FÖLDTAN I KQZLQNl^T. NEMZETKÖZÍ GEOLÓGIAI KüNGliESSZUS. Bevezet. A KANADAI Xll. Az évnek kétségkívül legjelentsebb geológiai eseménye a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDTAN I KQZLQNl^T. NEMZETKÖZÍ GEOLÓGIAI KüNGliESSZUS. Bevezet. A KANADAI Xll. Az 1913. évnek kétségkívül legjelentsebb geológiai eseménye a"

Átírás

1 FÖLDTAN I KQZLQNl^T XLIV. KÖTET. 19U JANUÁR-FEBRUÁR FÜZET. A KANADAI Xll. NEMZETKÖZÍ GEOLÓGIAI KüNGliESSZUS. Irta SzÁDECzKY Gyula dr. Az ábrával. Bevezet. Az évnek kétségkívül legjelentsebb geológiai eseménye a kanadai nemzetközi geológiai kongresszus. A kongresszus ülései ugyan Torontóba n, Kanadának az Ontario partján elterül egyik legelevenebl) városában tartattak meg augusztus 7 14-ig, de azért épenséggel nem lehet torontói kongresszusnak nevezni, nemcsak azért, mert a szokásos kirándulások behálózták Kanadának geológiailag érdekesebb összes ismert részeit, hanem fleg azért, mert az üléseket megelz 12 kirándulás közül 8 a Szent Lrinc folyó partján fekv Montreal városból indult ki és részben oda futott vissza. Montreal, Kanadának ez a legnagyobb, gazdag, fele részben francianyelv, rendkívül gyorsan fejld városa tehát sok napon át volt a hajléka fleg azoknak a kongresszistáknak, akik a kongresszus eltti kirándulásban résztvettek. Ez okból ebben az idben Montrealban a híres Mc Gill University szomszédságában lév deák-klub fényes helyiségében rendes irodája volt a kongresszusnak. Örömmel üdvözöltük itt a stockholmi kongresszus alkalmából jól ismert Quensbl barátunkat, az upsalai egyetemen a kzettan magántanárát, akit az intézbizottság segítségül kért fel a kongresszus idejéi-e. Ebben az irodában kaptuk meg nemcsak az információkat, leveleinket, hanem olvasóterem is volt itt, st a kirándulásokkal kapcsolatos gyjtéseinket tartalmazó ládák befogadására is volt egy külön helyiség. Adams, a montreali Mc Gill egyetem geológia tanára volt a kongresszus ehiöke is. Itt volt alkalmam elször látni Amerikában, hogy a város legszebb helyén milyen kényelmesen pavillonrendszerben van el- szakülésén. 1 Eladta a Magyarhoni Földtani Társulatnak 1913 december hónap 3-án tartott Föliitani Közlöny. XLIV. kiit. l!u4. ^

2 y 1)! SZADKCZKY (ÍYULA helyezve az egyetem. Az egyes épületek tágas, pázsitos terekkel vannak egymástól elválasztva, a városi parkká alakított Mont Eoyal domb tövében. Hasonló fényesen és kényelmesen van elhelyezve a toi'ontói ega^etem is, óriás területen, ann'lyt'ii Toronto lartoniány })arlam('nt épületének is helyet adott. Ugy látszik, a tudományos intézetek elkel elhelyezése, megbecsülése általános Amerikában. De Kanada-birodalomnak (doiiiiiiioiij fvárosa, az elbbieknél kisebb és kedveztlenebb helyzet t í a w a város is vendégül látta augusztus 1-én a kongresszusnak ama tagjait, akik az ülések idejét megelz legnagyobb kirándulásokon résztvettek. Ha formális iroda nem is volt Ottawában beállítva, de az újonnan éi)iilt ^<Vic'toi'ia ]\Iemorial Museum»- 1. ábra. Cobalt, Coniagas ( =Co, Ni, Ag, As.) bányatelep. ban a geológusok minden szükséges útbaigazítást megkaptak és a xondégek fogadására, kalauzolására itt is alakult helyi bizottság. Ha tudjuk azt, hogy a kongresszus ftitkára Brock, a kanadai központi fcildtani intézetnek igazgatója (épen úgy, mint a kongresszus irodájának többi tagja) ottawai lakos, valamint a tisztek'tbcli alchiiikrik. a miniszteivlnök. Itányaminiszter, vasút miniszter is ottawai lakosok, ha tekintetbe vesszük a kirándulásokat, akkoi' megért jiilv. bogy ez a kongresszus igazán egész Kanadára kiterjedt. Ugyanaz az arányos megosztás felé val<'> (onkxés nyilvánul meg ebben, ami az Egyesült-Államok fvárosává iieiu a legnagyobl), leggazdagabb New-Yorkot, baiiem a félrees kisebl* Washingtont tette. Kanada fvárosává pedig a ga/dagságia. lalvosok s/ámára iiéz\c jeleiitéktelenebl* Ottawát. Aliieiikáliak leglk'pesel)!) teridete a íoldlés/lirk I'!,llld ia tele néz

3 A IvAN.VDAI XII. NEMZETKO/I GEOLÓGIAI KONGRESSZUS. 3 keleti része, tehát természetes, hogy a kongresszus fmozgalmai ezen a részen voltak. De az ülések utáni nagy kirándulások a kongresszus tagjainak jelentékeny részét átvitték az egész kontinensen. Ezeket a tagokat siettek megvendégelni a többi jelentékeny városok is. Az Amerika közepén végighúzódó Nagy Alföld kanadai részének fhelye, a fiatal (1881-ben 7985 lakosa volt) de máris kétszázezer lakosú Winnipeg szónoka, e város volt polgármestere amerikai merészséggel mondta a C^ kirándulás résztvevinek adott banketten, hogy igazi kanadai kultúrát eddig nem láttunk, csak most fogjuk ezt látni. Ha gabonakulturát értett volna a szónok, úgy szavát komolyan lehetett volna venni, mert Winnipegbe futnak össze a nagy 2. ábra. Porcupin, az aranybányászkodás kezdete. kanadai Alföld kereskedelmi szálai. Azonban a szónok a kultúrával kapcsolatban azt is megemlítette, hogy az városukban 47 nyelven beszélnek. Tudniillik Winnipeg város a kanadai kivándorlás központja és az államnak egy a kivándorlást szaliályozó hivatala van itt, ahol a kivándorlók egy hétig ingyen lakást és ellátást kapnak. Innen osztják el ket a nagy alföldön. A kanadai bankettek általában lényegesen különböznek a mieinktl és pedig nagy egyszerségük által. A teán vagy kávén kívül rendesen csak hideg étel kerül az asztalra. Szeszesital egyáltalában nincs. Ezt a jegesvíz pótolja. Üdvözlések, beszédek az evés befejezése után következnek, és a. szónokok nevei a bankettlapon elre fel vannak sorolva. Ezek sorozata a király éltetésével, s a hagyományos «God savé the King» eléneklésével kezddik. Különvonatunkon igen ió volt az ellátás és sört is lehetett, habár

4 4 K SZADECZKY GYULA jó drágán kapni.^ így a bankettek nem csináltak különös örömet. Ezt nagyon jól kifejezte Csernisev, az orosz geológiai intézetnek immár boldogult igazgatója, a VlII-ik kongresszus elnöke, kinek neve rendesen ott állt a bankettlapon, winnipegi köszöntjében, mondván, hogy életében sohasem ivott jegesvizet. Itt azonban körülötte mindenki azt iszik, amitl nyelve annyira megdermedt, hogy nem tud beszélni. Kivétel volt a torontói hivatalos bankett, amely fényben vetekedett ami bankettjeinkkel. A menüt követ beszédek között zene és ének is volt. Fényes volt Montreal egyik klubjában az elnök részérl kisebb társaságnak adott diner is, amelyen a Mc Gill egyetem néhány tanára is résztvett. Mindezekben a városokban fogadóbizottságok alakultak, amelyek részletesen megállapított programm szerint mutatták be a városnak és környékének -nevezetességeit, úgy hogy a kongresszus tagjainak bségesen volt alkalmuk megismerni Kanadának nemcsak geológiai viszonyait, hanem rohamosan fejld, rendkívül gazdag városait, azok pezsg életét, törekvéseit. A kongresszus eltti A3 (Sudbury, Cobalt, Porcupin) kiránduláson az újonnan felfedezett bányavidéken a rohamosan növeked községek fejldésének teljes sorozatát volt alkalmunk látni. Vannak itt ez 1 2 bányavállalat épületeibl álló egyesztends telepektl kezdve pár esztends és több ezer lakosú városokon (Cobalt) át a fejldés minden fokán lév községek. Sudbury város ahg 10 esztends és máris van vagy 50,000 lakosa. A csendestengeri vasút nyugati végénél fekv Vancouvre város pedig mindössze 22 esztends, t. i. a Canadian Pacific Eailway (C. P. E.) vasút megnyilvánulása alkalmával keletkezett és van vagy 200,000 lakosa, rendkívül nagy ipara, kereskedelme és gazdagsága. (;eoló( iai kiráinliilások az ülósokot inogelzloíj A3 és A-. Kanadának, ennek az Európával majdnem egyenl nagyságú óriás terület legérdekesebb ismert részeinek geológiai szerkezetét rendkívül nagy munka és fáradságos elkészítés után mind bemutatták a kongreszszusnak a torontói ülések eltt, alatt és után, összesen 31 kiránduláson. Hogy mit végzett e tekintetben ennek az aránylag fiatal országnak mérsékelt számú geológustestülete, az szinte hihetetlennek tnnék fel, ha 1 Jcllt-mzö az amerikai viszonyokra, hogy hálókocsink néger inasa télen át egyetemi hallgató. Még különösebb az, amit elnökünk Adams mondott, hogy egy nyári szünidben egy pásztor levéllel kereste meg, mint leend tanárát, hogy szerezzen neki Montrealban tehén mellett foglalkozást, mert mint szegény ember, másként nem tudná az egyetemet végezni.

5 A KANADAI XII. NEMZETKÖZI GEOLÓGIAI KONGRESSZUS. Ú nem tudnók, hogy Kanada már 1903-ban, a bécsi ülés alkalmával meghívta a kongresszust. Ekkor azonban a mexikói meghívás fogadtatott el, amelyet, hogy egymásután 2 amerikai kongresszus ne legyen, a stockholmi követett. így 10 év állott az elkészületre. Ennél, valamint a kirándulások vezetésénél is segítségül jöttek az Egyesült-Államok geológusai. így a kanadai Kordillerák tekintélyes részét az egyesültállami tanulmányai folytatásaként Daly a cambridgei Harward University geológustanára és Walcott tanulmányozták. Daly írta le a kongresszus számára készült vezetkönyvben a Kordillerák geológiájáról szóló általános részt és itt a vezetésnek jelentékeny részét is vállalta magára. A Sziklás-hegység cambri rétegeinek tanulmányozásával, leírásával nagy érdemeket szerzett Walcott pedig a Kordillerákban (Field) egy eladással örvendeztette meg a Ci kiránduló társaságot. Lam^son a kaliforniai egyetem geológustanára a Felstó környékén volt egy kiránduláson vezetnk. A térképekkel, képekkel gazdagon felszerelt vezet könyvr 1 (Guide) azt kell mondani, hogy Kanada modern geológiáját magában foglalja. Összesen 1908 lapra terjed, 154 legnagyobbrészt színes térképpel 267 képpel, 39 rajzzal és szelvénnyel van illusztrálva. Az (Ag) ÖudburyCobalt-Porcupine kirándulás volt az els, amelyen a kongresszus eltt résztvettem. Erre júhus 23-án reggel indultunk különvonaton Montreal ból. Ez a vonat látott el bennünket augusztus 2-ig állandóan lakással és étkezéssel is. Ezen a kiránduláson kitn alkalmunk volt megismerni a Húron és Ontario-tótól északra elterül legrégibb ismeretes részét a földkéregnek, amelyet Suess E. a kanadai p a i z s n a k nevezett. Rendkívül ersen van itt kifejldve a precambri csoport. Ennek a Szt. Lrinc képzdmény, (laurentian) gránit és gneiszénél idsebb üledékeit («Sudbury sorozat») legalább 6000 m-re becsülik. De ez alatt megvan a «l-eewatin» vasat term zöldköves és zöldpalás sorozata, valamint a «Grenville sorozat» üledék csoportja is. A Szt. Lrincz képzdménynél fiatalabb rétegek csoportjában a «Huronian» alap konglomeráttal kezddik, fels tagjának rétegei között pedig vulkáni tufa is elfordul. A Huronian-t áttöri, tehát annál fiatalabb egy igen érdekes noní-féle, medencealakú lakkohtos telér («basinshaped laccolithic sill») amelyik alsó érintkezésén a világ ezidszerinti leggazdagabb nikkelbánvászata folvik. Ez a norit az ellenkez, fels oldalán fokozatosan savanyúbb mikropegmatitnak nevezett kzetbe megy át. A gazdag vasérc elfordulásokat ezen a kiránduláson Moose Mountain és Temagami-tó vidékén ismertük meg. Sok helyütt elképzelhetetlen tisztán feltárták ezeket az érceket a negyedkori gleccsersúrolások. Megismertük itt Cobalt város vidékén 1903-ban a vasút építésekor felfedezett ezüst és /,-o?)r///- telepeket, (1 ábra), továbbá Porcupin egészen

6 DE SZADECZKY GYULA Új aranybányáit. (2. ábra). Az arany leginkább termés állapotban, kvarcérben precambrisavanyú erupciók termékeként fordul el. Érdekes, hogy ezen a területen nemcsak Cobalt város van elnevezve az érc után, hanem egyik bányájuk, amelyben kobalt, nikkel, ezüst, arzén van, (Co, Ni, Ag, As,) Coniagas nevet kapott. A járások pedig kiváló geológusok után is vannak elnevezve, Coleman, Kemp, Miller stb. A világ minden részébl összeverdött bányászok színtelen öltözet és kedvetlen arcú csoportja egészen más benyomást tesz itt, mint a mi régi kedélyes bányásznépünk. De az aranybányászat se fog addig tartani. 3. ábra. Montreal felett Mont-Royal, esísexit-bánya. Az eltérben balról Lacroix, jobbról Termiek. mint Erdélyi Érchegységünk aranybányászata, mert itt hihetetlen ervel esnek az arany kitermelésének, annyira, hogy pár év alatt egyik bányában már 500 méterre hatoltak le a mélybe. Ennek a kirándulásnak utolsó napján Észak-Amerika egyik legbájosabb taván, a Teviagamin hajókáztunk és megismertük ennek keewatin és fiatalal)b precambri képzdményeklil álló környékét, az itt lév magnetittelepeket, diluviális gleccserektl lesúrolt felülettel. Ezek azonban jóval szegényebbek, mint a Moos-Mountainiak, ennélfogva egyelre nem mi vélik. Itt láttuk Baer Islandon az els indián telepet, megismertük nyirfakéregbl készült rendkívül könny csónakjaikat, megcsodáltuk a csónakkal

7 A KANADAI XII. NEMZETKÖZI GEOLÓGIAI KONGRESSZUS. 7 való bánásban végtelen ügyességüket. A Hudsonbay társaságnak van itt egyik állomása. Régebben kizárólag ez a társaság közvetítette az indiánokkal a kereskedést. Errl a kirándulásról visszatérben ejtettük útba Ottauát, Kanada fvárosát, hogy résztvegyünk augusztus l-jén a kongresszus tiszteletére rendezett ünnepségeken, ainelj^-e idejöttek a többi kirándulások résztvevi is. Meglátogattuk a kanadai parlament épületét is, mely gothikus formájával a magyarországira emlékeztet, de a miénknél kisebb méret. A kormány és a város által adott banketten hallottuk többek között beszélni Kanada miniszterelnökét és bányaminiszterét. Megismertük az új

8 D! SZADECZKY GYUr,.\ képviselt. Délben a helyi bizottság adott luncheont a W'iiulsor Hotel bankett-termében, délután pedig eg}' külön vonaton Lacliine-be, innen pedig hajón egy (Cauglinawaga) indián faluba mentünk, ahol az indiánok tiszteletünkre csónakversenyt rendeztek, bemutatták lacrosse játékukat, végül törzsfnökké avatták a kongresszus elnökét és két más geológust, nemzeti szokásuk szerint az nagyon sajátságos táncuk és zenéjük kíséretében. Vissza hajón a Lachine zugon át jöttünk, A katonazenekarral is ellátott, úgy látszik túlságosan megterhelt hajónk azonban olyan ervel ütdött a fenékbl kiálló sziklához, hogy amint a következ nap az újságból olvastuk életünk komoly veszélyben volt, amennyiben kiszállásunk után csak nehezen tudták a kapott résen át betódult vizet kiszivattyúzni. Augusztus 3-án a Mount Eoyal parkot néztük meg (3. ábra), ezt a geológiáikig is rendkívül érdekes, uralkodólag essexitbl álló kincsét a városnak, mealyben olyan gyönyör camptonit, tinguait és egyéb teléreket lehet látni a kitnen gondozott utak bevágásai mentén, hogy ez itt az egyetem közelében geológiai múzeumnak is beilhk. Valóságos áldás a nagy terjedelm és gyönyör kilátást nyújtó magános domb a városra nézve, amit a sport minden ágának mívelésére is jól felhasználnak. ^ A gyorsan fejld város egészen körülnövi a Mount Royalt, úgy hogy alatta jelenleg alagút készül. Alkalmunk volt néhányunknak augusztus 4-én ezt az épül alagutat is megtekinteni, ahol láttuk, hogy az ordovician (alsó silur) trenton mészkövet kükinliöz, essexithez tartozó telérek szelik át. Augusztus 5-én és 6-án volt a Mt Boijal-imk és a Szent Lrincz folyón túl es Mt Johnson nev, szintén essexit kúp hegynek az A7 kirándulás kapcsán való meglátogatása elnökünk, Adams vezetésével. A (oroiiloi ülósí'k iílcjc: auij Augusztus 7-én kezddtek a kongresszus ülései Torontóban, ebben a rendkívül elevten vasúti és vízi forgalmú és kereskedelm, 350,000 lakosú gazdag városban, melynek lakossága 10 esztend alatt 138%-kal szaporodott és amelynek a Britt birodalomban London után a legnagyobb üzletei vannak. A városnak rendezbizottsága mindent elkövetett, hogy a kongreszszus tagjai jól érezzék magukat. Az egyetennncl ka])csolatos diák- és diákn- 1 'rólfii át reiulkívül nagy ós híres iluljogáiipalya teszi vmizóvá ezt a területet, amelyet nyáron át kocsik és gyalog kirándulók nagy tömege lep el. Az egyetlen, ami az él természetijén való gyönyörködés harmóniáját zavarja a Mount Royalon, a temet, ami jó európai szokás szerint itt is a város felett lév magaslatra keiiilt.

9 A KANADAI XII. NKM/KTKÖZI ÖKOLÓGIAI KONÍiRBSSZUS. 9 otthonokban az ülések idejére, az amerikai viszonyok szerint nagyon olcsó szállást és ellátást ajánlottak fel. Ezenkívül a város automobilokat bocsátott rendelkezésre a város és környéke nevezetességeinek megtekintésére. A hölgybizottság többször délutáni teával kedveskevett az ülések mellett lév kerti helyiségben. Nagyon kellemes volt egy dvisgazdag bányabirtokosnak, DuNLAP úrnak, a város küls, villaterületén szép növényzet diluviáhs völgyszegélyen fekv remek parkjában tartott garden partyja. Azonkívül hogy a városban nagy számmal lév klubok vendégül hívták meg a kongresszus idejére az ismertebb kongresszistákat, egy csolnakázó klub velencei estélyt rendezett az szigetén, ahová saját hajóján vitte el a résztvevket. A városházán a polgármester és a városi tanács is adott egy fogadóestét, amelyen amerikai szokás szerint minden egyes résztvevt külön bemutattak a polgármesternek és nejének. Ezenkívül egy nagyon fény<^s bankettet adott Kanada a kongresszus tagjainak tiszteletére, továbbá a torontói egyetem is rendezett egy ünnepélyt tiszteletben doktori cím adományozása céljából. A hölgybizottság pedig luncheonnal tisztelte meg a hölgytagokat. A torontói tagok egyébként is mindent elkövettek, hogy a kongresszistáknak kellemessé és élvezetessé tegyék az itt tartózkodást. Tanártársaink részérl is számos meghívásban volt részünk. Ennek a sok szívességnek, figyelemnek megvolt az az eredménye, hogy a torontói napok a legszebb emlékeket hagyták a résztvevkben, kiknek száma hozzávetleges becslés szerint 500 lehetett. A jelentkezett delegátusok és tagok száma július 4-éig 1152 volt. Az ünnepélyes megnyitás augusztus 7-én déli 12 órakor történt az egyetem nagy gyléstermében (Convocation Hall). A kongresszus tiszteletbeh elnöke, a kanadai birodalom fkormányzója, királyi fensége The Duke of Connaught nevében, aki ekkor nem volt Kanadában, helyettese, a kanadai legfbb itélszéknek elnöke nyitotta meg az ülést. Ezután üdvözölte a kongresszust a kanadai kormány nevében Kanada miniszterelnöke, Ontario tartomány nevében Ontario bányászati minisztere, Toronto város nevében a fpolgármester, a torontói egyetem, a házigazda nevében az egyetem elnöke. Az üdvözlések után a megelz (svédországi) kongresszus elnöke és ftitkára adták át a kongresszus ügyeit; utóbbi felolvasta az intézbizottság részérl javasolt az ülés elfogadván, az új intézbizottsági és választmányi tagok névsorát, amit elnök foglalta el az elnöki széket, a ftitkár pedig az intézbizottság mködésérl tett jelentést. Bemutatta a Coal Resources of ihe World (a ^'ilág szénkészlete) cím munkát, amely a XI. kongresszus határozatából készült és amelyet e nap délutánján a közgylés részletesen tárgyalt. Ebben a 3 vaskos kötetet magában foglaló, összesen 1370 nagy negyed lapra terjed munkában, amelyhez egy 48 lapból álló

10 10 m SZADECZKY GYUI^\ térképatlasz is van mcllékeht', a Magyarországra vonatkozó részt ftitkárunk, dr. Papp Károly írta meg.^ A lapokon van Magyarország ismeretes szénelofordiilásainak ismertetése, melynek összes mennyisége ,418 tonnára becsültetett. Ehhez adva a valószínnek tartott 1, ,000 tonnát, az összes mennyiség 1, ,418 tonna. A kongreszszus ftitkára elismeréssel emlékezett meg a magyar mmdválatról. MatTyarország után következik benne ( lapon) Ausztria szénkészlete Petraschek W'.-tl, azutá)) Bosznia és Hercegovina szénkészlete dr. Katzer FRiGYES-tl ( lapon). Összesen 64 ország szénkészlete van (>l)ben a nagy munkában tárgyalva. A bemutatást követ vitat-

11 A I^\NADAI XII. NKMZETKÖZl GEOLÓGIAI KONGRESSZUS. 11 lási körébe utaltatott a praecaiiibnan, továbbá a gazdasági geológia, petrológia, mineralógia stb., a második osztály körébe a palaeontológia, sztratigiafia, a harmadik osztályba pedig a glaciális geoológia és fiziografia. A vitatkozásra kitzött fbb tárgyak sorozatát a Földtani Közlöny évi XLII. kötete 921. lapján lehet olvasni. A választmány, amelynek mint egyik megválasztott alelnök, én is tagja voltam, minden reggel 9-kor tanácskozásra gylt össze. Déleltt üléseztek a különböz bizottságok is, amelyek a megelz kongresszuson küldettek ki bizonyos kérdések megbeszélésére. 10 órakor kezddtek a közgylések, délután 2.30 órakor pedig a szakosztályi ülések. (). ábra. Laggan. Le Froy hegy és glecser, Szikláshegységben. Ezek a tárgyak augusztus 8-ikától kezdve az összes ülési napokat igénybe vették, kivéve a vasárnapot és augusztus 12-ikét, amely nap egészen kirándulásnak volt szentelve. Hazánkat közelebb érdekl eladás csak egy volt, amelyet az els szakosztályban tartottam angol nyelven az erdélyi földigázról. A hozzám intézett sok kérdésbl láttam, hogy eladásom igen sok jelenlévt nagyon közelrl érdekelt úgy tudományos mint gazdasági tekintetben egyaránt. A többi, köztük sok nagyon érdekes eladásnak csak címét is felsorolni messzi vezetne, hiszen némely szakosztályban egy-egy délután 10 eladás is volt. Ezek közül egyedül Krusch berlini tanárnak az elsdleges és másodlagos ércekrl tartott eladását említem meg, melynek végén

12 12 D? SZÁDECZKY GYUIA arra a következtetésre jutott, liog}- az ércképzdés tanulmányozásánál a mikroszkópos vizsgálatot többé nélkülözni nem lehet. Eladása után az Pgyik amerikai felszólaló, aki elbb megjegyezte, hogy az európai szakemberek nem méltatják figyelemre az az ércképzdésre vonatkozó okoskodásaikat, kinyilvánította, hogy Krusch eladásából azt kell következtetnie, hogy ebben a tekintetben Európában toválib vannak, mint k. Augusztus r2-én egyrészt a Niagara eséséhez és sellihez vezetett egy kirándulás, másrészt pedig azok, akik a Niagarát már elbb láttuk, Toronto közelében a Donvölgy téglavetjének feltárását néztük meg, (Bg) ^ i Kanada legszebb pleistocén feltárásaihoz tartozik, ahol a lorraine (ordovician) rétegeken konkordans településsel fekszenek a pleisztoczén interglaciális jól rétegzett üledékek és a késbbi réteges lerakódások. A Niagarához kétnapos kirándulást is vezettek a kongresszus ülései eltt (^4J, amelyen a Niagarának silur szelvényén kívül a pleistocén eljegesedésvégi Iroquois tó lerakódásait mutatták be Hamilton mellett. A kongresszus záróülése aug. 14-én d. e. volt. A legközelebbi XlII-ik kongresszusi ülés helyéíil Belgium meghívását elfogadva, Brüsszel tüzetett ki. Tekintettel arra, hogy Argentínából is érkezett meghívás és tekintettel az utóbbi ülések helyének szabályos váltakozására Európa és Amerika között, valószín, hogy a XIV. ülés Buenos Ayres-ben lesz megtartva. Traiis/koiiíiiioiilális kii*áii<liilás. A kongresszus kirándulásai közül legvonzóbbak voltak az ülések után következett nagy transzkontinentális k i r á n d u 1 á s o k, amelyek Torontóból a Csendes-Óceánhoz vezettek és '23 napot nettek igénvl)e. Két ilyen, körülbelül 100 és 120 geológusl)ól álló társaság indult Torontóból egyidejleg (C^ és C^. Az els aug. 14-én (C'i), amelyikben a Koidührák tektonikájára volt a fsúly helyezve, volt a vonzóbb, erre jelentkeztek legtöbben, közöttük én is. Ennek a kongresszus elnöke volt az általános vezetje és benne igen sok kiváló geológus vett részt a föld minden részérl. A kanadai geológustanárok közül Coleman, Allan, Goodwin, az amerikaiak közül Walcott, Lawson, Lane, Daly tanárok vettek részt, LawsoN és Daly mint vezetk. Részt vett továbbá Tietze az osztrák földtani intézet igazgatója, Römer a lembergi egyetemen a geográfia tanára. A németek közül többek között ott volt Steinmann (Bonn), Stíllé (Leipzig), MiLCH (Greifwald), Paulcke (Karlsruhe); a franciák közül Termiek. Gentil, Lory, Margerie, Deprat; a svédek közül Báckström; az oroszok közül Csernisev, Loewinson-Lessing ; HuMEa, kairói földtani intézet igazgatója az indiaié Fermor stb. Magyarországból az egész kongi'csszusom én voltán az egyedüli résztvev. Sajnálattal kell konsta-

13 A ICVNADAI XII. NEMZETKÖZI GEOLÓGIAI KONGRESSZUS. 13 tálnom, hogy a svédországi kongresszus után, ahol Lóczy felsorolása szerint, amelybl az én nevem kimaradt, 19-én, tehát összesen legalább 20-án vettünk részt, egyszerre ennyire lecsappant a résztvevk száma. Hiszen egy emberöltn töl)l)é vissza nem jön az alkalom ennek az óriás területnek ilyen kitn vezetés és kényelmes módon való tanulmányozására. Azután ezeken a hosszú kirándulásokon éjjel-nappal a föld legkülönbözbb részein él és dolgozó kiváló szakemberek társaságában a tapasztalatok kölcsönös kiváltására, véleménycserére, értékes ismeretek szerzésére olyan kiváló alkalom nyilik, amely minden mást fölülmúl. A különben nehezen hozzáférhet vidéken a gyjtés különvonatunkon rendkívül kényelmes volt egyrészt azért, mert a legérdekesebb helye ken a szükséges idre megálltunk, másrészt a gyjtés céljaira külön kocsit készített számunkra a Canadian Pacific Eailwaycompany (C. P. E.), amelyen mindenkinek megvolt a maga ládája és a csomagoláshoz szükséges tárgyak is állandóan rendelkezésre állottak. Ez a hosszú kirándulás jó alkalmat adott Észak-iVmerika kanadai részérl, a vasútvonal mentén általános és a közelebb tanulmánj'ozott legérdekesebb részekrl részletes geológiai képet szerezni. Átszeltük Kanadának 3, egymástól lényegesen különböz geológiai egységét, nevezetesen utunk els szakában az Ontario, Húron és Felstótól északra es praecambri területet, melynek a laurentian gneiszgránit a ftömege. Ennek a régi kéregrésznek a közepén megnéztük a Felstónak, a világ eme legnagyobb tavának partján Coldwell nefelin-szienitjét (laurvikit), ami áttöri a keewatin zöldköveit és a laurantian gránitl)a látszik átmenni. Ebben is vannak pegmatit és camptonit felérek, akár csak a mi ditróvidéki nefelin-szienitünkben. Megnéztük továbbá Atikokan^ vidékén a keewatin üledékeket, a Ste.eprock tó partján a laurentian gránitot és az alapkonglomeráttal erre rakódott alsó huronian üledékeket, melynek mészkövében kövületek is elfordulnak. A keewatint huronian-nél fiatalabb (keweenawan) diabáz töri át. Legközelebbi megállásunk Mine Centre állomás volt, melynek kcizelében a keewatint anorthosit és laurantien gránit töri át, ami aranyat, ezüstöt és rezet hozott a felületre. A bányászatnak azonban (Golden Star Mine) csak tztl elpusztult maradványai láthatók jelenleg. Azután R a i n y Laké vidékén töltöttünk egy fél napot, hogy a keewatin-nél is idsebb <vcoutchiching» csillámpalaféle üledékeket megismerjük, amelyen keewatin gabbró és algoman (huronian) gránit, szienit tört át. Ezt az óriás precambri területet a negyedkor nagy eljegesedése ^ Nem érdektelen, hogy Atikokán állomás postamestere 14 év eltt Székesfehérvárról kikerült magyar ember, aki azonban már alig tud magyarul.

14 14 DE SZÁDECZKY GYULA mélyen lesúrolta. Lekopott a régi mállott felület, alacsony dombos vidék lett belle, amelyen a tavas-mocsaras lankásnak se vége se hossza. Kevéssé lakott vad vidék ennek a területnek legnagyobl) része. Hosszú különvonatunk ringva ment át a nagy lapos területen. A bevágásokban az ellialványodott, elkaolinosodott gránit homokot láttuk. Ettl a régi paizstól keletre és nyugatra terül el Kanada jol)l)an benépesített része. Utunknak emez els részétl élesen különbözik a következ, a m á s o- (1 i k nagy geológiai e g y s é g, az Észak-Amerika közepén végighúzódó Alföld kanadai része. Az ennek keleti szegélyén épült W i n n i- p e g városban, Manitoba fvárosában és környékén egy napot töltöttünk. A Nagy-Alföldnek a prérieknek az a része, amelyen a glaciális Agassiztó terült el, síkságánál fogva nagyon hasonlít a mi Alföldünkhöz. Fokozza a hasonlóságot a nagy gabonakultura, amelynek kereskedelmi központja Winnipeg város. Óriás terjedelme van ennek a 200,000 lakosszámmal biró városnak, amelynek 10 év eltt még csak 40,000 lakosa volt. Winnipeg közelében Stony Mountai n-on ésstonewellen meggyzdtünk arról, hogy zavartalan település ordovician és gothlandian (silur) rétegekbl áll itt az altalaj. Az alacsony dombok letisztított tetején a mészkben kitnen vannak megmaradva a különböz irányú gleccsersúrolások, amelyek egyikét a Labrador, a másikát a Keewatin gleccsernek tulajdonítják. Két éjszakán és egy egész napon szeltük át ezt a kréta és laramierétegekbl álló Nagy Alföldet, amelynek keleti részén Winnipeg és Saskatchewan fvárosa Régin a közt több magyar község: Eszterházy, Kaposvár, Zeneta, Otthon stb. van. Az Agassiz-tó területén kívül es része az Alföldnek többé nem olyan sík, mint a mi Alföldünk. Ezen a fokozatosan emelked területen 3 lépcst lehet megkülönböztetni. Sok lefolyásnélküli tavat is láttunk a 2-ik és 3-ik szinten, melyek környékén sós vízre valló növényzet vereslik, ügy látszik a csapadék mennyisége nem elég a folyórendszer ki képzdésére. A Canadian Pacific vasút mentén a terület távolról sem olyan termékeny, mint a mi általában véve gyér lakosság nmtat kzik Alföldünkön. Nem sok épület és itt, de azért az igénytelen vasúti állomásokon is rendesen vannak elevátorok. Este érkeztünk meg a harmadik szint dombos területén es M e- d i c i n Hat városkába, amelynek néhány év alatt 16,000-re szaporodtak lakosai. Közelebbrl érdekelt ez a hely engem, mert területén sok gáz kút van. A gáztartó rétegeknek tektonikáját azonban ezen a félrébb e? téridet en kevésbé ismerik, de annál jobl)an kihasználják a gázát, amil)l származó olcsó energia jelents iparnak a forrása. Az általános anyagi jólétnek mutatója a rengeteg (400-nál több) aulomobil. ami ebben a kis

15 A IvANADAI XII. NEMZETKÖZI GEOLÓGIAI KONGRESSZUS. 15 városban van. Autoinobilon hordtak bennünket a város megtekintésére, amelynek bizonyos utcáiban a kertes kis házaknak úgyszólván mindenike eltt láttmik egy-egy automobilt. Alkonyatkor azután a városka felett lév magaslatra vittek ki egy újonnan elkészült gázkúthoz, ahol tiszteletünkre pokoli látványt rendeztek azáltal, hogy megnyitván a gázvezet csövet, meggyújtották a kiáramló gázát, ami rendkívül nagy zúgással, lobogással vagy 10 méter hosszú lángoszlopot adott. A városka lakó' is kijöttek autóikon erre a spektákulumra és tetszésüknek az autótenger mindenféle elképzelhetetlen hangú jelzsip koncertjével adtak kifejezést. 7. ábra. Lagsian Laké Moraiii. A fogadásnak gyors és zavaros részletei miatt csak nehezen tudtam valamelyes információt szerezni a gázra vonatkozólag. Annyit azonban megtudtam, hogy a Medicin Hattól nyugatra vagy 50 km-re még több a gáz, ahonnan Calgary városba vezetik. Medicin Hat városnak magának több elzárt gázkútja van, de a C. P. E. vasút és magánosok tulajdonában is vannak gázkutak. Ezek mind m mélységbl, krétakori. nagyobbára szárazfí'ildi homokos rétegekbl (Belly Eiver series) kapják a gázt. Tekintve azt, hogy attól az északra és délre húzódó krétaterülettl, melyen Medicin Hat fekszik, keletre valamint nyugatra is laramierétegek vannak a felületen; úgy látszik itt is antiklinálisan kiemelked rétegekben gylt meg a földigáz.

16 16 IJ; SZÁDKCZKV GYULA A IvoiMlillei'ák láncolata. Még ezen az éjszakán átszeltük az Alföld nyugatra es dombos teiületét, valamint az elhegyeknek (footliill) ráncos, szakgatott vonulatát is, úgy, hogy a következ nap reggelén már a K o r d i 1 1 e r á k keleti szegélyén, a Sziki á s-h egységbe n lév B a n f f nev nagy és elkel fürdhelyen állott meg vonatunk. Az (^ddigi tikkasztó hségbl, amellyel kapcsolatban Winnipeg és Regina közti területen óriás zivataron futott át az els éjjel vonatunk, egyszerre hideg havasi ldimál)a jutottunk. Banff, ez a 1400 m magasságban, igen kedvesen fekv nagy fürdhely több tekintetben emlékeztet ami Tátrafüredünkre. Lényeges különbség a kett közt az, hogy Banfftól nyugatra fokozatosan magasabb hegyláncolatok hosszú sorozata következik, amelynek gleccsereirl jve, egy tekintélyes folyó, a B o w szeli át Banff területét, habár a helyi patakok vízl)en sokkal szegényebbek, mint a mi Tátránkban. A másik különljség, hogy Tátrafüredünk fenyerdeje sokkal szebb, mint az itteni. Eljutottunk a h a r m a d i k nagy g e o 1 (') g i a i egység b e, utunk legérdekesebb és egyes részeiben legjobban áttanulmányozott részébe, amelyrl megelzleg már annyi szépet hallottunk Kanadában. Az északamerikai Kordillerák terjedelmükre nézve 3'2-szer olyan nagyok, mint az Alpesek, és az az aránylag keskeny rész, amelyet mi átszeltünk, légvonalban 700 km-t, a vasút (illetleg hajóút) mentén Victoriáig 1050 kilométert tesz ki. A Kordillerák eme tája geológiáikig 3 részre osztható. Keleten és nyugaton egy-egy hatalmas összegyrt, leszakadt vonulat van, egyrészt a Sziklás-hegység keleti része, másrészt a bels öv alacsonyabb területe és a Parti Láncolat (Coast Rangé). Mindkett egy-egy régi nagy geoszinkliiialisnak a helye, amelyen a praecambritól (beit) kisebb-nagyobb megszakításcddíal a mezozoos aera végéig lerakódások mentek végbe. Az eocén kezdeti, laramida revolucio végképen kiemelte és összeráncosította ezeket a területeket, létrehozva a késbbi változásokkal, nyugaton sok eruj.tivus mködéssel együtt a keleti és nyugati hosszú láncolatot. A két nagy láncolat közt ersen kiemelkedik a canibri és piecambri üledékekbl álló, nyugodt, majdnem táidás szerkezet legmagasabb i-ész, amelyen a k o n t i n e n t á 1 i s v í z v á 1 a s z t (') h ú z ó d i k. l^'.hiiez i'satlakozik nyugatra a S e 1 k i i- k és K o 1 u m b i a vonulat n a k szintén cambri és precambri, de már zavartabb település hegysége. Banffnál a Sziklás-hegység vonulata keleti részének egyik igen érdekes szelvényében gyönyörködhettünk remek tiszta idben. A palaeozoos rétegek (devon mészk, karbon, permi üledékek) sokszorosan megszakadva elvetdve, pikkelyes szerkezetet nuitatva rátolódnak a keleti (»ldalon lév krétaüledékekre, amelyek közt antluacithoz k()zel állt) szenet

ÉSZAK-AMERIKAI UTAM VONALA,

ÉSZAK-AMERIKAI UTAM VONALA, NÉPSZERŰ TERMÉSZETTUDOMÁNYI ELŐADÁSOK GYŰJTEMÉNYE. VI. KÖTET 41. FÜZET Dr SZABÓ JÓZSEF, ÉSZAK-AMERIKAI UTAM VONALA, TERMÉSZETI, ETNOGRÁFIAI ÉS KULTÚRAI VISZONYOK, KÉT ELŐADÁS. Tartatott a Természettudományi

Részletesebben

FÖLDTANI KÖZLÖNY EKTEKEZESEK. A TALAJOK JELLEMZÉSE VIZES KIVONATUK SEGÉLYÉVEL.

FÖLDTANI KÖZLÖNY EKTEKEZESEK. A TALAJOK JELLEMZÉSE VIZES KIVONATUK SEGÉLYÉVEL. * A vizsgálati módszerek részletesen le vannak írva a következ munkákban : FÖLDTANI KÖZLÖNY XLin. KÖTET. 1918 JULIUS-AUGUSZTÜS-SZEPTEMBER. 7-9. FÜZET. EKTEKEZESEK. A TALAJOK JELLEMZÉSE VIZES KIVONATUK

Részletesebben

PAPP KÁROLY (1873 1963): LÓCZY LAJOS (1849 1920) GEOLÓGUS, FÖLDRAJZTUDÓS

PAPP KÁROLY (1873 1963): LÓCZY LAJOS (1849 1920) GEOLÓGUS, FÖLDRAJZTUDÓS PAPP KÁROLY (1873 1963): LÓCZY LAJOS (1849 1920) GEOLÓGUS, FÖLDRAJZTUDÓS ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA 1 A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Nemerkényi Antal vezetésével.

Részletesebben

BORSZÉK SZEMPONTBÓL. IRTA CSEH KÁROLY, ORVOS-SEBÉSZTUDOR, SZÜLÉSZ, VOLT BORSZÉKI FÜRDŐORVOS ÉS ORSZÁGOS KÉPVISELŐ.

BORSZÉK SZEMPONTBÓL. IRTA CSEH KÁROLY, ORVOS-SEBÉSZTUDOR, SZÜLÉSZ, VOLT BORSZÉKI FÜRDŐORVOS ÉS ORSZÁGOS KÉPVISELŐ. BORSZÉK GYÓGYÁSZATI ÉS NEMZETGAZDASÁGI SZEMPONTBÓL. IRTA CSEH KÁROLY, ORVOS-SEBÉSZTUDOR, SZÜLÉSZ, VOLT BORSZÉKI FÜRDŐORVOS ÉS ORSZÁGOS KÉPVISELŐ. A fokút" látképérel és egy térképpel. A közlött 10 kulön

Részletesebben

VII. ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI FÖLDTUDOMÁNYI DIÁKKONFERENCIA

VII. ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI FÖLDTUDOMÁNYI DIÁKKONFERENCIA VII. ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI FÖLDTUDOMÁNYI DIÁKKONFERENCIA Miskolci Egyetem 2013. november 8-9. Rendezk: Miskolci Egyetem, Mszaki Földtudományi Kar Magyarhoni Földtani Társulat, Oktatási és Közmveldési Szakosztály

Részletesebben

ÁLTALÁNOS GEOLÓGIA ÍRTA: DR. SCHAFFER X. FERENC EGYETEMI TANÁR, A BÉCSI UDV. TERMÉSZETRAJZI MÚZEUM GEOLÓGIAI-PALEONTOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK VEZETŐJE.

ÁLTALÁNOS GEOLÓGIA ÍRTA: DR. SCHAFFER X. FERENC EGYETEMI TANÁR, A BÉCSI UDV. TERMÉSZETRAJZI MÚZEUM GEOLÓGIAI-PALEONTOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK VEZETŐJE. ÁLTALÁNOS GEOLÓGIA ÍRTA: DR. SCHAFFER X. FERENC EGYETEMI TANÁR, A BÉCSI UDV. TERMÉSZETRAJZI MÚZEUM GEOLÓGIAI-PALEONTOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK VEZETŐJE. FORDÍTOTTA: PAPPNÉ DR. BALOGH MARGIT. AZ EREDETIVEL ÖSSZEHASONLÍTOTTA,

Részletesebben

http://www.archive.org/details/keletiutamemlkoowosi

http://www.archive.org/details/keletiutamemlkoowosi $m Wl asi ívi i liftül Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Ottawa http://www.archive.org/details/keletiutamemlkoowosi KELETI UTAM EMLÉKEI. IRTA : WOSINSKY MÓR, apai'i

Részletesebben

Bölöni János. Doktori (Ph.D.) értekezés

Bölöni János. Doktori (Ph.D.) értekezés Bölöni János TÖBBSZEMPONTÚ ERD TIPOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A TÉSI-FENNSÍK DÉLI RÉSZÉN Doktori (Ph.D.) értekezés Témavezet : DR.KOLOSZÁR JÓZSEF tanszékvezet egyetemi tanár Nyugat-Magyarországi Egyetem Roth Gyula

Részletesebben

TÖLGYLEVÉL A TÖLGY TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET FOLYÓIRATA

TÖLGYLEVÉL A TÖLGY TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET FOLYÓIRATA TÖLGYLEVÉL A TÖLGY TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET FOLYÓIRATA A világ másik vége II. Emlsvédelmi Fórum a Fvárosi Állat- és Növénykertben Sok - sok keréken Gondolatok a boksák mellett Természetvédelem, avagy

Részletesebben

KOMÁROMI JÓZSEF KONZERVÁLT ÚTIPOR. indzsera, balalajka és egyéb hasznos élmények

KOMÁROMI JÓZSEF KONZERVÁLT ÚTIPOR. indzsera, balalajka és egyéb hasznos élmények KONZERVÁLT ÚTIPOR KOMÁROMI JÓZSEF KONZERVÁLT ÚTIPOR indzsera, balalajka és egyéb hasznos élmények 2006 Megjelent a blablabla Kft gondozásában Komáromi József Szerkesztette: Komáromi József A borítót tervezte:

Részletesebben

Ez a kiadvány mindenképpen hézagpótló, hiszen eddig magyar nyelven nem készült Gambiát bemutató gyakorlatias útleírás. HOL IS VAN GAMBIA?

Ez a kiadvány mindenképpen hézagpótló, hiszen eddig magyar nyelven nem készült Gambiát bemutató gyakorlatias útleírás. HOL IS VAN GAMBIA? ÚTMUTATÓ GAMBIÁBA Nyugat-Afrika miniállamának angol beceneve, Smiling Coast, azaz Mosolygó Part. A Gambiai Köztársaság bemutatását elssorban ez a jelzs szerkezet teszi indokolttá a magyar turisták számára,

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Bányai János: A Magyar Autonóm Tartomány hasznosítható ásványi kincsei A KŐIPAR ANYAGAI

Erdélyi Magyar Adatbank Bányai János: A Magyar Autonóm Tartomány hasznosítható ásványi kincsei A KŐIPAR ANYAGAI A KŐIPAR ANYAGAI A Magyar Autonóm Tartomány természeti kincsei közül eddig jelentős súlya a népgazdaságban a fának volt. Sokan még jól emlékeznek a székelyföldi vasút kiépítésével megkezdődött fakonjunktúra

Részletesebben

XIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM

XIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM A BORSOD ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG LAPJA XIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM A TARTALOMBÓL Szövetségi hírek 2009. kiemelt rendezvényei az év vidéke: a magyar-szlovák karszt Czárán Gyula szoboravatás

Részletesebben

!!"#$%"$&''(") Emlékezzünk

!!#$%$&''() Emlékezzünk !!"#$%"$&''(") Emlékezzünk Mindenszentek napjára készülünk: ezen az ünnepen és a következ napon, halottak napján a szentekrl és az elhunytakról való megemlékezés jegyében mondanak misét a római katolikus

Részletesebben

fi BfiLfiTON ÖSSZES FÜRDŐ ÉS ÜDÜLŐHELYEINEK LEÍRÁSA R BRLMTO N i SZÖVETSÉG TÁMOGflT/VSAVflL KlflDjfiK KARDOS IGNÁC ÉS SiMMLYA.

fi BfiLfiTON ÖSSZES FÜRDŐ ÉS ÜDÜLŐHELYEINEK LEÍRÁSA R BRLMTO N i SZÖVETSÉG TÁMOGflT/VSAVflL KlflDjfiK KARDOS IGNÁC ÉS SiMMLYA. fi BfiLfiTON ÖSSZES FÜRDŐ ÉS ÜDÜLŐHELYEINEK LEÍRÁSA R BRLMTO N i SZÖVETSÉG TÁMOGflT/VSAVflL KlflDjfiK KARDOS IGNÁC ÉS SiMMLYA. V, FERENC 2 SZÍNES TÉRKÉPPEL ÉS 150 KÉPPEL ELSŐ (MAGYAR) KIADÁS RÉSZVÉNYNYOMDfl

Részletesebben

A Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület időszakos kiadványa. 38. szám. 2010. szeptember 1.

A Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület időszakos kiadványa. 38. szám. 2010. szeptember 1. SzKBE Hírmondó A Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület időszakos kiadványa 38. szám 2010. szeptember 1. Tartalom Hírek 3 Akció Kalandos barlangtúra 1000 Ft-os kedvezménnyel 4 Bauer Márton: A Szuadó-völgy

Részletesebben

A BALATON IRÁSBAN ÉS KÉPBEN A MAGYAR TENGERNEK ÉS VIDÉKÉ- NEK LEIRÁSA A BALATONI FÜRDŐ- ÉS NYARALÓHELYEK ELFOGULATLAN ÉS KIMERÍTŐ ISMERTETÉSE IRTA:

A BALATON IRÁSBAN ÉS KÉPBEN A MAGYAR TENGERNEK ÉS VIDÉKÉ- NEK LEIRÁSA A BALATONI FÜRDŐ- ÉS NYARALÓHELYEK ELFOGULATLAN ÉS KIMERÍTŐ ISMERTETÉSE IRTA: A BALATON IRÁSBAN ÉS KÉPBEN A MAGYAR TENGERNEK ÉS VIDÉKÉ- NEK LEIRÁSA A BALATONI FÜRDŐ- ÉS NYARALÓHELYEK ELFOGULATLAN ÉS KIMERÍTŐ ISMERTETÉSE IRTA: SÁGI JÁNOS. A SZERZŐ MINDEN JOGOT FENTART. KESZTHELY,

Részletesebben

UTI KEPÉK AMERIKÁBÓL.

UTI KEPÉK AMERIKÁBÓL. UTI KEPÉK AMERIKÁBÓL. BANO JENŐ. BUDAPEST. 1890. .363275 iw.wtr. FBANKUH-TÁBSUÜf BÍOUDÁJA. Bánó Jenő. I Fénynyomat, Divald K, át fla EjesftJfS Forrón szeretett jó Atyám! Midőn idezárt «Amerikai útihépemn

Részletesebben

KONZERVÁLT ÚTIPOR FÉNYKÉPEK

KONZERVÁLT ÚTIPOR FÉNYKÉPEK KONZERVÁLT ÚTIPOR FÉNYKÉPEK 337 Konzervált útipor A Lillafüredi-tó környéke biztosít programot jó néhány órára, ebbe még bele sem fér a közeli három barlang megtekintése. Micsoda gyönyörû látvány! A kialudt

Részletesebben

VIII. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia

VIII. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia Erdélyi Magyar Mszaki Tudományos Társaság Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania VIII. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia 8 th Mining, Metallurgy and Geology Conference Sepsiszentgyörgy,

Részletesebben

FÖLDÜNK TÖRTÉNETE ÍRTA BOGSCH LÁSZLÓ BUDAPEST 1943 KIADJA A MAGYAR SZEMLE TÁRSASÁG

FÖLDÜNK TÖRTÉNETE ÍRTA BOGSCH LÁSZLÓ BUDAPEST 1943 KIADJA A MAGYAR SZEMLE TÁRSASÁG FÖLDÜNK TÖRTÉNETE ÍRTA BOGSCH LÁSZLÓ BUDAPEST 1943 KIADJA A MAGYAR SZEMLE TÁRSASÁG TARTALOM 1. BEVEZETÉS. 2. A FÖLD KELETKEZÉSE. 3. A FÖLD TÖRTENETÉNEK KORBEOSZTÁSA. 4. A FÖLD KORA. 5. AZ ŐSKOR. 6. A HAJNALKOR.

Részletesebben

Kanada Canada. Nemzeti mottó: A Mari Usque Ad Mare - Tengertől tengerig Nemzeti himnusz: O Canada Királyi himnusz: God Save the Queen

Kanada Canada. Nemzeti mottó: A Mari Usque Ad Mare - Tengertől tengerig Nemzeti himnusz: O Canada Királyi himnusz: God Save the Queen Kanada Canada Kanada Canada Kanada zászlaja Kanada címere Nemzeti mottó: A Mari Usque Ad Mare - Tengertől tengerig Nemzeti himnusz: O Canada Királyi himnusz: God Save the Queen Fővárosa: Államforma: Uralkodó:

Részletesebben

Hidrológiai Tájékoztató

Hidrológiai Tájékoztató Hidrológiai Tájékoztató Kiadja: A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG 2013 HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ A HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ SZERKESZTÕ BIZOTTSÁGA 2012-TÕL Elnök: DR. JÓZSA JÁNOS Szerkesztõ: DR. VITÁLIS GYÖRGY

Részletesebben

62. évf., 2008. I. 17., ára 100 dinár

62. évf., 2008. I. 17., ára 100 dinár 62. évf., 2008. I. 17., ára 100 dinár 1 2 Gyurcsik Alíz zentai tanuló rajza 2 Mindenkinek van legalább egy kedves verse. Még azoknak is, akik különben ritkán olvasnak verseket. Valamilyen élményük vagy

Részletesebben

A SZERVEZŐ BIZOTTSÁG, TAKÁCS KÁROLYNÉ ÉLETEM A KÖZSZOLGÁLATBAN. egyes célok nem válnak el igazság, de természetesen

A SZERVEZŐ BIZOTTSÁG, TAKÁCS KÁROLYNÉ ÉLETEM A KÖZSZOLGÁLATBAN. egyes célok nem válnak el igazság, de természetesen HÍRMONDÓ Népfôiskolai A KÖZHASZNÚ AZ I. TATAI MAGYARY ORSZÁGOS ZOLTÁN MAGYARY NÉPFŐISKOLAI ZOLTÁN KONFERENCIA TÁRSASÁG IDŐKÖZI TISZTELETÉRE TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG IDÔKÖZI

Részletesebben

MAGYAR TANYA ÍRTA: DR. GESZTELYI NAGΥ LÁSZLÓ a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara igazgatója MÁSODIK KIADÁS

MAGYAR TANYA ÍRTA: DR. GESZTELYI NAGΥ LÁSZLÓ a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara igazgatója MÁSODIK KIADÁS MAGYAR TANYA ÍRTA: DR. GESZTELYI NAGΥ LÁSZLÓ a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara igazgatója MÁSODIK KIADÁS KALOCSA NYOMATOTT AZ ÁRPÁD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1928. Előszó a II. kiadáshoz. Magyar

Részletesebben

Cholnoky Jenő BALATON. Budapest, Franklin 1936. TARTALOM

Cholnoky Jenő BALATON. Budapest, Franklin 1936. TARTALOM Cholnoky Jenő BALATON Budapest, Franklin 1936. TARTALOM BEVEZETÉS ELSŐ FEJEZET. Mekkora a Balaton? MÁSODIK FEJEZET. A Balaton eredete. HARMADIK FEJEZET. Balaton környékének kövei. NEGYEDIK FEJEZET. A balatoni

Részletesebben

A KORSZERŰ MAGYAR FÖLDRAJZTUDOMÁNY MEGTEREMTŐJE HUNFALVY JÁNOS FÖLDRAJZI MUNKÁSSÁGA

A KORSZERŰ MAGYAR FÖLDRAJZTUDOMÁNY MEGTEREMTŐJE HUNFALVY JÁNOS FÖLDRAJZI MUNKÁSSÁGA A KORSZERŰ MAGYAR FÖLDRAJZTUDOMÁNY MEGTEREMTŐJE HUNFALVY JÁNOS FÖLDRAJZI MUNKÁSSÁGA HEVESI ATTILA (Miskolci Egyetem, Bányamémöki Kar, Földraj z-kömyezettani Tanszék) A címbéli idézet Véber Károlytól való,

Részletesebben

Ádvent 2007. www.nograd-var.hu MEGHÍVÓ. Karácsony. 2007. december hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa III. évfolyam 2.

Ádvent 2007. www.nograd-var.hu MEGHÍVÓ. Karácsony. 2007. december hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa III. évfolyam 2. www.nograd-var.hu 2007. december hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa III. évfolyam 2. szám Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) Ádventi várakozásban telnek napjaink,

Részletesebben

QL 461.R873 ENT /W, 9 -&& [>'

QL 461.R873 ENT /W, 9 -&& [>' QL 461.R873 ENT /W, 9 -&& 1A [>' BEDÖ ' QL 461 R873 ENT EntiSoQ. Wa h. Jj* *c * í * í * í * ít* í? * * *í* & *í* *í* *f* íf* *í* íí» ÍJ* *f* *f* * - v**^ p a: o. px

Részletesebben