Publikációk és hivatkozások jegyzéke. A magyar katonai elit Bp Magvetı Könyvkiadó, 272 old. Recenziók:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Publikációk és hivatkozások jegyzéke. A magyar katonai elit 1938-1945. Bp. 1987. Magvetı Könyvkiadó, 272 old. Recenziók:"

Átírás

1 Publikációk és hivatkozások jegyzéke K Ö N Y V E K: A magyar katonai elit Bp Magvetı Könyvkiadó, 272 Recenziók: Dombrády Lóránd: Szakály Sándor. A magyar katonai elit Kritika, szám 30. Erdész Ádám: Szakály Sándor: A magyar katonai elit Békési Élet, szám Gosztonyi Péter: Magyarország a második világháborúban. Három hazai publikációról nyugati szemmel. Katolikus Szemle (Róma), szám (A kötetrıl: ) Imre Gábor: Élt 25 évet. Hadsereg, honvédek, tábornokok. Magyar Hírlap, 1987.november Lagzi István: Tablókép a második világháborús magyar katonai elitrıl. Szakály Sándor könyvérıl. Tiszatáj, szám K. Lengyel Zsolt: Szakály Sándor: A magyar katonai elit Ungarn- Jahrbuch (München), Litteráti-Lootz Gyula: Szakály Sándor legújabb munkája. (Szakály Sándor: A magyar katonai elit ) Nemzetır (München), december/1988. január 8. Ugyanez: Ludovikás Híradó (München), szám 9., Kanadai Magyarság (Toronto), Péterdi A. János: Szakály Sándor: A magyar katonai elit Magyar Szárnyak (Oshawa), Ugyanez: Krónika (Toronto), január 15. Radics Péter: Elıtanulmány egy rendszer logikájához. Szakály Sándor: A magyar katonai elit Forrás, szám old Romsics Ignác: Tábornoki csoportkép. Szakály Sándor. A magyar katonai elit Élet és Irodalom, 1987.szeptember

2 M. Szabó Miklós: Magad is üdvös példát adj A reálisabb történelemszemléletért. Magyar Nemzet, november Török Sándor: A statisztikus tárgyilagosságával. (Szakály Sándor: A magyar katonai elit ) Bécsi Napló, szám 12. Török Sándor: Katonai vezetıink sokszínő galériája a II. világháborúban. Mit akartak székely tábornokaink: (Szakály Sándor: A magyar katonai elit ) Magyar Élet (Toronto), és 4. Vargyai Gyula: Bizonyított cáfolatok. (Szakály Sándor: A magyar katonai elit ) Népszava, N. N.: Szakály Sándor: A magyar katonai elit Új Könyvek, szám Fabinyi József: Néhány gondolat egy hozzászóláshoz. Hadtudomány, szám Fogarassy László: Kik vezették az 1919-es magyar Vörös Hadsereget? In: A magyar katonatiszt Bp MTA TTI számú jegyzet. Eszényi József: A Horthy-hadsereg altiszti karáról. Történelmi Szemle, szám számú jegyzet. Eszényi József: A magyar királyi honvédség altiszti kara, Hadtörténelmi Közlemények, szám számú jegyzet. Gosztonyi Péter: A magyar honvédség a második világháborúban. Bp Európa Kiadó, számú jegyzet. Hajdu Tibor: Hivatásos és tartalékos tisztek a Monarchia hadseregében. In: A magyar katonatiszt Bp MTA TTI számú jegyzet. Hajdu Tibor: Tisztikar és középosztály. Ferenc József magyar tisztjei. Bp História MTA TTI , , , , , számú jegyzet. Kállay Miklós: Magyarország miniszterelnöke voltam Bp Európa Kiadó I. kötet 305. a 163. oldal szövegéhez kapcsolódó jegyzet. Oroszi Antal: A magyar királyi honvédség szellemi és erkölcsi felkészítésének szervezeti formái és fıbb sajátosságai ( ). Egyetemi doktori disszertáció. Bp számú jegyzet. 2

3 Szakály Sándor: A magyar katonai felsı vezetés társadalmi és anyagi helyzete, In: A magyar katonatiszt Bp MTA TTI számú jegyzet. Szita Szabolcs: Halálerıd. A munkaszolgálat és a hadimunka történetéhez Bp Kossuth Könyvkiadó ÁKV számú jegyzet. Zöldi László: A múlt prófétája (avagy a Nemeskürty-rejtély). Bp Magvetı könyvkiadó 159. Bujtás László (összeáll.): Horthy István repülıfıhadnagy és kora eltérı megközelítésben. Bp (Média Kiadó) Pritz Pál: A magyar külügyi szolgálat története a harmincas években. Történelmi Szemle, szám számú jegyzet. Radnóczy Antal: A magyar tisztképzés másik arca, az évben. Magyar Honvéd, november Lakatos Géza: Ahogyan én láttam. Bp Európa Könyvkiadó 268. Kenyeres Dénes: Faraghó tábornok díszkardja. Militaria Modell Magazin, szám 23. Gonda Antal: Gondolatok a tisztképzés történetérıl. A magyar tisztképzés rövid története és rendszere a két világháború között. (Bp.) HM Oktatási és Kulturális Anyagellátó Központ és 86. számú jegyzet. (a jegyzetek az 58. oldalon). Eszényi József: A magyar királyi honvédség altiszti kara Bp Püski Kiadó számú jegyzet. Nebelin, Manfred: Barbarossa und Ungarn. Militärgeschichtliche Mitteilungen 53 (1994) számú jegyzet. Pritz Pál: A külügyi szolgálat története a harmincas évek elsı felében. In: Pritz Pál: Magyar diplomácia a két háború között. Bp MTT számú jegyzet. Szakály Sándor: A magyar királyi honvéd Hadiakadémia parancsnokai ( ). Új Honvédségi Szemle, füzet számú jegyzet. Páva István: Ország a hadak útján. (Pécs, 1996.) Pannon Könyvek 315. és 559. (A jegyzet a 418. oldalon) Sipos Péter. Egy politikai eszmerendszer kialakulása. In: Szálasi Ferenc börtönnaplója Bp. (1997.) BFL és FILUM számú jegyzet. Oroszi Antal: A vezérkari tiszti értékrend alakulása között. Új Honvédségi Szemle, szám számú jegyzet. (A jegyzet az 54. oldalon) 3

4 Hajdu Tibor: A közös hadsereg magyarországi tisztjeinek nemzeti, vallási, szülıhely szerinti megoszlása a dualizmus korában. Századok, szám és számú jegyzet. Móra László: Száz éve nyílt meg a soproni Honvéd Fıreáliskola. Új Honvédségi Szemle, szám számú jegyzet (A jegyzet az 55. oldalon) Nagy Miklós Mihály: A Magyar Szemle katonaírója. Julier Ferenc. Magyar Szemle, június számú jegyzet. Rada Tibor: A magyar királyi honvéd Ludovika Akadémia és a testvérintézetek összefoglaló története ( ) I. kötet. Bp és 268. Szabó A. Ferenc: A titokzatos bombázás. Új Honvédségi Szemle, szám számú jegyzet. Winkler László: A Magyar Királyi Honvéd Légierı parancsnoka és repülıgépe. Haditechnika, szám számú jegyzet. Deák, István: Der K./u./ K. Offizier Wien-Köln-Weimar, Böhlau Verlag számú jegyzet. Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Bp Osiris Kiadó 630. Kovács I. Gábor Kende Gábor: A tudáselit középiskolái. A két világháború közötti tudáselit középszintő iskoláztatása. Korall, szám 170?. számú jegyzet. Kaiser Ferenc: A magyar királyi csendırség története a két világháború között. (Pécs, Pannon könyvek) , , , , számú jegyzet. Ungváry Krisztián: Honvédség és külpolitika ( ). In: Magyarország helye a 20. századi Európában. Bp MTT számú jegyzet. Karády Viktor - Kozma István: Név és nemzet. Családnév-változtatás, névpolitika és nemzetiségi erıviszonyok Magyarországon a feudalizmustól a kommunizmusig. Bp Osiris Kiadó: , 23. és 24. számú jegyzet. Páva István: Jelentések a Harmadik Birodalomból. A magyar diplomácia a második világháborúban. (Pécs, Pannónia Könyvek) , 9., 10. számú jegyzet. Ungváry Krisztián: A magyar honvédség a második világháborúban. Bp., Osiris Kiadó számú jegyzet. (Jegyzet az 545. oldalon) Szita Szabolcs: A munkaszolgálat Magyarországon In: Hadtörténelmi Közlemények szeptember évf. 3. szám számú jegyzet. 4

5 Miklós Zoltán: Kik vehettek részt a Ludovika Akadémián folyó tisztképzésben? In: Ad acta. A Hadtörténelmi Levéltár Évkönyve Bp (Múlttal a Jövıért Alapítvány Hadtörténelmi Levéltár) számú jegyzet. Balla Tibor: Az elsı világháborús osztrák-magyar tábornokok életrajzának kutatása. In: Századok szám számú jegyzet Kovács I. Gábor Kende Gábor: A tudáselit középiskolái. A két világháború közötti tudáselit középszintő iskoláztatása. In: Korall Tavasz-Nyár 170. szövegben, 176. szövegben. Szakály Sándor: A magyar hírszerzés és kémelhárítás vezetıi In: Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére. Bp Argumentum Kiadó számú jegyzet. Huszár Tibor: A Kádár-rendszer intézményesített káderpolitikája és az erıszakszervezetek ( ) Bp ELTE Társadalomtudományi Kar számú jegyzet. Kiss Zoltán László: A magyar katonai elit Bp Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Kiadó. 25. szövegben, számú jegyzet (Jegyzet a 206. oldalon.), 118. táblázat ++, 120. szövegben CLXXVIII., 121. szövegben, 124. táblázat +, 124. szövegben, 127. szövegben, 127. CXC., 146. Táblázat +, 163. Táblázat +, 164. Táblázat ++, 165. Táblázat +, 168. Táblázat +, 170. Táblázat +, 170. szövegben, 213. CCCXXXI., 215. CCCXXXIV. Kiss Zoltán László: A magyar katonai elit Bp Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Kiadó. 16. X. számú jegyzet, 186. szövegben Táblázat, számú jegyzet, számú jegyzet, számú jegyzet, számú jegyzet, számú jegyzet, 388., , 302., 303., 304., 305., 306. számú jegyzet (Jegyzet a 388. oldalon.) , 497. old 63., 66., 68., , 503. Szövegben, , 90. számú jegyzet. Saád József Landauer Attila: Telepessors. Bp Gondolat Kiadó számú jegyzet. Révész Tamás: Repülıtér az Alpokalján. A szombathelyi katonai repülıtér története (és további adalékok a magyar katonai repülés történetéhez) Bp Kutató Diákokért Alapítvány számú jegyzet. 5

6 Závodi Szilvia: Élet a Magyar Királyi Zrínyi Ilona Honvédtiszti Leánynevelı Intézetben. In: A múlt feltárása elıítéletek nélkül. (Fıszerk: Gergely Jenı. Szerk: Horváth Ildikó Strausz Péter) Bp ELTE BTK számú jegyzet. Kovács I. Gábor Kende Gábor: Egyetemi tanárok rekrutációja a két világháború közötti Magyarországon. In: Zsombékok. Középosztályok és iskoláztatás Magyarországon a 19. század elejétıl a 20. század közepéig. Társadalomtörténeti tanulmányok. Szerkesztette: Kövér György. Bp Századvég Kiadó számú jegyzet, számú jegyzet, számú jegyzet. Kenez, Peter: Hungary from the Nazis to the Soviets. The Establishment of the Communist Regime in Hungary, London (?) Cambridge University Press számú jegyzet, Pritz Pál: Magyar külpolitikai gondolkodás a 20. században. In: Magyar külpolitikai gondolkodás a 20. században. (Szerk.: Pritz Pál Sipos Balázs és Zeidler Miklós közremőködésével.) Bp Magyar Történelmi Társulat számú jegyzet. Randolf L. Braham Attila Pók: The Holocaust in Hungary: fifty years later. New York, Rosenthal Institute for Holocaust Studies Graduate Center of the City University of New York számú jegyzet. Vallomások a holtak házából. Ujszászy István vezérırnagynak a 2. vkf. osztály és az Államvédelmi Központ vezetıjének az ÁVH fogságában írott feljegyzései. A szövegeket közreadja, a kötetet szerkesztette, a névmutatót készítette: Haraszti György. (Bp ) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Corvina Kiadó számú jegyzet. Szakály Sándor: Akik a magyar királyi csendırséget és 1945 között vezették. In: Szakály Sándor: Katonák, csendırök, ellenállók. (Tanulmányok) Kaposvár, Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyőlése számú jegyzet. Bajor Péter Szabó Péter: Requiem egy tábornokért. Legeza János élete, doni naplója és más feljegyzései. Bp Mikes Kiadó számú jegyzet. 62. szövegben. Páncélgránátos: A katonai akadémiától a bitóig számú jegyzet. Balla Tibor: Az osztrák-magyar tábornoki kar elitje a Nagy Háborúban. Bevezetés egy lexikonhoz. Hadtörténelmi Közlemények, 201. szeptember 123. évf. 3. szám számú jegyzet. 6

7 Balla Tibor: A Nagy Háború osztrák-magyar tábornokai. Tábornagyok, vezérezredesek, gyalogsági és lovassági tábornokok, táborszernagyok. (Bp ) Argumentum Kiadó számú jegyzet. Náray Antal visszaemlékezése (Sajtó alá rend., bev. és jegyzetek) Bp Zrínyi Katonai Kiadó, 150 Recenziók: B. Szabó László: Nehéz idık koronatanúi. Forrás, szám N. F. Dreisziger: Náray Antal visszaemlékezése (The Recollections of Antal Náray, 1945) Hungarian Studies Review, Vol. XVII. N 0 1 (Spring 1990) Gárdos Miklós: Borítékban Náray Antal memoárja. Magyarország, Kovács Jenı: Náray Antal visszaemlékezése Határır, Lagzi István: A felismerés és a tehetetlenség bővkörében. Somogy, szám N. N.: Náray Antal visszaemlékezése Új Könyvek, szám Bárdossy László a népbíróság elıtt. Bp Maecenas Kiadó számú jegyzet. Gosztonyi Péter: A magyar királyi honvédség a második világháborúban. Bp Európa Könyvkiadó és 6. számú jegyzet. Bujtás László (összeáll.): Horthy István repülıfıhadnagy és kora eltérı megközelítésben. Bp (Média Kiadó) Sakmystar, Thomas: Hungary s Admiral on Horsback. Miklós Horthy, New York, (1994. Columbia University Press) , , , , számú jegyzet. Pihurik Judit: Horthy Miklós alakja kortársak naplói, visszaemlékezései és emlékiratai tükrében. Hitel, szám

8 Pihurik Judit: Szubjektív források. A Horthy-korszakra vonatkozó memoárirodalom vizsgálatának néhány tanulsága. Acta Historica (Szeged) Tomus CII és számú jegyzet. Pihurik Judit: Magyarország második világháborús szerepvállalása a memoárok tükrében. Acta Historica (Szeged) Tomus CVII , , és számú jegyzet. Pihurik Judit: Magyarország második világháborús szerepvállalása a memoárok tükrében. In: Mérlegen a XX. századi magyar történelem Értelmezések és értékelések. (Szerkesztette: Püski Levente Valuch Tibor). Debrecen, os Intézet - DTE Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Magyar Történelmi Tanszéke , , 28., 36., 37. számú jegyzetek. Pihurik Judit: Роль Венгрии во Второй мировой войне. Вступление в войну против cоветского Союза в зеркале дневников и воспоминаний. Chronica. Annual of the Institute of History University of Szeged szám és számú jegyzet.. Ablonczy Balázs: Teleki Pál. Bp Osiris Kiadó számú jegyzet. Dombrády Lóránd: Werth Henrik, akirıl nem beszéltünk. (Bp.) Argumentum Kiadó számú jegyzet. Pihurik Judit: Emlékiratok a Délvidék visszacsatolásáról Bácsország, szám számú jegyzet. Pihurik Judit: Oslobodenje ili okupacija. Madari i Srbi na teritoriji (Juzne Madarske) Vojvodine godine. In: Zbornik radova Balkan i Panonija Kroz istoriju. Medunarodni naucni skup. Novi Sad Sremska Mitrovica un Novi Sad, számú jegyzet. Andreides Gábor: Mindenkor objektív hírszolgálatot igyekeztem kifejteni. Zimmer Ferenc fıszerkesztı élete. Múltunk, szám számú jegyzet. Vámos György: Náray Antal vallomása. Múltunk, szám 246 (Hivatkozás a szövegben.) Vallomások a holtak házából. Ujszászy István vezérırnagynak, a 2. vkf. osztály és az Államvédelmi Központ vezetıjének az ÁVH fogságában írott feljegyzései. A szövegeket közreadja, a kötetet szerkesztette, a névmutatót készítette Haraszti György. (Bp. 2007) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Corvina Kiadó számú jegyzet, számú jegyzet, számú jegyzet és számú jegyzet. 8

9 Olasz Lajos: A kormányzóhelyettesi intézmény története ( ) Bp. (2007.) Akadémia Kiadó számú, számú számú, számú, számú jegyzet. Joó András: Kállay Miklós külpolitikája. Magyarország és a háborús diplomácia Bp Napvilág Kiadó számú jegyzet. (A jegyzet a 259. oldalon.) Zeidler Miklós: A revíziós gondolat. Pozsony, Kalligram Könyv- és Lapkiadó számú jegyzet. Lajtos Árpád: Emlékezés a 2. magyar hadseregre (Sajtó alá rendezte, bevezetıt. és a jegyzeteket írta: Szakály Sándor és Szabó Péterrel) Bp Zrínyi Katonai Kiadó, 275 Recenziók: B. Szabó László: Nehéz idık koronatanúi. Forrás, szám Dombrády Lóránd: Lajtos Árpád: Emlékezés a 2. magyar hadseregre , Kritika, szám. 47. Lagzi István: Végjáték a Don-kanyarban. Emlékezés a 2. magyar hadseregre. Napjaink, szám Nemeskürty István: Egy szemtanú rekviemje. Könyvvilág, szám. 9. Vargyai Gyula. Megkésett, de nem elékésett híradás a 2. magyar hadsereg katasztrófájáról. Népszava, N. N.: Lajtos Árpás: Emlékezés a 2. magyar hadseregre, Új Könyvek, szám Gosztonyi Péter: A magyar honvédség a második világháborúban. Bp Európa Könyvkiadó számú jegyzet, , 22., 23. számú jegyzet. Magyarországi pártprogramok Bp Kossuth Könyvkiadó számú jegyzet Zsigmond László: A 2. magyar hadsereg a Szovjetunió elleni háborúban Székesfehérvár, Fejér Megyei Levéltár számú jegyzet. 9

10 Fisli Éva: Az ismeretlen katona. Kurucz János ( ) Kísérlet életrajzra. AETAS, szám , számú fejezet. Vallomások a holtak házából. Ujszászy István vezérırnagynak, a 2. vkf. osztály és az Államvédelmi Központ vezetıjének az ÁVH fogságában írott feljegyzései. A szövegeket közreadja, a kötetet szerkesztette és a névmutatót készítette: Haraszti György. (Bp ) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Corvina Kiadó számú jegyzet. Olimpiatörténeti tanulmányok. (Szerkesztette.: Som Ferenc és Szakály Sándor) Bp Eötvös Kollégium, 128 Recenziók: Zsolt Róbert: Sportkönyvek. Nem voltunk nyuszik. Magyar Nemzet, október 16. (Kahlich Endre): Tanulmányok az olimpiáról. Hungarian Olimpic Bulletin N Eisen, George: The Budapest Option : The Hungarian Alternative to the First Modern Olimpyc Games. The International Journal of History of Sport 1991 N 0 1. Vol A magyar tábori csendırség. Bp Zrínyi Kiadó, 154 Recenziók: Aykler Zsigmond: Egy intézmény tragédiája. Bécsi Napló, szám. 12. Borsányi Julián: Szakály Sándor: A magyar tábori csendırség. Nemzetır, február. 6. Dombrády Lóránd: Szakály Sándor: A magyar tábori csendırség. Kritika, szám Gara János: A tábori csendır a mennybe készül. Népszava, Gosztonyi Péter: Hazai könyv a tábori csendırségrıl. Kanadai Magyarság (Toronto),

11 (Horváth Miklós): Elıítéletek és felhangok nélkül. Magyar Honvéd, Józsa György Gábor: A magyar tábori csendırség. Szakály Sándor legendaoszlató kötetérıl. Magyar Nemzet, (morvay): Szakály Sándor: A magyar tábori csendırség. Könyvvilág, szám 43. Parádi József: Szakály Sándor: A magyar tábori csendırség. Hadtörténelmi Közlemények, szám Parádi József: Szakály Sándor: A magyar tábori csendırség. Fıiskolai Figyelı Plussz, szám (Péterdi János): Szakály Sándor: A magyar tábori csendırség. Hadak Útján (Toronto), november-december. 13. Tamáska Endre: Könyvismertetés. Floridai Bajtársi Híradó, szám N. N.: A magyar tábori csendırség. Bajtársi Levél (Calgary), október N. N.: Szakály Sándor: A magyar tábori csendırség. Új Könyvek, szám Csapó Csaba: A magyar királyi csendırség története (Pécs), Pannon Könyvek számú jegyzet. Gosztonyi Péter: A magyar honvédség a második világháborúban. Bp Európa Könyvkiadó számú jegyzet. Kovács Zoltán András: Csendırsors Magyarországon 1945 után. In: Katonai perek a kommunista diktatúra idıszakában Bp Történeti Hivatal , 119. old 50., számú jegyzet. Kaiser Ferenc: A magyar királyi csendırség története a két világháború között (Pécs, 2002.) Pannónia Könyvek , sz., sz., sz., , 645,646, számú jegyzet. Szakály Sándor: Akik a magyar királyi csendırséget 1938 és 1945 között -- vezették. In: Szakály Sándor: Katonák, csendırök, ellenállók. (Tanulmányok). 1

12 Kaposvár, Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyőlése számú jegyzet. Bangha Ernı: A magyar királyi testırség Bp Európa Könyvkiadó, 407 (A személyi anyagot sajtó alá rendezte: Szakály Sándor) Martin Kornél: Finálé. A fogságba esésétıl a leszerelésig. Hadtörténelmi Közlemények, szeptember-december (121. évf szám) , és és 44. számú jegyzetek. Hadsereg, politika, társadalom. Bp Lánchíd Kiadó, 170 Recenziók: Bártfai Szabó László: Újjászületı történetírás. Szakály Sándor. Hadsereg, politika, társadalom. Forrás, szám Dombrády Lóránd: Hadsereg, politika, társadalom. Szivárvány, június Domokos Sándor: Szakály Sándor: Hadsereg, politika, társadalom. Amerikai Magyar Értesítı, július-augusztus Domokos Sándor: Szakály Sándor: Hadsereg, politika, társadalom. Magyar Élet (Toronto), június Domokos Sándor: Közelmúltunk vitatott pontjairól. Bécsi Napló, szám 11. Gosztonyi, P(eter): Sándor, Szakály: Hadsereg, politika, társadalom. (Armee, Politik, Gesellschaft) Osteuropa, szám N. N.: Hadsereg, politika, társadalom. Szakály Sándor válogatott írásai. Bajtársi Levél (Calgary), október (horváth) /Horváth Miklós/: Szakály Sándor: Hadsereg, politika, társadalom. Magyar Honvéd, Izsák Lajos: Az egész vállalása. Szakály Sándor: Hadsereg, politika, társadalom. Hitel,

13 Józsa György Gábor: Hadtörténetírás a nyolcvanas években. Élet és Irodalom, k.e. (Kiss Endre): Hadsereg, politika, társadalom. Kapu, szám. 27. Lagzi István: Küzdelem az elsıbbségért: hadsereg és politika. Palócföld, szám Romsics Ignác: Szakály Sándor: Hadsereg, politika, társadalom. Kritika, szám. 40. Szerkesztı (Péterdi János): Hadsereg, politika, társadalom. Szakály Sándor tanulmánykötete. Magyar Szárnyak (Oshawa), Sz(ita) Sz(abolcs): Hadtörténeti kutatások új eredményei. Visszaadott becsület. Kisalföld, Varga Mihály: A magyar katonai múlt. Új Honvédségi Szemle, szám Nagy Miklós Mihály: A Magyar Szemle katonaírója: Julier Ferenc. Magyar Szemle, szám számú jegyzet. Korom Mihály: Miért nem alakulhatott magyar légió a Szovjetunióban a második világháború alatt? In: Magyarország Fejezetek az ellenállás történetébıl. Szerk.: M. Kiss Sándor. Bp Nemzeti Tankönyvkiadó számú jegyzet. (A kötetben szereplı: Stomm Marcel és a magyar légió címő írásra történt a hivatkozás.) Ungváry Krisztián: Honvédség és külpolitika ( ) In: Magyarország helye a 20. századi Európában. Bp Magyar Történelmi Társulat számú jegyzet. Ungváry Krisztián: A magyar honvédség a második világháborúban. Bp Osiris Kiadó 9. 1 számú jegyzet (jegyzet az 528. ) Pritz Pál: Magyar külpolitikai gondolkodás a 20. században. In: Magyar külpolitikai gondolkodás a 20. században. (Szerk.: Pritz Pál Sipos Balázs és Zeidler Miklós közremőködésével.) Bp Magyar Történelmi Társulat számú jegyzet. 1

14 Lakatos Géza: Ahogyan én láttam. (A jegyzeteket és az utószót írta: Szakály Sándor) Bp Európa Könyvkiadó, 499 Recenziók: Varga Mihály Kozma Tóth István: Könyvek a második világháborúról. Új Honvédségi Szemle, szám N.N.: Lakatos Géza: Ahogyan én láttam. Új Könyvek, szám 72. Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez 3. Bp Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó számú jegyzet. Harsányi Iván: Spanyol diplomáciai iratok Magyarországról ( ). Századok, szám számú jegyzet. Pihurik Judit: Horthy Miklós alakja kortársak naplói, visszaemlékezései és emlékiratai tükrében. Hitel, szám 26. és 31. Pihurik Judit: Szubjektív források. A Horthy-korszakra vonatkozó memoárirodalom vizsgálatának néhány Tanulsága. Acta Historica (Szeged), oldalon a szövegben. Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Bp Osiris Kiadó számú jegyzet. Pihurik Judit: Роль Венгрии во Второй мировой войне. Вступление в войну против cоветского Союза в зеркале дневников и воспоминаний. Crohnica. Annual of the Institute of History University of Szeged szám. 13?. 45. számú jegyzet.. Kovács Gábor: Szombathelyi Ferenc és a balkáni megszálló hadosztályok ügye 1943-ban. Századok, szám számú jegyzet. Vallomások a holtak házából. Ujszászy István vezérırnagynak, a 2. vkf. osztály és az Államvédelmi Központ vezetıjének az ÁVH fogságában írott feljegyzései. A szövegeket közreadja, a kötetet szerkesztette, a névmutatót készítette: Haraszti György. (Bp ) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Corvina Kiadó számú jegyzet. 1

15 Olasz Lajos: A kormányzóhelyettesi intézmény története ( ). Bp. (2007.) Akadémiai Kiadó számú, számú, számú és számú jegyzet. Zeidler Miklós: A revíziós gondolat. Pozsony, Kalligram Könyv- és Lapkiadó számú és 308. old 624. számú jegyzet. Honvédelmi miniszterek (Ács Tibor Balogh Gyula Bencze László Hegedős Zoltán Liptai Ervin Móricz Lajos -- Szakály Sándor) Bp. (1994.) Zrínyi Kiadó. /Szakály Sándor a oldal közötti rész szerzıje./ Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban. Bp Ister Kiadó, 139 (Második kiadás 2000.) Recenziók: -di- (Böröndi Lajos): Volt-e alternatíva? Moson-vármegye, június (Csernohorszky Vilmos): Könyvismertetés. Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban. Nemzetır (München), június. 9. -de- (Deák Ernı): Mérlegelés az ördögi körbıl. Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban. Bécsi Napló, szám. 12. Dombrády Lóránd: Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban. Századok, szám Gecsényi Lajos: Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban. Szakály Sándor új könyvérıl. Új Honvédségi Szemle, szám Nagy Domokos Imre: Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban. Hadtörténelmi Közlemények, szám N. Pál József: Halottainkat el kell siratnunk, hogy cselekedeteiket kritikusan értékelhessük. (Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban.) Kortárs, szám Perjés Géza: Volt-e alternatíva? Gondolatok Szakály Sándor kötetérıl. Magyar Nemzet, május old Perjés Géza: Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban. Magyar Szemle, szám

16 Péterdi A. János: Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban. Magyar Szárnyak (Budapest) Polgárdy Géza: Ünnepi Könyvhét, Két történelmi mő. Új Idık, Popély Gyula: Szakály Sándor új könyve. Volt-e alternatíva? Magyar Fórum, február old Pósa Zoltán: Volt-e a magyar részvételnek alternatívája? Magyarország a második világháborúban. Szakály Sándor könyvérıl. Napi Magyarország, március Raisz Attila: Hazánk a világháborúban. (Szakály Sándor: Volt-e alternatíva?) Napló (Veszprém), Ravasz István: Summáját írom Magyar Országnak, megszállásának, viadalának. Rendhagyó recenzió hazánk lehetıségeirıl a második világháború idıszakában. Magyar Honvéd, március Romsics Ignác: Magyarország a II. világháborúban. Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Magyar Napló, szám Szabó Miklós: Alternatíva nélküli vagy helyes döntés. Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Mozgó Világ, szám T(örök) B(éla). Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban. Hadak Útján, szeptember-október Ujváry Gábor: Volt-e alternatíva? (Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban.) Iskolakultúra, szám (b)/benyák Mária/: Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban. Tábortőz, december 53. évf. 4. szám 20. Popély Gyula: Volt-e alternatíva? (Szakály Sándor tanulmánykötetérıl) Szabad Újság, február N.N.: Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban. Új Könyvek, szám (A 2. kiadásról Új Könyvek szám 44. ) Sz. G.: Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban. Korunk (Kolozsvár) szám

17 Szabó A. Ferenc: A titokzatos bombázás. Új Honvédségi Szemle, szám számú jegyzet. Kaiser Ferenc: A magyar k irályi csendırség története a két világháború között. (Pécs, 2002) Pannónia Könyvek számú jegyzet. Ungváry Krisztián: Honvédség és külpolitika ( ) In: Magyarország helye a 20. századi Európában. Bp MTT számú jegyzet Romsics Ignác: Múltról a mának. Bp Osiris Kiadó számú jegyzet Gyáni Gábor: Emlékezés és felejtés. Kritika, szeptember?. 17. számú jegyzet. Joó András: Kállay Miklós külpolitikája. Magyarország és a háborús diplomácia Bp Napvilág Kiadó számú jegyzet. (A jegyzet a 255.oldalon.) Örökség és emlékezet. Erbe und Erinnerung. (Szerkesztette: Szakály Sándor) Bécs, Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége, 154 A magyar tábori csendırség története Bp Ister Kiadó, 173 Recenziók: Papp Dezsı: Könyv a tábori csendırségrıl. Magyar Honvéd, Fisli Éva: Tabuk és történelem. Szakály Sándor: A magyar tábori csendırség története Magyar Napló, május. 58. N.N.: Szakály Sándor: A magyar tábori csendırség története Új Könyvek, szám 38. Parádi József: Szakály Sándor: A magyar tábori csendırség története Rendvédelem-történeti Hírlevél, XVI. évf. (2007) 28. szám Molnár Judit: A magyar királyi csendırség és a holokauszt. In: Hadtörténelmi Közlemények, szeptember (3. szám) számú jegyzet. 1

18 Földi Pál: Különleges alakulatok a magyar hadszervezetben. Bp. é.n. Anno Kiadó számú jegyzet (Jegyzet a 198. oldalon) Kovács Zoltán András: A Nemzeti Számonkérés Szervezete. A magyar állambiztonság történetének ismeretlen fejezete. Századok, szám (136. évf.) , , , 21., , 26., , számú jegyzet. Szita Szabolcs: A Gestapo Magyarországon. Bp Korona Kiadó, számú jegyzet. Kovács Tamás: A politikai nyomozások szervezeti háttere a nyilas érában. In: Kutatási Füzetek 12. Ünnepi szám Ormos Mária 75. születésnapjára. Szerkesztette: Fischer Ferenc Vitári Zsolt Vonyó József. Pécs, Pécsi Tudományegyetem és számú jegyzet. Kovács Tamás: A Nemzeti Számonkérı Különítmény. In: Múltunk, szám számú jegyzet. Vallomások a holtak házából. Ujszászy István vezérırnagynak, a 2. vkf. osztály és az Államvédelmi Központ vezetıjének az ÁVH fogságában írott feljegyzései. A szövegeket közreadja, a kötetet szerkesztette, a névmutatót készítette: Haraszti György. (Bp ) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára - Corvina Kiadó (Hivatkozás a szövegben.) Szakály Sándor: Akik a magyar királyi csendırséget és 1945 között -- vezették. In: Szakály Sándor: Katonák, csendırök, ellenállók. (Tanulmányok). Kaposvár, Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyőlése számú jegyzet. Eperjes Krisztián Hautzinger Zoltán: A katonai rendészet. In: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán (szerk.): Tanulmányok a Rendészet és rendvédelem kihívások a XXI. században címő tudományos konferenciáról. Pécs, Pécsi Határır Tudományos Közlemények IX számú jegyzet. Kovács Zoltán András: Láday Istvánnak, a Szálasi-kormány belügyminisztériumi államtitkárának fogságban írott feljegyzései. In: Lymbus Bp számú jegyzet. Kovács Zoltán András: A Szálasi kormány Belügyminisztériuma. Rendvédelem, állambiztonság, közigazgatás a nyilas korszakban számú, és 314. számú, számú, , 526., 527., 529. számú jegyzet. 1

19 Babucs Zoltán Szabó Péter: Szent Istvánnal álljunk mindig a vártát. A székesfehérvári magyar királyi Szent István 3. honvéd gyalogezred a második világháborúban. H. n. (2009.) Puedlo Kiadó, számú jegyzet. A magyar katonai felsı vezetés Lexikon és Adattár. Bp Ister Kiadó, 409 Recenziók: Csernohorszky Vilmos: Könyvismertetés: Szakály Sándor: A magyar katonai felsı vezetés Nemzetır (München), november 8. Osztovics Ágnes: Tábornoksorsok. Egy elpusztított elit nyomában. Heti Válasz, 2001.szepteber Papp Dezsı: Lexikon a katonai felsı vezetésrıl. Szakály Sándor: A magyar katonai felsı vezetés Magyar Honvéd, szeptember Bognár Antal: Hadastyánok adattára.(szakály Sándor: A magyar katonai felsı vezetés ) Szabad Föld, Keresztes Lajos: Hadtörténet tiszti életrajzokban. Magyar Nemzet, Pataky Iván: Egy hasznos kézikönyv (Szakály Sándor. A magyar katonai felsı vezetés ) Új Honvédségi Szemle, február évf. 2. szám Pósa Zoltán: Hazugságok, féligazságok. Szakály Sándor könyve a második világháború magyar katonai vezetıkrıl. Magyar Nemzet, Szabó A. Ferenc: A második világháborús katonai elit adattárai. Szakály Sándor: A magyar katonai felsı vezetés Lexikon és Adattár. Magyar Napló, május XIV. évf. 5. szám. Újváry Gábor: Szakály Sándor legújabb kötete. Szakály Sándor: A magyar katonai felsı vezetés Lexikon és Adattár. Bécsi Napló, május-június 12. XXIII. évf. 3. szám. N.N. Szakály Sándor. A magyar katonai felsı vezetés Új Könyvek, szám 20. 1

20 Zsitványi Ildikó: Egy titkos háború természete. A Magyar Harcosok Bajtársi Közössége tagjaival szemben lefolytatott internálási és büntetıeljárási gyakorlat Hadtörténelmi Közlemények szám X. 3. számú jegyzet Babucsné Tóth Orsolya: Az Országos Hadimúzeum Egyesület. In.: A Hadtörténeti Múzeum Értesítıje 6. Bp Hadtörténeti Múzeum számú jegyzet. Babucs Zoltán: A magyar királyi 2. honvéd tábori póthadosztály a magyarországi harcokban (1944.VIII I.12.): In: A Hadtörténeti Múzeum Értesítıje 6. Bp Hadtörténeti Múzeum sz., sz. jegyzet. Illésfalvi Péter: Kései portré egy honvédelmi miniszterrıl. Vitéz lófı nagybaconi Nagy Vilmos. Erdıvidéki Lapok, június IV. évf. 2. (12.) szám , 4., 9., 11. számú jegyzet Balla Tibor. Az elsı világháborús osztrák-magyar tábornokok életrajzának kutatásai. Századok szám számú jegyzet. Sıregi Zoltán: Magyar huszárok az ostromlott Budapest védelmében. In: Az elsodort város: Emlékkötet a Budapestért folytatott harcok hatvanadik évfordulóján kötet. Bp PolgART Könyvkiadó számú jegyzet. Révész Tamás: Repülıtér az Alpokalján. A szombathelyi katonai repülıtér története (és további adalékok a magyar katonai repülés történetéhez) Bp Kutató Diákokért Alapítvány számú, számú, számú jegyzet. Szita Szabolcs: Ujszászy István tábornok pályafutása. Múltunk szám számú jegyzet. Illésfalvi Péter: Vitéz lófı nagybaczoni Nagy Vilmos vezérezredes és az erdélyi bevonulás. In: Horváth Csaba Illésfalvi Péter Szani Ferenc: Nagybaczoni Nagy Vilmos életpályája. Barót, Gaál Mózes Közmővelıdési Egyesület. (Erdıvidéki Történeti és Természettudományi Tár IV.) számú jegyzet, és 9. számú jegyzet számú jegyzet. Vallomások a holtak házából. Ujszászy István vezérırnagynak, a 2. vkf. osztály és az Államvédelmi Központ vezetıjének az ÁVH fogságában írott feljegyzései. A szövegeket közreadja, a kötetet szerkesztette, a névmutatót készítette: Haraszti György. (Bp ) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Corvina Kiadó számú jegyzet, számú jegyzet, számú jegyzet. 2

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia Önálló kötetek Bethlen István emlékirata, 1944. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1988. 174 p. Bokor Imre: Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Budapest, Szenci M.

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Publikációs jegyzék Szabó Péter

Publikációs jegyzék Szabó Péter Publikációs jegyzék Szabó Péter Könyvek Szabó Péter: Don-kanyar. A magyar királyi 2. honvéd hadsereg története (1942-1943) Zrínyi Kiadó, Budapest, 1994. és 1995. 309 p., Bıvített kiadása Corvina Kiadó,

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. Pécs 2008 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET ÉS RENDVÉDELEM KIHÍVÁSOK A XXI. SZÁZADBAN CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET KULTÚRÁJA KULTURÁLT RENDÉSZET CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2009

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

A háború, amely megszüntet minden háborút

A háború, amely megszüntet minden háborút Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának vezetése megbízásából az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék 2014. május 8-9-én tudományos konferenciát szervez az első világháború

Részletesebben

A katolikus sajtómozgalom. 1938 1945 A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták

A katolikus sajtómozgalom. 1938 1945 A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták A Közgyűjtemények Kollégiuma 2015. július 1. 2016. március 31. közötti időszakra kiírt Levéltári szakkönyvtárak állománygyarapítására. Magyarországi levéltárak magyar és idegen nyelvű kézikönyvek, módszertani

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Páros Hivatásos. Szervezeti egység. Eredmény Helyezés

Páros Hivatásos. Szervezeti egység. Eredmény Helyezés Páros Hivatásos Plósz Balázs Kecskés Balázs Bársony Antal Farkas Csaba Gubik Géza Polczer Viktor Keller Elek Fegyverneki Máté Dénes Gábor Babcsány Tamás Gurmai Sándor Budányi Zsolt Oszlár Gábor Bulyáki

Részletesebben

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti 1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti Kulturális Alap 5 Ágfalvi Krónika Helyi lap 6 Alföld Kulturális

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA KURRENS PERIODIKUMOK A HADTUDOMÁNYI SZAKIRODALMI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZER (HSZIIR) SZAKKÖNYVTÁRI HÁLÓZATÁBAN LELŐHELYJEGYZÉK 2012 LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA GEOSZ HIM KRLT NKE MH Geoinformációs Szolgálat

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar Történelem és Filozófia Egyetemi év: 2008-2009 Félév 2. I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve:

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ TÁMOP 4.1.2-08/1/C-2009-0009 Képzık képzése projekt TÁMOP 4.1.2-08/1/C Prezentáció-multimédia kurzus Portfolió Készítette: Dr. Kalocsai Péter Ph.D

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

(2010. február 13.) Vitaindító előadások. Szakály Sándor: Magyarország a második világháborúban részletek*

(2010. február 13.) Vitaindító előadások. Szakály Sándor: Magyarország a második világháborúban részletek* Magyarország szerepe a második világháborúban (2010. február 13.) A megbeszélés arra keresett választ, hogy a magyar vezetés és társadalom menynyiben volt felelős a világháborús borzalmakért (beleértve

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung 1 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2 168 Óra Közéleti-politikai 3 3.Évezred Ismeretterjesztő 4 A Földgömb Ismeretterjesztő Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 5 Ágfalvi Krónika Helyi

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIII.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIII. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIII. Pécs 2012 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIII. TANULMÁNYOK A BIZTONSÁG RENDÉSZETTUDOMÁNYI DIMENZIÓI VÁLTOZÁSOK ÉS HATÁSOK CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Dél- és Délkelet-Ázsia, valamint az Indiai-óceán északi térségének stratégiai és biztonságpolitikai folyamatai.

Dél- és Délkelet-Ázsia, valamint az Indiai-óceán északi térségének stratégiai és biztonságpolitikai folyamatai. HÁDA Béla tudományos segédmunkatárs Telefon: 432-9092, 20-818 Email: hada.bela@uni-nke.hu Végzettség ELTE BTK történelem szak (2008) ELTE TáTK politológia szak (2010) ELTE BTK Történelemtudományok Doktori

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szakkönyvtár állományának gyarapítására c. pályázathoz. Pályázati azonosító: 204110/00605

Szakmai beszámoló. Szakkönyvtár állományának gyarapítására c. pályázathoz. Pályázati azonosító: 204110/00605 Szakmai beszámoló Szakkönyvtár állományának gyarapítására c. pályázathoz Pályázati azonosító: 204110/00605 A pályázat elnyerésével sikerült a könyvtári állományunkat bővíteni, ez annál is inkább örvendetes,

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com Babes Bolyai Tudományegyetem Történelem Filozófia Kar Történelem szak Egyetemes XX. századi történelem Szemináriumi témák és olvasmányok Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975.

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975. MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA a Budapest VII. kerület Baross tér 13. szám alatti Társasháznak Helyrajzi szám: 32975. Budapest, 2013. Szerkesztette és ellenjegyezte: Dr. Bohanek

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Párbajtőr diákolimpia

Párbajtőr diákolimpia Párbajtőr diákolimpia Fiú párbajtőr egyéni, V-ös korcsoport Szolnok, 2015. április 11., szombat Főbíró: Galli Zsolt AVA Számítógépes főbíró: Nagy Zsolt SZTE-VK Versenyorvos: Hoffmann Péter Versenybírák:

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. kcs. KÖTÖTTFOGÁS (1996-1997-ben születettek) Kaposvár, 2009. 04.03-04.

2008/2009. TANÉVI BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. kcs. KÖTÖTTFOGÁS (1996-1997-ben születettek) Kaposvár, 2009. 04.03-04. 2008/2009. TANÉVI BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. kcs. KÖTÖTTFOGÁS (1996-1997-ben születettek) Kaposvár, 2009. 04.03-04. Induló 124 fő 29 kg 6 induló 1 Árvai Márk Tatabánya Széchenyi István Ált.

Részletesebben

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr.

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr. I. Csoport: Lilienthal Forduló: 7 Dátum: yyyy. d. Vízügy II Fabulon Név Érték Min. Min. Érték Név Kulcsár Tamás 29 2 2354 Gelle István dr. Ritter Gábor 288 6 2 2 227 Téglás Balázs,5 Csapó Zoltán 23 FM

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a Zsűri döntése alapján 1. Biztonságpolitika tagozatban: I Rajnai

Részletesebben

Kántor Tamás. Angyal Endre 70/949-3326 30/399-4171. kantortamas666@gmail.com. angyalszarny@axelero.hu. Eger, Országosan. Eger

Kántor Tamás. Angyal Endre 70/949-3326 30/399-4171. kantortamas666@gmail.com. angyalszarny@axelero.hu. Eger, Országosan. Eger Kántor Tamás Angyal Endre 70/949-3326 30/399-4171 kantortamas666@gmail.com angyalszarny@axelero.hu Eger, Országosan Eger Aszódi Sándor 20/961-7133 Eger Bajzáth Ákos 30/214-8654 Felsőtárkány Bajzáth János

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Bűnbakok az európai és a magyar történelemben. (Zánka, 2012. augusztus 17-21.)

Bűnbakok az európai és a magyar történelemben. (Zánka, 2012. augusztus 17-21.) Bűnbakok az európai és a magyar történelemben (Zánka, 2012. augusztus 17-21.) Augusztus 17. 15.00 18.15 15.00 15.15 Köszöntés, technikai (Lengvári István, Vonyó József) 15.15 15.45 Pók Attila, kandidátus,

Részletesebben

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Által az állam nevében megvásárolt lakóingatlanokra vonatkozó adásvételi

Részletesebben

Magyarország II. világháborús. Rehabilitálni, de kit? Magyarország a II. világháborúban. A magyar politikai elit szerepe DISPUTA

Magyarország II. világháborús. Rehabilitálni, de kit? Magyarország a II. világháborúban. A magyar politikai elit szerepe DISPUTA DISPUTA Rehabilitálni, de kit? 2006 szeptemberében a Honvédelmi Minisztérium Rehabilitációs Bizottságának javaslatára a köztársasági elnök a honvédelmi miniszter ellenjegyzésével posztumusz helyreállította

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

Rakparti Szlalomparty 2013. Kategória. 2013.04.21. Budapest, Műegyetem Rakpart KATEGÓRIA Eredménylista CATEGORY Results HH

Rakparti Szlalomparty 2013. Kategória. 2013.04.21. Budapest, Műegyetem Rakpart KATEGÓRIA Eredménylista CATEGORY Results HH HH Hátsókerék hajtású kategória 69 HUN Spankó András BMW 325 00:02:04,563 01:03,125 ( 0 ) 01:02,094 ( 0 ) 01:02,469 ( 0 ) 93 HUN Tóth András BMW E30 00:02:17,656 01:14,203 ( 0 ) 01:09,328 ( 0 ) 01:08,328

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y

Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y Sárospatak város Helyi Választási Bizottsága a 2010. október 3.

Részletesebben

Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor

Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor 90 éve, hogy megbukott a demokratikus "népuralmi" berendezkedés, de korántsem a kommunisták forradalma

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában Leltár I. Magyar történelem A) Történelem szakaszonként 1. I. 955 Őstörténetünk, honfoglalás, kalandozások, Kárpát-medence

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

a. Kötetek b. Tanulmányok

a. Kötetek b. Tanulmányok A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok 5/0151/2001. számú projektjének (A hatvanas évek Magyarországon) keretében született publikációk jegyzéke az 1956-os Intézet munkatársai 2001 a. Kötetek Kőrösi

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudomány Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék 1088 Budapest,

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László Dr.Pornói Imre HAZAI KIADVÁNYOK Könyv 1. A nyolcosztályos népiskola gondolata és megvalósítása a két világháború közötti időszakban Kézirat, Doktori disszertáció KLTE, Debrecen, 1993. 2. Neveléstörténeti

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN Kaló József Témavezető: Dr. Püski Levente DEBRECENI EGYETEM Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola Debrecen,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old.

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor Önálló kötet A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. Szerkesztett könyvek Szolgálhat-e mintaként a francia német

Részletesebben