Oldal: 1 of 17 Felülvizsgálat dátuma: BIZTONSÁGI ADATLAP Nyomtatás Dátuma:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Oldal: 1 of 17 Felülvizsgálat dátuma: 24.08.2012 BIZTONSÁGI ADATLAP Nyomtatás Dátuma: 02.09.2013"

Átírás

1 Oldal: 1 of 17 Megfelel az 1907/2006-os számú módosított rendeletnek (EU). - SDSCLP_HU 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai Ashland Postafiók 8619 NL3009 AP, Rotterdam Hollandia Sürgősségi telefonszám / , vagy hívja a , es helyi segélyhívó számot. Információ a termékről (Hollnadiában), vagy forduljon ahelyi CSR kapcsolattartóhoz 2. Veszélyesség szerinti besorolás 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása Osztályozás (67/548/EGK, 1999/45/EK) Fokozottan tűzveszélyes Ártalmas Környezetre veszélyes R12: Fokozottan tűzveszélyes. R20/21: Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas. R36/38: Szem- és bőrizgató hatású. R52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. 2.2 Címkézési elemek Címkézés (1272/2008/EK RENDELETE) Címkézés az EK Irányelvek alapján(1999/45/ek) 1 / 17

2 Oldal: 2 of 17 Veszélyességi jelek : Fokozottan tűzveszélyes Ártalmas R - mondat(ok) : R12 Fokozottan tűzveszélyes. R20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas. R36/38 Szem- és bőrizgató hatású. R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. S-mondat(ok) : S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S23 A keletkező permetet nem szabad belélegezni. S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni. S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. S51 Csak jól szellőztetett helyen használható. S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/biztonsági adatlap. Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén: Xilol (izomerek keveréke) Különleges keverékek kivételes címkézése : A tartály túlnyomás alatt áll: napfénytől elzárva és 50 C-ot meg nem haladó hőmérsékleten tárolandó. Kilyukasztani, tűzbe dobni használat után is tilos. Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra porlasztani. Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. Gyermekektől távol kell tartani. 2.3 Egyéb veszélyek Becslés : PBT anyag, vpvb anyag - nem meghatározott Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.2 Keverékek Kémiai természet : Az anyag felhalmozhatja a statikus elektromosságot Veszélyes komponensek 2 / 17

3 Oldal: 3 of 17 Kémiai Név Xilol (izomerek keveréke) CAS szám EU-szám Regisztrációs szám Osztályozás (67/548/EGK) R10 Xn; R20/21 Xi; R38 Osztályozás (1272/2008/EK RENDELETE) Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H312 Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Koncentráció [%] >= 25 - < 40 Butanon; Etil-metilketon F; R11 Xi; R36 R66 R67 Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 >= 20 - < 25 Benzin (nyersolaj), hidrogénezett könnyű F; R11 Xi; R38 Xn; R65 R67 N; R51/53 Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411 >= 15 - < 20 izopropanol xx-xx F; R11 Xi; R36 R67 Flam. Liq. 2; H225 STOT SE 3; H336 Eye Irrit. 2; H319 >= 15 - < 20 Propán F+; R12 Flam. Gas 1; H220 Press. Gas H280 >= 15 - < 25 2-Butoxietanol; Etilén-glikolmonobutil-éter; Butil-celloszolv Xn; R20/21/22 Xi; R36/38 Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H312 Acute Tox. 4; H332 Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315 >= 1 - < 2,5 Az ebben a részben említett R mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben. Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben. 4. Elsősegélynyújtási intézkedések 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Általános tanácsok : A veszélyes területet el kell hagyni. Orvoshoz kell fordulni. A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni. Belélegzés esetén : Friss levegőre kell menni. Jelentős expozíció után orvoshoz kell fordulni. Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni. A légzés elégtelensége esetén oxigént kell adni. 3 / 17

4 Oldal: 4 of 17 Bőrrel való érintkezés esetén Szembe kerülés esetén Lenyelés esetén : A szennyezett ruhát és cipőt azonnal le kell venni. Bő vízzel azonnal le kell mosni. Ha a bőr irritációja folytatódik, orvost kell hívni. : A szemhéjakat szét kell húzni és a szemet sok vízzel legalább 15 percen át kell mosni. Orvoshoz kell fordulni. A kontaktlencsé(ke)t el kell távolítani. : Csak orvosi tanácsra szabad hánytatni. Öntudatlan embernek sosem szabad semmit adni szájon át. Ha szükséges, orvoshoz kell fordulni. 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások Tünetek : Az anyag expozíciójának (belélegezve, lenyelve és/vagy borön át felszívódva) jelei és tünetei a következok lehetnek: a borpír Kellemetlen érzés a gyomor-bél rendszerben irritáció (orr, torok, légutak) Központi idegrendszeri depresszió, egyéb központi idegrendszeri hatások memóriára gyakorolt hatások Csökkent vérnyomás Légzési elégtelenség Koordinálatlanság zavartság Légzési nehézség Szabálytalan szívműködés Véres vizelet vér rendellenességek (vörösvértestek szakadása) narkózis Tüdőödéma vesekárosodás májkárosodás kóma Kockázatok : Az anyag nagy koncentrációban való belélegzése, mely zárt helyeken vagy szándékos visszaéléskor következhet be, szabálytalan szívmuködéssel járhat. A szimpatomimetikus gyógyszerek szívaritmiátokozhatnak az anyagnak kitett személyeknél. 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Kezelés 4 / 17

5 Oldal: 5 of Tűzvédelmi intézkedések 5.1 Oltóanyag A megfelelő oltóanyag Az alkalmatlan oltóanyag : ABC por Vízpermet : Nagy térfogatú vízsugár 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Különleges veszélyek a tűzoltás során : Nem szabad tömör vízsugarat használni, mert szétszórhatja és kiterjesztheti a tüzet. A tűzoltáskor keletkező elfolyó vízet nem szabad a csatornába vagy folyóvízbe engedni. Veszélyes égéstermékek : szén-dioxid és szén-monoxid Szénhidrogének Aldehidek Ketonok Szerves savak 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat Tűzoltók különleges védőfelszerelése További információk : Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni. Személyi védőfelszerelést kell használni. : A nem nyitott tartályok hűtésére vízpermet használható. A tűzoltáshoz használt víz ne szennyezze a felszíni vizeket vagy a talajvizet. A tűz maradványait és a szennyezett tűzoltó vizet a helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. Tűz esetére vonatkozó biztonsági okok miatt a tartályokat külön zárt csomagolásban kell tartani. 6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Személyi óvintézkedések : A védofelszerelést nem viselo személyek a kiömlött anyagot tartalmazó területre nem mehetnek, amíg teljesen fel nem takarították. A gőzök összegyűlve robbanásveszélyes koncentrációt képezhetnek. A gőzök a mélyedésekben gyűlhetnek össze. Zárjon ki minden gyújtóforrást (jelzofények, lángok, beleértve a gyújtólángokat, elektromos szikrák). A személyzetet biztonságos területre kell eltávolítani. 5 / 17

6 Oldal: 6 of Környezetvédelmi óvintézkedések Környezetvédelmi óvintézkedések : Ha biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további szivárgást vagy elfolyást meg kell akadályozni. 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Szennyezésmentesítés módszerei 6.4 Hivatkozás más szakaszokra : Hulladékelhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani. 7. Kezelés és tárolás 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok : A tartályt óvatosan kell kinyitni, mert tartalma nyomás alatt lehet. A gőzöket vagy a ködpermetet nem szabad belélegezni. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. A személyi védelemről lásd a 8. részt. A dolgozószobákban elegendő légcseréről és/vagy elszívásról gondoskodni kell. A megadott munkahelyi expozíciós határokat nem szabad túllépni (lásd a 8. részt). A dohányzást, evést és ivást meg kell tiltani az alkalmazás területén. A szállítási műveletek megkezdése előtt meg kell bizonyosodni arról, hogy minden berendezés elektromosan földelt és kötött. Tanács a tűz és robbanás elleni védelemhez : Robbanásbiztos felszerelést kell használni. Az elektrosztatikus feltöltődés megelőzésére intézkedéseket kell tenni. A keverék elektrosztatikusan feltöltődhet: amikor egyik tárolóedényből a másikba töltjük, azokat mindig le kell földelni. A terméket és az üres tartályt hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Szikrázó eszközök nem használhatók. 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt A tárolási helyekre és a tartályokra vonatkozó követelmények : FIGYELEM: Az aeroszol nyomás alatt van. Közvetlen napsugárzástól, 50 C fölötti hőmérséklettől távol kell tartani. Használat után tilos felnyitni vagy tűzbe dobni. Lángba vagy vörösen izzó tárgyra permetezni tilos. Az eredeti tartályban kell tárolni. A tartályokat száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen szorosan lezárva kell tartani. A nyitott tartályokat óvatosan vissza kell zárni, és fejjel felfelé 6 / 17

7 Oldal: 7 of 17 kell tartani, hogy a kifolyást megakadályozzuk. Az elektromos berendezéseknek/munkaanyagoknak meg kell felelniük a technológiai biztonsági normáknak. Egyéb adatok : Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil. 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 8. Az expozíció ellenőrzése/ egyéni védelem 8.1 Ellenőrzési paraméterek Komponensek Xilol (izomerek keveréke) Xilol (izomerek keveréke) Butanon; Etilmetil-keton Butanon; Etilmetil-keton 2-Butoxietanol; Etilén-glikolmonobutil-éter; Butil-celloszolv 2-Butoxietanol; Etilén-glikolmonobutil-éter; Butil-celloszolv CAS szám Érték típus formában való kitettség Ellenőrzési paraméterek Korszerűsítés Bázis #K 221 mg/m HU OEL CK 442 mg/m HU OEL #K 600 mg/m HU OEL CK 900 mg/m HU OEL #K 98 mg/m HU OEL CK 246 mg/m HU OEL 8.2 Az expozíció ellenőrzése Műszaki intézkedések Biztosítson megfelelo mechanikai (általános és/vagy helyi elszívás) szelloztetést az expozíció szintjének felso határértéke alatt maradjon (ismeretlen, gyanított vagy nyilvánvaló káros hatások). Személyi védőfelszerelés Légutak védelme Kézvédelem : Ha a koncentráció nagyobb az expozíciós határnál, a dolgozóknak megfelelő igazolt gázálarcot kell használni. Por vagy aeroszol képződés esetén légzőkészüléket kell használni jóváhagyott szűrőbetéttel. : Viseljen védőkesztyűt, például: butilkaucsuk Neoprén kesztyű 7 / 17

8 Oldal: 8 of 17 Nitril-kaucsuk Szemvédelem Bőr- és testvédelem Egészségügyi intézkedések : Biztonsági szemüveg oldalvédővel : A szükségnek megfelelően kell viselni: Biztonsági cipő Lángálló ruházat : Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Bőrrel, szemmel és ruhával ne érintkezzen. Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és biztonsági zuhanyok legyenek a munkahelyek közelében. Környezeti expozíció-ellenőrzések Általános tanácsok : Ha biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további szivárgást vagy elfolyást meg kell akadályozni. 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Külső jellemzők : aeroszol; aeroszol Szín Szag : jellegzetes Szagküszöbérték ph-érték Fagyáspont / Olvadáspont Forráspont : -44 C Lobbanáspont : -97 C Párolgási sebesség Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) Égési sebesség Alsó robbanási határ : 0 %(V) Felső robbanási határ : 12 %(V) Gőznyomás : hpa; 20 C 8 / 17

9 Oldal: 9 of 17 Relatív gőzsűrűség Relatív sűrűség Sűrűség : 0,745 g/cm3; 20 C Vízben való oldhatóság : oldhatatlan Oldhatóság egyéb oldószerekben Megoszlási hányados: n- oktanol/víz Öngyulladási hőmérséklet Gyulladási hőmérséklet : 200 C Hőbomlás Dinamikus viszkozitás Kinematikus viszkozitás Robbanásveszélyes tulajdonságok Oxidáló tulajdonságok 9.2 Egyéb információk Térfogatsúly 10. Stabilitás és reakciókészség 10.1 Reakciókészség Veszélyes polimerizáció nem fordul elő Kémiai stabilitás Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók : További információk: Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil. 9 / 17

10 Oldal: 10 of 17 : Veszélyes polimerizáció nem fordul elő Kerülendő körülmények Kerülendő körülmények : Nem szabad hagyni, hogy megszáradjon. Hő, láng és szikra Nem összeférhető anyagok Kerülendő anyagok 10.6 Veszélyes bomlástermékek Veszélyes bomlástermékek : Savak Aldehidek lúgok alumínium Aminok Ammónia klorátok Klór Réz Rézötvözetek Etilén-oxid Halogénezett szénhidrogén halogének izocianátok eros bázisok sói eros lúgok Erős oxidálószerek Ne használja alumínium berendezéshez 49 C fok feletti homérsékleten. : szén-dioxid és szén-monoxid Szénhidrogének Aldehidek Ketonok Szerves savak 11. Toxikológiai adatok 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Termék Akut toxicitás, szájon át Akut toxicitás, belélegzés Akut toxicitás, bőrön át 10 / 17

11 Oldal: 11 of 17 Akut toxicitás (egyéb felszívódási utak) Bőrkorrózió/bőrirritáció Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : Célszervek: Az anyag (vagy összetevoi) túlzott expozíciója valószínuleg a következo hatások oka a laboratóriumi állatok esetében:, hallásra gyakorolt hatások Komponensek: Xilol (izomerek keveréke) : Akut toxicitás, szájon át Akut toxicitás, belélegzés Akut toxicitás, bőrön át : LD 50: mg/kg, patkány : LC50: 6700 ppm, 4 h, patkány, : LD 50: > mg/kg, nyúl Butanon; Etil-metil-keton : Akut toxicitás, szájon át Akut toxicitás, belélegzés Akut toxicitás, bőrön át További információk : LD 50: mg/kg, patkány : LC50: mg/l, 4 h, patkány, : LD 50: > 5 g/kg, nyúl : Központi idegrendszer izopropanol : Akut toxicitás, szájon át Akut toxicitás, belélegzés További információk : LD 50: 5,84 g/kg, patkány : LC50: ppm, 4 h, patkány, : Központi idegrendszer Propán : 11 / 17

12 Oldal: 12 of 17 Akut toxicitás, belélegzés : LC50: ppm, 4 h, patkány, 2-Butoxietanol; Etilén-glikol-monobutil-éter; Butil-celloszolv : Akut toxicitás, szájon át : LD 50: 1,2 g/kg, tengerimalac Akut toxicitás, belélegzés Akut toxicitás, bőrön át Akut toxicitás, bőrön át További információk : LC50: > 633 ppm, 1 h, tengerimalac, Belélegezve enyhén mérgező. : LD 50: mg/kg, nyúl : LD 50: > mg/kg, tengerimalac : Központi idegrendszer 12. Ökológiai információk 12.1 Toxicitás Termék: Komponensek: Xilol (izomerek keveréke): Toxicitás halakra : LC50: 23,53-29,97 mg/l, 96 h, Pimephales promelas (Fathead minnow), static test Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre : LC50: > < mg/l, 24 h, Daphnia magna, static test Butanon; Etil-metil-keton: Toxicitás halakra : LC50: mg/l, 96 h, Pimephales promelas (Fathead minnow), flow-through test Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre : EC50: mg/l, 48 h, Daphnia magna, static test, Intoxicitás izopropanol: 12 / 17

13 Oldal: 13 of 17 Toxicitás halakra Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre : LC50: mg/l, 96 h, Pimephales promelas (Fathead minnow), flow-through test, halálozás : LC50: > mg/l, 24 h, Daphnia magna, static test, static test, halálozás 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság Termék: Komponensek: 12.3 Bioakkumulációs képesség Termék: Bioakkumuláció Komponensek: : A bioakkumulálódási hajlam nem meghatározható A talajban való mobilitás Termék: Komponensek: 12.5 A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei Termék: Komponensek: 12.6 Egyéb káros hatások Termék: Komponensek: 13. Ártalmatlanítási szempontok 13.1 Hulladékkezelési módszerek 13 / 17

14 Oldal: 14 of 17 Termék : A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni. : Nem szabad elszennyezni az álló- vagy folyóvizeket vegyszerekkel vagy a használt csomagolóanyaggal. A tartály üresen veszélyes. A helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. Szennyezett csomagolás : A megmaradt tartalmat ki kell üríteni. Az üres tartályokat újra hasznosítás vagy hulladék kezelés céljából jóváhagyott hulladék kezelő telepre kell vinni. Az üres tartályokat nem szabad újra használni. Az üres tartályt nem szabad elégetni vagy lángvágót használni rajta. 14. Szállításra vonatkozó információk RENDELET AZONOSÍT Ó SZÁM MEGFELELŐ SZÁLLÍTÁSI NÉV *VESZÉLYE SSÉGI OSZTÁLY NEMZETKÖZI LÉGISZÁLLÍTÁSI TÁRSASÁG - UTAS UN 1950 AEROSZOLOK 2 JÁRULÉKOS VESZÉLYEK CSOMAG OLÁSI CSOPOR T TENGERI SZENNYE ZŐANYAG / KORLÁTO ZOTT MENNY. NEMZETKÖZI LÉGISZÁLLÍTÁSI TÁRSASÁG - TEHER UN 1950 AEROSZOLOK 2 NEMZETKÖZI TENGERI VESZÉLYES ÁRUK UN 1950 AEROSZOLOK 2 RID UN 1950 AEROSOLS 2.1 ADNR UN 1950 Aerosols, flammable 2.1 ADR UN 1950 Aerosols, flammable 2.1 *ORM = ORM-D, CBL = COMBUSTIBLE LIQUID 14 / 17

15 Oldal: 15 of 17 A veszélyesárú leírások (ha fent jelezték) nem mindig tükrözik a csomag méretét, mennyiségét és az alkalmazandó végfelhasználói vagy terület-specifikus eltéréseket. A szállítmányra vonatkozó specifikus leírásokat a szállítmánnyal mellékelt dokumentációban találja. 15. Szabályozással kapcsolatos információk 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok MAL-Kód-Szám : 5-3 (1993) Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom 99,85 % 743,9 g/l Bejelentési helyzet US. Toxic Substances Control Act Canada. Canadian Environmental Protection Act (CEPA). Domestic Substances List (DSL). (Can. Gaz. Part II, Vol. 133) Australia. Industrial Chemical (Notification and Assessment) Act New Zealand. Inventory of Chemicals (NZIoC), as published by ERMA New Zealand Japan. Kashin-Hou Law List Korea. Toxic Chemical Control Law (TCCL) List Philippines. The Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act China. Inventory of Existing Chemical Substances y (pozitív felsorolás) y (pozitív felsorolás) y (pozitív felsorolás) y (pozitív felsorolás) y (pozitív felsorolás) y (pozitív felsorolás) y (pozitív felsorolás) y (pozitív felsorolás) 15.2 Kémiai biztonsági értékelés 16. Egyéb információk A 2. és 3. fejezetben található R-mondatok teljes szövege R10 Kevésbé tűzveszélyes. R11 Tűzveszélyes. R12 Fokozottan tűzveszélyes. R20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas. R20/21/22 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas. R36 Szemizgató hatású. R36/38 Szem- és bőrizgató hatású. R38 Bőrizgató hatású. 15 / 17

16 Oldal: 16 of 17 R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. R67 A gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. A H-mondatok teljes szövegére a 2. és 3. részekben utalunk. H220 H225 H226 H280 H302 H304 H312 H315 H319 H332 H336 H411 Rendkívül tűzveszélyes gáz. Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. Tűzveszélyes folyadék és gőz. Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. Lenyelve ártalmas. Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. Bőrrel érintkezve ártalmas. Bőrirritáló hatású. Súlyos szemirritációt okoz. Belélegezve ártalmas. Álmosságot vagy szédülést okozhat. Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. További információk Egyéb információk : Az itt felsorolt információk, tudomásunk szerint, pontosak, de ez nem garantált, akár a vállalattól származik, akár nem. Tanácsos, hogy mielőtt az információkra szükség lenne, a címzett megerősítse, hogy azok aktuálisak, idevonatkozóak és a körülményekhez illőek. Ezt az anyagbiztonsági adatlapot az Ashland Környezetegészségügyi és biztonsági osztály (Environmental Health and Safety Department) ( ) készítette. Rövidítések és betűszavak, hogy lehet, de nem feltétlenül a használt biztonsági adatlapon : ABM : Víz veszélyességi osztály a holland ADR : Megállapodás a nemzetközi szállítás veszélyes áruk közúti. CAS : Chemical Abstracts Service (osztály az American Chemical Society). CLP : Osztályozás, címkézés, csomagolás CMR : Karcinogén, mutagén vagy a reprodukciós toxicitásúként CSA : Kémiai biztonsági értékelés CSR : Kémiai biztonsági jelentés DNEL : Származtatott hatás szinten. EINECS : Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke (EINECS) ELINCS : Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke (ELINCS) FG : élelmiszeripari GHS : A vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globális harmonizálási rendszere (GHS) IATA : NEMZETKÖZI LÉGISZÁLLÍTÁSI TÁRSASÁG IATA-DGR : Veszélyes Áruk rendelet az "International Air Transport Association" (IATA). ICAO : Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet ICAO-TI (ICAO) : Műszaki utasítások a "Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet" IMDG : NEMZETKÖZI TENGERI VESZÉLYES ÁRUK logpow : oktanol-víz megoszlási együttható 16 / 17

17 Oldal: 17 of 17 LCxx : Halálos koncentráció, az xx százaléka teszt lakosság LDxx : Halálos dózis, az xx százaléka teszt lakosság. ICxx : Gátló koncentráció xx anyag Ecxx : Hatékony koncentrációja xx OECD : Szervezet Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési OELs : Foglalkozási expozíciós határértékek PBT : Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező PEC : Becsült hatás koncentráció PEL : Megengedett expozíciós határértékek PNEC : Becsült hatásmentes koncentráció PPE : Egyéni védőeszközök REACH : Regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról vegyi anyagok RID : Rendelet vonatkozásában a nemzetközi szállítása Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti STEL : Rövid távú expozíciós határérték STOT : Célszervi toxicitás TLVs : Határértékeket TWA : Idővel súlyozott átlaga vpvb : Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív WEL : Munkahelyi expozíciós szintet (MK anyag) WGK : Német Víz veszélyességi osztály P-Statement : elővigyázatossági nyilatkozat R-phrase : R-mondat H-statement : H-mondat 17 / 17

Oldal: 1 of 8 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 23.11.2009 Nyomtatás Dátuma: 28.10.2011

Oldal: 1 of 8 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 23.11.2009 Nyomtatás Dátuma: 28.10.2011 Oldal: 1 of 8 Megfelel az Európai Unió 2006/121/EK irányelvének - MSDS_HU 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ashland Postafiók 8619 NL3009 AP, Rotterdam Hollandia EUSMT@ashland.com

Részletesebben

Oldal: 1 of 7 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 23.11.2009 Nyomtatás Dátuma: 27.10.2011 MSDS szám: R0517766 Verzió: 1.1

Oldal: 1 of 7 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 23.11.2009 Nyomtatás Dátuma: 27.10.2011 MSDS szám: R0517766 Verzió: 1.1 Oldal: 1 of 7 Megfelel az Európai Unió 2006/121/EK irányelvének - MSDS_HU 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ashland Postafiók 8619 NL3009 AP, Rotterdam Hollandia EUSMT@ashland.com

Részletesebben

Oldal: 1 of 8 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 23.11.2009 Nyomtatás Dátuma: 18.11.2011

Oldal: 1 of 8 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 23.11.2009 Nyomtatás Dátuma: 18.11.2011 Oldal: 1 of 8 Megfelel az Európai Unió 2006/121/EK irányelvének - MSDS_HU 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ashland Postafiók 8619 NL3009 AP, Rotterdam Hollandia EUSMT@ashland.com

Részletesebben

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 081326 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 0890 100 61 - K+D-HEZ PRIMER

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 0890 100 61 - K+D-HEZ PRIMER 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : K+D-HEZ PRIMER Termék kódja : 0890 100 61 MSDS-Identcode : 10033529 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Az anyag megnevezése : : Diquat Dibromide 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint. : Silwet Star. Verzió 1.2 Felülvizsgálat dátuma 05.09.2012 Nyomtatás Dátuma 17.01.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint. : Silwet Star. Verzió 1.2 Felülvizsgálat dátuma 05.09.2012 Nyomtatás Dátuma 17.01. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.05.2013 Nyomtatás Dátuma 13.06.2013

Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.05.2013 Nyomtatás Dátuma 13.06.2013 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 04.03.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 04.03.2015. Sika Remover-208

Felülvizsgálat dátuma 04.03.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 04.03.2015. Sika Remover-208 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Regisztrációs szám Az anyag megnevezése : : 01-2119471843-32-XXXX : Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz

Részletesebben

: Sikadur -31 AUT Normal/Rapid Part A

: Sikadur -31 AUT Normal/Rapid Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Verzió 01.07 Felülvizsgálat dátuma 11.02.2014 Nyomtatás Dátuma 29.05.2014

Verzió 01.07 Felülvizsgálat dátuma 11.02.2014 Nyomtatás Dátuma 29.05.2014 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DIMILIN 25WP. Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.09.2011 Nyomtatás Dátuma 25.03.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DIMILIN 25WP. Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.09.2011 Nyomtatás Dátuma 25.03. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 30.11.2012 Nyomtatás Dátuma 10.04.2013

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 30.11.2012 Nyomtatás Dátuma 10.04.2013 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Glade by Brise Magnolia & Vanilla légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 08.03.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000013134

Glade by Brise Magnolia & Vanilla légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 08.03.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000013134 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Részletesebben

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Kizárólag szakmai felhasználó részére.

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Kizárólag szakmai felhasználó részére. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64263 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61693 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Glade by Brise Levendula légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 03.04.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000007788

Glade by Brise Levendula légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 03.04.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000007788 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint Felülvizsgálat: 2015.07.01. Verzió: 7 Oldal: 1/9 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név/megnevezés: BIOCID Légkondicionáló tisztító

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer (6341)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer (6341) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

Verzió 02.02 Felülvizsgálat dátuma 04.02.2013 Nyomtatás Dátuma 29.05.2014

Verzió 02.02 Felülvizsgálat dátuma 04.02.2013 Nyomtatás Dátuma 29.05.2014 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint RETUSJAVÍTÓ TOLL JUHAR

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint RETUSJAVÍTÓ TOLL JUHAR 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Termék kereskedelmi neve : Termék kódja : 089010104 MSDS-Identcode : 10014775 Társaság : Würth Szereléstechnika Kft. 2040 Budaörs,

Részletesebben

Festo Spezialfett Lub-KB 2

Festo Spezialfett Lub-KB 2 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 017035 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61218 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61595 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben