Motogoria Tanulmányok Sárkány Mihály 60. születésnapjára 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Motogoria Tanulmányok Sárkány Mihály 60. születésnapjára 1"

Átírás

1 Motogoria Tanulmányok Sárkány Mihály 60. születésnapjára 1

2 ELÕSZÓ 2

3 Motogoria Tanulmányok Sárkány Mihály 60. születésnapjára Szerkesztette A. Gergely András Kemény Márton MTA Politikai Tudományok Intézete Könyv Kiadó Kft. ELTE Kulturális Antropológia Szakcsoport Budapest,

4 A kiadvány megjelentetéséhez hozzájárult az MTA Politikai Tudományok Intézete (Etnoregionális Kutatóközpont), valamint az ELTE Társadalomtudományi Kar Kulturális Antropológia Szakcsoport szervezésében készült kutatások támogatása (OM, IHM), az ELTE Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat, a Népi Hagyományok Alapítvány, továbbá az OTKA T számú kutatási támogatás. A. Gergely András Kemény Márton, 2004 Tipográfia: Gergely István (Könyv Kiadó) Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. A kötet a Könyv Kiadó gondozásában készült. 4

5 Üdvözlés Kötetünk címe Sárkány Mihály egyik kedvenc ha nem a legkedvesebb kutatási területérõl, Kenyából származó kifejezés: a kikuyu nép körében ez bölcs, tapasztalt, józan embert (amolyan gurufélét), illetve dicséretre, köszönetre, tiszteletre méltó nagy tanítót, tanárt, elöljárót jelöl. Szívesen használtuk volna még e születésnapi Festschrift címeként a szuahéli MWALIMU kifejezést, amelyet több nép, a kikuyuk pedig napi szinten használnak tanító, tiszteletre méltó tudós elnevezésére, megszólítására, illetve feljebbvalókra. A kötet szerzõi számára Sárkány Mihály ezekkel a jelzõkkel bizton illethetõ, s több tudományterület (etnológia, folklór, szociológia, afrikanisztika, kulturális antropológia, gazdaságantropológia, etnográfia és a szociálantropológia) kutatói számára sem tûnne túlzásnak vagy hízelgésnek. Akik itt egy-egy írást, tanulmányt, könyv-részletet az ünnepelt tiszteletére megjelentetnek, külön-külön és együtt is sokat köszönhetnek Sárkány Mihálynak nehezebb lenne azok körét behatárolni, akik nem! A kortárs olvasó, s az utókor könyvtárhasználója talán kissé meglepve tapasztalja majd, hogy a rajongók köre ennél sokkal szélesebb, akkora, hogy egy akadémiai kutatóintézeti kiadványt is szenteltek Neki erre az évfordulóra, jeles szerzõk tisztes listájával. Ám az egyetemi hallgatók, oktatók, akadémiai és intézményeken kívüli kutatók sokasága nem férkõzhetett bele egyetlen kötetbe ugyanakkor az üdvözlés szándéka, a köszöntés barátságos gesztusa sem rekedhetett meg abban a körben, ahol keletkezett Így lett e hatvanadik születésnapra szánt kötet egy második opusz, amelyben mások, és a maguk módján másként róják le tiszteletüket. A tanulmányok sorrendje nem tükröz sem rangsort, sem tematikus egységeket. Az üdvözlõ kötetek egyik sajátossága, hogy mindenki éppen azt adja le a szerkesztõknek, amin dolgozik, vagy amit még máshová nem ígért oda. A mesterkélt szerkezetbe szuszakolást szerettük volna elkerülni, hisz ilyesfajta válogatásokat mindenki aki egyáltalán olvas úgy vesz kezébe, hogy téma szerint, vagy a szerzõ nevére keresve lapozgat benne. Szerzõi jogon pedig minden kutató és hallgató azt és úgy formálta meg tanulmányát, ahogy azt üdvözlõ szándékától függõen személyre szólóan éppen Sárkány Mihálynak szánta. Így azután az olvasó talál afrikai témájú tereptanulmányt, antropológiai elméleti és történeti okfejtést, társadalomnéprajzi elemzést, identitás- és etnicitás-menti vagy romológiai kutatási anyagot, vallás- vagy mûvészetantropológiai írást, gender studies vagy politikai antropológiai dolgozatot. A kötet egésze ennek alapján igen vegyesnek tûnik, de nem bánjuk, a lényeg az üdvözlés ajándéka volt. Az egyetlen, amit bánhatunk, hogy még így is igencsak határolt volt, ki vehet részt és ki marad ki a kötetbõl. Az utóbbiak körébõl szándékukkal egyezõen egy kötetzáró névsort állítottunk össze. S akik még (ezerféle okból) még ebbõl is kimaradtak, azok talán személyesen fejezik majd ki jókívánságaikat az Ünnepeltnek a szerkesztõk 5

6 BINDORFFER GYÖRGYI Mannheim Károly és a kulturális antropológiai gondolkodás BINDORFFER GYÖRGYI Bevezetés Alábbi írásomban azt szeretném bemutatni, hogy Mannheim Károly A szellemi képzõdmények ideológiai és szociológiai interpretációja, 1 A kultúra és a kultúra megismerhetõségének szociológiai elmélete (Konjunktív és diszjunktív gondolkodás), 2 valamint a Tudásszociológia c. írásaiban fellelhetõk olyan gondolatok, amelyeket kulturális antropológiai nézõpontból is értelmezni lehet. Bár ezekben a mûveiben nem az volt a szándéka, hogy a kulturális antropológiai megismerés elméletének alaptételeit lefektesse, és ennek bázisán kifejtse a terepmunka módszertanát, a kultúrakutatás általa felvázolt kérdései, problémái és megoldásai ezen a tudományterületen is relevanciával bírnak. Munkamódszerem nem szokványos. Kiemelem Mannheim gondolatait eredeti környezetükbõl és a kulturális antropológia értelmezési kontextusába helyezem át. A kiemelt gondolatokat a kulturális antropológia nézõpontjából értelmezem. A mannheim-i szövegek tehát csak annyiban kerülnek idézésre, amennyiben antropológiailag értelmezhetõek. Mindazonáltal úgy vélem, hogy a kiemeléssel Mannheim gondolatai nem csorbulnak, sõt gazdagodnak azáltal, hogy egy másik tudományon belül is értelemmel és értelmezhetõséggel bírnak. Remélem, hogy sikerül rámutatnom néhány párhuzamra a kultúra megismerését, megértését és interpretálását illetõen, Mannheim tudásszociológiája és a kulturális antropológia között. A megismerés Mannheim (1995: ) megismerés alatt az egzisztenciális viszony egy olyan speciális fajtáját érti, amikor a gondolkodás aktusa nem választható le a szubjektum egzisztenciális viszonyairól, az egzisztenciális viszony totalitásáról. Az antropológus a terepen nem tesz mást többek között, mint azt, hogy az egzisztenciális viszonyokba ágyazott gondolkodást, cselekvést, érzelmi viszonyulásokat próbálja feltárni. A totális beágyazódottság kérdését manapság senki sem kérdõjelezi meg az írásnélküli természeti népek, archaikus kultúrák megismerését célul kitûzõ klasszikus antropológiában. 3 Azt azonban Mannheim fogalmazza meg, hogy ez a beágyazódottság tulajdonképpen az egzisztenciális viszonyokba való beágyazódottságát jelenti, tehát a megismerés tárgya az egzisztenciális viszonyok totalitása. 1 Eredeti cím: Ideologische und soziologische Interpretationen der geistigen Gebilde. Az írás a Wissenszociologie. Auswahl aus den Werken von Karl Mannahim, eingeleitet und herausgegeben von Kurt H. Wolff (Neuwied am Rhein und Belin: Luchterhand Verlag o.) c. könyvben jelent meg. A magyar fordítás Kisbali László munkája. 2 In: A gondolkodás struktúrái. Kultúraszociológiai tanulmányok. Budapest: Atlantisz o. 3 A modern társadalmak kultúrakutatásában beágyazódottság problémája totális szinten nem merül fel. A jelenkori kultúrakutatásnak minden vizsgált csoport esetében külön fel kell mérnie a csoport viszonyokba ágyazódottságát vagy éppen azokból való kilógását, s elemezni kell azokat a viszonyokat, amelyekben a beágyazódottság egyáltalán létrejöhet. 6

7 MANNHEIM KÁROLY ÉS A KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIAI GONDOLKODÁS A megismerés aspektusai Az antropológiai megismerés, az a mód, ahogy a tudás megszerezhetõ, aminek segítségével a leírásokon keresztül viszonylatok, világok szervezõdési módjai ragadhatók meg olymódon, hogy ezek a bennszülött számára bírnak jelentéssel. Ezt követi a fordítás, úgy, hogy a jelentés-összefüggések egy másik kultúra nyelvére átfordítva világosak és érthetõk legyenek. A kultúrantropológiai gondolkodás a megismerést helyszínét tekintve gyakorlatilag két részre bontja. Természetesen itt nem csupán a helyszínek különbözõségérõl van csak szó, amit Geertz (1988) az ott lenni és itt írni episztemológiai problémákat hordozó ellentétpárjába sûrít bele, hanem a megismerési módszerekhez való különbözõ viszonyulásmódokról is. Az antropológiában a megismerés igazi terepe a terep, de az adatok feldolgozása, rend-szerezése, elemzése és interpretálása, valamint az elmélet megalkotása, az absztrakció szintjére emelése, ugyancsak egyfajta megismerési folyamatként jelenik meg, amely elsõsorban a kutató saját tapasztalásteréhez idomul. Az antropológusok empirikus vagy elméleti beállítódásuktól függõen az émikusnak, ill. étikusnak nevezett megismerési módozatokat sokszor egymást kiegészítõ, sokszor azonban egymásnak ellentmondó, sõt egymás kizáró megismerési folyamatokként fogják fel (Pelto, 1970: 54 skk). Az antropológiai megismerés tárgyát Mannheim szóhasználatával élve, szellemi képzõdményekként is értelmezhetjük. A kutatási nézõpontok kettõségét, amely mint néhány sorral fentebb jeleztem, sok esetben a vízválasztó szerepét tölti be az antropológusok körében, Mannheim A szellemi képzõdmények ideológiai és szociológiai interpretációja címû tanulmányában elemzi. A szellemi, értelmi tartalom, attól függõen, hogy a fenomenológiai szubjektum milyen különbözõ beállítódásokkal közeledik hozzá, mindig különbözõképpen tárul fel. Egészen másként élünk át egy értelmi tartalmat, ha belülrõl értjük meg, és megint másként állunk ehhez az értelmi tartalomhoz, ha ideológiaként, azaz egy rajta kívül fekvõ lét felõl fogjuk fel. 4 Ez a problémamegfogalmazás gyakorlatilag ugyanazt implikálja, amit az émikusok és étikusok felvetési is. A szellemi képzõdmények belülrõl való megragadása és interpretációja alatt Mannheim azt érti, hogy a szubjektum (antropológiára átértelmezve: az antropológus) sajátosan feloldódik, benne él az értelmi tartalomban. A kívülrõl, a lét felõl történõ megragadás a rajta kívül található instanciák felõl történik. Ebben az írásában Mannheim utal a nézõpontok különbségébõl adódó fogalmi szintek eltérõ konstituálására is. 5 A terepmunka gyakorlatában létrejövõ megismerés és a késõbbi interpretáció problémáira is vonatkoztathatók Mannheim alábbi sorai: Eszme és ideológia különbsége (az e vizsgálódás során alapul vett jelentésben) tehát nem pusztán nézõpontok differenciációja, hanem ugyanazon szellemi tartalmakkal szemben megnyilatkozó, alapjukban véve azonban különbözõ vizsgálati módok vagy beállítódások eredménye. Ha egy elméleti kijelentést például egyszerû eszmeként, azaz belülrõl fogok fel, akkor ugyanazt teszem, mint amit a benne rejlõ tételezések elõírnak. Ha azonban ideológiának tartom, azaz kívülrõl vizsgálom, úgy mindenekelõtt felfüggesztem az egész tételezést, és valami mást teszek, mint ami elõzõleg elõ lett írva benne. 6 Az antropológia nyelvére lefordítva Mannheim sorait úgy lehet értelmezni, hogy ugyanazon szellemi tartalmak vizsgálata történhet émikusan (belülrõl), amikor az antropológus a megismerés érdekében a terep szabta feltételekhez igazodik (ha nem tenné, maga a megismerés válna lehetet- 4 A szellemi képzõdmények ideológiai és szociológiai interpretációja c. mûbõl vett idézeteket Kisbali László kéziratos magyar fordításából vettem át. 5 A fogalmi szintek különbözõségeit elemzi Bourdieu (1980) is a gyakorlati logika és a tudomány logikájának eltérései kapcsán. 6 Kisbali László fordítása. 7

8 BINDORFFER GYÖRGYI lenné), vagy étikusan (kívülrõl), azaz otthon, az íróasztalánál, amikor tulajdonképpen zárójelbe teszi közvetlen tereptapasztalatait, és az interpretálás, ill. fordítás során átértelmezi azokat. Feltétlenül említésre méltó, hogy Mannheim ebben az írásában már felveti azt a kérdést is, hogy a külsõ vizsgálat számára szükséges egy vonatkozási szint is. Marxot idézve Mannheim a polgári társadalmat nevezi meg. Az antropológiai gondolkodással ez úgy állítható párhuzamba, hogy az étikus megismerést végzõ kutató, mivel (már) nem a terepen dolgozik, attól teljesen elszakadva saját kultúrája hatása alatt, óhatatlanul ahhoz viszonyítva konstruálja meg a valóságot. 7 A megismerés folyamatának résztvevõi A megismerés antropológiai viszonyában a megfigyelni, ill. megismerni, megérteni kívánt objektumot szubjektumok alkotják. Velük szemben ugyancsak egy szubjektum, az antropológus áll. Mindketten kultúrájuktól függõ saját speciális tudással rendelkeznek. Az antropológus feladata a megfigyelési egység (személy, csoport stb.) megismerése, megértése, tehát egyfajta tudás felhalmozása, majd a megszerzett ismeretek interpretálása. Amikor Mannheim A kultúra és a kultúra megismerhetõségének szociológiai elmélete (Konjunktív és diszjunktív gondolkodás) c. mûvének A megismerés és a kultúra szociológiai elméletének kísérlete címet viselõ második részében azt írja, hogy minden megismerési aktus csak önállótlan része egy szubjektum és egy objektum közötti egzisztenciális viszonynak, egy olyan egzisztenciális viszonynak, amely esetrõl esetre másmilyen közösséget és mindenkor specifikus egységet teremt e kettõ között (1995:203, kiemelés az eredetiben), gyakorlatilag a bennszülött 8 és a kutató alapviszonyát írja le a terepen. Mert mirõl is van tulajdonképpen szó az antropológiai terepmunkában, amelynek véleményem szerint ma is fontos részét kell képeznie a résztvevõ megfigyelésnek? 9 Aktor és antropológus a terepen akárhonnan és akárhogyan nézzük is egy térben, egy idõben, s ebbõl következõen egy közös egzisztenciális viszonyrendszerben él. 10 A megismerési aktus azért önállótlan része az egzisztenciális viszonynak, mert nélküle (mármint az egzisztenciális viszony nélkül) egyszerûen nem jöhet létre. A megismerés az antropológus számára az aktorokkal közösen megosztott egzisztenciális létbe ágyazott. Antropológus és aktor viszonya azonban ebben a térben a megfigyelési szituációtól függõen mindig egy másfajta egységet, csoportalakzatot, közösséget hoz létre, s ez az egység a résztvevõkre csak rájuk jellemzõ módon meghatározott. A megismerés Mannheim szerint egyfajta kölcsönviszonyban konstituálódik, sõt, az egzisztenciális viszony teszi lehetõvé fogadja be a tárgyat a tudatba (1995: 203). Mannheim itt is utal arra, hogy az a tudatba való befogadás megismerésnek csak az egyik oldala; vagyis a megismerés nem 7 Az antropológus a terepen sem szabadulhat meg saját enkulturációja teljes tudáskészletétõl, de igyekezete, hogy magát saját kulturális viszonyaiból kiszakítsa, a terep kölcsönös egzisztenciális viszonyainak meghatározó karakterébõl következõen könnyebben megvalósítható. 8 Bennszülött alatt a természeti népek megfigyelési egységét szokás érteni. Dolgozatomban nem korlátozom Mannheim megfigyeléseinek alkalmazhatóságát a klasszikus antropológia bennszülöttjeire, ugyanis véleményem szerint Mannheim gondolatai a jelenkori kultúrakutatás antropológiai megközelítésére ugyanúgy vonatkoztathatóak. Bennszülött helyett ezért a továbbiakban inkább az aktor kifejezést használom. 9 A résztvevõ megfigyelés számomra sem egyedül a Malinowski nevével fémjelzett, s a hatvanas évek óta meglehetõsen nagy bár hullámzó erõsséggel fel-feltûnõ sokat és sokak által kritizált és megkérdõjelezett terepgyakorlat-módszereit jelenti. A magukat kognitív antropológusoknak nevezõktõl kezdve az interpretíveken át egészen a posztmodern antropológusokig számtalan szerzõ könyvtárnyi irodalmat írt össze a terepmunka ismeretelméleti státusáról. Szerintem a megismerésnek a résztvevõ megfigyelés szükséges, de semmiképpen sem elégséges feltétele. A megfigyelés csupán egy lehetséges, de más megismerési technikák kontrolljára (pl. interjú) szoruló, ebbõl következõen önmagában semmi esetre sem kielégítõ eszköz. 10 Azt természetesen más kérdés, hogy az antropológus mennyire merül alá ebben a közös egzisztenciális viszonyrendszerben, mennyire teszi magáévá a mikroantropológiai fókusz elvét (vö. Borsányi 1988). 8

9 MANNHEIM KÁROLY ÉS A KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIAI GONDOLKODÁS az elfogalmasításnál kezdõdik; [lásd étikus szakasz], ez csak egy kései, jobbára analitikus fázis egy olyan állapottal szemben, amikor a»megismerendõ«-nek már birtokában vagyunk (uo., kiemelés eredetiben). A kulturális antropológia dimenziójában értelmezve az elmondottakat, Mannheim a megismerés émikus módját, az egzisztenciális befogadást a tudatba mint a megismerés tágabb fogalmát, elõbbre helyezi a megismerés szûkebb étikus fogalmánál, ami szerinte csupán másodlagos valami. Az egzisztenciális viszony tehát olyan létviszony, amely az antropológus számára lehetõvé teszi, hogy részesedhessen bennszülött életvilágában:...már itt, még minden fogalmi megfogalmazás elõtt jelen van az ismeretnek egy meghatározott fajtája, egy közös tudás kettõnk között, amely a mi számunkra ellenõrizhetõen megragadható, jóllehet objektivációnak még nyoma sincs. Tudás ez, de nem mindenkinek, hanem csak nekünk kettõnknek szóló tudás... (1995:209). Ez az a tudás, amit az antropológusnak majd interpretálni kell a megismerés egy másik fázisában. Mannheim a kultúrák közötti kommunikációnak, illetve a kontextuális tudás megszerzésének fentebb kifejtett módját konjunktív megismerésnek, míg a következõ kommunikatív, univerzális szakaszt diszjunktív megismerésnek nevezi. A konjunktív megismerés Mannheim szerint ha megismerésem tárgya egy ember... a perspektivikus kép (lelki önvalójának felém fordított oldala) a közöttünk fennálló egzisztenciális viszony alapján átvihetõ az én tudásomból az övébe, amint megfordítva, õ is átadhatja nekem a rólam alkotott tudást (1995:210). A tudás a gondolkodás terméke. A gondolkodás léthez, a lét pedig az egzisztenciavilághoz kötött. Ez a tudáscsere a másik értelmének megragadását célozza meg. Ez az a (képzeletbeli) szituáció, amikor a bennszülött azt mondja az antropológusnak: taníts meg arra, hogy hogyan tanítsalak meg az én szemantikai struktúrámra. Az antropológusnak tehát képesnek kell lennie más szemével látni, s ehhez be kell lépnie (de semmi esetre sem szabad elsüllyednie) az aktorok szándék-, attitûd-, érték- és egzisztenciavilágába, vagyis gondolatuniverzumába, hogy az aktor számára jelentéssel bíró valóságot õ is birtokba vehesse. A belépés egyszerre jelent közelkerülést és távolságtartást. A megfelelõ pont megtalálása nagyon fontos, mert hogy ki hol helyezkedik el a gondolkodás léthezkötött társadalmi terében, az nem minden pontból látható. Abszolút megközelítés nem létezik. Az antropológus a terepen két egymástól független, de egymás befolyásoló nézetrendszer saját és az aktor nézetrendszere kereszttüzében áll. A megismerés az antropológus számára akkor valósul meg, ha az egymásba kapcsolódó gondolkodási struktúrák univerzuma, a szintézis létrejön. A megismerés azonban még nem jelent megértést. A megértés tehát a kontextuális tudás a közös egzisztenciatérben együtt élt és együtt megélt életgyakorlat során, illetve e gyakorlat jelentéseinek az aktorokkal közösen elvégzett értelmezésével és a fogalmak megalkotásával, az értelem-összefüggések tisztázásával jöhet csak létre. A folyamat kiteljesedésével a konjunktív megismerés érvényességi tartománya egyre tágul, s az antropológus számára ezzel párhuzamosan bõvül az a tapasztalástér, amit megoszthat az aktorokkal, tehát a megértés lehetõségei is növekszenek. Az antropológusnak azonban a tapasztalatközösségben való tájékozódáshoz, a közösség tagjainak fejében lévõ tudás megismeréséhez, és megértéshez, a közös fogalomalkotáshoz illetve jelentésértelmezéshez befogadottá kell válnia. Ezen kívül nélkülözhetetlen a közösség nyelvének ismerete, hiszen Éppen az élõbeszéd csodája, hogy mindig minden szót egyszeri összefüggésbe helyez, s a mondat sajátos totalitásának, de még inkább a közlést hordozó alaphullámzásnak, a ritmusnak és az asszociációfolyamnak az alapján képes minden szónak egyéni értelmet kölcsönözni (1995:217). A nyelvhasználat, a fogalomképzés nem csak az adott közösség, de a közösségbe befogadott antropológus számára is több, mint az egzisztenciális kapcsolatok egyszerû összessége. S ezt a többletet 9

10 BINDORFFER GYÖRGYI természetesen nem mennyiségileg, hanem minõségileg kell érteni, ugyanis az egzisztenciális kapcsolatok e minõségek alapján transzformálódnak közös tapasztalásuniverzummá. A nyelv és a fogalomalkotás segítségével a terepen jön létre az elsõ interpretáció, jelentésértelmezés. A terepen konstituálódik, s az aktorok és az antropológusok együttesen vesznek részt benne. 11 Ezt a megismerést azonban szigorúan meg kell különböztetni az antropológus terepmunka utáni interpretációs igyekezetétõl, a diszjunktív megismerés folyamatától. A konjunktív tapasztalat és a kultúrák különbözõsége A konjunktív megismerés fogalmai kultúrához kötöttek, s az a tapasztalásközösség, amelyben létrejönnek, tulajdonképpen a kultúraközösségként is definiálható. Egy adott kultúraközösségbe a megismerés és megértés szándékával belépõ antropológus csak ideiglenesen tartózkodik ott. Az antropológus egy másik kultúraközösség tagja, amelynek saját konjunktív tapasztalástere és nyelve van. Minden tapasztalás- vagy kulturális térben saját, elõírt pályái vannak a kötelezõ élményeknek, és e pályákon a közösségi élet valamennyi fontos eseménye ritualizálódik és mágikusan sztereotipizálódik... (1995: 228). Egy adott közösség kollektív képzetei tehát perspektivikusan, ugyanakkor sztereotipizáltan egy bizonyos tapasztalástérre vonatkoztatott konjunktív tapasztalatok lecsapódásai: csak azok számára ragadhatók meg, és ebben az értelemben csak azok számára érvényesek, akik egzisztenciálisan részesednek bennük (1995: 230). A tapasztalástér tehát idegen egy kívülálló számára. Így az antropológusnak, amikor terepre megy és belép egy másik kulturális világba, egy sajátos, csak a közösség tagjai számára létezõ összefüggésbe (1995: 228) kell behatolnia. Ez a világ a terepmunka ideje alatt, de még inkább a terepmunkát következõ feldolgozás során saját világa konkurenciájaként jelenik meg. A belépés pillanatában még az egymással szembeni gondolkodás állapota áll fenn. Ezt az állapotot kell az antropológusnak egymáshoz igazodással, kölcsönös reflexivitással, egymástól tanulással együtt-gondolkodássá alakítania. Mannheim a tudásszociológia pozitív szerepével kapcsolatban kifejti, hogy egyértelmû eredményekre csak akkor lehet jutni, ha ugyanabban az aspektusrendszerben a már adott fogalmi és kategoriális egységesség elsajátítása megtörtént, s csak ennek alapján lehetséges az egyértelmû megvitathatóság, s csak így lehet a két nézetszerkezetben különbözõképpen, de egyaránt helyesen látottakat a két látásmód szerkezeti eltérésibõl kiindulva megérteni... a különbözõ perspektivikus nézetek egymásra való átszámíthatóságának és lefordíthatóságának képletét keresve. 12 Tudásszociológia kulturális antropológia A tudásszociológiáról írott tanulmányában Mannheim kifejti a léthezkötöttség tényszerû-ségének tanát is, amely ugyancsak összeköthetõ kultúrantropológiai vonatkozásokkal. Ha a kognitív antropológia tételezéseibõl, az aktorok fejében lévõ tudás megismerésének szükségességébõl indulunk ki, akkor a tudásszociológiának fontos mondanivalója lehet egy antropológus számra is. Mannheim szerint a tudás és a tényleges gondolkodás léthezkötött. A gondolkodás léthezkötöttsége azokon a területeken mutatható ki, ahol a megismerés folyamata nem immanens fejlõdéstörvények szerint bontakozik ki, nem kizárólag a dolog, és merõben logikai lehetõségek irányítják, nem valamiféle belsõ szellemi dialektika hajtja, hanem a gondolkodást elméleten kívüli tényezõk határozzák meg. Ezeket a tényezõket nevezi Mannheim léttényezõknek. A tudástartalmakat meghatároz- 11 A közös jelentésértelmezés, a valóság konstruálásának ezt a jelentésértelmezõ és szimbólumképzõ folyamatát, illetve ennek a folyamatnak a mikéntjét helyezi a középpontba az interpretív antropológia (vö. Geertz 1994; 2000). 12 Az idézet Mannheim Tudásszociológia c. munkájának kéziratos fordításából való (55 56). A fordítás Wessely Anna munkája. 10

11 MANNHEIM KÁROLY ÉS A KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIAI GONDOLKODÁS zák a léttényezõk, belejátszanak a tartalomba és a formába, a mondandóba és a megfogalmazásmódba is, és döntõen meghatározzák valamely tapasztalat és megfigyelés-összefüggés teljesítõképességét, vizsgálati mélységet, egyszóval mindent, amit valamilyen megismerés nézetstruktúrájának fogunk nevezi. 13 Ez azt jelenti, hogy az aspektusrendszer kulturálisan meghatározott, eredetét tekintve tehát a csoport kollektív akaratrendszerében gyökerezik, s az egyén csak részesedik ebben a már elõzõleg adott aspektusszerkezetben. Ez a kollektív akaratrendszer hordozza a mítoszokat, a rítusokat, a csoportra jellemzõ étoszt, továbbá azt a társadalmi hátteret, ami mint láthatatlan irányító erõ áll a megismerés mögött; továbbá mindazt, amit különbözõ világértelmezési módoknak nevezhetünk. A kulturális antropológus számára a terepen mint azt már említettem ellentétes beállítottságú gondolati törekvések birkóznak a világ mindenkori értelmezéséért. A szembenállás kulcsa a különbözõ várakozásokban, akarásokban és eredendõ tapasztalati késztetésekben lelhetõ fel. 14 Ezek az eltérõ, egymással szembenálló tapasztalati késztetések az õket átfogó általánosabb csoportakarások közegébe ágyazódnak. A kultúrák közötti szembenállás feloldásának kulcsa pedig az antropológus számára a megismerni kívánt kultúrában alkalmazott fogalmak és jelentésének elemezésében, a kategoriális apparátus felépítettségének, az uralkodó gondolati modellek, és absztrakció fokának megértésében rejlik. Mannheim szerint a fogalomkincs révén férhetünk hozzá a lehetõ legközelebbi módon a csoport nézetszerkezetéhez. Az aktorok tudás- és nézetszerkezetének megismerése, vagy a közös fogalom és jelentésértelmezés esetében is elõfordulhat azonban, hogy az antropológus félreérti az adott kultúrát. Mannheim szerint következetes visszakérdezéssel az alapvetõ eltérésig hatolva föl kell tárni a félreértés, az egymás mellett való elbeszélés okát. Ehhez feltétlenül arra van szükség, hogy az antropológus kibontsa mindazokat az eltérõ elõ-feltevéseket, melyek a saját, és a megismerni kívánt aspektusszerkezetben az eltérõ léthelyzetek konzekvenciáiban rejlenek. A tudásszociológus írja Mannheim, a másikat megérteni törekedve elõbb annak látásmódját próbálja rögzíteni, és azt álláspontja függvényeként megragadni. 15 Akár tudásszociológusnak, akár kultúrantropológusnak nevezi magát a kutató, mindkettejüknek a dolgok mögé kell tekinteniük annak érdekében, hogy az aktorok gondolkodási alapzatának egészét feltárhassák. Megértés, értelmezés a terepen ott lenni A közösségi tér, amelyet különbözõ aspektusokból vizsgálva nevezhetünk közös egzisztenciális térnek, tapasztalástérnek, a közösség kulturális terének, az a lényege foglalja össze Mannheim a Kultúra és a kultúra megismerhetõségének szociológiai elméletében, hogy a legkülönbözõbb fajta szellemi képzõdmények töltik ki (1995:273). A szubjektivitásokkal szemben ezek a képzõdmények két szinten is rendelkeznek objektivitással; egyszer reflexióelõttes szellemi szándékoltságukban, aktualizálásuk során (ezt nevezik úgy is, a képzõdményekben élni ), másodszor pedig akkor, amikor elméletileg-reflexíven irányulunk rájuk (uo.). Az antropológiai terepen mind a megismerés, mind a megértés érdekében az antropológusnak részesévé kell válnia a képzõdményekben élésnek és a reflexivitásnak is. Az antropológus számára adottak az aktorok által reprezentált mögöttes kulturális tartalmak (saját életvilágukra vonatkozó 13 Kézirat Kézirat Kézirat

12 BINDORFFER GYÖRGYI képzetek, fogalmak, kategóriák, jelentések, értékek, attitûdök, egyszóval tudásuk), amit az aktorokkal közös és együttes értelmezés segítségével érthet csak meg. Mannheim közelítése a kétszintû objektivitással a kognitív és az interpretív antropológia ellentétét segít feloldani. 16 A kulcsszó a reflexív ráirányulás. A kognitív antropológia szerint a kultúra nem más, mint az emberek fejében rejlõ tudás, ami lehetõvé teszi, hogy az egyének a csoport számára értelemmel bíró módon viselkedjenek. Ez a tudás az aktorok számára gyakran nem tudatos. Ezt a mannheim-i képzõdményekben-élés -nek nevezhetjük. Az interpretív antropológia az aktorok fejében lévõ tudás helyett a jelentést, a szimbólumot, illetve a létértelmezési gyakorlatot tartja a kultúra természetes értelmének, s elveti az objektív és szubjektív valóság megkülönböztetését. Ezzel a kultúrafelfogással önmagával nem is lenne semmi baj, ha az interpretívek nem feledkeznének meg arról, hogy az aktorok fejében lévõ, a gondolkodás eredményeként létrejövõ tudás az, amire jelentéskonstrukciók során a reflektálnak, azaz amikor jelentéseket, fogalmakat konstruálnak, saját tudásukat értelmezik. Ez a folyamat az, amit Mannheimmel szólva reflexív ráirányulásnak nevezhetünk, ami a szubjektum részérõl egy másik szintû objektivációs folyamat. 17 A tartalmi, minõségi értelem-megismerés lényegénél fogva a tapasztalat-összefüggésben konjunktíve mindig meghatározott. Minden konjunktív megismerés a közös egzisztencia-, illetve tapasztalástérben történik, s magában hordozza a gondolkodás-akarás és tapasztalni akarás bizonyos tendenciáit, melynek objektív lecsapódásai a fogalmi szintben, tehát egyfajta tudásban találhatók meg. Megértés, értelmezés itt lenni avagy a diszjunktív megismerés Ha az antropológiai terepmunka sikeres, és az antropológus eredményesen behatolt egy másik világ élet-összefüggéseibe, akkor kitartó munkával eljuthatott a konjunktív tapasztalástér sajátos kollektív képzeteiben való részvételig. A részvételt, a befogadottságot kihasználva megértheti, s még a helyszínen az aktorokkal együtt értelmezheti a konjunktíve megszerzett tudást. Minden kutató legfõbb igyekezete, hogy tapasztalatait rendezve és értelmezve azokat átadhassa. Ebben az itt írni szituációban amit nevezhetünk étikusnak, diszjunktívnak, vagy tudományosan logikusnak, amikor a kutató az absztrakció szintjére akar emelkedni, ahol elõre definiált, szisztematice idõ-feletti fogalmakkal folyik a kutatás, akkor ugyan még mindig sokat mondhat a társadalmi életrõl mint olyanról, azonban lemond a szellemi tartalmak konkrét gazdaságának megragadásáról, a... belülrõl látásról... (1995:274). Mannheim a diszjunktív gondolkodást, tehát az íróasztal melletti értelmezést meglehetõsen problematikusnak tartja. Ez a kérdés a kulturális antropológiában is a legfõbb problémák egyike. Hogyan, mit módon történjen a fordítás? Hogyan érhetõ el, hogy az olvasó számára a terep, az aktor ne úgy jelenjen meg, ahogy az antropológus látta, hanem ahogy az ott tényelegesen van? Úgy véli, valami különleges képességgel kell bírnia az interpretálónak, hogy a tapasztalástér élmény-összefüggéseibõl kiemelt képzõdményeket a maguk jelentésteliségében legyen képes megragadni. Megoldásként azt javasolja, hogy a megértés két formáját, az egzisztenciára vonatkozó (lelki) és a 16 Itt csupán utalok a megoldás lehetõségére. A probléma kifejtése ui. egy külön tanulmányt igényelne. 17 Aktor és az antropológus egyaránt szubjektum az interpretívek antropológiai terepén, akik együtt konstruálják meg az éppen aktuális és érvényes valóságot. Utalnék itt továbbá a gyakorlati értelem és gyakorlati logika összefüggéseire (Bourdieu 1987). Bourdieu logikáját követve azt mondhatjuk, hogy az aktor reflexitása, helyzetértelmezése, illetve, a helyzet jelentésének elõállítása kizárja az elméleti logikát, csak a gyakorlati logikának engedelmeskedik, s a terepen az antropológusnak éppen a közös tapasztalástérben való együttélés szükségességébõl szintén alá kell vetnie magát a gyakorlati logikának. 12

KERETEK ÉS SZIMBÓLUMOK KÖZÖTT: A GÖRÖGSÉG MEGÉLÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI LEHETÕSÉGEI ÉS SAJÁTOSSÁGAI

KERETEK ÉS SZIMBÓLUMOK KÖZÖTT: A GÖRÖGSÉG MEGÉLÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI LEHETÕSÉGEI ÉS SAJÁTOSSÁGAI KERETEK ÉS SZIMBÓLUMOK KÖZÖTT: A GÖRÖGSÉG MEGÉLÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI LEHETÕSÉGEI ÉS SAJÁTOSSÁGAI SZAKDOLGOZAT Hajdú Gabriella Kulturális Antropológia szak Témavezetõ: Dr. A. Gergely András 2001 TARTALOM

Részletesebben

I. fejezet. A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai. (Bencze Mátyás)

I. fejezet. A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai. (Bencze Mátyás) I. fejezet A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai (Bencze Mátyás) 1. A jogszociológia célja 2000. március 1. napján hatályba lépett a magyar Büntető Törvénykönyv azon módosítása, amelyik szigorúbb

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program

Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program Helyi vallás a moldvai Magyarfaluban Néprajzi vizsgálat Készítette: Iancu Laura Témavezető: Prof.

Részletesebben

HORÁNYI ÖZSÉB (SZERK.) A kommunikáció mint participáció

HORÁNYI ÖZSÉB (SZERK.) A kommunikáció mint participáció HORÁNYI ÖZSÉB (SZERK.) A kommunikáció mint participáció 1 TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓ SOROZATSZERKESZTŐK BÁTORI ZSOLT HAMP GÁBOR HORÁNYI ÖZSÉB A SOROZAT KÖVETKEZŐ KÖTETE Korpics Márta P. Szilczl Dóra (szerk.)

Részletesebben

Csizmadia Ervin. (tudományos fõmunkatárs, MTA PTI)

Csizmadia Ervin. (tudományos fõmunkatárs, MTA PTI) A POLITIKAI ELEMZÉS MIBENLÉTE Csizmadia Ervin (tudományos fõmunkatárs, MTA PTI) összefoglaló A szerzõ a dolgozatban igyekszik megragadni a politikai elemzés mûfajelméleti sajátosságait. Pusztán ezzel a

Részletesebben

Hová lett a református öntudat?

Hová lett a református öntudat? P é c s i T u d o m á n y e g y e t e m B ö l c s é s z e t t u d o m á n yi K a r Nyelvtudományi Doktori Iskola Kommunikáció Doktori Program Nagy Károly Zsolt Hová lett a református öntudat? A magyar

Részletesebben

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004 1 2. AZ MTA POLITIKATUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA ÉS AZ MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE FOLYÓIRATA, XIII.

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004 1 2. AZ MTA POLITIKATUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA ÉS AZ MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE FOLYÓIRATA, XIII. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004 AZ MTA POLITIKATUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA ÉS AZ MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE FOLYÓIRATA, XIII. ÉVFOLYAM 1 2. SZÁM XIII. ÉVFOLYAM / 2004. 1 2. SZÁM A szerkesztõség címe: 1014

Részletesebben

Kritika és interpretáció. Válasz Zuh Deodáthnak *

Kritika és interpretáció. Válasz Zuh Deodáthnak * Lengyel Zsuzsanna Mariann Kritika és interpretáció. Válasz Zuh Deodáthnak * [A]z [ ] állítások valamiféle dialektikai küzdőteret tárnak elénk, ahol mindig az a fél kerekedik felül, amelyik engedélyt kap

Részletesebben

Bede Nóra. Szociális konstruktumok a segítő szakmában 1

Bede Nóra. Szociális konstruktumok a segítő szakmában 1 Bede Nóra Szociális konstruktumok a segítő szakmában 1 Szerencsés tény, hogy az elmúlt években mind többen és mind gyakrabban foglalkoznak elméleti és gyakorlati szempontból a gyermekvédelmi tapasztalatokkal.

Részletesebben

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei Buda Béla A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei 1 Dr. Buda Béla Elsõ kiadás: 1974 Második kiadás: 1979 Harmadik, bõvített kiadás: 1986 Jelen kötet a harmadik, bõvített kiadás változatlan utányomása

Részletesebben

Nyelvfilozófiai inspirációk és pszichológia

Nyelvfilozófiai inspirációk és pszichológia Világosság 2008/6. Hermeneutika és nyelvfilozófia Ilyash György Nyelvfilozófiai inspirációk és pszichológia Az ember szellemi felsőbbrendűsége szinte kizárólag a nyelvhasználat következménye. (Polányi

Részletesebben

Ú mint új muzeológia. A hétköznapokban szeretünk mindent, ami új. A hétköznapokban utálunk mindent, ami új. FRAZON ZSÓFIA

Ú mint új muzeológia. A hétköznapokban szeretünk mindent, ami új. A hétköznapokban utálunk mindent, ami új. FRAZON ZSÓFIA Ú mint új muzeológia FRAZON ZSÓFIA A hétköznapokban szeretünk mindent, ami új. A hétköznapokban utálunk mindent, ami új. A legfurcsább az, hogy mindkét mondat igaz. Amikor használati tárgyainkról gondolkodunk,

Részletesebben

B. Erdõs Márta. A nyelvben élõ kapcsolat

B. Erdõs Márta. A nyelvben élõ kapcsolat B. Erdõs Márta A nyelvben élõ kapcsolat KOMMUNIKÁCIÓKUTATÁS A sorozat megjelent kötetei: Hamp Gábor: Kölcsönös tudás Havasréti József: Alternatív regiszterek B. Erdõs Márta A NYELVBEN ÉLÕ KAPCSOLAT Egy

Részletesebben

Az elmúlt negyed század hazai neveléstudomány fejleményeinek hatása a pedagógusképzésre

Az elmúlt negyed század hazai neveléstudomány fejleményeinek hatása a pedagógusképzésre PANNON EGYETEM Nyelvtudományi és neveléstudományi Doktori Iskola FISCHER ALAJOS Az elmúlt negyed század hazai neveléstudomány fejleményeinek hatása a pedagógusképzésre PhD értekezés Képzési forma: egyéni

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Török Emőke A munka. Szociológiai jelentések, társadalmi változások Doktori (PhD) értekezés Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskola Témavezető: Dr. Somlai Péter

Részletesebben

Székely László A relativitáselmélet a hermeneutikai filozófia kontextusában *

Székely László A relativitáselmélet a hermeneutikai filozófia kontextusában * Székely László A relativitáselmélet a hermeneutikai filozófia kontextusában * "Nem megyünk itt bele az időmérés relativitáselméleti problémájába. E mérés ontológiai fundamentumainak a megvilágítása már

Részletesebben

RÖVID ETNOREGIONÁLIS ELEMZÉSEK

RÖVID ETNOREGIONÁLIS ELEMZÉSEK MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE ETNOREGIONÁLIS KUTATÓKÖZPONT MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont Munkafüzetek 5. RÖVID ETNOREGIONÁLIS ELEMZÉSEK Etnikai, antropológiai, politológiai tanulmányok Válogatta,

Részletesebben

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola. A keret mítosza. Thesszé a szubverzív tudásról. DLA értekezés. KissPál Szabolcs Budapest, 2007

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola. A keret mítosza. Thesszé a szubverzív tudásról. DLA értekezés. KissPál Szabolcs Budapest, 2007 Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola A keret mítosza Thesszé a szubverzív tudásról DLA értekezés KissPál Szabolcs Budapest, 2007 Témavezető: Peternák Miklós CSc tanszékvezető egyetemi tanár, Intermédia

Részletesebben

Ész, trónfosztás, demokrácia

Ész, trónfosztás, demokrácia Ész, trónfosztás, demokrácia Lukács György újraértelmezése Reinterpreting of Georg Lukács A sorozat szerkesztõi Editors Boros János (Pécs) Heller Ágnes (New York, Budapest) Vajda Mihály (Budapest, Debrecen)

Részletesebben

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei Buda Béla A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei TARTALOM Előszó Előszó a harmadik kiadáshoz A második kiadás elé Az első kiadás előszava I. Problématörténeti áttekintés 1. A közvetlen emberi

Részletesebben

A vallás szimbolikus struktúrája

A vallás szimbolikus struktúrája 1 Kovács Lajos, 2011 A vallás szimbolikus struktúrája A modern teológiai (és vallástudományi) gondolkodás szerint számos okunk van arra, hogy a teológiai kijelentéseket ne szó szerint értelmezzük, hogy

Részletesebben

Az általános muzeológia kézikönyve Metamuzeológia, történeti muzeológia, elméleti muzeológia

Az általános muzeológia kézikönyve Metamuzeológia, történeti muzeológia, elméleti muzeológia Friedrich Waidacher Az általános muzeológia kézikönyve Metamuzeológia, történeti muzeológia, elméleti muzeológia ELTE BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest, 2011. Friedrich Waidacher: Az általános muzeológia

Részletesebben

Gyakorlati racionalitás és akaratgyengeség

Gyakorlati racionalitás és akaratgyengeség HUORANSZKI FERENC Gyakorlati racionalitás és akaratgyengeség I. A RACIONÁLIS ÁLLAT Egy mindenki által jól ismert bár, mint látni fogjuk, sok szempontból vitatható meghatározás szerint az ember racionális

Részletesebben

A gyermekvédelmi probléma mint társadalmi konstrukció

A gyermekvédelmi probléma mint társadalmi konstrukció SZÖLLÕSI GÁBOR A gyermekvédelmi probléma mint társadalmi konstrukció Paradox módon a magyar gyermekvédelem egyik legkevésbé tisztázott kérdése az, hogy milyen helyzetek tartoznak a gyermekvédelemre. Igaz,

Részletesebben

JAMES A. ANDERSON. A kommunikációelmélet ismeretelméleti alapjai

JAMES A. ANDERSON. A kommunikációelmélet ismeretelméleti alapjai JAMES A. ANDERSON A kommunikációelmélet ismeretelméleti alapjai TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓ SOROZATSZERKESZTŐK BÁTORI ZSOLT HAMP GÁBOR HORÁNYI ÖZSÉB A SOROZAT KÖVETKEZŐ KÖTETE Loet Leyderdorff A kommunikáció

Részletesebben

Metaforák és szimbólumok: C. G. Jung szimbólumértelmezése és

Metaforák és szimbólumok: C. G. Jung szimbólumértelmezése és Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Szabó Réka Metaforák és szimbólumok: C. G. Jung szimbólumértelmezése és a fogalmi metaforák elméletének összevetése Nyelvtudományi

Részletesebben

TUDOMÁNY ÉS KÖZPOLITIKA

TUDOMÁNY ÉS KÖZPOLITIKA Vitazáró Szabó Márton (professor emeritus, az MTA PTI külső munkatársa, az ELTE, a BCE és az NKE óraadó tanára) A Politikatudományi Szemle 2012. évi 3. számában megjelent tanulmányom a közpolitika gyakorlatának

Részletesebben

Társadalmi kommunikáció I.

Társadalmi kommunikáció I. KOMMUNIKÁCIÓ Társadalmi kommunikáció I. A sorozat következő kötete: Loet Leydesdorff: A kommunikáció szociológiai elmélete Karl Erik Rosengren KOMMUNIKÁCIÓ TYPOTEX Budapest, 2004 Társadalmi kommunikáció

Részletesebben

A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok vezetői körében

A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok vezetői körében SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola A Doktori Iskola vezetője: Dr. Szűcs István Témavezető: Dr. Nemes Ferenc A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok

Részletesebben

ABÁDI NAGY ZOLTÁN BÓKAY ANTAL CSÚRI KÁROLY KOVÁCS ÁRPÁD (ELNÖK) PÁL JÓZSEF SZEGEDY-MASZÁK MIHÁLY VIZKELETY ANDRÁS

ABÁDI NAGY ZOLTÁN BÓKAY ANTAL CSÚRI KÁROLY KOVÁCS ÁRPÁD (ELNÖK) PÁL JÓZSEF SZEGEDY-MASZÁK MIHÁLY VIZKELETY ANDRÁS 2011/4. Szerkesztôbizottság ABÁDI NAGY ZOLTÁN BÓKAY ANTAL CSÚRI KÁROLY KOVÁCS ÁRPÁD (ELNÖK) PÁL JÓZSEF SZEGEDY-MASZÁK MIHÁLY VIZKELETY ANDRÁS Szerkesztôség Bényei Tamás Bókay Antal Hárs Endre S. Horváth

Részletesebben