lk /~4 Szab. kir. évi-értesuvénye SOPRON FŰREÁL-TANODÁJÁNAK hitfelekezeti j elle[ nélküli - város /~ tanévröl. negyedik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "lk /~4 Szab. kir. évi-értesuvénye SOPRON FŰREÁL-TANODÁJÁNAK hitfelekezeti j elle[ nélküli - város 187 1 /~ tanévröl. negyedik"

Átírás

1 lk /~4 Szab. kir. SOPRON város hitfelekezeti j elle[ nélküli - FŰREÁL-TANODÁJÁNAK ' negyedik évi-értesuvénye ' - az /~ tanévröl. S JP~on. Nyomatott Reichard Ádolfuál 1872.

2 "rartalom. &. Történeti adatok a soproni förealtanodáról az t 87!. Lap 4 B. Tamiri kar C. 1,anterv D. Tanszerek E. Tótévök F. a) A tanulóli összes kimutatása b) A tanulók nevjeg.vzéke G. 'fudósitás

3 A. Adalék a sopro11i főreáltanoda történetél1ez Intézetünknél jelen tanévben a hatodik osztály nyittatván meg, két tanári állomás betöltése vált szükségessé. Sz. kir. Sopron város nernes tanácsa ennek következtében a mennyiségtani s természetrajzi tanszékre hírdetett pályázatot s ezen állomások elnyeréseért folyamodók meglehetős sz{unából az előbbire Hahnenkatnp Rudolf tanárjelöltet, mig az utóbbira Sajóhelyi Frigyest választá meg, mely választás a nm. közoktatási m. kir. ministeriumnak aug. 2-án kelt s szárn alatt rendeletével, elfogadtatott, s e városi reáltanodánál mindketten mint helyettes tanárok meg is erösitettek. Sajóhelyi Frigyes ur azonban, a választás által reá ruházott állomásról, beállott körülményei s akadályai miatt lemondott, s ennek következtében Udvardy Ignác ur taná1~elölt, a fennevezett második tanszékre mint helyettes tanár egy évre 1negválasztatott. A tanodának más nemű szükségletét is kiegészité a nemes városi község tanács, Inidön ugyanis év oktober 3-án tartott gyülésében, főleg a vegytani dolgozó terein számára, egy szolgának alkalmaztatását engedélyezé. A jelen tanévben beírott tanulók száma ismét növekedett, úgy-

4 A. Beit1 ag zur Geschichte der Oedenburger Oberrealschula 1871/ 2. Da im laufenden Schuljahre die sechste Klasse in's L Jben gerufen wurde, so ist die N eubesetzung zweier Lehrerstellen zur N o th wen d igkeit geworden. Die löbliche General-Versam1nlung der k. Freistadt Oedenburg hat in Folge dessen zur Besetzung der Lehrkanzel für lltlathematik und Naturgeschichte den Concurs ausgeschrieben, und von den in ziemlicher Anzahl eingeschrittenen Competenten für erste Stelle elen L ehramtskandidaten Herrn Rudolf Hahnenkamp, für die zweite Herrn Friedrich Sajóhelyi gewablt, welebe Wahl auch durch das h. k. ung. 1\tiinisterium für Cuitus und Unterricht mit Erlass vom 2. August 1871, Z , derart genehmigt wurde, dass beide Herren als Supplerrten an der hiesigen Oberrealschule bestatigt worderr sind. Herr Friedrich Sajóhelyi hat jedoch die, durch diese Wahl ihm übertrn.gene Lehrerstelle aus Rücksicht inzwischen eingetretener Umstande und Hindernisse zurückgelegt und es ist in Folge dessen der Lehranltskandidat Herr Ignaz Udvardy auf ein Jahr zum Supplenten für obgenanntes Lehrfach gew ahlt worden. Auch einern anderem Beaürfnisse der Schule ist durch die löbl. General-Versammiung Rechnung getragerr worden, da in der am 3. October 1871 abgehaltenen Sitzung die Austellung eines Dieners, vorwiegend zu den Arbeiten im ebernischen Laboratorium genehmigt worden ist. Die Zahl der im abgelaufenen Schuljahre eingeschriebenen Schüler wuchs abennals, so dass wir 278 Schüler in den gesamm-

5 6 annyirá, hogy Összes iskoláinkban 278 tanulót kelle tanítanunk, kik között csak 6 magántanuló volt. Különösen nagy volt a növekedés az 1-ső s 2-dik osztályban, midőn t. i. az elsőbe 102, a másodikba pedig 72 tanuló íratta be magát. Az első osztály tanulóinak jelentékeny száma elkerülhetlen szükséggé tette azt, hogy ez osztály két párhuzamos osztálylyá szakíttassék ; a második osztály tanulóival is éppen ez történt a szabadkézi, mértani rajz és a szépirási órákban, s valóban örömest tánitattuk volna a tanítványokat más tantárgyakban is ily párhuzamos osztályban, hogy igy a tananyagat könnyebb modon elvégezhessük, ha ezt a tanerők s tantermek hiánya ki vihatetlenné nem tette volna. A legnyomasztóbb szükségletnek ez évre elég tétetett ugyan, az iskolai épülethez u jonan kapcsolt termek - nernkül ön ben egy eddig más célra alkalmazott helyiségnek átváltoztatása által, mely he1yiség vegytani tanszabául s vegytani szerek s készletek fenntartásául rendeltetett ; de a tanszo bák elosztásánál követett eljárás, melyszerint a reáltanadának a földszinti s tl második emeleten lévő helyiségek adattak, a fegyelem kt~ zelését rendkivül megnehezité, sőt mondjuk lehetetlenné tette, s igy ezen felosztás szerencsétlennek nevezhető ; s 1nost is azon óhajnak adok kifejezést: vajha a nemes város közönsége e nagy bajon a kivánt s neveléstani szempontból szükségessé vált módon, mielőbb segitene. R ogy ezen intézet n1agas feladatának mii1den tekintetben megfelelhessen, a nemes város közönsége nagylelküleg nevezetes összeget: 3000 ftot. ajánlott fel a célból, hogy ezen tennészettani, mértani s vegytani szerek vásároltassanak, s 1nég a jelen tanévben mint segédszerek használtathassana,k. Ha tovább figyelemre méltatjuk azt is, hogy az iskolai épülethez csatolt uj építmény, a vegytannak szánt helyiség átidomitasa, -. s az ez~n terembe szükségelt butorok megrendelése, - nem különben a többi uj tantennek be-

6 ton KlasRen zu unterric.hten hatten, unter welchen sich nur sechs Privatschüler befanden. Besonders war der Zudrang in die erste und zweite Klasse gross, da in die erste Klasse 102, in die zweite Klasse a ber 72 Schüler eingeschriebe.n wurden. Die bedeutende Anzahl der Schüler der ersten Klasse machte es abermals zur unbedingten Nothwendigkeit, dass dieselben in zwei Parallelklassen getrennt werden mussten ; auch die Schüler der zweiten Klasse sind im Freienhandzeichnen, im geometrischen Zeichrren und Schönschreiben in zwei Parallelklassen getrennt worden, und gerne hatten wir diese Schüler, urn den Lehrstoff leichter bewaltigen, die Disciplin sorgfaltiger handhaben zu können, auch in den übrigen Unterrichtsgegenstanden in zwei voustandig getrennten Abtheilungen un terrichtet, wenn nicht der Mangel an Unterricbts-Lokalitaten und an Lehrkraft dies undurchführbar gernacht hatte. Durch den neu aufgeführten Zu bau zu1n Schulgebaude, sowie durch die Adaptirung eines zu anderen Zwecke:q bisher vt rwendeten Lokales, zum Unterrichts-Locale für Chemie, und zur Aufbewahrung der ebernischen Apparate und Chemicalien ist zwar deru clringendsten Bedürfnisse für dieses.jahr abgeholfen worden ; der bei Vertheilung der Unterrichts-Lokalitaten eingeschlagene Yorgang jedoch, durch welchen der Realschnie die im ebenerdigen Trakte und im zw eiten Stockwerke beiindlichen Schullokale zugewiesen worden sind, 1nuss, da hiedurch die Handhabung der Disciplin ausserst erschwert, ja beinahe unmöglich gernacht wurde, als ein unglücklicher bezeichnet werden, und ich muss auch bier dein Wunsche Ausdruck verleihen, dass diesem Uebelstande durch die löbl. Stadtgemeinde die erwünschte und aus padagogischen GrundsMzen unbedingt nothwendig gewordene Abhilfe geleistet werde. Damit diese A.nstalt in die Lage gesetzt werde, ihrp-r hohen Aufgabe, nach jeder Richtung entsprechen zu können, ist von Seite der löbl. Stadtgerneinde der namhafte Betrag von 3000 fi. ö. w.?:nr A.nschaffung der ausgewiesenen physicalischen, geometrischen und ebernisch en App fl..rate grossmüthig bewilliget worden, weh he Apparate altch schorr im laufenden Sc~uljahre in Benützung ge~ nommen wurden. Wird hier noch in's A.uge gefasst, class durch den aufgeführten NeuLau, durch Adaptirung des Unterri ~hts-lokales für Chemie, durch Anschaffung der Einrichtungsstückr. tur dieses Lokale, sowie für die iihrigen neu aufgeführten Hörsalr. die löblicbe

7 8 butorzása által a legcélszerübben gondoskodott, ugy az e célra szánt áldozat, mind rendkivüli jeleztetik A könyvtár gazdagitása nev-ezetes szakmunkák megrendelése által történt, részint a tanítványok beíratásánál fizetendő "könyvtári illetmény;', részint a magántanujók által fizeten dő iskola pénzilleték által, mely mindíg e célra fordittatik Az intézet ez évben is különféle oldalakról mint ezt a jóltevők kimutatása.. bizonyítja, nevezetes ajándékokban részesült, melyek által egyrészt a tanszerek gazdagitása segittetett elö, másrészt néhány szegény sorsu tanuló nevezetes segélydíjban részesült. Először a helybeli Takarékpénztár tek. rész vényeseit kell ismét emlitenem, kik tennészettani készletek megszerzésére ez évben is 200 ftot. adományoztak, 1nely összegről azonban, miu tán az illetö készletek n1ég mindeddig meg nem érkeztek s nem leltároztattak, csak a jövő iskolai értesitvény fog kiv{tnt kimutatást adni. Igy tovább intézetünk több nemes keblü pártfogója s barátja, kiknek nevei a jóltevők jegyzékében emlittetnek meg, részint könyvek, részint külön nemü tanszerek adományozása által intézetünk oltárára el nem muló áldozatot hoztak. Szegényebb, s az anyagiak gondjaival keservesen harcoló ifjak különféle helyekről nevezetes adományokban is tészesültek már, Ini által lehetövé tétetik nekik tanulmányi illetményeiket s szükségleteiket födözniök. Mindenekelött itt városunk azon nemes keblű egyéneiről kell őszinte elismerésem nyilatkozatával megemlékeznem, kik ajánlatomra néhány szegény ifjut, alsóbb osztályokat látogató gyermekeik 1nellé mint Correpetitort alkalmaztak, s igy nemcsak gyermekeiket, hanem még az illető ifjakat is részeltették abban, hogy a tudományos törekvés tövisteli pályáján a vett s adományozott segélylyel a kitüzött célhoz könyebben eljuthassanak Városunk nemes közönségének nagylelküségét is meg kell továbbá emlitenem, midőn t. i. ez évben is 9 szegényebb, de szorgalmas ifjut a tandíj fizetése alól felmentett.

8 Stadt-Commune auf d1e zweckentsprechendste \Veise gesorgt hat, so muss das hiefür gebracbte Opfer, als ausserordentlicbes bezeichnet werde n. Zur Bereieberung der Bibliothek sind bedeutende Fa.chwerke ano eschafft worden wozu der beim Eiuschreiben der Schüler erzielte o ' Bibliotheksbeitrag, sowie der durch die Privatschüler entrichtete Schulgeldbetrag von 690 fl. ö. W. verwendet worden ist. Auch in diesem Jahre sind von verschiedenen Seiten, wie dies das Verzeichniss der 'vvohlthater ausweiset, der Austal t namhafte Spenden zugeflossen, wodurch einerseits eine Bereieberung der Lehrmittel bewerkstelligt, andererseits aber einigen armen Schülern eine anerkennenswerthe Unterstützung zu Theil geworden i ~ t. In erster Reihe muss ich hier wiederum die Herren Actionare der hiesigcn Sparkassa anfübren, die n,uch im heurigen Jahre den Betrag von 200 fl. ő. 'N. zur Arrschaffung physicalischer Apparate widmeten, über welche, da diese Apparate bis jetzt noch nicht eingelangt und inventirt worden sind, das PrC'gramm des nachsten Schuljahres die erwünschte Nachweisung liefern wird. So haben weiter mehrere warmfühlende Freunde und Gönner unserer Anstalt, deren Namen im Verzeichnisse der Wohlthater aufgeíührt erscheinen, theils Bücher, theils Lehrmittel verschiedener Art auf den Altar dieser Bildungsstatte als unvergangliches Opfer niedergelegt. Aermeren, und Init den Sorgen des Tages bitter kampfenden Jünglingen sind auch von verschiedenen Seiten namhaftere Unterstützung~n zugeflossen, wodurch es denseiben möglich gemaeht wurde, die Bedürfnisse ihrer drückenden Studientage decken zu können. Vor Allem muss ich hier derjenigen edlen ~Ienschenfreunde unserer hiesigen Stadtgemeinde Init dem Ausdruck meiner aufrichtigsten Anerkennung gedenken, die auf meine Anempfehlung so manchen armen Jüngling z um Correpetito r ihrer, die niede1 en Klassen besuchenden Kinder wahlten, und sowohl ihren Kindern selbst, als auch den gewab.lten Correpetitoren die ~1öglichkeit gebaten haben, auf der dor.aenvollen Bahn wissenscbaftlichen Strebens durch die erhaltene und gebotene Unterstützung leichter zum gesteckten Ziele gelangen zu können. So muss ich weiter der J\llu-, - nificenz der hi esigen löbl. Stadtgemeinde erwahnen, die auch im heurigen Schuljahre 9 armere, aber strebsame Schüleí"' von der Entrichtung des Schulgeldes befreite. 2

9 1Ö N em hallgathatom ei. továbbá ama tényt, hogy Ro senfeld ]j. asszonyság, a szerencsétlenül.. kimult Roserrfeld Jakab itteni nagykereskedő özvegye, két szegény mózes vallásu tanulóért az évi tandijt 30 fttal tette le, s azon retnénynék nyujtott kilátást, hogy e tanintézet szegény tanulóiról a jövőben mé.g nevezetesebb módon fog gondoskodni. De nem hagyhatom emlités nélkül azt sem, hogy Spitzer A. ~ ur, az itteni leszámitoló bank igazgatója, ismét 12 ftot jutt~tott kezeimhez oly célból, hogy azt egy mózes vallásu szegény sorsu tanulónak átadja1n ; s azon igéretet teve, hogy rövid idő mulva egy oly összeget fog letenni ajándékul, melynek kamatjaiból három különféle vallásfelekezetű tanuló, egy-egy a fennevezett összeggel megfelelő ösztöndijban részesitessék. Egy 1nás örvendetes eseményről is hivatva érzem itt nyilatkozni. A n. m. közoktatási s vallási m. kir. ministerium okt. 17-én 25,116. sz. alatt kelt intézményével főreáltanodánk tanári testületét arra szólitá fel, nem volna-e hajlandó a tanári kar a téli hónapok tartama alatt népszerű előadásokat tartani azon tantár- ~ gyakból, melyek városunk s a vidék szükségleteinek s folglalkozás módjának leginkább megfelelnek. A tanári kar hat tagja a telszólitásnak megfelelni késznek nyilatkozott, s ennek következtében évi dec. l-től már. végeig a gyakorlati számtanból összekötve az egyszerü könyvvitellel, a földrajzból, a magyar s német nyelvből, a természet- s vegytanból az esteli órákban 7-9-ig naponta előadásokat tartott, mely előadások némelyike igen szép számu közönségnek örvendhetett. Végül közzé teszem még ama tényt, hogy e lefolyt tanévben a felsöbb osztályok tanulói a magyar irályban s a szóbeli előadás- - ban való. tökéletesítés elérése végett egyletet alakítottak, továbbá a zenében s énekben való kiképzés végett kört alkottak, mely egyletek mint a tökélyesség felé való iparkodás örvendeztető jelei örömmel fogadtattak, melyek azonban csak a jövőben lesznek képesek gyümölcseiket a nyilványosság előtt bemutatni.

10 .. So kann ich den Umstand hier nicht mit Stillschweigen übergehen, dass Frau E. Rosenfeld, die Witwe des unglücklich verstorbeneu Herrn Jakob Rosenfeld, gewesenen hiesigen Grosshandlers, für zwei arme Schüler mosaischer Religion den Schulgeldbetrag mit 30 fl. ö. W. erlegte, und zu der zuversichtlichen Hoffnung Aussieht bot, für arme Sch ül er dieser Austalt in Hinkunft noch auf nachdrücklichere Weise sorgen ~u wollen. So kann ich ferner auch das nicht unberührt ]assen, dass Herr A. M. Spitzer, Director der hiesigen Escompte-Bank abermals den Betrag von 12 fl. ö. W. zur Betheiligung eines armen Schülers mosaischer Religion mir mit der Zusicherung zukommen liess, in kürzester Zeit ein Capital der Austalt widmen zu wollen, von dessen Ertragnisse drei Schüler verschiedener Confession je mit einern der obigen Summe entsprechenden Stipendium betheiligt werden sollen. Ein weiteres freudiges Ereigniss fühle ich micb auch verpflichtet, hier zu erwahnen. Das h. k. ung. Ministerium für Cultus und Unterricht hat mittels Erlasses vom 17. Oktober v. J., Z an den Lehrkörper der hies. Oberrealschule die Aufi'orderung gerichtet, dass derselbe wahrend der Dauer der Wintermonate popu Hire Vortrage aus denjenigen Wissenschaften halten möge, welebe dem Bedürfnisse und der Beschaftigung der Bewohner unserer Stadt und ihrer Umgebung entsprechen. Sechs Mitglieder des Lehrkörpers erklarten sich hierauf berei t, der gestellten Aufforderung zu entsprecben, und es sind in Folge dessen vom l. Dezember v. J. bis Eude Marz 1872 aus dem practischen Rechneu in Verhindung mit Buchführung, aus der Geographie, der ungarischen und deutschen Sl_Jrttühe, aus der Physik und Ohemie die Vortrage in den Abendsstunden taglich von 7 bis 9 Uhr gebalten worden, von welchen mehrere einer ausserordentlich regen Theilnahme sich erfreuten. Zum Scblusse will ich n ur noch die Thatsache zur aligemeinen Kenntniss bringen, dass im abgelaufenen Schuljahre von den Schülern der oberen Klassen ein Verein zur Vervollkommnung in der ungarischen Stylistik und im mündlichen Vortrage gegründet, ein Kranzchen zur.a usbildung in der Musik und im Gesang gebildet worden ist, welches Streben der Schüler nach Vervollkommnung auch in den freien Künsten als ein freudiges Zeichen begrüsst wurde, welches aber erst in der Zukunft die Früchte der Oeffentlichkeit darzulegen vermögen dürfte. 2* 11

11 A költő szavai s_zerint: "Az élet kosz&rujában söte~.j~v~!~~nek is kell lenni", in~ézetünk e lefolyt t~névben a sors keserü csapásaitól nom maradhatott szabad. E sötét levelek közé számítom mindenek előtt a halál hataimának kiméletlen müvét növendékeink sorában. ~rriután az iskolai év kezdetén lllindjárt, az L B. osztály tanulóját Gróf Vasquez Ödönt fájdalmas hagymázban övéi közül a halál kiragadta, nem kimélt meg minket ijesztő kezével al iskolai év végén se1n, ruert éppen az iskolai év befejeztb elött néhány nappal Kollár Géza VI-ik s Vérfy Tamás V-ik osztályu tanulókat, kik 1nindketten nlindeddig intézetünk diszeül szolgáltak, s tanárjaik teljes megelégedését kiérdemelni képesek voltak, megmagyarázhatlan s tern1észetellenes módon az élők közül kiszakitá. Iskolai évünk koszoruja más sötét leveleket is tartalmaz. A tanári kar ez évben vala először ama kellemetlen helyzetben, hogy néhány tanulót részint feltünő. hanyagság, részint megbocsáthatatlan durvaság miatt az intézetből eltávo1itott, nehogy gonosz példájok által iskola társaikra káros befolyást gyakorolhassanak

12 N acb den W orten des Dichters: "Au ch dunkle B latter will der Kranz des Lebens," konnte unsere Anstalt im abgelaufenen Jahre nicht von allen herben Schicksalsschlagen befreit bleiben. Zu diesen dunklen Blattern rechne ich vor Allem das schonungslose Wirken der ~Iacht des Todes in den ReihAn unserer Zöglinge. Nachderu gleich mit Eeginn des Schuljahres der Schüler der a) Classe Edmund Graf Vasquez nach schmerzlichem typhösen Leiden dem Kreise der Seinigen entrissen worden ist, versehoute uns der Tod mit seiner Schreckenshand auch gegen das Ende des Schuljalu es nicht, da er uns in den letzten Tagen des Schuljahres die Schüle r Geyza Kollár der V und Thomas V érfy der V. Klasse, welch' beide '" Schüler bisher zur Zierde der Austalt gereichten, und die voliste Zufriedenheit ihrer Lehrer zu erringerr in der Lage waren, auf unerklarliche und unnatürlicbe vveise entrissen hat. Auch noch andere dunkle Blattex weiset der Kranz unseres letzten Schuljahres aus. Der Lehrkörper war in diesem Jahre zum erstenmale in die unangenehme Nothwendigkeit versetzt, tl!eils wegen störender Nachlassigkeit, theils wegen unverzeihlicher Rvhheit einzelne Schüler aus der Austalt zu verweisen, um nicht durch ihr böses Beispiel einen nachtheiligen Einfluss auf ihre Mitschüler ausüben zu lassen. 1~

13 14 B. Tanári. kar. A kötelezett tantárgyakra. l. Bach Nándor, okleveles 1nérnök a m. kir. tennészet tudományi társulat rendes tagja, a 3-ik osztály főnöke. Tanítá : A mértant a 2-ik, - az építészettant s építészeti rajzot a 3-ik, - az ábrázoló mértant a 4-ik, 5-ik s 6-ik, s a géptant a 6-ik osztályban. A,mértani, építészettani és géptaní szertárak öre. 2. Divald József, segédtanár, az A. osztály főnöke. rranitá: A magyar nyelvet az B, - a német nyelvet az A, s a 2-ik, - és a földrajzot az L A, s a 2-ik osztályban. 3. Elias Miksa, okleveles rabbi, a helybeli izraelita elemi tanoda rendes tanitója; a reáltanoda mozes vallásu összes tanulóinak hittanára. 4. Freytag Győző, evang. lelkész; a reáltanoda evang. vallásu öszszes tanulóinak hittanára. 5. Fuchs Pál, a m. kir. természettudományi társulat s az országos középtanodai tanár egylet rendes tagja, a 6-ik osztály főnöke. Tanítá a természettant a 2-ik, a mennyi~égtant s természettant az 5-ik s 6-dik osztályban. A természettani szert ar ' ore. " 5. Hahnenkamp Rezső. Tanítá : Az L B. osztályban a szépirást; az A. és B. osztályban a számtant, és a 4-dik osztályban a mennyiségtant. J elen tanévben tanácskozmányi jegyző volt. 7. Hauser Károly, tanítá a szabad kézi rajzot á 2-ik, 3-ik, 4-ik, 5-ik és 6-ik osztályban. A szabad kézi raj~tanitáshoz való tanszerek őre. 8. Kövesdi Ignác, az országos középtanodai tanár egylet, s m. k. természettudományi társulat rendes tagja, az 5-ik osztály főnöke.., Tanitá: A magyar nyelvet s irodalom történetet a 3-ik, 4-ik. 5-ik és 6-ik, s a szépirást a 2-ik (A. B.) osztályokban. 9. Kriegler MiháJy, győr-egyházmegyei áldozár, sopron-káptalani -segédlelkész; a reáltanoda r. kath. vallásu összes tanulóinak hittanára.,

14 l O. Rösch Frigyes, a 2-ik osztály főnöke. T ani tá : A mértant s mértani rajzot az L (A. B.), a számtant a 2-ik, - a számtant, váltó-ismét, egyszerü könyvvitelt és szépirást a 3-ik oszt4lyban. Az intezet összes tanulóit a testgyakorlatban is oktatá Stuppacher Lajos, a buda-pesti gyorsíró egylet s a bécsi központi gyorsirászati egylet levelező-~ a m. kir. természettudományi társulat s az országos középtanodai tanár egylet randes tagja, az B. osztály főnöke. Tanit-á: A német nyelvet s irodalmat a 3-ik, 4-ik, 5-ik s 6-ik ; -- a német nyelvet s földrajzot az B. osztályban. 12. Udvardy Ignác, helyettes tanár, a m. kir. természettudományi társulat rendes tagja. T ani tá: A magyar nyelvet, természetrajzot és szépirást az A, - a magyar nyelvet a l 2-ik, - a természetrajzot a 4-ik s 5-ik osztályban. A ter-, mészetraj zi szértár ő re. 13. illber Mátyás, ez évi igazgató : az országos közeptanodai tanár egylet rendes tagja. Tan i tá: A történelmet a 3-ik, 4-ik, 5-ik s 6-ik osztályban. 14. Wallner Ignac, a vegytan tudora, a m. kir. természettudományi társulat rendes tagja, a 4-ik osztály főnöke. Tanitá a természetrajzot az B. s a 6-ik, - a vegytant a 3-ik, 4-ik, 5-ik s 6-ik osztályban. A. vegytani szertár öre. li. A nem kötelezett tantárgyakra. l. Hauser Károly, reáltanodai tanár. Tanítá a mintázást. 2. Rösch Frigyes, reáltanodai tanár. Tanitá a francia nyelvet. 3. Stuppacher Lajos, reáltanodai tanár. Tanitá a gyorsirászatot. Saring J ó zs ef, tanodaszolga. W ab l Pál, vegytani szolga.

15 Előadott tantárgyak vázlata. Hit tan. a) Katholikusok számára: L os z t á l y. Az ember célja s halála. A hitvallás egyes ágazatai; az Isten és az anyaszentegyház parancsai. I os z t á l y. A szentségek. Az erény és keresztény tökélyesség. II o sz t á l y. Az ó szövetség. IV. os z t á l y. Az uj szövetség. V. o s z t á l y. Egyházi szertartástan. V os z t á l y. Az egyház története. b) Evangelikusok számára: és Il. os z t á 1 y. A s 7-ik parancsolat magyarázata. Ill. IV. V. o s z t á l y. Bevezető jegyzetek. A hit fogalma. Az istenröli tan. Az isten jelenléte s lénye, tökéletessége, egysége, szellemi természete s tulajdonai. Az isten viszonya a világhoz s az emberekhez. Az ember természete s meghatározása. A halhatatlanság tan~. c) Izraeliták számára : I II os z t á l y. Jeremias próféta 15 fejezete különös tekintettel a nyelvtani taglalásra. IV. V. os z t á l y. Jezaiás 12 fejezete különös tekintettel az utolsó próféták szellemére s nyelvezetére. Magyar nyelvtan. os z t á l y. (A. B.) Előism eretek, szóelemek, szótagok, beszédrészek és a nevragozá~ megisn1ertetése. A mondattanból: főmondat, egyszerü s bővitett 1nondat, melléklettel, kiegészítőve l s határozóval; az összetett mondat megismertetése. Olvas-

16 má.nyok, ezek elemzése, költenlények szavaltatása s irásbeh dolgozatok. Il. o sz t á l y. Az egyszerű s összetett monclatnak, nem különben a beszédrészeknek <iltalános isn1étlése. Az ip:ék ragozásáról általában. Olvasmányok elemzése, sza-valmányok és irá.sbeli dolgozatok. Ill. os z tá l y. A z igék ragozásának is1nétlése. A 1nonclat fö- s mellék részeinek vonzata. Az igemódok s idők viszonya. Szórencl.!'Iondn.t kötés. Önálló s összetett mondat. A függö mondatok röviditése. A helyesirás egyetenles szabályai. Polgári ügyiratok. Olvasmányok, szavalmányak s irásbeli dolgozatok. l V. o s z t á l y, Irálytaní alapszabályok s kép Jetek. Körmonda,tok. Irásmiinmnek. A költészet fogalma. A versnemek, lantos költemények, tanköltemény s. elbes zélő költenlények ismertetése. A görög s római hitregetan. Olvasmányok s ir(lsbeli dolgozatok. V. os z tjl y. A magyar nen1zeti irodalom története a kereszténység felvétele elötti időtől 1772-ig, ezen idösza.kok alatt lllegjelent nevezetesebb n1üvek isn1ertetése. A széptani föfogahnak n1agyaráázása. Irásbeli dolgozatok. V os z t á l y. A magyar ne1nzeti jrodalo1n története 1772-tőJ a legujabb időkig; irodaluli szemel vény ek is1nertetése. A széptani fogahnakról általában. frásbeli dolgoza.tok. Német nyelvtan. os z t {d y. (A. B.) Az alaktan. A mondattan általános Inegisrnertetése. A tő -, bővitett-, ~ összetett n1onclat. Ifelyesirá~. Ol vasmán y ok elernzése, válogatott darabok be tanulása. irásbeli szavalmányi gyakorlatok. I os z t~ ly. A nyelvtan ismétlése. A monclattanból: <:L tön1ondat ~ az egyszerü bővitett s összetett mondat tágasb ismertetése és a körmonclatok. Olvasmányok, szavalmctnyak s irásbeli dolgozatok. II o sz t á l y., Az alaktan s n1ondattan is1nétlése, iráspontozástan, irálytan, levelek, polgári ügyiratok, olvasmányok elemzése, válogatott darabok betanulása, szava.lmányok, helyesirási gya-, korlatok s irásbeli dolgozatok. 3

17 18 [V. os z t á l y. Az alaktan, mondattan, iráspontozástan ismétlése. Irálytaní gyakorlatok: levelek; irásmünemek. A költészet fogalmu., a versnemek és költemények is1nmtetése; 1negfelelö olvas1nányok, dolgozatok és szavalmányok. V. os z tá ly. A német irodalom története tárgyaltatott a 19-ik századig; az irodalmi szemelvények, széptani és tnüfaji fejtegetése volt folytonos napi renden, ctz egyes müdarabok beható taglalgatásával; szavalmányok s intsbeli dolgozatok. V os ztt'l ly. A nén1et irodalom története a 19-ik században a legujabb időkig ; az irodalmi szemelvények széptani és mütaji fejtegetése volt folytonos napi renden, az egyes miidarabok beha tó taglalgatásával szavn:l mányok s ir~sbeli dolgozatok. Földrajz és történelem. L o s z t á l y. (A. B.) A mennyiségtani és természettani földrajz lényegesb elemei. Az egyes világrészek és Magyarország általános n1egismertetése. Alkalmilag beszőtt történelini adatok. Térképek rajzolása. I os z tá l y. Az osztrák-magyar birodalo nl fö1d1eirása. Hauke Fr. szerint. Térképek rajzolása. II o s z t á l y. Magyarország történelme a 1nohá0.:Ü vés:úg. IV. os z t ál y. Az ó-kor történelme a nyugot romai birodalon1 megdülésig. V. os z tál y. A közép-kor történelme. V o sz t ál y. 1\tiagyarország oknyomozó történelme. Számtan. os z tá ly. (A. B.) A tizedes s:támrendszer. A négy alapmüvelet nevezetlen egész s:tárnokka1 és tizedes törtekkel A legfontosabb számolási el őnyök. Számolás egy- és többnevü egész számokkal és tizedes törtekkel. A számok oszthatósága s ennek ismertető jelei. A legnagyobb közös 1nérték és legkisebb közös többes. A közönséges törtek, és ezeknek átváltoztatása tizedes törtekké, ét:> tnegforditta különös tekintettel a szakaszos törtekre. A négy alapmüvelet közönséges törtekkel A tizedes törtek röviditett s:torzása és osztása. Egyszerü vi-

18 19 ~zonyok és arányok; az utóbbiak alkalmazása az egyszer-ü hármas szabályban. A hármas szabályra vonatkozó feladványok Illegfejtése az - arány InellözéséYel. (Kettős tétel számolása.) I os z t ál y. Az ellentett JJtennyiségek fogalma. Algebrai mennyiségek ar. ezekkeli négy müvelet többtagu képletekkel, ugyszinte a tört szán1itás. Hatvány es gyök-mennyiségek, s az ezekkeli négy n1üvelet. Csoportniatok tana. Összetett viszonyok és arán~tok. Hármas-, társasági-, vegyitési- s lánczszabály. Kam r~t? s határidő s7.árnit{t..;. Ka1natos kamat. Egyenl etek elmélete. nr. os z t á l y. Mértékek, sulyok s pénznemek, az ezekre vonatkozó fltváltoztatás a külföldieknek belföldiekre és tnegforditva.. A göngy, túlsúly, alkuszdíj, kam at, tőzsdij, bi1,tositás, nyereség és veszteség kiszámítása. A váltóis1ne rövid tana. Yáltó ké1nleti szán1o1ás. Az állampapirok és részvények kisz:'t mitása. Egyszerü és összetett küldelék fölvetése. Kereskedehni szánllák. Az egyszerü kereskedeltni és.ipari könyvvitel. ~1ennyiségtan. IV. os z t á l y. a) Betüszámtan. Bevezetésül: az egység és a. számképzés, számsor; a betü mint szám; n1ennyiségtani alaptételek (Axio1ne). Alapmüveletek feltétlen egész számokkal. A kivonás nrüvelete által szükségelt bövítése a számsornak. Algebrai egész számok s ezekkeli alapmüveletek. Az egész szán1ok oszthatósága. Legnagyobb közös n1érték és legkisebb kör.ös többes. Az osztás müvelete által szükségessé lett további bövítése az eredeti szá1nsornak. A törtszám érteln1emer.ése. Közönségesés tizedes törtek. Alapn1üvelr.tek törtekkel ]~gyszerü és összetett viszonyok s arányok elmélete. Az arány alkalmazása az egys~erü s összetett h{lrmas szabályba11. A z rln'myosztás és lánczszabály ellnélete az arány segélyével. Haht'Lnyozás müvelete és ennek megfordításai: a gyökvonás és logarolás.. Első foku egyenletek egy ismeretlennel és ezeknek gyakorlati alkall mazasa. b) Mértan. Bevezető elő ismeretek. Egyenes vonalak és 3*

19 .20 szögek. A háromszogek értelmezése és azoknak általános tula;jdonai. A háromszögek egybevágósága és ennek segélyével kimutatható különös tu lajdona.i. A négyszög értehnezése és cíltalános tulajdonságai. Az ogyenközény- és ferdényrő l s1.óló tételek. A sokszögek tulajdonai..\ n1érta.ni viszony és arány. Egyenes vonalak arányossága (az egyenközü ál:sze lők által eszközölt arányos osztás alapján.) A háron1szögek hasonlósága és az ebből folyó fontos tételek. A sokszögek hasonlóságáról Az egyenes vonalú sík ido1nok területeinek üsszehasonlit.ása és kiszámítása. A kör értehnezése. A pont, <L Z egyenes és a szög vonatkozással a körre. Két körnek eg~t J1l ft!=)hozi helyzete. Húr- éb érintő-sok s zög e le V. o s z t á l y. a) Betüsz.árntan. S~á1noltts i rnü veletek végszerütlen szárnokka.l. Szá.molá.si müveletek képzeleti és complex sz{unokkal. A négyozet ogyenietek tana. A négyzetes egyenletek megoldúsa háromszögtani függvényekkel ~iásodfoku határozott egy t~ uletek több is1neretlennel. Első és 1násodfoku hatá~'ozatlan egyenletek. Néhány fel s őbb és kiterőleges egyenlet. Szá1ntani és n1értani halad v!:lnyok. A mértani ha,ladványok alkahnazása kainatok ka1na~ja és járadékok szán1olásanál. b).jrjertau..a szögfüggvények és azok viszonylata~. A ; ík hár01nszögek n1egfej tése. A három szögtannak alkalmazása <l! körre és a gyakorlati ruértanra. A tönlötmértan legfontosabb tantételei leülönös tekintettel a, testek egybevágására és hasonlatosságára. A testek fölületeinek és köbtartalmának kiszátni tás a. Y os z i á l y. a) Betiiszdmtan. IIelycserélés - kapcsolás - változtatastan és ezeknek alkalmazasa. N e w ton kéttflgu tantételének bebizonyítása és alkalmazása. A valószinü:-)égi számolás elemei. b) 1llértau..A bet ü szánttannak a 1nértani föladván y ok 111egfejtésére való alkallnazása. Az első és rnásodfoku egyenletek alakítása. Derékszögú-, ferdeszögú- és sark-szegvényrendszer. A szegvények átalakitása. Az egyeues vonalnak &lentző ábrázolása. Sa,rkegyeulct az egyenes száu1úra. Két és háron1 egyenes vonal i.l síkball A 1násodrendlí. vonalak elen1ző (tbrázolása. A kör, kerülék, hajtalék s 1nonte.lék egyerletei. A~ érintő-, albrin tő-, deréklö- s alderéklőnek meghatározása. 'I'erületek kiszánütása.

20 Mértan és mértani rajz. T. os z t á l y. (A. B.) A mértan alapvonalai. kapcsolatban a mértr.ni alakok rajzolásával kizárólag szabad kézzel. A szögletes idomok, kör és kerüléknek tana folytonos tekintettel a gyakorlatra és az életben előforduló tárgyak felfogásán-t és rajzolására. A bebizonyító 1nértan legfontosabb tantételei s azoknak bebizonyitásai. IT. os z t [Í l y. (A. B.) A sikok területének kiszámítása; a kör és annak összefüggése a rendes hur és érintő sokszöggel Kúpmetszeti vonalak. Tömörmértan. A testek fölületének és tötnörségének kiszámítása és a hálózat szerkesztése. Rajz. Egybevágóság. ldon1ok átváltoztatása és osztása. Sokszögek és görbe vonalak szerkesztése. l U. o s z tál y. Épités ~etta.u. Egyszerü épületek ajkatrészeinek nlegismertetése. Gazdasági épületek. Költségvetés. ly. osztá.ly. Ábrázoló mértan és rajz. Szerkesztéstan.. A vetülettan elen1ei. Pont, vonal és sík n1eghatározása. Testek származása. l V. os zt ~Lly. Abrázoló mértan és rajz. Egyenes lapok által bezárt testek. Görbe felületü és forgási testek keletkezésének elmél l lete. Athatás. Arnyéktan. VL os z tá ly. 'rctvlattan. Az alapszabályok megállapitása a le ira ti mértan segélyével. Géptan. Petzval után. Természetrajz. osztály A. A tern1észet három országa. Az érdekesebb állati szervek rövid leü ása. Az állatoknak osztályzása, az osztályok jellemzése, és az ezekbe tartozó nevezetesebb állatok leirása. A növények természetrajza. A növények egyszerü és összetett szerveinek megismertetése, a növények osztályozása, és az egyes osztályokban el őfo rdul ó nevezetesebb növények részletes leit ása. Az ásványok főbb tu lajdonságai. Az érdekesebb ásványok jelle1nzése és leirása. os z t ál y. (B.) a) Állattan. Bevezetés az általános tern1észetrajzba. A legfontosabb adatok az eurber boncz- és élettanából Az ál la tok osztályozása és jelle1nzése, nemkülönben a legfon tosabb s leginkább használt fajoknak leirása.. 'U

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849)

Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849) 17 Ferenc Jozsef 2007 01.qxd 8/25/08 2:54 AM Page 113 Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849) 608 608. Dukát (Au) 1848 Körmöcbánya /Kremnitz/ Av: V FERD MAGY H T ORSZ -KIRÁLYA ERD N FEJED álló király

Részletesebben

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem.

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Kedves olvasó, vasárnap, május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Bárki ingyenesen részt vehet: 11:00 h - 15:00 h - 17:00 h - 19:00 h - 21:00 h- Ha valaki személyes fölhívással

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Találkozó az általános iskolákkal Október 4.

Találkozó az általános iskolákkal Október 4. Találkozó az általános iskolákkal 2012. Október 4. Témák Változások a felvételiben Német nyelvi verseny Adatok kérése Felvételi 1. Kevés információ-bizonytalanság Nem lesz tehetséggondozó felvételi, csak

Részletesebben

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC A budai vár 1687. és 1696. évi helyszínrajzai Tanulmányunkban három vártérképet ismertetünk. Haüy 1687- ben készített térképét, amelyen a házak egy a térképhez tartozó francia

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Önrész biztosítása a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Auf Grund meiner jahrzehntelangen Erfahrungen kann die Schule die Einbeziehung der Schüler und durch sie auch der Eltern

Részletesebben

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Idöpont: Szombat 24.10.2009 Verseny helye: Medence: Idömérés: Fedett uszoda Simmering A -1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße/ Florian

Részletesebben

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203)

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Aufgaben Feladatok: Stellennummer

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS Egy rendhagyó múzeum születése és fejlődése bontakozik ki az alábbi írásból. Létrejöttét, céljait tekintve olyan igény kielégítésére

Részletesebben

1900 körüli városlodi étkészlet

1900 körüli városlodi étkészlet 1900 körüli városlodi étkészlet SERGŐ ERZSÉBET Korábban is volt a Vendéglátóipári Múzeumban olyan, étkészletegyüttesek gyűjtésére irányuló tendencia, hogy a kiállításokon terítékeket lehessen bemutatnunk.

Részletesebben

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám Benkő Attila 14. Névmások típusai és ragozása II. 14.1. A melléknévi birtokos névmás ragozása A birtokos névmás ragozása megegyezik az ein, eine, ein, illetve a kein, keine, kein határozatlan névelők ragozásával.

Részletesebben

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS élete 56-dik, tanársága 26-dik évében december hó 9-kén, reggeli 4 órakor meghalt. Az eddig országszerte köztudomásúvá lett gyászos esemény, melynek

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE Földrajz német nyelven középszint 0623 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA MITTLERE STUFE SCHRIFTLICHE ABITURPRÜFUNG JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi Irrtümer 6 A szövegek Egy érdekes könyv komoly vitát váltott ki. A vita arról folyt, hogy valóban emelik-e a dohányzás és a dohányosok az egészségügyi költségeket, mint ahogy sokan gondolják. Két professzor

Részletesebben

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények NÉMET NYELV Célok és feladatok A nyelvoktatás célja a kommunikatív kompetencia kialakítása, azaz a tanuló képessé tétele arra, hogy idegen nyelvű környezetben képes legyen megoldani felmerülő problémáit,

Részletesebben

Diákok tanárszerepben

Diákok tanárszerepben Diákok tanárszerepben Tanulás tanítása és kooperatív tanulási formák projektnap A 9. évfolyam osztályai 2014. szeptember 22-én projektnapon vettek részt. Intézményünkben a kooperatív munkaformák formák

Részletesebben

10. Die Modalverben A módbeli segédigék

10. Die Modalverben A módbeli segédigék 10. 10. Die Modalverben A segédigékkel kifejezhetjük, milyen a viszonyunk a cselekvéshez: akarjuk, szeretnénk, tudjuk stb. Általában egy fôigével együtt használjuk ôket a mondatban. Seit 2 Jahren kann

Részletesebben

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján 8. évfolyam A 8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű, a Közös európai referenciakeret alapján alapszintű és ezen belül minimumszintű nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. A 8. évfolyamon folytatódó

Részletesebben

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN BENCZE ZOLTÁN EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN 1990-ben a Hadtörténeti Múzeum udvarán, a IV. Béla kori városfal tornyától nyugatra egy feljáró építésének munkálatai során lehetőség

Részletesebben

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11.

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld Budaörs: 25 Jahre Partnerscha 8 11. Mai 2014 Kevés olyan testvérvárosi kapcsolat létezik, amelynek enynyire mélyek

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) 20 p./ Értékelő: kód A rendelkezésre álló idő 30 perc. Ez a Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

Zenei tábor Bózsva

Zenei tábor Bózsva Zenei tábor Bózsva 2015 Sopran Alt Tenor Bass Con moto q = 69 Wa Éb Wa Éb Wa Éb Wa Éb chet redj chet redj chet redj chet redj Paulus, N 15. Choral auf! em auf! em auf! em auf! em ruft ber, ruft ber, ruft

Részletesebben

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN írta: KÁRPÁTI ENDRE (Budapest) 1876 őszén a Rókus-kórház szülészeti osztályának fiatal segédorvosa megrázó

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV Osztályozóvizsga 9.-10. évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV 9. évfolyam írásbeli: 1. könyv - W-Frage - Aussage : Ich heiße/ich bin - Personalpronomen: ich, du, er.. - Verbkonjugation (ich. du.

Részletesebben

Látogatás a Heti Válasznál

Látogatás a Heti Válasznál Látogatás a Heti Válasznál Ulicsák Eszter (7.a) Mindenki belegondolhatott már, hogy ki is a mi szeretett újságunk és kedvenc cikkünk szülőanyja, de még inkább, hogy hogyan alkotnak egy hét alatt egy izgalmas,

Részletesebben

FOGLALKOZÁSTERV KOMPARATION DER ADJEKTIVE. Melléknév fokozás. 1. rész I. VORENTLASTUNG

FOGLALKOZÁSTERV KOMPARATION DER ADJEKTIVE. Melléknév fokozás. 1. rész I. VORENTLASTUNG FOGLALKOZÁSTERV A foglalkozás célja a melléknév fokozásának megtanítása és begyakoroltatása a kiskunmajsai Tomori Pál Gimnázium ún. 10.ABC1 csoportjában. Ez az elnevezés azt jelenti, hogy az intézményben

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola német Évfolyam: 1. Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: szóbeli, írásbeli írásbeli: a tanult témakörökhöz

Részletesebben

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen - Finden Wo kann ich finden? Nach dem Weg zur fragen Hol találom a?... ein Zimmer zu vermieten?... kiadó szoba? Art der... ein Hostel?...hostel? Art der... ein Hotel?... egy hotel? Art der... eine Frühstückspension?...bed

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 1.forduló

Részletesebben

Wirtschaftsdeutsch. Aufgabenmuster

Wirtschaftsdeutsch. Aufgabenmuster BGF NYTK Wirtschaftsdeutsch Aufgabenmuster B2 Schreiben 50 Minuten 20 Punkte FÜR DIE LÖSUNG DER AUFGABE BENUTZEN SIE DAS LÖSUNGSBLATT! (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz használt megoldási

Részletesebben

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA INVEST ENGLISH NYELVISKOLA 1147 BUDAPEST, Lovász utca 7. [XIV. kerület] +36 20 583 2208 info@investenglish.hu www.investenglish.hu NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA TARTALOM I. ELSŐ SZINT... 2 II. MÁSODIK

Részletesebben

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 Zielgruppe Schüler von 9 bis 10 Jahren Autorinnen Kuszman Nóra, Némethné Gálvölgyi Mária, Sárvári Tünde A kiadvány KHF/334-5/2009 engedélyszámon

Részletesebben

I. Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre!

I. Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre! I. Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre! Immer mehr Bürger lehnen die Sommerzeit ab Der Widerstand gegen

Részletesebben

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje Óra Anyagegység Kötelező választott Wiederholung 1. Die Schulferien sind zu Ende. Der Herbst ist da! Was brauchen wir dieses Jahr? 2. Ein Tag im Sommer. Was hast du im Sommer gemacht? 3. Meine Familie

Részletesebben

WiR gratulieren GRATULÁLUNK!

WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Reflexmat Seit der Gründung im Jahre 2000 steht der Name CaSaDa für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und fitness. WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Mit dem Kauf dieser Fußreflexzonen-Matte haben sie

Részletesebben

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése 1 NT-56544 KON-TKT 4 TNMENETJVSLT Lektion 1 - Familienleben Óra Takt címe 1-3. z élet stációi, Glücksmomente egy patchwork, ill. egy modern (mini) család működése 4-6. Typisch Mann, typisch Frau? 7-9.

Részletesebben

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez (Angaben zum Erbscheinantrag) A kérdõív kérdéseire adott válaszok fontosak az örökösödési bizonyítvánnyal kapcsolatban lefolytatandó tárgyaláshoz.

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Können Sie mir bitte helfen? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e

Részletesebben

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök ÓRATERV A pedagógus neve: dr. Horváth Beáta Éva Műveltségi terület: Idegen nyelvek (Élő idegen nyelvek) Tantárgy: Német nyelv Osztály: 12/C Nyelvi előkészítő osztály Az óra témája: Zukunftspläne, Interview

Részletesebben

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai NÉMET KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ I. KURZUS Tantárgyód: Óraszám : N_ITH4, B_it001_1 heti 2x2 Számonkérési típus: folyamatos Értékelés módja: Tanszék neve:

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 3.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 3.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 3.forduló

Részletesebben

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik bis Präpositionen mit Akkusativ -ig (időben, térben) Ich bleibe bis nächsten Sonntag hier. Bis hierher gibt es keine Fragen. (DE: Gehen Sie bis zur Ecke.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL

JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL amely készült 2011. szeptember 22-én, 19.00 órakor a Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Vezetőségi ülésén. Helyszín: CHSH Dezső, 1011 Budapest,

Részletesebben

Meghívó a 10. Ottokar Havlik emlékére rendezett nemzetközi úszó versenyre (21. Nemzetközi schwechati ifjúsági verseny)

Meghívó a 10. Ottokar Havlik emlékére rendezett nemzetközi úszó versenyre (21. Nemzetközi schwechati ifjúsági verseny) Meghívó a 10. Ottokar Havlik emlékére rendezett nemzetközi úszó versenyre (21. Nemzetközi schwechati ifjúsági verseny) Idöpont: A verseny helye: Medence adatai: Idömérés: 2010. Március 20. Szombat és 2009.

Részletesebben

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉSEK VIZSGÁLÓ ÁLLOMÁSA Prüfstelle für Explosionsgeschützte Betriebsmittel 1/5 Ungarn, 1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2-4. tel/fax: 36 1 250 1720 E-mail: bkiex@elender.hu (1) EK-TípusVizsgálati

Részletesebben

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai Az igénylést benyújtó személy neve és keresztneve Name und der antragstellenden Person Családi pótlék sz. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Külföld melléklet német családi pótlék igényléséhez, dátum:.. olyan személyek

Részletesebben

Szülést megkönnyítő módosulás a Spalax hungaricus hungaricus Nhrg. medencéjén

Szülést megkönnyítő módosulás a Spalax hungaricus hungaricus Nhrg. medencéjén Szülést megkönnyítő módosulás a Spalax hungaricus hungaricus Nhrg. medencéjén írta : S z u n y o g h y János, Budapest A T e r m é s z e t t u d o m á n y i Társulat egykori Állattani Szakosztályának 405.

Részletesebben

11. Kormányzói levél, 2014. május

11. Kormányzói levél, 2014. május Sólyom Bódog Kormányzó 2013 / 2014 Éld meg a Rotaryt, változtass meg életeket RC Szekszárd /Ron D. Burton/ 11. Kormányzói levél, 2014. május Kedves Barátaim! Minden Rotary év legnagyobb központi, és egyúttal

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

A tanóra megbeszélésének folyamata

A tanóra megbeszélésének folyamata A tanóra megbeszélésének folyamata I. A tanítók az önértékelési szempontok alapján összefoglalják és értékelik a tanórán végzett munkájukat II. A hallgatótársak kérdéseket tesznek fel a látottakkal kapcsolatban

Részletesebben

NÉMET TESTVÉRISKOLÁNK DIÁKJAINAK LÁTOGATÁSA BESUCH DER SCHÜLER UNSERER DEUTSCHEN PARTNERSCHULE

NÉMET TESTVÉRISKOLÁNK DIÁKJAINAK LÁTOGATÁSA BESUCH DER SCHÜLER UNSERER DEUTSCHEN PARTNERSCHULE 2010. 09.28 10. 05. Mit is érdemes tudni Magyarországról? És melyek a leghasznosabb magyar szavak? Ezeket is megtudhatták a német diákok a Dobóban. Emellett iskolánk technikai felszereltsége kápráztatta

Részletesebben

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Ordne die Wörter aufgrund des Textes!

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Ordne die Wörter aufgrund des Textes! A. V. A házunk Hol van a ház? A Petőfi utcában. Hány óra (van)? Öt óra (van). Hol vannak a gyerekek? A szobában. B. Zsuzsa: A Petőfi utcában van a házunk. A házban négy szoba van. Egy nappali, egy hálószoba

Részletesebben

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem!

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ha úgy hozza az élet, hogy irány Németország, Ausztria vagy Svájc, mert ott könnyebbnek látod az életet, akkor állásinterjúra akkor is

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N Tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, klubtagokat, oktatási

Részletesebben

Lakásbérlés EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD. Los, auf geht's! Sznopek Martin

Lakásbérlés EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD.  Los, auf geht's! Sznopek Martin Lakásbérlés A mai ajándékanyagodban egy párbeszéden keresztül kapsz segítséget német nyelvterületen való lakásbérléshez. Ebben a pdf-ben megtalálod az ajándékanyagod szövegét és pár oldalnyi tudnivalót

Részletesebben

Alumínium bejárati ajtók Modell családokról általában. Tartalomjegyzék

Alumínium bejárati ajtók Modell családokról általában. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Modell megnevezések széria P00 széria P00 széria P300 széria P400 3 széria P500 3 Méretfüggő kivitelek 3 Díszítő elemek iránya 4 Nemesacél lizénák 4 Fa dekor 5 Beton design 6 Szín logika

Részletesebben

A FELTALÁLÓI LÉPÉS KÖVETELMÉNYE A HASZNÁLATI MINTAOLTALMI JOGBAN

A FELTALÁLÓI LÉPÉS KÖVETELMÉNYE A HASZNÁLATI MINTAOLTALMI JOGBAN Dr. Markó József: [1] A FELTALÁLÓI LÉPÉS KÖVETELMÉNYE A HASZNÁLATI MINTAOLTALMI JOGBAN T A R T A L O M 1. Bevezető. 2 2. Nemzetközi kitekintő. 2 Oldal 2.1. Ausztria 2 2.2. Dánia és Spanyolország 3 2.3.

Részletesebben

ÜZEMELTETÉS : 18 l /100 km. 2.2-3.9 l /100 km. Skoda / Toyota Prius. Magyar Építőkémia és Vakolatszövetség

ÜZEMELTETÉS : 18 l /100 km. 2.2-3.9 l /100 km. Skoda / Toyota Prius. Magyar Építőkémia és Vakolatszövetség ÜZEMELTETÉS : 18 l /100 km 2.2-3.9 l /100 km Skoda / Toyota Prius Magyar Építőkémia és Vakolatszövetség ÉPÜLETKATEGÓRIÁK : Magyar Építőkémia és Vakolatszövetség HŐSZIGETELETLEN ÉP. : 1995-ÖS RENDELET

Részletesebben

Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt

Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt. DK Workshop Zukunftsorientierte Fahrrinnenparameter für die Wasserstraße Donau Budapest 29.09.2010. Attila Bencsik Europäische Fluß-Seetransport

Részletesebben

Eine Projektarbeit im Rahmen von Interkulturalität und Zweisprachigkeit der 3. Klassen - NMS / HS Oberpullendorf Schuljahr 2008/09

Eine Projektarbeit im Rahmen von Interkulturalität und Zweisprachigkeit der 3. Klassen - NMS / HS Oberpullendorf Schuljahr 2008/09 Eine Projektarbeit im Rahmen von Interkulturalität und Zweisprachigkeit der 3. Klassen - NMS / HS Oberpullendorf Schuljahr 28/9 Zum Projekt Interkulturalität und Mehrsprachigkeit Auch im Schuljahr 28/9

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9. DK-kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67

Tartalomjegyzék. Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9. DK-kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67 Tartalomjegyzék Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9 -kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67 -kiselosztók 138-197 63 A-ig, 3-54 osztásegység, IP 54-65 Elosztószekrények ajtóval 198-277 250 A-ig,

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

Grenzerfahrungen. Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába

Grenzerfahrungen. Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába Grenzerfahrungen Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába Von Studienrat Richard Guth / Guth Richard német nyelvi

Részletesebben

MAGYAR JOGTUDÓSOK MAGYAR. Hamza Gábor IV. ELTE EÖTVÖS KIADÓ

MAGYAR JOGTUDÓSOK MAGYAR. Hamza Gábor IV. ELTE EÖTVÖS KIADÓ Ungarische Rechtsgelehrte IV. Az olvasó a kiemelkedő magyar (magyarországi) jogtudósok életét és munkásságát bemutató sorozat negyedik kötetét tartja kezében. A sorozat első kötete 1999-ben, a második

Részletesebben

MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK

MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Quattromed IV-S MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Ergonomische Massage mit WohlfühlgARAntie ERGONÓMIKUS MASSZÁZS A KÉNYELEMÉRZÉS GARANCIÁJÁVAL QUATTROMED IV-s MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Unsere Wirbelsäule

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda.

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda. LOGÓ 2 szín felhasználás PANTONE 143C PANTONE COOL Gray 11 Egy lekerekített hatszög formában a Probox P-betűje erősíti a márka nevét, megjegyezhetőségét. A forma térbeliségre utaló perspektívikus megjelenítése

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

2016. március Suli-Harsona REJT VICCEK VÉNY BŐRÁPOLÁS

2016. március Suli-Harsona REJT VICCEK VÉNY BŐRÁPOLÁS 2 0 1 6. m á r c i us S ul i - H a r s o n a V IC C E K S Á L O P Á R Ő B REJ TV É NY A k t uá l i t á s o k N a g y L a j o s ki r á l y Nagy Lajos királyunk 1326. márc. 5-én született Visegrádon. 1382.

Részletesebben

NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM NÉMET IDEGEN NYELV

NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM NÉMET IDEGEN NYELV NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Gilbertné Domonyi Eszter, Illésné Márin Éva, Kincses Mihályné Knipl Andrea, Kurdi Gabriella, Petriné Bugán Barbara, Szántó Bernadett NÉMET IDEGEN NYELV 4. ÉVFOLYAM Célok

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Nyelvismereti teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Nyelvismereti teszt Alapfok (B1) Nyelvismereti teszt 20 p./ Értékelő: kód A nyelvismereti és az olvasott szövegértés teszt megoldására együttesen rendelkezésre álló idő 50 perc. Írja a válaszokat a lap alján található megoldólapra! A

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Tudna segíteni? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Beszélsz angolul? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e angolul Beszélsz

Részletesebben

Bevándorlás Dokumentumok

Bevándorlás Dokumentumok - Általános Wo kann ich das Formular für finden? Űrlap holléte felőli érdeklődés Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt? Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?

Részletesebben

Német nyelv Általános Iskola

Német nyelv Általános Iskola Német nyelv Általános Iskola 5. évfolyam Vizsga típusa: - írásbeli vizsga Követelmények, témakörök: - szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Az éves tananyag alapján összeállított feladatlap Témakörök:

Részletesebben

Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni.

Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni. Zárójelentés Kutatási beszámoló Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni. A tervet időközben ugyan

Részletesebben

Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50

Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50 BGF NYTK B2 Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50 Aufgabenmuster Schreiben Minuten 20 Punkte FÜR DIE LÖSUNG DER AUFGABE BENUTZEN SIE DAS LÖSUNGSBLATT! (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 8. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. A dolgozatok

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 4.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 4.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 4.forduló

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Utazás Szállás. Szállás - Keresés. Szállás - Foglalás. Útbaigazítás kérése. ... kiadó szoba?... ein Zimmer zu vermieten? szállásfajta.

Utazás Szállás. Szállás - Keresés. Szállás - Foglalás. Útbaigazítás kérése. ... kiadó szoba?... ein Zimmer zu vermieten? szállásfajta. - Keresés Hol találom a? Útbaigazítás kérése Wo kann ich finden?... kiadó szoba?... ein Zimmer zu vermieten?...hostel?... ein Hostel?... egy hotel?... ein Hotel?...bed and breakfast?...kemping? Milyenek

Részletesebben

BALOGH BÉLA, PUTNOK ÉS HARMAC TÖRTÉNETÍRÓJA

BALOGH BÉLA, PUTNOK ÉS HARMAC TÖRTÉNETÍRÓJA BALOGH BÉLA, PUTNOK ÉS HARMAC TÖRTÉNETÍRÓJA BODNÁR MÓNIKA Balogh Béla nevével először debreceni egyetemistaként találkoztam, mikor a néprajzi tanszék hallgatójaként részt vettem az akkor induló Gömör-kutatásban.

Részletesebben

NÉMET NYELV VIZSGAANYAG. 9. évfolyam

NÉMET NYELV VIZSGAANYAG. 9. évfolyam NÉMET NYELV VIZSGAANYAG 9. évfolyam 1. Wortschatz der 1-11. Lektionen in dem Buch Start!Neu + Arbeitsheft+ kiegészítő 2. Themen und Dialoge: 1. Begrüßungen, Vorstellungen 2. Familie 3. Essen und Trinken

Részletesebben

6. évfolyam Német nyelv

6. évfolyam Német nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Német nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet német nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

bab.la Kifejezések: Személyes Jókívánságok német-német

bab.la Kifejezések: Személyes Jókívánságok német-német Jókívánságok : Házasság Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen

Részletesebben

A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN

A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIX/1. (2011) pp. 107 117 A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN I. A fontosabb államelleni bűncselekmények és ezek elhatárolása Az 1878-as

Részletesebben

Kedves Barátom! Köszönöm és gratulálok, hogy megvásároltad ezt az anyagot! A következő 26 oldalon az alábbiakat találod:

Kedves Barátom! Köszönöm és gratulálok, hogy megvásároltad ezt az anyagot! A következő 26 oldalon az alábbiakat találod: Kedves Barátom! Köszönöm és gratulálok, hogy megvásároltad ezt az anyagot! A következő 26 oldalon az alábbiakat találod: Bevezetés Mondattani alapismeretek 1. ige sein ( van, létezik ) 2. ige werden (

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

BF Projekte. Oggau am Neusiedler See Österreich

BF Projekte. Oggau am Neusiedler See Österreich BF Projekte Oggau am Neusiedler See Österreich 4 Stern Superior Hotel PANNONIA RESIDENZ mit Medical SPA AQUA PARK mit Tages SPA Einrichtung SENIORENRESIDENZ OAU Exklusives betreutes Wohnen UID: ATU64382929

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító ME-III.1./1 2 Azonosító: Változatszám : Érvényesség kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK-DC-2013 2013. 09. 01. MATEMATIKA

Részletesebben