A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata a pedagógiai program I.12. fejezetében megtalálható

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata a pedagógiai program I.12. fejezetében megtalálható"

Átírás

1 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata a pedagógiai program I.12. fejezetében megtalálható A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: TANTÁRGY ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI VIZSGA ALSÓ TAGOZAT Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI Angol nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI Hit-és erkölcstan SZÓBELI Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI Ének-zene SZÓBELI GYAKORLATI Vizuális kultúra Életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport GYAKORLATI GYAKORLATI GYAKORLATI FELSŐ TAGOZAT Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI Angol nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI Hit-és erkölcstan ÍRÁSBELI SZÓBELI Történelem, társadalmi állampolgári és ÍRÁSBELI SZÓBELI 1

2 ismeretek Természetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI Biológia egészségtan és ÍRÁSBELI SZÓBELI Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI Ének-zene ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI Tánc és dráma Vizuális kultúra GYAKORLATI GYAKORLATI Informatika SZÓBELI GYAKORLATI Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport GYAKORLATI GYAKORLATI Javító-és osztályozóvizsga követelményei 1. évfolyam Évfolyam: 1. osztály Tantárgy: Magyar nyelv I. Írott betűalakok tanítása - írástechnikát fejlesztő gyakorlatok II. Az írástechnika fejlesztése-az eszközszintű írás előkészítése III. Helyesírási szabályok megértéséhez, alkalmazásához szükséges nyelvtani fogalmak Évfolyam: 1. osztály A magyar ábécé betűinek, írott alakjainak ismerete Rendezett írás, betűk olvasható alakítása Másolás hiba nélkül Másolás hiba nélkül (írott és nyomtatott szavak) Rövid szavak írása emlékezetből Hat betűnél nem hosszabb szavak látó-halló tollbamondásra írása Mondatkezdés, mondatzárás jelölése Egyszerű szavak helyesírása begyakorolt szóban A j és ly helyes jelölése Tantárgy:Irodalom 2

3 I. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása II. Olvasás, az írott szöveg megértése-az olvasás jelrendszerének elsajátítása, dekódolási képesség kialakítása III. Olvasás, az írott szöveg megértése A tanulók beszédének megfigyelése köszönés, bemutatkozás alkalmával A hang, a betű megfeleltetési szabályainak ismerete Biztos betű felismerési összevonási képesség Szavak, szószerkezetek, egyszerű rövid szövegek pontos olvasása Tartalommondás, események összefoglalása Évfolyam:1. Tantárgy: Matematika I. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok II. 2. Számelmélet, algebra Relációszókincs: kisebb, nagyobb, egyenlő. Jelrendszer ismerete és használata (=, <, >). Számítógépes, interaktív táblához kapcsolódó oktatóprogramok alkalmazása. Számlálás, számolási készség fejlesztése. Számok közötti összefüggések felismerése, a műveletek értelmezése tárgyi tevékenységgel és szöveg alapján. A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismerése. A tájékozódást segítő viszonyok: között, mellett. 3 Számok összeg- és különbségalakjának előállítása, leolvasása kirakással, rajzzal. Megfigyelés, rendszerezés, általánosítás. Állítások megfogalmazása. Tulajdonságok felismerése, megfogalmazása. Számok halmazokba sorolása. Tantárgyi oktatóprogram használata páratlanpáros tulajdonság megértéséhez. Műveletfogalom alakítása, összeadás, kivonás értelmezése többféle módon. Műveletek tárgyi megjelenítése, matematikai jelek, műveleti jelek használata. A megfigyelőképesség fejlesztése konkrét tevékenységeken keresztül. Összeadás, kivonás hiányzó értékeinek meghatározása (pótlás). A műveletek elvégzése fejben és írásban több tag esetén is. Tantárgyi fejlesztőprogram használata. Mondott, illetve olvasott szöveg értelmezése, eljátszása, megjelenítése rajz segítségével, adatok, összefüggések kiemelése, leírása számokkal. Állítások, kérdések megfogalmazása képről,

4 III. Geometria IV. Függvények, az analízis elemei V. Statisztika, valószínűség helyzetről, történésről szóban, írásban. Lényegkiemelő és probléma-megoldó képesség formálása matematikai problémák ábrázolásával, szöveges feladatok megfogalmazásával. A megfigyelések megfogalmazása az alakzatok formájára vonatkozóan. Alakzatok másolása, összehasonlítása, annak eldöntése, hogy a létrehozott alakzat rendelkezik-e a kiválasztott tulajdonsággal. A geometriai alakzatokhoz kapcsolódó képek megtekintése, készítése. Síkidom és test különbségének megfigyelése. Síkidomok előállítása hajtogatással, nyírással, rajzolással. Testek építése testekből másolással, vagy szóbeli utasítás alapján. Testek válogatása és osztályozása megadott szempontok szerint. Mozgási memória fejlesztése nagytesti mozgással, mozgássor megismétlése. Térbeli tájékozódás fejlesztése. Tájékozódás síkban (pl. füzetben, könyvben, négyzethálós papíron). Interaktív programok használata. Mérőeszközök használata gyakorlati mérésekre. Mennyiségek közötti összefüggések megfigyeltetése tevékenykedtetéssel. Sorozat képzése tárgyakból, jelekből, alakzatokból, számokból. Számsorozat szabályának felismerése, folytatása, kiegészítése megadott vagy felismert összefüggés alapján. Az összefüggéseket felismerő és a rendező képesség fejlesztése a változások, periodikusság, ritmus, növekedés, csökkenés megfigyelésével. Szokások kialakítása az adatok lejegyzésére. Adatokról megállapítások megfogalmazása: előfordulási szám, egyenlő adatok, legkisebb, legnagyobb adat kiválasztása. Információforrások, adattárak használata. Évfolyam: 1. osztály Tantárgy: Környezetismeret I. Az iskola Helyes viselkedés, megfelelő öltözet az iskolában (tanórán, különböző szabadidős foglalkozásokon, szünetben.) Az iskolában dolgozók foglalkozásának összehasonlítása. Megszólításuk, köszönés, 4

5 udvariassági formulák használata II. Az iskolás gyerek Napirend tervezése Az óvoda és az iskola összehasonlítása Napszakok, évszakok Napok, hónapok Az ember főbb testrészei Legfontosabb érzékszerveink, szerepük a környezet megismerésében III. Tájékozódás az iskolában és környékén A helyes közlekedés Az iskola és a háztartás összehasonlítása Előnyök és hátrányok mérlegelése annak mentén, érdemes-e az iskolába gépkocsival jönni A közlekedés és az energiatakarékosság IV. Mi van a teremben? A tanteremben található tárgyak csoportosítása különböző szempontok szerint (érzékszervekkel vizsgálható tulajdonságok, anyag, méret, felhasználás). Természetes és mesterséges anyagok megkülönböztetése a környezet tárgyaiban V. Hóban, szélben, napsütésben Az időjárás élőlényekre gyakorolt hatásának megfigyelése Hogyan védjük testünket a hideg, a meleg, a szél és a csapadék ellen? A réteges öltözködés szerepének megértése Az egészséges táplálkozás jellemzői a különböző évszakokban VI. Mi kerül az asztalra? A rendszeres, nyugodt táplálkozás szerepének felismerése Helyes és helytelen étrend az egészséges és egészségtelen ételek, italok A helyes étkezési szokások megismerése, betartása, gyakorlása Évfolyam: 1. osztály Tantárgy: Ének-zene I. Zenei produkció - Éneklés 1. Tanult dalok: szöveghűség, helyes artikuláció 2. Daléneklés, helyes levegővétel ritmuskíséret, egyenletes lüktetés 3. Dallamvonal szemléltetése - kézzel, nagy mozgással - felelgető éneklés 4. Egyházi ének - számára a legkedvesebb ének eléneklése 5. Népi gyermekjátékok: más népek dalai II. Zenei reprodukció- Generatív (önállóan és 1.Ritmikai készség /vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei - ritmusolvasás tevékenység - ritmusfelismerés 5

6 III. Zenei reprodukció felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek IV. Zenei befogadás befogadói kompetenciák fejlesztése - ritmusmegszólaltatás (kéz, láb, által) - ritmusmemoriter 1.Hallásfejlesztés - dallamfordulatok - dallambújtatás 1.Zeneelméleti alapismeretek - ritmikai elemek megnevezése és jele - szolmizációs hangok kézjele és betűjelei 1.Zenei eszközök megfigyeltetése dinamikai ellentétpárok megkülönböztetése (halk-hangos) 2.Hangszerek és hangszínének felismerése 3.Emberi hangszínek megismerése, megnevezése (női és férfihang, magas, mély, gyerek) V. Zenei befogadás-zenehallgatás 1. Egyházi ünnepeink dalai: bibliai történet 2. Természet a zenében 3. Szólóhang kórus 4. Hangszer zenekar 5. Ellentétpárok ( beszéd-ének, gyors-lassú, hangos-halk, magas mély) Évfolyam:1. Tantárgy: Vizuális kultúra I. Kifejezés, képzőművészet. Átélt élmények és események. Valós és képzelt látványok Korábban átélt események, élmények (például: kellemes, kellemetlen, hétköznapi, ünnepi, különleges, szokványos, felkavaró, unalmas) felidézésének segítségével, látott, hallott vagy elképzelt történetek (például: tündérmesék, közösen kitalált játékok, helyzetek, mesék, mesefolyamok) megjelenítése sík és/vagy térbeli, plasztikai alkotásban (például: színes, grafikus, vegyes technikájú, mintázott vagy konstruált) az elemi kompozíciós elvek figyelembevételével. A közvetlen környezetben található tárgyak, jelenségek minőségének (például illat, hang, zene, szín, fény, felület, méret, mozgás, helyzet, súly) megtapasztalása különböző játékos feladatok során, a célzott élménygyűjtés és vizuális megjelenítés (például: festés, rajzolás, kollázs, mintázás, makettezés) érdekében, a vizuális nyelv alapvető elemeinek játékos használatával. Környezetünk valós elemeinek, tárgyainak, tereinek (például: háztartási gép, óra, motor, fészek, odú, fa, talaj), különleges nézőpontból 6

7 II. Vizuális kommunikáció. Vizuális jelek a környezetünkben III. A média társadalmi szerepe, használata. Médiahasználati szokások médiumok, A média társadalmi szerepe, használata. Személyes élmény, médiaélmény A média társadalmi szerepe, használata. Tájékozódás a virtuális terekben médiaélmény feldolgozása (belülről, fentről, alulról) való megjelenítése a fantázia és a megfigyelés révén, a kifejezési szándéknak megfelelő anyagok, eszközök, méretek felhasználásával (például: színes-, grafikai technika, mintázás, konstruálás talált tárgyakból, azok átalakításával). Állatok a bibliában kedves bibliai állatom megformálása, megszemélyesítése. Jeltervezés, jelalkotás változatos méretben (például: apró pecsét, tábla, land art szerű méretben udvaron, játszótéren), különböző anyagokból (például: agyag, madzag, papírdúc, fatábla, talált anyag, homok, kavics, falevél, víz) meghatározott célok érdekében (például: eligazodás, útbaigazítás, védelem, figyelemfelkeltés). Környezetünkben található jelek, jelzések (például: jelzőlámpa, térkép, alaprajz, közlekedési tábla, cégér, piktogram, embléma, szimbólum, zászló, márkajelzés, logo) összegyűjtése játékos feladatok létrehozásának céljából (például: valós és virtuális társasjáték, dramatikus játék, kincsvadászat). Különböző médiaszövegek (például: animációs mesék, videojátékok) alapvető kifejezőeszközeinek (hanghatások, vizuális jellemzők) megfigyelése és értelmezése közvetlen példák alapján. A kép és hang szerepének megfigyelése a mesevilág teremtésében (például: animációs meséken keresztül). Egyszerű (például: kitalált vagy átélt) cselekmény megjelenítése képekkel (például: rajzzal, képsorozattal), megfelelő hanghatásokkal (például: zörejjel, énekhanggal) kiegészítve. Az életkori sajátosságokhoz igazodó internethasználat lehetőségeinek megismerése (például: gyermekbarát honlapok böngészése). IV. Tárgy és környezetkultúra. Környezetünk valós terei és mesés helyek Az internethasználat legfontosabb (például: biztonságot eredményező) szabályainak megismerése különböző eszközökkel (például: kártyajáték, bábozás). A környezetünkben található különböző méretű külső, belső terek (például: utca, játszótér, buszmegálló, saját szoba, éléskamra, fiók) épületek (például: iskola, transzformátorház, víztorony), tárgyak (például: cipő, táska, kilincs) átalakítása, áttervezése meghatározott célok (például: védelem, figyelemfelkeltés, álcázás, újszerű használat) érdekében. 7

8 Valós és kitalált tárgyak Képzeletbeli, mesebeli helyeken, terekben (például: elvarázsolt kastély, boszorkány konyhája, juhász kunyhója, vitorlás hajó) zajló mesék, elképzelt vagy valós történetek dramatizálása, eljátszása saját tervezésű és kivitelezés szereplőkkel (például: babák, botok, figurák, sík-, kesztyű-, árny-, óriás-, agyagfejű, bábok), terekkel, díszletekkel, melyek létrehozásánál a környezettudatos anyaghasználat érvényesül. Korábban átélt események, élmények (például: kellemes, kellemetlen, hétköznapi, ünnepi, különleges, szokványos, felkavaró, unalmas) felidézésének segítségével, látott, hallott vagy elképzelt történetek (például: tündérmesék, közösen kitalált játékok, helyzetek, mesék, mesefolyamok) megjelenítése sík és/vagy térbeli, plasztikai alkotásban (például: színes, grafikus, vegyes technikájú, mintázott vagy konstruált) az elemi kompozíciós elvek figyelembevételével. A közvetlen környezetben található tárgyak, jelenségek minőségének (például: illat, hang, zene, szín, fény, felület, méret, mozgás, helyzet, súly) megtapasztalása különböző játékos feladatok során, a célzott élménygyűjtés és vizuális megjelenítés (például: festés, rajzolás, kollázs, mintázás, makettezés) érdekében, a vizuális nyelv alapvető elemeinek játékos használatával. Évfolyam: 1. Tantárgy: Életvitel és gyakorlat I. Család, otthon, háztartás Élet a családban - Családtagok bemutatása családrajzzal. Biztonságos otthon - Munkamegosztás a családban. Családi időbeosztás Tisztaság és rend - Az otthon tisztasága - Környezetünk tisztán tartása Táplálkozás - Az egészség alapelemei Testápolás Célszerű öltözködés Növényápolás, állatgondozás II. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, szálas anyagok, textilek alakítása III. Közlekedés Gyalogos közlekedés szabályai 8

9 IV. Közösségi munka, közösségi szerepek Biztonságos, udvarias közösségi közlekedés szabályai A közlekedésben rejlő veszélyek Családi rendezvények, ünnepek, események Iskolai és osztályrendezvények A keresztyén ünnepekhez kapcsolódó tárgyak, ajándékok Közösségért végzett munka Évfolyam: 1. osztály Tantárgy: Testnevelés és sport Ismeretek követelmények I. Előkészítő és preventívmozgások Térbeli alakzatok és kialakításuk Gimnasztika - Bemelegítő gyakorlatok - Keringésfokozó feladatok (zenés gimnasztika) II. Hely és helyzetváltoztató természetes Járások, futások, oldalazások, szökdelések és mozgásformák ugrások (lendítések és körzések, hajlítások és nyújtások, egyensúlygyakorlatok) III. Manipulatív természetes mozgásformák Dobások (gurítások) és elkapások - Egy, kétkezes labdagörgetés, labdaterelés, gurítás és dobás Alsó, felső és mellső dobások - Rúgások, labdaátvételek lábbal Labdavezetések kézzel IV. Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban V. Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladatmegoldásokban Torna-előkészítő mozgásanyag Talajgyakorlatok (Guruló átfordulás előre, hátra, tarkóállás) A fantázia és képzelet megjelenítése játékosan, önállóan alkotott mozgásokon keresztül zenére (kreatív tánc) A zene hangulatának, dinamikájának kifejezése a gyermeki kreativitás által Járás és futás mozgásformák egyenletes vagy változó sebességgel különböző irányokban Ugrások és szökdelések mozgásformái (egyenletes vagy változó ugrástávolsággal, magassággal) Atlétikai jellegű futások, ugrások és dobások 2. évfolyam Évfolyam: 2. osztály Tantárgy: Magyar nyelv ( szóbeli ) 9

10 I. Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: mondat, szó, hang, betű, szótagolás, szótő és toldalék, mondatfajták. II. Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása Évfolyam: 2. osztály 1. Hangok és betűk: ABC Szótagolás, elválasztás szabályai: 2. A szótő és toldalék: toldalékok helyesírása - Megadott szavak toldalékolása a kérdőszavaknak megfelelően 3. Kiejtéstől eltérő helyesírású szavak szabályai Mit tudsz a mondatról? - A mondatfajták. 1- ABC betűrend, magán- és mássalhangzók csoportosítása 2- Szóvégi o-ó,ö-ő,u-ú,ü-ű szabályok Tantárgy: Magyar nyelv (írásbeli) I. Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: mondat, szó, hang, betű, szótagolás, szótő és toldalék, mondatfajták. 4. Hangok és betűk: - Szavak, címek betűrendbe állítása - Magán és mássalhangzók csoportosítása 5. Szótagolás, elválasztás: - Szavak elválasztása magán és mássalhangzók között 6. A szótő és toldalék: - Szavakban szótő leválasztása toldalék bekarikázása - Megadott szavak toldalékolása a kérdőszavaknak megfelelően 7. Kiejtéstől eltérő helyesírású szavak: - Mássalhangzók pótlása kiejtéstől eltérő helyesírású szavakban 8. A mondat: - Kérdő mondat alkotása az e kérdőszócska segítségével Évfolyam: 2. osztály Tantárgy: Irodalom ( szóbeli ) I. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása II. Olvasás, az írott szöveg megértése 2. a szövegértő olvasás fejlesztése III. Irodalmi kultúra, az irodalmi művek 1. Bemutatkozás - felnőttek, kortársak megszólításának és köszöntésének illendő formái 1. Hangos olvasás - rövid tartalom elmondásával 1. Költő, író társítása vershez, meséhez 10

11 értelmezése IV. Tanulási képesség fejlesztése V. Az ítélőképesség, az erkölcsi, a hit- az esztétikai és a történeti érvek fejlesztése 2. Tudjon felsorolni néhány meseírót 1. Egy kötelező vers elmondása 2. Egy bibliai történet elmondása 3. Könyvtárhasználat 1. Érvelés egy bibliai történet mellett Évfolyam: 2. osztály Tantárgy: Irodalom (írásbeli) I. Olvasás, az írott szöveg megértése. Szövegértő olvasás. II. Írástechnika fejlesztése az eszközszintű írás előkészítése. / Fogalomkörök 1. Játékok Kedvenc játékaim. Present: be 2.Testrészek Possession: have got Modals: Can 3. Család, barátok Osztálytársaim, barátaim. Családtagok bemutatása. Present: be Possession: have got 1. Szöveg felolvasása A hangok tiszta artikulációja, az időtartam és a hangkapcsolatok helyes kiejtése, hanglejtés, hangsúly helyes alkalmazása. 2. Szövegértés: az olvasott szöveg megértése, feldolgozása, (következtetés, lényegkiemelés) 1. Helyesírási szabályok alkalmazása a begyakorolt szókészleten, szabályos betűalakítás és betűkapcsolás a szavak, szókapcsolatok, mondatok és rövid szövegek írásakor. Elvárható tempójú írás. 2. Tollbamondás 3. j hang jelölése szavakban 4. Mondatkezdő nagybetű és a megfelelő mondatvégi írásjel jelölése, alkalmazása írásbeli feladatokban Angol idegen nyelv A tanuló legyen képes megnevezni a témához kapcsolódó tárgyakat, kifejezni minőségi és mennyiségi viszonyokat (színek, kicsi / nagy, számok 1-10) Egyszerű kérdéseket értsen meg és tudjon válaszolni! (pl. What s this? What colour is it?) A tanuló legyen képes megnevezni a testrészeket, kifejezni birtoklást (have(n t) / has(n t) got. Egyszerű kérdéseket értsen meg és tudjon válaszolni! (pl. Have you got? Has he got? Can you?) A tanuló legyen képes megnevezni a család tagjait, róluk a tanult tematikai egységek alapján néhány mondatot elmondani. Egyszerű kérdéseket értsen meg és tudjon válaszolni! 11

12 4. Otthon Otthonom. Present: be Prepositions 5. Természet, állatok Kisállatok. Háziállatok. Kedvenc állataim. Mozgás Present: be Possession: have got 6. Étkezés Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. Present Simple 7. Öltözködés Ruhadarabok. Present Progressive A tanuló legyen képes megnevezni a témához kapcsolódó tárgyakat, helyiségeket, kifejezni térbeli viszonyokat (in, on, under). Egyszerű kérdéseket értsen meg és tudjon válaszolni! (pl. Where is?) A tanuló legyen képes megnevezni állatokat, róluk a tanult tematikai egységek alapján néhány mondatot elmondani, kifejezni birtoklást (have(n t) / has(n t) got), kifejezni képességeket (can / can t). Egyszerű kérdéseket értsen meg és tudjon válaszolni! A tanuló legyen képes megnevezni ételeket, italokat, tetszését, nem tetszését kifejezni (like / don t like). Egyszerű kérdéseket értsen meg és tudjon válaszolni! (pl. Do you like? What s your favourite food?) A tanuló legyen képes megnevezni ruhadarabokat, kifejezni jelenidejűséget (I m / (s)he is wearing ) Egyszerű kérdéseket értsen meg és tudjon válaszolni! (pl. What are you wearing? What is he wearing?) Évfolyam: 2. osztály Tantárgy: Matematika I. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok II. Számelmélet, algebra III. Függvények, sorozatok IV. Geometria 1. Összehasonlítás, kisebb, nagyobb, egyenlő 2. Nyitott mondatok igazsághalmaza 1. Számok helyi értékes bontásban 2. Számszomszédok 3. Számok összeg és különbség alakjai 4. Szorzás, bennfoglalás, részekre osztás 5. Maradékos osztás 6. Műveleti tulajdonságok 7. Szöveges feladatok 1. Számsorozat 2. Szabályjáték 1. Síkidomok felismerése, megnevezése, csoportosítása 2. Tükörkép, szimmetriatengely 3. Mérőszám, mértékegység összehasonlítása 12

13 Évfolyam: 2. osztály Tantárgy: Környezetismeret I. Az iskolás gyerek 1.Évszakok, napszakok 2.Napi heti rend 3. Helyes táplálkozás 4. Érzékszerveink II. Tájékozódás az iskola környékén 1. Fő világtájak 2. A földfelszín formakincseinek elemei 3. Helyi közlekedés III. Mi kerül az asztalra? 1. Egészséges, egészségtelen ételek, italok 2. Étkezési szokások 3. Táplálékpiramis IV. Élőlények közösségei 1. Életjelenségek, életfeltételek 2. Élőlények - állatok, növények V. Anyagok körülöttünk 1. Halmazállapot 2. Halmazállapot változás 3. Tömegmérés Évfolyam: 2. osztály Tantárgy: Ének-zene I. Zenei produkció - Éneklés 1. Tanult dalok: szöveghűség hangszer megszólaltatásával dalismeret 2. Daléneklés, helyes levegővétel ritmuskíséret, egyenletes lüktetés 3. Dallamvonal szemléltetése - kézzel, nagy mozgással - felelgető éneklés 4. Egyházi ének - számára a legkedvesebb ének eléneklése 5. Népi gyermekjátékok: más népek dalai 6. Hangszerek megszólaltatása (dob, triangulum, csörgők, tíkfa, cintányér) II. Zenei reprodukció- Generatív ( önállóan 1. Ritmikai készség és /vagy csoportban alkotó), kreatív zenei - ritmusolvasás tevékenység - ritmusfelismerés - ritmusmegszólaltatás (kéz, láb, által) 2. Hallásfejlesztés 13

14 III. Zenei reprodukció felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek IV. Zenei befogadás-zenehallgatás - dallamfordulatok - dallambújtatás 1. Zeneelméleti alapismeretek - ritmikai elemek megnevezése - szolmizációs hangok kézjele és betűjelei 1.Hangszerek felismerése 2.Emberi hangszínek megismerése, megnevezése ( női, férfi szólamok, halk, hangos) 3. Egyházi ünnepeink dalai: bibliai történet Évfolyam: 2. osztály Tantárgy: Vizuális kultúra I. Kifejezés, képzőművészet 1. Átélt élmények és események pl: családi esemény 2. Valós és képzelt látványok pl: meseillusztráció, állatbújócska II. Vizuális kommunikáció 1. Vizuális jelek környezetünkben pl: az ABC betűi rajzosan, vicces alakban III. Környezetünk valós terei és mesés helyek 1. Bábkészítés: ujjbáb készítése 2. Elvarázsolt kastély IV. Tárgy és környezetkultúra 1. Valós és kitalált tárgyak Évfolyam: 2. osztály Tantárgy: Életvitel és gyakorlat I. Család, otthon, háztartás 1. Család: élet a családban (spontán beszélgetés,) 2. Ünnepek a családban 3. Biztonságos otthon Háztartási eszközök, gépek, ezekkel kapcsolatos veszélyforrások ismerete 4. Táplálkozás: egészséges táplálkozás - szendvicskészítés II. Tárgyi kultúra, technológia, termelés 1. Anyagok: anyagvizsgálat érzékszervekkel 2. Képlékeny anyagok: gyurmafigurák (állatok, gyümölcsök ) 3. Papír: könyvjelző készítése 14

15 III. Közlekedés IV. Közösségi munka, közösségi szerepek 1. Közösségi közlekedés viselkedési szabályai Közlekedési táblák (zebra) 1. Közösségi és osztályrendezvényeken szerzett tapasztalatok - élmények Évfolyam: 2.osztály Tantárgy: Testnevelés és sport I. Előkészítő és preventív mozgásformák 1. Zenés gimnasztika II. Hely és helyzetváltoztató természetes 1. Helyváltoztató mozgások mozgásformák egyszerű akadálypályán (járás, futás, szökkenés, lendítés, karkörzés, III. Manipulatív természetes mozgásformák IV. Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban hajlítás, nyújtás) 1. Labdavezetés 2. Alsó, felső, mellső dobások labdával 3. ütések testrésszel és eszközzel 1. Mozgásműveltség: járás, futás változó sebességgel, szabadon és akadályok felett 2. Ugrások, szökdelések változó irányban történő mozgásútvonalon 3. Atlétika jellegű futások 4. Guruló átfordulás ( előre, hátra) 3. évfolyam Évfolyam: 3. Tantárgy:Magyar nyelv I. Az íráshasználat fejlesztése A tanuló írása jól olvasható; írástempója lendületes; füzetvezetése rendezett. az írás eszközszintű használata II. Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek A tanuló tudatosítása és felismeri és megnevezi a alkalmazása: mondatfajták, szavak, tanult nyelvtani fogalmakat, szófajok használja a szabályokat; felismeri, megnevezi és 15

16 III. Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása megfelelően jelöli a mondatfajtákat; toldalékos formájukban, szövegben is felismeri és megnevezi a tanult szófajokat; A tanuló a mondatot nagybetűvel kezdi és írásjellel zárja; a begyakorolt szókészlet körében biztonsággal alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat; írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak; helyesírását önellenőrzéssel felülvizsgálja, szükség esetén javítja. Évfolyam:3. Tantárgy: Magyar nyelv I. Az íráshasználat fejlesztése A tanuló írása jól olvasható; írástempója lendületes; füzetvezetése rendezett. az írás eszközszintű használata II. Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek A tanuló tudatosítása és felismeri és megnevezi a alkalmazása: mondatfajták, szavak, tanult nyelvtani fogalmakat, szófajok használja a szabályokat; felismeri, megnevezi és megfelelően jelöli a mondatfajtákat; toldalékos formájukban, szövegben is felismeri és megnevezi a tanult III. Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása szófajokat; A tanuló a mondatot nagybetűvel kezdi és írásjellel zárja; a begyakorolt szókészlet körében biztonsággal alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat; írásbeli munkái rendezettek, 16

17 olvashatóak; helyesírását önellenőrzéssel felülvizsgálja, szükség esetén javítja. Fogalomkörök / Present: be, there is / are Természet, állatok; Otthonom Possession: have got Testrészek, Állatok; Család, barátok Prepositions Otthonom Modals: Can Állatok; Sport Present Simple Étkezés: kedvenc ételeim, italaim Present Continuous Angol idegen nyelv A tanuló legyen képes megnevezni állatokat, növényeket, minőségi és mennyiségi viszonyokat (pl. színek, kicsi / nagy stb., számok 1-20), róluk a tanult tematikai egységek alapján néhány mondatot elmondani. Egyszerű kérdéseket értsen meg, és tudjon válaszolni! A tanuló legyen képes megnevezni a testrészeket, megnevezni a család tagjait, róluk a tanult tematikai egységek alapján néhány mondatot elmondani, kifejezni birtoklást (have(n t) / has(n t) got). Egyszerű kérdéseket értsen meg, és tudjon válaszolni! (pl. Have you got? Has he got?) A tanuló legyen képes megnevezni a témához kapcsolódó tárgyakat, helyiségeket, kifejezni térbeli viszonyokat (in, on, under). Egyszerű kérdéseket értsen meg, és tudjon válaszolni! (pl. What s this? What colour is it? Where is?) A tanuló legyen képes megnevezni állatokat, kifejezni képességeket (can / can t). Egyszerű kérdéseket értsen meg, és tudjon válaszolni! (pl. Can you? Can birds fly?) A tanuló legyen képes megnevezni ételeket, italokat, tetszését, nem tetszését kifejezni (like / don t like). Egyszerű kérdéseket értsen meg, és tudjon válaszolni! (pl. Do you like? What s your favourite food?) A tanuló legyen képes megnevezni ruhadarabokat, megnevezni cselekvéseket, kifejezni jelenidejűséget (I m / he is wearing/eating ) Egyszerű kérdéseket értsen meg, és tudjon válaszolni! (pl. What are you wearing? What is he wearing?) Egyszerű kérdéseket értsen meg, és tudjon válaszolni! (pl. What are you doing? What is he doing?) 17

18 Évfolyam: 3. Tantárgy: Matematika I. Gondolkodási módszerek, halmazok, - Adott tulajdonságú elemek halmazba matematikai logika, kombinatorika, rendezése konkrét elemek esetén. gráfok II. Számelmélet, algebra - Számok írása, olvasása 1000-ig. - Alaki, helyi és valódi érték. - Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság). - Fejszámolás: összeadás, kivonás. - Fejszámolás: szorzás, osztás. - Írásbeli összeadás, kivonás háromjegyű számokkal az ezres számkörben. - Írásbeli szorzás és osztás egyjegyűszámmal. Szöveges feladatok. III. Függvények, az analízis elemei - Sorozat szabályának felismerése IV. Geometria - Háromszög, négyzet és téglalap. - A téglalap és négyzet tulajdonságai: csúcsok száma, oldalak száma. - A téglalap és a négyzet kerületének kiszámítása. - Testek geometriai tulajdonságai. - A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, cl, hl, g, t, másodperc - Átváltások szomszédos mértékegységek között. Évfolyam:3. Tantárgy: Környezetismeret I. A mezőn Az élővilág szerveződési szintjeinek felismerése. A megfigyelt élőlények csoportosítása: növények, állatok (ízeltlábúak, halak, madarak, emlősök). Néhány jellegzetes állatnyom tanulmányozása, lerajzolása. Életnyomok gyűjtése a terepi látogatás során. Állatnyomok megismerése. 18

19 II. Megtart, ha megtartod III. Egészség, betegség Az emberi beavatkozás hatásának felismertetése, az ember természet átalakító tevékenységének következményei. Példák gyűjtése kenyérfajtákra, összehasonlításuk különböző szempontok szerint. A kenyérsütés példáján a természet tiszteletének felismerése a hagyományos életmód egyszerű cselekvéseiben. Élőhely, testfelépítés, életmód kapcsolata. Kalendárium készítése, jeles napok, és természeti történések, népdalok, népköltések és versek, szépirodalmi részletek megjelenítésével. Példák keresése arra, hogyan látták el az ártéri gazdálkodásból élő emberek táplálék igényüket (növények, tenyésztett állatok, halászat, vadászat). Hogyan készítették és tartósították ételeiket, melyek voltak a használati tárgyaik anyagai. Hogyan éltek együtt a természettel, hogy hosszútávon biztosítani tudják megélhetésüket. Néhány anyag feldolgozása (pl. agyag, fűzfavessző, gyógynövényszárítás). Annak megértése, hogy a helyi sajátosságokra, problémákra a hagyományos tudás kínálja a legmegfelelőbb megoldásokat. A körültekintő, természetbarát emberi beavatkozások jelentőségének felismerése. A vízvédelem szerepének belátása. Az iskolához legközelebb található nemzeti park vagy tájvédelmi körzet megismerése, értékmentő feladatának megértése. 19

20 20 A természetvédelem és a fenntarthatóság kapcsolatának felismerése. IV. Az a szép, akinek a szeme kék? Az egészségünket károsító és védő szokások csoportosítása. Példák gyűjtése aktív és passzív pihenésre. A betegségtünetek felismerésének gyakorlása esettanulmányokon keresztül. A fertőzés megelőzési módjainak gyakorlása. Az egészségügyi dolgozók munkájának elismerése, tisztelete. Szabályok betartása, viselkedéskultúra az egyes egészségügyi intézményekben. A betegség megelőzés fontosságának felismerése. a mentők munkájának értékelése, tisztelete. Teendők és a segítségkérés módjainak megismerése baleset esetén V. Merre megy a hajó? Példák, illusztrációk gyűjtése különböző korok, kultúrák szépségideáljaira. Annak felismerése, hogy nem minden szépségideál vagy divat hat pozitívan egészségünkre. Egyes szokások kifejezetten károsak (tűsarkú cipő, fűző, stb.) Az emberek közötti testi különbségek és hasonlóságok megfigyelése. Az öröklött tulajdonságok megértése példák alapján, csoportosításuk. A helyes és rendszeres testápolási szokások megismerése, gyakorlása. Annak felismerése, hogy a divat nem mindig az egészséges testápolási szokásokat közvetíti. Gyakran felesleges, vagy káros szokásokat is erőltethet. Személyes tapasztalat szerzése az érzékszervi és a

ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Osztályozó vizsga követelményei ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. évfolyam Mondatok alkotása képek, képsorok alapján, adott vagy választott témáról. Mondatok összekapcsolása. Összefüggő mondatok

Részletesebben

Környezetismeret 1-4. osztály. Javasolt óraterv. 1. évfolyam

Környezetismeret 1-4. osztály. Javasolt óraterv. 1. évfolyam Környezetismeret 1-4. osztály KÖRNYEZET- ISMERET 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4 évfolyam Heti óraszám 1 1 2 2 Éves óraszám 32+4 32+4 65+7 65+7 Javasolt óraterv 1. évfolyam címe Az iskola Az iskolás

Részletesebben

A környezetismeret tantárgy javasolt óraszáma, óraterve 3-4. évfolyam számára. A környezetismeret tantárgy javasolt óraszáma, óraterve

A környezetismeret tantárgy javasolt óraszáma, óraterve 3-4. évfolyam számára. A környezetismeret tantárgy javasolt óraszáma, óraterve A környezetismeret tantárgy javasolt óraszáma, óraterve 3-4. évfolyam számára A környezetismeret tantárgy javasolt óraszáma, óraterve 3. évfolyam A mezőn Megtart, ha megtartod Egészség és betegség Az a

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam 1 VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. évfolyam Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4 osztály számára Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4 osztály számára Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4 osztály számára Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez,

Részletesebben

Vizuális kultúra 1.-4. évfolyam

Vizuális kultúra 1.-4. évfolyam Vizuális kultúra 1.-4. évfolyam A Garay János Általános Iskola és AMI Vizuális kultúra helyi tanterve az 51/2012.(XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékletében megjelent kerettantervvel összevetve a Mozaik

Részletesebben

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1-4 ÉVFOLYAM Tematikai egység/fejlesztési cél MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Fejlesztési feladatok és óraszámok 1-2. évfolyam Kerettantervi

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Vizuális kultúra. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Vizuális kultúra. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Vizuális kultúra készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.7. alapján 1-4. évfolyam 2 VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam Ahogyan a gyermek értelme fejlődik, úgy válik benne egyre erősebbé az igény arra, hogy saját testét, illetve szűkebb-tágabb környezetét megismerje, annak egyes elemeit néven

Részletesebben

Vizuális kultúra 1-4. évfolyam

Vizuális kultúra 1-4. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Vizuális kultúra 1-4. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a vizuális kultúra tantárgy oktatása a Sarkadi

Részletesebben

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Kossuth Lajos Általános Iskola 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. 1-4. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az általános

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA. HELYI TANTERV IV. Környezetismeret 1-4 Természetismeret 5-6 Földrajz 7-8

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA. HELYI TANTERV IV. Környezetismeret 1-4 Természetismeret 5-6 Földrajz 7-8 ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV IV. Környezetismeret 1-4 Természetismeret 5-6 Földrajz 7-8 2013 TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 3 KÖRNYEZETISMERET 1-2.... 5 Környezetismeret 1.... 6 Környezetismeret

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata 1.1 A vizsgaszabályzat célja Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása. A fenti jogszabályban foglalt

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam Ahogyan a gyermek értelme fejlődik, úgy válik benne egyre erősebbé az igény arra, hogy saját testét, illetve szűkebb-tágabb környezetét megismerje, annak egyes elemeit néven

Részletesebben

A környezetismeret tantárgy javasolt óraszáma, óraterve

A környezetismeret tantárgy javasolt óraszáma, óraterve KÖRNYEZETISMERET Ahogyan a gyermek értelme fejlődik, úgy válik benne egyre erősebbé az igény arra, hogy saját testét, illetve szűkebb-tágabb környezetét megismerje, annak egyes elemeit néven nevezze, és

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Környezetismeret 1.-4. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. általános helyi tanterv 2013.

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Környezetismeret 1.-4. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. általános helyi tanterv 2013. Sportiskolai Általános Iskola 1 Környezetismeret 1.-4. évf. HELYI TANTERV Környezetismeret 1.-4. osztály ÁLTALÁNOS TANTERVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Kertészné Fenyvesi Anita Az Érdi Batthyány

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Magyar nyelv és irodalom MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése,

Részletesebben

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve,

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve, A Kenderföld- Somági Általános Iskola Helyi Tanterve, amely a 2013/2014. tanévtől az első és ötödik évfolyamtól felmenő rendszerben kerül bevezetésre 2013. 1 Magyar nyelv és irodalom 1 2. évfolyam A tanuló

Részletesebben

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam TARTALOMJEGYZÉK CÉLOK, FELADATOK... 2 FEJLESZTÉSI TERÜLETEK NEVELÉSI CÉLOK... 2 KULCSKOMPETENCIÁK, KOMPETENCIAFEJLESZTÉS... 5 EGYSÉGESSÉG ÉS DIFFERENCIÁLÁS... 7 TANTÁRGYI STRUKTÚRA ÉS ÓRASZÁMOK... 8 MAGYAR

Részletesebben

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek: - Kötelező tantárgyak 8. oldal - Szabadon választható tantárgyak 201. oldal Kerettanterv Alapfokú

Részletesebben

HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Kötelezően választható órakeret 7. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma

Részletesebben

Alsó tagozat helyi tantervei. a táblázatban megadott sorrend szerint

Alsó tagozat helyi tantervei. a táblázatban megadott sorrend szerint Alsó tagozat helyi tantervei a táblázatban megadott sorrend szerint Óraterv 1 4. évfolyam Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Magyar nyelv és irodalom 7+1 7 6 6 Idegen nyelvek (Angol/Német) +1 +3

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-4. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 1-4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 1-4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy a gyermek természetes kíváncsiságára építve

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra

Rajz és vizuális kultúra Művészetek műveltségterület Rajz és vizuális kultúra 1-4. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A rajz és vizuális kultúra tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. OM 035917 T ú r k e v e HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam Hatályos: 2013. szept.1-jétől 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. TARTALOMJEGYZÉK Alapfokú nevelés-oktatás szakasza,

Részletesebben

2. évfolyam éves óraszám: 74 óra. Kifejezés, képzőművészet Átélt élmények és események

2. évfolyam éves óraszám: 74 óra. Kifejezés, képzőművészet Átélt élmények és események 2. évfolyam éves óraszám: 74 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Kifejezés, képzőművészet Átélt élmények és események Órakeret 16 óra Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. Az

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Szurdokpüspöki Általános Iskola A Szurdokpüspöki Általános Iskola magyar nyelv és irodalom helyi tanterve az Apáczai Kiadó által készített ajánlás átvételével készült.

Részletesebben

A BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye

A BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye ÉVFO- LYAM: 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. A BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: KERETTANTERV /átvett, adaptált/ A TANTÁRGY NEVE: Rajz (angol, normál tarterv) Rajz (nemzetiségi

Részletesebben