lk /~4 Szab. kir. évi-értesuvénye SOPRON FŰREÁL-TANODÁJÁNAK hitfelekezeti j elle[ nélküli - város /~ tanévröl. negyedik

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "lk /~4 Szab. kir. évi-értesuvénye SOPRON FŰREÁL-TANODÁJÁNAK hitfelekezeti j elle[ nélküli - város 187 1 /~ tanévröl. negyedik"

Átírás

1 lk /~4 Szab. kir. SOPRON város hitfelekezeti j elle[ nélküli - FŰREÁL-TANODÁJÁNAK ' negyedik évi-értesuvénye ' - az /~ tanévröl. S JP~on. Nyomatott Reichard Ádolfuál 1872.

2 "rartalom. &. Történeti adatok a soproni förealtanodáról az t 87!. Lap 4 B. Tamiri kar C. 1,anterv D. Tanszerek E. Tótévök F. a) A tanulóli összes kimutatása b) A tanulók nevjeg.vzéke G. 'fudósitás

3 A. Adalék a sopro11i főreáltanoda történetél1ez Intézetünknél jelen tanévben a hatodik osztály nyittatván meg, két tanári állomás betöltése vált szükségessé. Sz. kir. Sopron város nernes tanácsa ennek következtében a mennyiségtani s természetrajzi tanszékre hírdetett pályázatot s ezen állomások elnyeréseért folyamodók meglehetős sz{unából az előbbire Hahnenkatnp Rudolf tanárjelöltet, mig az utóbbira Sajóhelyi Frigyest választá meg, mely választás a nm. közoktatási m. kir. ministeriumnak aug. 2-án kelt s szárn alatt rendeletével, elfogadtatott, s e városi reáltanodánál mindketten mint helyettes tanárok meg is erösitettek. Sajóhelyi Frigyes ur azonban, a választás által reá ruházott állomásról, beállott körülményei s akadályai miatt lemondott, s ennek következtében Udvardy Ignác ur taná1~elölt, a fennevezett második tanszékre mint helyettes tanár egy évre 1negválasztatott. A tanodának más nemű szükségletét is kiegészité a nemes városi község tanács, Inidön ugyanis év oktober 3-án tartott gyülésében, főleg a vegytani dolgozó terein számára, egy szolgának alkalmaztatását engedélyezé. A jelen tanévben beírott tanulók száma ismét növekedett, úgy-

4 A. Beit1 ag zur Geschichte der Oedenburger Oberrealschula 1871/ 2. Da im laufenden Schuljahre die sechste Klasse in's L Jben gerufen wurde, so ist die N eubesetzung zweier Lehrerstellen zur N o th wen d igkeit geworden. Die löbliche General-Versam1nlung der k. Freistadt Oedenburg hat in Folge dessen zur Besetzung der Lehrkanzel für lltlathematik und Naturgeschichte den Concurs ausgeschrieben, und von den in ziemlicher Anzahl eingeschrittenen Competenten für erste Stelle elen L ehramtskandidaten Herrn Rudolf Hahnenkamp, für die zweite Herrn Friedrich Sajóhelyi gewablt, welebe Wahl auch durch das h. k. ung. 1\tiinisterium für Cuitus und Unterricht mit Erlass vom 2. August 1871, Z , derart genehmigt wurde, dass beide Herren als Supplerrten an der hiesigen Oberrealschule bestatigt worderr sind. Herr Friedrich Sajóhelyi hat jedoch die, durch diese Wahl ihm übertrn.gene Lehrerstelle aus Rücksicht inzwischen eingetretener Umstande und Hindernisse zurückgelegt und es ist in Folge dessen der Lehranltskandidat Herr Ignaz Udvardy auf ein Jahr zum Supplenten für obgenanntes Lehrfach gew ahlt worden. Auch einern anderem Beaürfnisse der Schule ist durch die löbl. General-Versammiung Rechnung getragerr worden, da in der am 3. October 1871 abgehaltenen Sitzung die Austellung eines Dieners, vorwiegend zu den Arbeiten im ebernischen Laboratorium genehmigt worden ist. Die Zahl der im abgelaufenen Schuljahre eingeschriebenen Schüler wuchs abennals, so dass wir 278 Schüler in den gesamm-

5 6 annyirá, hogy Összes iskoláinkban 278 tanulót kelle tanítanunk, kik között csak 6 magántanuló volt. Különösen nagy volt a növekedés az 1-ső s 2-dik osztályban, midőn t. i. az elsőbe 102, a másodikba pedig 72 tanuló íratta be magát. Az első osztály tanulóinak jelentékeny száma elkerülhetlen szükséggé tette azt, hogy ez osztály két párhuzamos osztálylyá szakíttassék ; a második osztály tanulóival is éppen ez történt a szabadkézi, mértani rajz és a szépirási órákban, s valóban örömest tánitattuk volna a tanítványokat más tantárgyakban is ily párhuzamos osztályban, hogy igy a tananyagat könnyebb modon elvégezhessük, ha ezt a tanerők s tantermek hiánya ki vihatetlenné nem tette volna. A legnyomasztóbb szükségletnek ez évre elég tétetett ugyan, az iskolai épülethez u jonan kapcsolt termek - nernkül ön ben egy eddig más célra alkalmazott helyiségnek átváltoztatása által, mely he1yiség vegytani tanszabául s vegytani szerek s készletek fenntartásául rendeltetett ; de a tanszo bák elosztásánál követett eljárás, melyszerint a reáltanadának a földszinti s tl második emeleten lévő helyiségek adattak, a fegyelem kt~ zelését rendkivül megnehezité, sőt mondjuk lehetetlenné tette, s igy ezen felosztás szerencsétlennek nevezhető ; s 1nost is azon óhajnak adok kifejezést: vajha a nemes város közönsége e nagy bajon a kivánt s neveléstani szempontból szükségessé vált módon, mielőbb segitene. R ogy ezen intézet n1agas feladatának mii1den tekintetben megfelelhessen, a nemes város közönsége nagylelküleg nevezetes összeget: 3000 ftot. ajánlott fel a célból, hogy ezen tennészettani, mértani s vegytani szerek vásároltassanak, s 1nég a jelen tanévben mint segédszerek használtathassana,k. Ha tovább figyelemre méltatjuk azt is, hogy az iskolai épülethez csatolt uj építmény, a vegytannak szánt helyiség átidomitasa, -. s az ez~n terembe szükségelt butorok megrendelése, - nem különben a többi uj tantennek be-

6 ton KlasRen zu unterric.hten hatten, unter welchen sich nur sechs Privatschüler befanden. Besonders war der Zudrang in die erste und zweite Klasse gross, da in die erste Klasse 102, in die zweite Klasse a ber 72 Schüler eingeschriebe.n wurden. Die bedeutende Anzahl der Schüler der ersten Klasse machte es abermals zur unbedingten Nothwendigkeit, dass dieselben in zwei Parallelklassen getrennt werden mussten ; auch die Schüler der zweiten Klasse sind im Freienhandzeichnen, im geometrischen Zeichrren und Schönschreiben in zwei Parallelklassen getrennt worden, und gerne hatten wir diese Schüler, urn den Lehrstoff leichter bewaltigen, die Disciplin sorgfaltiger handhaben zu können, auch in den übrigen Unterrichtsgegenstanden in zwei voustandig getrennten Abtheilungen un terrichtet, wenn nicht der Mangel an Unterricbts-Lokalitaten und an Lehrkraft dies undurchführbar gernacht hatte. Durch den neu aufgeführten Zu bau zu1n Schulgebaude, sowie durch die Adaptirung eines zu anderen Zwecke:q bisher vt rwendeten Lokales, zum Unterrichts-Locale für Chemie, und zur Aufbewahrung der ebernischen Apparate und Chemicalien ist zwar deru clringendsten Bedürfnisse für dieses.jahr abgeholfen worden ; der bei Vertheilung der Unterrichts-Lokalitaten eingeschlagene Yorgang jedoch, durch welchen der Realschnie die im ebenerdigen Trakte und im zw eiten Stockwerke beiindlichen Schullokale zugewiesen worden sind, 1nuss, da hiedurch die Handhabung der Disciplin ausserst erschwert, ja beinahe unmöglich gernacht wurde, als ein unglücklicher bezeichnet werden, und ich muss auch bier dein Wunsche Ausdruck verleihen, dass diesem Uebelstande durch die löbl. Stadtgemeinde die erwünschte und aus padagogischen GrundsMzen unbedingt nothwendig gewordene Abhilfe geleistet werde. Damit diese A.nstalt in die Lage gesetzt werde, ihrp-r hohen Aufgabe, nach jeder Richtung entsprechen zu können, ist von Seite der löbl. Stadtgerneinde der namhafte Betrag von 3000 fi. ö. w.?:nr A.nschaffung der ausgewiesenen physicalischen, geometrischen und ebernisch en App fl..rate grossmüthig bewilliget worden, weh he Apparate altch schorr im laufenden Sc~uljahre in Benützung ge~ nommen wurden. Wird hier noch in's A.uge gefasst, class durch den aufgeführten NeuLau, durch Adaptirung des Unterri ~hts-lokales für Chemie, durch Anschaffung der Einrichtungsstückr. tur dieses Lokale, sowie für die iihrigen neu aufgeführten Hörsalr. die löblicbe

7 8 butorzása által a legcélszerübben gondoskodott, ugy az e célra szánt áldozat, mind rendkivüli jeleztetik A könyvtár gazdagitása nev-ezetes szakmunkák megrendelése által történt, részint a tanítványok beíratásánál fizetendő "könyvtári illetmény;', részint a magántanujók által fizeten dő iskola pénzilleték által, mely mindíg e célra fordittatik Az intézet ez évben is különféle oldalakról mint ezt a jóltevők kimutatása.. bizonyítja, nevezetes ajándékokban részesült, melyek által egyrészt a tanszerek gazdagitása segittetett elö, másrészt néhány szegény sorsu tanuló nevezetes segélydíjban részesült. Először a helybeli Takarékpénztár tek. rész vényeseit kell ismét emlitenem, kik tennészettani készletek megszerzésére ez évben is 200 ftot. adományoztak, 1nely összegről azonban, miu tán az illetö készletek n1ég mindeddig meg nem érkeztek s nem leltároztattak, csak a jövő iskolai értesitvény fog kiv{tnt kimutatást adni. Igy tovább intézetünk több nemes keblü pártfogója s barátja, kiknek nevei a jóltevők jegyzékében emlittetnek meg, részint könyvek, részint külön nemü tanszerek adományozása által intézetünk oltárára el nem muló áldozatot hoztak. Szegényebb, s az anyagiak gondjaival keservesen harcoló ifjak különféle helyekről nevezetes adományokban is tészesültek már, Ini által lehetövé tétetik nekik tanulmányi illetményeiket s szükségleteiket födözniök. Mindenekelött itt városunk azon nemes keblű egyéneiről kell őszinte elismerésem nyilatkozatával megemlékeznem, kik ajánlatomra néhány szegény ifjut, alsóbb osztályokat látogató gyermekeik 1nellé mint Correpetitort alkalmaztak, s igy nemcsak gyermekeiket, hanem még az illető ifjakat is részeltették abban, hogy a tudományos törekvés tövisteli pályáján a vett s adományozott segélylyel a kitüzött célhoz könyebben eljuthassanak Városunk nemes közönségének nagylelküségét is meg kell továbbá emlitenem, midőn t. i. ez évben is 9 szegényebb, de szorgalmas ifjut a tandíj fizetése alól felmentett.

8 Stadt-Commune auf d1e zweckentsprechendste \Veise gesorgt hat, so muss das hiefür gebracbte Opfer, als ausserordentlicbes bezeichnet werde n. Zur Bereieberung der Bibliothek sind bedeutende Fa.chwerke ano eschafft worden wozu der beim Eiuschreiben der Schüler erzielte o ' Bibliotheksbeitrag, sowie der durch die Privatschüler entrichtete Schulgeldbetrag von 690 fl. ö. W. verwendet worden ist. Auch in diesem Jahre sind von verschiedenen Seiten, wie dies das Verzeichniss der 'vvohlthater ausweiset, der Austal t namhafte Spenden zugeflossen, wodurch einerseits eine Bereieberung der Lehrmittel bewerkstelligt, andererseits aber einigen armen Schülern eine anerkennenswerthe Unterstützung zu Theil geworden i ~ t. In erster Reihe muss ich hier wiederum die Herren Actionare der hiesigcn Sparkassa anfübren, die n,uch im heurigen Jahre den Betrag von 200 fl. ő. 'N. zur Arrschaffung physicalischer Apparate widmeten, über welche, da diese Apparate bis jetzt noch nicht eingelangt und inventirt worden sind, das PrC'gramm des nachsten Schuljahres die erwünschte Nachweisung liefern wird. So haben weiter mehrere warmfühlende Freunde und Gönner unserer Anstalt, deren Namen im Verzeichnisse der Wohlthater aufgeíührt erscheinen, theils Bücher, theils Lehrmittel verschiedener Art auf den Altar dieser Bildungsstatte als unvergangliches Opfer niedergelegt. Aermeren, und Init den Sorgen des Tages bitter kampfenden Jünglingen sind auch von verschiedenen Seiten namhaftere Unterstützung~n zugeflossen, wodurch es denseiben möglich gemaeht wurde, die Bedürfnisse ihrer drückenden Studientage decken zu können. Vor Allem muss ich hier derjenigen edlen ~Ienschenfreunde unserer hiesigen Stadtgemeinde Init dem Ausdruck meiner aufrichtigsten Anerkennung gedenken, die auf meine Anempfehlung so manchen armen Jüngling z um Correpetito r ihrer, die niede1 en Klassen besuchenden Kinder wahlten, und sowohl ihren Kindern selbst, als auch den gewab.lten Correpetitoren die ~1öglichkeit gebaten haben, auf der dor.aenvollen Bahn wissenscbaftlichen Strebens durch die erhaltene und gebotene Unterstützung leichter zum gesteckten Ziele gelangen zu können. So muss ich weiter der J\llu-, - nificenz der hi esigen löbl. Stadtgemeinde erwahnen, die auch im heurigen Schuljahre 9 armere, aber strebsame Schüleí"' von der Entrichtung des Schulgeldes befreite. 2

9 1Ö N em hallgathatom ei. továbbá ama tényt, hogy Ro senfeld ]j. asszonyság, a szerencsétlenül.. kimult Roserrfeld Jakab itteni nagykereskedő özvegye, két szegény mózes vallásu tanulóért az évi tandijt 30 fttal tette le, s azon retnénynék nyujtott kilátást, hogy e tanintézet szegény tanulóiról a jövőben mé.g nevezetesebb módon fog gondoskodni. De nem hagyhatom emlités nélkül azt sem, hogy Spitzer A. ~ ur, az itteni leszámitoló bank igazgatója, ismét 12 ftot jutt~tott kezeimhez oly célból, hogy azt egy mózes vallásu szegény sorsu tanulónak átadja1n ; s azon igéretet teve, hogy rövid idő mulva egy oly összeget fog letenni ajándékul, melynek kamatjaiból három különféle vallásfelekezetű tanuló, egy-egy a fennevezett összeggel megfelelő ösztöndijban részesitessék. Egy 1nás örvendetes eseményről is hivatva érzem itt nyilatkozni. A n. m. közoktatási s vallási m. kir. ministerium okt. 17-én 25,116. sz. alatt kelt intézményével főreáltanodánk tanári testületét arra szólitá fel, nem volna-e hajlandó a tanári kar a téli hónapok tartama alatt népszerű előadásokat tartani azon tantár- ~ gyakból, melyek városunk s a vidék szükségleteinek s folglalkozás módjának leginkább megfelelnek. A tanári kar hat tagja a telszólitásnak megfelelni késznek nyilatkozott, s ennek következtében évi dec. l-től már. végeig a gyakorlati számtanból összekötve az egyszerü könyvvitellel, a földrajzból, a magyar s német nyelvből, a természet- s vegytanból az esteli órákban 7-9-ig naponta előadásokat tartott, mely előadások némelyike igen szép számu közönségnek örvendhetett. Végül közzé teszem még ama tényt, hogy e lefolyt tanévben a felsöbb osztályok tanulói a magyar irályban s a szóbeli előadás- - ban való. tökéletesítés elérése végett egyletet alakítottak, továbbá a zenében s énekben való kiképzés végett kört alkottak, mely egyletek mint a tökélyesség felé való iparkodás örvendeztető jelei örömmel fogadtattak, melyek azonban csak a jövőben lesznek képesek gyümölcseiket a nyilványosság előtt bemutatni.

10 .. So kann ich den Umstand hier nicht mit Stillschweigen übergehen, dass Frau E. Rosenfeld, die Witwe des unglücklich verstorbeneu Herrn Jakob Rosenfeld, gewesenen hiesigen Grosshandlers, für zwei arme Schüler mosaischer Religion den Schulgeldbetrag mit 30 fl. ö. W. erlegte, und zu der zuversichtlichen Hoffnung Aussieht bot, für arme Sch ül er dieser Austalt in Hinkunft noch auf nachdrücklichere Weise sorgen ~u wollen. So kann ich ferner auch das nicht unberührt ]assen, dass Herr A. M. Spitzer, Director der hiesigen Escompte-Bank abermals den Betrag von 12 fl. ö. W. zur Betheiligung eines armen Schülers mosaischer Religion mir mit der Zusicherung zukommen liess, in kürzester Zeit ein Capital der Austalt widmen zu wollen, von dessen Ertragnisse drei Schüler verschiedener Confession je mit einern der obigen Summe entsprechenden Stipendium betheiligt werden sollen. Ein weiteres freudiges Ereigniss fühle ich micb auch verpflichtet, hier zu erwahnen. Das h. k. ung. Ministerium für Cultus und Unterricht hat mittels Erlasses vom 17. Oktober v. J., Z an den Lehrkörper der hies. Oberrealschule die Aufi'orderung gerichtet, dass derselbe wahrend der Dauer der Wintermonate popu Hire Vortrage aus denjenigen Wissenschaften halten möge, welebe dem Bedürfnisse und der Beschaftigung der Bewohner unserer Stadt und ihrer Umgebung entsprechen. Sechs Mitglieder des Lehrkörpers erklarten sich hierauf berei t, der gestellten Aufforderung zu entsprecben, und es sind in Folge dessen vom l. Dezember v. J. bis Eude Marz 1872 aus dem practischen Rechneu in Verhindung mit Buchführung, aus der Geographie, der ungarischen und deutschen Sl_Jrttühe, aus der Physik und Ohemie die Vortrage in den Abendsstunden taglich von 7 bis 9 Uhr gebalten worden, von welchen mehrere einer ausserordentlich regen Theilnahme sich erfreuten. Zum Scblusse will ich n ur noch die Thatsache zur aligemeinen Kenntniss bringen, dass im abgelaufenen Schuljahre von den Schülern der oberen Klassen ein Verein zur Vervollkommnung in der ungarischen Stylistik und im mündlichen Vortrage gegründet, ein Kranzchen zur.a usbildung in der Musik und im Gesang gebildet worden ist, welches Streben der Schüler nach Vervollkommnung auch in den freien Künsten als ein freudiges Zeichen begrüsst wurde, welches aber erst in der Zukunft die Früchte der Oeffentlichkeit darzulegen vermögen dürfte. 2* 11

11 A költő szavai s_zerint: "Az élet kosz&rujában söte~.j~v~!~~nek is kell lenni", in~ézetünk e lefolyt t~névben a sors keserü csapásaitól nom maradhatott szabad. E sötét levelek közé számítom mindenek előtt a halál hataimának kiméletlen müvét növendékeink sorában. ~rriután az iskolai év kezdetén lllindjárt, az L B. osztály tanulóját Gróf Vasquez Ödönt fájdalmas hagymázban övéi közül a halál kiragadta, nem kimélt meg minket ijesztő kezével al iskolai év végén se1n, ruert éppen az iskolai év befejeztb elött néhány nappal Kollár Géza VI-ik s Vérfy Tamás V-ik osztályu tanulókat, kik 1nindketten nlindeddig intézetünk diszeül szolgáltak, s tanárjaik teljes megelégedését kiérdemelni képesek voltak, megmagyarázhatlan s tern1észetellenes módon az élők közül kiszakitá. Iskolai évünk koszoruja más sötét leveleket is tartalmaz. A tanári kar ez évben vala először ama kellemetlen helyzetben, hogy néhány tanulót részint feltünő. hanyagság, részint megbocsáthatatlan durvaság miatt az intézetből eltávo1itott, nehogy gonosz példájok által iskola társaikra káros befolyást gyakorolhassanak

12 N acb den W orten des Dichters: "Au ch dunkle B latter will der Kranz des Lebens," konnte unsere Anstalt im abgelaufenen Jahre nicht von allen herben Schicksalsschlagen befreit bleiben. Zu diesen dunklen Blattern rechne ich vor Allem das schonungslose Wirken der ~Iacht des Todes in den ReihAn unserer Zöglinge. Nachderu gleich mit Eeginn des Schuljahres der Schüler der a) Classe Edmund Graf Vasquez nach schmerzlichem typhösen Leiden dem Kreise der Seinigen entrissen worden ist, versehoute uns der Tod mit seiner Schreckenshand auch gegen das Ende des Schuljalu es nicht, da er uns in den letzten Tagen des Schuljahres die Schüle r Geyza Kollár der V und Thomas V érfy der V. Klasse, welch' beide '" Schüler bisher zur Zierde der Austalt gereichten, und die voliste Zufriedenheit ihrer Lehrer zu erringerr in der Lage waren, auf unerklarliche und unnatürlicbe vveise entrissen hat. Auch noch andere dunkle Blattex weiset der Kranz unseres letzten Schuljahres aus. Der Lehrkörper war in diesem Jahre zum erstenmale in die unangenehme Nothwendigkeit versetzt, tl!eils wegen störender Nachlassigkeit, theils wegen unverzeihlicher Rvhheit einzelne Schüler aus der Austalt zu verweisen, um nicht durch ihr böses Beispiel einen nachtheiligen Einfluss auf ihre Mitschüler ausüben zu lassen. 1~

13 14 B. Tanári. kar. A kötelezett tantárgyakra. l. Bach Nándor, okleveles 1nérnök a m. kir. tennészet tudományi társulat rendes tagja, a 3-ik osztály főnöke. Tanítá : A mértant a 2-ik, - az építészettant s építészeti rajzot a 3-ik, - az ábrázoló mértant a 4-ik, 5-ik s 6-ik, s a géptant a 6-ik osztályban. A,mértani, építészettani és géptaní szertárak öre. 2. Divald József, segédtanár, az A. osztály főnöke. rranitá: A magyar nyelvet az B, - a német nyelvet az A, s a 2-ik, - és a földrajzot az L A, s a 2-ik osztályban. 3. Elias Miksa, okleveles rabbi, a helybeli izraelita elemi tanoda rendes tanitója; a reáltanoda mozes vallásu összes tanulóinak hittanára. 4. Freytag Győző, evang. lelkész; a reáltanoda evang. vallásu öszszes tanulóinak hittanára. 5. Fuchs Pál, a m. kir. természettudományi társulat s az országos középtanodai tanár egylet rendes tagja, a 6-ik osztály főnöke. Tanítá a természettant a 2-ik, a mennyi~égtant s természettant az 5-ik s 6-dik osztályban. A természettani szert ar ' ore. " 5. Hahnenkamp Rezső. Tanítá : Az L B. osztályban a szépirást; az A. és B. osztályban a számtant, és a 4-dik osztályban a mennyiségtant. J elen tanévben tanácskozmányi jegyző volt. 7. Hauser Károly, tanítá a szabad kézi rajzot á 2-ik, 3-ik, 4-ik, 5-ik és 6-ik osztályban. A szabad kézi raj~tanitáshoz való tanszerek őre. 8. Kövesdi Ignác, az országos középtanodai tanár egylet, s m. k. természettudományi társulat rendes tagja, az 5-ik osztály főnöke.., Tanitá: A magyar nyelvet s irodalom történetet a 3-ik, 4-ik. 5-ik és 6-ik, s a szépirást a 2-ik (A. B.) osztályokban. 9. Kriegler MiháJy, győr-egyházmegyei áldozár, sopron-káptalani -segédlelkész; a reáltanoda r. kath. vallásu összes tanulóinak hittanára.,

14 l O. Rösch Frigyes, a 2-ik osztály főnöke. T ani tá : A mértant s mértani rajzot az L (A. B.), a számtant a 2-ik, - a számtant, váltó-ismét, egyszerü könyvvitelt és szépirást a 3-ik oszt4lyban. Az intezet összes tanulóit a testgyakorlatban is oktatá Stuppacher Lajos, a buda-pesti gyorsíró egylet s a bécsi központi gyorsirászati egylet levelező-~ a m. kir. természettudományi társulat s az országos középtanodai tanár egylet randes tagja, az B. osztály főnöke. Tanit-á: A német nyelvet s irodalmat a 3-ik, 4-ik, 5-ik s 6-ik ; -- a német nyelvet s földrajzot az B. osztályban. 12. Udvardy Ignác, helyettes tanár, a m. kir. természettudományi társulat rendes tagja. T ani tá: A magyar nyelvet, természetrajzot és szépirást az A, - a magyar nyelvet a l 2-ik, - a természetrajzot a 4-ik s 5-ik osztályban. A ter-, mészetraj zi szértár ő re. 13. illber Mátyás, ez évi igazgató : az országos közeptanodai tanár egylet rendes tagja. Tan i tá: A történelmet a 3-ik, 4-ik, 5-ik s 6-ik osztályban. 14. Wallner Ignac, a vegytan tudora, a m. kir. természettudományi társulat rendes tagja, a 4-ik osztály főnöke. Tanitá a természetrajzot az B. s a 6-ik, - a vegytant a 3-ik, 4-ik, 5-ik s 6-ik osztályban. A. vegytani szertár öre. li. A nem kötelezett tantárgyakra. l. Hauser Károly, reáltanodai tanár. Tanítá a mintázást. 2. Rösch Frigyes, reáltanodai tanár. Tanitá a francia nyelvet. 3. Stuppacher Lajos, reáltanodai tanár. Tanitá a gyorsirászatot. Saring J ó zs ef, tanodaszolga. W ab l Pál, vegytani szolga.

15 Előadott tantárgyak vázlata. Hit tan. a) Katholikusok számára: L os z t á l y. Az ember célja s halála. A hitvallás egyes ágazatai; az Isten és az anyaszentegyház parancsai. I os z t á l y. A szentségek. Az erény és keresztény tökélyesség. II o sz t á l y. Az ó szövetség. IV. os z t á l y. Az uj szövetség. V. o s z t á l y. Egyházi szertartástan. V os z t á l y. Az egyház története. b) Evangelikusok számára: és Il. os z t á 1 y. A s 7-ik parancsolat magyarázata. Ill. IV. V. o s z t á l y. Bevezető jegyzetek. A hit fogalma. Az istenröli tan. Az isten jelenléte s lénye, tökéletessége, egysége, szellemi természete s tulajdonai. Az isten viszonya a világhoz s az emberekhez. Az ember természete s meghatározása. A halhatatlanság tan~. c) Izraeliták számára : I II os z t á l y. Jeremias próféta 15 fejezete különös tekintettel a nyelvtani taglalásra. IV. V. os z t á l y. Jezaiás 12 fejezete különös tekintettel az utolsó próféták szellemére s nyelvezetére. Magyar nyelvtan. os z t á l y. (A. B.) Előism eretek, szóelemek, szótagok, beszédrészek és a nevragozá~ megisn1ertetése. A mondattanból: főmondat, egyszerü s bővitett 1nondat, melléklettel, kiegészítőve l s határozóval; az összetett mondat megismertetése. Olvas-

16 má.nyok, ezek elemzése, költenlények szavaltatása s irásbeh dolgozatok. Il. o sz t á l y. Az egyszerű s összetett monclatnak, nem különben a beszédrészeknek <iltalános isn1étlése. Az ip:ék ragozásáról általában. Olvasmányok elemzése, sza-valmányok és irá.sbeli dolgozatok. Ill. os z tá l y. A z igék ragozásának is1nétlése. A 1nonclat fö- s mellék részeinek vonzata. Az igemódok s idők viszonya. Szórencl.!'Iondn.t kötés. Önálló s összetett mondat. A függö mondatok röviditése. A helyesirás egyetenles szabályai. Polgári ügyiratok. Olvasmányok, szavalmányak s irásbeli dolgozatok. l V. o s z t á l y, Irálytaní alapszabályok s kép Jetek. Körmonda,tok. Irásmiinmnek. A költészet fogalma. A versnemek, lantos költemények, tanköltemény s. elbes zélő költenlények ismertetése. A görög s római hitregetan. Olvasmányok s ir(lsbeli dolgozatok. V. os z tjl y. A magyar nen1zeti irodalom története a kereszténység felvétele elötti időtől 1772-ig, ezen idösza.kok alatt lllegjelent nevezetesebb n1üvek isn1ertetése. A széptani föfogahnak n1agyaráázása. Irásbeli dolgozatok. V os z t á l y. A magyar ne1nzeti jrodalo1n története 1772-tőJ a legujabb időkig; irodaluli szemel vény ek is1nertetése. A széptani fogahnakról általában. frásbeli dolgoza.tok. Német nyelvtan. os z t {d y. (A. B.) Az alaktan. A mondattan általános Inegisrnertetése. A tő -, bővitett-, ~ összetett n1onclat. Ifelyesirá~. Ol vasmán y ok elernzése, válogatott darabok be tanulása. irásbeli szavalmányi gyakorlatok. I os z t~ ly. A nyelvtan ismétlése. A monclattanból: <:L tön1ondat ~ az egyszerü bővitett s összetett mondat tágasb ismertetése és a körmonclatok. Olvasmányok, szavalmctnyak s irásbeli dolgozatok. II o sz t á l y., Az alaktan s n1ondattan is1nétlése, iráspontozástan, irálytan, levelek, polgári ügyiratok, olvasmányok elemzése, válogatott darabok betanulása, szava.lmányok, helyesirási gya-, korlatok s irásbeli dolgozatok. 3

17 18 [V. os z t á l y. Az alaktan, mondattan, iráspontozástan ismétlése. Irálytaní gyakorlatok: levelek; irásmünemek. A költészet fogalmu., a versnemek és költemények is1nmtetése; 1negfelelö olvas1nányok, dolgozatok és szavalmányok. V. os z tá ly. A német irodalom története tárgyaltatott a 19-ik századig; az irodalmi szemelvények, széptani és tnüfaji fejtegetése volt folytonos napi renden, ctz egyes müdarabok beható taglalgatásával; szavalmányok s intsbeli dolgozatok. V os ztt'l ly. A nén1et irodalom története a 19-ik században a legujabb időkig ; az irodalmi szemelvények széptani és mütaji fejtegetése volt folytonos napi renden, az egyes miidarabok beha tó taglalgatásával szavn:l mányok s ir~sbeli dolgozatok. Földrajz és történelem. L o s z t á l y. (A. B.) A mennyiségtani és természettani földrajz lényegesb elemei. Az egyes világrészek és Magyarország általános n1egismertetése. Alkalmilag beszőtt történelini adatok. Térképek rajzolása. I os z tá l y. Az osztrák-magyar birodalo nl fö1d1eirása. Hauke Fr. szerint. Térképek rajzolása. II o s z t á l y. Magyarország történelme a 1nohá0.:Ü vés:úg. IV. os z t ál y. Az ó-kor történelme a nyugot romai birodalon1 megdülésig. V. os z tál y. A közép-kor történelme. V o sz t ál y. 1\tiagyarország oknyomozó történelme. Számtan. os z tá ly. (A. B.) A tizedes s:támrendszer. A négy alapmüvelet nevezetlen egész s:tárnokka1 és tizedes törtekkel A legfontosabb számolási el őnyök. Számolás egy- és többnevü egész számokkal és tizedes törtekkel. A számok oszthatósága s ennek ismertető jelei. A legnagyobb közös 1nérték és legkisebb közös többes. A közönséges törtek, és ezeknek átváltoztatása tizedes törtekké, ét:> tnegforditta különös tekintettel a szakaszos törtekre. A négy alapmüvelet közönséges törtekkel A tizedes törtek röviditett s:torzása és osztása. Egyszerü vi-

18 19 ~zonyok és arányok; az utóbbiak alkalmazása az egyszer-ü hármas szabályban. A hármas szabályra vonatkozó feladványok Illegfejtése az - arány InellözéséYel. (Kettős tétel számolása.) I os z t ál y. Az ellentett JJtennyiségek fogalma. Algebrai mennyiségek ar. ezekkeli négy müvelet többtagu képletekkel, ugyszinte a tört szán1itás. Hatvány es gyök-mennyiségek, s az ezekkeli négy n1üvelet. Csoportniatok tana. Összetett viszonyok és arán~tok. Hármas-, társasági-, vegyitési- s lánczszabály. Kam r~t? s határidő s7.árnit{t..;. Ka1natos kamat. Egyenl etek elmélete. nr. os z t á l y. Mértékek, sulyok s pénznemek, az ezekre vonatkozó fltváltoztatás a külföldieknek belföldiekre és tnegforditva.. A göngy, túlsúly, alkuszdíj, kam at, tőzsdij, bi1,tositás, nyereség és veszteség kiszámítása. A váltóis1ne rövid tana. Yáltó ké1nleti szán1o1ás. Az állampapirok és részvények kisz:'t mitása. Egyszerü és összetett küldelék fölvetése. Kereskedehni szánllák. Az egyszerü kereskedeltni és.ipari könyvvitel. ~1ennyiségtan. IV. os z t á l y. a) Betüszámtan. Bevezetésül: az egység és a. számképzés, számsor; a betü mint szám; n1ennyiségtani alaptételek (Axio1ne). Alapmüveletek feltétlen egész számokkal. A kivonás nrüvelete által szükségelt bövítése a számsornak. Algebrai egész számok s ezekkeli alapmüveletek. Az egész szán1ok oszthatósága. Legnagyobb közös n1érték és legkisebb kör.ös többes. Az osztás müvelete által szükségessé lett további bövítése az eredeti szá1nsornak. A törtszám érteln1emer.ése. Közönségesés tizedes törtek. Alapn1üvelr.tek törtekkel ]~gyszerü és összetett viszonyok s arányok elmélete. Az arány alkalmazása az egys~erü s összetett h{lrmas szabályba11. A z rln'myosztás és lánczszabály ellnélete az arány segélyével. Haht'Lnyozás müvelete és ennek megfordításai: a gyökvonás és logarolás.. Első foku egyenletek egy ismeretlennel és ezeknek gyakorlati alkall mazasa. b) Mértan. Bevezető elő ismeretek. Egyenes vonalak és 3*

19 .20 szögek. A háromszogek értelmezése és azoknak általános tula;jdonai. A háromszögek egybevágósága és ennek segélyével kimutatható különös tu lajdona.i. A négyszög értehnezése és cíltalános tulajdonságai. Az ogyenközény- és ferdényrő l s1.óló tételek. A sokszögek tulajdonai..\ n1érta.ni viszony és arány. Egyenes vonalak arányossága (az egyenközü ál:sze lők által eszközölt arányos osztás alapján.) A háron1szögek hasonlósága és az ebből folyó fontos tételek. A sokszögek hasonlóságáról Az egyenes vonalú sík ido1nok területeinek üsszehasonlit.ása és kiszámítása. A kör értehnezése. A pont, <L Z egyenes és a szög vonatkozással a körre. Két körnek eg~t J1l ft!=)hozi helyzete. Húr- éb érintő-sok s zög e le V. o s z t á l y. a) Betüsz.árntan. S~á1noltts i rnü veletek végszerütlen szárnokka.l. Szá.molá.si müveletek képzeleti és complex sz{unokkal. A négyozet ogyenietek tana. A négyzetes egyenletek megoldúsa háromszögtani függvényekkel ~iásodfoku határozott egy t~ uletek több is1neretlennel. Első és 1násodfoku hatá~'ozatlan egyenletek. Néhány fel s őbb és kiterőleges egyenlet. Szá1ntani és n1értani halad v!:lnyok. A mértani ha,ladványok alkahnazása kainatok ka1na~ja és járadékok szán1olásanál. b).jrjertau..a szögfüggvények és azok viszonylata~. A ; ík hár01nszögek n1egfej tése. A három szögtannak alkalmazása <l! körre és a gyakorlati ruértanra. A tönlötmértan legfontosabb tantételei leülönös tekintettel a, testek egybevágására és hasonlatosságára. A testek fölületeinek és köbtartalmának kiszátni tás a. Y os z i á l y. a) Betiiszdmtan. IIelycserélés - kapcsolás - változtatastan és ezeknek alkalmazasa. N e w ton kéttflgu tantételének bebizonyítása és alkalmazása. A valószinü:-)égi számolás elemei. b) 1llértau..A bet ü szánttannak a 1nértani föladván y ok 111egfejtésére való alkallnazása. Az első és rnásodfoku egyenletek alakítása. Derékszögú-, ferdeszögú- és sark-szegvényrendszer. A szegvények átalakitása. Az egyeues vonalnak &lentző ábrázolása. Sa,rkegyeulct az egyenes száu1úra. Két és háron1 egyenes vonal i.l síkball A 1násodrendlí. vonalak elen1ző (tbrázolása. A kör, kerülék, hajtalék s 1nonte.lék egyerletei. A~ érintő-, albrin tő-, deréklö- s alderéklőnek meghatározása. 'I'erületek kiszánütása.

---- - - - TLIBTLIIJOJrl. XI. Az í{.jusdg érdemsoroz afa. a-x. 187.3!4 tanév végén. XII. Statistikai kimutatás. III. Tantiri kar. l' I. Ipm tanoda..

---- - - - TLIBTLIIJOJrl. XI. Az í{.jusdg érdemsoroz afa. a-x. 187.3!4 tanév végén. XII. Statistikai kimutatás. III. Tantiri kar. l' I. Ipm tanoda.. SZAB. KIR. SOPRON V AROSA l " VALLAS FELEJZETI JELLEGNELKUL1 /lk /t'7! t',,,,, FO REAL T ANODAJANAK HATODIK ÉVI ÉRTESITŐJE Szerkeszté PALAMIN LEO, igazgató.... r;t..9..... SOPRON, 187 4. Nyomatott R eichard

Részletesebben

SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1900 1901. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR

SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1900 1901. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR A SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 900 90. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR SZÉKELY-UDVAFCHELYTT NYOMATOTT BECSEK D. FIA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Részletesebben

SZENT FERENCRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ KATH. NAGYGYMNASIUM ÉRDEMSOROZATA. l873 74-iki T A N É V B E N. EGERBEN. 1874.

SZENT FERENCRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ KATH. NAGYGYMNASIUM ÉRDEMSOROZATA. l873 74-iki T A N É V B E N. EGERBEN. 1874. A SZENT FERENCRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ G Y Ö N G Y Ö S V Á R O S I KATH. NAGYGYMNASIUM TANULÓ IFJUSÁGÁNAK ÉRDEMSOROZATA AZ l87374-iki T A N É V B E N. EGERBEN. NYOMATOTT A.Z ÉRSEKI LYCEUMI 1874. KÖNYVNYOMDÁBAN.

Részletesebben

(ZüricM Mon-isMa.) JVLÁJAI J S T V Á N T Ó L.

(ZüricM Mon-isMa.) JVLÁJAI J S T V Á N T Ó L. Gymnasialis és reális oktatás. (ZüricM Mon-isMa.) JVLÁJAI J S T V Á N T Ó L. A svájczi lelkészi kör, a mult nyáron, aug. hó 17 és 18-ik napjain St. Gallenben tartotta meg évi rendes közgyűlését. A gyűlés

Részletesebben

FŐGIMNÁZIUM '" A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. GÓBI IM RE AZ 1908/1909-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. BUDAPEST FRANKLIN- TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1909.

FŐGIMNÁZIUM ' A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. GÓBI IM RE AZ 1908/1909-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. BUDAPEST FRANKLIN- TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1909. A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. FŐGIMNÁZIUM '" É R T E S Í T Ő J E AZ 1908/1909-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI GÓBI IM RE IGAZGATÓ. BUDAPEST FRANKLIN- TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1909. A BUDAPESTI ÁG. H. EVANG.

Részletesebben

E R T E S T O J l. sopranyi ma~yar. kir. 6-ik évi , ' állami főj:eálisk:ola :1.890/9:1.. K özli : kir. igazgató. Sopron. y_ 1881.

E R T E S T O J l. sopranyi ma~yar. kir. 6-ik évi , ' állami főj:eálisk:ola :1.890/9:1.. K özli : kir. igazgató. Sopron. y_ 1881. A sopranyi mayar kir. áami főj:eáisk:oa, ' 6-ik évi /,, E R T E S T O J ' :1.890/9:1.. K özi : kir. igazgató. Sopron. y_ :Ny o mat o tt R c i c ha r d {' Litfn ss n á. 1881. Tartaom.. Az 1880/ 81. tanévben

Részletesebben

A pesti magyar olvasó-kabinet megalapítása és könyvállománya

A pesti magyar olvasó-kabinet megalapítása és könyvállománya LÉCES KÁROLY A pesti magyar olvasó-kabinet megalapítása és könyvállománya A XVIII. század magyar könyv- és könyvtárkultúrájának vizsgálata az utóbbi évtizedek során sok elvi megállapítással és adalékkal

Részletesebben

www.ungarn-in-berlin.de Magyar Egyesület Berlin e.v. Freundschaft e.v. Oranienburg zum 10jährigen Jubiläum und weiterhin ein erfolgreiches Wirken!

www.ungarn-in-berlin.de Magyar Egyesület Berlin e.v. Freundschaft e.v. Oranienburg zum 10jährigen Jubiläum und weiterhin ein erfolgreiches Wirken! www.ungarn-in-berlin.de 15. szám, ára: 1,50 euró 2002. november/december Magyar Egyesület Berlin e.v. Idei koncerteseményünk: Bródy János! Kockázatok És Mellékhatások 2002. november 9., Collgeium Hungaricum:

Részletesebben

Mit kívánnak a magyarországi roma közösségek? Was wünschen ungarische Roma-Gemeinschaften?

Mit kívánnak a magyarországi roma közösségek? Was wünschen ungarische Roma-Gemeinschaften? VI. évfolyam, 2014. 3. szám Tűzifa. Karácsony előtt mintegy 260 mázsa tűzifát adományozott a kiskundorozsmai Árpa utca és Búza utca által határolt városrészben élő nehéz sorsú roma családoknak a Szeged-Csanádi

Részletesebben

Nagykanizsa is pályázik

Nagykanizsa is pályázik IV. évfolyam, 2012. 4. szám Búcsú. Nagykanizsán is elbúcsúztatták dr. Koltai Dénest, a Pécsi Tudományegyetem leköszönt dékánját. Az ő nyitottságának eredményeként kezdődött meg a diplomát adó egyetemi

Részletesebben

ERDÉLYI MUZEUM AZ ERD. MUZEUM EGYLET IGAZG. VÁLASZTMÁNYA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI M. K. EGYET. TANÁR, A MUZ. EGTL. TITKÁRA, A M. TUD. AKAD. L. T.

ERDÉLYI MUZEUM AZ ERD. MUZEUM EGYLET IGAZG. VÁLASZTMÁNYA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI M. K. EGYET. TANÁR, A MUZ. EGTL. TITKÁRA, A M. TUD. AKAD. L. T. 3 sz. III. évfolyam. 1876 RDÉLYI UZU AZ RD. UZU GYLT IGAZG. VÁLASZTÁNYA GBÍZÁSÁBÓL SZRKSZTI FINÁLY HNRIK,. K. GYT. TANÁR, A UZ. GTL. TITKÁRA, A. TUD. AKAD. L. T. egjelen havonként. árczius 1. Ára évenként

Részletesebben

FŐGIMNÁZIUM A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. ÉRTESÍTŐJE GÓBI IMRE BUDAPEST. a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA

FŐGIMNÁZIUM A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. ÉRTESÍTŐJE GÓBI IMRE BUDAPEST. a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. KÖZZÉTESZI GÓBI IMRE IGAZGATÓ. BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1908. A BUDAPESTI ÁG. H. EVANG.

Részletesebben

Magyar Egyesület Berlin e.v.

Magyar Egyesület Berlin e.v. www.ungarn-in-berlin.de 13. szám, ára: 2 DM 2001. november/december Magyar Egyesület Berlin e.v. Jövő évi terveinkből Összejöveteleink helyéről, pontos dátumáról, valamint az esetleg bekövetkező változásokról

Részletesebben

Csak az oktatás segíthet. Nur Bildung hilft

Csak az oktatás segíthet. Nur Bildung hilft III. évfolyam, 2011. 4. szám Soha többé. A roma holokauszt áldozataira emlékeztek Nagykanizsán. A ckö 1994. óta minden évben megrendezi kegyeleti programját, arra emlékezve, hogy 1944. augusztus 2-ról

Részletesebben

AZ EGYKORI ORSZÁGOS TÉBOLYDA KELETKEZÉSÉNEK TÖRTÉNETE. A/fár az árpádházi királyok idejéből is találhatunk renclelkezeseket

AZ EGYKORI ORSZÁGOS TÉBOLYDA KELETKEZÉSÉNEK TÖRTÉNETE. A/fár az árpádházi királyok idejéből is találhatunk renclelkezeseket AZ EGYKORI ORSZÁGOS TÉBOLYDA KELETKEZÉSÉNEK TÖRTÉNETE írta: dr. ZSAKÓ ISTVÁN (Budapest) A/fár az árpádházi királyok idejéből is találhatunk renclelkezeseket az elmebajosok házasságkötésére, házasságfelbontására

Részletesebben

Ünnepi köszöntő. Grußwort. Magyar Egyesület Berlin e.v. XVI. évfoly. olyam 30. szám 2010. tavasz ára: 2,00 euró

Ünnepi köszöntő. Grußwort. Magyar Egyesület Berlin e.v. XVI. évfoly. olyam 30. szám 2010. tavasz ára: 2,00 euró XVI. évfoly olyam 30. szám 2010. tavasz ára: 2,00 euró Magyar Egyesület Berlin e.v. www.ungar.ungarn-in-ber n-in-berlin.de Grußwort des Botschafters der Republik Ungarn vom 16. April 2010 Lieber Herr Vorsitzender

Részletesebben

A PDF fájlok elektronikusan kereshetőek. A dokumentum használatával elfogadom az Europeana felhasználói szabályzatát.

A PDF fájlok elektronikusan kereshetőek. A dokumentum használatával elfogadom az Europeana felhasználói szabályzatát. A PDF fájlok elektronikusan kereshetőek. A dokumentum használatával elfogadom az Europeana felhasználói szabályzatát. MAfiYAR=ZSIDO SZEMLE. SZERKESZTI DR. B L A U L A J O S. -- HARMIN CN EGYEDIK ÉVFOLYAM.

Részletesebben

A TULAJDON BÖLCSELETE.

A TULAJDON BÖLCSELETE. A TULAJDON BÖLCSELETE. A Β U D Α Ρ Ε S Τ1 ΚIRÁLYI MAGYAR Τ U D Ο M Á Ν Υ- Ε G Υ Ε Τ Ε Μ Ε Ν PÁLYAKOSZOKÚT NYERT DOLGOZAT. ÍRTA: RÁDAI LAJOS. BUDAPEST, 1875. Κ ÓK A I LAJOS KÖNYVKERESKEDÉSE. NAGYSÁGOS D

Részletesebben

Európa természettudományi, főleg botanieus intézetei, múzeumai és kertjei.

Európa természettudományi, főleg botanieus intézetei, múzeumai és kertjei. Európa természettudományi, főleg botanieus intézetei, múzeumai és kertjei. DK. RlCHTKB A LADÁK-tói. XIII. Hamburg és a tudomány, botanikai intézményeire való különös tekintettel. Hamburg, a dúsgazdag hansa-város

Részletesebben

Magyar Egyesület e.v. Berlin

Magyar Egyesület e.v. Berlin 1996 március (2 szám) Magyar Egyesület e V Berlin LECTORJ SALUTEM Megvallom, furcsa érzés hivatalnokként élni abban a városban, ahol eddig csak magánemberként vagy íróként fordultam meg A helyzet különösségét

Részletesebben

Vorwort / El szó. A 2013-as nyári egyetem résztvev i

Vorwort / El szó. A 2013-as nyári egyetem résztvev i Vorwort / El szó Ez az újság az immár 22., Szombathelyen a 10. alkalommal megrendezett osztrák magyar nyári egyetem hallgatóinak és tanárainak közös munkája. A kiadvány bemutatja a kurzusok minden résztvev

Részletesebben

KNABEL VILMOS ÉLETMŰ-BIBUOGRÁHÁJA

KNABEL VILMOS ÉLETMŰ-BIBUOGRÁHÁJA KNABEL VILMOS ÉLETMŰ-BIBUOGRÁHÁJA SZEKSZÁRD 1989 KNÁBEL VILMOS ÉLETMŰ - BIBLIOGRÁFIÁJA Bonyhád kedves kis városkám - Te lettél második tanyám, gyújts egykor majd nyugvóhelyet, álmomban se felejtselek!

Részletesebben

RUDOLF STEINER UND DIE WALDORFSCHULEN

RUDOLF STEINER UND DIE WALDORFSCHULEN CHANCEN RUDOLF STEINER UND DIE WALDORFSCHULEN S. 73 BERUFE Welche Schattenseite die Frauenquote gerade für die Frauen selbst haben kann, zeigen die Erfahrungen anderer Länder S. 89 LESERBRIEFE S. 90 DIE

Részletesebben

2. A SAJTÓ ÉS AZ KOLÁK

2. A SAJTÓ ÉS AZ KOLÁK 2. A SAJTÓ ÉS AZ KOLÁK Nem csekély mértékben befolyásolja az állampolgárok mûveltségét, és nem ritkán bõ hasznot szerez számukra azoknak az eseményeknek az ismerete, melyek nap-mint nap történnek a földkerekség

Részletesebben

BÁNSÁGI ÁHÍTAT T. Székely László Czank Gábor

BÁNSÁGI ÁHÍTAT T. Székely László Czank Gábor BÁNSÁGI ÁHÍTAT T. Székely László Czank Gábor SZEGEDI VALLÁSI NÉPRAJZI KÖNYVTÁR BIBLIOTHECA RELIGIONIS POPULARIS SZEGEDIENSIS 41. A VALLÁSI KULTÚRAKUTATÁS KÖNYVEI 9. Szerkeszti/Redigit: Barna Gábor MTA-SZTE

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ BÉKÉS-CSABAI ÁGOST. HITV. EVANG. REAL-GYMNASIÜiRÓL. . v v. - y. ------- 'zz3ooo(xx3m& GYULÁN, dobay J ános könyvnyomdája. MDCCCLXXn.

ÉRTESÍTŐ BÉKÉS-CSABAI ÁGOST. HITV. EVANG. REAL-GYMNASIÜiRÓL. . v v. - y. ------- 'zz3ooo(xx3m& GYULÁN, dobay J ános könyvnyomdája. MDCCCLXXn. ÉRTESÍTŐ BÉKÉS-CSABAI ÁGOST. HITV. EVANG. REAL-GYMNASIÜiRÓL 1871. v v. - y ^ ------- 'zz3ooo(xx3m& GYULÁN, dobay J ános könyvnyomdája. MDCCCLXXn. REV M l «TARTALOM I. Jelentés az 187 2-ik tanévről. II.

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA JOGTÖRTÉNETI ALPROGRAM KORSÓSNÉ DELACASSE KRISZTINA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA JOGTÖRTÉNETI ALPROGRAM KORSÓSNÉ DELACASSE KRISZTINA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA JOGTÖRTÉNETI ALPROGRAM KORSÓSNÉ DELACASSE KRISZTINA AZ ÜGYVÉDI AUTONÓMIÁK LÉTREJÖTTE ÉS MŰKÖDÉSÜK MEGKEZDÉSE MAGYARORSZÁGON A POLGÁRI KORSZAKBAN

Részletesebben

Egy lépés előre. Az Expak workshopon többek között kiderült: az addig felkeresett cégek nem rendelkeztek esélyegyenlőségi

Egy lépés előre. Az Expak workshopon többek között kiderült: az addig felkeresett cégek nem rendelkeztek esélyegyenlőségi II. évfolyam, 1. szám 2010. szeptember Egy lépés előre. Az Expak workshopon többek között kiderült: az addig felkeresett cégek nem rendelkeztek esélyegyenlőségi tervvel. (8. old.) Ein Schritt vorwärts.

Részletesebben

Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost. Hírlevél. Téma: Berufsorientierung. www (wer wählt wie)? egész életen át tartó tanulás program

Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost. Hírlevél. Téma: Berufsorientierung. www (wer wählt wie)? egész életen át tartó tanulás program Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost 2013 Hírlevél Infobrief Téma: Berufsorientierung www (wer wählt wie)? Ki Hogyan Választ? egész életen át tartó tanulás program Comenius Régió 2012 2014 Téma:

Részletesebben