PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ. evilág - digitális tartalom és kultúra (hazai kulturális javak a digitális világban)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ. evilág - digitális tartalom és kultúra (hazai kulturális javak a digitális világban)"

Átírás

1 PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által meghirdetett evilág - digitális tartalom és kultúra (hazai kulturális javak a digitális világban) című pályázat Határon túli magyar kultúra digitalizálása programjához IHM ITP-2/C Budapest, október 29.

2 Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium pályázatot hirdetett evilág digitális tartalom és kultúra (hazai kulturális javak a digitális világban) (kódszám: IHM-ITP-2) címmel, melyen belül öt program indul: A. a digitális kultúra program (pályázati program kódja IHM-ITP-2/A), B. a digitális kultúra térnyerésének támogatása (pályázati program kódja IHM-ITP-2/B), C. a határon túli magyar kultúra digitalizálása program (pályázati program kódja IHM- ITP-2/C), D. a nemzeti és etnikai kisebbségek program (pályázati program kódja IHM-ITP-2/D) E. a tartalomfejlesztés a fogyatékossággal élő személyek életminőségének javításáért (pályázati program kódja IHM-ITP-2/E). A felhívás C programjához tartozó szövege a következő: evilág - digitális tartalom és kultúra (hazai kulturális javak a digitális világban)" (kódszám: IHM-ITP-2) A támogatás célja, hogy elősegítse nemzeti kulturális értékeink megörökítését, az elektronikus világban történő megjelenítését. Célja továbbá a határon túli magyarság kulturális támogatása és a hazai nemzeti kisebbségek kultúramegőrzésének elősegítése az EU integráció jegyében. A pályázati cél megvalósítására 1 milliárd forint (A, B C, D, E együtt) áll rendelkezésre. Pályázni lehet: Határon túli magyar kultúra digitalizálása program IHM-ITP-2/C: Magyarországon bejegyzett civil, valamint non-profit szervezetek pályázhatnak, amelyek vállalják a határon túli magyar kulturális értékek digitális feldolgozását és elektronikus vagy nyomdai úton történő közzétételét, terjesztését. A pályázaton elnyerhető támogatás maximális összege 8 millió forint. Az elkészült anyagot az Útmutatóban megadottak szerint kell közzétenni, terjeszteni, illetve (internetes) kiállításon bemutatni. A pályázási időszak (a részletes feltételek közzétételével) október 29-én indul. A pályázat beadási határideje: november 22. a Pályázati Felhívás, (a pályázat feltételeinek tömör ismertetése), a Pályázati Útmutató (a pályázat lényeges szabályainak magyarázata, a pályaműben kötelezően előírt tartalmi elemek ismertetése, és a pályázókat segítő egyéb tájékoztatás), a Pályázati Adatlap, a Nyilatkozatok, és támogatási szerződés. A támogatási szerződés a regisztrációs programból tölthető le. A pályázat kiírásának és lebonyolításának jogszabályi alapjai: a.) a.) a évi CXXIII. törvény a Magyar Köztársaság és évi költségvetéséről; b.) b.) az informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvencia-gazdálkodási célelőirányzat

3 felhasználásának és kezelésnek szabályairól szóló 11/2002. (IV.24.) MeHVM rendelet; c.) c.) 18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet a kulturális szakértők működésének engedélyezéséről és a szakértői névjegyzékek vezetéséről; d.) d.) évi XXXVIII. törvény az államháztartásról; e.) e.) 60/1998.(III.27.) Korm. rend. a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról; f.) f.) évi LXXVI törvény a szerzői jogról; g.) g.) a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló 2231/2002. (VIII.02.) Korm. határozat, h.) h.) a költségvetési pénzeszközök felhasználásnak ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI.21.) Korm. határozat. Érvényesnek csak az a pályázat tekinthető, amely az itt felsorolt jogszabályokban, a sajtóban megjelent pályázati felhívásban, valamint a jelen pályázati tájékoztatóban foglalt előírásoknak megfelel. Pályázni lehet: a magyar szerzői jog szempontjából jogtiszta, határon túli kulturális értékek, a határon túli magyar kulturális örökség megismertetését és bemutatását szolgáló tartalom digitális feldolgozására és elektronikus vagy nyomdai úton történő közzétételére, terjesztésére, internetes kiállításon való megjelenítésére. A pályázóknak vállalniuk kell: a támogatásból készült, elektronikusan feldolgozott (digitalizált) tartalmak közzétételét és legalább egy éven át történő ingyenes hozzáférhetővé tételét befogadó intézmény portálján (honlapján) és ha van, saját honlapukon a felhasználói statisztikák, regisztrációs adatbázisok rendszeres gyűjtését és átadását az IHM által megnevezett szervezet számára kutatási célból; a feldolgozott (digitalizált) tartalmak saját költségén történő bemutatását az IHM vagy megbízottja által rendezett digitális kiállításokon a támogatási szerződés lejártát követő két éven keresztül; a feldolgozott tartalmak elektronikus kiadvány formájában (CD/DVD) történő ingyenes átadását az OSZK részére 6 és a feldolgozott téma tematikus és/vagy szakmúzeuma(i) részére egy-egy példányban; valamint azok archiválását és megőrzését, hogy a nemzeti digitális kultúra részévé válhassanak. A digitálisan feldolgozott tartalmak nyomdai úton történő megjelentetéséhez támogatás csak abban az esetben számolható el a támogatási összeg 10%-áig, ha a nyertes pályázó vállalja, hogy az elektronikus formában az OSZK és a tematikus/szakmúzeumok részére átadott kiadványon túl, a nyomdai úton előállított kiadványokból az előírt kötelespéldányokat a 60/1998.(III.27.) Kormány rendeletben foglaltak szerint leadja; további 300 példányt térítésmentesen szétoszt az IHM NKÖM által összeállított listán szereplő intézmények, non-profit szervezetek részére.

4

5 Pályázati útmutató Ki pályázhat? Pályázatot nyújthatnak be a Magyarországon január 1-én már bejegyzett civil szervezetek, non-profit szervezetek, amelyek legalább egy, a kulturális szakértői névjegyzékekben szereplő szakértő ajánlásával rendelkeznek. Nem nyújtható támogatás a pályázónak, ha: csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy megszűnésre irányuló egyéb eljárás alatt áll; a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül a költségvetés alrendszereiből, illetőleg a 11/2001.(IV.24.) MeHVM rendelettel szabályozott célelőirányzatból bármely időpontban juttatott támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségének nem, vagy csak részben tett eleget; 60 napot meghaladó, lejárt esedékességű adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság annak megfizetésére fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett; a pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetési kötelezettsége keletkezett; a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; tagja vagy képviselője a pályázat bírálóbizottságának tagja; Mire lehet pályázni, s milyen feltételekkel? A pályázattal elnyerhető támogatás: formája: vissza nem térítendő támogatás; a részprogram keretében a megpályázható támogatási összegek 3 millió Ft (minimum szint), 5 millió Ft (közepes szint) vagy 8 millió Ft (maximum szint), ettől eltérő összeg nem pályázható. A megpályázott szinthez meg kell adni a támogatás tervezett felhasználását, a tervezett beruházási hányadot (amely legalább a támogatási összeg 50%-a), azt, hogy elsősorban milyen típusú eszközök beszerzésének, illetve szolgáltatások igénybevételének támogatását igényli, s a megpályázott támogatás elnyerése esetén milyen eredmény elérését vállalja. Egy időben több (akár mind a három) szintre lehet pályázni, mindegyikhez külön megadva a támogatás felhasználásának tervezett módját és a vállalt eredményt. A fenti keretösszegektől eltérő összegű támogatás nem ítélhető meg. Az értékeléskor a rendelkezésre álló keret, a benyújtott pályázatok összevetésekor a Támogató dönti el, mely pályázatokat, azon belül melyik megpályázott támogatási szintet fogadja el. Amennyiben a pályázó támogatásban részesül, a támogatási szerződés a megpályázott szintek közül a Támogató által elfogadottra jön létre. A szerződés a nyertes értesítés (tértivevényes levél) átvételével jön létre. Az értesítés után a levélben közöltek szerint (az ott megadott ütemezésben) az eszközrendelések már feladhatók. Az eszközbeszerzéseket az IHM által szervezett katalógusból kell végrehajtani. Az

6 eszközbeszerzéseket megelőlegezni nem kell, mivel un. engedményezéses konstrukcióban (a nyertes pályázó meghatalmazása alapján) az IHM közvetlen a szállítónak fizet. A támogatásból megvásárolhatók Digitalizálás és megjelenítés Digitális kamera Asztali számítógép Letapogató (szkenner) Hordozható számítógép Nyomtató Projektor Speciális monitorok Képfeldolgozó programok Honlapszerkesztő programok Nyilvántartás és szolgáltatás Szerver számítógép Adatbázis kezelő szoftver Helyi hálózat építés Internet-szolgáltató programok Az elnyert támogatás beruházáson felüli része fordítható a vállalás teljesítéséhez közvetlenül kapcsolódó tartalomvásárlás, szerzői jogdíjak, szakértői díjak, a digitalizálással és elektronikus feldolgozással, az elektronikus közzététellel kapcsolatos alvállalkozói költségek, nyomdai költségek, a szükséges kellékanyagok költsége (dologi kiadások) fedezésére. Munkabér és rezsiköltség nem számolható el! A pályázó vállalhat önrészt is, melynek költségeivel el kell számolnia. Kizárólag a vállalás teljesítéséhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások, illetve nyomdai közzététel költségei ismerhetők el önrészként, beruházási költség nem. Nyomdai közzététel költségei csak a támogatás összegének 10%-ig számolhatók el A pályázó szerzői joggal kapcsolatos kötelezettségei: A támogatás elnyerése esetén a pályázó szavatosságot vállal azért, hogy a digitalizálásra kerülő kulturális értékek szerzői jogi védelmi ideje már letelt, vagy a szerzői jogokkal kapcsolatos kérdések egyértelműen rendezettek, és pályázó a szerzői jogok sérelme nélkül jogosult azok pályázati feltételeknek megfelelő felhasználására. Ennek megfelelően a pályázó a Tájékoztató részét képző Nyilatkozat (II) kitöltésével és aláírásával kijelenti, hogy a pályázatra benyújtott "anyag" nem áll szerzői vagy kapcsolódó jogi védelem alatt, vagy ha szerzői vagy kapcsolódó jogi védelem alatt áll, a kizárólagos jogosult maga a pályázó, aki szavatol azért, hogy a pályázat alapján átengedett felhasználási jog gyakorlását harmadik személy joga nem akadályozza, vagy korlátozza, ha szerzői vagy kapcsolódó jogi védelem alatt áll, a jogosulttól a pályázó megszerezte mindazokat a jogokat, amelyek alapján szavatolja, hogy a pályázat

7 alapján átengedett felhasználási jog gyakorlását harmadik személy joga nem akadályozza, vagy korlátozza. A nyertes pályázó a támogatásból készült művön a melléklet (II) szerinti jognyilatkozatát köteles feltüntetni. A pályázat keretében létrejött alkotásra a támogatási összeg ellenében az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, vagy jogutódja határidő nélküli, nem kizárólagos, az interneten, vagy más nyílt hálózatban megvalósuló lehívásra, hozzáférhetővé tételre, továbbá tartós és átmeneti, digitális tárolásra is jogot szerez, továbbá e jogot harmadik személynek átengedheti. Amennyiben a támogatási összegből vagy annak egy részéből szerzői jogi védelem alá tartozó alkotás (1999. évi LXXV. törvény 1. (2)-(8) bek., 7., stb.) kerül beszerzésre, felhasználásra, illetve jön létre, úgy harmadik személy által történő alkotás esetén a pályázónak a mű teljes védelmi idejére szóló szerzői vagyoni jogaival, vagy kizárólagos harmadik személy(ek)nek átengedhető felhasználási jogaival kell rendelkeznie. Mind a megelőző esetben, mind pedig ilyen alkotás pályázó által történő létrehozása esetén a pályázó külön térítés nélkül jelen szerződés aláírásával biztosítja a létrejött / felhasznált szerzői jogi védelem alatt álló alkotás Minisztérium által, saját feladatkörében külön térítés nélkül történő felhasználását. A Minisztériumot megillető, a támogatási összeggel ellentételezett felhasználási jog nem kizárólagos, azonban a mű(vek) teljes védelmi idejére szóló. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerzői jogokkal kapcsolatos azon jognyilatkozatát, mely biztosítja a szerzői jogi védelem alá eső adattartalom, illetve alkotás pályázati cél szerinti szabad felhasználhatóságát mind a pályázó, mind pedig a Minisztérium részére, továbbá a teljes körű jogszavatosság vállalását arra vonatkozóan, hogy a szerzőtől a pályázat által érintett, szerzői jogi védelem alá tartozó alkotások pályázati céloknak megfelelő hasznosítására vonatkozó, harmadik személyek így a Minisztérium részére is átengedhető felhasználási jogaival rendelkezik és sem a szerzőnek, sem harmadik személyeknek nincs olyan joga, mely a mű(vek) pályázati cél szerinti felhasználását beleértve a Minisztérium által saját feladatkörben a támogatási összeg fejében történő felhasználást is bármi módon akadályozná vagy korlátozná Mi a finanszírozás módja? Az elnyert támogatás fordítható beruházásra, szolgáltatásvásárlásra, és dologi kiadások fedezésére. Eszközöket (berendezéseket és szoftvereket) vásárolni (beruházni) kizárólag az IHM által meghirdetett feltételekkel nyilvánosan bekért ajánlatokból összeállított, és ebből a célból az interneten közétett katalógusból lehet. A nyertes pályázók a vállalt feladat elkészítéséhez szükséges eszközöket a támogatási szerződés létrejötte után azonnal beszerezhetik. A beszerzések ellenértékét az IHM az elnyert támogatás mértékéig közvetlenül a szállítóknak fizeti. A katalógus elérhetőségéről, a vásárlás és az elszámolás (kifizetés) mechanizmusáról a nyertes pályázókat az IHM a támogatási döntést követően értesíti. A beszerzett eszközökre pályázó köteles biztosítást kötni, és azt fenntartani mindaddig, amíg a számviteli előírások szerint a biztosított vagyontárgyak az értékcsökkenési leírási kulcsok

8 alapján nulla értékre leírásra nem kerülnek. Kedvezményezettként az Informatikai és Hírközlési Minisztériumot, illetve jogutódját kell megjelölni. A támogatás fennmaradó része utófinanszírozás formájában vehető igénybe és a pályázatban vállalt feladatok teljesítésének ellenőrzése után benyújtott elszámolást követően kerül megtérítésre. Az önrész beruházásra nem fordítható. Az önrész elszámolása a támogatás elszámolásával azonos módon történik. Az elszámolás módjáról a nyertes pályázókat az IHM értesíti. A támogatási összeg területei: A támogatási összeg kizárólag a pályázatban és a szerződésben megfogalmazott célok megvalósítására fordítható, ezen belül beruházásra, jogdíj fizetésére, tartalom és szolgáltatásvásárlásra, dologi kiadásokra; Beruházásnál (a katalógusból történő vásárlásnál) ÁFA nem igényelhető vissza. Amennyiben a pályázó ÁFA visszaigénylésre jogosult, a visszaigénylés jogáról e beszerzésekre vonatkozóan le kell mondania. A beruházáson felüli részre a támogatási összegből ÁFA akkor érvényesíthető, ha a pályázó nem ÁFA visszaigénylő. Ennek megfelelően: a) a) Ha a Pályázó ÁFA visszatérítésre jogosult, a benyújtott számla nettó értéke kerül folyósításra az elnyert támogatási összegből; b) b) Ha ÁFA visszatérítésre nem jogosult a pályázó, abban az esetben a benyújtott számla teljes, azaz ÁFA-val együtt számított értéke folyósítandó a támogatási összegből. Ettől a szabálytól eltérni nem lehet! Illetmény, munkabér kifizetésére, működési költségek finanszírozására a támogatási összeg NEM használható fel Hogyan lehet pályázni? Pályázni elektronikus regisztrációval, és a pályázat dokumentumainak postán történő átadásával lehet. A postahivatalokban kell leadni a regisztrációs szoftverrel kitöltött és kinyomtatott, cégszerűen aláírt pályázati adatlapokat és a 7. pontban felsorolt egyéb dokumentumokat. Az elektronikus regisztráció a honlapon keresztül elérhető regisztrációs program segítségével történik. A kitöltött adatlapot kell kinyomtatni, cégszerűen aláírni, és az egyéb okmányokkal együtt beküldeni. Az elektronikus regisztráció kezdete november 11. A pályázatokat (az adatlapot és az útmutató szerinti nyilatkozatokat a postahivatalokban kell november 11-től benyújtani. A pályázatokat bármelyik postahivatalban az erre kijelölt pultnál átveszik, és helyben ellenőrzik A borítékon feltétlenül tüntessék fel a pályázat kódszámát IHM-ITP-2C és a pályázati célt: evilág-digitális tartalom és kultúra! Figyelem! Elektronikus regisztrációnak kizárólag az interneten közzétett regisztrációs szoftverrel történt befejezett (a szoftvertől a pályázó regisztrációs számot kapott), kinyomtatott, cégszerűen aláírt és a szükséges egyéb dokumentumokkal együtt postának átadott regisztráció minősül. Az internetről letölthető adatlap szövegszerkesztővel, írógéppel történő kitöltése nem minősül elektronikus regisztrációnak. A pályázatot a postahivatalokban

9 a pályázatra történő hivatkozással kell átadni, postai küldeményként történő beküldése akár a minisztérium, akár valamely postafiók címre nem tekinthető érvényes pályázásnak! A pályázatok értékelése A pályázat értékelését az Informatikai és Hírközlési Miniszter által felkért bizottság értékeli a 11/2001. (IV. 24.) MeHVM rendeletben foglaltak szerint, az ott megadott határidők betartásával. Előnyt élveznek azok a pályázók: amelyek önrészt vállalnak (legkisebb vállalható önrész 10 %) amelyek platformfüggetlen és integrálható technológiai megoldások alkalmazását vállalják, A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul, hogy nevét és a megítélt támogatás mértékét az Informatikai és Hírközlési Minisztérium a pályázó külön hozzájárulása nélkül is közzétegye Mit kell beküldeni? Kötelezően benyújtandó dokumentumok (1 eredeti + 1 másolati példányban) a regisztrációs szoftverrel nyomtatott cégszerűen aláírt pályázati adatlapok; az intézmény/szervezet működési engedélye/bejegyzéséről, nyilvántartásba vételéről hozott bírósági végzés másolata; aláírási címpéldány (eredeti vagy hitelesített másolat); a projektben résztvevő kulcsszemélyek szakmai önéletrajza (legfeljebb 3, önéletrajzonként max. 1 oldal); szakmai referenciák (legalább 2, legfeljebb 4, referenciánként max. 1 oldal); a tervezett munka rövid leírása (a munka ismertetése, indoklása, ütemterve, költségvetése); a pályázathoz mellékelni kell a 18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet alapján vezetett szakértői névjegyzékben szereplő legalább egy szakértőtől származó támogatói szakértői véleményt a tervezett digitalizálási munkáról; az útmutató részét képző, cégszerűen aláírt nyilatkozatok (I.-II.). a számviteli előírások szerint készítendő legutolsó éves beszámoló, vagy ennek készítésére nem köteles szervezet esetében az ennek megfelelő dokumentum; aláírt támogatási szerződés (a regisztrációval egyidejűleg letölthető). Felhívjuk a figyelmet, hogy egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Nem minősül több pályázatnak több alternatíva (azaz azonos témára kért eltérő támogatási összeg, a vállalt feladat szerint). Több pályázat benyújtása esetén minden pályázat érvénytelennek minősül! Milyen határidőket kell betartani? Az elektronikus regisztráció november 11-én indul. A pályázatokat november 29-ig kell a postán átadni (a postahivatalok ellenőrzik a szükséges mellékletek meglétét, s rögzítik a beadás dátumát). A döntés 60 napon belül megtörténik. Az eszközök megrendelésére 30 nap áll majd rendelkezésre. A szállítási határidő várhatóan 60 nap. A

10 nyertes pályázónak a döntés közzétételétől számított 8 hónapon belül kell elkészíteni a vállalt feladatot A döntés jellege A pályázatokkal kapcsolatos döntés nem minősül közigazgatási határozatnak. A jelen Tájékoztatóban külön nem szabályozott kérdésekben az informatikai, távközlésfejlesztési és frekvencia-gazdálkodási célelőirányzat felhasználásának és kezelésnek szabályairól szóló 11/2001. (IV.24.) MeHVM rendelet szabályai alkalmazandóak A szerződéskötés módja A támogatási szerződésben foglalt feltételeket a pályázat benyújtásával a pályázó elfogadja, a támogatási szerződést (amely a regisztrációs programból tölthető le) aláírva a pályázat részeként megküldi. A támogatás megítéléséről történő értesítés átvételével a támogatási szerződés hatályba lép, külön szerződéskötési fázis tehát nem lesz. A beszerzések a támogatási döntésről szóló értesítésben közölteknek megfelelően a döntés kézhezvétele után elkezdhetők.

11 PÁLYÁZATI ADATLAP ÉS NYILATKOZATOK evilág - digitális tartalom és kultúra IHM-ITP-2/C PROGRAMHOZ

12 IHM-ITP-2/C PÁLYÁZATI ADATLAP 1. Pályázat száma (1) : A pályázó intézmény /szervezet megnevezése: (2) Bejegyzést /működést igazoló okirat száma: (2a) Szervezet típusa (2b) Székhelye (3) Település: (3a) Megye kód (3b)) Cím (utca, házszám) (3c) Adószáma (4) Számlavezető bank neve (5) Bankszámlaszám (6) A pályázatért felelős neve: (7) Beosztása (8) Munkahelyének neve: (9) Munkahely címe (10) Cím (utca, házszám): (10b) Település: (10a) telefonszáma (11) faxszáma (12) mobil telefonszáma (13) címe (14) A kapcsolattartó személy neve: (15) Beosztása (16) Telefonszáma (17) faxszáma (18) Mobil telefonszáma (19) címe (20) A szakmai ajánló neve: (21) Szakértői névjgyzékbeli azonosítója (22) Munkahelyének neve: (23) Munkahely címe (24) Cím (utca, házszám): (24b) Település: (24a) telefonszáma (25) faxszáma (26) Mobil telefonszáma (27) címe (28) Téma rövid ismertetése (29) Kelt: hó.. nap Cégszerű aláírás (40)

13 IHM-ITP-2/C PÁLYÁZATI ADATLAP 2. Pályázat száma (1) : Választott támogatási összeg Vállalt feladat (30) : 3 millió Ft Ehhez önrész %: 5 millió Ft Ehhez önrész %: 8 millió Ft Ehhez önrész %: Bejegyzésről végzést csatolta (31) Az aláírási címpéldányt csatolta (32) Szakmai önéletrajzok (33) Munka leírását csatolta (34) Szakértői ajánlást csatolta (35) A kötelező nyilatkozatokat csatolta (36) A támogatási szerződést csatolta (37) Kelt: hó.. nap Cégszerű aláírás (40)

14 IHM-ITP-2/C PÁLYÁZATI ADATLAP (beruházás) Pályázat száma (1) : Digitalizáláshoz szükséges eszközei (38) : Honlapja (39) : 5 MFT TÁMOGATÁSI IGÉNY ESETÉN Beruházási hányad (%): Eszköz db Eszköz db Digitalizálás és megjelenítés Digitális kamera Asztali számítógép Letapogató (szkenner) Hordozható számítógép Nyomtató Projektor Speciális monitorok Képfeldolgozó programok Honlapszerkesztő programok Nyilvántartás és szolgáltatás Szerver számítógép Adatbázis kezelő szoftver Helyi hálózat építés Internet-szolgáltató programok 10 MFT TÁMOGATÁSI IGÉNY ESETÉN Beruházási hányad (%): Eszköz db Eszköz db Digitalizálás és megjelenítés Digitális kamera Asztali számítógép Letapogató (szkenner) Hordozható számítógép Nyomtató Projektor Speciális monitorok Képfeldolgozó programok Honlapszerkesztő programok Nyilvántartás és szolgáltatás Szerver számítógép Adatbázis kezelő szoftver Helyi hálózat építés Internet-szolgáltató programok 20 MFT TÁMOGATÁSI IGÉNY ESETÉN Beruházási hányad (%): Eszköz db Eszköz db Digitalizálás és megjelenítés Digitális kamera Asztali számítógép Letapogató (szkenner) Hordozható számítógép Nyomtató Projektor Speciális monitorok Képfeldolgozó programok Honlapszerkesztő programok Nyilvántartás és szolgáltatás Szerver számítógép Adatbázis kezelő szoftver Helyi hálózat építés Internet-szolgáltató programok Kelt: hó.. nap Cégszerű aláírás (40)

15 1. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ITP-2/C PÁLYÁZATI ADATLAPHOZ A pályázat regisztrációs száma, nem a pályázó tölti ki (internetes regisztráció esetén automatikusan generálódik) 2. A pályázó hivatalos neve. 2a. 2b. Civil szervezet esetében a bejegyzést igazoló bírósági végzés száma, non-profit szervezet esetében cégbírósági bejegyzés, vagy hatósági engedély száma A szervezet típusa 1-1- civil szervezet 2-2- non-profit szervezet 3. A pályázó székhelyének irányítószáma. 3a. Annak a településnek a neve, ahol a pályázó székhelye található. 3b. A székhely megyéjének kódja. 3c. A pályázó székhelyének címe (utca, házszám). 4. A pályázó adószáma. 5. A pályázó bankjának a neve. 6. A pályázó bankszámlaszáma. 7. A pályázó nevében szerződéskötésre jogosult személy neve (ő a pályázatért felelős személy). 8.. A pályázatért felelős személy beosztása. 9. A pályázatért felelős személy munkahelyének neve. 10. A pályázatért felelős személy munkahelyének irányítószáma. 10a. A pályázatért felelős személy munkahelye településének a neve. 10b. A pályázatért felelős személy munkahelyének címe (utca, házszám). 11. A pályázatért felelős személy munkahelyi telefonszáma, körzetszámmal. 12. A pályázatért felelős személy munkahelyi telefaxszáma, körzetszámmal. 13. A pályázatért felelős személy mobil telefonszáma. 14. A pályázatért felelős személy címe. 15. A pályázat kapcsolattartójának a neve. 16. A kapcsolattartó beosztása. 17. A kapcsolattartó munkahelyi telefonszáma, körzetszámmal. 18. A kapcsolattartó munkahelyi telefaxszáma, körzetszámmal. 19. A kapcsolattartó mobil telefonszáma.

16 20. A kapcsolattartó címe. 21. A pályázat szakmai ajánlójának a neve. 22. Az ajánló szakértői névjegyzékbeli azonosítója. 23. Az ajánló munkahelyének neve. 24. Az ajánló munkahelyének irányítószáma. 24a. Az ajánló munkahelye településének a neve. 24b. Az ajánló munkahelyének címe (utca, házszám). 25. Az ajánló munkahelyi telefonszáma, körzetszámmal. 26. Az ajánló munkahelyi telefaxszáma, körzetszámmal. 27. Az ajánló mobil telefonszáma. 28. Az ajánló címe. 29. A pályázatban feldolgozni kívánt téma rövid ismertetése. 30. Támogatási keretösszegenként (soronként) a meg adott témában vállalt feladat ismertetése. 31. A szervezet bírósági bejegyzését/ működését igazoló okirat csatolta-e? I,, ha igen, N, ha nem. Üres mező N -nek számít. 32. Az aláírási címpéldányt csatolta? I,, ha igen, N, ha nem. Üres mező N -nek számít. 33. Szakmai önéletrajzokat csatolt-e? I,, ha igen, N, ha nem. Üres mező N -nek számít. 34. A vállalt tevékenység részletes leírását (költségterv stb.) csatolta-e? I,, ha igen, N, ha nem. Üres mező N - nek számít. 35. A szakértő ajánlását csatolta-e? I,, ha igen, N, ha nem. Üres mező N -nek számít. 36. A kötelező nyilatkozatotokat csatolta? I,, ha igen, N, ha nem. Üres mező N -nek számít. 37. A cégszerűen aláírt támogatási szerződést csatolta? I,, ha igen, N, ha nem. Üres mező N -nek számít nincs = 1 van de fejleszteni akarja = 2 pont jó = 3 nincs = 1 van saját szerveren = 2 van nem saját szerveren = A pályázat aláírására jogosult intézmény/szervezet cégszerű aláírása Figyelem! A kitöltési útmutató olyan kódokat is tartalmazhat, amelyek a pályázattal kapcsolatos kiírási feltételek miatt a jelen pályázatban nem szerepelhetnek. A kitöltési útmutatóban megjelenő kód nem keletkeztet jogot a kódnak megfelelő pályázásra!

17 PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT (I.) (IHM-ITP-2/C pályázathoz) Alulírott pályázó kijelentem, hogy a pályázatot a nyilvánosan közzétett Pályázati felhívásban és az ahhoz tartozó Pályázati tájékoztatóban közölt pályázati feltételek ismeretében nyújtottam be, a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; nincs 60 napot meghaladó, lejárt esedékességű adó- vagy adók módjára behajtható köztartozásom; a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül a költségvetés alrendszereiből juttatott bármely támogatással összefüggésben a megkötött támogatási szerződés(ek)ben vállalt kötelezettség(ek)nek eleget tettem; a pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetési kötelezettségem nem keletkezett. Alulírott pályázó tudomásul veszem, hogy minden fenntartás nélküli elfogadom a Pályázati tájékoztatóban és felhívásban közölt feltételeket, és annak elismerésével nyújtom be a pályázatot, hogy arra nézve kizárólag a Pályázati tájékoztatóban és felhívásban előírtak az irányadók; a Miniszter pályázattal kapcsolatos diszkrecionális jogkörébe tartozó döntése nem minősül közigazgatási határozatnak; a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye nyilvánosságra hozhatók; amennyiben jelen pályázat keretében támogatásban részesülök, úgy eltekintek egyéb szerződéses feltételek kikötésétől; napon túli köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illet meg; hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló Korm. határozat 3; pontjában rögzítettek alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogosultsággal bír Alulírott pályázó hozzájárulok, hogy a támogatási szerződésben foglaltak teljesülését, a pályázat szabályszerűségét, a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban előírt intézmények és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, vagy az általa megbízott szervezet ellenőrizze; köztartozásom figyelemmel kísérése érdekében adószámomat vagy adóazonosító jelemet a Magyar Államkincstár, illetve a támogatást nyújtó szerv felhasználhatja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez. Kötelezettséget vállalok arra, hogy, a támogatási szerződés megszegése esetén a folyósított támogatás összegét a támogatási szerződés rendelkezései szerint az Informatikai és Hírközlési Minisztérium részére az előírt késedelmi kamattal együtt visszafizetem a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló Korm. határozat rendelkezéseinek megfelelően üzleti titok címen nem tagadom meg a tájékoztatást jelen szerződés lényeges tartalmáról. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat a pályázati tájékoztatóban szereplő nyilatkozattal mindenben megegyezik, abban semmilyen változtatást nem eszközöltem. Kelt,. P.H. a pályázó képviseletében szerződéskötésre jogosult vezető cégszerű aláírása

18 PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT (II.) (IHM-ITP-2/C pályázathoz) A Pályázó büntetőjogi felelősége tudatában kijelenti, hogy a pályázatra benyújtott anyag o nem áll szerzői vagy kapcsolódó jogi védelem alatt, vagy o ha szerzői vagy kapcsolódó jogi védelem alatt áll, a kizárólagos jogosult maga a pályázó, aki szavatol azért, hogy a pályázat alapján átengedett felhasználási jog gyakorlását harmadik személy joga nem akadályozza vagy korlátozza, vagy o o ha szerzői vagy kapcsolódó jogi védelem alatt áll, a jogosulttól a pályázó megszerezte mindazokat a jogokat, amelyek alapján szavatolja, hogy a pályázat alapján átengedett felhasználási jog gyakorlását harmadik személy joga nem akadályozza vagy korlátozza. (a nyilatkozat a megfelelő rovat beikszelésével történik.) A Pályázó a támogatási szerződés aláírásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a pályázat keretében létrejött alkotásra a támogatási összeg ellenében az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, vagy jogutódja határidő nélküli, nem kizárólagos, az interneten, vagy más nyílt hálózatban megvalósuló lehívásra, hozzáférhetővé tételre, továbbá tartós és átmeneti, digitális tárolásra is jogot szerezzen, továbbá e jogot harmadik személynek átengedje. Kelt,. a pályázó (cégszerű) aláírása (P.H.) - vége -

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ FONTOS TUDNIVALÓK Jelen pályázat keretében a pályázati felhívásban szereplő szakképzésekben résztvevők elméleti és gyakorlati képzési költségeinek, a tananyagnak és a szakmai vizsga

Részletesebben

Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15

Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 KERESKEDŐI REGISZTRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS FONTOS TUDNIVALÓK A Kereskedők

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása. Pályázat kódszáma: LSZ december

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása. Pályázat kódszáma: LSZ december PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása Pályázat kódszáma: LSZ-2015-2 2015. december 1. A pályázati konstrukció tárgya, célja Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés!

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés! 2007. január 1-jétől érvényes pályázati adatlap NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu Az NKA Igazgatósága tölti ki! A pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:... 1. melléklet a 21/2015. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése:....... A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. a) (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-49 /2015 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 6/2010 (II.11.) határozata alapján - az alábbiakban részletezett feltételekkel - pályázatot hirdet a Társulás 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ Pályázat kódszám: a /2011. A D A T L A P A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve: 2. Leánykori név: 3. Alapnyilvántartási száma: 4. Állampolgársága:

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ

A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ Pályázat kódszám: a: /2015. A D A T L A P A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve:* 2. Születési neve:* 3. Alapnyilvántartási száma

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

társulásai; 5) tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése esetén:

társulásai; 5) tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése esetén: PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél Kedvezményezettek Vidékfejlesztési Minisztérium Tanyafejlesztési Program Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. Általános információk: A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat A pályázat célja: A csepeli sportegyesületek, sportcélú alapítványok működésének támogatása,

Részletesebben

Nem lehet pályázni: gyógyító tevékenységre, másodlagos és harmadlagos preventív tevékenységre, kizárólag eszköz vagy gyógyszer beszerzésre.

Nem lehet pályázni: gyógyító tevékenységre, másodlagos és harmadlagos preventív tevékenységre, kizárólag eszköz vagy gyógyszer beszerzésre. Vác Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága pályázatot ír ki az egészségügy területére vonatkozó primer prevenciós tevékenységek támogatására. A pályázható keretösszeg 2015. évben 2.500.000.-Ft.

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

HOVÁNY CÉGCSOPORT BESZÁLLÍTÓI ADATLAP PÁLYÁZÓ CÉG NEVE PÁLYÁZATA

HOVÁNY CÉGCSOPORT BESZÁLLÍTÓI ADATLAP PÁLYÁZÓ CÉG NEVE PÁLYÁZATA BESZÁLLÍTÓI ADATLAP PÁLYÁZÓ CÉG NEVE PÁLYÁZATA Általános Információk A pályázó cég teljes neve: Cég rövidített neve: Cégjegyzék szám: Cégbírósági bejegyzés száma: Cégbírósági bejegyzés helye, kelte,: Adószám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Mád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről Mád Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5.

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. GYAKORLATI TANÁCSOK A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

szabadidősport egyesületek éves működési támogatására A pályázat célja A pályázók köre A támogatott tevékenységek köre

szabadidősport egyesületek éves működési támogatására A pályázat célja A pályázók köre A támogatott tevékenységek köre Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság pályázati felhívása a 176/2014. (IV. 22.) sz. határozata alapján a szabadidősport egyesületek éves

Részletesebben

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek.

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek. A pályázati program fő célja: A márka neve: Háromszék! - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A helyi értékek, sajátosságok védelme, a velük való gazdálkodás fontosságának tudatosítása a polgárokban. Helyi értékek: kulturális,

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG Cegléd Város Önkormányzatának Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet 2011. évi Sport keretből elnyerhető, ceglédi székhelyű sportegyesületek működési támogatására A felosztható

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet amatőr és hivatásos művészek, művészeti együttesek alkotói

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtható önkormányzati támogatásokról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA I. A pályázat kiírója: Manna Kulturális Egyesület (1155 Budapest, Bulcsú u. 44.) II. A pályázat célja: A Manna

Részletesebben

ADATLAP a pénztárgép regisztrációhoz szükséges egyedi azonosító/támogatás igényléséhez

ADATLAP a pénztárgép regisztrációhoz szükséges egyedi azonosító/támogatás igényléséhez ADATL a pénztárgép regisztrációhoz szükséges egyedi azonosító/támogatás igényléséhez vonalkód helye Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz H I V A T A L PTGREG

Részletesebben

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (TERVEZET) KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság

Részletesebben

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása Az előterjesztés száma: 42/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18 órakor megtartandó ülésére A helyi civil

Részletesebben

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: AN NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. megnevezése:.. címe (irányító száma):. telefon/fax száma:... postacíme: adószáma: társadalombiztosítási törzsszáma:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. megnevezése:.. címe (irányító száma):. telefon/fax száma:... postacíme: adószáma: társadalombiztosítási törzsszáma:... Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága PÁLYÁZATI ADATLAP a helyi foglalkoztatottság növekedésének elősegítését, valamint a meglévő foglalkoztatotti létszám megtartását, ezáltal

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II.

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József Attila út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu NYILATKOZAT I...) a jelen nyilatkozat aláírásával

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 2 8-3 1 4 1 0 0 0 9

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 2 8-3 1 4 1 0 0 0 9 Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BÖDEI SPORTEGYESÜLET... A kérelmező szervezet rövidített neve: BÖDEI SE... Gazdálkodási formakód

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására AJÁNLATKÉRÉS Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet 1. A pályázat célja üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA KÉRELEM ADATLAP

TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA KÉRELEM ADATLAP 1. számú melléklet TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA KÉRELEM ADATLAP Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel, írógéppel vagy számítógéppel kitölteni! 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI Pályázó megnevezése:

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett

Pályázati felhívás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett Pályázati felhívás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett 21581 kódszámú Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás

Részletesebben

Az Artisjus Zenei Alapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Könnyűzenei egyedi projekttámogatás tárgyú pályázatra

Az Artisjus Zenei Alapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Könnyűzenei egyedi projekttámogatás tárgyú pályázatra Az Artisjus Zenei Alapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Könnyűzenei egyedi projekttámogatás tárgyú pályázatra I. Alapvető információk 1) Pályázati kiírás célja A jelen pályázati kiírás célja, hogy vissza nem

Részletesebben

I. Pályázat Sport támogatásra

I. Pályázat Sport támogatásra RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu I. Pályázat Sport támogatásra Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11

Részletesebben

Pályázat hazai élő könnyűzenei tehetségkutató rendezvények támogatására

Pályázat hazai élő könnyűzenei tehetségkutató rendezvények támogatására Pályázat hazai élő könnyűzenei tehetségkutató rendezvények támogatására A pályázat célja: a hazai könnyűzenei tehetségkutatás és gondozás elősegítése. A pályázatban kizárólag olyan rendezvények támogathatóak,

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

1/10/2012. számú pályázati kiírás

1/10/2012. számú pályázati kiírás 1/10/2012. számú pályázati kiírás A Juventas a rászorulókért Alapítvány 1/10/2012 számon nyílt pályázatot hirdet 18 év alatti súlyos vagy krónikus betegségben szenvedő, fogyatékossággal élő, illetve mindezen

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2006. november 27.-i ülésére Tárgy: A Szociális Szolgáltató Központ részére szoftver pályázaton való részvétel Előadó: Koósné Stohl Ilona intézményvezető Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

Felhívás az Észak-Alföldi Innovációs Díj elnyerésére

Felhívás az Észak-Alföldi Innovációs Díj elnyerésére Felhívás az Észak-Alföldi Innovációs Díj elnyerésére 2015 A felhívás háttere Az MTA Debreceni Területi Bizottsága (MTA DAB), a Hajdú Bihar, a Szabolcs-Szatmár-Bereg és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INNOVÁCIÓS DÍJ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2011. évi Észak-magyarországi Regionális INNOVÁCIÓS DÍJ elnyerésére A NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség, az Északmagyarországi Regionális Fejlesztési, valamint

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére 2014. évi feladataik, programjaik költségvetési támogatásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére 2014. évi feladataik, programjaik költségvetési támogatásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére 2014. évi feladataik, programjaik költségvetési támogatásához Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata elismerve a nemzetiségi önkormányzatok

Részletesebben

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt PÁLYÁZATI ADATLAP az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt 1. sz. melléklet 1 Az önszerveződő közösség neve: Az önszerveződő közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008

A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008 A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008 A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, a Finn Köztársaság Oktatási Minisztériuma,

Részletesebben

REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS

REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS Fiatal képzőművészek számára Pályázati kategória kódja: REB-15-MŰV Meghirdetés dátuma: 2015. április 3. Magyarország Kormánya a 2013. október 29-én megjelent,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 1/2010. (II.15.) Rendelete keretében támogatott a munkahely megtartása című pályázati felhíváshoz. A pályázó

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. (továbbiakban PMCS)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. (továbbiakban PMCS) PÁLYÁZATI KIÍRÁS ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATOT HIRDET A HELYI CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA KÜLSŐ PÁLYÁZATO- KON VALÓ INDULÁS TÁMOGATÁSÁRA A pályázat tulajdonosa: A pályázat lebonyolítója:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző számítógépes játékok elkészítésének támogatása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel:

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: Pályázati felhívás 2012. évre Magyar Borok Háza Alapítvány pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: A PÁLYÁZAT CÉLJA: olyan a magyar szőlő- és bortermeléshez, a borpiaci termékpályához

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában előírtaknak megfelelően a mellékelt nyilatkozat beszerzéséről gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában előírtaknak megfelelően a mellékelt nyilatkozat beszerzéséről gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény hatálya alá tartozik,

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(III.02.) számú rendelete a helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának támogatásáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben