Szervezeti és Működési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 [Hatályba lép: október 1.] 1

2 Tartalomjegyzék 1. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI Jogállás Alapítás A részvénytársaság legfőbb szerve Alapadatok A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEI A vízellátás és vízszolgáltatás keretében A szennyvízelvezetés és tisztítás (csatornázás) keretében Megbízás alapján üzemeltetett víziközművek keretében Az építőipari kivitelezés keretében A tárgyieszköz-fenntartás keretében Az alaptevékenységhez kapcsolódó termékek gyártása és szervizelése keretében A termelés és szolgáltatás fejlesztésének keretében A TÁRSASÁG SZERVEZETE Az igazgatóság tagja vezérigazgató A szervezeti egységek A vezérigazgató közvetlen irányításában dolgozó egységek Az Általános igazgató közvetlen irányításában dolgozó egységek A MŰKÖDÉS RENDSZERE, A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI A vezérigazgató Minőségbiztosítási vezető Adatvédelmi felelős Titkárság Bér- munkaügyi csoport Belső ellenőr Ügyvéd, jogi képviselő Biztonságtechnikai felelős Laboratórium Az általános igazgató Gazdasági osztály Számviteli csoport Pénzügyi csoport Kontroller Értékesítési osztály Díjszámlázási csoport Ügyfélszolgálati csoport Tartozáskezelő csoport Fenntartási osztály Gépészeti karbantartó csoport Villamos-, információ- és irányítástechnikai csoport Szállítási csoport Energetikus

3 Telephely gondnokság Anyaggazdálkodási csoport Szolgáltatási osztály Vízgazdálkodási csoport Technológiai csoport Fejlesztési csoport Üzemvezetőség (ek) ,5.1. Technológiai csoport Hálózat-karbantartó csoport A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETE Vezetői feladat- és hatáskörök Vezérigazgató Vezérigazgató-helyettesek Általános igazgató Gazdasági osztályvezető Titkárságvezető Osztályvezetők, üzemvezetők Laboratóriumvezető Csoportvezetők, üzemvezetők A munkavállalók általános feladatai A TÁJÉKOZTATÁS ÉS DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS FÓRUMAI A vezérigazgatói értekezlet Kibővített vezérigazgatói értekezlet Általános munkavállalói értekezlet A VEZETÉS ÉS MŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Utasítási jogkör Munkáltatói és vezetői jogkörök Kiadmányozási (aláírási) jog és képviselet Vezetők helyettesítése Ellenőrzés Információszolgáltatás A MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A munkavédelemmel és a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok A munkavállalói képviseleti és érdekvédelmi szervezetekkel való kapcsolat SZABÁLYOZÁSOK Vezérigazgatói Utasítás Vezérigazgatói Tájékoztató Egyéb utasítások Egyéb rendelkezések A sajtó tájékoztatása Panaszügyek intézése sz. melléklet A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. szervezeti felépítése sz. melléklet Vezetési elvek, szabályok sz. melléklet Aláírások rendje, képviseleti jog

4 4. sz. melléklet Szakmai Szabályzatok (SZASZ) sz. melléklet A munkaköri leírás kötelező tartalmi elemei sz. melléklet Munkakapcsolatok, a munkáltatói jogkör, ösztönzés

5 1. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI 1.1. Jogállás A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság a április 4-én, módosítással elfogadott Alapszabály (továbbiakban Alapszabály) 5.2. pontja szerinti önkormányzatok tulajdonában álló gazdasági társaság, a Hajdú-Bihar Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat jogutódja. A tulajdonosi jogkört az Alapszabály 11. pontja szerint a Közgyűlés gyakorolja. A társaság a részvényesek szükségleteinek kielégítésére irányuló, nyereség- és vagyonszerzési céllal működik és gazdálkodik az Alapszabályában meghatározott tevékenységek ellátása és biztosítása érdekében, amelyek kiemelten az alábbiak: víztermelés, -kezelés, -ellátás, szennyvízgyűjtés, -elvezetés, -elhelyezés és -tisztítás, valamint egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-elvezetés közüzemi tevékenység. A részvénytársaság önálló jogi személy, s mint ilyen tevékenységi körében vagy ahhoz kapcsolódóan jogokat és kötelezettségeket szerezhet, perben állhat, a rábízott vagyonnal (tárgyi eszközökkel stb.) gazdálkodhat, illetve gazdálkodni köteles, és vállalt kötelezettségeiért felelős a mindenkor érvényben lévő rendeletekben és egyéb jogszabályokban előírtak alkalmazásával. A törvényességi felügyeletet az évi CXLIV. törvény alapján a gazdasági társaság székhelye szerinti illetékes cégbíróság gyakorolja Alapítás A vállalatot a Hajdú-Bihar Megyei Tanács V.B január 20-án kelt, 27/1959. V.B. számú határozatával Hajdú-Bihar Megyei Kútfúró Vállalat névvel alapította, majd a 238/1963. V.B. határozattal a vállalat nevét Hajdú-Bihar Megyei Víz- és Csatornamű Vállalatra megváltoztatta. A Hajdú-Bihar megyei Víz- és Csatornamű Vállalat átalakulásával, annak általános jogutódjaként jött létre 71 települési önkormányzat alapításával, január 1. napján a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Részvénytársaság. A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság a cég bejegyzését Cg /13. jogerős számú végzéssel nyilvántartásba vette. Működési idő: az alapításkor 3 éves időtartamra alapított részvénytársaságot az április 28-án tartott közgyűlés határozatlan időtartamra módosította A részvénytársaság legfőbb szerve a közgyűlés, mely a részvényesek összességéből áll Alapadatok Megnevezése: Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Levélcím: 4001 Debrecen, Pf. 10 Táviratcím: 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Telefon: 52/ Telefax: 52/ A részvénytársaságot a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg /13. szám alatt a cégjegyzékbe bejegyezte. A részvénytársaság statisztikai számjele: A részvénytársaság adóigazgatási száma: Közösségi adószám: HU OEP törzsszám: A részvénytársaság számlaszáma: OTP Bank Nyrt, Vezetője: az Igazgatóság elnöke Főtevékenysége (TEÁOR 08) 3600 Víztermelés, - kezelés, - ellátás 2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEI A cég főtevékenységi körét TEÁOR 08 szám szerint az Alapszabály tartalmazza. 5

6 2.1. A vízellátás és vízszolgáltatás keretében a lakosság és a gazdálkodó szervezetek igényei alapján az ivóvíz kitermelése, kezelése és elosztása, a vízművek és kutak üzemkész állapotban tartása, a gépek, berendezések, vízbeszerző helyek, műtárgyak stb. folyamatos szinten tartása, állagmegóvása, az optimális működtetés feltételeinek megteremtése és fenntartása, az ivóvízminőség rendszeres ellenőrzése, az üzemzavarok elhárítása, a vízszolgáltatás elszámolása, a vízdíjak beszedése, a fogyasztói reklamációk kivizsgálása, ezek ügyintézése, a jogos panaszok okának megszüntetése A szennyvízelvezetés és tisztítás (csatornázás) keretében a közcsatornán érkező és szippantott szennyvíz kezelése természetes és mesterséges tisztítással, a szennyvíztisztító telepek technológiájának kialakítása, az optimális működésüket és a műtárgyak üzembiztos állapotát ellenőrző rendszeres mérések és vizsgálatok végrehajtása, az üzemzavarok elhárítása, a lakosság és a gazdálkodó szervezetek szennyvíz minőségének rendszeres vizsgálata, a szennyvízelvezető csatornahálózatok és műtárgyak állagmegóvását biztosító vizsgálatok és mérések elvégzése, az ipari szennyvizeknek a közcsatornába történő bebocsátása kapcsán a házi és ipari szennyvizek együttes kezelése a felmerülő igények figyelembevételével, a csatornadíjak elszámolása és beszedése, ideértve a csatornabírságokat is, a szennyvízelvezetéssel kapcsolatos esetleges reklamációk kivizsgálása, illetve ügyintézése, a jogos panaszok megszüntetése Megbízás alapján üzemeltetett víziközművek keretében Szerződés alapján üzemelésre átvett víziközművek folyamatos működtetésének biztosítása, kötelezettségének teljesítése, szolgáltatási díjak beszedése Az építőipari kivitelezés keretében a víztermeléssel és szolgáltatással kapcsolatos hálózatépítési és szerelési munkák elvégzése, bonyolítása (megrendelés esetén a vízbekötés elvégzése azokra az ingatlanokra terjed ki, mely előtt a részvénytársaság által üzemeltetett gerincvezeték található), új csatornabekötések elvégzése, a saját vagy egyéb forrásból finanszírozott saját és a megbízások, illetve megrendelések alapján végzendő építési, kivitelezési igények megvalósítása, az építési, szerelési, technológiai munkák felmérése és előkészítése (anyag, munkaeszköz, gép és munkaerő biztosítása, tervezése), a kivitelezési munkák végrehajtása, lezárása, árajánlatok, tervek kivitelezhetőség szempontjából való felülvizsgálata, 2.5. A tárgyieszköz-fenntartás keretében a tárgyieszköz-fenntartási, karbantartási feladatok meghatározása és megfelelő végrehajtása, a tárgyieszköz-fenntartási, karbantartási tervek készítése és ezek végrehajtása, a részvénytársaság működésébe tartozó víziközmű eszközök és szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges segédüzemek fenntartása, karbantartási és üzemeltetése Az alaptevékenységhez kapcsolódó termékek gyártása és szervizelése keretében a gyártáshoz, továbbá a gyártott termékhez (zagyszivattyú) kapcsolódó szervizelési, javítási igények, feldolgozása és nyilvántartása, a gyártás, szervizelés és javítás műszaki előkészítése, és az ehhez kapcsolódó tervek nyilvántartások rendszeres vezetése, a gyártás, szervizelés és javítás technikai feltételeinek (gép, anyag, eszköz, munkaerő) biztosítása, a technológiai kidolgozása, a hatósági (szabvány) előírások figyelembevételével, a gyártás szervizelés, javítás lebonyolítása és elszámolása, a gyártott termékek minőségi ellenőrzés utáni értékesítése A termelés és szolgáltatás fejlesztésének keretében az ivóvíz-szolgáltató közműrendszerek üzemeltetésénél meghatározott ivóvízminőség biztosítása, figyelembe véve az igények növekedését szükséges a termelés és szolgáltatás 6

7 gépeinek, berendezéseinek és elosztórendszerének folyamatos felújítása, cseréje, a technológiák fejlesztése, az új eljárások kidolgozása és bevezetése, a szennyvízszolgáltató közműrendszerek, szennyvízkezelő és elvezető üzemeltetésénél, telepeknél meghatározott szennyvízminőség biztosítása, a berendezések és műtárgyak üzemi hatásfokának állandó vizsgálata és az eredményektől függően új, illetve korszerűsített technológiák kidolgozása, bevezetése, a minőségi, biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírások betartása. 3. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 3.1. Az igazgatóság tagja vezérigazgató Jelen szerint a részvénytársaság általános vezetését az igazgatóság tagja vezérigazgató (továbbiakban vezérigazgató) látja el, aki jogait és kötelezettségeit a közgyűlés megbízásából gyakorolja. A vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a részvénytársaság működését, kialakítja gazdasági és egyéb kapcsolatait, képviseli a részvénytársaságot. A vezérigazgató a szervezeti egységek útján végzi tevékenységét. A vezérigazgatót az irányító és ellenőrző hatáskörének gyakorlásában elsősorban az általános igazgató és másodsorban a vezérigazgató irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetői segítik A szervezeti egységek A társaság önálló szervezeti egységei a gazdasági, értékesítési, fenntartási és szolgáltatási osztály, laboratórium, és a vezérigazgató irányítása alá tartozó egyéb működési feltételeket biztosító szervezeti egységek. A társaság nem önálló szervezeti egysége az üzemvezetőség. A vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység a titkárság, a, minőségbiztosítási vezető, az adatvédelmi felelős, a bér- munkaügyi csoport, biztonságtechnikai felelős, az ügyvéd jogiképviselő,, a belső ellenőr és a laboratórium. A szakmai szervezeti egységeken belül, a mindenkori feladatokhoz igazodó iroda, csoport és feladatorientált egyéb egységek szervezhetőek. A szervezeti egységek jogi személyiséggel nem rendelkeznek. A vezérigazgató által átruházott hatáskörben a szervezeti egységek vezetői közvetlen irányítást gyakorolnak az általuk vezetett szervezeti egység működése tekintetében. A szervezeti egységek feladatait, az ezek ellátásához szükséges munkaköri kötelezettségeket jelen szabályzat, a belső utasítások, az általános szakmai szabályok, továbbá a munkaszerződések és munkaköri leírások tartalmazzák. A társaság szervezeti felépítését az 1. sz. melléklet tartalmazza. A részvénytársaság szervezeti felépítése lineáris A vezérigazgató közvetlen irányításában dolgozó egységek Általános igazgató Labor minőségbiztosítási vezető Adatvédelmi felelős Titkárság Bér-, munkaügyi csoport Belső ellenőr Ügyvéd Biztonságtechnikai felelős Laboratórium Biológiai csoport Spektroszkópiás vizsgálati csoport Kromatográfiás csoport Analitikai csoport 7

8 Az Általános igazgató közvetlen irányításában dolgozó egységek Gazdasági osztály Pénzügyi csoport Számviteli csoport Kontroller Értékesítési osztály Díjszámlázási csoport Ügyfélszolgálati csoport Tartozáskezelő csoport Fenntartási osztály Gépészeti karbantartó csoport Villamos-, információ- és irányítástechnikai csoport Szállítási csoport Energetikus Telephely gondnokság Anyaggazdálkodási csoport Szolgáltatási Osztály Fejlesztési csoport Vízgazdálkodási csoport Technológiai csoport Üzemvezetőség (ek) Technológiai csoport(ok) Hálózat-karbantartó csoport(ok) 4. A MŰKÖDÉS RENDSZERE, A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI 4.1. A vezérigazgató A vezérigazgató felelős a részvénytársaság alap- és egyéb tevékenységeinek, a jóváhagyott üzleti terv szerinti gazdaságos végrehajtásáért, figyelembe véve az igazgatóság és közgyűlés által jóváhagyott üzlet- és árpolitikai, valamint gazdasági és műszaki fejlesztési irányelveket, az igazgatóság működési feltételeinek és rendjének biztosításáért, megfelelő tájékoztatásáért, valamint a közgyűlés és az igazgatóság által hozott határozatok végrehajtásáért, a hatályos törvényekben, rendeletekben foglaltak végrehajtásáért, a részvénytársaságra bízott önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatáért és megóvásáért, a részvénytársaságon belül a személyi tulajdon védelméért, illetve ezek ellenőrzésének megszervezéséért, a balesetvédelmi illetve biztonságtechnikai, katasztrófavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályzatok és előírások kiadatásáért és betartatásáért, illetve a funkcióknak megfelelő szervezetek kialakításáért és működésük ellenőrzéséért, a részvénytársaság anyagi eszközeinek és szellemi erőforrásainak hatékony kihasználásáért, gyarapításáért, a részvénytársaság folyamatos működéséhez szükséges utasítások kiadatásáért és végrehajtásuk ellenőrzéséért, a Kollektív Szerződés megkötéséért és betartásáért, az állammal szembeni fizetési kötelezettségek teljesítéséért, a részvénytársasági elszámolások, illetve a mérleg valódiságáért és az Igazgatóság elé terjesztésért, az ügyviteli eljárások fejlesztéséért (az általános igazgatóval és a gazdasági osztályvezetővel együtt), az eszközök működőképességének fenntartásáért, a műszaki, technológiai eljárások és szabályok megtartásáért és folyamatos fejlesztéséért (általános igazgatóval együtt), a munkavállalók munkafeltételeinek javításáért és szakmai képzettségük emeléséért. az akkreditált laboratórium minőségpolitikai nyilatkozatában foglaltak érvényesüléséért, és minőségügyi kérdésekben közvetlenül irányítja a laboratórium minőségügyi megbízottjának munkáját, 8

9 a társaság integrált minőség irányítási rendszerért, minőségpolitikai nyilatkozatában foglaltak érvényesüléséért, és minőségügyi kérdésekben közvetlenül irányítja a laboratórium minőségügyi megbízottjának munkáját, Irányítja és koordinálja a vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek, munkavállalók munkáját. A vezérigazgató döntési jogköre a vezérigazgató önállóan és személyi felelősséggel dönt a jogszabályok, az alapító okirat, az alapszabály és a hatósági utasítások keretei között figyelembe véve az SZMSZ-ben és egyéb belső utasításokban foglaltakat, valamint a szakszervezet, az üzemi tanács véleményét a részvénytársaság működésének legfontosabb kérdéseiben, kijelöli, illetve megbízza a részvénytársaság vezetőit, meghatározza számukra feladataikat az Igazgatóság által jóváhagyott SZMSZ szerint, megköti a részvénytársaság más gazdasági szervekkel való együttműködési, valamint a nagyobb jelentőségű (eseti vagy többéves legfeljebb 18 MFt értékű) szerződéseit, a 18 MFt feletti értékű szerződéseket a társaság közgyűlésének jóváhagyása mellett, kötheti meg, írhat alá, összhangban az igazgatóság által jóváhagyott SZMSZ-ben foglaltakkal, kiadja a részvénytársasági belső szabályzatokat, valamint ezek szükségszerű változtatásait. a társaság mindennapi biztonságos, szabályszerű működésével összefüggő feladatok ellátása érdekében a felmerülő feladat ellátásra munkakört, munkaköröket hozhat létre, a soron következő SZMSZ módosítási eljárás alkalmával végrehajtandó átvezetéssel Minőségbiztosítási vezető Társult munkakörben, felelős a laboratórium akkreditációs és a társaság integrált minőségirányítási rendszer fenntartási feladatokért: az akkreditálással kapcsolatos feladatok felméréséért, aktualizálásáért, a laboratórium minőségügyi rendszerének működéséért, fejlesztéséért. a minőségügyi kézikönyv elkészítéséért, aktualizálásáért, a minőségügyi- és minőségirányítási eljárások elkészítéséért, a társaság minőségbiztosítási rendszerének működéséért, fejlesztéséért Adatvédelmi felelős Feladatát a vezérigazgató közvetlen irányítása alatt végzi, társult munkakörben, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban leírtak figyelembevételével. Feladata a személyes adatok, valamint a közérdekű adatok védelme. Ennek érdekében közreműködik az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, felelős a törvény betartásáért, és ellenőrzi azt, kivizsgálja a beérkezett jelentéseket, vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást, gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról Titkárság A vezérigazgató, az általános igazgató mellett is ellátja a titkársági adminisztratív teendőket: átveszi és továbbítja a részvénytársaság hagyományos és elektronikus postáját, átveszi és továbbítja a vezérigazgatóhoz, valamint az általános igazgatóhoz, a gazdasági osztályhoz, az értékesítési osztályhoz, és a szolgáltatási osztályhoz érkező vagy általuk küldött jelentéseket és egyéb ügyiratokat, az illetékes vezetőkhöz továbbítja a telefaxokat, elektronikus küldeményeket, átveszi a telefonüzeneteket és vezeti a határidők nyilvántartását, ellátja a PR és reprezentációs feladatokat, előkészít társasági levelezéseket, bejövő-, kimenő dokumentumokat gondoskodik a bejövő és kimenő posta kezeléséről, iktatásáról, iratok selejtezéséről, illetve irattározásáról, valamint az ehhez szükséges szabályzatok elkészítéséről, karbantartásáról, betartásáról, igény szerint hivatali használatra bélyegzőket készíttet és végzi ennek kiadásával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, 9

10 biztosítja a szervezeti egységek szakirodalommal és folyóiratokkal való ellátását, gondoskodik az adminisztratív működés biztosításához szükséges irodaszer, nyomtatvány, irodai gépek és eszközökre vonatkozó igények felméréséről, szükség esetén azok kijavításáról, iratmásolási és sokszorosítási feladatokat végez Bér- munkaügyi csoport Feladata: a munkaügyi, humánpolitikai ügyek (felvétel, kilépés és munkaügyi-személyügyi nyilvántartás, munkaszerződések kezelése) vitele, statisztikai adatszolgáltatás, illetve összeállítás, igazolások kiállítása, a munkaviszonnyal kapcsolatos dokumentumok kezelése, kiállítása, kiadásra előkészítése, munkaidő-gazdálkodással kapcsolatos adminisztratív feladatok (munkaidő, pihenőidő, szabadság nyilvántartása), biztosítottak jogviszonyának be- és kijelentése, az igazolások kiadása, munkaügyi statisztikák, kimutatások készítése, orvosi alkalmassági beutalások előkészítése, védőruha, védőeszköz kiutalás, munkaruha kiutalás, kihordási idő általános nyilvántartása, védőoltásokkal kapcsolatos ügyintézés, bérszámfejtés, személyi jövedelemadózás ügyvitele, statisztikai és adatszolgáltatási feladatok ellátása mind a munkaviszonyban, mind egyéb jogviszonyban adott keresetek, díjak tekintetében, társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatok ellátása, szakterületen adóbevallás, KSH adatszolgáltatás teljesítése, képzések, továbbképzések nyilvántartása, elkészíti a tanulmányi szerződéseket, és nyilvántartja az ezekből származó kötelezettségeket, végzi a munkába járással, a kiküldetéssel, a dolgozók saját gépjármű hivatali célú használatával kapcsolatos költségtérítések általános adminisztrációját, előkészíti a társaság humánpolitikai (bér-, jövedelem- és foglalkoztatáspolitikai, nyugdíjazási, ösztönzési rendszerek, egyes pénzbeli és természetbeni juttatások, szociális ellátások) feladataival kapcsolatos elveket és végzi a jóváhagyott elvek, meghozott döntések végrehajtásához kapcsolódó egyes operatív feladatokat, közreműködik a társaság éves üzleti terve, jelentése, beszámolója készítésében, az ösztönzési rendszerek és egyes természetbeni juttatások és szociális ellátások szabályainak kialakításában, közreműködik a társaság humánerőforrás-gazdálkodásának tervezésében és elvégzi az ehhez szükséges egyeztetéseket, közreműködik a munkavégzés során alkalmazásra kerülő belső szabályzatok, utasítások kidolgozásában, ellátja a karriertervezéssel kapcsolatos feladatokat, előkészíti a vezetői utánpótlást, intézkedik a munkaviszonyból, vagy ezzel összefüggésben megkötött szerződésből eredő, munkavállalót terhelő tartozások (lakáskölcsön, tanulmányi szerződés, előleg stb.) behajtása iránt. társadalombiztosítási kifizetőhellyel kapcsolatos közigazgatási határozatok előkészítése, 4.6. Belső ellenőr A társaságot érintő belső ellenőrzési tevékenységet a vezérigazgató közvetlen irányítása alatt álló belső ellenőr végzi. A belső ellenőrzési tevékenység a társaság egésze illetve, az egyes szervezeti egységek működése terén független és tárgyilagos ellenőrzési és tanácsadó tevékenység, amely segíti a társaság céljainak eredményes elérését, javítja a kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárások hatékonyságát. Feladata: elkészíteni a részvénytársaság belső ellenőrzési feladattervét, vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét, vizsgálni a rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát, 10

11 vizsgálni és értékelni a belső szabályzatokban foglalt szabályozás betartását és a belső szabályok jogszabályoknak való megfelelését, a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése, valamint a szabálytalanságok megelőzése érdekében, nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket, szükség esetén javaslatot tenni az illetékes vezetők felé kártérítési eljárás lefolytatására, a belső ellenőrzési feladatterv és az ezen felül kapott eseti írásbeli vagy szóbeli célvizsgálati megbízatások alapján végzi a részvénytársaság valamennyi (gazdasági, műszaki) területén a belső ellenőrzést, és javaslatokat tesz a felfedezett hibák és hiányosságok kiküszöbölésére, elkészíteni, illetve koordinálni és az illetékes területeknek kitöltésre továbbadni a részvénytársaság statisztikai jelentéseit Ügyvéd, jogi képviselő A társaság jogi feladatait a vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó ügyvéd látja el. Feladatai: elősegíteni a társaság működésének eredményességét, közreműködés a törvényesség érvényre juttatásában, segítségnyújtás a jogok érvényesítéséhez, valamint a kötelezettségek teljesítéséhez, közreműködés a társaság szerződéseinek, illetve a társaság jogaira és kötelezettségeire kiható egyéb megállapodások előkészítésében, megkötésében, a szerződésekből származó, és az egyéb igények érvényesítésében, jogi állásfoglalás, felvilágosítás, ellenjegyzés, részvétel a gazdasági és egyéb döntések, intézkedések jogi szempontból történő előkészítésében és végrehajtásában, kezelni az vezérigazgatói utasítások, körlevelek, szakmai szabályzatok köteles példányát, általános jogi képviseletet biztosítani, a társaság által indított, illetve a társaság ellen indított peres vagy nem peres eljárások jogi képviseletének ellátása, az esetlegesen bevonásra kerülő ügyvéd, jogi képviselő mellett, beadványok, okiratok előkészítése, belső szabályzatok, utasítások elkészítésében való közreműködés, előkészítés, ezek nyilvántartása, a közbeszerzések előkészítése, lebonyolítása, általános jogi tanácsadás és tájékoztatás, figyelemfelhívás az ügykörében tudomására jutott jogsértésekre, azok megszüntetése érdekében javaslattétel, a társaságnál működő Igazgatóság, Felügyelőbizottság tevékenységéhez kapcsolódó titkársági előkészítő feladatok ellátása Biztonságtechnikai felelős A társaság biztonságtechnikai és munkabiztonsági feladatait a vezérigazgató közvetlen irányítása alatt látja el. A biztonságtechnikai felelős elsődleges feladata a társaság egésze illetve, az egyes szervezeti egységek működése terén független és tárgyilagos ellenőrzési és tanácsadó tevékenység végzése, amely segíti a társaság céljainak eredményes elérését, javítja a kockázatkezelési, munkabiztonsági és irányítási eljárások hatékonyságát. Feladatai: a tűzvédelmi utasításnak megfelelően látja el a tűzvédelmi feladatokat, ennek keretében - gondoskodik az esetleges tűzesetek kivizsgálásáról, - szakmai oktatásokat tart, - biztosítja a tűzvédelmi hatóság ellenőrzésére történő felkészülést. maradéktalanul érvényt szerez a tűzvédelmi utasítások betartásának, naprakész nyilvántartást vezet a tűzoltó készülékekről, vizsgálatukat elvégzi, és javaslatot tesz azok selejtezésére, az új, belépő dolgozók tűzvédelmi oktatását elvégzi, kidolgozza és folyamatosan karbantartja (vagyis új technológiák bevezetése esetén kiegészíti) a részvénytársaság munkavédelmi szabályzatát, 11

12 a részvénytársaság egész területén ellenőrzi a gyakorlati munkavédelmi oktatások lebonyolítását, a védőruhák és védőfelszerelések meglétét, karbantartását és előírásszerű használatát, az újonnan felvételre kerülő dolgozók munkavédelmi oktatását elvégzi, elvégezteti a mentőövek, tartóbakok teherpróbáját, javaslatot tesz az emelő-berendezéseken észlelt hiányosságok megszüntetésére, megszervezi a munkavédelmi szemlék lebonyolítását, gondoskodik az illetékes vezetőkkel együttműködve a felfedett hiányosságok megszüntetéséről. Szükség esetén javaslatot tesz a felelősök elleni felelősségre vonási eljárás lefolytatására, kivizsgálja a munkabaleseteket és vezeti a jegyzőkönyveket, nyilvántartja és ellenőrzi az ezekkel kapcsolatos intézkedések végrehajtását, elkészíti a munkavédelmi statisztikai jelentéseket, szükség esetén írásban tesz jelentést a általános igazgatónak a munkavédelmi intézkedések végrehajtásáról, beleértve egyes gépek, berendezések stb. leállításának javaslatát is, balesetveszély esetén az egyes gépek stb. ideiglenes leállítására intézkedik, erről az illetékes közvetlen munkahelyi vezetőt, a általános igazgatót és a vezérigazgatót tájékoztatja, részvénytársaság zajvédelmi feladatairól tájékoztatja a környezetvédelmi felelőst, az érintésvédelmi és villámvédelmi berendezések előírás szerinti felülvizsgálatát elvégezteti, intézkedik a feltárt hiányosságok kijavítására, ellátja a rendészeti és vagyonvédelmi feladatok irányítását, gondoskodik a katasztrófavédelemhez szükséges felszerelések beszerzéséről, szakszerű tárolásának ellenőrzéséről. Elkészít és karbantart minden olyan katasztrófavédelemmel kapcsolatos tervet, nyilvántartást, melyet a jogszabályok előírnak, illetve az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság elrendel, irányítja a társaság számára kötelező polgári védelmi tevékenységet Laboratórium A társaság által termelt, illetve szolgáltatott ivóvizet, az elvezetett szennyvizet kémiai, biológiai, bakteriológiai és gáztartalom szempontjából folyamatosan a laboratórium ellenőrzi. Ennek során a vízminőség vizsgálatokat ütemezik, erről az üzemvezetőséget tájékozatják, és velük koordinatív kapcsolatot tartanak, a vizsgálati eredményeket szabványok, előírások alapján értékelik, és ezekről, valamit a szükséges technológiai módosító javaslatokról a vezérigazgatót, általános igazgatót és a szolgáltatási osztályt tájékoztatják, igény szerint bekapcsolódnak fejlesztési feladatok megoldásába, társosztályok részére kísérleteket, vizsgálatokat végeznek, műszerállományuk fejlesztésével kapcsolatos beruházásokat jóváhagyás után előkészítik, installálását végzik, illetve felügyelik, nyilvántartják és kezelik a labor anyagait tartalmazó méreg- és vegyszerraktárakat, tárgyi eszköz állományuk változásáról, illetve állapotáról a logisztikai osztályt tájékoztatják, intézik a külső karbantartásokkal kapcsolatos szerződések megkötését, egyedi javítási megrendelések lebonyolítását, külső megrendelésre végzett vizsgálatokkal kapcsolatos szerződéseket a vezérigazgató jóváhagyásával megkötik, a vizsgálatokat elvégzik, a számlát előkészítik, s utóbbit a Pénzügyi és számviteli osztálynak kiadmányozásra átadják, a környezetvédelmi munkákban a környezetvédelmi felelős irányítása mellett a vízminőségvédelmi vizsgálatokat, nyilvántartásokat elvégzik. A laboratórium tevékenységét a Nemzeti Akkreditáló Testület által akkreditált formában végzi. Az akkreditálással kapcsolatos feladatok teljesítéséért a Labor minőségügyi megbízott a felelős, aki minőségügyi kérdésekben közvetlenül a vezérigazgató irányítása alá tartozik. Szakmai feladatait - Biológiai csoport - Spektroszkópiás vizsgálati csoport - Kromatográfiás csoport - Analitikai csoport-tagozódás keretében látja el. 12

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

A Zala Volán Zrt. munkaszervezet feladat és hatásköre

A Zala Volán Zrt. munkaszervezet feladat és hatásköre A Zala Volán Zrt. munkaszervezet feladat és hatásköre Az operatív irányítást a céggel munkaviszonyban álló ún. felső vezetők látják el. E vezetői kör képezi a cég menedzsmentjét. 1./ A vezérigazgató Feladatai:

Részletesebben

FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai

FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai Vezérigazgató A Vezérigazgató feladat- és hatáskörével kapcsolatos alapvető rendelkezéseket a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény,

Részletesebben

6/2014. (II. 27.) KIM utasítás. a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1

6/2014. (II. 27.) KIM utasítás. a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1 Magyar joganyagok - 6/2014. (II. 27.) KIM utasítás - a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1. oldal 6/2014. (II. 27.) KIM utasítás a Balassi Intézet Szervezeti és Működési

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése 2014. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2 A folyamatmenedzsment... 5 3 Alkalmazott

Részletesebben

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítása az ügyészség szervezetéről és működéséről Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. -ának (3) bekezdése alapján az ügyészség szervezetéről és működésének

Részletesebben

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY 1 Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015.04.21. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. Tartalomjegyzék

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN A szabályzat az intézmény mint költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. november 1 / 128 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS

Részletesebben

ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Anyag-és eszközgazdálkodási Szabályzat Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. augusztus 31-től igazgató

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 65. szám 13731 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008.

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására Amely létrejött az 1. sz. mellékletben feltüntetett Együttműködő Felek között (a továbbiakban Együttműködő Felek ) a mai napon az alábbi

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben