1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása"

Átírás

1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Termékkód: A keverék megfelelő Olaj bázisú szilikonos kenőanyag, ellenjavallt felhasználás: nem ismert azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása: SU21 Magánháztartás (lakosság, fogyasztók) SU22 Foglalkozásszerű (Lakossági felhasználás (közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, kézművesek) SU3 Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása. PROC11 Nem ipari permetszórás PROC7 Ipari porlasztás PC24 Kenőanyagok, zsírok, lazítószerek. 1.3 A biztonsági adatlap Gyártó: Forgalmazó: szállítójának adatai RETECH s.r.o. RETECH HUNGÁRIA Kft. Vackova 1541/4 Áchim András utca Praha-5 Stodulky 9025 Győr Tel.: (+36) Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat, 1097, Budapest, Nagyvárad tér Sürgősségi telefonszám: Díjmentesen hívható zöld telefonszám: (éjjel-nappal) 2.1 A keverék osztályozása: Osztályzás az 1999/45/EC irányelv szerit: Fokozottan tűzveszélyes, F+; R12, R52/53 Gyártó sürgősségi telefonszáma: RETECH Suchdol 212, Suchdol u Kutné Hory Tel ( hour) 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása Osztályzás az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Flam. Aerosol 1 Tűzveszélyes Aeroszolok, 1. Kategória H222, H229 STOT SE 3 - Célszervi toxicitás egyszeri expozíció 3. Kategória H336 Aquatic Chronic 3 Vízi környezetre veszélyes, krónikus 3. Kategória H Címkézési elemek: Veszély! H-mondatok: H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 1/7

2 P-mondatok: P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P261 Kerülje a gőzök/permet belélegzését. P304+ P312 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI ÖZPONTHOZ/orvoshoz. P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 C/ 122 F hőmérsékletet meghaladó hő. P403 Jól szellőző helyen tárolandó. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: az országos előírásoknak megfelelően. Veszélyes anyagokat tartalmaz: Pentán, Bután, Propán 2.3 Egyéb veszélyek: A keverék nem tartalmaz vpvb-anyagokat (erősen perzisztens, erősen bioakkumulatív) illetve nem vonatkozik rá az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete Anyagok 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.2. Keverékek: Keverék aktív hatóanyagokkal (aeroszol csomagolásban). Kémiai megnevezés EK-szám CAS-szám REACH Tömeg Veszélyességi jelzések regisztrációs (wt%) DSD CLP szerint szám szerint Bután (Butadién tartalom <75% F+ R12 Flam. Gas 1, <0,1%) H220; Press. 32 Gas, H280 Propán <25% F+ R12 Flam. Gas 1, H220; Press. 21 Gas, H280 n-pentán <10% F+ R12; Flam. Liq. 2, Xn R65; N H224; Asp. 30 R51/53; Tox. 1, H304; R66; R67 Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3, H336 Az R- és H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban. 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Általános megjegyzések: Belélegzést követően: Lenyelést követően: Baleset vagy rosszullét esetén hívjunk orvost azonnal. A sérültet vigyük azonnal friss levegőre. Ha rosszullét nem múlik, hívjunk orvost. Azonnal hívjunk orvost. Hánytatni tilos! Bőrrel való érintkezést követően: A szennyezett ruházatot távolítsuk el. Az érintett bőrfelületet bő vízzel és szappannal azonnal alaposan le kell mosni (15-20 perc). Szembe kerülést követően: Kontaktlencsét távolítsuk el (ha van). Öblítsük ki a szemet - legalább 5-10 percen át- bő folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. 4.2 A legfontosabb akut és Nem ismeretes. késleltetett tünetek és hatások 2/7

3 4.3 A szükséges azonnali orvosi Nincs különleges utasítás. ellátás és különleges ellátás jelzése 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 5. 1 Oltóanyag A megfelelő oltóanyag: tűzoltóhab, vízpermet, poroltószer, szén-dioxid (CO 2 ). Az alkalmatlan oltóanyag: Vízsugár. 5.2 A keverékbő származó Nem ismeretes. különleges veszélyek 5.3 Tűzoltónak szóló javaslat Speciális védőfelszerelés: zárt rendszerű légzőkészülék, teljes vegyvédelmi ruházat. 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1 Személyi óvintézkedések, Biztosítsunk megfelelő (mechanikus) szellőzetést, hatékony légcserét. Használjunk egyéni védőeszközök és védőeszközöket (lásd 8.2 pont). A védelem nélküli embereket tartsuk távol. vészhelyzeti eljárások 6.2 Környezetvédelmi Előzzük meg a termék közcsatornába, felszíni és talajvízbe jutását. Vizekbe, óvintézkedések közcsatornákban történő bejutás esetén értesítsük a területileg illetékes hatóságot és üzemeltetőt. 6.3 A területi elhatárolás és a Hulladék edényzet ártalmatlanítása 13. szakaszban leírtak szerint. Ne öblítsük le vízzel. szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 6.4 Hivatkozás más szakaszokra A személyi védőfelszereléseket lásd a 8. szakaszban. Az ártalmatlanításra vonatkozó információkat lásd a 13. szakaszban. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1 A biztonságos kezelésre Megfelelő szellőztetést vagy helyi elszívást kell biztosítani. A terméket irányuló óvintézkedések rendeltetésszerűen használjuk, csak szakmai és ipari felhasználásra A tűz megakadályozására tett Minden gyújtóforrás eltávolítandó tilos a dohányzás. Hőtől (pl. forró felületektől), intézkedések szikrától, nyílt lángtól távol tartandó. Tegyen óvintézkedéseket az elektrosztatikus feltöltődés ellen. Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 C/122 F hőmérsékletet meghaladó hő. 7.2 A biztonságos tárolás Az eredeti, jól lezárt edényzetben, hűvös, jól szellőztetett helyen tárolandó. Óvjuk a feltételei, az esetleges közvetlen napfénytől és a hőtől. A tárolási körülmények tekintetében alkalmazza az összeférhetetlenséggel együtt ország nyomás alatti edényzetre vonatkozó előírásait. 7.3 Meghatározott Nem meghatározott. végfelhasználás (végfelhasználások) 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 3/7

4 8.1 Ellenőrzési paraméterek A termékre és a komponensekre meghatározott munkahelyi expozíciós határértékek az adatlap kibocsátásakor hatályos 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendeletben: Bután ÁK: 2350 mg/m 3 CK: 9400 mg/m 3 WEL Rövidtávú érték: 1810 mg/m 3, 750 ppm Hosszútávú érték: 1450 mg/m 3, 600 ppm n-pentán ÁK, CK: 2950 mg/m 3 WEL Hosszútávú érték: 1800 mg/m 3, 600 ppm OEL 8 óra: 3000 mg/m 3, 1000 ppm DNEL: Pentán Szájon át, hosszútávú, szisztémás: 214 mg/kg testtömeg/nap (fogyasztói) Bőrön át, hosszútávú, szisztémás: 214 mg/kg testtömeg/nap (fogyasztói) 432 mg/kg testtömeg/nap (ipari) Belélegezve, hosszútávú, szisztémás: 643 mg/m 3 (fogyasztói) 3000 mg/m 3 (ipari) 8.2 Az expozíció ellenőrzése Műszak végén, szünetek után mosson kezet. A terméket rendeltetésszerűen használjuk, csak szakmai és ipari felhasználásra. Kerülje a permet belélegzését. Tartsuk távol ételtől, italtól, állati eledeltől. Kerüljük a termék bőrrel, szemmel való érintkezését Egyéni védőeszközök Légzésvédelem: Kézvédelem: Szemvédelem: Testvédelem: Helyi elszívás, vagy a szellőztetés hiányában, kis expozíció, alacsony szennyezés esetén használjon védőmaszkot (szűrő:ax/p2). Nagy expozíció esetén önálló légzésvédelelem szükséges. Védőkesztyű (anyag: nitril gumi, NBR) Védőszemüveg, jól záródó. Munkavédelmi ruházat. 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 4/7

5 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai Külső jellemzők: aeroszol tulajdonságokra vonatkozó Szín: termékfüggő információ: Szag: jellegzetes Szagküszöbérték: nem meghatározott ph-érték: nem meghatározott Olvadáspont/fagyáspont: nem meghatározott Lobbanáspont: -97 C Párolgási sebesség: nem meghatározott Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot): nem meghatározott Gyulladáspont: 285 C Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: alsó: 1.4 vol % felső: 10.9 vol % Gőznyomás: 4 Bar (20 ) Gőzsűrűség: nem meghatározott Relatív sűrűség: 0,585 g/cm 3 (20 C) Oldékonyság (oldékonyságok): vízzel nem vagy nehezen elegyedik. Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: nem meghatározott Öngyulladási hőmérséklet: nem meghatározott Bomlási hőmérséklet: nem meghatározott Viszkozitás: nem meghatározott Robbanásveszélyes tulajdonságok: Nem robbanásveszélyes, de robbanásveszélyes elegyek keletkezhetnek. Oxidáló tulajdonságok: nem meghatározott 9.2. Egyéb információk: Forráspont: -44 C Természetes anyagok: 91% VOC: g/l Szilárd anyagok: 9% 10.1 Reakciókészség: Nem ismeretes Kémiai stabilitás: Nem ismeretes A veszélyes reakciók Nem ismeretes. lehetősége: 10.4 Kerülendő körülmények: Nem ismeretes Nem összeférhető anyagok: Nem ismeretes Veszélyes bomlástermékek: Nem ismeretes. 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakcióképesség 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Akut toxicitás Nem ismeretes Irritáció: Nem irritáló hatású. Maró hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Szenzibilizáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Ismételt dózisú toxicitás: Álmosságot vagy szédülést okozhat. Rákkeltő hatás: Nem ismeretes. Mutagenitás: Nem ismeretes. Reprodukciót károsító tulajdonság Nem ismeretes Toxicitás: Akut toxicitás: Pentán 12. SZAKASZ: Ökotoxikológiai információk EL50 (72h) 10.7 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) EL50 (48h) 2.7 mg/l (Daphnia magna) LC50 (96h ) 4.26 mg/l (Oncorhynchus mykiss) 5/7

6 NOEC (21 nap) 7.51 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) 12.2 Perzisztencia és Könnyen lebomlik. lebonthatóság: 12.3 Bioakkumulációs képesség A keverékre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre Talajban való mobilitás A keverékre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre. Vízi veszély osztály: 2 (német jogszabály alapján, saját osztályzás): ártalmas a vízi környezetre. Ne engedjük nagy mennyiségű termék talajba, vizekbe, csatornákba jutását. Káros a vízi élőlényekre. A víz nem iható kis mérték szennyezettség esetén sem. Halakra káros A PBT- és a vpvb-értékelés Nem releváns. eredményei Egyéb káros hatások A keverékre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre. 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 13.1 Hulladékkezelési módszerek Konzultáljon az illetékes hatósággal a hulladék ártalmatlanítása érdekében.a megnevezett hulladék azonosító számok ajánlások a termék előrelátható alkalmazása alapján. A készítmény maradékainak kezelésére a 98/2001. (VI.15.) korm. kendeletben és a 16/2001. (VII.18.) KÖM rendeletben foglaltak az irányadók. Termék: Kommuális szemétbe nem helyezhető. Csomagolás: Konzultáljon az illetékes hatósággal a hulladék ártalmatlanítása érdekében UN-szám (ADR, IMDG, IATA) Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó adatok 1950 AEROSZOLOK (ADR, IMDG) AEROSZOLOK, gyúlékony (IATA) Szállítási veszélyességi 2, 5F (ADR) osztály(ok): 2.1 (IMDG, IATA) Bárcák: 2.1 (ADR, IMDG, IATA) Korlátozott és engedményes LQ 1L mennyiség: Szállítási kategória: 2 Alalgút korlátozási kód: D Csomagolási csoport Nem alkalmazandó Környezeti veszélyek: Nem tengeri szennyező A felhasználót érintő Figyelem: Gázok. EMS-szám: F-D, S-U különleges óvintézkedések: A MARPOL 73/78 II. Nem alkalmazható. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól 25/2000.(IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 1907/2006/EK rendelet REACH 1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az1999/45/ek 6/7

7 irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint módosításáról 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 16/2001.(VII. 18.) KÖM rendelet a hulladékok jegyzékéről évi XCIII. törvény a munkavédelemről 38/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról 15.2 Kémiai biztonsági értékelés Nem készült kémiai biztonsági értékelés. 16. SZAKASZ: Egyéb információk A biztonsági adatlapon rövidítéssel megadott R-mondatok teljes szövege: R12 Fokozottan tűzveszélyes R51/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárososdást okozhat R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megmegrepedezését okozhatja R67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak A biztonsági adatlapon rövidítéssel megadott H-mondatok teljes szövege: H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz. H224 Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz. H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. ADR - A VESZÉLYES ÁRUK NEMZETKÖZI KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI MEGÁLLAPODÁS RID - a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat IMDG - az Életbiztonság a tengeren tárgyú nemzetközi egyezmény (SOLAS egyezmény), 1974, A rész, VII. fejezetének végrehajtására szolgáló Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe, amelyet a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO), (London), ad ki. Magyarországon kihirdette a évi XI. törvény; IATA - International Air Transport Association (Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség) CAS- Chemical Abstract Service DNEL - DerivedNoEffectLevel). Származtatott hatásmentes szint. PBT - Perzisztens, Bioakkumulatív, Toxikus vpvb -nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív ÁK általános koncentráció CK - csúcskoncentáció VOC - illékony szerves vegyület (VOC): bármely szerves vegyület, amelynél a kezdeti forráspont legfeljebb 523 K (250 C) 101,3 kpa nyomáson mérve LD50 letális dózis, vagy halálos adag lenyelésre és bőrön át történő felszívásra, ami a kísérleti állatok 50%-ának elpusztulását okozza 24 óra alatt. LC50 - letális dózis, vagy halálos adag belégézre történő mérgezésre, ami a kísérleti állatok 50%-ának elpusztulását okozza 24 óra alatt. NOEC - Megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások - melyeket a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak és szakszerűnek tartunk - hozzáértő szakemberek munkájából származnak. Felülvizsgálat: : Verzió 1.0: A magyar biztonsági adatlap elkészítése az gyártói adatlap alapján. 7/7

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Termékkód: ESL3-BK, ESL3-4BK, ESL3-CY, ESL3-4CY, ESL3-LC, ESL3-4LC, ESL3-LM, ESL3-4LM, ESL3-MG, ESL3-4MG, ESL3-MT,

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 15408 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása: Önmagával hegedő szalag

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Termékkód: 712 1.2 A keverék megfelelő azonosított iprai pillanatragasztó, ellenjavallt felhasználás nem ismert felhasználása,

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 3. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1272/2008/EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 3. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint Oldal: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név/megnevezés: 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.07.03. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.07.03. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint Felülvizsgálat: 2015.07.01. Verzió: 7 Oldal: 1/9 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név/megnevezés: BIOCID Légkondicionáló tisztító

Részletesebben

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 06. 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. 06. 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Zwaluw, 2K Purhab Termékkód: 2KB2 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BRADOGÉL higénés kézfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2

BRADOGÉL higénés kézfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 081326 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

FAG Arcanol Anticorrosion Oil

FAG Arcanol Anticorrosion Oil A magyar változat kiállításának dátuma: 2014.04.30. Verzió-szám: 01. 1/10 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a keverék neve): FAG Arcanol Anticorrosion

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2 _ BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2 _ BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint _ BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BRADO CLUB PENÉSZÖLŐ SZER Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 3. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

BRADO CLUB PENÉSZÖLŐ SZER Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 3. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: BRADO CLUB penészölő szer 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW 309 25 EC Szinonima: Propiconazole 250 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Glade by Brise Magnolia & Vanilla légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 08.03.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000013134

Glade by Brise Magnolia & Vanilla légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 08.03.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000013134 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Barclay Gallup Hi-Aktív / 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK (REACH) és 453/2010/EU rendeleteknek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK (REACH) és 453/2010/EU rendeleteknek megfelelően Oldalszám:1/12 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Anyag/Keverék Keverék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

New Formula FLOREN TÜKÖR ÉS ABLAKTISZTÍTÓ BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK rendelet előírása alapján

New Formula FLOREN TÜKÖR ÉS ABLAKTISZTÍTÓ BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK rendelet előírása alapján New Formula FLOREN TÜKÖR ÉS ABLAKTISZTÍTÓ Felülvizsgált: 2014. január 31. Verzió: 2.0 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet előírása alapján *1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

CHIRTON légfrissítő aeroszol 300 ml GYÖNGYVIRÁG

CHIRTON légfrissítő aeroszol 300 ml GYÖNGYVIRÁG Biztonsági adatlap Készült a 453/2010/EU Bizottsági rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Felülvizsgálat: 2013.02.07. 3. verzió CHIRTON légfrissítő aeroszol 300 ml GYÖNGYVIRÁG 1.

Részletesebben

Glade by Brise Levendula légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 03.04.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000007788

Glade by Brise Levendula légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 03.04.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000007788 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 12. 12. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. 12. 12. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I Z T O N S Á G I A D A T L A P 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW-710n EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 07. 11. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. 07. 11. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Baktérium-

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 2299 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás: 2015. 05. 19. Oldalszám: 1/11 Felülvizsgálat: 2015. 07. 30.

Biztonsági adatlap Azonosító: 2299 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás: 2015. 05. 19. Oldalszám: 1/11 Felülvizsgálat: 2015. 07. 30. Kiadás: 2015. 05. 19. Oldalszám: 1/11 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PREVENT ragasztó és matrica eltávolító aeroszol 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben