BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet alapján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet alapján"

Átírás

1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet alapján 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító: SMART ROVAROLDÓ Kiszerelés: permetező fejjel ellátott műanyag flakon. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása: tisztítószer Ellenjavallt felhasználás: nem keverhető más tisztítószerekkel Felhasználási szektor kódja: SU 22 - Foglalkozásszerű felhasználások / SU 21 Magánháztartás (lakosság, fogyasztók) Termékkategória kódja: PC 35 Mosó- és tisztítószerek (ide értve az oldószer alapú termékeket is) 1.3 Biztonsági adatlap szállítójának adatai: TEGEE Hungaria Kft. (Caramba Holding) H-1037 Budapest, Csillaghegyi út 13. Tel.: Fax: Felelős személy elérhetőség: 1.4 Sürgősségi tájékoztatás, telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat Cím: 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2. Telefon: Díjmentesen hívható zöld szám: SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA 2.1. AZ ANYAG VAGY KEVERÉK OSZTÁLYOZÁSA: A keverék osztályozása a 1272/2008/EK rendelet előírása alapján: az adatlap kiállításának időpontjában nem kötelező, a keverék idő előtti CLP osztályozása nem történt meg. A keverék osztályozása az 1999/45/EK irányelv és a 44/2000. EüM rendelet előírása alapján: Nem veszélyes osztályba sorolt. Figyelmeztető mondat: nincs Veszély szimbólum: nincs 2.2 CÍMKÉZÉSI ELEMEK Veszély jel: nincs Veszély szimbólum: nincs Veszély megnevezés: nincs Veszélyre figyelmeztető R-mondatok: nincsenek Biztonságos használatra utaló mondatok (A.I.S.E.): Gyermekek elől elzárandó. Szembe ne kerüljön. Amennyiben a termék véletlenül a szembe jutna, mossa ki bő vízzel. Ne nyelje le. Ha a terméket véletlenül lenyelné, sürgősen forduljon orvoshoz. Használat után mosson kezet EGYÉB VESZÉLYEK Lehetséges veszélyek az emberre és a környezetre: Szembe jutva: átmeneti, gyenge irritációt válthat ki. Bőrre jutva: zsírtalanítja a bőrfelületet. Belélegezve: nem jelent veszélyt. Lenyelés: gyomor és bélrendszeri panaszokat válthat ki. Fizikai kémiai veszély: rendeltetésszerű használat esetén nincs, lúgos kémhatású. Környezeti veszély: rendeltetésszerű használat esetén nincs. A PBT és a vpvb-értékelés eredményei: PBT: nem alkalmazható vpvb-érték: nem alkalmazható 1/8

2 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK 3.2. Keverék: felületaktív anyagok, oldószer illatosított, vizes lúgos keveréke. A keverékben felhasznált jelölésköteles mennyiségű veszély osztályba sorolt anyagok (Osztályozás 1. sor: 67/548/EGK, Osztályozás 2. sor: 1272/2008/EK.) Megnevezés REACH reg.szám 2-(2-Butoxi-etoxi)etanol [1] [2] REACH reg.szám: n.a. 2-Amino-etanol [1] [2] REACH reg.szám: n. a. Iso-tridekanol, 5-20 EO [1] REACH reg.szám: n. a. Nátrium-alkil-benzolszulfonát (lineáris) [1] REACH reg.szám: n. a. CAS szám Koncentráció tartomány m/m% < < < <1 Osztályozás Xi R36 Eye Irrit. 2 - H319 C R34, X N R20/21/22 Skin Corr. 1B H314 Acute Tox. 4 - H302 Acute Tox. 4 - H312 Acute Tox. 4 - H332 Xn - R22; Xi - R41 Eye Dam. 1 - H318; Acute Tox. 4 - H302 Xn - R22; Xi R36/38 Acute Tox. 4 - H302 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Az R- és H- mondatok teljes szövege a 16. pontban részletezve található. Típus [1] Anyag, amely egészségi vagy környezeti veszéllyel jár. [2] Anyag, amely munkahelyi egészségügyi határértékkel rendelkezik. [3] Anyag, amely megfelel a PBT kritériumoknak 1907/2006 EK rendelet XIII. melléklet. [4] Anyag, amely megfelel vpvb kritériumoknak 1907/2006 EK rendelet XIII. melléklet. Engedélyköteles vagy SVHC anyagot 1907/2006 EK rendelet XIV. melléklet: nem, vagy 0,1% feletti mennyiségben a termék nem tartalmaz. Korlátozottan felhasználható anyagot 1907/2006 EK rendelet XVII. melléklet: a termék nem tartalmaz. A munkahelyi expozíciós határértékek - ha vannak - a 8. szakasz részletezi. Összetevők (648/2004/EK) <5 % anionos felületaktív anyag, nem ionos felületaktív anyag, polikarboxilát. Tartalmaz illatanyagok (Limonene) 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Általános intézkedések: a termékkel szennyezett ruhát cserélje le. Belélegezve: friss levegőt kell biztosítani. Bőrrel érintkezve: a bőrt vízzel alaposan le kell mosni. Tartósan fennálló bőrirritáció esetén orvoshoz kell fordulni. Szembe jutva: azonnal öblítse ki szemét a szemhéjszélek széthúzásával, több percen keresztül (min. 15 perc) langyos vízzel, a kontaktlencsét távolítsa el. Tartósan fennálló irritáció esetén szakorvoshoz kell fordulni. Lenyeléskor: ha a keverék véletlenül a szájba kerülne, öblítse ki vízzel a szájüreget és igyon sok vizet. TILOS hánytatni! Forduljon orvoshoz. 4.2 A legfontosabb akut és késleltetett hatások és tünetek: nem áll rendelkezésre további adat. 2/8

3 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: kezelés a fellépő tüneteknek megfelelően. Az orvosnak a biztonsági adatlapot vagy a címkét meg kell mutatni. Speciális ellátásra és az elsősegélynyújtásra vonatkozó előírás: nem áll rendelkezésre további adat. 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 5.1 Oltóanyag Alkalmazható oltószer: a keverék nem éghető (vizes keverék), a környezeti tűznek megfelelően kell megválasztani. Biztonsági okokból nem alkalmazható oltószer: nem ismert 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: toxikus pirolízis termékek, szén-monoxid (CO), kén-dioxid (SO 2 ), nitrogén-oxidok (NOx), füst kerülnek a szabadba. 5.3 Tűzoltók számára előírt különleges védőfelszerelés Az égés során keletkező gázok belégzése ellen levegő-független légzőkészüléket alkalmazzon További előírás: a keletkezett oltó-vízet és az égéstermékeket össze kell gyűjteni, a helyi hatósági előírások szerint kell ártalmatlanítani. 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Nem sürgősségi ellátó személyzet Kerülje a permet szembe jutását. Gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről. Viselni kell az előírt védőfelszerelést. Kiömölve csúszásveszélyt okoz. Sürgősségi ellátó személyzet Lásd a 8. szakaszt a további információkért és a higiénés intézkedésekről. 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: nagy mennyiségben a termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsatornába jutását meg kell akadályozni. 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai: kis mennyiséget, kb.1 litert,- ronggyal, vagy más nedvszívó anyaggal fel kell itatni és a felületet tiszta ruhával át kell törölni. Nagyobb mennyiséget homokkal, földdel, fűrészporral vagy más inert univerzális nedvszívó anyaggal fel kell itatni, és a felitatott anyagot megfelelő zárt tartályokban kell tárolni, majd az előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A szennyezett padlót bő vízzel fel kell mosni. A mentesítés alatt megfelelő szellőzést kell biztosítani, az előírt védőfelszereléseket viselni kell. 6.4 Hivatkozás más szakaszokra: - biztonságos kezelés módja. lsd. 7-es szakasz - személyi védőfelszerelés lsd. 8-as szakasz - ártalmatlanítás módja lsd. 13. szakasz 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: rendeltetési célra történő szakszerű használat esetén nem szükséges különleges előírás. Tűz- és robbanás elleni védelem: nincs speciális előírás. Általános higiéniai előírások: tilos az evés, ivás és a dohányzás azokon a területeken, ahol a termék kezelése, tárolása és feldolgozása történik. A munkavállalóknak kezet kell mosni evés, ivás vagy dohányzás előtt. Lásd a 8. szakaszt a további higiénés intézkedésekről. 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: a keveréket száraz, hűvös helyen, fagytól védve, eredeti csomagolásban, jól szellőzött helyen, szorosan lezárva kell tárolni. A tároló helység padlózatnak vegyszerállónak és hézagmentesnek kell lennie. Együtt-tárolási korlátozás: erős savakkal, oxidálószerekkel együtt nem tárolható. Tárolási osztály (VCI):12 nem éghető folyadék 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) lásd 1. szakasz, tisztítószer 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM 8.1. Ellenőrzési paraméterek: a munkahelyen alkalmazandó határértékek adatai a Magyarországon hatályos határértékeket figyelembe véve a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) 3/8

4 EüM-SZCSM együttes rendelet alapján. Megnevezés Képlet CAS-szám 2-(2- BUTOXIETOXI)ETANOL CH3(CH2)3O(CH2)2O( CH2)2OH AK-érték mg/m3 CK-érték mg/m3 Jellemző tulajdonság/hivatkozás ,5 101,2 - EU2 2-AMINOETANOL NH2(CH2)2OH ,5 7,6 b EU2 a) Megengedett átlagos koncentráció: a légszennyező anyagnak a munkahely levegőjében egy műszakra megengedett átlag koncentrációja, amely a dolgozó egészségére általában nem fejt ki káros hatást, jelölése: ÁK b) Megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség): a légszennyező anyagnak egy műszakon belül az 1-3. pontokban foglaltak szerint megengedett, az ÁK értéket meghaladó legnagyobb koncentrációja (az ÁK- és CK-értékre vonatkozó követelményeknek egyidejűleg kell teljesülniük), jelölése: CK b: bőrön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonságát, illetve az ebből származó expozíciót csak a levegőben megengedett koncentrációjuk mértékének megfelelően veszik figyelembe; EU2 2006/15/EK irányelvben közölt érték; Kiegészítő tudnivalók a technika berendezések kialakításához: nincs további előírás. 8.2 Expozíció ellenőrzése Általános védelmi és higiéniai előírások: A vegyszerek kezelésénél előírt biztonsági és higiéniai előírásokat tartsa be. Kerülje a termék szembe jutását. Élelmiszerektől, takarmánytól és italoktól elkülönítve tárolja. A munkavégzés során enni, inni, dohányozni tilos. Mosson kezet a kezelés után, a munkanap végén, valamint evés-, dohányzás- és toalett használata előtt. Az esetlegesen elszennyeződött munkaruházatot cserélje le. Az egyéni védőeszközök kiválasztását a termék használata előtt, az elvégzendő feladat és a vele járó kockázatok felmérésével szakember bevonásával kell megállapítani. A védőeszközök minőségére /áteresztésére vonatkozó adatokat a védőeszköz gyártóktól be kell szerezni és a tanúsításban foglaltakat be kell tartani. Megelőző védelemként bőrvédőkrém használata ajánlott. Személyi védőfelszerelések (nagy mennyiségű ipari kezelés esetén) Szemvédelem: védőszemüveg szembefröccsenés ellen. Kézvédelem: védőkesztyűt kell viselni. Ajánlás tartós érintkezés esetén: vegyi anyagoknak ellenálló gumikesztyű. Javasolt anyagvastagság: 0,4 mm. (EN 374) > 480 perc áteresztési idővel. A megfelelő kesztyű kiválasztása nem csak az anyagtól, hanem egyéb minőségi jellemzőktől is függ, és gyártónként különbözhet. A kesztyűanyag áthatolási idejét a védőkesztyű gyártójától kell megkérdezni, és ezt be kell tartani. Testvédelem: általános munkaruházat Légzésvédelem: nem szükséges Termikus veszély: nem jellemző. Környezeti expozíció korlátozása: nincs előírás. 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Külső jellemzők: folyadék Szín: világos-sárga Szag: illatosított - gyümölcsös jellegű Szagküszöbérték: nem meghatározott ph-érték: 9,5-10,5 ph (1%-os vizes oldat): nem meghatározott Olvadáspont/fagyáspont: 0 o C Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: 100 o C Lobbanáspont: nem alkalmazható Párolgási sebesség: nem meghatározott Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot): nem alkalmazható Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: nem alkalmazható Gőznyomás: nem meghatározott Gőzsűrűség: nem meghatározott Sűrűség 20 o C: 1,0 1,01 g/cm 3 4/8

5 Halmazsűrűség kg/m 3: nem alkalmazható Oldékonyság vízben: korlátlanul oldódik Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: nem meghatározott Öngyulladási hőmérséklet: nem meghatározott Bomlási hőmérséklet: nem meghatározott Viszkozitás, dinamikus: nem meghatározott Robbanásveszélyes tulajdonságok: nem alkalmazható Oxidáló tulajdonságok: nem oxidáló 9.2 Egyéb információk: nem állnak rendelkezésre 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 10.1 Reakciókészség: előírás szerinti tárolás és rendeltetésszerű használat esetén nem reaktív Kémiai stabilitás: normál hőmérsékleti viszonyok és előírás szerinti tárolás esetén stabil Veszélyes reakciók lehetősége: rendeltetési célra történő használat esetén nincs Kerülendő körülmények: rendeltetési célra történő használat esetén nincs Nem összeférhető anyagok erős savak, oxidálószerek Veszélyes bomlástermékek: előírás szerinti tárolás és rendeltetésszerű használat esetén nem keletkezik. 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK KEVERÉKRE VONATKOZÓ ADATOK A keverékre vonatkozó toxicitási vizsgálati adatok nem állnak rendelkezésre. Akut toxicitás: nem áll rendelkezésre adat. Maró/Irritatív hatás bőrön: nem irritatív Súlyos szemkárosító/és irritatív hatás: nem irritatív Légutak és a bőr szenzibilizációja: nem szenzibilizáló Sejtmutagenitás: nem áll rendelkezésre vizsgálati adat. Az összetevők toxikológiai profilja alapján nem mutagén. Célszervi toxicitás egyszeri lenyelés esetén: nem áll rendelkezésre vizsgálati adat. Célszervi toxicitás ismételt lenyelés esetén: nem áll rendelkezésre vizsgálati adat. Reprodukciós toxicitás: nem áll rendelkezésre vizsgálati adat. Az összetevők toxikológiai profilja alapján nem reprodukciós toxicitású. Rákkeltő hatás: nem áll rendelkezésre vizsgálati adat. Az összetevők toxikológiai profilja alapján nem rákkeltő hatású. LEHETSÉGES AKUT EGÉSZSÉGI HATÁSOK ÉS TÜNETEK Szembe jutva: jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek átmeneti irritációt válthat ki. Belélegezve: jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek. Bőrre jutva: jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek zsírtalanító hatású. Lenyelés: jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek. A RÖVID ÉS HOSSZÚ TÁVÚ EXPOZÍCIÓBÓL SZÁRMAZÓ KÉSLELTETETT ÉS AZONNALI HATÁSOK, VALAMINT KRÓNIKUS HATÁSOK Rövid távú expozíció Azonnali hatások: nem áll rendelkezésre adat. Késleltetett hatások: nem áll rendelkezésre adat. Hosszú távú expozíció Azonnali hatások: nem áll rendelkezésre adat. Késleltetett hatások: nem áll rendelkezésre adat. Lehetséges krónikus egészségi hatások: nem áll rendelkezésre adat A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ: szembe jutás, bőrre kerülés. További információ: a keverék toxikológiai besorolása az általános számításos eljárás alkalmazásával történt. 5/8

6 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 12.1 Toxicitás A keverékre vonatkozó ökotoxikológiai vizsgálati eredmény nem áll rendelkezésre. Rendeltetési célra történő szakszerű alkalmazás során nincs káros hatással a vízi környezetre Perzisztencia és lebonthatóság: keverékre nem áll rendelkezésre adat. Viselkedés szennyvíztisztító berendezésben: szakszerű adagolás mellett nincs negatív hatással a mikroorganizmusok tevékenységére. Töményen a ph- eltolódását eredményezheti. Biológiai lebonthatóság: a keverékben felhasznált felületaktív anyagok a 648/2004/EK rendelet előírásainak megfelelő mértékben biológiailag lebonthatóak. A szükséges vizsgálati eredményeket bizonyító tesztek az illetékes hatóság kérésére a tenzid gyártónál rendelkezésre állnak Bioakkumulációs képesség: keverékre nem áll rendelkezésre adat A talajban való mobilitás: keverékre nem áll rendelkezésre adat A PBT és a vpvb-értékelés eredményei: PBT: nem alkalmazható vpvb-érték: nem alkalmazható Egyéb káros hatások: a keverékre nem állnak rendelkezésre. A besorolás megfelel a hatályos jogszabályi környezet számításos eljárással készült besorolásának. 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK Hulladékkezelési módszerek Felhasználatlan keverék / maradékot tartalmazó csomagolás: a helyi hatósági előírások figyelembevételével kell az ártalmatlanítást elvégezni. Felhasználatlan keveréket tartalmazó hulladékot nagy mennyiségben speciális vagy veszélyes hulladék gyűjtőhelyre kell szállítani. Hulladékkulcs (termék) EWC-kód: Tisztítatlan csomagolóanyag: A teljesen kiürített és tisztított flakont a háztartási szelektív gyűjtőbe lehet dobni. Nagyobb mennyiségben a hatályos előírások szerint kell eljárni. Tisztításhoz: víz ajánlott. Tisztítatlan csomagolóanyag EWC-kód: * 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK ADR/RID (közúti-vasúti) ADN (belvízi szállítás) IMDG (tengeri) IATA (légi) 14.1 UN-szám: nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns 14.2 Szállítási megnevezés (ENSZ nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns szerint) 14.3 szállítási veszélyességi osztály: nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns 14.4 Csomagolás csoport: nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns 14.5 Környezeti veszély: nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: 14.7 A 73/78-as MARPOL egyezmény II-es számú mellékletének és az IBCkódnak megfelelően az ömlesztett szállításra vonatkozó információ: nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 6/8

7 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól 1907/2006/EK rendelet REACH rendelet 453/2010 EU rendelet a biztonsági adatlapokra vonatkozó követelményekről 1272/2008/EK rendelet GHS - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról 648/2004/EK rendelet a mosó- és tisztítószerekről 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról évi CLXXXV. törvény a hulladékról 198/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 16/2001.(VII. 18.) KÖM rendelet a hulladékok jegyzékéről évi XCIII. Törvény a munkavédelemről évi LXXVIII. törvény A Genfben, május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról évi LXXIX. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) A és B Melléklete évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 219/2011. (X. 20.) Kormányrendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról A termék a 96/82/EK a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló Tanácsi irányelv hatálya alá nem tartozik. Vízveszélyességi osztály: WGK:1 gyengén vízveszélyeztető (németországi szabályozás). (Besorolás a VwVwS ( ) keverékekre vonatkozó előírásai alapján, amely az ipari méretű kiszerelésre vonatkozik.) 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: a keverékre kémiai biztonsági jelentés nem készült. 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK A biztonsági adatlap 3. szakaszában hivatkozott R-és H-mondatok teljes szövege: R20/21/22 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas. R22 Lenyelve ártalmas. R34 Égési sérülést okoz. R36 Szemizgató hatású. R36/38 Szem- és bőrizgató hatású. R41 Súlyos szemkárosodást okozhat. H302 Lenyelve ártalmas. H312 Bőrrel érintkezve ártalmas. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H315 Bőrirritáló hatású. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H332 Belélegezve ártalmas. A termék lakossági felhasználású bogároldó - tisztítószer termék. A keverék felhasználására vonatkozó további különleges előírás nincs. A használati utasítás a címkén található. Az adatlap információi a mai ismereteinken alapulnak, és a termék szállítási állapotára vonatkoznak. Ezek az előírások a biztonságra vonatkoznak, és nem jelentik a termék bizonyos tulajdonságainak biztosítását. A felhasználó felelőssége valamennyi, a kezelésre vonatkozó jogszabály betartása. A biztonsági adatlap a terméket foglalkozásuk körében felhasználók részére rendelkezésére áll. Foglalkoztatási korlátozás: nincs Felhasználási korlátozás: A keverék kizárólag az előírt módon a megjelölt rendeltetési célra használható. 7/8

8 Felülvizsgálat jelzése: nem releváns Rövidítések és betűszók magyarázata ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association GHS (CLP): Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals / AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances / Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke ELINCS: European List of Notified Chemical Substances / Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) / vegyi anyagok azonosító száma LD50 halálos adag (Lethal Dose) kísérleti állatok 50 %-ának pusztulása 24 órán belül. LC50 halálos koncentráció (Lethal Concentration) kísérleti állatok 50 %-ának pusztulása 4 órán belül. VOC: Volatile organic compounds /illékony szerves vegyületek PBT: perzisztens, bioakkumulatív és mérgező vpvb: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív A magyar nyelvű biztonsági adatlap a TG 22 koncentrátumra összeállított eredeti Caramba Bremen GmbH által kiadott biztonsági adatlap (Überarbeitet am / Verziószám 31.), valamint a késztermékre jellemző paraméterek alapján készült. A magyar nyelvű biztonsági adatlapot a REACH 1907/2006/EK rendeletet módosító 453/2010/EU Bizottsági rendelet I. Melléklet előírásaival összhangban készítette: CAUSA 98 Kft. (1028 Budapest, Muhar u. 42.; Tel/Fax: ; 8/8

New Formula FLOREN TÜKÖR ÉS ABLAKTISZTÍTÓ BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK rendelet előírása alapján

New Formula FLOREN TÜKÖR ÉS ABLAKTISZTÍTÓ BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK rendelet előírása alapján New Formula FLOREN TÜKÖR ÉS ABLAKTISZTÍTÓ Felülvizsgált: 2014. január 31. Verzió: 2.0 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet előírása alapján *1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK rendelet 31. cikk 1. SZAKASZ:AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK rendelet 31. cikk 1. SZAKASZ:AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet 31. cikk 1. SZAKASZ:AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Anyag neve: HÁZTARTÁSI HYPO Az anyag egyéb azonosító kódja: EK-szám: 231-668-3 /

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.07.03. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.07.03. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

BRADO CLUB PENÉSZÖLŐ SZER Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 3. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

BRADO CLUB PENÉSZÖLŐ SZER Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 3. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: BRADO CLUB penészölő szer 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Bradoclean Felületfertőtlenítő koncentrátum Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008 EK rendelet szerint

Bradoclean Felületfertőtlenítő koncentrátum Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Kiadás/ felülvizsgálat: 2014.07.25. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907//2006 EK rendelet szerint

Kiadás/ felülvizsgálat: 2014.07.25. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907//2006 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907//2006 EK rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: A termék kereskedelmi neve: Ultra Extra erős vízkőoldó

Részletesebben

KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK RENDELET 31. CIKK ALAPJÁN 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Anyagnév: Nátron vízüveg (Nátrium-szilikát vizes oldata) Márkanév:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító ecosol PLUS 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az

Részletesebben

oldalszám: 1/8 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk és 453/2010/EU rendelet I-es melléklete szerint

oldalszám: 1/8 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk és 453/2010/EU rendelet I-es melléklete szerint oldalszám: 1/8 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 000397 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes keverékekhez a 453/2010/EU bizottsági rendelet II. melléklete szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes keverékekhez a 453/2010/EU bizottsági rendelet II. melléklete szerint Készítés dátuma: 2014.07.17. 1.0 verzió 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Kereskedelmi nevek: L-AG5FC, L-AG12FC, L-AG20FC, L-AG25FC, L-AG30FC, L-AG44FC,

Részletesebben

BRADOGÉL higénés kézfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2

BRADOGÉL higénés kézfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2 _ BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2 _ BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint _ BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Ultra mosogatópor. Florin Zrt. Kiadás/felülvizsgálat: 2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1272/2008/ EK rendelet szerint

Ultra mosogatópor. Florin Zrt. Kiadás/felülvizsgálat: 2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1272/2008/ EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1272/2008/ EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: Ultra mosogatópor

Részletesebben

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1. At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.0 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint Kovald Kft 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Fertőtlenítő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK (REACH) és 453/2010/EU rendeleteknek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK (REACH) és 453/2010/EU rendeleteknek megfelelően Oldalszám:1/12 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Anyag/Keverék Keverék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 3. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1272/2008/EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 3. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/12 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 424 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt

Részletesebben

oldalszám: 1/7 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk és 453/2010/EU rendelet I-es melléklete szerint

oldalszám: 1/7 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk és 453/2010/EU rendelet I-es melléklete szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 000397 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Az anyagok/keverékek veszélyeire/ kockázataira utaló figyelmeztető H-mondatok: nincs

BIZTONSÁGI ADATLAP. Az anyagok/keverékek veszélyeire/ kockázataira utaló figyelmeztető H-mondatok: nincs BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: OG CRYSTAL CLEAN EDÉNY ÉS POHÁRMOSÓ 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt

Részletesebben

Biztonsági adatlap A 453/2010/EK rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: 09/04/2014 Felülvizsgálat dátuma: 29/06/2015 Verzió: 2.

Biztonsági adatlap A 453/2010/EK rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: 09/04/2014 Felülvizsgálat dátuma: 29/06/2015 Verzió: 2. Kibocsátási dátum: 09/04/2014 Felülvizsgálat dátuma: 29/06/2015 Verzió: 2.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Az anyag/készítmény

Részletesebben

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint Kovald Kft 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben