nap já ra"

Átírás

1 áhí tat 2013 El mél ke dé sek az év min den nap já ra Magyarországi Baptista Egyház

2 Magyarországi Baptista Egyház (MBE), 2012 BAptist Union of HUngAry Min den jog fenn tart va. All rights reserved. Fe le lős ki adó: Papp János, az MBE el nö ke szer kesz tet te: az Áhítat-bizottság (Hajnal Zoltán, Háló Gyula, Hetényi Attila, Lukács Tamás, Sinka Csaba, Várady Endre) Lek to rál ta: Nemeshegyi-Horvát Anna tör del te: Haj nal Zol tán Bo rí tó: Papp Sza bolcs nyomtatás: Mátyus Bt.; tel.: +36 (29) issn A bib li ai sza ka szok meg je lö lé sé nél az 1990-ben ki adott új bib lia for dí tást hasz nál tuk.

3 Az Áhítat évi, megújult kiadványát tarthatjuk a kezünkben. Az el - múlt évek során sokféle körben sokszor beszélgettünk arról, hogy miként kellene még jobbá, alkalmasabb eszközzé tenni az Áhítatot. A célunk most is az, hogy minél több baptista testvér és közösségünkhöz kapcsolódó ér - dek lődő örömmel és lelki haszonnal olvassa ezt a könyvet Magyarországon és szerte a nagyvilágban. Éppen ezért figyelembe véve sok más, ehhez hasonló magyar és nemzetközi kiadványt ettől az évtől megújult for mában és belső tartalommal jelenik meg az Áhítat. Bízunk abban, hogy testvéreink számára sok örömöt és lelki áldást jelent majd az olvasása az esetlegesen felmerülő hiányosságok vagy a változtatás okozta szo kat lanság érzése ellenére is. Köszönjük az Áhítat szerkesztőbizottságának, íróinak ál - dozatos szolgálatát, mellyel mindannyiunk lelki növekedéséhez járultak hozzá. Hogyan történhet mindez? Figyeljük csak a növényeket! A nap süt, a szél fúj, az eső esik rájuk, gondozzák őket, egyszóval minden adott a növekedéshez, a szépséghez. Ugyanakkor a fejlődés mégsem lát ható egyik napról a másikra. Ahhoz több idő kell! A növekedés folyamatát napok, hetek, néha hónapok alatt lehet csak fölfedezni. Lelkünk, hitünk, istennel való kapcsolatunk és mindennapi élet szent - ségünk növekedésének is több időre van szüksége. nem egyik napról a másikra leszünk érett és gyümölcstermő tanítványok, hanem a mindennapi lelki táplálkozás, az istennel való napi közösség és a vele megjárt út kö - vetkeztében válhatunk azzá. Az Áhítat évi kiadványa is ebben a lelki életfolyamatban lesz segítségünkre. Az igéken, a hozzájuk kapcsolódó gon - dolatokon, a különböző versrészleteken és idézeteken keresztül isten akar erősíteni, vezetni bennünket. olvassuk együtt, napról napra! gon doljuk át, és alkalmazzuk az igék üzenetét az életünkre! Keressük Urunk akaratát! Értsük meg őt, hogy milyen változást szeretne látni gon dol ko dásunkban, szavainkban és tetteinkben! Így fog ha nem is rögtön és lát ványosan növekedni, gyümölcsöt teremni az életünk! Kívánom, hogy az Áhítat ebben az évben is legyen ott a mindennapi olvasmányaink között! imádkozzunk azért, hogy legyen gyümölcstermő, isten kegyelméből megáldott esztendő a év mindannyiunk életében! Előszó papp János a Magyarországi Baptista Egyház elnöke 3

4 4Bevezetés Mindannyiunk előtt nyilvánvaló, hogy világunk egyre gyorsuló tempót diktál, aminek számos káros mellékhatása tapasztalható. A sokrétű zajter - helés megnehezíti az elcsendesedést, a sebes pörgés már-már lehetetlenné teszi a meditatív-reflektív megállást, a mennyiség kecsegtető délibábja le - győzni látszik a minőség iránti igényt, az elmélyedést pedig felváltja az általános felszínesség. Valódi értékek helyett csupán átmenetileg annak lát - szó dolgok követelik figyelmünket és időnket. ilyen környezetben mond - hatnánk: erős ellenszélben kell utat találnunk a szentíráshoz, és naponta magunkkal (vagy inkább magunkban) vinni az élet sűrűjébe. Emellett az is tagadhatatlan tény, hogy gyülekezeteinkben kü lönösen a fiatalabb generációhoz tartozók egyre inkább fordulnak más, alternatív (ámbár evangéliumi), többnyire külföldi eredetű áhítatos kiadványok felé, szemben az Áhítattal. Fontosnak tartjuk azonban, hogy magyar baptista hívők elsősorban magyar baptista hívők tollából kapjanak igei útmutatást a közös kultúra és szókincs alapján. Az Áhítat-bizottság megbízatása nem kisebb, mint az Úr által készített Életkenyeret fogyasztható méretű szeletekre feldarabolni ha úgy tetszik, ki porciózni, kívánatos szendvicsként elkészíteni, majd útravalóként be - csomagolni, hogy kinek-kinek ha éhsége támad, bármikor jóízűen el fo - gyaszthassa a napi energiaszükséglete fedezetét. Az utóbbi időben a szerkesztőbizottságban (és azon kívül, tágabb kör - ben is) összecsengett a ránk bízott gyülekezeti tagok életritmusára vonat - kozó lel kipásztori megfigyelésünk, miszerint egyre kevesebben tudnak egy napon be lül kétszer is minőségi időt szánni áhítatra. Leginkább vagy csak reggel vagy csak este találnak alkalmas perceket erre. A külső kényszerből kö vet kező rohanó élettempó töredezetté teszi az időt, kevesebb számú na - gyobb egységet hagyva. ilyen körülmények között sokan neki sem kez de - nek egy hosszabb igeszakasz kikeresésének és az elmélkedés elolva sásának, így vég eredményben lelki táplálék nélkül maradnak. Kénytelenek vagyunk lépést tartani az élettempóval, ugyanakkor lelkünk igénye az istennel töltött mi nőségi idő. Komoly kihívás az egyensúly megtalálása és fenntartása e te - kintetben. A fenti tényezők imádságos megfontolása vezetett oda, hogy a végső cél érdekében (tudniillik az ige rendszeres tanulmányozása és megélése) formai, struk turális és módszertani változtatásokat eszközöljünk a baptista Áhí taton, hogy továbbra is, sőt egyre hatékonyabban a nevezett cél szolgá - latában ma radhasson. Bízunk benne, hogy az olvasó is megértő és együt t - működő partner lesz ebben az útkeresésünkben. A korábban meg szo - kotthoz képest te hát az alábbiak hoznak újdonságot: Az utóbbi években jellemzőnél hosszabb (de nem túl hosszú) napi igeszakaszból egy kulcsigevers kiírva is megjelenik, segítve annak azonnali elolvasását. A napi elmélkedés kevésbé titokzatosra, inkább sokatmondóra ter - ve zett címének megfogalmazása külön figyelmet kap, hogy akár már ön - magában is üzenetet hordozhasson.

5 A napi címen és kiírt igeversen kívül egy összefoglaló mondat is olvasható, amely az üzenetet elmélyíteni, könnyen visszaidézhetővé tenni és cselekvésre ösztönözni hivatott. Az napi igemagyarázatot vers- vagy énekidézetek, illetve a témához kacsolódó idézetek, rövid történetek illusztrálják, hiszen a rímek kön nyeb - ben megragadnak az emlékezetben, sőt, akár jól ismert dallamokat is fel - idézhetnek, miközben lelket gyönyörködtetőek. A vasárnapokat és ünnepnapokat kivéve hétköznaponként egyetlen téma kifejtése történik, hogy az olvasó gondolatai hatékonyabban gyöke - rezzenek meg az üzenetben. természetesen a vasárnapokon és egyéb keresztény ünnepnapokon továbbra is két elmélkedés olvasható, gondolva a magyarországi baptista gyü lekezetek többségében jellemző hagyományos két istentiszteletes va - sárnapi rendre. ilyenkor a délelőtti és délutáni igék, illetve magyarázataik témájukban kapcsolódnak egymáshoz egyetlen gondolati egység elmé lyí - tése céljából. A szerkesztett témasorozatoktól független bibliaolvasó tematika ta - lálható minden oldal alján, melyet követve két év alatt a teljes szentírás át - olvasható. nagyjából napi hat percet vesz igénybe az ószövetségi és az újszövetségi szakasz elolvasása, amelyekhez az első évben a Zsoltárok, a má sodikban a példabeszédek könyve társul. Egy-egy napi elmélkedés hármas tagolású: a bibliai háttér rövid be - mutatását, igemagyarázatot és gyakorlati útmutatást tartalmaz. Az oldalak tördelése, így összképe átalakul a könnyebb átte kint he - tőség, valamint a hangsúlyok kiemelése érdekében. Az oldal felső szélső negyede a kiírt igeverssel, tartalmas címmel és az összefoglaló, buzdító mondattal gyorsfogyasztásra alkalmas egységet ké pez, amelyre bizonyára még a legkapkodósabb reggelen is jut egy-két perc. Aztán később a nap folyamán vagy este a bővebb igeszakaszt ki ke - resve, az elmélkedést elolvasva kiértékelheti az olvasó, hogy az igecsírákat milyen mértékben sikerült gyümölccsé alakítania. Akik azonban továbbra is meg tudják valósítani a tartalmasabb, több időt igénylő reggeli csen - dességet s mellette még egy estit is, ők sem maradnak lelki olvasmány nélkül a nap végére, hiszen akkor a teljes szentírást olvashatják össze - függésében a meg adott ütemezés szerint, illetve az elmélkedést lezáró versvagy ének idézetet félretehetik estére, vagy újra ízlelgethetik azok szép szavait. szeretnénk lehetőséget biztosítani az Áhítat-olvasók táborának arra, hogy a most útjára bocsátott, megújult Áhítattal kapcsolatos észre vé te le i k - ről, tapasztalataikról visszajelzést küldjenek az címre, vagy az Áhítat-bizottságnak címzett levélben (1068 Budapest, Ben - czúr u. 31.). Bevezetés Az Áhítat-bizottság nevében: Várady Endre 5

6 1. ² kedd Új kezdet: terhek nélküli élet Mk 1,1 8 Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete, amint meg van írva Ézsaiás próféta könyvében:»íme, elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat...«(mk 1,1 2) tedd a terheidet isten ke - zébe, hogy a szentlélek erejével kezdhess újat! Márk evangéliuma nem a kisded születésével, hanem Krisztus színrelépésével kezdődik. A szentíró a cselekvő Jézust állítja középpontba. Benne ajándékozza meg isten a világot evangéliumával. igen alkalmas ez az ige, hogy ezzel kezdjük el ezt az új esztendőt. Az olvasott igeszakasz Jézus nyilvános fellépésének közvetlen előzményébe ad betekintést. Voltak persze már események, amelyek megelőzték ezt a kezdetet. Az Ószövetség összes történése előkészítője volt Krisztus megérkezésének. Összes igéje pedig Jézusról tesz bizonyságot (Jn 5,39). De mégis fontos szerep jutott az útkészítőnek. Összekötötte a próféták korát Jézus korával. Ennek az új évnek közvetlen előzménye a befejezett régi. Ha akkor le tudtad tenni a terheid, itt az új évben már nem kell hordanod. Ha ezt nem tetted meg, van még lehetőséged megtenni. Bemerítő János a bűnök bocsánatát hirdette meg. Krisztusról pedig azt hirdette, hogy ő szentlélekkel keresztel majd. Ez számodra is jó hír, hiszen azt jelenti, hogy Jézussal megszabadulhatsz bűneidtől, és a szentlélek erejével kezdheted és járhatod végig utadat ebben az új évben! /scs/ Ha három madár ül egy kerítésen, és kettő elhatározza, hogy elrepül, hány madár marad a kerítésen? A válasz: három. Attól, hogy elhatározol valamit, még nem teszed meg. (Robert Toru Kiyosaki) Január a Biblia két év alatt: 1Móz 1,1 2,3; Mt 1,1 17; Zsolt 1,1 5 7

7 8Január 2. ² szerda Légy egyszerűen alázatos! Mk 1,9 13 Történt pedig azokban a na - pokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. (Mk 1,9) Bátorsággal, szelíd és nyi - tott szívvel közeledj az emberekhez! ne ítélkezz! Mit keres Jézus a bűnösök között? nem fogja beszennyezni magát a szent a bűnösökkel? Ez a kérdés merül fel a szakaszunk olvasása nyomán. A kérdés Jézus életében sokszor felvetődött még. Ami történt azonban, az épphogy nem veszélyeztette, hanem bizonyította szentségét. Jézust azért nem tudták megalázni, mert ő megalázta magát hallottam a minap egy lelkipásztortól. igen, Jézus már a nyilvános szolgálata legelején vállalta, hogy beáll a bűnösök közé. Mivel az engedelmességnek az útját járta, ezért isten gyönyörködött benne. Kijelentette: Ez az én szeretett Fiam! Milyen ellenállhatatlan eszközei lettek volna a Mindenhatónak, hogy bemutassa Fiát a világnak! olyan fény- és hanghatásokra lett volna képes, amiket a legprofesszionálisabb koncertfelszereléssel sem lehet előállítani. Ő azonban csak ennyit tett: szelíd galambként a vállára küldte a szentlelket, és kinyilvánította szavaival is, hogy ez az én szeretett fiam. istennek nem kellett figyelemfelkeltőbb nyitány. napról napra kerülünk új emberekkel, csoportokkal kapcsolatba. Megtanulhatjuk Jézustól, hogy az alázat útján járva jutunk a legközelebb a szívekhez (lásd Lk 14,10). /scs/ Hogy éljünk és élni hagyjunk, hogy az embert megillető tiszteletet, jóakaratot, a belé vetett hitet kinyilváníthassuk, annak érdekében szükséges embernek emberrel beszélnie. (Albert Camus) a Biblia két év alatt: 1Móz 2,4 25; Mt 1,18 25; Zsolt 1,6

8 3. ² csütörtök Jézus toboroz. téged is Mk 1, és így szólt hozzájuk Jé - zus:»jöjjetek utánam, és em - berhalászokká teszlek ben ne - teket.«(mk 1,17) Jézus kiválasztott téged, hogy őt szolgáld, és megvalld kegyelmét az em - berek előtt. Amikor az UsA-ban elnököt választanak, alaposan szemügyre veszik, milyen emberekkel ve - szi körül magát egy-egy jelölt: kiket kér fel tanács - adónak, illetve hív meg a kormányába. Jézus is így tett. A földre érkezése után kíséretének összeállításával adta elsőként a nyilvánosság tudatára, hogy milyen uralomra számíthatnak hívei. nem a legmenőbb egyetemről választott ma - gának teológiai professzorokat. nem voltak ők a hollywoodi színészekhez hasonlító karizmatikus egyéniségek sem. sőt milliomosok vagy kimagasló fizikai erővel rendelkezők sem voltak közöttük. Mi biztosan szereztünk volna ilyen embereket a csapatunkba. Jézus kiment az utcára meg a tópartra, és a létező legfurcsább társaságot válogatta össze világmegváltó missziójához. több egyszerű halász került ebbe a válogatásba. Aztán volt egy zélóta, aki egy olyan zsidó csoport tagja volt, amely felvette a harcot a római uralommal szemben, és nem riadt vissza gyilkosságtól és erőszaktól sem. Volt vámszedő is. Őket minden zsidó utálta, hiszen munkájukkal elárulták a népüket. Voltak köztük, akik erős tájszólással beszéltek. tehát erőszakos zélótából, ravaszkodó vámszedőből vagy egyszerűen csak műveletlen halászemberekből ált össze a tanítványi kör. szedett-vedett csapat. Mintha csak engem meg téged szedett volna össze Jézus tervei megvalósításához. nos, kapaszkodj meg: tényleg engem és téged szedett össze. /scs/ Az énnek az egyedisége éppen abban rejlik, ami az emberről elképzelhetetlen. Elképzelni csak azt tudjuk, ami az emberekben egyforma, ami általános. Az egyéni én az, ami elüt az általánostól, ami tehát nem tételezhető fel, nem számítható ki előre, amit nekünk kell a másikban leleplezni, felfedni, meghódítani. (Milan Kundera) Január a Biblia két év alatt: 1Móz 3,1 24; Mt 2,1 12; Zsolt 2,1 6 9

9 10Január 4. ² péntek ami kell, az Jézusnál van Mk 1,20 28 Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írástudók. (Mk 1,22) Átalakított-e már téged Krisztus tanításának ha tal - ma, vagy még a sza bályok fogja vagy? Krisztus teljességgel ámulatba ejt. (...) Minden, ami vele kapcsolatos, rendkívüli. Ezt nem egy teológus, hanem egy hadvezér vetette papírra, Bonaparte napóleon. Mi Jézus többlete, amit a nép is világosan meglátott, amikor az írástudókkal hasonlította össze Jézust? Az írástudók igyekeztek elkerülni a személyes véleményformálást. Kizárólag a szentírásra, valamint az elfogadott írásmagyarázatokra hagyatkoztak. Jézusnak azonban számos kérdésben saját véleménye volt, és a szentírást használta magyarázatként. Hallottátok, hogy megmondatott... Én pedig azt mondom nektek... Jézus nem kereste az igazságot, hanem rámutatott, és ezzel egyúttal saját magára mutatott rá. Ő maga volt a forrás, és tanításai során sohasem tett különbséget isten igéje és saját szavai között. példátlan kijelentéseket tett önmagáról: én és az Atya egy vagyunk; hatalmam van bűnöket megbocsátani, három nap alatt felépítem a templomot. Ha ezekből vita támadt, soha nem hátrált meg előle. Feltámadásával aztán ő, az igazság hirdetője valóban eggyé vált azzal, amit hirdetett. Jézus ezt a többletét nem magának tartogatja. Épp azért ismerhetjük meg őt az evangéliumok által négy nézőpontból, a személyes életünkben pedig ezerféle nézőpontból, hogy aztán ő szólhasson általunk, mutatva, milyen mérhetetlen isten hatalma és szeretete. /scs/ A valóság még nem az igazság. A valóság csak részlet. (Márai Sándor) a Biblia két év alatt: 1Móz 4,1 26; Mt 2,13 23; Zsolt 2,7 12

10 Jézusért péter és András otthagyták a há - lóikat, mindennapi tevékenységüket. Most el - viszik őt az otthonukba. Ez természetes. A ba - rátunknak megmutatjuk, hogyan élünk. De otthon nincs teljesen rendben minden. Jézus eb ben a házban egy lázban fekvő beteggel találkozik. Ez velünk is gyakorta előfordul. Közelebbről megismerünk valakit, és kiderülnek a problémái, rendezetlenségei is. Eltakarja ezeket, vagy sem? itt dől el, hogy milyen lesz vele a további kapcsolat. Ha ezeket is felvállalja, akkor valóban őszinte barát. Ha pedig valaki éppen hozzánk szeretne közeledni, a mi laká - sunkba bejönni, lehet, hogy nem engedjük szívesen, mert otthon nincs minden rendben. Jézus nem fordult ki a házból, amint meglátta, hogy a lakója beteg. Ő azért jött, hogy a betegek orvosa legyen. Megragadja péter anyósának kezét. Az asszony pedig érzi, hogy Jézus az, aki őt megérintette. talpra áll, és felszolgál nekik. Jézus talpra állít Mk 1, ² szombat...aki odamenve megfogta a kezét, és talpra állította, úgyhogy az asszonyt el - hagyta a láz, és szolgált nekik. (Mk 1,31) Jézus érintése begyógyítja sebeid, és egészséges le - szel. Engedd! Jézus érintésére van szükséged. Ennek az asszonynak a teste éledt újjá tőle. tamásnak, a kétkedő tanítványnak a hite elevenedett meg ezáltal. Engedd be a házadba, a szívedbe! ne félj, ha rendezetlen, bűnös, hitetlen! Ő éppen az, aki leginkább alkalmas arra, hogy ezeken a bajokon segítsen. /scs/ reggel, elindulván a világba utcai ruháival együtt mindenki magára ölti a páncéljait is. Eleve védekezni akar mindenféle tüske, bántalom ellen. De mekkora öröm, ha valaki olyannal találkozunk, akinek jelenlétében legalább páncéljaink egy részétől megszabadulhatunk! (Lázár Ervin) Január a Biblia két év alatt: 1Móz 5,1 32; Mt 3,1 6; Zsolt 3,1 5 11

11 12Január 6. ² vasárnap Jézus teljes szolgálata Mk 1,32 39 Jézus Krisztus hirdette az igét, és kiűzte az ördögöket. (Mk 1,39) Jézus a teljes életedet szol - gálja! A tettek önmagukért beszélnek, ezért azok önmagukban elegek gondolják sokan tévesen. Ám Jézus sem csupán jót tett mindenkivel, be - szélt is annak értelméről. nem hiába figyelmeztet rilke bennünket: szörnyű, hogy a tények miatt sohasem ismerhetjük meg a valóságot. A múlt században könyvek sokasága mu - tatta be, hogy milyen nagy barátai a gyerekeknek Mao Ce-tung vagy Lenin. rákosi Má - tyásról pedig plakátok hirdették, hogy ő az ifjúság legjobb barátja. Ők valóban megsimogatták a gyerekek fejét, valóban üdültették vagy ajándékozták a képeken látható gyerekeket és fiatalokat. Hirdetett eszméik és tetteik következményei mégis egyre kiáltóbb ellentétbe kerültek egymással. Jézus földi életében fontosnak tartotta az igazság hiteles megosztását, és hogy annak alapján tegyen az emberekért. nem bízta a pusztán a szeretetből és segíteni akarásból születő tettei szabad értelmezésére földi élete magyarázatát. isten országának valódi igazságáról beszélve, az igét hirdetve mutatta be azt ténylegesen. Jézus Krisztus ezért mondja magáról, hogy ő nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Ha teljes életet akarunk, akkor mindenképp a közelében kell maradnunk! /Hgy/ Az Úr irgalma végtelen, Ezt folyton érzem én; Habár nincs semmi érdemem, Ő mégis hord kezén. (John Newton, ford. Gerzsenyi László Baptista gyülekezeti énekeskönyv, 270) a Biblia két év alatt: 1Móz 6,1 22; Mt 3,7 17; Zsolt 3,6 8 ima áhí tat: Imád koz zunk az Úr ke gyel mes ve ze té sé re vá ró lé le kért, és neki en ge del mes kedni kész éle tért! Ézs 42,1 4

12 Emberi törvényeink többségében nem roszszak. De ki szerez nekik érvényt és hogyan? A törvények áthágásának és kijátszásának ki szab gátat? Melyik társadalmi vagy közösségi erő fog rákényszeríteni bennünket a jogkövető ma - gatartásra, a törvények tiszteletére? A világ mindenkori hatalmasai törvényüket és rendjüket szankciókkal, fenyegető eszközökkel, s ha kellett, erőszakkal érvényesítették. A mindenkori emberi hatalom tragikomikuma az, hogy olykor maga használ olyan eszközöket a rend fenntartására, amelyeket épp maga ítél el. Jézus Krisztus, akiről szól Ézsaiás próféciája, nem ránk erőlteti rendjét, nem lesújt ránk, ha már nagyon gyengén teljesítünk, hanem sa játos módszerrel szerez érvényt isten törvényeinek. Ez a sajátos mód nem más, mint hogy Lelkéből ad nekünk. Így tesz képessé bennünket arra, hogy isteni természet részeseiként az ő törvényei belőlünk fakadjanak. Ez az ő megoldása minden törvénytelenségre. Ezért járt a földön, ezért élt közöttünk, és ezért halt értünk. 6. ² vasárnap Jézus munkája benned Ézs 42,1 4 Aki isteni módon, Jézus Krisztus törvényei szerint akar élni, annak teljes belső világába istent kell befogadnia! /Hgy/ Hívsz, és indulni kell. Küldesz és menni kell, szolgálni és tenni kell. (Túrmezei Erzsébet: Szolgálni, mint a fény) Az én szolgám... nem törik össze, míg a törvénynek ér - vényt nem szerez a földön. (Ézs 42,1.4) Hagyd, hogy isten Lelke uralkodjon belső világod - ban, és érvényt szerezzen törvényének! Az őszinte szolgálatkészség vezérgondolata ez: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Várom felséges trónod parancsát. (C. H. Spurgeon) Az Úrért mi indulunk, az ő serege mindig készen áll, az ő dicsőségét meglátja majd a föld!... Mert a sereg kapitánya Jézus, ő győzelemre vezet minket, Az ellenség nem árthat már nekünk. Január Vasárnapi iskola: Fogadd el az Istentől származó küldetést! Jer 1,4 19 aranymondás: Jer 1,7 13

13 14Január 7. ² hétfő Az emberi közösségek egy darabig megtűrik maguk között azokat, akik nem csak tiszta Jézus tiszta emberré tehet, eszközökkel élnek. De egy idő után a közösség könnyen tisztátalannak nyilvánítja őket, és ak - ha akarod! kor nincs kegyelem. Jézus idejében hasonlóan tisztátalannak, bűnösnek tartották a leprásokat, ezért a társadalmon kívül kellett tengődniük. Mk 1,40 45 De ahogy Jézus Krisztus meggyógyította, megtisztította a történet leprását, ugyanúgy Jézus megszánta, kezét ki - meg tudja tisztítani az emberi életet azokból a nyújtva megérintette, és így tisztátalanságokból, amelyek miatt közösségen kívülivé válunk. tiszta emberré tud tenni, szólt hozzá:»akarom, tisztulj meg!«(mk 1,41) ha akarjuk. A tiszta embernek örök értéke van. A tisztaság semmi máshoz nem hasonlítható embe- Ha tisztaságra vágysz, imád kozz áldásért, erőért és bölcs döntésekért! rek befolyásolhatatlanok, nem rángathatók ri állapot és belső tapasztalat. A tiszta embe - madzagon. Ezt az állapotot azonban nem mások adják nekünk. Egyedül Jézus Krisztus tehet tisztává, ahogy elhiszed és elfogadod, hogy ő a Megváltó. A tisztaságot igazából csak akarni kell! tőle. A bátorság a nem akarom és az akarom közötti választásban van, mert előre senki nem tudja, milyen konfliktusokat hoz majd a vágyott tisztaság. /Hgy/ Csak Jézus az én reménységem néki mondom el minden kétségem. Ha betegség vagy szükség megpróbál Az Ő kegyelme mindég megtalál. (Berindea-né Széll Éva: Csak Jézus az...) A tisztaság a barátság és a szeretet hű társa. Ha élsz vele, becsülni fognak az emberek. (Hioszi Tatiosz) a Biblia két év alatt: 1Móz 7,1 24; Mt 4,1 11; Zsolt 4,1 3

14 Vannak erkölcsi bűnök, és van a szellem bűne, hogy nem hiszünk Jézus Krisztusban (Jn 16,9). Erkölcsi bűneinknek általában hamar megvannak a következményeik. A szellem bűne hosszú távon és lassan zavar össze mindent. Ezért nem is látjuk azt kezdetben annyira súlyosnak. Úgy vagyunk, mint a beteget Jézushoz vivő barátok eleinte: nekem az is bőven elég, ha Jézus Krisztus segít ebben vagy a bajomban, gondomban, nem kell, hogy megoldja az egész életem. Ha ebben segít, a többivel már elboldogulok. pedig épp fordítva kellene mondanunk: Uram Krisztus, oldd meg az egész életem, tedd rendbe, bocsásd meg hitetlenségem és bizalmatlanságom, a többi bajommal akkor már én is elboldogulok! olyan jó lenne persze azt mondani könnyedén, hogy csak ez vagy az a bajom, más minden rendben van! De a lelkünk rendje borult föl, és azért nem tud egészségesen működni, azért beteg szegény lelkünk. 8. ² kedd Hogy szóljon hozzád, hogy kimondja a bűvös szót, hogy megbocsátott, csak hinned kell, csak kérned kell: Uram, bocsáss meg nekem, és gyógyítsd meg a lelkem! /Hgy/ Ám de kész számomra már kegyelmed, Bűneimre nem emlékezel. Megtisztított Jézus drága vére. Föl elődbe ez a hit emel. (Bácsi Sándor: Kiáltás a mélységből) ami a gyógyulásnál is fontosabb Mk 2,1 12 Jézus így szólt a bénához:»fiam, megbocsáttattak a bűneid.«(mk 2,5) A test gyógyulásánál jobban akard a lélek gyógyulását: az egészséges gondolkodást és akaratot! Amikor az ember maga akarja önerejéből megoldani a dogokat, isten reábízza a megoldást. De amikor azt mondjuk: Köszönöm, bedobtam a törülközőt! akkor mutatja meg egy megszégyenítő mozdulattal, hogy íme, így kell... (Balczó András) Január a Biblia két év alatt: 1Móz 8,1 9,19; Mt 4,12 22; Zsolt 4,4 8 15

15 16Január 9. ² szerda hiányaidra a válasz: isten szeretete Mk 2,13 17 Jézus így szólt:»nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a be - tegeknek; nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, ha nem hogy a bűnösöket.«(mk 2,17) isten szent és tiszta szeretetének az áradását sen - ki nél nem szabad korlátoznod! A szeretet azoknak jár, akik megérdemlik. És azok érdemlik meg, akik érzik hiányát, és ezért kérik és keresik a szeretet közelségét. Mint Jézus társadalmilag megbélyegzett kortársai. sokan féltik az isteni szeretetet attól, hogy méltatlan helyen és körülmények között gyakorolja éltető tevékenységét. Az, hogy az isteni szeretet szent, nem azt jelenti, hogy el kell zárni éppen azoktól az emberektől, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Úgysem lehet őt elzárni. És ő nem is félti magát, mert ismeri határtalan erejét és azt a szükséget, amellyel hívjuk magunkhoz, otthonunkhoz, lelkünkhöz. Milyen jó, hogy istent nem érdekli, hogy mások mit mondanak arról, hogy ő velem van, hogy engem választ! Mert aki meghívja őt, an - nak társaságát sosem fogja szégyellni az isteni szeretet. Ő úgy hív magához, mint bűnösöket, hogy elfogadja meghívásunkat, amikor ma - gun khoz hívjuk. Mindegy tehát, ki mit gondol rólunk, ne - künk szükségünk van Jézus Krisztus szerető jelenlétére, gyógyító személyére. Mert nem az az érdekes, hogy most hol tartunk, kik vagyunk, hanem az, hogy ki a társaságunk. /Hgy/ Ha hiszed, hogy isten szeret, s Krisztusban ad örök Életet, ne hagyd, hogy sokan elvesszenek: Add tovább az üzenetet! (Sántáné G. Sára: Hidd és vidd) Jézus azokon segít, akik nem tudnak magukon segíteni, és senki másnál nem találnak segítséget. Minél többet teszünk valakiért, annál jobban szeretjük az illetőt. (C. H. Spurgeon) a Biblia két év alatt: 1Móz 9,20 10,32; Mt 4,23 25; Zsolt 5,1 6

16 Egy számítógépet addig érdemes javítgatni, amíg megjavítva képes az újabb programok használatára. Enélkül egy idő után eldobhatjuk Commodore 64-es gépünket még akkor is, ha egyébként működőképes. A dolgokat addig kell foltozgatni, amíg nem jár le az idejük, amíg nem jön egy új korszak. Így beszélt Jézus a böjt új fajtájáról. A böjtöt Jézus korában a gyásszal, a bűnbánattal, a nyomorúságok miatti kesergéssel összefüggésben gyakorolták. Mindig a hiány szomorúságával szembesítette az embereket. Jézus szerint a böjtnek ez a formája lejárt, hiszen isten országának eljövetelével a hiányok megszűntek, a keserűségnek nincs helye többé. A Krisztus-hívő böjtje nem történhet tehát helytelen okokból, mintha isten országa nem lenne jelen, mintha Krisztus nem váltott volna meg bennünket! Jézus ezért mondja hegyi beszédében, hogy böjtöléskor külsőleg is örömünnepre készítsük magunkat. Böjtölésünknek 10. ² csütörtök Jézus reformja: a helyes értelmezés Mk 2,18 22 Senki sem varr foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitépne belőle. (Mk 2,21) Fontos, hogy megértsd szo kásaid és hagyományaid értelmét (értelmetlenségét). csak fokoznia kell azt a boldog várakozást, ami a végső égi lakoma teljes örömére készül, ahol boldogan beteljesedik minden! Amikor tehát böjtölünk, akkor is örömmel kell tennünk, mert nincs alapvető okunk a szomorkodásra! /Hgy/ Dicséri, áldja szüntelen Jézust a szívem, ajkam; Amit ő művelt énvelem, amit ő végzett rajtam, Azt némán el nem hallgatom; ki jártam könnyes utakon, Csodáit zengem vígan, hirdetem boldogan. (Túrmezei Erzsébet: Szolgálat útja) Keresztény az, aki megbocsátja a másiknak a szinte megbocsáthatatlant, mert isten is ezt teszi velünk, mindnyájunkkal. (C. S. Lewis) Január a Biblia két év alatt: 1Móz 11,1 26; Mt 5,1 12; Zsolt 5,

17 18Január 11. ² péntek az igazi hit az életet szolgálja Mk 2,23 28 A szombat lett az embe - rért, nem az ember a szombatért. (Mk 2,27) törvényimádat van ott, ahol a törvények megnyomorítanak. Egy óriási vállalat küldetésnyilatkozatában volt olvasható, hogy hisznek abban, hogy munkatársaik meg tudják valósítani önmagukat, és hogy a cég az egyes emberek felemelkedését szolgálja. Ám amikor válságba jutott a vállalat, a munkatársak és az emberek felemelkedése volt az utolsó szempont a menedzsment számára. A vallás is tud ilyen embertelen lenni. Jézus kortársai a szombatnap vallásos megszentelését olyan kegyetlenül tudták gyakorolni, hogy az sokak számára már nem volt nyugalom és testi-lelki regenerálódás, rekreáció, hanem kínos vigyázás arra, hogy betartsák a nap szabályait. sokan gondolkodnak így a kereszténységről is. Vannak szabályok, Bibliában olvasható vagy abból levezetett törvények és elvek, s a hívő dolga az, hogy ezek a szabályok ne sérüljenek. Ha jól teljesítünk, akkor boldogok lehetünk, akármilyen nyomorult és kudarcos az életünk. A szent napoknak, a hívő dolgoknak, az egyházi tevékenységeknek csak az életet, az ember igazi életét szabad szolgálniuk, mert az a dolguk! Ami nem ilyen, azt abba kell hagyni! /Hgy/ Kemény a harc, nehéz a kereszt terhe. nem bírom már! sóhajtod csüggedezve. De tarts ki! Egyszer meglátod, megérted, hogy a keresztre miért volt szükséged. (Ismeretlen szerző: Ne akarj kereszteden könnyíteni!) a Biblia két év alatt: 1Móz 11,27 13,4; Mt 5,13 26; Zsolt 6,1 5

18 12. ² szombat Hogy jót tenni vagy rosszat tenni, életet menteni vagy kioltani szabad-e? Erre a kérdésre még egy kisgyerek is rögtön megadja a helyes választ: rosszat tenni nem szabad, életet megölni nem szabad. Megdöbbentő, hogy ha a hit vallásos ideológiává válik, képes teljesen megtagadni azt, amiben hisz. isten azt akarja és munkálja, hogy az emberek élete egészséges és harmonikus legyen. Minden helyzetet és pillanatot megragad arra, hogy ezt segítse. Az őt képviselő vallási intézmény, a hívő nép pedig képes úgy gondolkodni, hogy a vallás eszközei és tevékenységei az ember megnyomorítását vagy nyomorúságának tartósítását szolgálják. Albert schweitzer nem véletlenül fogalmazott így: A világ jövője nem attól függ, hogy mennyire értjük, hanem hogy mennyire tiszteljük az életet. Jézus gyógyító története amellett tör lándzsát, hogy nem lehet semmi olyan szent, annyira vallásos, hogy az akadályozhassa azt az igyekezetünket, amellyel családunk, hívő társaink és minden embertársunk életé - nek igazi fejlődését és gyógyulását segítjük bárhol és bármikor. talán néhány nagyon jó dolgot is abba kellene hagynunk ahhoz, hogy jobban segíthessük az életet magunkban és másokban? /Hgy/ Megkondul a harang. Azt zengi az érchang: Jöjj, vár az Úr háza. (Gerzsenyi Sándor: Az Úr háza) a szent napok is minket szolgáljanak! Mk 3,1 6 Szabad-e szombaton jót ten - ni, vagy rosszat tenni, életet megmenteni, vagy kioltani? (Mk 3,4) Az ünnepeken is általában hétköznapi módon kell segítened a szükségben. isten nem azt nézi, ami a szeme előtt van, hanem azt, ami a szívben van... Ha azonban a belsőre figyelünk, a legjobb szent is ítéletre méltó. (Cseri Kálmán) Január a Biblia két év alatt: 1Móz 13,5 14,16; Mt 5,27 37; Zsolt 6,

Bevezetés. a Vezérfonal új kiadásához

Bevezetés. a Vezérfonal új kiadásához Bevezetés a Vezérfonal új kiadásához Mindannyiunk előtt nyilvánvaló, hogy világunk egyre gyorsuló tempót diktál, aminek számos káros mellékhatása tapasztalható. A sokrétű zajterhelés megnehezíti az elcsendesedést,

Részletesebben

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 2 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 3 Áhí tat 2014 Bib li ai el mél ke dé

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A 2015. Január Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.

Részletesebben

vetés és aratás 2014/2 EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 52. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

vetés és aratás 2014/2 EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 52. ÉVFOLYAM 2. SZÁM vetés és aratás EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 52. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014/2 Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. (Zsoltárok 50,15) Köszönöm Köszönöm azt, hogy minden

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com AUGUSZTUS 2012 Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. 1Sám. 2,2 2012.

Részletesebben

Evangéliumi folyóirat

Evangéliumi folyóirat Evangéliumi folyóirat Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt... (Máté evangéliuma 3,8) 2013/2 51. évfolyam 2. szám A z Úr Jézus fái Ott az őszi napsugárba kint, gyümölcstől hajol meg a fák ága mind.

Részletesebben

vetés és aratás 2015/1 EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 53. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

vetés és aratás 2015/1 EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 53. ÉVFOLYAM 1. SZÁM vetés és aratás EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 53. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015/1 Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében

Részletesebben

1993/6. Az ébredés útja Kovács Zoltán

1993/6. Az ébredés útja Kovács Zoltán {k19936a} 1993/6 VEZÉRCIKK Az ébredés útja Kovács Zoltán Várjuk az ébredést. Sokat beszélünk róla, sőt egyesek megpróbálják csinálni azt. De valójában mik az ébredés előfeltételei? Hogyan jöhet létre,

Részletesebben

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás. Hogy szent szíved bús könnyeimre még mindig figyel, s áldott szavad hangzik még felém

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás. Hogy szent szíved bús könnyeimre még mindig figyel, s áldott szavad hangzik még felém Hogy szent szíved bús könnyeimre még mindig figyel, s áldott szavad hangzik még felém Hogy utamon nem hagysz magamra, nem ölsz meg, mint halálra méltót, de megtapostad ama régi kígyót, mely tönkretette

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2013./1. szám Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön Zsolt 46,8 2 2013 / 1 Uram, elől és hátul körülzártál engem és fölöttem

Részletesebben

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com MÁJUS 2013 Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. 1 Sám.16,7 2013. május Református Élet Jézus

Részletesebben

Magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mindörökké.

Magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mindörökké. örömhírlap 16. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2011. Újkenyér A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Magasztalás-hálaadás TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Van örömed? 1 Keresztkérdések 3 Első helyen? 6 Kegyelemből

Részletesebben

1993/1. Hol tartok most? Pirka Betti

1993/1. Hol tartok most? Pirka Betti 1993 {k19931a} 1993/1 VEZÉRCIKK Hol tartok most? Pirka Betti Megint eltelt egy év. Milyen volt? Rövid? Nem fért bele minden? Vagy ellenkezőleg: túl sok dolog fért bele? Olyan is, aminek nem kellett volna

Részletesebben

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez ÁHÍTAT Célunk a misszió Segédanyag a személyes növekedéshez Célunk a misszió Áhítatok Segédanyag a személyes növekedéshez Eurázsiai Egyházrégió ISBN 978-963-88215-6-0 Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest,

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 2002. Április. Mni. Én szívesen teszem ezt. Evangéliumi gondolkodású testvér szavai ezek, aki

Élõ Gyülekezetek. 2002. Április. Mni. Én szívesen teszem ezt. Evangéliumi gondolkodású testvér szavai ezek, aki Hirdesd az Igét, állj elõ vele alkalmatos, alkalmatlan idõben, ints, feddj, buzdíts... az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd! 2 Timóteus 4,2.5b 2002. Április V. Évf. 2. Szám

Részletesebben

Péter második levele 3,18: Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében.

Péter második levele 3,18: Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. 2012. november 1. csütörtök A példabeszédek könyve 10,12: A gyűlölet viszályt teremt, de minden hűtlenséget eltakar a szeretet. Ha a gyűlölt viszályt teremt, akkor vissza is lehet következtetni, s azt

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

1992/3. Mindannyian ugyanazon a helyen Makovei János

1992/3. Mindannyian ugyanazon a helyen Makovei János {k19923a} 1992/3 VEZÉRCIKK Mindannyian ugyanazon a helyen Makovei János Mindannyian ugyanazon a helyen egy indulattal együtt voltak (ApCs 2,1b) Isten szeretete működésének fontos és egyértelműen meghatározott

Részletesebben

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos {k19986a} {k19986b} 1998/6 VEZÉRCIKK Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos Boldog karácsonyt! Boldogságunk, másként megfogalmazva egymásra találás. Részünkről a kilátástalan örvényből, a nyúlós, ragadós hínárból,

Részletesebben

2015. április, május, június

2015. április, május, június Írta: John M. Fowler 2015. április, május, június Copyright Hetednapi Adventista Egyház, 2015 Copyright John M. Fowler, 2015 Felelős kiadó: Ócsai Tamás A Bibliatanulmányokat a Hetednapi Adventista Egyház

Részletesebben

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM IMAISKOLA SZEMINÁRIUM Az élő és igaz Isten szakadatlanul hív mindenkit a vele való találkozásra az imában - akár elfelejti az ember Teremtőjét, akár elrejtőzik előle. Az imában a hűséges Isten szeretetének

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

HASZONTALAN CSERE. A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata

HASZONTALAN CSERE. A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata örömhírlap 18. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2013. Húsvét A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Örömhír 1 Bizonyságtétel 1. 3 Bizonyságtétel 2. 5 Bizonyságtétel 3. 6 Baba-mama

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

Hírek. Döntés és felelõsség Elhangzott a TeSz Õszi Csendesnapján, Miskolcon, a Máté evangéliuma 21,28-32 alapján. Alkalmak. Bemerítés.

Hírek. Döntés és felelõsség Elhangzott a TeSz Õszi Csendesnapján, Miskolcon, a Máté evangéliuma 21,28-32 alapján. Alkalmak. Bemerítés. SZÖVETSÉG 2007. IV. negyedév HÍREK Czinege Lídia: 2007. november 30. (Andi és Hírek Kálmán 5. gyermeke, Füzesgyarmat) Bemerítés Alkalmak Bemerítési istentisztelet volt Békésen a Január 25-tõl 27-ig Barkóczi

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

Lomtalanítás: az Isten előtt

Lomtalanítás: az Isten előtt 2012. február Református Élet Lomtalanítás: az Isten előtt Kétféle lomtalanításról óhajtok írni. Egyik a szemmel látható (nagyvárosokban pl. Bécsben, Budapesten, stb.) - kézzel fogható, látható lomtalanítás,

Részletesebben