é r te sítő je FELSŐBB LEÁNYISKOLA ÁG HITV. EV. EGYHÁZKERÜLETI A KŐSZEGI AZ 1900/1901-1KI ISKOLAI ÉVRŐL. II. ÉVFOLYAM. IZÁK MÁNIA KÖZLI: IGAZGATÓ.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "é r te sítő je FELSŐBB LEÁNYISKOLA ÁG HITV. EV. EGYHÁZKERÜLETI A KŐSZEGI AZ 1900/1901-1KI ISKOLAI ÉVRŐL. II. ÉVFOLYAM. IZÁK MÁNIA KÖZLI: IGAZGATÓ."

Átírás

1 A KŐSZEGI ÁG HITV. EV. EGYHÁZKERÜLETI FELSŐBB LEÁNYISKOLA é r te sítő je AZ 1900/1901-1KI ISKOLAI ÉVRŐL. II. ÉVFOLYAM. KÖZLI: IZÁK MÁNIA IGAZGATÓ. Kűazeff, F e ig l G y u la k ö n y v n y o m d á j a.

2

3 A KŐSZEGI Aß MTV. EV. EGYHÁZKEROLETI FELSŐBB LEÁNYISKOLA é r te sítő je AZ IKI ISKOLAI ÉVRŐL. II. ÉVFOLYAM. KÖZEI : 1/ÁK MÁKIA IGAZGATÓ. K oszegf F e ig l G y u la k ö n y v n y o m d á j a.

4

5 A dunántúli ág. hit?, ev. egyházkerületi leányneyelő intézet. {

6

7 I. A felsőbb leányiskola czélja és tanrendszerének alapelvei. A felsőbb leányiskola czélja, alkalmat nyújtani arra, 1ogy benne társadalmunk női tagjai nemük sajállegossóga és a láisacvmi jelen viszonyok által feltételezett s élethivatásukra szükséges általános műveltséget szerezhessenek. E czél elérésére, mind tanrendszernek és a tantervnek megállapításánál, mind az egész oktatás meneténél, mind a növendékek felvételénél a következő alapelvek szolgálnak irányadóul : 1. Az iskola növendékeinek lelkét a jó, a szép és az igaz iránt valósággal megnyerni iparkodik s gondosan kerüli mindazt, mi csak álműveltséget eredményezne. 2. Kerüli továbtá a műveltség minden luxusát is és csak azt tanítja, a minek ismeretére nem csupán néhány növendéknek, hanem általános műveltségük érdekébőlmindazoknak szükségük van, kik ezen tanintézetbe lépnek. 3. A nevelés, oktatás és tanítás mind czélját, mind módszerét, mind a tananyagot illetőleg, a positiv életviszonyokhoz és mindenek előtt a női egyéniséghez s ennek jogosult sajátlagosságaihoz alkalmazkodik. 4. A tantárgyak s a tanítandó ismeretek mennyiségére és mértékére nézve, még a következő szempontok irányadók, u. m. : a. ) hogy csak az és annyi tanitassék, a mit és mennyit az egyes tanfolyamokban a rendelkezésére levő idő alatt s a növendékek előképzettsége szerint, kellő alapossággal lehet megtanítani, még pedig úgy, hogy a tanulók a tanultakat értsék is és adandó alkalommal megfelelő biztossággal alkalmazni is tudják. b. ) A főczél nem az, hogy a tanulók különféle tárgyakból sokféle ismeretet szerezzenek : hanem az, hogy a tanfolyam bevégeztével egy bizonyos körű, kerekded egészet alkotó s részeiben összhangzó műveltséget nyerjenek; úgy, hogy ezen összhangzatos műveltségükből, mint alapból, majdan határozott életnézetük és szellemi önállóságuk fejlődhessék ki, s hogy magasabb műveltségű, a mi intézetünkben nem csak a hazát, hanem a drága anyaszentegyházukat szerető és hivatásukat minden körülmény közt j >1 felfogni s betölteni tudó nőkké váljanak. c. ) A módszert illetőleg tekintetbe veendő a tanulók szellemi felfogásának nemükből eredő sajátlagossága s gyengébb testi szervezetük, melyek következtében főleg a felsőbb osztályokba járó

8 6 növendékekkel szemben, nem léphetni fel oly mérvű követelésekkel, mint minőkkel hasonló korú fiúk irányában fellépni szoktak. A tárgyak tanításánál mindig különösen kiemelendő az, a mi a nőknél a már különben is nagyobb mértékben feltalálható szép- és erkölcsi érzéket táplálni és helyes irányban fejleszteni alkalmas. d.) Hogy a tanulóktól az egészséges fejlődésre szükséges üdülési idő el ne vonassék s hogy továbbá idejük maradjon a ház körül forgolódni: szükséges, hogy a tanulás súlypontja az iskolába essék s ott a tananyag annyira feldogoztassék, hogy a tanuló által végzendő házi munkául, annak átismétlésénél vagy a már jól megtanultaknak egyszerű alkalmazásánál egyéb ne maradjon. A rendes tanulók felvétele rendszerint szeptember hó első felében az iskola igazgatója által kihirdetett napokon történik. A felvételre kitűzött utolsó nap után 10 napig csak igazolandó alapos okoknál fogva veheti fel az igazgató a tanulókat. A felvétel fe lté te le i: a. ) A felsőbb leányiskola első osztályába legalább 10 éves oly leányok vétetnek fel, kik az elemi iskola 4 osztályát kielégítő sikerrel végezték. Kik ezen fokú tanulmányokról nyilvános tanintézettől bizonyítványt nem mutathatnak elő, azok felvételi vizsgálat által kötelesek megfelelő előképzettségüket igazolni. b. ) Az iskola többi osztályaiba csak oly növendékek vehetők fel, kik megfelelő életkorral jelentkeznek és felvételi vizsgálaton igazolják, hogy az intézet tantervében kijelölt mérvben, kielégítő sikerrel végezték mindazt, a mit az előző osztályokban az intézetben tanultak volna. c. ) A felvételi vizsgálatokat az igazgató vagy annak helyettese az illető osztály tanítónőivel s tanáraival együtt végzi. Az oktatás sikerének egyik lényeges feltétele a növendékek kellő előképzettsége lévén és a tanterv is a növendékek egy bizonyos fokú tanultságára lévén alapítva, a felvételi vizsgálatok teljes szigorúsággal tartandók. d. ) A felsőbb osztályba való felvétel az előző osztály tantárgyaiból való legalább első rendű bizonyitványnyal eszközölhető. e. ) Felvétel rendesen csak a tanév kezdetén történhetik. f. ) A tanintézetet évközben elhagyók a félbenhagyott tanévről bizonyítványt nem nyerhetnek. Azonban, ha távozásukat elfogadható fontos okokkal igazolják» kivánatukra a tanári kar határozata alapján, ad az igazgató az intézetben töltött idejükről s tanulásukról egy oly alakú értesítvényt, minőt évharmadonkint a szülők kapnak. Ebben kiteendő a távozás ideje és oka is. Azon szülők vagy gyámok, kik nem a tanintézet székhelyén laknak s gyermekük nem a tanintézetben van elhelyezve, gyermekük vagy gyámoltjuk felvételekor alkalmas helyettest tartoznak nevezni, kire a házi felügyelet, illetőleg jogaikat és kötelezettségeiket átruházzák, hogy a gondviselésük alá adott növendékre nézve a tanintézet fegyelmi és tanulmányi közléseit nevükben elfogadhassa.

9 7 Az e tekintetben beállott változást a szülők vagy gyámok kötelesek az igazgatóval tudatni, mint viszont az igazgató is köteles az illető szülőket vagy gyámokat figyelmeztetni arra, ha változtatást vagy intézkedést lát sziigségesnek. Az évi tanfolyam kezdődik szeptember hóban és tart a következő év junius hó közepéig. Az évi nagy szünidő kezdődik junius hó közepén túl és tart szeptember hó 1-ig. I I. Adatok leánynevelő intézetünk, illetőleg felsőbb leányiskolánk tanév történ etéh ez. Az ki tanévet szeptember hó 6-án reggel 8 órakor ünnepélyes istenitisztelettel nyitottuk meg. Az egész növendéksereg s a teljes számban megjelent tanári kar lelkesült ihletettséggel énekelte az: Uram öntsd ki ránk lelkedet czimű egyházi éneket; közös esdő imafohászok szálltak fel a kegyes mennyei Atyához a II. iskolai év kezdetén s forró hálaimát küldünk fel Teremtőnkhöz most, az iskolai év végén, hogy intézetünk fölött egész éven át atyailag őrködött s az intézet gyarapodását, megerősödését áldásával gyám olította! Ezen iskolai év elején legelső feleinlitést érdemel azon fontos körülmény, hogy az intézet épületének azon részletei, t. i. a sousterrain helyiségek, a melyek czélszerüeknek nem találtattak, a nagy szünidő folyamán kijavitattak, úgy, hogy jelenleg az intézet épületének minden helyisége az egészségügy követelményeinek teljesen megfelel. Az egész épület lakható, tágas, száraz és barátságos képet nyújt, a melyben a növendékek és a tanerők csakis egészséges tartózkodási helyet találnak. A tanári testületben a következő változások történtek: Petri k Ella s. tanítónő, helyébe a ki az első tanév végével állásáról lemondott, a főtiszt, egyh. kér. iskolai nagybizottság 8 1 i e g l e r Magda oki. népiskolai tanítónőt kesegitő tanerő gyanánt az tanév október hó elsejétől február hó elsejéig megválasztotta, a mely határidőtől fogva az ugyanakkor s. tanítónőül megválasztott T r s z- tyenszky Klára, polg. isk. képesítéssel biró tanítónő, intézetünkben működik. Október hó elsejéig a hiányzó tanerő óráit lzák M. igazgató, Hajas E., V a r g h a B. és Grünberg M. tanítónők helyetesítették.

10 8 A kézimunka tanításával Wágn er Rudolphine kézimunka tanítónő bízatott meg. Különben a tanítás egész tanévben minden megszakítás nélkül előirt tanrend és tanterv szerint folt. A növendékeknek a szám a: Leánynevelő intézetünkbe iratkozott 74 növendék; ezek közül rendes növendéke a felsőbb leányiskolánknak volt: 67, magántanuló 4 s rendkívüli növendék az intézet internátusában 3. Benlakó növendék volt összesen 44, bejáró növ. 26. Az I. osztályban 19 rendes és 2 magántanuló, a II. osztályban 20 rendes és 1 magántanuló, a III. osztályban 10 rendes és 1 magántanuló a IV. osztályban 18 rendes tanuló volt. A gyermekek igen gyorsan megszokták egyrészt az uj otthont, másrészt az iskola tanítási módszerét s házi szabályait, úgy hogy még a tanév első harmadának befejezése előtt, azaz november hó 10-én, rendezhettünk kedves növendékeinkkel egy jól sikerült gyermek szinielőadást, melynek jövedelmét, azaz 280 koronát, egy állandó színpadi állvány, függöny és díszletek beszerzésére fordítottuk, továbbá egy uj harmonium s egy uj zongora beszerzéséhez koronával hozzájárultunk. A szép jövedelmet Kőszeg lakossága áldozat készségének és azon osztatlan érdeklődésnek köszönhetjük, a melylyel intézetünk tanügyeiránt viseltetnek. Az előadott színdarab czime : MELITTA HERCZEGNŐ színmű 5 felvonásban, irta Csengey Gusztáv. Közreműködtek Rehling Anna, IV. oszt. növ. ~ Károlyi,Margit, Varga Éviké, Zsakó Etelka, Friedrich Olga, Eder Rózsi, Kasper Gizella, II. oszt. növ. Mogyoróssy Teruska,., Kasper Ida, IV. oszt. növ. Melitta herczegnő, Mellita anyja Flóra, jegyző leánya Adél, tisztartó leánya Rózsi, biró leánya Melitta nevelőjének leánya parasztgazda kis lányai Panna, Melitta szobalánya Történik: Az első felvonás Pécsben, a második Zoborfalván. Idő: A darab mint vallásos-erkölcsi, mint igazi hazafias tartalmánál fogva, a növendékek kedélyére nemesitő és lelkesítő hatással volt. Forró óhajunk volna, ha a nemes lelkű szerző sok ilyen tartalmú színművet a fiatal leánykák kezébe bocsátana. Ezért az egyért is hálával tartozunk neki s kérjük számára e helyen a kegyes Mindenható áldását munkás életére! A növendékek vallásos érzületét és meggyőződését nagymértékben mozdították elő az intézet családi körében tartott házi isteni tiszteletek, a melyeken a gyermekeken kívül a benlakó tanítónők és az igazgatónő mindig, nagyobb szabásunknál pl. karácsony estén az egész tantestület volt jelen. Ebben a tanévben 14 növendékünk először járult a szent confirinapóhoz, Előkészítette őket e nagyfon-

11 9 tosságu alkalomra, nagytiszteletű Michaelisz és Pröhle ev. lelkészek és vallástanárok. A hazaszeretet nemes érzetét, a mely az őszinte vallásos kedélyből fakad, egyrészt a tanítás folyamán ébresztettük, másrészt az iskolai évben előforduló ünnepélyesebb alkalmakkor rendezett zene- és szavalati előadásokra betanított hazafias költemények s felolvasások által. Az intézet egészségügye. Intézetünk fenállasának második esztendejében még szerencsésebb volt, mint múlt évben, a menyiben ez idén egy súlyosabb megbetegedés sem fordult elő növendékeink között. Kisebbszerű meghűléseken kívül a növendékek, hála a jóságos Istennek, mindnyájan egészségesek voltak. Dr. Lauringe r János intézeti orvos, ebben az évben is szakavatott lelkiismeretességgel őrködött a gyermekek egészsége fölött Különben a gyermekek minden szabad idejüket, kedvező időjárás esetén, a kertben és udvarban töltötték. Télen, ha lehetséges volt korcsolyáztak, s naponta sétákat tettek a városban, tavaszkor pedig Kőszeg gyönyörű környékébe kirándultak. Látogatás. Az iskolaév elején meglátogatta intézetünket nagyságos Halász Férencz, kir. tanácsos s vasvármegye érdemdús tanfelügyelője; megnézte az iskola és az internál us helyiségeit, melyekről dicsérőleg nyilatkozott. Október hó 29-én, február hó 10-én és május hó 31-én megörvendeztetett bennünket nagybecsű látogatásával méltóságos és főtisztelendő G y u r á t z Ferencz püspök ur, forrón szeretett főpásztorunk. Érkezése után azonnal kedves intézetünkbe sietett, s a benlakó gyermekekkel s tantestülettel töltötte az egész estét. Kíséretében voltak: nt. Michaelis I., Pröhle H. lelkész urak és tok. T e r p 1á n Cornél úr, a helybeli iskolai kisbizottság elnöke. Érkezése után következő napon, jelen volt a inéit, és főtiszt. Püspök Ur az összes tanórákon és meggyőződött a növendékek és a tanerők szorgalmáról és haladásáról. Kedves intézetünk többszöri látogatója volt nt. Stettner Gyula ur, a vasi felső egyházmegye érdemdús főesperese, a ki utolsó, junius havában nálunk tett látogatása alkalmával a tanórákon is vett részt. Junius hó 4-én reggel 8 órakor megjelent intézetünkben nagyságos Herecz Antal, miniszteri biztos ur, hogy felsőbb leányiskolánk működéséről, haladásáról tapasztalatokat szerezzen. Ismét egy egész napot töltött nálunk a nagyságos biztos ur; minden oszlálv külön 1öző tantárgyaiból megvizsgálta növendékeinket, s midőn tapasztalta, hogy felsőbb leányiskolánk növendékei alapos, s nekik megfelelő fokú ismeretekkel bírnak, az intézetnek szép jövőt jövendölve, teljes megelégedéssel s lelki megnyugvással távozott intézetünkből. A tantestület oktatási és nevelési ügyeinek megbeszélésére, tárgyalására havonkint egy s a szükséghez képest 2 értekezletet tartott. Ezeknek főtárgya a tananyag feldolgozása, az Írásbeli dolgozatok s a kezelendő olvasmányok minősége és mennyisége, a növendékek magaviseleté, szorgalma és haladása képezte. E tanári értekezleten megállapitattak évharmadonkint az időszaki értesítők érdemosztályzatai is. Az tanév első tan értekezletén megválasztatott Vargha Beáta, rendes tanítónő, a tantestületi értekezlet! jegyzőjévé is,

12 10 Midőn az ki tanév eseményeit felsoroljuk, hálás köszönettel kell mind azon kegyes jótevőkről megemlékeznünk, a kik az év folyamán szives adományaikkal intézetünkről megemlékeztek. Könyviárunk gyarapításához hozzájárultak: özv. Chalupáné Schneller Ida úrnő, a ki Brockhaus lexiconjának 17 kötetét, Wagner R. k. a., a ki 4 évfolyam német ifjúsági iratot, egy kőszegi adakozó 45 füzet külömböző zong., hangjegyet és 4 drb. szépirodalmi jutalom-könyvet, hódosi Bende Arpádné úrnő Szemelvények czimű szépirodalmi művét és végre méltóságos Ihász Lajosné és özv. Petiné nagys. úrnők 70 kötet magyar, német és franczia szépirodalmi művet adományoztak. A könyvtár gyarapítására P. H. úr 10 K.-át adományozott. A gyermek sereget igen gyakran meglepték a kedves szülők következő adományaikkal: Felső-Bőrből majdnem karácsonyig el voltunk látva kitűnő almával; onnan érkezett nagy mennyiségű paradicsom, nyersen és befőzve, aprólék, bor, zsír, mák, burgonya stb. Borostyánkőről kaptunk tojást, káposztát, kávét, befőttet és 14 db. díszfát a kert szám ára; egy másik borostyánkői szülőtől: zsírt burgonyát és bort; Bobáról: sonkát, tojást és vajat. Bükről: húst és babot. N.- S z í.- Mihályról: almát, szilvát és kitűnő szárnyast. Villámosról: egy hordó finom körtét és almabort. N.-Gurabról: húst és szárnyast. Yönöczkről: szőllőt, körtét, almát és díszbokrot. Kőszegről : paradicsomot, körtét és szőllőt. Zergényből: tojást és vajat. Kis-Rákosról: almát és tojást stb. stb. Karácsonyfa díszítéséhez hozzájárultak. S. K., L. A., P. G., P. J. és K. J. urak. A kert javításához U. J. ur ismét a szükséges trágyát ajándékozta. A dunántúli ág. hitv. ev. egyh. kér. leánynevelő intézetünkre történt pénzbeli adományok jegyzéke 1900 julius hó 1-jétöl 1901 julius hó 1-ig. A jánlati részletek. 1. Gyalog István, 4. r é s z l e t Gyalog Istvánná, Buszt egyházközség Nagy Sándor lelkész, B.Szt.László 3. részlet Szt. András egyházközség 4. r é s z l e t Nagy Geresd Urai-Ujfalu Sopron Felső Ijövő Stettner Gyula.esperes Höllig Károly tan Ebenspanger János tan Greisinger Cornél tan Átvitel 360. K.?!????? D???»

13 ! Lemle János tan. 5. részlet, Dr. Stamm Lajos, orvos 5. Özv. Polster Mátyásné 5. Farad egyházközség 4. Jobbaháza 4. Szalay Ferencz, várpalotai lelkész Poszvék Sándor, lye. igazgató Ágfalva egyházközség Lépesfalva egyházközség Csáva Szili-Sárkány SzilFS. nőegylet Némethi egyh. község részlet Áthozat Vadosfa Mihályi Mihályi nőegylet Kisfalud egyh. község Tót-Keresztur egyh. község Soproni alsó egyh. megyei lelkész egylet 3. részi Laucsek Jónás esperes 5. részlet Sobor egyh. község 3. Bük 4. Farkas Elemér, lelkész 4. Simonyi egyh. község 5. Zala-Istvánd 5. Varga Gyula, esperes 5. Vértessy Sándor, Zala Istv. lelkész 5. Vönöczk, egy. közs. 5. részlet. Győr észle Szendroi Sándor, ügyvéd Győr 4. részlet Özv. Peregi Imréné, Peregi János, Győr Egerváry József 4. M Dr. Csukássy Károly Hegyeshalmi Fischer K Späth Gyula Perlaky Elek Izsó Vincze, győri lelkész Németh Elek Dr. Zwikl Gyula 4. > ) Özv. Zwikl Mátyásné Gerő Mihály Sárvár egyh. közs Kapi Gyula, igazg. Sopron Nemes Magasi egyh. közs Meszlen Meszleni ev. nőegylet 3. íl Átvitel 360. K * K.

14 G2 Áthozat K. 61. Acsád leány egyh. közs. 3. részlet Eőri-Sziget Király Mátyás, eőri sz. lelkész Rajter János kukméri Dr. Ajkay Béla, Kisfalud Károlyi nővérek Köhler János és neje Teréz, F.-Eőr Dr. Károlyi Antal Tompa Mihály, kissomlyai lelkész Kis Somlyó egyh. község A k. somogyi ev. lelkészi kör Beled. egyh. közs OsíiVci Répczelak egyh. közs Nagy József, Kis Czell 9 i o Özv. Gayer Gyuláné Guoth Ignácz, felügyelő Kiss Imre, Egyed 2.-5.,,. 40, 79. Veszprém egjdi. közs Kiss Jenő, ügyvéd, Győr Körmend egyh. közs Leithner Endre 4. i o Dr. Dienes Elek Turcsányi Endre, körmendilelkész Schranz János Glaser Frigyes 9 y> i o Özv. Műszer Károly né Horváth Béla Seybold Károly 4.,, Özv. Jugovits Mihályné Kluge Pál 4- i o Flieger Ede 4- jj i o Ruprecht Tasziló Városhodász egyh. község Fischer Imre, Hegyeshalom Zábrák Dénes, lelkész, Sopron A sopr. alsó ág. h. ev. taniló egylet Összesen 1986 K. Adományok kötelezettség nélkül julius 1-jéig. 1. A sopr. alsó ev. egyh. megye gyf 2. A sopr. felső 3. Harka egyh. község 4. Half 5. A kemenesalj. egyh. m. gyamint. fi. Ajka egy. közs. 7. Egyesektől adomány czímén adománya K r> ? i o Átvitel 85.48

15 8. Kővágó Eörs egyh. község adománya 2._ 9. Szakony ff 10. ff 10. Szent Ántalfa Kis Babot,, Kisbaboti hívek Bodonhelyi hivek ff 1.36 ff 14. Nemes-Magasi egyh. közs Nagy-Szőllős 2._ ff ff 16. Barcza Béla, felügyelő 2,_ ff ff 17. Dabrony egyh. közs. 2#_ ff ff 18. Dabronyi nőegylet o._ ff ff 19. Homok-Bödöge 9 _ ff LA» ff 20. Nagy Gyimoth ff 1. ff 21. Tapolczafő ff 1. ff 22. Gecse 9 LA» _ 23. Nagy Kálmán lelkész Várpalota egyh. közs. ff 2. ff 25. nőegylet ff 4 ff 2fi. F. Csurgó egyh. közs óskű ff 4.- ff 28. Zsakó János lelkész B. M. Szombathely ff ^f ff 30. Lajos Komárom 2#_ ff ff 31. Veszprém ff 3, ff 32. Teés az egyh. kér. soproni ifj. gyámint ff a kemenesaljai ev. tanító egylet f i. Összesen : K. Gyülekezeti offertoriumok julius 1-től., I90I. julius l-jéig. 1. Veszprém egyházközség részéről K. Összesen: 2.40 K. Leányiskolái emléklapok eladásából : julius hó 1-jétől. 1. Költse egyházközség.. 2 Sopron Nagy Alásony egyházközség 4. Dabrony.. 5. Vadosfa fii iáiból a ) Kis Falud b.) Pottyondból c ) Mihályiból d ) Tót-Kereszturból Gecse egyházközségből Muraszombat..... Átvitel K fi (>. fi. fi ff ff ff ff ff ff >

16 Áthozat 8. A kőszegi leánynev. int. pénztár által beutaltatott: Titze-Zala-Lövőről... Bárány-Zala-Lövőről... Varga Gyula, vönöczki esp. küldem... Vértessy Sándor, zalaistv. l e l k é s z... Mód Lénárd, simonyi lelkész Nagy-Geresd egyh. községből Szili-Sárkány Bük Albó részéről Répczelak részéről Répczelak-Csánig r é s z é r ő l Magyarósd Téth egy. közs Kis-Baboth (Bodonhely ré s z é rő l).... Összesen jiü. 1-jéig K , ? J) > yy K. Az E rzséb et királyné alap ja v á ra befolyt adomány - gyűjtések julius 1-jétől. 1. A soproni alsó egyh.-xn. gyámintézet adománya K. 2. Mélt. Ihász Lajos, kerületi felügyelő adománya A dunáninneni ág. hitv. ev. egyh. kerület gyűjtése A kőszegi kerületi leánynevelő intézeti pénztár beutalja az ott befolyt adományokat: Serleggyüjtés Szarvason K. Mosoni egyház m e g y é b ő l Gyűjtés a vasi felső egyh. m. papi ért. alkalmával Kirnbauer Sándorné a d o m á n y a Boba egyh. község adom ánya Nagy-Szombat község a d o m á n y a Mód Lénárd, lelkész a d o m án y a Nagy Sándor N.-dömölki lelkész adománya A ns. és pór-magasi egyh. község gyűjtése Gércze és Miske egyh. község g y ű jté s e Vönöczk egyh. község g y ű jté s e Kis-Czell egyh. község g y ű jté se Somló egyh. község g y ű jtése A fehér-komáromi gyámintézet g y ű jté se Duna-Szerdahely egyh. községi adomány Kun János, építész a d o m á n y a Petrik Béla, bányamérnök ad o m án y a Pulay Gábor, lelkész ad o m án y a Nagy-Geresd g y ű j t é s e... 26'20 5. A hódosi gyámintézet adom ánya A magyarósdi gyámintézet adom ánya Péterliegy egyh. község adom ánya Répczelak egyh. község adom ánya Szeniczi ágost. hitv. evang. egyh. község adománya 8. Összesen julius hó 1-jéig: K.

17 15 Harmonium alap javára julius 1-jétől. 1. A dunántúli ág. hitv. ev. egyh. kerület ének- és zenepártoló egyesület a d o m á n y a K. 2. A kőszegi ágost. liitv. evang. egyház kerület leánynevelő intézet gyermekelőadásából..., K. Összesen : K. Dr. Rátz Ottó, néh. szülei Rátz Ágost és neje Töppler Emma emlékére tett alapítvány. 1. Dr. Rátz Ottó adománya 1 drb. 4 /o-os magyar korona-járadék-kötvény névértéke K. Összesen : K. A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület leánynevelő intézet pénztárába közvetlenül befolyt adományok : 1. Alsó-Lővői gyülekezet a d o m á n y a K. 2. Leopoldiánum -nak a d o m á n y a A bikácsi gyülekezet adom án y a Dr. Kasper Samu, felső-eőri ügyvéd 3 évi részlete A rohonezi gyülekezet részletfizetései ig A tótkereszturi gyülekezet gyámintézeti adománya A drumolyi leány egyház község adománya Proliié Henrik, kőszegi lelkész adom. könyvtár javára N. N. a ján d é k a Összesen: 412. K márczius hó 6-án a kőszegi leánynevelő intézet javára befolyt részletfizetésekről (Kőszegen): 1. Ileyer János tanár 4. részlet 2. Stettner Henrietta ii 1 3. Aug Paula ii 1 4. Schönovszky Ida ii Schneller Zsófia ii 1 6. Freyler Emma Róth Jenő H Róth Sándor n 9. Jánosa Gyula 5. ii 10. Waisbecker Ede 4. ii 11. Grosinger Ferencz 1 ii 12. Mohr Vilmos ii ii 13. Wentzl Ede 1 yy 14. Popper Ignácz y y 15. Flämisch György > y y 16. Floderer Jenő 1 ) y y Átvitel K. 10. ii 10. ii 10. ii 10. ii ii 6. ii 10. ii 10. ii 10. n 10. ii 10. y y 10. y y 2. y y 10. y y 148. K.

18 16 Áthozat 148. K. 17. Szaufnauer János Szép Mihály,, N. N Özv. Purth Frigyesné Wentzl József Kirehknopf Mihály >1 23. Schőll Julianna Pallér András Özv. Gyömöreyné Hrabovszky Sándor Márton Károly Schmidt Mihály Dr. Gerhauser József Özv. Nagy Istvánná Feigl Gyula Feigl Adolf 1.» * * * Összesen évi julius 1-jéig 302. K, Alapítványokat tettek intézetünk javára. 1. Méltóságos Szájbely Gyula, udv. tanácsos, országgyűlési képviselő ur 1899 szept. hó 12-én 1000 K., azaz egyezer korona értékű alapítványt tett azon ezélból, hogy annak kamatait évenként a zárvizsgák alkalmával az intézet legjobb bizonyitványt nyert négy növendéknek átadjuk. 2. ) Méltóságos Ihász Lajos, egyházkerületi felügyelő ur 1000 K., azaz egyezer koronát leánynevelő intézetünk Erzsébet királyné alapjára" adományozott. 3. ) Nagyságos Dr. Rátz Ottó, soproni törvényszéki biró ur, szintén 1000 K., azaz egyezer koronás alapítványt tett, hogy enek évi kamatai a dunántúli egyházkerületi leánynevelő intézetet látogató szorgalmas, jó magaviseletű evang. tanító-, másodsorban lelkész-családbeli leánykák segélyezésére fordittassanak. Ebben a tanévben a mélt. és főtisztelendő egyh. kerület az intézeti épületek területét is gyarapította, a mennyiben a leánynevelő intézetünk mellett lévő Kuzma -féle egyemeletes házat, kerttel együtt az intézet tulajdonához csatolta. Ezzel kapcsolatban örömmel jelenthetjük, hogy a főtiszt, egyh. kér. isk. nagy bizottság határozata folytán az V. oszt. megnyitását a jövő tanévben, tehát folyó évi szeptember hó 1-jével, a julius hóban megtartandó kér. közgyűlésnek pártolólag előterjeszteni fogja Eddig segített oly kegyesen az U r; prostestáns leánygyermekeink neveléséről most már a dunántúli kerületben is gondoskodva van; kérjük tehát a kedves szülőket, ne halaszszák el az alkalmat, hozzák ide gyermekeiket ugyan azon osztatlan bizalommal, a melylyel őket kedves intézetünk első osztályaiba hozták s gondviselésünkre bízták. - Az évzáró vizsgálatainkat folyó évi június hó 20,21. és 22-én tartottuk, következő sorrendben : június hó 20.-án délelőtt az I. osztály vizsgája, délután a II. osztály vizsgája és az összes osztályok tornavizsgája. 21-én délelőtt a Hl. osztály vizsgája, délután mind a négy osztály zenevizsgája. 22.-én délelőtt a IV. osztály vizsgája. A

19 17 vizsgák reggel fél 9 órakor, délután fél -Sorakor kezdődtek, tartamuk alatt a növendékek rajzai és kézimunkái a vizsgaterem melletti helyiségben voltak megtekinthetők. Záróvizsgálataink alatt fáradhatatlan türelemmel a méltóságos és főtisztelendő Püspök urunk elnökölt s nagy érdeklődéssel hallgatta szeretett növendékeink értelmes feleleteit, miután ő maga is számtalan kérdést intézett hozzájuk. - A mélt és főtiszt. Püspök urunk kíséretében volt nagytiszteletü Renner Henrik főesperes ur, a ki feszült figyelemmel kisérte a vizsgák folyamát s teljes megelégedéssel távozott intézetünkből; sajnos, hogy nem várhatta be a vizsgák befejezését. Jelen volt még : nagytiszteletű Vargha Gyula és Czuppon Sándor főesperes urak, a kik szintén örömmel győződtek meg az iskola életrevalóságáról. Vizsgáink iránt nagy érdeklődést tanúsított még nagyságos pongyelóki Róth József, kir. tanácsos, nyug. pozsonyvármegye érdemdús tanfelügyelője, a ki nagybecsű jelenlétével vizsgáink tartama alatt intézetünket megtisztelte. A méltóságos és fötisztelendő Püspök ur mellett ott látjuk : Terplán Cornél isk. kis bizottsági elnök urat, Bayer János tan. urat, Szovják Hugó ügyész urat isk. kis bizottsági tagokat, valamint nagytiszteletű Michaelisz és Prőhle lelkész urakat is, a kik az intézet minden ügye és dolga iránt mindenkor nagy érdeklődéssel viseltetnek. A zenevizsgálat műsora: 1. Ima Mozarttól, éneklik az int. III. és IV. oszt. növ. * * 2. ** 3. a) Scherzo Wagnertől, zong. előadják : Milosics Ida és * b) Tirolienne* Donizettitől, zong. előadja: Pausz P. c) Magyar népdalok, zong. előadják: Vargha M. és Pulay V. a) Alegretto Donizettitől, zong. előadják: Nagy Blanca és Vilma. b) Rondó Diabellitől, zong. előadja: Vitányi M. és Kovács M a) KirálydaP Nägelitöl, éneklik az I. és II. oszt. növendékei. b)»zöld erdő- Tihanyitól. k. f al»gyöngyvirág Spindlertől, zongorán előadja: Czuppon I. J 1b) Lengyelke Behrtől, zong. előadják : Szebik L. és Mager T. I a) Magyar népdal, zong. előadja: Éder Róza. 6. b) Alegretto" Donizettitől, zong. előadja: Szilágyi Eszti, f c) Galopp Behrtől, zong. előadják: Nagy B. és Vitányi M. I a) A rab madár dala [ b) A kiirt szava éneklik az I. és II. oszt. növendékei. i a) Menuett Bocherinitől, zong. előadják : Friedrich F. és Kun J. J b) Magyar népdalok, zong. előadja: Rehling A. / c) Rondo Diabellitől, zong. előadják: Kasper Ida és Gizella.

20 18 Szünet. * 9. Az e s t Major Gyulától,*.éneklik a III. és IV. oszt. növendékei. i a) Ária Webertől, zong. előadja: Polster M. ** 10. j b) Keringő* Haitiméitől, zong. előadja: Varga Évi. f c) Románc/, Webertől zong. előadja : Leonhard Vilma. 11. Dalra fel* Abttól, éneklik az I. II. III. és IV. oszt. növendékei. **. 0 a) Étude Hellertől, zong. előadja: Zipser J. ' i b).sonata Mozarttól, zong. előadják : Schöpf E. és Reichert St. * m a) a tavasz* olasz népdal, éneklik a III. és IV. oszt. növendékei. ' \ b) Kerek erdő" magyar népdal, i a) Fantasia Mendelssohntól, zong. előadja: Lengyel E. ** 14. j b) Nocturne Fjeidtől zong. előadja: b. Urban Jusztin. I c) Presto-scherzando" Mendelssohntól,zong. előadja: Károlyi M. * 15. Ősszel daljáték Poldinitől, éneklik I IV. oszt. növendékei. ** 16 Magyar tánczok Chovántól, zong. előadják: Friedrich Olga és Károlyi Margit. 17. Egyházi ének. Jegyzet: Egy csillaggal: Freyler Emmy ének- és zongora-tanitő növendékei ; két csillaggal: Hanély Flóra zongora-tanítónő növendékei. Évzáró vizsgálatainkon nagyszámú a tanügy iránt érdeklődő közönség gyűlt, össze. Junius hó 21-én délután a zene vizsgálat után kiosztotta a méltóságos és főtisztelendő Püspök urunk a tantestület, az összes ifjúság és a nagy közönség jelenlétében a kitüntetett tanulóknak a jutalomdíjakat és könyveket. A vizsgák befejeztével megható s buzdító szavakban köszönetét mondott méltóságos Főpásztorunk a tantestületnek kitartó és sikeres fáradozásáért, az igazgatónak lelkiismeretes s buzgó vezetéséért s a növendékeinkhez intézett magasztos s szeretettől áthatott szavaival és hálaadó fohászával az tanévet befejezettnek nyilványitotta.

SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1900 1901. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR

SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1900 1901. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR A SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 900 90. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR SZÉKELY-UDVAFCHELYTT NYOMATOTT BECSEK D. FIA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Részletesebben

FŐGIMNÁZIUM '" A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. GÓBI IM RE AZ 1908/1909-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. BUDAPEST FRANKLIN- TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1909.

FŐGIMNÁZIUM ' A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. GÓBI IM RE AZ 1908/1909-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. BUDAPEST FRANKLIN- TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1909. A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. FŐGIMNÁZIUM '" É R T E S Í T Ő J E AZ 1908/1909-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI GÓBI IM RE IGAZGATÓ. BUDAPEST FRANKLIN- TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1909. A BUDAPESTI ÁG. H. EVANG.

Részletesebben

FŐGIMNÁZIUM A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. ÉRTESÍTŐJE GÓBI IMRE BUDAPEST. a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA

FŐGIMNÁZIUM A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. ÉRTESÍTŐJE GÓBI IMRE BUDAPEST. a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. KÖZZÉTESZI GÓBI IMRE IGAZGATÓ. BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1908. A BUDAPESTI ÁG. H. EVANG.

Részletesebben

ÉVKÖNYVE AZ 1939 40. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA FENNÄLLÄSÄNAK CLXXIV. ÉVE.

ÉVKÖNYVE AZ 1939 40. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA FENNÄLLÄSÄNAK CLXXIV. ÉVE. Bányai evangélikus egyházkerület- B udapcstvldéki tankerulet. A BANYAI evangélikus egyházkerület ASZÓDI PET0FI-GIMNÄZIUMANAK (VI. VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) ÉVKÖNYVE AZ 1939 40. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA

Részletesebben

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI p e t ő f i- r eal g im n Az iu m An a k / ^ f f értesítő JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az

Részletesebben

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium.

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium. A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1932 33. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTÉK: Dr ORAVECZ ÖDÖN SZEVER PÁL igazgató. igazgató-helyettes. Kiadja az aszódi ág. hitv.

Részletesebben

A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIM NÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1932/1933. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: MIKOLA SÁNDOR IGAZGATÓ.

A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIM NÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1932/1933. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: MIKOLA SÁNDOR IGAZGATÓ. A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIM NÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1932/1933. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: MIKOLA SÁNDOR IGAZGATÓ. BUDAPEST, 1933. VII., Vilma királynő-út 17 21. A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM. ÉRTESÍTŐJE

Részletesebben

AZ A S Z Ó D I ÁO. H ITV. EV. PETŐFI-FŐGIMNÁZIUM AZ 1915 1916. ISKO LAI ÉVRŐL. KÖZLI IGAZQATÓ.

AZ A S Z Ó D I ÁO. H ITV. EV. PETŐFI-FŐGIMNÁZIUM AZ 1915 1916. ISKO LAI ÉVRŐL. KÖZLI IGAZQATÓ. AZ A S Z Ó D I ÁO. H ITV. EV. PETŐFI-FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1915 1916. ISKO LAI ÉVRŐL. KÖZLI D r. O S V Á TH GEDEO N IGAZQATÓ. ASZÓD, 1Q16. KIADJA AZ ASZÓDI ÁO. HITV. EV. PETŐFI-FŐGIMNÁZIUM. LUX SÁNDOR

Részletesebben

ÉVKÖNYVE AZ 1938 39. ISKOLAI ÉVRŐL.

ÉVKÖNYVE AZ 1938 39. ISKOLAI ÉVRŐL. (» L O C K K L Ä R j\- A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE AZ 1938 39. ISKOLAI ÉVRŐL. Az iskola fennállásának 55. évében. KÖZZÉTETTE: Dr. BÁNKÚTI DEZSŐ IGAZGATÓ BUDAPEST, 1939. KIADJA AZ ISKOI.A

Részletesebben

(ZüricM Mon-isMa.) JVLÁJAI J S T V Á N T Ó L.

(ZüricM Mon-isMa.) JVLÁJAI J S T V Á N T Ó L. Gymnasialis és reális oktatás. (ZüricM Mon-isMa.) JVLÁJAI J S T V Á N T Ó L. A svájczi lelkészi kör, a mult nyáron, aug. hó 17 és 18-ik napjain St. Gallenben tartotta meg évi rendes közgyűlését. A gyűlés

Részletesebben

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY.

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Cenzúrát. XLVI. évf. Clui, 1936. január. 1. szám. Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Boldog uj esztendőt!... Lelkünk telve van ünnepi gondolatokkal... Csak most hangzott el minden templomban a magasztos karácsonyi

Részletesebben

EGYHÁZ és ISKOLA. EVANGELIKUS. FSISileges-e? Ötödik évfolyam. 30. szám. Pozsony, 1887. évi július 23-án.

EGYHÁZ és ISKOLA. EVANGELIKUS. FSISileges-e? Ötödik évfolyam. 30. szám. Pozsony, 1887. évi július 23-án. Ötödik évfolyam. 30. szám. Pozsony, 1887. évi július 23-án. EVANGELIKUS EGYHÁZ és ISKOLA.., ^ MEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. C Elonzetesi ar : Hirdetés ára : Egész evre. 6 frt ar. eä>sö J* s Négyhasábos petit

Részletesebben

ZRLRI ÁG. HITVRLL. EVRNG. EGYHÁZMEGYE. P U L T J fl KÖZZÉTESZI: AZ EGYflÁZJVIEGYEI LiEliI^ÉSZI l^hl*. 1908. LŐWY B. KÖNYVtfYOMDAjR 1909.

ZRLRI ÁG. HITVRLL. EVRNG. EGYHÁZMEGYE. P U L T J fl KÖZZÉTESZI: AZ EGYflÁZJVIEGYEI LiEliI^ÉSZI l^hl*. 1908. LŐWY B. KÖNYVtfYOMDAjR 1909. ZRLRI ÁG. HITVRLL. EVRNG. EGYHÁZMEGYE P U L T J fl ÉS PZ EGYHÁZMEGYEBELI GYÜLEKEZETEK T Ö R T É N E T E. KÖZZÉTESZI: AZ EGYflÁZJVIEGYEI LiEliI^ÉSZI l^hl*. 1908. r '' LŐWY B. KÖNYVtfYOMDAjR 1909. TRPOLCZR.

Részletesebben

A DEBRECENI EVANGÉLIKUS ELEMI ISKOLA

A DEBRECENI EVANGÉLIKUS ELEMI ISKOLA A DEBRECENI EVANGÉLIKUS ELEMI ISKOLA ÖTVEN ÉVES TÖRTÉNETE 1 8 86-1 936. ÍRTA: ELEFÁNTY SÁNDOR IGAZGATÓ-TANÍTÓ. Nyomta Beke Zoltán könyv- és lapkiadóvállalata Debrecen, Füvészkert u. 9. sz. A DEBRECENI

Részletesebben

SVÁB ISKOLÁK TÖRTÉNETE BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-KELETI RÉGIÓJÁBAN. Károlyfalva, Hercegkút és Rátka iskolájának története

SVÁB ISKOLÁK TÖRTÉNETE BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-KELETI RÉGIÓJÁBAN. Károlyfalva, Hercegkút és Rátka iskolájának története SVÁB ISKOLÁK TÖRTÉNETE BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-KELETI RÉGIÓJÁBAN Károlyfalva, Hercegkút és Rátka iskolájának története Készítette: Tóth Dorina Anna Debrecen, 2014. április 28. Itt csak a károlyfalvi

Részletesebben

EVANGELIKUS ^VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 8 kiadó-hivat,al : Pozaony, Xonventutcza c. sz.

EVANGELIKUS ^VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 8 kiadó-hivat,al : Pozaony, Xonventutcza c. sz. Hatodik évfolyam. 36. szám. Pozsony, 1888. évi Szeptember 1-én. EVANGELIKUS r Előfizetési ár : Egész évre 6 frt kr. félévre. 3,, negyedévre 1, 50, Egy szam ára 12 kr. o. e. J EGYHÁZ es ISKOLA. ^VIEGJELEN

Részletesebben

SZENT FERENCRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ KATH. NAGYGYMNASIUM ÉRDEMSOROZATA. l873 74-iki T A N É V B E N. EGERBEN. 1874.

SZENT FERENCRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ KATH. NAGYGYMNASIUM ÉRDEMSOROZATA. l873 74-iki T A N É V B E N. EGERBEN. 1874. A SZENT FERENCRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ G Y Ö N G Y Ö S V Á R O S I KATH. NAGYGYMNASIUM TANULÓ IFJUSÁGÁNAK ÉRDEMSOROZATA AZ l87374-iki T A N É V B E N. EGERBEN. NYOMATOTT A.Z ÉRSEKI LYCEUMI 1874. KÖNYVNYOMDÁBAN.

Részletesebben

Vári Albert ur Loco Str. AI. Vlähutä 6 [Bolyai-u.J

Vári Albert ur Loco Str. AI. Vlähutä 6 [Bolyai-u.J XLI. évf. Cluj-Kolozsvár, 1931 szeptember. 9. sz. AmLLASOS ÉS EMÜLC5ÖS Bálint Balázs (1882-1931). Az unitárius nevelő mintaképe, kit hosszú, munkás élete és hűséges szive érdemesített lapunknak erre az

Részletesebben

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A MAOIH által meghirdetett pályázatra készítette: Mann Lotti A Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8.a osztályos tanulója (A Veszprémi

Részletesebben

A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium

A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium 2006 1806 A GYÖNKI TOLNAI LAJOS GIMNÁZIUM BICENTENÁRIUMI ÉVKÖNYVE A GYÖNKI TOLNAI LAJOS GIMNÁZIUM BICENTENÁRIUMI ÉVKÖNYVE 1806 2006 Összeállította és szerkesztette:

Részletesebben

A szabadkőműves Farkas Gyula The Freemason Gyula Farkas Gyula Farkas şi francmasoneria

A szabadkőműves Farkas Gyula The Freemason Gyula Farkas Gyula Farkas şi francmasoneria MŰSZAKI SZEMLE 37. szám, 2007. Historia Scientiarum 4. Tudománytörténeti különkiadás / Special Issue in History of Science Szerkesztőbizottság elnöke / President of Editing Committee Dr. Köllő Gábor Szerkesztőbizottság

Részletesebben

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására Előszó 3 A második világháború előtti magyar társadalom szerkezetéről, működéséről egyre több kiadvány nyújt hiteles tájékoztatást. A polgári intézmények sorában kiemelt helyet foglal el az alapítvány,

Részletesebben

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002.

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. Összeállította: Dr. Molnár János nyugalmazott tanár A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség Kiadványa A reformáció elterjedése Magyarországon.

Részletesebben

FEJLŐDÉSE 1867-1887. TEKINTETTEL GÖNCZY PÁL MŰKÖDÉSÉRE A MÁRAMAROSMEGYEI TANKER. ÁLT. TANÍTÓ-EGYESÜLET 4 ' ÁLTAL PÁLYADÍJJAL KOSZORÚZOTT MŰ ÍRTA

FEJLŐDÉSE 1867-1887. TEKINTETTEL GÖNCZY PÁL MŰKÖDÉSÉRE A MÁRAMAROSMEGYEI TANKER. ÁLT. TANÍTÓ-EGYESÜLET 4 ' ÁLTAL PÁLYADÍJJAL KOSZORÚZOTT MŰ ÍRTA A MAGYAR NÉPOKTÁSÜGY FEJLŐDÉSE 1867-1887. TEKINTETTEL GÖNCZY PÁL MŰKÖDÉSÉRE A MÁRAMAROSMEGYEI TANKER. ÁLT. TANÍTÓ-EGYESÜLET 4 ' ÁLTAL PÁLYADÍJJAL KOSZORÚZOTT MŰ ÍRTA PERES SÁNDOR/ BUDAPEST Η Ο R NY Á Ν

Részletesebben

A BUDAPESTI DEÁK-TÉRI ÁG. HITV. EV. TESTVÉREGYHÁZAK POLGÁRI LEÁNYISKOLÁJÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1923 24. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI:

A BUDAPESTI DEÁK-TÉRI ÁG. HITV. EV. TESTVÉREGYHÁZAK POLGÁRI LEÁNYISKOLÁJÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1923 24. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: A BUDAPESTI DEÁK-TÉRI ÁG. HITV. EV. TESTVÉREGYHÁZAK POLGÁRI LEÁNYISKOLÁJÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1923 24. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: MIKOLIK KÁLMÁN IGAZGATÓ. BUDAPEST, 1924. Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdája,

Részletesebben

A Bereczki Máté Szakképző Iskola Emlékkönyve 1904-2004

A Bereczki Máté Szakképző Iskola Emlékkönyve 1904-2004 A Bereczki Máté Szakképző Iskola Emlékkönyve 1904-2004 KIADJA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA BAJA, 2004 Szerkesztette: Bernschütz Sándor Horváthné Hargitai Katalin Az anyag összeállításában, számítógépes szerkesztésében

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI KATHOLIKUS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK

A MAGYARORSZÁGI KATHOLIKUS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK A MAGYARORSZÁGI KATHOLIKUS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZEÁLLÍTOTTA ÉS KIADJA A KATHOLIKUS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT (BUDAPEST, VI. ANDRÁSSY-ÚT 65). BUDAPEST, 1924, Dunántúl-nyomda Rt. grafikai műíntézet,

Részletesebben

51. SZÁM. 1896. feltételek! VASÁRNAPI ÚJSÁG és / egéez évre 1 2 frt POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt félévre 6 ' minden

51. SZÁM. 1896. feltételek! VASÁRNAPI ÚJSÁG és / egéez évre 1 2 frt POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt félévre 6 ' minden 848 VASÁBNAPI ÚJSÁG. CHOCOLAT MENIER K világ legnagyobb gyára. Naponkinti eladás 3..IHKI kilo. Kapható m i n d e n fűszer es csemege-kereskedésben é s c z n k r á s z d á b a n. 6896 50. Toronyórák" Újdonságok

Részletesebben

Rátz László tanár úr

Rátz László tanár úr STUDIA PHYSICA SAVARIENSIA XIII. Némethné Pap Kornélia Rátz László tanár úr Szombathely 2006 Dombormûves fehér márványtábla a Budapesti Evangélikus Gimnázium lépcsõházában NÉMETHNÉ PAP KORNÉLIA RÁTZ LÁSZLÓ

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR A MIASSZONYUNKRÓL NEVEZETT KALOCSAI ISKOLANŐVÉREK TÁRSULATÁNAK TÖRTÉNETE (1860-1950)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR A MIASSZONYUNKRÓL NEVEZETT KALOCSAI ISKOLANŐVÉREK TÁRSULATÁNAK TÖRTÉNETE (1860-1950) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR A MIASSZONYUNKRÓL NEVEZETT KALOCSAI ISKOLANŐVÉREK TÁRSULATÁNAK TÖRTÉNETE (1860-1950) Készítette: Petrás Éva Történelem szak Témavezető: Dr. Kőfalvi Tamás

Részletesebben