Publikációk és hivatkozások jegyzéke. A magyar katonai elit Bp Magvetı Könyvkiadó, 272 old. Recenziók:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Publikációk és hivatkozások jegyzéke. A magyar katonai elit 1938-1945. Bp. 1987. Magvetı Könyvkiadó, 272 old. Recenziók:"

Átírás

1 Publikációk és hivatkozások jegyzéke K Ö N Y V E K: A magyar katonai elit Bp Magvetı Könyvkiadó, 272 Recenziók: Dombrády Lóránd: Szakály Sándor. A magyar katonai elit Kritika, szám 30. Erdész Ádám: Szakály Sándor: A magyar katonai elit Békési Élet, szám Gosztonyi Péter: Magyarország a második világháborúban. Három hazai publikációról nyugati szemmel. Katolikus Szemle (Róma), szám (A kötetrıl: ) Imre Gábor: Élt 25 évet. Hadsereg, honvédek, tábornokok. Magyar Hírlap, 1987.november Lagzi István: Tablókép a második világháborús magyar katonai elitrıl. Szakály Sándor könyvérıl. Tiszatáj, szám K. Lengyel Zsolt: Szakály Sándor: A magyar katonai elit Ungarn- Jahrbuch (München), Litteráti-Lootz Gyula: Szakály Sándor legújabb munkája. (Szakály Sándor: A magyar katonai elit ) Nemzetır (München), december/1988. január 8. Ugyanez: Ludovikás Híradó (München), szám 9., Kanadai Magyarság (Toronto), Péterdi A. János: Szakály Sándor: A magyar katonai elit Magyar Szárnyak (Oshawa), Ugyanez: Krónika (Toronto), január 15. Radics Péter: Elıtanulmány egy rendszer logikájához. Szakály Sándor: A magyar katonai elit Forrás, szám old Romsics Ignác: Tábornoki csoportkép. Szakály Sándor. A magyar katonai elit Élet és Irodalom, 1987.szeptember

2 M. Szabó Miklós: Magad is üdvös példát adj A reálisabb történelemszemléletért. Magyar Nemzet, november Török Sándor: A statisztikus tárgyilagosságával. (Szakály Sándor: A magyar katonai elit ) Bécsi Napló, szám 12. Török Sándor: Katonai vezetıink sokszínő galériája a II. világháborúban. Mit akartak székely tábornokaink: (Szakály Sándor: A magyar katonai elit ) Magyar Élet (Toronto), és 4. Vargyai Gyula: Bizonyított cáfolatok. (Szakály Sándor: A magyar katonai elit ) Népszava, N. N.: Szakály Sándor: A magyar katonai elit Új Könyvek, szám Fabinyi József: Néhány gondolat egy hozzászóláshoz. Hadtudomány, szám Fogarassy László: Kik vezették az 1919-es magyar Vörös Hadsereget? In: A magyar katonatiszt Bp MTA TTI számú jegyzet. Eszényi József: A Horthy-hadsereg altiszti karáról. Történelmi Szemle, szám számú jegyzet. Eszényi József: A magyar királyi honvédség altiszti kara, Hadtörténelmi Közlemények, szám számú jegyzet. Gosztonyi Péter: A magyar honvédség a második világháborúban. Bp Európa Kiadó, számú jegyzet. Hajdu Tibor: Hivatásos és tartalékos tisztek a Monarchia hadseregében. In: A magyar katonatiszt Bp MTA TTI számú jegyzet. Hajdu Tibor: Tisztikar és középosztály. Ferenc József magyar tisztjei. Bp História MTA TTI , , , , , számú jegyzet. Kállay Miklós: Magyarország miniszterelnöke voltam Bp Európa Kiadó I. kötet 305. a 163. oldal szövegéhez kapcsolódó jegyzet. Oroszi Antal: A magyar királyi honvédség szellemi és erkölcsi felkészítésének szervezeti formái és fıbb sajátosságai ( ). Egyetemi doktori disszertáció. Bp számú jegyzet. 2

3 Szakály Sándor: A magyar katonai felsı vezetés társadalmi és anyagi helyzete, In: A magyar katonatiszt Bp MTA TTI számú jegyzet. Szita Szabolcs: Halálerıd. A munkaszolgálat és a hadimunka történetéhez Bp Kossuth Könyvkiadó ÁKV számú jegyzet. Zöldi László: A múlt prófétája (avagy a Nemeskürty-rejtély). Bp Magvetı könyvkiadó 159. Bujtás László (összeáll.): Horthy István repülıfıhadnagy és kora eltérı megközelítésben. Bp (Média Kiadó) Pritz Pál: A magyar külügyi szolgálat története a harmincas években. Történelmi Szemle, szám számú jegyzet. Radnóczy Antal: A magyar tisztképzés másik arca, az évben. Magyar Honvéd, november Lakatos Géza: Ahogyan én láttam. Bp Európa Könyvkiadó 268. Kenyeres Dénes: Faraghó tábornok díszkardja. Militaria Modell Magazin, szám 23. Gonda Antal: Gondolatok a tisztképzés történetérıl. A magyar tisztképzés rövid története és rendszere a két világháború között. (Bp.) HM Oktatási és Kulturális Anyagellátó Központ és 86. számú jegyzet. (a jegyzetek az 58. oldalon). Eszényi József: A magyar királyi honvédség altiszti kara Bp Püski Kiadó számú jegyzet. Nebelin, Manfred: Barbarossa und Ungarn. Militärgeschichtliche Mitteilungen 53 (1994) számú jegyzet. Pritz Pál: A külügyi szolgálat története a harmincas évek elsı felében. In: Pritz Pál: Magyar diplomácia a két háború között. Bp MTT számú jegyzet. Szakály Sándor: A magyar királyi honvéd Hadiakadémia parancsnokai ( ). Új Honvédségi Szemle, füzet számú jegyzet. Páva István: Ország a hadak útján. (Pécs, 1996.) Pannon Könyvek 315. és 559. (A jegyzet a 418. oldalon) Sipos Péter. Egy politikai eszmerendszer kialakulása. In: Szálasi Ferenc börtönnaplója Bp. (1997.) BFL és FILUM számú jegyzet. Oroszi Antal: A vezérkari tiszti értékrend alakulása között. Új Honvédségi Szemle, szám számú jegyzet. (A jegyzet az 54. oldalon) 3

4 Hajdu Tibor: A közös hadsereg magyarországi tisztjeinek nemzeti, vallási, szülıhely szerinti megoszlása a dualizmus korában. Századok, szám és számú jegyzet. Móra László: Száz éve nyílt meg a soproni Honvéd Fıreáliskola. Új Honvédségi Szemle, szám számú jegyzet (A jegyzet az 55. oldalon) Nagy Miklós Mihály: A Magyar Szemle katonaírója. Julier Ferenc. Magyar Szemle, június számú jegyzet. Rada Tibor: A magyar királyi honvéd Ludovika Akadémia és a testvérintézetek összefoglaló története ( ) I. kötet. Bp és 268. Szabó A. Ferenc: A titokzatos bombázás. Új Honvédségi Szemle, szám számú jegyzet. Winkler László: A Magyar Királyi Honvéd Légierı parancsnoka és repülıgépe. Haditechnika, szám számú jegyzet. Deák, István: Der K./u./ K. Offizier Wien-Köln-Weimar, Böhlau Verlag számú jegyzet. Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Bp Osiris Kiadó 630. Kovács I. Gábor Kende Gábor: A tudáselit középiskolái. A két világháború közötti tudáselit középszintő iskoláztatása. Korall, szám 170?. számú jegyzet. Kaiser Ferenc: A magyar királyi csendırség története a két világháború között. (Pécs, Pannon könyvek) , , , , számú jegyzet. Ungváry Krisztián: Honvédség és külpolitika ( ). In: Magyarország helye a 20. századi Európában. Bp MTT számú jegyzet. Karády Viktor - Kozma István: Név és nemzet. Családnév-változtatás, névpolitika és nemzetiségi erıviszonyok Magyarországon a feudalizmustól a kommunizmusig. Bp Osiris Kiadó: , 23. és 24. számú jegyzet. Páva István: Jelentések a Harmadik Birodalomból. A magyar diplomácia a második világháborúban. (Pécs, Pannónia Könyvek) , 9., 10. számú jegyzet. Ungváry Krisztián: A magyar honvédség a második világháborúban. Bp., Osiris Kiadó számú jegyzet. (Jegyzet az 545. oldalon) Szita Szabolcs: A munkaszolgálat Magyarországon In: Hadtörténelmi Közlemények szeptember évf. 3. szám számú jegyzet. 4

5 Miklós Zoltán: Kik vehettek részt a Ludovika Akadémián folyó tisztképzésben? In: Ad acta. A Hadtörténelmi Levéltár Évkönyve Bp (Múlttal a Jövıért Alapítvány Hadtörténelmi Levéltár) számú jegyzet. Balla Tibor: Az elsı világháborús osztrák-magyar tábornokok életrajzának kutatása. In: Századok szám számú jegyzet Kovács I. Gábor Kende Gábor: A tudáselit középiskolái. A két világháború közötti tudáselit középszintő iskoláztatása. In: Korall Tavasz-Nyár 170. szövegben, 176. szövegben. Szakály Sándor: A magyar hírszerzés és kémelhárítás vezetıi In: Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére. Bp Argumentum Kiadó számú jegyzet. Huszár Tibor: A Kádár-rendszer intézményesített káderpolitikája és az erıszakszervezetek ( ) Bp ELTE Társadalomtudományi Kar számú jegyzet. Kiss Zoltán László: A magyar katonai elit Bp Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Kiadó. 25. szövegben, számú jegyzet (Jegyzet a 206. oldalon.), 118. táblázat ++, 120. szövegben CLXXVIII., 121. szövegben, 124. táblázat +, 124. szövegben, 127. szövegben, 127. CXC., 146. Táblázat +, 163. Táblázat +, 164. Táblázat ++, 165. Táblázat +, 168. Táblázat +, 170. Táblázat +, 170. szövegben, 213. CCCXXXI., 215. CCCXXXIV. Kiss Zoltán László: A magyar katonai elit Bp Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Kiadó. 16. X. számú jegyzet, 186. szövegben Táblázat, számú jegyzet, számú jegyzet, számú jegyzet, számú jegyzet, számú jegyzet, 388., , 302., 303., 304., 305., 306. számú jegyzet (Jegyzet a 388. oldalon.) , 497. old 63., 66., 68., , 503. Szövegben, , 90. számú jegyzet. Saád József Landauer Attila: Telepessors. Bp Gondolat Kiadó számú jegyzet. Révész Tamás: Repülıtér az Alpokalján. A szombathelyi katonai repülıtér története (és további adalékok a magyar katonai repülés történetéhez) Bp Kutató Diákokért Alapítvány számú jegyzet. 5

6 Závodi Szilvia: Élet a Magyar Királyi Zrínyi Ilona Honvédtiszti Leánynevelı Intézetben. In: A múlt feltárása elıítéletek nélkül. (Fıszerk: Gergely Jenı. Szerk: Horváth Ildikó Strausz Péter) Bp ELTE BTK számú jegyzet. Kovács I. Gábor Kende Gábor: Egyetemi tanárok rekrutációja a két világháború közötti Magyarországon. In: Zsombékok. Középosztályok és iskoláztatás Magyarországon a 19. század elejétıl a 20. század közepéig. Társadalomtörténeti tanulmányok. Szerkesztette: Kövér György. Bp Századvég Kiadó számú jegyzet, számú jegyzet, számú jegyzet. Kenez, Peter: Hungary from the Nazis to the Soviets. The Establishment of the Communist Regime in Hungary, London (?) Cambridge University Press számú jegyzet, Pritz Pál: Magyar külpolitikai gondolkodás a 20. században. In: Magyar külpolitikai gondolkodás a 20. században. (Szerk.: Pritz Pál Sipos Balázs és Zeidler Miklós közremőködésével.) Bp Magyar Történelmi Társulat számú jegyzet. Randolf L. Braham Attila Pók: The Holocaust in Hungary: fifty years later. New York, Rosenthal Institute for Holocaust Studies Graduate Center of the City University of New York számú jegyzet. Vallomások a holtak házából. Ujszászy István vezérırnagynak a 2. vkf. osztály és az Államvédelmi Központ vezetıjének az ÁVH fogságában írott feljegyzései. A szövegeket közreadja, a kötetet szerkesztette, a névmutatót készítette: Haraszti György. (Bp ) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Corvina Kiadó számú jegyzet. Szakály Sándor: Akik a magyar királyi csendırséget és 1945 között vezették. In: Szakály Sándor: Katonák, csendırök, ellenállók. (Tanulmányok) Kaposvár, Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyőlése számú jegyzet. Bajor Péter Szabó Péter: Requiem egy tábornokért. Legeza János élete, doni naplója és más feljegyzései. Bp Mikes Kiadó számú jegyzet. 62. szövegben. Páncélgránátos: A katonai akadémiától a bitóig számú jegyzet. Balla Tibor: Az osztrák-magyar tábornoki kar elitje a Nagy Háborúban. Bevezetés egy lexikonhoz. Hadtörténelmi Közlemények, 201. szeptember 123. évf. 3. szám számú jegyzet. 6

7 Balla Tibor: A Nagy Háború osztrák-magyar tábornokai. Tábornagyok, vezérezredesek, gyalogsági és lovassági tábornokok, táborszernagyok. (Bp ) Argumentum Kiadó számú jegyzet. Náray Antal visszaemlékezése (Sajtó alá rend., bev. és jegyzetek) Bp Zrínyi Katonai Kiadó, 150 Recenziók: B. Szabó László: Nehéz idık koronatanúi. Forrás, szám N. F. Dreisziger: Náray Antal visszaemlékezése (The Recollections of Antal Náray, 1945) Hungarian Studies Review, Vol. XVII. N 0 1 (Spring 1990) Gárdos Miklós: Borítékban Náray Antal memoárja. Magyarország, Kovács Jenı: Náray Antal visszaemlékezése Határır, Lagzi István: A felismerés és a tehetetlenség bővkörében. Somogy, szám N. N.: Náray Antal visszaemlékezése Új Könyvek, szám Bárdossy László a népbíróság elıtt. Bp Maecenas Kiadó számú jegyzet. Gosztonyi Péter: A magyar királyi honvédség a második világháborúban. Bp Európa Könyvkiadó és 6. számú jegyzet. Bujtás László (összeáll.): Horthy István repülıfıhadnagy és kora eltérı megközelítésben. Bp (Média Kiadó) Sakmystar, Thomas: Hungary s Admiral on Horsback. Miklós Horthy, New York, (1994. Columbia University Press) , , , , számú jegyzet. Pihurik Judit: Horthy Miklós alakja kortársak naplói, visszaemlékezései és emlékiratai tükrében. Hitel, szám

8 Pihurik Judit: Szubjektív források. A Horthy-korszakra vonatkozó memoárirodalom vizsgálatának néhány tanulsága. Acta Historica (Szeged) Tomus CII és számú jegyzet. Pihurik Judit: Magyarország második világháborús szerepvállalása a memoárok tükrében. Acta Historica (Szeged) Tomus CVII , , és számú jegyzet. Pihurik Judit: Magyarország második világháborús szerepvállalása a memoárok tükrében. In: Mérlegen a XX. századi magyar történelem Értelmezések és értékelések. (Szerkesztette: Püski Levente Valuch Tibor). Debrecen, os Intézet - DTE Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Magyar Történelmi Tanszéke , , 28., 36., 37. számú jegyzetek. Pihurik Judit: Роль Венгрии во Второй мировой войне. Вступление в войну против cоветского Союза в зеркале дневников и воспоминаний. Chronica. Annual of the Institute of History University of Szeged szám és számú jegyzet.. Ablonczy Balázs: Teleki Pál. Bp Osiris Kiadó számú jegyzet. Dombrády Lóránd: Werth Henrik, akirıl nem beszéltünk. (Bp.) Argumentum Kiadó számú jegyzet. Pihurik Judit: Emlékiratok a Délvidék visszacsatolásáról Bácsország, szám számú jegyzet. Pihurik Judit: Oslobodenje ili okupacija. Madari i Srbi na teritoriji (Juzne Madarske) Vojvodine godine. In: Zbornik radova Balkan i Panonija Kroz istoriju. Medunarodni naucni skup. Novi Sad Sremska Mitrovica un Novi Sad, számú jegyzet. Andreides Gábor: Mindenkor objektív hírszolgálatot igyekeztem kifejteni. Zimmer Ferenc fıszerkesztı élete. Múltunk, szám számú jegyzet. Vámos György: Náray Antal vallomása. Múltunk, szám 246 (Hivatkozás a szövegben.) Vallomások a holtak házából. Ujszászy István vezérırnagynak, a 2. vkf. osztály és az Államvédelmi Központ vezetıjének az ÁVH fogságában írott feljegyzései. A szövegeket közreadja, a kötetet szerkesztette, a névmutatót készítette Haraszti György. (Bp. 2007) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Corvina Kiadó számú jegyzet, számú jegyzet, számú jegyzet és számú jegyzet. 8

9 Olasz Lajos: A kormányzóhelyettesi intézmény története ( ) Bp. (2007.) Akadémia Kiadó számú, számú számú, számú, számú jegyzet. Joó András: Kállay Miklós külpolitikája. Magyarország és a háborús diplomácia Bp Napvilág Kiadó számú jegyzet. (A jegyzet a 259. oldalon.) Zeidler Miklós: A revíziós gondolat. Pozsony, Kalligram Könyv- és Lapkiadó számú jegyzet. Lajtos Árpád: Emlékezés a 2. magyar hadseregre (Sajtó alá rendezte, bevezetıt. és a jegyzeteket írta: Szakály Sándor és Szabó Péterrel) Bp Zrínyi Katonai Kiadó, 275 Recenziók: B. Szabó László: Nehéz idık koronatanúi. Forrás, szám Dombrády Lóránd: Lajtos Árpád: Emlékezés a 2. magyar hadseregre , Kritika, szám. 47. Lagzi István: Végjáték a Don-kanyarban. Emlékezés a 2. magyar hadseregre. Napjaink, szám Nemeskürty István: Egy szemtanú rekviemje. Könyvvilág, szám. 9. Vargyai Gyula. Megkésett, de nem elékésett híradás a 2. magyar hadsereg katasztrófájáról. Népszava, N. N.: Lajtos Árpás: Emlékezés a 2. magyar hadseregre, Új Könyvek, szám Gosztonyi Péter: A magyar honvédség a második világháborúban. Bp Európa Könyvkiadó számú jegyzet, , 22., 23. számú jegyzet. Magyarországi pártprogramok Bp Kossuth Könyvkiadó számú jegyzet Zsigmond László: A 2. magyar hadsereg a Szovjetunió elleni háborúban Székesfehérvár, Fejér Megyei Levéltár számú jegyzet. 9

10 Fisli Éva: Az ismeretlen katona. Kurucz János ( ) Kísérlet életrajzra. AETAS, szám , számú fejezet. Vallomások a holtak házából. Ujszászy István vezérırnagynak, a 2. vkf. osztály és az Államvédelmi Központ vezetıjének az ÁVH fogságában írott feljegyzései. A szövegeket közreadja, a kötetet szerkesztette és a névmutatót készítette: Haraszti György. (Bp ) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Corvina Kiadó számú jegyzet. Olimpiatörténeti tanulmányok. (Szerkesztette.: Som Ferenc és Szakály Sándor) Bp Eötvös Kollégium, 128 Recenziók: Zsolt Róbert: Sportkönyvek. Nem voltunk nyuszik. Magyar Nemzet, október 16. (Kahlich Endre): Tanulmányok az olimpiáról. Hungarian Olimpic Bulletin N Eisen, George: The Budapest Option : The Hungarian Alternative to the First Modern Olimpyc Games. The International Journal of History of Sport 1991 N 0 1. Vol A magyar tábori csendırség. Bp Zrínyi Kiadó, 154 Recenziók: Aykler Zsigmond: Egy intézmény tragédiája. Bécsi Napló, szám. 12. Borsányi Julián: Szakály Sándor: A magyar tábori csendırség. Nemzetır, február. 6. Dombrády Lóránd: Szakály Sándor: A magyar tábori csendırség. Kritika, szám Gara János: A tábori csendır a mennybe készül. Népszava, Gosztonyi Péter: Hazai könyv a tábori csendırségrıl. Kanadai Magyarság (Toronto),

11 (Horváth Miklós): Elıítéletek és felhangok nélkül. Magyar Honvéd, Józsa György Gábor: A magyar tábori csendırség. Szakály Sándor legendaoszlató kötetérıl. Magyar Nemzet, (morvay): Szakály Sándor: A magyar tábori csendırség. Könyvvilág, szám 43. Parádi József: Szakály Sándor: A magyar tábori csendırség. Hadtörténelmi Közlemények, szám Parádi József: Szakály Sándor: A magyar tábori csendırség. Fıiskolai Figyelı Plussz, szám (Péterdi János): Szakály Sándor: A magyar tábori csendırség. Hadak Útján (Toronto), november-december. 13. Tamáska Endre: Könyvismertetés. Floridai Bajtársi Híradó, szám N. N.: A magyar tábori csendırség. Bajtársi Levél (Calgary), október N. N.: Szakály Sándor: A magyar tábori csendırség. Új Könyvek, szám Csapó Csaba: A magyar királyi csendırség története (Pécs), Pannon Könyvek számú jegyzet. Gosztonyi Péter: A magyar honvédség a második világháborúban. Bp Európa Könyvkiadó számú jegyzet. Kovács Zoltán András: Csendırsors Magyarországon 1945 után. In: Katonai perek a kommunista diktatúra idıszakában Bp Történeti Hivatal , 119. old 50., számú jegyzet. Kaiser Ferenc: A magyar királyi csendırség története a két világháború között (Pécs, 2002.) Pannónia Könyvek , sz., sz., sz., , 645,646, számú jegyzet. Szakály Sándor: Akik a magyar királyi csendırséget 1938 és 1945 között -- vezették. In: Szakály Sándor: Katonák, csendırök, ellenállók. (Tanulmányok). 1

12 Kaposvár, Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyőlése számú jegyzet. Bangha Ernı: A magyar királyi testırség Bp Európa Könyvkiadó, 407 (A személyi anyagot sajtó alá rendezte: Szakály Sándor) Martin Kornél: Finálé. A fogságba esésétıl a leszerelésig. Hadtörténelmi Közlemények, szeptember-december (121. évf szám) , és és 44. számú jegyzetek. Hadsereg, politika, társadalom. Bp Lánchíd Kiadó, 170 Recenziók: Bártfai Szabó László: Újjászületı történetírás. Szakály Sándor. Hadsereg, politika, társadalom. Forrás, szám Dombrády Lóránd: Hadsereg, politika, társadalom. Szivárvány, június Domokos Sándor: Szakály Sándor: Hadsereg, politika, társadalom. Amerikai Magyar Értesítı, július-augusztus Domokos Sándor: Szakály Sándor: Hadsereg, politika, társadalom. Magyar Élet (Toronto), június Domokos Sándor: Közelmúltunk vitatott pontjairól. Bécsi Napló, szám 11. Gosztonyi, P(eter): Sándor, Szakály: Hadsereg, politika, társadalom. (Armee, Politik, Gesellschaft) Osteuropa, szám N. N.: Hadsereg, politika, társadalom. Szakály Sándor válogatott írásai. Bajtársi Levél (Calgary), október (horváth) /Horváth Miklós/: Szakály Sándor: Hadsereg, politika, társadalom. Magyar Honvéd, Izsák Lajos: Az egész vállalása. Szakály Sándor: Hadsereg, politika, társadalom. Hitel,

13 Józsa György Gábor: Hadtörténetírás a nyolcvanas években. Élet és Irodalom, k.e. (Kiss Endre): Hadsereg, politika, társadalom. Kapu, szám. 27. Lagzi István: Küzdelem az elsıbbségért: hadsereg és politika. Palócföld, szám Romsics Ignác: Szakály Sándor: Hadsereg, politika, társadalom. Kritika, szám. 40. Szerkesztı (Péterdi János): Hadsereg, politika, társadalom. Szakály Sándor tanulmánykötete. Magyar Szárnyak (Oshawa), Sz(ita) Sz(abolcs): Hadtörténeti kutatások új eredményei. Visszaadott becsület. Kisalföld, Varga Mihály: A magyar katonai múlt. Új Honvédségi Szemle, szám Nagy Miklós Mihály: A Magyar Szemle katonaírója: Julier Ferenc. Magyar Szemle, szám számú jegyzet. Korom Mihály: Miért nem alakulhatott magyar légió a Szovjetunióban a második világháború alatt? In: Magyarország Fejezetek az ellenállás történetébıl. Szerk.: M. Kiss Sándor. Bp Nemzeti Tankönyvkiadó számú jegyzet. (A kötetben szereplı: Stomm Marcel és a magyar légió címő írásra történt a hivatkozás.) Ungváry Krisztián: Honvédség és külpolitika ( ) In: Magyarország helye a 20. századi Európában. Bp Magyar Történelmi Társulat számú jegyzet. Ungváry Krisztián: A magyar honvédség a második világháborúban. Bp Osiris Kiadó 9. 1 számú jegyzet (jegyzet az 528. ) Pritz Pál: Magyar külpolitikai gondolkodás a 20. században. In: Magyar külpolitikai gondolkodás a 20. században. (Szerk.: Pritz Pál Sipos Balázs és Zeidler Miklós közremőködésével.) Bp Magyar Történelmi Társulat számú jegyzet. 1

14 Lakatos Géza: Ahogyan én láttam. (A jegyzeteket és az utószót írta: Szakály Sándor) Bp Európa Könyvkiadó, 499 Recenziók: Varga Mihály Kozma Tóth István: Könyvek a második világháborúról. Új Honvédségi Szemle, szám N.N.: Lakatos Géza: Ahogyan én láttam. Új Könyvek, szám 72. Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez 3. Bp Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó számú jegyzet. Harsányi Iván: Spanyol diplomáciai iratok Magyarországról ( ). Századok, szám számú jegyzet. Pihurik Judit: Horthy Miklós alakja kortársak naplói, visszaemlékezései és emlékiratai tükrében. Hitel, szám 26. és 31. Pihurik Judit: Szubjektív források. A Horthy-korszakra vonatkozó memoárirodalom vizsgálatának néhány Tanulsága. Acta Historica (Szeged), oldalon a szövegben. Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Bp Osiris Kiadó számú jegyzet. Pihurik Judit: Роль Венгрии во Второй мировой войне. Вступление в войну против cоветского Союза в зеркале дневников и воспоминаний. Crohnica. Annual of the Institute of History University of Szeged szám. 13?. 45. számú jegyzet.. Kovács Gábor: Szombathelyi Ferenc és a balkáni megszálló hadosztályok ügye 1943-ban. Századok, szám számú jegyzet. Vallomások a holtak házából. Ujszászy István vezérırnagynak, a 2. vkf. osztály és az Államvédelmi Központ vezetıjének az ÁVH fogságában írott feljegyzései. A szövegeket közreadja, a kötetet szerkesztette, a névmutatót készítette: Haraszti György. (Bp ) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Corvina Kiadó számú jegyzet. 1

15 Olasz Lajos: A kormányzóhelyettesi intézmény története ( ). Bp. (2007.) Akadémiai Kiadó számú, számú, számú és számú jegyzet. Zeidler Miklós: A revíziós gondolat. Pozsony, Kalligram Könyv- és Lapkiadó számú és 308. old 624. számú jegyzet. Honvédelmi miniszterek (Ács Tibor Balogh Gyula Bencze László Hegedős Zoltán Liptai Ervin Móricz Lajos -- Szakály Sándor) Bp. (1994.) Zrínyi Kiadó. /Szakály Sándor a oldal közötti rész szerzıje./ Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban. Bp Ister Kiadó, 139 (Második kiadás 2000.) Recenziók: -di- (Böröndi Lajos): Volt-e alternatíva? Moson-vármegye, június (Csernohorszky Vilmos): Könyvismertetés. Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban. Nemzetır (München), június. 9. -de- (Deák Ernı): Mérlegelés az ördögi körbıl. Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban. Bécsi Napló, szám. 12. Dombrády Lóránd: Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban. Századok, szám Gecsényi Lajos: Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban. Szakály Sándor új könyvérıl. Új Honvédségi Szemle, szám Nagy Domokos Imre: Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban. Hadtörténelmi Közlemények, szám N. Pál József: Halottainkat el kell siratnunk, hogy cselekedeteiket kritikusan értékelhessük. (Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban.) Kortárs, szám Perjés Géza: Volt-e alternatíva? Gondolatok Szakály Sándor kötetérıl. Magyar Nemzet, május old Perjés Géza: Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban. Magyar Szemle, szám

16 Péterdi A. János: Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban. Magyar Szárnyak (Budapest) Polgárdy Géza: Ünnepi Könyvhét, Két történelmi mő. Új Idık, Popély Gyula: Szakály Sándor új könyve. Volt-e alternatíva? Magyar Fórum, február old Pósa Zoltán: Volt-e a magyar részvételnek alternatívája? Magyarország a második világháborúban. Szakály Sándor könyvérıl. Napi Magyarország, március Raisz Attila: Hazánk a világháborúban. (Szakály Sándor: Volt-e alternatíva?) Napló (Veszprém), Ravasz István: Summáját írom Magyar Országnak, megszállásának, viadalának. Rendhagyó recenzió hazánk lehetıségeirıl a második világháború idıszakában. Magyar Honvéd, március Romsics Ignác: Magyarország a II. világháborúban. Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Magyar Napló, szám Szabó Miklós: Alternatíva nélküli vagy helyes döntés. Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Mozgó Világ, szám T(örök) B(éla). Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban. Hadak Útján, szeptember-október Ujváry Gábor: Volt-e alternatíva? (Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban.) Iskolakultúra, szám (b)/benyák Mária/: Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban. Tábortőz, december 53. évf. 4. szám 20. Popély Gyula: Volt-e alternatíva? (Szakály Sándor tanulmánykötetérıl) Szabad Újság, február N.N.: Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban. Új Könyvek, szám (A 2. kiadásról Új Könyvek szám 44. ) Sz. G.: Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban. Korunk (Kolozsvár) szám

17 Szabó A. Ferenc: A titokzatos bombázás. Új Honvédségi Szemle, szám számú jegyzet. Kaiser Ferenc: A magyar k irályi csendırség története a két világháború között. (Pécs, 2002) Pannónia Könyvek számú jegyzet. Ungváry Krisztián: Honvédség és külpolitika ( ) In: Magyarország helye a 20. századi Európában. Bp MTT számú jegyzet Romsics Ignác: Múltról a mának. Bp Osiris Kiadó számú jegyzet Gyáni Gábor: Emlékezés és felejtés. Kritika, szeptember?. 17. számú jegyzet. Joó András: Kállay Miklós külpolitikája. Magyarország és a háborús diplomácia Bp Napvilág Kiadó számú jegyzet. (A jegyzet a 255.oldalon.) Örökség és emlékezet. Erbe und Erinnerung. (Szerkesztette: Szakály Sándor) Bécs, Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége, 154 A magyar tábori csendırség története Bp Ister Kiadó, 173 Recenziók: Papp Dezsı: Könyv a tábori csendırségrıl. Magyar Honvéd, Fisli Éva: Tabuk és történelem. Szakály Sándor: A magyar tábori csendırség története Magyar Napló, május. 58. N.N.: Szakály Sándor: A magyar tábori csendırség története Új Könyvek, szám 38. Parádi József: Szakály Sándor: A magyar tábori csendırség története Rendvédelem-történeti Hírlevél, XVI. évf. (2007) 28. szám Molnár Judit: A magyar királyi csendırség és a holokauszt. In: Hadtörténelmi Közlemények, szeptember (3. szám) számú jegyzet. 1

18 Földi Pál: Különleges alakulatok a magyar hadszervezetben. Bp. é.n. Anno Kiadó számú jegyzet (Jegyzet a 198. oldalon) Kovács Zoltán András: A Nemzeti Számonkérés Szervezete. A magyar állambiztonság történetének ismeretlen fejezete. Századok, szám (136. évf.) , , , 21., , 26., , számú jegyzet. Szita Szabolcs: A Gestapo Magyarországon. Bp Korona Kiadó, számú jegyzet. Kovács Tamás: A politikai nyomozások szervezeti háttere a nyilas érában. In: Kutatási Füzetek 12. Ünnepi szám Ormos Mária 75. születésnapjára. Szerkesztette: Fischer Ferenc Vitári Zsolt Vonyó József. Pécs, Pécsi Tudományegyetem és számú jegyzet. Kovács Tamás: A Nemzeti Számonkérı Különítmény. In: Múltunk, szám számú jegyzet. Vallomások a holtak házából. Ujszászy István vezérırnagynak, a 2. vkf. osztály és az Államvédelmi Központ vezetıjének az ÁVH fogságában írott feljegyzései. A szövegeket közreadja, a kötetet szerkesztette, a névmutatót készítette: Haraszti György. (Bp ) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára - Corvina Kiadó (Hivatkozás a szövegben.) Szakály Sándor: Akik a magyar királyi csendırséget és 1945 között -- vezették. In: Szakály Sándor: Katonák, csendırök, ellenállók. (Tanulmányok). Kaposvár, Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyőlése számú jegyzet. Eperjes Krisztián Hautzinger Zoltán: A katonai rendészet. In: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán (szerk.): Tanulmányok a Rendészet és rendvédelem kihívások a XXI. században címő tudományos konferenciáról. Pécs, Pécsi Határır Tudományos Közlemények IX számú jegyzet. Kovács Zoltán András: Láday Istvánnak, a Szálasi-kormány belügyminisztériumi államtitkárának fogságban írott feljegyzései. In: Lymbus Bp számú jegyzet. Kovács Zoltán András: A Szálasi kormány Belügyminisztériuma. Rendvédelem, állambiztonság, közigazgatás a nyilas korszakban számú, és 314. számú, számú, , 526., 527., 529. számú jegyzet. 1

19 Babucs Zoltán Szabó Péter: Szent Istvánnal álljunk mindig a vártát. A székesfehérvári magyar királyi Szent István 3. honvéd gyalogezred a második világháborúban. H. n. (2009.) Puedlo Kiadó, számú jegyzet. A magyar katonai felsı vezetés Lexikon és Adattár. Bp Ister Kiadó, 409 Recenziók: Csernohorszky Vilmos: Könyvismertetés: Szakály Sándor: A magyar katonai felsı vezetés Nemzetır (München), november 8. Osztovics Ágnes: Tábornoksorsok. Egy elpusztított elit nyomában. Heti Válasz, 2001.szepteber Papp Dezsı: Lexikon a katonai felsı vezetésrıl. Szakály Sándor: A magyar katonai felsı vezetés Magyar Honvéd, szeptember Bognár Antal: Hadastyánok adattára.(szakály Sándor: A magyar katonai felsı vezetés ) Szabad Föld, Keresztes Lajos: Hadtörténet tiszti életrajzokban. Magyar Nemzet, Pataky Iván: Egy hasznos kézikönyv (Szakály Sándor. A magyar katonai felsı vezetés ) Új Honvédségi Szemle, február évf. 2. szám Pósa Zoltán: Hazugságok, féligazságok. Szakály Sándor könyve a második világháború magyar katonai vezetıkrıl. Magyar Nemzet, Szabó A. Ferenc: A második világháborús katonai elit adattárai. Szakály Sándor: A magyar katonai felsı vezetés Lexikon és Adattár. Magyar Napló, május XIV. évf. 5. szám. Újváry Gábor: Szakály Sándor legújabb kötete. Szakály Sándor: A magyar katonai felsı vezetés Lexikon és Adattár. Bécsi Napló, május-június 12. XXIII. évf. 3. szám. N.N. Szakály Sándor. A magyar katonai felsı vezetés Új Könyvek, szám 20. 1

20 Zsitványi Ildikó: Egy titkos háború természete. A Magyar Harcosok Bajtársi Közössége tagjaival szemben lefolytatott internálási és büntetıeljárási gyakorlat Hadtörténelmi Közlemények szám X. 3. számú jegyzet Babucsné Tóth Orsolya: Az Országos Hadimúzeum Egyesület. In.: A Hadtörténeti Múzeum Értesítıje 6. Bp Hadtörténeti Múzeum számú jegyzet. Babucs Zoltán: A magyar királyi 2. honvéd tábori póthadosztály a magyarországi harcokban (1944.VIII I.12.): In: A Hadtörténeti Múzeum Értesítıje 6. Bp Hadtörténeti Múzeum sz., sz. jegyzet. Illésfalvi Péter: Kései portré egy honvédelmi miniszterrıl. Vitéz lófı nagybaconi Nagy Vilmos. Erdıvidéki Lapok, június IV. évf. 2. (12.) szám , 4., 9., 11. számú jegyzet Balla Tibor. Az elsı világháborús osztrák-magyar tábornokok életrajzának kutatásai. Századok szám számú jegyzet. Sıregi Zoltán: Magyar huszárok az ostromlott Budapest védelmében. In: Az elsodort város: Emlékkötet a Budapestért folytatott harcok hatvanadik évfordulóján kötet. Bp PolgART Könyvkiadó számú jegyzet. Révész Tamás: Repülıtér az Alpokalján. A szombathelyi katonai repülıtér története (és további adalékok a magyar katonai repülés történetéhez) Bp Kutató Diákokért Alapítvány számú, számú, számú jegyzet. Szita Szabolcs: Ujszászy István tábornok pályafutása. Múltunk szám számú jegyzet. Illésfalvi Péter: Vitéz lófı nagybaczoni Nagy Vilmos vezérezredes és az erdélyi bevonulás. In: Horváth Csaba Illésfalvi Péter Szani Ferenc: Nagybaczoni Nagy Vilmos életpályája. Barót, Gaál Mózes Közmővelıdési Egyesület. (Erdıvidéki Történeti és Természettudományi Tár IV.) számú jegyzet, és 9. számú jegyzet számú jegyzet. Vallomások a holtak házából. Ujszászy István vezérırnagynak, a 2. vkf. osztály és az Államvédelmi Központ vezetıjének az ÁVH fogságában írott feljegyzései. A szövegeket közreadja, a kötetet szerkesztette, a névmutatót készítette: Haraszti György. (Bp ) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Corvina Kiadó számú jegyzet, számú jegyzet, számú jegyzet. 2

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia Önálló kötetek Bethlen István emlékirata, 1944. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1988. 174 p. Bokor Imre: Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Budapest, Szenci M.

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. Pécs 2008 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET ÉS RENDVÉDELEM KIHÍVÁSOK A XXI. SZÁZADBAN CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán

Részletesebben

Publikációs jegyzék Szabó Péter

Publikációs jegyzék Szabó Péter Publikációs jegyzék Szabó Péter Könyvek Szabó Péter: Don-kanyar. A magyar királyi 2. honvéd hadsereg története (1942-1943) Zrínyi Kiadó, Budapest, 1994. és 1995. 309 p., Bıvített kiadása Corvina Kiadó,

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET KULTÚRÁJA KULTURÁLT RENDÉSZET CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2009

Részletesebben

A háború, amely megszüntet minden háborút

A háború, amely megszüntet minden háborút Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának vezetése megbízásából az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék 2014. május 8-9-én tudományos konferenciát szervez az első világháború

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

A katolikus sajtómozgalom. 1938 1945 A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták

A katolikus sajtómozgalom. 1938 1945 A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták A Közgyűjtemények Kollégiuma 2015. július 1. 2016. március 31. közötti időszakra kiírt Levéltári szakkönyvtárak állománygyarapítására. Magyarországi levéltárak magyar és idegen nyelvű kézikönyvek, módszertani

Részletesebben

Írásai Horthy Miklós: Emlékirataim Jelzet Lelőhely Horthy Miklós titkos iratai Jelzet Lelőhely Monográfiák

Írásai Horthy Miklós: Emlékirataim Jelzet Lelőhely Horthy Miklós titkos iratai Jelzet Lelőhely Monográfiák Írásai Horthy Miklós: Emlékirataim / [a jegyzeteket Sipos Péter írta] ; [... szerk. Antal László]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Európa, 1990. - 417 p. [8] t. : ill.. - (Extra Hungariam) Jelzet: 943.9 H83

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I. elismerések adományozásáról

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I. elismerések adományozásáról HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I elismerések adományozásáról Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló

Részletesebben

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA KURRENS PERIODIKUMOK A HADTUDOMÁNYI SZAKIRODALMI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZER (HSZIIR) SZAKKÖNYVTÁRI HÁLÓZATÁBAN LELŐHELYJEGYZÉK 2012 LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA GEOSZ HIM KRLT NKE MH Geoinformációs Szolgálat

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Páros Hivatásos. Szervezeti egység. Eredmény Helyezés

Páros Hivatásos. Szervezeti egység. Eredmény Helyezés Páros Hivatásos Plósz Balázs Kecskés Balázs Bársony Antal Farkas Csaba Gubik Géza Polczer Viktor Keller Elek Fegyverneki Máté Dénes Gábor Babcsány Tamás Gurmai Sándor Budányi Zsolt Oszlár Gábor Bulyáki

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Biztonságpolitika és Hadtörténelem tagozatban: II Bánki Szabolcs honvéd tisztjelölt

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. Pécs 2014 PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. TANULMÁNYOK A BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK RENDÉSZETI VÁLASZOK CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

10 OLD BOOKS (published before World War Two) AND 10 CONTEMPORARY BOOKS (published after 2000)

10 OLD BOOKS (published before World War Two) AND 10 CONTEMPORARY BOOKS (published after 2000) 10 OLD BOOKS (published before World War Two) AND 10 CONTEMPORARY BOOKS (published after 2000) ON THE GREAT WAR in Hungarian A Selected Bibliography September 2015 O L D B O O K S Old/1. Ajtay, Endre.

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés ) Leány gyermek kategória ( 7 nevezés ): I. Hol Anett ( Ju-Jitsu Klub Hetényegyháza ) II. Munkácsi Kitti ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas )

Részletesebben

I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar Történelem és Filozófia Egyetemi év: 2008-2009 Félév 2. I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve:

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

(2010. február 13.) Vitaindító előadások. Szakály Sándor: Magyarország a második világháborúban részletek*

(2010. február 13.) Vitaindító előadások. Szakály Sándor: Magyarország a második világháborúban részletek* Magyarország szerepe a második világháborúban (2010. február 13.) A megbeszélés arra keresett választ, hogy a magyar vezetés és társadalom menynyiben volt felelős a világháborús borzalmakért (beleértve

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti 1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti Kulturális Alap 5 Ágfalvi Krónika Helyi lap 6 Alföld Kulturális

Részletesebben

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon 1. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kancellára kiemelkedő közéleti tevékenysége és az egyetem kapcsolatrendszerének bővítése érdekében végzett munkája

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont: 2016. október 14-16. Helyszín: MTA Szegedi Területi Bizottság (6723 Szeged, Somogyi u. 7.)

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ TÁMOP 4.1.2-08/1/C-2009-0009 Képzık képzése projekt TÁMOP 4.1.2-08/1/C Prezentáció-multimédia kurzus Portfolió Készítette: Dr. Kalocsai Péter Ph.D

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIII.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIII. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIII. Pécs 2012 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIII. TANULMÁNYOK A BIZTONSÁG RENDÉSZETTUDOMÁNYI DIMENZIÓI VÁLTOZÁSOK ÉS HATÁSOK CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Dél- és Délkelet-Ázsia, valamint az Indiai-óceán északi térségének stratégiai és biztonságpolitikai folyamatai.

Dél- és Délkelet-Ázsia, valamint az Indiai-óceán északi térségének stratégiai és biztonságpolitikai folyamatai. HÁDA Béla tudományos segédmunkatárs Telefon: 432-9092, 20-818 Email: hada.bela@uni-nke.hu Végzettség ELTE BTK történelem szak (2008) ELTE TáTK politológia szak (2010) ELTE BTK Történelemtudományok Doktori

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban A konferencia helyszíne MTA Szegedi Területi Bizottsága (MTA SZAB, Szeged, Somogyi u. 7.) 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont:

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szakkönyvtár állományának gyarapítására c. pályázathoz. Pályázati azonosító: 204110/00605

Szakmai beszámoló. Szakkönyvtár állományának gyarapítására c. pályázathoz. Pályázati azonosító: 204110/00605 Szakmai beszámoló Szakkönyvtár állományának gyarapítására c. pályázathoz Pályázati azonosító: 204110/00605 A pályázat elnyerésével sikerült a könyvtári állományunkat bővíteni, ez annál is inkább örvendetes,

Részletesebben

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) KÓD CÍM ÓRA TELJ KR. OKTATÓ BTTR103BA Informatikai 2 koll. 2 Nemes Zoltán H. 14-16 XII BTTR116BA Történeti földrajz* 2 koll. 2 Szilágyi Zsolt K. 10-12

Részletesebben

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung 1 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2 168 Óra Közéleti-politikai 3 3.Évezred Ismeretterjesztő 4 A Földgömb Ismeretterjesztő Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 5 Ágfalvi Krónika Helyi

Részletesebben

Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ. Hadtudományi Doktori Iskola és a. DOSZ Hadtudományi Osztálya. tisztelettel meghívja Önt

Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ. Hadtudományi Doktori Iskola és a. DOSZ Hadtudományi Osztálya. tisztelettel meghívja Önt Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ A Hadtudományi Doktori Iskola és a DOSZ Hadtudományi Osztálya tisztelettel meghívja Önt a Hadtudomány és a 21. század című doktorandusz konferenciára.

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT 2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE Helyszín: Nyíregyháza, Városi Stadion Időpont: 2016.05.10 A Versenybizottság elnöke: Fábián János

Részletesebben

Egyéni futók Férfi korosztály éves korosztály

Egyéni futók Férfi korosztály éves korosztály 2013. évi Balaton Szupermaraton futóverseny katonai eredmények Helyezés Egyéni futó (k) Férfi korosztály -25 évig korosztály Rajtszám Név/csapat név Összesen idő 1 IV. 301 Bódis Tamás 17:56:57 Egyéni futók

Részletesebben

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL.

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. OLVASÓPARANCS ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. Tájékoztatásul bejelentem, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya évi beszámolója. I. A tudományos osztály évi tevékenysége

Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya évi beszámolója. I. A tudományos osztály évi tevékenysége Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya 2013. évi beszámolója I. A tudományos osztály 2013. évi tevékenysége 1. A tudományos osztály neve: Filozófiai és Történettudományok Osztály 2. A tudományos

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2006. március 31-április 1. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Ker. és Közg. Szki. 48,250 45,050 46,200 45,950 46,650 46,700 278,800 2 Nagykőrös Toldi Miklós Szki. 46,800 44,400 46,550 45,900

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 95. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA június 7., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 95. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA június 7., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 7., hétfõ 95. szám Tartalomjegyzék 182/2010. (VI. 7.) KE 183/2010. (VI. 7.) KE 184/2010. (VI. 7.) KE 185/2010. (VI. 7.) KE 186/2010. (VI.

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2014. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel végleg elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése A programok megvalósulásának helye és ideje Nyíregyháza Budapest, 2014. szeptember 18-19. A programok részletes ismertetése

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975.

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975. MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA a Budapest VII. kerület Baross tér 13. szám alatti Társasháznak Helyrajzi szám: 32975. Budapest, 2013. Szerkesztette és ellenjegyezte: Dr. Bohanek

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. 46,550 1 47,850 1 47,750 1 142,150 2 Nagykőrös Kossuth Lajos Ált. Isk. 45,650 2 46,650 3 47,750 1 140,050 3 Villány Alapfokú Okt. és Nev. Központ 45,600

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév I. ÉVFOLYAM (83 FŐ) BTTR212OMA Görög történelem 2 koll. 3 Forisek Péter H. 12-14 XII BTTR213OMA Római történelem 2 koll. 3 Szabó Edit Sze. 12-14 XII 2 gyj. 2 Forisek Péter-Bacsa K. 10-12 406 Az ókor nagy

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com Babes Bolyai Tudományegyetem Történelem Filozófia Kar Történelem szak Egyetemes XX. századi történelem Szemináriumi témák és olvasmányok Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Részletesebben

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18 Jól kezdték az évet a címvédõk! 211. szeptember 26. hétfõ 17:18 A bajnoki címvédõk gyõzelmével fejezõdött be az idei Stzeel Nemzeti bajnokság I. fordulójának egyéni versenye, a székesfehérvári Alba Plazaban.

Részletesebben

Dr. Simicskó István, Magyarország honvédelemi minisztere, és Bozó Tibor dandártábornok parancsnok

Dr. Simicskó István, Magyarország honvédelemi minisztere, és Bozó Tibor dandártábornok parancsnok Kivonat Magyarország honvédelemi miniszterének 186/2016. számú határozatából, valamint a MH Altiszti Akadémia parancsnokának 750/2016. számú parancsából a személyi állományra vonatkozóan. A határozatokat,

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Leány ifjúsági kategória ( 7 nevezés ): I. Morvai Tímea ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas ) II. Hegedűs Éva ( Tatami Centrum Ju-Jitsu Klub

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Balogh

Részletesebben

Magyarország társadalomtörténete

Magyarország társadalomtörténete 1. Bevezetés 2. Magyarország helye Európában 3. Polgárosodás a dualizmus korában A Horthy-korszak 4. Trianon és következményei 5. Az elit és a középrétegek 6. Kispolgárság, parasztság 7. Az alsó rétegek

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben