Jehova Tan ui. evk onyve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jehova Tan ui. evk onyve"

Átírás

1 2013 Jehova Tan ui evk onyve

2 TARTALOM 2013-as evisz oveg 2 Lev el a VezetoTest ulettol 4 Az elm ult ev kiemelkedoesem enyei 9 Pr edik al as es tan ıt as az eg esz fold on 43 Mianmar 79 Sz az eve, 1913-ban 175 A 2012-es ev osszes ıt ese 178 Montreal, Kanada: Sok turist at ernek el a j oh ırrel

3 2013 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA 2013 Yearbook of Jehovah s Witnesses 2013 WACHTTURM BIBEL- UND TRAKTAT-GESELLSCHAFT DER ZEUGEN JEHOVAS, E. V. Selters/Taunus Jehova Tan ui evkonyve szeptemberi nyomtat as Ez a kiadv any nem ert ekes ıt esre sz ant p eld any. Kozread asa r esz et alkotja az onk entes adom anyokb ol fenntartott, vil agm eret ubibliaioktat omunk anak. Illusztr aci ok: 29. oldal: lagoszi repul obaleset: Jon Gambrell/AP/Corbis; 81., 111., 143. oldal: foldg omb es t erk epek: Based on NASA/Visible Earth imagery 2013 Yearbook of Jehovah s Witnesses Hungarian (yb13-h) Made in Germany Druck und Verlag: Wachtturm-Gesellschaft, Selters/Taunus K esz ult N emetorsz agban A yangoni katasztr ofaseg elybizotts ag egyik tagja a Nargis ciklon altal okozott k arok helyre all ıt as an dolgozik (163. oldal)

4 Szellemi c eljaim 2013-ra Bibliaolvas as es tanulm anyoz as Pr edik al as es tan ıt as Kereszt enyi elet es tulajdons agok Feladatok es k otelezetts egek L abbal evezohal asz az Inle tavon Mianmarban

5 konyve 2013 Jehova Tan ui evkonyve Besz amol oa2012-esszolg alati evrol

6 2013-AS EVISZ OVEG L egy b ator es eros... Jehova, a te Istened veled van (J ozsu e1:9) I. e ban az izraelit ak k eszen alltak arra, hogy bel epjenek az Ig eret foldj ere, am ehhez szembe kellett n ezni uk a f elelmetes ellens egeikkel. L egy b ator es eros parancsolta Isten J ozsu enak. Ha J ozsu eh us eges marad, sikeres lesz. Ne f elj es ne rettegj, mert Jehova, a te Istened veled van, b arhov a m esz tette hozz ajehova. Es Jehova allta aszav at, mert val oban vele volt, ıgy mindosz- sze hat even belul legyozt ek az ellens egeiket (J ozs 1:7 9). Az igaz kereszt enyek nagyon kozel allnak ahhoz, hogy bel epjenek a meg ıg ert uj vil agba, ez ert b atraknak es eroseknek kell lenniuk. J ozsu ehoz hasonl oan nekunk is hatalmas ellens egekkel kell szemben ezn unk, akik meg akarj ak torni a feddhetetlens eg unket. Ad az harcban veszunk r eszt, de nem l andzs aval es kardokkal, hanem szellemi fegyverzettel, es Jehova megtan ıt minket, hogy ugyesen haszn aljuk. B armilyen helyzettel kell is szemben ezned, biztos lehetsz benne, hogy ha b a- tor, eros es hus eges maradsz, Jehova gyoze- lemre fog vinni. 2

7

8 Lev el a Vezet otest ulett ol Kedves Testv erek es Testv ern ok! Egi Aty ank, Jehova a szeretet megtestes ı- t oje. Ez ert a Biblia kijelenti: Isten szeretet (1J an 4:8). B ar Jehova a Mindenhat o, nem olvasunk olyat a Szav aban, hogy Isten hatalom vagy Isten er o. Az uralma els odlegesen a szereteten alapul. Ez ert vonz odunk hozz a annyira! Boldogok lehetunk, hogy Jehova nem k eny- ara, onemdikt ator. Azt szeretn e, hogy sz ıvb ol, szeretetbol szolg al- szer ıt minket a szolg alat juk ot. Ha ıgy tesz unk, kimutatjuk, hogy elfogadjuk az uralm at, es hisz unk abban, hogy az, ahogyan uralkodik, helyes es szeretetbol fakad. Ez nyilv anval oazemberis eg t ort enelm enek kezdete ota. Jehova nem k enyszer ıtette Ad amot es Ev at arra, hogy engedelmeskedjen neki, ehelyett lehet os eget kaptak, hogy saj at maguk d ontsenek. Ha igaz an szerett ek volna Jehov at, AS EVK ONYV

9 es ert ekelt ek volna mindazt, amit ert uk tett, nem k ovett ek volna S at ant a l azad asban. K es obb a b ucs ubesz ed eben M ozes ezt mondta Izrael nemzet enek: Ime, el ed adom ma az eletet es a j ot, a hal alt es a rosszat (5M oz 30:15). A n ep szabadon eld onthette, hogyan akar elni. J ozsu ehasonl o szavakkal fordult az izraelit akhoz: Ha...rossznak t unik a szemetekben, hogy Jehov at szolg alj atok, akkor v alassz atok meg magatoknak ma, kit szolg altok. A n ep erre ezt v alaszolta: Elk epzelhetetlen, hogy mi elhagyjuk Jehov at (J ozs 24:15, 16). Mi is ugyan ıgy erz unk. Mivel szeretjuk Jehov at, elk epzelhetetlennek tartjuk, hogy elhagyjuk ot. Haagy ulekezetre gondolunk, vil agosan meg erthetj uk, mit is jelent a szabad akarat. B ar a v enek felel oss ege tan acsot adni es ak ar fegyelmezni is, nem c eljuk hatalmaskodni a testv erek felett, ellen orizni a hit uket, vagy megszabni, hogyan eljenek. P al apostol ezt ırta: Nem mintha urak lenn enk a hitetek f ol ott, hanem munkat arsak vagyunk az LEV EL A VEZET OTEST ULETT OL 5

10 orom ot okre, mert a hitetek altal alltok (2Kor 1:24). Nagy megel egedetts eggel j ar, ha az ert tesz unk meg valamit, mert mi akarjuk, es nem m as k enyszer ıt r a. Jehova arra k er benn unket, hogy tegy uk azt, ami j o. P al ihletett szavaib ol j ol l atszik, milyen fontos ez: ha mindenemet odaadom m asok t apl al as ara, es ha testemet atadom, hogy dicsekedhessek, de szeretet nincs bennem, semmi, de semmi hasznom nincs nekem (1Kor 13:3). Milyen nagy or omet es dics os eget szerez Jehov anak, mikor azt l atja, hogy t obb milli o testv er es testv ern oteljessz ıvb ol, szeretetb ol szolg alja ot! Jehova az osszes szolg aj at sz ıvb ol szereti, k ozt uk titeket, gyerekeket es fiatalokat is. Hiszen kimutatj atok, hogy jobban szeretitek ot,mintazt,amitezazonz ovil ag felk ın al. Szeretn enk, ha tudn atok, mi is nagyon szeret unk benneteket (Luk 12:42, 43). Kedves testv erek, testv ern ok es fiatalok, ajehovair anti szereteteteket t ukr ozi az az ora, amit a j oh ır hirdet es evel AS EVK ONYV

11 t olt ottetek az elm ult evben. A szeretet ind ı- tott szem elyt arra, hogy r eszt vegyen az eg esz vil agon foly osz ant of oldi szolg alatban. Nagyon or ul unkannakis,hogy uj szem ely, k ozt uk sok fiatal keresztelkedett meg, szimboliz alva ezzel, hogy atadta az elet et Jehov anak. Ez azt jelenti, hogy atlagosan 5168-an keresztelkedtek meg hetente. Milyen sz ıvmelenget otudnierr ol! Av eg kozeledt evel Isten n ep enek sokszor kell megkuzdenie neh ezs egekkel, pr ob betegs egekkel, akkal, uldoz essel, vagy az idoskorral j ar o gondokkal. De elhat aroztuk, hogy sohasem adjuk fel es sohasem h atr alunk meg. Nagyon szeret unk mindny ajatokat! (H eb 10:39; 2Kor 4:16). Testv ereitek, Jehova Tan ui Vezet otest ulete LEV EL A VEZET OTEST ULETT OL 7

12 Ameg ujult jw.org honlap augusztus 27- en k esz ult el s 8

13 Az elm ult ev kiemelkedoesem enyei Jehova szervezete meg all ıthatatlanul halad elore! N ezz uk, milyen izgalmas fejlem enyek tort entek az elm ult n eh any h onapban.

14 Ingatlanok v as arl asa es elad asa Uj helysz ınen a fohivatal 2009 j ulius aban Jehova Tan ui New York allamban v as aroltak egy telket azzal a sz and ekkal, hogy oda helyezik at a vil agk ozpontjukat. A 102 hekt aros terulet ugy 80 km-re eszaknyugatra fekszik Brooklynt ol, ahol a kozpont 1909 ota muk odik. Az uj l etes ıtm enyekben mintegy 800 B etel-tag fog lakni es dolgozni. Lesz egy iroda ep ulet, egy karbantart asi ep ulet, n egy lak oh az, valamint egy olyan ep ulet, melyben kul onb oz oszolg altat asokat vehetnek ig enybe. A tervek koz ott szerepel m eg egy kis m uzeum, mely Jehova Tan ui modern kori tort enet et mutatja be AS EVK ONYV

15 Amegv as arolt telken az ep uletek 18 hekt arnyi helyet fognak elfoglalni, a kornyez oerd o es t o erintetlen marad. Nagyobb fuves ıtett terulet kialak ıt asa nincs tervben, hogy az ep uletek kornyezete harmoniz aljon az erdovel. Az ep ıt eszek energiatakar ekos ep uleteket terveztek, aminek kosz onhet oen kornyezet- es kolts egk ım el o lesz a fenntart asuk. P eld aul az ep uletek tetej ere kev es gondoz ast ig enyl o nov enyeket telep ıtenek, melyek felfogj ak az esovi- zet, es kiegyenl ıtettebb eteszikaz ep uletek belsoh o- m ers eklet et is. Az iroda ep uletet ugy fogj ak kialak ıtani,hogynappalkilehessenhaszn alni a term eszetes f eny adta lehetos egeket. A v ıztakar ekoss ag szint en fontos szempont lesz. Mi tette szuks egess eak ozpont athelyez es et? R e- gebben Jehova Tan ui kiz ar olag Brooklynban nyomtattak Bibli akat es bibliai t em aj u kiadv anyokat. Ma avil ag tobb pontj an v egeznek ilyen munk at a fi okhivatalaikban ben az Egyes ult Allamokban foly o nyomtat as es sz all ıt as Wallkillba (New York allam) kolt oz ott, mely kor ulbel ul 145 km-re eszaknyugatra tal alhat o Brooklynt ol. A dont esben anyagi szempontok is kozrej atszottak. A r egen ep ult brooklyni epuletek uzemeltet ese es karbantart asa rendk ıv ul kolts eges. Az, hogy az elsz ortan elhelyezkedo epuletekb ol atkolt oznek egy komplexumba, leheto- v e teszi, hogy az adom anyokat m eg hat ekonyabban tudj ak felhaszn alni. Osszevonj ak a fi okhivatalokat 2012 szeptember et ol Jehova Tan uinak tobb mint 20 fi okhivatala nagyobb fi okhivatalok fel ugyelete al aker ult.av altoz asoknak k et fo okuk van: KIEMELKED OESEM ENYEK 11

16 1. A technikai fejlod es egyszerubb e teszi a munk at. Az ut obbi evekben a kommunik aci os eszkoz ok es a nyomtat as fejlod es enek kosz onhet oen kevesebben is el tudj ak l atni a feladatokat n eh any fi okhivatalban. Az ıgy felszabadult helyen elf ernekolyanok,akikm as orsz agokban, kisebb fi okhivatalokban dolgoztak. Most bizonyos kozponti helyeken tobb tapasztaltabb Tan uir any ıtja a bibliai oktat omunk at. P eld aul a Costa Ric aban, Guatemal aban, Hondurasban, Nicaragu aban, Panam aban es Salvadorban foly opr e- dik al omunk at m ar a mexik oi fi okhivatalb ol fel ugyelik, ıgy ebben a hat orsz agban bez art a fi okhivatal. Ebbol a hat fi okhivatalb ol 40 B etel-csal ad-tagot atir any ıtottak a mexik oi fi okhivatalba, kozel 100-an pedig az orsz agukban maradtak, es elkezdt ek a teljes idejuszolg alatot. Olyanok is vannak ezekben a koz ep-amerikai orsz agokban, akik a mexik oi fi okhivatal ir any ıt asa alatt muk od o ford ıt oi irod akban kezdtek dolgozni. Panam aban p eld aul mintegy h usz ford ıt oford ıtja a kiadv anyainkat helyi nyelvekre. Guatemal aban, akor abbi fi okhivatalban 16 Tan uford ıtja ezeket a kiadv anyokat n egy helyi nyelvre. Koz ep-amerik a- ban az atszervez es kapcs an 300-r ol 75-re csokkent afi okhivatalokban dolgoz ok sz ama. 2. M eg tobben pr edik alhatnak teljes idoben. Az osszevon asoknak kosz onhet oen azok a tapasztalt szol- g ak, akik kisebb fi okhivatalokban dolgoztak, most aj oh ır pr edik al as ara tudnak osszpontos ıtani. Egy afrikai testv er, aki ilyen megb ızat ast kapott, ezt ırta: Az elson eh any h onapban nem volt konny u al- kalmazkodni az uj kor ulm enyekhez. De mivel nap mint nap megyek a szolg alatba, ori asi oromben es AS EVK ONYV

17 ALASZKA BAHAM AK HAWAII BURKINA FASO TOGO GUYANA URUGUAY UJ-Z ELAND SZAMOA ANTIGUA EGYES ULT ALLAMOK BENIN TRINIDAD ARGENT INA AUSZTR ALIA BARBADOS AUSZTRIA LUXEMBURG SV AJC CIPRUS CSEHORSZ AG FRANCIA GUYANA GUADELOUPE MARTINIQUE R EUNION IRORSZ AG N EMETORSZ AG G OR OGORSZ AG SZLOV AKIA FRANCIAORSZ AG NAGY-BRITANNIA D ANIA IZLAND NORV EGIA SV EDORSZ AG BELIZE COSTA RICA SALVADOR GUATEMALA HONDURAS NICARAGUA PANAMA SKANDIN AV FI OKHIVATAL MEXIK O

18 Atestv erek 1970-ben helyezt ek fel az Ortorony felirat bet uit ald asokban van r eszem. Most h usz emberrel tanulm anyozom a Bibli at, es n emelyik uk a gy ulekezeti osszejovetelekre is elj ar. Brooklyn egyik jellegzetess ege New Yorkban Jehova Tan ui vil agk ozpontj anak a tetej en a 4,6 m eter magas piros betuk ejjel-nappal, tobb mint 40 eve h ıvj ak fel magukra a figyelmet. Av aroslak ok m ar hozz aszoktak, es sokan rendszeresen r atekintenek, ha tudni szeretn ek a pontos idotvagyah om ers ekletet. Az ep ulet tetej ere elosz or tobb mint 70 evvel ezelott az eloz o tulajdonos tetetett fel egy feliratot. Azt an, amikor Jehova Tan ui 1969-ben megv as arolt ak az ep uletet, lecser elt ek ezt a feliratot. Hogy m eg jobban l athat o es m eg pontosabb legyen, a feliraton tobbsz or is v altoztattak. Az 1980-as evek derek aig a kijelzofelv altva mutatta az idot es ah om ers ekletet Fahrenheitben. Ekkor azonban beep ıtettek egy harmadik funkci ot: m ar Celsiusban is mutatta a hom ers ekletet. Eboni, aki a brooklyni lak as ab ol r al at a feliratra, ezt mondja: Olyan j o, hogy munk aba indul as elott, ha kin ezek az ablakon, l atom a pontos idot es azt is, hogy h any fok van kint. Seg ıt, hogy ne k essek el, es hogy az idoj ar asnak megfeleloen tudjak olt ozk odni. Vajon ujabb 40 evig ott lesz m eg ez a felirat? Val o- sz ın uleg nem. Mivel Jehova Tan ui vil agk ozpontja a tervek szerint New York allam eszaki r esz ere kol- tozik, az ep ulet uj tulajdonosain m ulik majd, hogy megtartj ak-e a feliratot AS EVK ONYV

19

20 Terjed a j oh ır Ujdons ag Manhattanben 2011 november eben Jehova Tan ui egy uj m odszert vezettek be Manhattanben: tetszetosen kialak ı- tott asztalok es mozg opultok seg ıts eg evel pr ob alj ak az emberekkel megismertetni a Biblia uzenet et. Mindezt Manhattan d eli r esz en, New York v aros anak legr egebbi, legforgalmasabb pontj an. A teruletet n egy z o- n ara osztott ak. Minden z on aban tobb olyan pont is van, ahol a j ar okel ok meg allhatnak egy kiadv anyokkal teli asztaln al vagy mozg opultn al, es elbesz elget- hetnek egy helyi utt or ovel. A legtobb ilyen pult egy kozleked esi csom opontban vagy annak kozel eben tal alhat o, ahol tobb t ızezer ember fordul meg naponta AS EVK ONYV

21 Egy utt or oh azasp ar foly oiratokat k ın al fel a Grand Central metr o allom ason New Yorkban Az embereknek ıgy lehetos eg uk van r a, hogy megismerj ekabibliav alasz at sz amos k erd esre. Ha valaki siet, egyszeruen elvihet egy kiadv anyt, es k es obb elolvashatja. A kiadv anyok sz amos nyelven allnak rendelkez esre. Ha valaki ezektol elt er o nyelven szeretne valamelyikbol, megrendelheti, es n eh any nap m ulva erte johet. Alakoss ag es a hat os agok is udv oz olt ek ezt az uj m odszert. Egy rendor ıgy fogalmazott: Mi ert nem csin alt ak m ar ezt kor abban is? Pont azt adj ak az embereknek, amire szuks eg uk van! Egy m asik f erfi hirtelen meg allt, amikor megpillantotta a Mit tan ıt val oj aban a Biblia? c ım uk onyvet. Elmondta, hogy a metr on l atta m asok kez eben ezt a konyvet, es azon gondolkodott, hogy vajon hol lehet hozz ajutni. Most m ar tudja. Egy fiatalember munk aba menet hat h eten at mindennap els et alt a pult mellett. Egyszer azonban megallt, es ıgy sz olt: K erem, seg ıtsenek. A Tan uk ezt orommel meg is tett ek. Adtak neki egy Bibli at, es azt is megmutatt ak, hogyan mer ıthet hasznot belo- le. Vannak lelkes j ar okel ok, akik sz ıvesen meg allnak, hogy elbesz elgessenek egy-egy bibliai t em ar ol. Nyolc h onap alatt 1748-an k ertek bibliatanulm anyoz ast j unius ara ezzel az uj m odszerrel foly o- iratot es konyvet terjesztettek el. Foly oirataink kevesebb oldal, tobb nyelv 2013 janu arj at ol Az Ortorony nyilv anoss agnak sz ant kiad asa es az Ebredjetek! m ar nem 32 oldalas, KIEMELKED OESEM ENYEK 17

22 hanem 16 oldalas. Mivel a foly oiratok rovidebbek, tobb nyelvre lehet oket leford ıtani. Az Ebredjetek!- et jelenleg 98 nyelvre ford ıtj ak, Az Ortoronyt pedig 204 nyelvre. Az Ortorony tanulm anyoz asra sz ant kiad asa tov abbra is 32 oldalas. N eh any rovat, mely kor abban a nyomtatott foly oiratokban jelent meg, mostant ol csak a jw.org honlapon olvashat o. Az Ortorony nyilv anoss agnak sz ant kiad a- s ab ol p eld aul a Fiataloknak es a Bibliai mond oka rovatok, valamint a Gile ad Iskola diplomaoszt oj ar ol sz ol obesz amol o, az Ebredjetek! foly oiratb ol pedig a Csal adi korben es a Fiatalok k erdezik rovatok. Tov abb a sok, weboldalon megjelenocikkmostan- t ol vil agos, rovid v alaszokat ad a Bibli aval es Jeho- va Tan uival kapcsolatos k erd esekre. A nyomtatott anyag szint en letolthet o lesz a weboldalon. Sz am ıt o- g epen vagy mobil eszkoz on 440 nyelven lehet hozz a- f erni a kiadv anyainkhoz a jw.org weboldalon. Meg ujul a hivatalos honlapunk Az elm ult h onapokban a New York-i fohivatalban Jehova Tan ui azon f aradoztak, hogy a jw.org honlap tetszetosebb ev aljon, es hogy konnyebb legyen rajtaab ong esz es, ak ar mobil eszkoz on is. Ezenk ıv ul ahonlapotteljeseg esz eben atalak ıtott ak, mikozben k et c elra osszpontos ıtottak: 1. A honlapjaink osszevon asa. AJehovaTanui altal uzemeltetett h arom honlap helyett egyetlen hivatalos honlap lett: jw.org. A k et m asik honlap, a watchtower.org es a jw-media.org megsz unt. A honlapok tartalm anak osszevon as aval lehetov ev alt, hogy akik szeretn enek tobbet megtudni Jehova Tan uir ol, egy helyen kapjanak inform aci ot. P eld aul b arki olvashatja, hallgathatja, vagy ak ar ki is nyomtathatja a AS EVK ONYV

23 Bibli ab ol az altala kiv alasztott oldalakat, es mindezt megteheti bibliai t em aj u kiadv anyokkal is, sz amos nyelven. 2. M eg tobb inform aci o kozl ese. A meg ujult honlap v alaszokat ad bibliai k erd esekre, es ır Jehova Tan ui pr edik al omunk aj ar ol, fi okhivatalair ol, Kir alys ag-termeir ol es kongresszusair ol. A H ırek r esz- ben besz amol ok olvashat ok a vil ag minden t aj an elotestv ereinkrol. Tov abb a vannak interakt ıv tartalmak csal adoknak, tizen eveseknek es kisgyermekeknek egyar ant. Egy atlagos napon tobb sz azezer ember olvassa a kiadv anyainkat online. Ezenk ıv ul kozel f elmilli oletolt es tort enik (audio, EPUB, PDF, jelnyelvi filmek). Naponta sz azan k erik, hogy valaki tanulm anyozza veluk a Bibli at. KIEMELKED OESEM ENYEK 19

24 Seg ıts eg mindenfajta embernek Ak etm eteres Biblia Ateljes Uj vil ag ford ıt as, mely eddig angol, spanyol es olasz Braille- ır assal jelent meg, kotetb ol all, es legal abb k etm eternyi ures polcra van hozz asz uks eg. ABibliam as Braille-form aban kevesebb helyet foglal, mint a dombornyomott v altozat. A Braille-jegyzetelok- kel p eld aul a vakok amellett, hogy jegyzeteket tudnak k esz ıteni, elektronikusan t arolt inform aci ot is tudnak olvasni, mivel a hordozhat oeszk ozon tusk ek vannak, melyek kiemelkednek vagy visszah uz odnak, ıgy jelen ıtve meg a Braille-karaktereket. A vakok k eperny o- olvas oseg ıts eg evel is r atal alhatnak kiadv anyokra, es meg is tudj ak hallgatni azokat. A k eperny oolvas ok az ırott szoveget hangosan kiejtik AS EVK ONYV

25 Anthony Bernard testv er Sr ılank an az angol Braille Bibli aj at haszn alva tartja meg a csal adi im adatot Jehova Tan ui m ar tobb mint 100 eve k esz ıtenek kiadv anyokat vakok sz am ara, melyek ma m ar 19 nyelven el erhet ok. Noha az erdekl od oszem elyek t e- r ıt esmentesen kaphatj ak meg oket, a legtobbj uk onk entes hozz aj arul assal fejezi ki az ert ekel es et. ATan uk kifejlesztettek egy sz am ıt og epes programot, mely sok nyelven k epes Braille- ır asra at ırni asz oveget. Miut an a helyi nyelven a nyomtatott es a Braille-karakterekbol l etrehoznak egy atv alt asi t abl a- zatot, a program k epes at ırni a szoveget Braille- ır asra. Tov abb amegform azza a kiadv any szoveg et, hogy avakokk onnyebben tudj ak olvasni. Ez az elj ar as lehetov e teszi Braille-kiadv anyok k esz ıt es et, p eld aul Bibli a et, gyakorlatilag b armilyen nyelven, ahol l eteznek Braille-karakterek, bele ertve a nem latin bet us nyelveket is. Kor abban, amikor a Tan uk kongresszus an megjelent valamilyen uj kiadv any, a jelenl ev oket t aj ekoztatt ak, ha azt k es obb Braille- ır assal is meg lehetett rendelni. Tavaly az Egyesult Allamok fi okhivatala felm erte a gy ulekezetekben, hogy mely kongresszusokon lesznek jelen vakok, es ok melyik form atumnak oruln enek a legjobban (dombornyomott pap ır, elektronikus jegyzetelo, k eperny oolvas o). Azokra a kongresszusokra, ahol voltak vak r esztvevok, sz all ıtottak dombornyomott v altozatokat is az uj kiadv anyokb ol, ıgy a vakok m asokkal egy idoben kaphatt ak meg oket. Az elektronikus form atum ukiadv a- nyokat mindenkinek szem elyesen kuldt ek el ben egy h ettel a kongresszus ut an. KIEMELKED OESEM ENYEK 21

26 Ir as-olvas as tanfolyam Zambi aban Egy vak testv ern o ezt mondta: Hatalmas kiv alts ag volt a tobbiekkel egyutt megkapni a kiadv anyokat. AZsolt arok 37:4 azt ırja, hogy Jehova megadja a sz ı- vunk k er eseit, es a h etv eg en t enyleg megadta! Egy m asik vak Tan uk onnyek koz ott fejezte ki az erz eseit: H al as vagyok Jehov anak, ami ert ilyen szeretettel gondot visel r ank. Ezrektanulnakmeg ırni es olvasni 2011-ben Jehova Tan ui tobb mint 5700 szem elynek seg ıtettek megtanulni ırni es olvasni. A kovetke- zoorsz agokban is ezt l atjuk: Gh ana: Az elm ult 25 ev sor an tobb mint 9000 analfab eta szem elynek seg ıtett unk. Mozambik: Az elm ult 15 ev sor an n el is tob- ben tanultak meg olvasni. Az egyik tanul o, Felizar- da ezt mondta: Ugy or ul ok, hogy ki tudok keresni es fel tudok olvasni bibliaverseket m asoknak. Kor abban ezt nem igaz an tudtam megtenni. Salamon-szigetek: Ahelyifi okhivatal a kovetkez olevelet kuldte: R egebben sok elszigetelt helyen el oem- bernek nem volt lehetos ege iskol aba j arni. A l anyokat pedig egy ebk ent sem j aratt ak iskol aba. Eppen ez ert foleg a nok mer ıtettek hasznot az ır as-olvas as tanfolyamokb ol. A tanfolyamot elv egz oknek az onbizalma is nott. Zambia: 2002 ota kozel en tanultak meg ırni-olvasni. Egy 82 eves asszony, Agnes ıgy nyilatko- zott: Amikor a gyulekezetben meghirdett ek az ır asolvas as tanfolyamot, orommel jelentkeztem. M ar az elso or an megtanultam le ırni a nevem! AS EVK ONYV

27

28 Dics er o enekek sok nyelven Jehova Tan ui mintegy 600 nyelvre ford ıtanak bibliai t em aj u kiadv anyokat. Egy 135 eneket tartalmaz o enekeskonyv leford ıt asa igaz an komoly feladat. Jehova Tan uinak sikerult h arom ev alatt 116 nyelvre leford ıtaniuk teljes eg esz eben az uj enekeskonyv uket, melynek c ıme: Enekeljunk Jehov anak. 55 nyelven megjelent az enekesk onyv 55 eneket tartalmaz o v altozata is, tov abbi nyelvek tucatjain pedig k esz uloben van a ford ıt as. Aford ıt ok torekednek r a, hogy az enekek szovege tartalmas, sz ep es kellemes legyen. Egy dics er o enek szoveg enek el eg egyszer unek kell lennie ahhoz, hogy minden versszak jelent es et es mondanival oj at fel lehessen fogni. A szoveg es a dallam egys eges eg eszet AS EVK ONYV

29 Salamon-szigetek: Agy ulekezet Salamon-szigeteki pidzsin nyelven enekel Enekek Jehova dics eret ere (1950) Enekeljetek sz ıvb ol zenek ıs erettel (1966, magyarul 1976) Enekeljetek dics ereteket Jehov anak (1984, magyarul 1992) Enekeljunk Jehov anak (2009) Nyelvek sz ama kell hogy alkosson minden nyelven, es olyan term e- szetesnek kell lennie, hogy az, aki enekli, a mag a e- nak erezhesse. Hogyan erik el a k ıv ant hat ast a ford ıt ok? Az Enekeljunk Jehov anak c ım u enekesk onyv dalszovegeit nem kozvetlen ul az angolb ol ford ıtj ak le, hanem uj dalszovegeket alkotnak, olyanokat, melyek kozvet ı- tik az eredeti enek hangulat at es mondanival oj at. Mikozben megpr ob alnak ragaszkodni az enekek alapj at k epez oszent ır asi gondolathoz, olyan h etk oznapi sz ofordulatokat haszn alnak, melyeket konny u megerteni es megjegyezni. Elosz or is k esz ıtenek egy nyersford ıt ast, majd egy olyan Tan u, akinek van erz eke a dalszoveg ır ashoz, ebbol a szovegb ol igyekszik sz ep es tartalmas dalszo- vegeket alkotni. V eg ul egy ford ıt oi csapat es az atolvas ok atn ezik a munk aj at, szem elott tartva, hogy a dalszovegnek osszhangban kell lennie a Szent ır assal. B ar az enekesk onyv unk leford ıt asa ori asi mun- ka, Jehova Tan ui az eg esz vil agon nagy orommel eneklik ezeket a dics er o enekeket a saj at nyelvuk on. KIEMELKED OESEM ENYEK 25

30 Kihelyezett ford ıt oi irod ak A Jelen esek konyv enek jovend ol ese szerint napjainkban a felkentek h ıvj ak az embereket, hogy jojjenek es vegy ek az elet viz et ingyen (Jel 22:17). A megh ıv as minden n epnek es nyelvnek sz ol (Jel 7:9). Eg eszen eddig a legtobb ford ıt om eg akkor is fi okhivatalokban dolgozott, ha a nyelvuket nem azon a ter uleten besz elt ek. Kih ıv ast jelentett sz amukra, hogy l ep est tartsanak a mindennapi nyelvhaszn alattal, es el erj ek az olvas oik sz ıv et. Viszont ma m ar a legtobb ford ıt oi csapat olyan kihelyezett ford ıt oi irod aban dolgozik, ahol anyelv uket besz elik. Milyen ald asokkal j ar ez az elrendez es? A ford ıt ok megjegyz eseib ol kider ul. Egy Mexik oban el omajaford ıt oeztmondja: Ugy ereztem magam, mint egy kis nov eny, amit visszahe AS EVK ONYV

31 Aluoford ıt oi csapat Kisumuban, Keny aban Aford ıt oi csapatok vil agszerte tobb mint 100 nyelvre ford ıtanak kihelyezett irod akb ol az ert, hogy a ford ıt as olyan teruleten tort enjen, ahol legink abb besz elik azt a nyelvet Kisumu: luo NAIROBI: fi okhivatal KENYA Nyeri: kikuju Machakos: kamba lyeztek a foldj ebe, a term eszetes el ohely ere. ereztem magam, Egy ford ıt o D el-oroszorsz agb ol amit visszahelyeztek mint egy kis nov eny, ezt mondja: Igazi paradicsom a ford ıt oknak, af oldj ebe, a term e- ha az adott nyelvter uletre szetes el ohely ere helyezik ki a ford ıt oi irod at. A t ev eben, konyvekben es az interneten haszn alt nyelv igencsak kul onb ozik az el onyelvt ol, melyet az emberek a mindennapokban besz elnek. Csak ugy tudunk kozvetlen es term eszetes hangnemben ford ıtani, ha el oben is halljuk a nyelvet. Egy luba ford ıt okong oban megjegyezte: A nyelvet, amire ford ıtunk, folyamatosan haszn aljuk, p eld aul a mindennapi tev ekenys egeink sor an, amikor v as a- rolunk vagy a szomsz edokkal besz elget unk, pr edik a- l as kozben es az osszej oveteleken. A leford ıtott anyagot tanulm anyozzuk a gyulekezetben, a szolg alatban isalubanyelv u kiadv anyokat haszn aljuk, ıgy elso Ugy KIEMELKED OESEM ENYEK 27

32 k ezb ol tapasztaljuk, meg ertik-e az emberek a ford ı- t asunkat. Egy konzo ford ıt ougand ab ol ezt mondja: El sem tudj atok k epzelni, milyen nagy orom, amikor az osszejovetelen azt a nyelvet besz elik, amire ford ı- tunk. Sokkal jobban elvezz uk a szolg alatot is, mivel az anyanyelvunk on besz elhet unk az emberekkel. Agy ulekezeteknek is nagy haszn ara v alt a kihelyezett ford ıt ok t arsas aga. A maja ford ıt okr ol egy testv ernoeztmes eli: A ford ıt ok b ator ıtanak benn unket a kedves szavaikkal es a j op eld ajukkal. Olyan, mintha ab etel egy kis r esze a gyulekezet unkben lenne, es ez igaz an kul onleges elm eny sz amunkra. Ab ator ıt as kolcs on os. Egy kenyai ford ıt o ıgy besz el errol: Luo nyelven nagyon kev es nyomtatott anyag l etezik, ez ert az emberek sosem gondolt ak volna, hogy egyszer majd ilyen kiv al omin os eg u kiadv anyokat olvashatnak a saj at nyelvuk on. Ez ert or omm a- morban usztak, amikor megkaphatt ak oket. A reakci ojuk igaz an b ator ıt oan hat r am, hogy tov abbra is minden tolem telhetot megtegyek a megb ızat asomban. Alegt obb ford ıt ok ozul uk m ar evek, sot evtizedek ota szolg al valamelyik fi okhivatalban. J o szellemis eg uek es k eszs egesek abban, hogy Jehova juhainak az erdekeit a saj at erdekeik el ehelyezz ek, amit Onagyon ert ekel, es meg aldja k eszs eges szellem uket. Egy xhosza ford ıt od el-afrik ab ol ıgy besz elt sokak erz e- s er ol: Kitun od ont es volt a VezetoTest ulet r esz er ol, hogy a B etelekb ol az adott nyelvter uletre helyezze ki aford ıt oi irod akat. A B etelben is boldogok voltunk, de most m eg nagyobb az or om unk a ford ıt oi irod akban AS EVK ONYV

33 Lagos, Nig eria: Arep ulobaleset ut an H ırek a nagyvil agb ol A testv erek gondoskodtak r olunk Tragikus katasztr ofa tort ent j unius 3- an, vas arnap Nig eri aban. Egy 153 fot sz all ıt orepulog ep utk oz ott egy h aromszintes ep uletnek Lagos egyik zs ufolt kulv aros aban. A fed elzet en mindenki meghalt, es az ep uletben is sokan. Collins Eweh es a csal adja ennek az ep uletnek a legfelsoszintj en lakott. A baleset idopont- j aban a csal ad osszejovetelen volt a Kir alys ag- teremben. D elut an f el 4 kor ul, az Ortorony-tanulm anyoz as alatt Collins es a feles ege, Chinyere tobb h ı- v ast is eszlelt a telefonj an, de nem vett ek fel, csak KIEMELKED OESEM ENYEK 29

34 miut an v eget ert az osszej ovetel. A szomsz edokt ol megtudt ak, hogy eg a h azuk. Amint az Eweh csal ad haza ert a gyulekezetb ol, l att ak, hogy a g ep egyenesen az ep ulet ukbe utk oz ott, majd egy szomsz edos ep uletre zuhant, ahol kigyulladt. Ha otthon lettunk volna mondja a feles eg, biztosan meghaltunk volna. A katasztr ofa ut an nem maradt semmink, csak a ruh ank, ami rajtunk volt. De eletben maradtunk! A korzetfelvi- gy az o azonnal fel all ıtott egy seg elybizotts agot, es a testv erek gondoskodtak r olunk. Nagyon h al a- sak vagyunk. Af erj ezt mondja: A rokonaimnak, akik mindig is ellenezt ek, hogy Tan uvagyok,ezut an megv altozott a v elem eny uk. Az egyik uk ezt mondta:»a ti Jehov atok meghallgatta az im aitokat. Ragaszkodjatok hozz a, mert seg ıt rajtatok.«m asvalaki ezt mondta:»b armit tesztek is, hogy szolg alj atok az Isteneteket, tartsatok ki benne teljes sz ıvvel.«egyertelmuen erezt uk Jehova seg ıt o kez et. Nagyon boldog vagyok. Aparlamentj ov ahagyta az egyh azi bejegyz est febru ar 27- en Magyarorsz ag korm anya elfogadott egy egyh azi torv enym odos ıt ast, mely alapj an Jehova Tan uit elismert vall ask ent jegyezt ek be. Ez a jogi st atusz tov abbi seg ıts eget ny ujt a j oh ır pr edik al as aban Magyarorsz agon. Ezenk ıv ul ad omentess eget is biztos ıt, valamint lehetov eteszi, hogy adom anyokat fogadjanak el, pr edik alhassanak a bort on okben, es fenntarthass ak a k orh a- zakkal, valamint az orvosi szem elyzettel kialak ıtott kapcsolatokat AS EVK ONYV

35 Eml ek unnep egy kul onleges helysz ınen Egy kul onleges utt or o, aki a nam ıbiai Runduban szolg al, besz amolt az eml ek unnep kor ulm enyeir ol, melyen egy kozeli faluban vett r eszt. Az erdekl od ok miatt a testv erek ugy dont ottek, hogy most elosz or a helyiek nyelv en, diriku nyelven tartj ak meg a megeml ekez est. Ezt ırta: Kint a telihold alatt gyony or u volt a helysz ın, n eh any petr oleuml amp aval es k et eleml amp aval vil ag ıtottunk. Ilyen kor ulm enyek ko- zott nagyon kozel erezt ek magukat Jehov ahoz. Az ott el oegyetlentan um arciusban kezdett pr edik alni, az eml ek unnepen m egis 275-en vettek r eszt! Budapest: Testv ereink minden utt tan uskodnak a turist aknak KIEMELKED OESEM ENYEK 31

36 Afi okhivatalok atad asa tiszteletet szerez Jehov anak Jehova n ep enek november 19-e kul onleges d atumnak sz am ıt a Koz ep-afrikai Kozt ar- sas agban es Cs adban. Ezen a napon 269 testv er gyult ossze az ujonnan elk esz ult fi okhivatali l etes ıtm enyek elott. Nagy or omre adott okot, hogy a VezetoTestulet tagja, Samuel Herd volt jelen, hogy atadja az uj B etel- ep uletegy uttest a Koz ep-afrikai Kozt arsas agban Jehova szolg alat ara. A program sor an feleleven ıtett ek a pr edik al omunka tort enet et, ami a Koz ep-afrikai Kozt arsas agban 1947-ben kezdod ott el, Cs adban pedig 1959-ben. A kovetke- zoel oad asban besz amoltak az ep ıtkez esen tort en AS EVK ONYV

Jehova Tan ui. evkonyve

Jehova Tan ui. evkonyve Jehova Tan ui evkonyve 2012 TARTALOM 2 2012-es evisz oveg 3 Lev el a VezetoTest ulettol 6 Az elm ult ev kiemelkedoesem enyei 56 Pr edik al as es tan ıt as az eg esz fold on 88 Norv egia 164 Ruanda Jehova

Részletesebben

Szigma, XXXVI. (2005) 1-2. 31. KIR ALY J ULIA { SZ AZ J ANOS Budapesti Corvinus Egyetem

Szigma, XXXVI. (2005) 1-2. 31. KIR ALY J ULIA { SZ AZ J ANOS Budapesti Corvinus Egyetem Szigma, XXXVI. (2005) 1-2. 31 DERIVAT IV P ENZ Ä UGYI TERM EKEK ARDINAMIK AJA ES AZ UJ T IPUS U KAMATL ABMODELLEK 1 KIR ALY J ULIA { SZ AZ J ANOS Budapesti Corvinus Egyetem Ennek a cikknek az a c elja,

Részletesebben

Tartalom. Amihez hozz adunké. a 2007/II. kurat riumi ŸlŽs eredmžnyei. 200.000 forintot kapott, hogy az imm r hagyom nynak

Tartalom. Amihez hozz adunké. a 2007/II. kurat riumi ŸlŽs eredmžnyei. 200.000 forintot kapott, hogy az imm r hagyom nynak IV. Žvfolyam 2. sz m / 2007. jœnius H rlevžl Tartalom Amihez hozz adunk... A gy gyul s m sik œtja Ð interjœ Zolnay Antallal Az Žn tšrtžnetem Ð Katona Kl ri r sa Sok kicsi sokra megy Az Žlet apr šršmei,

Részletesebben

Evangéliumi folyóirat

Evangéliumi folyóirat Evangéliumi folyóirat Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt... (Máté evangéliuma 3,8) 2013/2 51. évfolyam 2. szám A z Úr Jézus fái Ott az őszi napsugárba kint, gyümölcstől hajol meg a fák ága mind.

Részletesebben

A családod élete az Egyház élete is! A schönstatti családmozgalom tájékoztatója. 1994. március, IV. évf. 1. (12.) szám

A családod élete az Egyház élete is! A schönstatti családmozgalom tájékoztatója. 1994. március, IV. évf. 1. (12.) szám A családod élete az Egyház élete is! A schönstatti családmozgalom tájékoztatója 1994. március, IV. évf. 1. (12.) szám IMA A CSALÁDBAN Kopogtató 2 OÁZIS 1994. március, IV. évf. 1. (12.) szám A Magyar Schönstatti

Részletesebben

hanem hat igen, itt vagy a mi elettinkbe, Ugy tunik, hogy most lehortak Teged ide a mi eledinkbe. Latod a mi problemankat, beleszolsz, mi is

hanem hat igen, itt vagy a mi elettinkbe, Ugy tunik, hogy most lehortak Teged ide a mi eledinkbe. Latod a mi problemankat, beleszolsz, mi is hanem hat igen, itt vagy a mi elettinkbe, Ugy tunik, hogy most lehortak Teged ide a mi eledinkbe. Latod a mi problemankat, beleszolsz, mi is szolhatunk Hozzad, Rad nezhenink valami ilyesmit ereztem." (D.

Részletesebben

FAITH FOOD DEVOTIONS FOR SUMMER. A fordítás alapjául szolgáló kiadás Faith Library Publications, 1998. ISBN 978 963 7303 16 6. Minden jog fenntartva

FAITH FOOD DEVOTIONS FOR SUMMER. A fordítás alapjául szolgáló kiadás Faith Library Publications, 1998. ISBN 978 963 7303 16 6. Minden jog fenntartva KENNETH E. HAGIN Hitünk tápláléka napi adagokban Nyár KRISZ TUS SZE RE TE TE EGY HÁZ Bu da pest, 2007 FAITH FOOD DEVOTIONS FOR SUMMER A fordítás alapjául szolgáló kiadás Faith Library Publications, 1998.

Részletesebben

vetés és aratás 2014/2 EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 52. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

vetés és aratás 2014/2 EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 52. ÉVFOLYAM 2. SZÁM vetés és aratás EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 52. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014/2 Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. (Zsoltárok 50,15) Köszönöm Köszönöm azt, hogy minden

Részletesebben

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON KÖZÉLET EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON Az általános iskola intézményvezetôjeként örömmel számolok be a Ked ves Ol va sók nak arról a jeles eseményrôl, mely május 30-án történt iskolánkban. Ekkor köszöntötte

Részletesebben

vetés és aratás 2015/1 EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 53. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

vetés és aratás 2015/1 EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 53. ÉVFOLYAM 1. SZÁM vetés és aratás EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 53. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015/1 Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében

Részletesebben

Derek és Ruth Prince. Isten, a házasságszerző

Derek és Ruth Prince. Isten, a házasságszerző Derek és Ruth Prince Isten, a házasságszerző A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: DEREK PRINCE with RUTH PRINCE God is a matchmaker Chosen Books 1986 Fleming H. Revell Compani Old Tappan New Jersey

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

Gladtidings Bible Studies in Hungarian

Gladtidings Bible Studies in Hungarian Gladtidings Bible Studies in Hungarian Questions in Luke s Gospel 1. Életet ad a szz (Lk 1:26-38) Háttér: Amikor ezek a dolgok történtek, Mária fiatal hölgy volt, feltehetleg még 20 év alatti. Jegyességben

Részletesebben

KÜLMISSZIÓI IDEGENEK A NAGYVILÁGBAN. híradó Köszönjük, ha támogatja lapunk terjesztését, hogy eljuthasson minél többekhez! 2015.

KÜLMISSZIÓI IDEGENEK A NAGYVILÁGBAN. híradó Köszönjük, ha támogatja lapunk terjesztését, hogy eljuthasson minél többekhez! 2015. NEMZETKÖZI LIEBENZELLI MISSZIÓ Molnár Mária Külmissziói Alapítvány 2015. február KÜLMISSZIÓI Ingyenes folyóirat (költsége 250 Ft). híradó Köszönjük, ha támogatja lapunk terjesztését, hogy eljuthasson minél

Részletesebben

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Vélemények Isten többet akar hozzánk beszélni annál, amit mi általában meg akarunk hallani, vagy amiről úgy gondoljuk, hogy meghallottuk. Lynnie Walker megmutatja

Részletesebben

MANNA. Megérkezett. Isten (cipősdoboz) ajándéka. Kárász Izabella. VII. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2011.

MANNA. Megérkezett. Isten (cipősdoboz) ajándéka. Kárász Izabella. VII. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2011. VII. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Megérkezett Advent után, mikor a Csendnek vége lesz, Az égi fény jelzi: megérkezett, Piros szívek arany húrján majd felkacag A Hozsánna, Dicséret és

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./4. szám Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké.

Részletesebben

A hét mottója: Egyházi hírek

A hét mottója: Egyházi hírek 27. (LVII.) évfolyam 1463. szám 2015. május 29. 12+8 oldal Ára 2 lej Bérletes előadás A Szatmárnémeti Harag György Társulat harmadik bérletes előadására június 3-án, szerdán, 18.00 órától kerül sor a Városi

Részletesebben

Molnár Mária, a vértanú

Molnár Mária, a vértanú Molnár Mária, a vértanú Ebben az évben két olyan évfordulóra emlékezünk, amely az áldott életû misszionáriusnõvel kapcsolatos. 1886. szeptember 14-én, 125 évvel ezelõtt született Várpalotán. A másik évforduló:

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

Kedves Olvasóink! Változó világ. Az aktuális téma

Kedves Olvasóink! Változó világ. Az aktuális téma Kedves Olvasóink! Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el (Mt 24,35). Krisztus Urunk ezekkel a bátorító szavakkal készítette fel övéit az eljövendõkre. Ezek az eljövendõ napok ma is zajlanak.

Részletesebben

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! IX. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! Karácsony-éjjel Karácsony-éjjel szól az üzenet: E bűnös világba Krisztus született. Lejött értem, érted

Részletesebben

nem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Japán A biztonság mítosza...6

nem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Japán A biztonság mítosza...6 Tartalom: Kedves Olvasóink! Dr. Keszi Krisztina Megtorpant változások...2 Luz család Fénysugarak Ecuadorból...3 Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz

Részletesebben

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás. Hogy szent szíved bús könnyeimre még mindig figyel, s áldott szavad hangzik még felém

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás. Hogy szent szíved bús könnyeimre még mindig figyel, s áldott szavad hangzik még felém Hogy szent szíved bús könnyeimre még mindig figyel, s áldott szavad hangzik még felém Hogy utamon nem hagysz magamra, nem ölsz meg, mint halálra méltót, de megtapostad ama régi kígyót, mely tönkretette

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. I. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Négy szó a Kertből Patti Gallagher Mansfield Jézus a kiáltása úgy tör elő ezen a helyen, mint egy profetikus szó a Karizmatikus

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. (Zsoltár 69,31) 2009/2 47. évfolyam 2. szám Szer et e m-e Őt? A tartalomból Szeretem-e Jézust? Szeretem-e Őt? Ezt kérdem magamtól mindenekelőtt. Mivel

Részletesebben

Manna. Anyák napján. III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2007. május. Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat!

Manna. Anyák napján. III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2007. május. Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat! Manna III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat! Anyáknapján Nincs szebb a boldog asszony-arcnál, Míg nézi gyermekét; S ha ráragyog a tiszta

Részletesebben

Gladtidings Bible Studies in Hungarian

Gladtidings Bible Studies in Hungarian Gladtidings Bible Studies in Hungarian Questions in John s Gospel 1. József - Isten fiának nevelapja (Mt 1:18-25) Háttér: A vezet röviden elmesélheti Lk 1:26-38-at. A Mózesi törvény szerint az eljegyzés

Részletesebben