Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók. Általános tudnivalók a 1386-os nyomtatvány bevallási lapjainak kitöltéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók. Általános tudnivalók a 1386-os nyomtatvány bevallási lapjainak kitöltéséről"

Átírás

1 Kitöltési útmutató a speciális adózói körbe tartozó adózók egyes, határon átnyúló ügyleteivel összefüggő általános forgalmi adó kötelezettségekről benyújtandó számú bevalláshoz az Art. 1. számú mellékletének I/B/3. c) és e) pontja alapján Jogszabályi háttér - az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) - az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) - az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény jogharmonizációs módosításáról és adó- visszaigénylés különös eljárási szabályairól szóló évi CXXIII. törvény (Jmód. tv.) - az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény (Eva tv.) - a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény (Jöt.) Általános tudnivalók Általános tudnivalók a 1386-os nyomtatvány bevallási lapjainak kitöltéséről Ezt a nyomtatványt kell használniuk áfa-bevallási kötelezettségük teljesítésére a közösségi adószámmal rendelkező, az Áfa tv. 20. (1) bek. d) pont dc) alpontjában meghatározott általános forgalmi adó alanyának nem minősülő jogi személyeknek, valamint az Eva tv. 16. (2) bekezdése alapján az eva alanyának (továbbiakban: speciális adózói körbe tartozó adózóknak), a közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyleteik bevallására az Art. 1. számú melléklet I/B/3/e) pontja alapján (az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzéseik, más tagállamába történt értékesítéseik, valamint más közösségi tagállami adóalanytól igénybe vett és más közösségi tagállami adóalany felé nyújtott szolgáltatások, továbbá a közösségi adószámmal rendelkező, nem adóalany jogi személynek a harmadik országbeli adóalanytól igénybe vett szolgáltatások bevallása esetén). Ugyancsak ezt a bevallást kell használni az olyan, közösségi adószámmal nem rendelkező adózóknak, akik személygépkocsinak és regisztrációs adóköteles motorkerékpárnak nem minősülő új közlekedési eszközt szereznek be az Európai Közösség más tagállamából. A évtől a 86 nyomtatvány egységes szerkezetben tartalmazza a korábbi években külön bevallási nyomtatványként kezelt A88. számú adatszolgáltatási lapot. A évi adókötelezettségek tekintetében az alapbevallások, pótlások (késedelmes bevallásbenyújtások), valamint az önellenőrzések, ismételt önellenőrzések, adózói javítások (helyesbítések) a számú bevallás internetes kitöltő programjában végezhetők el. A program letölthető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) honlapjának (htp://www.nav.gov.hu) a Letöltések-program menüben a Nyomtatványkitöltő programok al-menüpontjából és az ABEVJAVA keretprogramban futtatható. Az Art január 1-től hatályos 8. számú melléklet 4/C. pontja alapján a A60. sz. Összesítő nyilatkozatot elektronikus úton kell előterjeszteni. Emiatt az Art (9)

2 bekezdése alapján, az erre kötelezett, a 86. számú bevallást benyújtó adózóknak is elektronikusan kell a bevallást benyújtaniuk. A nem elektronikus úton benyújtók szintén az Internetes kitöltő programot használhatják a bevallások kitöltésére, azzal az eltéréssel, hogy a programmal kitöltött bevallást kinyomtatva, papíralapon, kézzel aláírva nyújtják be. Kinek és miről kell a számú nyomtatványon bevallást tennie? Ezen a nyomtatványon kell az Európai Közösség más tagállamában adószámmal rendelkező adóalanytól megvalósított Közösségen belüli termékbeszerzései, szolgáltatás igénybevételei, a más közösségi tagállami adóalany és nem adóalany jogi személy felé teljesített, az Áfa tv. 89. (1), (2), (3), (4) bekezdései szerinti termékértékesítései, a Közösség más tagállamában adószámmal rendelkező adóalany részére történt szolgáltatásnyújtásai után keletkező általános forgalmi adó bevallási és fizetési kötelezettségének eleget tennie a belföldön közösségi adószámmal rendelkező 1 - általános forgalmi adó alanyának nem minősülő adófizetésre kötelezett jogi személynek, - az egyszerűsített vállalkozói adó alanyának. A kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalanynak, a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalanynak, valamint az alanyi adómentességet választó adóalanyoknak a évre vonatkozóan a Közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyleteikről, továbbá a más adófizetési kötelezettséget keletkeztető tényállások megvalósulása esetén, (pl. tárgyi eszköz értékesítése vagy a harmadik országbeli adóalanytól igénybe vett szolgáltatás esetén) a számú bevallást kell benyújtaniuk az adófizetési kötelezettség keletkezését követő hó 20-ig. Adólevonási jogukat a számú bevalláson érvényesíthetik. A közösségi adószámmal rendelkező, általános forgalmi adóalanynak nem minősülő jogi személy azt a Közösségen kívül letelepedett (harmadik országbeli) adóalanytól igénybe vett szolgáltatást, amely után az adófizetési kötelezettség őt terheli, szintén ebben a bevallásban vallja be. Az eva alanya, a harmadik országbeli adóalanytól igénybe vett szolgáltatásai utáni általános forgalmi adót az Eva tv január 1-től hatályos rendelkezése szerint az Eva. bevallásban vallja be, illetőleg a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg. 2 Fontos! Az Áfa tv. 36. (1)-(2) bekezdése alapján a szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének meghatározása szempontjából az egyébként nem adóalanyi minőségében eljáró adóalanyt a részére nyújtott valamennyi szolgáltatás viszonylatában is adóalanyi minőségben eljárónak kell tekinteni, kivéve azt az esetet, ha a nyújtott szolgáltatást közvetlenül saját vagy alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére veszi igénybe (az utóbb említett esetben az érintett személyt, szervezetet nem adóalanynak kell tekinteni). A teljesítési hely 1 Art. 1. számú melléklet I/B/3/e. pont 2 Eva tv. 16. (3) bek. 2

3 meghatározása szempontjából tehát nemcsak az adóalanyok, hanem a közösségi adószámmal (más tagállambeli adószámmal) rendelkező nem adóalany jogi személyek is adóalanyoknak minősülnek. A január 1-től hatályos általános szabályok szerint, adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van. 3 A nem adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van. 4 Nem minősül Közösségen belüli termékbeszerzésnek, így nem kell közösségi adószámot kérnie, következésképpen adóbevallási és fizetési kötelezettsége sem keletkezik közösségi beszerzései után azon, a speciális adózói körbe tartozó adózónak ideértve az eva alanyát is, akinek az Európai Közösség más tagállamában közösségi adószámmal rendelkező adóalanytól történt termékbeszerzéseinek az új közlekedési eszköz és jövedéki termék beszerzését kivéve áfa nélkül összesített ellenértéke a tárgyévet megelőző évben, és a tárgyévben nem haladja meg a eurót. (Kivéve az Áfa tv. 20. (7) bekezdés hatálya alá tartozó esetben, amikor más okból meglévő közösségi adószámát használta közösségen belüli termékbeszerzései során, mely tényt az állami adóhatóságnak az Art. 22. (8) bekezdése alapján be is kell jelentenie.) Ha az adózónak az előző évi és tárgyévi várható adatai alapján nem kellett közösségi adószámot kérnie, de a tárgyévben átlépi a jelzett összeghatárt, akkor a küszöbérték átlépését az állami adóhatóságnak be kell jelentenie, mely alapján közösségi adószám kerül megállapításra. Az Áfa tv. 20. (5) bekezdése szerint lehetőség van arra, hogy a speciális adózói körbe tartozó adózó küszöbérték alatt válasszon adófizetési kötelezettséget Közösségen belüli beszerzéseire. Ekkor azonban választásától a választása évét követő második naptári év végéig nem térhet el. 5 A közösségi adószám megállapítására ez esetben az adókötelezettség választásának bejelentésével kerül sor. A Jöt. hatálya alá tartozó termékek Közösségen belülről történő beszerzését megelőzően az adózónak szintén közösségi adószámot kell kérnie. A jövedéki termékek Közösségen belülről történő beszerzését terhelő áfát ezen a bevalláson kell bevallani. A bevallásra kötelezettek köre, a belföldön közösségi adószámmal nem rendelkező adóalanyok, adózók esetében: Szintén ezen a nyomtatványon kell az Art. 1. számú mellékletének I/B/3.c) pontjának szabályai szerint a személygépkocsinak és regisztrációs adóköteles motorkerékpárnak nem minősülő 3 Áfa tv. 37. (1) bek. 4 Áfa tv. 37. (2) bek. 5 Áfa tv. 20. (6) bek. 3

4 új közlekedési eszköz Európai Közösség más tagállamából történő beszerzése esetén fizetendő általános forgalmi adót bevallania 1. az általános forgalmi adó alanyának nem minősülő magánszemélynek, 2. az általános forgalmi adó alanyának nem minősülő egyéb szervezetnek, 3. az általános forgalmi adó alanyának nem minősülő, egyéb Közösségi termékbeszerzése tekintetében adófizetésre nem kötelezett jogi személynek, 4. az egyszerűsített vállalkozói adó alanyának (eva alanya) feltéve, ha Közösségen belüli beszerzéseire vonatkozóan közösségi adószámmal nem rendelkezik. (Az általános forgalmi adó alanyának nem minősülő magánszemély, illetve egyéb szervezet, nem is rendelkezhet Közösségen belüli beszerzéseire vonatkozóan közösségi adószámmal.) Az alanyi adómentességet választó, közösségi adószámmal nem rendelkező adóalanynak, a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalanynak, valamint a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalanynak a számú bevalláson kell a személygépkocsinak és regisztrációs adóköteles motorkerékpárnak nem minősülő új közlekedési eszköznek az Európai Közösség más tagállamából történő beszerzése esetén fizetendő általános forgalmi adót bevallania. Figyelem! Új személygépkocsi, illetve regisztrációs adóköteles motorkerékpár Közösségi beszerzése esetén ezt a bevallást nem kell kitölteni, ugyanis a személygépkocsit illetve motorkerékpárt terhelő adót ezen adózói körnek a vámhatóság állapítja meg kivetéssel. 6 Amennyiben az e bevallás kitöltésére kötelezett adózóknak e bevallással nem érintett, olyan teljesítésük is van, amely az Áfa tv. szabályai szerint adóbevallási kötelezettséget eredményez, akkor arról a számú áfa-bevallást kell benyújtaniuk. A Közösségen belüli kereskedelemmel kapcsolatos ügyleteikre vonatkozóan pedig ilyenkor is ezt a (1386. számú) bevallást kell benyújtaniuk Az eva hatálya alá tartozó adóalanyok eva alanyiságuk ideje alatt számú bevallást nem nyújthatnak be. Bevallási határidő A számú adóbevallás benyújtására kötelezett adóalanynak a közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletet, és a közösségi adószámmal rendelkező, általános forgalmi adóalanynak nem minősülő jogi személy közösségen kívül letelepedett adóalanytól igénybevett szolgáltatása utáni kötelezettséget is, az adófizetési kötelezettség keletkezését követő hó 20. napjáig kell bevallania és az ezekhez kapcsolódó általános forgalmi adó fizetési kötelezettségének a bevallás benyújtásával egyidejűleg kell eleget tennie. 7 Mivel az A88-as adatszolgáltatási lap is a nyomtatvány részét képezi, ezért az adatszolgáltatást is a tárgyhónapot követő időszak 20-áig kell megtenni. 6 Art (1) bek. d) pont 7 Art. 1. számú melléklet I/B/3.e) 4

5 Az adófizetési kötelezettség a termék Közösségen belüli beszerzése esetén az ügylet teljesítését tanúsító számla kibocsátásakor, de legkésőbb a teljesítést követő hónap tizenötödik napján keletkezik. 8 Szolgáltatás igénybevétele esetén a fizetendő adót a) az ügylet teljesítését tanúsító számla kézhezvételekor, vagy b) az ellenérték megtérítésekor, vagy c) a teljesítést követő hónap tizenötödik napján kell megállapítani. A felsoroltak közül az alkalmazandó, amely a leghamarabb következik be. E rendelkezés nem alkalmazható arra a szolgáltatásnyújtásra, amely esetében az adót az Áfa tv a) pontja alapján a szolgáltatás igénybevevője fizeti. Vagyis az Áfa tv a alapján, az általános szabályok szerint megállapítandó teljesítési hely szerint a belföldi igénybevevőre települő adófizetési kötelezettség esetén, annak keletkezési időpontja az igénybevett szolgáltatás teljesítési időpontjával megegyező. 9 Nem kell bevallást benyújtani arra az időszakra (hónapra) vonatkozóan, amelyben az adózó Közösségen belüli kereskedelmet nem valósított meg, illetve nem vett igénybe szolgáltatást harmadik országbeli adóalanytól. Adóhatósági javítás Az Art. 34. (1) bekezdése szerint az állami adóhatóság az adóbevallás helyességét megvizsgálja, és a 34. (6) bekezdésben szabályozott esetben amennyiben az adóbevallás az adózó közreműködése nélkül nem javítható ki megfelelő határidő tűzésével az adózót javításra (hiánypótlásra) szólítja fel. A bevallását elektronikusan benyújtó adózónak lehetősége van arra, hogy a hibák kijavítását követően a javító bevallást újból elektronikusan benyújtsa. Ebben az esetben a főlap AZONOSÍTÁS(B) blokkjában a Hibásnak minősített bevallás vonalkódja rovatba be kell írni az általa javított bevallás 10 jegyű vonalkódját. A vonalkódot az állami adóhatóságtól kapott, a hibás bevallásról szóló kiértesítő levél tartalmazza. A bevallást nem elektronikus úton benyújtó adózók a Hibásnak minősített bevallás vonalkódja rovatot nem tölthetik ki. A javítás kizárólag írásban, papír alapon tehető meg. Ebben az esetben elég a hiánypótlásra felszólító levélben felsorolt hibák javítása, illetve a javított adatokkal összefüggő összesen sorok javítása. Határidőben benyújtani elmulasztott bevallások pótlása Pótlás a évi adó-megállapítási időszakban A évre vonatkozó, határidőig benyújtani elmulasztott bevallás(ok) pótlására a számú nyomtatványon van lehetőség megfelelő adattartalommal, elévülési időn belül. Az elévülési idő 8 Áfa tv Áfa tv. 60. (1)-(2) és (5) bek. 5

6 2013. január-november hónapok tekintetében december 31-e, december hónap tekintetében pedig december 31-e. 10 A korábbi évek elmulasztott 86. és 87. számú bevallásainak pótlása A év december hónapra vonatkozóan az elmulasztott bevallás(ok) pótlására a számú nyomtatványon van lehetőség elévülési időn belül, a közösségi adószámmal rendelkező, az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény (korábbi áfa-törvény) 7/A. (2) bekezdés c) pontjában meghatározatott adózóknak és az eva alanyoknak, amennyiben az Európai Közösség más tagállamából termékbeszerzést valósítanak meg, és a Közösség más tagállamában beszerezett termékek adó nélkül számított ellenértéke a tárgyévet megelőző évben illetve a tárgyévben a eurót meghaladta, illetve nem haladta meg ezen összeghatárt, de Közösségen belüli beszerzésekre adófizetést választottak. A év december hónapra vonatkozóan az elmulasztott bevallás(ok) pótlására a számú nyomtatványon van lehetősége elévülési időn belül, a közösségi adószámmal nem rendelkező adózóknak a személygépkocsinak és regisztrációs adóköteles motorkerékpárnak nem minősülő új közlekedési eszköznek az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzéseik esetén. Az elévülés szabályai szerint a január 1. és november 30. közötti időszakra vonatkozóan az elmulasztott bevallások pótlása nem lehetséges. A január 1-jétől december 31-ig tartó adó-megállapítási időszak a sz. nyomtatványon pótolható elévülési időn belül. A január 1-jétől december 31-ig tartó adó-megállapítási időszak a sz. nyomtatványon pótolható elévülési időn belül. A január 1-jétől december 31-ig tartó adó-megállapítási időszak a sz. nyomtatványon pótolható elévülési időn belül. A január 1-jétől december 31-ig tartó adó-megállapítási időszak a sz. nyomtatványon pótolható elévülési időn belül. A január 1-jétől december 31-ig tartó adó-megállapítási időszak a sz. nyomtatványon pótolható elévülési időn belül. A 0786., 0787., 0886., 0986., 1086., 1186., sz. nyomtatványok, a kitöltést segítő programokkal és kitöltési útmutatókkal együtt elérhetőek és letölthetőek a NAV honlapjáról a Letöltések-program menüben a Nyomtatványkitöltő programok al-menüpontból. (htp://www.nav.gov.hu) Az ellenőrzés megkezdéséig bevallani elmulasztott adót az adózó terhére, illetőleg javára adókülönbözetként állapítja meg az adóhatóság Art (1) bek. 6

7 Adózói javítás (helyesbítés) 12 : Amennyiben az állami adóhatóság által elfogadott, feldolgozott bevallás után, az adatok tekintetében ugyanarra az időszakra adózói javításként (helyesbítésként) nyújtja be ismételten a bevallást, akkor az adózói javításkor (helyesbítéskor) az adóalap, illetőleg adó, (költségvetési támogatás összeg) változást nem eredményez. Adózói javításról (helyesbítésről) akkor van szó, amikor az adózó utóbb észlelte, hogy az állami adóhatóság által elfogadott bevallás részletező adata téves, vagy valamely tájékoztató adat az elfogadott bevallásból kimaradt, azaz a bevallás nem teljes körű. Adózói javítás (helyesbítés) esetén az új adatokkal valamennyi az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevalláson szerepeltetett adatot ki kell tölteni. Amennyiben az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevalláson olyan adat szerepelt, amelyet az adózói javítás (helyesbítés) nem érinti, úgy az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevalláson közölt adatot meg kell ismételni! Abban az esetben, ha a bevallás benyújtása adózói javítás (helyesbítés) miatt történik, akkor a főlap (C) blokkjában a bevallás jellege kódkockába H betűt kell bejegyezni. A bevallásukat elektronikus úton benyújtó adózók helyesbítő bevallás benyújtási kötelezettségüket kizárólag elektronikus úton teljesíthetik. Fontos! Amennyiben az értékadatok adózói javítása (helyesbítése) az adóalap, illetve adó (költségvetési támogatás) összegében kötelezettség változást eredményez, úgy a bevallás tekintetében az önellenőrzést is el kell végezni. Önellenőrzés A bevallást elévülési időn belül lehet önellenőrizni. Önellenőrzésre csak a bevallás benyújtására előírt határidőt követően van lehetőség. 13 A bevallás elévülési időn belül történő önellenőrzésére az Art (1) bekezdésében foglaltak irányadók. Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. Az Art (2) bekezdése kimondja, hogy az önellenőrzés bevallása az elévülést megszakítja abban az esetben, ha az adókülönbözet az adózó javára mutatkozik. Az önellenőrzésre az Art ában meghatározott szabályok az irányadóak. A évre vonatkozó kötelezettség önellenőrzése esetén ugyanezt a bevallást kell benyújtani. Ennek során a bevallás főlapjának (C) blokkjában kell jelölni az önellenőrzéssel érintett hónapot, és a Bevallás jellege kódkockában azt, hogy a bevallás benyújtására önellenőrzés ( O betűjelzés) miatt került sor. Az ugyanazon időszakra elvégzett második és minden további önellenőrzés már ismételt önellenőrzésnek számít. Ismételt önellenőrzéskor a Bevallás jellege mező ( O ) értékű jelölése mellett a 03. számú Önellenőrzési mellékleten is kell az (O) blokkban X -et feltüntetni. 11 Art (1) bek. 12 Art. 34. (7) bek. 13 Art. 51. (3) bek.. 7

8 Az adózó önellenőrzését a helyesbített adóalapot, adót és költségvetési támogatást tartalmazó, erre a célra szolgáló önellenőrzési lap benyújtásával teljesíti. Amennyiben az önellenőrzéssel történő helyesbítéssel az adózónak pénzügyileg rendezendő adókötelezettsége keletkezik, akkor az adót és az esetlegesen felszámított önellenőrzési pótlékot az önellenőrzési bevallás benyújtásának időpontjáig kell megfizetni a megfelelő számlaszámra. Önellenőrzésnek az a módosítás minősül, amely során az adóalap illetve az adó összege változik. Önellenőrzésnek minősül, ha az adózó az adót illetve adóalapot az állami adóhatósági ellenőrzés megkezdése előtt helyesbíti. Egy önellenőrzéssel csak egy bevallási időszakra vonatkozó adatok módosíthatók. Az ellenőrzés megkezdésétől a vizsgálat alá vont adó - a vizsgált időszak tekintetében - önellenőrzéssel nem helyesbíthető. Az állami adóhatóság által utólag megállapított adót az adózó nem helyesbítheti. Önellenőrzéssel csak azt az adót illetve adóalapot lehet helyesbíteni, amely helyesbítésnek az együttes összege az forintot meghaladja. Önellenőrzés a év adó-megállapítási időszakaiban A számú nyomtatványon történő önellenőrzés esetén teljes adatcsere történik a bevallás benyújtásakor. Az önellenőrzésként benyújtott számú nyomtatvány es és es lapjának soraiban az önellenőrzés során megállapított tényleges, helyes adatokat kell feltüntetni az adóalap és adó rovatokban, tehát nem a feltárt különbözetet kell kimutatni az egyes sorokban. Ha az említett sorok valamelyikében nincs változás, úgy az eredeti helyes adatot kell abban a sorban feltüntetni, vagyis az önellenőrzési láncban közvetlenül megelőző bevallás adott sorával azonosan kell kitölteni a sort. Az önellenőrzés miatt módosítandó adóalap és adó, a lap 1. sorába azt az adóalapot és fizetendő adó összeget kell feltüntetni, ami az eredetileg benyújtott bevallásban szerepelt. Az önellenőrzés eredményeként kimutatott helyes adóalap és adó összegét, a lap 2. sorában kell meghatározni. Önellenőrzési pótlék önellenőrzése esetén a lap sorainak kitöltése kötelező, a lap 1-6. soraiban adatot közölni nem szabad. Önellenőrzés, ismételt önellenőrzés esetén a bevalláshoz tartozik kötelezően a sz. Önellenőrzési melléklet is, amely az önellenőrzéshez szükséges egyéb adatokat, illetve az önellenőrzési pótlék alapját és összegét tartalmazza, és amelyen az önellenőrzési pótlék helyesbítését is el lehet végezni. A számú bevallás kitöltő programja ezt a lapot automatikusan biztosítja, ha a főlapon a (C) blokkban az adózó jelzi az önellenőrzési szándékot. A számú Önellenőrzési melléklet önállóan nem nyújtható be, csak a bevallási főgarnitúra mellékleteként, azzal együtt, és az önellenőrzés sem érvényes a 03. lap csatolása nélkül! Az önellenőrzési pótlék összege kizárólag akkor helyesbíthető, ha egy korábbi önellenőrzést tartalmazó bevallásban az önellenőrzési pótlék összegének megállapításánál az adózó tévedett, például helytelen időszakot vagy más jegybanki alapkamat százalékot alkalmazott. Az 8

9 önellenőrzési pótlék összegének helyesbítésére nincs mód abban az esetben, ha a helyesbítésre egy korábbi önellenőrzést tartalmazó bevallásban levezetett pótlékalap változása miatt kerülne sor. A korábbi önellenőrzési pótlék összege csak önmagában módosítható. Olyan önellenőrzési bevallás, amelyen önellenőrzési pótlékot helyesbítettek, egyidejűleg általános forgalmi adó önellenőrzésére nem használható. A két adónemet tehát együtt nem lehet önellenőrizni, vagyis a számú Önellenőrzési mellékleten a korábbi önellenőrzési pótlék sorainak kitöltése mellett az áfa módosításával kapcsolatos sz. melléklet 1-6. sorai nem tölthetők ki, a 01., 02. számú lap sorait az azonos időszakra vonatkozó előző bevallás áfa adatával azonosan kell kitölteni. A korábbi évek 86. és 87. számú bevallásainak önellenőrzése A év december hónapra vonatkozóan önellenőrzésre a számú nyomtatványon van lehetőség a közösségi adószámmal rendelkező, az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény (korábbi áfa-törvény) 7/A. (2) bekezdés c) pontjában meghatározott adózóknak és az eva alanyoknak, amennyiben az Európai Közösség más tagállamából termékbeszerzést valósítottak meg, és a Közösség más tagállamában beszerzett termékek adó nélkül számított ellenértéke a tárgyévet megelőző évben illetve a tárgyévben a eurót meghaladta, illetve nem haladta meg ezen összeghatárt, de Közösségen belüli beszerzésekre adófizetést választottak. A év december hónapra vonatkozóan önellenőrzésre a számú nyomtatványon van lehetőség a közösségi adószámmal nem rendelkező adózóknak személygépkocsinak és regisztrációs adóköteles motorkerékpárnak nem minősülő új közlekedési eszköznek az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzéseik esetén. A év január-november hónapokra vonatkozóan az elévülés szabályai szerint önellenőrzést végrehajtani nem lehet! A január 1-jétől december 31-ig tartó adó-megállapítási időszak a sz. nyomtatványon önellenőrizhető elévülési időn belül. A január 1-jétől december 31-ig tartó adó-megállapítási időszak a sz. nyomtatványon önellenőrizhető elévülési időn belül. A január 1-jétől december 31-ig tartó adó-megállapítási időszak a sz. nyomtatványon önellenőrizhető elévülési időn belül. A január 1-jétől december 31-ig tartó adó-megállapítási időszak a sz. nyomtatványon önellenőrizhető elévülési időn belül A január 1-jétől december 31-ig tartó adó-megállapítási időszak a sz. nyomtatványon önellenőrizhető elévülési időn belül A 0786., 0787., 0886., 0986., 1086., 1186., sz. nyomtatványok, a kitöltést segítő programokkal és kitöltési útmutatókkal együtt elérhetőek és letölthetőek a NAV honlapjáról a 9

10 Letöltések-program menüben a Nyomtatványkitöltő programok al-menüpontból. (htp://www. nav.gov.hu) Hitelesítések A bevallás fősorai, a csatolt mellékletek, a kiutalási szándék hitelességét mind a papíralapú nyomtatványoknál, mind az elektronikus bevallásoknál az adott benyújtási módnak megfelelő, a hitelesítésre vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani. A képviseletről, a meghatalmazásokról: Az adóbevallást - főszabály szerint - az adózónak kell aláírnia. Lehetőség van arra is, hogy a bevallást az adózó helyett az Art.-ben meghatározott képviselője, meghatalmazottja írja alá. 14 Amennyiben a magánszemély adózó az állami adóhatóság előtt nem kíván vagy nem tud személyesen eljárni, törvényes képviselője, képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt eseti meghatalmazás, megbízás alapján más nagykorú személy képviselheti. Az egyéni vállalkozó magánszemélyt az adóhatóság, előtt a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazottja is képviselheti. Jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet az adóhatóság, az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium előtt a rá vonatkozó szabályok szerint képviseleti joggal rendelkező személy vagy munkaviszonyban álló jogtanácsos, a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, alkalmazott, megbízás alapján eljáró jogtanácsos, továbbá ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetőleg egyéb szervezet alkalmazottja, tagja képviselheti. Ennek alapján a munkaviszonyban álló jogtanácsosok külön meghatalmazás nélkül is eljárhatnak munkáltatójuk képviseletében. Az adózó a képviselet ellátására állandó meghatalmazást vagy megbízást adhat, és ezt az adóhatósághoz bejelentheti. Az állandó meghatalmazás, megbízás - a külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítésén túl - az adóhatóság előtti eljárásban akkor érvényes, ha azt az adózó vagy képviselője az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon jelenti be. Ha az állandó meghatalmazást, megbízást vagy annak megszűnését az adózó képviselője jelenti be, az adóhatóság a bejelentésről az adózót írásban értesíti. Az adózó az eseti, illetve az állandó meghatalmazás, megbízás visszavonását, felmondását haladéktalanul köteles bejelenteni az adóhatósághoz, illetve a képviseleti jog megszűnését a meghatalmazott, megbízott is bejelentheti az adóhatóságnál. A képviseleti jog keletkezése és megszűnése az adóhatósággal szemben az adóhatósághoz történő bejelentéstől hatályos azzal, hogy a képviseleti jog megszűnésének 14 Art. 7. (1) (2) bek. 10

11 bejelentése napján a meghatalmazottat még az adóhatósági iratok átvételére jogosult személynek kell tekinteni. 15 Ha a bevallást meghatalmazott írja alá, az Art. 7. (5) bekezdésében meghatározott, az állami adóhatósághoz bejelentett és a vonatkozó bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott kivételével a meghatalmazást csatolni kell az adóbevalláshoz, és ezt a bevallási főlapon az (F) blokkban az eseti meghatalmazás csatolására vonatkozó kódkockában X -szel kell jelölni. Ha a bevallást az Art. 7. (5) bekezdése szerinti, az állami adóhatósághoz bejelentett és a vonatkozó bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott írja alá, úgy ezt a tényt a főlapon az (F) blokkban az állandó meghatalmazásra vonatkozó kódkockában X -szel kell jelölni. Az állandó meghatalmazottak személyi köre megegyezik az eseti meghatalmazottak személyi körével, kivéve a más nagykorú magánszemélyt, aki állandó meghatalmazott nem lehet. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a kiállítás időpontját, valamint a meghatalmazott és a meghatalmazó mindazon adatait, amelyből a meghatalmazó és a meghatalmazott személye egyértelműen megállapítható, valamint azt, hogy a meghatalmazott milyen ügyben járhat el, és milyen eljárási cselekményt végezhet. A meghatalmazásnak mind a meghatalmazott, mind a meghatalmazó aláírását tartalmaznia kell. A meghatalmazásra egyebekben az okiratra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. Az Art. 9. (1) bekezdése alapján az a külföldi vállalkozás, amely belföldi gazdasági tevékenységével összefüggésben gazdasági célú letelepedésre nem kötelezett, belföldi adókötelezettségeinek teljesítésére pénzügyi képviselőt bízhat meg. Az Áfa tv (2) bekezdésében foglalt esetben pénzügyi képviselő megbízása kötelező. A pénzügyi képviselő megbízása esetén az adóbevallás aláírására csak a pénzügyi képviselő jogosult. Amennyiben a bevallást az állami adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő írja alá, úgy ezt a tényt a bevallás főlapjának (F) blokkjában a megfelelő kódkockájában X -szel kérjük jelölni. Ellenjegyzésről: Az adóbevallást, illetőleg az adóbevallással egyenértékű nyilatkozatot adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő ellenjegyezheti. Amennyiben a bevallás ellenjegyzésére sor kerül, akkor az erre feljogosított személy azonosító adatait (név, adóazonosító szám, igazolvány száma) kérjük a Főlap (F) blokkban szerepeltetni. Abban az esetben, ha az ellenjegyzésre jogosult nem rendelkezik adószámmal, akkor a magánszemély 10 pozíciós adóazonosító jelét kell balra zártan szerepeltetni. Az ellenjegyzett hibás bevallás, illetőleg adóbevallással egyenértékű nyilatkozat esetén a mulasztási bírságot az állami adóhatóság az adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő terhére állapítja meg. Elektronikus úton benyújtott bevallás esetén az ellenjegyzést az elektronikus bevallás hitelesítésére vonatkozó szabályok szerint kell elvégezni. A bevallást papíralapú benyújtásnál kézzel történő aláírással, cég esetén cégszerű aláírással kell hitelesíteni. Elektronikus bevallás esetén az aláírás az elektronikus bevallásra vonatkozó 15 Art. 7. (5) bek. 11

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló áfabevalláshoz, adatszolgáltatási laphoz és

Részletesebben

ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma 2 0

ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma 2 0 H IV A T A L (A) Nemzeti Adóés Vámhivatal 1365A Átvevő kódja ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Postára adás dátuma 2 0 Beérkezés

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz Tervezet! A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (továbbiakban: Ratv.) A médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1451 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1451 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1451 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér: a biztonságos és gazdaságos gyógyszer és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (továbbiakban: Ratv.) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz Törvényi háttér A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.), Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 14P90. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 14P90. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 14P90. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) A befektetési vállalkozásokról és

Részletesebben

Kitöltési útmutató 15P90 bevalláshoz a pénzügyi szervezetek, valamint a forgalmazó és befektetési alap különadója

Kitöltési útmutató 15P90 bevalláshoz a pénzügyi szervezetek, valamint a forgalmazó és befektetési alap különadója Kitöltési útmutató 15P90 bevalláshoz a pénzügyi szervezetek, valamint a forgalmazó és befektetési alap különadója Jogszabályi háttér A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1501-es számú bevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 1501-es számú bevallási nyomtatványhoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1501-es számú bevallási nyomtatványhoz - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához APEH 758. r. sz. Fogyasztói ár: 190 Ft KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához 5 995933 759154 0565/650/651/310 1 2 0565/650/651/310

Részletesebben

Nyilatkozatra/ bevallásra kötelezettek. A nyilatkozat / bevallás megtételére a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó 1

Nyilatkozatra/ bevallásra kötelezettek. A nyilatkozat / bevallás megtételére a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó 1 Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2013. évre, valamint adatszolgáltatásról [13KATA]

Részletesebben

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek Kitöltési útmutató a 1048. számú, az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának a részesedés elidegenítésekor keletkező adókötelezettségének bevallásához, valamint önellenőrzéséhez Jogszabályi háttér

Részletesebben

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele!

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele! Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2014. évre, valamint adatszolgáltatásról [14KATA]

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1450 számú környezetterhelési díjelőleg, illetve az éves díjkötelezettség bevallásához

Kitöltési útmutató a 1450 számú környezetterhelési díjelőleg, illetve az éves díjkötelezettség bevallásához Kitöltési útmutató a 1450 számú környezetterhelési díjelőleg, illetve az éves díjkötelezettség bevallásához Jogszabályi háttér a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér

Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér  Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1471. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1471. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1471. számú bevalláshoz E bevallást kell benyújtani a tevékenységét 2014. évben megszüntető, az átalakulással megszűnő, valamint a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1508E számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1508E számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1508E számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.), az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1408E számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1408E számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1408E számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.), az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához

Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A távközlési adóról szóló 2012. LVI. törvény Elektronikus hírközlésről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1411-es Bevalláshoz. Jogszabályi háttér

Kitöltési útmutató a 1411-es Bevalláshoz. Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1411-es Bevalláshoz Jogszabályi háttér - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) - A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás, valamint

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1229. számú bevalláshoz, valamint a 1229-A jelű adatszolgáltatáshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1229. számú bevalláshoz, valamint a 1229-A jelű adatszolgáltatáshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1229. számú bevalláshoz, valamint a 1229-A jelű adatszolgáltatáshoz Az éves társasági adónak, illetve a hitelintézeti járadék összegének, az energiaellátók jövedelemadójának, továbbá

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz Az éves társasági adónak, illetve a hitelintézeti járadék összegének, az energiaellátók jövedelemadójának, továbbá

Részletesebben

Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz. Általános tudnivalók Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.

Részletesebben

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Jogszabályi háttér: a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Társasházi tv.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) az adózás

Részletesebben

Útmutató a 1341-es számú bevallás kitöltéséhez

Útmutató a 1341-es számú bevallás kitöltéséhez Útmutató a 1341-es számú bevallás kitöltéséhez Jogszabályi háttér: a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Társasházi tv.) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) a személyi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben