Miképen értékesitheti a magyar gazda teheneinek tejét legjobban, ha nagyobb városok nincsenek közelében?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miképen értékesitheti a magyar gazda teheneinek tejét legjobban, ha nagyobb városok nincsenek közelében?"

Átírás

1 Miképen értékesitheti a magyar gazda teheneinek tejét legjobban, ha nagyobb városok nincsenek közelében? (Adatotok az asztali vaj- és puhasajt-készitésrıl.) I. E sorok irója a Mezıgazdasági Szemle multévi májusi és juniusi füzetében Hízóállattenyésztésünk fontosságáról, tekintettel a bécsi hízómarha-kiállitásra czimü czikkekben törekedett azt kimutatni: mennyire iparkodnia kell a magyar gazdának - tekintve az európai gabonapiaczon évrıl évre hatalmasabban jelentkezı concurrentiát - eddigi gazdálkodási rendszerének megváltoztatásával, hogy a gabonaárak hanyatlása folytán reá háramló veszteséget elkerülje. Azt is kifejtette, hogy ez legbiztosabban azáltal lesz elérhetı, ha az eddigi extensiv gabonatermelést a takarmánytermesztés fokozása czéljából - megszorítjuk s ennek segélyével az állattenyésztést, fıleg pedig a szarvasmarha-tenyésztést terjedelme és minıségére nézve emeljük; mert az állatok és állati termények nagyobb mértékben kerestetvén, mint a gabona; biztosabb piaczot találnak, nagyobb áron értékesíthetık s azonkivül nagyobb mennyiségü trágya termeltetvén, ez lehetıvé teszi a talajnak mindinkább apadó termıképességét - mely a folyton csökkenı termésekben nyilvánul - ismét visszaállitani, sıt fokozni és fentartani. Amint azonban a gazda talaját nem veti be többé csak gabonával, hanem takarmányt is nagyobb mértékben termel, - üzlete azonnal jelentékenyen biztosabbá válik, mert a takarmánynövények egészen más igényeket támasztanak a talaj iránt, mint a gabonafélék; az oly idıjárás, mely a gabonatermelésre alkalmatlanabb - péld. esıs években -, igen gyakran elınyére válik takarmánynövényeinknek, s így az egyik oldalon mutatkozó kárt a másik oldalon bekövetkezı haszon kiegyenlíti. A gazda nem teszi többé egész jövedelmét egy kártyára, mint elıbb, és nem játszik többé a sorssal va banque -ot! Tekintetbe veendı még, hogy jó évek takarmányfölöslegét besavanyitás vagy barnaszénakészités által igen jól és biztosan lehet a szőkebb évekre eltartani, s ezáltal kikerülhetjük azon zavarokat, melyeket hazánkban az állattenyésztés igen könnyen szenvedhet azáltal, hogy szárazföldi climánk következtében a takarmánytermés nagyon ingadozó eredményeket mutat. Ily módon a rationális takarmánytermelés és a takarmánynyal való czélszerü elbánás által biztositott állattenyésztés és az aratás esélyeitıl független állati anyagtermelés a gazdának is jóval több alkalmat nyujt intelligentiájának értékesitésére, mint a gabonatermelés. Mert, bárha a szántóföldnek jól elıkészitése, a vetımag gondos kiválasztása, a kellı idıben és megfelelı módon eszközölt vetés, ápolás és aratás a gabonatermést minı- és mennyiségileg fokozhatja is: mindazáltal az okszerü állattenyésztés, ápolás és takarmányozás, az állati terményeknek czélirányos feldolgozása s értékesitése jóval nagyobb és esetleg biztosabb hasznot nyujt, mint az elıbbi. Hasonlítsuk csak össze a nemes tenyészállat s a közönséges marha árát a mindkettıjük tenyésztési költségével, vagy a finom vajnak s a kitünı sajtoknak árát a közönséges piaczi vaj- és sajtéval, 1 ) csakhamar rá kell jönnünk, hogy az árkülönbözetek nem állanak az elıállitási költségekkel arányban, mert úgy a tenyésztés mint a vaj- és sajtkészitésnél nagyon 1

2 is gyakran kevesebbet és rosszabbat állít elı az egyik gazda, míg a másik ugyanazon eszközökkel és költséggel sokkal több és jobb terményt hoz piaczra. Ennek bevételtöbblete nem a nagyobb költségek megtéritése többé, hanem a nagyobb szakértelem méltó jutalma. A szakértı szarvasmarha-tenyésztınek különösen van alkalma ily magas vállalkozási jutalékra tenni szert, hacsak egyik vagy másik tenyészczélra alkalmas anyaállatokat tart s az azoktól fejt tejet értékes árúczikké - vajjá és sajttá - változtatja és jóminıségü fiatal állatokat hoz piaczra. A tejnek, mint a tenyésztés mellékterményének, ily módon való értékesitésére utalvák mindazon gazdaságok, melyek népesebb városoktól távol esvén, nem képesek azt directe mint tejet jól értékesiteni; míg ezek közelében a tej üzlet a legjövedelmezıbb leend. Ez az oka, hogy a piacz közelében lévı gazdák saját jól felfogott érdekeikbıl csupán a fristej-üzlettel foglalkoznak s a borjakat igen fiatalon, de jó áron adják a mészárosnak, s a tenyésztést valamint a vaj- és sajtkészitést a távolabb lakókra bízzák. Az ily módon létesülı munkafelosztás mindkét résznek hasznára válik, mert a távolabb esık ezáltal biztosítva vannak, hogy az általuk tenyésztett fiatal tejelı- és igavonó-marha valamint tehenészeti czikkeik folytonos kereslet tárgyai lesznek. A takarmánynak a tenyésztésre használt tejelıállat által való értékesitése azonban nemcsak arra nyujt alkalmat, hogy a reá forditott fáradság nagy jövedelmet hajtson, hanem a többi gazdasági üzletágak fölött még azon elınye is van, hogy a mőködésben lévı tıkéket a leggyorsabban forgatja. Mert, míg különben a gazdasági termelés megkezdése s a termelvénynek végleges értékesitése között nagy idıköz van - tehát sokáig kell várnunk, míg tett kiadásaink a termény árában megtérülnek 2 ) -, addig a tejelımarha az elfogyasztott takarmányt gyorsan tejjé változtatja s a fris tejelárusitásnál közvetlenül pénzzé teszi, a vajjá vagy sajttá idomitásnál pedig pár hét alatt téríti meg kiadásainkat s ád illı jutalmat. Ha azonban a tejelımarhára tett kiadásaink oly gyorsan térülnek meg, akkor nemcsak azt számíthatjuk ki könnyedén, hogy költekezésünk a nyereséggel kellı arányban van-e, és hogy e szerint intézvén teendıinket, magunknak a legnagyobb nyereséget biztosítsuk; de ezen számitás maga-magától az intensivebb takarmányozásra s az erıtakarmányfélék használatára vezet. Ha azután ennek következtében már arra a meggyızıdésre jutottunk, hogy az olajpogácsa, malátacsira, korpa stb. állataink hozamát nagy mértékben emelik s hogy ezen anyagoknak a megfelelı adagokban való etetése (azaz a takarmányozás által elérni szándékolt czélhoz alkalmazott takarmányösszeállitás) magát igen kifizeti: akkor annyival könnyebben határozzuk el magunkat ezen anyagokat a nyereséggel arányos terjedelemben alkalmazni, mert az erre forditott tıke gyorsan visszafolyik, újból alkalmazható s így aránylag csekély lehet. Ily módon fokozván erıtakarmányok segélyével az állati termelést, egész gazdálkodásunk belterjesebbé lesz, minthogy az emlitett takarmányfélék igen sok phosphorsavat és kálit tartalmaznak; tehát éppen azon ásványi növény táplálóanyagokat, melyekre gabonatermelés által kizsarolt szántóföldjeinknek legnagyobb szüksége van. Igaz ugyan, hogy ezen anyagok, részben az állattól assimiláltatva, ezek terményeiben ismét piaczra kerülnek, de jórészt mégis csak a trágyába kerül, s így általa a trágya minden különös költség nélkül jelentékenyen javul s a talaj termıereje nevezetesen fokoztatik. * * * 2 ) Így péld. a fiatal marha nevelésénél a több év alatt elfogyasztott takarmány s az ez idı alatt fölmerült egyéb költség - péld. az ırizı és gondviselı személyzet dija, az istállók használatából reájok esı költség, állatbiztositási díj stb. - csak az állatok eladásánál térül meg; sıt, ha a fölnevelt állatot nem adjuk el, de magunk használjuk péld. igavonásra: csak apródonkint, ennek munkája arányában fizetıdik vissza a tenyésztınek.

3 Miután a tehenészettel járó elınyöket ily módon kifejtettük, azon kérdésre kell válaszolnunk: miképen értékesítse a gazda a tejet, ha körülményei nem engedik, hogy azt megfelelı árért közvetlenül eladhassa? Erre többféle választ lehet adni; így 1. készítsen vajat s etesse a lefölözött tejet és az irót a borjakkal és sertésekkel. Ez esetben, minthogy ezen tej csak részben értékesíthetı haszonnal tenyészborjakkal, oly sertésekrıl kell gondoskodni, melyek leginkább képesek a tejet jól kihasználni; mely czélra az angol fajták legmegfelelıbbeknek bizonyultak. Bárha másrészrıl nem tagadhatjuk, hogy az angol sertések igen kényes természetüek s ez okból igen gondos ápolást igényelnek még az istállóban is. A tisztavérü állatoknak a jelzett czélra való alkalmazása ez okból csak ott ajánlható, hol azok a kellı gondozásban részesülhetnek és hol ezeknek gyengéd, zsírral átszıtt húsa valamely közeli piaczon nagyon kerestetik és jól fizettetik. Oda azonban, hol a hízott sertést messze kell szállitani, minthogy a tisztavérü angol disznó az utazási fáradalmakat nem birja ki: az angol sertés nem való. Nálunk éppen ez okból csak azon gazda, ki a vasút közelében lakik, vállalkozhatik sikeresen a lefölözött tejen és irón való korai hízlalásra; de ekkor is csak félvér-állatokat (magyar kocza és angol kan után) fogjon hízóba. Általánosságban tılünk messze esnek a fı sertéspiaczok, s így a szállitási költségek és esélyek miatt csak idısebb állatokat kell hízlalnunk; s ezek számára a savó sokkal alkalmasabb táplálék, mert ezek sohasem értékesítik oly jól a lefölözött tejet, mint azt mi soványsajt alakban piaczra hozhatjuk. Ennek megfontolása arra a határozatra bir, hogy 2. a vaj- és soványsajt-készítés, továbbá a savónak borjak és hízósertések által való értékesítése a mi viszonyaink között sokkal elınyösebb vállalat lesz. Ennek elınyeiképen következıket említhetjük: a) Hogy vajat sokoldalu technikai ismeret és költséges berendezések nélkül is jó minıségben állíthatunk elı, miután ennek jósága fıleg a takarmány és tisztaságtól, továbbá azon pedáns pontosságtól függ, amely a tej kezelése és feldolgozása körül betartandó. b) A finom vajat a nyugati és észak-nyugati Európa piaczain mindig nagyon keresik és jól fizetik, és tekintve az alacsony póstaportót (5 k / g szállitásdíja csak 30 kr egész Ausztria- Magyarország és Németországra 3 ) könnyen és olcsón szállíthatjuk közvetlen a fogyasztónak s így gyorsan látunk pénzt belıle. c) Ha ellenben jóminıségü sajtot akarunk késziteni, sokkal több idıre, munkára, belátás és tapasztalatra van szükség, mint a vajkészitésnél; azonkivül több helyiséget és eszközöket követel, s éppen - minthogy azok száma, kik e czélra elegendı ügyességgel, hajlammal és kitartással birnak, aránylag csekély ezen vállalat kevesebbet szenved a verseny nyomása folytán. Igaz ugyan, hogy ujabban társulatok keletkeztek, melyek a szövetkezeti sajtodákban a 3

4 sajtkészités nehézségeit az egyestıl átveszik és közösen nagyban dolgoztatják fel az egyes tagoktól átvett tejet egy szakszerüen képzett sajtos által; de ezen intézmények - éppen nagyságuk miatt - kényszerítve lévén terményeiket a nagyobb piaczra vinni s ennek számára késınérı, eltarthatóbb és nagyalaku sajtokat késziteni; így azután a több figyelmet és kézimunkát kivánó, könnyebben romló s ez okból a szállitásra kevésbé alkalmas puhasajtkészités a magánvállalkozók feladata marad. Úgyde éppen Magyarországon a szelid puhasajtot különösen kedvelik, és tekintve a nagy keresletet, még kevés ily vállalatunk van; s így az, akinek sikerül a közönség ízlését eltalálni, a puhasajtra biztos vevıket talál és megfelelıleg magas árakon fogja azt értékesiteni. Azt azonban nem lehet tagadni, hogy 3. a kövér puhasajt készítése fris édestejbıl finomabb terményt képez, mint a sovány puhasajt; a kövér puhasajtot azonban mégsem fizetik a jóminıségü soványsajtnál annyival drágábban, hogy az elıbbiben lévı vaj értéke megtérülne. Itt azonkivül tekintetbe veendı - mi fıleg a kezdınél sokat nyom a latban hogy a veszteségi koczkázat, mely a kezelés nemsikerülése esetén vagy eladási nehézségek alkalmával fölmerül, a soványsajt-készitésnél sokkal kisebb; mert ez már a vajat, mint értékesebb terményt, ekkor pénzzé tette. Azonkivül a jó soványsajtnak sokkal több fogyasztója s így nagyobb kelete van, mert ezt olcsóbban lehetvén árulni, a szegényebbek is inkább fogyasztói közé tartoznak; így azután a soványsajt-készitésnek néptáplálási szempontokból is kiváló jelentısége van. Végül meg kell még emlékeznünk 4. a tejnek nagy, kövér és félkövér, tartós vagy keménysajttá való feldolgozásáról (mint péld. emmenthali, groyi, cheddar- stb. sajtok), valamint 5. a tejsőritésrıl (condensatió). Minthogy azonban a tejnek ezen két értékesitési módja a nagy-iparnak s a szövetkezeti vállalatoknak feladata s a világpiacznak czikkeit és kemény versenyharcznak 4 ) tárgyát képezik: csak akkor őzhetık sikerrel; ha az üzletvezetı kitünı technikai elıismereteken kivül a piaczviszonyokat is tüzetesen ismeri; ez az oka, hogy e helyen sem a keménysajt-készitést, sem a tejcondensatiót nem vesszük tekintetbe; czélunk lévén azon gazdáknak útmutatással szolgálni, kik saját gazdaságukban saját teheneik tejét szándékoznak feldolgozni, s emellett fıczéljuk: nagy kiadások mellızésével azt a lehetı legjobban értékesiteni. Ez okból e helyen csak az asztali és export-vaj, továbbá a limburgi, allgaui, grottenhofi, schwarzenbergi, romadour stb. stb. elnevezések alatt a kereskedésbe hozott tégla-alaku puhasajtok készitését vesszük tekintetbe, és csakis azon eljárásokat tüzetesebben ismertetni, melyek eddig teljesen beváltak és minden további elıtanulmány és begyakorlás nélkül bármely intelligens gazda által utánozhatók. Általában véve elıre kell bocsátani, hogy miután a tej sajtanyagból, zsírból, tejczukorból, különbözı fehérjefélékbıl, ásványi sókból és vízbıl áll s a vajzsír csak maga kilencz különbözı - részint keményebb, részint lágyabb zsírfélének keveréke; s minthogy ezen anyagok mindenike a takarmányozás módja, az állatok egyéni sajátsága szerint különbözı keveredési arányban jöhet elı a tejben, mivel továbbá ezen anyagok - a víz kivételével - rendkivül könnyen alakulnak át és romlanak meg, s ezenkivül azon sajátsággal birnak, hogy a környezetbıl szagokat fölvevén, ennek megfelelı ízt is kapnak: ez okból az, ki jóminıségü 4

5 termékeket akar a tejbıl elıállitani s így vállalatát jutalmazva látni akarja, oda törekedjék, hogy legelıbb is a tehenek takarmányozásánál 5 ) mindent elkerüljön, mi a tej minıségét rosszabbá 6 ) teheti, és lehetıleg oly anyagokat etessen, melyek azt javitani 7 ) képesek. Ezenkivül a tejgazdaságnál egyáltalában, a vaj- és sajtkészitésnél pedig különösen a legkicsinyesebb, legpedánsabb tisztaságot mint legfıbb törvényt tartsa és tartassa szem elıtt; mindenre nézve, ami a tejjel, annak terményeivel érintkezésbe jön vagy jöhet, és pedig a fejés kezdetétıl fogva a kész árúczikk elküldéseig. 5 ) Amit a tehenek termények alakjában szolgáltatnak, az szükségképen a megemésztett takarmányból vétetett; s amit testök az élet folytán elhasznál, azt is csak a takarmány pótolja vissza. Így azután könnyen érthetı, hogy az állatok terményei minı- és mennyiség tekintetében akkor lesznek kielégitık, ha 1. az állatok a takarmányt jól kihasználni képesek; 2. ha a takarmányban emészthetı állapotban olyan és annyi tápanyag található, melyet az állatok - saját testük fentartására okvetlenül szükségesen kivül - rendeltetésük szerinti terményekké alakíttatnak át. A takarmányfélék azonban nagyon eltérı összetételüek és nem minden alkotórész használható minden czélra (közmondásos, hogy: szalmától nem hízik meg a marha és mosléktól nem lakik jól). Ez okból a gazdának, ha takarmányát haszontalanul elpocsékolni nem akarja, ismernie kell annak vegyi összetételét és alkalmazhatóságát s azon takarmányt, mely egyik vagy másik czélra egyedül nem felel meg, másfélével való czélszerü keverés által alkalmassá tenni. Így a jó tejelımarha napi takarmányában 500 k / g élısúlyra követel: húsképzı anyagot (proteint) 1¼, hıképzı anyagot (szénhydrátot) 6½, térimét adó anyagot (emészthetlent) 4½ k / g -ot. Ezek péld. a következı takarmánykeverékekben találhatók a kivánt mennyiségben, úgy hogy egyik keverék a másikkal egyenértékü: Részletes útmutatást nyujt Julius Kühn: A szarvasmarha okszerü táplálása. Fordította Cserháti Sándor. 6 ) Rosszizü és pedig kesernyés lesz a tej s a belıle elıállitott vaj és sajt, ha sok zabszalmát etetünk; csipıs, répaizü lesz a tej, ha sok takarmány- és fehérrépát (Brassica campestris, Napobrassica, Brassica Rapa communis), káposztarepczét, réparepczét vagy mustárt etetünk. Sıt a belıle készült pogácsa is, ha beáztatva etettetik s a napi adag 1 k / g -ot túlhalad, a tejnek csipıs, torkot, mellet reszelı ízt kölcsönöz. Továbbá elég, ha a takarmány csak csekélymennyiségü, bárminemü hagymát - péld. foghagymát (Allium sativum), medvehagymát (Allium ursinum) stb., vagy továbbá varádicsot (Tanacetum vulgare), ürmöt (Artemisia absynthicum), főtejet (Euphorbia), székfüvet (Anthemis és Matricaria) -tartalmaz, hogy ezek íze a tejben fölismerhetı legyen. Szintúgy kerülni kell mindennemü megromlott takarmányt. 7 ) Jóizü lesz ellenben a tej, ha édes füveket és lóherét etetünk - fıleg, ha az száraz helyen, jó talajon termett -, vagy az ugyanezekbıl készült széna után, ha ezeket virágzáskor vagy virágzás közben kaszáltuk, gondosan készítettük és hordtuk be. Ugyanily hatása van a julius és augusztusban győjtött körisfa-, hársfa-, mogyorólombszénának stb. Az erıtakarmányfélék közül különösen kitünnek: sörtörköly, malátacsira, pálma- és lenmagpogácsa, búzakorpa, árpakása-takarmányliszt. Meg kell még emliteni, hogy fiatal zöldtakarmány, zabszalma, búzakorpa és oly erıtakarmányfélék, melyek sok olajszerü zsiradékot tartalmaznak - mint péld. repczepogácsa -, lágy vajat; azok ellenben, melyek szilárd zsiradékot tartalmaznak vagy egyáltalán kevés zsír van bennök - mint malátacsira, olajmentes repczeliszt, borsó, bükköny és lenmag-pogácsa, vagy virágzás alatt vagy után kaszált réti széna -, kemény vajat hoznak létre. A takarmány még a vaj színére is bir befolyással; így fiatal, levélzöldben (chlorophyl) gazdag zöldtakarmány vagy a belıle készitett széna sötétebb sárgaszinü vajat -, ellenben a szalma-, répa-, burgonya-, répatörköly-etetés halavány vagy éppen fehér vaj képzıdését okozza.

6 Csak az, kinek jelszava: Tisztaság mindenekfölött! számíthat biztos sikerre. Bizonyítják ezt azon nagy árak, melyeket a tejtermékekért az észak-nyugati Francziaország, Holland, az elbamenti német herczegségek, Dánia és legujabban Svédország lakói kapnak s az emlitett országok tejgazdaságainak világhire. Hanem nem is forditanak sehol annyi gondot a tehenészetre s a tejkezelésre, mint éppen az emlitett helyeken. -A tisztaság tekintetében tehát gondunk legyen: 1. Az istálló s az abban lévı levegınek tisztántartására. Az istálló ez okból vízmentes és hacsak lehet -bétonpadlattal, állásokkal, vízmentes trágyalévezetı csatornákkal legyen ellátva; azonkivül a trágyát szorgalmasan ki kell hordani s az utakat felmosni. Az etetıjászlakat és vályukat etetés elıtt mindig tökéletesen ki kell tisztitani. Pókhálót s a port legalább hetenkint lesöpörni. A szellıztetık úgy legyenek elhelyezve hogy az istállóban a levegıt tetszés szerint megújíthassuk, anélkül, hogy az állatoknak a légvonattól szenvedni kellene. 2. Az állatok tisztaságára. Az állatok naponkint tisztitandók s a tıgyeket minden fejés elıtt langyos vízzel meg kell mosni s azután szárazra törülni. A tehenek alá tiszta és száraz almot tétessünk. 3. A fejı egyén tisztaságára. A fejı személyzet is minden fejés elıtt mossa meg a kezét meleg vízzel s ezt minden 1-2 tehén kifejése után ismételtetni kell úgy a tisztaság mint a könnyebb fejés kedvéért. 4. Gondosság a fejésnél. A tej mennyisége, minısége, sıt tartóssága nagyban függ attól is, hogy miképen és hányszor fejetünk. Ha a tehén nem lesz egészen kifejve, ezáltal nemcsak a legértékesebb tej marad a tıgyben - mert a tej utólja a legsőrőbb -, hanem a visszamaradó tej azonkivül a bekövetkezı új fejésig a tıgyben oly, az újbóli tejelválasztásra hátrányos változást szenved, hogy általa az utóbbi tartóssága csorbát szenved. - Továbbá szem elıtt tartandó, hogy a tehenek azon fejınek adják le legszívesebben a tejet, akit már ismernek, aki

7 velök jól bánik s a fejésnél nekik fájdalmat nem okoz. Miért is csak ügyes fejıket fogadjunk fel és hacsak lehet - mindig ugyanazon tehenek fejésére használjuk. Megemlitendı még: annál több és annál sőrőbb tejet adnak a tehenek, minél többször és minél pontosabban lesznek fejve. Minden hat vagy minden nyolcz órában fejni jobb, mintha naponkint csak kétszer fejünk. Végül gyakran vizsgáljuk meg az egyes tehenek tejét, hogy azt - amely netalán nyálkás, rosszizü, vizenyıs vagy véres, vagy bármely okból nem a legjobb minıségü - a többitıl elkülöníthessük. 5. Tiszta és könnyen tisztítható edények és eszközök használata. A régebben általánosan használt faedények azért nem jók, mert a fa lyukacsaiba valamint a kiszáradás és újra átnedvesedés folytán keletkezı repedésekbe a tej beivódik; onnan ki nem mosható, de erjedésbe menvén által, a fris tejet is megrontja. Ez okból az ujabban nagyon javitott pléhedényeket inkább lehet ajánlani. Ezek bevásárlásánál arra ügyeljünk, hogy az összes illesztési helyek gömbölydedek és jól beónazottak legyenek (czinezettek), hogy az eresztékek ne legyenek láthatók. Legjobban megfelelnek ezen követelményeknek azok, melyeket vasbádogból készitettek és utólagosan ónaznak meg. (Ilyeneket jó minıségben lehet kapni: Kleiner & Fleischmannál Mödlingben, Bécs mellett, és Eduard Ahlbornnál Hildesheimban.) Szintúgy mellızendık a még sok helyen használni szokott tejszőrıkendık és helyettök a levehetı fenekü tejsziták használandók. (Lásd az 1. ábrát.)

8 A tejesedények a használat után azonnal tisztitandók és nem órák mulva, mikor a visszamaradó tej reá száradt vagy megsavanyodott. Legjobban lehet tisztitani forró lúggal, mit fahamu vagy szódából készíthetünk. A tejesedényekre ez gyengébb lehet, de tejfölös-, vajasvagy sajtos- edények és eszközökre erısebbre készitendı. Hogy pedig a mosást a víz alatt lehessen végezni, használjunk egy rövid nyélre erısitett kefét (2. ábra) és egy szivacsot, melyet egy tolható győrővel két fa közé becsíptethetünk (3. ábra). A mosás után az eszközök tiszta vízzel kiöblitendık, mire tiszta ruhával szárazra törülendık, portól és párától óvott helyre elteendık. 6. A tej és termékei tisztán tartott, könnyen szellıztethetó s egyformán hős helyen tartandók. Minden tejkezelı helyiség legyen távol az istállótól, a trágyateleptıl, cloákáktól, s a tej lefölözésére szánt helyiségek lehetıleg északi fekvéssel birjanak. Hogy ezt hősen tartani lehessen: jó, ha ez pár lábbal mélyebben fekszik a föld szinénél és külön fallal is körül vannak véve, hogy sem a meleg, sem a hideg be ne hatolhasson. (Új épületeknél ajánlható az üres téglák [Hoblziegel] használata vagy rossz hıvezetıkkel kitömött kettıs falak alkalmazása.) Végül gondoskodni kell ezen helyiségekben jól szabályozható szellıztetıkrıl; sima, repedéstelen és vízmentes, tehát könnyen tisztán és szárazan tartható padlatról (legjobb a béton, cementtel bevonva) s a sajtkészitı helyiségekben a czélszerü főtıkészülékrıl. 7. Távol kell tartani mindent, mely a tejnek tisztátalanitasát vagy gyors felbomlását okozhatná. A tej tisztátalanodását s a bomlási anyagok behatolását - az elıbb ismertetett szabályok tekintetbevételén kivül - legjobban meggátolhatjuk, ha az istállókat és tejkezelı helyiségeket évenkint kétszer (ıszszel és tavaszszal) meszeltetjük; az istállóban használt tej győjtı- és tejszállitó-edényeket (4. ábra összehasonlitandó az 1. ábrával) letakarva tartjuk, a tejet fejés után rögtön elszőrjük, az istállóból - amint lehet - kihozatjuk és feldolgozzuk, illetve a lefölözı-edényekbe hozzuk; továbbá a tejhelyiségek szellızı nyilásait és ablakait szunyoghálóval ellátjuk, és végül, ha ezek daczára is elıfordul egy vagy más baj - teszem megkékül a tej -, akkor a tejes kamrát ki kell kénezni s az összes tejesedényeket pedig gondosan meg kell mosni chlormész-oldattal. 8. A legnagyobb tisztaság és pontosság a tejkezelési munkálatoknál. Ezért pontosan betartandó az idı s a kellı hımérsék; gondosan megvizsgálandók, lemérendık a felhasználandó segédanyagok (oltó-, só-, festı- és csomagolóanyagok stb); különösen nagy figyelem forditandó pedig a már kész és érıfélben lévı anyagokra. Ha már most arról akarunk szólani, hogy mily módon kezelendı a tej, ha belıle vajat vagy sajtot akarunk elıállitani: akkor mindenekelıtt a tejföl nyerését kell megbeszélnünk. Ismeretes dolog, hogy ha a frisen fejt tejet egy ideig állni hagyjuk, a fölületén tejföl képzıdik, mert a tejben foglalt tejgolyócskák - miután könnyebbek a tejfolyadéknál - lassankint a fölületre szállanak és itt a tejfölréteget képezik. Azt szintén minden gazda tudja, hogy ha a tej hosszabb ideig áll, elveszti édes ízét és megsavanyodik. Ezen átmenetnél még egy más átváltozás is tapasztalható: a sajtanyag kiválása, mely a tej megalvadásakor kocsonyás állományuvá lesz. Ezen folyamat okait ismernünk kell, ha a tej idıelıtti megsavanyodását és megalvadását meg akarjuk gátolni.

9 Amint már fentebb emlitettük, a tej - vizen és zsírgolyócskákon kivül - sajtanyagot, fehérjét, tejczukrot és ásványi sókat tartalmaz. Ezenkivül az erjesztıgombákhoz hasonló mikroskopikus szervezetek is fordulnak elı a tejben, melyek igen nagy szaporodási képességgel birnak és valószinüleg a csecsbimbó-nyilás körül vagy tán bennök is tanyáznak, úgy hogy már a fejésnél a tejbe kerülnek. Ezen gombák annál nagyobb mennyiségben kerülnek a tejbe, minél tisztátalanabbul tartatik a tıgy s a tejesedények. Amint az erjesztıgombák erjedést okoznak, úgy a tejgombák (Oidium lactis) a tejczukor felbomlását idézik elı, úgy hogy a tejczukor a tej gombák szaporodtával tejsavvá lesz. A tej megsavanyodása az oka, hogy az édes tejben feloldott állapotban lévı sajtanyag megalszik és finomabb sajtfélék elıállitására alkalmatlanná lesz, és hogy a tejfölkiválás megszünik, miután a fölfelé szálló zsírgolyócskákat a megaludt sajtanyag visszatartja. Ha tehát sok és édes tejfölt akarunk elıállitani s utólag a lefölözött tejbıl jóminıségü soványsajtot késziteni, akkor a tej megsavanyodását vagyis a tejgombák elszaporodását minden módon hátráltatni kell. A tejgombák szaporodása alacsony hımérséknél (4-8º R.) igen meglassudik, a test melegénél igen nagy mérveket ölt; 44º R.-nál magasabb hımérséknél tökéletesen megszünik, mert ily magas hıfok a tejgombát megöli. Miután pedig a tej conserválása 44º R.-ra való fölmelegités útján eltekintve a költségtıl - azért nem alkalmazható, mert a vajzsír és a sajtanyag ezáltal tulajdonságaikban megváltoznak, ezért a tej megsavanyodásának meggátlására a legegyszerőbb és legbiztosabb mód: a tejet gyorsan alacsony hıfokra lehőteni és hosszabb idın át ily alacsony hıfokon tartani. A lehőtés a tejfölkiválást is elısegíti, amennyiben a környezet hımérsékére lehőtött tejben nem keletkeznek oly áramok, amelyek a zsírgolyócskák felszállását megakadályoznák; holott, ha a tej nem lesz lehőtve, akkor - különösen ha a tej mély edényekben van - mindaddig egy lefelé irányuló áram tapasztalható, amíg a hımérséki különbség ki nem egyenlitıdik. Magától értetıdik, hogy a tejfölkiválás annál gyorsabban megy végbe, minél rövidebb az út, amelyet a zsírgolyócskáknak át kell futni. Ha tehát a tejet lapos edényekbe tesszük, akkor - különben egyenlı körülmények között - korábban fölözhetjük le, mintha mély edényekbe öntjük. A lapos edények azonban több helyet igényelnek; hasonló átmérıt véve fel, kevesebb fér beléjük s az ily edényekben képzıdı vékony tejfölréteg nagyobb fölületen érintkezik a levegıvel, ami csak hátrányára lehet a minıségének. Másrészt azonban a tej a lapos edényekben (különösen ha ezek hideg alapon állanak) hamarább hől le és hamarább lesz készen a további felhasználásra. A mély edényekbe ellenben sokkal több fér, s így kis helyen sok tejet lehet lefölözésre felállitani; s az ily edények hőtımedenczébe (5. ábra) rakatnak, ahol a lefölözés befejeztéig maradnak. A medenczében a tej hideg forrásvízzel vagy jéggel hőtött kútvízzel rövid idı alatt alacsony hıfokra lehőthetı s ezen hımérséknél megtartható. A tej a tejföl kiválásához szükséges idın át (36-48 óra) maradhat az edényekben, anélkül hogy az idı elıtti megsavanyodástól kellene tartani. A hely s a hőtıvíz lehetı kihasználása végett most hosszukás átmetszetü, c / m hosszu, c / m széles bádogedényeket használnak (6. ábra). A hőtımedenczébe ezen bádogedények egymástól s a medencze falától c / m távolságra állíttatnak fel és 1 l tejre l½ l hőtıvizet számitanak. Az, hogy melyik eljárásnak adjuk az elınyt leginkább, attól függ, hogy mennyi tejet akarunk feldolgozni és mekkora helyiség áll rendelkezésünkre? -hogy van-e hideg forrásvizünk vagy a vizet elıbb jéggel kell-e a megkivántató alacsony hıfokra lehőteni? Az utóbbi esetben a jéghőtı-medenczék alkalmazása csak akkor leend czélszerü, ha igen sok tejjel rendelkezünk; mert minél nagyobb a tejgazdaság, annál nagyobbra kell venni a medenczét, s így annál kevesebb esik 1 l tejre a medencze készitése s a jég alkalmazása által származó költségbıl, -mert kismennyiségü jég aránylag sokkal gyorsabban olvad, mint nagymennyiségü s az eltartási költségek is nagyobbak métermázsánkint.

10 Aki tehát nem rendelkezik hideg forrásvízzel vagy nem tart nagyobb, egyéb czélokra is szolgáló jégkészletet, csakis azon esetben alkalmazhatja sikerrel a hőtıeljárást, ha minden fejés után egy medenczébe vagy a több részre osztott medencze egy osztályába beállíthat egy l tejet magábafoglaló lefölözı bádogedényt. Hacsak egészen kicsiny medenczéket akarunk is készíttetni, amelyek mindegyikébe csak két 30-literes bádogedény fér, akkor mégis megkivántatik, hogy a napi háromszori fejés után 180 l tejet kapjunk; mert csak ekkor rakhatjuk tele a medenczéket és gátolhatjuk meg a jégkészlet aránytalanul nagy fogyasztását; 8 ) csak ekkor nem fogunk a mértéken túl jeget elhasználni. Ha tehát a viszonyok olyanok, hogy a most megbeszélt eljárás alkalmazása nem mutatkozik czélszerünek, akkor a lapos edényekhez (7. ábra 9 ) kell folyamodni; ez esetben kiváló figyelem fordítandó arra, hogy a tejeskamra lehetıleg hős legyen, hımérséke a 12º R.-t meg ne haladja. A nyert tejföl sőrősége leginkább a tej s a levegı hımérsékétıl függ. Alacsonyabb hımérséknél vastag, laza, össze nem függı réteget; magasabb hımérséknél sőrőbb, de vékonyabb s a lefölözés tartama szerint többé-kevésbé összefüggı réteget képez. A tejföl fölületén ugyanis csakhamar - és pedig minél melegebb a levegı, annál hamarább - penészgombák telepednek, melyek lassankint a tejfölnek nagyobb sőrőséget kölcsönöznek s a tejfölréteget vastagabbnak mutatják, miután a tejfölt myceliumaikkal nemezszerüleg átszövik. A penészgombákkal ellepett tejföl ezért, mint összefüggı bır összetolható és leemelhetı. Talán szükségtelen megemliteni, hogy a tejtermékek minıségére fölötte hátrányos lenne, ha a tejföl leszedésével a penészgombák elszaporodásáig várnánk. Nemcsak hogy ez idıre a tej már megsavanyodnék, hanem a tejfölben lévı vajzsír is rosszizüvé lenne - részint közvetlen a penészgombától, részint azon felbomlási terményektıl, melyek a penészgomba befolyása folytán a zsírból, sajtanyagból, fehérjébıl s a tejczukorból keletkeztek. Az ily tejfölbıl köpült vaj ezért nem lesz se jóminıségü, se tartós. Miután a penészgombák különösen a lapos, eléggé le nem hőtött edényekben szaporodnak el könnyen; míg a jegesvízzeli hőtésnél, ha a hımérsék állandóan +4º R., elı nem fordulhat: ezért a kellı idıben való lefölözésre különösen annak kell gondot forditania, aki a tejföl nyerésére lapos edényeket használ; mert ha idı elıtt fölöz le, akkor kevés tejfölt kap; ha soká vár a lefölözéssel, akkor szenved a tejföl minısége. Általánosságban azt mondhatni, hogy a lapos edényekbe 5-6 c / m-nyi sekélyen öntött tejet azon esetre, ha finom asztali vajat és jóminıségü soványsajtot akarunk elıállitani - télen 36, nyáron 24 órai állás után kell lefölözni. A tejföl s a lefölözött tej a tejföl leszedésekor még édes legyen. Az idıelıtti lefölözésbıl különben sokkal kisebb veszteség származik, mint a késeibıl; mert az elsı esetben a veszteség helyrepótoltatik azáltal, hogy a vaj és a sajt jobb és értékesebb lesz, miután azon tejbıl, amelybıl a tejfölnek csak egy része vált ki, a félzsiros sajtok készíthetık. A jégbe hőtött edényekbıl a tejfölt mindenkor kanállal szedik le. Erre a czélra legalkalmasabb a svéd (8. ábra) vagy az amerikai (9. ábra) kanál. A lapos edényekbe öntött 8 ) Ha a jégverem jól készült, a jég a külsı levegıtıl eléggé megóvatik; a medenczék teleállíttatnak edényekkel, úgy hogy nem kell több vizet hőteni jéggel, mint amennyi okvetlenül szükséges: akkor, hogy a frisfejetü tej gyorsan +4 -ra hőttessék és állandóan ezen hımérséknél tartassék, az évi szükségletet - beleértve az olvadási veszteséget - 1 l tej után 1 k / g -ra számíthatjuk. 180 l napi, illetıleg 6700 l évi tejproductiónál k / g vagyis (köbméterjét 920 k / g -mal számítva) 71½ m / 3 jégre lesz szükségünk. 9 ) Legjobbnak bizonyultak az aczélpléhbıl készült és utólag czinezett tejestálak. Ezek nemcsak könnyük, igen tartósak és aránylag olcsók (nagyobb edényeknél, a pléh vastagsága szerint, literenkint kr), hanem a tej gyors lehőtését is elısegítik, ha a tejeskamra bétonpadlójára vagy téglából rakott asztalokra állittatnak. A fent nevezett czégektıl ily tejestálak különbözı nagyságban (2-12 l ) kaphatók.

11 tejrıl a tejföl a svéd vagy pedig egyenesnyelü kanállal (10. ábra) szedhetı le; de a lefölözés oly módon is történhetik, hogy oly tálakat használunk, amelyek, mint a Gussander-féle (11. ábra), a feneken elzárható nyilással bir, vagy mint a Landw. Verkehrsbureau szabadalmazott tejestála (12. ábra), mely oldalvást bir nyilással, amelyen a tejet kifolyatni lehet, úgy hogy ezeknél a lefölözött tej távolíttatik el s a tejföl marad vissza. A lefölözés e módja megköveteli azonban, hogy a tejföl sőrő összefüggı réteget képezzen. Végül megemlitendı még, hogy úgy a tejföl képzıdésének ideje alatt, mint a tejföl leszedésekor a tej rázódását gondosan el kell kerülni. Igy péld. az edényeket egyik helyrıl a másikra állitani, máshova vinni, a lefölözés elıtt a medenczéböl kiemelni nem szabad. A lapos vagy egyáltalában a le nem hőtött edényeknél a lefölözés megkezdése elıtt a tejfölréteget egy szarukanállal el kell választani az edény falától. A lefölözésnél óvatosan kell eljárni, nehogy tejföl és tej összekeveredjék, vagy pedig sok tej jusson a tejfölbe vagy sok tejföl maradjon vissza; ez okból kellı gyakorlottság és elegendı világosság a tejeskamrában elkerülhetlenül szükséges. A tejfölt s a lefölözött tejet, ha nem lesznek rögtön feldolgozva, mély győjtıedényekbe kell önteni, ahol a levegı nem igen éri; ezen edényeket pedig lehetıleg hős, szagmentes helyiségben kell eltartani. Mielıtt tovább mennénk, még egy lefölözési eljárásról kell megemlékeznünk: a centrifugokról (separatorok), melyek a nagyobb tejgazdaságokban az utóbbi években általánosan elterjedtek. Ezeknél a frisfejetü tej vagy az ily tej hımérsékére ujolag fölmelegitett tej a lefölözıdobba kerül, mely víz-, gız- vagy állati erı (járgány) segélyével fölötte gyors körülforgásba ( perczenkint, a dob átmérıje szerint) hozatik. Az ily óriási sebességnél néhány percz alatt különválik a tej a tejföltıl azáltal, hogy a tej - mint amelynek a fajsúlya nagyobb - a dob peripheriája felé törekszik, a könnyebb zsírgolyócskák pedig a forgási tengely felé nyomatnak. Miután a dob csak részben, mintegyfelényire lesz megtöltve, a forgásba hozott tej a dobban minthogy a dob falához simul - egy győrőt képez, melynek külsı része a lefölözött tejbıl, belsı része a tejfölbıl áll. Az ujabb szerkezetü centrifugok mind olyképen vannak berendezve, hogy a tejföl s a lefölözött, amint különváltak, a gépbıl külön folyhatnak ki; a lefölözendı tej pedig folyton folyik a gépbe.

12 Azok után, amiket fentebb azon hátrányos változásokról elmondottunk, amelyek a tejfölképzıdés közben elıfordulhatnak, a centrifugál-eljárás kétségtelenül az, amelynek segélyével ezen káros átváltozások legjobban meggátolhatók. A centrifug segélyével a lefölözés közvetlen a fejés után végrehajtható; a nyert tejföl s a lefölözött tej egészen édes és ezenkivül még a vajzsír tökéletesebben kiválasztatik, mert míg a közönséges eljárásnál a tej összes zsírjának csak 75-80%-a választatik ki a tejfölben, a centrifuggal egész 95%-ot ki lehet választani. Azonban a beszerzési s az üzemi költségek jelenleg még oly nagyok, 10 ) hogy a centrifug alkalmazása csak ott fizeti ki magát, ahol igen sok tej fölözendı le, vagyis ahol ezen költségek nagy tejmennyiségre oszlanak meg. A centrifug ez okból különösen azon tejszövetkezeteknél lelt gyors elterjedést, amelyek a nagy városokat látják el tejföllel és lefölözött tejjel. A több mértföldnyi kerületben lakó szövetkezeti tagok a fris tejet kellıleg lehőtve, a szövetkezeti telepre szállítják, ahol az eladási áruvá (tejföl, tejszín, lefölözött tej) változtatik, a fölöslegbıl pedig vaj és sajt készíttetik. A vaj- és sajtkészitéssel foglalkozó egyes gazdáknak ezért még sok idıre a megbeszélt eljárásnál kell maradniok - mindaddig, amíg nem sikerül kézierıre berendezett olcsó és practikus centrifugokat szerkeszteni. Lehmann Oszkár. 10 ) A legkisebb centrifugok, amelyek óránkint l tejet fölöznek le és ¾-1½ lóerıt szükségelnek, kerekes készülék nélkül a körülforgási sebesség gyorsitására és járgány- vagy gızgép s a felállitási költségek nélkül frtba ( márka) kerülnek; a nagyobb, óránkint l tejet lefölözı gépek ára frt ( márka).

A szarvasmarha-istálló mint szilárd, állandó, félig szilárd és mint olcsó építmény.

A szarvasmarha-istálló mint szilárd, állandó, félig szilárd és mint olcsó építmény. A szarvasmarha-istálló mint szilárd, állandó, félig szilárd és mint olcsó építmény.,,wiener landwirthschaftliche Zeitung. 1886, 80.sz. Valamely szarvasmarha-istálló czélszerüsége függ az általánosan érvényes

Részletesebben

Termelési kisérletek különbözı gabonafélékkel. I.

Termelési kisérletek különbözı gabonafélékkel. I. Termelési kisérletek különbözı gabonafélékkel. I. A Magdeburgische Zeitung ezévi folyamában különbözı gabonafélékkel Märcker tanárnak közremőködése mellett Hadmerslebenben (Szászország) tett kisérletek

Részletesebben

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Várt és elért megtakarítások Némethi Balázs Fıtáv Zrt. 2009. szeptember 15. 1 Elızmények A Fıtáv az Öko

Részletesebben

Pellet üzem - Alapoktól a tetıig. Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft

Pellet üzem - Alapoktól a tetıig. Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft Pellet üzem - Alapoktól a tetıig Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft Elıkészítés Piackutatás Piaci potenciál felmérése (konkurencia és kereslet elemzés) Milyen piacra kíván a beruházó pelletet értékesíteni?

Részletesebben

A sertéshízlalás. 1 )

A sertéshízlalás. 1 ) A sertéshízlalás. 1 ) Talán európaszerte seholsem játszik oly fontos szerepet a sertéshízlalás mint nálunk Magyarországon, részint mert saját magunk zsirosan szeretünk fızni és csak a disznózsírral fıztet

Részletesebben

Új gyep kialakítása. 1. A talaj elıkészítése

Új gyep kialakítása. 1. A talaj elıkészítése Új gyep kialakítása 1. A talaj elıkészítése Mindenek elıtt tudnunk kell, hogy a talajokban sok millió gyommag arra vár, hogy mővelést követıen a talaj felszínére kerülve kikeljen. Ezért ne siessük el a

Részletesebben

EGYNYÁRI ÉS ÁTTELELİ SZÁLASTAKARMÁNYOK

EGYNYÁRI ÉS ÁTTELELİ SZÁLASTAKARMÁNYOK EGYNYÁRI ÉS ÁTTELELİ SZÁLASTAKARMÁNYOK Fontosabb csoportjai: -Tavaszi vetéső szálastakarmányok: - Nyári másodvetésőek -İszi vetéső áttelelı keverék zöldtakarmányok - Csalamádék - Silótakarmányok Tavaszi

Részletesebben

Katalógus. Silver Horse Bt. H-1202 Budapest, Bácska u. 11. telefon: 06-1-286-4057 fax: 06-1-286-4057 mobil: 06-20-393-2664

Katalógus. Silver Horse Bt. H-1202 Budapest, Bácska u. 11. telefon: 06-1-286-4057 fax: 06-1-286-4057 mobil: 06-20-393-2664 Katalógus Hagyományos kézműves lábbeli gyártás Ha fontos önnek, hogy lovagláshoz de akár utcai viseletre a lábához legjobban illeszkedő csizmát vagy cipőt viselje nem kell kompromisszumokat kötnie. Munkatársaink

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

Ennyire nem lehet bonyolult a választás!

Ennyire nem lehet bonyolult a választás! Ennyire nem lehet bonyolult a választás! Szerencsére egyre többen vannak abban a helyzetben, hogy elgondolkozzanak azon, milyen interaktív tábla felelne meg leginkább az igényeiknek! Mózesnek meg kellett

Részletesebben

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó?

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? 1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? Elıször is mi a különbség a meleg és a hideg fehér izzó között? A meleg fehér szín egy sárgás fehér szín, hasonlít a már megszokott halogén fényéhez (megjegyzés: a halogén

Részletesebben

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Műtétet követő 1. nap: TEA ÉS VÍZ Igyon lassan, kis kortyokban Várjon 1-2 percet a kortyok között; Egyszerre soha ne igyon többet 1 dlnél Csakis szénsavmentes

Részletesebben

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor Készletgazdálkodás TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor KÉSZLET A készlet az üzletben lévı áruk értékének összessége. A vállalkozás

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére Készült az Európai Unió INTERREG IIIC ALICERA projekt támogatásával Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi

Részletesebben

Mikroökonómia - 7. elıadás

Mikroökonómia - 7. elıadás Mikroökonómia - 7. elıadás A TERMELÉSI TÉNYEZİK (ERİFORRÁSOK) PIACA 1 A termelési tényezık piaca elsıdleges tényezık - munka - természeti erıforrások másodlagos tényezık - termelt tıkejavak - pénz, értékpapír

Részletesebben

A beszerzés logisztikája

A beszerzés logisztikája A beszerzés logisztikája A beszerzés feladatai Feladata: termelés igényének megfelelı készletbe helyezze a felhasználandó anyagokat és az ezekhez kapcsolódó információkat. (iparvállatok bevételük 55-60%-át,

Részletesebben

Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások

Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások A közös borpiaci szabályozás második ütemében, 2009. augusztus 1-tıl léptek

Részletesebben

Kis pralinéismeret. is pralinéismeret

Kis pralinéismeret. is pralinéismeret Kis pralinéismeret is pralinéismeret Ínyenc receptek édes finomságokhoz Saját készítésű ízletes pralinék. Jó alapanyagokkal, megfelelő kellékekkel és egy kis gyakorlattal Ön is varázsolhat kicsi, édes

Részletesebben

Ismertesse a szarvasmarha felnevelését és a tehéntej tulajdonságait!

Ismertesse a szarvasmarha felnevelését és a tehéntej tulajdonságait! 0-06 Állattenyésztés és -tartás 1. Ismertesse a szarvasmarha felnevelését és a tehéntej tulajdonságait! Információtartalom vázlata: Mesterséges/itatásos borjúnevelés A borjak elhelyezése Növendéküsző-

Részletesebben

1500 Kcal ás mintaétrend

1500 Kcal ás mintaétrend 1500 Kcal ás mintaétrend 1. R: 2dl tej 1,5%-os 1db zsemle margarin 10g (light: 35% zsírtartalmú, vagy még alacsonyabb) csirkemell felvágott 1 vékony szelet paradicsom, paprika, vagy más az idénynek megfelelő

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

AZ ÁTI DEPO KÖZRAKTÁROZÁSI ZRT. ÁRUMINİSÍTÉSI, ÉS ÁRUÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

AZ ÁTI DEPO KÖZRAKTÁROZÁSI ZRT. ÁRUMINİSÍTÉSI, ÉS ÁRUÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ ÁTI DEPO KÖZRAKTÁROZÁSI ZRT. ÁRUMINİSÍTÉSI, ÉS ÁRUÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2008. december 10-tıl 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen szabályzat a ÁTI DEPO Közraktározási Zrt. (továbbiakban: Közraktár)

Részletesebben

Miképen értékesitheti a magyar gazda teheneinek tejét legjobban, ha nagyobb városok nincsenek közelében?

Miképen értékesitheti a magyar gazda teheneinek tejét legjobban, ha nagyobb városok nincsenek közelében? Miképen értékesitheti a magyar gazda teheneinek tejét legjobban, ha nagyobb városok nincsenek közelében? (Adatok az asztali vaj- és puhasajt-készitésrıl.) II. A vajkészités. A vajkészités czélja: a tejfölben

Részletesebben

A tej. A tej szerepe az egészséges táplálkozásban

A tej. A tej szerepe az egészséges táplálkozásban A tej A tej szerepe az egészséges táplálkozásban A tejfogyasztás múltja Az ember 6500 éve fogyasztja más emlősök tejét Képesek vagyunk megemészteni: - a juh, a kecske - a bivaly, a ló kanca - a teve és

Részletesebben

Üzleti jelentés. Az ügyvezetı jelentése a Társaság 2009. évi üzleti tevékenységérıl. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft.

Üzleti jelentés. Az ügyvezetı jelentése a Társaság 2009. évi üzleti tevékenységérıl. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa Üzleti jelentés A 2009. éves beszámolóhoz Az ügyvezetı jelentése a Társaság 2009. évi üzleti tevékenységérıl

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Publikáció (szóbeli és írásbeli) készítés KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC A számítógépes szakirodalmi forráskutatás 11. elıadás

Részletesebben

Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata

Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata Feladat az osztálynak Párosítsátok az A oszlopban lévı szórészleteket a B oszlopban lévıkkel úgy, hogy értelmes szavakat kapjatok! A oszlop + B oszlop

Részletesebben

VASI GÉNIUSZ TERMÉSZETTUDOMÁNY A KATEGÓRIA (általános iskolák 5-8. évfolyam) Komplex természettudományos probléma-központú feladatok

VASI GÉNIUSZ TERMÉSZETTUDOMÁNY A KATEGÓRIA (általános iskolák 5-8. évfolyam) Komplex természettudományos probléma-központú feladatok Kedves Diákok! VASI GÉNIUSZ TERMÉSZETTUDOMÁNY A KATEGÓRIA (általános iskolák 5-8. évfolyam) Komplex természettudományos probléma-központú feladatok Köszöntünk Benneteket a Vasi Géniusz program II. évfolyamának

Részletesebben

./2007. (..) FVM rendelete

./2007. (..) FVM rendelete Tájékoztatás és figyelem felhívás! Az itt közzétett, szám és kihirdetési idıpont nélküli rendelet még nem lépett hatályba, kihirdetése folyamatban van. A közzététel tájékoztató jellegő, a jogalkalmazók

Részletesebben

Mérd fel magad könnyedén!

Mérd fel magad könnyedén! Mérd fel magad könnyedén! 1. Töltsük ki arab számokkal a kipontozott helyeket úgy, hogy igaz legyen az alábbi mondat: Ebben a mondatban... db 1-es,... db 2-es,... db 3-as,... db 4-es,... db 5-ös,... db

Részletesebben

OPTICON ELJÁRÁSSAL GAZDASÁGOSABB TERMELÉS - MAGYARORSZÁGON VÉGZET TELEPI KISÉRLET -

OPTICON ELJÁRÁSSAL GAZDASÁGOSABB TERMELÉS - MAGYARORSZÁGON VÉGZET TELEPI KISÉRLET - OPTICON ELJÁRÁSSAL GAZDASÁGOSABB TERMELÉS - MAGYARORSZÁGON VÉGZET TELEPI KISÉRLET - Tehenészet: MILKMEN Kft., Magyarország Összehasonlítás: deukalac UDP 41 és AminoPlus MILKMEN Kft. 800 nagy tejtermelésű

Részletesebben

A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán

A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán A következıkben vázlatosan, a teljesség igénye nélkül megkíséreljük bemutatni

Részletesebben

INTENZÍV BROILER INDÍTÓ

INTENZÍV BROILER INDÍTÓ INTENZÍV BROILER INDÍTÓ Cikkszám: 4-131-012-01 Felhasználási javaslat: 0-14 napos korig Háromfázisos etetési technológiát teljes körűen kielégítő takarmány fajtától függetlenül, biztonságos, ellenőrzött

Részletesebben

A gyapju osztályozása.

A gyapju osztályozása. A gyapju osztályozása. A juhtartás igen sok helyen a locális viszonyoknál fogva, mindamellett, hogy igen csekély hasznot hajt, elkerülhetetlen. A csekély haszon szomoru eredménye az, hogy keveset vagy

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl 1. oldal, összesen: 8 A jogszabály mai napon hatályos állapota 7/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl A biztosítóintézetekrıl és a biztosítási

Részletesebben

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha azonosítható, ha rendelkezik a megfelelıségét tanúsító dokumentummal,

Részletesebben

Filogenetikai analízis. Törzsfák szerkesztése

Filogenetikai analízis. Törzsfák szerkesztése Filogenetikai analízis Törzsfák szerkesztése Neighbor joining (szomszéd összevonó) módszer A fában egymás mellé kerülı objektumok kiválasztása a távolságmátrix értékei és az objektumoknak az összes többivel

Részletesebben

Hírek a nagyvilágból

Hírek a nagyvilágból 8. szám 2014. augusztus szeptember MÓRAHALMI CSAHOLÓ Hírek a nagyvilágból Párt kapott a vörös panda A Szegedi Vadaspark hím vörös pandája párt kapott maga mellé. Összeszoktatásuk után augusztus 26 tól

Részletesebben

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014 Kiállítás kelte: 2004.12.13. 1. oldal, összesen: 6 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 1.1.A készítmény neve: 1.2. Gyártó Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

Biológiai jellemzése A káposztarepce a keresztesek családjába és a Brassica nemzetségbe tartozik. A káposztarepcének két formája ismeretes:

Biológiai jellemzése A káposztarepce a keresztesek családjába és a Brassica nemzetségbe tartozik. A káposztarepcének két formája ismeretes: A repce, vagyis az ıszi káposztarepce fontos és értékes olajnövényünk. Jelentıségét a gazdaságosságon kívül az is indokolja, hogy a repceolaj felhasználása sokoldalú. A régebben csak világítóolajként használt

Részletesebben

Bevétel és összetétele

Bevétel és összetétele Bevétel és összetétele TÉMAKÖR TARTALMA - Bevétel és forrásai - Bevétel szerkezete - Nettó és bruttó - ÁFA, ÁFA befizetési kötelezettség - Elábé és árrés - Színvonalmutatók BEVÉTEL A az áruk és szolgáltatások

Részletesebben

FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra

FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra 1 FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra Tartalomjegyzék 1. Általános leírás 3 2. Mőszaki adatok 3 3. Bevezetés a berendezés használatába 3 4. Üzembehelyezés 4 5. A berendezés

Részletesebben

A Tiszaadonyi szociális földprogram, Startmunka program ig

A Tiszaadonyi szociális földprogram, Startmunka program ig A Tiszaadonyi szociális földprogram, mint Új j típust pusú szociális segítı állattenyésztési si rendszertıl l a Startmunka program ig Tiszaadonyról l rövidenr Vásárosnaménytól l 20 km-re Szabolcs-Szatm

Részletesebben

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot Mi az opció/opciós jegy? Az opció jog, de nem kötelezettség arra vonatkozólag, hogy részvényt, devizát, kötvényt, indexet vagy árut (mögöttes termék vagy

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK. -jelentős források: vitamin, ásványi elem, élelmi rost, szerves sav, pigment

ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK. -jelentős források: vitamin, ásványi elem, élelmi rost, szerves sav, pigment ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK -olcsók, könnyen beszerezhetők gyakoriak -100 kg évente -napi élelem egyötöde -arányuk általában nem kielégítő -nyersen, feldolgozva, tartósítva -gyökér, gumó, hagyma, szár, levél,

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) A direktíva lényegesebb pontjai 1.: Az új épületek energiafogyasztását az észszerőség határain belül korlátozni

Részletesebben

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl ISSAI 10 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Mexikói Nyilatkozat a

Részletesebben

DISPLAY REKLÁMANYAGOK

DISPLAY REKLÁMANYAGOK DISPLAY REKLÁMANYAGOK Display matricák minták Hogyan rögzítse a Display matricát Energia takarékossági tippek Display marketing/motivációs eszközök (javaslat) Display képeslap (javaslat) 5 DISPLAY REKLÁMANYAGOK

Részletesebben

Irásbeli vizsgatevékenység

Irásbeli vizsgatevékenység Kódszám: M ----- KIV: 2012. 03. 07. VIÉKFJLSZTÉSI MINISZTÉRIUM KORLÁTOZOTT TRJSZTÉSŰ! Vizsga részhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2204-06 Állattenyésztés és -tartás Vizsga részhez

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet A KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ MEZİGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZERVEZETEK GAZDÁLKODÁSÁNAK FİBB ADATAI 2003-2008 A K I

Agrárgazdasági Kutató Intézet A KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ MEZİGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZERVEZETEK GAZDÁLKODÁSÁNAK FİBB ADATAI 2003-2008 A K I Agrárgazdasági Kutató Intézet A KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ MEZİGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZERVEZETEK GAZDÁLKODÁSÁNAK FİBB ADATAI 2003-2008 A K I Budapest 2010 Készült: Az AKI Gazdaságelemzési és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról.

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról. 23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet A helyi iparőzési adóról. Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban: Htv.) 1. -ának

Részletesebben

kik a piaci szereplık? mit tesznek? PIACI SZEREPLİK A NEMZETKÖZI ZI KERESKEDELEM

kik a piaci szereplık? mit tesznek? PIACI SZEREPLİK A NEMZETKÖZI ZI KERESKEDELEM A NEMZETKÖZI ZI KERESKEDELEM RÉSZTVEVİI Törzsök Éva RÉSZTVEVİK Termelık Kereskedık Szállítmányozók Fuvarozók Kikötık Raktárházak Bankok Biztosító társaságok Kereskedelmi kamarák Engedélyezı hatóságok Vámhatóságok

Részletesebben

Üzleti jelentés. Az ügyvezetı jelentése a Társaság 2012. évi üzleti tevékenységérıl. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft.

Üzleti jelentés. Az ügyvezetı jelentése a Társaság 2012. évi üzleti tevékenységérıl. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa Üzleti jelentés A 2012. éves beszámolóhoz Az ügyvezetı jelentése a Társaság 2012. évi üzleti tevékenységérıl 1. Kutatási tevékenység 2. Vállalkozási

Részletesebben

A csoki útja SZKA_210_31

A csoki útja SZKA_210_31 A csoki útja SZKA_210_31 TANULÓI A CSOKI ÚTJA 10. ÉVFOLYAM 369 31/1 TUDOD-E HONNAN ÉRKEZIK A KAKAÓ? Járj körbe az osztályban és kérdezgessétek társaidat: tudod-e, hogy honnan érkezik a kakaó Magyarországra?

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /12. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntı. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntı. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny országos döntı Az írásbeli forduló feladatlapja 7. osztály A versenyzı azonosítási száma:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:...

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

A szarvasmarha hízlalásáról.

A szarvasmarha hízlalásáról. A szarvasmarha hízlalásáról. Az összes haszonállatok közük a szarvasmarha az, amely legszorosabb összefüggésbe hozható a gazdálkodásnak bármely módjával. Általános szempontból véve, a hízlalásnak igen

Részletesebben

=2? c2? c3* Térképrészletek kisebbítése, vagy nagyobbitása milliméter-papirossal. háromféle mérczéjü térkép van használatban, még pedig

=2? c2? c3* Térképrészletek kisebbítése, vagy nagyobbitása milliméter-papirossal. háromféle mérczéjü térkép van használatban, még pedig vettünk csemetéket. Az összes czégek által küldött csemeték teljesen megfelelő minőségűek voltak, igen jól voltak csomagolva és egészséges állapotban is érkeztek meg. A külföldi csemetéknek vétel utján

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

Minıségbiztosítás az élelmiszeriparban A-tól Z-ig. IFS & FSSC 22000 Certifications

Minıségbiztosítás az élelmiszeriparban A-tól Z-ig. IFS & FSSC 22000 Certifications Minıségbiztosítás az élelmiszeriparban A-tól Z-ig IFS & FSSC 22000 Certifications Az élelmiszergyártás és forgalmazás a minıség és biztonság szempontjából nézve jelentıs potenciális kockázattal járó tevékenység.

Részletesebben

FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY

FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY Az adózás elıtti eredmény a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény összevont összege. A szokásos vállalkozási eredmény az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Részletesebben

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem?

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Budapest II. Pusztaszeri út 59-67 A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? Várhegyi Gábor Biomassza: Biológiai definíció:

Részletesebben

Eszközbeszerzés a Szépmővészeti Múzeum mőtárgy- és dokumentációs állományának védelmére címő, NKA 3505/02466 számú pályázat szakmai beszámolója

Eszközbeszerzés a Szépmővészeti Múzeum mőtárgy- és dokumentációs állományának védelmére címő, NKA 3505/02466 számú pályázat szakmai beszámolója Eszközbeszerzés a Szépmővészeti Múzeum mőtárgy- és dokumentációs állományának védelmére címő, NKA 3505/02466 számú pályázat szakmai beszámolója Az NKA a Szépmővészeti Múzeum által benyújtott eszközbeszerzési

Részletesebben

A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK. Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék

A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK. Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék MELLÉKTERMÉKEK FELHASZNÁLÁSÁNAK CÉLJA - Nagy mennyiségben és folyamatosan

Részletesebben

A közbeszerzk korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg. lnének nek a sokkal kisebb költsk. Barta Orsolya

A közbeszerzk korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg. lnének nek a sokkal kisebb költsk. Barta Orsolya A közbeszerzk zbeszerzési si eljárás s alkalmazási korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg nmozgások esetén. Az alapos feltárás s magas költsk ltségei mégis m megtérüln lnének nek a sokkal kisebb

Részletesebben

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére 2015. január 1-jei hatállyal bevezetésre került Magyarországon az ún. Elektronikus

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdése és a

Részletesebben

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Indigo Network http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Asset Building elvének nemzetközi népszerősítése A mikrohitelezés Grameen modellje A modell adaptációs problémái: Az adott

Részletesebben

Környezetvédelmi és társadalmi akcióterv - tervezet Az M6-M60 autópályák Szekszárd-Bóly,és Bóly-Pécs szakaszaihoz

Környezetvédelmi és társadalmi akcióterv - tervezet Az M6-M60 autópályák Szekszárd-Bóly,és Bóly-Pécs szakaszaihoz Környezetvédelmi és társadalmi terv - tervezet Az M6-M60 autópályák Szekszárd-Bóly,és Bóly-Pécs szakaszaihoz No Akció Környezeti kockázat, Kötelezettség Projekt elıkészítés, engedélyek, jogosítványok I.1

Részletesebben

Pénzügyi-rendszer és fenntarthatóság. Gyulai Iván (Ökológiai Intézet)

Pénzügyi-rendszer és fenntarthatóság. Gyulai Iván (Ökológiai Intézet) Pénzügyi-rendszer és fenntarthatóság Gyulai Iván (Ökológiai Intézet) A pénz funkciói Csereeszköz Árösszehasonlító Elszámolási egység Értékmegırzı, értékátruházó Az értékırzı funkció a csereeszköz funkciónak

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímhez kapcsolódó Üzleti tervhez I. Vezetıi összefoglaló... 2 II. Az Ügyfél bemutatása...

Részletesebben

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE APEH Közép-dunántúli Regionális Fıigazgatósága Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Fıosztály Tájékoztatási és Koordinációs Osztály Név: KNOW-HOW AUDIT Kft Cím: 2800 Tatabánya Ifjúmunkás út 23. fsz/2.

Részletesebben

A felelős állattartás néhány szabálya

A felelős állattartás néhány szabálya Tanuló neve: Dátum: A felelős állattartás néhány szabálya 1. Táplálás Egyetlen gyógyszer sem képes oly sok betegséget megelőzni, mintha olyan ételt eszünk, amilyenre szükségünk van. Gondoljunk csak arra,

Részletesebben

Nyomóvezeték. Beépítési mélység (m)

Nyomóvezeték. Beépítési mélység (m) Nyomóvezeték A nyomócsıvezeték kiválasztása több tényezıtıl függ: Nyomómagasság és a beépítés mélysége. A talajvíz keménysége. A rendelkezésre álló választék és annak árszintje. A beszerzési költségek

Részletesebben

Milprop4c. Fejj úgy, ahogy még nem fejtél!

Milprop4c. Fejj úgy, ahogy még nem fejtél! Milprop4c Fejj úgy, ahogy még nem fejtél! A technológia és a tejtermék piacon szerzett tapasztalatnak köszönhetően a Milkline olyan mélyreható tudást szerzett és fejlesztett ki mellyel bármilyen kérdésre

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) direktíva lényegesebb pontjai Az új épületek energia-fogyasztását az ésszerőség határain belül korlátozni kell.

Részletesebben

Vállalkozások pénzügyei

Vállalkozások pénzügyei Vállalkozások pénzügyei Készítette: Hutfleszné Horváth Katalin A Vállalkozások pénzügyei almodul egyik meghatározó területe a kalkulációs ismeretek. Az alábbiakat mindenekelıtt a tervezés szempontjából

Részletesebben

VeyFo. VeyFo Jungtier - Oral Mulgat

VeyFo. VeyFo Jungtier - Oral Mulgat VeyFo VeyFo Jungtier - Oral Mulgat Különleges táplálási igényeket kielégítő/diétás/ kiegészítő takarmány borjak, malacok, bárányok, kecskegidák és kutyák részére Használati utasítás Trimetox 240 oldat

Részletesebben

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos, a Magyar Napenergia Társaság (ISES-Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika

Részletesebben

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos A -tól Z -ig Koleszterin Kisokos A SZÍV EGÉSZSÉGÉÉRT Szívügyek Magyarországon Hazánkban minden második ember szív- és érrendszerrel kapcsolatos betegség következtében veszíti életét*, ez Magyarországon

Részletesebben

A forgalmazott termékeinkrıl információt kaphat a www.langsport.hu weboldalon.

A forgalmazott termékeinkrıl információt kaphat a www.langsport.hu weboldalon. Amennyiben termékünkkel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, hívjon minket a 06(20)-574-8389-es telefonszámon, vagy írjon a szerviz@langsport.hu címre. A forgalmazott termékeinkrıl információt kaphat

Részletesebben

Vályogkemence készítés 2014. augusztus. Vályogkemence készítés

Vályogkemence készítés 2014. augusztus. Vályogkemence készítés Vályogkemence készítés Szűcs Robi, a Felelős Gasztrohőstől (www. gasztrohos.blog.hu) és Feldmár Nóra megosztotta velünk a kemence építési tudásukat és így jöhetett létre ez a csodálatos találkozó. Köszönjük

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 3304 Eger, Sánc u. 6.) mint védjegyjogosult Bükki nemzeti parki termék elnevezéső

Részletesebben

Élesztők típusai, jellemzőik. 2013.12.07 Bajkai Tibor

Élesztők típusai, jellemzőik. 2013.12.07 Bajkai Tibor Élesztők típusai, jellemzőik 2013.12.07 Bajkai Tibor Történelem Az élesztő az Indo-Európai nyelvben forrást, habot, buborékot jelentett. Az élesztők a valószínűleg legrégebben háziasított egysejtűek. Egyiptomi

Részletesebben

Liquid steel. Folyékony fém

Liquid steel. Folyékony fém Araldite Liquid Steel (XD 4570 / XD 4571) Két komponensű, gyors kötésű acél tartalmú epoxy ragasztó Főbb jellemzők: Kiváló tapadás a legtöbb műanyag, kompozit és fém felületeken Kiváló ellenállás az üzemanyagok,

Részletesebben

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Elméleti Alapok Végh Richárd Budapesti Értéktızsde Zrt. Budapest, 2009.05.26-28. Mirıl lesz szó? Certifikát fogalma és hozzá kapcsolódó alapfogalmak Certifikátok fajtái

Részletesebben

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások Elfogadás, hatályba lépés Az alábbi figyelemfelhívó szakmai ajánlást a Magyar Aktuárius

Részletesebben

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl 1. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl A rész I. 1. Ez az elıírás a végsı fogyasztók számára szánt élelmiszerek

Részletesebben

A spanyol agarak tragédiájától...

A spanyol agarak tragédiájától... A spanyol agarak tragédiájától... WWW.GALGO-IN-NOT.DE WWW.GREYHOUND-IN-NEED.COM...a családi kedvenc létig Hogy történhetett ez meg? Évszázadok óta csodálja az ember az agarak eleganciáját. Sokakat vonz

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai változók Adatok megtekintése

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai változók Adatok megtekintése Matematikai alapok és valószínőségszámítás Statisztikai változók Adatok megtekintése Statisztikai változók A statisztikai elemzések során a vizsgálati, vagy megfigyelési egységeket különbözı jellemzık

Részletesebben