Miképen értékesitheti a magyar gazda teheneinek tejét legjobban, ha nagyobb városok nincsenek közelében?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miképen értékesitheti a magyar gazda teheneinek tejét legjobban, ha nagyobb városok nincsenek közelében?"

Átírás

1 Miképen értékesitheti a magyar gazda teheneinek tejét legjobban, ha nagyobb városok nincsenek közelében? (Adatotok az asztali vaj- és puhasajt-készitésrıl.) I. E sorok irója a Mezıgazdasági Szemle multévi májusi és juniusi füzetében Hízóállattenyésztésünk fontosságáról, tekintettel a bécsi hízómarha-kiállitásra czimü czikkekben törekedett azt kimutatni: mennyire iparkodnia kell a magyar gazdának - tekintve az európai gabonapiaczon évrıl évre hatalmasabban jelentkezı concurrentiát - eddigi gazdálkodási rendszerének megváltoztatásával, hogy a gabonaárak hanyatlása folytán reá háramló veszteséget elkerülje. Azt is kifejtette, hogy ez legbiztosabban azáltal lesz elérhetı, ha az eddigi extensiv gabonatermelést a takarmánytermesztés fokozása czéljából - megszorítjuk s ennek segélyével az állattenyésztést, fıleg pedig a szarvasmarha-tenyésztést terjedelme és minıségére nézve emeljük; mert az állatok és állati termények nagyobb mértékben kerestetvén, mint a gabona; biztosabb piaczot találnak, nagyobb áron értékesíthetık s azonkivül nagyobb mennyiségü trágya termeltetvén, ez lehetıvé teszi a talajnak mindinkább apadó termıképességét - mely a folyton csökkenı termésekben nyilvánul - ismét visszaállitani, sıt fokozni és fentartani. Amint azonban a gazda talaját nem veti be többé csak gabonával, hanem takarmányt is nagyobb mértékben termel, - üzlete azonnal jelentékenyen biztosabbá válik, mert a takarmánynövények egészen más igényeket támasztanak a talaj iránt, mint a gabonafélék; az oly idıjárás, mely a gabonatermelésre alkalmatlanabb - péld. esıs években -, igen gyakran elınyére válik takarmánynövényeinknek, s így az egyik oldalon mutatkozó kárt a másik oldalon bekövetkezı haszon kiegyenlíti. A gazda nem teszi többé egész jövedelmét egy kártyára, mint elıbb, és nem játszik többé a sorssal va banque -ot! Tekintetbe veendı még, hogy jó évek takarmányfölöslegét besavanyitás vagy barnaszénakészités által igen jól és biztosan lehet a szőkebb évekre eltartani, s ezáltal kikerülhetjük azon zavarokat, melyeket hazánkban az állattenyésztés igen könnyen szenvedhet azáltal, hogy szárazföldi climánk következtében a takarmánytermés nagyon ingadozó eredményeket mutat. Ily módon a rationális takarmánytermelés és a takarmánynyal való czélszerü elbánás által biztositott állattenyésztés és az aratás esélyeitıl független állati anyagtermelés a gazdának is jóval több alkalmat nyujt intelligentiájának értékesitésére, mint a gabonatermelés. Mert, bárha a szántóföldnek jól elıkészitése, a vetımag gondos kiválasztása, a kellı idıben és megfelelı módon eszközölt vetés, ápolás és aratás a gabonatermést minı- és mennyiségileg fokozhatja is: mindazáltal az okszerü állattenyésztés, ápolás és takarmányozás, az állati terményeknek czélirányos feldolgozása s értékesitése jóval nagyobb és esetleg biztosabb hasznot nyujt, mint az elıbbi. Hasonlítsuk csak össze a nemes tenyészállat s a közönséges marha árát a mindkettıjük tenyésztési költségével, vagy a finom vajnak s a kitünı sajtoknak árát a közönséges piaczi vaj- és sajtéval, 1 ) csakhamar rá kell jönnünk, hogy az árkülönbözetek nem állanak az elıállitási költségekkel arányban, mert úgy a tenyésztés mint a vaj- és sajtkészitésnél nagyon 1

2 is gyakran kevesebbet és rosszabbat állít elı az egyik gazda, míg a másik ugyanazon eszközökkel és költséggel sokkal több és jobb terményt hoz piaczra. Ennek bevételtöbblete nem a nagyobb költségek megtéritése többé, hanem a nagyobb szakértelem méltó jutalma. A szakértı szarvasmarha-tenyésztınek különösen van alkalma ily magas vállalkozási jutalékra tenni szert, hacsak egyik vagy másik tenyészczélra alkalmas anyaállatokat tart s az azoktól fejt tejet értékes árúczikké - vajjá és sajttá - változtatja és jóminıségü fiatal állatokat hoz piaczra. A tejnek, mint a tenyésztés mellékterményének, ily módon való értékesitésére utalvák mindazon gazdaságok, melyek népesebb városoktól távol esvén, nem képesek azt directe mint tejet jól értékesiteni; míg ezek közelében a tej üzlet a legjövedelmezıbb leend. Ez az oka, hogy a piacz közelében lévı gazdák saját jól felfogott érdekeikbıl csupán a fristej-üzlettel foglalkoznak s a borjakat igen fiatalon, de jó áron adják a mészárosnak, s a tenyésztést valamint a vaj- és sajtkészitést a távolabb lakókra bízzák. Az ily módon létesülı munkafelosztás mindkét résznek hasznára válik, mert a távolabb esık ezáltal biztosítva vannak, hogy az általuk tenyésztett fiatal tejelı- és igavonó-marha valamint tehenészeti czikkeik folytonos kereslet tárgyai lesznek. A takarmánynak a tenyésztésre használt tejelıállat által való értékesitése azonban nemcsak arra nyujt alkalmat, hogy a reá forditott fáradság nagy jövedelmet hajtson, hanem a többi gazdasági üzletágak fölött még azon elınye is van, hogy a mőködésben lévı tıkéket a leggyorsabban forgatja. Mert, míg különben a gazdasági termelés megkezdése s a termelvénynek végleges értékesitése között nagy idıköz van - tehát sokáig kell várnunk, míg tett kiadásaink a termény árában megtérülnek 2 ) -, addig a tejelımarha az elfogyasztott takarmányt gyorsan tejjé változtatja s a fris tejelárusitásnál közvetlenül pénzzé teszi, a vajjá vagy sajttá idomitásnál pedig pár hét alatt téríti meg kiadásainkat s ád illı jutalmat. Ha azonban a tejelımarhára tett kiadásaink oly gyorsan térülnek meg, akkor nemcsak azt számíthatjuk ki könnyedén, hogy költekezésünk a nyereséggel kellı arányban van-e, és hogy e szerint intézvén teendıinket, magunknak a legnagyobb nyereséget biztosítsuk; de ezen számitás maga-magától az intensivebb takarmányozásra s az erıtakarmányfélék használatára vezet. Ha azután ennek következtében már arra a meggyızıdésre jutottunk, hogy az olajpogácsa, malátacsira, korpa stb. állataink hozamát nagy mértékben emelik s hogy ezen anyagoknak a megfelelı adagokban való etetése (azaz a takarmányozás által elérni szándékolt czélhoz alkalmazott takarmányösszeállitás) magát igen kifizeti: akkor annyival könnyebben határozzuk el magunkat ezen anyagokat a nyereséggel arányos terjedelemben alkalmazni, mert az erre forditott tıke gyorsan visszafolyik, újból alkalmazható s így aránylag csekély lehet. Ily módon fokozván erıtakarmányok segélyével az állati termelést, egész gazdálkodásunk belterjesebbé lesz, minthogy az emlitett takarmányfélék igen sok phosphorsavat és kálit tartalmaznak; tehát éppen azon ásványi növény táplálóanyagokat, melyekre gabonatermelés által kizsarolt szántóföldjeinknek legnagyobb szüksége van. Igaz ugyan, hogy ezen anyagok, részben az állattól assimiláltatva, ezek terményeiben ismét piaczra kerülnek, de jórészt mégis csak a trágyába kerül, s így általa a trágya minden különös költség nélkül jelentékenyen javul s a talaj termıereje nevezetesen fokoztatik. * * * 2 ) Így péld. a fiatal marha nevelésénél a több év alatt elfogyasztott takarmány s az ez idı alatt fölmerült egyéb költség - péld. az ırizı és gondviselı személyzet dija, az istállók használatából reájok esı költség, állatbiztositási díj stb. - csak az állatok eladásánál térül meg; sıt, ha a fölnevelt állatot nem adjuk el, de magunk használjuk péld. igavonásra: csak apródonkint, ennek munkája arányában fizetıdik vissza a tenyésztınek.

3 Miután a tehenészettel járó elınyöket ily módon kifejtettük, azon kérdésre kell válaszolnunk: miképen értékesítse a gazda a tejet, ha körülményei nem engedik, hogy azt megfelelı árért közvetlenül eladhassa? Erre többféle választ lehet adni; így 1. készítsen vajat s etesse a lefölözött tejet és az irót a borjakkal és sertésekkel. Ez esetben, minthogy ezen tej csak részben értékesíthetı haszonnal tenyészborjakkal, oly sertésekrıl kell gondoskodni, melyek leginkább képesek a tejet jól kihasználni; mely czélra az angol fajták legmegfelelıbbeknek bizonyultak. Bárha másrészrıl nem tagadhatjuk, hogy az angol sertések igen kényes természetüek s ez okból igen gondos ápolást igényelnek még az istállóban is. A tisztavérü állatoknak a jelzett czélra való alkalmazása ez okból csak ott ajánlható, hol azok a kellı gondozásban részesülhetnek és hol ezeknek gyengéd, zsírral átszıtt húsa valamely közeli piaczon nagyon kerestetik és jól fizettetik. Oda azonban, hol a hízott sertést messze kell szállitani, minthogy a tisztavérü angol disznó az utazási fáradalmakat nem birja ki: az angol sertés nem való. Nálunk éppen ez okból csak azon gazda, ki a vasút közelében lakik, vállalkozhatik sikeresen a lefölözött tejen és irón való korai hízlalásra; de ekkor is csak félvér-állatokat (magyar kocza és angol kan után) fogjon hízóba. Általánosságban tılünk messze esnek a fı sertéspiaczok, s így a szállitási költségek és esélyek miatt csak idısebb állatokat kell hízlalnunk; s ezek számára a savó sokkal alkalmasabb táplálék, mert ezek sohasem értékesítik oly jól a lefölözött tejet, mint azt mi soványsajt alakban piaczra hozhatjuk. Ennek megfontolása arra a határozatra bir, hogy 2. a vaj- és soványsajt-készítés, továbbá a savónak borjak és hízósertések által való értékesítése a mi viszonyaink között sokkal elınyösebb vállalat lesz. Ennek elınyeiképen következıket említhetjük: a) Hogy vajat sokoldalu technikai ismeret és költséges berendezések nélkül is jó minıségben állíthatunk elı, miután ennek jósága fıleg a takarmány és tisztaságtól, továbbá azon pedáns pontosságtól függ, amely a tej kezelése és feldolgozása körül betartandó. b) A finom vajat a nyugati és észak-nyugati Európa piaczain mindig nagyon keresik és jól fizetik, és tekintve az alacsony póstaportót (5 k / g szállitásdíja csak 30 kr egész Ausztria- Magyarország és Németországra 3 ) könnyen és olcsón szállíthatjuk közvetlen a fogyasztónak s így gyorsan látunk pénzt belıle. c) Ha ellenben jóminıségü sajtot akarunk késziteni, sokkal több idıre, munkára, belátás és tapasztalatra van szükség, mint a vajkészitésnél; azonkivül több helyiséget és eszközöket követel, s éppen - minthogy azok száma, kik e czélra elegendı ügyességgel, hajlammal és kitartással birnak, aránylag csekély ezen vállalat kevesebbet szenved a verseny nyomása folytán. Igaz ugyan, hogy ujabban társulatok keletkeztek, melyek a szövetkezeti sajtodákban a 3

4 sajtkészités nehézségeit az egyestıl átveszik és közösen nagyban dolgoztatják fel az egyes tagoktól átvett tejet egy szakszerüen képzett sajtos által; de ezen intézmények - éppen nagyságuk miatt - kényszerítve lévén terményeiket a nagyobb piaczra vinni s ennek számára késınérı, eltarthatóbb és nagyalaku sajtokat késziteni; így azután a több figyelmet és kézimunkát kivánó, könnyebben romló s ez okból a szállitásra kevésbé alkalmas puhasajtkészités a magánvállalkozók feladata marad. Úgyde éppen Magyarországon a szelid puhasajtot különösen kedvelik, és tekintve a nagy keresletet, még kevés ily vállalatunk van; s így az, akinek sikerül a közönség ízlését eltalálni, a puhasajtra biztos vevıket talál és megfelelıleg magas árakon fogja azt értékesiteni. Azt azonban nem lehet tagadni, hogy 3. a kövér puhasajt készítése fris édestejbıl finomabb terményt képez, mint a sovány puhasajt; a kövér puhasajtot azonban mégsem fizetik a jóminıségü soványsajtnál annyival drágábban, hogy az elıbbiben lévı vaj értéke megtérülne. Itt azonkivül tekintetbe veendı - mi fıleg a kezdınél sokat nyom a latban hogy a veszteségi koczkázat, mely a kezelés nemsikerülése esetén vagy eladási nehézségek alkalmával fölmerül, a soványsajt-készitésnél sokkal kisebb; mert ez már a vajat, mint értékesebb terményt, ekkor pénzzé tette. Azonkivül a jó soványsajtnak sokkal több fogyasztója s így nagyobb kelete van, mert ezt olcsóbban lehetvén árulni, a szegényebbek is inkább fogyasztói közé tartoznak; így azután a soványsajt-készitésnek néptáplálási szempontokból is kiváló jelentısége van. Végül meg kell még emlékeznünk 4. a tejnek nagy, kövér és félkövér, tartós vagy keménysajttá való feldolgozásáról (mint péld. emmenthali, groyi, cheddar- stb. sajtok), valamint 5. a tejsőritésrıl (condensatió). Minthogy azonban a tejnek ezen két értékesitési módja a nagy-iparnak s a szövetkezeti vállalatoknak feladata s a világpiacznak czikkeit és kemény versenyharcznak 4 ) tárgyát képezik: csak akkor őzhetık sikerrel; ha az üzletvezetı kitünı technikai elıismereteken kivül a piaczviszonyokat is tüzetesen ismeri; ez az oka, hogy e helyen sem a keménysajt-készitést, sem a tejcondensatiót nem vesszük tekintetbe; czélunk lévén azon gazdáknak útmutatással szolgálni, kik saját gazdaságukban saját teheneik tejét szándékoznak feldolgozni, s emellett fıczéljuk: nagy kiadások mellızésével azt a lehetı legjobban értékesiteni. Ez okból e helyen csak az asztali és export-vaj, továbbá a limburgi, allgaui, grottenhofi, schwarzenbergi, romadour stb. stb. elnevezések alatt a kereskedésbe hozott tégla-alaku puhasajtok készitését vesszük tekintetbe, és csakis azon eljárásokat tüzetesebben ismertetni, melyek eddig teljesen beváltak és minden további elıtanulmány és begyakorlás nélkül bármely intelligens gazda által utánozhatók. Általában véve elıre kell bocsátani, hogy miután a tej sajtanyagból, zsírból, tejczukorból, különbözı fehérjefélékbıl, ásványi sókból és vízbıl áll s a vajzsír csak maga kilencz különbözı - részint keményebb, részint lágyabb zsírfélének keveréke; s minthogy ezen anyagok mindenike a takarmányozás módja, az állatok egyéni sajátsága szerint különbözı keveredési arányban jöhet elı a tejben, mivel továbbá ezen anyagok - a víz kivételével - rendkivül könnyen alakulnak át és romlanak meg, s ezenkivül azon sajátsággal birnak, hogy a környezetbıl szagokat fölvevén, ennek megfelelı ízt is kapnak: ez okból az, ki jóminıségü 4

5 termékeket akar a tejbıl elıállitani s így vállalatát jutalmazva látni akarja, oda törekedjék, hogy legelıbb is a tehenek takarmányozásánál 5 ) mindent elkerüljön, mi a tej minıségét rosszabbá 6 ) teheti, és lehetıleg oly anyagokat etessen, melyek azt javitani 7 ) képesek. Ezenkivül a tejgazdaságnál egyáltalában, a vaj- és sajtkészitésnél pedig különösen a legkicsinyesebb, legpedánsabb tisztaságot mint legfıbb törvényt tartsa és tartassa szem elıtt; mindenre nézve, ami a tejjel, annak terményeivel érintkezésbe jön vagy jöhet, és pedig a fejés kezdetétıl fogva a kész árúczikk elküldéseig. 5 ) Amit a tehenek termények alakjában szolgáltatnak, az szükségképen a megemésztett takarmányból vétetett; s amit testök az élet folytán elhasznál, azt is csak a takarmány pótolja vissza. Így azután könnyen érthetı, hogy az állatok terményei minı- és mennyiség tekintetében akkor lesznek kielégitık, ha 1. az állatok a takarmányt jól kihasználni képesek; 2. ha a takarmányban emészthetı állapotban olyan és annyi tápanyag található, melyet az állatok - saját testük fentartására okvetlenül szükségesen kivül - rendeltetésük szerinti terményekké alakíttatnak át. A takarmányfélék azonban nagyon eltérı összetételüek és nem minden alkotórész használható minden czélra (közmondásos, hogy: szalmától nem hízik meg a marha és mosléktól nem lakik jól). Ez okból a gazdának, ha takarmányát haszontalanul elpocsékolni nem akarja, ismernie kell annak vegyi összetételét és alkalmazhatóságát s azon takarmányt, mely egyik vagy másik czélra egyedül nem felel meg, másfélével való czélszerü keverés által alkalmassá tenni. Így a jó tejelımarha napi takarmányában 500 k / g élısúlyra követel: húsképzı anyagot (proteint) 1¼, hıképzı anyagot (szénhydrátot) 6½, térimét adó anyagot (emészthetlent) 4½ k / g -ot. Ezek péld. a következı takarmánykeverékekben találhatók a kivánt mennyiségben, úgy hogy egyik keverék a másikkal egyenértékü: Részletes útmutatást nyujt Julius Kühn: A szarvasmarha okszerü táplálása. Fordította Cserháti Sándor. 6 ) Rosszizü és pedig kesernyés lesz a tej s a belıle elıállitott vaj és sajt, ha sok zabszalmát etetünk; csipıs, répaizü lesz a tej, ha sok takarmány- és fehérrépát (Brassica campestris, Napobrassica, Brassica Rapa communis), káposztarepczét, réparepczét vagy mustárt etetünk. Sıt a belıle készült pogácsa is, ha beáztatva etettetik s a napi adag 1 k / g -ot túlhalad, a tejnek csipıs, torkot, mellet reszelı ízt kölcsönöz. Továbbá elég, ha a takarmány csak csekélymennyiségü, bárminemü hagymát - péld. foghagymát (Allium sativum), medvehagymát (Allium ursinum) stb., vagy továbbá varádicsot (Tanacetum vulgare), ürmöt (Artemisia absynthicum), főtejet (Euphorbia), székfüvet (Anthemis és Matricaria) -tartalmaz, hogy ezek íze a tejben fölismerhetı legyen. Szintúgy kerülni kell mindennemü megromlott takarmányt. 7 ) Jóizü lesz ellenben a tej, ha édes füveket és lóherét etetünk - fıleg, ha az száraz helyen, jó talajon termett -, vagy az ugyanezekbıl készült széna után, ha ezeket virágzáskor vagy virágzás közben kaszáltuk, gondosan készítettük és hordtuk be. Ugyanily hatása van a julius és augusztusban győjtött körisfa-, hársfa-, mogyorólombszénának stb. Az erıtakarmányfélék közül különösen kitünnek: sörtörköly, malátacsira, pálma- és lenmagpogácsa, búzakorpa, árpakása-takarmányliszt. Meg kell még emliteni, hogy fiatal zöldtakarmány, zabszalma, búzakorpa és oly erıtakarmányfélék, melyek sok olajszerü zsiradékot tartalmaznak - mint péld. repczepogácsa -, lágy vajat; azok ellenben, melyek szilárd zsiradékot tartalmaznak vagy egyáltalán kevés zsír van bennök - mint malátacsira, olajmentes repczeliszt, borsó, bükköny és lenmag-pogácsa, vagy virágzás alatt vagy után kaszált réti széna -, kemény vajat hoznak létre. A takarmány még a vaj színére is bir befolyással; így fiatal, levélzöldben (chlorophyl) gazdag zöldtakarmány vagy a belıle készitett széna sötétebb sárgaszinü vajat -, ellenben a szalma-, répa-, burgonya-, répatörköly-etetés halavány vagy éppen fehér vaj képzıdését okozza.

6 Csak az, kinek jelszava: Tisztaság mindenekfölött! számíthat biztos sikerre. Bizonyítják ezt azon nagy árak, melyeket a tejtermékekért az észak-nyugati Francziaország, Holland, az elbamenti német herczegségek, Dánia és legujabban Svédország lakói kapnak s az emlitett országok tejgazdaságainak világhire. Hanem nem is forditanak sehol annyi gondot a tehenészetre s a tejkezelésre, mint éppen az emlitett helyeken. -A tisztaság tekintetében tehát gondunk legyen: 1. Az istálló s az abban lévı levegınek tisztántartására. Az istálló ez okból vízmentes és hacsak lehet -bétonpadlattal, állásokkal, vízmentes trágyalévezetı csatornákkal legyen ellátva; azonkivül a trágyát szorgalmasan ki kell hordani s az utakat felmosni. Az etetıjászlakat és vályukat etetés elıtt mindig tökéletesen ki kell tisztitani. Pókhálót s a port legalább hetenkint lesöpörni. A szellıztetık úgy legyenek elhelyezve hogy az istállóban a levegıt tetszés szerint megújíthassuk, anélkül, hogy az állatoknak a légvonattól szenvedni kellene. 2. Az állatok tisztaságára. Az állatok naponkint tisztitandók s a tıgyeket minden fejés elıtt langyos vízzel meg kell mosni s azután szárazra törülni. A tehenek alá tiszta és száraz almot tétessünk. 3. A fejı egyén tisztaságára. A fejı személyzet is minden fejés elıtt mossa meg a kezét meleg vízzel s ezt minden 1-2 tehén kifejése után ismételtetni kell úgy a tisztaság mint a könnyebb fejés kedvéért. 4. Gondosság a fejésnél. A tej mennyisége, minısége, sıt tartóssága nagyban függ attól is, hogy miképen és hányszor fejetünk. Ha a tehén nem lesz egészen kifejve, ezáltal nemcsak a legértékesebb tej marad a tıgyben - mert a tej utólja a legsőrőbb -, hanem a visszamaradó tej azonkivül a bekövetkezı új fejésig a tıgyben oly, az újbóli tejelválasztásra hátrányos változást szenved, hogy általa az utóbbi tartóssága csorbát szenved. - Továbbá szem elıtt tartandó, hogy a tehenek azon fejınek adják le legszívesebben a tejet, akit már ismernek, aki

7 velök jól bánik s a fejésnél nekik fájdalmat nem okoz. Miért is csak ügyes fejıket fogadjunk fel és hacsak lehet - mindig ugyanazon tehenek fejésére használjuk. Megemlitendı még: annál több és annál sőrőbb tejet adnak a tehenek, minél többször és minél pontosabban lesznek fejve. Minden hat vagy minden nyolcz órában fejni jobb, mintha naponkint csak kétszer fejünk. Végül gyakran vizsgáljuk meg az egyes tehenek tejét, hogy azt - amely netalán nyálkás, rosszizü, vizenyıs vagy véres, vagy bármely okból nem a legjobb minıségü - a többitıl elkülöníthessük. 5. Tiszta és könnyen tisztítható edények és eszközök használata. A régebben általánosan használt faedények azért nem jók, mert a fa lyukacsaiba valamint a kiszáradás és újra átnedvesedés folytán keletkezı repedésekbe a tej beivódik; onnan ki nem mosható, de erjedésbe menvén által, a fris tejet is megrontja. Ez okból az ujabban nagyon javitott pléhedényeket inkább lehet ajánlani. Ezek bevásárlásánál arra ügyeljünk, hogy az összes illesztési helyek gömbölydedek és jól beónazottak legyenek (czinezettek), hogy az eresztékek ne legyenek láthatók. Legjobban megfelelnek ezen követelményeknek azok, melyeket vasbádogból készitettek és utólagosan ónaznak meg. (Ilyeneket jó minıségben lehet kapni: Kleiner & Fleischmannál Mödlingben, Bécs mellett, és Eduard Ahlbornnál Hildesheimban.) Szintúgy mellızendık a még sok helyen használni szokott tejszőrıkendık és helyettök a levehetı fenekü tejsziták használandók. (Lásd az 1. ábrát.)

8 A tejesedények a használat után azonnal tisztitandók és nem órák mulva, mikor a visszamaradó tej reá száradt vagy megsavanyodott. Legjobban lehet tisztitani forró lúggal, mit fahamu vagy szódából készíthetünk. A tejesedényekre ez gyengébb lehet, de tejfölös-, vajasvagy sajtos- edények és eszközökre erısebbre készitendı. Hogy pedig a mosást a víz alatt lehessen végezni, használjunk egy rövid nyélre erısitett kefét (2. ábra) és egy szivacsot, melyet egy tolható győrővel két fa közé becsíptethetünk (3. ábra). A mosás után az eszközök tiszta vízzel kiöblitendık, mire tiszta ruhával szárazra törülendık, portól és párától óvott helyre elteendık. 6. A tej és termékei tisztán tartott, könnyen szellıztethetó s egyformán hős helyen tartandók. Minden tejkezelı helyiség legyen távol az istállótól, a trágyateleptıl, cloákáktól, s a tej lefölözésére szánt helyiségek lehetıleg északi fekvéssel birjanak. Hogy ezt hősen tartani lehessen: jó, ha ez pár lábbal mélyebben fekszik a föld szinénél és külön fallal is körül vannak véve, hogy sem a meleg, sem a hideg be ne hatolhasson. (Új épületeknél ajánlható az üres téglák [Hoblziegel] használata vagy rossz hıvezetıkkel kitömött kettıs falak alkalmazása.) Végül gondoskodni kell ezen helyiségekben jól szabályozható szellıztetıkrıl; sima, repedéstelen és vízmentes, tehát könnyen tisztán és szárazan tartható padlatról (legjobb a béton, cementtel bevonva) s a sajtkészitı helyiségekben a czélszerü főtıkészülékrıl. 7. Távol kell tartani mindent, mely a tejnek tisztátalanitasát vagy gyors felbomlását okozhatná. A tej tisztátalanodását s a bomlási anyagok behatolását - az elıbb ismertetett szabályok tekintetbevételén kivül - legjobban meggátolhatjuk, ha az istállókat és tejkezelı helyiségeket évenkint kétszer (ıszszel és tavaszszal) meszeltetjük; az istállóban használt tej győjtı- és tejszállitó-edényeket (4. ábra összehasonlitandó az 1. ábrával) letakarva tartjuk, a tejet fejés után rögtön elszőrjük, az istállóból - amint lehet - kihozatjuk és feldolgozzuk, illetve a lefölözı-edényekbe hozzuk; továbbá a tejhelyiségek szellızı nyilásait és ablakait szunyoghálóval ellátjuk, és végül, ha ezek daczára is elıfordul egy vagy más baj - teszem megkékül a tej -, akkor a tejes kamrát ki kell kénezni s az összes tejesedényeket pedig gondosan meg kell mosni chlormész-oldattal. 8. A legnagyobb tisztaság és pontosság a tejkezelési munkálatoknál. Ezért pontosan betartandó az idı s a kellı hımérsék; gondosan megvizsgálandók, lemérendık a felhasználandó segédanyagok (oltó-, só-, festı- és csomagolóanyagok stb); különösen nagy figyelem forditandó pedig a már kész és érıfélben lévı anyagokra. Ha már most arról akarunk szólani, hogy mily módon kezelendı a tej, ha belıle vajat vagy sajtot akarunk elıállitani: akkor mindenekelıtt a tejföl nyerését kell megbeszélnünk. Ismeretes dolog, hogy ha a frisen fejt tejet egy ideig állni hagyjuk, a fölületén tejföl képzıdik, mert a tejben foglalt tejgolyócskák - miután könnyebbek a tejfolyadéknál - lassankint a fölületre szállanak és itt a tejfölréteget képezik. Azt szintén minden gazda tudja, hogy ha a tej hosszabb ideig áll, elveszti édes ízét és megsavanyodik. Ezen átmenetnél még egy más átváltozás is tapasztalható: a sajtanyag kiválása, mely a tej megalvadásakor kocsonyás állományuvá lesz. Ezen folyamat okait ismernünk kell, ha a tej idıelıtti megsavanyodását és megalvadását meg akarjuk gátolni.

9 Amint már fentebb emlitettük, a tej - vizen és zsírgolyócskákon kivül - sajtanyagot, fehérjét, tejczukrot és ásványi sókat tartalmaz. Ezenkivül az erjesztıgombákhoz hasonló mikroskopikus szervezetek is fordulnak elı a tejben, melyek igen nagy szaporodási képességgel birnak és valószinüleg a csecsbimbó-nyilás körül vagy tán bennök is tanyáznak, úgy hogy már a fejésnél a tejbe kerülnek. Ezen gombák annál nagyobb mennyiségben kerülnek a tejbe, minél tisztátalanabbul tartatik a tıgy s a tejesedények. Amint az erjesztıgombák erjedést okoznak, úgy a tejgombák (Oidium lactis) a tejczukor felbomlását idézik elı, úgy hogy a tejczukor a tej gombák szaporodtával tejsavvá lesz. A tej megsavanyodása az oka, hogy az édes tejben feloldott állapotban lévı sajtanyag megalszik és finomabb sajtfélék elıállitására alkalmatlanná lesz, és hogy a tejfölkiválás megszünik, miután a fölfelé szálló zsírgolyócskákat a megaludt sajtanyag visszatartja. Ha tehát sok és édes tejfölt akarunk elıállitani s utólag a lefölözött tejbıl jóminıségü soványsajtot késziteni, akkor a tej megsavanyodását vagyis a tejgombák elszaporodását minden módon hátráltatni kell. A tejgombák szaporodása alacsony hımérséknél (4-8º R.) igen meglassudik, a test melegénél igen nagy mérveket ölt; 44º R.-nál magasabb hımérséknél tökéletesen megszünik, mert ily magas hıfok a tejgombát megöli. Miután pedig a tej conserválása 44º R.-ra való fölmelegités útján eltekintve a költségtıl - azért nem alkalmazható, mert a vajzsír és a sajtanyag ezáltal tulajdonságaikban megváltoznak, ezért a tej megsavanyodásának meggátlására a legegyszerőbb és legbiztosabb mód: a tejet gyorsan alacsony hıfokra lehőteni és hosszabb idın át ily alacsony hıfokon tartani. A lehőtés a tejfölkiválást is elısegíti, amennyiben a környezet hımérsékére lehőtött tejben nem keletkeznek oly áramok, amelyek a zsírgolyócskák felszállását megakadályoznák; holott, ha a tej nem lesz lehőtve, akkor - különösen ha a tej mély edényekben van - mindaddig egy lefelé irányuló áram tapasztalható, amíg a hımérséki különbség ki nem egyenlitıdik. Magától értetıdik, hogy a tejfölkiválás annál gyorsabban megy végbe, minél rövidebb az út, amelyet a zsírgolyócskáknak át kell futni. Ha tehát a tejet lapos edényekbe tesszük, akkor - különben egyenlı körülmények között - korábban fölözhetjük le, mintha mély edényekbe öntjük. A lapos edények azonban több helyet igényelnek; hasonló átmérıt véve fel, kevesebb fér beléjük s az ily edényekben képzıdı vékony tejfölréteg nagyobb fölületen érintkezik a levegıvel, ami csak hátrányára lehet a minıségének. Másrészt azonban a tej a lapos edényekben (különösen ha ezek hideg alapon állanak) hamarább hől le és hamarább lesz készen a további felhasználásra. A mély edényekbe ellenben sokkal több fér, s így kis helyen sok tejet lehet lefölözésre felállitani; s az ily edények hőtımedenczébe (5. ábra) rakatnak, ahol a lefölözés befejeztéig maradnak. A medenczében a tej hideg forrásvízzel vagy jéggel hőtött kútvízzel rövid idı alatt alacsony hıfokra lehőthetı s ezen hımérséknél megtartható. A tej a tejföl kiválásához szükséges idın át (36-48 óra) maradhat az edényekben, anélkül hogy az idı elıtti megsavanyodástól kellene tartani. A hely s a hőtıvíz lehetı kihasználása végett most hosszukás átmetszetü, c / m hosszu, c / m széles bádogedényeket használnak (6. ábra). A hőtımedenczébe ezen bádogedények egymástól s a medencze falától c / m távolságra állíttatnak fel és 1 l tejre l½ l hőtıvizet számitanak. Az, hogy melyik eljárásnak adjuk az elınyt leginkább, attól függ, hogy mennyi tejet akarunk feldolgozni és mekkora helyiség áll rendelkezésünkre? -hogy van-e hideg forrásvizünk vagy a vizet elıbb jéggel kell-e a megkivántató alacsony hıfokra lehőteni? Az utóbbi esetben a jéghőtı-medenczék alkalmazása csak akkor leend czélszerü, ha igen sok tejjel rendelkezünk; mert minél nagyobb a tejgazdaság, annál nagyobbra kell venni a medenczét, s így annál kevesebb esik 1 l tejre a medencze készitése s a jég alkalmazása által származó költségbıl, -mert kismennyiségü jég aránylag sokkal gyorsabban olvad, mint nagymennyiségü s az eltartási költségek is nagyobbak métermázsánkint.

10 Aki tehát nem rendelkezik hideg forrásvízzel vagy nem tart nagyobb, egyéb czélokra is szolgáló jégkészletet, csakis azon esetben alkalmazhatja sikerrel a hőtıeljárást, ha minden fejés után egy medenczébe vagy a több részre osztott medencze egy osztályába beállíthat egy l tejet magábafoglaló lefölözı bádogedényt. Hacsak egészen kicsiny medenczéket akarunk is készíttetni, amelyek mindegyikébe csak két 30-literes bádogedény fér, akkor mégis megkivántatik, hogy a napi háromszori fejés után 180 l tejet kapjunk; mert csak ekkor rakhatjuk tele a medenczéket és gátolhatjuk meg a jégkészlet aránytalanul nagy fogyasztását; 8 ) csak ekkor nem fogunk a mértéken túl jeget elhasználni. Ha tehát a viszonyok olyanok, hogy a most megbeszélt eljárás alkalmazása nem mutatkozik czélszerünek, akkor a lapos edényekhez (7. ábra 9 ) kell folyamodni; ez esetben kiváló figyelem fordítandó arra, hogy a tejeskamra lehetıleg hős legyen, hımérséke a 12º R.-t meg ne haladja. A nyert tejföl sőrősége leginkább a tej s a levegı hımérsékétıl függ. Alacsonyabb hımérséknél vastag, laza, össze nem függı réteget; magasabb hımérséknél sőrőbb, de vékonyabb s a lefölözés tartama szerint többé-kevésbé összefüggı réteget képez. A tejföl fölületén ugyanis csakhamar - és pedig minél melegebb a levegı, annál hamarább - penészgombák telepednek, melyek lassankint a tejfölnek nagyobb sőrőséget kölcsönöznek s a tejfölréteget vastagabbnak mutatják, miután a tejfölt myceliumaikkal nemezszerüleg átszövik. A penészgombákkal ellepett tejföl ezért, mint összefüggı bır összetolható és leemelhetı. Talán szükségtelen megemliteni, hogy a tejtermékek minıségére fölötte hátrányos lenne, ha a tejföl leszedésével a penészgombák elszaporodásáig várnánk. Nemcsak hogy ez idıre a tej már megsavanyodnék, hanem a tejfölben lévı vajzsír is rosszizüvé lenne - részint közvetlen a penészgombától, részint azon felbomlási terményektıl, melyek a penészgomba befolyása folytán a zsírból, sajtanyagból, fehérjébıl s a tejczukorból keletkeztek. Az ily tejfölbıl köpült vaj ezért nem lesz se jóminıségü, se tartós. Miután a penészgombák különösen a lapos, eléggé le nem hőtött edényekben szaporodnak el könnyen; míg a jegesvízzeli hőtésnél, ha a hımérsék állandóan +4º R., elı nem fordulhat: ezért a kellı idıben való lefölözésre különösen annak kell gondot forditania, aki a tejföl nyerésére lapos edényeket használ; mert ha idı elıtt fölöz le, akkor kevés tejfölt kap; ha soká vár a lefölözéssel, akkor szenved a tejföl minısége. Általánosságban azt mondhatni, hogy a lapos edényekbe 5-6 c / m-nyi sekélyen öntött tejet azon esetre, ha finom asztali vajat és jóminıségü soványsajtot akarunk elıállitani - télen 36, nyáron 24 órai állás után kell lefölözni. A tejföl s a lefölözött tej a tejföl leszedésekor még édes legyen. Az idıelıtti lefölözésbıl különben sokkal kisebb veszteség származik, mint a késeibıl; mert az elsı esetben a veszteség helyrepótoltatik azáltal, hogy a vaj és a sajt jobb és értékesebb lesz, miután azon tejbıl, amelybıl a tejfölnek csak egy része vált ki, a félzsiros sajtok készíthetık. A jégbe hőtött edényekbıl a tejfölt mindenkor kanállal szedik le. Erre a czélra legalkalmasabb a svéd (8. ábra) vagy az amerikai (9. ábra) kanál. A lapos edényekbe öntött 8 ) Ha a jégverem jól készült, a jég a külsı levegıtıl eléggé megóvatik; a medenczék teleállíttatnak edényekkel, úgy hogy nem kell több vizet hőteni jéggel, mint amennyi okvetlenül szükséges: akkor, hogy a frisfejetü tej gyorsan +4 -ra hőttessék és állandóan ezen hımérséknél tartassék, az évi szükségletet - beleértve az olvadási veszteséget - 1 l tej után 1 k / g -ra számíthatjuk. 180 l napi, illetıleg 6700 l évi tejproductiónál k / g vagyis (köbméterjét 920 k / g -mal számítva) 71½ m / 3 jégre lesz szükségünk. 9 ) Legjobbnak bizonyultak az aczélpléhbıl készült és utólag czinezett tejestálak. Ezek nemcsak könnyük, igen tartósak és aránylag olcsók (nagyobb edényeknél, a pléh vastagsága szerint, literenkint kr), hanem a tej gyors lehőtését is elısegítik, ha a tejeskamra bétonpadlójára vagy téglából rakott asztalokra állittatnak. A fent nevezett czégektıl ily tejestálak különbözı nagyságban (2-12 l ) kaphatók.

11 tejrıl a tejföl a svéd vagy pedig egyenesnyelü kanállal (10. ábra) szedhetı le; de a lefölözés oly módon is történhetik, hogy oly tálakat használunk, amelyek, mint a Gussander-féle (11. ábra), a feneken elzárható nyilással bir, vagy mint a Landw. Verkehrsbureau szabadalmazott tejestála (12. ábra), mely oldalvást bir nyilással, amelyen a tejet kifolyatni lehet, úgy hogy ezeknél a lefölözött tej távolíttatik el s a tejföl marad vissza. A lefölözés e módja megköveteli azonban, hogy a tejföl sőrő összefüggı réteget képezzen. Végül megemlitendı még, hogy úgy a tejföl képzıdésének ideje alatt, mint a tejföl leszedésekor a tej rázódását gondosan el kell kerülni. Igy péld. az edényeket egyik helyrıl a másikra állitani, máshova vinni, a lefölözés elıtt a medenczéböl kiemelni nem szabad. A lapos vagy egyáltalában a le nem hőtött edényeknél a lefölözés megkezdése elıtt a tejfölréteget egy szarukanállal el kell választani az edény falától. A lefölözésnél óvatosan kell eljárni, nehogy tejföl és tej összekeveredjék, vagy pedig sok tej jusson a tejfölbe vagy sok tejföl maradjon vissza; ez okból kellı gyakorlottság és elegendı világosság a tejeskamrában elkerülhetlenül szükséges. A tejfölt s a lefölözött tejet, ha nem lesznek rögtön feldolgozva, mély győjtıedényekbe kell önteni, ahol a levegı nem igen éri; ezen edényeket pedig lehetıleg hős, szagmentes helyiségben kell eltartani. Mielıtt tovább mennénk, még egy lefölözési eljárásról kell megemlékeznünk: a centrifugokról (separatorok), melyek a nagyobb tejgazdaságokban az utóbbi években általánosan elterjedtek. Ezeknél a frisfejetü tej vagy az ily tej hımérsékére ujolag fölmelegitett tej a lefölözıdobba kerül, mely víz-, gız- vagy állati erı (járgány) segélyével fölötte gyors körülforgásba ( perczenkint, a dob átmérıje szerint) hozatik. Az ily óriási sebességnél néhány percz alatt különválik a tej a tejföltıl azáltal, hogy a tej - mint amelynek a fajsúlya nagyobb - a dob peripheriája felé törekszik, a könnyebb zsírgolyócskák pedig a forgási tengely felé nyomatnak. Miután a dob csak részben, mintegyfelényire lesz megtöltve, a forgásba hozott tej a dobban minthogy a dob falához simul - egy győrőt képez, melynek külsı része a lefölözött tejbıl, belsı része a tejfölbıl áll. Az ujabb szerkezetü centrifugok mind olyképen vannak berendezve, hogy a tejföl s a lefölözött, amint különváltak, a gépbıl külön folyhatnak ki; a lefölözendı tej pedig folyton folyik a gépbe.

12 Azok után, amiket fentebb azon hátrányos változásokról elmondottunk, amelyek a tejfölképzıdés közben elıfordulhatnak, a centrifugál-eljárás kétségtelenül az, amelynek segélyével ezen káros átváltozások legjobban meggátolhatók. A centrifug segélyével a lefölözés közvetlen a fejés után végrehajtható; a nyert tejföl s a lefölözött tej egészen édes és ezenkivül még a vajzsír tökéletesebben kiválasztatik, mert míg a közönséges eljárásnál a tej összes zsírjának csak 75-80%-a választatik ki a tejfölben, a centrifuggal egész 95%-ot ki lehet választani. Azonban a beszerzési s az üzemi költségek jelenleg még oly nagyok, 10 ) hogy a centrifug alkalmazása csak ott fizeti ki magát, ahol igen sok tej fölözendı le, vagyis ahol ezen költségek nagy tejmennyiségre oszlanak meg. A centrifug ez okból különösen azon tejszövetkezeteknél lelt gyors elterjedést, amelyek a nagy városokat látják el tejföllel és lefölözött tejjel. A több mértföldnyi kerületben lakó szövetkezeti tagok a fris tejet kellıleg lehőtve, a szövetkezeti telepre szállítják, ahol az eladási áruvá (tejföl, tejszín, lefölözött tej) változtatik, a fölöslegbıl pedig vaj és sajt készíttetik. A vaj- és sajtkészitéssel foglalkozó egyes gazdáknak ezért még sok idıre a megbeszélt eljárásnál kell maradniok - mindaddig, amíg nem sikerül kézierıre berendezett olcsó és practikus centrifugokat szerkeszteni. Lehmann Oszkár. 10 ) A legkisebb centrifugok, amelyek óránkint l tejet fölöznek le és ¾-1½ lóerıt szükségelnek, kerekes készülék nélkül a körülforgási sebesség gyorsitására és járgány- vagy gızgép s a felállitási költségek nélkül frtba ( márka) kerülnek; a nagyobb, óránkint l tejet lefölözı gépek ára frt ( márka).

A takarmány értékesitéséröl.

A takarmány értékesitéséröl. A takarmány értékesitéséröl. Minden gazda elıtt ismeretes, hogy az állattartásnál való haszonvételi módok közül az a legelınyösebb, mely a felhasznált takarmányt legmagasabban értékesiti, vagy az istállótrágyát

Részletesebben

A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.)

A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) IV. A melléktermékek elıállitása A groji sajt készitésénél a fıterméken kívül még mellékterrékek is nyeretnek: a savóvaj

Részletesebben

A hordókról és bortartályokról.

A hordókról és bortartályokról. A hordókról és bortartályokról. A boraszatban fontos helyet foglalnak e1 a hordók és a bortartályok. A hordók szolgálnak a must erjesztésére, a fiatal borok érlelésére, kifejlesztésére, éppen úgy az érett,

Részletesebben

Ha a szántóföldet égetett mészszel trágyázzuk meg, úgy az égetett mész a talajból vizet vesz fel és átalakul mészhydrattá (vagyis oltott mészszé).

Ha a szántóföldet égetett mészszel trágyázzuk meg, úgy az égetett mész a talajból vizet vesz fel és átalakul mészhydrattá (vagyis oltott mészszé). A mésztrágya. A mész egyike azon anyagoknak, melyet trágyaszer gyanánt már a legrégibb idıben alkalmaztak, mint az már Pliniusnak munkáiban is fölemlítve van. Hogy azonban a mésznek a talajra és ezzel

Részletesebben

A groji sajt készitése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) II. A groji sajt készitése. A sajtoda berendezésével megismerkedvén,

A groji sajt készitése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) II. A groji sajt készitése. A sajtoda berendezésével megismerkedvén, A groji sajt készitése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) II. A groji sajt készitése. A sajtoda berendezésével megismerkedvén, átmehetünk most már a tulajdonképeni sajtkészitésre,

Részletesebben

A. lefölözött tej értékesítése közvetlen eladás, túró- és sajtkészítés útján. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.

A. lefölözött tej értékesítése közvetlen eladás, túró- és sajtkészítés útján. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl. A. lefölözött tej értékesítése közvetlen eladás, túró- és sajtkészítés útján. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) I. Lefölözött tej név alatt a fölözetlen tejnek zsíron kívüli alkatrészeit

Részletesebben

A trágyatelepek készitésének alapelvei. F. Engel: Landw. Bauwesen. Berlin, 1885. P. Parey. 327. 1.

A trágyatelepek készitésének alapelvei. F. Engel: Landw. Bauwesen. Berlin, 1885. P. Parey. 327. 1. A trágyatelepek készitésének alapelvei. F. Engel: Landw. Bauwesen. Berlin, 1885. P. Parey. 327. 1. A legkevesebb gazda van azon helyzetben, hogy a gazdaságában készült trágyát azonnal szántóföldjeire hordassa;

Részletesebben

A tehenek szórványos és ragályos elvetélése.

A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A cultura elıhaladtával nemcsak az emberek, hanem az állatok között is ujabb és ujabb betegségek fészkelik be magukat, melyek egyelıre addig t. i., míg elıidézı

Részletesebben

mihelyt a talajban erısebb mérvben felszaporodnak, kártékonyan hatnak: sokkal helyesebben járunk el, ha eme kálisókat ıszi trágyázásra használjuk s

mihelyt a talajban erısebb mérvben felszaporodnak, kártékonyan hatnak: sokkal helyesebben járunk el, ha eme kálisókat ıszi trágyázásra használjuk s A mőtrágyák mikénti alkalmazásáról. Köztudomásu dolog, hogy e lapok szeptemberhavi füzetében a szerkesztık aláirásával egy felhivás jelent meg, mely a gazdaközönséget mőtrágyákkal teendı trágyázási kisérletekre

Részletesebben

A tüzelés módjának befolyása abban áll, hogy minél több tüzelıanyagot égetünk el egy és ugyanazon rostélyon ugyanazon idı alatt, annál tökéletlenebb

A tüzelés módjának befolyása abban áll, hogy minél több tüzelıanyagot égetünk el egy és ugyanazon rostélyon ugyanazon idı alatt, annál tökéletlenebb A tüzelıanyag megválasztásáról gazdasági locomobilok számára. Gazdáink sokszor emlegetett jelenlegi kedvezıtlen helyzetének tudvalevıleg a föoka abban rejlik, hogy a mienknél kedvezıbb viszonyok között

Részletesebben

protein zsír szénhydrat zabból 77 3 % 82 4 % 73 7 % árpából. 77 0 100 0 87 0

protein zsír szénhydrat zabból 77 3 % 82 4 % 73 7 % árpából. 77 0 100 0 87 0 A korpaetetésrıl. Ha a búza- vagy rozsszemnek keresztmetszetét a górcsı alatt vizsgáljuk, elsıben is az epicarpium (külsı gyümölcshéj) felbıre (epidermise) tünik fel, mely alatt közvetlenül laposra nyomott

Részletesebben

Dohánytermelési tapasztalatok.

Dohánytermelési tapasztalatok. Dohánytermelési tapasztalatok. A m.-óvári akadémia kisérleti terén egyebek között dohányt is termesztünk. A dohánytermesztés czélja elsö sorban a hallgatóságot a dohány okszerő termesztésével megismertetni,

Részletesebben

A mezei vasút az ipar, mezı- és erdıgazdaság szolgálatában. II.

A mezei vasút az ipar, mezı- és erdıgazdaság szolgálatában. II. A mezei vasút az ipar, mezı- és erdıgazdaság szolgálatában. II. Útátjárók. A gazdaság belterületén, úgyszintén a nyilt pályán is a kocsik átjárására a vágányba egyes részeket kell beiktatni, melyeken a

Részletesebben

1. borsó; 11. kömény; 2. ıszi árpa vagy búza; 12. kömény vagy gyöknövények; 3. takarmány- vagy czukorrépa, bur- 13, félugar vagy borsó;

1. borsó; 11. kömény; 2. ıszi árpa vagy búza; 12. kömény vagy gyöknövények; 3. takarmány- vagy czukorrépa, bur- 13, félugar vagy borsó; Gazdasági élet Hollandiában. Hollandia és Belgium, valamint Észak-Francziaország ama szerencsés vidékek közé sorozhatók, ahol a mezıgazdaság magas és nagyszerü fejlettségnek örvend. Talán Lombardia kivételével,

Részletesebben

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE HAVI FOLYÓIRAT. VII. évfolyam. Magyar-Óvár, 1889. évi deczember hó. XII. füzet.

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE HAVI FOLYÓIRAT. VII. évfolyam. Magyar-Óvár, 1889. évi deczember hó. XII. füzet. MEZİGAZDASÁGI SZEMLE HAVI FOLYÓIRAT. VII. évfolyam. Magyar-Óvár, 1889. évi deczember hó. XII. füzet. Mezıgazdasági szakoktatásnak és a praxis. Mezıgazdasági tanintézeteink ellen gyakran hallhatjuk azt

Részletesebben

KÉRDÉSEK. 26 A megyei gazdasági egylet egy felállítandó czukorgyár elımunkálatain dolgozik.

KÉRDÉSEK. 26 A megyei gazdasági egylet egy felállítandó czukorgyár elımunkálatain dolgozik. LEVÉLSZEKRÉNY. (E rovat alatt közlünk minden, a mezıgazdaság körébe vágó közérdekő kérdéseket és megadjuk reá a feleletet. Ha oly kérdések intéztetnek hozzánk, melyek nem általános érdekőek, úgy ezekre

Részletesebben

A konkoly mint takarmány és szeszgyári nyersanyag.

A konkoly mint takarmány és szeszgyári nyersanyag. A konkoly mint takarmány és szeszgyári nyersanyag. Általánosan ismeretes, hogy a konkolyt mainapság a trieurök segélyével majdnem az utolsó szemig lehetséges a gabonából kiválogatni. Az ily kitrieurözött

Részletesebben

Havi folyóirat. Vi. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi deczember hó. XII. füzet. A tengeri. 1

Havi folyóirat. Vi. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi deczember hó. XII. füzet. A tengeri. 1 Mezıgazdasági Szemle. Havi folyóirat. Vi. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi deczember hó. XII. füzet. A tengeri. 1 A tengeri, kukoricza, málé vagy törökbúza (Zea Mays L.) bizvást hazánk egyik legnagyobb

Részletesebben

www.perfor.hu Használati utasítás

www.perfor.hu Használati utasítás Használati utasítás Tartalomjegyzék Fontos munkavédelmi tudnivalók Fontos munkavédelmi tudnivalók...3 Ismerkedés a Drill Doctorral...5 Tudnivalók a fúrókról...6 A fúró anatómiája...6 Fúróélezés Drill Doctorral...7

Részletesebben

Ujabb gazdasági gépek és eszközök. XII. Mayer E. Fiai legujabb szabadalm. Duplex darálógépe.

Ujabb gazdasági gépek és eszközök. XII. Mayer E. Fiai legujabb szabadalm. Duplex darálógépe. Ujabb gazdasági gépek és eszközök. XII. Mayer E. Fiai legujabb szabadalm. Duplex darálógépe. Bár tőrhetı kézi darálógépek léteznek öntésbıl vagy aczélból készült tárcsákkal vagy hengerekkel, melyek igényeinket

Részletesebben

Apró közlemények. Álattenyésztés.

Apró közlemények. Álattenyésztés. Apró közlemények. Álattenyésztés. Az állatok itatásáról. Az állatok némelyike nem igen válogatós ital dolgában és olyan vizet is ártalom nélkül megiszik, melyet alig tartanánk megengedhetınek. Így látjuk

Részletesebben

A szarvasmarha-istálló mint szilárd, állandó, félig szilárd és mint olcsó építmény.

A szarvasmarha-istálló mint szilárd, állandó, félig szilárd és mint olcsó építmény. A szarvasmarha-istálló mint szilárd, állandó, félig szilárd és mint olcsó építmény.,,wiener landwirthschaftliche Zeitung. 1886, 80.sz. Valamely szarvasmarha-istálló czélszerüsége függ az általánosan érvényes

Részletesebben

APRÓ KÖZLEMÉNYEK. ÁLLATTENYÉSZTÉS.

APRÓ KÖZLEMÉNYEK. ÁLLATTENYÉSZTÉS. APRÓ KÖZLEMÉNYEK. ÁLLATTENYÉSZTÉS. A nyári istállózás és a takarmánytermelés. Mintegy 25 év elıtt a müveltebb nemzetek gazdasági irodalmát végig járta a marhaállomány száraztakarmánynyal való nyári etetésének

Részletesebben

Továbbá az italokat veszi tárgyalás alá; behatóan ismerteti a jó és rossz ivóvíz tulajdonságait, hatását, ismertetıjeleit és javitását; azután a

Továbbá az italokat veszi tárgyalás alá; behatóan ismerteti a jó és rossz ivóvíz tulajdonságait, hatását, ismertetıjeleit és javitását; azután a Irodalom. Traité d'hygiene rurale suivi des premiers secours en eas d'accidents par Hector George. Paris, 26, rue Jacob. Librairie agricole. Ára 3 frank 50 cm. Mezıgazdasági egészségtan! Oly kevés a magyar,

Részletesebben

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT. Magyar-Óvár, 1890 szeptember hó. Kilenczedik füzet.

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT. Magyar-Óvár, 1890 szeptember hó. Kilenczedik füzet. VIII. évfolyam. MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT. Magyar-Óvár, 1890 szeptember hó. Kilenczedik füzet. A gazdasági pénztári számadás berendezésérıl. Minden mezıgazdasági vállalat üzlet természetével

Részletesebben

LEVÉLSZEKRÉNY. 17. 18. 19. 20. 21.

LEVÉLSZEKRÉNY. 17. 18. 19. 20. 21. LEVÉLSZEKRÉNY. (E rovat alatt közlünk minden, a mezıgazdaság körébe vágó közérdekü kérdéseket és megadjuk reá a feleletet. Ha oly kérdések intéztetnek hozzánk, melyek nem általános érdekőek, úgy ezekre

Részletesebben

LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK

LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK Kizárólag Ingatlanértékesítıknek szóló tanulmány! 3 LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK - avagy mit tegyél, hogy hamarosan a legjobb ingatlanosok között találd magad? - Milyen szabályokat érdemes betartanod,

Részletesebben

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A mezıgazdasági vontatóból vagy lassú jármőbıl és egy pótkocsiból álló jármőszerelvény hosszúsága a 18,00, a mezıgazdasági vontatóból és két

Részletesebben

Vadhívás 1. Bevezetés

Vadhívás 1. Bevezetés Vadhívás 1. Bevezetés A vadhívás szerintem a vadászatok csúcsa, a legizgalmasabb feladat egy vadász számra. A vad kifinomult érzékszerveit kijátszani, lıhetı távolságra behívni, sok gyakorlást igénylı

Részletesebben

Komposztálás Hogy is csináljam?

Komposztálás Hogy is csináljam? Komposztálás Hogy is csináljam? A kerti komposztálás az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy személyesen is tegyen valamit bolygónkért, világunk és gyermekeink szebb jövıjéért! Tudta Ön, hogy éves szinten

Részletesebben

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére.

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A zöld dohánynak száritása alatt végbemenı erjedés mérve lényeges a dohány értékére, mert a dohány tömegben tartatván vagy egyébként nedves melegséghez

Részletesebben

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 I Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 A család és ezen belül elsısorban a gyermek sokoldalú védelme olyan alapvetı követelmény, amelyet a társadalom

Részletesebben

A fiatal bor pinczekezelése.

A fiatal bor pinczekezelése. A fiatal bor pinczekezelése. A bor kezelésénél egyik fontos dolognak tartom: a fıerjedésen keresztülment mustnak, illetıleg az abból származott fiatal bornak az utóerjedésen való helyes keresztülvitelét,

Részletesebben

Apró közlemények. Közgazdaság.

Apró közlemények. Közgazdaság. Apró közlemények. * Közgazdaság. A világ búzatermése és búzafogyasztása 1888-ban. A földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi ministerium az idén is felszólitotta a külföldön székelı cs. és kir. consulatusokat,

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

APRÓ KÖZLEMÉNYEK. ÁLLATTENYÉSZTÉS.

APRÓ KÖZLEMÉNYEK. ÁLLATTENYÉSZTÉS. APRÓ KÖZLEMÉNYEK. ÁLLATTENYÉSZTÉS. A tehenek takarmányozása szeszmoslékkal. Azon kérdés: vajjon a szeszmoslék etetése fejıs tehenekkel mennyiben bír a tejelésre befolyással, káros-e vagy elınyös? már nálunk

Részletesebben

A lindenhofi takarmánysajtó.

A lindenhofi takarmánysajtó. A lindenhofi takarmánysajtó. A Mezıgazdasági Szemle f. évi I. füzetében a lindenhofi takarmánysajtó iránt tesz kérdést egy t. gazdatársam. Miután a mult évben egy ily sajtóval kisérletet tettem, nehogy

Részletesebben

Elméleti alapok: Fe + 2HCl = FeCl 2 +H 2 Fe + S = FeS FeS + 2HCl = FeCl 2 + H 2 S

Elméleti alapok: Fe + 2HCl = FeCl 2 +H 2 Fe + S = FeS FeS + 2HCl = FeCl 2 + H 2 S 6. gyakorlat. Keverék, vegyület,oldat, elegy, szuszpenzió, emulzió fogalma. A vegyületek termikus hatásra bekövetkezı változásai: olvadás, szublimáció, bomlás: kristályvíz vesztés, krakkolódás. Oldódás

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

Közlemények a m-óvári gépkisérleti állomás körébıl.

Közlemények a m-óvári gépkisérleti állomás körébıl. Közlemények a m-óvári gépkisérleti állomás körébıl. V. Arankarosták. 1. Magyar-óvári arankarosta. A gépkisérleti állomás már néhány év óta egy, az egyszerüséget és czélszerüséget magában foglaló arankarostáló

Részletesebben

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet. a keszonmunkákról

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet. a keszonmunkákról a keszonmunkákról A munkavédelemrıl szóló, több jogszabállyal módosított 47/1979. (XI. 30.) MT rendelet 25. -ának (4) bekezdésében, valamint a 39. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján -

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT ÍRTA: KELETI JÓZSEF A szociális állam keretében az egészség teljesen elveszti magánérdekjellegét és olyan közüggyé válik, melyre nézve az egészségügyi

Részletesebben

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT. III. évfolyam. Magyar-Óvár, 1885. évi májushó 15-én. V. füzet. Mit termeljen a magyar gazda?

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT. III. évfolyam. Magyar-Óvár, 1885. évi májushó 15-én. V. füzet. Mit termeljen a magyar gazda? MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT. III. évfolyam. Magyar-Óvár, 1885. évi májushó 15-én. V. füzet. Mit termeljen a magyar gazda? Az utóbbi idıben mindig gyakrabban hangoztatják, hogy a magyar gazdának

Részletesebben

TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló)

TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló) Alapfogalmak, meghatározások TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló) A termoelektromos átalakítók hımérsékletkülönbség hatására villamos feszültséget szolgáltatnak. Ezért a termoelektromos jelátalakítók

Részletesebben

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor Készletgazdálkodás TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor KÉSZLET A készlet az üzletben lévı áruk értékének összessége. A vállalkozás

Részletesebben

MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák

MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák Mi a probléma? Az ember a világ legokosabb élőlénye. Tudja, hogyan kell földet művelni, várost építeni, különféle iparágakat létrehozni, repülőgépet készíteni. Ám ez

Részletesebben

Apró közlemények. Állattenyésztés.

Apró közlemények. Állattenyésztés. Apró közlemények. Állattenyésztés. A fejıstehenek etetésérıl. E kérdés fölött számos téves nézettel találkozunk: egyfelıl azt halljuk, hogy a teheneket csak bıven kell takarmányozni s a bı tejelés el nem

Részletesebben

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT.

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT. MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT. IV. évfolyam. Magyar-Óvár, 1886. évi augusztushó 1-jén. VIII. füzet. A szarvasmarha-tenyésztés- és a tejgazdaság felkarolásánál szükséges változtatások a gazdasági

Részletesebben

Pellet üzem - Alapoktól a tetıig. Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft

Pellet üzem - Alapoktól a tetıig. Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft Pellet üzem - Alapoktól a tetıig Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft Elıkészítés Piackutatás Piaci potenciál felmérése (konkurencia és kereslet elemzés) Milyen piacra kíván a beruházó pelletet értékesíteni?

Részletesebben

Havi folyóirat. VI. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi április hó. IV. füzet. A húsfogyasztás fokozásáról.

Havi folyóirat. VI. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi április hó. IV. füzet. A húsfogyasztás fokozásáról. Mezıgazdasági Szemle Havi folyóirat. VI. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi április hó. IV. füzet A húsfogyasztás fokozásáról. E kérdést fölvetvén, nem vonakodom annak elsırendő nemzetgazdasági és gazdasági

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁS ÉS TUDOMÁNY VII. évfolyam 6. szám, 2006. június

TÁPLÁLKOZÁS ÉS TUDOMÁNY VII. évfolyam 6. szám, 2006. június Tisztelt Olvasó! A Táplálkozás és Tudomány címő hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb tudományos kutatási

Részletesebben

A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK

A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK 1 A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK Az ember tudatos gazdasági cselekedeteinek fı mozgatórugója a haszonra való törekvés. Ennek a célnak az eléréshez azonban nem hagyhatók

Részletesebben

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3 5. gyakorlat. Tömegmérés, térfogatmérés, pipettázás gyakorlása tömegméréssel kombinálva. A mérési eredmények megadása. Sóoldat sőrőségének meghatározása, koncentrációjának megadása a mért sőrőség alapján.

Részletesebben

A KENYÉRKÉSZÍTÉS FOLYAMATAI I. Dr. Gasztonyi Kálmán

A KENYÉRKÉSZÍTÉS FOLYAMATAI I. Dr. Gasztonyi Kálmán Gasztonyi Kálmán dr.: A kenyérkészítés folyamatai I. SÜTİIPAROSOK, PÉKEK: 49. évf. 2002. 3. sz. 8-14.o. A KENYÉRKÉSZÍTÉS FOLYAMATAI I. Dr. Gasztonyi Kálmán Ebben a négyrészes tanulmány-sorozatban a legfontosabb

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

HSA24520. Használati útmutató

HSA24520. Használati útmutató HSA24520 HU Használati útmutató FIGYELMEZTETÉS! Azl, R600a (csak bizonyos körülmények között gyúlékony) teljesen környezetberát gázzal mőködı hőtıberendzés normális mőködésének eléréséhez, kövesse a következı

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanmenedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanfinanszírozás és befektetés 5. Befektetések értékelése, ingatlanbefektetések

Részletesebben

TÁRSASHÁZ KÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

TÁRSASHÁZ KÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI A TÜV NORD Z.U.G. tanúsítja, hogy az OTP - Garancia Biztosító Rt. mőködése az ISO 9001 nemzetközi szabványban megfogalmazott minıségügyi követelményeknek megfelel. TÁRSASHÁZ KÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK

Részletesebben

Gyepgazdálkodás. Sáringer-Kenyeres Tamás

Gyepgazdálkodás. Sáringer-Kenyeres Tamás Gyepgazdálkodás Sáringer-Kenyeres Tamás Bevezetés A telepítés (felújítás) elıkészítése táblásítás. A táblák méreteit a természetes határok, a hasznosítási, továbbá az üzemelési igények figyelembevételével

Részletesebben

Celsius Plussz Kft Termelı Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Celsius Plussz Kft Termelı Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Celsius Plussz Kft Termelı Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Kezelési utasítás Celsius P-V típusú szilárdtüzeléső kazánokhoz Alkalmasak családi házak, kis lakások, fólia és üvegházak, kisebb üzemcsarnokok

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3.

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3. TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3. 1 2. 1. 4. JELENLEGI HELYZET A települési szennyvíziszap Magyarországi mennyisége évente megközelítıen 700.000 tonna Ennek 25-30%-a szárazanyag

Részletesebben

Termelési kisérletek különbözı gabonafélékkel. I.

Termelési kisérletek különbözı gabonafélékkel. I. Termelési kisérletek különbözı gabonafélékkel. I. A Magdeburgische Zeitung ezévi folyamában különbözı gabonafélékkel Märcker tanárnak közremőködése mellett Hadmerslebenben (Szászország) tett kisérletek

Részletesebben

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó?

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? 1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? Elıször is mi a különbség a meleg és a hideg fehér izzó között? A meleg fehér szín egy sárgás fehér szín, hasonlít a már megszokott halogén fényéhez (megjegyzés: a halogén

Részletesebben

Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk

Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba állította Hérakleitosz. Magyarországon mintha ez a bölcsesség is megdılne, úgy tőnik, folyamatosan

Részletesebben

Vegetáriánus ételek wokban

Vegetáriánus ételek wokban Vegetáriánus ételek wokban A wok kiválasztása Öntöttvasból, acélból, nemesacélból (alumíniummaggal) vagy egyszerő vasból készült wokok közül választhatunk. A kereskedelemben rézbıl készült wokot is lehet

Részletesebben

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Várt és elért megtakarítások Némethi Balázs Fıtáv Zrt. 2009. szeptember 15. 1 Elızmények A Fıtáv az Öko

Részletesebben

Foglalkozási betegségek és balesetek 1

Foglalkozási betegségek és balesetek 1 Bánóné Fleischmann Marianna Foglalkozási betegségek és balesetek 1 Foglalkozási betegségek alatt a dolgozó szervezetét hivatásos tevékenykedése közben ért ártalmak által kifejlıdı betegségeket értjük,

Részletesebben

4) Hány fecskének van ugyanannyi lába, mint 33 kecskének? 6) A hét törpe életkorának összege 484 év. Mennyi lesz az életkoruk összege 4 év múlva?

4) Hány fecskének van ugyanannyi lába, mint 33 kecskének? 6) A hét törpe életkorának összege 484 év. Mennyi lesz az életkoruk összege 4 év múlva? PANNONHALMA TKT RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Akik vonzódnak a matematikához, azokat izgalomba hozza a feladat, akiknek nincs érzékük hozzá, azokat elriasztja.

Részletesebben

A Magyar Élelmiszerkönyv /424 számú előírása az étkezési kazeinek és kazeinátok mintavételi módszereiről

A Magyar Élelmiszerkönyv /424 számú előírása az étkezési kazeinek és kazeinátok mintavételi módszereiről 6. melléklet a /2010. (..) VM rendelethez 35. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv 3-1-86/424 számú előírása az étkezési kazeinek és kazeinátok mintavételi módszereiről

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) Az 56/2004. (IV.24.) FVM rendelet mellékletének 51. sorszámú előírása MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 3-1-86/424 számú előírás (2. kiadás 2006.) Az étkezési kazeinek és kazeinátok

Részletesebben

BROJLER. Teljesítménymutatók. An Aviagen Brand

BROJLER. Teljesítménymutatók. An Aviagen Brand BROJLER 308 Teljesítménymutatók An Aviagen Brand Bevezetés A füzet a Ross 308 Brojler teljesítmény mutatóit tartalmazza, és a Ross Brojler Tartástechnológiai kézikönyvvel együtt használandó. Teljesítmény

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 17-én a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló,

Részletesebben

Pergés veszteség csökkentés minıség javítás. Forgalmazza:

Pergés veszteség csökkentés minıség javítás. Forgalmazza: SPODNAM Pergés veszteség csökkentés minıség javítás Forgalmazza: Csökkentett dózisú kijuttatás deszikkáló szerrel Diqvát (Reglon) vagy más hatóanyagú deszikkáló szerrel csökkentett dózisú kijuttatás lehetséges

Részletesebben

Javitások a cséplögépeken.

Javitások a cséplögépeken. Javitások a cséplögépeken. 1. A Schuppisser-féle constanzi cséplıgép. (Thallmayer Viktor, m.-óvári gazdasági akadémiai tanár, jelentése a földmívelésí ministeriumhoz.) A mult évben a constanzi gépgyár

Részletesebben

Sack Rudolf szabadalmazott többvasu hántóekéje.

Sack Rudolf szabadalmazott többvasu hántóekéje. Sack Rudolf szabadalmazott többvasu hántóekéje. A szántás bármi régi és általánosan ismert dolog legyen is a mezıgazdaságban, sokkal több ügyességet és figyelmet kiván, mint azt sok gazda gondolná. Homokon

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1

KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1 KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1 Fleischer Tamás 1. BEVEZETÉS A hetvenes évek derekán az addigi "tanyakérdést" követıen átterelıdött a figyelem a kistelepülésekre: mondhatnánk - már ami a közleményeket

Részletesebben

SZAKMAI SEGÉDANYAG az FFsuli program elméleti anyagaiba.

SZAKMAI SEGÉDANYAG az FFsuli program elméleti anyagaiba. 3. Foglalkozás SZAKMAI SEGÉDANYAG az FFsuli program elméleti anyagaiba. Élelmiszerek vásárlása Az élelmiszerek vásárlása alapvetően két szempont alapján történhet: a kiválasztást befolyásolják egyrészt

Részletesebben

Termékeink. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. által minősített 100%- ban bio alapanyagokból készülnek.

Termékeink. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. által minősített 100%- ban bio alapanyagokból készülnek. 1 A Galgafarm Első Magyar Organikus Mezőgazdasági Szövetkezet alapítója Varga Géza a biokultúra mozgalom magyarországi meghonosításának és a Biokultúra Egyesület megalakításának egyik úttörője, vezetésével

Részletesebben

A takarmánytermelés fokozása. G. Naser: Fühling s Landw. Zeitung. 1884, Xll.

A takarmánytermelés fokozása. G. Naser: Fühling s Landw. Zeitung. 1884, Xll. A takarmánytermelés fokozása. G. Naser: Fühling s Landw. Zeitung. 1884, Xll. A takarmánynövények termelése az állattenyésztés, a tejgazdaság, s így az egész gazdálkodás és annak jövedélmezıvé tételére

Részletesebben

11.2.1. Nyílt sérülések

11.2.1. Nyílt sérülések 11.2.1. Nyílt sérülések 11.2.1.01. Mely esetben beszélünk nyílt sérülésrıl? a) ha a sérülés ruhátlan testfelületen történik b) ha a csontvég átszakítja az izomzatot c) ha a kültakaró megsérül d) ha kórházi

Részletesebben

Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás

Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás Néhány tény A különbözı rendszerek egymás negentórpiájával, szabad energiájával táplálkoznak A szabad-energia a rendezettség mértékének fenntartásához kell Az ember

Részletesebben

Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai

Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai a Szegény-és cigánytelepek, városi szegregátumok területi elhelyezkedésének és infrastrukturális állapotának elemzése különbözı (közoktatási,

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

Ezért egy, a témához kapcsolódó szakmai anyagot vizsgáltam meg tüzetesebben.

Ezért egy, a témához kapcsolódó szakmai anyagot vizsgáltam meg tüzetesebben. Napjainkban szerencsére egyre többen odafigyelnek az egészségesen táplálkozásra. Azonban sokan csak azt hiszik, hogy egészséges dolgokat választanak, valójában gyakran egészségtelen ételeket fogyasztanak,

Részletesebben

APRÓ KÖZLEMÉNYEK. ÁLLATTENYÉSZTÉS.

APRÓ KÖZLEMÉNYEK. ÁLLATTENYÉSZTÉS. APRÓ KÖZLEMÉNYEK. ÁLLATTENYÉSZTÉS. A juhok nyári tartása és gondozása. Practikusok által bebizonyitott tény, hogy a juhok nyári gondozása azoknak nemcsak nyári állapotára, hanem még a télire is kihat.

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA A FA HAJLÍTÁSA A fa hajlítása a fa megmunkálásának egyik igen fontos módja. A hajlítás legfıbb elınye az anyagmegtakarítás, mivel az íves alkatrészek elıállításánál a kisebb keresztmetszeti méretek mellett

Részletesebben

A hegesztési eljárások áttekintése. A hegesztési eljárások osztályozása

A hegesztési eljárások áttekintése. A hegesztési eljárások osztályozása A hegesztési eljárások áttekintése A hegesztés célja két vagy több, fémes vagy nemfémes alkatrész között mechanikai igénybevételre alkalmas nem oldható kötés létrehozása. A nem oldható kötés fémek esetében

Részletesebben

Új gyep kialakítása. 1. A talaj elıkészítése

Új gyep kialakítása. 1. A talaj elıkészítése Új gyep kialakítása 1. A talaj elıkészítése Mindenek elıtt tudnunk kell, hogy a talajokban sok millió gyommag arra vár, hogy mővelést követıen a talaj felszínére kerülve kikeljen. Ezért ne siessük el a

Részletesebben

www.hurom.hu HUROM HUNGARY

www.hurom.hu HUROM HUNGARY Hurom HH Elite ( HH második generáció ) Használati útmutató Használat előtt figyelmesen olvassa el az utasitásokat. Utasitások szerint használja a Hurom gyümölcsfacsaró. Tartalomjegyzék Miért Hurom?...

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén P7_TA(2011)0082 Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása Adók és a fejlesztés Együttmőködés a fejlıdı országokkal

Részletesebben

NEM TÉRÍTI MEG A BIZTOSÍTÓ

NEM TÉRÍTI MEG A BIZTOSÍTÓ Ismét kaptunk egy olvasói levelet. Nem névtelenül, névvel és címmel. A levelet elolvasva nem biztos, hogy bárki is szeretne ilyen helyen lakni. Kicsit jobban körbejárva a problémát, rögtön közelebb jutottunk

Részletesebben

Dohánytermelési kisérletek.

Dohánytermelési kisérletek. Dohánytermelési kisérletek. A termesztett dohányok chemiai összetétele. A termesztett dohányfélék chemiai összetételérıl tájékozást óhajtván nyerni, fölkértem az akadémia vegykisérleti állomását az elemzések

Részletesebben

Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék. Emisszió mérés berendezései

Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék. Emisszió mérés berendezései Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Emisszió mérés berendezései 2009 Az emisszió mérés célja A tüzeléstechnikában folyamatszabályozás, illetve környezetszennyezés megállapítása érdekében gyakran elıforduló

Részletesebben

ÁSVÁNYI DÖRZSÖLT VAKOLAT 2.0 és 2.5

ÁSVÁNYI DÖRZSÖLT VAKOLAT 2.0 és 2.5 MŐSZAKI ADATLAP 11.09-hun DEKORÁCIÓS VAKOLATOK ÁSVÁNYI DÖRZSÖLT VAKOLAT 2.0 és 2.5 1. Leírás, alkalmazás Az ÁSVÁNYI DÖRZSÖLT VAKOLAT 2.0 és 2.5 cement. mész és polimer kötıanyagok kombinációján alapuló

Részletesebben

14.1.ábra: Rezervációs árak és a fogyasztói többlet (diszkrét jószág) 6. elıadás: Fogyasztói többlet; Piaci kereslet; Egyensúly

14.1.ábra: Rezervációs árak és a fogyasztói többlet (diszkrét jószág) 6. elıadás: Fogyasztói többlet; Piaci kereslet; Egyensúly (C) htt://kgt.bme.hu/ / 6. elıadás: Fogyasztói többlet; Piaci kereslet; Egyensúly 4..ábra: Rezervációs ak és a fogyasztói többlet (diszkrét jószág) Ár r r 2 Ár r r 2 r 3 r 4 r 5 r 6 r 3 r 4 r 5 r 6 2 3

Részletesebben

SÉFKÉnt. abban, hogy a. burgonyapüré. íze. a legfontosabb... viszont a sokoldalú felhasználásra is szükség van

SÉFKÉnt. abban, hogy a. burgonyapüré. íze. a legfontosabb... viszont a sokoldalú felhasználásra is szükség van SÉFKÉnt egyetértünk abban, hogy a burgonyapüré íze a legfontosabb... viszont a sokoldalú felhasználásra is szükség van nagyszerű íz és nagyfokú hatékonyság 65 adag* *1 adag: 30 g pehely = 215 g kész burgonyapüré

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: PFEVEX2416.0 Sorszám: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük. Ha van kérdése, vagy vannak hiányzó, esetleg sérült alkatrészek

Részletesebben