ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (melléklet)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (melléklet)"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (melléklet) A jelen Mellékletben vagy a Bérleti szerződésben foglaltak nem teljesítése, illetve megszegése esetén Bérbeadó ( Bérbeadó ) jogosult a gépjármű bérbeadására létrejött Bérleti Szerződést ( Bérleti Szerződés ) azonnali hatállyal felmondani és a Bérleti szerződés tárgyát képező gépjárművet ( Gépjármű ) előzetes figyelmeztetés nélkül a birtokába venni. Bérbeadó előbbi eljárásával összefüggésben, Bérlőt ( Bérlő ) illetve a Gépjármű használatára jogosult személyt ( Használó ), birtokvédelem nem illeti meg, továbbá Bérbeadó ezen eljárása nem tekinthető tilos önhatalomnak. Bérbeadó nem tartozik felelősséggel, a Gépjárműben az előzőek szerinti birtokbavételkor fellelhető, a Bérlő és a Használó, vagy valamely harmadik személy tulajdonát képező dolgokban bekövetkezett károkért. A Bérbeadó felmondását nem köteles írásban megküldeni a Bérlőnek, a felmondás a Gépjármű előzőek szerinti birtokbavételére irányuló bérbeadói cselekménnyel, mint ráutaló magatartással jogszerűen közöltnek minősül. A Bérlő és Használó személye: A Gépjárművel kizárólag olyan személy jogosult a közúti forgalomban részt venni (vezetni), aki a használat megkezdése időpontjában, a 21. életévét már betöltötte, továbbá érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik a kibérelt Gépjárműnek megfelelő kategóriában, és ezt hatósági engedélyt, legalább egy éve szerezte meg. A Gépjárművet kizárólag a Bérleti szerződésben Bérlőként megjelölt, vezetői engedéllyel igazolt személy vezetheti. A Bérbeadó a Bérlőn kívül, a Gépjármű vezetésének jogosultjaként, több személyt is engedélyezhet. A Gépjármű vezetésének jogosultságát a Bérbeadó, minden esetben külön pontban, a Bérleti Szerződésbe rögzíti, Használó megnevezéssel. Bérlő és Használó(k) hozzájárul, hogy személyes okmányairól Bérbeadó másolatot készítsen, és azokat esetleges hatósági eljárás esetén, az ügyben illetékes hatóság részére átadja. A Bérlő és Használó jogai és kötelezettségei: A Bérlő és Használó jogai: - a Bérlő jogosult a szerződés szerinti Gépjármű 300km / nap megtételére, - a Bérlő jogosult a szerződés szerinti Gépjármű rendeltetésszerű használatára, - a Bérlő jogosult megfelelő körülmények fennállása esetén cserejárműre, - a Bérlő jogosult a bérleti díj felemelése esetén a szerződéstől elállni. A Bérlő és Használó kötelezettségei: - a szerződés szerinti bérleti díj és kaució vagy letét megfizetése, - a gépjárművet rendeltetésszerűen használni, - a KRESZ előírását maradéktalanul be kell tartania, - a gépjármű rendeltetésszerű használata során felmerülő mindennapos költségeket (tankolás, parkolási díjak, autópálya díj stb.) viselni, - saját hibás baleset esetén köteles a CASCO önrészt a bérbeadónak megfizetni, 10% de minimum Ft összegben, - a Gépjármű használatakor esetlegesen fellépő, üzembiztonságos működéséhez szükséges javításokat, elvégeztetni, (pl. defekt megjavítása) - a Gépjármű használata során esetlegesen fellépő rendellenes jelenségeket (motorzaj, futómű kopogás, erős füstölés stb) Bérbeadóval azonnal közölni. - a bérlet lejártakor a Gépjárművet az átvételkorinak megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas műszaki állapotban a Bérbeadónak visszaadni. A Bérlő és Használó semmilyen körülmények közt nem jogosult: - a Gépjármű vezetését a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye hiányában harmadik személynek átengedni; - a Gépjárművel bármilyen típusú versenyen, illetve vetélkedőn vagy hasonló eseményen részt venni; - a Gépjárművet üzletszerűen személyszállításra használni, illetőleg azt albérletbe adni; - a Gépjárművet szeszesitaltól befolyásolt állapotban, avagy a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt, továbbá járművezetésre egyébként alkalmatlan állapotban vezetni. A szerződésbe ütköző használat esetén, Bérlő illetve Használó, az ebből eredő valamennyi következményért teljes körű felelősséget vállal. A Gépjármű használatának területi engedélyezés: Bérlő és Használó, a Gépjárművet kizárólag a Magyarország területén belül jogosult használni. A Gépjármű Magyarország területén kívül történő használatához, Bérbeadó írásbeli engedélye szükséges. Bérbeadó a Gépjármű Magyarország területén kívüli használat engedélyét, külön pontban, a Bérleti Szerződésben rögzíti. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó jogosult a gépkocsi azonnali leállítására, és a Bérleti Szerződés rendkívüli felmondására, amennyiben a Bérlő, előzetes írásbeli engedély nélkül Magyarország országhatárához, 5km-nél közelebb kerül,

2 A Bérbeadó jogosult a jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetére, az ebből eredő vagy ezzel összefüggésben előálló, valamennyi kár és egyéb költség Bérlőre történő továbbhárítására. A Bérleti Szerződés időtartamának meghatározása: A Bérbeadó minden esetben, kizárólag maximum egy hónapra köt Bérleti Szerződés. A Bérleti Szerződés egy hónap elteltével automatikusan megszűnik. Az úgynevezett bérleti nap a Gépjármű átvételének órájában kezdődő, folytatólagos, 24 órából álló időszak. A legrövidebb bérleti időtartam a bérleti díj megfizetése szempontjából, egy bérleti nap. Abban az esetben, ha Bérlő illetve Használó a Gépjárművet előre nem bejelentetten a Bérbeadó és a Bérlő által megállapodottnál egy órával később vagy azt meghaladó késéssel szolgáltatja vissza, Bérbeadó a késedelem nyomán egy-egy újabb teljes bérleti napot számít fel; az egy órát el nem érő késedelem esetén Bérbeadó többletdíjat nem számít fel. Ha a késedelem, a három bérleti napot meghaladja, Bérbeadó a Bérlő illetve Használó ellen, haladéktalanul rendőrségi feljelentést tesz. A bérleti díjra és egyéb fizetési kötelezettségek teljesítésére vonatkozó általános rendelkezések: A bérleti díj nem tartalmazza: - az Áfa-t, - az üzemanyagot, - a meg nem váltható önrészt, amely saját hibás baleseti kár esetén 10% de minimum Ft, - a nem rendeltetésszerű használatból eredő javítási költségeket, - és minden egyéb nem rendeltetésszerű használatból eredő esetleges költséget, A bérleti díj tartalmazza: - 300km / nap vagy maximum 9300km / hó szabad felhasználást, - a kötelező biztosítás díját, - a Casco biztosítás díját, - a súlyadót, - az évszaknak megfelelő gumiabroncsot, - a kötelező szerviz költségét, A Gépjármű elviteléhez KAUCIÓ (letét, óvadék) megfizetése kötelező. A kauciót, megfizetése a bérlés kezdetén, kizárólag készpénzben, - bizonylat ellenében - történhet a Bérbeadó felé. A kaució a bérlet végén, - amennyiben a Bérbeadónak nem keletkezett jogalapja levonásra,-. egy összegben visszajár a Bérlőnek. A kaució felhasználásának valamint a kaucióból történő levonásnak lehetősége Bérbeadó részéről: Bérlő tudomásul veszi.,hogy a bérleti díj 300km / nap megtételét, egy hónapos bérlés esetén maximum 9300km / hó futásteljesítményt foglal magában, amennyiben a Bérleti Szerződés máshogy nem rendelkezik. Az esetleges többlet kilométer megtételének ellenértékét a Bérlő a bérlet lezárásakor köteles megtéríteni. A többlet kilométer elszámolása nettó 25Ft/KM díjban történik, amit Bérbeadó jogosult a kaució összegéből levonni. Bérlő tudomásul veszi, hogy az általa bérelt Gépjárműben GPS rendszerű műholdas helymeghatározó rendszer működik. Bérbeadó a rendszer által dokumentált információk (menetlevél) alapján számol el a Bérleti Szerződés lejáratakor a Bérlővel. A Bérbeadó jogosult a kaució arányos felhasználására, amennyiben a Bérlő a bérlet lejáratakor az átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglaltaktól eltérő állapotban szolgáltatja vissza a Gépjárművet. Amennyiben a Bérlő a tiltás ellenére a Gépjárműben dohányzik, a kaucióból Bérbeadó érvényesítheti igényét. Bérbeadó jogosult a kaucióból levonni, a Bérlő illetve Használó általa bérleti idő alatt elkövetet esetleges szabálysértések, büntetési díját.,amennyiben a Bérbeadó felé bármely hatóság vagy szolgáltató igényt támaszt. Bérlő a jelen Melléklet aláírásával kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben Bérbeadó postai nyilvántartásával, vagy más hitelt érdemlő módon igazolja, hogy a bérleti díj számla megküldésével kapcsolatban a Felek által rögzítettek szerint járt el, a Bérlő a bérleti díj megfizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítését ideértve a késedelmi kamat megfizetésének kötelezettségét is nem jogosult megtagadni. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Bérlőnek a Bérbeadó irányában bérleti díj vagy egyéb tartozása áll fenn, a Bérlő következő, bármilyen jogcímű fizetését a Bérbeadó, a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban, először az ügylet során felmerült költségre, ezt követően a késedelmi kamatra, majd az esedékes bérleti díjra számolja el.

3 A Gépjármű használata: Bérlő és Használó köteles a Gépjárművet a közlekedés szabályainak betartása mellett a tőle elvárható legnagyobb gondossággal, és odafigyeléssel vezetni. Köteles továbbá a Gépjárművet, ha azt magára hagyja, megfelelő módon leparkolni, illetve lezárni, továbbá a jármű iratait és kulcsát, minden körülmények között magánál tartani. Bérlő és Használó semmilyen körülmények között nem jogosult a szállítható személyek forgalmi engedélyben meghatározott számát meghaladó számú személyt, a Gépjárműben szállítani. Abban az esetben, ha a Gépjárművet hivatalos személy, intézkedése keretében, valamely hatóság elszállította, Bérlő illetve Használó, erről a tényről, haladéktalanul köteles Bérbeadót értesíteni. Ilyen esetben a felmerült költségek, mint az elszállítás és ideértve a bírság és összegét is a Bérlőt, illetve Használót terhelik. Bérlő és Használó, köteles megtéríteni a Bérbeadónak, minden olyan rendőrség, vagy más hatóság által kiszabott szabálysértési, közigazgatási jellegű, vagy egyéb bírság, büntetés, és pótdíj ideértve a meg nem fizetett parkolási díjat, valamint az autópálya használattal kapcsolatos díjak megfizetésének elmulasztásából származó büntetési összeget, illetve Bérbeadó ezek következményeképpen előállott kárát, amelyet a Bérlő a Gépjárművel azon időszak alatt elkövetett, és a fent részletezett valamely szabályszegés nyomán róttak ki, amely időszakban Bérlő a Gépjármű bérleti jogosultja volt, beleértve a tényleges visszaszolgáltatásig fennálló időszakot is. Bérbeadó fenntartja a jogot arra, hogy Gépjárműveit műholdas távfelügyeleti rendszerrel lássa el. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó jogosult a Gépjármű azonnali leállítására, és a Bérleti Szerződés rendkívüli felmondására, amennyiben a Bérlő, megszegi a közlekedési szabályokat, (pl.: jelentős sebesség túllépés) A Bérlő hozzájárul, hogy a Bérbeadó a személyes adatait (beleértve a műholdas védelmi rendszer által nyert adatokat) a közöttük fennálló jogviszonnyal összefüggésben kezelje. Bérlő hozzájárul, hogy a Gépjármű használata során bármely jogkövetkezmény kiszabására jogosult egyéb jogalany részére a személyes adatait kiadja. A magánszemély Bérlőt, illetve Használót (jogi személy Bérlő esetén a Gépjárművet a Bérlő megbízásából vagy egyébként a Bérlő érdekében ténylegesen használó magánszemélyt) a Bérleti szerződéssel érintett teljes időszak vonatkozásában a Gépjármű használatával kapcsolatban fennálló felelősségére kiterjedő nyilatkozattételi kötelezettség terheli. Bérlő illetve Használó, terhére esik továbbá a Gépjárműben hagyott, a Bérlő, a Használó vagy pedig valamely harmadik személy tulajdonát képező, bármely dolog, illetve a Gépjármű járulékos tartozékainak, valamint iratainak elvesztése, illetve megrongálódása is. Bérbeadó jogosult a Bérleti szerződés megszűnését követően a tudomására jutott bármely bírság, büntetés vagy egyéb fizetési kötelezettséggel együtt járó marasztalás nyomán előállott kárát teljes egészében választása szerint a Bérlőre, illetőleg Használóra hárítani. Amennyiben a Bérlő, illetőleg a Használó a jelen pontban foglalt bírság, büntetés, illetve pótdíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének a Gépjármű Bérbeadó részére történő visszaadásáig nem tesz eleget, akkor a Bérlő, illetőleg a Használó köteles a vonatkozó kötelezettség teljes összegét a Bérbeadó erre vonatkozó fizetési felszólításának kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül Bérbeadó részére megfizetni. Bérlő köteles továbbá a Bérbeadó részére a meg nem fizetett parkolási díjon, autópálya-használattal kapcsolatos pótdíjon, illetve bármely egyéb, a jelen pont körébe tartozó és a Bérbeadó által megfizetett bírságon, pótdíjon, büntetésen felül minden egyes bírságra, büntetésre, illetve pótdíjra vonatkozó felszólítás után minden egyes felszólítás díjaként 2000 Ft + áfa adminisztrációs díjat megfizetni. A Bérlő fizetési kötelezettsége nem megfelelő teljesítése esetén a további eljárás valamennyi felmerülő költsége (ideértve többek között az ügyvédi díjat, postaköltséget) is a Bérlőt terheli. A Gépjármű megóvása: A Bérbeadó és Bérlő rögzítik, hogy a Bérleti Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, a bérlet kezdetén készülő átadás-átvételi jegyzőkönyv. Bérlő kijelenti, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyv adatait a bérlet lejáratakor visszamenőleg nem vitatja, az azon szereplő adatokat maradéktalanul elfogadja. A Gépjárműben dohányozni TILOS, ennek megsértése esetében a Bérlő köteles a Bérbeadónak Ft + áfa összeget haladéktalanul megfizetni. Bérlő felelősséggel tartozik a Gépjármű Bérbeadó általi visszavételéig keletkezett sérülésekért abban az esetben is, ha a Bérlő (vagy képviselője) a Gépjármű visszaszolgáltatásakor az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását elmulasztja (pl. a Gépjárművet félfogadási időn kívül adja le, vagy nem várja meg az ellenőrzést), illetve megtagadja, vagy a Gépjárművet nem a Bérbeadó munkatársa részére szolgáltatja vissza. A Bérlő köteles a Bérbeadó felhívására, a Gépjármű időszakos szervizének elvégzése céljából, a Bérbeadó által megadott helyen és időpontban megjelenni. Amennyiben a Gépjármű fedélzeti computere erre alkalmas, Bérlő köteles annak hiba vagy szerviz jelzését a Bérbeadónak azonnal jelezni. A Gépjárműhöz tartozó kötelező, valamint az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megjelölt extra tartozékokon kívül, bármilyen egyéb alkotórész, vagy tartozék (pl. spoiler, alufelni, mp3 lejátszó, chip tunning,) a Gépjármű átadás-

4 átvételét követően kizárólag a Bérbeadó előzetes, írásbeli jóváhagyásával szerelhető fel és használható. A hozzájárulás nélkül felszerelt, előzőek szerinti vagyontárgyakat a Bérlő köteles haladéktalanul a Gépjármű állagsérelme nélkül a Gépjárműből saját költségén eltávolítani, ennek hiányában a Bérbeadó választása szerint jogosult azt Bérlő költségére eltávolíttatni, vagy a Gépjárműben hagyni, amely esetben azonban Bérlő semmilyen jogcímen Bérbeadótól ellenértékre nem tarthat igényt. A Gépjárművön matrica, felirat vagy bármilyen egyéb megjelölés, kizárólag a Bérbeadó előzetes, írásbeli jóváhagyásával szerelhető fel és használható. Amennyiben a Gépjárműre ezen jóváhagyás hiányában ilyen matrica, felirat vagy bármilyen egyéb megjelölés kerül, azt Bérlő köteles haladéktalanul eltávolítani, ezt Bérbeadónak haladéktalanul írásban jelezni, ennek hiányában azt Bérbeadó a Bérlő költségére eltávolíttathatja. Felek rögzítik, hogy az egyes hirdetések tartalmával összefüggő szerzői, reklám, és általános polgári jogi felelősségét a Bérlő viseli, amely teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik a Bérbeadó irányában, akkor is, ha harmadik személy kártérítési igénnyel lép fel a Bérbeadóval, mint a Gépjármű üzemeltetőjével szemben. Baleset esetén teendők: A személyi sérüléssel együtt járó baleset helyszínének elhagyása törvénybe ütközik Baleset esetén Bérlő (Használó) köteles gondoskodni az úgynevezett Európai Baleseti Bejelentő nyomtatvány hiánytalan kitöltéséről, továbbá, - amennyiben ennek jogszabályi feltételei (pl. személyi sérülés, jelentős anyagi kár) fennállnak köteles haladéktalanul rendőri intézkedést kérni, valamint arról az eljáró rendőrtől igazolást kérni. Bérlő, illetve Használó köteles a baleset bekövetkeztéről Bérbeadót telefonon vagy más alkalmas módon haladéktalanul értesíteni. Az értesítésben közölni kell, hogy a Gépjármű milyen műszaki állapotban van, valamint Bérbeadó kérésére a baleset körülményeit az esetleges tanúk megjelölésével részletesen le kell írni. Bérlő és Használó köteles továbbá a Bérbeadó által biztosított kárbejelentő nyomtatványt és baleseti bejelentőlapot megfelelően kitölteni, a jelen pont szerinti általa kitöltendő dokumentumokat a balesetet követő egy napon belül Bérbeadónak megküldeni. A baleset nyomán mozgásképtelenné vált Gépjárművet Bérlő illetve Használó semmilyen körülmények között nem jogosult magára hagyni, illetve szükség esetén köteles a Gépjármű megfelelő és kellően biztonságos őrzéséről gondoskodni. A Bérlő jelen pont szerinti, a kár bekövetkeztét és a káreseményre vonatkozó egyéb körülményeket megfelelően igazoló dokumentumok rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettségei késedelmes teljesítése esetén a Bérbeadó a késedelemmel érintett időszak vonatkozásában napi 3000 Ft+áfa összegű díjat jogosult felszámítani. A Bérlő illetve Használó a kárérvényesítési eljárás és/vagy a szükséges javítások elvégzése érdekében köteles a Gépjárművet a Bérbeadó és/vagy a biztosító rendelkezésére bocsátani. A kárbejelentést követően a kárrendezés érdekében Bérbeadó jár el az érintett biztosítónál. Amennyiben Bérlő, illetve Használó a fentiekben meghatározottakat megszegi, így pl. a balesetet késedelmesen vagy hamis adatokat közölve jelenti, felelőssé tehető a baleset nyomán felmerült teljes kárért, illetve egyéb következményekért. Lopás és egyéb kár esetén teendők: A Gépjármű vagy tartozékai ellopása esetén a Bérlő illetve Használó köteles a rendőrséget és a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni, feljelentést tenni, valamint a feljelentést, a kárbejelentőt, a Gépjármű forgalmi engedélyét és kulcsait haladéktalanul Bérbeadó rendelkezésére bocsátani. A Gépjárművel kapcsolatos bármely káresemény (beleértve tartozékok elvesztését is) esetén a Bérlő illetve Használó köteles a Bérbeadót haladéktalanul, lehetőleg telefonon vagy ben értesíteni. A Gépjármű meghibásodása esetén teendők: A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti jogviszony során, esetlegesen fellépő meghibásodások javítását, Bérbeadó a saját szervizműhelyében vagy az általa választott szervizműhelyben végzi, illetve végezteti el. Amennyiben bérleti jogviszony során felmerülő, bármely előre nem látható meghibásodás elhárítása, a Bérbeadó saját szervizműhelyében nem lehetséges akkor a Gépjármű javítása, kizárólag a Bérbeadó által írásba jóváhagyott javítóműhelyben, végeztethető el. A javítás megkezdése előtt Bérlő illetve Használó köteles a Bérbeadóval a meghibásodásról és a javítás körülményeiről szóban vagy telefonon egyeztetni és a javítást végző műhely illetve szerviz telefonszámát Bérbeadó részére megadni. A javítást megkezdeni- kizárólag akkor lehet, miután a Bérbeadó és a javítást végző szerviz illetékese telefonon egyeztetett a javítás menetéről és várható költségéről, és Bérbeadó írásban a javításhoz hozzájárult. Bérlő az írásos hozzájárulást ban vagy Faxon köteleses a javítást végző szerviznek valamint a Bérlőne eljuttatni.

5 A Gépjármű javítása során felmerült költségek Bérbeadót terhelik, kivéve, ha a meghibásodás, a Gépjárműt Bérlő illetve Használó általi, nem rendeltetésszerű használatának, vagy Bérlő illetve Használó egyéb szerződésszegésének a következménye. Amennyiben a Gépjármű megjavítását a Bérlő saját számlájára végeztette el, a javítás költségének megtérítése Bérlő felé kizárólag a Bérbeadó nevére és székhelyére szabályosan kiállított számla ellenében lehetséges. Csere Gépjármű szolgáltatás: Abban az esetben, ha a Gépjármű Magyarország területén belül meghibásodik, és ezzel egyidejűleg, vagy káresemény következtében mozgásképtelenné válik, Bérbeadó köteles Bérlő részére 10 (tíz) órán belül cseregépjárművet biztosítani. Abban az esetben, ha a Gépjárművet Magyarország területén Bérlőnek nem felróhatóan (a felróhatóság hiányát kizárja, amennyiben a Bérlő a Gépjármű ellopását követően annak forgalmi engedélyét, valamint indítókulcsát a Bérbeadó részére haladéktalanul nem mutatja be) ellopják, Bérbeadó köteles Bérlő részére 10 (tíz) órán belül cseregépjárművet biztosítani. A Bérlő hozzájárul, hogy amennyiben a Bérbeadó a csere Gépjármű szolgáltatására vonatkozó kötelezettségét, átmenetileg nem a Bérbeadó által üzemeltetett gépjárművel teljesíti, jogosult harmadik személyt, mint alvállalkozót alkalmazni, amely esetben a csere Gépjármű biztosításával és bérleti feltételeivel kapcsolatban a ténylegesen igénybe vett gépjármű esetében hatályos biztosítási és bérleti feltételek az irányadók. Bérbeadó a Bérlővel, illetve a Használóval szemben a Bérleti szerződés alapján fennálló, a Gépjármű szolgáltatására irányuló kötelezettségének a tőle elvárható legnagyobb gondossággal igyekszik eleget tenni. Ugyanakkor a Gépjárművet érintő bármely káresemény esetén, az eset körülményeinek a mérlegelését követően Bérbeadó jogosult a Bérlő számára díjmentes cseregépjármű biztosítását indokolás nélkül megtagadni. Felelősség: A jelen Mellékletben és a Szerződő Felek közti szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítéséért Bérlő és Használó a Bérbeadóval szemben egyetemlegesen felel. A jelen Melléklet aláírásával Bérlő hozzájárul, hogy a Bérbeadó a Bérlőnek és a Használónak a Bérleti szerződéssel összefüggésben tudomására jutott személyes adatait a közöttük fennálló jogviszonnyal összefüggésben, annak teljesítésével kapcsolatos célból rögzítse és kezelje. A jelen Melléklet aláírásával Szerződő Felek kijelentik, hogy annak valamennyi pontját és feltételét egyedileg megtárgyalták. Bérlő ezen túlmenően kijelenti, hogy őt Bérbeadó tájékoztatta a jelen Melléklet azon feltételeiről, melyek a szokásos szerződési gyakorlattól, lényegesen eltérnek. Melléklet aláírásával Bérlő a feltételeket, kifejezetten elfogadja. Kelt: , , Lastpoint Autóház Kft. Bérbeadó Bérlő Név: Cím: Szig.: tanu1 tanu2

A bérleti idő lejárata után a Bérlő jogtalanul birtokolja a Gépjárművet.

A bérleti idő lejárata után a Bérlő jogtalanul birtokolja a Gépjárművet. Bérleti szerződés részletes feltételei A jelen Mellékletben vagy a Bérleti szerződésben foglaltak nem teljesítése, illetve megszegése esetén Bérbeadó jogosult a gépjármű bérbeadására létrejött bérleti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK 1.) A bérlő köteles minden bel- és külföldi jogszabályt, hatósági előírást (pld. menetlevéltömböt szabályosan vezetni, valamint a menetíró korongot a menetíró készülékbe az

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek GÉPJÁRMŰ BÉRLÉS ÉS FLOTTA KEZELÉSI SZOLGÁLTÁS TÁRGYÁBAN

Általános Szerződési Feltételek GÉPJÁRMŰ BÉRLÉS ÉS FLOTTA KEZELÉSI SZOLGÁLTÁS TÁRGYÁBAN Általános Szerződési Feltételek GÉPJÁRMŰ BÉRLÉS ÉS FLOTTA KEZELÉSI SZOLGÁLTÁS TÁRGYÁBAN I. ÁLTALÁNOS KÖTELEM 1. A jelen Bérleti Keretszerződés (továbbiakban Keretszerződés) a Cartis Flottakezelő Kft. a

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Bérlő neve: Cím: Levelezési címe: Számlázási cím: Számlaszáma: Adóigazgatási száma: Statisztikai jelzőszáma: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gépjármű Határozott Idejű Bérbe Adására és Flotta Szolgáltatás Nyújtására

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gépjármű Határozott Idejű Bérbe Adására és Flotta Szolgáltatás Nyújtására ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gépjármű Határozott Idejű Bérbe Adására és Flotta Szolgáltatás Nyújtására 1. Bevezető rendelkezések 1.1. Flotta szolgáltatás nyújtása keretében a K&H Autópark Kft. (1133

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (Bérleti szerződés 1. sz. melléklete)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (Bérleti szerződés 1. sz. melléklete) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Bérleti szerződés 1. sz. melléklete) A Rado Central Kft. a továbbiakban, mint Bérbeadó, bérbe adja a bérleti szerződésben megnevezett gépjárművet, a továbbiakban, mint

Részletesebben

BEERIDES BÉRLETI SZERZŐDÉS

BEERIDES BÉRLETI SZERZŐDÉS BEERIDES BÉRLETI SZERZŐDÉS BÉRLETI SZERZŐDÉS 1. BEVEZETÉS 1.1 A jelen általános szerződési feltételek a BeeRides Gépjármű-kölcsönző Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly

Részletesebben

RENT A CAR ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

RENT A CAR ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) RENT A CAR ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Euro-Motors Autóház Kft. (továbbiakban: Bérbeadó) bérbe adja a Bérleti szerződésben feltüntetett gépjárművet, az ugyanott megnevezett Bérlő(k)nek, aki(k)

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. cégjegyzékszám: 01-09-913256 adószám: 21185023-2-43 statisztikai

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA 1. Bevezető rendelkezések és a szerződő felek 1.1. Flotta Menedzsment Szolgáltatás keretében a K&H Autópark Bérleti

Részletesebben

SZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ BÉRLET ÉS FLOTTAKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA TÁRGYÁBAN

SZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ BÉRLET ÉS FLOTTAKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA TÁRGYÁBAN Szerződésszám 2-03438-0000-2013 SZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ BÉRLET ÉS FLOTTAKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA TÁRGYÁBAN amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

Lakóautó bérleti szerződés

Lakóautó bérleti szerződés Lakóautó bérleti szerződés Lakóautó bérleti szerződéshez a bérlés feltételei magánszemélyeknek Lakóautó bérlés feltételei és szabályai Magánszemélyek részére 1. A lakóautó bérlés kizárólag 18 éven felüli

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08. CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.01-tõl lizing_aszf_2007_02.indd 1 2007.07.05. 15:30:41 ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2015. február 1. napjától 1. oldal, összesen: 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2015. február 1. napjától 1. oldal, összesen: 23 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2014. március 24. napjától 1. oldal, összesen: 19 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A

Részletesebben

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1. Adásvételi és lízingszerződés (továbbiakban: Szerződés): A Szállító és a Lízingbe adó között létrejött adásvétel, valamint a Lízingbe vevő és a Lízingbe adó között létrejött lízingügylet, valamint esetlegesen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BÉRLETI SZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE. Hatályos: 2014. március 15.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BÉRLETI SZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE. Hatályos: 2014. március 15. . ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BÉRLETI SZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 1. oldal, összesen: 26 Tartalomjegyzék 1. ÁSZF rendeltetése...

Részletesebben

Budapest Eszközfinanszírozó Kft. Általános Szerződési Feltételek

Budapest Eszközfinanszírozó Kft. Általános Szerződési Feltételek Budapest Eszközfinanszírozó Kft. Operatív lízingtevékenységre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Hatályos 2006. augusztus 10-től 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 12.1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FERCOM INGATLANHASZNOSÍTÓ KFT. OFFICES2GO BÉRLETI SZERZŐDÉSEIHEZ Hatályba lépés: 2013. december 9. Tartalomjegyzék 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, A BÉRBEADÓ ÁLTAL A BÉRLEMÉNYHEZ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, UniCredit Leasing Hungary Zrt. FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március

Részletesebben

1. sz.melléklet Általános Szerződéses Feltételek / Üzletszabályzat A Mercedes-Benz Credit Zrt. nyílt végű pénzügyi lízingszerződéseihez

1. sz.melléklet Általános Szerződéses Feltételek / Üzletszabályzat A Mercedes-Benz Credit Zrt. nyílt végű pénzügyi lízingszerződéseihez 1. sz.melléklet Általános Szerződéses Feltételek / Üzletszabályzat A Mercedes-Benz Credit Zrt. nyílt végű pénzügyi lízingszerződéseihez Felek írásbeli eltérő megállapodása hiányában a jelen Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Central Digitális Média Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 9., a továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Vállalkozó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától 1. oldal, összesen: 27 Tartalomjegyzék 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A szerződés hatálya és a futamidő... 3 3. Az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az In-Kal GPS Kft. GPS készülékeivel és a járműkövető szolgáltatásával kapcsolatban. TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPFOGALMAK DEFINIÁLÁSA... 2 II. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁRGYA...

Részletesebben