é r te sítő je FELSŐBB LEÁNYISKOLA ÁG HITV. EV. EGYHÁZKERÜLETI A KŐSZEGI AZ 1900/1901-1KI ISKOLAI ÉVRŐL. II. ÉVFOLYAM. IZÁK MÁNIA KÖZLI: IGAZGATÓ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "é r te sítő je FELSŐBB LEÁNYISKOLA ÁG HITV. EV. EGYHÁZKERÜLETI A KŐSZEGI AZ 1900/1901-1KI ISKOLAI ÉVRŐL. II. ÉVFOLYAM. IZÁK MÁNIA KÖZLI: IGAZGATÓ."

Átírás

1 A KŐSZEGI ÁG HITV. EV. EGYHÁZKERÜLETI FELSŐBB LEÁNYISKOLA é r te sítő je AZ 1900/1901-1KI ISKOLAI ÉVRŐL. II. ÉVFOLYAM. KÖZLI: IZÁK MÁNIA IGAZGATÓ. Kűazeff, F e ig l G y u la k ö n y v n y o m d á j a.

2

3 A KŐSZEGI Aß MTV. EV. EGYHÁZKEROLETI FELSŐBB LEÁNYISKOLA é r te sítő je AZ IKI ISKOLAI ÉVRŐL. II. ÉVFOLYAM. KÖZEI : 1/ÁK MÁKIA IGAZGATÓ. K oszegf F e ig l G y u la k ö n y v n y o m d á j a.

4

5 A dunántúli ág. hit?, ev. egyházkerületi leányneyelő intézet. {

6

7 I. A felsőbb leányiskola czélja és tanrendszerének alapelvei. A felsőbb leányiskola czélja, alkalmat nyújtani arra, 1ogy benne társadalmunk női tagjai nemük sajállegossóga és a láisacvmi jelen viszonyok által feltételezett s élethivatásukra szükséges általános műveltséget szerezhessenek. E czél elérésére, mind tanrendszernek és a tantervnek megállapításánál, mind az egész oktatás meneténél, mind a növendékek felvételénél a következő alapelvek szolgálnak irányadóul : 1. Az iskola növendékeinek lelkét a jó, a szép és az igaz iránt valósággal megnyerni iparkodik s gondosan kerüli mindazt, mi csak álműveltséget eredményezne. 2. Kerüli továbtá a műveltség minden luxusát is és csak azt tanítja, a minek ismeretére nem csupán néhány növendéknek, hanem általános műveltségük érdekébőlmindazoknak szükségük van, kik ezen tanintézetbe lépnek. 3. A nevelés, oktatás és tanítás mind czélját, mind módszerét, mind a tananyagot illetőleg, a positiv életviszonyokhoz és mindenek előtt a női egyéniséghez s ennek jogosult sajátlagosságaihoz alkalmazkodik. 4. A tantárgyak s a tanítandó ismeretek mennyiségére és mértékére nézve, még a következő szempontok irányadók, u. m. : a. ) hogy csak az és annyi tanitassék, a mit és mennyit az egyes tanfolyamokban a rendelkezésére levő idő alatt s a növendékek előképzettsége szerint, kellő alapossággal lehet megtanítani, még pedig úgy, hogy a tanulók a tanultakat értsék is és adandó alkalommal megfelelő biztossággal alkalmazni is tudják. b. ) A főczél nem az, hogy a tanulók különféle tárgyakból sokféle ismeretet szerezzenek : hanem az, hogy a tanfolyam bevégeztével egy bizonyos körű, kerekded egészet alkotó s részeiben összhangzó műveltséget nyerjenek; úgy, hogy ezen összhangzatos műveltségükből, mint alapból, majdan határozott életnézetük és szellemi önállóságuk fejlődhessék ki, s hogy magasabb műveltségű, a mi intézetünkben nem csak a hazát, hanem a drága anyaszentegyházukat szerető és hivatásukat minden körülmény közt j >1 felfogni s betölteni tudó nőkké váljanak. c. ) A módszert illetőleg tekintetbe veendő a tanulók szellemi felfogásának nemükből eredő sajátlagossága s gyengébb testi szervezetük, melyek következtében főleg a felsőbb osztályokba járó

8 6 növendékekkel szemben, nem léphetni fel oly mérvű követelésekkel, mint minőkkel hasonló korú fiúk irányában fellépni szoktak. A tárgyak tanításánál mindig különösen kiemelendő az, a mi a nőknél a már különben is nagyobb mértékben feltalálható szép- és erkölcsi érzéket táplálni és helyes irányban fejleszteni alkalmas. d.) Hogy a tanulóktól az egészséges fejlődésre szükséges üdülési idő el ne vonassék s hogy továbbá idejük maradjon a ház körül forgolódni: szükséges, hogy a tanulás súlypontja az iskolába essék s ott a tananyag annyira feldogoztassék, hogy a tanuló által végzendő házi munkául, annak átismétlésénél vagy a már jól megtanultaknak egyszerű alkalmazásánál egyéb ne maradjon. A rendes tanulók felvétele rendszerint szeptember hó első felében az iskola igazgatója által kihirdetett napokon történik. A felvételre kitűzött utolsó nap után 10 napig csak igazolandó alapos okoknál fogva veheti fel az igazgató a tanulókat. A felvétel fe lté te le i: a. ) A felsőbb leányiskola első osztályába legalább 10 éves oly leányok vétetnek fel, kik az elemi iskola 4 osztályát kielégítő sikerrel végezték. Kik ezen fokú tanulmányokról nyilvános tanintézettől bizonyítványt nem mutathatnak elő, azok felvételi vizsgálat által kötelesek megfelelő előképzettségüket igazolni. b. ) Az iskola többi osztályaiba csak oly növendékek vehetők fel, kik megfelelő életkorral jelentkeznek és felvételi vizsgálaton igazolják, hogy az intézet tantervében kijelölt mérvben, kielégítő sikerrel végezték mindazt, a mit az előző osztályokban az intézetben tanultak volna. c. ) A felvételi vizsgálatokat az igazgató vagy annak helyettese az illető osztály tanítónőivel s tanáraival együtt végzi. Az oktatás sikerének egyik lényeges feltétele a növendékek kellő előképzettsége lévén és a tanterv is a növendékek egy bizonyos fokú tanultságára lévén alapítva, a felvételi vizsgálatok teljes szigorúsággal tartandók. d. ) A felsőbb osztályba való felvétel az előző osztály tantárgyaiból való legalább első rendű bizonyitványnyal eszközölhető. e. ) Felvétel rendesen csak a tanév kezdetén történhetik. f. ) A tanintézetet évközben elhagyók a félbenhagyott tanévről bizonyítványt nem nyerhetnek. Azonban, ha távozásukat elfogadható fontos okokkal igazolják» kivánatukra a tanári kar határozata alapján, ad az igazgató az intézetben töltött idejükről s tanulásukról egy oly alakú értesítvényt, minőt évharmadonkint a szülők kapnak. Ebben kiteendő a távozás ideje és oka is. Azon szülők vagy gyámok, kik nem a tanintézet székhelyén laknak s gyermekük nem a tanintézetben van elhelyezve, gyermekük vagy gyámoltjuk felvételekor alkalmas helyettest tartoznak nevezni, kire a házi felügyelet, illetőleg jogaikat és kötelezettségeiket átruházzák, hogy a gondviselésük alá adott növendékre nézve a tanintézet fegyelmi és tanulmányi közléseit nevükben elfogadhassa.

9 7 Az e tekintetben beállott változást a szülők vagy gyámok kötelesek az igazgatóval tudatni, mint viszont az igazgató is köteles az illető szülőket vagy gyámokat figyelmeztetni arra, ha változtatást vagy intézkedést lát sziigségesnek. Az évi tanfolyam kezdődik szeptember hóban és tart a következő év junius hó közepéig. Az évi nagy szünidő kezdődik junius hó közepén túl és tart szeptember hó 1-ig. I I. Adatok leánynevelő intézetünk, illetőleg felsőbb leányiskolánk tanév történ etéh ez. Az ki tanévet szeptember hó 6-án reggel 8 órakor ünnepélyes istenitisztelettel nyitottuk meg. Az egész növendéksereg s a teljes számban megjelent tanári kar lelkesült ihletettséggel énekelte az: Uram öntsd ki ránk lelkedet czimű egyházi éneket; közös esdő imafohászok szálltak fel a kegyes mennyei Atyához a II. iskolai év kezdetén s forró hálaimát küldünk fel Teremtőnkhöz most, az iskolai év végén, hogy intézetünk fölött egész éven át atyailag őrködött s az intézet gyarapodását, megerősödését áldásával gyám olította! Ezen iskolai év elején legelső feleinlitést érdemel azon fontos körülmény, hogy az intézet épületének azon részletei, t. i. a sousterrain helyiségek, a melyek czélszerüeknek nem találtattak, a nagy szünidő folyamán kijavitattak, úgy, hogy jelenleg az intézet épületének minden helyisége az egészségügy követelményeinek teljesen megfelel. Az egész épület lakható, tágas, száraz és barátságos képet nyújt, a melyben a növendékek és a tanerők csakis egészséges tartózkodási helyet találnak. A tanári testületben a következő változások történtek: Petri k Ella s. tanítónő, helyébe a ki az első tanév végével állásáról lemondott, a főtiszt, egyh. kér. iskolai nagybizottság 8 1 i e g l e r Magda oki. népiskolai tanítónőt kesegitő tanerő gyanánt az tanév október hó elsejétől február hó elsejéig megválasztotta, a mely határidőtől fogva az ugyanakkor s. tanítónőül megválasztott T r s z- tyenszky Klára, polg. isk. képesítéssel biró tanítónő, intézetünkben működik. Október hó elsejéig a hiányzó tanerő óráit lzák M. igazgató, Hajas E., V a r g h a B. és Grünberg M. tanítónők helyetesítették.

10 8 A kézimunka tanításával Wágn er Rudolphine kézimunka tanítónő bízatott meg. Különben a tanítás egész tanévben minden megszakítás nélkül előirt tanrend és tanterv szerint folt. A növendékeknek a szám a: Leánynevelő intézetünkbe iratkozott 74 növendék; ezek közül rendes növendéke a felsőbb leányiskolánknak volt: 67, magántanuló 4 s rendkívüli növendék az intézet internátusában 3. Benlakó növendék volt összesen 44, bejáró növ. 26. Az I. osztályban 19 rendes és 2 magántanuló, a II. osztályban 20 rendes és 1 magántanuló, a III. osztályban 10 rendes és 1 magántanuló a IV. osztályban 18 rendes tanuló volt. A gyermekek igen gyorsan megszokták egyrészt az uj otthont, másrészt az iskola tanítási módszerét s házi szabályait, úgy hogy még a tanév első harmadának befejezése előtt, azaz november hó 10-én, rendezhettünk kedves növendékeinkkel egy jól sikerült gyermek szinielőadást, melynek jövedelmét, azaz 280 koronát, egy állandó színpadi állvány, függöny és díszletek beszerzésére fordítottuk, továbbá egy uj harmonium s egy uj zongora beszerzéséhez koronával hozzájárultunk. A szép jövedelmet Kőszeg lakossága áldozat készségének és azon osztatlan érdeklődésnek köszönhetjük, a melylyel intézetünk tanügyeiránt viseltetnek. Az előadott színdarab czime : MELITTA HERCZEGNŐ színmű 5 felvonásban, irta Csengey Gusztáv. Közreműködtek Rehling Anna, IV. oszt. növ. ~ Károlyi,Margit, Varga Éviké, Zsakó Etelka, Friedrich Olga, Eder Rózsi, Kasper Gizella, II. oszt. növ. Mogyoróssy Teruska,., Kasper Ida, IV. oszt. növ. Melitta herczegnő, Mellita anyja Flóra, jegyző leánya Adél, tisztartó leánya Rózsi, biró leánya Melitta nevelőjének leánya parasztgazda kis lányai Panna, Melitta szobalánya Történik: Az első felvonás Pécsben, a második Zoborfalván. Idő: A darab mint vallásos-erkölcsi, mint igazi hazafias tartalmánál fogva, a növendékek kedélyére nemesitő és lelkesítő hatással volt. Forró óhajunk volna, ha a nemes lelkű szerző sok ilyen tartalmú színművet a fiatal leánykák kezébe bocsátana. Ezért az egyért is hálával tartozunk neki s kérjük számára e helyen a kegyes Mindenható áldását munkás életére! A növendékek vallásos érzületét és meggyőződését nagymértékben mozdították elő az intézet családi körében tartott házi isteni tiszteletek, a melyeken a gyermekeken kívül a benlakó tanítónők és az igazgatónő mindig, nagyobb szabásunknál pl. karácsony estén az egész tantestület volt jelen. Ebben a tanévben 14 növendékünk először járult a szent confirinapóhoz, Előkészítette őket e nagyfon-

11 9 tosságu alkalomra, nagytiszteletű Michaelisz és Pröhle ev. lelkészek és vallástanárok. A hazaszeretet nemes érzetét, a mely az őszinte vallásos kedélyből fakad, egyrészt a tanítás folyamán ébresztettük, másrészt az iskolai évben előforduló ünnepélyesebb alkalmakkor rendezett zene- és szavalati előadásokra betanított hazafias költemények s felolvasások által. Az intézet egészségügye. Intézetünk fenállasának második esztendejében még szerencsésebb volt, mint múlt évben, a menyiben ez idén egy súlyosabb megbetegedés sem fordult elő növendékeink között. Kisebbszerű meghűléseken kívül a növendékek, hála a jóságos Istennek, mindnyájan egészségesek voltak. Dr. Lauringe r János intézeti orvos, ebben az évben is szakavatott lelkiismeretességgel őrködött a gyermekek egészsége fölött Különben a gyermekek minden szabad idejüket, kedvező időjárás esetén, a kertben és udvarban töltötték. Télen, ha lehetséges volt korcsolyáztak, s naponta sétákat tettek a városban, tavaszkor pedig Kőszeg gyönyörű környékébe kirándultak. Látogatás. Az iskolaév elején meglátogatta intézetünket nagyságos Halász Férencz, kir. tanácsos s vasvármegye érdemdús tanfelügyelője; megnézte az iskola és az internál us helyiségeit, melyekről dicsérőleg nyilatkozott. Október hó 29-én, február hó 10-én és május hó 31-én megörvendeztetett bennünket nagybecsű látogatásával méltóságos és főtisztelendő G y u r á t z Ferencz püspök ur, forrón szeretett főpásztorunk. Érkezése után azonnal kedves intézetünkbe sietett, s a benlakó gyermekekkel s tantestülettel töltötte az egész estét. Kíséretében voltak: nt. Michaelis I., Pröhle H. lelkész urak és tok. T e r p 1á n Cornél úr, a helybeli iskolai kisbizottság elnöke. Érkezése után következő napon, jelen volt a inéit, és főtiszt. Püspök Ur az összes tanórákon és meggyőződött a növendékek és a tanerők szorgalmáról és haladásáról. Kedves intézetünk többszöri látogatója volt nt. Stettner Gyula ur, a vasi felső egyházmegye érdemdús főesperese, a ki utolsó, junius havában nálunk tett látogatása alkalmával a tanórákon is vett részt. Junius hó 4-én reggel 8 órakor megjelent intézetünkben nagyságos Herecz Antal, miniszteri biztos ur, hogy felsőbb leányiskolánk működéséről, haladásáról tapasztalatokat szerezzen. Ismét egy egész napot töltött nálunk a nagyságos biztos ur; minden oszlálv külön 1öző tantárgyaiból megvizsgálta növendékeinket, s midőn tapasztalta, hogy felsőbb leányiskolánk növendékei alapos, s nekik megfelelő fokú ismeretekkel bírnak, az intézetnek szép jövőt jövendölve, teljes megelégedéssel s lelki megnyugvással távozott intézetünkből. A tantestület oktatási és nevelési ügyeinek megbeszélésére, tárgyalására havonkint egy s a szükséghez képest 2 értekezletet tartott. Ezeknek főtárgya a tananyag feldolgozása, az Írásbeli dolgozatok s a kezelendő olvasmányok minősége és mennyisége, a növendékek magaviseleté, szorgalma és haladása képezte. E tanári értekezleten megállapitattak évharmadonkint az időszaki értesítők érdemosztályzatai is. Az tanév első tan értekezletén megválasztatott Vargha Beáta, rendes tanítónő, a tantestületi értekezlet! jegyzőjévé is,

12 10 Midőn az ki tanév eseményeit felsoroljuk, hálás köszönettel kell mind azon kegyes jótevőkről megemlékeznünk, a kik az év folyamán szives adományaikkal intézetünkről megemlékeztek. Könyviárunk gyarapításához hozzájárultak: özv. Chalupáné Schneller Ida úrnő, a ki Brockhaus lexiconjának 17 kötetét, Wagner R. k. a., a ki 4 évfolyam német ifjúsági iratot, egy kőszegi adakozó 45 füzet külömböző zong., hangjegyet és 4 drb. szépirodalmi jutalom-könyvet, hódosi Bende Arpádné úrnő Szemelvények czimű szépirodalmi művét és végre méltóságos Ihász Lajosné és özv. Petiné nagys. úrnők 70 kötet magyar, német és franczia szépirodalmi művet adományoztak. A könyvtár gyarapítására P. H. úr 10 K.-át adományozott. A gyermek sereget igen gyakran meglepték a kedves szülők következő adományaikkal: Felső-Bőrből majdnem karácsonyig el voltunk látva kitűnő almával; onnan érkezett nagy mennyiségű paradicsom, nyersen és befőzve, aprólék, bor, zsír, mák, burgonya stb. Borostyánkőről kaptunk tojást, káposztát, kávét, befőttet és 14 db. díszfát a kert szám ára; egy másik borostyánkői szülőtől: zsírt burgonyát és bort; Bobáról: sonkát, tojást és vajat. Bükről: húst és babot. N.- S z í.- Mihályról: almát, szilvát és kitűnő szárnyast. Villámosról: egy hordó finom körtét és almabort. N.-Gurabról: húst és szárnyast. Yönöczkről: szőllőt, körtét, almát és díszbokrot. Kőszegről : paradicsomot, körtét és szőllőt. Zergényből: tojást és vajat. Kis-Rákosról: almát és tojást stb. stb. Karácsonyfa díszítéséhez hozzájárultak. S. K., L. A., P. G., P. J. és K. J. urak. A kert javításához U. J. ur ismét a szükséges trágyát ajándékozta. A dunántúli ág. hitv. ev. egyh. kér. leánynevelő intézetünkre történt pénzbeli adományok jegyzéke 1900 julius hó 1-jétöl 1901 julius hó 1-ig. A jánlati részletek. 1. Gyalog István, 4. r é s z l e t Gyalog Istvánná, Buszt egyházközség Nagy Sándor lelkész, B.Szt.László 3. részlet Szt. András egyházközség 4. r é s z l e t Nagy Geresd Urai-Ujfalu Sopron Felső Ijövő Stettner Gyula.esperes Höllig Károly tan Ebenspanger János tan Greisinger Cornél tan Átvitel 360. K.?!????? D???»

13 ! Lemle János tan. 5. részlet, Dr. Stamm Lajos, orvos 5. Özv. Polster Mátyásné 5. Farad egyházközség 4. Jobbaháza 4. Szalay Ferencz, várpalotai lelkész Poszvék Sándor, lye. igazgató Ágfalva egyházközség Lépesfalva egyházközség Csáva Szili-Sárkány SzilFS. nőegylet Némethi egyh. község részlet Áthozat Vadosfa Mihályi Mihályi nőegylet Kisfalud egyh. község Tót-Keresztur egyh. község Soproni alsó egyh. megyei lelkész egylet 3. részi Laucsek Jónás esperes 5. részlet Sobor egyh. község 3. Bük 4. Farkas Elemér, lelkész 4. Simonyi egyh. község 5. Zala-Istvánd 5. Varga Gyula, esperes 5. Vértessy Sándor, Zala Istv. lelkész 5. Vönöczk, egy. közs. 5. részlet. Győr észle Szendroi Sándor, ügyvéd Győr 4. részlet Özv. Peregi Imréné, Peregi János, Győr Egerváry József 4. M Dr. Csukássy Károly Hegyeshalmi Fischer K Späth Gyula Perlaky Elek Izsó Vincze, győri lelkész Németh Elek Dr. Zwikl Gyula 4. > ) Özv. Zwikl Mátyásné Gerő Mihály Sárvár egyh. közs Kapi Gyula, igazg. Sopron Nemes Magasi egyh. közs Meszlen Meszleni ev. nőegylet 3. íl Átvitel 360. K * K.

14 G2 Áthozat K. 61. Acsád leány egyh. közs. 3. részlet Eőri-Sziget Király Mátyás, eőri sz. lelkész Rajter János kukméri Dr. Ajkay Béla, Kisfalud Károlyi nővérek Köhler János és neje Teréz, F.-Eőr Dr. Károlyi Antal Tompa Mihály, kissomlyai lelkész Kis Somlyó egyh. község A k. somogyi ev. lelkészi kör Beled. egyh. közs OsíiVci Répczelak egyh. közs Nagy József, Kis Czell 9 i o Özv. Gayer Gyuláné Guoth Ignácz, felügyelő Kiss Imre, Egyed 2.-5.,,. 40, 79. Veszprém egjdi. közs Kiss Jenő, ügyvéd, Győr Körmend egyh. közs Leithner Endre 4. i o Dr. Dienes Elek Turcsányi Endre, körmendilelkész Schranz János Glaser Frigyes 9 y> i o Özv. Műszer Károly né Horváth Béla Seybold Károly 4.,, Özv. Jugovits Mihályné Kluge Pál 4- i o Flieger Ede 4- jj i o Ruprecht Tasziló Városhodász egyh. község Fischer Imre, Hegyeshalom Zábrák Dénes, lelkész, Sopron A sopr. alsó ág. h. ev. taniló egylet Összesen 1986 K. Adományok kötelezettség nélkül julius 1-jéig. 1. A sopr. alsó ev. egyh. megye gyf 2. A sopr. felső 3. Harka egyh. község 4. Half 5. A kemenesalj. egyh. m. gyamint. fi. Ajka egy. közs. 7. Egyesektől adomány czímén adománya K r> ? i o Átvitel 85.48

15 8. Kővágó Eörs egyh. község adománya 2._ 9. Szakony ff 10. ff 10. Szent Ántalfa Kis Babot,, Kisbaboti hívek Bodonhelyi hivek ff 1.36 ff 14. Nemes-Magasi egyh. közs Nagy-Szőllős 2._ ff ff 16. Barcza Béla, felügyelő 2,_ ff ff 17. Dabrony egyh. közs. 2#_ ff ff 18. Dabronyi nőegylet o._ ff ff 19. Homok-Bödöge 9 _ ff LA» ff 20. Nagy Gyimoth ff 1. ff 21. Tapolczafő ff 1. ff 22. Gecse 9 LA» _ 23. Nagy Kálmán lelkész Várpalota egyh. közs. ff 2. ff 25. nőegylet ff 4 ff 2fi. F. Csurgó egyh. közs óskű ff 4.- ff 28. Zsakó János lelkész B. M. Szombathely ff ^f ff 30. Lajos Komárom 2#_ ff ff 31. Veszprém ff 3, ff 32. Teés az egyh. kér. soproni ifj. gyámint ff a kemenesaljai ev. tanító egylet f i. Összesen : K. Gyülekezeti offertoriumok julius 1-től., I90I. julius l-jéig. 1. Veszprém egyházközség részéről K. Összesen: 2.40 K. Leányiskolái emléklapok eladásából : julius hó 1-jétől. 1. Költse egyházközség.. 2 Sopron Nagy Alásony egyházközség 4. Dabrony.. 5. Vadosfa fii iáiból a ) Kis Falud b.) Pottyondból c ) Mihályiból d ) Tót-Kereszturból Gecse egyházközségből Muraszombat..... Átvitel K fi (>. fi. fi ff ff ff ff ff ff >

16 Áthozat 8. A kőszegi leánynev. int. pénztár által beutaltatott: Titze-Zala-Lövőről... Bárány-Zala-Lövőről... Varga Gyula, vönöczki esp. küldem... Vértessy Sándor, zalaistv. l e l k é s z... Mód Lénárd, simonyi lelkész Nagy-Geresd egyh. községből Szili-Sárkány Bük Albó részéről Répczelak részéről Répczelak-Csánig r é s z é r ő l Magyarósd Téth egy. közs Kis-Baboth (Bodonhely ré s z é rő l).... Összesen jiü. 1-jéig K , ? J) > yy K. Az E rzséb et királyné alap ja v á ra befolyt adomány - gyűjtések julius 1-jétől. 1. A soproni alsó egyh.-xn. gyámintézet adománya K. 2. Mélt. Ihász Lajos, kerületi felügyelő adománya A dunáninneni ág. hitv. ev. egyh. kerület gyűjtése A kőszegi kerületi leánynevelő intézeti pénztár beutalja az ott befolyt adományokat: Serleggyüjtés Szarvason K. Mosoni egyház m e g y é b ő l Gyűjtés a vasi felső egyh. m. papi ért. alkalmával Kirnbauer Sándorné a d o m á n y a Boba egyh. község adom ánya Nagy-Szombat község a d o m á n y a Mód Lénárd, lelkész a d o m án y a Nagy Sándor N.-dömölki lelkész adománya A ns. és pór-magasi egyh. község gyűjtése Gércze és Miske egyh. község g y ű jté s e Vönöczk egyh. község g y ű jté s e Kis-Czell egyh. község g y ű jté se Somló egyh. község g y ű jtése A fehér-komáromi gyámintézet g y ű jté se Duna-Szerdahely egyh. községi adomány Kun János, építész a d o m á n y a Petrik Béla, bányamérnök ad o m án y a Pulay Gábor, lelkész ad o m án y a Nagy-Geresd g y ű j t é s e... 26'20 5. A hódosi gyámintézet adom ánya A magyarósdi gyámintézet adom ánya Péterliegy egyh. község adom ánya Répczelak egyh. község adom ánya Szeniczi ágost. hitv. evang. egyh. község adománya 8. Összesen julius hó 1-jéig: K.

17 15 Harmonium alap javára julius 1-jétől. 1. A dunántúli ág. hitv. ev. egyh. kerület ének- és zenepártoló egyesület a d o m á n y a K. 2. A kőszegi ágost. liitv. evang. egyház kerület leánynevelő intézet gyermekelőadásából..., K. Összesen : K. Dr. Rátz Ottó, néh. szülei Rátz Ágost és neje Töppler Emma emlékére tett alapítvány. 1. Dr. Rátz Ottó adománya 1 drb. 4 /o-os magyar korona-járadék-kötvény névértéke K. Összesen : K. A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület leánynevelő intézet pénztárába közvetlenül befolyt adományok : 1. Alsó-Lővői gyülekezet a d o m á n y a K. 2. Leopoldiánum -nak a d o m á n y a A bikácsi gyülekezet adom án y a Dr. Kasper Samu, felső-eőri ügyvéd 3 évi részlete A rohonezi gyülekezet részletfizetései ig A tótkereszturi gyülekezet gyámintézeti adománya A drumolyi leány egyház község adománya Proliié Henrik, kőszegi lelkész adom. könyvtár javára N. N. a ján d é k a Összesen: 412. K márczius hó 6-án a kőszegi leánynevelő intézet javára befolyt részletfizetésekről (Kőszegen): 1. Ileyer János tanár 4. részlet 2. Stettner Henrietta ii 1 3. Aug Paula ii 1 4. Schönovszky Ida ii Schneller Zsófia ii 1 6. Freyler Emma Róth Jenő H Róth Sándor n 9. Jánosa Gyula 5. ii 10. Waisbecker Ede 4. ii 11. Grosinger Ferencz 1 ii 12. Mohr Vilmos ii ii 13. Wentzl Ede 1 yy 14. Popper Ignácz y y 15. Flämisch György > y y 16. Floderer Jenő 1 ) y y Átvitel K. 10. ii 10. ii 10. ii 10. ii ii 6. ii 10. ii 10. ii 10. n 10. ii 10. y y 10. y y 2. y y 10. y y 148. K.

18 16 Áthozat 148. K. 17. Szaufnauer János Szép Mihály,, N. N Özv. Purth Frigyesné Wentzl József Kirehknopf Mihály >1 23. Schőll Julianna Pallér András Özv. Gyömöreyné Hrabovszky Sándor Márton Károly Schmidt Mihály Dr. Gerhauser József Özv. Nagy Istvánná Feigl Gyula Feigl Adolf 1.» * * * Összesen évi julius 1-jéig 302. K, Alapítványokat tettek intézetünk javára. 1. Méltóságos Szájbely Gyula, udv. tanácsos, országgyűlési képviselő ur 1899 szept. hó 12-én 1000 K., azaz egyezer korona értékű alapítványt tett azon ezélból, hogy annak kamatait évenként a zárvizsgák alkalmával az intézet legjobb bizonyitványt nyert négy növendéknek átadjuk. 2. ) Méltóságos Ihász Lajos, egyházkerületi felügyelő ur 1000 K., azaz egyezer koronát leánynevelő intézetünk Erzsébet királyné alapjára" adományozott. 3. ) Nagyságos Dr. Rátz Ottó, soproni törvényszéki biró ur, szintén 1000 K., azaz egyezer koronás alapítványt tett, hogy enek évi kamatai a dunántúli egyházkerületi leánynevelő intézetet látogató szorgalmas, jó magaviseletű evang. tanító-, másodsorban lelkész-családbeli leánykák segélyezésére fordittassanak. Ebben a tanévben a mélt. és főtisztelendő egyh. kerület az intézeti épületek területét is gyarapította, a mennyiben a leánynevelő intézetünk mellett lévő Kuzma -féle egyemeletes házat, kerttel együtt az intézet tulajdonához csatolta. Ezzel kapcsolatban örömmel jelenthetjük, hogy a főtiszt, egyh. kér. isk. nagy bizottság határozata folytán az V. oszt. megnyitását a jövő tanévben, tehát folyó évi szeptember hó 1-jével, a julius hóban megtartandó kér. közgyűlésnek pártolólag előterjeszteni fogja Eddig segített oly kegyesen az U r; prostestáns leánygyermekeink neveléséről most már a dunántúli kerületben is gondoskodva van; kérjük tehát a kedves szülőket, ne halaszszák el az alkalmat, hozzák ide gyermekeiket ugyan azon osztatlan bizalommal, a melylyel őket kedves intézetünk első osztályaiba hozták s gondviselésünkre bízták. - Az évzáró vizsgálatainkat folyó évi június hó 20,21. és 22-én tartottuk, következő sorrendben : június hó 20.-án délelőtt az I. osztály vizsgája, délután a II. osztály vizsgája és az összes osztályok tornavizsgája. 21-én délelőtt a Hl. osztály vizsgája, délután mind a négy osztály zenevizsgája. 22.-én délelőtt a IV. osztály vizsgája. A

19 17 vizsgák reggel fél 9 órakor, délután fél -Sorakor kezdődtek, tartamuk alatt a növendékek rajzai és kézimunkái a vizsgaterem melletti helyiségben voltak megtekinthetők. Záróvizsgálataink alatt fáradhatatlan türelemmel a méltóságos és főtisztelendő Püspök urunk elnökölt s nagy érdeklődéssel hallgatta szeretett növendékeink értelmes feleleteit, miután ő maga is számtalan kérdést intézett hozzájuk. - A mélt és főtiszt. Püspök urunk kíséretében volt nagytiszteletü Renner Henrik főesperes ur, a ki feszült figyelemmel kisérte a vizsgák folyamát s teljes megelégedéssel távozott intézetünkből; sajnos, hogy nem várhatta be a vizsgák befejezését. Jelen volt még : nagytiszteletű Vargha Gyula és Czuppon Sándor főesperes urak, a kik szintén örömmel győződtek meg az iskola életrevalóságáról. Vizsgáink iránt nagy érdeklődést tanúsított még nagyságos pongyelóki Róth József, kir. tanácsos, nyug. pozsonyvármegye érdemdús tanfelügyelője, a ki nagybecsű jelenlétével vizsgáink tartama alatt intézetünket megtisztelte. A méltóságos és fötisztelendő Püspök ur mellett ott látjuk : Terplán Cornél isk. kis bizottsági elnök urat, Bayer János tan. urat, Szovják Hugó ügyész urat isk. kis bizottsági tagokat, valamint nagytiszteletű Michaelisz és Prőhle lelkész urakat is, a kik az intézet minden ügye és dolga iránt mindenkor nagy érdeklődéssel viseltetnek. A zenevizsgálat műsora: 1. Ima Mozarttól, éneklik az int. III. és IV. oszt. növ. * * 2. ** 3. a) Scherzo Wagnertől, zong. előadják : Milosics Ida és * b) Tirolienne* Donizettitől, zong. előadja: Pausz P. c) Magyar népdalok, zong. előadják: Vargha M. és Pulay V. a) Alegretto Donizettitől, zong. előadják: Nagy Blanca és Vilma. b) Rondó Diabellitől, zong. előadja: Vitányi M. és Kovács M a) KirálydaP Nägelitöl, éneklik az I. és II. oszt. növendékei. b)»zöld erdő- Tihanyitól. k. f al»gyöngyvirág Spindlertől, zongorán előadja: Czuppon I. J 1b) Lengyelke Behrtől, zong. előadják : Szebik L. és Mager T. I a) Magyar népdal, zong. előadja: Éder Róza. 6. b) Alegretto" Donizettitől, zong. előadja: Szilágyi Eszti, f c) Galopp Behrtől, zong. előadják: Nagy B. és Vitányi M. I a) A rab madár dala [ b) A kiirt szava éneklik az I. és II. oszt. növendékei. i a) Menuett Bocherinitől, zong. előadják : Friedrich F. és Kun J. J b) Magyar népdalok, zong. előadja: Rehling A. / c) Rondo Diabellitől, zong. előadják: Kasper Ida és Gizella.

20 18 Szünet. * 9. Az e s t Major Gyulától,*.éneklik a III. és IV. oszt. növendékei. i a) Ária Webertől, zong. előadja: Polster M. ** 10. j b) Keringő* Haitiméitől, zong. előadja: Varga Évi. f c) Románc/, Webertől zong. előadja : Leonhard Vilma. 11. Dalra fel* Abttól, éneklik az I. II. III. és IV. oszt. növendékei. **. 0 a) Étude Hellertől, zong. előadja: Zipser J. ' i b).sonata Mozarttól, zong. előadják : Schöpf E. és Reichert St. * m a) a tavasz* olasz népdal, éneklik a III. és IV. oszt. növendékei. ' \ b) Kerek erdő" magyar népdal, i a) Fantasia Mendelssohntól, zong. előadja: Lengyel E. ** 14. j b) Nocturne Fjeidtől zong. előadja: b. Urban Jusztin. I c) Presto-scherzando" Mendelssohntól,zong. előadja: Károlyi M. * 15. Ősszel daljáték Poldinitől, éneklik I IV. oszt. növendékei. ** 16 Magyar tánczok Chovántól, zong. előadják: Friedrich Olga és Károlyi Margit. 17. Egyházi ének. Jegyzet: Egy csillaggal: Freyler Emmy ének- és zongora-tanitő növendékei ; két csillaggal: Hanély Flóra zongora-tanítónő növendékei. Évzáró vizsgálatainkon nagyszámú a tanügy iránt érdeklődő közönség gyűlt, össze. Junius hó 21-én délután a zene vizsgálat után kiosztotta a méltóságos és főtisztelendő Püspök urunk a tantestület, az összes ifjúság és a nagy közönség jelenlétében a kitüntetett tanulóknak a jutalomdíjakat és könyveket. A vizsgák befejeztével megható s buzdító szavakban köszönetét mondott méltóságos Főpásztorunk a tantestületnek kitartó és sikeres fáradozásáért, az igazgatónak lelkiismeretes s buzgó vezetéséért s a növendékeinkhez intézett magasztos s szeretettől áthatott szavaival és hálaadó fohászával az tanévet befejezettnek nyilványitotta.

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA 2011/ félév

KÉPZÉSI TEMATIKA 2011/ félév KÉPZÉSI TEMATIKA 2011/2012 2. félév Készítette: Gabi Gabriella Murel Klára igazgatóhelyettesek Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa intézetigazgató I. évfolyam Feladata: Az egyéni komplex pedagógiai gyakorlat

Részletesebben

6. évfolyam követelményei

6. évfolyam követelményei Tartalom Természetismeret...2 Történelem...3 Matematika...4 ANGOL NYELV...5 MAGYAR IRODALOM...6 MAGYAR NYELVTAN...7 Természetismeret Magyarország - földrajzi helyzete - éghajlata - tájai - vízrajza - mezőgazdasága,

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

The Börötz (Berecz) Families of Ság c September 2011

The Börötz (Berecz) Families of Ság c September 2011 1-[Family Line Info] BERECZ.. 2-István BERECZ about 1695.. +Zsuzsanna KOVÁCS.... 3-János BERECZ about 1722 after 1766.... +Erzsébet NAGY about 1728 after 1766...... 4-Anna BERECZ 25 December 1747......

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

2016/17 Köznevelés Köznevelési program megvalósításának felelőse Szept Okt.

2016/17 Köznevelés Köznevelési program megvalósításának felelőse Szept Okt. 29 H 30 K 31 Sze Szept 1 Cs évnyitó-szülői értekezlet 5. osztályban 2 P oszt.kir./tanítás nélküli munkanap 3 Szo oszt.kir. 4 V 5 H 6 K 7 Sze 8 Cs 9 P 10 Szo 11 V 12 H Hermann Ottó tanösvény az iskolánkban

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége:

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: TÁMOP: Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: Elért pontszám: 1 Ismerd meg a somogyi írókat, költőket! Berzsenyi Dániel 1.forduló Beküldési határidő: 2012. február

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

,t ~===============~ ~ :f fer /!L~

,t ~===============~ ~ :f fer /!L~ i/ii/i//i/iii//ii/iiii!iiiii/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/1111111111111111'1111111111111111111111111111111111111iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilli1\llliii111\111111111\lillll/1\11111 'o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 31 1 2 3 4 5 6 1. szept. 1-6 tantestületi munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák osztályfőnöki munkaközösség e 7 8 9 10 11

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 2016/2017 Megnevezés Időpont Felelős/program Tanév kezdő napja 2016. szeptember 1. Tanévzáró napja Szorgalmi idő 2016. szeptember 1. Az első félév vége 2017. január 20. Értesítés az

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár. magyar nyelv és irodalom, informatika

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár. magyar nyelv és irodalom, informatika KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2. Rendkívüli munkanapok Munkanap

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

DAM tanév rendje TERVEZET

DAM tanév rendje TERVEZET DAM 2015 2016 tanév rendje TERVEZET 181 tanítási nap HÓNAP /NAP FELELŐS TANÁR DAM HAGYOMÁNY 08.31. 08:00 Évnyitó Réka 09.01. kedd Szakköri igények felmérése Határidő: 09.04. 09.04. kedd 13:00 Szeptemberi

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői szeptember 2. Tűzvédelmi oktatás szeptember 2. 16:30 Szülői ért. szeptember 3. 14:00 Hip-hop bemutató szeptember 4. Szakköri

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2016/2017-es tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2016/2017-es tanév Iskola ESEMÉNYNAPTÁR 2016/2017-es tanév Óvoda Dátum Esemény Esemény 2016. augusztus 22-26 Nevelőtestületi értekezletek Nevelőtestületi értekezletek 24 Nyitás összevont csoporttal 29 Javító- és osztályozó

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE 1. SZORGALMI IDŐSZAK Első tanítási nap 2016. szeptember 1. Utolsó tanítási nap 2017. június 15. Első félév vége 2017. január 20. A 12. osztályosok utolsó tanítási napja 2017.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szomódi Íriszkert Általános Iskola 2016/2017. tanév. Feladat ellátási hely: 2896 Szomód, Temető utca 16/A.

Különös közzétételi lista. Szomódi Íriszkert Általános Iskola 2016/2017. tanév. Feladat ellátási hely: 2896 Szomód, Temető utca 16/A. Különös közzétételi lista Szomódi Íriszkert Általános 2016/2017. tanév Feladat ellátási hely: 2896 Szomód, Temető utca 16/A. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet Tanév ütemterve 2015/2016 Tanítási nap száma 2015.aug.25 kedd 9 óra Tanévnyitó értekezlet 2015.aug.26 szerda 2015.aug.27 csütörtök 2015.aug.28 péntek 2015.aug.29 szombat 8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K.

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K. l\'ieliéklet a "K A LAUZ" V IlI.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 NYELVOKTATÁSA. ~ '" II. FO K. GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. HARMADIK

Részletesebben

Bocskai István Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Eseménynaptár os tanév. Szeptember

Bocskai István Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Eseménynaptár os tanév. Szeptember 1. 6-12-ig 7. 8. 15. Szeptember Első tanítási nap Szülői ért. összevont is az 1. évf.-on Szülői ért. összevont is az 5. évf.-on Német erdei iskola 3.-4. oszt. Szülői értekezletek a 2. évfolyamnak Szülői

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár. magyar nyelv és irodalom, informatika

KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár. magyar nyelv és irodalom, informatika KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei 10. helyezés BOROS NÓRA MENSCHIK IVETT DEMJÉN BOGLÁRKA Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei7.

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON KINEK AJÁNLJUK? Az angol nyelv kezdőknek csomagot kezdő és újrakezdő tanulóknak ajánljuk. A tanfolyam elvégzésével a tanuló képes erős alapfokú,

Részletesebben

Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ÉVES MUNKATERVE 2016/2017

Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ÉVES MUNKATERVE 2016/2017 Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ÉVES MUNKATERVE 2016/2017 Készítette: Kovács Tibor intézményvezető helyettes Időpont Esemény Felelős 08.29. Vezetői értekezlet 08.30. Javítóvizsga

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom és művészetek... 3 2. Anyanyelv és kommunikáció... 4 3. Történelem és társadalomismeret... 5 4. Idegen nyelv... 6 5. Matematika...

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Intézmény neve: József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 032 462

Intézmény neve: József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 032 462 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA. a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján (1) a) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató : 2016. október 28-tól olvasható a következő linken: http://www.mig.hu/hu/felveteli/ (1)

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben