az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról"

Átírás

1 32004R0854 Hivatalos Lap L 139, 30/04/2004 o Az Európai Parlament a Tanács 854/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzének megszervezére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződre, különösen annak 152. cikke (4) bekezde b) pontjára, tekintettel a Bizottság javaslatára [1], tekintettel a Gazdasági Szociális Bizottság véleményére [2], a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően, a Szerződ 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3], mivel: (1) A 852/2004/EK európai parlamenti tanácsi rendelet [4] megállapítja az összes élelmiszerre vonatkozó általános higiéniai szabályokat, a 853/2004/EK európai parlamenti tanácsi rendelet [5] megállapítja az állati eredetű termékekre vonatkozó különleges higiéniai szabályokat. (2) Az állati eredetű termékek hatósági ellenőrzére vonatkozó különleges szabályokra van szükség az ilyen termékekhez kapcsolódó egyedi szempontok figyelembevétele érdekében. (3) A különleges ellenőrzi szabályok alkalmazási körének tükröznie kell a 853/2004/EK rendeletben az élelmiszeripari vállalkozókra vonatkozóan megállapított, különleges higiéniai szabályok alkalmazási körét. A tagállamoknak azonban az említett rendelet 1. cikkének (4) bekezdével összhangban megállapított nemzeti szabályok végrehajtása érdekében megfelelő hatósági ellenőrzeket is el kell végezniük. Ezt úgy tehetik meg, hogy e rendelet elveit kiterjesztik az ilyen nemzeti szabályokra. (4) Az állati eredetű termékek hatósági ellenőrzének minden, a közegzség, adott esetben az állatok egzségének jólétének védelme szempontjából fontos szempontra

2 ki kell terjednie. Ezeknek a rendelkezre álló legfrissebb információkra kell alapulniuk, ezért kiigazíthatóknak kell lenniük, mihelyt új információk állnak rendelkezre. (5) Az élelmiszerbiztonságról szóló közösségi jogszabályoknak tudományosan megalapozottaknak kell lenniük. E célból szükség esetén konzultálni kell az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal. (6) A hatósági ellenőrzek jellegének intenzitásának a közegzségügyi kockázatok, az állatok egzsége jóléte adott esetben az elvégzett folyamatok típusa mértéke, valamint az érintett élelmiszeripari vállalkozó értékelén kell alapulnia. (7) Helyénvaló előírni bizonyos különleges ellenőrzi szabályoknak a 852/2004/EK rendeletben a 853/2004/EK rendeletben előírt átlátható eljárás révén történő kiigazítását, hogy azok rugalmasságot biztosítsanak a hagyományos módszereket alkalmazó, kis kapacitású vagy különleges földrajzi korlátokkal bíró régiókban lévő létesítmények egyedi igényeinek kielégíte érdekében. Az eljárásnak lehetővé kell tennie kísérleti projektek elvégzét, hogy új megközelíteket lehessen kipróbálni a hús higiéniai ellenőrze terén. Ez a rugalmasság azonban nem veszélyeztetheti az élelmiszer-higiéniai célkitűzeket. (8) Szükség van a hús előállításának hatósági ellenőrzére annak igazolása érdekében, hogy az élelmiszeripari vállalkozók betartják a higiéniai szabályokat, tiszteletben tartják a közösségi jogszabályokban megállapított kritériumokat célokat. E hatósági ellenőrzeknek ki kell terjedniük az élelmiszeripari vállalkozók tevékenységeinek ellenőrzeinek felülvizsgálataira, beleértve az élelmiszeripari vállalkozók saját ellenőrzeinek ellenőrzét. (9) Tekintetbe véve a hatósági állatorvosok sajátos szakismeretét, helyénvaló, hogy felülvizsgálatokat vizsgálatokat végezzenek a vágóhidakon, a vadfeldolgozólétesítményekben egyes darabolóüzemekben. A tagállamok saját belátásuk szerint dönthetik el, hogy a más típusú létesítmények felülvizsgálataihoz vizsgálataihoz mely személyzet a legmegfelelőbb. (10) Az élő kagylók a halászati termékek előállításának hatósági ellenőrzére van szükség a közösségi jogszabályokban megállapított kritériumok célkitűzek betartásának ellenőrze érdekében. Az élő kagylók előállításának hatósági ellenőrze során különösen a kagylók átmosó termeli területeire, valamint a végtermékre kell összpontosítani. (11) A nyerstej előállításának hatósági ellenőrzére van szükség a közösségi jogszabályokban megállapított kritériumok célkitűzek betartásának ellenőrze érdekében. Az ilyen hatósági ellenőrzek során különösen a tejtermelő gazdaságokra, valamint begyűjtkor a nyerstejre kell összpontosítani. (12) Az e rendeletben meghatározott követelményeket addig nem kell alkalmazni, amíg az új élelmiszer-higiéniai jogszabályok valamennyi hatályba nem lép. Helyénvaló előírni, hogy legalább 18 hónap teljen el az új szabályok hatálybalépe alkalmazása között, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak az érintett ágazatoknak legyen idejük azokhoz alkalmazkodni.

3 (13) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedeket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal [6] összhangban kell elfogadni, ELFOGADTA EZT A RENDELETET: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. cikk Hatály (1) Ez a rendelet az állati eredetű termékek hatósági ellenőrzének megszervezére vonatkozó különleges szabályokat állapítja meg. (2) Ezt a rendeletet kizárólag a 853/2004/EK rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek személyek tekintetében kell alkalmazni. (3) A hatósági ellenőrzek e rendelet szerinti végrehajtása nem érinti az élelmiszeripari vállalkozóknak az élelmiszerjog általános elveiről követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti tanácsi rendeletben [7] megállapított, az élelmiszerbiztonság biztosítására vonatkozó elsődleges jogi felelősségét, valamint kötelezettségeik megszegéből fakadó bármely polgári büntetőjogi felelősségét. 2. cikk Fogalommeghatározások (1) E rendelet alkalmazásában az alábbi fogalommeghatározásokat kell alkalmazni: a) "hatósági ellenőrz": a hatáskörrel rendelkező hatóság által az élelmiszerjog, valamint az állategzségügyi állatjóléti szabályok betartásának vizsgálata érdekében végrehajtott bármilyen ellenőrz; b) "igazolás": meghatározott követelmények teljesülének ellenőrze vizsgálat objektív bizonyíték bemutatása révén; c) "hatáskörrel rendelkező hatóság": egy tagállam állat-egzségügyi ellenőrzek elvégzére hatáskörrel rendelkező központi hatósága vagy bármely más hatóság, amelyre a fenti hatóság ezt a hatáskört átruházta; d) "felülvizsgálat": módszeres független vizsgálat annak megállapítása érdekében, hogy a tevékenységek az azokkal kapcsolatos eredmények megfelelnek-e a tervezett rendelkezeknek, hogy e rendelkezeket hatékonyan hajtják-e végre, alkalmasake a célkitűzek elérére;

4 e) "vizsgálat": létesítmények, állatok élelmiszerek, valamint azok feldolgozásának, élelmiszeripari vállalkozások, azok irányítási termeli rendszereinek beleértve azok dokumentumait, a végtermékek vizsgálatát a takarmányozási gyakorlatokat, valamint a termeli kiindulási anyagok kztermékek származásának rendelteti helyének ellenőrze, minden esetben a jogi követelmények betartásának igazolása érdekében; f) "hatósági állatorvos": ilyen minőségben való eljárásra e rendelettel összhangban megfelelően képesített a hatáskörrel rendelkező hatóság által kijelölt állatorvos; g) "megbízott állatorvos": a hatáskörrel rendelkező hatóság által a nevében a gazdaságok meghatározott hatósági ellenőrzeinek elvégzére kijelölt állatorvos; h) "hatósági segédszemélyzet": ilyen minőségben való eljárásra az e rendelettel összhangban megfelelően képesített a hatáskörrel rendelkező hatóság által kijelölt a hatósági állatorvos felügyelete felelőssége alatt működő személy; i) "állat-egzségügyi jelöl": elhelyezekor a hatósági ellenőrzek e rendelettel összhangban való elvégzét jelző jelöl. (2) Megfelelő esetben, a következő rendeletekben megállapított fogalommeghatározásokat is alkalmazni kell: a) a 178/2002/EK rendelet; b) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egzségügyi előírások megállapításáról szóló, október 3-i 1774/2002/EK európai parlamenti tanácsi rendeletben [8] az "állati melléktermékek", a "TSE-k" (fertőző szivacsos agyvelőbántalmak) a "különleges fertőzi veszélyt jelentő anyag" esetében megállapított fogalommeghatározások; c) a 852/2004/EK rendelet, a "hatáskörrel rendelkező hatóság" fogalommeghatározás kivételével; d) a 853/2004/EK rendelet. II. FEJEZET A KÖZÖSSÉGBELI LÉTESÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK 3. cikk A létesítmények engedélyeze

5 (1) a) Ha a közösségi jogszabályok megkövetelik a létesítmények engedélyezét, a hatáskörrel rendelkező hatóságnak helyszíni szemlét kell tartania. Az érintett tevékenységre vonatkozóan csak akkor engedélyezi a létesítményt, ha az élelmiszeripari vállalkozó bizonyította, hogy megfelel a 852/2004/EK a 853/2004/EK rendelet vonatkozó követelményeinek, valamint egyéb élelmiszerjogi követelményeknek. b) A hatáskörrel rendelkező hatóság ideiglenes engedélyt adhat, ha a helyszíni szemle alapján úgy tűnik, hogy a létesítmény megfelel az infrastruktúrára berendezekre vonatkozó minden követelménynek. Csak akkor ad végleges engedélyt, ha az ideiglenes engedély megadásától számított három hónapon belül elvégzett újabb helyszíni szemle alapján úgy tűnik, hogy a létesítmény megfelel az a) pontban említett egyéb követelményeknek. Ha egyértelmű előrelép történt, de a létesítmény még mindig nem felel meg minden ilyen követelménynek, a hatáskörrel rendelkező hatóság meghosszabbíthatja az ideiglenes engedélyt. A ideiglenes engedély időtartama azonban összességében nem haladhatja meg a hat hónapot. (2) Tagállami lobogó alatt közlekedő feldolgozó fagyasztó hajók esetében szükség esetén az ideiglenes engedély más létesítményekre alkalmazandó három- hathónapos maximális időtartama meghosszabbítható. Az ideiglenes engedély teljes ideje azonban nem haladhatja meg a 12 hónapot. Az ilyen hajók vizsgálata a III. mellékletben meghatározottak szerint történik. (3) A hatáskörrel rendelkező hatóság valamennyi beleértve az ideiglenes engedéllyel rendelkező létesítményt engedélyezett létesítménynek engedélyszámot ad, amely az előállított állati eredetű termék típusát jelző kódokkal egzíthető ki. A nagykereskedelmi piacok esetében az engedélyszám az állati eredetű termékeket értékesítő vagy előállító egységeket vagy ilyen egységek csoportjait jelző másodlagos számokkal egzíthető ki. (4) a) A hatáskörrel rendelkező hatóság folyamatosan felülvizsgálja a létesítmények engedélyét, amikor a 4 8. cikkel összhangban hatósági ellenőrzeket tart. b) Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság súlyos hiányosságokat tár fel, vagy ismételten le kell állítania az előállítást valamely létesítményben, az élelmiszeripari vállalkozó nem képes megfelelő garanciákat szolgáltatni a jövőbeni előállítással kapcsolatban, a hatáskörrel rendelkező hatóság eljárásokat indít a létesítmény engedélyének visszavonására. A hatáskörrel rendelkező hatóságnak azonban elegendő felfüggeszteni valamely létesítmény engedélyét, ha az élelmiszeripari vállalkozó garantálni tudja, hogy szerű időn belül kiküszöböli a hiányosságokat. c) Nagykereskedelmi piacok esetében a hatáskörrel rendelkező hatóság visszavonhatja, vagy meghatározott egységek vagy egységek csoportjai esetében felfüggesztheti az engedélyt. (5) Az (1), (2) (3) bekezdt a következőkre kell alkalmazni: a) azon létesítmények, amelyek e rendelet alkalmazásának időpontjában vagy ezt követően kezdik meg az állati eredetű termékek forgalomba hozatalát;

6 b) azon létesítmények, amelyek már forgalomba hoznak állati eredetű termékeket, de amelyek esetében korábban nem volt engedélyezi követelmény. Ez utóbbi esetben a hatáskörrel rendelkező hatóság által végzett, az (1) bekezd szerint megkövetelt helyszíni szemlét a lehető leghamarabb megtartják. A (4) bekezdt azokra az engedélyezett létesítményekre is alkalmazni kell, amelyek az e rendelet alkalmazását közvetlenül megelőző közösségi jogszabályokkal összhangban hoztak forgalomba állati eredetű termékeket. (6) A tagállamok naprakz jegyzéket vezetnek az engedélyezett létesítményekről, feltüntetve azok engedélyszámait más vonatkozó információkat, ezeket a 19. cikk (2) bekezdében említett eljárással összhangban meghatározható módon a tagállamok a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszik. 4. cikk A hatósági ellenőrzek általános elvei az e rendelet hatálya alá tartozó minden állati eredetű termék tekintetében (1) A tagállamok biztosítják, hogy az élelmiszeripari vállalkozók a hatáskörrel rendelkező hatóságok által elvégzett hatósági ellenőrzek eredményes végrehajtásának biztosításához szükséges minden segítséget megadnak. Különösen - hozzáfért biztosítanak minden épülethez, helyiséghez, berendezhez egyéb infrastruktúrához; - rendelkezre bocsátják az e rendelet alapján kötelező vagy a hatáskörrel rendelkező hatóság által a helyzet megítéléhez szükségesnek vélt minden dokumentumot nyilvántartást. (2) A hatáskörrel rendelkező hatóság hatósági ellenőrzeket végez annak igazolása érdekében, hogy az élelmiszeripari vállalkozók megfelelnek az alábbiak követelményeinek: a) a 852/2004/EK rendelet; b) a 853/2004/EK rendelet; c) az 1774/2002/EK rendelet. (3) Az (1) bekezdben említett hatósági ellenőrzek tartalmazzák a következőket: a) a helyes higiéniai gyakorlatok felülvizsgálata a veszélyelemzre, kritikus szabályozási pontokra (HACCP) alapuló eljárások; b) az 5 8. cikkben meghatározott hatósági ellenőrzek;

7 c) a mellékletekben meghatározott bármely különös felülvizsgálati feladat. (4) A helyes higiéniai gyakorlatok felülvizsgálata igazolja, hogy az élelmiszeripari vállalkozók folyamatosan megfelelően alkalmazzák legalább az alábbiakkal kapcsolatos eljárásokat: a) az élelmiszerláncra vonatkozó információk ellenőrze; b) a létesítmények berendezek terveze karbantartása; c) működ előtti, működ alatti működ utáni higiénia; d) személyi higiénia; e) higiéniai munkafolyamati képz; f) kártevők elleni küzdelem; g) vízminőség; h) hőmérséklet-szabályozás; i) a létesítménybe bekerülő az azt elhagyó élelmiszer, valamint bármely kísérő dokumentáció ellenőrze. (5) A HACCP-alapú eljárások felülvizsgálata igazolja, hogy az élelmiszeripari vállalkozók folyamatosan megfelelően alkalmazzák az ilyen eljárásokat, különös tekintettel annak biztosítására, hogy az eljárások a 853/2004/EK rendelet II. mellékletének II. szakaszában meghatározott garanciákkal szolgálnak. Különösen azt határozzák meg, hogy az eljárások a lehető legnagyobb mértékig biztosítják-e, hogy az állati eredetű termékek: a) megfelelnek a közösségi jogszabályokban megállapított mikrobiológiai kritériumoknak; b) megfelelnek a szermaradványokra, szennyező anyagokra tiltott anyagokra vonatkozó közösségi jogszabályoknak; c) nem tartalmaznak fizikai veszélyeket, például idegen testeket. Amennyiben az élelmiszeripari vállalkozó a 852/2004/EK rendelet 5. cikkével összhangban a saját egyedi eljárásainak létrehozása helyett a HACCP elveinek alkalmazására vonatkozó útmutatóban megállapított eljárásokat alkalmazza, a felülvizsgálat az említett útmutatók helyes használatára is kiterjed.

8 (6) Az egyéb nyomon követhetőségi követelmények betartásának ellenőrzén túlmenően, a 853/2004/EK rendelettel összhangban engedélyezett minden létesítményben ellenőrzik az említett rendelet követelményeinek betartását az azonosító jelek alkalmazása tekintetében. (7) A friss húst forgalomba hozó vágóhidak, vadfeldolgozó-létesítmények darabolóüzemek esetében a (3) (4) bekezdben említett felülvizsgálati feladatokat hatósági állatorvos végzi el. (8) A felülvizsgálati feladatok elvégzekor a hatáskörrel rendelkező hatóság különös gondot fordít az alábbiakra: a) annak megállapítása, hogy a személyzet a személyzetnek a létesítményben végzett tevékenységei a termeli folyamat minden szakaszában megfelelnek-e az (1) bekezd a) b) pontjában említett rendeletek vonatkozó követelményeinek. A felülvizsgálat támogatása érdekében a hatáskörrel rendelkező hatóság teljesítményvizsgálatokat végezhet annak megállapítására, hogy a személyzet teljesítménye megfelel a meghatározott paramétereknek; b) az élelmiszeripari vállalkozó megfelelő nyilvántartásainak ellenőrze; c) szükség esetén mintavétel laboratóriumi vizsgálat céljából; d) a figyelembe vett elemek a felülvizsgálat megállapításainak dokumentálása. (9) Az egyes intézmények esetében a felülvizsgálati feladatok jellege intenzitása a becsült kockázattól függ. E célból a hatáskörrel rendelkező hatóság rendszeresen felméri az alábbiakat: a) köz- adott esetben állat-egzségügyi kockázatok; b) a vágóhidak esetében az állatjóléti szempontok; c) az elvégzett folyamatok típusa mértéke; d) az élelmiszeripari vállalkozónak az élelmiszerjog betartására vonatkozó korábbi nyilvántartása. 5. cikk Friss hús A tagállamok biztosítják a friss húsnak az I. melléklettel összhangban történő hatósági ellenőrzeinek elvégzét.

9 1. A friss húst forgalomba hozó vágóhidakon, vadfeldolgozó-létesítményekben darabolóüzemekben a hatósági állatorvos vizsgálatot végez az I. melléklet II. fejezetének I. szakaszában foglalt általános követelményekkel a IV. szakasz különleges követelményeivel összhangban, különös tekintettel az alábbiakra: a) az élelmiszerláncra vonatkozó információ; b) levágást megelőző vágóhídi élőállat-vizsgálat; c) állatjólét; d) levágást követő húsvizsgálat; e) különleges fertőzi veszélyt jelentő anyagok egyéb állati melléktermékek; f) laboratóriumi vizsgálat. 2. A patás háziállatok, a nyúlfélék kivételével a tenyztett emlős vadak a nagyvadak állati testeinek, valamint a hasított féltestek, negyedek, a féltestek három nagykereskedelmi darabra vágásának eredményeként létrejövő darabok állategzségügyi jelölét az I. melléklet III. fejezetének I. szakaszával összhangban a vágóhidakon a vadfeldolgozó-létesítményekben végzik el. Az állat-egzségügyi jelölek elhelyeze a hatósági állatorvos által vagy annak felügyelete alatt történik, ha a hatósági ellenőrz nem tárt fel olyan hiányosságot, amely miatt a hús emberi fogyasztásra alkalmatlan lenne. 3. Az pontban említett ellenőrzek elvégze után a hatósági állatorvos az I. melléklet II. szakaszában meghatározottak szerint megfelelő intézkedeket tesz, különösen az alábbiak tekintetében: a) a vizsgálat eredményeinek közle; b) az élelmiszerláncra vonatkozó információval kapcsolatos döntek; c) az élő állatokkal kapcsolatos döntek; d) az állatjóléttel kapcsolatos döntek; e) a hússal kapcsolatos döntek. 4. A hatósági segédszemélyzet az I. fejezet III. szakaszában meghatározottak szerint segítséget nyújthat a hatósági állatorvosnak az I. melléklet I. II. szakaszával összhangban elvégzett hatósági ellenőrzek során. Ez esetben a hatósági segédszemélyzet egy független csoport rzeként működik.

10 5. a) A tagállamoknak biztosítani kell, hogy elegendő számú hatósági személyzet áll rendelkezre az I. mellékletben megkövetelt hatósági ellenőrzek II. fejezet III. szakaszában meghatározott gyakoriságú elvégzére. b) Kockázatalapú megközelítt kell alkalmazni annak felmére érdekében, hogy milyen számú hatósági személyzet jelenléte szükséges bármely adott vágóhíd vágóvonalán. Az érintett hatósági személyzet számát a hatáskörrel rendelkező hatóság határozza meg, annak lehetővé kell tennie e rendelet minden követelményének teljesülét. 6. a) A tagállamok engedélyezhetik a vágóhídi személyzet rzére, hogy az I. melléklet III. szakasza III. fejezetének A. rzével összhangban a hatósági állatorvos felügyelete alatt a hatósági vizsgálatoknál a baromfi nyúlfélék húsának előállításával kapcsolatos feladatok elvégzével segítséget nyújtsanak. Ez esetben biztosítják, hogy az ilyen feladatokat elvégző személyzet: i. az említett rendelkezekkel összhangban képesített képzt kap; ii. az előállításban rzt vevő személyzettől függetlenül jár el; iii. minden hiányosságot jelent a hatósági állatorvosnak. b) A tagállamok engedélyezhetik a vágóhídi személyzet számára azt is, hogy az I. melléklet III. szakasza III. fejezetének B. rzével összhangban meghatározott mintavételi vizsgálati feladatokat végezzenek el. 7. A tagállamok biztosítják, hogy a hatósági állatorvosok a hatósági kisegítő személyzet az I. melléklet III. szakaszának IV. fejezetével összhangban képesített képzt kap. 6. cikk Élő kagylók A tagállamok biztosítják, hogy az élő kagylók, az élő tüskbőrűek, az élő zsákállatok az élő tengeri csigák termele forgalomba hozatala során a II. mellékletben előírt hatósági ellenőrzeket elvégzik. 7. cikk Halászati termékek A tagállamok biztosítják, hogy a halászati termékek hatósági ellenőrze a III. melléklettel összhangban zajlik. 8. cikk Nyerstej tejtermékek

11 A tagállamok biztosítják, hogy a nyerstej tejtermékek hatósági ellenőrze az I. melléklettel összhangban zajlik. 9. cikk Intézkedek mulasztás esetén (1) Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság a 4. cikk (2) bekezdének a) b) pontjában említett rendeletekkel kapcsolatos mulasztást tár fel, akkor megteszi a megfelelő intézkedeket annak biztosítása érdekében, hogy az élelmiszeripari vállalkozó orvosolja a helyzetet. A megteendő intézkedekről történő dönt során, a hatáskörrel rendelkező hatóság figyelembe veszi a mulasztás jellegét az élelmiszeripari vállalkozóra a szabályok megsértével kapcsolatban vonatkozó korábbi adatokat. (2) Az ilyen intézked adott esetben az alábbi rendelkezekből állhat: a) higiéniai eljárás, illetve az állati eredetű termékek biztonságának vagy a vonatkozó jogi követelmények betartásának biztosításához szükségesnek tartott bármely más helyesbítő intézked előírása; b) az állati eredetű termékek forgalomba hozatalának, behozatalának vagy kivitelének korlátozása vagy megtiltása; c) az állati eredetű termékek figyelemmel kísére, vagy szükség esetén azok bevonásának, visszahívásának, /vagy megsemmisítének elrendele; d) az állati eredetű termékek felhasználásának engedélyeze az eredeti rendeltettől eltérő célra; e) az érintett élelmiszeripari vállalkozás tevékenységeinek meghatározott időre történő felfüggeszte, illetve a vállalkozás teljes vagy rzleges bezárása; f) a létesítmény engedélyének felfüggeszte vagy visszavonása; g) a harmadik országokból érkező szállítmányok esetében lefoglalás, amelyet megsemmisít vagy visszaküld követ; h) a hatáskörrel rendelkező hatóság által helyénvalónak tartott bármely más intézked. (3) A hatáskörrel rendelkező hatóság ellátja az érintett élelmiszeripari vállalkozót vagy annak képviselőjét az alábbiakkal: a) az (1) bekezdsel összhangban megteendő intézkedsel kapcsolatos határozatra vonatkozó írásbeli értesít, a határozat indokolásával együtt; b) a határozatok elleni fellebbezi jogra, az alkalmazandó eljárásokra határidőkre vonatkozó tájékoztatás.

12 A hatáskörrel rendelkező hatóság adott esetben a küldő tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát is értesíti határozatáról. III. FEJEZET A BEHOZATALLAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK 10. cikk Általános elvek feltételek A 178/2002/EK rendelet 11. cikkében megállapított elvek feltételek egységes alkalmazásának biztosítása érdekében az e fejezetben megállapított eljárásokat kell alkalmazni. 11. cikk Azon harmadik országok vagy a harmadik országok azon területeinek jegyzékei, ahonnan egyes állati eredetű termékek behozatala megengedett (1) Állati eredetű termékek csak a 19. cikk (2) bekezdében említett eljárással összhangban összeállított naprakszé tett jegyzéken szereplő harmadik országból vagy harmadik ország bizonyos területeiről hozhatók be. (2) Valamely harmadik ország csak akkor szerepel az ilyen jegyzékeken, ha az adott harmadik országban közösségi ellenőrz történt, amely bizonyítja, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság biztosítja a (4) bekezdben meghatározott, megfelelő garanciákat. Valamely harmadik ország azonban közösségi ellenőrz elvégze nélkül is szerepelhet az ilyen jegyzékeken, ha: a) a 18. cikk (18) bekezdével összhangban meghatározott kockázat azt nem teszi szükségessé; b) egy adott harmadik országnak az (1) bekezdnek megfelelő jegyzékbe történő felvételekor megállapítják, hogy más információk tanúsága szerint a hatáskörrel rendelkező hatóság biztosítja a szükséges garanciákat. (3) Az e cikkel összhangban összeállított jegyzékek kombinálhatók más, köz- állategzségügyi célból összeállított jegyzékekkel. (4) A jegyzékek összeállításakor vagy naprakszé tételekor különös figyelmet fordítanak a következő kritériumokra: a) a harmadik ország alábbiakkal kapcsolatos jogszabályai: i. állati eredetű termékek;

13 ii. állatgyógyászati kzítmények használata, beleértve az azok megtiltásával vagy engedélyezével, forgalmazásával, forgalomba hozatalával, valamint azok beadásával vizsgálatával kapcsolatos szabályokat; iii. a takarmányok elkzíte használata, beleértve az adalékanyagok használatával a gyógyszeres takarmányok elkzítével használatával kapcsolatos eljárásokat, valamint a takarmányok végtermékek elkzíte során felhasznált nyersanyagok higiéniai minőségét; b) a harmadik országok hatáskörrel rendelkező hatóságainak szervezete, azok hatáskörei függetlensége, felügyelete az alkalmazandó jogszabályok eredményes végrehajtásához rendelkezükre álló hatáskör; c) a hatósági ellenőrzekben rztvevő személyzet képze; d) a hatáskörrel rendelkező hatóságok rendelkezére álló források, beleértve a diagnosztikai létesítményeket; e) prioritásokon alapuló, dokumentált ellenőrzi eljárások ellenőrzi rendszerek megléte működe; f) adott esetben az állat-egzségügyi helyzet, valamint a Bizottság az érintett nemzetközi szervezetek felé az állatbetegségek kitörére vonatkozó bejelenti eljárás; g) az állatok állati eredetű termékek behozatalára vonatkozó hatósági ellenőrzek mértéke működe; h) azok a garanciák, amelyeket a harmadik ország tud adni a közösségi követelmények vagy azzal egyenértékű követelmények betartásáról; i) a közösségbe szánt állati eredetű termékek esetében a termelre, előállításra, kezelre, tárolásra feladásra ténylegesen alkalmazott higiéniai feltételek; j) harmadik országból származó termék forgalomba hozatalával kapcsolatos bármilyen tapasztalat bármely elvégzett importellenőrz eredménye; k) a harmadik országban elvégzett közösségi ellenőrz eredményei, különösen a hatáskörrel rendelkező hatóságok értékelének eredményei a hatáskörrel rendelkező hatóságok által a közösségi ellenőrzt követően nekik címzett ajánlások szerint megtett intézkedek; l) az engedélyezett zoonózis-védelmi programok megléte, végrehajtása közle; m) az engedélyezett maradékanyag-vizsgálati programok megléte, végrehajtása közle.

14 (5) A Bizottság meghozza az ahhoz szükséges rendelkezeket, hogy az e cikkel összhangban összeállított vagy naprakszé tett minden jegyzék naprakz változatai a nyilvánosság. számára hozzáférhetők legyenek. 12. cikk Azon létesítmények jegyzéke, amelyekből egyes állati eredetű termékek behozatala megengedett (1) Állati eredetű termékek kizárólag akkor hozhatók be a Közösségbe, ha azokat olyan létesítményekben adták fel, nyerték ki vagy kzítették el, amelyek szerepelnek az e cikkel összhangban összeállított naprakszé tett jegyzékeken, kivéve: a) ha a 19. cikk (2) bekezdében említett eljárással összhangban eseti alapon olyan dönt születik, hogy az adott harmadik ország által a meghatározott állati eredetű termékek behozatalával kapcsolatban nyújtott garanciák olyanok, hogy a (2) bekezd követelményei betartásának biztosításához szükségtelen az e cikkben előírt eljárás; b) az V. mellékletben említett esetekben. Ezen túlmenően friss hús, darált hús, előkzített hús, húskzítmények, mechanikusan lefejtett hús (MSM) kizárólag akkor hozható be a Közösségbe, ha azokat az e cikkel összhangban összeállított naprakszé tett jegyzékeken szereplő vágóhidakon darabolóüzemekben vagy engedélyezett közösségi létesítményekben nyert húsból kzítették. (2) Valamely létesítményt kizárólag akkor lehet ilyen jegyzékbe felvenni, ha a származás szerinti harmadik ország hatáskörrel rendelkező hatósága biztosítja, hogy: a) a létesítmény az érintett állati eredetű termékek előállítása során felhasznált állati eredetű nyersanyagot kezelő bármely létesítménnyel együtt megfelel a vonatkozó közösségi követelményeknek, különösen a 853/2004/EK rendelet követelményeinek, illetve olyan követelményeknek, amelyekről az adott harmadik országnak az érintett jegyzékbe a 11. cikkel összhangban való felvételéről hozott dönt során megállapították, hogy az említett követelményekkel egyenértékűek; b) az adott harmadik országban hatósági ellenőrző szolgálat felügyeli a létesítményeket, szükség esetén minden információt a Bizottság rendelkezére bocsát a nyersanyagokat szolgáltató létesítményekről; c) tényleges hatáskörrel rendelkezik a létesítményből a Közösségbe irányuló kivitel leállítására, amennyiben a létesítmény nem felel meg az a) pontban említett követelményeknek.

15 (3) A 11. cikkel összhangban összeállított naprakz jegyzékeken szereplő harmadik országok hatáskörrel rendelkező hatóságai biztosítják a létesítmények (1) bekezdben említett jegyzékeinek összeállítását, naprakszé tételét a Bizottsággal való közlét. (4) a) A Bizottság megadja az érintett harmadik országok hatáskörrel rendelkező hatóságaitól a (3) bekezdsel összhangban kapott új vagy naprakz jegyzékekről szóló rendszeres értesít céljára a tagállamok által kijelölt kapcsolattartási pontokat. b) Ha a Bizottság értesítétől számított 20 munkanapon belül egyetlen tagállam sem emel kifogást az új vagy naprakz jegyzék ellen, a jegyzéken szereplő létesítményekből történő behozatalokat a jegyzéknek Bizottság általi nyilvánosságra hozatala után 10 nappal engedélyezik. c) A Bizottság amennyiben legalább egy tagállamtól írásbeli megjegyzt kap, vagy ha úgy véli, hogy szükség van a jegyzék módosítására olyan vonatkozó információk ismeretében, mint a közösségi vizsgálati jelentek vagy a sürgősségi riasztórendszeren kapott értesít tájékoztat minden tagállamot, adott esetben a 19. cikk (2) bekezdében említett eljárással összhangban történő dönthozatal céljából felveszi az ügyet az Élelmiszerlánc- Állat-egzségügyi Állandó Bizottság következő ülének napirendjére. (5) A Bizottság biztosítja, hogy minden jegyzék naprakz változata a nyilvánosság számára hozzáférhető. 13. cikk Élő kagylók, tüskbőrűek, zsákállatok tengeri csigák (1) A 12. cikk (1) bekezdének b) pontja ellenére az élő kagylóknak, tüskbőrűeknek, zsákállatoknak tengeri csigáknak olyan harmadik országbeli termeli területekről kell származniuk, amelyek szerepelnek a 12. cikkel összhangban összeállított naprakszé tett jegyzékeken. (2) Az (1) bekezdben meghatározott követelményt nem kell alkalmazni az osztályozott termeli területeken kívül betakarított fűskagylókra (Pectinidae). A fűskagylók vonatkozásában azonban a II. melléklet III. fejezetével összhangban hatósági ellenőrzt végeznek. (3) a) Az (1) bekezdben említett jegyzékek összeállítását megelőzően különös figyelmet fordítanak azokra a garanciákra, amelyeket a harmadik ország hatáskörrel rendelkező hatósága tud nyújtani az e rendeletben szereplő, a termeli övezetek besorolására ellenőrzére vonatkozó követelmények betartásával kapcsolatban. b) Közösségi ellenőrző helyszíni szemlét tartanak az ilyen jegyzékek összeállítása előtt, kivéve, ha: i. a 18. cikk (18) bekezdével összhangban meghatározott kockázat ezt nem indokolja;

Harmadik tanfolyam - bevezetés a HACCP-ba és egy élemiszer biztonságra alapozott terv létrehozása alapul véve a HACCP-t

Harmadik tanfolyam - bevezetés a HACCP-ba és egy élemiszer biztonságra alapozott terv létrehozása alapul véve a HACCP-t 2013-1-RO1-LEO05-28756 LLP-LdV/TOI/2013/RO/007 Harmadik tanfolyam - bevezetés a HACCP-ba és egy élemiszer biztonságra alapozott terv létrehozása alapul véve a HACCP-t Harmadik szint Tartalom Rész Fejezet

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1071/2009/EK RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1071/2009/EK RENDELETE 2009.11.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 300/51 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1071/2009/EK RENDELETE (2009. október 21.) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak

Részletesebben

EUROPEAN COMMISSION. Útmutató az állati eredetű élelmiszerek higiéniájáról szóló 853/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról

EUROPEAN COMMISSION. Útmutató az állati eredetű élelmiszerek higiéniájáról szóló 853/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról EUROPEAN COMMISSION Útmutató az állati eredetű élelmiszerek higiéniájáról szóló 853/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról HU SANCO/1732/2008 Rev. 7 HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ EGÉSZSÉGÜGY

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE L 174/88 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának

Részletesebben

1. fejezet 31993L0015

1. fejezet 31993L0015 1. fejezet 31993L0015 Hivatalos Lap L 121, 15/05/1993 o. 0020-0036 finn különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 svéd különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 A Tanács 93/15/EGK irányelve (1993. április

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE L 174/74 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK

Részletesebben

Útmutató az élelmiszer - higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról

Útmutató az élelmiszer - higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról Útmutató az élelmiszer - higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról Az Egészségügy és a Fogyasztók EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉG- ÉS FOGYASZTÓÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Brüsszel,

Részletesebben

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc)

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) HU SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, C(2005) végleges TERVEZET Útmutató a HACCP-elveken alapuló eljárások végrehajtásáról, és a HACCP-elveknek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2009.10.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 268/11 BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2009. október 6.) az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás és műszaki elemei meghatározásáról (az értesítés

Részletesebben

EUROPEAN COMMISSION. Útmutató az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról

EUROPEAN COMMISSION. Útmutató az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról EUROPEAN COMMISSION Útmutató az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról HU SANCO/1731/2008 Rev. 6 HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ EGÉSZSÉGÜGY ÉS A FOGYASZTÓK

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére, 2014.11.4. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 317/35 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1143/2014/EU RENDELETE (2014. október 22.) az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 30.05.2005 COM(2005) 221 végleges 2005/0099 (CNS) Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló minimumszabályok megállapításáról

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve. (2004. március 31.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve. (2004. március 31.) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

Részletesebben

EMBERI FELHASZNÁLÁSRA SZÁNT GYÓGYSZEREK KÖZÖSSÉGI KÓDEXE. (2004. március 31.)

EMBERI FELHASZNÁLÁSRA SZÁNT GYÓGYSZEREK KÖZÖSSÉGI KÓDEXE. (2004. március 31.) EMBERI FELHASZNÁLÁSRA SZÁNT GYÓGYSZEREK KÖZÖSSÉGI KÓDEXE (2004. március 31.) az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i, az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/41/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/41/EK IRÁNYELVE 2009.5.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 125/75 IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/41/EK IRÁNYELVE (2009. május 6.) a géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt rendszerben történő

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2014.5.27. L 158/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 536/2014/EU RENDELETE (2014. április 16.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a

Részletesebben

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.)

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.) 2006R1013 HU 08.03.2012 007.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1013/2006/EK RENDELETE

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2011. június 7-i 543/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 2011. június 7-i 543/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE A IZOTTSÁG 2011. június 7-i 543/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. augusztus 19., kedd Tartalomjegyzék 42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet A helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről 12168

Részletesebben

2006R1925 HU 21.12.2009 002.001 1

2006R1925 HU 21.12.2009 002.001 1 2006R1925 HU 21.12.2009 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1925/2006/EK RENDELETE

Részletesebben

2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7

2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7 2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7 A BIZOTTSÁG 1234/2008/EK RENDELETE (2008. november 24.) az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények forgalomba hozatali

Részletesebben

A TANÁCS 92/43/EGK IRÁNYELVE (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről

A TANÁCS 92/43/EGK IRÁNYELVE (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről A TANÁCS 92/43/EGK IRÁNYELVE (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.11.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 293/1 I (Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1082/2013/EU HATÁROZATA (2013. október 22.) a határokon átterjedő súlyos egészségügyi

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) 27.12.2006 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 371/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai

Részletesebben

87/2003. (VII. 24.) FVM rendelet. az élő állatok forgalmazásának és szállításának állat-egészségügyi szabályairól

87/2003. (VII. 24.) FVM rendelet. az élő állatok forgalmazásának és szállításának állat-egészségügyi szabályairól 87/2003. (VII. 24.) FVM rendelet az élő állatok forgalmazásának és szállításának állat-egészségügyi szabályairól Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. -a 1. pontjának g) alpontjában és

Részletesebben

!!!MUNKAANYAG!!! Vendéglátás. Jó Higiénés Gyakorlat Útmutató. A 2012. 01.05.-ei állapotban. TERVEZET - Jó Higiénés Gyakorlat vendéglátók részére 1/277

!!!MUNKAANYAG!!! Vendéglátás. Jó Higiénés Gyakorlat Útmutató. A 2012. 01.05.-ei állapotban. TERVEZET - Jó Higiénés Gyakorlat vendéglátók részére 1/277 TERVEZET - Jó Higiénés Gyakorlat vendéglátók részére 1/277!!!MUNKAANYAG!!! A 2012. 01.05.-ei állapotban Vendéglátás Jó Higiénés Gyakorlat Útmutató Készítette: Munkapéldány: 2012. január 5. HOZZÁSZÓLÁSI

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/96/EK IRÁNYELVE (2003. január 27.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/96/EK IRÁNYELVE (2003. január 27.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól 2002L0096 HU 01.12.2010 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/96/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2006. december 8-i 1828/2006/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 2006. december 8-i 1828/2006/EK RENDELETE A BIZOTTSÁG 2006. december 8-i 1828/2006/EK RENDELETE az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló

Részletesebben

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2014.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 60/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 165/2014/EU RENDELETE (2014. február 4.) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről,

Részletesebben