A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata a pedagógiai program I.12. fejezetében megtalálható

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata a pedagógiai program I.12. fejezetében megtalálható"

Átírás

1 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata a pedagógiai program I.12. fejezetében megtalálható A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: TANTÁRGY ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI VIZSGA ALSÓ TAGOZAT Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI Angol nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI Hit-és erkölcstan SZÓBELI Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI Ének-zene SZÓBELI GYAKORLATI Vizuális kultúra Életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport GYAKORLATI GYAKORLATI GYAKORLATI FELSŐ TAGOZAT Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI Angol nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI Hit-és erkölcstan ÍRÁSBELI SZÓBELI Történelem, társadalmi állampolgári és ÍRÁSBELI SZÓBELI 1

2 ismeretek Természetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI Biológia egészségtan és ÍRÁSBELI SZÓBELI Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI Ének-zene ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI Tánc és dráma Vizuális kultúra GYAKORLATI GYAKORLATI Informatika SZÓBELI GYAKORLATI Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport GYAKORLATI GYAKORLATI Javító-és osztályozóvizsga követelményei 1. évfolyam Évfolyam: 1. osztály Tantárgy: Magyar nyelv I. Írott betűalakok tanítása - írástechnikát fejlesztő gyakorlatok II. Az írástechnika fejlesztése-az eszközszintű írás előkészítése III. Helyesírási szabályok megértéséhez, alkalmazásához szükséges nyelvtani fogalmak Évfolyam: 1. osztály A magyar ábécé betűinek, írott alakjainak ismerete Rendezett írás, betűk olvasható alakítása Másolás hiba nélkül Másolás hiba nélkül (írott és nyomtatott szavak) Rövid szavak írása emlékezetből Hat betűnél nem hosszabb szavak látó-halló tollbamondásra írása Mondatkezdés, mondatzárás jelölése Egyszerű szavak helyesírása begyakorolt szóban A j és ly helyes jelölése Tantárgy:Irodalom 2

3 I. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása II. Olvasás, az írott szöveg megértése-az olvasás jelrendszerének elsajátítása, dekódolási képesség kialakítása III. Olvasás, az írott szöveg megértése A tanulók beszédének megfigyelése köszönés, bemutatkozás alkalmával A hang, a betű megfeleltetési szabályainak ismerete Biztos betű felismerési összevonási képesség Szavak, szószerkezetek, egyszerű rövid szövegek pontos olvasása Tartalommondás, események összefoglalása Évfolyam:1. Tantárgy: Matematika I. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok II. 2. Számelmélet, algebra Relációszókincs: kisebb, nagyobb, egyenlő. Jelrendszer ismerete és használata (=, <, >). Számítógépes, interaktív táblához kapcsolódó oktatóprogramok alkalmazása. Számlálás, számolási készség fejlesztése. Számok közötti összefüggések felismerése, a műveletek értelmezése tárgyi tevékenységgel és szöveg alapján. A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismerése. A tájékozódást segítő viszonyok: között, mellett. 3 Számok összeg- és különbségalakjának előállítása, leolvasása kirakással, rajzzal. Megfigyelés, rendszerezés, általánosítás. Állítások megfogalmazása. Tulajdonságok felismerése, megfogalmazása. Számok halmazokba sorolása. Tantárgyi oktatóprogram használata páratlanpáros tulajdonság megértéséhez. Műveletfogalom alakítása, összeadás, kivonás értelmezése többféle módon. Műveletek tárgyi megjelenítése, matematikai jelek, műveleti jelek használata. A megfigyelőképesség fejlesztése konkrét tevékenységeken keresztül. Összeadás, kivonás hiányzó értékeinek meghatározása (pótlás). A műveletek elvégzése fejben és írásban több tag esetén is. Tantárgyi fejlesztőprogram használata. Mondott, illetve olvasott szöveg értelmezése, eljátszása, megjelenítése rajz segítségével, adatok, összefüggések kiemelése, leírása számokkal. Állítások, kérdések megfogalmazása képről,

4 III. Geometria IV. Függvények, az analízis elemei V. Statisztika, valószínűség helyzetről, történésről szóban, írásban. Lényegkiemelő és probléma-megoldó képesség formálása matematikai problémák ábrázolásával, szöveges feladatok megfogalmazásával. A megfigyelések megfogalmazása az alakzatok formájára vonatkozóan. Alakzatok másolása, összehasonlítása, annak eldöntése, hogy a létrehozott alakzat rendelkezik-e a kiválasztott tulajdonsággal. A geometriai alakzatokhoz kapcsolódó képek megtekintése, készítése. Síkidom és test különbségének megfigyelése. Síkidomok előállítása hajtogatással, nyírással, rajzolással. Testek építése testekből másolással, vagy szóbeli utasítás alapján. Testek válogatása és osztályozása megadott szempontok szerint. Mozgási memória fejlesztése nagytesti mozgással, mozgássor megismétlése. Térbeli tájékozódás fejlesztése. Tájékozódás síkban (pl. füzetben, könyvben, négyzethálós papíron). Interaktív programok használata. Mérőeszközök használata gyakorlati mérésekre. Mennyiségek közötti összefüggések megfigyeltetése tevékenykedtetéssel. Sorozat képzése tárgyakból, jelekből, alakzatokból, számokból. Számsorozat szabályának felismerése, folytatása, kiegészítése megadott vagy felismert összefüggés alapján. Az összefüggéseket felismerő és a rendező képesség fejlesztése a változások, periodikusság, ritmus, növekedés, csökkenés megfigyelésével. Szokások kialakítása az adatok lejegyzésére. Adatokról megállapítások megfogalmazása: előfordulási szám, egyenlő adatok, legkisebb, legnagyobb adat kiválasztása. Információforrások, adattárak használata. Évfolyam: 1. osztály Tantárgy: Környezetismeret I. Az iskola Helyes viselkedés, megfelelő öltözet az iskolában (tanórán, különböző szabadidős foglalkozásokon, szünetben.) Az iskolában dolgozók foglalkozásának összehasonlítása. Megszólításuk, köszönés, 4

5 udvariassági formulák használata II. Az iskolás gyerek Napirend tervezése Az óvoda és az iskola összehasonlítása Napszakok, évszakok Napok, hónapok Az ember főbb testrészei Legfontosabb érzékszerveink, szerepük a környezet megismerésében III. Tájékozódás az iskolában és környékén A helyes közlekedés Az iskola és a háztartás összehasonlítása Előnyök és hátrányok mérlegelése annak mentén, érdemes-e az iskolába gépkocsival jönni A közlekedés és az energiatakarékosság IV. Mi van a teremben? A tanteremben található tárgyak csoportosítása különböző szempontok szerint (érzékszervekkel vizsgálható tulajdonságok, anyag, méret, felhasználás). Természetes és mesterséges anyagok megkülönböztetése a környezet tárgyaiban V. Hóban, szélben, napsütésben Az időjárás élőlényekre gyakorolt hatásának megfigyelése Hogyan védjük testünket a hideg, a meleg, a szél és a csapadék ellen? A réteges öltözködés szerepének megértése Az egészséges táplálkozás jellemzői a különböző évszakokban VI. Mi kerül az asztalra? A rendszeres, nyugodt táplálkozás szerepének felismerése Helyes és helytelen étrend az egészséges és egészségtelen ételek, italok A helyes étkezési szokások megismerése, betartása, gyakorlása Évfolyam: 1. osztály Tantárgy: Ének-zene I. Zenei produkció - Éneklés 1. Tanult dalok: szöveghűség, helyes artikuláció 2. Daléneklés, helyes levegővétel ritmuskíséret, egyenletes lüktetés 3. Dallamvonal szemléltetése - kézzel, nagy mozgással - felelgető éneklés 4. Egyházi ének - számára a legkedvesebb ének eléneklése 5. Népi gyermekjátékok: más népek dalai II. Zenei reprodukció- Generatív (önállóan és 1.Ritmikai készség /vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei - ritmusolvasás tevékenység - ritmusfelismerés 5

6 III. Zenei reprodukció felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek IV. Zenei befogadás befogadói kompetenciák fejlesztése - ritmusmegszólaltatás (kéz, láb, által) - ritmusmemoriter 1.Hallásfejlesztés - dallamfordulatok - dallambújtatás 1.Zeneelméleti alapismeretek - ritmikai elemek megnevezése és jele - szolmizációs hangok kézjele és betűjelei 1.Zenei eszközök megfigyeltetése dinamikai ellentétpárok megkülönböztetése (halk-hangos) 2.Hangszerek és hangszínének felismerése 3.Emberi hangszínek megismerése, megnevezése (női és férfihang, magas, mély, gyerek) V. Zenei befogadás-zenehallgatás 1. Egyházi ünnepeink dalai: bibliai történet 2. Természet a zenében 3. Szólóhang kórus 4. Hangszer zenekar 5. Ellentétpárok ( beszéd-ének, gyors-lassú, hangos-halk, magas mély) Évfolyam:1. Tantárgy: Vizuális kultúra I. Kifejezés, képzőművészet. Átélt élmények és események. Valós és képzelt látványok Korábban átélt események, élmények (például: kellemes, kellemetlen, hétköznapi, ünnepi, különleges, szokványos, felkavaró, unalmas) felidézésének segítségével, látott, hallott vagy elképzelt történetek (például: tündérmesék, közösen kitalált játékok, helyzetek, mesék, mesefolyamok) megjelenítése sík és/vagy térbeli, plasztikai alkotásban (például: színes, grafikus, vegyes technikájú, mintázott vagy konstruált) az elemi kompozíciós elvek figyelembevételével. A közvetlen környezetben található tárgyak, jelenségek minőségének (például illat, hang, zene, szín, fény, felület, méret, mozgás, helyzet, súly) megtapasztalása különböző játékos feladatok során, a célzott élménygyűjtés és vizuális megjelenítés (például: festés, rajzolás, kollázs, mintázás, makettezés) érdekében, a vizuális nyelv alapvető elemeinek játékos használatával. Környezetünk valós elemeinek, tárgyainak, tereinek (például: háztartási gép, óra, motor, fészek, odú, fa, talaj), különleges nézőpontból 6

7 II. Vizuális kommunikáció. Vizuális jelek a környezetünkben III. A média társadalmi szerepe, használata. Médiahasználati szokások médiumok, A média társadalmi szerepe, használata. Személyes élmény, médiaélmény A média társadalmi szerepe, használata. Tájékozódás a virtuális terekben médiaélmény feldolgozása (belülről, fentről, alulról) való megjelenítése a fantázia és a megfigyelés révén, a kifejezési szándéknak megfelelő anyagok, eszközök, méretek felhasználásával (például: színes-, grafikai technika, mintázás, konstruálás talált tárgyakból, azok átalakításával). Állatok a bibliában kedves bibliai állatom megformálása, megszemélyesítése. Jeltervezés, jelalkotás változatos méretben (például: apró pecsét, tábla, land art szerű méretben udvaron, játszótéren), különböző anyagokból (például: agyag, madzag, papírdúc, fatábla, talált anyag, homok, kavics, falevél, víz) meghatározott célok érdekében (például: eligazodás, útbaigazítás, védelem, figyelemfelkeltés). Környezetünkben található jelek, jelzések (például: jelzőlámpa, térkép, alaprajz, közlekedési tábla, cégér, piktogram, embléma, szimbólum, zászló, márkajelzés, logo) összegyűjtése játékos feladatok létrehozásának céljából (például: valós és virtuális társasjáték, dramatikus játék, kincsvadászat). Különböző médiaszövegek (például: animációs mesék, videojátékok) alapvető kifejezőeszközeinek (hanghatások, vizuális jellemzők) megfigyelése és értelmezése közvetlen példák alapján. A kép és hang szerepének megfigyelése a mesevilág teremtésében (például: animációs meséken keresztül). Egyszerű (például: kitalált vagy átélt) cselekmény megjelenítése képekkel (például: rajzzal, képsorozattal), megfelelő hanghatásokkal (például: zörejjel, énekhanggal) kiegészítve. Az életkori sajátosságokhoz igazodó internethasználat lehetőségeinek megismerése (például: gyermekbarát honlapok böngészése). IV. Tárgy és környezetkultúra. Környezetünk valós terei és mesés helyek Az internethasználat legfontosabb (például: biztonságot eredményező) szabályainak megismerése különböző eszközökkel (például: kártyajáték, bábozás). A környezetünkben található különböző méretű külső, belső terek (például: utca, játszótér, buszmegálló, saját szoba, éléskamra, fiók) épületek (például: iskola, transzformátorház, víztorony), tárgyak (például: cipő, táska, kilincs) átalakítása, áttervezése meghatározott célok (például: védelem, figyelemfelkeltés, álcázás, újszerű használat) érdekében. 7

8 Valós és kitalált tárgyak Képzeletbeli, mesebeli helyeken, terekben (például: elvarázsolt kastély, boszorkány konyhája, juhász kunyhója, vitorlás hajó) zajló mesék, elképzelt vagy valós történetek dramatizálása, eljátszása saját tervezésű és kivitelezés szereplőkkel (például: babák, botok, figurák, sík-, kesztyű-, árny-, óriás-, agyagfejű, bábok), terekkel, díszletekkel, melyek létrehozásánál a környezettudatos anyaghasználat érvényesül. Korábban átélt események, élmények (például: kellemes, kellemetlen, hétköznapi, ünnepi, különleges, szokványos, felkavaró, unalmas) felidézésének segítségével, látott, hallott vagy elképzelt történetek (például: tündérmesék, közösen kitalált játékok, helyzetek, mesék, mesefolyamok) megjelenítése sík és/vagy térbeli, plasztikai alkotásban (például: színes, grafikus, vegyes technikájú, mintázott vagy konstruált) az elemi kompozíciós elvek figyelembevételével. A közvetlen környezetben található tárgyak, jelenségek minőségének (például: illat, hang, zene, szín, fény, felület, méret, mozgás, helyzet, súly) megtapasztalása különböző játékos feladatok során, a célzott élménygyűjtés és vizuális megjelenítés (például: festés, rajzolás, kollázs, mintázás, makettezés) érdekében, a vizuális nyelv alapvető elemeinek játékos használatával. Évfolyam: 1. Tantárgy: Életvitel és gyakorlat I. Család, otthon, háztartás Élet a családban - Családtagok bemutatása családrajzzal. Biztonságos otthon - Munkamegosztás a családban. Családi időbeosztás Tisztaság és rend - Az otthon tisztasága - Környezetünk tisztán tartása Táplálkozás - Az egészség alapelemei Testápolás Célszerű öltözködés Növényápolás, állatgondozás II. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, szálas anyagok, textilek alakítása III. Közlekedés Gyalogos közlekedés szabályai 8

9 IV. Közösségi munka, közösségi szerepek Biztonságos, udvarias közösségi közlekedés szabályai A közlekedésben rejlő veszélyek Családi rendezvények, ünnepek, események Iskolai és osztályrendezvények A keresztyén ünnepekhez kapcsolódó tárgyak, ajándékok Közösségért végzett munka Évfolyam: 1. osztály Tantárgy: Testnevelés és sport Ismeretek követelmények I. Előkészítő és preventívmozgások Térbeli alakzatok és kialakításuk Gimnasztika - Bemelegítő gyakorlatok - Keringésfokozó feladatok (zenés gimnasztika) II. Hely és helyzetváltoztató természetes Járások, futások, oldalazások, szökdelések és mozgásformák ugrások (lendítések és körzések, hajlítások és nyújtások, egyensúlygyakorlatok) III. Manipulatív természetes mozgásformák Dobások (gurítások) és elkapások - Egy, kétkezes labdagörgetés, labdaterelés, gurítás és dobás Alsó, felső és mellső dobások - Rúgások, labdaátvételek lábbal Labdavezetések kézzel IV. Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban V. Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladatmegoldásokban Torna-előkészítő mozgásanyag Talajgyakorlatok (Guruló átfordulás előre, hátra, tarkóállás) A fantázia és képzelet megjelenítése játékosan, önállóan alkotott mozgásokon keresztül zenére (kreatív tánc) A zene hangulatának, dinamikájának kifejezése a gyermeki kreativitás által Járás és futás mozgásformák egyenletes vagy változó sebességgel különböző irányokban Ugrások és szökdelések mozgásformái (egyenletes vagy változó ugrástávolsággal, magassággal) Atlétikai jellegű futások, ugrások és dobások 2. évfolyam Évfolyam: 2. osztály Tantárgy: Magyar nyelv ( szóbeli ) 9

10 I. Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: mondat, szó, hang, betű, szótagolás, szótő és toldalék, mondatfajták. II. Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása Évfolyam: 2. osztály 1. Hangok és betűk: ABC Szótagolás, elválasztás szabályai: 2. A szótő és toldalék: toldalékok helyesírása - Megadott szavak toldalékolása a kérdőszavaknak megfelelően 3. Kiejtéstől eltérő helyesírású szavak szabályai Mit tudsz a mondatról? - A mondatfajták. 1- ABC betűrend, magán- és mássalhangzók csoportosítása 2- Szóvégi o-ó,ö-ő,u-ú,ü-ű szabályok Tantárgy: Magyar nyelv (írásbeli) I. Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: mondat, szó, hang, betű, szótagolás, szótő és toldalék, mondatfajták. 4. Hangok és betűk: - Szavak, címek betűrendbe állítása - Magán és mássalhangzók csoportosítása 5. Szótagolás, elválasztás: - Szavak elválasztása magán és mássalhangzók között 6. A szótő és toldalék: - Szavakban szótő leválasztása toldalék bekarikázása - Megadott szavak toldalékolása a kérdőszavaknak megfelelően 7. Kiejtéstől eltérő helyesírású szavak: - Mássalhangzók pótlása kiejtéstől eltérő helyesírású szavakban 8. A mondat: - Kérdő mondat alkotása az e kérdőszócska segítségével Évfolyam: 2. osztály Tantárgy: Irodalom ( szóbeli ) I. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása II. Olvasás, az írott szöveg megértése 2. a szövegértő olvasás fejlesztése III. Irodalmi kultúra, az irodalmi művek 1. Bemutatkozás - felnőttek, kortársak megszólításának és köszöntésének illendő formái 1. Hangos olvasás - rövid tartalom elmondásával 1. Költő, író társítása vershez, meséhez 10

11 értelmezése IV. Tanulási képesség fejlesztése V. Az ítélőképesség, az erkölcsi, a hit- az esztétikai és a történeti érvek fejlesztése 2. Tudjon felsorolni néhány meseírót 1. Egy kötelező vers elmondása 2. Egy bibliai történet elmondása 3. Könyvtárhasználat 1. Érvelés egy bibliai történet mellett Évfolyam: 2. osztály Tantárgy: Irodalom (írásbeli) I. Olvasás, az írott szöveg megértése. Szövegértő olvasás. II. Írástechnika fejlesztése az eszközszintű írás előkészítése. / Fogalomkörök 1. Játékok Kedvenc játékaim. Present: be 2.Testrészek Possession: have got Modals: Can 3. Család, barátok Osztálytársaim, barátaim. Családtagok bemutatása. Present: be Possession: have got 1. Szöveg felolvasása A hangok tiszta artikulációja, az időtartam és a hangkapcsolatok helyes kiejtése, hanglejtés, hangsúly helyes alkalmazása. 2. Szövegértés: az olvasott szöveg megértése, feldolgozása, (következtetés, lényegkiemelés) 1. Helyesírási szabályok alkalmazása a begyakorolt szókészleten, szabályos betűalakítás és betűkapcsolás a szavak, szókapcsolatok, mondatok és rövid szövegek írásakor. Elvárható tempójú írás. 2. Tollbamondás 3. j hang jelölése szavakban 4. Mondatkezdő nagybetű és a megfelelő mondatvégi írásjel jelölése, alkalmazása írásbeli feladatokban Angol idegen nyelv A tanuló legyen képes megnevezni a témához kapcsolódó tárgyakat, kifejezni minőségi és mennyiségi viszonyokat (színek, kicsi / nagy, számok 1-10) Egyszerű kérdéseket értsen meg és tudjon válaszolni! (pl. What s this? What colour is it?) A tanuló legyen képes megnevezni a testrészeket, kifejezni birtoklást (have(n t) / has(n t) got. Egyszerű kérdéseket értsen meg és tudjon válaszolni! (pl. Have you got? Has he got? Can you?) A tanuló legyen képes megnevezni a család tagjait, róluk a tanult tematikai egységek alapján néhány mondatot elmondani. Egyszerű kérdéseket értsen meg és tudjon válaszolni! 11

12 4. Otthon Otthonom. Present: be Prepositions 5. Természet, állatok Kisállatok. Háziállatok. Kedvenc állataim. Mozgás Present: be Possession: have got 6. Étkezés Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. Present Simple 7. Öltözködés Ruhadarabok. Present Progressive A tanuló legyen képes megnevezni a témához kapcsolódó tárgyakat, helyiségeket, kifejezni térbeli viszonyokat (in, on, under). Egyszerű kérdéseket értsen meg és tudjon válaszolni! (pl. Where is?) A tanuló legyen képes megnevezni állatokat, róluk a tanult tematikai egységek alapján néhány mondatot elmondani, kifejezni birtoklást (have(n t) / has(n t) got), kifejezni képességeket (can / can t). Egyszerű kérdéseket értsen meg és tudjon válaszolni! A tanuló legyen képes megnevezni ételeket, italokat, tetszését, nem tetszését kifejezni (like / don t like). Egyszerű kérdéseket értsen meg és tudjon válaszolni! (pl. Do you like? What s your favourite food?) A tanuló legyen képes megnevezni ruhadarabokat, kifejezni jelenidejűséget (I m / (s)he is wearing ) Egyszerű kérdéseket értsen meg és tudjon válaszolni! (pl. What are you wearing? What is he wearing?) Évfolyam: 2. osztály Tantárgy: Matematika I. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok II. Számelmélet, algebra III. Függvények, sorozatok IV. Geometria 1. Összehasonlítás, kisebb, nagyobb, egyenlő 2. Nyitott mondatok igazsághalmaza 1. Számok helyi értékes bontásban 2. Számszomszédok 3. Számok összeg és különbség alakjai 4. Szorzás, bennfoglalás, részekre osztás 5. Maradékos osztás 6. Műveleti tulajdonságok 7. Szöveges feladatok 1. Számsorozat 2. Szabályjáték 1. Síkidomok felismerése, megnevezése, csoportosítása 2. Tükörkép, szimmetriatengely 3. Mérőszám, mértékegység összehasonlítása 12

13 Évfolyam: 2. osztály Tantárgy: Környezetismeret I. Az iskolás gyerek 1.Évszakok, napszakok 2.Napi heti rend 3. Helyes táplálkozás 4. Érzékszerveink II. Tájékozódás az iskola környékén 1. Fő világtájak 2. A földfelszín formakincseinek elemei 3. Helyi közlekedés III. Mi kerül az asztalra? 1. Egészséges, egészségtelen ételek, italok 2. Étkezési szokások 3. Táplálékpiramis IV. Élőlények közösségei 1. Életjelenségek, életfeltételek 2. Élőlények - állatok, növények V. Anyagok körülöttünk 1. Halmazállapot 2. Halmazállapot változás 3. Tömegmérés Évfolyam: 2. osztály Tantárgy: Ének-zene I. Zenei produkció - Éneklés 1. Tanult dalok: szöveghűség hangszer megszólaltatásával dalismeret 2. Daléneklés, helyes levegővétel ritmuskíséret, egyenletes lüktetés 3. Dallamvonal szemléltetése - kézzel, nagy mozgással - felelgető éneklés 4. Egyházi ének - számára a legkedvesebb ének eléneklése 5. Népi gyermekjátékok: más népek dalai 6. Hangszerek megszólaltatása (dob, triangulum, csörgők, tíkfa, cintányér) II. Zenei reprodukció- Generatív ( önállóan 1. Ritmikai készség és /vagy csoportban alkotó), kreatív zenei - ritmusolvasás tevékenység - ritmusfelismerés - ritmusmegszólaltatás (kéz, láb, által) 2. Hallásfejlesztés 13

14 III. Zenei reprodukció felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek IV. Zenei befogadás-zenehallgatás - dallamfordulatok - dallambújtatás 1. Zeneelméleti alapismeretek - ritmikai elemek megnevezése - szolmizációs hangok kézjele és betűjelei 1.Hangszerek felismerése 2.Emberi hangszínek megismerése, megnevezése ( női, férfi szólamok, halk, hangos) 3. Egyházi ünnepeink dalai: bibliai történet Évfolyam: 2. osztály Tantárgy: Vizuális kultúra I. Kifejezés, képzőművészet 1. Átélt élmények és események pl: családi esemény 2. Valós és képzelt látványok pl: meseillusztráció, állatbújócska II. Vizuális kommunikáció 1. Vizuális jelek környezetünkben pl: az ABC betűi rajzosan, vicces alakban III. Környezetünk valós terei és mesés helyek 1. Bábkészítés: ujjbáb készítése 2. Elvarázsolt kastély IV. Tárgy és környezetkultúra 1. Valós és kitalált tárgyak Évfolyam: 2. osztály Tantárgy: Életvitel és gyakorlat I. Család, otthon, háztartás 1. Család: élet a családban (spontán beszélgetés,) 2. Ünnepek a családban 3. Biztonságos otthon Háztartási eszközök, gépek, ezekkel kapcsolatos veszélyforrások ismerete 4. Táplálkozás: egészséges táplálkozás - szendvicskészítés II. Tárgyi kultúra, technológia, termelés 1. Anyagok: anyagvizsgálat érzékszervekkel 2. Képlékeny anyagok: gyurmafigurák (állatok, gyümölcsök ) 3. Papír: könyvjelző készítése 14

15 III. Közlekedés IV. Közösségi munka, közösségi szerepek 1. Közösségi közlekedés viselkedési szabályai Közlekedési táblák (zebra) 1. Közösségi és osztályrendezvényeken szerzett tapasztalatok - élmények Évfolyam: 2.osztály Tantárgy: Testnevelés és sport I. Előkészítő és preventív mozgásformák 1. Zenés gimnasztika II. Hely és helyzetváltoztató természetes 1. Helyváltoztató mozgások mozgásformák egyszerű akadálypályán (járás, futás, szökkenés, lendítés, karkörzés, III. Manipulatív természetes mozgásformák IV. Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban hajlítás, nyújtás) 1. Labdavezetés 2. Alsó, felső, mellső dobások labdával 3. ütések testrésszel és eszközzel 1. Mozgásműveltség: járás, futás változó sebességgel, szabadon és akadályok felett 2. Ugrások, szökdelések változó irányban történő mozgásútvonalon 3. Atlétika jellegű futások 4. Guruló átfordulás ( előre, hátra) 3. évfolyam Évfolyam: 3. Tantárgy:Magyar nyelv I. Az íráshasználat fejlesztése A tanuló írása jól olvasható; írástempója lendületes; füzetvezetése rendezett. az írás eszközszintű használata II. Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek A tanuló tudatosítása és felismeri és megnevezi a alkalmazása: mondatfajták, szavak, tanult nyelvtani fogalmakat, szófajok használja a szabályokat; felismeri, megnevezi és 15

16 III. Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása megfelelően jelöli a mondatfajtákat; toldalékos formájukban, szövegben is felismeri és megnevezi a tanult szófajokat; A tanuló a mondatot nagybetűvel kezdi és írásjellel zárja; a begyakorolt szókészlet körében biztonsággal alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat; írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak; helyesírását önellenőrzéssel felülvizsgálja, szükség esetén javítja. Évfolyam:3. Tantárgy: Magyar nyelv I. Az íráshasználat fejlesztése A tanuló írása jól olvasható; írástempója lendületes; füzetvezetése rendezett. az írás eszközszintű használata II. Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek A tanuló tudatosítása és felismeri és megnevezi a alkalmazása: mondatfajták, szavak, tanult nyelvtani fogalmakat, szófajok használja a szabályokat; felismeri, megnevezi és megfelelően jelöli a mondatfajtákat; toldalékos formájukban, szövegben is felismeri és megnevezi a tanult III. Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása szófajokat; A tanuló a mondatot nagybetűvel kezdi és írásjellel zárja; a begyakorolt szókészlet körében biztonsággal alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat; írásbeli munkái rendezettek, 16

17 olvashatóak; helyesírását önellenőrzéssel felülvizsgálja, szükség esetén javítja. Fogalomkörök / Present: be, there is / are Természet, állatok; Otthonom Possession: have got Testrészek, Állatok; Család, barátok Prepositions Otthonom Modals: Can Állatok; Sport Present Simple Étkezés: kedvenc ételeim, italaim Present Continuous Angol idegen nyelv A tanuló legyen képes megnevezni állatokat, növényeket, minőségi és mennyiségi viszonyokat (pl. színek, kicsi / nagy stb., számok 1-20), róluk a tanult tematikai egységek alapján néhány mondatot elmondani. Egyszerű kérdéseket értsen meg, és tudjon válaszolni! A tanuló legyen képes megnevezni a testrészeket, megnevezni a család tagjait, róluk a tanult tematikai egységek alapján néhány mondatot elmondani, kifejezni birtoklást (have(n t) / has(n t) got). Egyszerű kérdéseket értsen meg, és tudjon válaszolni! (pl. Have you got? Has he got?) A tanuló legyen képes megnevezni a témához kapcsolódó tárgyakat, helyiségeket, kifejezni térbeli viszonyokat (in, on, under). Egyszerű kérdéseket értsen meg, és tudjon válaszolni! (pl. What s this? What colour is it? Where is?) A tanuló legyen képes megnevezni állatokat, kifejezni képességeket (can / can t). Egyszerű kérdéseket értsen meg, és tudjon válaszolni! (pl. Can you? Can birds fly?) A tanuló legyen képes megnevezni ételeket, italokat, tetszését, nem tetszését kifejezni (like / don t like). Egyszerű kérdéseket értsen meg, és tudjon válaszolni! (pl. Do you like? What s your favourite food?) A tanuló legyen képes megnevezni ruhadarabokat, megnevezni cselekvéseket, kifejezni jelenidejűséget (I m / he is wearing/eating ) Egyszerű kérdéseket értsen meg, és tudjon válaszolni! (pl. What are you wearing? What is he wearing?) Egyszerű kérdéseket értsen meg, és tudjon válaszolni! (pl. What are you doing? What is he doing?) 17

18 Évfolyam: 3. Tantárgy: Matematika I. Gondolkodási módszerek, halmazok, - Adott tulajdonságú elemek halmazba matematikai logika, kombinatorika, rendezése konkrét elemek esetén. gráfok II. Számelmélet, algebra - Számok írása, olvasása 1000-ig. - Alaki, helyi és valódi érték. - Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság). - Fejszámolás: összeadás, kivonás. - Fejszámolás: szorzás, osztás. - Írásbeli összeadás, kivonás háromjegyű számokkal az ezres számkörben. - Írásbeli szorzás és osztás egyjegyűszámmal. Szöveges feladatok. III. Függvények, az analízis elemei - Sorozat szabályának felismerése IV. Geometria - Háromszög, négyzet és téglalap. - A téglalap és négyzet tulajdonságai: csúcsok száma, oldalak száma. - A téglalap és a négyzet kerületének kiszámítása. - Testek geometriai tulajdonságai. - A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, cl, hl, g, t, másodperc - Átváltások szomszédos mértékegységek között. Évfolyam:3. Tantárgy: Környezetismeret I. A mezőn Az élővilág szerveződési szintjeinek felismerése. A megfigyelt élőlények csoportosítása: növények, állatok (ízeltlábúak, halak, madarak, emlősök). Néhány jellegzetes állatnyom tanulmányozása, lerajzolása. Életnyomok gyűjtése a terepi látogatás során. Állatnyomok megismerése. 18

19 II. Megtart, ha megtartod III. Egészség, betegség Az emberi beavatkozás hatásának felismertetése, az ember természet átalakító tevékenységének következményei. Példák gyűjtése kenyérfajtákra, összehasonlításuk különböző szempontok szerint. A kenyérsütés példáján a természet tiszteletének felismerése a hagyományos életmód egyszerű cselekvéseiben. Élőhely, testfelépítés, életmód kapcsolata. Kalendárium készítése, jeles napok, és természeti történések, népdalok, népköltések és versek, szépirodalmi részletek megjelenítésével. Példák keresése arra, hogyan látták el az ártéri gazdálkodásból élő emberek táplálék igényüket (növények, tenyésztett állatok, halászat, vadászat). Hogyan készítették és tartósították ételeiket, melyek voltak a használati tárgyaik anyagai. Hogyan éltek együtt a természettel, hogy hosszútávon biztosítani tudják megélhetésüket. Néhány anyag feldolgozása (pl. agyag, fűzfavessző, gyógynövényszárítás). Annak megértése, hogy a helyi sajátosságokra, problémákra a hagyományos tudás kínálja a legmegfelelőbb megoldásokat. A körültekintő, természetbarát emberi beavatkozások jelentőségének felismerése. A vízvédelem szerepének belátása. Az iskolához legközelebb található nemzeti park vagy tájvédelmi körzet megismerése, értékmentő feladatának megértése. 19

20 20 A természetvédelem és a fenntarthatóság kapcsolatának felismerése. IV. Az a szép, akinek a szeme kék? Az egészségünket károsító és védő szokások csoportosítása. Példák gyűjtése aktív és passzív pihenésre. A betegségtünetek felismerésének gyakorlása esettanulmányokon keresztül. A fertőzés megelőzési módjainak gyakorlása. Az egészségügyi dolgozók munkájának elismerése, tisztelete. Szabályok betartása, viselkedéskultúra az egyes egészségügyi intézményekben. A betegség megelőzés fontosságának felismerése. a mentők munkájának értékelése, tisztelete. Teendők és a segítségkérés módjainak megismerése baleset esetén V. Merre megy a hajó? Példák, illusztrációk gyűjtése különböző korok, kultúrák szépségideáljaira. Annak felismerése, hogy nem minden szépségideál vagy divat hat pozitívan egészségünkre. Egyes szokások kifejezetten károsak (tűsarkú cipő, fűző, stb.) Az emberek közötti testi különbségek és hasonlóságok megfigyelése. Az öröklött tulajdonságok megértése példák alapján, csoportosításuk. A helyes és rendszeres testápolási szokások megismerése, gyakorlása. Annak felismerése, hogy a divat nem mindig az egészséges testápolási szokásokat közvetíti. Gyakran felesleges, vagy káros szokásokat is erőltethet. Személyes tapasztalat szerzése az érzékszervi és a

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola OM: 027829 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI 2014. A Szent Anna Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete a 2014. március 27-én megtartott értekezletén a 7/2014.

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. ok évfolyamonként Tantárgy 1. 2. 3. 4. Környezetismeret 1 1 1 2 Éves óraszám 36 36 36 72 Célok és feladatok Érdeklődés felkeltése, a gyermek természetes

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola Sződ HELYI TANTERV 2013.

Hunyadi János Általános Iskola Sződ HELYI TANTERV 2013. Hunyadi János Általános Iskola Sződ HELYI TANTERV 2013. 2. Az intézmény helyi tanterve 2.1 A választott kerettanterv megnevezése 3 2.2 A választott kerettanterv feletti óraszám 6 2.3 Az oktatásban alkalmazható

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

INFORMATIKA. Kerettantervi. 2. évfolyam Az informatikai eszközök használata. órakeret évfolyam

INFORMATIKA. Kerettantervi. 2. évfolyam Az informatikai eszközök használata. órakeret évfolyam INFORMATIKA A helyi tantervünket az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 1. melléklet 1.3.3 Informatika 1-4. alapján készítettük. A tantárgy nevelési és fejlesztési nak megvalósításához a szabadon tervezhető

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013.

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013. Helyi tanterv Informatika 1-8. évfolyam 2013. 1 4. évfolyam Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 1.számú melléklete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 1.számú melléklete A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 1.számú melléklete Alsó tagozat Kerettantervi tantárgyak, óraszámok, magasabb évfolyamba lépés

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek.

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Matematika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. alapján 1-4. évfolyam 2 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja,

Részletesebben

4. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 4 óra. 1. Az informatikai eszközök használata

4. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 4 óra. 1. Az informatikai eszközök használata 4. évfolyam Tematikai egység/ nevelési-fejlesztési 1. Az informatikai eszközök használata Alkalmazások megismerése, futtatása számítógépen. Kapcsolattartás a számítógéppel ismert programokon keresztül.

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson amatematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

INFORMATIKA 1 4. évfolyam

INFORMATIKA 1 4. évfolyam INFORMATIKA 1 4. évfolyam Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Tantárgyi követelmények osztályozó vizsgához az alsó tagozaton évfolyamonként. 1. évfolyam:

Tantárgyi követelmények osztályozó vizsgához az alsó tagozaton évfolyamonként. 1. évfolyam: Tantárgyi követelmények osztályozó vizsgához az alsó tagozaton évfolyamonként 1. évfolyam: Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam: Irodalom 1. évfolyam: Tisztán, érthetően beszéljen. Értse meg az egyszerű

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2.osztály

MATEMATIKA 1-2.osztály MATEMATIKA 1-2.osztály A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki tudják választani

Részletesebben

Helyi tanterv alsó tagozat

Helyi tanterv alsó tagozat Tartalomjegyzék Helyi tanterv alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Bevezető... 3 1. évfolyam... 5 2. évfolyam... 11 3. évfolyam... 20 4. évfolyam... 31 Német népismeret Bevezető... 42 1. évfolyam... 43

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Bartháné Jáger Ottília, Holndonnerné Zátonyi Katalin, Krivánné Czirba Zsuzsanna, Migléczi Lászlóné MISKOLC 2015 Összesített

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója 1.sz. Függelék: A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója Osztályfőnökök részére..tanév.. félév..osztály 1. A szakmai munka áttekintése: Statisztika Az osztály létszáma:. fő

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 1 4. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. 1 4. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez,

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT HELYI TANTERV. 1. évfolyam. Témakörök. Család, otthon, háztartás. Család, otthon, háztartás Órakeret

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT HELYI TANTERV. 1. évfolyam. Témakörök. Család, otthon, háztartás. Család, otthon, háztartás Órakeret 1. évfolyam Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás Éves óraszám: Heti óraszám: 36 óra 1 óra Éves órakeret felosztás témakörönként Témakörök Család, otthon, háztartás Tárgyi kultúra, technológiák,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Környezetismeret Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez,

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Matematika tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű Matematika 3. /1. és 2. félév/ Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű

Részletesebben

Adaptált kerettanterv

Adaptált kerettanterv Adaptált kerettanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az Apáczai Kiadó Helyi tantervi ajánlása alapján, kiegészítve a rendelkezésre álló 10%, illetve a szabadon tervezhető órakeret terhére felhasználható

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

1. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

1. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 1. évfolyam Az első évfolyamon a gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva a vizuális kultúra részterületei közül a belső képek kialakulását segítő Kifejezés, képzőművészet és a Tárgy- és környezetkultúra

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. Célok, feladatok

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. Célok, feladatok ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT Célok, feladatok A természetes és mesterséges környezet anyagainak megismerése, anyagvizsgálati tapasztalatok szerzése érzékszervi tapasztalással. Összefüggések felismerése az anyagok

Részletesebben

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály Matematika 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Zipernowsky Károly Általános Iskola 2. évfolyam Éves óraszám: A osztály: 72 (16, 14, 12, 2, 2, 2, 2, 10, 12) ---heti 2 óra B osztály: 108 (26, 24, 15, 2, 2, 2, 2, 17, 18) ---heti 3 óra E osztály: 72 (16, 14, 12, 2, 2, 2, 2, 10, 12) ---heti

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV I. FÉLÉV. 1. évfolyam OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV I. FÉLÉV. 1. évfolyam OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV I. FÉLÉV 1. évfolyam OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI Osztályozó vizsga követelményei 1 TANTÁRGY Írás FÉLÉVI KÖVETELMÉNYEK A tanuló - előzetes képességei és ismeretei

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján Oktatási célok: Magyar nyelv és irodalom 1. osztály - az olvasástanulás előkészítése;

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

TECHNIKA HELYITANTERV 1 6. évfolyam számára. Célok és feladatok

TECHNIKA HELYITANTERV 1 6. évfolyam számára. Célok és feladatok EMMI kerettanterv 51/2012 (XII.21.) EMMI rendelet alapján TECHNIKA HELYITANTERV 1 6. évfolyam számára Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 6. évfolyamon,

Részletesebben

1. évfolyam. Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás. Heti óraszám: Éves órakeret felosztás témakörönként. Témakörök

1. évfolyam. Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás. Heti óraszám: Éves órakeret felosztás témakörönként. Témakörök 1. évfolyam Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás Éves óraszám: Heti óraszám: 36. óra 1. óra Éves órakeret felosztás témakörönként Témakörök Az iskola 4 Az iskolás gyerek 4 Tájékozódás az iskolában

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő

Részletesebben

Szaktárgyi értékelési szempontok magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyakból. Első osztály első félév

Szaktárgyi értékelési szempontok magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyakból. Első osztály első félév Szaktárgyi értékelési szempontok magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyakból Szempontjainkat a NAT fejlesztési területeinek, valamint a helyi tantervünkben rögzített fejlesztés

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet 1. osztály Alkalmazott informatika Tanmenet TANÉV: ÉVI ÓRASZÁM: 37 ÓRA HETI ÓRASZÁM: 1 ÓRA......... igazgató munkaköz. vez. tanító SZEPTEMBER 1. Baleset- és munkavédelmi oktatás, lateralitás, (4.) * 2.

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM Kiadványok 1. évfolyam Tankönyv I-II. kötet Munkafüzet

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KÉZMŰVESSÉG FAZEKASSÁG - Honti Rita, - Szarka Szilvia A foglalkozás indításának tervezett időpontja: 2013. február A foglalkozásokon a tanulók megismerkednek: - a fazekasság

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály - a szövegértő olvasás előkészítése; - az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása; - szépirodalmi és ismeretterjesztő

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1-4 ÉVFOLYAM Tematikai egység/fejlesztési cél MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Fejlesztési feladatok és óraszámok 1-2. évfolyam Kerettantervi

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA informatika 3-4. HELYI TANTERV 2013. INFORMATIKA 3-4. Informatika óraszámok 1-4. évfolyamon

EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA informatika 3-4. HELYI TANTERV 2013. INFORMATIKA 3-4. Informatika óraszámok 1-4. évfolyamon INFORMATIKA 3-4. Informatika óraszámok 1-4. évfolyamon 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Kötelező óraszám - - - - Szabadon tervezhető keretből - - 36 36 Összesen - - 36 36 Bevezető Az alsó tagozatos informatikai

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben Kovács Október A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben A JÖVŐ SZÁMÍTHAT RÁNK, MI IS SZÁMÍTUNK RÁ Szakmai konferencia Debrecen 2012. okt. 27. Jogi háttér

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete Idegen nyelvi kerettantervi tantárgyak, óraszámok, magasabb évfolyamba lépés

Részletesebben

Alsó tagozat helyi tantervei. a táblázatban megadott sorrend szerint

Alsó tagozat helyi tantervei. a táblázatban megadott sorrend szerint Alsó tagozat helyi tantervei a táblázatban megadott sorrend szerint Óraterv 1 4. évfolyam Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Magyar nyelv és irodalom 7+1 7 6 6 Idegen nyelvek (Angol/Német) +1 +3

Részletesebben