PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ. evilág - digitális tartalom és kultúra (hazai kulturális javak a digitális világban)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ. evilág - digitális tartalom és kultúra (hazai kulturális javak a digitális világban)"

Átírás

1 PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által meghirdetett evilág - digitális tartalom és kultúra (hazai kulturális javak a digitális világban) című pályázat Határon túli magyar kultúra digitalizálása programjához IHM ITP-2/C Budapest, október 29.

2 Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium pályázatot hirdetett evilág digitális tartalom és kultúra (hazai kulturális javak a digitális világban) (kódszám: IHM-ITP-2) címmel, melyen belül öt program indul: A. a digitális kultúra program (pályázati program kódja IHM-ITP-2/A), B. a digitális kultúra térnyerésének támogatása (pályázati program kódja IHM-ITP-2/B), C. a határon túli magyar kultúra digitalizálása program (pályázati program kódja IHM- ITP-2/C), D. a nemzeti és etnikai kisebbségek program (pályázati program kódja IHM-ITP-2/D) E. a tartalomfejlesztés a fogyatékossággal élő személyek életminőségének javításáért (pályázati program kódja IHM-ITP-2/E). A felhívás C programjához tartozó szövege a következő: evilág - digitális tartalom és kultúra (hazai kulturális javak a digitális világban)" (kódszám: IHM-ITP-2) A támogatás célja, hogy elősegítse nemzeti kulturális értékeink megörökítését, az elektronikus világban történő megjelenítését. Célja továbbá a határon túli magyarság kulturális támogatása és a hazai nemzeti kisebbségek kultúramegőrzésének elősegítése az EU integráció jegyében. A pályázati cél megvalósítására 1 milliárd forint (A, B C, D, E együtt) áll rendelkezésre. Pályázni lehet: Határon túli magyar kultúra digitalizálása program IHM-ITP-2/C: Magyarországon bejegyzett civil, valamint non-profit szervezetek pályázhatnak, amelyek vállalják a határon túli magyar kulturális értékek digitális feldolgozását és elektronikus vagy nyomdai úton történő közzétételét, terjesztését. A pályázaton elnyerhető támogatás maximális összege 8 millió forint. Az elkészült anyagot az Útmutatóban megadottak szerint kell közzétenni, terjeszteni, illetve (internetes) kiállításon bemutatni. A pályázási időszak (a részletes feltételek közzétételével) október 29-én indul. A pályázat beadási határideje: november 22. a Pályázati Felhívás, (a pályázat feltételeinek tömör ismertetése), a Pályázati Útmutató (a pályázat lényeges szabályainak magyarázata, a pályaműben kötelezően előírt tartalmi elemek ismertetése, és a pályázókat segítő egyéb tájékoztatás), a Pályázati Adatlap, a Nyilatkozatok, és támogatási szerződés. A támogatási szerződés a regisztrációs programból tölthető le. A pályázat kiírásának és lebonyolításának jogszabályi alapjai: a.) a.) a évi CXXIII. törvény a Magyar Köztársaság és évi költségvetéséről; b.) b.) az informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvencia-gazdálkodási célelőirányzat

3 felhasználásának és kezelésnek szabályairól szóló 11/2002. (IV.24.) MeHVM rendelet; c.) c.) 18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet a kulturális szakértők működésének engedélyezéséről és a szakértői névjegyzékek vezetéséről; d.) d.) évi XXXVIII. törvény az államháztartásról; e.) e.) 60/1998.(III.27.) Korm. rend. a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról; f.) f.) évi LXXVI törvény a szerzői jogról; g.) g.) a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló 2231/2002. (VIII.02.) Korm. határozat, h.) h.) a költségvetési pénzeszközök felhasználásnak ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI.21.) Korm. határozat. Érvényesnek csak az a pályázat tekinthető, amely az itt felsorolt jogszabályokban, a sajtóban megjelent pályázati felhívásban, valamint a jelen pályázati tájékoztatóban foglalt előírásoknak megfelel. Pályázni lehet: a magyar szerzői jog szempontjából jogtiszta, határon túli kulturális értékek, a határon túli magyar kulturális örökség megismertetését és bemutatását szolgáló tartalom digitális feldolgozására és elektronikus vagy nyomdai úton történő közzétételére, terjesztésére, internetes kiállításon való megjelenítésére. A pályázóknak vállalniuk kell: a támogatásból készült, elektronikusan feldolgozott (digitalizált) tartalmak közzétételét és legalább egy éven át történő ingyenes hozzáférhetővé tételét befogadó intézmény portálján (honlapján) és ha van, saját honlapukon a felhasználói statisztikák, regisztrációs adatbázisok rendszeres gyűjtését és átadását az IHM által megnevezett szervezet számára kutatási célból; a feldolgozott (digitalizált) tartalmak saját költségén történő bemutatását az IHM vagy megbízottja által rendezett digitális kiállításokon a támogatási szerződés lejártát követő két éven keresztül; a feldolgozott tartalmak elektronikus kiadvány formájában (CD/DVD) történő ingyenes átadását az OSZK részére 6 és a feldolgozott téma tematikus és/vagy szakmúzeuma(i) részére egy-egy példányban; valamint azok archiválását és megőrzését, hogy a nemzeti digitális kultúra részévé válhassanak. A digitálisan feldolgozott tartalmak nyomdai úton történő megjelentetéséhez támogatás csak abban az esetben számolható el a támogatási összeg 10%-áig, ha a nyertes pályázó vállalja, hogy az elektronikus formában az OSZK és a tematikus/szakmúzeumok részére átadott kiadványon túl, a nyomdai úton előállított kiadványokból az előírt kötelespéldányokat a 60/1998.(III.27.) Kormány rendeletben foglaltak szerint leadja; további 300 példányt térítésmentesen szétoszt az IHM NKÖM által összeállított listán szereplő intézmények, non-profit szervezetek részére.

4

5 Pályázati útmutató Ki pályázhat? Pályázatot nyújthatnak be a Magyarországon január 1-én már bejegyzett civil szervezetek, non-profit szervezetek, amelyek legalább egy, a kulturális szakértői névjegyzékekben szereplő szakértő ajánlásával rendelkeznek. Nem nyújtható támogatás a pályázónak, ha: csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy megszűnésre irányuló egyéb eljárás alatt áll; a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül a költségvetés alrendszereiből, illetőleg a 11/2001.(IV.24.) MeHVM rendelettel szabályozott célelőirányzatból bármely időpontban juttatott támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségének nem, vagy csak részben tett eleget; 60 napot meghaladó, lejárt esedékességű adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság annak megfizetésére fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett; a pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetési kötelezettsége keletkezett; a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; tagja vagy képviselője a pályázat bírálóbizottságának tagja; Mire lehet pályázni, s milyen feltételekkel? A pályázattal elnyerhető támogatás: formája: vissza nem térítendő támogatás; a részprogram keretében a megpályázható támogatási összegek 3 millió Ft (minimum szint), 5 millió Ft (közepes szint) vagy 8 millió Ft (maximum szint), ettől eltérő összeg nem pályázható. A megpályázott szinthez meg kell adni a támogatás tervezett felhasználását, a tervezett beruházási hányadot (amely legalább a támogatási összeg 50%-a), azt, hogy elsősorban milyen típusú eszközök beszerzésének, illetve szolgáltatások igénybevételének támogatását igényli, s a megpályázott támogatás elnyerése esetén milyen eredmény elérését vállalja. Egy időben több (akár mind a három) szintre lehet pályázni, mindegyikhez külön megadva a támogatás felhasználásának tervezett módját és a vállalt eredményt. A fenti keretösszegektől eltérő összegű támogatás nem ítélhető meg. Az értékeléskor a rendelkezésre álló keret, a benyújtott pályázatok összevetésekor a Támogató dönti el, mely pályázatokat, azon belül melyik megpályázott támogatási szintet fogadja el. Amennyiben a pályázó támogatásban részesül, a támogatási szerződés a megpályázott szintek közül a Támogató által elfogadottra jön létre. A szerződés a nyertes értesítés (tértivevényes levél) átvételével jön létre. Az értesítés után a levélben közöltek szerint (az ott megadott ütemezésben) az eszközrendelések már feladhatók. Az eszközbeszerzéseket az IHM által szervezett katalógusból kell végrehajtani. Az

6 eszközbeszerzéseket megelőlegezni nem kell, mivel un. engedményezéses konstrukcióban (a nyertes pályázó meghatalmazása alapján) az IHM közvetlen a szállítónak fizet. A támogatásból megvásárolhatók Digitalizálás és megjelenítés Digitális kamera Asztali számítógép Letapogató (szkenner) Hordozható számítógép Nyomtató Projektor Speciális monitorok Képfeldolgozó programok Honlapszerkesztő programok Nyilvántartás és szolgáltatás Szerver számítógép Adatbázis kezelő szoftver Helyi hálózat építés Internet-szolgáltató programok Az elnyert támogatás beruházáson felüli része fordítható a vállalás teljesítéséhez közvetlenül kapcsolódó tartalomvásárlás, szerzői jogdíjak, szakértői díjak, a digitalizálással és elektronikus feldolgozással, az elektronikus közzététellel kapcsolatos alvállalkozói költségek, nyomdai költségek, a szükséges kellékanyagok költsége (dologi kiadások) fedezésére. Munkabér és rezsiköltség nem számolható el! A pályázó vállalhat önrészt is, melynek költségeivel el kell számolnia. Kizárólag a vállalás teljesítéséhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások, illetve nyomdai közzététel költségei ismerhetők el önrészként, beruházási költség nem. Nyomdai közzététel költségei csak a támogatás összegének 10%-ig számolhatók el A pályázó szerzői joggal kapcsolatos kötelezettségei: A támogatás elnyerése esetén a pályázó szavatosságot vállal azért, hogy a digitalizálásra kerülő kulturális értékek szerzői jogi védelmi ideje már letelt, vagy a szerzői jogokkal kapcsolatos kérdések egyértelműen rendezettek, és pályázó a szerzői jogok sérelme nélkül jogosult azok pályázati feltételeknek megfelelő felhasználására. Ennek megfelelően a pályázó a Tájékoztató részét képző Nyilatkozat (II) kitöltésével és aláírásával kijelenti, hogy a pályázatra benyújtott "anyag" nem áll szerzői vagy kapcsolódó jogi védelem alatt, vagy ha szerzői vagy kapcsolódó jogi védelem alatt áll, a kizárólagos jogosult maga a pályázó, aki szavatol azért, hogy a pályázat alapján átengedett felhasználási jog gyakorlását harmadik személy joga nem akadályozza, vagy korlátozza, ha szerzői vagy kapcsolódó jogi védelem alatt áll, a jogosulttól a pályázó megszerezte mindazokat a jogokat, amelyek alapján szavatolja, hogy a pályázat

7 alapján átengedett felhasználási jog gyakorlását harmadik személy joga nem akadályozza, vagy korlátozza. A nyertes pályázó a támogatásból készült művön a melléklet (II) szerinti jognyilatkozatát köteles feltüntetni. A pályázat keretében létrejött alkotásra a támogatási összeg ellenében az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, vagy jogutódja határidő nélküli, nem kizárólagos, az interneten, vagy más nyílt hálózatban megvalósuló lehívásra, hozzáférhetővé tételre, továbbá tartós és átmeneti, digitális tárolásra is jogot szerez, továbbá e jogot harmadik személynek átengedheti. Amennyiben a támogatási összegből vagy annak egy részéből szerzői jogi védelem alá tartozó alkotás (1999. évi LXXV. törvény 1. (2)-(8) bek., 7., stb.) kerül beszerzésre, felhasználásra, illetve jön létre, úgy harmadik személy által történő alkotás esetén a pályázónak a mű teljes védelmi idejére szóló szerzői vagyoni jogaival, vagy kizárólagos harmadik személy(ek)nek átengedhető felhasználási jogaival kell rendelkeznie. Mind a megelőző esetben, mind pedig ilyen alkotás pályázó által történő létrehozása esetén a pályázó külön térítés nélkül jelen szerződés aláírásával biztosítja a létrejött / felhasznált szerzői jogi védelem alatt álló alkotás Minisztérium által, saját feladatkörében külön térítés nélkül történő felhasználását. A Minisztériumot megillető, a támogatási összeggel ellentételezett felhasználási jog nem kizárólagos, azonban a mű(vek) teljes védelmi idejére szóló. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerzői jogokkal kapcsolatos azon jognyilatkozatát, mely biztosítja a szerzői jogi védelem alá eső adattartalom, illetve alkotás pályázati cél szerinti szabad felhasználhatóságát mind a pályázó, mind pedig a Minisztérium részére, továbbá a teljes körű jogszavatosság vállalását arra vonatkozóan, hogy a szerzőtől a pályázat által érintett, szerzői jogi védelem alá tartozó alkotások pályázati céloknak megfelelő hasznosítására vonatkozó, harmadik személyek így a Minisztérium részére is átengedhető felhasználási jogaival rendelkezik és sem a szerzőnek, sem harmadik személyeknek nincs olyan joga, mely a mű(vek) pályázati cél szerinti felhasználását beleértve a Minisztérium által saját feladatkörben a támogatási összeg fejében történő felhasználást is bármi módon akadályozná vagy korlátozná Mi a finanszírozás módja? Az elnyert támogatás fordítható beruházásra, szolgáltatásvásárlásra, és dologi kiadások fedezésére. Eszközöket (berendezéseket és szoftvereket) vásárolni (beruházni) kizárólag az IHM által meghirdetett feltételekkel nyilvánosan bekért ajánlatokból összeállított, és ebből a célból az interneten közétett katalógusból lehet. A nyertes pályázók a vállalt feladat elkészítéséhez szükséges eszközöket a támogatási szerződés létrejötte után azonnal beszerezhetik. A beszerzések ellenértékét az IHM az elnyert támogatás mértékéig közvetlenül a szállítóknak fizeti. A katalógus elérhetőségéről, a vásárlás és az elszámolás (kifizetés) mechanizmusáról a nyertes pályázókat az IHM a támogatási döntést követően értesíti. A beszerzett eszközökre pályázó köteles biztosítást kötni, és azt fenntartani mindaddig, amíg a számviteli előírások szerint a biztosított vagyontárgyak az értékcsökkenési leírási kulcsok

8 alapján nulla értékre leírásra nem kerülnek. Kedvezményezettként az Informatikai és Hírközlési Minisztériumot, illetve jogutódját kell megjelölni. A támogatás fennmaradó része utófinanszírozás formájában vehető igénybe és a pályázatban vállalt feladatok teljesítésének ellenőrzése után benyújtott elszámolást követően kerül megtérítésre. Az önrész beruházásra nem fordítható. Az önrész elszámolása a támogatás elszámolásával azonos módon történik. Az elszámolás módjáról a nyertes pályázókat az IHM értesíti. A támogatási összeg területei: A támogatási összeg kizárólag a pályázatban és a szerződésben megfogalmazott célok megvalósítására fordítható, ezen belül beruházásra, jogdíj fizetésére, tartalom és szolgáltatásvásárlásra, dologi kiadásokra; Beruházásnál (a katalógusból történő vásárlásnál) ÁFA nem igényelhető vissza. Amennyiben a pályázó ÁFA visszaigénylésre jogosult, a visszaigénylés jogáról e beszerzésekre vonatkozóan le kell mondania. A beruházáson felüli részre a támogatási összegből ÁFA akkor érvényesíthető, ha a pályázó nem ÁFA visszaigénylő. Ennek megfelelően: a) a) Ha a Pályázó ÁFA visszatérítésre jogosult, a benyújtott számla nettó értéke kerül folyósításra az elnyert támogatási összegből; b) b) Ha ÁFA visszatérítésre nem jogosult a pályázó, abban az esetben a benyújtott számla teljes, azaz ÁFA-val együtt számított értéke folyósítandó a támogatási összegből. Ettől a szabálytól eltérni nem lehet! Illetmény, munkabér kifizetésére, működési költségek finanszírozására a támogatási összeg NEM használható fel Hogyan lehet pályázni? Pályázni elektronikus regisztrációval, és a pályázat dokumentumainak postán történő átadásával lehet. A postahivatalokban kell leadni a regisztrációs szoftverrel kitöltött és kinyomtatott, cégszerűen aláírt pályázati adatlapokat és a 7. pontban felsorolt egyéb dokumentumokat. Az elektronikus regisztráció a honlapon keresztül elérhető regisztrációs program segítségével történik. A kitöltött adatlapot kell kinyomtatni, cégszerűen aláírni, és az egyéb okmányokkal együtt beküldeni. Az elektronikus regisztráció kezdete november 11. A pályázatokat (az adatlapot és az útmutató szerinti nyilatkozatokat a postahivatalokban kell november 11-től benyújtani. A pályázatokat bármelyik postahivatalban az erre kijelölt pultnál átveszik, és helyben ellenőrzik A borítékon feltétlenül tüntessék fel a pályázat kódszámát IHM-ITP-2C és a pályázati célt: evilág-digitális tartalom és kultúra! Figyelem! Elektronikus regisztrációnak kizárólag az interneten közzétett regisztrációs szoftverrel történt befejezett (a szoftvertől a pályázó regisztrációs számot kapott), kinyomtatott, cégszerűen aláírt és a szükséges egyéb dokumentumokkal együtt postának átadott regisztráció minősül. Az internetről letölthető adatlap szövegszerkesztővel, írógéppel történő kitöltése nem minősül elektronikus regisztrációnak. A pályázatot a postahivatalokban

9 a pályázatra történő hivatkozással kell átadni, postai küldeményként történő beküldése akár a minisztérium, akár valamely postafiók címre nem tekinthető érvényes pályázásnak! A pályázatok értékelése A pályázat értékelését az Informatikai és Hírközlési Miniszter által felkért bizottság értékeli a 11/2001. (IV. 24.) MeHVM rendeletben foglaltak szerint, az ott megadott határidők betartásával. Előnyt élveznek azok a pályázók: amelyek önrészt vállalnak (legkisebb vállalható önrész 10 %) amelyek platformfüggetlen és integrálható technológiai megoldások alkalmazását vállalják, A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul, hogy nevét és a megítélt támogatás mértékét az Informatikai és Hírközlési Minisztérium a pályázó külön hozzájárulása nélkül is közzétegye Mit kell beküldeni? Kötelezően benyújtandó dokumentumok (1 eredeti + 1 másolati példányban) a regisztrációs szoftverrel nyomtatott cégszerűen aláírt pályázati adatlapok; az intézmény/szervezet működési engedélye/bejegyzéséről, nyilvántartásba vételéről hozott bírósági végzés másolata; aláírási címpéldány (eredeti vagy hitelesített másolat); a projektben résztvevő kulcsszemélyek szakmai önéletrajza (legfeljebb 3, önéletrajzonként max. 1 oldal); szakmai referenciák (legalább 2, legfeljebb 4, referenciánként max. 1 oldal); a tervezett munka rövid leírása (a munka ismertetése, indoklása, ütemterve, költségvetése); a pályázathoz mellékelni kell a 18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet alapján vezetett szakértői névjegyzékben szereplő legalább egy szakértőtől származó támogatói szakértői véleményt a tervezett digitalizálási munkáról; az útmutató részét képző, cégszerűen aláírt nyilatkozatok (I.-II.). a számviteli előírások szerint készítendő legutolsó éves beszámoló, vagy ennek készítésére nem köteles szervezet esetében az ennek megfelelő dokumentum; aláírt támogatási szerződés (a regisztrációval egyidejűleg letölthető). Felhívjuk a figyelmet, hogy egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Nem minősül több pályázatnak több alternatíva (azaz azonos témára kért eltérő támogatási összeg, a vállalt feladat szerint). Több pályázat benyújtása esetén minden pályázat érvénytelennek minősül! Milyen határidőket kell betartani? Az elektronikus regisztráció november 11-én indul. A pályázatokat november 29-ig kell a postán átadni (a postahivatalok ellenőrzik a szükséges mellékletek meglétét, s rögzítik a beadás dátumát). A döntés 60 napon belül megtörténik. Az eszközök megrendelésére 30 nap áll majd rendelkezésre. A szállítási határidő várhatóan 60 nap. A

10 nyertes pályázónak a döntés közzétételétől számított 8 hónapon belül kell elkészíteni a vállalt feladatot A döntés jellege A pályázatokkal kapcsolatos döntés nem minősül közigazgatási határozatnak. A jelen Tájékoztatóban külön nem szabályozott kérdésekben az informatikai, távközlésfejlesztési és frekvencia-gazdálkodási célelőirányzat felhasználásának és kezelésnek szabályairól szóló 11/2001. (IV.24.) MeHVM rendelet szabályai alkalmazandóak A szerződéskötés módja A támogatási szerződésben foglalt feltételeket a pályázat benyújtásával a pályázó elfogadja, a támogatási szerződést (amely a regisztrációs programból tölthető le) aláírva a pályázat részeként megküldi. A támogatás megítéléséről történő értesítés átvételével a támogatási szerződés hatályba lép, külön szerződéskötési fázis tehát nem lesz. A beszerzések a támogatási döntésről szóló értesítésben közölteknek megfelelően a döntés kézhezvétele után elkezdhetők.

11 PÁLYÁZATI ADATLAP ÉS NYILATKOZATOK evilág - digitális tartalom és kultúra IHM-ITP-2/C PROGRAMHOZ

12 IHM-ITP-2/C PÁLYÁZATI ADATLAP 1. Pályázat száma (1) : A pályázó intézmény /szervezet megnevezése: (2) Bejegyzést /működést igazoló okirat száma: (2a) Szervezet típusa (2b) Székhelye (3) Település: (3a) Megye kód (3b)) Cím (utca, házszám) (3c) Adószáma (4) Számlavezető bank neve (5) Bankszámlaszám (6) A pályázatért felelős neve: (7) Beosztása (8) Munkahelyének neve: (9) Munkahely címe (10) Cím (utca, házszám): (10b) Település: (10a) telefonszáma (11) faxszáma (12) mobil telefonszáma (13) címe (14) A kapcsolattartó személy neve: (15) Beosztása (16) Telefonszáma (17) faxszáma (18) Mobil telefonszáma (19) címe (20) A szakmai ajánló neve: (21) Szakértői névjgyzékbeli azonosítója (22) Munkahelyének neve: (23) Munkahely címe (24) Cím (utca, házszám): (24b) Település: (24a) telefonszáma (25) faxszáma (26) Mobil telefonszáma (27) címe (28) Téma rövid ismertetése (29) Kelt: hó.. nap Cégszerű aláírás (40)

13 IHM-ITP-2/C PÁLYÁZATI ADATLAP 2. Pályázat száma (1) : Választott támogatási összeg Vállalt feladat (30) : 3 millió Ft Ehhez önrész %: 5 millió Ft Ehhez önrész %: 8 millió Ft Ehhez önrész %: Bejegyzésről végzést csatolta (31) Az aláírási címpéldányt csatolta (32) Szakmai önéletrajzok (33) Munka leírását csatolta (34) Szakértői ajánlást csatolta (35) A kötelező nyilatkozatokat csatolta (36) A támogatási szerződést csatolta (37) Kelt: hó.. nap Cégszerű aláírás (40)

14 IHM-ITP-2/C PÁLYÁZATI ADATLAP (beruházás) Pályázat száma (1) : Digitalizáláshoz szükséges eszközei (38) : Honlapja (39) : 5 MFT TÁMOGATÁSI IGÉNY ESETÉN Beruházási hányad (%): Eszköz db Eszköz db Digitalizálás és megjelenítés Digitális kamera Asztali számítógép Letapogató (szkenner) Hordozható számítógép Nyomtató Projektor Speciális monitorok Képfeldolgozó programok Honlapszerkesztő programok Nyilvántartás és szolgáltatás Szerver számítógép Adatbázis kezelő szoftver Helyi hálózat építés Internet-szolgáltató programok 10 MFT TÁMOGATÁSI IGÉNY ESETÉN Beruházási hányad (%): Eszköz db Eszköz db Digitalizálás és megjelenítés Digitális kamera Asztali számítógép Letapogató (szkenner) Hordozható számítógép Nyomtató Projektor Speciális monitorok Képfeldolgozó programok Honlapszerkesztő programok Nyilvántartás és szolgáltatás Szerver számítógép Adatbázis kezelő szoftver Helyi hálózat építés Internet-szolgáltató programok 20 MFT TÁMOGATÁSI IGÉNY ESETÉN Beruházási hányad (%): Eszköz db Eszköz db Digitalizálás és megjelenítés Digitális kamera Asztali számítógép Letapogató (szkenner) Hordozható számítógép Nyomtató Projektor Speciális monitorok Képfeldolgozó programok Honlapszerkesztő programok Nyilvántartás és szolgáltatás Szerver számítógép Adatbázis kezelő szoftver Helyi hálózat építés Internet-szolgáltató programok Kelt: hó.. nap Cégszerű aláírás (40)

15 1. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ITP-2/C PÁLYÁZATI ADATLAPHOZ A pályázat regisztrációs száma, nem a pályázó tölti ki (internetes regisztráció esetén automatikusan generálódik) 2. A pályázó hivatalos neve. 2a. 2b. Civil szervezet esetében a bejegyzést igazoló bírósági végzés száma, non-profit szervezet esetében cégbírósági bejegyzés, vagy hatósági engedély száma A szervezet típusa 1-1- civil szervezet 2-2- non-profit szervezet 3. A pályázó székhelyének irányítószáma. 3a. Annak a településnek a neve, ahol a pályázó székhelye található. 3b. A székhely megyéjének kódja. 3c. A pályázó székhelyének címe (utca, házszám). 4. A pályázó adószáma. 5. A pályázó bankjának a neve. 6. A pályázó bankszámlaszáma. 7. A pályázó nevében szerződéskötésre jogosult személy neve (ő a pályázatért felelős személy). 8.. A pályázatért felelős személy beosztása. 9. A pályázatért felelős személy munkahelyének neve. 10. A pályázatért felelős személy munkahelyének irányítószáma. 10a. A pályázatért felelős személy munkahelye településének a neve. 10b. A pályázatért felelős személy munkahelyének címe (utca, házszám). 11. A pályázatért felelős személy munkahelyi telefonszáma, körzetszámmal. 12. A pályázatért felelős személy munkahelyi telefaxszáma, körzetszámmal. 13. A pályázatért felelős személy mobil telefonszáma. 14. A pályázatért felelős személy címe. 15. A pályázat kapcsolattartójának a neve. 16. A kapcsolattartó beosztása. 17. A kapcsolattartó munkahelyi telefonszáma, körzetszámmal. 18. A kapcsolattartó munkahelyi telefaxszáma, körzetszámmal. 19. A kapcsolattartó mobil telefonszáma.

16 20. A kapcsolattartó címe. 21. A pályázat szakmai ajánlójának a neve. 22. Az ajánló szakértői névjegyzékbeli azonosítója. 23. Az ajánló munkahelyének neve. 24. Az ajánló munkahelyének irányítószáma. 24a. Az ajánló munkahelye településének a neve. 24b. Az ajánló munkahelyének címe (utca, házszám). 25. Az ajánló munkahelyi telefonszáma, körzetszámmal. 26. Az ajánló munkahelyi telefaxszáma, körzetszámmal. 27. Az ajánló mobil telefonszáma. 28. Az ajánló címe. 29. A pályázatban feldolgozni kívánt téma rövid ismertetése. 30. Támogatási keretösszegenként (soronként) a meg adott témában vállalt feladat ismertetése. 31. A szervezet bírósági bejegyzését/ működését igazoló okirat csatolta-e? I,, ha igen, N, ha nem. Üres mező N -nek számít. 32. Az aláírási címpéldányt csatolta? I,, ha igen, N, ha nem. Üres mező N -nek számít. 33. Szakmai önéletrajzokat csatolt-e? I,, ha igen, N, ha nem. Üres mező N -nek számít. 34. A vállalt tevékenység részletes leírását (költségterv stb.) csatolta-e? I,, ha igen, N, ha nem. Üres mező N - nek számít. 35. A szakértő ajánlását csatolta-e? I,, ha igen, N, ha nem. Üres mező N -nek számít. 36. A kötelező nyilatkozatotokat csatolta? I,, ha igen, N, ha nem. Üres mező N -nek számít. 37. A cégszerűen aláírt támogatási szerződést csatolta? I,, ha igen, N, ha nem. Üres mező N -nek számít nincs = 1 van de fejleszteni akarja = 2 pont jó = 3 nincs = 1 van saját szerveren = 2 van nem saját szerveren = A pályázat aláírására jogosult intézmény/szervezet cégszerű aláírása Figyelem! A kitöltési útmutató olyan kódokat is tartalmazhat, amelyek a pályázattal kapcsolatos kiírási feltételek miatt a jelen pályázatban nem szerepelhetnek. A kitöltési útmutatóban megjelenő kód nem keletkeztet jogot a kódnak megfelelő pályázásra!

17 PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT (I.) (IHM-ITP-2/C pályázathoz) Alulírott pályázó kijelentem, hogy a pályázatot a nyilvánosan közzétett Pályázati felhívásban és az ahhoz tartozó Pályázati tájékoztatóban közölt pályázati feltételek ismeretében nyújtottam be, a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; nincs 60 napot meghaladó, lejárt esedékességű adó- vagy adók módjára behajtható köztartozásom; a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül a költségvetés alrendszereiből juttatott bármely támogatással összefüggésben a megkötött támogatási szerződés(ek)ben vállalt kötelezettség(ek)nek eleget tettem; a pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetési kötelezettségem nem keletkezett. Alulírott pályázó tudomásul veszem, hogy minden fenntartás nélküli elfogadom a Pályázati tájékoztatóban és felhívásban közölt feltételeket, és annak elismerésével nyújtom be a pályázatot, hogy arra nézve kizárólag a Pályázati tájékoztatóban és felhívásban előírtak az irányadók; a Miniszter pályázattal kapcsolatos diszkrecionális jogkörébe tartozó döntése nem minősül közigazgatási határozatnak; a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye nyilvánosságra hozhatók; amennyiben jelen pályázat keretében támogatásban részesülök, úgy eltekintek egyéb szerződéses feltételek kikötésétől; napon túli köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illet meg; hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló Korm. határozat 3; pontjában rögzítettek alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogosultsággal bír Alulírott pályázó hozzájárulok, hogy a támogatási szerződésben foglaltak teljesülését, a pályázat szabályszerűségét, a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban előírt intézmények és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, vagy az általa megbízott szervezet ellenőrizze; köztartozásom figyelemmel kísérése érdekében adószámomat vagy adóazonosító jelemet a Magyar Államkincstár, illetve a támogatást nyújtó szerv felhasználhatja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez. Kötelezettséget vállalok arra, hogy, a támogatási szerződés megszegése esetén a folyósított támogatás összegét a támogatási szerződés rendelkezései szerint az Informatikai és Hírközlési Minisztérium részére az előírt késedelmi kamattal együtt visszafizetem a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló Korm. határozat rendelkezéseinek megfelelően üzleti titok címen nem tagadom meg a tájékoztatást jelen szerződés lényeges tartalmáról. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat a pályázati tájékoztatóban szereplő nyilatkozattal mindenben megegyezik, abban semmilyen változtatást nem eszközöltem. Kelt,. P.H. a pályázó képviseletében szerződéskötésre jogosult vezető cégszerű aláírása

18 PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT (II.) (IHM-ITP-2/C pályázathoz) A Pályázó büntetőjogi felelősége tudatában kijelenti, hogy a pályázatra benyújtott anyag o nem áll szerzői vagy kapcsolódó jogi védelem alatt, vagy o ha szerzői vagy kapcsolódó jogi védelem alatt áll, a kizárólagos jogosult maga a pályázó, aki szavatol azért, hogy a pályázat alapján átengedett felhasználási jog gyakorlását harmadik személy joga nem akadályozza vagy korlátozza, vagy o o ha szerzői vagy kapcsolódó jogi védelem alatt áll, a jogosulttól a pályázó megszerezte mindazokat a jogokat, amelyek alapján szavatolja, hogy a pályázat alapján átengedett felhasználási jog gyakorlását harmadik személy joga nem akadályozza vagy korlátozza. (a nyilatkozat a megfelelő rovat beikszelésével történik.) A Pályázó a támogatási szerződés aláírásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a pályázat keretében létrejött alkotásra a támogatási összeg ellenében az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, vagy jogutódja határidő nélküli, nem kizárólagos, az interneten, vagy más nyílt hálózatban megvalósuló lehívásra, hozzáférhetővé tételre, továbbá tartós és átmeneti, digitális tárolásra is jogot szerezzen, továbbá e jogot harmadik személynek átengedje. Kelt,. a pályázó (cégszerű) aláírása (P.H.) - vége -

emop 2.0 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ

emop 2.0 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ emagyarország Pontok támogatása emop 2.0 Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az Európai Integrációs célkitűzések megvalósítása céllal PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdasági és

Részletesebben

Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA társadalmi szervezetek, alapítványok részére, a honvédelmi eszmét, a katonai hivatást népszerűsítő és a hagyományőrzést erősítő

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Földművelésügyi Minisztérium. 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Jóváhagyom: Dr. Fazekas Sándor A Földművelésügyi Minisztérium 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiíró: Tiszaug Község Önkormányzata Beadási határidő: 2011... Pályázat típusa: települési, civil szervezetek támogatása 1. A pályázat célja: Tiszaug község közigazgatási területén működő

Részletesebben

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék 1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék Sorszám TARTALOMJEGYZÉK Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása,

Részletesebben

2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a honvédelmi eszmét népszerűsítő rendezvények támogatására A pályázat kódja: HM TKHKF HON-2015

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására Pályázat kódja:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2008

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2008 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2008. ÉVI KÖZPONTI KERETÉBŐL FINANSZÍROZANDÓ, FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN A GYAKORLATI KÉPZÉS TÁRGYI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ BERUHÁZÁS

Részletesebben

Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály. Sport pályázat

Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály. Sport pályázat Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Sport pályázat A pályázat kódja: HM TKHKF SPORT-2015 A pályázat tárgya: sport pályázat A Honvédelmi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Fejlesztési projektek megvalósítása az afganisztáni Baghlan tartományban a magyar vezetésű Tartományi Újjáépítési Csoport keretében tárgyában

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

1. A 3 2. A 3 3. A 3 4. A 4 5. 5 6. A 6 7. A 7 8. A 7 9. A 8 10. A 8 11. A 10 12. A 12 13. A 12 14. A 15 15. 16 MELLÉKLETEK...

1. A 3 2. A 3 3. A 3 4. A 4 5. 5 6. A 6 7. A 7 8. A 7 9. A 8 10. A 8 11. A 10 12. A 12 13. A 12 14. A 15 15. 16 MELLÉKLETEK... TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázat kiírója... 3 2. A pályázat célja... 3 3. A pályázók köre... 3 4. A pályázható tárgyi feltételek fejlesztésének köre... 4 5. Pályázati prioritás... 5 6. A pályázható támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL PÁLYÁZATI ÚTON TÁMOGATOTT NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI PROJEKTJEIHEZ SZÜKSÉGES ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Az ember jogok, demokrácia és külpolitika tárgyában

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Az ember jogok, demokrácia és külpolitika tárgyában A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az ember jogok, demokrácia és külpolitika tárgyában (A pályázat kódszáma: KÜM-2011-7) A Külügyminisztérium a Külügyminisztérium fejezeténél

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására Pályázat

Részletesebben

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Alapkezelő Igazgatósága 1052 Budapest, Szervita tér 8. INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT Tájékoztató füzet Budapest, 2002 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kutatóintézetek és kutatást

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben