FÖLDTAN I KQZLQNl^T. NEMZETKÖZÍ GEOLÓGIAI KüNGliESSZUS. Bevezet. A KANADAI Xll. Az évnek kétségkívül legjelentsebb geológiai eseménye a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDTAN I KQZLQNl^T. NEMZETKÖZÍ GEOLÓGIAI KüNGliESSZUS. Bevezet. A KANADAI Xll. Az 1913. évnek kétségkívül legjelentsebb geológiai eseménye a"

Átírás

1 FÖLDTAN I KQZLQNl^T XLIV. KÖTET. 19U JANUÁR-FEBRUÁR FÜZET. A KANADAI Xll. NEMZETKÖZÍ GEOLÓGIAI KüNGliESSZUS. Irta SzÁDECzKY Gyula dr. Az ábrával. Bevezet. Az évnek kétségkívül legjelentsebb geológiai eseménye a kanadai nemzetközi geológiai kongresszus. A kongresszus ülései ugyan Torontóba n, Kanadának az Ontario partján elterül egyik legelevenebl) városában tartattak meg augusztus 7 14-ig, de azért épenséggel nem lehet torontói kongresszusnak nevezni, nemcsak azért, mert a szokásos kirándulások behálózták Kanadának geológiailag érdekesebb összes ismert részeit, hanem fleg azért, mert az üléseket megelz 12 kirándulás közül 8 a Szent Lrinc folyó partján fekv Montreal városból indult ki és részben oda futott vissza. Montreal, Kanadának ez a legnagyobb, gazdag, fele részben francianyelv, rendkívül gyorsan fejld városa tehát sok napon át volt a hajléka fleg azoknak a kongresszistáknak, akik a kongresszus eltti kirándulásban résztvettek. Ez okból ebben az idben Montrealban a híres Mc Gill University szomszédságában lév deák-klub fényes helyiségében rendes irodája volt a kongresszusnak. Örömmel üdvözöltük itt a stockholmi kongresszus alkalmából jól ismert Quensbl barátunkat, az upsalai egyetemen a kzettan magántanárát, akit az intézbizottság segítségül kért fel a kongresszus idejéi-e. Ebben az irodában kaptuk meg nemcsak az információkat, leveleinket, hanem olvasóterem is volt itt, st a kirándulásokkal kapcsolatos gyjtéseinket tartalmazó ládák befogadására is volt egy külön helyiség. Adams, a montreali Mc Gill egyetem geológia tanára volt a kongresszus ehiöke is. Itt volt alkalmam elször látni Amerikában, hogy a város legszebb helyén milyen kényelmesen pavillonrendszerben van el- szakülésén. 1 Eladta a Magyarhoni Földtani Társulatnak 1913 december hónap 3-án tartott Föliitani Közlöny. XLIV. kiit. l!u4. ^

2 y 1)! SZADKCZKY (ÍYULA helyezve az egyetem. Az egyes épületek tágas, pázsitos terekkel vannak egymástól elválasztva, a városi parkká alakított Mont Eoyal domb tövében. Hasonló fényesen és kényelmesen van elhelyezve a toi'ontói ega^etem is, óriás területen, ann'lyt'ii Toronto lartoniány })arlam('nt épületének is helyet adott. Ugy látszik, a tudományos intézetek elkel elhelyezése, megbecsülése általános Amerikában. De Kanada-birodalomnak (doiiiiiiioiij fvárosa, az elbbieknél kisebb és kedveztlenebb helyzet t í a w a város is vendégül látta augusztus 1-én a kongresszusnak ama tagjait, akik az ülések idejét megelz legnagyobb kirándulásokon résztvettek. Ha formális iroda nem is volt Ottawában beállítva, de az újonnan éi)iilt ^<Vic'toi'ia ]\Iemorial Museum»- 1. ábra. Cobalt, Coniagas ( =Co, Ni, Ag, As.) bányatelep. ban a geológusok minden szükséges útbaigazítást megkaptak és a xondégek fogadására, kalauzolására itt is alakult helyi bizottság. Ha tudjuk azt, hogy a kongresszus ftitkára Brock, a kanadai központi fcildtani intézetnek igazgatója (épen úgy, mint a kongresszus irodájának többi tagja) ottawai lakos, valamint a tisztek'tbcli alchiiikrik. a miniszteivlnök. Itányaminiszter, vasút miniszter is ottawai lakosok, ha tekintetbe vesszük a kirándulásokat, akkoi' megért jiilv. bogy ez a kongresszus igazán egész Kanadára kiterjedt. Ugyanaz az arányos megosztás felé val<'> (onkxés nyilvánul meg ebben, ami az Egyesült-Államok fvárosává iieiu a legnagyobl), leggazdagabb New-Yorkot, baiiem a félrees kisebl* Washingtont tette. Kanada fvárosává pedig a ga/dagságia. lalvosok s/ámára iiéz\c jeleiitéktelenebl* Ottawát. Aliieiikáliak leglk'pesel)!) teridete a íoldlés/lirk I'!,llld ia tele néz

3 A IvAN.VDAI XII. NEMZETKO/I GEOLÓGIAI KONGRESSZUS. 3 keleti része, tehát természetes, hogy a kongresszus fmozgalmai ezen a részen voltak. De az ülések utáni nagy kirándulások a kongresszus tagjainak jelentékeny részét átvitték az egész kontinensen. Ezeket a tagokat siettek megvendégelni a többi jelentékeny városok is. Az Amerika közepén végighúzódó Nagy Alföld kanadai részének fhelye, a fiatal (1881-ben 7985 lakosa volt) de máris kétszázezer lakosú Winnipeg szónoka, e város volt polgármestere amerikai merészséggel mondta a C^ kirándulás résztvevinek adott banketten, hogy igazi kanadai kultúrát eddig nem láttunk, csak most fogjuk ezt látni. Ha gabonakulturát értett volna a szónok, úgy szavát komolyan lehetett volna venni, mert Winnipegbe futnak össze a nagy 2. ábra. Porcupin, az aranybányászkodás kezdete. kanadai Alföld kereskedelmi szálai. Azonban a szónok a kultúrával kapcsolatban azt is megemlítette, hogy az városukban 47 nyelven beszélnek. Tudniillik Winnipeg város a kanadai kivándorlás központja és az államnak egy a kivándorlást szaliályozó hivatala van itt, ahol a kivándorlók egy hétig ingyen lakást és ellátást kapnak. Innen osztják el ket a nagy alföldön. A kanadai bankettek általában lényegesen különböznek a mieinktl és pedig nagy egyszerségük által. A teán vagy kávén kívül rendesen csak hideg étel kerül az asztalra. Szeszesital egyáltalában nincs. Ezt a jegesvíz pótolja. Üdvözlések, beszédek az evés befejezése után következnek, és a. szónokok nevei a bankettlapon elre fel vannak sorolva. Ezek sorozata a király éltetésével, s a hagyományos «God savé the King» eléneklésével kezddik. Különvonatunkon igen ió volt az ellátás és sört is lehetett, habár

4 4 K SZADECZKY GYULA jó drágán kapni.^ így a bankettek nem csináltak különös örömet. Ezt nagyon jól kifejezte Csernisev, az orosz geológiai intézetnek immár boldogult igazgatója, a VlII-ik kongresszus elnöke, kinek neve rendesen ott állt a bankettlapon, winnipegi köszöntjében, mondván, hogy életében sohasem ivott jegesvizet. Itt azonban körülötte mindenki azt iszik, amitl nyelve annyira megdermedt, hogy nem tud beszélni. Kivétel volt a torontói hivatalos bankett, amely fényben vetekedett ami bankettjeinkkel. A menüt követ beszédek között zene és ének is volt. Fényes volt Montreal egyik klubjában az elnök részérl kisebb társaságnak adott diner is, amelyen a Mc Gill egyetem néhány tanára is résztvett. Mindezekben a városokban fogadóbizottságok alakultak, amelyek részletesen megállapított programm szerint mutatták be a városnak és környékének -nevezetességeit, úgy hogy a kongresszus tagjainak bségesen volt alkalmuk megismerni Kanadának nemcsak geológiai viszonyait, hanem rohamosan fejld, rendkívül gazdag városait, azok pezsg életét, törekvéseit. A kongresszus eltti A3 (Sudbury, Cobalt, Porcupin) kiránduláson az újonnan felfedezett bányavidéken a rohamosan növeked községek fejldésének teljes sorozatát volt alkalmunk látni. Vannak itt ez 1 2 bányavállalat épületeibl álló egyesztends telepektl kezdve pár esztends és több ezer lakosú városokon (Cobalt) át a fejldés minden fokán lév községek. Sudbury város ahg 10 esztends és máris van vagy 50,000 lakosa. A csendestengeri vasút nyugati végénél fekv Vancouvre város pedig mindössze 22 esztends, t. i. a Canadian Pacific Eailway (C. P. E.) vasút megnyilvánulása alkalmával keletkezett és van vagy 200,000 lakosa, rendkívül nagy ipara, kereskedelme és gazdagsága. (;eoló( iai kiráinliilások az ülósokot inogelzloíj A3 és A-. Kanadának, ennek az Európával majdnem egyenl nagyságú óriás terület legérdekesebb ismert részeinek geológiai szerkezetét rendkívül nagy munka és fáradságos elkészítés után mind bemutatták a kongreszszusnak a torontói ülések eltt, alatt és után, összesen 31 kiránduláson. Hogy mit végzett e tekintetben ennek az aránylag fiatal országnak mérsékelt számú geológustestülete, az szinte hihetetlennek tnnék fel, ha 1 Jcllt-mzö az amerikai viszonyokra, hogy hálókocsink néger inasa télen át egyetemi hallgató. Még különösebb az, amit elnökünk Adams mondott, hogy egy nyári szünidben egy pásztor levéllel kereste meg, mint leend tanárát, hogy szerezzen neki Montrealban tehén mellett foglalkozást, mert mint szegény ember, másként nem tudná az egyetemet végezni.

5 A KANADAI XII. NEMZETKÖZI GEOLÓGIAI KONGRESSZUS. Ú nem tudnók, hogy Kanada már 1903-ban, a bécsi ülés alkalmával meghívta a kongresszust. Ekkor azonban a mexikói meghívás fogadtatott el, amelyet, hogy egymásután 2 amerikai kongresszus ne legyen, a stockholmi követett. így 10 év állott az elkészületre. Ennél, valamint a kirándulások vezetésénél is segítségül jöttek az Egyesült-Államok geológusai. így a kanadai Kordillerák tekintélyes részét az egyesültállami tanulmányai folytatásaként Daly a cambridgei Harward University geológustanára és Walcott tanulmányozták. Daly írta le a kongresszus számára készült vezetkönyvben a Kordillerák geológiájáról szóló általános részt és itt a vezetésnek jelentékeny részét is vállalta magára. A Sziklás-hegység cambri rétegeinek tanulmányozásával, leírásával nagy érdemeket szerzett Walcott pedig a Kordillerákban (Field) egy eladással örvendeztette meg a Ci kiránduló társaságot. Lam^son a kaliforniai egyetem geológustanára a Felstó környékén volt egy kiránduláson vezetnk. A térképekkel, képekkel gazdagon felszerelt vezet könyvr 1 (Guide) azt kell mondani, hogy Kanada modern geológiáját magában foglalja. Összesen 1908 lapra terjed, 154 legnagyobbrészt színes térképpel 267 képpel, 39 rajzzal és szelvénnyel van illusztrálva. Az (Ag) ÖudburyCobalt-Porcupine kirándulás volt az els, amelyen a kongresszus eltt résztvettem. Erre júhus 23-án reggel indultunk különvonaton Montreal ból. Ez a vonat látott el bennünket augusztus 2-ig állandóan lakással és étkezéssel is. Ezen a kiránduláson kitn alkalmunk volt megismerni a Húron és Ontario-tótól északra elterül legrégibb ismeretes részét a földkéregnek, amelyet Suess E. a kanadai p a i z s n a k nevezett. Rendkívül ersen van itt kifejldve a precambri csoport. Ennek a Szt. Lrinc képzdmény, (laurentian) gránit és gneiszénél idsebb üledékeit («Sudbury sorozat») legalább 6000 m-re becsülik. De ez alatt megvan a «l-eewatin» vasat term zöldköves és zöldpalás sorozata, valamint a «Grenville sorozat» üledék csoportja is. A Szt. Lrincz képzdménynél fiatalabb rétegek csoportjában a «Huronian» alap konglomeráttal kezddik, fels tagjának rétegei között pedig vulkáni tufa is elfordul. A Huronian-t áttöri, tehát annál fiatalabb egy igen érdekes noní-féle, medencealakú lakkohtos telér («basinshaped laccolithic sill») amelyik alsó érintkezésén a világ ezidszerinti leggazdagabb nikkelbánvászata folvik. Ez a norit az ellenkez, fels oldalán fokozatosan savanyúbb mikropegmatitnak nevezett kzetbe megy át. A gazdag vasérc elfordulásokat ezen a kiránduláson Moose Mountain és Temagami-tó vidékén ismertük meg. Sok helyütt elképzelhetetlen tisztán feltárták ezeket az érceket a negyedkori gleccsersúrolások. Megismertük itt Cobalt város vidékén 1903-ban a vasút építésekor felfedezett ezüst és /,-o?)r///- telepeket, (1 ábra), továbbá Porcupin egészen

6 DE SZADECZKY GYULA Új aranybányáit. (2. ábra). Az arany leginkább termés állapotban, kvarcérben precambrisavanyú erupciók termékeként fordul el. Érdekes, hogy ezen a területen nemcsak Cobalt város van elnevezve az érc után, hanem egyik bányájuk, amelyben kobalt, nikkel, ezüst, arzén van, (Co, Ni, Ag, As,) Coniagas nevet kapott. A járások pedig kiváló geológusok után is vannak elnevezve, Coleman, Kemp, Miller stb. A világ minden részébl összeverdött bányászok színtelen öltözet és kedvetlen arcú csoportja egészen más benyomást tesz itt, mint a mi régi kedélyes bányásznépünk. De az aranybányászat se fog addig tartani. 3. ábra. Montreal felett Mont-Royal, esísexit-bánya. Az eltérben balról Lacroix, jobbról Termiek. mint Erdélyi Érchegységünk aranybányászata, mert itt hihetetlen ervel esnek az arany kitermelésének, annyira, hogy pár év alatt egyik bányában már 500 méterre hatoltak le a mélybe. Ennek a kirándulásnak utolsó napján Észak-Amerika egyik legbájosabb taván, a Teviagamin hajókáztunk és megismertük ennek keewatin és fiatalal)b precambri képzdményeklil álló környékét, az itt lév magnetittelepeket, diluviális gleccserektl lesúrolt felülettel. Ezek azonban jóval szegényebbek, mint a Moos-Mountainiak, ennélfogva egyelre nem mi vélik. Itt láttuk Baer Islandon az els indián telepet, megismertük nyirfakéregbl készült rendkívül könny csónakjaikat, megcsodáltuk a csónakkal

7 A KANADAI XII. NEMZETKÖZI GEOLÓGIAI KONGRESSZUS. 7 való bánásban végtelen ügyességüket. A Hudsonbay társaságnak van itt egyik állomása. Régebben kizárólag ez a társaság közvetítette az indiánokkal a kereskedést. Errl a kirándulásról visszatérben ejtettük útba Ottauát, Kanada fvárosát, hogy résztvegyünk augusztus l-jén a kongresszus tiszteletére rendezett ünnepségeken, ainelj^-e idejöttek a többi kirándulások résztvevi is. Meglátogattuk a kanadai parlament épületét is, mely gothikus formájával a magyarországira emlékeztet, de a miénknél kisebb méret. A kormány és a város által adott banketten hallottuk többek között beszélni Kanada miniszterelnökét és bányaminiszterét. Megismertük az új

8 D! SZADECZKY GYUr,.\ képviselt. Délben a helyi bizottság adott luncheont a W'iiulsor Hotel bankett-termében, délután pedig eg}' külön vonaton Lacliine-be, innen pedig hajón egy (Cauglinawaga) indián faluba mentünk, ahol az indiánok tiszteletünkre csónakversenyt rendeztek, bemutatták lacrosse játékukat, végül törzsfnökké avatták a kongresszus elnökét és két más geológust, nemzeti szokásuk szerint az nagyon sajátságos táncuk és zenéjük kíséretében. Vissza hajón a Lachine zugon át jöttünk, A katonazenekarral is ellátott, úgy látszik túlságosan megterhelt hajónk azonban olyan ervel ütdött a fenékbl kiálló sziklához, hogy amint a következ nap az újságból olvastuk életünk komoly veszélyben volt, amennyiben kiszállásunk után csak nehezen tudták a kapott résen át betódult vizet kiszivattyúzni. Augusztus 3-án a Mount Eoyal parkot néztük meg (3. ábra), ezt a geológiáikig is rendkívül érdekes, uralkodólag essexitbl álló kincsét a városnak, mealyben olyan gyönyör camptonit, tinguait és egyéb teléreket lehet látni a kitnen gondozott utak bevágásai mentén, hogy ez itt az egyetem közelében geológiai múzeumnak is beilhk. Valóságos áldás a nagy terjedelm és gyönyör kilátást nyújtó magános domb a városra nézve, amit a sport minden ágának mívelésére is jól felhasználnak. ^ A gyorsan fejld város egészen körülnövi a Mount Royalt, úgy hogy alatta jelenleg alagút készül. Alkalmunk volt néhányunknak augusztus 4-én ezt az épül alagutat is megtekinteni, ahol láttuk, hogy az ordovician (alsó silur) trenton mészkövet kükinliöz, essexithez tartozó telérek szelik át. Augusztus 5-én és 6-án volt a Mt Boijal-imk és a Szent Lrincz folyón túl es Mt Johnson nev, szintén essexit kúp hegynek az A7 kirándulás kapcsán való meglátogatása elnökünk, Adams vezetésével. A (oroiiloi ülósí'k iílcjc: auij Augusztus 7-én kezddtek a kongresszus ülései Torontóban, ebben a rendkívül elevten vasúti és vízi forgalmú és kereskedelm, 350,000 lakosú gazdag városban, melynek lakossága 10 esztend alatt 138%-kal szaporodott és amelynek a Britt birodalomban London után a legnagyobb üzletei vannak. A városnak rendezbizottsága mindent elkövetett, hogy a kongreszszus tagjai jól érezzék magukat. Az egyetennncl ka])csolatos diák- és diákn- 1 'rólfii át reiulkívül nagy ós híres iluljogáiipalya teszi vmizóvá ezt a területet, amelyet nyáron át kocsik és gyalog kirándulók nagy tömege lep el. Az egyetlen, ami az él természetijén való gyönyörködés harmóniáját zavarja a Mount Royalon, a temet, ami jó európai szokás szerint itt is a város felett lév magaslatra keiiilt.

9 A KANADAI XII. NKM/KTKÖZI ÖKOLÓGIAI KONÍiRBSSZUS. 9 otthonokban az ülések idejére, az amerikai viszonyok szerint nagyon olcsó szállást és ellátást ajánlottak fel. Ezenkívül a város automobilokat bocsátott rendelkezésre a város és környéke nevezetességeinek megtekintésére. A hölgybizottság többször délutáni teával kedveskevett az ülések mellett lév kerti helyiségben. Nagyon kellemes volt egy dvisgazdag bányabirtokosnak, DuNLAP úrnak, a város küls, villaterületén szép növényzet diluviáhs völgyszegélyen fekv remek parkjában tartott garden partyja. Azonkívül hogy a városban nagy számmal lév klubok vendégül hívták meg a kongresszus idejére az ismertebb kongresszistákat, egy csolnakázó klub velencei estélyt rendezett az szigetén, ahová saját hajóján vitte el a résztvevket. A városházán a polgármester és a városi tanács is adott egy fogadóestét, amelyen amerikai szokás szerint minden egyes résztvevt külön bemutattak a polgármesternek és nejének. Ezenkívül egy nagyon fény<^s bankettet adott Kanada a kongresszus tagjainak tiszteletére, továbbá a torontói egyetem is rendezett egy ünnepélyt tiszteletben doktori cím adományozása céljából. A hölgybizottság pedig luncheonnal tisztelte meg a hölgytagokat. A torontói tagok egyébként is mindent elkövettek, hogy a kongresszistáknak kellemessé és élvezetessé tegyék az itt tartózkodást. Tanártársaink részérl is számos meghívásban volt részünk. Ennek a sok szívességnek, figyelemnek megvolt az az eredménye, hogy a torontói napok a legszebb emlékeket hagyták a résztvevkben, kiknek száma hozzávetleges becslés szerint 500 lehetett. A jelentkezett delegátusok és tagok száma július 4-éig 1152 volt. Az ünnepélyes megnyitás augusztus 7-én déli 12 órakor történt az egyetem nagy gyléstermében (Convocation Hall). A kongresszus tiszteletbeh elnöke, a kanadai birodalom fkormányzója, királyi fensége The Duke of Connaught nevében, aki ekkor nem volt Kanadában, helyettese, a kanadai legfbb itélszéknek elnöke nyitotta meg az ülést. Ezután üdvözölte a kongresszust a kanadai kormány nevében Kanada miniszterelnöke, Ontario tartomány nevében Ontario bányászati minisztere, Toronto város nevében a fpolgármester, a torontói egyetem, a házigazda nevében az egyetem elnöke. Az üdvözlések után a megelz (svédországi) kongresszus elnöke és ftitkára adták át a kongresszus ügyeit; utóbbi felolvasta az intézbizottság részérl javasolt az ülés elfogadván, az új intézbizottsági és választmányi tagok névsorát, amit elnök foglalta el az elnöki széket, a ftitkár pedig az intézbizottság mködésérl tett jelentést. Bemutatta a Coal Resources of ihe World (a ^'ilág szénkészlete) cím munkát, amely a XI. kongresszus határozatából készült és amelyet e nap délutánján a közgylés részletesen tárgyalt. Ebben a 3 vaskos kötetet magában foglaló, összesen 1370 nagy negyed lapra terjed munkában, amelyhez egy 48 lapból álló

10 10 m SZADECZKY GYUI^\ térképatlasz is van mcllékeht', a Magyarországra vonatkozó részt ftitkárunk, dr. Papp Károly írta meg.^ A lapokon van Magyarország ismeretes szénelofordiilásainak ismertetése, melynek összes mennyisége ,418 tonnára becsültetett. Ehhez adva a valószínnek tartott 1, ,000 tonnát, az összes mennyiség 1, ,418 tonna. A kongreszszus ftitkára elismeréssel emlékezett meg a magyar mmdválatról. MatTyarország után következik benne ( lapon) Ausztria szénkészlete Petraschek W'.-tl, azutá)) Bosznia és Hercegovina szénkészlete dr. Katzer FRiGYES-tl ( lapon). Összesen 64 ország szénkészlete van (>l)ben a nagy munkában tárgyalva. A bemutatást követ vitat-

11 A I^\NADAI XII. NKMZETKÖZl GEOLÓGIAI KONGRESSZUS. 11 lási körébe utaltatott a praecaiiibnan, továbbá a gazdasági geológia, petrológia, mineralógia stb., a második osztály körébe a palaeontológia, sztratigiafia, a harmadik osztályba pedig a glaciális geoológia és fiziografia. A vitatkozásra kitzött fbb tárgyak sorozatát a Földtani Közlöny évi XLII. kötete 921. lapján lehet olvasni. A választmány, amelynek mint egyik megválasztott alelnök, én is tagja voltam, minden reggel 9-kor tanácskozásra gylt össze. Déleltt üléseztek a különböz bizottságok is, amelyek a megelz kongresszuson küldettek ki bizonyos kérdések megbeszélésére. 10 órakor kezddtek a közgylések, délután 2.30 órakor pedig a szakosztályi ülések. (). ábra. Laggan. Le Froy hegy és glecser, Szikláshegységben. Ezek a tárgyak augusztus 8-ikától kezdve az összes ülési napokat igénybe vették, kivéve a vasárnapot és augusztus 12-ikét, amely nap egészen kirándulásnak volt szentelve. Hazánkat közelebb érdekl eladás csak egy volt, amelyet az els szakosztályban tartottam angol nyelven az erdélyi földigázról. A hozzám intézett sok kérdésbl láttam, hogy eladásom igen sok jelenlévt nagyon közelrl érdekelt úgy tudományos mint gazdasági tekintetben egyaránt. A többi, köztük sok nagyon érdekes eladásnak csak címét is felsorolni messzi vezetne, hiszen némely szakosztályban egy-egy délután 10 eladás is volt. Ezek közül egyedül Krusch berlini tanárnak az elsdleges és másodlagos ércekrl tartott eladását említem meg, melynek végén

12 12 D? SZÁDECZKY GYUIA arra a következtetésre jutott, liog}- az ércképzdés tanulmányozásánál a mikroszkópos vizsgálatot többé nélkülözni nem lehet. Eladása után az Pgyik amerikai felszólaló, aki elbb megjegyezte, hogy az európai szakemberek nem méltatják figyelemre az az ércképzdésre vonatkozó okoskodásaikat, kinyilvánította, hogy Krusch eladásából azt kell következtetnie, hogy ebben a tekintetben Európában toválib vannak, mint k. Augusztus r2-én egyrészt a Niagara eséséhez és sellihez vezetett egy kirándulás, másrészt pedig azok, akik a Niagarát már elbb láttuk, Toronto közelében a Donvölgy téglavetjének feltárását néztük meg, (Bg) ^ i Kanada legszebb pleistocén feltárásaihoz tartozik, ahol a lorraine (ordovician) rétegeken konkordans településsel fekszenek a pleisztoczén interglaciális jól rétegzett üledékek és a késbbi réteges lerakódások. A Niagarához kétnapos kirándulást is vezettek a kongresszus ülései eltt (^4J, amelyen a Niagarának silur szelvényén kívül a pleistocén eljegesedésvégi Iroquois tó lerakódásait mutatták be Hamilton mellett. A kongresszus záróülése aug. 14-én d. e. volt. A legközelebbi XlII-ik kongresszusi ülés helyéíil Belgium meghívását elfogadva, Brüsszel tüzetett ki. Tekintettel arra, hogy Argentínából is érkezett meghívás és tekintettel az utóbbi ülések helyének szabályos váltakozására Európa és Amerika között, valószín, hogy a XIV. ülés Buenos Ayres-ben lesz megtartva. Traiis/koiiíiiioiilális kii*áii<liilás. A kongresszus kirándulásai közül legvonzóbbak voltak az ülések után következett nagy transzkontinentális k i r á n d u 1 á s o k, amelyek Torontóból a Csendes-Óceánhoz vezettek és '23 napot nettek igénvl)e. Két ilyen, körülbelül 100 és 120 geológusl)ól álló társaság indult Torontóból egyidejleg (C^ és C^. Az els aug. 14-én (C'i), amelyikben a Koidührák tektonikájára volt a fsúly helyezve, volt a vonzóbb, erre jelentkeztek legtöbben, közöttük én is. Ennek a kongresszus elnöke volt az általános vezetje és benne igen sok kiváló geológus vett részt a föld minden részérl. A kanadai geológustanárok közül Coleman, Allan, Goodwin, az amerikaiak közül Walcott, Lawson, Lane, Daly tanárok vettek részt, LawsoN és Daly mint vezetk. Részt vett továbbá Tietze az osztrák földtani intézet igazgatója, Römer a lembergi egyetemen a geográfia tanára. A németek közül többek között ott volt Steinmann (Bonn), Stíllé (Leipzig), MiLCH (Greifwald), Paulcke (Karlsruhe); a franciák közül Termiek. Gentil, Lory, Margerie, Deprat; a svédek közül Báckström; az oroszok közül Csernisev, Loewinson-Lessing ; HuMEa, kairói földtani intézet igazgatója az indiaié Fermor stb. Magyarországból az egész kongi'csszusom én voltán az egyedüli résztvev. Sajnálattal kell konsta-

13 A ICVNADAI XII. NEMZETKÖZI GEOLÓGIAI KONGRESSZUS. 13 tálnom, hogy a svédországi kongresszus után, ahol Lóczy felsorolása szerint, amelybl az én nevem kimaradt, 19-én, tehát összesen legalább 20-án vettünk részt, egyszerre ennyire lecsappant a résztvevk száma. Hiszen egy emberöltn töl)l)é vissza nem jön az alkalom ennek az óriás területnek ilyen kitn vezetés és kényelmes módon való tanulmányozására. Azután ezeken a hosszú kirándulásokon éjjel-nappal a föld legkülönbözbb részein él és dolgozó kiváló szakemberek társaságában a tapasztalatok kölcsönös kiváltására, véleménycserére, értékes ismeretek szerzésére olyan kiváló alkalom nyilik, amely minden mást fölülmúl. A különben nehezen hozzáférhet vidéken a gyjtés különvonatunkon rendkívül kényelmes volt egyrészt azért, mert a legérdekesebb helye ken a szükséges idre megálltunk, másrészt a gyjtés céljaira külön kocsit készített számunkra a Canadian Pacific Eailwaycompany (C. P. E.), amelyen mindenkinek megvolt a maga ládája és a csomagoláshoz szükséges tárgyak is állandóan rendelkezésre állottak. Ez a hosszú kirándulás jó alkalmat adott Észak-iVmerika kanadai részérl, a vasútvonal mentén általános és a közelebb tanulmánj'ozott legérdekesebb részekrl részletes geológiai képet szerezni. Átszeltük Kanadának 3, egymástól lényegesen különböz geológiai egységét, nevezetesen utunk els szakában az Ontario, Húron és Felstótól északra es praecambri területet, melynek a laurentian gneiszgránit a ftömege. Ennek a régi kéregrésznek a közepén megnéztük a Felstónak, a világ eme legnagyobb tavának partján Coldwell nefelin-szienitjét (laurvikit), ami áttöri a keewatin zöldköveit és a laurantian gránitl)a látszik átmenni. Ebben is vannak pegmatit és camptonit felérek, akár csak a mi ditróvidéki nefelin-szienitünkben. Megnéztük továbbá Atikokan^ vidékén a keewatin üledékeket, a Ste.eprock tó partján a laurentian gránitot és az alapkonglomeráttal erre rakódott alsó huronian üledékeket, melynek mészkövében kövületek is elfordulnak. A keewatint huronian-nél fiatalabb (keweenawan) diabáz töri át. Legközelebbi megállásunk Mine Centre állomás volt, melynek kcizelében a keewatint anorthosit és laurantien gránit töri át, ami aranyat, ezüstöt és rezet hozott a felületre. A bányászatnak azonban (Golden Star Mine) csak tztl elpusztult maradványai láthatók jelenleg. Azután R a i n y Laké vidékén töltöttünk egy fél napot, hogy a keewatin-nél is idsebb <vcoutchiching» csillámpalaféle üledékeket megismerjük, amelyen keewatin gabbró és algoman (huronian) gránit, szienit tört át. Ezt az óriás precambri területet a negyedkor nagy eljegesedése ^ Nem érdektelen, hogy Atikokán állomás postamestere 14 év eltt Székesfehérvárról kikerült magyar ember, aki azonban már alig tud magyarul.

14 14 DE SZÁDECZKY GYULA mélyen lesúrolta. Lekopott a régi mállott felület, alacsony dombos vidék lett belle, amelyen a tavas-mocsaras lankásnak se vége se hossza. Kevéssé lakott vad vidék ennek a területnek legnagyobl) része. Hosszú különvonatunk ringva ment át a nagy lapos területen. A bevágásokban az ellialványodott, elkaolinosodott gránit homokot láttuk. Ettl a régi paizstól keletre és nyugatra terül el Kanada jol)l)an benépesített része. Utunknak emez els részétl élesen különbözik a következ, a m á s o- (1 i k nagy geológiai e g y s é g, az Észak-Amerika közepén végighúzódó Alföld kanadai része. Az ennek keleti szegélyén épült W i n n i- p e g városban, Manitoba fvárosában és környékén egy napot töltöttünk. A Nagy-Alföldnek a prérieknek az a része, amelyen a glaciális Agassiztó terült el, síkságánál fogva nagyon hasonlít a mi Alföldünkhöz. Fokozza a hasonlóságot a nagy gabonakultura, amelynek kereskedelmi központja Winnipeg város. Óriás terjedelme van ennek a 200,000 lakosszámmal biró városnak, amelynek 10 év eltt még csak 40,000 lakosa volt. Winnipeg közelében Stony Mountai n-on ésstonewellen meggyzdtünk arról, hogy zavartalan település ordovician és gothlandian (silur) rétegekbl áll itt az altalaj. Az alacsony dombok letisztított tetején a mészkben kitnen vannak megmaradva a különböz irányú gleccsersúrolások, amelyek egyikét a Labrador, a másikát a Keewatin gleccsernek tulajdonítják. Két éjszakán és egy egész napon szeltük át ezt a kréta és laramierétegekbl álló Nagy Alföldet, amelynek keleti részén Winnipeg és Saskatchewan fvárosa Régin a közt több magyar község: Eszterházy, Kaposvár, Zeneta, Otthon stb. van. Az Agassiz-tó területén kívül es része az Alföldnek többé nem olyan sík, mint a mi Alföldünk. Ezen a fokozatosan emelked területen 3 lépcst lehet megkülönböztetni. Sok lefolyásnélküli tavat is láttunk a 2-ik és 3-ik szinten, melyek környékén sós vízre valló növényzet vereslik, ügy látszik a csapadék mennyisége nem elég a folyórendszer ki képzdésére. A Canadian Pacific vasút mentén a terület távolról sem olyan termékeny, mint a mi általában véve gyér lakosság nmtat kzik Alföldünkön. Nem sok épület és itt, de azért az igénytelen vasúti állomásokon is rendesen vannak elevátorok. Este érkeztünk meg a harmadik szint dombos területén es M e- d i c i n Hat városkába, amelynek néhány év alatt 16,000-re szaporodtak lakosai. Közelebbrl érdekelt ez a hely engem, mert területén sok gáz kút van. A gáztartó rétegeknek tektonikáját azonban ezen a félrébb e? téridet en kevésbé ismerik, de annál jobl)an kihasználják a gázát, amil)l származó olcsó energia jelents iparnak a forrása. Az általános anyagi jólétnek mutatója a rengeteg (400-nál több) aulomobil. ami ebben a kis

15 A IvANADAI XII. NEMZETKÖZI GEOLÓGIAI KONGRESSZUS. 15 városban van. Autoinobilon hordtak bennünket a város megtekintésére, amelynek bizonyos utcáiban a kertes kis házaknak úgyszólván mindenike eltt láttmik egy-egy automobilt. Alkonyatkor azután a városka felett lév magaslatra vittek ki egy újonnan elkészült gázkúthoz, ahol tiszteletünkre pokoli látványt rendeztek azáltal, hogy megnyitván a gázvezet csövet, meggyújtották a kiáramló gázát, ami rendkívül nagy zúgással, lobogással vagy 10 méter hosszú lángoszlopot adott. A városka lakó' is kijöttek autóikon erre a spektákulumra és tetszésüknek az autótenger mindenféle elképzelhetetlen hangú jelzsip koncertjével adtak kifejezést. 7. ábra. Lagsian Laké Moraiii. A fogadásnak gyors és zavaros részletei miatt csak nehezen tudtam valamelyes információt szerezni a gázra vonatkozólag. Annyit azonban megtudtam, hogy a Medicin Hattól nyugatra vagy 50 km-re még több a gáz, ahonnan Calgary városba vezetik. Medicin Hat városnak magának több elzárt gázkútja van, de a C. P. E. vasút és magánosok tulajdonában is vannak gázkutak. Ezek mind m mélységbl, krétakori. nagyobbára szárazfí'ildi homokos rétegekbl (Belly Eiver series) kapják a gázt. Tekintve azt, hogy attól az északra és délre húzódó krétaterülettl, melyen Medicin Hat fekszik, keletre valamint nyugatra is laramierétegek vannak a felületen; úgy látszik itt is antiklinálisan kiemelked rétegekben gylt meg a földigáz.

16 16 IJ; SZÁDKCZKV GYULA A IvoiMlillei'ák láncolata. Még ezen az éjszakán átszeltük az Alföld nyugatra es dombos teiületét, valamint az elhegyeknek (footliill) ráncos, szakgatott vonulatát is, úgy, hogy a következ nap reggelén már a K o r d i 1 1 e r á k keleti szegélyén, a Sziki á s-h egységbe n lév B a n f f nev nagy és elkel fürdhelyen állott meg vonatunk. Az (^ddigi tikkasztó hségbl, amellyel kapcsolatban Winnipeg és Regina közti területen óriás zivataron futott át az els éjjel vonatunk, egyszerre hideg havasi ldimál)a jutottunk. Banff, ez a 1400 m magasságban, igen kedvesen fekv nagy fürdhely több tekintetben emlékeztet ami Tátrafüredünkre. Lényeges különbség a kett közt az, hogy Banfftól nyugatra fokozatosan magasabb hegyláncolatok hosszú sorozata következik, amelynek gleccsereirl jve, egy tekintélyes folyó, a B o w szeli át Banff területét, habár a helyi patakok vízl)en sokkal szegényebbek, mint a mi Tátránkban. A másik különljség, hogy Tátrafüredünk fenyerdeje sokkal szebb, mint az itteni. Eljutottunk a h a r m a d i k nagy g e o 1 (') g i a i egység b e, utunk legérdekesebb és egyes részeiben legjobban áttanulmányozott részébe, amelyrl megelzleg már annyi szépet hallottunk Kanadában. Az északamerikai Kordillerák terjedelmükre nézve 3'2-szer olyan nagyok, mint az Alpesek, és az az aránylag keskeny rész, amelyet mi átszeltünk, légvonalban 700 km-t, a vasút (illetleg hajóút) mentén Victoriáig 1050 kilométert tesz ki. A Kordillerák eme tája geológiáikig 3 részre osztható. Keleten és nyugaton egy-egy hatalmas összegyrt, leszakadt vonulat van, egyrészt a Sziklás-hegység keleti része, másrészt a bels öv alacsonyabb területe és a Parti Láncolat (Coast Rangé). Mindkett egy-egy régi nagy geoszinkliiialisnak a helye, amelyen a praecambritól (beit) kisebb-nagyobb megszakításcddíal a mezozoos aera végéig lerakódások mentek végbe. Az eocén kezdeti, laramida revolucio végképen kiemelte és összeráncosította ezeket a területeket, létrehozva a késbbi változásokkal, nyugaton sok eruj.tivus mködéssel együtt a keleti és nyugati hosszú láncolatot. A két nagy láncolat közt ersen kiemelkedik a canibri és piecambri üledékekbl álló, nyugodt, majdnem táidás szerkezet legmagasabb i-ész, amelyen a k o n t i n e n t á 1 i s v í z v á 1 a s z t (') h ú z ó d i k. l^'.hiiez i'satlakozik nyugatra a S e 1 k i i- k és K o 1 u m b i a vonulat n a k szintén cambri és precambri, de már zavartabb település hegysége. Banffnál a Sziklás-hegység vonulata keleti részének egyik igen érdekes szelvényében gyönyörködhettünk remek tiszta idben. A palaeozoos rétegek (devon mészk, karbon, permi üledékek) sokszorosan megszakadva elvetdve, pikkelyes szerkezetet nuitatva rátolódnak a keleti (»ldalon lév krétaüledékekre, amelyek közt antluacithoz k()zel állt) szenet

17 A IvANADAI XII. NEMZETKÖZI GEOLÓGIAI KONGRESSZUS. 17 is bányásznak Bankheadon. Banffnak ásványos meleg forrásai (egész 45.6 C-ig) a szakadás és vetdésvonalak egyikén törnek el devon mészkbl, amelyen több helyütt hatalmas mésztufa lerakódás halmozódott fel. Felmentünk a meleg források felett emelked 2447 m magas Ö u 1- p h u r-h egyre, ahonnan gyönyör kilátás nyíhk a Bow Eiver menti ersen összeszaggatott monoklinalis szerkezet hegycsoportra és e megett a vízválasztó környékén a nyugodt település, uralkodólag cambri rétegekbl álló, gleccsereket hordó hegyekre. Nagyon szépen láttuk innen 8. ábra. Kanadai Rocky Mts. Field állomás alatt Natural-bridge, alulról nézve. keletre a krétavonulat depresszióját, amelyre rá van tolva a palaeozoos rétegsorozat. Nemzeti parkká van avatva ez a fenyerdvel, e felett magas meztelen csúcsokkal, gleccserekkel, gleccsertavakkal, vízesésekkel tarkázott remek, mintegy 14,000 km^ terület, amelyen 3 napot töltöttünk. A következ napon Laggan vasútállomásról a Laké Louise gleccserét és kömj'ékén a cambri hegj-eket, (amelyeken több helyütt kitn Trilobes lelhely ismeretes) és remek gleccsertavakat, (Miror, Ágnes, Morraine laké), látogattuk meg (4 7. ábra). A negyedkori gleccserektl széles teknalakra súrolt Bow Eiver völgyének túlsó, ÉK-i oldalán óriás kanyonszer meredek falán láttuk a praecambri rétegekre szabályosan, majdnem szintesnek látszó településsel következni az egész cambri sorozatot. Walcott röldtani Közlöny. XLIV. köt

18 18 K SZADECZKY GYULA nagyon részletes tanulmányokat végezett ezen a területen az utóbbi idben. A harmadik napot a vízválasztó nyugati oldalán F i e 1 d állomás környékén lev csodálatosan szép és fenséges területnek szenteltük. Idemenet megállt vonatunk azalberta és Britt Kolumbia államokat egymástól elválasztó, 1625 m magasan es nagy kontinentális vízválasztón. Itt az óriás hegyek alatt egy otromba kapu great divide (nagy vízválasztó) fehrással vonja magára amerikai módra a figyelmet, zavarva a természet fenséges harmóniáját. Az esetlen kapu mellett szerényen húzódik meg az els kutatók egyikének, Hectornak igénj^telen emléke, aki 1876-ban felfedezte ezt a negyedkori gleccserektl vagy 3 km szélesre vájt jelentékeny mélyedést. Az Atlanti és Csendes-tenger közti vízválasztóról a Columbia Eiver felé a Kicking Horse patak rendkívül meredek völgyén ereszkedett le vonatunk, hurokszer kanyarulatokkal. Field állomásról meglátogattuk a smaragdzöld színérl E m e r a 1 d lakénak nevezett tó gyönyör vidékét, továbbá a páratlan szépség Yoho völgy posztglacialis kanyonját és a mellette lév C7-alakú glaciális völgyrészt. A Kickinghors patakon van egy nagyon érdekes látványosság, a N a t u r a 1 bridge (természetes híd, 8. ábra), amelynél a kelet felé nyugodt település cambri rétegeknek legfels mészkképzdménye hirtelen igen meredeken esik dél felé. Ez a majdnem feje tetején álló mészkréteg, amelyrl a gyorsan rohanó víz eséssel zuhan a mélybe, alkotja a természetes hidat. Gyönyör fenyerd környezi az Emerald lakét. Az egyes fák 30 métert is.^ törzse % méternél nem vastagabb, de magasságuk elér A Sziklás-hegységnek ez a vízválasztó vidéke nemcsak táj képileg, hanem geológiailag is elsrend jelenség, amennyiben ezek az egészbenvéve táblás szerkezet régi, cambri üledékek ilyen nagy területen, ilyen szépen feltárva alig vannak másutt. A C. P. R. vasúttársaságnak igen nagy, elsrend hoteljei vannak a legszebb helyeken és a turisták részére kényelmes kocsik állanak rendelkezésre; továbbá egész ménes cowboyokkal, egyes helyeken alpesi vezetk könnyítik a szép helyekhez való jutást. A vasút felett szédít magasban láttunk, a Kickinghors patak baloldalán, közel a vízválasztóhoz egy bányamvet, amelyhez fedett felvonó vezet. Fekete palás réteg mentén fejtenek itt g a 1 e n i t e t és szfaleritet. Nevezetes dolog, hogy a Sziklás-hegységnek ebben az els csoportjában eruptivus kzet nem ismeretes, mindössze ettl a bányától délre vagy 17 km-re van egy áttörés. A hegyek fels részén hatalmas függ gleccserek lógnak, a völgyek ' Szép erdt a Kordillerákig nem volt alualimiiik látni, di- aiiiiál több kiégett, vagy elcsenevészedett vékonytörzsü fákat.

19 A KANADAI XII. NEMZETKÖZI GEOLÓGIAI KONGRESSZUS. 19 mentén pedig, különösen a Yolio-völgy mentén szépen látni a negyedkori gleccservölgylej tnek sok hely üti 4 párkányát. Ennek a gyönyör vidéknek felejthetlen emlékeihez egy szomorú incidens is fzdik. Torontói kollégánk, a mindenkitl szeretett és nagyrabecsült CoLEMAN tanár, sudbury-i kirándulásmikon vezetnk, a Stephenhegy közép cambri híres trilobita lelhelyére tett kiránduláson eltörte a lábát. Fieldrl a negyedik napon gyorsan haladt vonatimk lefelé a Kickinghorse folyó mentén, amelynek alsó T'-alakúlag megtört része a Beawerfoot praeglacialis völgyének a Kolumbiába való lecsapolásával képzdött. Ebben 9. ábra. Field vidéken Joho völgy, posztglaciális kanyonja, Mont Cathedral. a szakaszban csak G 1 e n o g 1 állomáson álltunk meg kis idre, hogy a szilur palában graptolithokat gyjtsünk. Goldennél hagytuk el a Sziklás-hegység els, szorosabb értelemben így nevezett vonulatát, itt szeltük át a Kolumbiának északra tartó folyását. A Kolumbia eredete vagy 160 km-re DK-re van innen, 140 kmr-e ÉNy-ra azután hirtelen dpli irányban visszakanyarodik. Egy nagy vetdés választja el a Kolumbia völgj^ében az ordoviciant a tle nyugatra következ alsó cambri és uralkodólag praecambri (l)eltian)-nek tartott képzdményekbl álló P u r c e 1 l-h egy vonulatától. Igen meredeken, sokszor a fejük tetején állanak itt igen ersen összeráncosodva a belti palás és durva kvarcitrétegek, amelyeknek szinklinalisaiban többször ismétldik 2*

20 20 Dí SZÁDECZKY GYULA az alsó cambrinek vett kvarcit. A Beaver patak törési völgye határolja nyugatról a Purcell vonulatot. A Selkirk vonulat következik erre, ahol vad alpesi vidéken, a hó ellen vastag fatörzsekbl épített hosszú védkön át jutottunk a Kolumbia folyó két ága közti vízválasztóhoz, aeogerpasshoz (1311 m), ahol a Kordillerák eme részének legszebb gleccserei vannak. Ezek közül egyesek óriási íirnmezbl táplálkoznak. Glacier állomásnál a gleccserek közvetlen közelében igen nagy, kényelmesen berendezett hotelje van a C. P. R. vasúttársulatnak, ahonnan félórai könny sétával elértük a Kordillerák legszebb gleccserét, az Illecillewaet-et. Ettl a vasúti állomástól néhány 100 m emelkedéssel jó túristauton olyan magaslatra jutunk (Observation point), ahonnan ezeknek az alsó cambri és beit lerakódásokból álló, egészben véve szinclinalist alkotó hegycsoportnak geológiai szerkezetét, remek alpesi formáit kitn enláthattuk. Daly volt itt a vezetnk, akinek legutóbbi felvételébl származó térképe, szelvényei rendelkezésünkre állottak és szemléltet magyarázatai alapján tiszta képet kaptunk errl a vad, gyönyören feltárt vidékrl. Hosszan húzódnak a vonulatok, ezek mentén a vetdések igen sokszor a legjelentsebb völgyek irányát jelölik ki (Kolumbia, Beaver vonulat 350 km hosszú). Ezek magukon hordják az egész hegyrendszer képét. Daly a laramie revolucio idejébl származtatja ezeket az elsrend vetdéseket, de feltételezi, hogy a vonulat késbb, valószínleg a pliocén végén még felemeltetett. A Kordilleráknak általános (É-tól 30 Xy-ra) ÉXy DK-i csapása ebben a csoportban kitnen meg van tartva. Említésre méltó, hogy a legnagyobb kiemelkedéseket nem antiklinálisok, hanem igen gyakran a szinklinálisok alsó cambri kvarcitja (Sir Donald és Ross kvarcit) alkotja. A modern vasútépítésnek valóságos remekeivel találkozunk ezen a vonalrészen, ahol hosszú alagutakkal és földalatti hurokalakú nagy kanyarulatokkal kezdik helyettesíteni a régi utat, amelynek fenntartása a hó ellen való költséges védekezés folytán is igen sokba került. A Selkirk-hegység nyugati részében az Albert kanyon csoportjában rendkívül nagy vastagságban van meg a b e 1 1 i képzdmény, fleg annak középs tagja, a sötétszín laurie metargillit. Ennek magának a vastagságát 4500 méterre becsüli Daly és azt tartja, hogy selymes palának átkristályosodása nem a dinamikai ráncosodásokból származó nyomások, hanem a felette lév kzetcsoport sztatikái nyomásának következménye. Egyenes folytatása ez a dél felé lév Montana és Idaho hasonló sorozatának. Ez az óriás vastagságú üledék pegmatit és aplittól áttört régi eruptivus, p r a e b e 1 1 i-nek vett tömegre rakódott le, amely Daly felfogása szerint egykori felületén rendkívül vastagságban elmállott és arkózává

FÖLDTANI KÖZLÖNY A KANADAI XII. NEMZETKÖZI GEOLÓGIAI KONGRESSZUS. Az ábrával. Hővezető.

FÖLDTANI KÖZLÖNY A KANADAI XII. NEMZETKÖZI GEOLÓGIAI KONGRESSZUS. Az ábrával. Hővezető. FÖLDTANI KÖZLÖNY XLIV. KÖTET. 19U.JANUÁR-FEBRUÁR, l ~ t FÜZET. A KANADAI XII. NEMZETKÖZI GEOLÓGIAI KONGRESSZUS. Irta S z á d e c z k y G y u l a d r.1 Az 1 12. ábrával. Hővezető. Az 1913. évnek kétségkívül

Részletesebben

A VULKANITOK SZEREPE A VÖLGYHÁLÓZAT KIALAKULÁSÁBAN A BÜKKALJÁN

A VULKANITOK SZEREPE A VÖLGYHÁLÓZAT KIALAKULÁSÁBAN A BÜKKALJÁN A VULKANITOK SZEREPE A VÖLGYHÁLÓZAT KIALAKULÁSÁBAN A BÜKKALJÁN Vágó János PhD hallgató, Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék 1. A Bükkalja miocén kori vulkáni képződményei A Bükkalja

Részletesebben

GEOLÓGIAI ESEMÉNYEK.

GEOLÓGIAI ESEMÉNYEK. !>' PÁLFY MÓit Áruit végül Lnkey a nemesérceknek a telérhasadékokba való jutásáról mond, abban ón jelenleg sem láthatok egyebet, mint a laterális szekréció elméletét. Hogy pedig ezt miért nem tartom az

Részletesebben

Földtani alapismeretek III.

Földtani alapismeretek III. Földtani alapismeretek III. Vízföldtani alapok páraszállítás csapadék párolgás lélegzés párolgás csapadék felszíni lefolyás beszivárgás tó szárazföld folyó lefolyás tengerek felszín alatti vízmozgások

Részletesebben

MIBŐL ÉS HOGYAN VAN FELÉPÍTVE A MAGYAR AUTONÓM TARTOMÁNY? Rövid földtani áttekintés

MIBŐL ÉS HOGYAN VAN FELÉPÍTVE A MAGYAR AUTONÓM TARTOMÁNY? Rövid földtani áttekintés MIBŐL ÉS HOGYAN VAN FELÉPÍTVE A MAGYAR AUTONÓM TARTOMÁNY? Rövid földtani áttekintés Felhasználható ásványi nyersanyagaink megismeréséhez szükséges általános képet kapnunk a nagyobb szerepet játszó képződmények

Részletesebben

Természeti viszonyok

Természeti viszonyok Természeti viszonyok Felszín szempontjából Csallóköz folyami hordalékokkal feltöltött síkság. A regionális magasságkülönbségek nem nagyobbak 0,5-0,8-3,00 m-nél. Egész Csallóköz felszíne mérsékelten lejt

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MŰSZAKI FAKULTÁS

EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MŰSZAKI FAKULTÁS EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MŰSZAKI FAKULTÁS Heves megye, illetve Füzesabony természetföldrajzi és vízrajzi adottságai, legfontosabb vízgazdálkodási problémái Készítette: Úri Zoltán Építőmérnök hallgató 1.évfolyam

Részletesebben

Máramaros-megye geologiai viszonyai különös tekintettel értékesíthető ásványok fekvő helyeire.

Máramaros-megye geologiai viszonyai különös tekintettel értékesíthető ásványok fekvő helyeire. IX. Máramaros-megye geologiai viszonyai különös tekintettel értékesíthető ásványok fekvő helyeire. Gesell Sándor-tól. Máramaros-megyének legkiterjedtebb geologiai képződése a kárpáti homokkő, mely az egész

Részletesebben

EURÓPA ÉGHAJLATA I. Az Európa éghajlatát meghatározó tényezők a kontinens helyzete, fekvése és ennek éghajlati következményei. Kiterjedése: K-Ny-i irányban ~11 000km (Nyh. 31, Azori-szk.-Kh. 67, Ural;

Részletesebben

Erdélyi körutazás. 2011. július 31. - augusztus 05.

Erdélyi körutazás. 2011. július 31. - augusztus 05. Erdélyi körutazás 2011. július 31. - augusztus 05. Indulás: 2011. július 31-én, az iskola elől, az esti órákban (1192 Gutenberg krt. 6. kb. 21.00) Érkezés: 2011. augusztus 05-én az esti órákban, az iskola

Részletesebben

Geológiai képződmények az egri vár elpusztult Dobó-bástyájának a területén

Geológiai képződmények az egri vár elpusztult Dobó-bástyájának a területén Geológiai képződmények az egri vár elpusztult Dobó-bástyájának a területén Mint ismeretes, a Dobó-bástya 1976 júliusában leomlott, ezt követően a megmaradt részt balesetvédelmi okok miatt lerobbantották.

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32 Telefon: (96) 500-000 Fax: (96) 315-342 E-mail: titkarsag@eduvizig.hu Web: www.eduvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-5

Részletesebben

Domborzat jellemzése. A szelvény helyének geomorfológiai szempontú leírása. Dr. Dobos Endre, Szabóné Kele Gabriella

Domborzat jellemzése. A szelvény helyének geomorfológiai szempontú leírása. Dr. Dobos Endre, Szabóné Kele Gabriella Domborzat jellemzése A szelvény helyének geomorfológiai szempontú leírása Dr. Dobos Endre, Szabóné Kele Gabriella Osztályozási rendszer elemei Domborzati jelleg Domborzati helyzet/fekvés Völgyforma Lejtőszakasz

Részletesebben

1. BEVEZETÉS... 4 2. A KISTÉRSÉG ÉS TELEPÜLÉSEINEK ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE... 6 3. LAKOSSÁGI FELMÉRÉS... 12

1. BEVEZETÉS... 4 2. A KISTÉRSÉG ÉS TELEPÜLÉSEINEK ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE... 6 3. LAKOSSÁGI FELMÉRÉS... 12 1. BEVEZETÉS... 4 2. A KISTÉRSÉG ÉS TELEPÜLÉSEINEK ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE... 6 2.1. DEMOGRÁFIAI ADATOK... 6 2.2. DOMBORZATI VISZONYOK... 6 2.3. TALAJTANI ADOTTSÁGOK... 8 2.4. TERÜLETHASZNÁLAT (MEZGAZDASÁG,

Részletesebben

Természettudományi vetélked 2009/2010-es tanév Béri Balogh Ádám Tagintézmény I. forduló. Matematika

Természettudományi vetélked 2009/2010-es tanév Béri Balogh Ádám Tagintézmény I. forduló. Matematika Matematika Anya esti iskolába jár. Tanítási napokon autóbusszal és gyalogosan megy az iskolába. Az órák után apa gépkocsival hozza haza. A grafikon alapján válaszolja a következ kérdésekre: (8 pont) 1.

Részletesebben

Z Á K L A D N É P O Z N A T K Y O A M E R I K E

Z Á K L A D N É P O Z N A T K Y O A M E R I K E Amerika dióhéjban Z Á K L A D N É P O Z N A T K Y O A M E R I K E Az Újvilág felfedezése Vikingek 10. és a 11. században (Golf áramlás, Feröer-szigetek, Grönland, Labrador áramlás a mai Boston területéig)

Részletesebben

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

KÁLOZ-KÚT, TÓ ÉS PATAK

KÁLOZ-KÚT, TÓ ÉS PATAK KÁLOZ-KÚT, TÓ ÉS PATAK A Káloz-kút száraz gödre a peremartoni erdőben, az északi szélesség 47 fok 07' és a keleti hosszúság 18 fok 5' közelében található. A vilonyai dombokon felszínen lévő dolomit karszt

Részletesebben

Kovács Nóri Kanadai koncert turnéja 2015 képes úti beszámoló

Kovács Nóri Kanadai koncert turnéja 2015 képes úti beszámoló Kovács Nóri Kanadai koncert turnéja 2015 képes úti beszámoló Kedves Barátaim, Ismerőseim! Fantasztikus 3 hetet töltöttem a múlt év végén Kanadában. A rengeteg élményt még mindig nem sikerült teljesen feldolgoznom,

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VISEGRÁD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Melléklet Visegrád Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 185/2004. (VI.30.) sz. határozatához M-TEAMPANNON KFT. 2004. JÚNIUS VISEGRÁD

Részletesebben

TATA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉT MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2001. Készült Tata Város Önkormányzata megbízásából 2001 DECEMBER

TATA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉT MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2001. Készült Tata Város Önkormányzata megbízásából 2001 DECEMBER 2 TATA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉT MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉS 2001. Készült Tata Város Önkormányzata megbízásából 1 TATA VÁROS TELEPÜLÉSJA MELY KÉSZÜLT A VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MEGALAPOZÁSA

Részletesebben

5. Egy 21 méter magas épület emelkedési szögben látszik. A teodolit magassága 1,6 m. Milyen messze van tőlünk az épület?

5. Egy 21 méter magas épület emelkedési szögben látszik. A teodolit magassága 1,6 m. Milyen messze van tőlünk az épület? Gyakorlás 1. Az út emelkedésének nevezzük annak a szögnek a tangensét, amelyet az út a vízszintessel bezár. Ezt általában %-ban adják meg. (100 %-os emelkedésű a vízszintessel 1 tangensű szöget bezáró

Részletesebben

Az élet keresése a Naprendszerben

Az élet keresése a Naprendszerben II/1. FEJEZET Az élet keresése a Naprendszerben 1. rész: Helyzetáttekintés Arra az egyszerû, de nagyon fontos kérdésre, hogy van-e vagy volt-e élet a Földön kívül valahol máshol is a Naprendszerben, évszázadok

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

BORNEÓ. Esõerdõk õse. Szöveg és fotó: BUZÁS BALÁZS VILÁGJÁRÓ UTAZÁSI MAGAZIN

BORNEÓ. Esõerdõk õse. Szöveg és fotó: BUZÁS BALÁZS VILÁGJÁRÓ UTAZÁSI MAGAZIN VILÁGTÁJ BORNEÓ Szöveg és fotó: BUZÁS BALÁZS Esõerdõk õse BORNEÓ NEVE HALLATÁN LEGTÖB- BÜNKNEK EGY ÁTHATOLHATATLAN DZSUNGELLEL BORÍTOTT TRÓPUSI SZIGET KÉPE RÉMLIK FEL. VALÓ IGAZ, ITT TALÁLHATÓ A VILÁG

Részletesebben

Ismétlő kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ismétlő kérdések 3. Ismétlő kérdések 2. Ismétlő kérdések 4. Ismétlő kérdések 5.

Ismétlő kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ismétlő kérdések 3. Ismétlő kérdések 2. Ismétlő kérdések 4. Ismétlő kérdések 5. Ismétlő kérdések. Mire utal a térképen a sárga szín? Tájfutó elméleti ismeretek. foglalkozás Nyílt területre, fák nélkül Homokos talajra Lankás, dombos vidékre Ismétlő kérdések. Ha egyenesen haladunk az

Részletesebben

Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna

Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna Bandur Dávid Baja, 2015. február 3. IV. évfolyamos, építőmérnök szakos hallgató Tartalomjegyzék Összefoglalás 2. 1. A Lónyay-főcsatorna

Részletesebben

Mozgással kapcsolatos feladatok

Mozgással kapcsolatos feladatok Mozgással kapcsolatos feladatok Olyan feladatok, amelyekben az út, id és a sebesség szerepel. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás esetén jelölje s= a megtett utat, v= a sebességet, t= az id t. Ekkor érvényesek

Részletesebben

Felsőpáhok Község Polgármestere

Felsőpáhok Község Polgármestere Felsőpáhok Község Polgármestere 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. ELŐTERJESZTÉS a Felsőpáhok Község Képviselő-testületének 2010. február 25-i ülésére Tárgy: A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése

Részletesebben

1. ALAPADATOK, TÁJ- ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZET

1. ALAPADATOK, TÁJ- ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZET 1 1. ALAPADATOK, TÁJ- ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZET Görcsönydoboka Baranya megye keleti részén található. Távolsága a megyeszékhely Pécstől jelentős. A legközelebbi városok Pécsvárad és Mohács. Ezek közül egyértelműen

Részletesebben

Továbbtanulási ambíciók

Továbbtanulási ambíciók 222 FELVÉTELI RENDKÍVÜL SOKSZÍNűVÉ VÁLTOZOTT AZ ELMÚLT évtizedben a középfokú oktatás. A sokszínűség mind az iskolák fenntartói (önkormányzati, egyházi, alapítványi iskolák), mind az oktatás szerkezete

Részletesebben

A szobák klimatizáltak, mely használati díját (35 óra/hét) az árak tartalmazzák. Az apartman sat TV-vel felszerelt. Parkolási lehetőség az utcán.

A szobák klimatizáltak, mely használati díját (35 óra/hét) az árak tartalmazzák. Az apartman sat TV-vel felszerelt. Parkolási lehetőség az utcán. HORVÁTORSZÁG - Omiš NIKOLA APARTMANHAZ (4+1 fő): A ház az aprókavicsos tengerparttól 200 m-re, a homokos tengerparttól, valamint Omiš központjától 700 m-re helyezkedik el. A ház teljesen új, modern berendezéssel

Részletesebben

PILISMARÓTI ÉS DUNAVARSÁNYI DUNAI KAVICSÖSSZLETEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE

PILISMARÓTI ÉS DUNAVARSÁNYI DUNAI KAVICSÖSSZLETEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE PILISMARÓTI ÉS DUNAVARSÁNYI DUNAI KAVICSÖSSZLETEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE RÁCZ RÉKA ELTE TTK KÖRNYEZETTAN SZAK TÉMAVEZETŐ: DR. JÓZSA SÁNDOR ELTE TTK KŐZETTAN-GEOKÉMIAI TSZ. 2012.06.27. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/alpen_01.jpg

Részletesebben

Mélységi magmás kızetek

Mélységi magmás kızetek Mélységi magmás kızetek Magma (gör.): tészta Hımérséklete: 700-1 200 (1 400) C Nagy szilikáttartalmú (SiO 2 ): 37 75 % Lassú lehőlés: kristályos szövet! Kel\SiO 2 Savanyú Semleges Bázikus Ultrabáz. Tufa

Részletesebben

Magyarország növényföldrajzí térképe Símonkaí Lajos hagyatékából*

Magyarország növényföldrajzí térképe Símonkaí Lajos hagyatékából* 288 TUZSON JÁNOS Magyarország növényföldrajzí térképe Símonkaí Lajos hagyatékából* (V. tábla, térkép.) Az elbb közzétett, S i m o n k a i L. tudományos munkálkodásáról szóló megemlékezésben röviden ki

Részletesebben

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel/fax: 48/470-332 ozdgfi@axelero.hu Az Észak-magyarországi régióhoz tartozik,

Részletesebben

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK SZÁLKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK SZÁLKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK SZÁLKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 1. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS 1.1. Meglévõ állapot vizsgálata 1.1.1. Közúti közlekedés: Térségi kapcsolatok Szálka község Tolna déli részén,

Részletesebben

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó Jelzése: piros

Részletesebben

Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról

Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Molnár István Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról 2014

Részletesebben

Ellenőrző kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ellenőrző kérdések 2. Ellenőrző kérdések 3. Ellenőrző kérdések 5. Ellenőrző kérdések 4.

Ellenőrző kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ellenőrző kérdések 2. Ellenőrző kérdések 3. Ellenőrző kérdések 5. Ellenőrző kérdések 4. Ellenőrző kérdések. Hogy hívjuk a tájoló forgatható részét? Tájfutó elméleti ismeretek 3. foglalkozás Kelepce Szekerce X Szelence Ellenőrző kérdések. Mivel jelölik a vaddisznók dagonyázó-helyét? Ellenőrző

Részletesebben

Vasúttársaságok építkezései a Bánságban

Vasúttársaságok építkezései a Bánságban Technikatörténet (folytatás a Mszaki Szemle elz számából) Vasúttársaságok építkezései a Bánságban Dr. Horváth Ferenc 1, Dr. Kubinszky Mihály 2 1 ny. MÁV mérnök, ftanácsos, 2 ny. egyetemi tanár Abstract

Részletesebben

Nagyszekeres. Nagyszekeres. Ref. templom. A kapuk és a szentségfülke

Nagyszekeres. Nagyszekeres. Ref. templom. A kapuk és a szentségfülke Nagyszekeres A 4134. sz. úton, amit vasútvonal vág át, előbb Nagyszekeresre térünk. A Szatmárierdőháton, a Gőgö patak partjain fekvő hajdan egyutcás faluban, egy kis szigeten vár ránk a község messze földön

Részletesebben

HAZAI TÜKÖR. Hidrológus az árvízről

HAZAI TÜKÖR. Hidrológus az árvízről HAZAI TÜKÖR Hidrológus az árvízről Még hatása alatt vagyunk azoknak a tragikus eseményeknek, melyek május 12 és 25. között az ország népét megrázták: folyóvizeink hatalmas méretű, 200 300 évenként egyszer

Részletesebben

A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE

A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE 1) A Föld kialakulása: Mai elméleteink alapján a Föld 4,6 milliárd évvel ezelőtt keletkezett Kezdetben a Föld izzó gázgömbként létezett, mint ma a Nap A gázgömb lehűlésekor a Föld

Részletesebben

A világ erdôgazdálkodása, fatermelése és faipara

A világ erdôgazdálkodása, fatermelése és faipara DR. VAHID YOUSEFI, DR. VAHIDNÉ KÓBORI JUDIT A világ erdôgazdálkodása, fatermelése és faipara Az erdõ szerepe a gazdaságban és a társadalomban Az erdõ és a társadalom kapcsolata a legõsibb. Fennállott már

Részletesebben

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007.

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. Kiss Kornélia kutatási csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 13. A kampányévet megalapozó kutatások A magyar lakosság utazási szokásai, 2000-től évente A KVVM

Részletesebben

Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás

Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás A köpeny anyagának áramlása Lemez mozgások (tektonika) 1-10 cm/év Gravitációs hatás Kambrium (550m) Perm (270m) Eocén (50m) Az endogén erők felszínformáló

Részletesebben

Megemlékez. Nyugat-dun. Engi Zsuzsanna Somogyi Katalin

Megemlékez. Nyugat-dun. Engi Zsuzsanna Somogyi Katalin Megemlékez kezés s az 1965. évi árvízről l a kisvízfoly zfolyások mentén Nyugat-dun dunántúli Vízügyi V Igazgatóság Engi Zsuzsanna Somogyi Katalin Sárvár, r, 2015. április 14. oaz országos védvonalakon

Részletesebben

Nyugat magyarországi peremvidék

Nyugat magyarországi peremvidék Nyugat magyarországi peremvidék Nyugat- magyarországi peremvidék ÉGHAJLATI és NÖVÉNYZETI sajátosságok alapján különül el, nem morfológiai különbségek alapján 7100 km² Határai: Kisalföld (É), Dunántúlikhg.,Dunántúli-dombvidék

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

2014. július 29.-augusztus 1.

2014. július 29.-augusztus 1. 2014. július 29.-augusztus 1. Nagy nap ez a mai: 9.15-kor elindultunk, hogy áthajózzunk Kanadába. Egyenes vonal mentén kb. 370 tmf, de mi biztosan nem tudunk majd egy egyenes mentén haladni, tehát több

Részletesebben

Földtani alapismeretek

Földtani alapismeretek Földtani alapismeretek A Földkérget alakító hatások és eredményük A Föld felépítése és alakító hatásai A Föld folyamatai Atmoszféra Belső geoszférák A kéreg felépítése és folyamatai A mállás típusai a

Részletesebben

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA 1. Ausztrália határai: NY: Indiai-óceán - Afrikától É: Timor-tenger, Arafura-tenger - Óceánia szigeteitől K: Nagy-korallzátony, Csendes-óceán - Amerikától D: Indiai-óceán

Részletesebben

A földtörténet évmilliárdjai nyomában 2010.11.22. FÖLDRAJZ 1 I. Ősidő (Archaikum): 4600-2600 millió évvel ezelőtt A földfelszín alakulása: Földkéreg Ősóceán Őslégkör kialakulása. A hőmérséklet csökkenésével

Részletesebben

Beszámoló a chicagói IMTS 2012 évi szerszámgépipari és elektronikai kiállításról és egy kéthetes utazásról az USA-ban 11. rész

Beszámoló a chicagói IMTS 2012 évi szerszámgépipari és elektronikai kiállításról és egy kéthetes utazásról az USA-ban 11. rész Beszámoló a chicagói IMTS 2012 évi szerszámgépipari és elektronikai kiállításról és egy kéthetes utazásról az USA-ban 11. rész Az eredeti tervünk szerint Moab után visszamentünk volna a 70-es autópályára

Részletesebben

Az én Európám. Szabó Nikolett Török Pál Református általános iskola 5.o. Készítette: Európa föld és vízrajza

Az én Európám. Szabó Nikolett Török Pál Református általános iskola 5.o. Készítette: Európa föld és vízrajza Az én Európám Európa föld és vízrajza -Európa - A név eredete, Európa történelme - Európa fekvése - Európa vallási térképe - Európai unió története - Európai unió mai földrajza - Európai unió tagállamai

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

Felszínfejl. idő (proterozoikum) - Angara pajzs Óidő - süllyedés transzgresszió

Felszínfejl. idő (proterozoikum) - Angara pajzs Óidő - süllyedés transzgresszió Közép-Szibéria Felszínfejl nfejlődés A megfiatalodott ősi Közép-SzibK Szibéria Előid idő (proterozoikum) - Angara pajzs Óidő - süllyedés transzgresszió - kambrium: konglomerátum, homokkő, mészkő, dolomit

Részletesebben

CORINE LAND COVER NÓMENKLATÚRA

CORINE LAND COVER NÓMENKLATÚRA Adatgazda Adatkör Rendelkezésre állás Területi szint Vonatkozási időszak Információ az adatok értelmezéséhez Kapcsolódó linkek Európai Környezetvédelmi Ügynökség - EEA CORINE Felszínborítottság 2000,2006,

Részletesebben

Németország. Ha az építészet valóban megfagyott zene, akkor...

Németország. Ha az építészet valóban megfagyott zene, akkor... Németország... és szabadtéri éttermekkel, mint ez itt, ahol a blokkház mögött a város egyik jelképének a Frauenkirche templomnak a két tornya emelkedik. 49 Konzervált útipor A másik olyan emlékem, ami

Részletesebben

T P. Győrzámoly. Előzetes tájékoztatás. Településfejlesztési koncepció 3045/K. Munkaszám: 13045

T P. Győrzámoly. Előzetes tájékoztatás. Településfejlesztési koncepció 3045/K. Munkaszám: 13045 T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699, E mail: talent_plan@arrabonet.hu;www.talent plan.hu Győrzámoly Településfejlesztési

Részletesebben

Bibliatábor az Olasz Alpokban (Garda-tó, Brenta-Dolomitok, Adamello-csoport) (9 nap: 2011. július 19-27.)

Bibliatábor az Olasz Alpokban (Garda-tó, Brenta-Dolomitok, Adamello-csoport) (9 nap: 2011. július 19-27.) Bibliatábor az Olasz Alpokban (Garda-tó, Brenta-Dolomitok, Adamello-csoport) (9 nap: 2011. július 19-27.) Ebben az évben a külföldi bibliatáborunkat Észak-Olaszországban szervezzük meg. Táborunk során

Részletesebben

MÁS SZÓVAL ÉLETPÁLYÁM

MÁS SZÓVAL ÉLETPÁLYÁM MÁS SZÓVAL A rovat azokat igyekszik bemutatni, akiknek erre, szakterületükön belül, nem lenne szükségük: gondolkodásukat, alkotásaikat a szakma határainkon túl is ismeri. Mi azonban a be nem avatottakhoz

Részletesebben

Karsztosodás. Az a folyamat, amikor a karsztvíz a mészkövet oldja, és változatos formákat hoz létre a mészkőhegységben.

Karsztosodás. Az a folyamat, amikor a karsztvíz a mészkövet oldja, és változatos formákat hoz létre a mészkőhegységben. Karsztosodás Karsztosodás Az a folyamat, amikor a karsztvíz a mészkövet oldja, és változatos formákat hoz létre a mészkőhegységben. Az elnevezés a szlovéniai Karszt-hegységből származik. A karsztosodás

Részletesebben

GyalogTrefort vándortábor

GyalogTrefort vándortábor 65 1 beszámolók nyári programokról 2 GyalogTrefort vándortábor 26. túra Országos Kéktúra (2011. június 26. július 1.) Útvonal: Mátraverebély > Ágasvári turistaház > Mátraszentistván > Mátraszentlászló

Részletesebben

PIHENÉS NÉMETORSZÁGBAN A FEKETE- ERDŐ SZÍVÉBEN TRIBERGBEN, A KAKUKKOS ÓRÁK HAZÁJÁBAN

PIHENÉS NÉMETORSZÁGBAN A FEKETE- ERDŐ SZÍVÉBEN TRIBERGBEN, A KAKUKKOS ÓRÁK HAZÁJÁBAN PIHENÉS NÉMETORSZÁGBAN A FEKETE- ERDŐ SZÍVÉBEN TRIBERGBEN, A KAKUKKOS ÓRÁK HAZÁJÁBAN Az 58 m 2 alapterületű két szintes 43. számú apartman Tribergben, a Feketeerdő szívében, egy szálloda komplexum 2. emeletén

Részletesebben

A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉNEK BORAI

A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉNEK BORAI A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉNEK BORAI 2011-ES PALACKOS BORLAP www.lsimon.hu ZÖLDIKE 2011 ZÖLD VELTELINI MIN SÉGI SZÁRAZ FEHÉRBOR A zöldike sárgászöld szín, vaskos cs r pintyféle. A hím szárnya és farkának tövi

Részletesebben

11. előadás MAGMÁS KŐZETEK

11. előadás MAGMÁS KŐZETEK 11. előadás MAGMÁS KŐZETEK MAGMÁS KŐZETEK A FÖLDKÉREGBEN A magmából képződnek az elő- és főkristályosodás során. A megszilárdulás helye szerint: Intruzív (mélységi) kőzetek (5-20 km mélységben) Szubvulkáni

Részletesebben

Periglaciális területek geomorfológiája

Periglaciális területek geomorfológiája Periglaciális területek geomorfológiája A periglaciális szó értelmezése: - a jég körül elhelyezkedő terület, aktív felszínalakító folyamatokkal és fagyváltozékonysággal. Tricart szerint : periglaciális

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÁROSI TERMÁL-ÉS GYÓGYFÜRD M KÖDÉSÉR L

TÁJÉKOZTATÓ A VÁROSI TERMÁL-ÉS GYÓGYFÜRD M KÖDÉSÉR L Makó Városi Önkormányzat Termál- és Gyógyfürd TÁJÉKOZTATÓ A VÁROSI TERMÁL-ÉS GYÓGYFÜRD M KÖDÉSÉR L 28. április 14. Készítette: P cze Lászlóné fürd vezet I. A fürd fejl désének bemutatása 45 éve üzemel

Részletesebben

. Szelvényszám Szélesség TÖLTÉS BEVÁGÁS Egyes Összes A töltés A leásás Szelvény szelvény közép Szelvény szelvény Térfogat közép fené magassága felül mélysége Térfogat -ken távolság területe területe méterben

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Demográfia. Lakónépesség, 2005

Demográfia. Lakónépesség, 2005 Demográfia Lakónépesség, 2005 Szlovákia délkeleti részén elterülõ Felsõ-Bodrogközt gyakran nevezik Szlovákia alföldjének. Ezen a területen 28 település található, amelyek a Bodrog, Latorca és Tisza folyók,

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT SZÖVEGES MUNKARÉSZE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT SZÖVEGES MUNKARÉSZE 269/2006. (XI. 8.) ÖK sz. határozat A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT SZÖVEGES MUNKARÉSZE 65 3 A terület felhasználását meghatározó leírás 3.1 Területfelhasználás 3.1.1 Beépítésre szánt területek

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Varga Péter színes fotója a Képtár mellékletben

Varga Péter színes fotója a Képtár mellékletben Varga Péter: Skandinávium Varga Péter színes fotója a Képtár mellékletben Rügyek 3253 Varga Péter Ah, fehér ember Bárcsak elég vér lenne a pucámban, s lefotóznám! Egy börtönszerű, szürke, magas kerítéssel

Részletesebben

Éneklőszék és orgona a liturgikus tér zenei egysége

Éneklőszék és orgona a liturgikus tér zenei egysége Dávid István * Nagykőrös Éneklőszék és orgona a liturgikus tér zenei egysége,, A z orgonák építése előtt a református és unitárius templomokban a nagy énekeskönyv tartására a templom piacán, többnyire

Részletesebben

Élménybeszámoló - Dolomitok (Rosengarten)

Élménybeszámoló - Dolomitok (Rosengarten) Élménybeszámoló - Dolomitok (Rosengarten) A 2013/2014. tanévben immár harmadik alkalommal megrendezett Jakucs László Nemzetközi Földrajzversenyen elért első helyezésünkkel csapattársam, Boros János Mátyás,

Részletesebben

Utasi Zoltán A Ceredi-medence morfometriai vizsgálata

Utasi Zoltán A Ceredi-medence morfometriai vizsgálata Utasi Zoltán A Ceredi-medence morfometriai vizsgálata A Ceredi-medence Magyarország egy kevéssé vizsgált határvidéke, mely változatos litológiai, morfológiai viszonyai ellenére mindeddig elkerülte a kutatók

Részletesebben

Korfu. Odüsszeusz szigete. Korfu

Korfu. Odüsszeusz szigete. Korfu Odüsszeusz szigete 32 Moraitika Agios Ioannis városától 20 km-re délre, a keleti parton található kiépült nyaralóhely. A Messonghy folyó bal partján elterülő szállodák, nyaralók és apartmanházak között

Részletesebben

Véménd község Önkormányzata Képviselő - testületének. 35./2009(V.8.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti terv leírása

Véménd község Önkormányzata Képviselő - testületének. 35./2009(V.8.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti terv leírása Véménd község Önkormányzata Képviselő - testületének 35./2009(V.8.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti terv leírása Véménd község a Dunántúli-dombság nagytáj, Mecsek és Tolna-Baranyai-domvidék

Részletesebben

3., 10., 17., 24. Fakultatív kirándulásokat, autóbérlést a helyszínen, telepített idegenvezetőnknél lehet befizetni, helyi partnerünk szervezésében.

3., 10., 17., 24. Fakultatív kirándulásokat, autóbérlést a helyszínen, telepített idegenvezetőnknél lehet befizetni, helyi partnerünk szervezésében. KARPATHOS Akad egy hely, egy parányi gyöngyszem, melynek neve egybeforrt a szenvedéllyel, egy sziget, ahol a vadság találkozik a nyugalommal, a hagyománytisztelő falu a nyitottabb fővárossal, a napsugár

Részletesebben

RADNÓTHY SZABOLCS. A hullámlovas 2015.

RADNÓTHY SZABOLCS. A hullámlovas 2015. RADNÓTHY SZABOLCS A hullámlovas 2015. PROLÓGUS Rájöttem, hogy az élet tenger. Hogy érted? Egyszerre csendes és hangos. Viharos és morajló. Amikor a horizonton a végét keresed, rájössz, hogy se eleje, se

Részletesebben

A fa természetes szárításának a meggyorsítása.

A fa természetes szárításának a meggyorsítása. 52 A fa természetes szárításának a meggyorsítása. Irta: Dr. vitéz Bokor Rezső. A fűrészáru szárítását fürésztelepünkön ú- n. rakatokban vagy deszkamáglyákban végezzük. Ezeket 2 4 m szélességben és több

Részletesebben

Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim!

Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim! Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim! Régi idők tanújaként beszélni egy nagy múltú intézmény ünnepére összegyűlt vendégek előtt, közöttük

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Biatorbágy Város Településrendezési Eszközeinek módosításáról (A Tópark Projekttel összefüggő kérdésekről)

Város Polgármestere. Előterjesztés. Biatorbágy Város Településrendezési Eszközeinek módosításáról (A Tópark Projekttel összefüggő kérdésekről) Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Településrendezési

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1

A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1 Bevezetés Az értékelés tárgya a Dél-Dunántúli régió / társadalmi terére hogyan hat a földrajzi környezet?

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

Hogyan jut a Dunából a fürdkádba a víz?

Hogyan jut a Dunából a fürdkádba a víz? Hogyan jut a Dunából a fürdkádba a víz? Mi a csáposkút? Mikor épült alagút a Duna alatt a Szentendrei-szigetre? Miért kerül mustármag a pohárba? Érdekességek arról, hogyan jut el Budapesten a csapunkig

Részletesebben

MALDÍV-szigetek: HOLIDAY ISLAND

MALDÍV-szigetek: HOLIDAY ISLAND MALDÍV-szigetek: HOLIDAY ISLAND 3 csillagos, 700m x 140m, zátony: 350-400 m, 35 perc belső járattal Malé reptértől+ 5 perc hajóval: PADI búvárközponttal rendelkezik! Talán a legkedvezőbb áru sziget! A

Részletesebben