Publikációk és hivatkozások jegyzéke. A magyar katonai elit Bp Magvetı Könyvkiadó, 272 old. Recenziók:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Publikációk és hivatkozások jegyzéke. A magyar katonai elit 1938-1945. Bp. 1987. Magvetı Könyvkiadó, 272 old. Recenziók:"

Átírás

1 Publikációk és hivatkozások jegyzéke K Ö N Y V E K: A magyar katonai elit Bp Magvetı Könyvkiadó, 272 Recenziók: Dombrády Lóránd: Szakály Sándor. A magyar katonai elit Kritika, szám 30. Erdész Ádám: Szakály Sándor: A magyar katonai elit Békési Élet, szám Gosztonyi Péter: Magyarország a második világháborúban. Három hazai publikációról nyugati szemmel. Katolikus Szemle (Róma), szám (A kötetrıl: ) Imre Gábor: Élt 25 évet. Hadsereg, honvédek, tábornokok. Magyar Hírlap, 1987.november Lagzi István: Tablókép a második világháborús magyar katonai elitrıl. Szakály Sándor könyvérıl. Tiszatáj, szám K. Lengyel Zsolt: Szakály Sándor: A magyar katonai elit Ungarn- Jahrbuch (München), Litteráti-Lootz Gyula: Szakály Sándor legújabb munkája. (Szakály Sándor: A magyar katonai elit ) Nemzetır (München), december/1988. január 8. Ugyanez: Ludovikás Híradó (München), szám 9., Kanadai Magyarság (Toronto), Péterdi A. János: Szakály Sándor: A magyar katonai elit Magyar Szárnyak (Oshawa), Ugyanez: Krónika (Toronto), január 15. Radics Péter: Elıtanulmány egy rendszer logikájához. Szakály Sándor: A magyar katonai elit Forrás, szám old Romsics Ignác: Tábornoki csoportkép. Szakály Sándor. A magyar katonai elit Élet és Irodalom, 1987.szeptember

2 M. Szabó Miklós: Magad is üdvös példát adj A reálisabb történelemszemléletért. Magyar Nemzet, november Török Sándor: A statisztikus tárgyilagosságával. (Szakály Sándor: A magyar katonai elit ) Bécsi Napló, szám 12. Török Sándor: Katonai vezetıink sokszínő galériája a II. világháborúban. Mit akartak székely tábornokaink: (Szakály Sándor: A magyar katonai elit ) Magyar Élet (Toronto), és 4. Vargyai Gyula: Bizonyított cáfolatok. (Szakály Sándor: A magyar katonai elit ) Népszava, N. N.: Szakály Sándor: A magyar katonai elit Új Könyvek, szám Fabinyi József: Néhány gondolat egy hozzászóláshoz. Hadtudomány, szám Fogarassy László: Kik vezették az 1919-es magyar Vörös Hadsereget? In: A magyar katonatiszt Bp MTA TTI számú jegyzet. Eszényi József: A Horthy-hadsereg altiszti karáról. Történelmi Szemle, szám számú jegyzet. Eszényi József: A magyar királyi honvédség altiszti kara, Hadtörténelmi Közlemények, szám számú jegyzet. Gosztonyi Péter: A magyar honvédség a második világháborúban. Bp Európa Kiadó, számú jegyzet. Hajdu Tibor: Hivatásos és tartalékos tisztek a Monarchia hadseregében. In: A magyar katonatiszt Bp MTA TTI számú jegyzet. Hajdu Tibor: Tisztikar és középosztály. Ferenc József magyar tisztjei. Bp História MTA TTI , , , , , számú jegyzet. Kállay Miklós: Magyarország miniszterelnöke voltam Bp Európa Kiadó I. kötet 305. a 163. oldal szövegéhez kapcsolódó jegyzet. Oroszi Antal: A magyar királyi honvédség szellemi és erkölcsi felkészítésének szervezeti formái és fıbb sajátosságai ( ). Egyetemi doktori disszertáció. Bp számú jegyzet. 2

3 Szakály Sándor: A magyar katonai felsı vezetés társadalmi és anyagi helyzete, In: A magyar katonatiszt Bp MTA TTI számú jegyzet. Szita Szabolcs: Halálerıd. A munkaszolgálat és a hadimunka történetéhez Bp Kossuth Könyvkiadó ÁKV számú jegyzet. Zöldi László: A múlt prófétája (avagy a Nemeskürty-rejtély). Bp Magvetı könyvkiadó 159. Bujtás László (összeáll.): Horthy István repülıfıhadnagy és kora eltérı megközelítésben. Bp (Média Kiadó) Pritz Pál: A magyar külügyi szolgálat története a harmincas években. Történelmi Szemle, szám számú jegyzet. Radnóczy Antal: A magyar tisztképzés másik arca, az évben. Magyar Honvéd, november Lakatos Géza: Ahogyan én láttam. Bp Európa Könyvkiadó 268. Kenyeres Dénes: Faraghó tábornok díszkardja. Militaria Modell Magazin, szám 23. Gonda Antal: Gondolatok a tisztképzés történetérıl. A magyar tisztképzés rövid története és rendszere a két világháború között. (Bp.) HM Oktatási és Kulturális Anyagellátó Központ és 86. számú jegyzet. (a jegyzetek az 58. oldalon). Eszényi József: A magyar királyi honvédség altiszti kara Bp Püski Kiadó számú jegyzet. Nebelin, Manfred: Barbarossa und Ungarn. Militärgeschichtliche Mitteilungen 53 (1994) számú jegyzet. Pritz Pál: A külügyi szolgálat története a harmincas évek elsı felében. In: Pritz Pál: Magyar diplomácia a két háború között. Bp MTT számú jegyzet. Szakály Sándor: A magyar királyi honvéd Hadiakadémia parancsnokai ( ). Új Honvédségi Szemle, füzet számú jegyzet. Páva István: Ország a hadak útján. (Pécs, 1996.) Pannon Könyvek 315. és 559. (A jegyzet a 418. oldalon) Sipos Péter. Egy politikai eszmerendszer kialakulása. In: Szálasi Ferenc börtönnaplója Bp. (1997.) BFL és FILUM számú jegyzet. Oroszi Antal: A vezérkari tiszti értékrend alakulása között. Új Honvédségi Szemle, szám számú jegyzet. (A jegyzet az 54. oldalon) 3

4 Hajdu Tibor: A közös hadsereg magyarországi tisztjeinek nemzeti, vallási, szülıhely szerinti megoszlása a dualizmus korában. Századok, szám és számú jegyzet. Móra László: Száz éve nyílt meg a soproni Honvéd Fıreáliskola. Új Honvédségi Szemle, szám számú jegyzet (A jegyzet az 55. oldalon) Nagy Miklós Mihály: A Magyar Szemle katonaírója. Julier Ferenc. Magyar Szemle, június számú jegyzet. Rada Tibor: A magyar királyi honvéd Ludovika Akadémia és a testvérintézetek összefoglaló története ( ) I. kötet. Bp és 268. Szabó A. Ferenc: A titokzatos bombázás. Új Honvédségi Szemle, szám számú jegyzet. Winkler László: A Magyar Királyi Honvéd Légierı parancsnoka és repülıgépe. Haditechnika, szám számú jegyzet. Deák, István: Der K./u./ K. Offizier Wien-Köln-Weimar, Böhlau Verlag számú jegyzet. Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Bp Osiris Kiadó 630. Kovács I. Gábor Kende Gábor: A tudáselit középiskolái. A két világháború közötti tudáselit középszintő iskoláztatása. Korall, szám 170?. számú jegyzet. Kaiser Ferenc: A magyar királyi csendırség története a két világháború között. (Pécs, Pannon könyvek) , , , , számú jegyzet. Ungváry Krisztián: Honvédség és külpolitika ( ). In: Magyarország helye a 20. századi Európában. Bp MTT számú jegyzet. Karády Viktor - Kozma István: Név és nemzet. Családnév-változtatás, névpolitika és nemzetiségi erıviszonyok Magyarországon a feudalizmustól a kommunizmusig. Bp Osiris Kiadó: , 23. és 24. számú jegyzet. Páva István: Jelentések a Harmadik Birodalomból. A magyar diplomácia a második világháborúban. (Pécs, Pannónia Könyvek) , 9., 10. számú jegyzet. Ungváry Krisztián: A magyar honvédség a második világháborúban. Bp., Osiris Kiadó számú jegyzet. (Jegyzet az 545. oldalon) Szita Szabolcs: A munkaszolgálat Magyarországon In: Hadtörténelmi Közlemények szeptember évf. 3. szám számú jegyzet. 4

5 Miklós Zoltán: Kik vehettek részt a Ludovika Akadémián folyó tisztképzésben? In: Ad acta. A Hadtörténelmi Levéltár Évkönyve Bp (Múlttal a Jövıért Alapítvány Hadtörténelmi Levéltár) számú jegyzet. Balla Tibor: Az elsı világháborús osztrák-magyar tábornokok életrajzának kutatása. In: Századok szám számú jegyzet Kovács I. Gábor Kende Gábor: A tudáselit középiskolái. A két világháború közötti tudáselit középszintő iskoláztatása. In: Korall Tavasz-Nyár 170. szövegben, 176. szövegben. Szakály Sándor: A magyar hírszerzés és kémelhárítás vezetıi In: Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére. Bp Argumentum Kiadó számú jegyzet. Huszár Tibor: A Kádár-rendszer intézményesített káderpolitikája és az erıszakszervezetek ( ) Bp ELTE Társadalomtudományi Kar számú jegyzet. Kiss Zoltán László: A magyar katonai elit Bp Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Kiadó. 25. szövegben, számú jegyzet (Jegyzet a 206. oldalon.), 118. táblázat ++, 120. szövegben CLXXVIII., 121. szövegben, 124. táblázat +, 124. szövegben, 127. szövegben, 127. CXC., 146. Táblázat +, 163. Táblázat +, 164. Táblázat ++, 165. Táblázat +, 168. Táblázat +, 170. Táblázat +, 170. szövegben, 213. CCCXXXI., 215. CCCXXXIV. Kiss Zoltán László: A magyar katonai elit Bp Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Kiadó. 16. X. számú jegyzet, 186. szövegben Táblázat, számú jegyzet, számú jegyzet, számú jegyzet, számú jegyzet, számú jegyzet, 388., , 302., 303., 304., 305., 306. számú jegyzet (Jegyzet a 388. oldalon.) , 497. old 63., 66., 68., , 503. Szövegben, , 90. számú jegyzet. Saád József Landauer Attila: Telepessors. Bp Gondolat Kiadó számú jegyzet. Révész Tamás: Repülıtér az Alpokalján. A szombathelyi katonai repülıtér története (és további adalékok a magyar katonai repülés történetéhez) Bp Kutató Diákokért Alapítvány számú jegyzet. 5

6 Závodi Szilvia: Élet a Magyar Királyi Zrínyi Ilona Honvédtiszti Leánynevelı Intézetben. In: A múlt feltárása elıítéletek nélkül. (Fıszerk: Gergely Jenı. Szerk: Horváth Ildikó Strausz Péter) Bp ELTE BTK számú jegyzet. Kovács I. Gábor Kende Gábor: Egyetemi tanárok rekrutációja a két világháború közötti Magyarországon. In: Zsombékok. Középosztályok és iskoláztatás Magyarországon a 19. század elejétıl a 20. század közepéig. Társadalomtörténeti tanulmányok. Szerkesztette: Kövér György. Bp Századvég Kiadó számú jegyzet, számú jegyzet, számú jegyzet. Kenez, Peter: Hungary from the Nazis to the Soviets. The Establishment of the Communist Regime in Hungary, London (?) Cambridge University Press számú jegyzet, Pritz Pál: Magyar külpolitikai gondolkodás a 20. században. In: Magyar külpolitikai gondolkodás a 20. században. (Szerk.: Pritz Pál Sipos Balázs és Zeidler Miklós közremőködésével.) Bp Magyar Történelmi Társulat számú jegyzet. Randolf L. Braham Attila Pók: The Holocaust in Hungary: fifty years later. New York, Rosenthal Institute for Holocaust Studies Graduate Center of the City University of New York számú jegyzet. Vallomások a holtak házából. Ujszászy István vezérırnagynak a 2. vkf. osztály és az Államvédelmi Központ vezetıjének az ÁVH fogságában írott feljegyzései. A szövegeket közreadja, a kötetet szerkesztette, a névmutatót készítette: Haraszti György. (Bp ) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Corvina Kiadó számú jegyzet. Szakály Sándor: Akik a magyar királyi csendırséget és 1945 között vezették. In: Szakály Sándor: Katonák, csendırök, ellenállók. (Tanulmányok) Kaposvár, Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyőlése számú jegyzet. Bajor Péter Szabó Péter: Requiem egy tábornokért. Legeza János élete, doni naplója és más feljegyzései. Bp Mikes Kiadó számú jegyzet. 62. szövegben. Páncélgránátos: A katonai akadémiától a bitóig számú jegyzet. Balla Tibor: Az osztrák-magyar tábornoki kar elitje a Nagy Háborúban. Bevezetés egy lexikonhoz. Hadtörténelmi Közlemények, 201. szeptember 123. évf. 3. szám számú jegyzet. 6

7 Balla Tibor: A Nagy Háború osztrák-magyar tábornokai. Tábornagyok, vezérezredesek, gyalogsági és lovassági tábornokok, táborszernagyok. (Bp ) Argumentum Kiadó számú jegyzet. Náray Antal visszaemlékezése (Sajtó alá rend., bev. és jegyzetek) Bp Zrínyi Katonai Kiadó, 150 Recenziók: B. Szabó László: Nehéz idık koronatanúi. Forrás, szám N. F. Dreisziger: Náray Antal visszaemlékezése (The Recollections of Antal Náray, 1945) Hungarian Studies Review, Vol. XVII. N 0 1 (Spring 1990) Gárdos Miklós: Borítékban Náray Antal memoárja. Magyarország, Kovács Jenı: Náray Antal visszaemlékezése Határır, Lagzi István: A felismerés és a tehetetlenség bővkörében. Somogy, szám N. N.: Náray Antal visszaemlékezése Új Könyvek, szám Bárdossy László a népbíróság elıtt. Bp Maecenas Kiadó számú jegyzet. Gosztonyi Péter: A magyar királyi honvédség a második világháborúban. Bp Európa Könyvkiadó és 6. számú jegyzet. Bujtás László (összeáll.): Horthy István repülıfıhadnagy és kora eltérı megközelítésben. Bp (Média Kiadó) Sakmystar, Thomas: Hungary s Admiral on Horsback. Miklós Horthy, New York, (1994. Columbia University Press) , , , , számú jegyzet. Pihurik Judit: Horthy Miklós alakja kortársak naplói, visszaemlékezései és emlékiratai tükrében. Hitel, szám

8 Pihurik Judit: Szubjektív források. A Horthy-korszakra vonatkozó memoárirodalom vizsgálatának néhány tanulsága. Acta Historica (Szeged) Tomus CII és számú jegyzet. Pihurik Judit: Magyarország második világháborús szerepvállalása a memoárok tükrében. Acta Historica (Szeged) Tomus CVII , , és számú jegyzet. Pihurik Judit: Magyarország második világháborús szerepvállalása a memoárok tükrében. In: Mérlegen a XX. századi magyar történelem Értelmezések és értékelések. (Szerkesztette: Püski Levente Valuch Tibor). Debrecen, os Intézet - DTE Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Magyar Történelmi Tanszéke , , 28., 36., 37. számú jegyzetek. Pihurik Judit: Роль Венгрии во Второй мировой войне. Вступление в войну против cоветского Союза в зеркале дневников и воспоминаний. Chronica. Annual of the Institute of History University of Szeged szám és számú jegyzet.. Ablonczy Balázs: Teleki Pál. Bp Osiris Kiadó számú jegyzet. Dombrády Lóránd: Werth Henrik, akirıl nem beszéltünk. (Bp.) Argumentum Kiadó számú jegyzet. Pihurik Judit: Emlékiratok a Délvidék visszacsatolásáról Bácsország, szám számú jegyzet. Pihurik Judit: Oslobodenje ili okupacija. Madari i Srbi na teritoriji (Juzne Madarske) Vojvodine godine. In: Zbornik radova Balkan i Panonija Kroz istoriju. Medunarodni naucni skup. Novi Sad Sremska Mitrovica un Novi Sad, számú jegyzet. Andreides Gábor: Mindenkor objektív hírszolgálatot igyekeztem kifejteni. Zimmer Ferenc fıszerkesztı élete. Múltunk, szám számú jegyzet. Vámos György: Náray Antal vallomása. Múltunk, szám 246 (Hivatkozás a szövegben.) Vallomások a holtak házából. Ujszászy István vezérırnagynak, a 2. vkf. osztály és az Államvédelmi Központ vezetıjének az ÁVH fogságában írott feljegyzései. A szövegeket közreadja, a kötetet szerkesztette, a névmutatót készítette Haraszti György. (Bp. 2007) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Corvina Kiadó számú jegyzet, számú jegyzet, számú jegyzet és számú jegyzet. 8

9 Olasz Lajos: A kormányzóhelyettesi intézmény története ( ) Bp. (2007.) Akadémia Kiadó számú, számú számú, számú, számú jegyzet. Joó András: Kállay Miklós külpolitikája. Magyarország és a háborús diplomácia Bp Napvilág Kiadó számú jegyzet. (A jegyzet a 259. oldalon.) Zeidler Miklós: A revíziós gondolat. Pozsony, Kalligram Könyv- és Lapkiadó számú jegyzet. Lajtos Árpád: Emlékezés a 2. magyar hadseregre (Sajtó alá rendezte, bevezetıt. és a jegyzeteket írta: Szakály Sándor és Szabó Péterrel) Bp Zrínyi Katonai Kiadó, 275 Recenziók: B. Szabó László: Nehéz idık koronatanúi. Forrás, szám Dombrády Lóránd: Lajtos Árpád: Emlékezés a 2. magyar hadseregre , Kritika, szám. 47. Lagzi István: Végjáték a Don-kanyarban. Emlékezés a 2. magyar hadseregre. Napjaink, szám Nemeskürty István: Egy szemtanú rekviemje. Könyvvilág, szám. 9. Vargyai Gyula. Megkésett, de nem elékésett híradás a 2. magyar hadsereg katasztrófájáról. Népszava, N. N.: Lajtos Árpás: Emlékezés a 2. magyar hadseregre, Új Könyvek, szám Gosztonyi Péter: A magyar honvédség a második világháborúban. Bp Európa Könyvkiadó számú jegyzet, , 22., 23. számú jegyzet. Magyarországi pártprogramok Bp Kossuth Könyvkiadó számú jegyzet Zsigmond László: A 2. magyar hadsereg a Szovjetunió elleni háborúban Székesfehérvár, Fejér Megyei Levéltár számú jegyzet. 9

10 Fisli Éva: Az ismeretlen katona. Kurucz János ( ) Kísérlet életrajzra. AETAS, szám , számú fejezet. Vallomások a holtak házából. Ujszászy István vezérırnagynak, a 2. vkf. osztály és az Államvédelmi Központ vezetıjének az ÁVH fogságában írott feljegyzései. A szövegeket közreadja, a kötetet szerkesztette és a névmutatót készítette: Haraszti György. (Bp ) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Corvina Kiadó számú jegyzet. Olimpiatörténeti tanulmányok. (Szerkesztette.: Som Ferenc és Szakály Sándor) Bp Eötvös Kollégium, 128 Recenziók: Zsolt Róbert: Sportkönyvek. Nem voltunk nyuszik. Magyar Nemzet, október 16. (Kahlich Endre): Tanulmányok az olimpiáról. Hungarian Olimpic Bulletin N Eisen, George: The Budapest Option : The Hungarian Alternative to the First Modern Olimpyc Games. The International Journal of History of Sport 1991 N 0 1. Vol A magyar tábori csendırség. Bp Zrínyi Kiadó, 154 Recenziók: Aykler Zsigmond: Egy intézmény tragédiája. Bécsi Napló, szám. 12. Borsányi Julián: Szakály Sándor: A magyar tábori csendırség. Nemzetır, február. 6. Dombrády Lóránd: Szakály Sándor: A magyar tábori csendırség. Kritika, szám Gara János: A tábori csendır a mennybe készül. Népszava, Gosztonyi Péter: Hazai könyv a tábori csendırségrıl. Kanadai Magyarság (Toronto),

11 (Horváth Miklós): Elıítéletek és felhangok nélkül. Magyar Honvéd, Józsa György Gábor: A magyar tábori csendırség. Szakály Sándor legendaoszlató kötetérıl. Magyar Nemzet, (morvay): Szakály Sándor: A magyar tábori csendırség. Könyvvilág, szám 43. Parádi József: Szakály Sándor: A magyar tábori csendırség. Hadtörténelmi Közlemények, szám Parádi József: Szakály Sándor: A magyar tábori csendırség. Fıiskolai Figyelı Plussz, szám (Péterdi János): Szakály Sándor: A magyar tábori csendırség. Hadak Útján (Toronto), november-december. 13. Tamáska Endre: Könyvismertetés. Floridai Bajtársi Híradó, szám N. N.: A magyar tábori csendırség. Bajtársi Levél (Calgary), október N. N.: Szakály Sándor: A magyar tábori csendırség. Új Könyvek, szám Csapó Csaba: A magyar királyi csendırség története (Pécs), Pannon Könyvek számú jegyzet. Gosztonyi Péter: A magyar honvédség a második világháborúban. Bp Európa Könyvkiadó számú jegyzet. Kovács Zoltán András: Csendırsors Magyarországon 1945 után. In: Katonai perek a kommunista diktatúra idıszakában Bp Történeti Hivatal , 119. old 50., számú jegyzet. Kaiser Ferenc: A magyar királyi csendırség története a két világháború között (Pécs, 2002.) Pannónia Könyvek , sz., sz., sz., , 645,646, számú jegyzet. Szakály Sándor: Akik a magyar királyi csendırséget 1938 és 1945 között -- vezették. In: Szakály Sándor: Katonák, csendırök, ellenállók. (Tanulmányok). 1

12 Kaposvár, Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyőlése számú jegyzet. Bangha Ernı: A magyar királyi testırség Bp Európa Könyvkiadó, 407 (A személyi anyagot sajtó alá rendezte: Szakály Sándor) Martin Kornél: Finálé. A fogságba esésétıl a leszerelésig. Hadtörténelmi Közlemények, szeptember-december (121. évf szám) , és és 44. számú jegyzetek. Hadsereg, politika, társadalom. Bp Lánchíd Kiadó, 170 Recenziók: Bártfai Szabó László: Újjászületı történetírás. Szakály Sándor. Hadsereg, politika, társadalom. Forrás, szám Dombrády Lóránd: Hadsereg, politika, társadalom. Szivárvány, június Domokos Sándor: Szakály Sándor: Hadsereg, politika, társadalom. Amerikai Magyar Értesítı, július-augusztus Domokos Sándor: Szakály Sándor: Hadsereg, politika, társadalom. Magyar Élet (Toronto), június Domokos Sándor: Közelmúltunk vitatott pontjairól. Bécsi Napló, szám 11. Gosztonyi, P(eter): Sándor, Szakály: Hadsereg, politika, társadalom. (Armee, Politik, Gesellschaft) Osteuropa, szám N. N.: Hadsereg, politika, társadalom. Szakály Sándor válogatott írásai. Bajtársi Levél (Calgary), október (horváth) /Horváth Miklós/: Szakály Sándor: Hadsereg, politika, társadalom. Magyar Honvéd, Izsák Lajos: Az egész vállalása. Szakály Sándor: Hadsereg, politika, társadalom. Hitel,

13 Józsa György Gábor: Hadtörténetírás a nyolcvanas években. Élet és Irodalom, k.e. (Kiss Endre): Hadsereg, politika, társadalom. Kapu, szám. 27. Lagzi István: Küzdelem az elsıbbségért: hadsereg és politika. Palócföld, szám Romsics Ignác: Szakály Sándor: Hadsereg, politika, társadalom. Kritika, szám. 40. Szerkesztı (Péterdi János): Hadsereg, politika, társadalom. Szakály Sándor tanulmánykötete. Magyar Szárnyak (Oshawa), Sz(ita) Sz(abolcs): Hadtörténeti kutatások új eredményei. Visszaadott becsület. Kisalföld, Varga Mihály: A magyar katonai múlt. Új Honvédségi Szemle, szám Nagy Miklós Mihály: A Magyar Szemle katonaírója: Julier Ferenc. Magyar Szemle, szám számú jegyzet. Korom Mihály: Miért nem alakulhatott magyar légió a Szovjetunióban a második világháború alatt? In: Magyarország Fejezetek az ellenállás történetébıl. Szerk.: M. Kiss Sándor. Bp Nemzeti Tankönyvkiadó számú jegyzet. (A kötetben szereplı: Stomm Marcel és a magyar légió címő írásra történt a hivatkozás.) Ungváry Krisztián: Honvédség és külpolitika ( ) In: Magyarország helye a 20. századi Európában. Bp Magyar Történelmi Társulat számú jegyzet. Ungváry Krisztián: A magyar honvédség a második világháborúban. Bp Osiris Kiadó 9. 1 számú jegyzet (jegyzet az 528. ) Pritz Pál: Magyar külpolitikai gondolkodás a 20. században. In: Magyar külpolitikai gondolkodás a 20. században. (Szerk.: Pritz Pál Sipos Balázs és Zeidler Miklós közremőködésével.) Bp Magyar Történelmi Társulat számú jegyzet. 1

14 Lakatos Géza: Ahogyan én láttam. (A jegyzeteket és az utószót írta: Szakály Sándor) Bp Európa Könyvkiadó, 499 Recenziók: Varga Mihály Kozma Tóth István: Könyvek a második világháborúról. Új Honvédségi Szemle, szám N.N.: Lakatos Géza: Ahogyan én láttam. Új Könyvek, szám 72. Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez 3. Bp Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó számú jegyzet. Harsányi Iván: Spanyol diplomáciai iratok Magyarországról ( ). Századok, szám számú jegyzet. Pihurik Judit: Horthy Miklós alakja kortársak naplói, visszaemlékezései és emlékiratai tükrében. Hitel, szám 26. és 31. Pihurik Judit: Szubjektív források. A Horthy-korszakra vonatkozó memoárirodalom vizsgálatának néhány Tanulsága. Acta Historica (Szeged), oldalon a szövegben. Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Bp Osiris Kiadó számú jegyzet. Pihurik Judit: Роль Венгрии во Второй мировой войне. Вступление в войну против cоветского Союза в зеркале дневников и воспоминаний. Crohnica. Annual of the Institute of History University of Szeged szám. 13?. 45. számú jegyzet.. Kovács Gábor: Szombathelyi Ferenc és a balkáni megszálló hadosztályok ügye 1943-ban. Századok, szám számú jegyzet. Vallomások a holtak házából. Ujszászy István vezérırnagynak, a 2. vkf. osztály és az Államvédelmi Központ vezetıjének az ÁVH fogságában írott feljegyzései. A szövegeket közreadja, a kötetet szerkesztette, a névmutatót készítette: Haraszti György. (Bp ) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Corvina Kiadó számú jegyzet. 1

15 Olasz Lajos: A kormányzóhelyettesi intézmény története ( ). Bp. (2007.) Akadémiai Kiadó számú, számú, számú és számú jegyzet. Zeidler Miklós: A revíziós gondolat. Pozsony, Kalligram Könyv- és Lapkiadó számú és 308. old 624. számú jegyzet. Honvédelmi miniszterek (Ács Tibor Balogh Gyula Bencze László Hegedős Zoltán Liptai Ervin Móricz Lajos -- Szakály Sándor) Bp. (1994.) Zrínyi Kiadó. /Szakály Sándor a oldal közötti rész szerzıje./ Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban. Bp Ister Kiadó, 139 (Második kiadás 2000.) Recenziók: -di- (Böröndi Lajos): Volt-e alternatíva? Moson-vármegye, június (Csernohorszky Vilmos): Könyvismertetés. Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban. Nemzetır (München), június. 9. -de- (Deák Ernı): Mérlegelés az ördögi körbıl. Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban. Bécsi Napló, szám. 12. Dombrády Lóránd: Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban. Századok, szám Gecsényi Lajos: Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban. Szakály Sándor új könyvérıl. Új Honvédségi Szemle, szám Nagy Domokos Imre: Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban. Hadtörténelmi Közlemények, szám N. Pál József: Halottainkat el kell siratnunk, hogy cselekedeteiket kritikusan értékelhessük. (Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban.) Kortárs, szám Perjés Géza: Volt-e alternatíva? Gondolatok Szakály Sándor kötetérıl. Magyar Nemzet, május old Perjés Géza: Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban. Magyar Szemle, szám

16 Péterdi A. János: Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban. Magyar Szárnyak (Budapest) Polgárdy Géza: Ünnepi Könyvhét, Két történelmi mő. Új Idık, Popély Gyula: Szakály Sándor új könyve. Volt-e alternatíva? Magyar Fórum, február old Pósa Zoltán: Volt-e a magyar részvételnek alternatívája? Magyarország a második világháborúban. Szakály Sándor könyvérıl. Napi Magyarország, március Raisz Attila: Hazánk a világháborúban. (Szakály Sándor: Volt-e alternatíva?) Napló (Veszprém), Ravasz István: Summáját írom Magyar Országnak, megszállásának, viadalának. Rendhagyó recenzió hazánk lehetıségeirıl a második világháború idıszakában. Magyar Honvéd, március Romsics Ignác: Magyarország a II. világháborúban. Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Magyar Napló, szám Szabó Miklós: Alternatíva nélküli vagy helyes döntés. Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Mozgó Világ, szám T(örök) B(éla). Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban. Hadak Útján, szeptember-október Ujváry Gábor: Volt-e alternatíva? (Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban.) Iskolakultúra, szám (b)/benyák Mária/: Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban. Tábortőz, december 53. évf. 4. szám 20. Popély Gyula: Volt-e alternatíva? (Szakály Sándor tanulmánykötetérıl) Szabad Újság, február N.N.: Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban. Új Könyvek, szám (A 2. kiadásról Új Könyvek szám 44. ) Sz. G.: Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban. Korunk (Kolozsvár) szám

17 Szabó A. Ferenc: A titokzatos bombázás. Új Honvédségi Szemle, szám számú jegyzet. Kaiser Ferenc: A magyar k irályi csendırség története a két világháború között. (Pécs, 2002) Pannónia Könyvek számú jegyzet. Ungváry Krisztián: Honvédség és külpolitika ( ) In: Magyarország helye a 20. századi Európában. Bp MTT számú jegyzet Romsics Ignác: Múltról a mának. Bp Osiris Kiadó számú jegyzet Gyáni Gábor: Emlékezés és felejtés. Kritika, szeptember?. 17. számú jegyzet. Joó András: Kállay Miklós külpolitikája. Magyarország és a háborús diplomácia Bp Napvilág Kiadó számú jegyzet. (A jegyzet a 255.oldalon.) Örökség és emlékezet. Erbe und Erinnerung. (Szerkesztette: Szakály Sándor) Bécs, Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége, 154 A magyar tábori csendırség története Bp Ister Kiadó, 173 Recenziók: Papp Dezsı: Könyv a tábori csendırségrıl. Magyar Honvéd, Fisli Éva: Tabuk és történelem. Szakály Sándor: A magyar tábori csendırség története Magyar Napló, május. 58. N.N.: Szakály Sándor: A magyar tábori csendırség története Új Könyvek, szám 38. Parádi József: Szakály Sándor: A magyar tábori csendırség története Rendvédelem-történeti Hírlevél, XVI. évf. (2007) 28. szám Molnár Judit: A magyar királyi csendırség és a holokauszt. In: Hadtörténelmi Közlemények, szeptember (3. szám) számú jegyzet. 1

18 Földi Pál: Különleges alakulatok a magyar hadszervezetben. Bp. é.n. Anno Kiadó számú jegyzet (Jegyzet a 198. oldalon) Kovács Zoltán András: A Nemzeti Számonkérés Szervezete. A magyar állambiztonság történetének ismeretlen fejezete. Századok, szám (136. évf.) , , , 21., , 26., , számú jegyzet. Szita Szabolcs: A Gestapo Magyarországon. Bp Korona Kiadó, számú jegyzet. Kovács Tamás: A politikai nyomozások szervezeti háttere a nyilas érában. In: Kutatási Füzetek 12. Ünnepi szám Ormos Mária 75. születésnapjára. Szerkesztette: Fischer Ferenc Vitári Zsolt Vonyó József. Pécs, Pécsi Tudományegyetem és számú jegyzet. Kovács Tamás: A Nemzeti Számonkérı Különítmény. In: Múltunk, szám számú jegyzet. Vallomások a holtak házából. Ujszászy István vezérırnagynak, a 2. vkf. osztály és az Államvédelmi Központ vezetıjének az ÁVH fogságában írott feljegyzései. A szövegeket közreadja, a kötetet szerkesztette, a névmutatót készítette: Haraszti György. (Bp ) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára - Corvina Kiadó (Hivatkozás a szövegben.) Szakály Sándor: Akik a magyar királyi csendırséget és 1945 között -- vezették. In: Szakály Sándor: Katonák, csendırök, ellenállók. (Tanulmányok). Kaposvár, Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyőlése számú jegyzet. Eperjes Krisztián Hautzinger Zoltán: A katonai rendészet. In: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán (szerk.): Tanulmányok a Rendészet és rendvédelem kihívások a XXI. században címő tudományos konferenciáról. Pécs, Pécsi Határır Tudományos Közlemények IX számú jegyzet. Kovács Zoltán András: Láday Istvánnak, a Szálasi-kormány belügyminisztériumi államtitkárának fogságban írott feljegyzései. In: Lymbus Bp számú jegyzet. Kovács Zoltán András: A Szálasi kormány Belügyminisztériuma. Rendvédelem, állambiztonság, közigazgatás a nyilas korszakban számú, és 314. számú, számú, , 526., 527., 529. számú jegyzet. 1

19 Babucs Zoltán Szabó Péter: Szent Istvánnal álljunk mindig a vártát. A székesfehérvári magyar királyi Szent István 3. honvéd gyalogezred a második világháborúban. H. n. (2009.) Puedlo Kiadó, számú jegyzet. A magyar katonai felsı vezetés Lexikon és Adattár. Bp Ister Kiadó, 409 Recenziók: Csernohorszky Vilmos: Könyvismertetés: Szakály Sándor: A magyar katonai felsı vezetés Nemzetır (München), november 8. Osztovics Ágnes: Tábornoksorsok. Egy elpusztított elit nyomában. Heti Válasz, 2001.szepteber Papp Dezsı: Lexikon a katonai felsı vezetésrıl. Szakály Sándor: A magyar katonai felsı vezetés Magyar Honvéd, szeptember Bognár Antal: Hadastyánok adattára.(szakály Sándor: A magyar katonai felsı vezetés ) Szabad Föld, Keresztes Lajos: Hadtörténet tiszti életrajzokban. Magyar Nemzet, Pataky Iván: Egy hasznos kézikönyv (Szakály Sándor. A magyar katonai felsı vezetés ) Új Honvédségi Szemle, február évf. 2. szám Pósa Zoltán: Hazugságok, féligazságok. Szakály Sándor könyve a második világháború magyar katonai vezetıkrıl. Magyar Nemzet, Szabó A. Ferenc: A második világháborús katonai elit adattárai. Szakály Sándor: A magyar katonai felsı vezetés Lexikon és Adattár. Magyar Napló, május XIV. évf. 5. szám. Újváry Gábor: Szakály Sándor legújabb kötete. Szakály Sándor: A magyar katonai felsı vezetés Lexikon és Adattár. Bécsi Napló, május-június 12. XXIII. évf. 3. szám. N.N. Szakály Sándor. A magyar katonai felsı vezetés Új Könyvek, szám 20. 1

20 Zsitványi Ildikó: Egy titkos háború természete. A Magyar Harcosok Bajtársi Közössége tagjaival szemben lefolytatott internálási és büntetıeljárási gyakorlat Hadtörténelmi Közlemények szám X. 3. számú jegyzet Babucsné Tóth Orsolya: Az Országos Hadimúzeum Egyesület. In.: A Hadtörténeti Múzeum Értesítıje 6. Bp Hadtörténeti Múzeum számú jegyzet. Babucs Zoltán: A magyar királyi 2. honvéd tábori póthadosztály a magyarországi harcokban (1944.VIII I.12.): In: A Hadtörténeti Múzeum Értesítıje 6. Bp Hadtörténeti Múzeum sz., sz. jegyzet. Illésfalvi Péter: Kései portré egy honvédelmi miniszterrıl. Vitéz lófı nagybaconi Nagy Vilmos. Erdıvidéki Lapok, június IV. évf. 2. (12.) szám , 4., 9., 11. számú jegyzet Balla Tibor. Az elsı világháborús osztrák-magyar tábornokok életrajzának kutatásai. Századok szám számú jegyzet. Sıregi Zoltán: Magyar huszárok az ostromlott Budapest védelmében. In: Az elsodort város: Emlékkötet a Budapestért folytatott harcok hatvanadik évfordulóján kötet. Bp PolgART Könyvkiadó számú jegyzet. Révész Tamás: Repülıtér az Alpokalján. A szombathelyi katonai repülıtér története (és további adalékok a magyar katonai repülés történetéhez) Bp Kutató Diákokért Alapítvány számú, számú, számú jegyzet. Szita Szabolcs: Ujszászy István tábornok pályafutása. Múltunk szám számú jegyzet. Illésfalvi Péter: Vitéz lófı nagybaczoni Nagy Vilmos vezérezredes és az erdélyi bevonulás. In: Horváth Csaba Illésfalvi Péter Szani Ferenc: Nagybaczoni Nagy Vilmos életpályája. Barót, Gaál Mózes Közmővelıdési Egyesület. (Erdıvidéki Történeti és Természettudományi Tár IV.) számú jegyzet, és 9. számú jegyzet számú jegyzet. Vallomások a holtak házából. Ujszászy István vezérırnagynak, a 2. vkf. osztály és az Államvédelmi Központ vezetıjének az ÁVH fogságában írott feljegyzései. A szövegeket közreadja, a kötetet szerkesztette, a névmutatót készítette: Haraszti György. (Bp ) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Corvina Kiadó számú jegyzet, számú jegyzet, számú jegyzet. 2

Idézettségi mutató (Citációs index) Hermann Róbert

Idézettségi mutató (Citációs index) Hermann Róbert Idézettségi mutató (Citációs index) Hermann Róbert Tudományos könyvek Egyszerzıs mővek A rendırminiszter és a Zichy-gyémántok. História Klub Füzetek - Fejér Megyei Levéltár Kiadványai. Székesfehérvár,

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL

BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL A magyar alkotmány- (közjog-) történet összefoglaló munkái Asztalos László Csizmadia Andor Kovács Kálmán: Magyar állam- és jogtörténet. (Átdolgozta Horváth Pál, Stipta István,

Részletesebben

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül című kiállítás kalauzának MELLÉKLETE Murai és köröstarcsai

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

B/1. Melléklet a szakmai önéletrajzhoz. Draskóczy István mőveinek jegyzéke 1

B/1. Melléklet a szakmai önéletrajzhoz. Draskóczy István mőveinek jegyzéke 1 B/1. Melléklet a szakmai önéletrajzhoz Draskóczy István mőveinek jegyzéke 1 I. Könyv a/ lektorált - A magyar nép története 1526-ig. Budapest, 1990. Ikva Kiadó. 103. /Korszerő történelem fiataloknak/. (1990.

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Okváth Imre

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Okváth Imre SZAKMAI ÉLETRAJZ Okváth Imre Születés helye, ideje Gyöngyös, 1956 Középiskola 1970 1974 Bajza József Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, Hatvan Egyetem 1976 1981 Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK...2 b) SZERKESZTETT KÖNYVEK... 3 c) KÖNYVFEJEZETEK...4 d) TUDOMÁNYOS CIKKEK...13 e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK...

Részletesebben

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 25. V. Molnár László Gazda István Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott

Részletesebben

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK AZ EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÚJ SZERZEMÉNYEI 2014. SZEPTEMBER OKTÓBER BUDAPEST 2014 Tartalomjegyzék Büntetésvégrehajtás

Részletesebben

A Doktori Iskola képzési terve

A Doktori Iskola képzési terve A Doktori Iskola képzési terve A Károli Gáspár Református Egyetem történelem szakán BA szintő és MA szintő tanárképzés, valamint diszciplináris képzés folyik. A diszciplináris képzésben három szakirány

Részletesebben

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006.

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL A MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. MÁJUS (2. javított kiadás) BUDAPEST 2006. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz Majtényi György

Szakmai Önéletrajz Majtényi György Szakmai Önéletrajz Majtényi György Tanulmányok 2001 1998-2002 1997-2002 1993-1999 1993-1998 1989-1993 Humboldt-Universität zu Berlin, Europäische Ethnologie ELTE BTK, Gazdaság- és Társadalomtörténeti Doktori

Részletesebben

Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU ISSN 1216-6774. 0089 CSÓKA Ferenc: Csendőrség és hírszerzés 1930 1945.

Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU ISSN 1216-6774. 0089 CSÓKA Ferenc: Csendőrség és hírszerzés 1930 1945. XXII. évf. (2012) 25. sz. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU-ISSN 1216-6774 összesített tartalomjegyzéke 1 26. sz. A rendvédelem fejlődése a XIX XX. században I. évf. (1991)

Részletesebben

Titkok, legendák, sorsok

Titkok, legendák, sorsok Doktori (PhD) értekezés tézisei Szelke László Titkok, legendák, sorsok A Gresham-palota története és angolszász kapcsolatai Témavezető: M. Kiss Sándor Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p.

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p. 1991-tól megjelent zsidó vonatkozású könyvek Könyvek 1991 ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ B, 1991, Memokomplex K. 256 ACZÉL Tamás Illuminációk. (ford: Gy. Horváth László)

Részletesebben

Dr. Fülöp Tamás levéltár-igazgató Megjelentetett kötetek, tanulmányok, forrásközlések és elıadások jegyzéke

Dr. Fülöp Tamás levéltár-igazgató Megjelentetett kötetek, tanulmányok, forrásközlések és elıadások jegyzéke Dr. Fülöp Tamás levéltár-igazgató Megjelentetett kötetek, tanulmányok, forrásközlések és elıadások jegyzéke Doktori disszertáció Fülöp Tamás: Gróf Széchenyi István történelemszemlélete a reformkor politikai

Részletesebben

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap,

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap, Bibliográfia 1. Ransanus és Mátyás király Egyetemi szakdolgozat. Kézirat. Szeged, 1967. 2. Ransanus és Magyarország Bölcsészdoktori disszertáció. Szeged, 1969. 3. Megjegyzések egy XVI. századi hun történethez

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története

Részletesebben

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 Soós Viktor Attila PUBLIKÁCIÓS LISTA Önálló kötet Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 1957. Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila. Brenner

Részletesebben

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Dr. Bellon Tibor emlékének Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Összeállította: Elek György K a r c a g, 2003. Elıszó Közel másfél évtizede, hogy ezen összeállítás elızménye A Nagykunság

Részletesebben

T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007

T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 4. T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 Összeállította Sziráki

Részletesebben

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK AZ EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÚJ SZERZEMÉNYEI 2015. JANUÁR FEBRUÁR BUDAPEST 2015 Tartalomjegyzék általános

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Telefon: 0264/542-451 Mobil: 0722/703-734 E-mail: muradinjanoskristof@yahoo.com, muradinjanos@sapientia.ro. I.

CURRICULUM VITAE. Telefon: 0264/542-451 Mobil: 0722/703-734 E-mail: muradinjanoskristof@yahoo.com, muradinjanos@sapientia.ro. I. CURRICULUM VITAE Név: MURÁDIN Keresztnév: JÁNOS KRISTÓF Születés dátuma: 1980. november 1. Születés helye: Marosvásárhely (Románia) Nemzetiség: magyar Állampolgárság: román és magyar Vallás: római katolikus

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) Könyvfejezet: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Horváth Attila: A közúti, vasúti és vízi közlekedés

Részletesebben

Zárszó. Siposné Kecskeméthy Klára B. Kalavszky Györgyi

Zárszó. Siposné Kecskeméthy Klára B. Kalavszky Györgyi Zárszó A Ludovika Akadémiának mindig is különleges szerepe volt a magyar történelemben, annak ellenére, hogy oktató-nevelő tevékenységét csak hetvenkét esztendőn keresztül fejthette ki. A hosszas vajúdás

Részletesebben

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető 1999. februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk

Részletesebben