TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, már ci us 31. Ára: 1518 Ft 5. szám december. 8002/2006. (PK. 5.) PM tájékozató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. már ci us 31. Ára: 1518 Ft 5. szám. 2002. december. 8002/2006. (PK. 5.) PM tájékozató"

Átírás

1 Bu da pest, már ci us 31. Ára: 1518 Ft 5. szám december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER TÁJÉKOZTATÓJA 8002/2006. (PK. 5.) PM tájékozató A jö ve dé ki adat szol gál ta tá sok hoz kap cso ló dó köz vet len elekt ro ni kus szá mí tó gé pes kap cso la ti rend szer ki ala kí tá sá ra vo nat ko zó mû sza ki kö - ve tel mé nyek rõl A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK J-III-B. 199/2005. szá mú ÁLLAMI FELÜGYELETÉNEK PSZÁF határozat HATÁROZATAI J-III-B. 652/2005. szá mú PSZÁF határozat J-III-B. 654/2005. szá mú PSZÁF határozat J-I-673/2005. szá mú PSZÁF határozat J-I-677/2005. szá mú PSZÁF határozat J-I-681/2005. szá mú PSZÁF határozat J-I-683/2005. szá mú PSZÁF határozat J-I-684/2005. szá mú PSZÁF határozat J-I-686/2005. szá mú PSZÁF határozat J-I-688/2005. szá mú PSZÁF határozat J-I-689/2005. szá mú PSZÁF határozat J-I-690/2005. szá mú PSZÁF határozat J-I-692/2005. szá mú PSZÁF határozat J-I-697/2005. szá mú PSZÁF határozat J-I-699/2005. szá mú PSZÁF határozat J-I-700/2005. szá mú PSZÁF határozat J-I-701/2005. szá mú PSZÁF határozat J-I-702/2005. szá mú PSZÁF határozat J-I-703/2005. szá mú PSZÁF határozat J-I-705/2005. szá mú PSZÁF határozat Fel szó lí tás be fek te té si alap be fek te té si po li ti ká já nak be tar tá sá ra és bír - ság ki sza bá sa az ERSTE Bank Ma gyar or szág Be fek te té si Alap ke ze lõ Rt. ré szé re Fel ügye le ti in téz ke dés és bír ság al kal ma zá sa az Ers te Bank Be fek te té si Ma gyar or szág Rt.-vel szem ben Fel szó lí tás le tét ke ze lõi te vé keny ség re vo nat ko zó jog sza bá lyok be tar - tá sá ra és bír ság ki sza bá sa az Ers te Bank Ma gyar or szág Be fek te té si Alap ke ze lõ Rt. ré szé re El já rás meg szün te té se a Dél-Ba la ton Ta ka rék szö vet ke zet ré szé re Felügyeleti intézkedés alkalmazása a Szigetvári Takarékszövetkezettel szem ben Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa a Szeg vár és Vi dé ke Ta ka rék szö - vet ke zet tel szem ben Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa a Ceg léd ber ce li Ta ka rék szö vet ke - zet tel szem ben Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa az ELLA El sõ La kás hi tel Ke res ke - del mi Bank Rt.-vel szem ben Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa a Bi a tor bágy és Vi dé ke Ta ka rék - szö vet ke zet tel szem ben Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa az Ex pert-fak tor Pénz ügyi Rt.-vel szem ben Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa a Hun ga ro hol ding Fak to rá ló és Pénz ügyi Szol gál ta tó Rt.-vel szem ben Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa az In gat lan hi tel Plusz Pénz ügyi Rt.-vel szem ben Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa az Érd és Vi dé ke Ta ka rék szö vet - ke zet tel szem ben Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa a Nagy ká ta és Vi dé ke Ta ka rék szö - vet ke zet tel szem ben Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa az ÁLTALÁNOS HITEL ÉS FINANSZÍROZÁSI Rt.-vel szem ben Felügyeleti intézkedés alkalmazása az American Express Magyarország Pénz ügyi Szol gál ta tá sok Rt.-vel szem ben Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa a CAPITAL PLUS Pénz ügyi Ta - nács adó Rt.-vel szem ben Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa a CREDIT HOUSE Ma gyar or szág In gat lan fi nan szí ro zá si Hi te le zé si Rt.-vel szem ben Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa a CREDIT HOUSE Ma gyar or szág Jel zá log hi te le zé si Rt.-vel szem ben Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa a LOEX Pénz ügyi Szol gál ta tó és Zá log ház Rt.-vel szem ben

2 970 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 5. szám J-I-706/2005. szá mú PSZÁF határozat J-I-707/2005. szá mú PSZÁF határozat J-I-708/2005. szá mú PSZÁF határozat J-I-709/2005. szá mú PSZÁF határozat J-I-711/2005. szá mú PSZÁF határozat J-I-713/2005. szá mú PSZÁF határozat J-I-715/2005. szá mú PSZÁF határozat J-I-716/2005. szá mú PSZÁF határozat J-I-718/2005. szá mú PSZÁF határozat J-I-719/2005. szá mú PSZÁF határozat J-I-720/2005. szá mú PSZÁF határozat J-I-721/2005. szá mú PSZÁF határozat J-I-722/2005. szá mú PSZÁF határozat J-I-726/2005. szá mú PSZÁF határozat J-I-727/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-772/2005. szá mú PSZÁF határozat E-III-785/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-787/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-804/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-824/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-859/2005. szá mú PSZÁF határozat E-III-904/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-933/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-934/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-936/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-938/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-939/2005. szá mú PSZÁF határozat Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa a PERUN Be fek te té si Hol ding Rt.-vel szem ben Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa a TRIG-INVEST Pénz ügyi, Gaz da sá gi és Szol gál ta tó Rt.-vel szem ben Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa a WANN Fak tor Pénz ügyi Rt.-vel szem ben El já rás meg szün te té se a Mo hács és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet ré szére El já rás meg szün te té se a Ma gyar Ex port-im port Bank Rt. ré szé re Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa a Ti sza föld vár és Vi dé ke Ta ka rék - szö vet ke zet tel szem ben Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa a Há rom kõ Ta ka rék szö vet ke zet tel szem ben Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa az ING Bank (Ma gyar or szág) Rt.-vel szem ben El já rás meg szün te té se a Ke res ke del mi és Hi tel bank Rt. ré szé re Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa a Cser hát vi dé ke Kör ze ti Ta ka rék - szö vet kezettel szem ben Eljá rás meg szün te té se az ERSTE Le a sing Au tó fi nan szí ro zá si Rt. ré szé re El já rás meg szün te té se az ERSTE Le a sing Esz köz fi nan szí ro zá si Rt. ré szé re El já rás meg szün te té se a Com merz bank (Bu da pest) Rt. ré szé re Kér elem nek va ló helyt adás a Bu da pest Hi tel és Fej lesz té si Bank Rt. ré szé re Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa az Ör ké nyi Ta ka rék szö vet ke zet tel szem ben Alap sza bály mó do sí tá sá nak en ge dé lye zé se a Ci ti bank Rt. ré szé re Ha tá ro zat ki ja ví tá sa a SIKER 100 ÜZLETI IRODÁK Szol gál ta tó Kft. ré szé re Pénz ügyi szol gál ta tás ügy nök igény be vé te lé vel tör té nõ vég zé sé nek en ge dé lye zé se a Ma gyar Ta ka rék szö vet ke ze ti Bank Rt. ré szé re Ve ze tõ ál lá sú sze mély meg vá lasz tá sá nak en ge dé lye zé se a Díj be sze dõ Fak tor ház Rt. ré szé re Fel szá mo lás kez de mé nye zé se a Tre a su ry Shark In ter de a ler Pénz ügyi Szol gál ta tó Rt. ré szé re Ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te lek mó do sí tá sá nak en ge dé lye zé se az OTP La kás ta ka rék pénz tár Rt. ré szé re Be fek te té si szol gál ta tá si üz let sza bály za ta mó do sí tá sá nak jó vá ha gyá sa az Or szá gos Ta ka rék pénz tár és Ke res ke del mi Bank Rt. ré szé re Megbízási szerzõdés módosításának engedélyezése a Boldva és Vidéke Ta ka rék szö vet ke zet ré szé re Vezetõ állású személy megválasztásának engedélyezése a Dél-Dunántúli Ga ran cia Re gi o ná lis Ta gi Vál lal ko zást Se gí tõ Szö vet ke zet ré szé re Pénz ügyi szol gál ta tás ügy nök igény be vé te lé vel tör té nõ vég zé sé nek en ge dé lye zé se a Ma gyar Ta ka rék szö vet ke ze ti Bank Rt. ré szé re Fak tor ing te vé keny ség vég zé sé nek és alap sza bály mó do sí tá sá nak en ge dé lye zé se a Szat már-be re gi Ta ka rék szö vet ke zet ré szé re Ve ze tõ ál lá sú sze mély meg vá lasz tá sá nak en ge dé lye zé se az IC Bank Rt. ré szé re

3 5. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 971 E-I-941/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-943/2005. szá mú PSZÁF határozat E-III-944/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-945/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-946/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-947/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-948/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-950/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-953/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-954/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-955/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-956/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-957/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-958/2005. szá mú PSZÁF határozat I-E-959/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-960/2005. szá mú PSZÁF határozat I-E-961/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-962/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-963/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-964/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-965/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-966/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-967/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-968/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-969/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-970/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-971/2005. szá mú PSZÁF határozat Ve ze tõ ál lá sú sze mély új ra vá lasz tá sá nak en ge dé lye zé se a De uts che Bank Rt. ré szé re Az I-1280/2001. számú határozat módosításának engedélyezése a Magyar Ta ka rék szö vet ke ze ti Bank Rt. ré szé re Ha tá ro zat a Cash li ne Ér ték pa pír Rt. szá má ra ügy fél szám la ve ze té sé vel kap cso la tos pénz for gal mi szol gál ta tá si te vé keny ség vég zé sé nek en ge - dé lye zé sé rõl, va la mint az üz let sza bály zat mó do sí tá sá nak jó vá ha gyá - sá ról Bejelentésre ügynöki jogviszony megszûnésének megállapítása a Boldva és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet ré szé re Össze vont ala pú fel ügye let a Ra if fe i sen Bank Rt. ré szé re Össze vont ala pú fel ügye let a CIB Bank Rt. ré szé re Ré sze se dés szer zés en ge dé lye zé se Ha rasz to si Mi hály né ré szé re Közvetett befolyásoló részesedés szerzésének engedélyezése a PROFORM In gat lan be fek te té si Rt. ré szé re Az E-I-901/2005. szá mú ha tá ro zat ki ja ví tá sa a HVB Bank Hun ga ry Rt. ré szé re Ve ze tõ ál lá sú sze mély meg vá lasz tá sá nak en ge dé lye zé se a Ma gyar Ta ka rék szö vet ke ze ti Bank Rt. ré szé re Ve ze tõ ál lá sú sze mély meg vá lasz tá sá nak és ki ne ve zé sé nek en ge dé lye - zé se a Be ne fi ci al (Ma gyar or szág) Pénz ügyi Szol gál ta tó Rt. ré szé re Pénz ügyi szol gál ta tás köz ve tí té sé nek en ge dé lye zé se a SÁRARANY Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft. ré szé re En ge dély ügy nök út ján tör té nõ zá log hi te le zés re a Ti sza föld vár és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet ré szé re Eljárás megszüntetése az Általános Értékforgalmi Bank Rt. részére Ké re lem el uta sí tá sa a VIN Vál lal ko zá si és Pénz ügyi Szol gál ta tó Rt. ré szé re Ügy nö ki jog vi szony meg hosszab bí tá sá nak en ge dé lye zé se az Érd és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet ré szé re Ké re lem el uta sí tá sa a Tak le a sing Pénz ügyi Lí zing Rt. ré szé re En ge dély ha tály ta lan ná vá lá sá nak meg ál la pí tá sa a Ba la ton-fel vi dé ki Ta ka rék szö vet ke zet ré szé re Vezetõ állású személy kinevezésének elutasítása a HVB Bank Hungary Rt. ré szé re En ge dély ha tály ta lan ná vá lá sá nak meg ál la pí tá sa a Ba la ton-fel vi dé ki Ta ka rék szö vet ke zet ré szé re En ge dély ügy nök út ján tör té nõ zá log hi te le zés re a Sza bolcs Ta ka rék - szö vet ke zet ré szé re Pénz ügyi szol gál ta tás köz ve tí té sé nek en ge dé lye zé se a Mis ter Ka rát Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. ré szé re En ge dély ügy nök út ján tör té nõ zá log hi te le zés re a Bold va és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet ré szé re En ge dély ha tály ta lan ná vá lá sá nak meg ál la pí tá sa a Dresd ner Bank (Hun ga ria) Rt. ré szé re Meg bí zá si szer zõ dés mó do sí tá sá nak en ge dé lye zé se a Ra if fe i sen Bank Rt. ré szé re En ge dély ha tály ta lan ná vá lá sá nak meg ál la pí tá sa a Ba la ton föld vár és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet ré szé re Be fo lyá so ló ré sze se dés szer zés en ge dé lye zé se a Firth li on Li mi ted, Ka fi jat Ke res ke del mi és Con sul ting Kft., Ra him ku lov Ti mur Magdetovics, Ra him ku lov Rusz lan Magdetovics, valamint Rahimkulov Meg det ré szé re

4 972 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 5. szám E-I-972/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-973/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-974/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-975/2005. szá mú PSZÁF határozat E-III-976/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-977/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-978/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-979/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-980/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-981/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-982/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-983/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-984/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-985/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-987/2005. szá mú PSZÁF határozat I-E-988/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-989/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-993/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-994/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-995/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-996/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-997/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-1000/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-1001/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-1003/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-1005/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-1006/2005. szá mú PSZÁF határozat Vezetõ állású személy megválasztásának engedélyezése a WALLÍZING Pénz ügyi Szol gál ta tó Rt. ré szé re Ve ze tõ ál lá sú sze mély meg vá lasz tá sá nak en ge dé lye zé se a Ra ka maz és Vi dé ke Kör ze ti Ta ka rék szö vet ke zet ré szé re Új telephely létesítésének engedélyezése az MKB Bank Rt. részére Ve ze tõ ál lá sú sze mély új ra vá lasz tá sá nak en ge dé lye zé se a Ve la Lí zing Rt. ré szé re Ha tá ro zat az M-D-Fac to ry Me zõ gaz da sá gi Rt. CODEX Ér ték tár és Ér ték pa pír Rt.-ben ké rel me zett be fo lyá so ló ré sze se dés szer zé sé nek el uta sí tá sá ról Ve ze tõ ál lá sú sze mély meg vá lasz tá sá nak en ge dé lye zé se a Nagy ba jom és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet ré szé re Új telephely létesítésének engedélyezése a Raiffeisen Bank Rt. részére Új telephely létesítésének engedélyezése a Raiffeisen Bank Rt. részére Új telephely létesítésének engedélyezése a Raiffeisen Bank Rt. részére Új telephely létesítésének engedélyezése a Raiffeisen Bank Rt. részére Ügy nö ki en ge dély vissza vo ná sa a Gyors pénz vál tó Pénz ügyi Kft. ré szé re Ügynöki engedély visszavonása a Kokoba Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ré szé re Megbízási szerzõdések módosításának engedélyezése a Raiffeisen Bank Rt. részére Ve ze tõ ál lá sú sze mély meg vá lasz tá sá nak en ge dé lye zé se a Ci ti bank Rt. ré szé re Kül föl di hi tel in té zet kép vi se le té nek adat vál to zá sa a Lan des bank Ba den-würt tem berg Bu da pes ti Kép vi se le te ré szé re Pénz ügyi vál lal ko zás meg ala pí tá sá nak és mû kö dé sé nek en ge dé lye zé - sé re irá nyu ló ké re lem el uta sí tá sa az RD-CREDIT Pénz ügyi Ta nács adó Rt. ré szé re Ve ze tõ ál lá sú sze mé lyek ki ne ve zé sé nek és meg vá lasz tá sá nak en ge dé - lye zé se az FHB Föld hi tel- és Jel zá log bank Rt. ré szé re Ve ze tõ ál lá sú sze mély ki ne ve zé sé nek en ge dé lye zé se a Sop ron Bank Rt. ré szé re Hi tel biz to sí té ki ér ték-meg ál la pí tá si sza bály zat jó vá ha gyá sa a Szarvas és Vi dé ke Kör ze ti Ta ka rék szö vet ke zet ré szé re Te vé keny sé gi kör bõ ví té sé nek en ge dé lye zé se a Me csek kör nyé ki Hi tel szö vet ke zet ré szé re Szer zõ dés mó do sí tás en ge dé lye zé se a HBW Exp ress Ta ka rék szö vet - ke zet ré szé re Szer zõ dés mó do sí tás en ge dé lye zé se a Bá ta szék és Vi dé ke Ta ka rék - szö vet ke zet ré szé re Hitelbiztosítéki érték-megállapítási szabályzat jóváhagyása a Füzesabony és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet ré szé re Össze vont ala pú fel ügye let az ERSTE Bank Hun ga ry Rt. ré szé re Vezetõ állású személy megválasztásának engedélyezése a PSA Finance Hun gá ria Pénz ügyi Szol gál ta tó Rt. ré szé re El já rás meg szün te té se a Cre dit-in vest Pénz ügyi és Kö ve te lés ke ze lõ Rt. ré szé re Új telephely létesítésének engedélyezése az MKB Bank Rt. részére

5 5. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 973 E-I-1007/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-1008/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-1009/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-1010/2005. szá mú PSZÁF határozat I-1011/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-1012/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-1013/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-1015/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-1016/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-1017/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-1018/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-1020/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-1023/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-1024/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-1025/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-1026/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-1029/2005. szá mú PSZÁF határozat E-III-1030/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I 1032/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-1033/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-1035/2005. szá mú PSZÁF határozat E-I-1039/2005. szá mú PSZÁF határozat Meg bí zá si szer zõ dés mó do sí tá sá nak en ge dé lye zé se az MKB Bank Rt. ré szé re Meg bí zá si szer zõ dés mó do sí tá sá nak en ge dé lye zé se az MKB Bank Rt. ré szé re Az E-I-926/2005. számú határozat kijavítása az IC Bank Rt. részére Ve ze tõ ál lá sú sze mély meg vá lasz tá sá nak en ge dé lye zé se a GMAC Hun ga ry Pénz ügyi Szol gál ta tó Rt. ré szé re Ve ze tõ ál lá sú sze mé lyek meg vá lasz tá sá ra irá nyu ló ké re lem el uta sí tá sa a CREDIT HOUSE Ma gyar or szág Jel zá log hi te le zé si Rt. ré szé re Ügynöki keretszerzõdés módosításának engedélyezése az ERSTE Bank Hungary Rt. részére Szerzõdés módosítás engedélyezése a Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszö vet ke zet ré szé re En ge dély ha tály ta lan ná vá lá sá nak meg ál la pí tá sa az In ter-eu ró pa Bank Rt. ré szé re En ge dély ügy nök út ján tör té nõ pénz vál tá si te vé keny ség vég zé sé re az MKB Bank Rt. ré szé re Ke res ke dé si könyv ve ze té sé re vo nat ko zó bel sõ sza bály zat a Ma gyar Ta ka rék szö vet ke ze ti Bank Rt. ré szé re Be fo lyá so ló ré sze se dés szer zé sé nek en ge dé lye zé se az RCI Ban que ré - szé re Közvetett befolyásoló részesedésszerzés engedélyezése az ARQUETTE ENTERPRISES Llc. ré szé re El já rás meg szün te té se a Nagy ba jom és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet ré szé re En ge dély ve ze tõ ál lá sú sze mély ki ne ve zé sé hez a Ra if fe i sen Bank Rt. ré szé re Vezetõ állású személy megválasztásának engedélyezése az FCE Credit Hun gá ria Rt. ré szé re En ge dély ve ze tõ ál lá sú sze mély ki ne ve zé sé hez a Bu da pest Hi tel- és Fej lesz té si Bank Rt. ré szé re Pénzügyi szolgáltatás közvetítésének engedélyezése az ALFA CREDIT Pénzügyi, Tanácsadó és Vállalkozásfejlesztõ Kft. részére Be fek te té si szol gál ta tá si üz let sza bály zat mó do sí tás jó vá ha gyá sa az Ers te Bank Be fek te té si Ma gyar or szág Rt. ré szé re Ré sze se dés szer zés en ge dé lye zé se az UniC re di to Ita li a no S.p.A. ré szé re En ge dély ügy nök út ján tör té nõ hi te le zés re a Ma gyar Fej lesz té si Bank Rt. ré szé re Te vé keny sé gi kör mó do sí tá sá nak en ge dé lye zé se az AXON Lí zing és Pénz ügyi Rt. ré szé re Eljárás felfüggesztése a Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet részére A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM KÖZLEMÉNYE A PÉNZ- ÉS TÕKEPIACI ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG KÖZLEMÉNYE A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA KÖZLEMÉNYE ESZTERGOM VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Vám- és Pénz ügy õr ség szer vei ál tal ki adott, a jö ve dé ki en ge déllyel ren del ke zõ ala nyok lis tá já ról (2006. feb ru ár 9-i ál la pot) A Vá lasz tott bí ró ság el já rá si sza bály za tá ról A ter mé sze tes és jo gi sze mély könyv vizs gá lók lis tá já ról Bel sõ el len õri ál lás be töl té sé re HIRDETMÉNYEK 1229

6 974 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 5. szám A pénzügyminiszter 8002/2006. (PK. 5.) PM tá jé koz ta tója a jövedéki adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó közvetlen elektronikus számítógépes kapcsolati rendszer ki ala kí tá sá ra vo nat ko zó mû sza ki kö ve tel mé nyek rõl 1. Ál ta lá nos tud ni va lók 1.1. A Köz vet len Elekt ro ni kus Adat kap cso la ti rend szer ben a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról szó ló évi CXXVII. tör vény 22. (2) be kez dés, 24. (1) be kez dés e) pont já ban, a 26. (3) be - kez dés e) pont já ban, a 31. (3) be kez dés d) pont já ban, va la mint a 35. (1) be kez dés f) pont já ban fog lal tak sze rin ti ala nyok vesz nek részt Az elekt ro ni kus üze ne tek ben hasz ná lan dó EDI re giszt rá ci ós szá mot a Vám- és Pénz ügy õr ség re gi o ná lis jö ve dé ki köz pont jai ad ják ki, a köz pont ba be nyúj tott re giszt rá ci ós ké re lem alap ján a szük sé ges tech ni kai és prog ram kör nye zet meg lé te ese tén A jog sza bá lyi vál to zás, mû sza ki plat form vál tás, nyom tat vány vál to zás, adat mennyi ség je len tõs nö ve ke dé se ese - tén a Vám- és Pénz ügy õr ség - meg fe le lõ át fu tá si idõ vel - új adat kap cso la ti fel té te le ket, elekt ro ni kus üze net struk tú rá kat fo gal maz hat meg Amennyi ben az aláb bi bi zony lat tí pu sok ban sze rep lõ ala nyok ren del kez nek VPID szám mal ak kor azt kell fel tün - tet ni ük. A VPID szám mal nem ren del ke zõ ala nyok nak az adó igaz ga tá si szá mot kell a bi zony la tok meg ha tá ro zott ro va - tai ban meg ad ni uk. 2. A Közvetlen Elektronikus Adatkapcsolatba bevont bizonylatok típusai Ok mány meg ne ve zé se Kód ja To váb bí tás he lye Ter mék kí sé rõ ok mány, Ad mi niszt ra tív Kí sé rõ ok mány TKO adó rak tárt fel ügye lõ vám hi va tal Egy sze rû sí tett kí sé rõ ok mány EKO adó rak tárt fel ügye lõ vám hi va tal Adóraktár és bejegyzett kereskedõ bejelentése BK1 telephelyet felügyelõ vámhivatal Szállítási nyilvántartás Szállítási nyilvántartás (bejegyzett kereskedõ/adóképviselõ) SK1 en ge dé lye zõ re gi o ná lis jö ve dé ki köz pont alanyra összesített Szál lí tá si nyil ván tar tás (cso mag kül dõ ke res ke dõ SC1 en ge dé lye zõ re gi o ná lis jö ve dé ki köz pont adó ügyi kép vi se lõ je) Készletnyilvántartás össze vont ha vi, ne gyed éves zá rás KN1 en ge dé lye zõ re gi o ná lis jö ve dé ki köz pont adóraktári havi, negyedéves zárás KN2 adó rak tárt fel ügye lõ vám hi va tal napi, idõszaki adóraktári zárás KN3 adó rak tárt fel ügye lõ vám hi va tal Adó be val lás nem do hány gyárt má nyok ról AD1 en ge dé lye zõ re gi o ná lis jö ve dé ki köz pont Adó be val lás do hány gyárt má nyok ról AD2 en ge dé lye zõ re gi o ná lis jö ve dé ki köz pont 3. A Közvetlen Elektronikus Adatkapcsolat mûszaki paraméterei Az adat kül dé sek fo ga dá sa a Web Ser vi ce szol gál ta tás se gít sé gé vel tör té nik. Az adat csa tor na tit ko sí tá sá ra az SSL mód szert al kal maz zuk (https). A csat la koz ni kí vá nó ügy fél nek ren del kez nie kell on li ne in ter net kap cso lat tal. Az ügy fe - lek a Web Ser vi ces meg ol dás mel lett vá laszt hat nak we bes fel töl tõ fe lü le tet is. A Web Ser vi ce alap ve tõ en az au to ma ti zált prog ra mo kat, a We bes fe lü let a fel hasz ná ló kat igyek szik ki szol gál ni. A rend szer In ter net bön gé szõ prog ram mal az aláb bi cí me ken ér he tõ el: We bes fel töl tõ fe lü let ese tén: Web Ser vi ce szol gál ta tás al kal ma zá sa ese tén: https://da ra lo.vpop.hu/ke a We bapp li ca ti on https://da ra lo.vpop.hu/ke a Web Ser vi ce Az en ge dé lye zõ re gi o ná lis jö ve dé ki köz pont biz to sít ja a fen ti mó don tör té nõ adat to váb bí tás hoz a fel hasz ná ló ne vet, az in du ló jel szót, az ügy fél alany szin tû azo no sí tó ját, az ügy fél adó rak tá ra i nak azo no sí tó it, az EDI re giszt rá ci ós szá mot.

7 5. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY A file ne vek fel épí té se 1-6 po zí ció 7-11 po zí ció el vá lasz tó ki ter jesz tés azo no sí tó küldés kiterjesztésen belüli folyamatos sorszáma alfanumerikus (pont) ok mány kód ja ka rak te rek (00001-ZZZZZ-ig) Ok mány kód és ügy fél azo no sí tó kap cso la ta Ok mány kódja To váb bí tás he lye Ügy fél azo no sí tó ja TKO Adó rak tárt fel ügye lõ vám hi va tal adó rak tár azo no sí tó ja 13 po zí ci ós EKO Adó rak tárt fel ügye lõ vám hi va tal adó rak tár azo no sí tó ja 13 po zí ci ós BK1 Telephelyet felügyelõ vámhivatal te lep hely azo no sí tó ja 13 po zí ci ós SK1 En ge dé lye zõ re gi o ná lis jö ve dé ki köz pont alany azonosító 8 po zí ci ós SC1 En ge dé lye zõ re gi o ná lis jö ve dé ki köz pont alany azonosító 8 po zí ci ós KN1 En ge dé lye zõ re gi o ná lis jö ve dé ki köz pont alany azonosító 8 po zí ci ós KN2 Adó rak tárt fel ügye lõ vám hi va tal adó rak tár azo no sí tó ja 13 po zí ci ós KN3 Adó rak tárt fel ügye lõ vám hi va tal adó rak tár azo no sí tó ja 13 po zí ci ós AD1 En ge dé lye zõ re gi o ná lis jö ve dé ki köz pont alany azonosító 8 po zí ci ós AD2 En ge dé lye zõ re gi o ná lis jö ve dé ki köz pont alany azonosító 8 po zí ci ós Ma gyar en ge dély szám hossza 5. A Közvetlen Elektronikus Adatkapcsolat üzenet formátuma 5.1. Az üze net vál to zó hosszú sá gú szö ve ges (TXT) so rok ból áll, a ma gyar éke ze tes be tû ket a 852 kód lap alap ján le het hasz - nálni. Minden sor kötelezõen a típusra utaló címkével kezdõdik. Az adatmezõk elválasztására a,pipe (ASCII kód: 124, 7Ch) ka rak tert kell al kal maz ni, a sort ko csi vissza, sor eme lés (ASCII kód: 0Dh, 0Ah) ka rak ter zár ja be. Amennyi ben az adat me zõ üres, csak,pi pe je let kell ten ni Ál ta lá no san, ahol az N tí pu sú me zõk nem tar tal maz nak ér té kes ada tot, ott az adott re kor dot nem kell el kül de ni Va la mennyi adat me zõ re igaz, hogy a me zõ ket nem kell az adott me zõ re jel lem zõ ma xi má lis hosszig ve ze tõ nul - lák kal, vagy szó kö zök kel fel töl te ni. 6. A számítógépes feldolgozás adatszükséglete (rekordképek) 6.1. Ter mék kí sé rõ ok mány Egy adat kül dés ben több TKO is sze re pel het. A bi zony lat fej és több té tel so ri ada to kat tar tal maz, egy fej adat hoz leg - alább egy té tel so ri adat nak sze re pel nie kell. Bi zony la ti bon tás Azo no sí tó Meg jegy zés Ter mék kí sé rõ ok mány fej OF Ter mék kí sé rõ ok mány té tel so rok OT legalább 1-nek szerepelnie kell Ter mék kí sé rõ ok mány fej ada tok De fi ní ció Adat tí pus Max. hossz TKO Ro vat szám 1. OF C 2 2. Verzió 8, a következõ PM tájékoztató megjelenéséig C 2 3. Bi zony lat egye di azo no sí tó C EDI regisztrációs szám C Fel adó adó igaz ga tá si vagy VPID szám 1-12 po zí ci ó ja C Fel adó jö ve dé ki szá ma C Címzett adóigazgatási vagy VPID szám 1-12 pozíciója C Ha jó ne ve C Ha jó lajst rom je le C 50 7

8 976 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 5. szám De fi ní ció Adat tí pus Max. hossz TKO Ro vat szám 10. Címzett jövedéki száma C Szállítólevél dátuma (ÉÉÉÉHHNN) D Szállítólevél sorszáma C Szállítmányozó C Feladási ország nemzetközi kódja C Cél or szág nem zet kö zi kód ja C Feladási hely C Feladás kelte (ÉÉÉÉHHNN) D Fel adás idõ pont ja (óra) C Me net idõ na pok ban C Alá író ne ve C Tételsorok száma N Adó kép vi se lõ adó igaz ga tá si vagy VPID szám 1-12 po zí ci ó ja C Adó kép vi se lõ jö ve dé ki szá ma C Szál lí tá si biz to sí ték nyúj tó adó igaz ga tá si vagy VPID szám 1-12 po zí ci ó ja C Légi jármû lajstromjele C Lé gi jár mû tí pu sa C Légi jármû járatszáma C Légi jármû célállomása C Re pü lõ gép üzem anyag töl té sé nek kez dõ idõ pont ja (ÉÉÉÉHHNNÓÓPP) C Re pü lõ gép üzem anyag töl té sé nek be fe je zõ idõ pont ja (ÉÉÉÉHHNNÓÓPP) C A sza kasz ban de fi ni ált re kord kép 8-9. és 18. sor szá mú me zõk a 8/2004. (III. 10.) PM ren de let 76. (8) ese tén töl ten dõ ki. A sza kasz ban de fi ni ált re kord kép sor szá mú me zõk a évi CXXVII. tör vény 13. (1) be kez dés e) pont ja, és a 8/2004. (III. 10.) PM ren de let 113. (3) be kez dé sé nek c) pont ja ese tén töl ten dõ ki Ter mék kí sé rõ ok mány tét el ada tok De fi ní ció Adat tí pus Max. hossz TKO Ro vat szám 1. OT C 2 2. Bi zony lat egye di azo no sí tó C Tételsor száma N 3 4. Áru megnevezése C Mennyi ség 26 egész és 8 ti ze des pont tal el vá laszt va N Mennyi sé gi egy ség C Do hány gyárt mány kis ke res ke del mi ár N EAN szám C Vámtarifaszám C Mennyi ség 26 egész és 8 ti ze des pont tal el vá laszt va N Mennyi sé gi egy ség C Bruttó tömeg N Nettó tömeg N Fajtakód C Do hány gyárt mány cso ma go lás db N Repülõgép üzemanyag felhasználási jogcímei C 2 200

9 5. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 977 A sza kasz ban de fi ni ált re kord kép 16. sor szá mú mezõ 8/2004. (III. 10.) PM ren de let 43. szá mú mel lék le te alap ján a re pü lõ gép üzem anyag fel hasz ná lá si jog cí mei: 01 - nem zet kö zi re pü lés cél já ból kül föl di vagy ma gyar lajst rom je lû, gaz da sá gi célú légi köz le ke dé si te vé keny sé get vég zõ légi jár mû ben 02 - nem zet kö zi re pü lés cél já ból ka to nai lajst rom je lû légi jár mû ben 03 - hatóságilag szabályozott éves légügyi felülvizsgálat, hajtómûcserék utáni hajtómûpróbák, gyakorlórepülések során 04 - kor mány za ti (ál la mi) re pü lé se ket meg elõ zõ kö te le zõ ha tó sá gi be re pü lé sek so rán 6.2. Egy sze rû sí tett kí sé rõ ok mány Egy adat kül dés ben több EKO is sze re pel het. A bi zony lat fej és több té tel so ri ada to kat tar tal maz hat, egy fej adat hoz leg alább egy té tel so ri adat nak sze re pel nie kell. Bi zony la ti bon tás Azo no sí tó Meg jegy zés Egy sze rû sí tett kí sé rõ ok mány fej EF Egy sze rû sí tett kí sé rõ ok mány té tel so rok ET legalább 1-nek szerepelnie kell Egy sze rû sí tett kí sé rõ ok mány fej ada tok De fi ní ció Adat tí pus Max. hossz EKO Ro vat szám 1. EF C 2 2. Verzió 8, a következõ PM tájékoztató megjelenéséig C 2 3. Bizonylat azonosító C EDI regisztrációs szám C Fel adó adó igaz ga tá si vagy VPID szám 1-12 po zí ci ó ja C Fel adó jö ve dé ki szá ma C Címzett adóigazgatási vagy VPID szám 1-12 pozíciója C Címzett jövedéki száma, lehet üres C Szállítólevél száma C Szállítólevél dátuma (ÉÉÉÉHHNN) D Szállítóeszköz rendszáma C Szállítmányozó C Ki adás he lye C Ki adás dá tu ma (ÉÉÉÉHHNN) D Tételsorok száma N Nyilatkozat száma C Nyi lat ko zat dá tu ma (ÉÉÉÉHHNN) D Egy sze rû sí tett kí sé rõ ok mány tét el ada tok De fi ní ció Adat tí pus Max. hossz EKO Ro vat szám 1. ET C 2 2. Bizonylat azonosító C Tételsor száma N 3 4. Áru megnevezése C Mennyi ség 26 egész és 8 ti ze des pont tal el vá laszt va N Mennyi sé gi egy ség C Do hány gyárt mány kis ke res ke del mi ár N EAN szám C 15 8

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat Ellenõrzési Figyelõ Interjú Wittich Tamással, az NFH fõigazgatójával Kerekasztal: Ellenõrzések a feketegazdaság visszaszorítására Fókusz: Uniós támogatások teljesítmény-ellenõrzése Mûhely: A folyószámla-kezelés

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben