Kedveseim! Gyula. vitéz DETRE GYULA : KARÁCSONYI LEVÉL. montref.blogspot.com /ADVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedveseim! Gyula. vitéz DETRE GYULA : KARÁCSONYI LEVÉL. montref.blogspot.com - email:vigyazo.canada@yahoo.com - 2010/ADVENT"

Átírás

1 montref.blogspot.com /ADVENT VITÉZI REND tb. KANADAI TÖRZSKAPITÁNY The Knightly Order of Vitez vitéz Detre Gyula László vitéz DETRE GYULA : KARÁCSONYI LEVÉL Kedveseim! Szeretném, ha velem együtt vissza-álmodnátok a békés, régi, szép gyermekkort, a szülői szeretetet, az örömteli Jézuskavárás meghitt napjait. Iskolákban a karácsonyi vakációig még hátralevő napok számlálását, a csodavárást. Álmodjuk vissza a felejthetetlen otthont, melyet ma soha, sehol nem tudsz újra építeni, mely örökre elveszett. Kanadába jövetelem előtt, a budai várban lévő szolgálati helyemről, 1944 decemberében, még mielőtt a szovjet gyűrű bezáródott volna, áthelyeztek Velem községbe (Kőszeg mellett), századom elhelyezési körletébe, ahol az első fiammal áldott állapotban levő feleségem is mint menekült kapott helyet. Aztán következtek a zivataros idők, 1944 első karácsonya, melyet már az otthontól távol töltöttünk és a karácsonyi hangulatot az illatos karácsonyfa és gyertyái helyett a sztálingyertyák fénye váltotta fel, de ez már nem a kisded Jézus születését, hanem pusztulást és rombolást jelentett, halált és nyomorúságot! Budapesten és a királyi vár körül, ahonnan jöttünk, már bezárult a gyűrű és mongol-tatár, de főként odesszai fegyencekből álló szovjet horda ostromolta Budapestet. A mi fiatal világunk elmúlt örökre. Mi a háború után nem mint emigránsok, hanem mint 2. világháború gigászi harcainak menekültjei jöttünk befogadó országainkba. Minket nem fogadtak szeretettel vagy hősként, mert mi az ő ellenségeik és nem baráti szövetségeseik voltunk, akik már akkor huszonöt éve a kommunizmus ellen harcoltunk. Tehát nem voltunk népszerűek, és amíg jobban meg nem ismertek, ellenségként kezeltek. Ezek a szomorú gondolatok jutnak eszembe azokról az időkről, amikor a keresztény Európa az utolsó élet-halál harcát vívta. De sajnos vívja még ma is. Kívánok Neked, családodnak és Szeretteidnek igazi, régi, meghitt Boldog és Kegyelemteljes Karácsonyt, új Magyar Feltámadást jelentő Újesztendőt! Szeretettel, nemzettestvéred, Gyula Kelt, Montreálban, 2010 decemberében.

2 Nt. Lizik Zoltán: A BIBLIA SZÜLETÉSE A Biblia A Biblia szó a görög biblion (könyv, tekercs) többes számú alakja (ta biblia = a könyvek 1. Makkabeus 12:9). Ebben a formában vették át és alkalmazták a latin nyelvű keresztyén irodalomban. A XIII. századtól kezdve a Biblia szót egyes számban kezdték használni (a könyv). Így vált végül általánossá a keresztény latin irodalom közvetítésével a modern nyelvekben, így a magyar nyelvben is. A modern nyelvekben használatos még az Írás és Szentírás kifejezés is. Ezek a kifejezések a latin scriptura, sacra sciptura fordításai, amelyek pedig a görög graphé (János 10:35) és graphai hagiai (Róma 1:2) megfelelői. A Biblia azon könyveknek a gyűjteménye, amelyeket a zsidó és a keresztény vallás szenteknek és isteni eredetűnek ismer el, és mint ilyeneket a hit és az erkölcs alapnormájának tart. Ily módon a Biblia két részből áll: a zsidó Bibliából, amelyet a keresztények Ótestamentumnak vagy Ószövetségnek neveznek és a speciális keresztény gyűjteményből, amelyet Újtestamentumnak vagy Újszövetségnek hívnak. Az Ószövetség és az Újszövetség könyvei együtt adják azt a könyvgyűjteményt, amelyet napjainkban Bibliának neveznek és a bibliai kiadásokban megjelentetnek. A Biblia két része, az Ó- és Újtestamentum ma 72 könyvet tartalmaz a katolikus, és 66 könyvet a protestáns kiadásokban. A Biblia egyes könyvei fejezetekre, a fejezetek pedig versekre tagolódnak. A ma használatos fejezetbeosztás Stephanus Langton canterbury érsektől származik (+1228), aki 1214 körül részekre osztotta a latin Vulgatát, ahonnan ezt a felosztást később átvitték a héber és a görög szövegre is. A versbeosztást Santes Pagnino (+1541) nyomán Robert Estienne (Robertus Stephanus) készítette el 1555 körül. A Bibliáról hamar észre lehet venni, hogy nem csupán egyetlen könyv, hanem hosszabb-rövidebb iratok gyűjteménye, kisebb könyvtár. A könyvek listáját bibliai kánonnak nevezik. A kánon görög szó, jelentése "mérték" (pl. Gal 6:16), tehát a kánon az igazság szempontjából mértékadó iratok listája. A héber kánon kialakulása folyamatosan történt. Az egyes szövegek azonnali rögzítése azt mutatja, hogy eleve ihletettnek tekintették őket, hiszen ismerték azt, aki Isten szavát átadta (pl. Józs 24:25-26), vagy annak ellenére rögzítették, hogy Izrael az üzenetet elsőre nem akarta elfogadni (pl. Jer 30:1-2, 36:4,32). Az ihletett szerzők egymás írásaira is úgy hivatkoznak, hogy azokat ihletettnek tartották (Dán 9:2, Ezsd 7:6, Zak 7:7 stb.). Más szövegek esetében, mint amilyen a nagy számú, és a liturgiába gyorsan beépülő zsoltárok és példabeszédek, a szájhagyomány gyűjteménnyé szerkesztése a szerző halála után történt meg (pl. Péld 25:1). A héber Ószövetségnek az i. e. 3. században, Alexandriában készült el az ógörög fordítása, az ún. Hetvenes fordítás (görög neve Hebdomékonta, de a latin neve terjedt el: Septuaginta, tudományos jele: LXX). Ezt eleve II. Ptolemaiosz Philadelphosz fáraó világhírű alexandriai könyvtára számára készítették, bár a fordítás nyilvánvalóan a héberül nemigen tudó diaszpóra-zsidóság érdekeit is szolgálta. A LXX-hoz kapcsolódó legenda szerint 70 különböző fordító isteni sugallat révén teljesen egyforma fordítást készített. A zsidóság az i. sz. 1. századra teljesen elvetette a LXX szövegeit. Isten a zsidóságra bízta igéit (Róm 3:1-2), az Írásokon őrködő palesztinai zsidó közösség pedig kezdettől fogva elutasította a diaszpórában élő alexandriai zsidók görög fordítás- és szöveggyűjteményét. Így a mai katolikus Bibliában a héber és protestáns kánonnal egyező, protokanonikusnak nevezett könyveken kívül benne van Tóbiás, Judit, Makkabeusok I-II, Bölcsesség, Sirák fia, Báruk és benne 6. fejezetként Jeremiás levele, illetve a görög nyelvű kiegészítések: Eszter 10. fejezetében Mardokeus beszéde, Dániel 3. fejezetében Azarja imádsága és A három ifjú éneke, illetve Dániel 13. és 14. fejezeteként Zsuzsanna és a vének, illetve Bél és a sárkány története. A katolikus egyház hivatalos Bibliája a mai napig a Vulgata, de a bibliafordítások természetesen a héber és a görög szövegek alapján készülnek. Az ortodox egyházak a régi alexandriai kánont, a teljes LXX-t megtartották: a fentieken kívül Ezdrás I. és Mózes ódái, illetve a liturgiából kimaradó, csak olvasásra ajánlott Ezdrás III-IV, Makkabeus III-IV és a 151. zsoltár elfogadott. A protestáns egyházak elismerik ezeknek az iratoknak a nyelvészeti és a történelmi értékét (pl. Makkabeus I), illetve lelkileg építő hatását (pl. Bölcsesség), hitbeli kérdésekben azonban nem tartják őket mértékadónak. Luther ugyan lefordította és a kánoniakkal egy kötetben adta ki őket, Károli Gáspár is, de nem tartotta őket sugalmazottnak. A deuterokanonikus iratok elsősorban a katolikus és ortodox liturgiára, illetve ikonográfiára hatottak, nem a tanításra (kivétel: Makkabeusok II. és a halottakért való imádság). A keresztény Újszövetség kb. i. sz. 30 és 90 között, tehát egy-két emberöltőn belül született. wikimedia Az iratokon nem voltak dátumok, de belső adataik és külső, történelmi ismereteink révén nagyjából sorrendbe tehetők. Kb. i. sz. 30-ban volt Jézus kereszthalála. Minden bizonnyal a Templom i. sz. 70-es lerombolása előtt született Máté, Márk, Lukács és az ApCsel, a Zsidó és az összes páli levél. I. sz. 50 körül születhetett a Márk, az 1-2Thesszalonika és a Galata, majd az 1-2Korinthus, a Róma, az Efézus, a Kolossé és a Filippi, illetve a 60-as években a Filemon, az 1-2Timótheus, a Titus, a Lukács és az ApCsel. A többi esetében (1-2Péter, Jakab, Júdás) csak találgathatunk. Viszont biztosnak tűnik, hogy 90 körül keletkezhetett a János, az 1-3 János és végül a Jelenések.

3 Az evangéliumoknak ősidők óta megvannak a maguk jelképei: Máté fiatal férfi, mert evangéliumát Jézus emberi származásával kezdi: Márk szimbóluma az oroszlán, mert evangéliumát Keresztelő Jánosnak a pusztában való prédikálásával kezdi; Lukács jelképe a tulok (bika), a legfőbb áldozati állat, mert evangéliuma Zakariás pap áldozatával kezdődik; János jelképe a sas, mert evangéliuma elején mintegy sasszárnyakon emelkedik a Megváltó isteni születéséhez. Minden kor másnyelven beszél, tehát minden kor számára újból kell lefordítani az Evangéliumot. Ez pedig nem történhetik másképp, csak úgy, ha a változó történelmi folyamatok és korok szükséglete számára az Egyház újból és újból a kor nyelvére is lefordítja az Evangélium örök igazságait és ezzel mindenki számára, megadja az örökkévaló és az idő szintézisét. Egy keresztyén tudós gondolata ez volt: Ha a világ összes Szentírása megsemmisülne vajon a keresztyének életéről le lehetne-e írni az evangéliumot? A Bibliát a Könyvek Könyve -nek nevezik, azért, mert segít, tanácsot ad, felemel, nemesít, tanít, tágítja világnézetedet, s ami a legfontosabb: A Biblia az egyetlen könyv, amely közel visz Istenhez. MI A BIBLIAOLVASÁS HASZNA? Mi növelheti hitünket? A Szentírás figyelmes olvasása, az olvasott tanítás megvallása és megélése által egyaránt növekszik hitünk. Isten mindannyiunkat hív a hit útjára, hogy vele éljünk és eljussunk a vele való, örökké tartó közösségre. Bánk József érsek: Nem olvashatjuk eleget a Szentírást. Akármennyit olvassuk is, mindig úgy érezzük, hogy még nem olvastuk végig. Olyan, mint nyári éjszakán az ég; minél tovább nézzük, annál több csillag van rajta. Székely László: Ó hálát adunk Istenünk, Hogy ezt a fényt adtad nekünk, Ez a te égi leveled, Ki olvassa megszenteled. Gárdonyi Géza: Az Új Testamentum a csillagos ég könyv alakban. (Égre néző lélek, 177.)... Lizik Zoltán lkp. Windsor, ON, Canada Free Hungarian Reformed Church Valahol Londonban Valahol Londonban boszorkányüstöt kavarnak ártást, átkot, mérget, gyilkot belészórnak. Ömlesztve a hazugságot eresztik rántásnak s fűszerjét majd minden betegítő kórnak. Valahol Londonban, odabennt a városban aranyat mosnak a bűzlő csatornában, hol rágva terjeng a fekete patkányótvar, hol az enyészet is öklendezve sóhajt. Valahol Londonban papírmalom épült. Benne életet, szerelmet s hitet darálnak, ahol hazug álkőmívesek rémálmodnak új meg új hajlékot az emésztő halálnak. Ezer meg ezer sátáni templom készült, az oltáron mérleg és füstölgő abakusz, mert a régi, szent törvény prófétái közül nem akarják tudni, hogy ki volt Habakukk. Pedig az özvegyek és az árvák bosszúlója nekibúsultan és haragosan közeleg. A pénzverdék és a hamis sajtók hamuja majd rombadőlt birodalmakat permetez. S akkor, a milliárdnyi leláncolt Prométeusz jajgatva kívánja el a tüzet a fészkes pokolba, mert tűz lesz az égen, tűz lesz a vízben is, s a föld reszketve, elevenen megolvad. A sötétség színén csak egy apró lámpás hófehér ruhában, csak egyedül pislákol. Bűnből, vádból, mérgező kapzsiságból ez a fény az életet és lelket visszaváltó. Csak aki látta e fényt, csak aki látta őt, megmenekszik a félelmes jövő kezéből. A kard már kivonva, az angyal eljövendő, s a lángpallos alatt izzik a kovács üllő. Készüljetek! Lucc József, február 25.

4 Hogyan kellene a keresztényeknek megünnepelniük a Karácsonyt? Hogyan kellene a keresztényeknek megünnepelniük a Karácsonyt? Manapság a szabadosság együtt kajánkodik a politikai korrektséggel a Karácsony degradálása ügyében, mikor divattá teszik az X-MAS másságát és a karácsonyi Kellemes Ünnepek megfeledkezését Jézus Krisztusról. Azért én mégis úgy vélem, hogy habár bárki bármit gondolhat a Názáreti Jézusról vallási vagy civil alapon, egy dolog eltagadhatatlan: Egy földrajzilag meghatározható helyen, egy azonosítható családban, az asztronómiai óra égrerajzoltsága idején egy csodálatos gyermek született a Földre. Nevezték pedig annak nevét szabadítónak, azaz héberül Jésu-nak, latinul Jézusnak, aki a Messiás, azaz a Krisztus. Az ő emberfeletti lénye a célja az emberi történelemnek, a központja a világegyetemnek, az ő jósága a magyarázata az élet nagy titkának, amelynek egyaránt része a halál és a feltámadás is. A Próféták megjövendölték e keresztutas misztérium beteljesedését, köztük Ézsaiás is, mondván: Mert egy gyermek születik nékünk, Fiú adatik nékünk, és az uralom az Ő vállán lészen, és hívják nevét: Csodálatos Tanácsosnak, Hatalmas Istennek, Örökkévalóság Atyjának, Békesség Fejedelmének! Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A Seregek Urának buzgó szerelme cselekszi ezt! Ésaiás 9:6-7 Egyetlen Ember, aki, mi úgy hisszük, Istennek Fia, megváltoztatta az egész világ folyását. Múlt és jövő az egész világegyetemben hozzá igazodnak, mikoris az Isten alászállt a Földre, és az Ige testté lőn. (János 1:14) Ezért a Karácsony Ünnepe Jézusról beszél, róla tesz vallást, és senki másról. A KARÁCSONY JÉZUS ÜNNEPE! Jóllehet a december 25.-i dátum a római birodalmi naptárban Mithras perzsa kultuszának volt szentelve, és a győzhetetlen napisten születésnapja volt. A római egyház a birodalmi ünnepet nem habozott megkeresztelni, és a Világosság Istenének napjává tenni, vagyis Jézus születésnapjának nyilvánítani. Mindazonáltal az ezerévek súlyával mégis ez a nap vált Krisztus születésének az emléknapjává, százmilliók reménységének szimbólumává, melyben a láthatatlan Isten szeretete válik láthatóvá minden ember számára. Ezért az ünnep ócska zsibvásárrá alacsonyítása istenkáromlás számba megy, még ha a vallástalan társadalom követi is el, vagy az aranyat bálványimádó piacgazdász konzorciumok. Indiánjaink keserűen mondogatják: Amikor az utolsó fa is kiszárad, amikorra az utolsó folyó is mérgekkel lesz már teli, amikor az utolsó halat is kifogják, talán akkorra érti meg a fehér ember, hogy az aranyat nem lehet megenni. Az emberi élet nem azért születik, hogy a pénz bálványának rabszolgáljon a cápatörvények szerint, hanem hogy Istennek engedelmeskedjen, aki törvényül az igaz szeretetet, a jóságot és az irgalmat rendelte nekünk. Az egész emberiség jövője azon áll vagy bukik, hogy képesek leszünk-e az élet mindennapját Karácsonnyá tenni ebben a jelenvaló gonosz világban, melyért a mi Urunk Jézus Krisztus meghalt a bűnök bocsánatára, hogy nekünk életünk lehessen őbenne ás őáltala, kinek legyen dicsőség és hála főként Karácsonykor és mindörökké. Ámen. György L. Attila Montreal

5 Nt. Dr. Pungur József : MÁS ÚTON MÁS ÚTON Alapige: "Mivel (a bölcsek) álomban megintettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton tértek vissza hazájukba". Máté 2:12; Lekció: Máté 2:1-12.Istennek kegyelméből új év virradt reánk. Az új év új kezdetet jelent: új útat, új problémákat és új lehetőségeket. Újév napján fogadalmakat teszünk, hogy megváltoztatjuk, megjavítjuk és megjobbítjuk életünk útját. hogy valóban boldogabb legyen ez az új esztendő. Az ige angyali intése szerint mi is akkor teszünk helyesen, ha más úton járunk ebben az új esztendőben. Mint ahogy a bölcsek tették, akik nem mentek vissza Heródeshez, hanem más úton tértek vissza hazájukba. Miért szükséges ez? Azért, mert a régi út a Krisztusgyilkosság útja. Ha a bölcsek Heródes parancsa szerint visszamennek Jeruzsálembe, és megjelentik, hogy megtalálák a megszületett Messiást, akkor az előbb-utóbb, de biztosan a megszületett Messiás Királynak a megöléséhez vezetett volna. Tudjuk a törtenetből, hogy a keleti bölcsek messze Keletről jöttek, mert látták az üstökös csillagot, és egy ősi hiedelem, jóslás szerint ennek az új csillagnak a feltűnése a Messiás kiralynak, a zsidók új királyának a megszületését jelezte. Jöttek messze távolról, és Jeruzsalembe érve hova is mehettek volna, mint a király udvarába, megtudni, hogy hol született meg az új király. Heródes bekérette a könyveket, és nem volt nehéz tudósainak megtalálni a prófétáknak azt a jőslását, miszerint a Messiásnak Juda városában, Betlehemben kellett megszületnie. Elmentek a bölcsek oda, és meg is találták az istálló jászolbölcsőjében Máriának a fiát, a kis Jézust. Tisztességet tettek neki, ajándékokat adtak át: aranyat, tömjént ás mirhát, és miután álomban megintettek: titkon visszamenek hazájukba. Heródes, amikor megtudta azt, hogy a bölcsek nem cselekedtek az ő parancsa szerint, dühében elrendelte a betlehemi vérfürdőt. Betlehemben és környékén minden 3 éven aluli fiúgyermeket megöletett, vélve, hogy az új Király, akire mint gyermekre máris annyira féltékeny volt, a többi gyermek között biztosan elpusztult. Heródes kétarcu uralkodó volt. Ő volt az, aki a Jeruzsalemi Templomot újjáépitette, a kupoláját aranylemezzel fedette be, amelynek egyetlen megmaradt falához, a Siratófalhoz ma is az egész világáról odazarándokolnak a zsidók imádkozni. De ő volt az aki képes volt leromboltatni és eltörötetni falvakat csupan azért, mert nem tudták az adót megfizetni. Heródes despota volt. Es ez az ember félt, még egy gyermek királytól is. Fondorlatos módon megakarta tudni, hogy hol is van az a megszületett Messiás Király, hogy azutan titokban vagy nyiltan megölesse - és ő meg is tette volna ezt, ha angyali intésre hirtelen el nem menekülnek a szent szülők a gyermekkel Egyiptomba. A régi út, amelyen a keleti bölcsek visszamentek volna Jeruzsálembe, az egyenesen Isten Fiának a megölését jelentette volna. A régi út, a Krisztus elvesztésének az útja! Ez azt ielenti, hogyha mi a régi úton járunk ebben az új esztendőben akkor Krisztus kihal szivünkből. Hiába született meg Karácsonykor, hiába fogadtuk neki azt, hogy az ő követői leszünk, hogyha a régi útunkon járunk, ha a régi rossz szokásaink irányítanak tovább, ha a régi, üres életfilozófiánk szerint élünk, akkor az eletünkből Krisztus eltűnik. Akkor a mi eletünk nem lesz a Szent Lélek temploma, akkor Krisztus nem lakozik hit által a mi szivünkben, akkor megtagadjuk azt, hogy az Ő követői vagyunk. Lehet, hogy külsőleg, formálisan és névleg keresztyének vagyunk, de lélek szerint már nem. Sajnos tele van a világ olyan álkeresztyénekkel, akik ugyan eljárnak a templomba, de a szívükben megmaradnak réginek, belülről nem akarnak s nem is tudnak változni semmit. Azt hiszik, hogy maga az a puszta tény, hogy részt vesznek egy istentiszteleten, az már önmagában üdvözítő cselekedet. Nem igaz! Ha a te életed nem változik a krisztusi tanítás szerint, ha nem fogadod el Őt Megváltódnak, akkor Krisztus meghalt az életedben, mert megölted! Nem mindenkinek az élete sikerűl úgy, hogy keresztyén legyen. Nezzük meg a gazdag ifjút. Elment Krisztushoz, és azt kérdezte: "Jó Mester! Mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem?" Krisztus elmondta, hogy mit kell tennie. Ám azt nem cselekedte meg, és elment megszomorodva. Ott van Nikodémus, az öreg írástudó, aki ejjel, titokban ment Jézushoz tanácsot kérni. Krisztus megmondta neki, hogy ujjá kell születnie, és Nikodemus elment megütközve. A világ tele van majdnem keresztyénekkel, akik elindultak Krisztus felé, találkoztak is vele, és mégis tovább járnak régi úton: nem akarnak változni; s ahogy az életük halad, mindig nehezebb lesz a változás. Beidegződött szokásaik, kedvteléseik, a maguk filozófiája nem engedik azt, hogy a krisztusi gondolatok átalakítsák az életüket. A bölcsek más úton tértek vissza hazájukba és így Krisztus életét megmentették. A Krisztussal való találkozás után nekünk is más úton kell járnunk. Az újesztendő csak akkor lesz új, ha valóban más úton jársz benne, ha máshogy gondolkozol, ha máshogy élsz, ha máshogy viszonyulsz, ha máshogy cselekszel. Ha ezt nem teszed meg, akkor ez az új év is csak olyan lesz, mint a régi volt: tele nyüglődéssel, tele problémákkal, tele reménytelenségekkel, félelmekkel, depressziokkal, kilátástalansággal és kisértésekkel. Miért kell új életben járnunk? Azért, hogy megváltozzunk. Jézus Krisztusnak az a csodalatos isteni adottsága van, hogy radikálisan meg tudja változtatni az emberek életet, kicserélve személyiségüket. Nézd meg azokat, akik vele igazán találkoztak! Ezek gyökeresen megváltoztak. Az ó-emberből új ember született. Máshogy éltek azután. Nézd meg, hogyan lett Saulból Pál a damaszkuszi úton! Mennyire más ember lett. A keresztyéneket üldöző fanatikus újjá született, s Krisztusnak a legeredményesebb apostola lett. Nézd meg a két halászt - Pétert és Andrást, a két testvért -, akiket elhívott a Galileai tengernél a halászhálójuk mellől, hogyan faragott ezekből a durva, földhözragadt emberekből lelki embereket! Nézd meg, hogyan faragott Mária Magdolnából, a feslett életű nőből tiszta lelkű nőt, aki Krisztus sírjához szaladt Húsvét hajnalán, és találkozott az angyallal, aki hírűl adta a feltámadást. Nézd meg hogyan formált Zakeusból, a bűnös és megvetett vámszedőből - aki a fára mászott, hogy lássa Jézust - új embert! Lévibol, a másik vámszedőből hogyan lett Máté, a tanitvanyok e gyike, aki az evangéliumot írta. Krisztus átalakítja az embert. Ha át nem alakulsz a krisztusi mintára, ez az év is

6 csak tovább fogod vonszolni régi önmagadat.az újév egy nagy lehetőség arra, hogy más úton járj -, mint ahogyan a bölcsek is más úton jártak. Krisztus megtalálása után. Mi ez a más út? Ilyen jellegzetességei vannak: Eddig kételkedtedtem de most teljes szívvel hinni akarok. Eddig félelmes volt a szívem, mert a jövő sötétnek látszott, most az Isten kezébe helyezem magamat, hogy életre-halálra cselekedjen úgy velem, ahogy akar. Eddig tele volt a szívem aggódással, most bizalommal; eddig féltem mindentől, most nem félek semmitől, mert Ő jár velem, és Ő fogja az én kezemet. Eddig önző voltam, és a világot csak a magam szempontjábol néztem, az embereket manipuláltam a magam akarata szerint, most más leszek, szeretnék szolgálni és segíteni azoknak, akik körülöttem vannak. Eddig sötétség uralkodott a szívemben, most napsugár lesz bennem. Eddig elégedetlen voltam, most megelegedett tudok lenni. Eddig önközpontú voltam és ösztönember, akit vágyai hajtottak, aki csak a maga kényát-kedvét kereste, de most szeretnék valamit hozzáadni ehhez a világhoz, s nem elvenni belőle. Legvégűl: az én arcomon eddig valami sötét erők vonásai jelentek meg, most szeretném, ha megjelennének arcomon Krisztusnak a szelid voáasai, akinek a hasonlatosságára át kell, hogy alakuljon az életem. Keresztyénnek lenni azt jelenti, hogy más úton járni: a Krisztus útján, a keskeny úton. Megtaláilmi a keskeny útat a világnak a széles útjai között, és járni azon. Most, amikor az újév napjával elindulunk ebbe az új évbe, Isten arra kér, hogy életedet változtasd meg. Arra int, hogy a te életed legyen másfajta élet. Járj egy más úton, a keskeny úton - Krisztusnak az útján. Ez az Isten útja, amely felfelé vezet, és amely a célhoz vezet: Istenhez. Járd hát ezt a másfajta útat - az üdvösség krisztusi útjat ebben az új évben! Dr.Pungur József. Karácsony Karacsun A Téli Napforduló Ünnepe 2010 DECEMBER A sztyeppei lovasnomád kultúrákban, így az ősi magyaroknál is kiemelkedő jelentőségűek voltak a jelentősebb természeti jelenségekhez kapcsolódó ünnepségek. Ezek közül is az egyik legfontosabb ünnep a téli Napforduló volt. A Karácsony szavunk is ezzel kapcsolatos. A szó jelentése a kara(türk illetve egyes altáji nyelvekben hara) = fekete, sötét, és a csun, csony = fordulás szóösszetételből. Tehát a sötétség átfordulása a világosság (növekedése) a tavasz, az új év felé. Szinte az összes mai európai nyelvben a Karácsony valamilyen módon a kereszténységhez (általában Jézus Krisztus születéséhez kötődik) de a magyarság esetében az ősi ünnepünk neve tevődött át a keresztény ünnepre is, amely időben is (2 nap eltérés) közel van egymáshoz. Talán az egyetlen kivétel a román craciun (ejtsd: kröcsun) amely a magyar karácsony átvétele, esetleg a kun vagy besenyő (török nyelvek) nyelvből való átvétel. Szent madarunk, a Kerecsen sólyom is erről az ünnepről kapta nevét, hiszen ekkor tartották hagyományosan a rituális sólyomröptetéseket, a legszebb vadászmadarak reptetését. Sok Belső-ázsiai régióban a mai napig december végén tartanak nagy ünnepet vagy közös nagy vadászatot a solymászok illetve a sassal vadászók. Ekkor áll meg a fény csökkenése s indul el a napos órák idejének növekedése. A fény, a remény, a megújuló természet és a jövőbe vetett hit szimbóluma.őseink virrasztással, énekléssel, évbúcsúztató szertartásokkal töltötték az év leghosszabb éjszakáját (december ). Hívjuk minden magyar testvérünket, az Ősök hagyományát tisztelő embereket, hogy vegyenek részt a magyarok évbúcsúztató, reményteli jövőt váró ünnepén! Legyünk együtt az elmélyülésben, a lélek megtisztulásában, a reményben és a jövőt váró vidámságban. Töltsük ébren az év leghosszabb éjjelét, hogy kitartásunkkal erőt adjunk az éltető Napnak, de mindenek előtt önmagunknak az előttünk,és nemzetünk előtt álló célok eléréséhez. Legyen rajtunk a Teremtő áldása! Sólyomfi-Nagy Zoltán Idén a téli napforduló ünnepét ott tartjuk, ahol mindig is tartanunk kellett volna: Magyarország fővárosának szívében, a Hősök tere mellett. (a Vajdahunyad-vár előtti tisztáson). Bár eddig a hegyekben, elvonultan, kis közösségek tartották a hagyományt, most mégis arra kérünk mindenkit, aki csak teheti, csatlakozzon hozzánk, ezúttal ünnepeljünk együtt, méltósággal, de nem titokban. Mutassuk meg magunkat, hogy voltunk, vagyunk és leszünk! Minden magyar testvérünket szeretettel várunk! A részletes program hamarosan olvasható lesz honlapunkon. Turán Szövetség - Kurultaj Facebook cím:

7 Magyar amerikai kapcsolatok és ami mögötte van- wikileaks A felszínen minden nagyon szép és minden nagyon jó. A diplomaták barátságosan kezet fognak és mosolyognak a fényképezőgépekbe. A váltakozó elnökök baráti látogatásra jönnek és mennek. Megcsodálják itt a Parlamentet, ott a Fehér Házat. Szövetségesek vagyunk a NATO-ban és barátok az Európai Unió révén. Hadseregünk élcsapatai Afganisztánban vannak kiküldetésben szolidaritásból, segítve az ottan hosszú évek óta operáló szövetséges és baráti hadsereg győzelmét. Ebbe az idillikus képbe vágott sokkolóan bele a minap a Wikileaksnek az USA titkos diplomáciai levelezésének számottevő részét nyilvánosság elé táró jelentése. Ezek között olvasható egy Magyarországgal kapcsolatos 13 oldal hosszú részletes utasitás a budapesti követségnek arról, hogy milyen információk megszerzése és továbbítása szükségeltetik, mely levelet 2009 nyarán Clintonné külügyminiszter jegyzett. A hazánkról titkon beszerzendő adatok mindenre kiterjednek, semmit nem hagynak ki és pontos rendszerbe vannak szedve, csoportosítva, részletesítve és összefüggésbe hozva. Ezeket olvasva az első benyomás az, hogy ennek a hosszú listának a mintája talán egy, a világháború után a legyőzött diktatúrák titkosszolgálati irattárából zsákmányolt lista lehet, amit továbbfejlesztettek, s modernizáltak, mert csak azoknak volt ilyen alapossággal összeállitott listája egy amerikai demokratának nem. Nézze a szövetség tévét! A második, egy felvetődő kérdés: hogyan küldhetett ki egy ilyen borzasztó utasítástömeget egy magát demokratának vallott adminisztáció egy kicsi, küszködő, de baráti demokrácia követségére? Milyen lista lett volna várható egy republikánustól? Aztán, vajon egy kislétszámú követség, mint amilyen a budapesti, vajon tényleg teljesíteni tudná-e mindazt, ami kívántatik? Ráadásul nagykövetük egy görög származásu amerikai üzletasszony, aki Clintonné elnökségi kampányát hathatósan segítette, s bizonyára hálából kapta meg e posztot. Még szerencse, hogy nem egy amerikai magyart küldtek Pestre, amiről akkortájt járt a fáma ugyanis most igencsak részvéttel lehetnénk felé. Végülis, vajon miért került ennyire pont kishazánk e nagyhatalom érdeklődési terébe? Ez teljesen új vonás. Élőadás az interneten, Híradó, tudósítások. Élő TV a nemzet újjászületéséért! Eddig ilyet nemigen lehetett tapasztalni az elmúlt 90 esztendőben. Az első világháborút azért fejeztük be fegyverszünettel mert bíztunk egy igazságos békében, amit W. Wilson elnök 14 pontos béketervében megígért, mely szerint a vitatott területeken népszavazás lesz semmi sem lett belőle. Kaptuk Trianont: 3.5 millió magyar és az ország 2/3 részének elszakítását. Mit tett az USA, aki 1917-es belépésével eldöntötte a háborút, s békepontjaival csapdába jutatta országunkat? hazavitte csapatait, s utólag szó nélkül, de külön, aláírta a trianoni szerződést duplumát! Kissé máshogyan, de ugyanezt tette a második világháború után. Kaptuk Párizst, ahol a békeszerződés visszavette tőlünk a Bécsi nemzetközi Szerződésekben visszakapott döntően magyarlakta területeinket, s mindezt még országunk hadbalépése előtt. Arra hivatkozással, hogy ezt Hitler és Mussolini csinálta! Az nem számított, hogy igazságosan az etnikai határokon húzódott az új magyar határ. De szó nélkül elfogadták, hogy Sztálin Teheránban ragaszkodott az es Molotov-Ribbentrop paktum alapján messze Lengyelországba tolt Szovjet határok megtartása mellett! Neki lehetett! 1956-os Forradalmunk kirobbanásáért rádióikon keresztül ők is felelősek voltak. Aztán nemhogy segítettek volna, legalább néhány kemény szóval, hanem siettek kijelenteni, hogy mindebben semmi érdekük nincs. Értettek ebből Moszvában s ismét hidegvérrel eltiportak minket, s kegyetlen bosszút álltak körül a nagy politikai átalakulásban tucatszámra alakultak új államok. Mi nem tehettünk semmit elszakadt millióinkért, mert üres ígértekkel nyugtatgattak, hogy ti. az Európai Unóban minden meg fog oldódni és semmi sem oldódott meg. Amit kaptunk az bankjaik, szövetségük és virtuális barátságuk. Ám az elmúlt 20 évben háborítatlanul folyhatott az elszakított magyarság megcsúfolása, üldözése, verése és beolvasztása. Még a jogos területi autonómia vagy nyelvhasználati törvényeket sem segítik elő. Talán mégiscsak igaz lenne reánk vonatkoztatva az a régen kimondott igazság: Akinek ilyen barátja van, annak nincs szüksége ellenségre! Edmonton, 2010 évvége. Dr. Pungur József image used as illustration

8 A Kanadai Egyesült Egyház honlapja magyarul is olvasható - A Kanadai Egyesült Egyház, amelyhez reformátusok is tartoznak, weboldalán az érdeklődők az angol mellett spanyol, francia, magyar, olasz, japán, koreai, kínai, lugandai, kiswahili és tagalog nyelven olvashatnak tájékoztatást az egyház életéről, történetéről. A magyar nyelvű tájékoztató is úgy épül fel, mint a többi nyelven olvasható oldalak. Informálódhatunk az egyház története mellett hitük fő vonásairól, gyülekezetkereső segít a tájékozódásban. Sok információt kapunk az egyházi életről a hétköznapokban, s arról is, mi történik vasárnaponként a gyülekezetekben. Megtudhatjuk, hogy 1925-ben a régi protestáns felekezetek közül három addig önálló kanadai egyház, a Metodista, a Kongregacionalista és a Presbitériánus Egyház mintegy kétharmada egyesült Kanadai Egyesült Egyház néven a Kanadai Parlament jóváhagyásával és az egyesülés feltételeit szabályozó törvény szerinti módon. A három egyház egyesülési okirata az ún. Basis of Union óta több kisebb egyház és számos önálló gyülekezet kérte a felvételét a Kanadai Egyesült Egyházba, amelynek mintegy gyülekezete van Kanada-szerte. A Kanadai Egyesült Egyház története linkre kattintva még többet megtudhatunk történetükről és tradícióikról. Az egyház hétköznapi élete gazdag, ilyen ajánlatok olvashatók a honlapon: gyülekezeti ebédek, vacsorák, lelkigyakorlatok és társulások, étel készítés és kihordás időseknek vagy házhoz kötöttségben élőknek, tanácsadás és támogatói csoportok életproblémákkal küzdőknek (válás, veszteség, gyász stb.), könyvklubok, asszony és férfi körök, bibliakörök, tanácsadás fiatal szülőknek, gyermek- és felnőtt kórusok, amatőr színjátszó csoportok, hímző, fafaragó, kézműves csoportok, főző csoportok, programok a társadalmi igazságosságért, étel és ruha segélyezés rászorulóknak, különböző ifjúsági csoportok és programok, oktatási programok. (unitedchurch.ca dr. békefy-röhrig klaudia Új honlappal jelentkezik a Református Egyházak Világközössége - wcrc.ch Az idei nyáron megalakult új református világszervezet, a Református Egyházak Világközössége (rövidítve WCRC) új honlappal jelentkezik október 8-tól. Az internetes honlap angol, német, francia, spanyol nyelven jelenik meg, s nyújt tájékoztatást az új református világszervezet 230 tagegyházának, a 180 országban élő mintegy 80 millió reformátusnak az életéről. A címen elérhető honlap híreket tartalmaz, de megtalálhatók rajra a különböző világszervezeti szintű programok, a grand rapidsi egyesítő világgyűlésről szóló tudósítások. Külön rovatban olvashatunk arról, ahogyan a református világszervezet tagegyházai és tagjai elkötelezetten küzdenek a gazdasági igazságosságért, a nemek közötti egyenlőségért, a Föld nyersanyagaival való felelős magatartásért, a különböző hagyományú keresztyének és vallások közötti párbeszéd előmozdításáért. (wcrc.ch dr. békefy-röhrig Ideiglenes szerkesztő: György L. Attila Web: montref.blogspot.com Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A Figyelmezőben megjelenő cikkek nem feltétlenül a szerkesztőség általános irányvonalát tükrözik, az a szerzők publicisztikai felelőssége.

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld!

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld! Tudásdepó Expressz - A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0043 Kedvezményezett: Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

bibliai felfedező A12 Ajánlott további olvasásra: 1. Timóteus 1:15 Zsidók 1:1-3 1 János 4:14 1. rész: A Megváltó születése Az angyal üzenete

bibliai felfedező A12 Ajánlott további olvasásra: 1. Timóteus 1:15 Zsidók 1:1-3 1 János 4:14 1. rész: A Megváltó születése Az angyal üzenete Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: A Megváltó születése Az angyal üzenete

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSz: Egy Fiú születik Olvasd el: Lukács 1:26-38;

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9 Biblia-kor 2011-2012 1 BB 18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) A feltámadás eseményének ideje: Mikor elmúlt a szombat (16,1) Korán reggel (16,2) A hét első napján (16,2)

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

bibliai felfedező B2 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-12 Lukács 11:1-13 János 15:9-14 1. rész: Az Úr Jézus csodái A vízből bor lesz

bibliai felfedező B2 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-12 Lukács 11:1-13 János 15:9-14 1. rész: Az Úr Jézus csodái A vízből bor lesz Írd ide az adataidat! neved: Korod: születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr Jézus csodái A vízből bor lesz

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 13:2, 12; 5Mózes 22:23-24; Máté 17:24-27; Lukács 2:21-24, 41-52; János 8:1-11 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

bibliai felfedező B12 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Bibliai Feladatlap Haladóknak

bibliai felfedező B12 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Bibliai Feladatlap Haladóknak Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliai Feladatlap Haladóknak bibliai felfedező 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Olvasd

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

BIBLIAI SZABADEGYETEM

BIBLIAI SZABADEGYETEM BIBLIAI SZABADEGYETEM AMI A SZEMNEK LÁTHATATLAN Dániel könyve 8. fejezete Tények és képek a Biblia világából Birodalmak Dániel könyvében 2. fejezet 7. fejezet 8-9. fejezet 11. fejezet Babilónia / arany

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

Pál, a pogányok apostola

Pál, a pogányok apostola 1. tanulmány szeptember 24 30. Pál, a pogányok apostola SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Sámuel 16:7; Máté 7:1; Apostolok cselekedetei 6:9-15; 9:1-9; 11:19-21; 15:1-5 Ezeknek hallatára aztán megnyugovának,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

János 3: Hungarian Károli ( public domain)

János 3: Hungarian Károli ( public domain) Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen õ benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az õ Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába TEOLÓGIAI ALAPVETÉS JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Gyülekezeti óraszám, 1. Egyházi iskolák

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Tévtanítások, tévhitek

Tévtanítások, tévhitek Tévtanítások, tévhitek Engedd be/ imádkozd a szívedbe Jézust és üdvözülsz ajtód előtt állok és zörgetek (Jel. 3:20) kiforgatására alapozzák. Az idézet langyos keresztényekhez (megváltottakhoz), nem pedig

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben