A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 137/2013. (I. 23.) sz. HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 137/2013. (I. 23.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, a közösségi médiaszolgáltatókkal szembeni követelmények betartására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adáshét műsorát tartalmazó táblázat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 137/2013. (I. 23.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Kalló Gyulával (3524 Miskolc, Klapka György utca 12. 4/3.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott hatósági eljárásban megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Crazy FM állandó megnevezésű kisközösségi vételkörzetű közösségi adóján szeptember között nem a vállalt műsorszerkezeti arányoknak megfelelő műsort sugárzott, nem tett eleget a közösségi médiaszolgáltatásokkal szembeni törvényi követelményeknek, amelyek következtében a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el.

2 Indokolás A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Crazy FM állandó megnevezésű kisközösségi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás szeptember között sugárzott műsorát, amelynek során a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsortól eltérő médiaszolgáltatás miatt az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés; a közösségi médiaszolgáltatásokra vonatkozó törvényi követelmények vonatkozásában az Mttv. 66. (4) bekezdésének g) és h) pontjában foglalt rendelkezések megsértése merült fel. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében november 14. napján hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdés szerinti értesítésében a 2010/2012. (XI. 14.) számú, MN/ /2012. ügyiratszámú végzésében (a továbbiakban: Végzés) tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően a nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdésében rögzített iratbetekintés lehetőségéről. Végzésében a Médiatanács határidő tűzésével nyilatkozattételre és adatszolgáltatásra kötelezte a Médiaszolgáltatót a vizsgált adáshéten közzétett zeneszámokat tartalmazó kimutatásról (playlist), továbbá arról, hogy a közzétett zeneszámok közül melyek minősülnek magyar zeneszámnak, illetve, hogy a zenei műsorszámokra szánt műsoridőhöz viszonyítva mekkora volt a magyar zene aránya. A visszaérkezett tértivevény tanúsága szerint a Médiaszolgáltató a végzést november 22-én vette át, nyilatkozata november 30-án érkezett meg a Médiatanácshoz. A Médiaszolgáltató nyilatkozatában előadta, hogy az elmúlt időszakban több (2012. szeptember 20. és október 25. között négy) műsorvezető távozott a rádiótól anyagi megfontolások miatt. Ezen munkatársak által szerkesztett műsorokat átmenetileg helyettesítenie kellett ismétléssel és tiszta zenével, s ebbe az átmeneti időszakba esett a vizsgált adáshét is. A fentiek kiküszöbölése érdekében állítása szerint komoly átalakításokat végzett a jogszabályoknak megfelelő működés jövőbeni biztosítása érdekében, továbbá a személyi állományt szakközépiskolák tanulóiból pótolta. A Médiaszolgáltató kérte a Hatóságtól az ügy kedvező elbírálását, a nagyobb összegű bírság alkalmazásának mellőzését, mivel az veszélyeztetné a médiaszolgáltatás további működését. A Médiaszolgáltató a jogsértés tényét nem vitatta. Nyilatkozata mellékletében a Médiaszolgáltató eleget tett adatszolgáltatási kötelezettségének, s megküldte a vizsgált adáshéten sugárzott zeneszámok listáját, illetve besorolását. A Médiaszolgáltató nyilatkozatában foglaltak alapján a Médiatanács kontrollvizsgálatot folytatott le. A Médiatanács a rendelkezésére álló adatok alapján az alábbi tényállást állapította meg és azt az alábbiak szerint értékelte: A Miskolc-Avas 88,7 MHz frekvencián fogható kisközösségi médiaszolgáltatási jogosultságot érintően a Médiatanács 2004/2011. (XII. 20.) számú határozata alapján, december 20-án jött létre hatósági szerződés (a továbbiakban: Hatósági Szerződés) kisközösségi rádiós médiaszolgáltatás folytatására. A Médiaszolgáltató által vállalt, a Hatósági Szerződés 5.7. pontjában foglalt műsorszerkezeti adatok az alábbiak: 2

3 5.7. Az egyes műsorszám-típusok aránya a teljes műsoridő minimális százalékaként: havi heti napi Az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok 71 % 71 % 70 % Helyi közélettel foglalkozó, a mindennapi életet segítő műsorszámok aránya 35 % 35 % 35 % Szöveg aránya 14 % 14 % 14 % A napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő % A nemzeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő Az 5.4. pontban megjelölt közösségnek szóló műsorszámok aránya 86 % 86 % 85 % az ismétlések aránya a saját műsoridő maximális százalékaként: havi heti napi 0 % 0 % 0 % A Médiaszolgáltató szeptember között sugárzott műsorára vonatkozó hatósági ellenőrzés során felmerült az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint a 66. (4) bekezdésének g) és h) pontjaiban foglalt rendelkezések megsértése, az alábbiak szerint. Az Mttv. 63. (12) értelmében A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. Az Mttv. 66. (4) bekezdésének g) és h) pontjai szerint: 66. (4) A lineáris közösségi médiaszolgáltatás: g) heti műsoridejének több mint kétharmadában köteles a 83. -ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámokat szolgáltatni, amibe beleszámít a szolgált közösségnek szóló hírműsorszám, politikai tájékoztató műsorszám, kulturális műsorszám és az egyéb, nem elsősorban az adott közösségnek szóló hasonló tartalom is, h) rádiós médiaszolgáltatás esetében a zenei műsorszámok bemutatására szánt heti műsoridejének legalább ötven százalékát magyar zenei műsorszámok bemutatására fordítja. időtartam IX. 24. IX. 25. IX. 26. IX. 27. IX. 28. IX. 29. IX. 30. teljesítés vállalások (perc) (hétfő) (kedd) (szerda) (csütörtök) (péntek) (szombat) (vasárnap) összesen nap hét teljes műsoridő szöveg időtartama szöveg aránya (%) 22,5 21, ,5 14 % 14 % 2. zene időtartama zene aránya (%) 77,5 78, ,5 magyar zene időtartama magyar zene aránya (%) külföldi zene időtartama külföldi zene aránya (%), közéleti műsorszámok időtartama, közéleti műsorszámok aránya (%) 7 4,5 4,8 3 9,6 3,7 3 5 leg. 50 % [Mttv. 66. (4) h)] ,5 95, ,4 96, ,8 35 % 35 % 3

4 napi rendszeres híradás időtartama napi rendszeres híradás aránya (%) közszolgálati műsorszámok időtartama közszolgálati műsorok (%) célcsoportnak szóló műsorszámok aránya ,8 3 2,8 3,2 2, , , % 71 % % 86 % 1. A Médiaszolgáltató a szövegarány tekintetében irányadó napi vállalásának (minimum 14 %) szeptember 29-én és 30-én nem tett eleget, mivel a szöveg aránya szeptember 29-én 10, szeptember 30-án 4 % volt (lásd a fenti táblázat 2. pontját). 2. A magyar zene aránya a vizsgált adáshéten nem érte el a zenei műsorszámok bemutatására szánt heti műsoridő legalább 50 %-át (ld. a fenti táblázat 2. pontját). Tekintettel ugyanakkor arra, hogy a Médiaszolgáltató erre vonatkozó felhívás ellenére nem küldte meg a vizsgált adáshét zenei kínálatára vonatkozó kimutatást (playlist-et), lehetetlenné tette a zenei kínálat legnagyobb részét kitevő instrumentális elemek szerzőinek beazonosítását, s ezáltal az esetleges további magyar zeneszámok feltárását. 3. A közélettel foglalkozó, a mindennapi életet segítő műsorszámok aránya a vizsgált adáshét egyetlen napján sem érte el a vállalt napi arányt, illetve a vizsgált adáshét utolsó napján egyáltalán nem került sor ilyen jellegű műsorszámok közzétételére (fenti táblázat 3. pontja), továbbá a Médiaszolgáltató a heti vállalását is alulteljesítette. 4. A rendszeres híradás napi aránya kapcsán tett vállalását a Médiaszolgáltató szeptember 24-én, 26-án, 28-án, 29-én és 30-án alulteljesítette (fenti táblázat 4. pontja). 5. a. A közszolgálati műsorszámok napi aránya a vizsgált adáshét egyetlen napján sem érte el a vállalt 70 %-os arányt (fenti táblázat 5. pontja). b. A hatósági ellenőrzés megállapította, hogy a Médiaszolgáltató által a vizsgált adáshéten közzétett közszolgálati műsorszámok heti aránya (19 %) nem haladta meg a heti műsoridő 2/3-át. Az 1., 3-4. és 5.a. pontokban részletezett megállapítások következtében a 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés, az 5.b. pontban ismertetett megállapítás következtében a 66. (4) bekezdésének g), a 2. pontban részletezett megállapítás következtében az Mttv. 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezés megsértése merült fel. A Médiatanács által lefolytatott kontrollvizsgálat a rendelkezésre álló felvétel lekódolásának megállapításai, valamint a Médiaszolgáltató által küldött zenei lista adatai között eltérést tapasztalt, az alábbiak szerint. 1. A vállalt szövegarány (14 %) szeptember 27-én és 29-én nem teljesült. A hatósági ellenőrzés megállapítása szerint ugyanakkor a szövegarány szeptember 27-én 22 % volt, azonban a szeptember 29-i szövegarány kapcsán alulteljesítést mutatott ki. 4

5 2. A Médiaszolgáltató nem közölt adatot a szeptember 24-én 00:00-06:00 óra között sugárzott Tiszta zene című műsorszámban közzétett zenékről. 3. A szeptember 24-én és 25-én sugárzott Cafe Light és Crazy Chart című műsorszámok zenei kínálata, illetve a szeptember 26-án sugárzott Tiszta zene és Crazy Chart című műsorszámok első részében, továbbá a Cafe Light című műsorszámban közzétett zenei kínálat a beküldött lista alapján teljes mértékben megegyezett. A beküldött lista vizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy a szeptember 24-én sugárzott Crazy Wanted című kívánságműsor első 20 felvétele a műsorban később megismétlésre került, ugyanakkor a műsorszám meghallgatása alapján a beküldött listában jelzett 56 zeneszám közül egy sem került sugárzásra. 4. A szeptember 26-án sugárzott Crazy Chart TOP30 című műsorszámmal kapcsolatban a rendelkezésre álló felvétel meghallgatása alapján megállapítást nyert, hogy e műsorszám nem szerepelt a műsorkínálatban. 5. A szeptember 24-én, 25-én, 26-án és 27-én sugárzott Crazy Night című műsorszám a beküldött lista alapján kizárólag zenét tartalmazott, ugyanakkor a felvétel meghallgatása során a Főosztály megállapította, hogy a szóban forgó műsorszámok összesen 2 óra 30 perc időtartamú szöveget (új műsorvezetők a rádióban, esküvői élmények és bulvárhírek, a Gangnam Style, valamint hallgatókhoz szóló felhívás videó készítésére) tartalmaztak. 6. A hatósági ellenőrzés során megállapított 1296 perccel ellentétben a beküldött lista alapján szeptember 29-én mindössze 835 perc időtartamban került sor zene sugárzására, a Tiszta zene, Hírzóna, Crazy Top 40, House Factory és Club night mix című műsorszámokban. A Főosztály megállapította, hogy e napon a Hírzóna, valamint az említett mixek sugárzására nem került sor, viszont a beküldött lista nem tartalmazott adatot a felvétel szerint e napon közzétett, 2 óra 17 perc 21 másodpercnyi zenét tartalmazó Cafe Light című műsorszámról. 7. A hatósági ellenőrzés során megállapított 1381 perccel ellentétben a beküldött zenei lista adatai szerint szeptember 30-án mindössze 1198 perc időtartamban került sor zene közzétételére, a Tiszta zene, Hírzóna és Crazy Top 40 című műsorszámokban. A Hírzóna című műsorszám e napon nem szerepelt a kínálatban, a hírműsorok Crazy FM hírei címmel kerültek adásba hétköznap. Hírműsor nem hangzott el hétvégén. A Médiatanács a rendelkezésére álló adatok, dokumentumok alapján az alábbiakat állapította meg. A Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, tekintettel arra, hogy 1. A szöveg aránya szeptember 29-én (10 %) és 30-án (4 %) nem érte el a Hatósági Szerződés 5.7. pontjában vállalt napi arányt (14 %), 2. A közélettel foglalkozó, a mindennapi életet segítő műsorszámok napi aránya (2012. szeptember 24-én 24 %, szeptember 25-én 18 %, szeptember 26-án 27 %, szeptember 27-én 19 %, szeptember 28-án 19 %, szeptember 29-én 17 %, szeptember 30-án 0 %), továbbá a vizsgált adáshéten teljesített heti arány (17,8 %) nem érte el a Hatósági Szerződés 5.7. pontjában vállalt napi és heti arányt (mindkettő 35 %), 3. A rendszeres híradás napi aránya kapcsán tett vállalását (3 %) a Médiaszolgáltató szeptember 24-én, 26-án és án alulteljesítette, mivel a napi arány szeptember 24-én és 26-án 2,8 %, szeptember 28-án 2,5 % volt, szeptember 29-én és 30-án pedig nem került sor híradásra, 5

6 4. A közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok napi aránya (2012. szeptember 24-én 25,5 %, szeptember 25-én 20 %, szeptember 26-án 28 %, szeptember 27-én 21 %, szeptember 28-án 20,5 %, szeptember 29-én 17 %, szeptember 30-án 0 %) a vizsgált adáshét egyetlen napján sem érte el a Hatósági Szerződés 5.7. pontjában vállalt 70 %-os arányt. A Médiaszolgáltató megsértette továbbá az Mttv. 66. (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezést, mivel a közszolgálati műsorszámok vizsgált adáshéten teljesített aránya (19 %) nem haladta meg a heti műsoridő 2/3-át. A kontrollvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a Médiaszolgáltató által beküldött zenei lista és a hatósági ellenőrzés alapjául szolgáló felvétel egymástól részben eltérnek, amely eltéréseket a Médiatanács fentebb részletezett. A Médiatanács döntését a beküldött felvételen alapuló hatósági ellenőrzés eredményére alapozta, figyelemmel arra, hogy a fent jelzett eltérések okán nem az adatszolgáltatási kötelezettség keretében beküldött playlist, hanem a hatósági ellenőrzés alapjául szolgáló adathordozó adatai tekinthetők hitelesnek. A hatósági ellenőrzés eredménye alapján megállapított tényállás szerint a magyar zene időtartama a vizsgált adáshéten a zenei műsorszámok időtartamának 5 %-át érte el, amelynek következtében a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezést is. A jogsértéseket alátámasztó részletes adatokat a jelen határozat melléklete tartalmazza, amely melléklet a határozat elválaszthatatlan részét képezi. A melléklet rögzíti és részletezi a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiaszolgáltató nyilatkozatában foglaltakkal kapcsolatban, miszerint a munkaerő létszámának csökkenése okozta kényszerhelyzet vezetett a vállalt műsorstruktúrától eltérő műsor sugárzásához, a Médiatanács az Mttv. 3. -ában foglaltakra utal, amelynek értelmében a Médiaszolgáltatónak a törvénysértésekért való felelőssége objektív: médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért. E rendelkezésre tekintettel a Médiatanács megállapította, a jogsértések megítélése során irreleváns a Médiaszolgáltató által foglalkoztatottak számának esetleges változása. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmények fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása a jogsértés időpontjában hatályos Magyarország Alaptörvénye IX. cikk (2) bekezdéséből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és a demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: 167. (1) A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. 6

7 Az Mttv (2) bekezdése szerint: 167. (2) Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: 186. (1) Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (4) bekezdése szerint: 187. (4) Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács a Médiaszolgáltató fent megállapított jogsértéseit, a Hatósági Szerződésben vállaltak jelentős alulteljesítését, a közösségi médiaszolgáltatásokkal szembeni törvényi követelmények megsértését nem értékelte csekély súlyúként, ezért az Mttv (1) bekezdése szerinti felhívás jogkövetkezményét nem alkalmazta. A Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését jelen határozat meghozataláig egy alkalommal, az 1237/2012. (VII. 5.) számú határozatában megállapította a Médiaszolgáltatóval szemben a november közötti műsort érintő hatósági ellenőrzés során tett megállapítások alapján. E határozatában a Médiatanács engedély nélküli hálózatba kapcsolódás miatt az Mttv. 64. (1) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését is megállapította. A jogsértések következtében a Médiaszolgáltatót ,- Ft összegű bírság megfizetésére kötelezte. Tekintettel arra, hogy a Médiatanács második alkalommal állapította meg az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését a Médiaszolgáltatóval szemben, továbbá, hogy a 66. (4) bekezdésének g) és h) pontjaiban foglalt rendelkezések megsértése is megállapításra került, a Médiatanács újfent bírság kiszabása mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. Az Mttv (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint: 187. (2) A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértések súlyán túl azok folyamatosságát is figyelembe vette, miszerint a Médiaszolgáltató a közélettel foglalkozó, a mindennapi életet segítő műsorszámok arányát illetően a Hatósági Szerződés 5.7. pontjában vállalt értékeket a vizsgált adáshéten folyamatosan, egyes napok esetében jelentős 7

8 mértékben, 8-35 %-nyi arányban, a közszolgálati célt szolgáló műsorszámok arányát illetően pedig % közötti arányban alulteljesítette. Az Mttv. 66. (4) bekezdésének g) és h) pontjában foglalt rendelkezések vizsgált adáshéten történt megsértései körében a jogsértések súlyaként a Médiatanács figyelembe vette továbbá, hogy a Médiaszolgáltató jelentős mértékű, a közszolgálati műsorszámok heti aránya körében több mint 2/3 arányú, a magyar zenei műsorszámok körében pedig 9/10 arányú alulteljesítést követett el. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében meghatározott ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó bírság szankció megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növekvő progresszivitás és a szankcionálás kiszámíthatósága, előreláthatósága. A fentiek okán a jogsértések súlyára, valamint az eset összes körülményére tekintettel a Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése miatt a 187. (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság 0,08 %-ának megfelelő összegű, azaz ,- Ft, az Mttv. 66. (4) bekezdésének g) és h) pontjaiban foglalt rendelkezések megsértése miatt pedig a maximálisan kiszabható bírság 0,04 %-ának megfelelő összegű, azaz ,- Ft, azaz összesen ,- Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, valamint az Mttv (1) és (3) bekezdésén, illetve a on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdésén alapul. Budapest, január 23. a Médiatanács nevében dr. Kollarik Tamás médiatanácstag dr. Vass Ágnes hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 8

9 Melléklet a Médiatanács 137/2013. (I. 23.) számú határozatához Crazy FM :00:00-24:00:00 műsor címe kezdés vég nettó idő szöveg zene magyar zene külföldi zene közszolgálati kategória Tiszta zene 0:00:00 0:48:26 00:48:26 0:00:00 0:48:26 0:00:00 0:48:26 reklám 0:48:26 0:50:04 00:01:38 0:01:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Tiszta zene 0:50:04 1:46:56 00:56:52 0:00:00 0:56:52 0:00:00 0:56:52 reklám 1:46:56 1:48:36 00:01:40 0:01:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Tiszta zene 1:48:36 2:50:29 01:01:53 0:00:00 1:01:53 0:00:00 1:01:53 reklám 2:50:29 2:52:05 00:01:36 0:01:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Tiszta zene 2:52:05 3:49:01 00:56:56 0:00:00 0:56:56 0:00:00 0:56:56 reklám 3:49:01 3:50:38 00:01:37 0:01:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Tiszta zene 3:50:38 4:52:01 01:01:23 0:00:00 1:01:23 0:00:00 1:01:23 reklám 4:52:01 4:53:39 00:01:38 0:01:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Tiszta zene 4:53:39 6:06:02 01:12:23 0:00:00 1:12:23 0:00:00 1:12:23 kalendárium, időjárás, horoszkóp, mickolci Kemény Dénes uszoda; téma: polgárpukkasztás) 6:06:02 7:01:09 00:55:07 0:15:56 0:39:11 0:05:00 0:34:11 A Crazy FM hírei (ne kelljen diploma a hitelszerződések megértéséhez; razzia a Nyíregyházi piacon; miskolci mozi fesztivál) 7:01:09 7:04:29 00:03:20 0:03:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 7:04:29 7:06:53 00:02:24 0:02:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kalendárium, időjárás, horoszkóp, miskolci Kemény Dénes uszoda; téma: polgárpukkasztás) 7:06:53 7:59:50 00:52:57 0:27:15 0:25:42 0:06:49 0:18:53 A Crazy FM hírei ( fős leépítés várható a közszférában; villanyszerelő képzésre kényszerül a délmagyarországi áramszolgáltató; szárazságtűrő erdőkre van szükség) 7:59:50 8:03:09 00:03:19 0:03:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 8:03:09 8:04:43 00:01:34 0:01:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kalendárium, időjárás, horoszkóp, miskolci Kemény Dénes uszoda; téma: polgárpukkasztás) 8:04:43 9:00:33 00:55:50 0:33:54 0:21:56 0:00:00 0:21:56 A Crazy FM hírei (zuhanhat a benzinár; ukrán kukorica; önkéntesek Keletről; Aranysíp Keménynek Miskolcon) 9:00:33 9:04:03 00:03:30 0:03:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 9:04:03 9:06:01 00:01:58 0:01:58 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kalendárium, időjárás, horoszkóp, miskolci Kemény Dénes uszoda; téma: polgárpukkasztás) 9:06:01 10:00:33 00:54:32 0:25:35 0:28:57 0:03:45 0:25:12 9

10 A Crazy FM hírei (drágább iskolaszerek; illegális szeméttelep; meghalt az ejtőernyős Szegeden; 30 fok feletti idő lesz) 10:00:33 10:03:03 00:02:30 0:02:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 10:03:03 10:04:37 00:01:34 0:01:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Crazy Chart - TOP 30-as napi lista 10:04:37 10:59:41 00:55:04 0:00:00 0:55:04 0:00:00 0:55:04 A Crazy FM hírei (ne kelljen diploma a hitelszerződések megértéséhez; razzia a Nyíregyházi piacon; miskolci mozi fesztivál) 10:59:41 11:03:18 00:03:37 0:03:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 11:03:18 11:05:55 00:02:37 0:02:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Crazy Chart - TOP 30-as napi lista 11:05:55 12:01:43 00:55:48 0:00:00 0:55:48 0:00:00 0:55:48 A Crazy FM hírei (zuhanhat a benzinár; ukrán kukorica; önkéntesek Keletről; Aranysíp Keménynek Miskolcon) 12:01:43 12:05:13 00:03:30 0:03:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 12:05:13 12:07:48 00:02:35 0:02:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Koktél - hallgatókat érdeklő téma: párkapcsolatok 12:07:48 13:01:34 00:53:46 0:20:11 0:33:35 0:03:52 0:29:43 életvezetési reklám 13:01:34 13:04:11 00:02:37 0:02:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 A Crazy FM hírei (drágább iskolaszerek; illegális szeméttelep; meghalt az ejtőernyős Szegeden; 30 fok feletti idő lesz) 13:04:11 13:06:38 00:02:27 0:02:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Koktél - hallgatókat érdeklő téma: párkapcsolatok 13:06:38 14:00:28 00:53:50 0:30:19 0:23:31 0:00:00 0:23:31 életvezetési A Crazy FM hírei (ne kelljen diploma a hitelszerződések megértéséhez; razzia a Nyíregyházi piacon; miskolci mozi fesztivál) 14:00:28 14:03:49 00:03:21 0:03:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 14:03:49 14:05:24 00:01:35 0:01:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Crazy Wanted - kívánságműsor 14:05:24 14:58:52 00:53:28 0:07:19 0:46:09 0:03:07 0:43:02 A Crazy FM hírei (ne kelljen diploma a hitelszerződések megértéséhez; razzia a Nyíregyházi piacon; miskolci mozi fesztivál) 14:58:52 15:02:12 00:03:20 0:03:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 15:02:12 15:04:34 00:02:22 0:02:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Crazy Wanted - kívánságműsor 15:04:34 16:00:13 00:55:39 0:12:51 0:42:48 0:04:23 0:38:25 A Crazy FM hírei ( fős leépítés várható a közszférában; villanyszerelő képzésre kényszerül a délmagyarországi áramszolgáltató; szárazságtűrő erdőkre van szükség) 16:00:13 16:03:33 00:03:20 0:03:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 16:03:33 16:05:54 00:02:21 0:02:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Happyend Mix - mixműsor (hallgatókat érdeklő téma: gyermekorunk kedvenc játékai; útinformáció; programajánló) 16:05:54 17:02:20 00:56:26 0:02:16 0:54:10 0:00:00 0:54:10 A Crazy FM hírei (drágább iskolaszerek; illegális szeméttelep; meghalt az ejtőernyős Szegeden; 30 fok feletti idő lesz) 17:02:20 17:04:47 00:02:27 0:02:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor 10

11 reklám 17:04:47 17:07:11 00:02:24 0:02:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Happyend Mix - mixműsor (hallgatókat érdeklő téma: gyermekkorunk kedvenc játékai; útinformáció; programajánló) 17:07:11 18:02:10 00:54:59 0:11:33 0:43:26 0:00:00 0:43:26 A Crazy FM hírei (zuhanhat a benzinár; ukrán kukorica; önkéntesek Keletről; Aranysíp Keménynek Miskolcon) 18:02:10 18:05:41 00:03:31 0:03:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 18:05:41 18:08:03 00:02:22 0:02:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Happyend Mix - mixműsor (hallgatókat érdeklő téma: gyermekkorunk kedvenc játékai; útinformáció; programajánló) 18:08:03 19:00:33 00:52:30 0:04:39 0:47:51 0:00:00 0:47:51 A Crazy FM hírei ( fős leépítés várható a közszférában; villanyszerelő képzésre kényszerül a délmagyarországi áramszolgáltató; szárazságtűrő erdőkre van szükség) 19:00:33 19:03:53 00:03:20 0:03:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 19:03:53 19:05:42 00:01:49 0:01:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Crazy Night - (hallgatókat érdeklő téma: új műsorvezető a Crazy FM-en; bulvár) 19:05:42 20:00:48 00:55:06 0:10:28 0:44:38 0:00:00 0:44:38 reklám 20:00:48 20:03:47 00:02:59 0:02:59 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Crazy Night - (hallgatókat érdeklő téma: új műsorvezető a Crazy FM-en; bulvár) 20:03:47 21:00:26 00:56:39 0:15:06 0:41:33 0:00:00 0:41:33 reklám 21:00:26 21:02:03 00:01:37 0:01:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Crazy Night - (hallgatókat érdeklő téma: új műsorvezető a Crazy FM-en; bulvár) 21:02:03 22:00:00 00:57:57 0:20:07 0:37:50 0:00:00 0:37:50 reklám 22:00:00 22:03:00 00:03:00 0:03:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Club Night Mix 22:03:00 23:02:59 00:59:59 0:00:00 0:59:59 0:00:00 0:59:59 reklám 23:02:59 23:04:37 00:01:38 0:01:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Club Night Mix (magyar) 23:04:37 0:00:00 00:55:23 0:00:00 0:55:23 0:55:23 0:00:00 Club Night Mix (magyar) 0:00:00 0:04:38 00:04:38 0:00:00 0:04:38 0:04:38 0:00:00 reklám 0:04:38 0:06:16 00:01:38 0:01:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Tiszta zene 0:06:16 1:01:02 00:54:46 0:00:00 0:54:46 0:00:00 0:54:46 reklám 1:01:02 1:02:39 00:01:37 0:01:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Tiszta zene 1:02:39 2:01:32 00:58:53 0:00:00 0:58:53 0:00:00 0:58:53 reklám 2:01:32 2:03:10 00:01:38 0:01:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Tiszta zene 2:03:10 2:57:27 00:54:17 0:00:00 0:54:17 0:00:00 0:54:17 reklám 2:57:27 2:59:05 00:01:38 0:01:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Tiszta zene 2:59:05 4:00:45 01:01:40 0:00:00 1:01:40 0:00:00 1:01:40 reklám 4:00:45 4:02:23 00:01:38 0:01:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Tiszta zene 4:02:23 4:59:32 00:57:09 0:00:00 0:57:09 0:00:00 0:57:09 reklám 4:59:32 5:01:09 00:01:37 0:01:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 11

12 Tiszta zene 5:01:09 6:03:56 01:02:47 0:00:00 1:02:47 0:00:00 1:02:47 kalendárium, időjárás, horoszkóp, bulvár; téma: szélhámosság) 6:03:56 6:59:49 00:55:53 0:19:21 0:36:32 0:00:00 0:36:32 A Crazy FM hírei (államháztartási hiány, sokalják az útdíjat, kigyulladt egy mozdony Mezőkövesdnél, Kiprich az új edző Kazincbarcikán) 6:59:49 7:02:45 00:02:56 0:02:56 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 7:02:45 7:05:09 00:02:24 0:02:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Caffe Light - reggeli ébresztő magazin 7:05:09 8:00:00 00:54:51 0:36:16 0:18:35 0:00:00 0:18:35 A Crazy FM hírei (Magyarország nem enged az uniós fejlesztési pénzekből, esett a forgalom a gumiabroncs piacon; egyre több gép indul Londonba a debreceni repülőtérről) 8:00:00 8:03:20 00:03:20 0:03:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 8:03:20 8:05:36 00:02:16 0:02:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kalendárium, időjárás, horoszkóp, bulvár; téma: szélhámosság) 8:05:36 8:58:43 00:53:07 0:31:57 0:21:10 0:14:25 0:06:45 A Crazy FM hírei (nőtt az új autó eladás, az iskolaigazgatóért demonstrálnak Miskolcon, 30 foknál is melegebb jöhet) 8:58:43 9:02:12 00:03:29 0:03:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 9:02:12 9:04:10 00:01:58 0:01:58 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kalendárium, időjárás, horoszkóp, bulvár; téma: szélhámosság) 9:04:10 9:58:43 00:54:33 0:29:33 0:25:00 0:06:59 0:18:01 A Crazy FM hírei (vészes hanyagság vezetett a vörösiszap katasztófához, a Századvég is visszaesésről beszél, mozgássérültek a Parlament előtt) 9:58:43 10:02:19 00:03:36 0:03:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 10:02:19 10:04:36 00:02:17 0:02:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Crazy Chart - TOP 30-as napi lista 10:04:36 10:59:47 00:55:11 0:00:00 0:55:11 0:12:34 0:42:37 A Crazy FM hírei (államháztartási hiány, sokalják az útdíjat, kigyulladt egy mozdony Mezőkövesdnél, Kiprich az új edző Kazincbarcikán) 10:59:47 11:02:46 00:02:59 0:02:59 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 11:02:46 11:05:23 00:02:37 0:02:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Crazy Chart - TOP 30-as napi lista 11:05:23 11:59:16 00:53:53 0:00:00 0:53:53 0:00:00 0:53:53 A Crazy FM hírei (Magyarország nem enged az uniós fejlesztési pénzekből, esett a forgalom a gumiabroncs piacon; egyre több gép indul Londonba a debreceni repülőtérről) 11:59:16 12:02:36 00:03:20 0:03:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 12:02:36 12:05:10 00:02:34 0:02:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Koktél - hallgatókat érdeklő téma: Mi kell a nőnek? 12:05:10 12:57:41 00:52:31 0:10:07 0:42:24 0:00:00 0:42:24 életvezetési 12

13 A Crazy FM hírei (vészes hanyagság vezetett a vörösiszap katasztófához, a Századvég is visszaesésről beszél, mozgássérültek a Parlament előtt) 12:57:41 13:01:16 00:03:35 0:03:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 13:01:16 13:03:53 00:02:37 0:02:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Koktél - hallgatókat érdeklő téma: Mi kell a nőnek? 13:03:53 13:59:25 00:55:32 0:14:14 0:41:18 0:03:37 0:37:41 életvezetési A Crazy FM hírei (Magyarország nem enged az uniós fejlesztési pénzekből, esett a forgalom a gumiabroncs piacon; egyre több gép indul Londonba a debreceni repülőtérről) 13:59:25 14:02:45 00:03:20 0:03:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 14:02:45 14:04:21 00:01:36 0:01:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Crazy Wanted - kívánságműsor 14:04:21 15:00:17 00:55:56 0:05:30 0:50:26 0:00:00 0:50:26 A Crazy FM hírei (vészes hanyagság vezetett a vörösiszap katasztófához, a Századvég is visszaesésről beszél, mozgássérültek a Parlament előtt) 15:00:17 15:03:52 00:03:35 0:03:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 15:03:52 15:06:14 00:02:22 0:02:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Crazy Wanted - kívánságműsor 15:06:14 15:58:47 00:52:33 0:05:34 0:46:59 0:03:17 0:43:42 A Crazy FM hírei (nőtt az új autó eladás, az iskolaigazgatóért demonstrálnak Miskolcon, 30 foknál is melegebb jöhet) 15:58:47 16:02:15 00:03:28 0:03:28 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 16:02:15 16:04:37 00:02:22 0:02:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Happyend Mix - mixműsor (hallgatókat érdeklő téma: kinek mi volt óviban a jele?; útinformáció; programajánló) 16:04:37 17:01:42 00:57:05 0:07:57 0:49:08 0:00:00 0:49:08 A Crazy FM hírei (vészes hanyagság vezetett a vörösiszap katasztófához, a Századvég is visszaesésről beszél, mozgássérültek a Parlament előtt) 17:01:42 17:05:17 00:03:35 0:03:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 17:05:17 17:07:41 00:02:24 0:02:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Happyend Mix - mixműsor (hallgatókat érdeklő téma: kinek mi volt óviban a jele?; útinformáció; programajánló) 17:07:41 18:02:29 00:54:48 0:09:33 0:45:15 0:00:00 0:45:15 A Crazy FM hírei (nőtt az új autó eladás, az iskolaigazgatóért demonstrálnak Miskolcon, 30 foknál is melegebb jöhet) 18:02:29 18:05:58 00:03:29 0:03:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 18:05:58 18:08:20 00:02:22 0:02:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Happyend Mix - mixműsor (hallgatókat érdeklő téma: kinek mi volt óviban a jele?; útinformáció; programajánló) 18:08:20 19:01:23 00:53:03 0:07:23 0:45:40 0:00:00 0:45:40 A Crazy FM hírei ( fős leépítés várható a közszférában; villanyszerelő képzésre kényszerül a délmagyarországi áramszolgáltató; szárazságtűrő erdőkre van szükség) 19:01:23 19:04:58 00:03:35 0:03:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 19:04:58 19:06:47 00:01:49 0:01:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Crazy Night - (hallgatókat érdeklő téma: esküvői élmények; bulvár) 19:06:47 20:01:03 00:54:16 0:15:42 0:38:34 0:00:00 0:38:34 13

14 reklám 20:01:03 20:04:03 00:03:00 0:03:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Crazy Night - (hallgatókat érdeklő téma: esküvői élmények; bulvár) 20:04:03 21:00:39 00:56:36 0:12:57 0:43:39 0:00:00 0:43:39 reklám 21:00:39 21:02:17 00:01:38 0:01:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Crazy Night - (hallgatókat érdeklő téma: esküvői élmények; bulvár) 21:02:17 21:59:18 00:57:01 0:12:53 0:44:08 0:00:00 0:44:08 reklám 21:59:18 22:02:18 00:03:00 0:03:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Club Night Mix (Hungarian House Mafia) 22:02:18 23:02:33 01:00:15 0:00:00 1:00:15 0:05:36 0:54:39 reklám 23:02:33 23:04:11 00:01:38 0:01:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Club Night Mix (Hungarian House Mafia) 23:04:11 0:00:00 00:55:49 0:00:00 0:55:49 0:00:00 0:55:49 Club Night Mix 0:00:00 0:03:43 00:03:43 0:00:00 0:03:43 0:00:09 0:03:34 reklám 0:03:43 0:05:21 00:01:38 0:01:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Tiszta zene 0:05:21 0:57:53 00:52:32 0:00:00 0:52:32 0:16:02 0:36:30 reklám 0:57:53 0:59:30 00:01:37 0:01:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Tiszta zene 0:59:30 1:56:09 00:56:39 0:00:00 0:56:39 0:00:00 0:56:39 reklám 1:56:09 1:57:47 00:01:38 0:01:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Tiszta zene 1:57:47 2:58:57 01:01:10 0:00:00 1:01:10 0:00:00 1:01:10 reklám 2:58:57 3:00:35 00:01:38 0:01:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Tiszta zene 3:00:35 3:59:01 00:58:26 0:00:00 0:58:26 0:00:00 0:58:26 reklám 3:59:01 4:00:40 00:01:39 0:01:39 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Tiszta zene 4:00:40 4:59:48 00:59:08 0:00:00 0:59:08 0:00:00 0:59:08 reklám 4:59:48 5:01:25 00:01:37 0:01:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Tiszta zene 5:01:25 6:02:12 01:00:47 0:00:00 1:00:47 0:04:03 0:56:44 téma: II. Aba Amadé Napok, Mihály-napi Sokadalom és Pálinkamustra Göncön; betyárok) 6:02:12 7:01:06 00:58:54 0:27:45 0:31:09 0:04:26 0:26:43 A Crazy FM hírei (rendszerváltás az építőiparban; csökkent az alapkamat; védett madarakat mérgeztek meg Aggteleken) 7:01:06 7:03:54 00:02:48 0:02:48 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 7:03:54 7:06:17 00:02:23 0:02:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 téma: II. Aba Amadé Napok, Mihály-napi Sokadalom és Pálinkamustra Göncön; betyárok) 7:06:17 8:01:15 00:54:58 0:27:11 0:27:47 0:10:11 0:17:36 A Crazy FM hírei (drágul a tojás; kötelező biztosítás új szabályozása; kiszolgálják a fiatalkorúakat alkohollal és cigarettával Békéscsabán) 8:01:15 8:04:55 00:03:40 0:03:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 8:04:55 8:07:11 00:02:16 0:02:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 téma: II. Aba Amadé Napok, Mihály-napi Sokadalom és Pálinkamustra Göncön; betyárok) 8:07:11 8:59:28 00:52:17 0:21:52 0:30:25 0:00:00 0:30:25 14

15 A Crazy FM hírei (gyógyszer kivonások, tagadja bűnösségét a vörösiszap-perben a szivattyúkezelő, kutatók éjszakája Miskolcon; tovább akar jutni a Diósgyőr) 8:59:28 9:03:05 00:03:37 0:03:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 9:03:05 9:04:53 00:01:48 0:01:48 0:00:00 0:00:00 0:00:00 téma: II. Aba Amadé Napok, Mihály-napi Sokadalom és Pálinkamustra Göncön; betyárok) 9:04:53 10:06:05 01:01:12 0:30:02 0:31:10 0:00:00 0:31:10 A Crazy FM hírei (gyógyszer kivonások, tagadja bűnösségét a vörösiszap-perben a szivattyúkezelő, kutatók éjszakája Miskolcon; tovább akar jutni a Diósgyőr) 10:06:05 10:09:41 00:03:36 0:03:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 10:09:41 10:11:58 00:02:17 0:02:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 "Az ismeretlen műsor" - (hallgatókat érdeklő téma: magyar kuriózumok) 10:11:58 11:00:21 00:48:23 0:19:19 0:29:04 0:00:00 0:29:04 A Crazy FM hírei (kormányzati program a fiatalok itthon tartása; Öreg diákok demonstrációja az iskolaigazgatóért Miskolcon; fejlesztett az Égisz Pesten) 11:00:21 11:03:13 00:02:52 0:02:52 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 11:03:13 11:05:50 00:02:37 0:02:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 "Az ismeretlen műsor" - (hallgatókat érdeklő téma: magyar kuriózumok) 11:05:50 12:01:14 00:55:24 0:19:11 0:36:13 0:04:23 0:31:50 A Crazy FM hírei (drágul a tojás; kötelező biztosítás új szabályozása; kiszolgálják a fiatalkorúakat alkohollal és cigarettával Békéscsabán) 12:01:14 12:04:54 00:03:40 0:03:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 12:04:54 12:07:29 00:02:35 0:02:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Koktél - hallgatókat érdeklő téma: az összeköltözés problémái 12:07:29 13:02:24 00:54:55 0:12:56 0:41:59 0:00:00 0:41:59 életvezetési A Crazy FM hírei (rendszerváltás az építőiparban; csökkent az alapkamat; védett madarakat mérgeztek meg Aggteleken) 13:02:24 13:05:09 00:02:45 0:02:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 13:05:09 13:07:46 00:02:37 0:02:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Koktél - hallgatókat érdeklő téma: az összeköltözés problémái 13:07:46 13:59:30 00:51:44 0:23:02 0:28:42 0:00:00 0:28:42 életvezetési A Crazy FM hírei (kormányzati program a fiatalok itthon tartása; Öreg diákok demonstrációja az iskolaigazgatóért Miskolcon; fejlesztett az Égisz Pesten) 13:59:30 14:02:21 00:02:51 0:02:51 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 14:02:21 14:03:58 00:01:37 0:01:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Crazy Wanted - kívánságműsor 14:03:58 14:58:23 00:54:25 0:08:03 0:46:22 0:05:53 0:40:29 A Crazy FM hírei (rendszerváltás az építőiparban; csökkent az alapkamat; védett madarakat mérgeztek meg Aggteleken) 14:58:23 15:01:09 00:02:46 0:02:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 15:01:09 15:03:30 00:02:21 0:02:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 15

16 Crazy Wanted - kívánságműsor 15:03:30 16:01:41 00:58:11 0:07:09 0:51:02 0:00:00 0:51:02 A Crazy FM hírei (drágul a tojás; kötelező biztosítás új szabályozása; kiszolgálják a fiatalkorúakat alkohollal és cigarettával Békéscsabán) 16:01:41 16:05:21 00:03:40 0:03:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 16:05:21 16:07:44 00:02:23 0:02:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Happyend Mix - mixműsor (hallgatókat érdeklő téma:ki mit vinne magával egy lakatlan szigetre? ; útinformáció; programajánló) DJ Niki Belucci 16:07:44 17:00:05 00:52:21 0:07:14 0:45:07 0:00:00 0:45:07 reklám 17:00:05 17:02:28 00:02:23 0:02:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 A Crazy FM hírei (gyógyszer kivonások, tagadja bűnösségét a vörösiszap-perben a szivattyúkezelő, kutatók éjszakája Miskolcon; tovább akar jutni a Diósgyőr) 17:02:28 17:06:05 00:03:37 0:03:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Happyend Mix - mixműsor (hallgatókat érdeklő téma:ki mit vinne magával egy lakatlan szigetre? ; útinformáció; programajánló) DJ Flower: Voksán Virág 17:06:05 18:00:44 00:54:39 0:09:03 0:45:36 0:00:00 0:45:36 A Crazy FM hírei (kormányzati program a fiatalok itthon tartása; Öreg diákok demonstrációja az iskolaigazgatóért Miskolcon; fejlesztett az Égisz Pesten) 18:00:44 18:03:35 00:02:51 0:02:51 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 18:03:35 18:05:57 00:02:22 0:02:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Happyend Mix - mixműsor (hallgatókat érdeklő téma:ki mit vinne magával egy lakatlan szigetre? ; útinformáció; programajánló) 18:05:57 19:00:04 00:54:07 0:07:47 0:46:20 0:02:08 0:44:12 A Crazy FM hírei (kormányzati program a fiatalok itthon tartása; Öreg diákok demonstrációja az iskolaigazgatóért Miskolcon; fejlesztett az Égisz Pesten) 19:00:04 19:02:56 00:02:52 0:02:52 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 19:02:56 19:04:45 00:01:49 0:01:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Crazy Night - (hallgatókat érdeklő téma: új tánczenei őrület a Gangnam Style: a hallgatók is készítsenek saját videót és töltsék fel a Crazy oldalára; bulvár) 19:04:45 20:01:29 00:56:44 0:11:56 0:44:48 0:00:00 0:44:48 reklám 20:01:29 20:04:30 00:03:01 0:03:01 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Crazy Night - (hallgatókat érdeklő téma: új tánczenei őrület a Gangnam Style: a hallgatók is készítsenek saját videót és töltsék fel a Crazy oldalára; bulvár) 20:04:30 20:59:49 00:55:19 0:09:06 0:46:13 0:00:00 0:46:13 reklám 20:59:49 21:01:27 00:01:38 0:01:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Crazy Night - (hallgatókat érdeklő téma: új tánczenei őrület a Gangnam Style: a hallgatók is készítsenek saját videót és töltsék fel a Crazy oldalára; bulvár) 21:01:27 22:00:19 00:58:52 0:13:36 0:45:16 0:05:08 0:40:08 reklám 22:00:19 22:03:19 00:03:00 0:03:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Club Night Mix (DJ Naksi & Brunner) 22:03:19 23:03:32 01:00:13 0:00:00 1:00:13 0:00:00 1:00:13 16

17 reklám 23:03:32 23:05:09 00:01:37 0:01:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Club Night Mix (DJ Naksi & Brunner) 23:05:09 0:00:00 00:54:51 0:00:00 0:54:51 0:00:00 0:54:51 Club Night Mix (DJ Naksi & Brunner) 0:00:00 0:05:40 00:05:40 0:00:00 0:05:40 0:00:00 0:05:40 reklám 0:05:40 0:07:18 00:01:38 0:01:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Tiszta zene 0:07:18 1:01:08 00:53:50 0:00:00 0:53:50 0:05:12 0:48:38 reklám 1:01:08 1:02:46 00:01:38 0:01:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Tiszta zene 1:02:46 1:57:36 00:54:50 0:00:00 0:54:50 0:00:00 0:54:50 reklám 1:57:36 1:59:14 00:01:38 0:01:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Tiszta zene 1:59:14 2:55:48 00:56:34 0:00:00 0:56:34 0:00:00 0:56:34 reklám 2:55:48 2:57:26 00:01:38 0:01:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Tiszta zene 2:57:26 3:58:21 01:00:55 0:00:00 1:00:55 0:00:00 1:00:55 reklám 3:58:21 3:59:59 00:01:38 0:01:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Tiszta zene 3:59:59 4:54:34 00:54:35 0:00:00 0:54:35 0:00:00 0:54:35 reklám 4:54:34 4:56:11 00:01:37 0:01:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Tiszta zene 4:56:11 5:58:23 01:02:12 0:00:00 1:02:12 0:00:00 1:02:12 kalendárium, horoszkóp; téma: a legidiótább mese) 5:58:23 6:59:21 01:00:58 0:22:46 0:38:12 0:06:39 0:31:33 A Crazy FM hírei (új vegyi üzem épül Kazincbarcikán, kártérítésre ítélte Magyarországot Straszburg, elkészült a budai Várban a Vízhordó-lépcső rekonstrukciója; nyert a DVTK) 6:59:21 7:02:30 00:03:09 0:03:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 7:02:30 7:04:55 00:02:25 0:02:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kalendárium, horoszkóp; téma: a legidiótább mese) 7:04:55 8:00:23 00:55:28 0:41:17 0:14:11 0:03:54 0:10:17 A Crazy FM hírei (Öreg diákok demonstrációja az iskolaigazgatóért Miskolcon; hasznos tárgyalásokat folytatott az európai parlamenti küldöttség Pesten; 300 millióból újult meg a fővárosi állatkert; vénasszonyok nyara vége) 8:00:23 8:03:36 00:03:13 0:03:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 8:03:36 8:05:52 00:02:16 0:02:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kalendárium, horoszkóp; téma: a legidiótább mese) 8:05:52 9:00:12 00:54:20 0:31:47 0:22:33 0:12:02 0:10:31 A Crazy FM hírei (Sárospatakon üléseztek a visegrádi országok; a kormány bizonytalanságban tartja a munkavállalókat; mindenki tagadja a felelősségét a vörösiszap-perben) 9:00:12 9:03:16 00:03:04 0:03:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 9:03:16 9:05:13 00:01:57 0:01:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kalendárium, horoszkóp; téma: a legidiótább mese) 9:05:13 9:59:16 00:54:03 0:28:57 0:25:06 0:00:00 0:25:06 17

18 A Crazy FM hírei (Tíz százalék alatti áfakulcsot javasolnak az alapvető élelmiszerekre; 600 tűzoltóparancsnokot képeznek ki a tűzszerészek; csalás a Szerencsejáték Zrt. Nevében; jól szerepeltek a Borsodi csapatok) 9:59:16 10:02:54 00:03:38 0:03:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 10:02:54 10:05:10 00:02:16 0:02:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Crazy Chart - TOP 30-as napi lista 10:05:10 10:59:20 00:54:10 0:00:00 0:54:10 0:04:17 0:49:53 A Crazy FM hírei (Öreg diákok demonstrációja az iskolaigazgatóért Miskolcon; hasznos tárgyalásokat folytatott az európai parlamenti küldöttség Pesten; 300 millióból újult meg a fővárosi állatkert; vénasszonyok nyara vége) 10:59:20 11:02:32 00:03:12 0:03:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 11:02:32 11:05:09 00:02:37 0:02:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Crazy Chart - TOP 30-as napi lista 11:05:09 12:04:00 00:58:51 0:00:00 0:58:51 0:00:00 0:58:51 A Crazy FM hírei (Sárospatakon üléseztek a visegrádi országok; a kormány bizonytalanságban tartja a munkavállalókat; mindenki tagadja a felelősségét a vörösiszap-perben) 12:04:00 12:07:07 00:03:07 0:03:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 12:07:07 12:09:41 00:02:34 0:02:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Koktél - hallgatókat érdeklő téma: öszinteség az interneten avagy az internetes ismerkedés nehézségei 12:09:41 12:58:41 00:49:00 0:11:40 0:37:20 0:00:00 0:37:20 életvezetési A Crazy FM hírei (Tíz százalék alatti áfakulcsot javasolnak az alapvető élelmiszerekre; 600 tűzoltóparancsnokot képeznek ki a tűzszerészek; csalás a Szerencsejáték Zrt. Nevében; jól szerepeltek a Borsodi csapatok) 12:58:41 13:02:18 00:03:37 0:03:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 13:02:18 13:04:55 00:02:37 0:02:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Koktél - hallgatókat érdeklő téma: öszinteség az interneten avagy az internetes ismerkedés nehézségei 13:04:55 13:58:45 00:53:50 0:20:13 0:33:37 0:00:00 0:33:37 életvezetési A Crazy FM hírei (Sárospatakon üléseztek a visegrádi országok; a kormány bizonytalanságban tartja a munkavállalókat; mindenki tagadja a felelősségét a vörösiszap-perben) 13:58:45 14:01:51 00:03:06 0:03:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 14:01:51 14:03:28 00:01:37 0:01:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Crazy Wanted - kívánságműsor 14:03:28 15:00:56 00:57:28 0:07:26 0:50:02 0:00:00 0:50:02 A Crazy FM hírei (Sárospatakon üléseztek a visegrádi országok; a kormány bizonytalanságban tartja a munkavállalókat; mindenki tagadja a felelősségét a vörösiszap-perben) 15:00:56 15:04:03 00:03:07 0:03:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 15:04:03 15:06:24 00:02:21 0:02:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Crazy Wanted - kívánságműsor 15:06:24 16:01:23 00:54:59 0:06:54 0:48:05 0:00:00 0:48:05 18

19 A Crazy FM hírei (új vegyi üzem épül Kazincbarcikán, kártérítésre ítélte Magyarországot Straszburg, elkészült a budai Várban a Vízhordó-lépcső rekonstrukciója; nyert a DVTK) 16:01:23 16:04:33 00:03:10 0:03:10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 16:04:33 16:06:55 00:02:22 0:02:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Happyend Mix - mixműsor (hallgatókat érdeklő téma: melyik a kedvenc édességed? ; útinformáció; programajánló) 16:06:55 17:00:46 00:53:51 0:05:12 0:48:39 0:00:00 0:48:39 A Crazy FM hírei (Sárospatakon üléseztek a visegrádi országok; a kormány bizonytalanságban tartja a munkavállalókat; mindenki tagadja a felelősségét a vörösiszap-perben) 17:00:46 17:03:53 00:03:07 0:03:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 17:03:53 17:06:16 00:02:23 0:02:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Happyend Mix - mixműsor (hallgatókat érdeklő téma: melyik a kedvenc édességed? ; útinformáció; programajánló) 17:06:16 18:01:09 00:54:53 0:06:11 0:48:42 0:00:00 0:48:42 reklám 18:01:09 18:03:31 00:02:22 0:02:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 A Crazy FM hírei (Öreg diákok demonstrációja az iskolaigazgatóért Miskolcon; hasznos tárgyalásokat folytatott az európai parlamenti küldöttség Pesten; 300 millióból újult meg a fővárosi állatkert; vénasszonyok nyara vége) 18:03:31 18:06:43 00:03:12 0:03:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Happyend Mix - mixműsor (hallgatókat érdeklő téma: melyik a kedvenc édességed? ; útinformáció; programajánló) 18:06:43 19:03:13 00:56:30 0:12:17 0:44:13 0:01:58 0:42:15 A Crazy FM hírei (Tíz százalék alatti áfakulcsot javasolnak az alapvető élelmiszerekre; 600 tűzoltóparancsnokot képeznek ki a tűzszerészek; csalás a Szerencsejáték Zrt. Nevében; jól szerepeltek a Borsodi csapatok) 19:03:13 19:06:51 00:03:38 0:03:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 19:06:51 19:08:40 00:01:49 0:01:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Crazy Night - (csak zene mert a műsorvezetők videót készítenek a Gangnam Style-ra a másik irodában) DJ Fever 19:08:40 20:01:40 00:53:00 0:00:00 0:53:00 0:00:00 0:53:00 reklám 20:01:40 20:04:40 00:03:00 0:03:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Crazy Night - (hallgatókat érdeklő téma: a Crazy FM stábja videót készít a Gangnam Style-ra; vendég: DJ Fever) zene: DJ Fever 20:04:40 21:00:35 00:55:55 0:13:16 0:42:39 0:00:00 0:42:39 reklám 21:00:35 21:02:12 00:01:37 0:01:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 A Crazy FM hírei (Tíz százalék alatti áfakulcsot javasolnak az alapvető élelmiszerekre; 600 tűzoltóparancsnokot képeznek ki a tűzszerészek; csalás a Szerencsejáték Zrt. Nevében; jól szerepeltek a Borsodi csapatok) 21:02:12 21:06:01 00:03:49 0:03:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor 19

20 Crazy Night - (hallgatókat érdeklő téma: a Crazy FM stábja videót készít a Gangnam Style-ra; vendég: DJ Fever) zene: DJ Fever 21:06:01 22:00:39 00:54:38 0:14:51 0:39:47 0:00:00 0:39:47 reklám 22:00:39 22:03:38 00:02:59 0:02:59 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Club Night Mix (DJ DGS) 22:03:38 23:00:51 00:57:13 0:00:00 0:57:13 0:00:00 0:57:13 reklám 23:00:51 23:02:30 00:01:39 0:01:39 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Club Night Mix (DJ DGS) 23:02:30 23:57:34 00:55:04 0:00:00 0:55:04 0:00:00 0:55:04 reklám 23:57:34 23:59:11 00:01:37 0:01:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Tiszta zene 23:59:11 0:00:00 00:00:49 0:00:00 0:00:49 0:00:00 0:00:49 Tiszta zene 0:00:00 0:58:47 00:58:47 0:00:00 0:58:47 0:00:00 0:58:47 reklám 0:58:47 1:00:24 00:01:37 0:01:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Tiszta zene 1:00:24 1:59:01 00:58:37 0:00:00 0:58:37 0:03:09 0:55:28 reklám 1:59:01 2:00:39 00:01:38 0:01:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Tiszta zene 2:00:39 2:59:21 00:58:42 0:00:00 0:58:42 0:00:00 0:58:42 reklám 2:59:21 3:00:59 00:01:38 0:01:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Tiszta zene 3:00:59 3:58:28 00:57:29 0:00:00 0:57:29 0:04:01 0:53:28 reklám 3:58:28 4:00:05 00:01:37 0:01:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Tiszta zene 4:00:05 4:56:49 00:56:44 0:00:00 0:56:44 0:00:00 0:56:44 reklám 4:56:49 4:58:25 00:01:36 0:01:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Tiszta zene 4:58:25 6:00:48 01:02:23 0:00:00 1:02:23 0:00:00 1:02:23 kalendárium, horoszkóp; bulvár; téma: gönci fesztivál; autók, autóépítés, autóversenyzés miskolci autóversenyző vendégekkel) 6:00:48 7:01:22 01:00:34 0:19:03 0:41:31 0:04:40 0:36:51 A Crazy FM hírei (300 szakrendelőt államosítanának; 3000 tonna kakaót és kávét gyártanak Szerencsen; kutatók éjszakája Miskolcon) 7:01:22 7:04:20 00:02:58 0:02:58 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 7:04:20 7:06:45 00:02:25 0:02:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kalendárium, horoszkóp; bulvár; téma: gönci fesztivál; autók, autóépítés, autóversenyzés miskolci autóversenyző vendégekkel) 7:06:45 7:59:46 00:53:01 0:31:47 0:21:14 0:00:00 0:21:14 A Crazy FM hírei (átmeneti az üzemanyag árának csökkenése; külföldről vesszük az energiát; Hortobágyi Nemzei Park) 7:59:46 8:02:57 00:03:11 0:03:11 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor reklám 8:02:57 8:05:14 00:02:17 0:02:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kalendárium, horoszkóp; bulvár; téma: gönci fesztivál; autók, autóépítés, autóversenyzés miskolci autóversenyző vendégekkel) 8:05:14 9:00:34 00:55:20 0:31:35 0:23:45 0:07:40 0:16:05 20

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/9050-11/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség, illetve a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18998-8/2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17633-8/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/4921-12/2012. Tárgy: a Pályázati Ajánlatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18955-8/2014 Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, illetve a törvény által előírt közszolgálati arány alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17327-10/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 202. évi 2. heti ülésszakának napirendjére Kezdési időpont: 9.00 Helyszín: Médiatanács ülésterem 202. március 2. (szerda) Tájékoztató: A 202.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13.

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13. A bírság szankció dr. Pap Szilvia főosztályvezető A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban 2012. március 13. 2 1. A szankció alkalmazásának funkciói OBJEKTÍV FELELŐSSÉG JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26123-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28084-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3431-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben