Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK rendelet szerint Állás: Változat: 1.0 CUPRAN Oldal 1 tűz 7

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK rendelet szerint Állás: 17.07.2012 Változat: 1.0 CUPRAN Oldal 1 tűz 7"

Átírás

1 CUPRAN Oldal 1 tűz 7 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító CUPRAN 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyagok/készítmények felhasználása: Kozmetikai felhasználás A biztonsági adatlap szállítójának adatai Evonik Industries AG Consumer Specialties Bäkerpfad 25 D Krefeld Németország +49-(0) Segélykérő telefonszám : +49-(0) Segélykérő telefonszám (telefax): +49-(0) VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása Gyúlékony Címkézési elemek a 67/548/EK irányelv vagy az 1999/45/EK irányelv szerint R-mondatok R10 Gyúlékony. S-mondatok S02 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S16 Gyújtóforrástól távol tartandó --- Tilos a dohányzás. S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomafolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni Egyéb veszélyek A gőzök álmosságot és szédülést okozhatnak 3. ÖSSZETÉTEL/TÁJÉKOZTATÓ AZ ALKOTÓRÉSZEKRŐL 3.1. Anyagok Keverékek Anionosan aktív tenzidekkel készült,oldószertartalmú speciális kéztisztító.

2 CUPRAN Oldal 2 tűz 7 Tartalmazott veszélyes anyagok Komponens CAS-szám Vészjel(ek) / R-mondatok Tartalom n-butilacetát ,0-60,0 % 4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁS 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Belégzés Bőrrel való érintkezés Szemmel való érintkezés Lenyelés Friss levegő bejuttatás. nincsen Öblítsük sokáig bő vízzel; szükség esetén forduljunk orvoshoz. Menjünk orvoshoz, esetleg adjunk hozzá paraffinolajat A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások Belélegezve az alábbiakat okozhatja:, fejfájás, kábultság 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Tünetileg kell kezelni. 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 5.1. Oltóanyag Megfelelő oltóanyag Permetezett vízsugár, habanyag, széndioxid, száraz oltóanyag Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek A gőzök levegővel robbanékony keveréket alkothatnak Tűzoltóknak szóló javaslat Mint a gyúlékony folyadékok esetében. 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN SZABADBA JUTÁS ESETÉN 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Minden gyújtót tartsunk távol. Gondoskodjunk elegendő szellőzésről! A kiömlött termékcsúszásveszélyt okoz Környezetvédelmi óvintézkedések Felitatandó és ártalmatlanítandó A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Szívóképes, nem éghető, inert abszorptiós anyaggal, mint pl. z.b. univerzális kötőanyaggal vagy kovafölddel, kell felszedni Hivatkozás más szakaszokra A személyi védelemről lásd a 8. részt. 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Biztonságos kezelési útmutatás Tanács a tűz és robbanás elleni védelemhez Ne engedjük műanyagokra kerülni. Gyúlékony: szikráktól, nyílt lángtól tartsuk távol, ne dohányozzunk. Levegővel gyúlékony elegyeket alkothat.

3 CUPRAN Oldal 3 tűz A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt A tárolási helyekre és a tartályokra vonatkozó követelmények 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) nincs 8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM 8.1. Ellenőrzési paraméterek A tartály legyen szorosan lezárva. Nagy mennyiségek kezelésekor, pl. áttöltéskor, palackozáskor gondoskodjunk a helyiség jó szellőzéséről. Alkotórészek vagy bomlástermékek a 10. pont szerint a munkahelyre vonatkozó, figyelendő határértékekkel n-butilacetát TWA (ÁK Value) mg/m3 Irritatív Szenzibilizálás TWA (CK Value) mg/m3 Irritatív Szenzibilizálás 8.2. Az expozíció ellenőrzése Egészségügyi intézkedések Légzés védelem Kézvédelem Szemvédelem Tegyük meg a vegyszerek használatakor szokásos elővigyázatossági intézkedéseket, és tartsuk be a higiéniai szabályokat. Ügyeljünk rá, hogy hosszabb időn át ne lélegezzük be. nem szükséges Ügyeljünk rá, hogy szembe ne kerüljön! 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Forma Folyékony. Szín Sárgásbarna. Szag Butilacetát szagú. Olvadáspont/tartomány Nincs megállapítva. Forráspont/tartomány kb.85 C Lobbanáspont 26 C (DIN 51755) Gyulladási hőmérséklet Nincs megállapítva. Alsó robbanási határ 1,2 %(V) N-butilacetátra. Felső robbanási határ 7,5 %(V) N-butilacetátra. Gőznyomás 135 hpa (55 C) Sűrűség kb. 0,94 g/cm3 (20 C) Vízben való oldhatóság (20,00 C) Emulzió formában keverhető. ph kb. 10 (20,00 C) n-oktanol/víz megoszlási együttható log Pow 1,81 N-butilacetátra. Viszkozitás (dinamikus) 9.2. Egyéb információk nincsenek (20,00 C)Nincs megállapítva.

4 CUPRAN Oldal 4 tűz STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG Reakciókészség lásd szakaszt Kémiai stabilitás Alkalmazási területén stabil A veszélyes reakciók lehetősége Felmelegedés vagy permetszóródás esetén levegővel gyúlékony elegyeket alkothat Kerülendő körülmények Hőforrásoktól, szikráktól és nyílt lángtól távol tartandó Nem összeférhető anyagok Ne engedjük műanyagokra kerülni. oxidálószerek Veszélyes bomlástermékek Melegítés hatására meggyújtható gőzök szabadulhatnak fel. 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Emberekkel kapcsolatos tapasztalatok Általános adatok Embereken végzett kísérleti vizsgálatok és a gyakorlati használat során a termék a bőrre ártalmatlannak bizonyult. A benne lévő anyagok tulajdonságainak ismeretében rendeltetésszerű használat esetén egészségkárosító hatások nem várhatók. Az EU kozmetikumokra vonatkozó irányelve szerinti biztonsági értékelés nem történt. 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Toxicitás Vízi toxicitás, halak LC50 Az összetevők adataiból várható érték. > 10 mg/l Vízi toxicitás, gerinctelen állatok EC50, Az összetevők adataiból várható érték. > 10 mg/l Perzisztencia és lebonthatóság Biológiai lebonthatóság Ez a felületaktiv anyag megfelel a tisztitószerekre vonatkozó, (EC) No.648/2004 szamu szabalyzatban lefektetett biológiai lebomlasi kritériumoknak. Az ezt alatamasztó adatok mindenkor a Tagallamok illetékes szerveinek a rendelkezésére allnak, és közvetlen kérésükre vagy a tisztitószer gyartó kérésére megtekinthetok. Koncentrált terméket biológiai szennyvíztisztítás nélkül ne engedjünk élő vízekbe kerülni. Biokémiai oxigénigény DEV H 51 (dyn., Sapromat) 57 mg/g (100 mg/l) Kémiai oxigénigény EU/440/2008/ C 6 (100 mg/l) 167 mg/g

5 CUPRAN Oldal 5 tűz Bioakkumulációs képesség Bioakkumuláció A talajban való mobilitás Mobilitás A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei A le nem bomló, bioakkumulatív és mérgezi valamint a tartósan le nem bomló és tartós bioakkumulatív tulajdonságok értékelése Egyéb káros hatások Általános információk Biológiailag nem halmozódik fel. Az összetétel miatt. Nem állnak fenn utalások kritikus tulajdonságokra PBT: nem vpvb:nem.az adatok az összetétel alapján várható értékek. Nem ismeretesek. 13. HULLADÉK KEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS Hulladékkezelési módszerek Termék Tisztítatlan csomagolások A helyi hatósági előírások betartásával,p.l. alkalmas égetőberendezésben ártalmatlanítsuk. A sértetlen csomagolás szakszerű tisztítás után saját felelősségre újra felhasználható. 14. SZÁLLĺTÁSRA VONATKOZÓ ELŐIRÁSOK UN-szám Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Szárazföldi szállítás ADR/GGVSEB UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (tartalmaz Butylacetate, mixture), 3, III, (D/E) Veszélyességi szám 30 Szárazföldi szállítás RID/GGVSEB UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (tartalmaz Butylacetate, mixture), 3, III Veszélyességi szám 30 Belföldi vizi szállítás ADN/GGVSEB (Németország)

6 CUPRAN Oldal 6 tűz 7 UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (tartalmaz Butylacetate, mixture), 3, III Tengeri hajószállítmány IMDG/GGVSee UN number 1993 Class 3 EmS F-E, S-E Marine pollutant No Packaging group III Proper Shipping Name FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (contains Butylacetate, mixture) Hazardous constituent Butylacetate, mixture Légi szállítás ICAO/IATA UN number 1993 Class 3 Packaging group III Proper Shipping Name FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (contains Butylacetate, mixture) Megjegyzések ADR Különleges óvintézkedés 640E RID Különleges óvintézkedés 640E Szállítási veszélyességi osztály(ok) Csomagolási csoport Környezeti veszélyek ha a 14.2 alatt nincs megnevezve, nem vonatkozik rá A felhasználót érintő különleges óvintézkedések A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás A szállítási engedélyt ld. az előírásoknál 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Nemzeti törvényhozás WGK - Vízveszélyességi osztály (Németországban) / Wassergefährdungsklasse (Deutschland) 1 (1 vízre enyhén veszélyes (saját minősítés). ) Anyagnyilvántartási státus REACH (EU) TSCA (USA) METI (J) ECL (KOR) PICCS (RP) IECSC (CN) 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

7 CUPRAN Oldal 7 tűz 7 Releváns R-tételek a 3. fejezetből 10 Kevésbé tűzveszélyes. 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. Forrásmegjelölések vonatkozó kézikönyvek és publikációk Saját vizsgálatok saját toxikológiai és ökotoxiológiai tanulmányok más gyártók toxikológiai és ökotoxiológiai tanulmányai SIAR OECD-SIDS RTK public files Az így jelölt részek megváltoztak a legutóbbi verzióhoz képest. Ezen tájékoztatás, valamint minden további műszaki útmutató jelenlegi tudásunkon és tapasztalatunkon alapszik. Jelen tájékoztatóból cégünkre nézve semmilyen felelősség vagy más jogi kötelezettség nem keletkezik, így különösen az esetleges harmadik személyekkel kapcsolatban fennálló szellemi tulajdonjog, ezen belül is elsősorban a szabadalmi jog tekintetében. Különösen nem foglal magába sem kifejezetten, sem hallgatólagosan, kifejezett vagy burkolt jótállást, vagy a terméktulajdonságra vonatkozó jogi értelemben vett garanciát. Fenntartjuk a jogot arra, hogy változtatásokat hajtsunk végre a terméken az újabb műszaki eredmények, illetve egyéb fejlesztések tükrében. A vevő nem mentesül azon kötelezettsége alól, hogy alapos vizsgálatnak, illetve próbának vesse alá a beérkező termékeket. A termék itt leírt tulajdonságait a vevő saját felelősségének terhére bevizsgálással ellenőrizni köteles, mely ellenőrzést kizárólagosan szakértő személyzetnek kell elvégeznie. Más vállalatok által használt kereskedelmi nevekre történő utalás nem minősül ezen termékek ajánlásának, illetve nem zárja ki más, hasonló termékek használatát. Nyomtatás kelte :

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Cikkszám: 1569439005, 1569439020 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01466/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Verzió 02.02 Felülvizsgálat dátuma 04.02.2013 Nyomtatás Dátuma 29.05.2014

Verzió 02.02 Felülvizsgálat dátuma 04.02.2013 Nyomtatás Dátuma 29.05.2014 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MPR 100 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

2 A veszély meghatározása

2 A veszély meghatározása oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 10021/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer (6341)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer (6341) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Verzió 01.07 Felülvizsgálat dátuma 11.02.2014 Nyomtatás Dátuma 29.05.2014

Verzió 01.07 Felülvizsgálat dátuma 11.02.2014 Nyomtatás Dátuma 29.05.2014 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően Prezzo nyári szélvédőmosó 1/5 Készült: 2014. 06. 02. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/15 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító POLYRAM DF 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Felülvizsgálat dátuma 21/04/2011 Utolsó módosítás dátuma 5 Hatályon kívül helyezés dátuma 15/02/2011 Utolsó módosítás dátuma 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.07.03. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.07.03. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Verzió 4.0 Nyomtatás Dátuma 09.04.2014. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Verzió 4.0 Nyomtatás Dátuma 09.04.2014. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint ASZKORBINSAV KT Verzió 4.0 Nyomtatás Dátuma 09.04.2014 Felülvizsgálat dátuma: 08.04.2014 SZAKASZ 1: Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap Az Európai Közösség 1907/2206/EK rendelet II. melléklete (Art. 31)

Biztonságtechnikai Adatlap Az Európai Közösség 1907/2206/EK rendelet II. melléklete (Art. 31) Biztonságtechnikai Adatlap Az Európai Közösség 1907/2206/EK rendelet II. melléklete (Art. 31) Termék neve: DUST OFF 67 Felülvizsgálat dátuma: 17.08.11 Version : 1.0 Ref. sz.: BDS000433_15_20110817 Kibocsátás

Részletesebben

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. A veszély meghatározása

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. A veszély meghatározása Biztonsági adatlap oldalszám: 1/6 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Swarfega Red

BIZTONSÁGI ADATLAP Swarfega Red Felülvizsgálat dátuma 20/12/2012 Hatályon kívül helyezés dátuma 03/10/2011 BIZTONSÁGI ADATLAP Swarfega Red 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági Adatlap FORUM R. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Veszélyesség szerinti besorolás.

Biztonsági Adatlap FORUM R. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Veszélyesség szerinti besorolás. Biztonsági Adatlap Oldal: 1/12 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító FORUM R Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet szerint Oldal 1/7 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, ill. ellenjavallt felhasználása: Barackmoly feromon

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01430/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 11229/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01199/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint 11584 / 11585

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint 11584 / 11585 FINOSILIN PLUS Szilikonpaszta Nyomtatás dátuma: 12.12.2013 11584 / 11585 Oldal 1 -tól/-től 21 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító FINOSILIN PLUS Szilikonpaszta

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta Kiadás dátuma: 04/07/2012 Feldolgozva: 14/03/2013 Változat: 1.1 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kémiai típusa Kereskedelmi megnevezés Termékkód :

Részletesebben

: Jar Lemon kézi mosogatószer

: Jar Lemon kézi mosogatószer PROFESSIONAL Jar Lemon kézi mosogatószer Kiadás dátuma: 09/02/2012 Feldolgozva: Változat: 1.0 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kémiai típusa : Szervetlen

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 04.03.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 04.03.2015. Sika Remover-208

Felülvizsgálat dátuma 04.03.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 04.03.2015. Sika Remover-208 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Regisztrációs szám Az anyag megnevezése : : 01-2119471843-32-XXXX : Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP KERDI-COLL Flüssigkomponente

BIZTONSÁGI ADATLAP KERDI-COLL Flüssigkomponente Utolsó módosítás dátuma 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben