A magyar cserkészet lapja február Böjtelő hava Télutó Jégbontó hava 0,75

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyar cserkészet lapja 2011. február Böjtelő hava Télutó Jégbontó hava 0,75"

Átírás

1 A magyar cserkészet lapja február Böjtelő hava Télutó Jégbontó hava 0,75 Közös projekt láttássérültekkel Betlehemi Láng Vándorút a Keleti-Kárpátokba

2 Cserkész fitness 2. Mivel egy kicsit eltunyultam az íróasztal mellett, hiányzott egy kis mozgás is, így kapóra jött Balogh Kati, a révkomáromi csapatparancsnokunk által szerzett Szövetségi adomány. :) Az SZMCS-ben sok helyen kell még munkálkodni azon, hogy élhetőbb házaink legyenek, és ehhez pedig megfelelő bútorok is kellenek. A bútorokhoz bútorlap meg egy jó kezű asztalos. A felajánlás kb. 20 db, az előző rendszerben keletkezett kiselejtezett szekrény - különböző formájúak, oroszosan nagy bútorlapokból összefúrva, semmi cicoma. Bútorként így nem sokra mennénk vele, de szétbontva zseniális dolgok készülhetnek belőle. Bontva kb. öt utánfutónyi lesz a bútorlap, és sokkal gazdaságosabb is szállítani. Ötletek is vannak szép számmal, mit kéne építeni belőle és hova. Már csak kell némi segítség. Épp kapóra jön a karácsonyi vacsora lemozgása, na meg az is, hogy sokaknak a vizsgaidőszak elég mozgásszegény. Meghirdettem az újabb Cserkész-fitness -t. Nagy örömömre hamar jöttek is a jelentkezések. Némi egyeztetés után már Komáromban, a nővérszállón voltunk. A szétszedési trükköket még kollégista koromban lestem el, ezeket átadva hamar elemeire hullott az első szekrény. Nagy volt a lelkesedés, Hegyiben pedig isteni erő működött, ahogy a szekrény tetejét felcsapta. Nemhiába, a hit ereje hegyeket, akarom mondani, szekrényeket mozgat meg. Az első emeleten a mellékfolyosó lassacskán megtelt különválogatott bútorlapokkal. A cserkész, ahol tud, segít alapon még a maradék szemetet is lehordtuk a kukába. A lakók meg nem győztek ámulni és dicsérni minket, lelkesíteni, mert látszott rajtuk, rég várták ezt a napot. Aznap az első utánfutót is megraktuk, ami még aznap este megérkezett Dunaszerdahelyre. A következő kedden Kakasnak, nagymegyeri segítőnknek köszönhetően már az összes lap a székház pincéjében sorakozott várva a további felhasználást. Kati újságolta, mikor az utolsó adagot pakoltuk, hogy a negyedik szint, ahonnan a bútorok jelentős részét szétbontottuk, az elmúlt hét alatt teljesen kivirágzott és az egész folyosó új köntösbe öltözött. Amikor felmentünk, tényleg nem ismertünk rá. Ahol azelőtt szeméthegy és 10 szekrény állt, tiszta folyosó, virágok s a falakon képek fogadtak bennünket. Gyönyörű lett. Kukor Tamás FLP-önkéntes

3 A magyar cserkészet lapja 21. évfolyam 2. szám Fő szer kesz tő: Bodzás Gergely Mun ka tár sak: Bánó Anna, Csémi Szilárd (Kis med ve), Gaudi Zsó fia, Ilijin Kinga, Kál mán Lász ló (Jam bo ree), Kunyik Orsi, Lelkes Edit, Lengyel Zoltán, Maxim Róbert, Moradini Pál, Pé - terfy Tímea, Salló Emő ke, Sü tő Ist ván, Szalay Zsófia, Szeghő Sándor, Szórád Gábor, Zborai Bea Gra fi kai el ren de zés: Popovics Pál Lap zár ta: Min den elő ző hó nap 15-én. A cik kek lé nye gét nem érin tő vál toz ta tás jo gát a szer kesz tő ség fenn tart ja. Meg nem ren delt kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem kül dünk vis sza. A szer kesz tő ség fenn tart ja magának azt a jo got, hogy a be kül dött fény ké pe ket megőr zi, és szük ség ese tén il luszt rá ci ós cél lal fel hasz nál ja az SZMCS ki ad vá nya i ban. A lap tartalmaz Creative Commons li censz alá tartozó anyagokat. Cím lapfo tó: Lengyel Zoltán Hátoldal: cserkesznet galéria, Ilnicky Gabriella A szer kesz tő ség cí me: Cser kész, Szent Ist ván tér Dunaszerdahely Előfizethető a szer kesz tő ség cí mén. Ma - gyar or szá gon az elő fi ze tést a Wekerlei Cserkész Alapítvány in té zi: Fej szés Zoltánné csst, tel.: ; Harmat u. 178, 1104 Budapest. Előfizetési díj számonként A lap éves ára példányonként 7,5. Pl. 8 példány esetében 71,46 (8x7,5 + 11,46 ). A postaköltség: 1-2 db esetén 5,80, 3-5 db-nál 6,14, 6-8 db-nál 11,46, 9-11 db-nál 13,78, dbnál 18,09, db-nál 18,76, db-nál 20,42, db-nál 24,73. Magyarországon 2011-re az évi 10 lapszám ára 3400,-Ft. Ez tartalmazza a magyarországi belföldi posta költséget is. Ki ad ja a Szlo vá ki ai Ma gyar Cser készszö vet ség Cser kész új ság elő fi ze tés Nám. Sv. Štefana 6., Dunajská Streda, Tel.: , 031/ , Fax: 031/ Bejegyezve a Szlo vák Köz tár sa ság Kul turá lis Mi nisz té ri u má ban EV 3175/09-es nyil vántartási számmal. Registrované na MK SR, reg. císlo: EV 3175/09. Meg jelent 1750 példányban. Vytlačil 1750 kus. ISSN A Cserkész megjelenését támogatta: Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma (Ministerstvo školstva Slovenskej republiky), Fabó Imre Alapítvány József Attila Hexameterek Roskad a kásás hó, cseperészget a bádogeresz már, elfeketült kupacokban a jég elalél, tovatűnik, buggyan a lé, a csatorna felé fordul, csereg, árad. Illan a könnyű derű, belereszket az égi magasság s boldog vágy veti ingét pírral a reggeli tájra. Tartalom 2. Cserkész fitness Tar ta lom jegy zék 4. Betlehemből indult és otthonainkba érkezett 4. A Selye János Egyetemre is megérkezett a láng 5. A Betlehemi Láng Kárpátalján 6-7. Itt a tavasz és én nem láthatom? 8-9. Ádventtől szilveszterig Udvardon Cserkésztüzek 9. Táborhely ajánló Cserkésztüzek Kiscserkészeknek 14. Névjegy Egy önkéntes az SZMCS-ben 17. Takarékosan a számítógép előtt? 17. A széncinege az év madara 2011-ben 18. A vaddisznó 19. Táborozás télen. Konyha 20. Szokások Január 21. Ajánló 22. Keresztrejtvény 23. Észak-Amerika Tisztikonferencia 24. Sikeres családi est Calgaryban 3

4 Betlehemből indult és otthonainkba érkezett Nagy örömmel mondhatom, a betlehemi láng sok családnál lángolt az ünnepek alatt. Azt, hogy éppen Te is a kezedben tarthattad sok-sok cserkésznek és segítőnek köszönhető. A láng útját nyomon követhettétek a betlehemi láng hivatalos weboldalán, a következő pár sorban pedig arról olvashattok, milyen élmények és gondolatok fűződnek a láng útjához. Bécsi lángátadás: Megérkezésem előtt a Westbahnhofot mondogattam magamban, sokszor kinéztem az ablakon és vártam, hogy egyszer csak megjelenik a felirat: WIEN WEST. Kicsivel több, mint fél óra gyaloglás után, elértem a megbeszélt helyre, ahol a féli lángszállítást bevállaló lányokkal és Ollé Tomival találkoztam. Az időjárásnak aznap jó volt a humorérzéke, hisz a szél rendesen fújt, néha az eső is megeredt. A Selye János Egyetemre is megérkezett a láng Nagy örömömre szolgált, hogy szerény személyem vehette át Zborai Beától a megtisztelő feladatot, hogy az egyetem hallgatóihoz is eljuttathassák a békelángot a cserkészek. Külön öröm volt az is, hogy az egyetem vezetése a 2009-es tanárképző karon rendezett esemény sikerén felbuzdulva elfogadta a láng átvételét nem csak karok, de az egész egyetem szintjén is, s az egyetem rektorátusa köszöntötte a békelángot érkezésekor és helyet biztosított számára, hogy az utolsó oktatási héten az egyetem alkalmazottai és hallgatói mind hozzáférhessenek. Nagy élmény volt ez sokak számára, hogy a Betlehemből érkező lángot láthatják, köszönthetik, őrizhetik éjszakákon át, vagy akár haza is vihetik családjaik, szeretteik részére. Az elmúlt két év tapasztalata azt mutatja, érdemes az egyetemi közösség lelkéhez szólni, hisz e közösség is sikeresen segítheti a béke lángjának hatékonyabb terjesztését. Bugár Gergely Egy kis városnézés után, utunk a Neuerdberg templomba vezetett. A templom előtt tüzes hordók, kenyerek, tea, angol, szlovák, magyar, német és még sok más nyelv hangzavara. Jelen voltak Argentínából, Belgiumból, Németországból, Franciaországból, Olaszországból, Horvátországból, Luxemburgból, Svájcból, Szlovákiából, Hollandiából, Spanyol országból, Ukrajnából, Magyarországról, USA-ból és Ausztriából érkező cserkészek. Meglepetten álltam, nem számítottam ennyi cserkészre kor kezdetét vette az ünnepség. Először a zászlóvivők, majd a lánghordók a könyörgők kíséretében vonultunk a templomba. Elhangzottak a köszöntő szavak, üdvözlések. A Láng kíséretében a 10-éves Stefan Ivatovoc jött, aki segítőkészségével kiérdemelte a 2010-es Békeláng Gyerek elnevezést. Minden ország képviselője átvette a Lángot egy könyörgés kíséretében. Meggyújtottunk gyertyáinkat és a láng újabb útra kelt, melynek további történetét Lépes Lívia meséli el: A bécsi vasútállomásig csak egy kis szellővel kellett szembenéznünk, valamint utastársaink furcsa tekintetével a metrón. A vonatra várva azonban már huzatosabb hely lévén szoros kört alkotva védtük a lángot, s közben azon tűnődtünk, vajon a vonatban mit fognak szólni az utasok, és kidob-e a kalauz, mikor meglátja, mit szállítunk. A vonatra végül csak egy darab égő lámpással szálltunk fel, hogy kevésbé legyünk feltűnőek. Ülőhely híján a két vagon közti folyosón álldogáltunk, s még a lámpásainknak is találtunk helyet. Nagy volt az izgalom, amikor megérkezett a kalauz, ő azonban jegyeink ellenőrzése közben még csak rá sem pillantott a lángra. Első nagyobbnak vélt akadály letudva. A pozsonyi állomáson elváltak Tomi és a mi útjaink, immár két irányba terjedt tovább a betlehemi láng. A Nivy-re érve idő híján futásba kezdtünk lánggal a kezünkben, és közben tervezgettük, hogyan csempésszük fel a féli buszra. Végül az egyik kis üvegburában hagytuk csak égni, s azt a nagy kabátommal eltakarva, magamhoz szorítva vittem fel a sofőr előtt észrevétlenül. Miután a hátsó sorokban helyet foglaltunk, az utasok jól megnéztek minket, néhány tájékozott egyén pedig meg is jegyezte szomszédjának, hogy ez bizony a betlehemi láng. Félben nagy szél fogadott minket, óvatosan kellett közlekedni. Mikor beléptem a házunkba, olyan jó érzés fogott el, hogy még mindig ég, sikerült, végre biztonságban a láng! Megutaztattuk rendesen, de a betlehemi lángon nem fog ki sem a hosszú út, sem a viszontagságos időjárás, hiszen a szeretet lángja ez. A láng útja ezzel még koránt sem ért véget. Az idei tűzmesterek egyeztetések, telefonálások, autózások, vonatozások, gyaloglások után, cserkészházakban, templomokban, faluszélen, városközpontban, vonatról vonatra, faluról városba, városból városba terjesztették a lángot, hogy szenteste, a meghitt családi körben a láng fénye bevilágíthassa otthonainkat. A fénylő falvak és városok a Felvidéken: Albár, Hegysúr, Nyárasd, Alistál, Ipolyfödémes, Nyékvár- 4

5 kony, Andód, Ipolyság, Nyitrageszte, Bacsfa, Jánok, Palást, Bacska, Jászó, Párkány, Baka, Kaposkelecseny, Péder, Battyán, Kassa, Perbete, Boly, Kéménd, Perbete, Borsi, Királyhelmec, Pólyány, Bős, Kisújfalu, Pozsony, Csallóközcsütörtök, Kőhídgyarmat, Pozsonypüspöki, Csata, Kolon, Somorja, Csenke, Komárom, Szap, Csúz, Kürt, Szentpéter, Deáki, Lakszakallas, Szepsi, Dedrőd, Lelesz, Szőgyén, Dunaszerdahely, Léva, Szúnyogdi, Egyházfa, Marcelháza, Tallós, Egyházgelle, Medve, Tardoskedd, Egyházkarcsa, Mocs, Torna, Ekecs, Muzsla, Tűz, Érsekújvár, Nádszeg, Udvard, Fél, Nagy Borsa, Vágkirályfa, Felbár, Nagy Kapos, Vők, Felsőszeli, Nagykér, Zselíz, Görgő, Nagymegyer, Zsitvabesenyő, Gúta, Nyárad Ez úton is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vállaltak a láng terjesztésében és azoknak, akik bekapcsolódtak az Add tovább játékba! Kinga Magyar Cserkészszövetségek Fóruma KáMCSSZ A Betlehemi Láng Kárpátalján Kárpátaljára 1990 óta jut el a láng. Két éve egészen Bécsből hozták haza cserkészeink, múlt évben pedig Beregszászban volt az első központi lángelosztó ünnepség. A Betlehemben meggyújtott béke lángját melyet magyarországi cserkészek hoztak át Kárpátaljára idén a munkácsi római katolikus székesegyházban fogadták a kárpátaljai cserkészek, valamint az összegyűlt római és görög katolikus, illetve református hí vek. December 19-én a sötétbe borult templomba két kiscserkész hozta be a lángot; percekig ez volt az egyedüli fényforrás. Ezalatt, a picike hegedűből, amelyet egy másik kiscserkész szólaltatott meg, szép melódia hangzott fel a templom csendjében. Az ünnepség elején Popovics Pál, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség (KáMCSSZ) elnöke köszöntötte mindazokat, akik eljöttek a betlehemi láng fogadására. Röviden elmondta a láng útját Betlehemtől Bécsen át, Magyarországon keresztül Munkácsig. Mindhárom felekezet jelenlévő lelkipásztora rövid elmélkedést tartott arról, amit a betlehemi láng jelképez. Pogány István, a római katolikus egyházmegye általános helynöke, Taracközi Gerzson munkácsi református lelkipásztor és Marosi István nagybégányi görög katolikus parochus, aki cserkészként a régi lángfogadások kalandos történeteiről is megemlékezett, amikor még gyalog, biciklivel, vonaton, egyszerű gyertyával vitték tovább a lángot, amely számtalanszor kialudt, s ilyenkor mindig vissza kellett fordulni, újra meggyújtani. Ugyanilyen élményeket elevenített fel Popovics Béla, a KáMCSSZ tiszteletbeli elnöke is. A jelenlévőket köszöntötte Szaliczky Endre, a Magyar Köztársaság ungvári konzulja is. Idén először Lembergből is érkeztek lengyel cserkészek, tizenöten, hogy Munkácsról, a kárpátaljai magyar cserkészektől vegyék át a lángot, és vigyék el övéiknek. Vezetőjük köszöntötte a kárpátaljaiakat, és örömét fejezte ki, hogy ezzel a gesztussal feleleveníthetik és megerősíthetik a hagyományos lengyel magyar barátságot is. A beszédek között a munkácsi római katolikus székesegyház ifjúsági kórusa, illetve a munkácsi cserkészlányok gitáros együttese karácsonyi énekekkel, dallamokkal színesítette az estét. Az ünnepség végén sorban vették át a lángot az egyes cserkészközösségek: először a lembergiek, aztán a kárpátaljaiak: a Munkácsról, Beregszászból, Nagyszőlősről, Rátról, Benéből érkezettek. Majd minden jelenlévő is meggyújthatta a magával hozott gyertyát: láncot alkotva, egymás mellett állva várakoztak, mindenki a mellette levőnek adta tovább a lángot, mígnem gyertyafénybe borult az egész templom. A bensőséges és örömteli hangulatú ün - nepség után mindenki hazasietett, hogy otthonában is elhelyezze a lángot, és továbbadja azt barátainak, szomszédjainak. Hiszen a betlehemi láng akkor teljesíti feladatát, ha nem tartjuk meg magunknak, hanem tovább adjuk. S nem elég, ha csak a gyertyát gyújtjuk meg vele: szívünket kell, hogy fellobbantsa, hogy ezt a lángot egész évben tudjuk adni és adni másoknak. Pápai Zsuzsanna 5

6 Magyar Cserkészszövetségek Fóruma MCSLSZ Itt a tavasz és én nem láthatom? Ezzel a címmel kezdtük el 2010 februárjában a ma - gunk között csak Tavaszprojektként emlegetett rendezvénysorozatot, melyben néhány tagunk 2 másik szervezet lelkes önkénteseivel együtt érzékenyítő-beszélgetős-mozgós programokat szervezett látó és látássérült fiataloknak. A projekt során tartottunk programokat iskolákban, voltunk kirándulni, vacsoráztunk a sötétben, de bringóhintóztunk is a Margitszigeten. Nagyon sok fiatallal találkoztunk, és nagyon sok lehetőséget teremtettünk a projekt 9 hónapja alatt arra, hogy látók és látássérültek közös élményeket szerezzenek, beszélgessenek, tapasztaljanak. Úgy érezzük, a projekt nagyon sikeres volt, a 3 szervezet azóta is számon közös programot szervezett. Álljon itt néhány kép és gondolat a résztvevőktől. Ha érdekelnek a projekt részletei, vagy szívesen szerveznél hasonló programokat írj az gmail.com címre. Sötét teázó 2010 március Egy átlagos tavaszi hétköznap délutánján izgatottan várakoztam a Magyar Cserkészlány Szövetség helyisége előtt. Túlságosan hamar érkeztem a programra, mely a titokzatos Sötét teázó nevet viselte, ezért még tettem egy rövid sétát a környéken. Pontban hatkor engedtek be több más érdeklődővel együtt a pincébe. Be kellett csuknom a szemem, amíg be nem zárták az ajtót; amikor kinyitottam, szó szerint semmit sem láttam, sem árnyakat, sem fényeket. Meglehetősen elveszett ember benyomását kelthettem nagyon nyomasztó volt. Szerencsére valaki belém karolt és a helyemre, egy asztalhoz vezetett, ahol leülhettem. Itt kicsit megnyugodtam, hallván az általam ismert emberi hangokat. Hamarosan nekiláttunk a teázásnak, jobban mondva az elénk elhelyezett hideg üdítő, zsemle, felvágott és sajt elfogyasztásának. Büszkén állapítottam meg, hogy az ujjam segítségével az instrukciók után tudtam magamnak üdítőt tölteni. A zsemle megkenése viszont többszöri próbálkozás után sem sikerült a csak a kezem lett vajas, de az nagyon. Mindeközben izgalmas feladatokat oldhattunk meg: például különböző tárgyak felismerését tapintás által. Az oldottabb hangulat elle nére is örültem, mikor felkapcsolták a villanyt; úgy érzem, sikerült valamelyest jobban megértenem azoknak a nehézségeit és lehetőségeit, akik nem, vagy csupán gyengén látnak. Márk Kirándulás 2010 június 2010-ben eddig nem volt igazán szerencsénk a kirándulásokkal: bármikor is indultunk neki, mindig borongós idő volt. Így volt ez a cserkészlányokkal szervezett közös kiránduláson is. Hiába is tagadnánk, reggel elgondolkoztunk, men jünk-e. De a többiek számítanak ránk Nincs mese, menni kell! A Moszkva téri metrómegállóban találkoztunk, fent a mozgólépcső tetején. Bár a látók számára jóval közkedveltebb az óránál találkozni, a látássérülteknek mindenképpen egyszerűbb valamelyik megállóban várakozni, hiszen azt nem kell keresgélni, nem egy üres térség közepén van, mint az óra. Történt ugyan némi félreértés, mert ketten egy órával korábban érkeztek a megbeszéltnél, de szerencsére nem ad - ták fel, megvárták a csapatot. A Moszkva térről kisvasutazni indultunk, ami azon túl, hogy nagyon hangulatos volt, a csepegő esőtől is védett bennünket. Szerencsére mire leszálltunk a végállomáson, az eső is alább hagyott, így sétálhattunk az erdőben. Az egyik látássérült résztvevő, Sándor igazán emberére talált, mert imádja a természetet; segítője, Panni pedig lelkesen megmutatta neki a különböző fákat, bokrokat. Az erdőben egy kerekes - székesek számára akadálymentes ösvényt is találtunk, amin rendhagyó módon fehérbottal mentünk néhányan végig. A kirándulásra egy olasz srác is eljött, így igazán színes társaság voltunk! A nap során elpusztított, házi készítésű süti mennyiséget (amit a lányok hoztak) pedig csak halkan me - rem említeni. De addig nem fejeződhet be a projekt, amíg egy napos programot nem sikerül összehoznunk! Tomi 6

7 Bringóhintózás 2010 augusztus HangTérKép projekt zárórendezvényére, augusztus 14-én 17:30 órai kezdettel egy szerencsénkre addigra kiderült napszakban került sor. A projekt kezdetei egészen február elejéig nyúlnak vissza, amikor is a LÁSS / Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete/, VGYKE /Vakok és Gyengén Látók Közép-magyarországi Egyesülete/, MCSLSZ /Magyar Cserkészlány Szövetség/ közös szervezésében elkezdődhetett e program sorozat lebonyolítása. E program a projekt záróakkordjaként kitűnően illeszkedett abba az elképzelésbe, amelyet ez a rendezvénysorozat elérendő céljaként kívánt megvalósítani. Többek közt azt, hogy minél jobban megismerhessük a vak, gyengén látok világát, és tágabb képet kaphassunk arról, milyen valós akadályokba ütközhetnek. Továbbá, hogy valójában nagyon sok helyzetben, bizonyos körülmények között a vakok, gyengénlátók és látók mennyire hasonló nehézségekkel is találkozhatnak életük során. Ezen szándékokkal motiváltan találkozott pár lelkes fiatal, hogy további élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodva eltöltsenek egy kellemes, értékes napot a Margitszigeten, ahol vidám pillanatok vártak rájuk. A kis csapat a Jászai Mari Téren gyülekezett, ahonnan átsétáltunk a Margitszigetre, majd a zenélő szökőkútnál a német cserkészek is csatlakoztak hozzánk. Ezzel nemzetközivé szélesítve a nemzeti projekt határait, valamint még több színfolttal gazdagítva a záró programot. A hangulat megalapozását azzal kezdtük, hogy egy kis kört alkottunk, majd ezt követően mindenki bemutatkozott, és elárulta az egyik legkedveltebb hobbiját, amit nem volt apelláta, kifejező mozdulatok követtek. Megmutatva így, hogy nem csak a szavak, hangok, hanem a tettek mezején is otthon vagyunk! Megtudhattuk, hogy van, aki zenét hallgat, táncol, zenél, rajzol, lovagol, focizik, fut, kirándul, egyszóval nagyon sokszínű, és sokoldalú volt a csapatunk. Az így feloldódott hangulatban hallhattunk egy német dalocskát, ami a SZERETET összetartó és motiváló erejéről szólt. A testbeszéd technikáját alkalmazva áthidaltuk a nyelvi akadályokat, meg persze Anna segítő fordító tevékenysége sem jött roszszul! Köszönet ezért ez úton is! A csoportos játékot a Singing in the rain című muzsika zárta, amit szerencsénkre, már a derűs, napsütötte ég alatt énekeltünk, így jogos volt a,,happy again! Ezen lendülettel, jókedvtől vezérelve vettük az irányt a kiskocsik felé, amelyek szépen ott sorakoztak várva, hogy tekerjünk egyet a csoda izgalmas szigeten. Lehetőségként adott volt, hogy mindenki kipróbáljon különböző helyzeteket. Volt, aki látó volt, de most egy kis időre megtapasztalhatta milyen úgy érezni a sebességet, az érzést hogy lejtőn fel vagy le, a kanyarban érezni, hogy borulunk vagy nem, hogy közben csak érez, de nem lát. Arra is volt mód, hogy a vak vagy gyengénlátó vagy látó barátaink érezzék, milyen kormányozni úgy, hogy közben teljesen társuk iránti bizalmuk vezeti csupán kezüket. Az egymás iránt érzett fokozott felelősség és figyelem tanúsítása elengedhetetlen az ilyen helyzetekben a bizalomról nem is beszélve. Különös és megborzongató érzés érezni, hogy emberek ilyen finom összhangja hogy, bontakozik ki és ad annyi értékes élményt, örömöt, amelyet soha nem felejtünk el. Had idézzem egyik kedves társam Éva/gyengénlátó/ szavait, amit mosollyal az arcán mondott, kocsikázás közben,,ezt nem felejtem el soha, tényleg soha szerintem ez többet mond mindennél. Számomra a köztünk kibontakozott beszélgetés sokat jelentett, nagyon sok érdekes információt ismerhettem meg, mint hogy vak társai nagyon szeretnek barlangászni, vagy futni a Margitsziget futópályáján és vannak, akik le is futották már az 5,5 km hosszú távot. (Azt, hogy ez pontosan ekkora táv szintén nem tudtam korábban). Egyszóval mi látók nem egy néhány dologban példaként követhetnénk e társainkat. Az izgalmakat levezetvén az esti Duna parton terülj-terülj asztalkán mindenféle finomságokkal és friss, hűs üdítőkkel koccintva zártuk ezt az emlékezetes, értékes napot. Visszafelé az útón a madarak és tücskök ciripelésének hangja a hajók keltette hullámok moraja az illatok, tisztábbak voltak, mint valaha. A végén mindenki hazatalált. és elvitt magával egy olyan élményt, amire remélem, mindig kellemes érzésekkel tud majd visszaemlékezni, én így fogok. Köszönet a szervezőknek és a résztvevőknek, hogy felfedezhettük a Margitszigetet egy kicsit máskép! Évi A programok az Itt a tavasz és én nem láthatom projekt keretein belül a Magyar Cserkészlány Szövetség, a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete és a Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete közös szervezésében egy hazai ifjúsági kezdeményezésként valósultak meg. A projektet 8 fiatal (a fent említett szervezetek tagjai) szer vez té k. A projektet az Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Programja támogatta. Szalai Zsófi 7

8 Ádventtől szilveszterig Udvardon Az udvardi 28. sz. Kaszap István cserkészcsapatban több rendhagyó esemény jellemezte 2010 utolsó hónapját. Első ízben készített a csapat minden őrse őrsi ádventi koszorút és vitte el megszenteltetni ádvent első vasárnapján a szentmisére, valamint a betlehemi lángot is első alkalommal vettük át a Majthényi Adolf Alapiskola épületében szülők jelenlétében a karácsonyváró délutánon. Hosszú idő után ismét megkért minket a Mikulás, hogy segítsünk neki és kísérjük el őt csapatunk kiscserkészeihez. Csapatkarcsonyunk ugyan rendszeresen van, de magyarországi cserkésztestvéreink nem minden alkalommal ünnepelnek velünk, ráadásul ebben az évben már 150 családot tudtunk megajándékozni a szeretet lángjával. A szenteste is nagyon különleges volt, mivel szinte az egész csapat együtt ünnepelte a kis Jézus születését a gyermekek éjféli szentmiséjén. Az ünnepek között csapatunk fiatalkorú vezetői szerveztek a vén rókáknak egy portyát, amely során Narnia földjét fedezhettük fel. Az új cserkészévet pedig egy jó hangulatú utószilveszterrel köszöntöttük. szenteltetni, majd minden őrsi összejövetelen meggyújtanánk egy újabb gyertyát.), erősödött (Ha már ádvent első vasárnapján közösen vesznek részt az őrsök a szentmisén, miért ne mehetnének a következő vasárnapokon is együtt a misére?), majd egyszercsak kitört (Tegyük meg!). Meg is tettük, minden őrs elkészítette a saját ádventi koszorúját, voltak, akik mézeskalácsból sütötték, mások kis játék figurákkal díszítették, voltak, akik nagyobbat, megint mások kicsikét készítettek. A lényeg, hogy minden őrs örömmel készítette és vitte el a vasárnapi szentmisére a szebbnél szebb koszorúkat. A kezdeti lelkesedés nem is nagyon hagyott alább a következő vasárnapokon sem, bár a betegség néhány kiscserkésznél közbeszólt. Így volt ezzel a kis kiváncsi beteg is, aki sajnos nem tudott eljutni a szentmisére, ezért levélben megkérte a kiscserkészeket, hogy ádvent harmadik vasárnapján, amikor a rózsaszínű, az örömöt jelképező gyertya kerül meggyújtásra, derítsenek ki néhány dolgot az ádventi koszorúról. Kérdéseikre a választ Tibor atyától kapták meg a szentmise után. Jó volt látni, ahogy a kiscserkészek és jelöltek, hétről hétre elhozták szüleiket a szentmisére, és még december 24-én az ajándékbontás és a pompás vacsora mellett is szakítottak időt a kis Jézus születésnapi bulijára, eljöttek a gyermekek délutáni éjféli szentmiséjére. Havas szánon jött a Mikulás A szánt rénszarvasok húzták, amik pontosan tudták, hol laknak a csapat kiscserkészei és legmodernebb navigációs rendszerük segítségével el is juttatták mindenkihez a Mikulást. A csomagokat a manók készítették és cipelték magukkal, az angyalok pedig ügyeltek arra, hogy meg ne dézsmálják az ördögök a gyerekeknek szánt csizmácskákat. Nagy meglepetést szereztünk a gyerekeknek, nagyon élvezték, de talán a Mikulás segédjei, az angyalok, az ördögök, a manók és a rénszarvasok még náluk is jobban. Karácsonyváró délután Ádvent negyedik vasárnapján az óvóda, a Majthényi Adolf Alapiskola és a cserkészcsapat együttes erővel varázsolt igazi karácsonyi hangulatot az alapiskola folyosójára. Az óvódások és kisiskolások ünnepi műsorral szereztek örömet szüleiknek, de még előtte csapatunk legfiatalabb kiscserkész jelöltje átvette a betlehemi lángot Szőgyényi Líviától, aki a tardoskeddi cser- Őrsi ádventi koszorúk Született egy ötlet (Mi lenne, ha idén másként telne a karácsony előtti várakozás időszaka a csapatunkban, mint az előző években?), formálódott (Mondjuk idén készíthetne minden őrs egy saját ádventi koszorút.) és formálódott (Elvihetnénk ádvent első vasárnapján a templomba megkészektől hozta el hozzánk a szeretet lángját. A gyerekek fellépése után mindenki kedvére készíthetett különféle karácsonyi díszeket, képeslapokat, fűzhetett gyöngyöt, de a mézeskalács díszítés sem maradt ki, sőt betekintést nyerhettünk a karácsonyi ostyasütés fortélyaiba is, valamint kóstolóból is jutott jócskán mindenkinek. A szeretet lángja a cserkészek által terjedt Udvardon December 23-án délután gyereksereg lepte el az udvardi plébánia bejáratát. Mindannyian kis csomagocskát szorongattak, amiben saját kezűleg készített ajándék lapult. Két manó beterelt minket a cserkészotthonba és megkértek bennünket, hogy mutassuk meg nekik, mi is az a karácsony, mit is ünneplünk ezen a napon, mert ők még sosem láttak se karácsonyfát, se ajándékokat. Minden őrs rövid kis jelenettel okosította ki a manókat. Az óvodások eljátszották a kis Jézus születésének történetét. Mivel elég sok szereplőre volt szükség, így befogtuk pásztoroknak a magyarországi vendégeinket is, akik szintén cserkészek, valamint a káplán urat is, akinek József szerepe jutott. Nagyon ügyesen játszották a legkisebb cserkészjelöltek az angyalok és a három királyok szerepét. Jótett helyébe jót várj, mivel segítettünk a manóknak, így ők is kiosztották nekünk a karácsonyfa alatt lapuló ajándékokat.

9 Az est csúcspontja a szeretet lángjának a továbbítása volt falunk családjaihoz. Miután átvettük a lángot, cserkészeink elvitték Zsitvabesenyőre, és a templomban adták át Pintér atyának és a híveknek. Udvardon kis csoportokban jártuk a falu utcáit, vittük el a lángot közel 150 családhoz, akik befogadták a betlehemi láng fényét, melegét otthonukba, hogy átjárja életüket. Példát véve a királyokról, menjünk mi is a kis Jézushoz! Ádvent negyedik vasárnapján, amikor Tibor atya felolvasta a hirdetéseket, az óvodás kiscserkészjelöltek izgatottan kérdezgették: Tényleg mi is eljöhetünk az éjféli misére? És éjjel a sötétben? Sötét ugyan nem volt még december 24-én, délután 16:00 órakor, de az udvardi gyerekek mégis izgatottan lépkedtek a templom felé és hozták magukkal szüleiket is. A templomban már hangolták a gitárokat és edzették a hangszálaikat az énekkar tagjai Halász Péter vezetésével. Nagy örömünkre megtelt a templom, az alig egy éves kisgyerekektől kezdve az egyetemista fiatalokig, minden korosztály, szüleik és még jónéhány nagyszülő is példát vett a három napkeleti bölcsről és eljött, hogy a gyermekek éjféli szentmiséjén együtt ünnepelje a kis Jézus születését. Köszönjük Tibor atyának a lehetőséget e rendhagyó szentmisére, Halász tanító bácsinak és az énekkarnak a csodálatos énekeket, a szülőknek pedig, hogy nemcsak gyermekeiket ajándékozták meg a kis Jézus születésnapján, hanem őt magát is. Narnia tájain avagy a vének napja December 27-én jött el a nap, amire még csapatunkban nem volt példa. A szervezők ilyen és ehhez hasonló kampányszöveggel hirdették meg a rendezvényt, melyet most kivételesen nem a kiscserkészeknek, nem is a rovereknek, hanem a jól kiszolgált felnőtt vezetőknek készítettek. S hogy kik voltak a fő - szervezők? A csapat fiatal (18) vezetői. Kalandban bőven volt részünk Narnia földjén, érdekes feladatok vártak ránk, melyek teljesítéséhez össze kellett szednünk minden ügyességünket és még a már-már beporosodott cserkésztudásunkat is. A portya után forró tea és finom gulyás várt ránk a cserkészotthonban. A maffia leleplezése után arra is fény derült, hogy ki lett Narnia hőse és hősnője. Köszönjük a szervezőknek, hogy hosszú idő után végre ismét résztvevőként élvezhettük az általuk szervezett rendezvényt. Utószilveszter Már-már hagyománynak számít, hogy csapatunk vezetői az újév első napján összejönnek, hogy közösen is köszöntsék az új csekészévet. Idén ezen is változtattunk, mivel másodikán találkoztunk és nemcsak a vezetők, hanem a roverek is csatlakoztak. Nagyon jó hangulatú estét töltöttünk el együtt, volt ott minden, ami szemszájnak ingere, degeszre ettük magunkat unózás, paroxyzás, pókerezés, twisterezés közben. Az est csúcspontja a Cserkész Faktor volt. Dandi 9

ŐVTK 2011 Palásti tereprendezés Elveszett szobrok nyomában

ŐVTK 2011 Palásti tereprendezés Elveszett szobrok nyomában A magyar cserkészet lapja 2011. május Tavaszutó - Ígéret hava - Borjútor (Virágzó élet) hava 0,75 ŐVTK 2011 Palásti tereprendezés Elveszett szobrok nyomában Bolondok tanyája Mindenki azt gondolhatná, hogy

Részletesebben

A magyar cserkészet lapja 2011. április Tavaszhó - Szelek hava - Báránytor (Rügyezés) hava 0,75. Játék határok nélkül Cserkészfarsang Zölden a böjtben

A magyar cserkészet lapja 2011. április Tavaszhó - Szelek hava - Báránytor (Rügyezés) hava 0,75. Játék határok nélkül Cserkészfarsang Zölden a böjtben A magyar cserkészet lapja 2011. április Tavaszhó - Szelek hava - Báránytor (Rügyezés) hava 0,75 Játék határok nélkül Cserkészfarsang Zölden a böjtben Magyar Cserkészszövetségek Fóruma KáMCSSZ Munkácsi

Részletesebben

A magyar cserkészet lapja 2010. július augusztus Szent Jakab hava Kisasszony hava 0,75. SZMCS vezetőképző táborok

A magyar cserkészet lapja 2010. július augusztus Szent Jakab hava Kisasszony hava 0,75. SZMCS vezetőképző táborok A magyar cserkészet lapja 2010. július augusztus Szent Jakab hava Kisasszony hava 0,75 SZMCS vezetőképző táborok MAJ NEM Fotóverseny Szeretsz fényképezni? Jobban érzed magad a fényképezőgép mögött, mint

Részletesebben

A 28. számú Kaszap István Cserkészcsapat évkönyve 2010

A 28. számú Kaszap István Cserkészcsapat évkönyve 2010 A 28. számú Kaszap István Cserkészcsapat évkönyve 2010-1 - Skauting "Skauting je dobrovoľné, nepolitické, výchovné hnutie pre mladých ľudí, otvorené všetkým bez rozdielu pôvodu, rasy alebo vyznania, v

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. A természet lassan lehunyja sze mét, s takaróját várja, Hosszú álma után köszönti majd, a tavasz kis virága.

A TARTALOMBÓL. A természet lassan lehunyja sze mét, s takaróját várja, Hosszú álma után köszönti majd, a tavasz kis virága. Jászboldogháza Község időszakos lapja P O LG ÁR M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákó czi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujs ag@jas zboldog haza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. NOVEMBER

Részletesebben

Időpont: 2013. február 8-10. Program:

Időpont: 2013. február 8-10. Program: N O V A R T I S F A R S A N G a Transzplantációs Alapítvány szervezésében Hagyományos farsangi találkozónkat, amit 2013-tól örökbe fogadott a NOVARTIS Magyarország Kft., ismét a tengelici Hotel Orchideában

Részletesebben

Ajándék a gyerekeknek. Részletes tévéműsor

Ajándék a gyerekeknek. Részletes tévéműsor 3. oldal Nincs végérvényesen zsákutcába szaladt élet, mindig van tovább mondta Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehozója lapunknak adott interjújában. 11. oldal

Részletesebben

BÚCSÚZÁS. élünk. Halálom után itt a templom kriptájában akarom majd várni a feltámadás napját, 2007. június 16- án Esztergomban.

BÚCSÚZÁS. élünk. Halálom után itt a templom kriptájában akarom majd várni a feltámadás napját, 2007. június 16- án Esztergomban. 2 Kertvárosi Krónika 2014. július-augusztus SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK ÚJ PLÉBÁNOS ATYÁNKAT Erdő Péter bíboros úr elfogadva Pályi László plébános atyánk bejelentését nyugdíjba vonulásáról, utódjául Plébániánk

Részletesebben

Beszámoló a 2003-as évről

Beszámoló a 2003-as évről 2004. február 6. szám.:az udvardi cserkészek havilapja:. ára: 5,- Sk ÉRSEKÚJVÁR, 2004. JANUÁR 17. Vers-és prózamondóverseny Immár hagyományszerűen rendezi meg az érsekújvári körzet a cserkészek vers-és

Részletesebben

Láncszem. kanadai magyar cserkészélet. Világdzsembori, 2007. Csermely Krisztina a jubileumi Világdzsemborin

Láncszem. kanadai magyar cserkészélet. Világdzsembori, 2007. Csermely Krisztina a jubileumi Világdzsemborin Láncszem kanadai magyar cserkészélet Világdzsembori, 2007 Csermely Krisztina a jubileumi Világdzsemborin 2007.dec.31. I.évf. I.szám A Külföldi Magyar Cserkészszövetség V. kerületének lapja. 2. oldal Láncszem

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2014. december 21-én (vasárnap) 16 00 órakor a Fő téren tartandó FALUKARÁCSONYRA.

MEGHÍVÓ. 2014. december 21-én (vasárnap) 16 00 órakor a Fő téren tartandó FALUKARÁCSONYRA. SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKO KORMÁNYZATÁNAK HELYI LAPJA SÁRISÁPI HÍRMONDÓ ŠARIŠÁPSKE SPRÁVY 18. ÉVFOLYAM 4. 4. SZÁM 2014. DECEMBER MEGHÍVÓ Sárisáp Község Önkormányzata és a község civil szervezetei, egyesületei

Részletesebben

Van még tennivalónk. Szentpéteri. Interjú dr. Faragó Péterrel. Krónika 2014. október-november-december

Van még tennivalónk. Szentpéteri. Interjú dr. Faragó Péterrel. Krónika 2014. október-november-december INGYENES VII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja 2014. október-november-december 2014. október-november-december Van még tennivalónk Városunk polgármestere az október 12-i helyhatósági

Részletesebben

Új esztendőre készülve

Új esztendőre készülve XXI. évfolyam XII. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft Wass Albert: Karácsony igaz története (részlet) Szeresd felebarátodat, s még aki átkoz, azt is áldjad! Csak kicsike fénysugár ez. Alig elegendő,

Részletesebben

HÍRLEVELE 2014. nyárutó

HÍRLEVELE 2014. nyárutó A Budapest-Budafoki Református Egyházközség HÍRLEVELE 2014. nyárutó Mire van szükségünk Nemrégiben eszembe jutott egy régi humoros írás. Az volt a lényege, hogy az Úr leküldte az angyalát a földre, hogy

Részletesebben

A tizennegyedik állomás

A tizennegyedik állomás 1 RÁKÓCZI RÁKÓCZI 2 2 A tizennegyedik állomás Húsvét A nagyböjt liturgiáinak, imádságainak sorában ott találjuk a Jézus Krisztus szenvedésének útját végigszemlélő keresztutat. Igen népszerű elmélkedési

Részletesebben

Isten szerelmes levele

Isten szerelmes levele Tanúság A Nagymarosi Egyházközség Hírlevele XVIII. évf. 2013. ŐSZ Isten szerelmes levele Szeptemberben ünnepeljük évről évre Szentírás vasárnapját. Szent Jeromos írja: Aki nem ismeri a Szentírást, nem

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava 2011. május 31. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TRIANON EMLÉKNAPRA Szeretettel meghívjuk Önt és családját 2011. június 4-én,

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Beszélgetés Csonka Csaba atyával. Szent Kereszt ünnepén Interjú Fekete Rolanddal

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Beszélgetés Csonka Csaba atyával. Szent Kereszt ünnepén Interjú Fekete Rolanddal Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Beszélgetés Csonka Csaba atyával Böjte Csaba gyerekei Cegléden Ára: 100 Ft Szent Kereszt ünnepén Interjú Fekete Rolanddal XVI. évfolyam 3. szám 2012.

Részletesebben

Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel

Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel INGYENES VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja 2013. október-november-december 2013. október-november-december 2 Közélet Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel

Részletesebben

XXI. évfolyam I. szám. 2011. január. A szeretet ünnepén

XXI. évfolyam I. szám. 2011. január. A szeretet ünnepén XXI. évfolyam I. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft 2011. január A szeretet ünnepén A karácsonyi ünnepek előtt az emberek már 2-3 héttel nézegetik a fenyőfákat. Én is megvettem a miénket, pedig

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és

Tájékoztató a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és Szobi Hírnök XXIV. évf. 9. szám - 2014. szeptember* Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Tájékoztató a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek

Részletesebben

II. évfolyam 1. szám. Az iskola m

II. évfolyam 1. szám. Az iskola m i r e b m e t p e Sz et II. évfolyam 1. szám épül a l o k s i s l Az e a Az iskola m A 20. tanév elé Karácsony Sándor az 1945-ben megjelent Demokrácia és pedagógia címû tanulmányában kritikusan vizsgálta

Részletesebben

Fasori Hírmondó. Ádventi csendben téged várunk... Ádventi csend. Tudjuk egyáltalán, hogy mi az? Nem éppen ádvent

Fasori Hírmondó. Ádventi csendben téged várunk... Ádventi csend. Tudjuk egyáltalán, hogy mi az? Nem éppen ádvent Fasori Hírmondó A BUDAPEST - FASORI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM LAPJA 2013/2. SZÁM TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ ERÔS VÁR A MI ISTENÜNK! Ádventi csendben téged várunk... Ádventi csend. Tudjuk egyáltalán,

Részletesebben

A Fráter. György Katolikus Gimnázium diáklapja 2009. ősz - advent

A Fráter. György Katolikus Gimnázium diáklapja 2009. ősz - advent A Fráter György Katolikus Gimnázium diáklapja 2009. ősz - advent Talentum 2009. ősz - advent Talentum Laudetur Jesus Christus! MI ÚJSÁG? Mi újság? - kérdezik sokan mostanában, furcsa módon többen, mint

Részletesebben

XIX. évfolyam, 2. szám - 2014 december Ingyenes önkormányzati lap

XIX. évfolyam, 2. szám - 2014 december Ingyenes önkormányzati lap Igari Hírek www.tiszaigar.eu XIX. évfolyam, 2. szám - 2014 december Ingyenes önkormányzati lap Békés, boldog karácsonyt kívánunk! A karácsonyt megelőző négy hét az advent, vagyis a várakozás időszaka.

Részletesebben

Az élet öröme. Cserkészavatás. Régi és új kincsek. Katekumenjeink. Lássátok meg testvéreim...

Az élet öröme. Cserkészavatás. Régi és új kincsek. Katekumenjeink. Lássátok meg testvéreim... www.gyongyos.ofm.hu Karács on y XVI. évf. 3. szám 2011. december Az élet öröme Cserkészavatás Régi és új kincsek Katekumenjeink Lássátok meg testvéreim... K ö s z ö n t ő Már többször nekiugrottam a köszöntőnek,

Részletesebben

III. évfolyam 2. szám

III. évfolyam 2. szám III. évfolyam 2. szám i r e b m e Nov ÜNNEP Szent Márton Olvasom Szent Márton püspök életében, kit Laurentius Surius ír tizenegyedik könyvében, hogy midôn egykor azon dicsôséges szent, útjában lévén, egy

Részletesebben

Megkezdődött a 2009/2010-es tanév, az Arany János Általános Iskolában

Megkezdődött a 2009/2010-es tanév, az Arany János Általános Iskolában 1 Mezőnagymihály település lakóinak lapja. Kiadja A MI FALUNKÉRT Alapítvány. 2009. 4. évfolyam, 3. szám Ára: 100 Ft. Megkezdődött a 2009/2010-es tanév, az Arany János Általános Iskolában Idén is találkoztunk

Részletesebben

Mindenki Karácsonya. Várakozás

Mindenki Karácsonya. Várakozás Mindenki Karácsonya December 15-én a csúnya, esôs idô ellenére megtelt a Forrás Mûvelôdési Ház színházterme a közös ünneplésre érkezôkkel. Franka Tibor polgármester köszöntôje után Koncz Zoltán helyi refomátus

Részletesebben