Kedveseim! Gyula. vitéz DETRE GYULA : KARÁCSONYI LEVÉL. montref.blogspot.com /ADVENT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedveseim! Gyula. vitéz DETRE GYULA : KARÁCSONYI LEVÉL. montref.blogspot.com - email:vigyazo.canada@yahoo.com - 2010/ADVENT"

Átírás

1 montref.blogspot.com /ADVENT VITÉZI REND tb. KANADAI TÖRZSKAPITÁNY The Knightly Order of Vitez vitéz Detre Gyula László vitéz DETRE GYULA : KARÁCSONYI LEVÉL Kedveseim! Szeretném, ha velem együtt vissza-álmodnátok a békés, régi, szép gyermekkort, a szülői szeretetet, az örömteli Jézuskavárás meghitt napjait. Iskolákban a karácsonyi vakációig még hátralevő napok számlálását, a csodavárást. Álmodjuk vissza a felejthetetlen otthont, melyet ma soha, sehol nem tudsz újra építeni, mely örökre elveszett. Kanadába jövetelem előtt, a budai várban lévő szolgálati helyemről, 1944 decemberében, még mielőtt a szovjet gyűrű bezáródott volna, áthelyeztek Velem községbe (Kőszeg mellett), századom elhelyezési körletébe, ahol az első fiammal áldott állapotban levő feleségem is mint menekült kapott helyet. Aztán következtek a zivataros idők, 1944 első karácsonya, melyet már az otthontól távol töltöttünk és a karácsonyi hangulatot az illatos karácsonyfa és gyertyái helyett a sztálingyertyák fénye váltotta fel, de ez már nem a kisded Jézus születését, hanem pusztulást és rombolást jelentett, halált és nyomorúságot! Budapesten és a királyi vár körül, ahonnan jöttünk, már bezárult a gyűrű és mongol-tatár, de főként odesszai fegyencekből álló szovjet horda ostromolta Budapestet. A mi fiatal világunk elmúlt örökre. Mi a háború után nem mint emigránsok, hanem mint 2. világháború gigászi harcainak menekültjei jöttünk befogadó országainkba. Minket nem fogadtak szeretettel vagy hősként, mert mi az ő ellenségeik és nem baráti szövetségeseik voltunk, akik már akkor huszonöt éve a kommunizmus ellen harcoltunk. Tehát nem voltunk népszerűek, és amíg jobban meg nem ismertek, ellenségként kezeltek. Ezek a szomorú gondolatok jutnak eszembe azokról az időkről, amikor a keresztény Európa az utolsó élet-halál harcát vívta. De sajnos vívja még ma is. Kívánok Neked, családodnak és Szeretteidnek igazi, régi, meghitt Boldog és Kegyelemteljes Karácsonyt, új Magyar Feltámadást jelentő Újesztendőt! Szeretettel, nemzettestvéred, Gyula Kelt, Montreálban, 2010 decemberében.

2 Nt. Lizik Zoltán: A BIBLIA SZÜLETÉSE A Biblia A Biblia szó a görög biblion (könyv, tekercs) többes számú alakja (ta biblia = a könyvek 1. Makkabeus 12:9). Ebben a formában vették át és alkalmazták a latin nyelvű keresztyén irodalomban. A XIII. századtól kezdve a Biblia szót egyes számban kezdték használni (a könyv). Így vált végül általánossá a keresztény latin irodalom közvetítésével a modern nyelvekben, így a magyar nyelvben is. A modern nyelvekben használatos még az Írás és Szentírás kifejezés is. Ezek a kifejezések a latin scriptura, sacra sciptura fordításai, amelyek pedig a görög graphé (János 10:35) és graphai hagiai (Róma 1:2) megfelelői. A Biblia azon könyveknek a gyűjteménye, amelyeket a zsidó és a keresztény vallás szenteknek és isteni eredetűnek ismer el, és mint ilyeneket a hit és az erkölcs alapnormájának tart. Ily módon a Biblia két részből áll: a zsidó Bibliából, amelyet a keresztények Ótestamentumnak vagy Ószövetségnek neveznek és a speciális keresztény gyűjteményből, amelyet Újtestamentumnak vagy Újszövetségnek hívnak. Az Ószövetség és az Újszövetség könyvei együtt adják azt a könyvgyűjteményt, amelyet napjainkban Bibliának neveznek és a bibliai kiadásokban megjelentetnek. A Biblia két része, az Ó- és Újtestamentum ma 72 könyvet tartalmaz a katolikus, és 66 könyvet a protestáns kiadásokban. A Biblia egyes könyvei fejezetekre, a fejezetek pedig versekre tagolódnak. A ma használatos fejezetbeosztás Stephanus Langton canterbury érsektől származik (+1228), aki 1214 körül részekre osztotta a latin Vulgatát, ahonnan ezt a felosztást később átvitték a héber és a görög szövegre is. A versbeosztást Santes Pagnino (+1541) nyomán Robert Estienne (Robertus Stephanus) készítette el 1555 körül. A Bibliáról hamar észre lehet venni, hogy nem csupán egyetlen könyv, hanem hosszabb-rövidebb iratok gyűjteménye, kisebb könyvtár. A könyvek listáját bibliai kánonnak nevezik. A kánon görög szó, jelentése "mérték" (pl. Gal 6:16), tehát a kánon az igazság szempontjából mértékadó iratok listája. A héber kánon kialakulása folyamatosan történt. Az egyes szövegek azonnali rögzítése azt mutatja, hogy eleve ihletettnek tekintették őket, hiszen ismerték azt, aki Isten szavát átadta (pl. Józs 24:25-26), vagy annak ellenére rögzítették, hogy Izrael az üzenetet elsőre nem akarta elfogadni (pl. Jer 30:1-2, 36:4,32). Az ihletett szerzők egymás írásaira is úgy hivatkoznak, hogy azokat ihletettnek tartották (Dán 9:2, Ezsd 7:6, Zak 7:7 stb.). Más szövegek esetében, mint amilyen a nagy számú, és a liturgiába gyorsan beépülő zsoltárok és példabeszédek, a szájhagyomány gyűjteménnyé szerkesztése a szerző halála után történt meg (pl. Péld 25:1). A héber Ószövetségnek az i. e. 3. században, Alexandriában készült el az ógörög fordítása, az ún. Hetvenes fordítás (görög neve Hebdomékonta, de a latin neve terjedt el: Septuaginta, tudományos jele: LXX). Ezt eleve II. Ptolemaiosz Philadelphosz fáraó világhírű alexandriai könyvtára számára készítették, bár a fordítás nyilvánvalóan a héberül nemigen tudó diaszpóra-zsidóság érdekeit is szolgálta. A LXX-hoz kapcsolódó legenda szerint 70 különböző fordító isteni sugallat révén teljesen egyforma fordítást készített. A zsidóság az i. sz. 1. századra teljesen elvetette a LXX szövegeit. Isten a zsidóságra bízta igéit (Róm 3:1-2), az Írásokon őrködő palesztinai zsidó közösség pedig kezdettől fogva elutasította a diaszpórában élő alexandriai zsidók görög fordítás- és szöveggyűjteményét. Így a mai katolikus Bibliában a héber és protestáns kánonnal egyező, protokanonikusnak nevezett könyveken kívül benne van Tóbiás, Judit, Makkabeusok I-II, Bölcsesség, Sirák fia, Báruk és benne 6. fejezetként Jeremiás levele, illetve a görög nyelvű kiegészítések: Eszter 10. fejezetében Mardokeus beszéde, Dániel 3. fejezetében Azarja imádsága és A három ifjú éneke, illetve Dániel 13. és 14. fejezeteként Zsuzsanna és a vének, illetve Bél és a sárkány története. A katolikus egyház hivatalos Bibliája a mai napig a Vulgata, de a bibliafordítások természetesen a héber és a görög szövegek alapján készülnek. Az ortodox egyházak a régi alexandriai kánont, a teljes LXX-t megtartották: a fentieken kívül Ezdrás I. és Mózes ódái, illetve a liturgiából kimaradó, csak olvasásra ajánlott Ezdrás III-IV, Makkabeus III-IV és a 151. zsoltár elfogadott. A protestáns egyházak elismerik ezeknek az iratoknak a nyelvészeti és a történelmi értékét (pl. Makkabeus I), illetve lelkileg építő hatását (pl. Bölcsesség), hitbeli kérdésekben azonban nem tartják őket mértékadónak. Luther ugyan lefordította és a kánoniakkal egy kötetben adta ki őket, Károli Gáspár is, de nem tartotta őket sugalmazottnak. A deuterokanonikus iratok elsősorban a katolikus és ortodox liturgiára, illetve ikonográfiára hatottak, nem a tanításra (kivétel: Makkabeusok II. és a halottakért való imádság). A keresztény Újszövetség kb. i. sz. 30 és 90 között, tehát egy-két emberöltőn belül született. wikimedia Az iratokon nem voltak dátumok, de belső adataik és külső, történelmi ismereteink révén nagyjából sorrendbe tehetők. Kb. i. sz. 30-ban volt Jézus kereszthalála. Minden bizonnyal a Templom i. sz. 70-es lerombolása előtt született Máté, Márk, Lukács és az ApCsel, a Zsidó és az összes páli levél. I. sz. 50 körül születhetett a Márk, az 1-2Thesszalonika és a Galata, majd az 1-2Korinthus, a Róma, az Efézus, a Kolossé és a Filippi, illetve a 60-as években a Filemon, az 1-2Timótheus, a Titus, a Lukács és az ApCsel. A többi esetében (1-2Péter, Jakab, Júdás) csak találgathatunk. Viszont biztosnak tűnik, hogy 90 körül keletkezhetett a János, az 1-3 János és végül a Jelenések.

3 Az evangéliumoknak ősidők óta megvannak a maguk jelképei: Máté fiatal férfi, mert evangéliumát Jézus emberi származásával kezdi: Márk szimbóluma az oroszlán, mert evangéliumát Keresztelő Jánosnak a pusztában való prédikálásával kezdi; Lukács jelképe a tulok (bika), a legfőbb áldozati állat, mert evangéliuma Zakariás pap áldozatával kezdődik; János jelképe a sas, mert evangéliuma elején mintegy sasszárnyakon emelkedik a Megváltó isteni születéséhez. Minden kor másnyelven beszél, tehát minden kor számára újból kell lefordítani az Evangéliumot. Ez pedig nem történhetik másképp, csak úgy, ha a változó történelmi folyamatok és korok szükséglete számára az Egyház újból és újból a kor nyelvére is lefordítja az Evangélium örök igazságait és ezzel mindenki számára, megadja az örökkévaló és az idő szintézisét. Egy keresztyén tudós gondolata ez volt: Ha a világ összes Szentírása megsemmisülne vajon a keresztyének életéről le lehetne-e írni az evangéliumot? A Bibliát a Könyvek Könyve -nek nevezik, azért, mert segít, tanácsot ad, felemel, nemesít, tanít, tágítja világnézetedet, s ami a legfontosabb: A Biblia az egyetlen könyv, amely közel visz Istenhez. MI A BIBLIAOLVASÁS HASZNA? Mi növelheti hitünket? A Szentírás figyelmes olvasása, az olvasott tanítás megvallása és megélése által egyaránt növekszik hitünk. Isten mindannyiunkat hív a hit útjára, hogy vele éljünk és eljussunk a vele való, örökké tartó közösségre. Bánk József érsek: Nem olvashatjuk eleget a Szentírást. Akármennyit olvassuk is, mindig úgy érezzük, hogy még nem olvastuk végig. Olyan, mint nyári éjszakán az ég; minél tovább nézzük, annál több csillag van rajta. Székely László: Ó hálát adunk Istenünk, Hogy ezt a fényt adtad nekünk, Ez a te égi leveled, Ki olvassa megszenteled. Gárdonyi Géza: Az Új Testamentum a csillagos ég könyv alakban. (Égre néző lélek, 177.)... Lizik Zoltán lkp. Windsor, ON, Canada Free Hungarian Reformed Church Valahol Londonban Valahol Londonban boszorkányüstöt kavarnak ártást, átkot, mérget, gyilkot belészórnak. Ömlesztve a hazugságot eresztik rántásnak s fűszerjét majd minden betegítő kórnak. Valahol Londonban, odabennt a városban aranyat mosnak a bűzlő csatornában, hol rágva terjeng a fekete patkányótvar, hol az enyészet is öklendezve sóhajt. Valahol Londonban papírmalom épült. Benne életet, szerelmet s hitet darálnak, ahol hazug álkőmívesek rémálmodnak új meg új hajlékot az emésztő halálnak. Ezer meg ezer sátáni templom készült, az oltáron mérleg és füstölgő abakusz, mert a régi, szent törvény prófétái közül nem akarják tudni, hogy ki volt Habakukk. Pedig az özvegyek és az árvák bosszúlója nekibúsultan és haragosan közeleg. A pénzverdék és a hamis sajtók hamuja majd rombadőlt birodalmakat permetez. S akkor, a milliárdnyi leláncolt Prométeusz jajgatva kívánja el a tüzet a fészkes pokolba, mert tűz lesz az égen, tűz lesz a vízben is, s a föld reszketve, elevenen megolvad. A sötétség színén csak egy apró lámpás hófehér ruhában, csak egyedül pislákol. Bűnből, vádból, mérgező kapzsiságból ez a fény az életet és lelket visszaváltó. Csak aki látta e fényt, csak aki látta őt, megmenekszik a félelmes jövő kezéből. A kard már kivonva, az angyal eljövendő, s a lángpallos alatt izzik a kovács üllő. Készüljetek! Lucc József, február 25.

4 Hogyan kellene a keresztényeknek megünnepelniük a Karácsonyt? Hogyan kellene a keresztényeknek megünnepelniük a Karácsonyt? Manapság a szabadosság együtt kajánkodik a politikai korrektséggel a Karácsony degradálása ügyében, mikor divattá teszik az X-MAS másságát és a karácsonyi Kellemes Ünnepek megfeledkezését Jézus Krisztusról. Azért én mégis úgy vélem, hogy habár bárki bármit gondolhat a Názáreti Jézusról vallási vagy civil alapon, egy dolog eltagadhatatlan: Egy földrajzilag meghatározható helyen, egy azonosítható családban, az asztronómiai óra égrerajzoltsága idején egy csodálatos gyermek született a Földre. Nevezték pedig annak nevét szabadítónak, azaz héberül Jésu-nak, latinul Jézusnak, aki a Messiás, azaz a Krisztus. Az ő emberfeletti lénye a célja az emberi történelemnek, a központja a világegyetemnek, az ő jósága a magyarázata az élet nagy titkának, amelynek egyaránt része a halál és a feltámadás is. A Próféták megjövendölték e keresztutas misztérium beteljesedését, köztük Ézsaiás is, mondván: Mert egy gyermek születik nékünk, Fiú adatik nékünk, és az uralom az Ő vállán lészen, és hívják nevét: Csodálatos Tanácsosnak, Hatalmas Istennek, Örökkévalóság Atyjának, Békesség Fejedelmének! Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A Seregek Urának buzgó szerelme cselekszi ezt! Ésaiás 9:6-7 Egyetlen Ember, aki, mi úgy hisszük, Istennek Fia, megváltoztatta az egész világ folyását. Múlt és jövő az egész világegyetemben hozzá igazodnak, mikoris az Isten alászállt a Földre, és az Ige testté lőn. (János 1:14) Ezért a Karácsony Ünnepe Jézusról beszél, róla tesz vallást, és senki másról. A KARÁCSONY JÉZUS ÜNNEPE! Jóllehet a december 25.-i dátum a római birodalmi naptárban Mithras perzsa kultuszának volt szentelve, és a győzhetetlen napisten születésnapja volt. A római egyház a birodalmi ünnepet nem habozott megkeresztelni, és a Világosság Istenének napjává tenni, vagyis Jézus születésnapjának nyilvánítani. Mindazonáltal az ezerévek súlyával mégis ez a nap vált Krisztus születésének az emléknapjává, százmilliók reménységének szimbólumává, melyben a láthatatlan Isten szeretete válik láthatóvá minden ember számára. Ezért az ünnep ócska zsibvásárrá alacsonyítása istenkáromlás számba megy, még ha a vallástalan társadalom követi is el, vagy az aranyat bálványimádó piacgazdász konzorciumok. Indiánjaink keserűen mondogatják: Amikor az utolsó fa is kiszárad, amikorra az utolsó folyó is mérgekkel lesz már teli, amikor az utolsó halat is kifogják, talán akkorra érti meg a fehér ember, hogy az aranyat nem lehet megenni. Az emberi élet nem azért születik, hogy a pénz bálványának rabszolgáljon a cápatörvények szerint, hanem hogy Istennek engedelmeskedjen, aki törvényül az igaz szeretetet, a jóságot és az irgalmat rendelte nekünk. Az egész emberiség jövője azon áll vagy bukik, hogy képesek leszünk-e az élet mindennapját Karácsonnyá tenni ebben a jelenvaló gonosz világban, melyért a mi Urunk Jézus Krisztus meghalt a bűnök bocsánatára, hogy nekünk életünk lehessen őbenne ás őáltala, kinek legyen dicsőség és hála főként Karácsonykor és mindörökké. Ámen. György L. Attila Montreal

5 Nt. Dr. Pungur József : MÁS ÚTON MÁS ÚTON Alapige: "Mivel (a bölcsek) álomban megintettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton tértek vissza hazájukba". Máté 2:12; Lekció: Máté 2:1-12.Istennek kegyelméből új év virradt reánk. Az új év új kezdetet jelent: új útat, új problémákat és új lehetőségeket. Újév napján fogadalmakat teszünk, hogy megváltoztatjuk, megjavítjuk és megjobbítjuk életünk útját. hogy valóban boldogabb legyen ez az új esztendő. Az ige angyali intése szerint mi is akkor teszünk helyesen, ha más úton járunk ebben az új esztendőben. Mint ahogy a bölcsek tették, akik nem mentek vissza Heródeshez, hanem más úton tértek vissza hazájukba. Miért szükséges ez? Azért, mert a régi út a Krisztusgyilkosság útja. Ha a bölcsek Heródes parancsa szerint visszamennek Jeruzsálembe, és megjelentik, hogy megtalálák a megszületett Messiást, akkor az előbb-utóbb, de biztosan a megszületett Messiás Királynak a megöléséhez vezetett volna. Tudjuk a törtenetből, hogy a keleti bölcsek messze Keletről jöttek, mert látták az üstökös csillagot, és egy ősi hiedelem, jóslás szerint ennek az új csillagnak a feltűnése a Messiás kiralynak, a zsidók új királyának a megszületését jelezte. Jöttek messze távolról, és Jeruzsalembe érve hova is mehettek volna, mint a király udvarába, megtudni, hogy hol született meg az új király. Heródes bekérette a könyveket, és nem volt nehéz tudósainak megtalálni a prófétáknak azt a jőslását, miszerint a Messiásnak Juda városában, Betlehemben kellett megszületnie. Elmentek a bölcsek oda, és meg is találták az istálló jászolbölcsőjében Máriának a fiát, a kis Jézust. Tisztességet tettek neki, ajándékokat adtak át: aranyat, tömjént ás mirhát, és miután álomban megintettek: titkon visszamenek hazájukba. Heródes, amikor megtudta azt, hogy a bölcsek nem cselekedtek az ő parancsa szerint, dühében elrendelte a betlehemi vérfürdőt. Betlehemben és környékén minden 3 éven aluli fiúgyermeket megöletett, vélve, hogy az új Király, akire mint gyermekre máris annyira féltékeny volt, a többi gyermek között biztosan elpusztult. Heródes kétarcu uralkodó volt. Ő volt az, aki a Jeruzsalemi Templomot újjáépitette, a kupoláját aranylemezzel fedette be, amelynek egyetlen megmaradt falához, a Siratófalhoz ma is az egész világáról odazarándokolnak a zsidók imádkozni. De ő volt az aki képes volt leromboltatni és eltörötetni falvakat csupan azért, mert nem tudták az adót megfizetni. Heródes despota volt. Es ez az ember félt, még egy gyermek királytól is. Fondorlatos módon megakarta tudni, hogy hol is van az a megszületett Messiás Király, hogy azutan titokban vagy nyiltan megölesse - és ő meg is tette volna ezt, ha angyali intésre hirtelen el nem menekülnek a szent szülők a gyermekkel Egyiptomba. A régi út, amelyen a keleti bölcsek visszamentek volna Jeruzsálembe, az egyenesen Isten Fiának a megölését jelentette volna. A régi út, a Krisztus elvesztésének az útja! Ez azt ielenti, hogyha mi a régi úton járunk ebben az új esztendőben akkor Krisztus kihal szivünkből. Hiába született meg Karácsonykor, hiába fogadtuk neki azt, hogy az ő követői leszünk, hogyha a régi útunkon járunk, ha a régi rossz szokásaink irányítanak tovább, ha a régi, üres életfilozófiánk szerint élünk, akkor az eletünkből Krisztus eltűnik. Akkor a mi eletünk nem lesz a Szent Lélek temploma, akkor Krisztus nem lakozik hit által a mi szivünkben, akkor megtagadjuk azt, hogy az Ő követői vagyunk. Lehet, hogy külsőleg, formálisan és névleg keresztyének vagyunk, de lélek szerint már nem. Sajnos tele van a világ olyan álkeresztyénekkel, akik ugyan eljárnak a templomba, de a szívükben megmaradnak réginek, belülről nem akarnak s nem is tudnak változni semmit. Azt hiszik, hogy maga az a puszta tény, hogy részt vesznek egy istentiszteleten, az már önmagában üdvözítő cselekedet. Nem igaz! Ha a te életed nem változik a krisztusi tanítás szerint, ha nem fogadod el Őt Megváltódnak, akkor Krisztus meghalt az életedben, mert megölted! Nem mindenkinek az élete sikerűl úgy, hogy keresztyén legyen. Nezzük meg a gazdag ifjút. Elment Krisztushoz, és azt kérdezte: "Jó Mester! Mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem?" Krisztus elmondta, hogy mit kell tennie. Ám azt nem cselekedte meg, és elment megszomorodva. Ott van Nikodémus, az öreg írástudó, aki ejjel, titokban ment Jézushoz tanácsot kérni. Krisztus megmondta neki, hogy ujjá kell születnie, és Nikodemus elment megütközve. A világ tele van majdnem keresztyénekkel, akik elindultak Krisztus felé, találkoztak is vele, és mégis tovább járnak régi úton: nem akarnak változni; s ahogy az életük halad, mindig nehezebb lesz a változás. Beidegződött szokásaik, kedvteléseik, a maguk filozófiája nem engedik azt, hogy a krisztusi gondolatok átalakítsák az életüket. A bölcsek más úton tértek vissza hazájukba és így Krisztus életét megmentették. A Krisztussal való találkozás után nekünk is más úton kell járnunk. Az újesztendő csak akkor lesz új, ha valóban más úton jársz benne, ha máshogy gondolkozol, ha máshogy élsz, ha máshogy viszonyulsz, ha máshogy cselekszel. Ha ezt nem teszed meg, akkor ez az új év is csak olyan lesz, mint a régi volt: tele nyüglődéssel, tele problémákkal, tele reménytelenségekkel, félelmekkel, depressziokkal, kilátástalansággal és kisértésekkel. Miért kell új életben járnunk? Azért, hogy megváltozzunk. Jézus Krisztusnak az a csodalatos isteni adottsága van, hogy radikálisan meg tudja változtatni az emberek életet, kicserélve személyiségüket. Nézd meg azokat, akik vele igazán találkoztak! Ezek gyökeresen megváltoztak. Az ó-emberből új ember született. Máshogy éltek azután. Nézd meg, hogyan lett Saulból Pál a damaszkuszi úton! Mennyire más ember lett. A keresztyéneket üldöző fanatikus újjá született, s Krisztusnak a legeredményesebb apostola lett. Nézd meg a két halászt - Pétert és Andrást, a két testvért -, akiket elhívott a Galileai tengernél a halászhálójuk mellől, hogyan faragott ezekből a durva, földhözragadt emberekből lelki embereket! Nézd meg, hogyan faragott Mária Magdolnából, a feslett életű nőből tiszta lelkű nőt, aki Krisztus sírjához szaladt Húsvét hajnalán, és találkozott az angyallal, aki hírűl adta a feltámadást. Nézd meg hogyan formált Zakeusból, a bűnös és megvetett vámszedőből - aki a fára mászott, hogy lássa Jézust - új embert! Lévibol, a másik vámszedőből hogyan lett Máté, a tanitvanyok e gyike, aki az evangéliumot írta. Krisztus átalakítja az embert. Ha át nem alakulsz a krisztusi mintára, ez az év is

6 csak tovább fogod vonszolni régi önmagadat.az újév egy nagy lehetőség arra, hogy más úton járj -, mint ahogyan a bölcsek is más úton jártak. Krisztus megtalálása után. Mi ez a más út? Ilyen jellegzetességei vannak: Eddig kételkedtedtem de most teljes szívvel hinni akarok. Eddig félelmes volt a szívem, mert a jövő sötétnek látszott, most az Isten kezébe helyezem magamat, hogy életre-halálra cselekedjen úgy velem, ahogy akar. Eddig tele volt a szívem aggódással, most bizalommal; eddig féltem mindentől, most nem félek semmitől, mert Ő jár velem, és Ő fogja az én kezemet. Eddig önző voltam, és a világot csak a magam szempontjábol néztem, az embereket manipuláltam a magam akarata szerint, most más leszek, szeretnék szolgálni és segíteni azoknak, akik körülöttem vannak. Eddig sötétség uralkodott a szívemben, most napsugár lesz bennem. Eddig elégedetlen voltam, most megelegedett tudok lenni. Eddig önközpontú voltam és ösztönember, akit vágyai hajtottak, aki csak a maga kényát-kedvét kereste, de most szeretnék valamit hozzáadni ehhez a világhoz, s nem elvenni belőle. Legvégűl: az én arcomon eddig valami sötét erők vonásai jelentek meg, most szeretném, ha megjelennének arcomon Krisztusnak a szelid voáasai, akinek a hasonlatosságára át kell, hogy alakuljon az életem. Keresztyénnek lenni azt jelenti, hogy más úton járni: a Krisztus útján, a keskeny úton. Megtaláilmi a keskeny útat a világnak a széles útjai között, és járni azon. Most, amikor az újév napjával elindulunk ebbe az új évbe, Isten arra kér, hogy életedet változtasd meg. Arra int, hogy a te életed legyen másfajta élet. Járj egy más úton, a keskeny úton - Krisztusnak az útján. Ez az Isten útja, amely felfelé vezet, és amely a célhoz vezet: Istenhez. Járd hát ezt a másfajta útat - az üdvösség krisztusi útjat ebben az új évben! Dr.Pungur József. Karácsony Karacsun A Téli Napforduló Ünnepe 2010 DECEMBER A sztyeppei lovasnomád kultúrákban, így az ősi magyaroknál is kiemelkedő jelentőségűek voltak a jelentősebb természeti jelenségekhez kapcsolódó ünnepségek. Ezek közül is az egyik legfontosabb ünnep a téli Napforduló volt. A Karácsony szavunk is ezzel kapcsolatos. A szó jelentése a kara(türk illetve egyes altáji nyelvekben hara) = fekete, sötét, és a csun, csony = fordulás szóösszetételből. Tehát a sötétség átfordulása a világosság (növekedése) a tavasz, az új év felé. Szinte az összes mai európai nyelvben a Karácsony valamilyen módon a kereszténységhez (általában Jézus Krisztus születéséhez kötődik) de a magyarság esetében az ősi ünnepünk neve tevődött át a keresztény ünnepre is, amely időben is (2 nap eltérés) közel van egymáshoz. Talán az egyetlen kivétel a román craciun (ejtsd: kröcsun) amely a magyar karácsony átvétele, esetleg a kun vagy besenyő (török nyelvek) nyelvből való átvétel. Szent madarunk, a Kerecsen sólyom is erről az ünnepről kapta nevét, hiszen ekkor tartották hagyományosan a rituális sólyomröptetéseket, a legszebb vadászmadarak reptetését. Sok Belső-ázsiai régióban a mai napig december végén tartanak nagy ünnepet vagy közös nagy vadászatot a solymászok illetve a sassal vadászók. Ekkor áll meg a fény csökkenése s indul el a napos órák idejének növekedése. A fény, a remény, a megújuló természet és a jövőbe vetett hit szimbóluma.őseink virrasztással, énekléssel, évbúcsúztató szertartásokkal töltötték az év leghosszabb éjszakáját (december ). Hívjuk minden magyar testvérünket, az Ősök hagyományát tisztelő embereket, hogy vegyenek részt a magyarok évbúcsúztató, reményteli jövőt váró ünnepén! Legyünk együtt az elmélyülésben, a lélek megtisztulásában, a reményben és a jövőt váró vidámságban. Töltsük ébren az év leghosszabb éjjelét, hogy kitartásunkkal erőt adjunk az éltető Napnak, de mindenek előtt önmagunknak az előttünk,és nemzetünk előtt álló célok eléréséhez. Legyen rajtunk a Teremtő áldása! Sólyomfi-Nagy Zoltán Idén a téli napforduló ünnepét ott tartjuk, ahol mindig is tartanunk kellett volna: Magyarország fővárosának szívében, a Hősök tere mellett. (a Vajdahunyad-vár előtti tisztáson). Bár eddig a hegyekben, elvonultan, kis közösségek tartották a hagyományt, most mégis arra kérünk mindenkit, aki csak teheti, csatlakozzon hozzánk, ezúttal ünnepeljünk együtt, méltósággal, de nem titokban. Mutassuk meg magunkat, hogy voltunk, vagyunk és leszünk! Minden magyar testvérünket szeretettel várunk! A részletes program hamarosan olvasható lesz honlapunkon. Turán Szövetség - Kurultaj Facebook cím:

7 Magyar amerikai kapcsolatok és ami mögötte van- wikileaks A felszínen minden nagyon szép és minden nagyon jó. A diplomaták barátságosan kezet fognak és mosolyognak a fényképezőgépekbe. A váltakozó elnökök baráti látogatásra jönnek és mennek. Megcsodálják itt a Parlamentet, ott a Fehér Házat. Szövetségesek vagyunk a NATO-ban és barátok az Európai Unió révén. Hadseregünk élcsapatai Afganisztánban vannak kiküldetésben szolidaritásból, segítve az ottan hosszú évek óta operáló szövetséges és baráti hadsereg győzelmét. Ebbe az idillikus képbe vágott sokkolóan bele a minap a Wikileaksnek az USA titkos diplomáciai levelezésének számottevő részét nyilvánosság elé táró jelentése. Ezek között olvasható egy Magyarországgal kapcsolatos 13 oldal hosszú részletes utasitás a budapesti követségnek arról, hogy milyen információk megszerzése és továbbítása szükségeltetik, mely levelet 2009 nyarán Clintonné külügyminiszter jegyzett. A hazánkról titkon beszerzendő adatok mindenre kiterjednek, semmit nem hagynak ki és pontos rendszerbe vannak szedve, csoportosítva, részletesítve és összefüggésbe hozva. Ezeket olvasva az első benyomás az, hogy ennek a hosszú listának a mintája talán egy, a világháború után a legyőzött diktatúrák titkosszolgálati irattárából zsákmányolt lista lehet, amit továbbfejlesztettek, s modernizáltak, mert csak azoknak volt ilyen alapossággal összeállitott listája egy amerikai demokratának nem. Nézze a szövetség tévét! A második, egy felvetődő kérdés: hogyan küldhetett ki egy ilyen borzasztó utasítástömeget egy magát demokratának vallott adminisztáció egy kicsi, küszködő, de baráti demokrácia követségére? Milyen lista lett volna várható egy republikánustól? Aztán, vajon egy kislétszámú követség, mint amilyen a budapesti, vajon tényleg teljesíteni tudná-e mindazt, ami kívántatik? Ráadásul nagykövetük egy görög származásu amerikai üzletasszony, aki Clintonné elnökségi kampányát hathatósan segítette, s bizonyára hálából kapta meg e posztot. Még szerencse, hogy nem egy amerikai magyart küldtek Pestre, amiről akkortájt járt a fáma ugyanis most igencsak részvéttel lehetnénk felé. Végülis, vajon miért került ennyire pont kishazánk e nagyhatalom érdeklődési terébe? Ez teljesen új vonás. Élőadás az interneten, Híradó, tudósítások. Élő TV a nemzet újjászületéséért! Eddig ilyet nemigen lehetett tapasztalni az elmúlt 90 esztendőben. Az első világháborút azért fejeztük be fegyverszünettel mert bíztunk egy igazságos békében, amit W. Wilson elnök 14 pontos béketervében megígért, mely szerint a vitatott területeken népszavazás lesz semmi sem lett belőle. Kaptuk Trianont: 3.5 millió magyar és az ország 2/3 részének elszakítását. Mit tett az USA, aki 1917-es belépésével eldöntötte a háborút, s békepontjaival csapdába jutatta országunkat? hazavitte csapatait, s utólag szó nélkül, de külön, aláírta a trianoni szerződést duplumát! Kissé máshogyan, de ugyanezt tette a második világháború után. Kaptuk Párizst, ahol a békeszerződés visszavette tőlünk a Bécsi nemzetközi Szerződésekben visszakapott döntően magyarlakta területeinket, s mindezt még országunk hadbalépése előtt. Arra hivatkozással, hogy ezt Hitler és Mussolini csinálta! Az nem számított, hogy igazságosan az etnikai határokon húzódott az új magyar határ. De szó nélkül elfogadták, hogy Sztálin Teheránban ragaszkodott az es Molotov-Ribbentrop paktum alapján messze Lengyelországba tolt Szovjet határok megtartása mellett! Neki lehetett! 1956-os Forradalmunk kirobbanásáért rádióikon keresztül ők is felelősek voltak. Aztán nemhogy segítettek volna, legalább néhány kemény szóval, hanem siettek kijelenteni, hogy mindebben semmi érdekük nincs. Értettek ebből Moszvában s ismét hidegvérrel eltiportak minket, s kegyetlen bosszút álltak körül a nagy politikai átalakulásban tucatszámra alakultak új államok. Mi nem tehettünk semmit elszakadt millióinkért, mert üres ígértekkel nyugtatgattak, hogy ti. az Európai Unóban minden meg fog oldódni és semmi sem oldódott meg. Amit kaptunk az bankjaik, szövetségük és virtuális barátságuk. Ám az elmúlt 20 évben háborítatlanul folyhatott az elszakított magyarság megcsúfolása, üldözése, verése és beolvasztása. Még a jogos területi autonómia vagy nyelvhasználati törvényeket sem segítik elő. Talán mégiscsak igaz lenne reánk vonatkoztatva az a régen kimondott igazság: Akinek ilyen barátja van, annak nincs szüksége ellenségre! Edmonton, 2010 évvége. Dr. Pungur József image used as illustration

8 A Kanadai Egyesült Egyház honlapja magyarul is olvasható - A Kanadai Egyesült Egyház, amelyhez reformátusok is tartoznak, weboldalán az érdeklődők az angol mellett spanyol, francia, magyar, olasz, japán, koreai, kínai, lugandai, kiswahili és tagalog nyelven olvashatnak tájékoztatást az egyház életéről, történetéről. A magyar nyelvű tájékoztató is úgy épül fel, mint a többi nyelven olvasható oldalak. Informálódhatunk az egyház története mellett hitük fő vonásairól, gyülekezetkereső segít a tájékozódásban. Sok információt kapunk az egyházi életről a hétköznapokban, s arról is, mi történik vasárnaponként a gyülekezetekben. Megtudhatjuk, hogy 1925-ben a régi protestáns felekezetek közül három addig önálló kanadai egyház, a Metodista, a Kongregacionalista és a Presbitériánus Egyház mintegy kétharmada egyesült Kanadai Egyesült Egyház néven a Kanadai Parlament jóváhagyásával és az egyesülés feltételeit szabályozó törvény szerinti módon. A három egyház egyesülési okirata az ún. Basis of Union óta több kisebb egyház és számos önálló gyülekezet kérte a felvételét a Kanadai Egyesült Egyházba, amelynek mintegy gyülekezete van Kanada-szerte. A Kanadai Egyesült Egyház története linkre kattintva még többet megtudhatunk történetükről és tradícióikról. Az egyház hétköznapi élete gazdag, ilyen ajánlatok olvashatók a honlapon: gyülekezeti ebédek, vacsorák, lelkigyakorlatok és társulások, étel készítés és kihordás időseknek vagy házhoz kötöttségben élőknek, tanácsadás és támogatói csoportok életproblémákkal küzdőknek (válás, veszteség, gyász stb.), könyvklubok, asszony és férfi körök, bibliakörök, tanácsadás fiatal szülőknek, gyermek- és felnőtt kórusok, amatőr színjátszó csoportok, hímző, fafaragó, kézműves csoportok, főző csoportok, programok a társadalmi igazságosságért, étel és ruha segélyezés rászorulóknak, különböző ifjúsági csoportok és programok, oktatási programok. (unitedchurch.ca dr. békefy-röhrig klaudia Új honlappal jelentkezik a Református Egyházak Világközössége - wcrc.ch Az idei nyáron megalakult új református világszervezet, a Református Egyházak Világközössége (rövidítve WCRC) új honlappal jelentkezik október 8-tól. Az internetes honlap angol, német, francia, spanyol nyelven jelenik meg, s nyújt tájékoztatást az új református világszervezet 230 tagegyházának, a 180 országban élő mintegy 80 millió reformátusnak az életéről. A címen elérhető honlap híreket tartalmaz, de megtalálhatók rajra a különböző világszervezeti szintű programok, a grand rapidsi egyesítő világgyűlésről szóló tudósítások. Külön rovatban olvashatunk arról, ahogyan a református világszervezet tagegyházai és tagjai elkötelezetten küzdenek a gazdasági igazságosságért, a nemek közötti egyenlőségért, a Föld nyersanyagaival való felelős magatartásért, a különböző hagyományú keresztyének és vallások közötti párbeszéd előmozdításáért. (wcrc.ch dr. békefy-röhrig Ideiglenes szerkesztő: György L. Attila Web: montref.blogspot.com Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A Figyelmezőben megjelenő cikkek nem feltétlenül a szerkesztőség általános irányvonalát tükrözik, az a szerzők publicisztikai felelőssége.

1. A Biblia Tartalom

1. A Biblia Tartalom 1. A Biblia Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, aminthogy valóban

Részletesebben

1. A Biblia. Golgota Alapozó Kurzus 2010

1. A Biblia. Golgota Alapozó Kurzus 2010 5 1. A Biblia Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, aminthogy valóban

Részletesebben

Ökumenikus kiadvány a Biblia éve alkalmából 2008 2009

Ökumenikus kiadvány a Biblia éve alkalmából 2008 2009 Ökumenikus kiadvány a Biblia éve alkalmából 2008 2009 A Biblia első teljes magyar fordítása, a Vizsolyi Biblia: A kezdetek: Mózes első könyvének első lapja, a címlap, János evangéliumának első lapja Boldogító

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 3. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 3. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 3. szám Velünk az Isten Karácsonyra készülve bizonyára sokan újraolvassák Máté vagy Lukács evangéliumának kezdetét, amelyekben Jézus Krisztus születéséről

Részletesebben

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA XVI. évfolyam 1. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2015. húsvét Igék az ünnepre Húsvét ünnepe Krisztus mondja: Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak

Részletesebben

BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET 2014. december A Biblia Szövetség folyóirata XXVI. évfolyam 4. szám

BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET 2014. december A Biblia Szövetség folyóirata XXVI. évfolyam 4. szám BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET 2014. december A Biblia Szövetség folyóirata XXVI. évfolyam 4. szám Ára: 350,- Ft Sion fiai örüljenek királyuknak! (Zsolt 149,2) Áldott karácsonyi ünnepet és új esztendõt! BSz orvos-konferenciája,

Részletesebben

www.communio.hu/luxchristi 2010. Húsvét XI. évf. 1. szám (39) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

www.communio.hu/luxchristi 2010. Húsvét XI. évf. 1. szám (39) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja www.communio.hu/luxchristi XI. évf. 1. szám (39) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Uram, könyörülj azokon, akik fájdalmukat nem tudják legyőzni, akik szenvedésükben nem tudnak fölegyenesedni,

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

f Luther, a bibliafordító 8. oldal Jézus megkeresztelése a Jordánban a prágai Miasszonyunk-templom mellékoltárának dombormûve

f Luther, a bibliafordító 8. oldal Jézus megkeresztelése a Jordánban a prágai Miasszonyunk-templom mellékoltárának dombormûve evangélikus hetilap 73. évfolyam, 1. szám 2008. január 6. Vízkereszt ünnepe Ára: 199 Ft A Biblia évének az ünnepélyes megnyitóját január 20-án, vasárnap a fõváros XIII. kerületében, a Pozsonyi úti református

Részletesebben

KIS GYERMEKKÉ LETT MIÉRETTÜNK, SZÜLETETT, HOGY MI ÉLHESSÜNK (MRÉ 438) PRESBITER. XXII. évfolyam 6. szám BUDAPEST 2013.

KIS GYERMEKKÉ LETT MIÉRETTÜNK, SZÜLETETT, HOGY MI ÉLHESSÜNK (MRÉ 438) PRESBITER. XXII. évfolyam 6. szám BUDAPEST 2013. KIS GYERMEKKÉ LETT MIÉRETTÜNK, SZÜLETETT, HOGY MI ÉLHESSÜNK (MRÉ 438) A MAGYAR REFORMÁTUS I SZÖVETSÉG LAPJA Békés, áldott Karácsonyt kívánunk kedves Olvasóinknak! XXII. évfolyam 6. szám BUDAPEST 2013.

Részletesebben

Evangéliumi folyóirat. Vetés és Aratás. ...Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Õáltala. (1János 4,9) 2006/1. 44. évfolyam 1.

Evangéliumi folyóirat. Vetés és Aratás. ...Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Õáltala. (1János 4,9) 2006/1. 44. évfolyam 1. Evangéliumi folyóirat 2006/1...Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Õáltala. (1János 4,9) 44. évfolyam 1. szám HA ÉLNI AKARSZ Ha élni akarsz, de nemcsak itt a múló időben, hanem azon is túl örökkön

Részletesebben

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt!

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! w w w. p l e b i. h u 2013. Karácsonya XIV. évf. 4. szám (53) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! Múlóban az éjszaka, a nappal pedig

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

2000/1. Belső harmónia BL. Néma papok? Szolgálni hittel és hálás szívvel Kázmér Pál (Az Agapé gyülekezetben elhangzott tanítása.)

2000/1. Belső harmónia BL. Néma papok? Szolgálni hittel és hálás szívvel Kázmér Pál (Az Agapé gyülekezetben elhangzott tanítása.) {k20001a} {k20001b} 2000/1 VEZÉRCIKK Belső harmónia BL A kilencvenes évek utolsó napjaiban egy főiskolás testvér megkérdezte tőlem, mi a véleményem az úgynevezett újhullámos gondolkozásról. Értetlenségemet

Részletesebben

2015. április, május, június

2015. április, május, június Írta: John M. Fowler 2015. április, május, június Copyright Hetednapi Adventista Egyház, 2015 Copyright John M. Fowler, 2015 Felelős kiadó: Ócsai Tamás A Bibliatanulmányokat a Hetednapi Adventista Egyház

Részletesebben

(szerk.), Akik az igazságra oktattak sokakat... A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (Budapest 2005) 364-372.

(szerk.), Akik az igazságra oktattak sokakat... A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (Budapest 2005) 364-372. Bevezetés az Ószövetségi Szentírásba Jegyzet a Győri Hittudományi Főiskola Katekéta-Lelkipásztori Munkatárs Szak hallgatói számára Kézirat gyanánt közreadja dr. Martos Levente Balázs BEVEZETŐ A teológiai

Részletesebben

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A 2015. Január Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.

Részletesebben

I. Szent István. 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

I. Szent István. 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja (130. zsoltár 1-5; 7) w w w w. p l e b i. h u w w w. p l e b i. h u 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Szent Margit Boldog Konstancia

Részletesebben

KARÁCSONYI ÜDVÖZLET, 2011

KARÁCSONYI ÜDVÖZLET, 2011 XXX. évfolyam, 2. szám Budapest, 2011 KARÁCSONYI ÜDVÖZLET, 2011 PÁRTUS A Szeretet népének mosolya ragyogjon valamennyi honfitársunk arcán! A Fény születése felé tekintve. Vitéz Hunyadi László fõkapitány

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7. Gyerekek

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7. Gyerekek A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 Mi a lényeg? A v legény az esküv napját idejében el készítette az utolsó részletig. Megvette

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com AUGUSZTUS 2012 Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. 1Sám. 2,2 2012.

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ A Z EMBERI KAPCSOLATOKÉRT. Misszió. Művészet. Közösség HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE. 22.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ A Z EMBERI KAPCSOLATOKÉRT. Misszió. Művészet. Közösség HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE. 22. HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Misszió Művészet Közösség A Z EMBERI KAPCSOLATOKÉRT 22. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2006. III. NEGYEDÉV 2006.

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A :

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A : IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2013/ II. NEGYEDÉV 48. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE A : A damaszkuszi út reménye Elérni a felnőttkort A feltámadás bizonyossága Ki méltó...? A lelkiismeret

Részletesebben

LXXXIII. évfolyam 12. szám Komárom, 2012. december Ára 35 cent

LXXXIII. évfolyam 12. szám Komárom, 2012. december Ára 35 cent KÁLVINISTA SZEMLE A SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HIVATALOS LAPJA LXXXIII. évfolyam 12. szám Komárom, 2012. december Ára 35 cent AZ ÉRTELMES VÁRAKOZÁS Betlehemben idén nincs telt ház a fogadókban.

Részletesebben

f Érted is, amit olvasol? 8. oldal Szemzõ Sebestyén kovácsoltvasból készült alkotása a mohácsi evangélikus templom szószékén

f Érted is, amit olvasol? 8. oldal Szemzõ Sebestyén kovácsoltvasból készült alkotása a mohácsi evangélikus templom szószékén evangélikus hetilap 72. évfolyam, 2. szám 2007. január 14. Vízkereszt után 2. vasárnap Ára: 180 Ft Az Evangéliumi Aliansz ezekben a napokban, a január elsõ vasárnapját követõ héten tartja éves imahetét

Részletesebben

Popper Péter Az Írás. Az ÚJSZÖVETSÉG Máté evangéliumától a Jelenések könyvéig. Popper Péter. Az Írás

Popper Péter Az Írás. Az ÚJSZÖVETSÉG Máté evangéliumától a Jelenések könyvéig. Popper Péter. Az Írás Popper Péter Az Írás Az ÚJSZÖVETSÉG Máté evangéliumától a Jelenések könyvéig Popper Péter Az Írás Az ÚJSZÖVETSÉG Máté evangéliumától a Jelenések könyvéig Sorozatszerkesztő: Popper Péter TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NE SÍRJ! AZ ELTEMETHETETLEN. Megtérés. Isten létezése VAD LAJOS FÜLE LAJOS

NE SÍRJ! AZ ELTEMETHETETLEN. Megtérés. Isten létezése VAD LAJOS FÜLE LAJOS VAD LAJOS NE SÍRJ! Csukva a sírbolt, benne a Mester. Koporsó száját nehéz kő zárja. Bérelt vitézek őrizik a sírt, Éjjel és nappal vigyáznak rája. Elült már a zaj, csendes lett a táj, A Názáreti a sírban

Részletesebben

Kiss Nándor A REFORMÁTUS EGYHÁZRÓL. Nandor Kiš O REFORMATSKOJ CRKVI

Kiss Nándor A REFORMÁTUS EGYHÁZRÓL. Nandor Kiš O REFORMATSKOJ CRKVI Kiss Nándor A REFORMÁTUS EGYHÁZRÓL Nandor Kiš O REFORMATSKOJ CRKVI A kötet fényképanyaga a szerző gyűjtéséből való Foto materijal knjige je iz zbirke autora A könyv megjelenését a Szerb Köztársaság Vallásügyi

Részletesebben