az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról"

Átírás

1 32004R0854 Hivatalos Lap L 139, 30/04/2004 o Az Európai Parlament a Tanács 854/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzének megszervezére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződre, különösen annak 152. cikke (4) bekezde b) pontjára, tekintettel a Bizottság javaslatára [1], tekintettel a Gazdasági Szociális Bizottság véleményére [2], a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően, a Szerződ 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3], mivel: (1) A 852/2004/EK európai parlamenti tanácsi rendelet [4] megállapítja az összes élelmiszerre vonatkozó általános higiéniai szabályokat, a 853/2004/EK európai parlamenti tanácsi rendelet [5] megállapítja az állati eredetű termékekre vonatkozó különleges higiéniai szabályokat. (2) Az állati eredetű termékek hatósági ellenőrzére vonatkozó különleges szabályokra van szükség az ilyen termékekhez kapcsolódó egyedi szempontok figyelembevétele érdekében. (3) A különleges ellenőrzi szabályok alkalmazási körének tükröznie kell a 853/2004/EK rendeletben az élelmiszeripari vállalkozókra vonatkozóan megállapított, különleges higiéniai szabályok alkalmazási körét. A tagállamoknak azonban az említett rendelet 1. cikkének (4) bekezdével összhangban megállapított nemzeti szabályok végrehajtása érdekében megfelelő hatósági ellenőrzeket is el kell végezniük. Ezt úgy tehetik meg, hogy e rendelet elveit kiterjesztik az ilyen nemzeti szabályokra. (4) Az állati eredetű termékek hatósági ellenőrzének minden, a közegzség, adott esetben az állatok egzségének jólétének védelme szempontjából fontos szempontra

2 ki kell terjednie. Ezeknek a rendelkezre álló legfrissebb információkra kell alapulniuk, ezért kiigazíthatóknak kell lenniük, mihelyt új információk állnak rendelkezre. (5) Az élelmiszerbiztonságról szóló közösségi jogszabályoknak tudományosan megalapozottaknak kell lenniük. E célból szükség esetén konzultálni kell az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal. (6) A hatósági ellenőrzek jellegének intenzitásának a közegzségügyi kockázatok, az állatok egzsége jóléte adott esetben az elvégzett folyamatok típusa mértéke, valamint az érintett élelmiszeripari vállalkozó értékelén kell alapulnia. (7) Helyénvaló előírni bizonyos különleges ellenőrzi szabályoknak a 852/2004/EK rendeletben a 853/2004/EK rendeletben előírt átlátható eljárás révén történő kiigazítását, hogy azok rugalmasságot biztosítsanak a hagyományos módszereket alkalmazó, kis kapacitású vagy különleges földrajzi korlátokkal bíró régiókban lévő létesítmények egyedi igényeinek kielégíte érdekében. Az eljárásnak lehetővé kell tennie kísérleti projektek elvégzét, hogy új megközelíteket lehessen kipróbálni a hús higiéniai ellenőrze terén. Ez a rugalmasság azonban nem veszélyeztetheti az élelmiszer-higiéniai célkitűzeket. (8) Szükség van a hús előállításának hatósági ellenőrzére annak igazolása érdekében, hogy az élelmiszeripari vállalkozók betartják a higiéniai szabályokat, tiszteletben tartják a közösségi jogszabályokban megállapított kritériumokat célokat. E hatósági ellenőrzeknek ki kell terjedniük az élelmiszeripari vállalkozók tevékenységeinek ellenőrzeinek felülvizsgálataira, beleértve az élelmiszeripari vállalkozók saját ellenőrzeinek ellenőrzét. (9) Tekintetbe véve a hatósági állatorvosok sajátos szakismeretét, helyénvaló, hogy felülvizsgálatokat vizsgálatokat végezzenek a vágóhidakon, a vadfeldolgozólétesítményekben egyes darabolóüzemekben. A tagállamok saját belátásuk szerint dönthetik el, hogy a más típusú létesítmények felülvizsgálataihoz vizsgálataihoz mely személyzet a legmegfelelőbb. (10) Az élő kagylók a halászati termékek előállításának hatósági ellenőrzére van szükség a közösségi jogszabályokban megállapított kritériumok célkitűzek betartásának ellenőrze érdekében. Az élő kagylók előállításának hatósági ellenőrze során különösen a kagylók átmosó termeli területeire, valamint a végtermékre kell összpontosítani. (11) A nyerstej előállításának hatósági ellenőrzére van szükség a közösségi jogszabályokban megállapított kritériumok célkitűzek betartásának ellenőrze érdekében. Az ilyen hatósági ellenőrzek során különösen a tejtermelő gazdaságokra, valamint begyűjtkor a nyerstejre kell összpontosítani. (12) Az e rendeletben meghatározott követelményeket addig nem kell alkalmazni, amíg az új élelmiszer-higiéniai jogszabályok valamennyi hatályba nem lép. Helyénvaló előírni, hogy legalább 18 hónap teljen el az új szabályok hatálybalépe alkalmazása között, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak az érintett ágazatoknak legyen idejük azokhoz alkalmazkodni.

3 (13) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedeket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal [6] összhangban kell elfogadni, ELFOGADTA EZT A RENDELETET: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. cikk Hatály (1) Ez a rendelet az állati eredetű termékek hatósági ellenőrzének megszervezére vonatkozó különleges szabályokat állapítja meg. (2) Ezt a rendeletet kizárólag a 853/2004/EK rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek személyek tekintetében kell alkalmazni. (3) A hatósági ellenőrzek e rendelet szerinti végrehajtása nem érinti az élelmiszeripari vállalkozóknak az élelmiszerjog általános elveiről követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti tanácsi rendeletben [7] megállapított, az élelmiszerbiztonság biztosítására vonatkozó elsődleges jogi felelősségét, valamint kötelezettségeik megszegéből fakadó bármely polgári büntetőjogi felelősségét. 2. cikk Fogalommeghatározások (1) E rendelet alkalmazásában az alábbi fogalommeghatározásokat kell alkalmazni: a) "hatósági ellenőrz": a hatáskörrel rendelkező hatóság által az élelmiszerjog, valamint az állategzségügyi állatjóléti szabályok betartásának vizsgálata érdekében végrehajtott bármilyen ellenőrz; b) "igazolás": meghatározott követelmények teljesülének ellenőrze vizsgálat objektív bizonyíték bemutatása révén; c) "hatáskörrel rendelkező hatóság": egy tagállam állat-egzségügyi ellenőrzek elvégzére hatáskörrel rendelkező központi hatósága vagy bármely más hatóság, amelyre a fenti hatóság ezt a hatáskört átruházta; d) "felülvizsgálat": módszeres független vizsgálat annak megállapítása érdekében, hogy a tevékenységek az azokkal kapcsolatos eredmények megfelelnek-e a tervezett rendelkezeknek, hogy e rendelkezeket hatékonyan hajtják-e végre, alkalmasake a célkitűzek elérére;

4 e) "vizsgálat": létesítmények, állatok élelmiszerek, valamint azok feldolgozásának, élelmiszeripari vállalkozások, azok irányítási termeli rendszereinek beleértve azok dokumentumait, a végtermékek vizsgálatát a takarmányozási gyakorlatokat, valamint a termeli kiindulási anyagok kztermékek származásának rendelteti helyének ellenőrze, minden esetben a jogi követelmények betartásának igazolása érdekében; f) "hatósági állatorvos": ilyen minőségben való eljárásra e rendelettel összhangban megfelelően képesített a hatáskörrel rendelkező hatóság által kijelölt állatorvos; g) "megbízott állatorvos": a hatáskörrel rendelkező hatóság által a nevében a gazdaságok meghatározott hatósági ellenőrzeinek elvégzére kijelölt állatorvos; h) "hatósági segédszemélyzet": ilyen minőségben való eljárásra az e rendelettel összhangban megfelelően képesített a hatáskörrel rendelkező hatóság által kijelölt a hatósági állatorvos felügyelete felelőssége alatt működő személy; i) "állat-egzségügyi jelöl": elhelyezekor a hatósági ellenőrzek e rendelettel összhangban való elvégzét jelző jelöl. (2) Megfelelő esetben, a következő rendeletekben megállapított fogalommeghatározásokat is alkalmazni kell: a) a 178/2002/EK rendelet; b) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egzségügyi előírások megállapításáról szóló, október 3-i 1774/2002/EK európai parlamenti tanácsi rendeletben [8] az "állati melléktermékek", a "TSE-k" (fertőző szivacsos agyvelőbántalmak) a "különleges fertőzi veszélyt jelentő anyag" esetében megállapított fogalommeghatározások; c) a 852/2004/EK rendelet, a "hatáskörrel rendelkező hatóság" fogalommeghatározás kivételével; d) a 853/2004/EK rendelet. II. FEJEZET A KÖZÖSSÉGBELI LÉTESÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK 3. cikk A létesítmények engedélyeze

5 (1) a) Ha a közösségi jogszabályok megkövetelik a létesítmények engedélyezét, a hatáskörrel rendelkező hatóságnak helyszíni szemlét kell tartania. Az érintett tevékenységre vonatkozóan csak akkor engedélyezi a létesítményt, ha az élelmiszeripari vállalkozó bizonyította, hogy megfelel a 852/2004/EK a 853/2004/EK rendelet vonatkozó követelményeinek, valamint egyéb élelmiszerjogi követelményeknek. b) A hatáskörrel rendelkező hatóság ideiglenes engedélyt adhat, ha a helyszíni szemle alapján úgy tűnik, hogy a létesítmény megfelel az infrastruktúrára berendezekre vonatkozó minden követelménynek. Csak akkor ad végleges engedélyt, ha az ideiglenes engedély megadásától számított három hónapon belül elvégzett újabb helyszíni szemle alapján úgy tűnik, hogy a létesítmény megfelel az a) pontban említett egyéb követelményeknek. Ha egyértelmű előrelép történt, de a létesítmény még mindig nem felel meg minden ilyen követelménynek, a hatáskörrel rendelkező hatóság meghosszabbíthatja az ideiglenes engedélyt. A ideiglenes engedély időtartama azonban összességében nem haladhatja meg a hat hónapot. (2) Tagállami lobogó alatt közlekedő feldolgozó fagyasztó hajók esetében szükség esetén az ideiglenes engedély más létesítményekre alkalmazandó három- hathónapos maximális időtartama meghosszabbítható. Az ideiglenes engedély teljes ideje azonban nem haladhatja meg a 12 hónapot. Az ilyen hajók vizsgálata a III. mellékletben meghatározottak szerint történik. (3) A hatáskörrel rendelkező hatóság valamennyi beleértve az ideiglenes engedéllyel rendelkező létesítményt engedélyezett létesítménynek engedélyszámot ad, amely az előállított állati eredetű termék típusát jelző kódokkal egzíthető ki. A nagykereskedelmi piacok esetében az engedélyszám az állati eredetű termékeket értékesítő vagy előállító egységeket vagy ilyen egységek csoportjait jelző másodlagos számokkal egzíthető ki. (4) a) A hatáskörrel rendelkező hatóság folyamatosan felülvizsgálja a létesítmények engedélyét, amikor a 4 8. cikkel összhangban hatósági ellenőrzeket tart. b) Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság súlyos hiányosságokat tár fel, vagy ismételten le kell állítania az előállítást valamely létesítményben, az élelmiszeripari vállalkozó nem képes megfelelő garanciákat szolgáltatni a jövőbeni előállítással kapcsolatban, a hatáskörrel rendelkező hatóság eljárásokat indít a létesítmény engedélyének visszavonására. A hatáskörrel rendelkező hatóságnak azonban elegendő felfüggeszteni valamely létesítmény engedélyét, ha az élelmiszeripari vállalkozó garantálni tudja, hogy szerű időn belül kiküszöböli a hiányosságokat. c) Nagykereskedelmi piacok esetében a hatáskörrel rendelkező hatóság visszavonhatja, vagy meghatározott egységek vagy egységek csoportjai esetében felfüggesztheti az engedélyt. (5) Az (1), (2) (3) bekezdt a következőkre kell alkalmazni: a) azon létesítmények, amelyek e rendelet alkalmazásának időpontjában vagy ezt követően kezdik meg az állati eredetű termékek forgalomba hozatalát;

6 b) azon létesítmények, amelyek már forgalomba hoznak állati eredetű termékeket, de amelyek esetében korábban nem volt engedélyezi követelmény. Ez utóbbi esetben a hatáskörrel rendelkező hatóság által végzett, az (1) bekezd szerint megkövetelt helyszíni szemlét a lehető leghamarabb megtartják. A (4) bekezdt azokra az engedélyezett létesítményekre is alkalmazni kell, amelyek az e rendelet alkalmazását közvetlenül megelőző közösségi jogszabályokkal összhangban hoztak forgalomba állati eredetű termékeket. (6) A tagállamok naprakz jegyzéket vezetnek az engedélyezett létesítményekről, feltüntetve azok engedélyszámait más vonatkozó információkat, ezeket a 19. cikk (2) bekezdében említett eljárással összhangban meghatározható módon a tagállamok a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszik. 4. cikk A hatósági ellenőrzek általános elvei az e rendelet hatálya alá tartozó minden állati eredetű termék tekintetében (1) A tagállamok biztosítják, hogy az élelmiszeripari vállalkozók a hatáskörrel rendelkező hatóságok által elvégzett hatósági ellenőrzek eredményes végrehajtásának biztosításához szükséges minden segítséget megadnak. Különösen - hozzáfért biztosítanak minden épülethez, helyiséghez, berendezhez egyéb infrastruktúrához; - rendelkezre bocsátják az e rendelet alapján kötelező vagy a hatáskörrel rendelkező hatóság által a helyzet megítéléhez szükségesnek vélt minden dokumentumot nyilvántartást. (2) A hatáskörrel rendelkező hatóság hatósági ellenőrzeket végez annak igazolása érdekében, hogy az élelmiszeripari vállalkozók megfelelnek az alábbiak követelményeinek: a) a 852/2004/EK rendelet; b) a 853/2004/EK rendelet; c) az 1774/2002/EK rendelet. (3) Az (1) bekezdben említett hatósági ellenőrzek tartalmazzák a következőket: a) a helyes higiéniai gyakorlatok felülvizsgálata a veszélyelemzre, kritikus szabályozási pontokra (HACCP) alapuló eljárások; b) az 5 8. cikkben meghatározott hatósági ellenőrzek;

7 c) a mellékletekben meghatározott bármely különös felülvizsgálati feladat. (4) A helyes higiéniai gyakorlatok felülvizsgálata igazolja, hogy az élelmiszeripari vállalkozók folyamatosan megfelelően alkalmazzák legalább az alábbiakkal kapcsolatos eljárásokat: a) az élelmiszerláncra vonatkozó információk ellenőrze; b) a létesítmények berendezek terveze karbantartása; c) működ előtti, működ alatti működ utáni higiénia; d) személyi higiénia; e) higiéniai munkafolyamati képz; f) kártevők elleni küzdelem; g) vízminőség; h) hőmérséklet-szabályozás; i) a létesítménybe bekerülő az azt elhagyó élelmiszer, valamint bármely kísérő dokumentáció ellenőrze. (5) A HACCP-alapú eljárások felülvizsgálata igazolja, hogy az élelmiszeripari vállalkozók folyamatosan megfelelően alkalmazzák az ilyen eljárásokat, különös tekintettel annak biztosítására, hogy az eljárások a 853/2004/EK rendelet II. mellékletének II. szakaszában meghatározott garanciákkal szolgálnak. Különösen azt határozzák meg, hogy az eljárások a lehető legnagyobb mértékig biztosítják-e, hogy az állati eredetű termékek: a) megfelelnek a közösségi jogszabályokban megállapított mikrobiológiai kritériumoknak; b) megfelelnek a szermaradványokra, szennyező anyagokra tiltott anyagokra vonatkozó közösségi jogszabályoknak; c) nem tartalmaznak fizikai veszélyeket, például idegen testeket. Amennyiben az élelmiszeripari vállalkozó a 852/2004/EK rendelet 5. cikkével összhangban a saját egyedi eljárásainak létrehozása helyett a HACCP elveinek alkalmazására vonatkozó útmutatóban megállapított eljárásokat alkalmazza, a felülvizsgálat az említett útmutatók helyes használatára is kiterjed.

8 (6) Az egyéb nyomon követhetőségi követelmények betartásának ellenőrzén túlmenően, a 853/2004/EK rendelettel összhangban engedélyezett minden létesítményben ellenőrzik az említett rendelet követelményeinek betartását az azonosító jelek alkalmazása tekintetében. (7) A friss húst forgalomba hozó vágóhidak, vadfeldolgozó-létesítmények darabolóüzemek esetében a (3) (4) bekezdben említett felülvizsgálati feladatokat hatósági állatorvos végzi el. (8) A felülvizsgálati feladatok elvégzekor a hatáskörrel rendelkező hatóság különös gondot fordít az alábbiakra: a) annak megállapítása, hogy a személyzet a személyzetnek a létesítményben végzett tevékenységei a termeli folyamat minden szakaszában megfelelnek-e az (1) bekezd a) b) pontjában említett rendeletek vonatkozó követelményeinek. A felülvizsgálat támogatása érdekében a hatáskörrel rendelkező hatóság teljesítményvizsgálatokat végezhet annak megállapítására, hogy a személyzet teljesítménye megfelel a meghatározott paramétereknek; b) az élelmiszeripari vállalkozó megfelelő nyilvántartásainak ellenőrze; c) szükség esetén mintavétel laboratóriumi vizsgálat céljából; d) a figyelembe vett elemek a felülvizsgálat megállapításainak dokumentálása. (9) Az egyes intézmények esetében a felülvizsgálati feladatok jellege intenzitása a becsült kockázattól függ. E célból a hatáskörrel rendelkező hatóság rendszeresen felméri az alábbiakat: a) köz- adott esetben állat-egzségügyi kockázatok; b) a vágóhidak esetében az állatjóléti szempontok; c) az elvégzett folyamatok típusa mértéke; d) az élelmiszeripari vállalkozónak az élelmiszerjog betartására vonatkozó korábbi nyilvántartása. 5. cikk Friss hús A tagállamok biztosítják a friss húsnak az I. melléklettel összhangban történő hatósági ellenőrzeinek elvégzét.

9 1. A friss húst forgalomba hozó vágóhidakon, vadfeldolgozó-létesítményekben darabolóüzemekben a hatósági állatorvos vizsgálatot végez az I. melléklet II. fejezetének I. szakaszában foglalt általános követelményekkel a IV. szakasz különleges követelményeivel összhangban, különös tekintettel az alábbiakra: a) az élelmiszerláncra vonatkozó információ; b) levágást megelőző vágóhídi élőállat-vizsgálat; c) állatjólét; d) levágást követő húsvizsgálat; e) különleges fertőzi veszélyt jelentő anyagok egyéb állati melléktermékek; f) laboratóriumi vizsgálat. 2. A patás háziállatok, a nyúlfélék kivételével a tenyztett emlős vadak a nagyvadak állati testeinek, valamint a hasított féltestek, negyedek, a féltestek három nagykereskedelmi darabra vágásának eredményeként létrejövő darabok állategzségügyi jelölét az I. melléklet III. fejezetének I. szakaszával összhangban a vágóhidakon a vadfeldolgozó-létesítményekben végzik el. Az állat-egzségügyi jelölek elhelyeze a hatósági állatorvos által vagy annak felügyelete alatt történik, ha a hatósági ellenőrz nem tárt fel olyan hiányosságot, amely miatt a hús emberi fogyasztásra alkalmatlan lenne. 3. Az pontban említett ellenőrzek elvégze után a hatósági állatorvos az I. melléklet II. szakaszában meghatározottak szerint megfelelő intézkedeket tesz, különösen az alábbiak tekintetében: a) a vizsgálat eredményeinek közle; b) az élelmiszerláncra vonatkozó információval kapcsolatos döntek; c) az élő állatokkal kapcsolatos döntek; d) az állatjóléttel kapcsolatos döntek; e) a hússal kapcsolatos döntek. 4. A hatósági segédszemélyzet az I. fejezet III. szakaszában meghatározottak szerint segítséget nyújthat a hatósági állatorvosnak az I. melléklet I. II. szakaszával összhangban elvégzett hatósági ellenőrzek során. Ez esetben a hatósági segédszemélyzet egy független csoport rzeként működik.

10 5. a) A tagállamoknak biztosítani kell, hogy elegendő számú hatósági személyzet áll rendelkezre az I. mellékletben megkövetelt hatósági ellenőrzek II. fejezet III. szakaszában meghatározott gyakoriságú elvégzére. b) Kockázatalapú megközelítt kell alkalmazni annak felmére érdekében, hogy milyen számú hatósági személyzet jelenléte szükséges bármely adott vágóhíd vágóvonalán. Az érintett hatósági személyzet számát a hatáskörrel rendelkező hatóság határozza meg, annak lehetővé kell tennie e rendelet minden követelményének teljesülét. 6. a) A tagállamok engedélyezhetik a vágóhídi személyzet rzére, hogy az I. melléklet III. szakasza III. fejezetének A. rzével összhangban a hatósági állatorvos felügyelete alatt a hatósági vizsgálatoknál a baromfi nyúlfélék húsának előállításával kapcsolatos feladatok elvégzével segítséget nyújtsanak. Ez esetben biztosítják, hogy az ilyen feladatokat elvégző személyzet: i. az említett rendelkezekkel összhangban képesített képzt kap; ii. az előállításban rzt vevő személyzettől függetlenül jár el; iii. minden hiányosságot jelent a hatósági állatorvosnak. b) A tagállamok engedélyezhetik a vágóhídi személyzet számára azt is, hogy az I. melléklet III. szakasza III. fejezetének B. rzével összhangban meghatározott mintavételi vizsgálati feladatokat végezzenek el. 7. A tagállamok biztosítják, hogy a hatósági állatorvosok a hatósági kisegítő személyzet az I. melléklet III. szakaszának IV. fejezetével összhangban képesített képzt kap. 6. cikk Élő kagylók A tagállamok biztosítják, hogy az élő kagylók, az élő tüskbőrűek, az élő zsákállatok az élő tengeri csigák termele forgalomba hozatala során a II. mellékletben előírt hatósági ellenőrzeket elvégzik. 7. cikk Halászati termékek A tagállamok biztosítják, hogy a halászati termékek hatósági ellenőrze a III. melléklettel összhangban zajlik. 8. cikk Nyerstej tejtermékek

11 A tagállamok biztosítják, hogy a nyerstej tejtermékek hatósági ellenőrze az I. melléklettel összhangban zajlik. 9. cikk Intézkedek mulasztás esetén (1) Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság a 4. cikk (2) bekezdének a) b) pontjában említett rendeletekkel kapcsolatos mulasztást tár fel, akkor megteszi a megfelelő intézkedeket annak biztosítása érdekében, hogy az élelmiszeripari vállalkozó orvosolja a helyzetet. A megteendő intézkedekről történő dönt során, a hatáskörrel rendelkező hatóság figyelembe veszi a mulasztás jellegét az élelmiszeripari vállalkozóra a szabályok megsértével kapcsolatban vonatkozó korábbi adatokat. (2) Az ilyen intézked adott esetben az alábbi rendelkezekből állhat: a) higiéniai eljárás, illetve az állati eredetű termékek biztonságának vagy a vonatkozó jogi követelmények betartásának biztosításához szükségesnek tartott bármely más helyesbítő intézked előírása; b) az állati eredetű termékek forgalomba hozatalának, behozatalának vagy kivitelének korlátozása vagy megtiltása; c) az állati eredetű termékek figyelemmel kísére, vagy szükség esetén azok bevonásának, visszahívásának, /vagy megsemmisítének elrendele; d) az állati eredetű termékek felhasználásának engedélyeze az eredeti rendeltettől eltérő célra; e) az érintett élelmiszeripari vállalkozás tevékenységeinek meghatározott időre történő felfüggeszte, illetve a vállalkozás teljes vagy rzleges bezárása; f) a létesítmény engedélyének felfüggeszte vagy visszavonása; g) a harmadik országokból érkező szállítmányok esetében lefoglalás, amelyet megsemmisít vagy visszaküld követ; h) a hatáskörrel rendelkező hatóság által helyénvalónak tartott bármely más intézked. (3) A hatáskörrel rendelkező hatóság ellátja az érintett élelmiszeripari vállalkozót vagy annak képviselőjét az alábbiakkal: a) az (1) bekezdsel összhangban megteendő intézkedsel kapcsolatos határozatra vonatkozó írásbeli értesít, a határozat indokolásával együtt; b) a határozatok elleni fellebbezi jogra, az alkalmazandó eljárásokra határidőkre vonatkozó tájékoztatás.

12 A hatáskörrel rendelkező hatóság adott esetben a küldő tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát is értesíti határozatáról. III. FEJEZET A BEHOZATALLAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK 10. cikk Általános elvek feltételek A 178/2002/EK rendelet 11. cikkében megállapított elvek feltételek egységes alkalmazásának biztosítása érdekében az e fejezetben megállapított eljárásokat kell alkalmazni. 11. cikk Azon harmadik országok vagy a harmadik országok azon területeinek jegyzékei, ahonnan egyes állati eredetű termékek behozatala megengedett (1) Állati eredetű termékek csak a 19. cikk (2) bekezdében említett eljárással összhangban összeállított naprakszé tett jegyzéken szereplő harmadik országból vagy harmadik ország bizonyos területeiről hozhatók be. (2) Valamely harmadik ország csak akkor szerepel az ilyen jegyzékeken, ha az adott harmadik országban közösségi ellenőrz történt, amely bizonyítja, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság biztosítja a (4) bekezdben meghatározott, megfelelő garanciákat. Valamely harmadik ország azonban közösségi ellenőrz elvégze nélkül is szerepelhet az ilyen jegyzékeken, ha: a) a 18. cikk (18) bekezdével összhangban meghatározott kockázat azt nem teszi szükségessé; b) egy adott harmadik országnak az (1) bekezdnek megfelelő jegyzékbe történő felvételekor megállapítják, hogy más információk tanúsága szerint a hatáskörrel rendelkező hatóság biztosítja a szükséges garanciákat. (3) Az e cikkel összhangban összeállított jegyzékek kombinálhatók más, köz- állategzségügyi célból összeállított jegyzékekkel. (4) A jegyzékek összeállításakor vagy naprakszé tételekor különös figyelmet fordítanak a következő kritériumokra: a) a harmadik ország alábbiakkal kapcsolatos jogszabályai: i. állati eredetű termékek;

13 ii. állatgyógyászati kzítmények használata, beleértve az azok megtiltásával vagy engedélyezével, forgalmazásával, forgalomba hozatalával, valamint azok beadásával vizsgálatával kapcsolatos szabályokat; iii. a takarmányok elkzíte használata, beleértve az adalékanyagok használatával a gyógyszeres takarmányok elkzítével használatával kapcsolatos eljárásokat, valamint a takarmányok végtermékek elkzíte során felhasznált nyersanyagok higiéniai minőségét; b) a harmadik országok hatáskörrel rendelkező hatóságainak szervezete, azok hatáskörei függetlensége, felügyelete az alkalmazandó jogszabályok eredményes végrehajtásához rendelkezükre álló hatáskör; c) a hatósági ellenőrzekben rztvevő személyzet képze; d) a hatáskörrel rendelkező hatóságok rendelkezére álló források, beleértve a diagnosztikai létesítményeket; e) prioritásokon alapuló, dokumentált ellenőrzi eljárások ellenőrzi rendszerek megléte működe; f) adott esetben az állat-egzségügyi helyzet, valamint a Bizottság az érintett nemzetközi szervezetek felé az állatbetegségek kitörére vonatkozó bejelenti eljárás; g) az állatok állati eredetű termékek behozatalára vonatkozó hatósági ellenőrzek mértéke működe; h) azok a garanciák, amelyeket a harmadik ország tud adni a közösségi követelmények vagy azzal egyenértékű követelmények betartásáról; i) a közösségbe szánt állati eredetű termékek esetében a termelre, előállításra, kezelre, tárolásra feladásra ténylegesen alkalmazott higiéniai feltételek; j) harmadik országból származó termék forgalomba hozatalával kapcsolatos bármilyen tapasztalat bármely elvégzett importellenőrz eredménye; k) a harmadik országban elvégzett közösségi ellenőrz eredményei, különösen a hatáskörrel rendelkező hatóságok értékelének eredményei a hatáskörrel rendelkező hatóságok által a közösségi ellenőrzt követően nekik címzett ajánlások szerint megtett intézkedek; l) az engedélyezett zoonózis-védelmi programok megléte, végrehajtása közle; m) az engedélyezett maradékanyag-vizsgálati programok megléte, végrehajtása közle.

14 (5) A Bizottság meghozza az ahhoz szükséges rendelkezeket, hogy az e cikkel összhangban összeállított vagy naprakszé tett minden jegyzék naprakz változatai a nyilvánosság. számára hozzáférhetők legyenek. 12. cikk Azon létesítmények jegyzéke, amelyekből egyes állati eredetű termékek behozatala megengedett (1) Állati eredetű termékek kizárólag akkor hozhatók be a Közösségbe, ha azokat olyan létesítményekben adták fel, nyerték ki vagy kzítették el, amelyek szerepelnek az e cikkel összhangban összeállított naprakszé tett jegyzékeken, kivéve: a) ha a 19. cikk (2) bekezdében említett eljárással összhangban eseti alapon olyan dönt születik, hogy az adott harmadik ország által a meghatározott állati eredetű termékek behozatalával kapcsolatban nyújtott garanciák olyanok, hogy a (2) bekezd követelményei betartásának biztosításához szükségtelen az e cikkben előírt eljárás; b) az V. mellékletben említett esetekben. Ezen túlmenően friss hús, darált hús, előkzített hús, húskzítmények, mechanikusan lefejtett hús (MSM) kizárólag akkor hozható be a Közösségbe, ha azokat az e cikkel összhangban összeállított naprakszé tett jegyzékeken szereplő vágóhidakon darabolóüzemekben vagy engedélyezett közösségi létesítményekben nyert húsból kzítették. (2) Valamely létesítményt kizárólag akkor lehet ilyen jegyzékbe felvenni, ha a származás szerinti harmadik ország hatáskörrel rendelkező hatósága biztosítja, hogy: a) a létesítmény az érintett állati eredetű termékek előállítása során felhasznált állati eredetű nyersanyagot kezelő bármely létesítménnyel együtt megfelel a vonatkozó közösségi követelményeknek, különösen a 853/2004/EK rendelet követelményeinek, illetve olyan követelményeknek, amelyekről az adott harmadik országnak az érintett jegyzékbe a 11. cikkel összhangban való felvételéről hozott dönt során megállapították, hogy az említett követelményekkel egyenértékűek; b) az adott harmadik országban hatósági ellenőrző szolgálat felügyeli a létesítményeket, szükség esetén minden információt a Bizottság rendelkezére bocsát a nyersanyagokat szolgáltató létesítményekről; c) tényleges hatáskörrel rendelkezik a létesítményből a Közösségbe irányuló kivitel leállítására, amennyiben a létesítmény nem felel meg az a) pontban említett követelményeknek.

15 (3) A 11. cikkel összhangban összeállított naprakz jegyzékeken szereplő harmadik országok hatáskörrel rendelkező hatóságai biztosítják a létesítmények (1) bekezdben említett jegyzékeinek összeállítását, naprakszé tételét a Bizottsággal való közlét. (4) a) A Bizottság megadja az érintett harmadik országok hatáskörrel rendelkező hatóságaitól a (3) bekezdsel összhangban kapott új vagy naprakz jegyzékekről szóló rendszeres értesít céljára a tagállamok által kijelölt kapcsolattartási pontokat. b) Ha a Bizottság értesítétől számított 20 munkanapon belül egyetlen tagállam sem emel kifogást az új vagy naprakz jegyzék ellen, a jegyzéken szereplő létesítményekből történő behozatalokat a jegyzéknek Bizottság általi nyilvánosságra hozatala után 10 nappal engedélyezik. c) A Bizottság amennyiben legalább egy tagállamtól írásbeli megjegyzt kap, vagy ha úgy véli, hogy szükség van a jegyzék módosítására olyan vonatkozó információk ismeretében, mint a közösségi vizsgálati jelentek vagy a sürgősségi riasztórendszeren kapott értesít tájékoztat minden tagállamot, adott esetben a 19. cikk (2) bekezdében említett eljárással összhangban történő dönthozatal céljából felveszi az ügyet az Élelmiszerlánc- Állat-egzségügyi Állandó Bizottság következő ülének napirendjére. (5) A Bizottság biztosítja, hogy minden jegyzék naprakz változata a nyilvánosság számára hozzáférhető. 13. cikk Élő kagylók, tüskbőrűek, zsákállatok tengeri csigák (1) A 12. cikk (1) bekezdének b) pontja ellenére az élő kagylóknak, tüskbőrűeknek, zsákállatoknak tengeri csigáknak olyan harmadik országbeli termeli területekről kell származniuk, amelyek szerepelnek a 12. cikkel összhangban összeállított naprakszé tett jegyzékeken. (2) Az (1) bekezdben meghatározott követelményt nem kell alkalmazni az osztályozott termeli területeken kívül betakarított fűskagylókra (Pectinidae). A fűskagylók vonatkozásában azonban a II. melléklet III. fejezetével összhangban hatósági ellenőrzt végeznek. (3) a) Az (1) bekezdben említett jegyzékek összeállítását megelőzően különös figyelmet fordítanak azokra a garanciákra, amelyeket a harmadik ország hatáskörrel rendelkező hatósága tud nyújtani az e rendeletben szereplő, a termeli övezetek besorolására ellenőrzére vonatkozó követelmények betartásával kapcsolatban. b) Közösségi ellenőrző helyszíni szemlét tartanak az ilyen jegyzékek összeállítása előtt, kivéve, ha: i. a 18. cikk (18) bekezdével összhangban meghatározott kockázat ezt nem indokolja;

16 ii. egy adott termeli területnek az (1) bekezdnek megfelelő jegyzékbe történő felvételére vonatkozó dönt során, úgy vélik, hogy más információk szerint a hatáskörrel rendelkező hatóság nyújtja a szükséges garanciákat. (4) A Bizottság meghozza az ahhoz szükséges rendelkezeket, hogy az e cikkel összhangban összeállított vagy naprakszé tett minden jegyzék naprakz változatai a nyilvánosság számára hozzáférhetők legyenek. 14. cikk Okmányok (1) A Közösségbe való behozatal esetén az állati eredetű termékek szállítmányait a VI. mellékletben megállapított követelményeknek megfelelő okmány kíséri. (2) Az okmány tanúsítja, hogy a termékek megfelelnek az alábbiaknak: a) az ilyen termékekre vonatkozóan a 852/2004/EK rendeletnek a 853/2004/EK rendeletnek megfelelően megállapított követelmények vagy az e követelményekkel egyenértékű rendelkezek; b) a 18. cikk (19) bekezdével összhangban megállapított bármely különleges behozatali feltétel. (3) Az okmányok tartalmazhatnak a köz- állat-egzségügyre vonatkozó más közösségi jogszabályokkal összhangban megkövetelt rzleteket is. (4) Az (1) bekezd alól a 19. cikk (2) bekezdében említett eljárással összhangban mentesség adható, ha az e cikk (2) bekezdében említett garanciák megszerze más módon is lehetséges. 15. cikk A halászati termékekre vonatkozó különleges rendelkezek (1) Az e fejezetben megállapított eljárásokat nem kell alkalmazni a valamely harmadik ország lobogója alatt közlekedő halászhajóról közvetlenül a Közösségben kirakodott friss halászati termékekre. Az ilyen halászati termékekre vonatkozó hatósági ellenőrzeket a III. melléklettel összhangban végzik el. (2) a) A valamely harmadik ország lobogója alatt közlekedő feldolgozó vagy fagyasztó hajóról behozott halászati termékeknek olyan hajókról kell származniuk, amelyek szerepelnek a 12. cikk (4) bekezdében meghatározott eljárással összhangban összeállított naprakz jegyzéken.

17 b) A 12. cikk (2) bekezdének b) pontjától eltérve azonban valamely hajó felvehető még az ilyen jegyzékekre, az alábbiak szerint: i. a hajó lobogója szerinti harmadik ország hatáskörrel rendelkező hatósága egy másik, olyan harmadik ország hatáskörrel rendelkező hatóságának együttes nyilatkozata alapján, amelyre az előbbi harmadik ország az érintett hajó átvizsgálásának felelősségét azzal a feltétellel ruházta át, hogy: - az említett harmadik ország szerepel azon harmadik országoknak a 11. cikkel összhangban összeállított jegyzékén, amelyekből a halászati termékek behozatala engedélyezett; - az érintett hajóról származó, a Közösségben történő forgalomba hozatalra szánt minden halászati terméket közvetlenül az említett harmadik országban rakodják ki; - az említett harmadik ország hatáskörrel rendelkező hatósága átvizsgálta a hajót, kijelentette, hogy az megfelel a közösségi követelményeknek; - az említett harmadik ország hatáskörrel rendelkező hatósága kijelentette, hogy rendszeresen átvizsgálja a hajót annak biztosítása érdekében, hogy az továbbra is megfeleljen a közösségi követelményeknek; vagy ii. a hajó lobogója szerinti harmadik ország hatáskörrel rendelkező hatósága valamely olyan tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának együttes nyilatkozata alapján, amelyre az előbbi harmadik ország az érintett hajó átvizsgálásának felelősségét azzal a feltétellel ruházta át, hogy: - az érintett hajóról származó, a Közösségben történő forgalomba hozatalra szánt minden halászati terméket közvetlenül az említett tagállamban rakodják ki; - az említett tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága átvizsgálta a hajót, kijelentette, hogy az megfelel a közösségi követelményeknek; - az említett tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága kijelentette, hogy rendszeresen átvizsgálja a hajót annak biztosítása érdekében, hogy az továbbra is megfeleljen a közösségi követelményeknek. c) A Bizottság meghozza az ahhoz szükséges rendelkezeket, hogy az e cikkel összhangban összeállított vagy naprakszé tett minden jegyzék naprakz változatai a nyilvánosság számára hozzáférhetők legyenek. (3) Amennyiben a halászati termékek behozatala közvetlenül halász- vagy fagyasztó hajóról történik, a kapitány által aláírt okmány a 14. cikkben előírt okmány helyébe léphet.

18 (4) Az e cikk végrehajtására vonatkozó rzletes szabályok a 19. cikk (2) bekezdében említett eljárással összhangban állapíthatók meg. IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 16. cikk Végrehajtási intézkedek átmeneti intézkedek A végrehajtási intézkedek átmeneti rendelkezek a 19. cikk (2) bekezdében említett eljárással összhangban állapíthatók meg. 17. cikk A mellékletek módosítása kiigazítása (1) A tudományos műszaki fejlőd figyelembevétele érdekében az I., II., III., IV., V. VI. melléklet a 19. cikk (2) bekezdében említett eljárással összhangban módosítható vagy kiegzíthető. (2) Az I., II., III., IV., V. VI. melléklet alól a 19. cikk (2) bekezdében említett eljárással összhangban mentesség adható, feltéve, hogy az nem érinti az e rendelet célkitűzeinek elérét. (3) A tagállamok e rendelet célkitűzei elérének veszélyeztete nélkül a (4) (7) bekezdsel összhangban az I. mellékletben megállapított követelményeket kiigazító nemzeti intézkedeket fogadhatnak el. (4) A (3) bekezdben említett nemzeti intézkedek: a) célja: i. a hagyományos módszerek folyamatos használatának lehetővé tétele az élelmiszer előállításának, feldolgozásának vagy forgalmazásának bármely szakaszában; ii. kis kapacitású vagy különleges földrajzi korlátokkal bíró régiókban elhelyezkedő élelmiszeripari vállalkozások igényeinek kielégíte; vagy iii. kísérleti projektek elvégzének engedélyeze, új megközelítek kipróbálásának lehetővé tétele érdekében a hús higiéniai ellenőrze terén; b) különösen az I. melléklet alábbi elemeit érintik: i. az élelmiszerláncra vonatkozó információ; ii. a hatáskörrel rendelkező hatóság jelenléte a létesítményekben.

19 (5) Az a tagállam, amely a (3) bekezdben említett bekezd szerint nemzeti intézkedeket kíván elfogadni, értesíti erről a Bizottságot a többi tagállamot. Minden egyes értesít: a) rzletes leírást nyújt az adott tagállam által kiigazítandónak ítélt követelményekről, valamint a tervezett kiigazítás jellegéről; b) leírja az érintett létesítményeket; c) magyarázatot ad a kiigazítás okairól, adott esetben beleértve a végrehajtott veszélyelemz az annak biztosítására meghozandó intézkedek összefoglalóját, hogy a kiigazítás ne veszélyeztesse e rendelet célkitűzeinek elérét; d) megad minden más vonatkozó információt. (6) A többi tagállamnak az (5) bekezdben említett értesít kézhezvételétől számítva három hónap áll rendelkezére, hogy írásban zrevételeket küldjön a Bizottságnak. A Bizottság konzultálhat, amennyiben legalább egy tagállamtól írásban zrevételt kap konzultálnia kell a tagállamokkal a 19. cikk (1) bekezdben említett bizottság keretében. A Bizottság a 19. cikk (2) bekezdében említett eljárással összhangban határozhat arról, hogy az előirányzott intézkedek szükség esetén a megfelelő módosításokra is figyelemmel végrehajthatók-e. A Bizottság adott esetben e cikk (1) vagy (2) bekezdével összhangban általános intézkedeket javasolhat. (7) Valamely tagállam az I. melléklet előírásait kiigazító nemzeti intézkedeket csak a következők szerint fogadhat el: a) a (6) bekezdsel összhangban elfogadott határozatnak megfelelően; b) ha a (6) bekezdben említett időszak lejárta után egy hónappal a Bizottság nem tájékoztatta a tagállamokat arról, hogy írásbeli zrevételeket kapott, vagy hogy a (6) bekezdsel összhangban egy határozat elfogadását szándékozik javasolni. (8) Ha egy tagállam a (3) (7) bekezdsel összhangban a hús higiéniai ellenőrzére vonatkozó új megközelít kipróbálását célzó kísérleti projektet megvalósító nemzeti intézkedeket fogad el, a tagállam tájékoztatja az eredményekről a Bizottságot, amint azok rendelkezre állnak. A Bizottság ekkor mérlegeli, javasoljon-e általános intézkedeket az (1) bekezdsel összhangban. 18. cikk Egyedi határozatok A 16. cikk a 17. cikk (1) bekezde általános jellegének sérelme nélkül a 19. cikk (2) bekezdében említett eljárással összhangban végrehajtási intézkedek állapíthatók meg, illetve az I., II., III., IV., V. vagy VI. melléklettel kapcsolatban módosítások fogadhatók el az alábbiak meghatározása érdekében:

20 1. az élelmiszeripari vállalkozók azok személyzetének teljesítményértékelére irányuló vizsgálatok; 2. a vizsgálati eredmények közlére szolgáló módszer; 3. kritériumok annak meghatározására, hogy a kockázatelemz alapján a hatósági állatorvosnak mikor nem kell jelen lennie a vágóhidakon vadfeldolgozólétesítményekben a levágást megelőző vágóhídi élőállat-vizsgálat a levágást követő húsvizsgálat során; 4. az elvégzett vizsgálatok tartalmával kapcsolatos szabályok a hatósági állatorvosok hatósági kisegítő személyzet számára; 5. a létesítmények higiénéjével kapcsolatos folyamatellenőrz mikrobiológiai kritériumai; 6. alternatív eljárások, szerológiai egyéb laboratóriumi tesztek, amelyek legalább az I. melléklet IV. szakaszában leírt, egyedi, levágást követő húsvizsgálati eljárásokkal egyenértékű garanciákat nyújtanak, ezért a hatáskörrel rendelkező hatóság ilyen irányú dönte esetén helyettesíthetik azokat; 7. azok a körülmények, amelyek között az I. melléklet IV. szakaszában leírt, egyedi, levágást követő húsvizsgálati eljárások némelyike nem szükséges, tekintettel a származási gazdaságra, régióra országra, valamint a kockázatelemz elveire; 8. a laboratóriumi vizsgálat szabályai; 9. a hús esetében borsókakór trichinellózis ellen alkalmazott fagyasztásos kezel; 10. gazdaságok régiók hivatalos borsóka- trichinella mentessé nyilvánításának feltételei; 11. az I. melléklet IV. szakaszának IX. fejezetében említett feltételek vizsgálatakor alkalmazandó módszerek; 12. a hízósertek esetében az ellenőrzött tartási feltételekre az integrált termeli rendszerekre vonatkozó kritériumok; 13. az élő kagylók termeszti átmosó területeinek osztályozására vonatkozó kritériumok a megfelelő közösségi referencialaboratóriummal együttműködve, beleértve az alábbiakat: a) a tengeri biotoxinok határértékei laboratóriumi vizsgálati módszerei, b) a vírusok vizsgálatára szolgáló eljárások a virológiai előírások, c) a kritériumok betartásának ellenőrze érdekében alkalmazandó mintavételi tervek, módszerek analitikai tűrhatárok;

Az Európai Parlament és a Tanács 854/2004/EK rendelete

Az Európai Parlament és a Tanács 854/2004/EK rendelete Az Európai Parlament a Tanács 854/2004/EK rendelete Az Európai Parlament a Tanács 854/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzének megszervezére

Részletesebben

A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA

A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA 854/2004/EK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE AZ EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSÉNEK MEGSZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2004R0853 HU 15.07.2010 008.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 853/2004/EK RENDELETE

Részletesebben

2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/3 RENDELETEK

2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/3 RENDELETEK 2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/3 RENDELETEK A BIZOTTSÁG 955/2010/EU RENDELETE (2010. október 22.) a 798/2008/EK rendeletnek a Newcastle-betegség elleni vakcinák felhasználása tekintetében

Részletesebben

14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA

14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA 14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 32004R0853 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA L 139/55 Az Európai Parlament a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati eredetű élelmiszerek

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete. (2004. április 29.)

Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete. (2004. április 29.) Az Európai Parlament a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete

Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete Az Európai Parlament a Tanács 853/2004/EK rendelete Az Európai Parlament a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról

Részletesebben

2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/25

2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/25 2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/25 A BIZOTTSÁG 284/2011/EU RENDELETE (2011. március 22.) a Kínai Népköztársaságból és Hongkong Különleges Közigazgatási Területről származó vagy ott feladott

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE (XXX)

A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 (POOL/E3/2013/10387/10387R1- EN.doc) D030733/02 [ ](2013) XXX draft A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE (XXX) a folyékony olaj és zsír tengeri szállítása

Részletesebben

A HÚSBAN ELŐFORDULÓ TRICHINELLA HATÓSÁGI VIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES VIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK

A HÚSBAN ELŐFORDULÓ TRICHINELLA HATÓSÁGI VIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES VIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK A HÚSBAN ELŐFORDULÓ TRICHINELLA HATÓSÁGI VIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES VIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK Húsvizsgálat Miskolc 2008. február 11-14. 2 Állatszállítás 3 4 Az állatszállítás jogszabályi háttere 52/2003.

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére és 152. cikke (4) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére és 152. cikke (4) bekezdésének b) pontjára, Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

L 115/40 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.4.28.

L 115/40 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.4.28. L 115/40 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.4.28. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2006. április 21.) a fotózselatin behozatalát illetően a 2004/407/EK bizottsági rendelet módosításáról (az értesítés a C(2006)

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

L 346/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS

L 346/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS L 346/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.29. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS A TANÁCS HATÁROZATA (2005. december 20.) a Tanács biztonsági szabályzatának elfogadásáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA L 155/48 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.6.22. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2010. június 18.) a lovak fertőző kevésvérűségére vonatkozó romániai védőintézkedésekről (az értesítés a C(2010) 3767. számú

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 200. május 7-i 200/26/EK IRÁNYELVE a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos ellenőrzésekre irányuló egységes eljárásokról szóló 95/50/EK tanácsi irányelv módosításáról

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

A HACCP rendszer bevezetésének célja

A HACCP rendszer bevezetésének célja HACCP 4.tétel HACCP Lényege: - Nemzetközileg elfogadott módszer arra, hogy lehetséges veszélyeket azonosítsunk, értékeljünk, kezeljük a biztonságos élelmiszerek forgalmazása érdekében, - valamint rendszer

Részletesebben

KMS Védjegy általános szakmai követelményei

KMS Védjegy általános szakmai követelményei KMS Védjegy általános szakmai követelményei A Kiváló Minőségű Sertéshús (KMS) védjegy céljai: felhívja a hazai és külföldi fogyasztók figyelmét az ellenőrzötten kiváló minőségű sertéshúsból készült termékekre

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

2011.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/13

2011.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/13 2011.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/13 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 182/2011/EU RENDELETE (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról 1 A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA

200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA 200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 03/45. kötet 32004R0882 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA L 191/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 882/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a takarmány- élelmiszerjog,

Részletesebben

A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások

A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA-BoS-12/069 HU A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások 1/7 1. Iránymutatások Bevezetés 1. Az EBFH-rendelet 1 16. cikkének értelmében és figyelembe véve a biztosítási és viszontbiztosítási

Részletesebben

2012.3.3. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 64/29

2012.3.3. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 64/29 2012.3.3. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 64/29 A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012. március 1.) a házi sertések spermájának behozataláról (az értesítés a C(2012) 1148. számú dokumentummal történt)

Részletesebben

2012.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/51

2012.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/51 2012.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/51 A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012. február 17.) a 92/65/EGK tanácsi irányelv E. mellékletének a telepekről, valamint az engedélyezett szervezetekből,

Részletesebben

Gyógynövények az élelmiszerek között

Gyógynövények az élelmiszerek között Gyógynövények az élelmiszerek között Budapest, 2011. március 25. Sárvár Deák Ferenc főosztályvezető-helyettes Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 1 Az emberi felhasználásra

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1137/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.)

RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1137/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.) 2008.11.21. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 311/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1137/2008/EK

Részletesebben

L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24.

L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24. L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24. AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 92/2005 határozata (2005. július 8.) az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

Részletesebben

EIOPA(BoS(13/164 HU. A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások

EIOPA(BoS(13/164 HU. A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA(BoS(13/164 HU A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Részletesebben

ÉLELMISZERBIZTONSÁG Egyes hormonhatású anyagok állattenyészésben való felhasználásának tilalma Élelmiszerjog, élelmiszerbiztonsági eljárások

ÉLELMISZERBIZTONSÁG Egyes hormonhatású anyagok állattenyészésben való felhasználásának tilalma Élelmiszerjog, élelmiszerbiztonsági eljárások Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült ÉLELMISZERBIZTONSÁG Egyes hormonhatású anyagok állattenyészésben való felhasználásának tilalma Élelmiszerjog, élelmiszerbiztonsági

Részletesebben

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete dr. Reiterer Zoltán Ózd, 2013. szeptember 27. Az Európai Unió élelmiszerjogának alapelve Alapelv: a biztonságos és egészséges élelmiszer szabad mozgása biztosított

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.17. C(2014) 4580 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) az EN14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok

Részletesebben

2003.11.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2003. november 26.)

2003.11.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2003. november 26.) 003..7. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 3. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (003. november 6.) a kutyák, macskák és görények Közösségen belüli mozgásához való útlevélminta létrehozásáról (az értesítés a C(003)

Részletesebben

Európai Unió, 2010 A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett

Európai Unió, 2010 A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett Európai Bizottság BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM a higiéniai csomag rugalmasságról szóló egyes rendelkezéseinek értelmezéséről Iránymutatás az illetékes hatóságok számára Európai Unió, 2010 A sokszorosítás

Részletesebben

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG 2004.8.5. L 259/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁGA (2004. március 23.)

Részletesebben

A HACCP minőségbiztosítási rendszer

A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.18. C(2013) 6837 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az

Részletesebben

2012.9.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 247/7

2012.9.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 247/7 2012.9.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 247/7 A BIZOTTSÁG 812/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. szeptember 12.) a 747/2001/EK tanácsi rendeletnek a Marokkóból származó egyes mezőgazdasági és feldolgozott

Részletesebben

16/1998. (IV. 3.) FM rendelet. a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról

16/1998. (IV. 3.) FM rendelet. a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény 27. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

RENDELETEK. 2012.3.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/1. (Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK. 2012.3.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/1. (Nem jogalkotási aktusok) 2012.3.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 225/2012/EU RENDELETE (2012. március 15.) a 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II.

Részletesebben

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Miről kívánok szólni? Milyen anyagok tartoznak az állattenyésztési és vágási melléktermékekhez? Melyek a legfontosabb jogszabályok?

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATI PROGRAM VÉGREHAJTÁSA A 2009. évben módosított eljárási utasítás értelmében, 2009. évben is kéttípusú felülvizsgálat

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

2003.6.13. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 146.

2003.6.13. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 146. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 998/2003/EK RENDELETE (2003. május 26.) a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állategészségügyi követelményekről és a 92/65/EGK tanácsi

Részletesebben

Az élelmiszerbiztonsággal és a másodlagos élelmiszerellenőrzéssel kapcsolatos új szabályozás legfontosabb elemei, végrehajtásának gyakorlata

Az élelmiszerbiztonsággal és a másodlagos élelmiszerellenőrzéssel kapcsolatos új szabályozás legfontosabb elemei, végrehajtásának gyakorlata Az élelmiszerbiztonsággal és a másodlagos élelmiszerellenőrzéssel kapcsolatos új szabályozás legfontosabb elemei, végrehajtásának gyakorlata Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

2008.11.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 299/17

2008.11.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 299/17 2008.11.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 299/17 A BIZOTTSÁG 1108/2008/EK RENDELETE (2008. november 7.) az 1266/2007/EK rendeletnek a kéknyelvbetegség-ellenőrzési és -megfigyelési programok minimumkövetelményei,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.17. C(2013) 9098 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alternatívbefektetésialapkezelők

Részletesebben

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4818. számú törvényjavaslat a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. május

Részletesebben

Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről

Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről EIOPA-BoS-15/106 HU Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 338. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 338. cikke (1) bekezdésére, L 189/128 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2014.6.27. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 659/2014/EU RENDELETE (2014. május 15.) a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK

Részletesebben

Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez

Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez I.1. Feladó Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez I.2. Bizonyítvány hivatkozási száma I.2.a Helyi hivatkozási szám: I.3. Központi illetékes hatóság I. rész: Bemutatott szállítmány adatai I.4.

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE (2008. február

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 10.2.2005 COM(2005) 36 végleges 2005/0005 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2792/1999/EK rendeletnek a 2004. évi cunami által sújtott országok részére történő

Részletesebben

SZMSZ módosítási javaslat

SZMSZ módosítási javaslat Aszód Város Önkormányzata SZMSZ módosítási javaslat Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye SZMSZ-

Részletesebben

A KMS Védjegy Tanúsító Rendszer bemutatása,

A KMS Védjegy Tanúsító Rendszer bemutatása, A KMS Védjegy Tanúsító Rendszer bemutatása, Tóth Éva vezető auditor Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (VHT) EOQ MNB Konferencia Szeged 2015. november 25. A cél és elérésének biztosítása

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2006/XI/03 B(2006) 5160 végleges NEM NYILVÁNOS A BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE 2006/XI/03 a játékok biztonságáról szóló 88/378/EGK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásáról

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.2.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 54/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 142/2011/EU RENDELETE (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.24. C(2015) 2619 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a kábítószer-prekurzorokról

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

24/2004. (III. 2.) FVM rendelet

24/2004. (III. 2.) FVM rendelet 24/2004. (III. 2.) FVM rendelet az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagok és a béta-agonisták állattenyésztésben történő felhasználásának tilalmáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI.

Részletesebben

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁSOK

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁSOK I. Gyártásellenőrzés TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁSOK I. Gyártásellenőrzés a 99/5/EC (R&TTE) Directive, Annex III alapján (5/2004. (IV.13.) IHM rendelet 3.számú melléklete) II. Műszaki konstrukciós dokumentáció a

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

Iránymutatások és ajánlások

Iránymutatások és ajánlások Iránymutatások és ajánlások Iránymutatások és ajánlások a központi szerződő felek kollégiumainak tagjai közötti írásbeli megállapodásokról ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France

Részletesebben

A 11. félév keretében teljesítendő élelmiszer-higiénia gyakorlat követelményei

A 11. félév keretében teljesítendő élelmiszer-higiénia gyakorlat követelményei A 11. félév keretében teljesítendő élelmiszer-higiénia gyakorlat követelményei I. A gyakorlat keretében teljesítendő feladatok A gyakorlat keretében teljesítendő feladatok a következők: Feladat 1. Húsvizsgálat

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-1-89/398 számú előírás Különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-1-89/398 számú előírás Különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-1-89/398 számú előírás Különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek Foodstuffs intended for particular nutritional uses Ezen előírás az

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.07.25. COM(2009) XXX végleges Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...) a [ ] 2006/43/EK irányelv alapján egyes harmadik országok illetékes hatóságainak megfelelőségéről

Részletesebben

Harmadik tanfolyam - bevezetés a HACCP-ba és egy élemiszer biztonságra alapozott terv létrehozása alapul véve a HACCP-t

Harmadik tanfolyam - bevezetés a HACCP-ba és egy élemiszer biztonságra alapozott terv létrehozása alapul véve a HACCP-t 2013-1-RO1-LEO05-28756 LLP-LdV/TOI/2013/RO/007 Harmadik tanfolyam - bevezetés a HACCP-ba és egy élemiszer biztonságra alapozott terv létrehozása alapul véve a HACCP-t Harmadik szint Tartalom Rész Fejezet

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET Dr Sugár Dezső előadás a VISEGRÁDI NÉGYEK TALÁLKOZÓJÁRA MISKOLC, LILLAFÜRED 1 A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET MUNKÁJÁNAK JOGI KERETEI EU irányelv egységes keretfeltételeket

Részletesebben

56 Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA

56 Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA 56 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 03/42. kötet 32004R0021 L 5/8 AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA 2004.1.9. A TANÁCS 21/2004/EK RENDELETE (2003. december 17.) a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA L 162/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.6.14. A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. június 13.) a Kínából származó rizstermékekben előforduló, nem engedélyezett, géntechnológiával módosított

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 2073/2005/EK RENDELETE (2005. november 15.) az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 2073/2005/EK RENDELETE (2005. november 15.) az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól 2005.12.22. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 338/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 2073/2005/EK RENDELETE (2005. november 15.) az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól (EGT

Részletesebben

5.2.5. ÁLLATGYÓGYÁSZATI IMMUNOLÓGIAI GYÓGYSZEREK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ ANYAGOK

5.2.5. ÁLLATGYÓGYÁSZATI IMMUNOLÓGIAI GYÓGYSZEREK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ ANYAGOK 1 5.2.5. ÁLLATGYÓGYÁSZATI IMMUNOLÓGIAI GYÓGYSZEREK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ ANYAGOK 07/2009:50205 javított 6.5 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET Az állatgyógyászati célra szánt immunológiai gyógyszerek

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS 2-23. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0399(COD) 30.8.2012. Véleménytervezet Kyriakos Mavronikolas (PE492.561v01-00)

MÓDOSÍTÁS 2-23. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0399(COD) 30.8.2012. Véleménytervezet Kyriakos Mavronikolas (PE492.561v01-00) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 30.8.2012 2011/0399(COD) MÓDOSÍTÁS 2-23 Véleménytervezet Kyriakos Mavronikolas (PE492.561v01-00) a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (2014

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.15. C(2013) 14 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.) A 692/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az oktatás

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) 2015.7.21. HU L 193/115 A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1190 RENDELETE (2015. július 20.) a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.21. COM(2011) 909 végleges 2011/0444 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

Részletesebben

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 BELSŐ MEGÁLLAPODÁS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI KÖZÖTT AZ AKCS-EK PARTNERSÉGI

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2010.8.17. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 216/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 737/2010/EU RENDELETE (2010. augusztus 10.) a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK európai

Részletesebben

A HACCP rendszer fő részei

A HACCP rendszer fő részei A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem kis mértékben az űrutazásokhoz szükséges

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.4.6. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 98/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 294/2013/EU RENDELETE (2013. március 14.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és

Részletesebben

L 92/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.4.3.

L 92/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.4.3. L 92/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.4.3. A BIZOTTSÁG 308/2008/EK RENDELETE (2008. április 2.) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján a tagállamok képzési és képesítési

Részletesebben

129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet

129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet 129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet a tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalának és kivitelének szakmai előírásairól Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 49.

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv FVM MGI Oldal: 1/7 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. Általános követelmények Olyan minőségirányítási rendszert hoztunk létre, dokumentáltunk és tartunk fenn, amely megfelelő eszköz arra, hogy tevékenységünk

Részletesebben