Biztonsági adatlap GEBOSeal MENETTÖMÍTO ANYAG. Oldal. GEBOSeal MENETTÖMÍTO ANYAG TS GEBOSeal MENETTÖMÍTO ANYAG S200 15

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonsági adatlap GEBOSeal MENETTÖMÍTO ANYAG. Oldal. GEBOSeal MENETTÖMÍTO ANYAG TS100 2. GEBOSeal MENETTÖMÍTO ANYAG S200 15"

Átírás

1 Biztonsági adatlap GEBOSeal MENETTÖMÍTO ANYAG Oldal GEBOSeal MENETTÖMÍTO ANYAG TS100 2 GEBOSeal MENETTÖMÍTO ANYAG S GEBOSeal MENETTÖMÍTO ANYAG TS A Biztonsági adatlapok elérhetoek online: 1

2 Biztonsági adatlap GEBOSeal MENETTÖMÍTŐ ANYAG TS100 Kiasdás dátuma/frissítés dátuma: / Az (EC) no 1907/2006 (REACH), Annex II és EC no 1272/2008 (CLP) szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Márkanév: Név: GeboSeal MENETTÖMÍTŐ ANYAG TS100 GeboSeal TS Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása GeboSeal MENETTÖMÍTŐ ANYAG TS100 - kiváló minőségű fémből készült menetek tömetője, NA 40 (1 1/2") méret alatt. Azonnali tömítést biztosít. A termék nem ajánlott tiszta oxigén és/vagy oxigénben dús rendszerekhez. Nem ajánlott műanyagokon való használata A biztonsági adatlap szállítójának adatai Gebo SEE Kft. Ipari park utca Budapest Magyarország Tel Fax Sürgősségi telefonszám Európai sürgősségi szám 112 Toxikológiai központ Budapest (Egészségügyi Toxikológiai Szolgálat): , SZAKASZ: A veszély meghatározása 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása Besorolás az (EC) no 1272/2008 [CLP/GHS] szerint 2

3 GEBOSeal MENETTÖMÍTŐ ANYAG TS100 Szem irrit. 2, H319 Bőr irrit. 2, H315 Bőr érzékenység 1, H317 STOT SE 3, H336 A H kifejezések magyarázata a 16. szakaszban található. A hatásokról és a szimptómákról további információk találhatók a 11. szakaszban. Egészségügyi veszélyek emberre nézve Szem és bőr irritálása. A bőrrel való érintkezés túlérzékenységet okozhat. A gőz álmosságot és szédülést okozhat. Környezeti veszélyek A keverék nem minősül környezetre veszélyes anyagnak. Fizikai/vegyi veszélyek Nincs meghatározva Címkézési elemek Veszély piktogram: Jel szövege: Figyelmeztetés Veszély meghatározása: H315 - Bőr irritációt okoz. H317 - Allergiás bőr reakciót okozhat. H319 - Súlyos szem irritációt okoz. H336 - Álmosságot és szédülést okozhat. Biztonsági előírások megelőzéshez: P102 - Gyerekektől elzárva kell tartani. P103 - A címkét el kell olvasni használat előtt. P260 - El kell kerülni a gőzök belélegzését. P264 - A kezet meg kell mosni alaposan a kezelés után. P270 - Csak kültéren vagy jól szellőzött helyen szabad 3

4 GEBOSeal MENETTÖMÍTŐ ANYAG TS100 használni. P272 - A szennyezett ruhát nem szabad kivinni a munkahelyről. P280 - Védőkesztyűt / ruházatot / szemüveget / arcvédőt kell használni. 2.3 Egyéb veszélyek A keverék PBT-nek minősül az EC no 1907/2006, XIII. melléklet kritériumai szerint: Nem P: Nincs adat, B: Nincs adat, T: Nem A keverék vpvbt-nek minősül az EC no 1907/2006, XIII. melléklet kritériumai szerint: Nincs adat Egyéb kockázatok, amelyek nem szerepelnek a besorolásban: Nincs adat 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.1 Anyagok Nem vonatkozik - a biztonsági adatlap keverékre érvényes. 3.2 Keverékek Termék/ összetevő neve Azonosító % 67/548/EWG Koncentráció határok Besorolás a (EC) no 1272/2008 [CLP] szerint Speciális koncentráció határok Típus Poliglikol WE: [A] 4

5 GEBOSeal MENETTÖMÍTŐ ANYAG TS100 Dimetakrilát CAS: Index: - Poliglikol dioktanoát WE: - CAS: Index: [A] 2-hidroxietil metakrilát; Hidroxialki l- dimetakrilát WE: CAS: Index: X Xi; R36/38 R43 - Eye Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 - [A] α, α- dimetilbenzil hidroperoxid; cumene hidroperoxid WE: CAS: Index: ,99 Xi; R36/38 R38 R67 C; R34: C 10% Xi; R37/38-41: 3 % C < 10 % Xi; R36/37: Eye Irrit. 2 H319 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Skin Corr. 1B; H314: C 10 % Skin Irrit. 2; H315: 3 % C < [A] 1 % C < 3 % 10 % Eye Dam. 1; H318: 3 % C < 10 % Eye Irrit. 2; H319: 1 % C < 3 % STOT SE 3; H335: C < 10 % Benzoszulfimid WE: - 0, [A] CAS: Index: - Nincs olyan további összetevő, amely a szállító jelenlegi ismereti szerint be van sorolva, vagy okot ad az anyag besorolására vagy bejelentésére. Típus [A] - Összetétel [B] - Szennyező [C] - Stabilizáló adalék A munkahelyi kitételei határértékeket (ha vannak) a 8. szakasz tartalmazza. 5

6 GEBOSeal MENETTÖMÍTŐ ANYAG TS SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Szembe kerülés esetén: A szemet bő vízzel öblíteni kell. El kell távolítani a kontakt lencsét, ha van. Folytatni kell a szem öblítését 15 percen keresztül. Orvosi segítséget kell kérni. Bőrrel történő érintkezés: Belélegzés: Lenyelés: Le kell mosni bő vízzel és szappannal. Ha bőr irritáció vagy kiütés jelentkezik, akkor orvosi segítséget kell kérni. Belélegzés esetén az érintettet friss levegőre kell vinni, és olyan helyzetbe kell helyezni, hogy kényelmesen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén orvosi segítséget kell kérni. Nem szabad hányást kiváltani. Orvosi segítséget kell kérni A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások Szembe kerülés esetén: Bőrrel érintkezve: Belélegzés: Lenyelés: Súlyos irritációt okoz. Irritációt okozhat. Allergiás bőr reakciót okozhat. Álmosságot és szédülést okozhat. Nincs adat A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Információ az orvos részére: Speciális kezelés: A kezelés módját az orvos határozza meg az érintett egészségi állapotának felmérése után. Nincs speciális kezelés. 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag Megfelelő oltóanyag: Nem megfelelő oltóanyag: Széndioxid, hab és száraz vegyi anyagok. Nem vonatkozik 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Az anyagból vagy keverékből származó veszélyek: Nem vonatkozik. 6

7 GEBOSeal MENETTÖMÍTŐ ANYAG TS100 Ártalmas égéstermékek: Irritáló szerves vegyület gőz vagy széndioxid Tűzvédelmi útmutatás Speciális védelmi intézkedések tűzoltók részére: Speciális tűzoltási utasítások és berendezések: A területet le kell zárni a személyek környékről való eltávolításával, ha tűz keletkezik. A környezeti körülményeknek megfelelő tűzoltási módszert kell használni. A tűzoltók viseljenek megfelelő védő e-nyomású berendezést és önálló légzőkészüléket az egész arcok takaró maszkkal. Az alap védőfelszerelés a vegyi anyagokkal kapcsolatos eseményeknél a ruházat (sisak, biztonsági cipő és kesztyű) az EN 469 európai szabványnak feleljen meg. 6. SZAKASZ: Intézkedések baleset esetén 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Azon személyek esetén, akik nem a katasztrófavédelemben dolgoznak: A katasztrófavédelem dolgozói esetén: A megfelelő szolgálatot értesíteni kell az előforduló balesetről. A területről el kell távolítani azokat a személyeket, akik nem vesznek részét a mentesítésben. A területet megfelelő szellőzéssel kell ellátni. Egyéni védőfelszerelést kell használni. Gázálarcot, kesztyűt és védőruhát kell viselni Környezetvédelmi óvintézkedések Nagy ellenőrizetlen kibocsájtás esetén a terméket meg kell fogni, és gondoskodni kell arról, hogy ne jusson vízfolyásokba, talajba és szennyvízbe A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai Kisebb kibocsájtás esetén az anyagot szárazra kell törölni. Ha a keverék nagyobb mennyiségben ömlik ki, akkor a területet alaposan szellőztetni kell, és hagyni kell, hogy a termék egy gumiszerű anyaggá váljon. Ezt követően a hulladék összegyűjtését és ártalmatlanítását engedélyezett hulladékkezelő vállalkozóra kell bízni. 6.4 Hivatkozás egyéb szakaszokra Ártalmatlanítási szempontok - lásd az adatlap 13. szakaszát. Egyéni védőfelszerelések - lásd az adatlap 8. szakaszát. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1 Óvintézkedések a biztonságos kezeléshez Kerülni kell a szembe és a bőrre való jutást. A szemmel való érintkezés esetén bő vízzel öblíteni kell, a bőrt pedig vízzel és szappannal le kell mosni. A munkahelyi egészségvédelmi és munkavédelmi alapelvek szerint kell dolgozni, 7

8 GEBOSeal MENETTÖMÍTŐ ANYAG TS100 vagyis nem szabad inni, enni és dohányozni a munkahelyen. Az étkezés előtt le kell venni a védőruházatot, és a kezek meg kell mosni alaposan. Jól szellőzött helyen kell dolgozni és el kell kerülni a keverék gőzeinek belélegzését. Védőruhát és védőeszközöket kell használni. A szerszámokat használat után le kell öblíteni vízzel. A munkaruhát a munkahelyen belül kell tartani A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Az eredeti edényben kell tárolni szorosan lezárva 8 C és 28 C közötti hőmérsékleten. Nem szabad kitenni napfénynek, hőforrásnak, szikrának és tűznek. El kell kerülni a vizet és a nedvességet. Száraz helyen kell tartani. A termék élettartama maximum 24 hónap. Az üres edényeket nem szabad más célra használni. Nem szabad egyéb anyaggal keverni Meghatározott végfelhasználás(ok) A termék száraz, tiszta és zsírmentes meneteken használható maximum NA 40 (1 1/2") méretig kiváló minőségű menetek esetén. Használható ivóvíz, központi fűtés és ipari rendszereknél -50 C és +150 C közötti üzemi hőmérsékleteken. 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek VME / TWA - keverék és összetevőinek hiánya VLE / STEL - keverék és összetevőinek hiánya Jogi alapok: Európai Unió (2009/161/EU, 2006/15/EK, 200/39/EK, 98/24/EK), 25/2000 EÜM SZCSM 8.2. Az expozíció ellenőrzése Megfelelő műszaki módszerek Nincs ajánlás Egyéni védő intézkedések, pl. személyi védelmi felszerelések Szem és arc védelme: Bőr védelme: Termikus veszély Környezeti kitétel ellenőrzése: Biztonsági szemüveget és arcvédőt kell használni, ha a területen nincs jó szellőzés. Polivinil-klorid (PVC) biztonsági kesztyűt és védőruhát kell viselni. Nem vonatkozik. Nem szabad engedni szándékos kiengedést vízfolyásokba, talajba és szennyvízbe. 8

9 GEBOSeal MENETTÖMÍTŐ ANYAG TS SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Megjelenés Szag: ph érték: Olvadáspont / fagyáspont: Induló forráspont és forrási tartomány: Barna folyadék Enyhe Nem vonatkozik Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Lobbanáspont: >93 C Párolgási sebesség: Nem vonatkozik Felső/alsó égési vagy robbanási határértékek: Gőznyomás: Nincs meghatározva < 0,67 kpa [22 C] Gőzsűrűség: Nem vonatkozik Relatív sűrűség: 1,05 Oldhatóság vízben: Mérsékelt Öngyulladási hőmérséklet: Nincs meghatározva Lebomlási hőmérséklet: Nem áll rendelkezésre adat Viszkozitás: Robbanási tulajdonságok: Oxidálási tulajdonságok: Nem áll rendelkezésre adat Nincs Nem áll rendelkezésre adat 9.2. Egyéb információk Nincs 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség Levegő nélkül megszilárdul, stabil tömítést biztosít Kémiai stabilitás Megfelelő használati és tárolási körülmények között stabil A veszélyes reakciók lehetősége Nem okoz veszélyes reakciót Kerülendő körülmények Nem szabad kitenni nagy hőnek. Közvetlen napsugárzásnak, hőforrásnak, szikrának és tűznek nem szabad kitenni Nem összeférhető anyagok: Veszélyes bomlástermékek: Nem ajánlott műanyagokon való használata. A termék nem ajánlott tiszta oxigén és/vagy oxigénben dús rendszerekhez. Nincs normál használati és tárolási körülmények között. 9

10 GEBOSeal MENETTÖMÍTŐ ANYAG TS SZAKASZ: Toxikológiai adatok A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Keverék Akut toxicitás - légutak - Nem áll rendelkezésre. Akut toxicitás - bőr >2000 [mg/kg testsúly]. Besorolás nem szükséges a rendelkezésre álló adatok alapján. Akut toxicitás - bőr >5000 [mg/kg testsúly]. Besorolás nem szükséges a rendelkezésre álló adatok alapján. Információk a kitétel lehetséges módjairól Szembe kerülés esetén: Belélegzés esetén: Bőrrel érintkezve: Lenyelés: Súlyos szem irritációt okoz. Álmosságot és szédülést okozhat. Bőr irritációt okoz, allergiás bőr reakciót okozhat. Fizikai, vegyi és toxikológiai jellemzőkkel kapcsolatos szimptómák Szembe kerülés esetén: Belélegzés esetén: Bőrrel érintkezve: Lenyelés: Bőr irritációt okozhat érzékeny személyeknél, allergiát okozhat azoknál, akik hosszú ideig ki vannak téve a keverék hatásának. Késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások a rövid és hosszú kitétel miatt Interaktív hatások 12. SZAKASZ: Ökológiai információk Toxicitás A keverék környezetre való hatásának vizsgálata azt mutatta, hogy nincs káros hatása a vízi organizmusokra, és nem mutat biológiai akkumulációs hajlamot. Szennyvizet és vízfolyásokat elérheti lerakódással vagy agglutinációval. 10

11 GEBOSeal MENETTÖMÍTŐ ANYAG TS Perzisztencia és lebonthatóság Bioakkumulációs képesség Nincs A talajban való mobilitás: A PBT és vpvb vizsgálatának eredménye: PBT Nincs P: Nem áll rendelkezésre adat, B: Nem áll rendelkezésre adat, T: Nincs vpvb 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok Hulladékkezelési módszerek A keverék és/vagy az edényének megfelelő hulladék kezelését a 2008/98/EK irányelv szerint kell meghatározni, figyelembe véve a tagország előírásait, amelyben a biztonsági adatlapot kiadják. Termék és csomagolás Ártalmatlanítás módszerei Veszélyes hulladék Az edény teljesen ki kell üríteni. A címkét rajta kell hagyni az edényen. Meghatározott hulladékkezelő cégnek kell átadni. Nem szabad csatornába vagy vízfolyásba önteni. A hulladékot úgy kell kezelni, hogy az ne veszélyeztesse az emberi egészséget, ne okozzon kárt a környezetben, különös tekintettel a víz, levegő, talaj, növények és állatok károsítása nélkül. A hulladékot az érvényes szabályozás szerint kell újra felhasználni vagy ártalmatlanítani, lehetőleg hivatalos begyűjtő vagy vállalat közreműködésével. A talajt és a vizet nem szabad szennyezni a hulladékkal, a hulladékot nem szabad a környezetbe elhelyezni. Nem minősül veszélyes hulladéknak. 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó adatok 14.1 UN szám (ONZ szám) Nem vonatkozik. A termék nem minősül veszélyesnek 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) Nem vonatkozik. A termék nem minősül veszélyesnek Nem vonatkozik. A termék nem minősül veszélyesnek 14.4 Csomagolási csoport Nem vonatkozik. A termék nem minősül veszélyesnek 14.5 Környezeti veszélyek Nem vonatkozik. A termék nem minősül veszélyesnek 14.6 A felhasználót érintő Nem vonatkozik. A termék nem minősül veszélyesnek 11

12 GEBOSeal MENETTÖMÍTŐ ANYAG TS100 különleges óvintézkedések 14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás Nem vonatkozik. A termék nem minősül veszélyesnek 15. SZAKASZ: Szabályozási információk Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi szabályozások / rendeletek Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), amely létrehozza az Európai Vegyianyag Ügynökséget, módosítja az 1999/45/EK iránylevet, és érvényteleníti az (EGK) No 793/93 Tanács irányelvet és az (EK) No 1488/94 Bizottság rendeletet, valamint a 76/769/EGK Tanács irányelvet és a 91/155/EGK, 93/67/EGK, 93/105/EK és 2000/21/EK irányleveket. A Bizottság 453/2010/EU rendelete (2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról. Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról. Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve ( november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről. A Bizottság 2009/161/EU irányelve (2009. december 17.) a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásakor az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek harmadik listájának létrehozásáról és a 2000/39/EK irányelv módosításáról. A Bizottsági 2006/15/EK irányelve (2006. február 7.) a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásához a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek második listájának létrehozásáról és a 91/322/EGK, valamint a 2000/39/EK irányelv módosításáról. A Bizottság 2000/39/EK irányelve (2000. június 8.) a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásával kapcsolatban a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek első listájának létrehozásáról. A Tanács 98/24/EK irányelve (1998. április 7.) a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről (tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) Kémiai biztonsági értékelés Nem kell vegyi biztonsági értékelés a keverékre. 12

13 GEBOSeal MENETTÖMÍTŐ ANYAG TS SZAKASZ: Egyéb információk A rövidített R mondatok teljes szövege R36/38 Szem- és bőrizgató hatású R43 R67 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibiláló hatású lehet). Gőzei álmosságot vagy szédülést okozhatnak. A besorolás [DSD/DPD] teljes szövege Xi Irritáló termék A 3. szakaszban szereplő H-mondatok teljes szövege: H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. A rövidített H-állítások teljes szövege H315 H317 H319 H336 Bőr irritációt okoz. Allergiás bőr reakciót okozhat. Súlyos szemirritációt okoz. Álmosságot és szédülést okozhat. A besorolás [CLP/GHS] teljes szövege Szem irrit. 2 Bőr irrit. 2 Bőr érzékenység 1 STOT SE 3 Súlyos szem irritáció, 2. kategória Bőr irritáció, 2. kategória Bőr túlérzékenység, 1. kategória Speciális célzott szervi toxicitás - egyszeri kitétel, 3. kategória - kábító hatás Egyéb rövidítések VME / TWA VLE / STEL NDS NDSCh NDSP PBT vpvb 8 órás súlyozott átlag. Rövid idejű kitételi határértékek. Maximális megengedett koncentráció. Maximális megengedett időleges koncentráció. Maximális megengedett küszöb koncentráció. Állékony, biológiailag akkumulálódó és mérgező, ártalmas anyag. Nagyon állékony, biológiailag nagyon akkumulálódó és mérgező, ártalmas anyag. Megjegyzések az olvasók részére 13

14 GEBOSeal MENETTÖMÍTŐ ANYAG TS100 A biztonsági adatlapban közölt információk a megnevezett keverékre vonatkoznak, és a jelenlegi tudásunkon, valamint az Európai Unió és az egyes tagországok vonatkozó törvényein alapulnak. Ezt a terméket nem szabad az 1. szakaszban leírt céloktól eltérően használni az írásos kezelési utasítás beszerzése nélkül. Minden esetben a felhasználó felelős azért, hogy betartsa a helyei szabályok és törvények által előírt minden lépést. A biztonsági adatlap célja az, hogy közölje a termékünkkel kapcsolatos biztonsági követelményeket. Az információk viszont nem adhatnak garanciát a keverék tulajdonságaira. Az adatlap nem tekinthető munkahelyi veszélyfelmérésnek. 14

15 Biztonsági adatlap GEBOSeal MENETTÖMÍTŐ ANYAG TS200 Kiasdás dátuma/frissítés dátuma: / Az (EC) no 1907/2006 (REACH), Annex II és EC no 1272/2008 (CLP) szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Márkanév: Név: GeboSeal MENETTÖMÍTŐ ANYAG TS200 GeboSeal TS Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása GeboSeal MENETTÖMÍTŐ ANYAG TS200 - jó minőségű fémből készült menetek tömetője, NA 40 (1 1/2") méret alatt percen belül biztosít tömítést. A termék nem ajánlott tiszta oxigén és/vagy oxigénben dús rendszerekhez. Nem ajánlott műanyagokon való használata A biztonsági adatlap szállítójának adatai Gebo SEE Kft. Ipari park utca Budapest Magyarország Tel Fax Sürgősségi telefonszám Európai sürgősségi szám 112 Toxikológiai központok Budapest (Egészségügyi Toxikológiai Szolgálat): , SZAKASZ: A veszély meghatározása 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása Besorolás a 67/548/EWG/ [DSD ] irányelv szerint Xi; R36/38 R43 R67 15

16 GEBOSeal MENETTÖMÍTŐ ANYAG TS200 Besorolás az (EC) no 1272/2008 [CLP/GHS] szerint Szem irrit.2, H319 Bőr irrit. 2, H315 Bőr érzékenység 1, H317 STOT SE 3, H336 A H kifejezések magyarázata a 16. szakaszban található. A hatásokról és a szimptómákról további információk találhatók a 11. szakaszban. Egészségügyi veszélyek emberre nézve Szem és bőr irritálása. A bőrrel való érintkezés túlérzékenységet okozhat. A gőz álmosságot és szédülést okozhat. Környezeti veszélyek A keverék nem minősül környezetre veszélyes anyagnak. Fizikai/vegyi veszélyek Nincs meghatározva Címkézési elemek Veszély piktogram: Jel szövege: Figyelmeztetés Veszély meghatározása: H315 - Bőr irritációt okoz. H317 - Allergiás bőr reakciót okozhat. H319 - Súlyos szem irritációt okoz. H336 - Álmosságot és szédülést okozhat. Biztonsági előírások megelőzéshez: P102 - Gyerekektől elzárva kell tartani. P103 - A címkét el kell olvasni használat előtt. P261 - El kell kerülni a gőzök belélegzését. P264 - A kezet meg kell mosni alaposan a kezelés után. P271 - Csak kültéren vagy jól szellőzött helyen szabad 16

17 GEBOSeal MENETTÖMÍTŐ ANYAG TS200 használni. P272 - A szennyezett ruhát nem szabad kivinni a munkahelyről. P280 - Védőkesztyűt / ruházatot / szemüveget / arcvédőt kell használni. 2.3 Egyéb veszélyek A keverék PBT-nek minősül az EC no 1907/2006, XIII. melléklet kritériumai szerint: Nem P: Nincs adat, B: Nincs adat, T: Nem A keverék vpvbt-nek minősül az EC no 1907/2006, XIII. melléklet kritériumai szerint: Nincs adat Egyéb kockázatok, amelyek nem szerepelnek a besorolásban: Nincs adat 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.1 Anyagok Nem vonatkozik - a biztonsági adatlap keverékre érvényes. 3.2 Keverékek Termék/ összetevő neve Azonosító % 67/548/EWG Koncentráci ó határok Besorolás a (EC) no 1272/2008 [CLP] szerint Speciális koncentráci ó határok Típus Poliglikol Dimetakrilát WE: - CAS: [A] 17/

18 GEBOSeal MENETTÖMÍTŐ ANYAG TS Index: - Poliglikol dioktanoát WE: - CAS: Index: [A] 2-hidroxietil metakrilát; Hidroxialki l- dimetakrilát WE: CAS: Index: X Xi; R36/38 R43 - Eye Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 - [A] α, α- dimetilbenzil hidroperoxid; cumene hidroperoxid WE: CAS: Index: ,99 Xi; R36/38 R38 R67 C; R34: C 10% Xi; R37/38-41: 3 % C < 10 % Xi; R36/37: 1 % C < 3 % Eye Irrit. 2 H319 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Skin Corr. 1B; H314: C 10 % Skin Irrit. 2; H315: 3 % C < 10 % Eye Dam. 1; [A] H318: 3 % C < 10 % Eye Irrit. 2; H319: 1 % C < 3 % STOT SE 3; H335: C < 10 % Benzoszulfimi d WE: - CAS: , [A] Index: - Nincs olyan további összetevő, amely a szállító jelenlegi ismereti szerint be van sorolva, vagy okot ad az anyag besorolására vagy bejelentésére. Típus [A] - Összetétel [B] - Szennyező [C] - Stabilizáló adalék A munkahelyi kitételei határértékeket (ha vannak) a 8. szakasz tartalmazza. 18

19 GEBOSeal MENETTÖMÍTŐ ANYAG TS SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Szemmel történő érintkezés: Mossa ki bő vízzel a szemet. Vegye ki a kontaktlencsét, ha van. Folytassa a szem kimosását 15 percen át. Forduljon orvoshoz. Bőrrel történő érintkezés: Belélegzés: Lenyelés: Le kell mosni bő vízzel és szappannal. Ha bőr irritáció vagy kiütés jelentkezik, akkor orvosi segítséget kell kérni. Belélegzés esetén az érintettet friss levegőre kell vinni, és olyan helyzetbe kell helyezni, hogy kényelmesen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén orvosi segítséget kell kérni. Nem szabad hányást kiváltani. Orvosi segítséget kell kérni A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások Szembe kerülés esetén: Bőrrel érintkezve: Belélegzés: Lenyelés: Súlyos irritációt okoz. Irritációt okozhat. Allergiás bőr reakciót okozhat. Álmosságot és szédülést okozhat. Nincs adat A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Információ az orvos részére: Speciális kezelés: A kezelés módját az orvos határozza meg az érintett egészségi állapotának felmérése után. Nincs speciális kezelés. 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag Megfelelő oltóanyag: Nem megfelelő oltóanyag: Széndioxid, hab és száraz vegyi anyagok. Nem vonatkozik 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Az anyagból vagy keverékből származó veszélyek: Ártalmas égéstermékek: Nem vonatkozik. Irritáló szerves vegyület gőz vagy széndioxid Tűzvédelmi útmutatás 19

20 GEBOSeal MENETTÖMÍTŐ ANYAG TS200 Speciális védelmi intézkedések tűzoltók részére: Speciális tűzoltási utasítások és berendezések: A területet le kell zárni a személyek környékről való eltávolításával, ha tűz keletkezik. A környezeti körülményeknek megfelelő tűzoltási módszert kell használni. A tűzoltók viseljenek megfelelő védő e-nyomású berendezést és önálló légzőkészüléket az egész arcok takaró maszkkal. Az alap védőfelszerelés a vegyi anyagokkal kapcsolatos eseményeknél a ruházat (sisak, biztonsági cipő és kesztyű) az EN 469 európai szabványnak feleljen meg. 6. SZAKASZ: Intézkedések baleset esetén 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Azon személyek esetén, akik nem a katasztrófavédelemben dolgoznak: A katasztrófavédelem dolgozói esetén: 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések A megfelelő szolgálatot értesíteni kell az előforduló balesetről. A területről el kell távolítani azokat a személyeket, akik nem vesznek részét a mentesítésben. A területet megfelelő szellőzéssel kell ellátni. Egyéni védőfelszerelést kell használni. Gázálarcot, kesztyűt és védőruhát kell viselni. Nagy ellenőrizetlen kibocsájtás esetén a terméket meg kell fogni, és gondoskodni kell arról, hogy ne jusson vízfolyásokba, talajba és szennyvízbe A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai Kisebb kibocsájtás esetén az anyagot szárazra kell törölni. Ha a keverék nagyobb mennyiségben ömlik ki, akkor a területet alaposan szellőztetni kell, és hagyni kell, hogy a termék egy gumiszerű anyaggá váljon. Ezt követően a hulladék összegyűjtését és ártalmatlanítását engedélyezett hulladékkezelő vállalkozóra kell bízni. 6.4 Hivatkozás egyéb szakaszokra Ártalmatlanítási szempontok - lásd az adatlap 13. szakaszát. Egyéni védőfelszerelések - lásd az adatlap 8. szakaszát. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1 Óvintézkedések a biztonságos kezeléshez Kerülni kell a szembe és a bőrre való jutást. A szemmel való érintkezés esetén bő vízzel öblíteni kell, a bőrt pedig vízzel és szappannal le kell mosni. A munkahelyi egészségvédelmi és munkavédelmi alapelvek szerint kell dolgozni, vagyis nem szabad inni, enni és dohányozni a munkahelyen. Az étkezés előtt le kell venni a védőruházatot, és a kezek meg kell mosni alaposan. Jól szellőzött helyen kell dolgozni és el kell kerülni a keverék gőzeinek belélegzését. Védőruhát és védőeszközöket kell használni. A szerszámokat használat után le kell öblíteni vízzel. A munkaruhát a munkahelyen belül kell tartani. 20

21 GEBOSeal MENETTÖMÍTŐ ANYAG TS A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Az eredeti edényben kell tárolni szorosan lezárva 8 C és 28 C közötti hőmérsékleten. Nem szabad kitenni napfénynek, hőforrásnak, szikrának és tűznek. El kell kerülni a vizet és a nedvességet. Száraz helyen kell tartani. A termék élettartama maximum 24 hónap. Az üres edényeket nem szabad más célra használni. Nem szabad egyéb anyaggal keverni Meghatározott végfelhasználás(ok) A termék száraz, tiszta és zsírmentes meneteken használható maximum NA 40 (1 1/2") méretig kiváló minőségű menetek esetén. Használható ivóvíz, központi fűtés és ipari rendszereknél -50 C és +150 C közötti üzemi hőmérsékleteken. 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek VME / TWA - keverék és összetevőinek hiánya VLE / STEL - keverék és összetevőinek hiánya Jogi alapok: Európai Unió (2009/161/EU, 2006/15/EK, 200/39/EK, 98/24/EK), 25/2000 EÜM SZCSM 8.2. Az expozíció ellenőrzése Megfelelő műszaki módszerek Nincs ajánlás Egyéni védő intézkedések, pl. személyi védelmi felszerelések Szem és arc védelme: Bőr védelme: Termikus veszély Környezeti kitétel ellenőrzése: Biztonsági szemüveget és arcvédőt kell használni, ha a területen nincs jó szellőzés. Polivinil-klorid (PVC) biztonsági kesztyűt és védőruhát kell viselni. Nem vonatkozik. Nem szabad engedni szándékos kiengedést vízfolyásokba, talajba és szennyvízbe. 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Megjelenés: Szag: ph érték: Olvadáspont / fagyáspont: Induló forráspont és forrási tartomány: Lila folyadék Enyhe Nem vonatkozik Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre 21

22 GEBOSeal MENETTÖMÍTŐ ANYAG TS200 Lobbanáspont: >93 C Párolgási sebesség: Nem vonatkozik Felső/alsó égési vagy robbanási határértékek: Gőznyomás: Nincs meghatározva < 0,67 kpa [22 C] Gőzsűrűség: Nem vonatkozik Relatív sűrűség: 1,05 Oldhatóság vízben: Mérsékelt Öngyulladási hőmérséklet: Nincs meghatározva Lebomlási hőmérséklet: Nem áll rendelkezésre adat Viszkozitás: Robbanási tulajdonságok: Oxidálási tulajdonságok: Nem áll rendelkezésre adat Nincs Nem áll rendelkezésre adat 9.2. Egyéb információk Nincs 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség Levegő nélkül megszilárdul, stabil tömítést biztosít Kémiai stabilitás Megfelelő használati és tárolási körülmények között stabil A veszélyes reakciók lehetősége Nem okoz veszélyes reakciót Kerülendő körülmények Nem szabad kitenni nagy hőnek. Közvetlen napsugárzásnak, hőforrásnak, szikrának és tűznek nem szabad kitenni Nem összeférhető anyagok: Veszélyes bomlástermékek: Nem ajánlott műanyagokon való használata. A termék nem ajánlott tiszta oxigén és/vagy oxigénben dús rendszerekhez. Nincs normál használati és tárolási körülmények között. 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Keverék Akut toxicitás - légutak - Nem áll rendelkezésre. Akut toxicitás - bőr >2000 [mg/kg testsúly]. Besorolás nem szükséges a rendelkezésre álló adatok alapján. Akut toxicitás - bőr >5000 [mg/kg testsúly]. Besorolás nem szükséges a rendelkezésre álló adatok alapján. 22

KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK RENDELET 31. CIKK ALAPJÁN 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Anyagnév: Nátron vízüveg (Nátrium-szilikát vizes oldata) Márkanév:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer (6341)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer (6341) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN Kereskedelmi név: STORM CONDITIONER & WATERPROOFER SMOOTH LEATHER

BIZTONSÁGI ADATLAP. A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN Kereskedelmi név: STORM CONDITIONER & WATERPROOFER SMOOTH LEATHER 9/1 oldal 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: STORM CONDITIONER & WATERPROOFER SMOOTH LEATHER 1.2 REACH regisztrációs szám: - - 1.3 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1. At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.0 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi név: Az azonosítás egyéb eszközei: UNISIL SL-11K Vegyi anyag neve: (IUPAC név) - Szinoníma: - INDEX

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa SEKUSEPT EXTRA N Változat 1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország SikaCeram 225 Terméknév BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK (REACH) és 453/2010/EU rendeleteknek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK (REACH) és 453/2010/EU rendeleteknek megfelelően Oldalszám:1/12 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Anyag/Keverék Keverék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Pronto Extra Care fapadló tisztító mandulaolajjal Verzió 1.0 Készítés dátuma 11.05.2015 Felülvizsgálat dátuma: - Specifikáció Szám: 350000022777

Pronto Extra Care fapadló tisztító mandulaolajjal Verzió 1.0 Készítés dátuma 11.05.2015 Felülvizsgálat dátuma: - Specifikáció Szám: 350000022777 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Részletesebben

BRADO CLUB PENÉSZÖLŐ SZER Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 3. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

BRADO CLUB PENÉSZÖLŐ SZER Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 3. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: BRADO CLUB penészölő szer 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 3 Oldal: 1 / 9

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 3 Oldal: 1 / 9 BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 3 Oldal: 1 / 9 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi név:

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Barclay Gallup Hi-Aktív / 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Fertőtlenítő

Részletesebben

Glade by Brise Magnolia & Vanilla légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 08.03.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000013134

Glade by Brise Magnolia & Vanilla légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 08.03.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000013134 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010 számú EKrendelet szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma: 06/05/2013 Felváltja: 30/11/2012 kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW 309 25 EC Szinonima: Propiconazole 250 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: Nobelova 34 836 05 Bratislava ICO: 44 788 461

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: Nobelova 34 836 05 Bratislava ICO: 44 788 461 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 A termék azonosító: AdBlue 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, ill. ellenjavalt

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2013-01-08

Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2013-01-08 BIZTONSÁGI ADATLAP Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2013-01-08 1. Anyag / készítmény és a vállalkozás azonosítása 1.1 A készítmény megnevezése: COROR KLORKAUCSUK

Részletesebben

: Sikadur -31 AUT Normal/Rapid Part A

: Sikadur -31 AUT Normal/Rapid Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Glade by Brise Levendula légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 03.04.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000007788

Glade by Brise Levendula légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 03.04.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000007788 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Terméknév Part No. 5190-0530 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben