Szervezeti és Működési Szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 [Hatályba lép: október 1.] 1

2 Tartalomjegyzék 1. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI Jogállás Alapítás A részvénytársaság legfőbb szerve Alapadatok A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEI A vízellátás és vízszolgáltatás keretében A szennyvízelvezetés és tisztítás (csatornázás) keretében Megbízás alapján üzemeltetett víziközművek keretében Az építőipari kivitelezés keretében A tárgyieszköz-fenntartás keretében Az alaptevékenységhez kapcsolódó termékek gyártása és szervizelése keretében A termelés és szolgáltatás fejlesztésének keretében A TÁRSASÁG SZERVEZETE Az igazgatóság tagja vezérigazgató A szervezeti egységek A vezérigazgató közvetlen irányításában dolgozó egységek Az Általános igazgató közvetlen irányításában dolgozó egységek A MŰKÖDÉS RENDSZERE, A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI A vezérigazgató Minőségbiztosítási vezető Adatvédelmi felelős Titkárság Bér- munkaügyi csoport Belső ellenőr Ügyvéd, jogi képviselő Biztonságtechnikai felelős Laboratórium Az általános igazgató Gazdasági osztály Számviteli csoport Pénzügyi csoport Kontroller Értékesítési osztály Díjszámlázási csoport Ügyfélszolgálati csoport Tartozáskezelő csoport Fenntartási osztály Gépészeti karbantartó csoport Villamos-, információ- és irányítástechnikai csoport Szállítási csoport Energetikus

3 Telephely gondnokság Anyaggazdálkodási csoport Szolgáltatási osztály Vízgazdálkodási csoport Technológiai csoport Fejlesztési csoport Üzemvezetőség (ek) ,5.1. Technológiai csoport Hálózat-karbantartó csoport A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETE Vezetői feladat- és hatáskörök Vezérigazgató Vezérigazgató-helyettesek Általános igazgató Gazdasági osztályvezető Titkárságvezető Osztályvezetők, üzemvezetők Laboratóriumvezető Csoportvezetők, üzemvezetők A munkavállalók általános feladatai A TÁJÉKOZTATÁS ÉS DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS FÓRUMAI A vezérigazgatói értekezlet Kibővített vezérigazgatói értekezlet Általános munkavállalói értekezlet A VEZETÉS ÉS MŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Utasítási jogkör Munkáltatói és vezetői jogkörök Kiadmányozási (aláírási) jog és képviselet Vezetők helyettesítése Ellenőrzés Információszolgáltatás A MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A munkavédelemmel és a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok A munkavállalói képviseleti és érdekvédelmi szervezetekkel való kapcsolat SZABÁLYOZÁSOK Vezérigazgatói Utasítás Vezérigazgatói Tájékoztató Egyéb utasítások Egyéb rendelkezések A sajtó tájékoztatása Panaszügyek intézése sz. melléklet A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. szervezeti felépítése sz. melléklet Vezetési elvek, szabályok sz. melléklet Aláírások rendje, képviseleti jog

4 4. sz. melléklet Szakmai Szabályzatok (SZASZ) sz. melléklet A munkaköri leírás kötelező tartalmi elemei sz. melléklet Munkakapcsolatok, a munkáltatói jogkör, ösztönzés

5 1. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI 1.1. Jogállás A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság a április 4-én, módosítással elfogadott Alapszabály (továbbiakban Alapszabály) 5.2. pontja szerinti önkormányzatok tulajdonában álló gazdasági társaság, a Hajdú-Bihar Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat jogutódja. A tulajdonosi jogkört az Alapszabály 11. pontja szerint a Közgyűlés gyakorolja. A társaság a részvényesek szükségleteinek kielégítésére irányuló, nyereség- és vagyonszerzési céllal működik és gazdálkodik az Alapszabályában meghatározott tevékenységek ellátása és biztosítása érdekében, amelyek kiemelten az alábbiak: víztermelés, -kezelés, -ellátás, szennyvízgyűjtés, -elvezetés, -elhelyezés és -tisztítás, valamint egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-elvezetés közüzemi tevékenység. A részvénytársaság önálló jogi személy, s mint ilyen tevékenységi körében vagy ahhoz kapcsolódóan jogokat és kötelezettségeket szerezhet, perben állhat, a rábízott vagyonnal (tárgyi eszközökkel stb.) gazdálkodhat, illetve gazdálkodni köteles, és vállalt kötelezettségeiért felelős a mindenkor érvényben lévő rendeletekben és egyéb jogszabályokban előírtak alkalmazásával. A törvényességi felügyeletet az évi CXLIV. törvény alapján a gazdasági társaság székhelye szerinti illetékes cégbíróság gyakorolja Alapítás A vállalatot a Hajdú-Bihar Megyei Tanács V.B január 20-án kelt, 27/1959. V.B. számú határozatával Hajdú-Bihar Megyei Kútfúró Vállalat névvel alapította, majd a 238/1963. V.B. határozattal a vállalat nevét Hajdú-Bihar Megyei Víz- és Csatornamű Vállalatra megváltoztatta. A Hajdú-Bihar megyei Víz- és Csatornamű Vállalat átalakulásával, annak általános jogutódjaként jött létre 71 települési önkormányzat alapításával, január 1. napján a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Részvénytársaság. A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság a cég bejegyzését Cg /13. jogerős számú végzéssel nyilvántartásba vette. Működési idő: az alapításkor 3 éves időtartamra alapított részvénytársaságot az április 28-án tartott közgyűlés határozatlan időtartamra módosította A részvénytársaság legfőbb szerve a közgyűlés, mely a részvényesek összességéből áll Alapadatok Megnevezése: Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Levélcím: 4001 Debrecen, Pf. 10 Táviratcím: 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Telefon: 52/ Telefax: 52/ A részvénytársaságot a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg /13. szám alatt a cégjegyzékbe bejegyezte. A részvénytársaság statisztikai számjele: A részvénytársaság adóigazgatási száma: Közösségi adószám: HU OEP törzsszám: A részvénytársaság számlaszáma: OTP Bank Nyrt, Vezetője: az Igazgatóság elnöke Főtevékenysége (TEÁOR 08) 3600 Víztermelés, - kezelés, - ellátás 2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEI A cég főtevékenységi körét TEÁOR 08 szám szerint az Alapszabály tartalmazza. 5

6 2.1. A vízellátás és vízszolgáltatás keretében a lakosság és a gazdálkodó szervezetek igényei alapján az ivóvíz kitermelése, kezelése és elosztása, a vízművek és kutak üzemkész állapotban tartása, a gépek, berendezések, vízbeszerző helyek, műtárgyak stb. folyamatos szinten tartása, állagmegóvása, az optimális működtetés feltételeinek megteremtése és fenntartása, az ivóvízminőség rendszeres ellenőrzése, az üzemzavarok elhárítása, a vízszolgáltatás elszámolása, a vízdíjak beszedése, a fogyasztói reklamációk kivizsgálása, ezek ügyintézése, a jogos panaszok okának megszüntetése A szennyvízelvezetés és tisztítás (csatornázás) keretében a közcsatornán érkező és szippantott szennyvíz kezelése természetes és mesterséges tisztítással, a szennyvíztisztító telepek technológiájának kialakítása, az optimális működésüket és a műtárgyak üzembiztos állapotát ellenőrző rendszeres mérések és vizsgálatok végrehajtása, az üzemzavarok elhárítása, a lakosság és a gazdálkodó szervezetek szennyvíz minőségének rendszeres vizsgálata, a szennyvízelvezető csatornahálózatok és műtárgyak állagmegóvását biztosító vizsgálatok és mérések elvégzése, az ipari szennyvizeknek a közcsatornába történő bebocsátása kapcsán a házi és ipari szennyvizek együttes kezelése a felmerülő igények figyelembevételével, a csatornadíjak elszámolása és beszedése, ideértve a csatornabírságokat is, a szennyvízelvezetéssel kapcsolatos esetleges reklamációk kivizsgálása, illetve ügyintézése, a jogos panaszok megszüntetése Megbízás alapján üzemeltetett víziközművek keretében Szerződés alapján üzemelésre átvett víziközművek folyamatos működtetésének biztosítása, kötelezettségének teljesítése, szolgáltatási díjak beszedése Az építőipari kivitelezés keretében a víztermeléssel és szolgáltatással kapcsolatos hálózatépítési és szerelési munkák elvégzése, bonyolítása (megrendelés esetén a vízbekötés elvégzése azokra az ingatlanokra terjed ki, mely előtt a részvénytársaság által üzemeltetett gerincvezeték található), új csatornabekötések elvégzése, a saját vagy egyéb forrásból finanszírozott saját és a megbízások, illetve megrendelések alapján végzendő építési, kivitelezési igények megvalósítása, az építési, szerelési, technológiai munkák felmérése és előkészítése (anyag, munkaeszköz, gép és munkaerő biztosítása, tervezése), a kivitelezési munkák végrehajtása, lezárása, árajánlatok, tervek kivitelezhetőség szempontjából való felülvizsgálata, 2.5. A tárgyieszköz-fenntartás keretében a tárgyieszköz-fenntartási, karbantartási feladatok meghatározása és megfelelő végrehajtása, a tárgyieszköz-fenntartási, karbantartási tervek készítése és ezek végrehajtása, a részvénytársaság működésébe tartozó víziközmű eszközök és szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges segédüzemek fenntartása, karbantartási és üzemeltetése Az alaptevékenységhez kapcsolódó termékek gyártása és szervizelése keretében a gyártáshoz, továbbá a gyártott termékhez (zagyszivattyú) kapcsolódó szervizelési, javítási igények, feldolgozása és nyilvántartása, a gyártás, szervizelés és javítás műszaki előkészítése, és az ehhez kapcsolódó tervek nyilvántartások rendszeres vezetése, a gyártás, szervizelés és javítás technikai feltételeinek (gép, anyag, eszköz, munkaerő) biztosítása, a technológiai kidolgozása, a hatósági (szabvány) előírások figyelembevételével, a gyártás szervizelés, javítás lebonyolítása és elszámolása, a gyártott termékek minőségi ellenőrzés utáni értékesítése A termelés és szolgáltatás fejlesztésének keretében az ivóvíz-szolgáltató közműrendszerek üzemeltetésénél meghatározott ivóvízminőség biztosítása, figyelembe véve az igények növekedését szükséges a termelés és szolgáltatás 6

7 gépeinek, berendezéseinek és elosztórendszerének folyamatos felújítása, cseréje, a technológiák fejlesztése, az új eljárások kidolgozása és bevezetése, a szennyvízszolgáltató közműrendszerek, szennyvízkezelő és elvezető üzemeltetésénél, telepeknél meghatározott szennyvízminőség biztosítása, a berendezések és műtárgyak üzemi hatásfokának állandó vizsgálata és az eredményektől függően új, illetve korszerűsített technológiák kidolgozása, bevezetése, a minőségi, biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírások betartása. 3. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 3.1. Az igazgatóság tagja vezérigazgató Jelen szerint a részvénytársaság általános vezetését az igazgatóság tagja vezérigazgató (továbbiakban vezérigazgató) látja el, aki jogait és kötelezettségeit a közgyűlés megbízásából gyakorolja. A vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a részvénytársaság működését, kialakítja gazdasági és egyéb kapcsolatait, képviseli a részvénytársaságot. A vezérigazgató a szervezeti egységek útján végzi tevékenységét. A vezérigazgatót az irányító és ellenőrző hatáskörének gyakorlásában elsősorban az általános igazgató és másodsorban a vezérigazgató irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetői segítik A szervezeti egységek A társaság önálló szervezeti egységei a gazdasági, értékesítési, fenntartási és szolgáltatási osztály, laboratórium, és a vezérigazgató irányítása alá tartozó egyéb működési feltételeket biztosító szervezeti egységek. A társaság nem önálló szervezeti egysége az üzemvezetőség. A vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység a titkárság, a, minőségbiztosítási vezető, az adatvédelmi felelős, a bér- munkaügyi csoport, biztonságtechnikai felelős, az ügyvéd jogiképviselő,, a belső ellenőr és a laboratórium. A szakmai szervezeti egységeken belül, a mindenkori feladatokhoz igazodó iroda, csoport és feladatorientált egyéb egységek szervezhetőek. A szervezeti egységek jogi személyiséggel nem rendelkeznek. A vezérigazgató által átruházott hatáskörben a szervezeti egységek vezetői közvetlen irányítást gyakorolnak az általuk vezetett szervezeti egység működése tekintetében. A szervezeti egységek feladatait, az ezek ellátásához szükséges munkaköri kötelezettségeket jelen szabályzat, a belső utasítások, az általános szakmai szabályok, továbbá a munkaszerződések és munkaköri leírások tartalmazzák. A társaság szervezeti felépítését az 1. sz. melléklet tartalmazza. A részvénytársaság szervezeti felépítése lineáris A vezérigazgató közvetlen irányításában dolgozó egységek Általános igazgató Labor minőségbiztosítási vezető Adatvédelmi felelős Titkárság Bér-, munkaügyi csoport Belső ellenőr Ügyvéd Biztonságtechnikai felelős Laboratórium Biológiai csoport Spektroszkópiás vizsgálati csoport Kromatográfiás csoport Analitikai csoport 7

8 Az Általános igazgató közvetlen irányításában dolgozó egységek Gazdasági osztály Pénzügyi csoport Számviteli csoport Kontroller Értékesítési osztály Díjszámlázási csoport Ügyfélszolgálati csoport Tartozáskezelő csoport Fenntartási osztály Gépészeti karbantartó csoport Villamos-, információ- és irányítástechnikai csoport Szállítási csoport Energetikus Telephely gondnokság Anyaggazdálkodási csoport Szolgáltatási Osztály Fejlesztési csoport Vízgazdálkodási csoport Technológiai csoport Üzemvezetőség (ek) Technológiai csoport(ok) Hálózat-karbantartó csoport(ok) 4. A MŰKÖDÉS RENDSZERE, A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI 4.1. A vezérigazgató A vezérigazgató felelős a részvénytársaság alap- és egyéb tevékenységeinek, a jóváhagyott üzleti terv szerinti gazdaságos végrehajtásáért, figyelembe véve az igazgatóság és közgyűlés által jóváhagyott üzlet- és árpolitikai, valamint gazdasági és műszaki fejlesztési irányelveket, az igazgatóság működési feltételeinek és rendjének biztosításáért, megfelelő tájékoztatásáért, valamint a közgyűlés és az igazgatóság által hozott határozatok végrehajtásáért, a hatályos törvényekben, rendeletekben foglaltak végrehajtásáért, a részvénytársaságra bízott önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatáért és megóvásáért, a részvénytársaságon belül a személyi tulajdon védelméért, illetve ezek ellenőrzésének megszervezéséért, a balesetvédelmi illetve biztonságtechnikai, katasztrófavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályzatok és előírások kiadatásáért és betartatásáért, illetve a funkcióknak megfelelő szervezetek kialakításáért és működésük ellenőrzéséért, a részvénytársaság anyagi eszközeinek és szellemi erőforrásainak hatékony kihasználásáért, gyarapításáért, a részvénytársaság folyamatos működéséhez szükséges utasítások kiadatásáért és végrehajtásuk ellenőrzéséért, a Kollektív Szerződés megkötéséért és betartásáért, az állammal szembeni fizetési kötelezettségek teljesítéséért, a részvénytársasági elszámolások, illetve a mérleg valódiságáért és az Igazgatóság elé terjesztésért, az ügyviteli eljárások fejlesztéséért (az általános igazgatóval és a gazdasági osztályvezetővel együtt), az eszközök működőképességének fenntartásáért, a műszaki, technológiai eljárások és szabályok megtartásáért és folyamatos fejlesztéséért (általános igazgatóval együtt), a munkavállalók munkafeltételeinek javításáért és szakmai képzettségük emeléséért. az akkreditált laboratórium minőségpolitikai nyilatkozatában foglaltak érvényesüléséért, és minőségügyi kérdésekben közvetlenül irányítja a laboratórium minőségügyi megbízottjának munkáját, 8

9 a társaság integrált minőség irányítási rendszerért, minőségpolitikai nyilatkozatában foglaltak érvényesüléséért, és minőségügyi kérdésekben közvetlenül irányítja a laboratórium minőségügyi megbízottjának munkáját, Irányítja és koordinálja a vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek, munkavállalók munkáját. A vezérigazgató döntési jogköre a vezérigazgató önállóan és személyi felelősséggel dönt a jogszabályok, az alapító okirat, az alapszabály és a hatósági utasítások keretei között figyelembe véve az SZMSZ-ben és egyéb belső utasításokban foglaltakat, valamint a szakszervezet, az üzemi tanács véleményét a részvénytársaság működésének legfontosabb kérdéseiben, kijelöli, illetve megbízza a részvénytársaság vezetőit, meghatározza számukra feladataikat az Igazgatóság által jóváhagyott SZMSZ szerint, megköti a részvénytársaság más gazdasági szervekkel való együttműködési, valamint a nagyobb jelentőségű (eseti vagy többéves legfeljebb 18 MFt értékű) szerződéseit, a 18 MFt feletti értékű szerződéseket a társaság közgyűlésének jóváhagyása mellett, kötheti meg, írhat alá, összhangban az igazgatóság által jóváhagyott SZMSZ-ben foglaltakkal, kiadja a részvénytársasági belső szabályzatokat, valamint ezek szükségszerű változtatásait. a társaság mindennapi biztonságos, szabályszerű működésével összefüggő feladatok ellátása érdekében a felmerülő feladat ellátásra munkakört, munkaköröket hozhat létre, a soron következő SZMSZ módosítási eljárás alkalmával végrehajtandó átvezetéssel Minőségbiztosítási vezető Társult munkakörben, felelős a laboratórium akkreditációs és a társaság integrált minőségirányítási rendszer fenntartási feladatokért: az akkreditálással kapcsolatos feladatok felméréséért, aktualizálásáért, a laboratórium minőségügyi rendszerének működéséért, fejlesztéséért. a minőségügyi kézikönyv elkészítéséért, aktualizálásáért, a minőségügyi- és minőségirányítási eljárások elkészítéséért, a társaság minőségbiztosítási rendszerének működéséért, fejlesztéséért Adatvédelmi felelős Feladatát a vezérigazgató közvetlen irányítása alatt végzi, társult munkakörben, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban leírtak figyelembevételével. Feladata a személyes adatok, valamint a közérdekű adatok védelme. Ennek érdekében közreműködik az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, felelős a törvény betartásáért, és ellenőrzi azt, kivizsgálja a beérkezett jelentéseket, vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást, gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról Titkárság A vezérigazgató, az általános igazgató mellett is ellátja a titkársági adminisztratív teendőket: átveszi és továbbítja a részvénytársaság hagyományos és elektronikus postáját, átveszi és továbbítja a vezérigazgatóhoz, valamint az általános igazgatóhoz, a gazdasági osztályhoz, az értékesítési osztályhoz, és a szolgáltatási osztályhoz érkező vagy általuk küldött jelentéseket és egyéb ügyiratokat, az illetékes vezetőkhöz továbbítja a telefaxokat, elektronikus küldeményeket, átveszi a telefonüzeneteket és vezeti a határidők nyilvántartását, ellátja a PR és reprezentációs feladatokat, előkészít társasági levelezéseket, bejövő-, kimenő dokumentumokat gondoskodik a bejövő és kimenő posta kezeléséről, iktatásáról, iratok selejtezéséről, illetve irattározásáról, valamint az ehhez szükséges szabályzatok elkészítéséről, karbantartásáról, betartásáról, igény szerint hivatali használatra bélyegzőket készíttet és végzi ennek kiadásával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, 9

10 biztosítja a szervezeti egységek szakirodalommal és folyóiratokkal való ellátását, gondoskodik az adminisztratív működés biztosításához szükséges irodaszer, nyomtatvány, irodai gépek és eszközökre vonatkozó igények felméréséről, szükség esetén azok kijavításáról, iratmásolási és sokszorosítási feladatokat végez Bér- munkaügyi csoport Feladata: a munkaügyi, humánpolitikai ügyek (felvétel, kilépés és munkaügyi-személyügyi nyilvántartás, munkaszerződések kezelése) vitele, statisztikai adatszolgáltatás, illetve összeállítás, igazolások kiállítása, a munkaviszonnyal kapcsolatos dokumentumok kezelése, kiállítása, kiadásra előkészítése, munkaidő-gazdálkodással kapcsolatos adminisztratív feladatok (munkaidő, pihenőidő, szabadság nyilvántartása), biztosítottak jogviszonyának be- és kijelentése, az igazolások kiadása, munkaügyi statisztikák, kimutatások készítése, orvosi alkalmassági beutalások előkészítése, védőruha, védőeszköz kiutalás, munkaruha kiutalás, kihordási idő általános nyilvántartása, védőoltásokkal kapcsolatos ügyintézés, bérszámfejtés, személyi jövedelemadózás ügyvitele, statisztikai és adatszolgáltatási feladatok ellátása mind a munkaviszonyban, mind egyéb jogviszonyban adott keresetek, díjak tekintetében, társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatok ellátása, szakterületen adóbevallás, KSH adatszolgáltatás teljesítése, képzések, továbbképzések nyilvántartása, elkészíti a tanulmányi szerződéseket, és nyilvántartja az ezekből származó kötelezettségeket, végzi a munkába járással, a kiküldetéssel, a dolgozók saját gépjármű hivatali célú használatával kapcsolatos költségtérítések általános adminisztrációját, előkészíti a társaság humánpolitikai (bér-, jövedelem- és foglalkoztatáspolitikai, nyugdíjazási, ösztönzési rendszerek, egyes pénzbeli és természetbeni juttatások, szociális ellátások) feladataival kapcsolatos elveket és végzi a jóváhagyott elvek, meghozott döntések végrehajtásához kapcsolódó egyes operatív feladatokat, közreműködik a társaság éves üzleti terve, jelentése, beszámolója készítésében, az ösztönzési rendszerek és egyes természetbeni juttatások és szociális ellátások szabályainak kialakításában, közreműködik a társaság humánerőforrás-gazdálkodásának tervezésében és elvégzi az ehhez szükséges egyeztetéseket, közreműködik a munkavégzés során alkalmazásra kerülő belső szabályzatok, utasítások kidolgozásában, ellátja a karriertervezéssel kapcsolatos feladatokat, előkészíti a vezetői utánpótlást, intézkedik a munkaviszonyból, vagy ezzel összefüggésben megkötött szerződésből eredő, munkavállalót terhelő tartozások (lakáskölcsön, tanulmányi szerződés, előleg stb.) behajtása iránt. társadalombiztosítási kifizetőhellyel kapcsolatos közigazgatási határozatok előkészítése, 4.6. Belső ellenőr A társaságot érintő belső ellenőrzési tevékenységet a vezérigazgató közvetlen irányítása alatt álló belső ellenőr végzi. A belső ellenőrzési tevékenység a társaság egésze illetve, az egyes szervezeti egységek működése terén független és tárgyilagos ellenőrzési és tanácsadó tevékenység, amely segíti a társaság céljainak eredményes elérését, javítja a kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárások hatékonyságát. Feladata: elkészíteni a részvénytársaság belső ellenőrzési feladattervét, vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét, vizsgálni a rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát, 10

11 vizsgálni és értékelni a belső szabályzatokban foglalt szabályozás betartását és a belső szabályok jogszabályoknak való megfelelését, a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése, valamint a szabálytalanságok megelőzése érdekében, nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket, szükség esetén javaslatot tenni az illetékes vezetők felé kártérítési eljárás lefolytatására, a belső ellenőrzési feladatterv és az ezen felül kapott eseti írásbeli vagy szóbeli célvizsgálati megbízatások alapján végzi a részvénytársaság valamennyi (gazdasági, műszaki) területén a belső ellenőrzést, és javaslatokat tesz a felfedezett hibák és hiányosságok kiküszöbölésére, elkészíteni, illetve koordinálni és az illetékes területeknek kitöltésre továbbadni a részvénytársaság statisztikai jelentéseit Ügyvéd, jogi képviselő A társaság jogi feladatait a vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó ügyvéd látja el. Feladatai: elősegíteni a társaság működésének eredményességét, közreműködés a törvényesség érvényre juttatásában, segítségnyújtás a jogok érvényesítéséhez, valamint a kötelezettségek teljesítéséhez, közreműködés a társaság szerződéseinek, illetve a társaság jogaira és kötelezettségeire kiható egyéb megállapodások előkészítésében, megkötésében, a szerződésekből származó, és az egyéb igények érvényesítésében, jogi állásfoglalás, felvilágosítás, ellenjegyzés, részvétel a gazdasági és egyéb döntések, intézkedések jogi szempontból történő előkészítésében és végrehajtásában, kezelni az vezérigazgatói utasítások, körlevelek, szakmai szabályzatok köteles példányát, általános jogi képviseletet biztosítani, a társaság által indított, illetve a társaság ellen indított peres vagy nem peres eljárások jogi képviseletének ellátása, az esetlegesen bevonásra kerülő ügyvéd, jogi képviselő mellett, beadványok, okiratok előkészítése, belső szabályzatok, utasítások elkészítésében való közreműködés, előkészítés, ezek nyilvántartása, a közbeszerzések előkészítése, lebonyolítása, általános jogi tanácsadás és tájékoztatás, figyelemfelhívás az ügykörében tudomására jutott jogsértésekre, azok megszüntetése érdekében javaslattétel, a társaságnál működő Igazgatóság, Felügyelőbizottság tevékenységéhez kapcsolódó titkársági előkészítő feladatok ellátása Biztonságtechnikai felelős A társaság biztonságtechnikai és munkabiztonsági feladatait a vezérigazgató közvetlen irányítása alatt látja el. A biztonságtechnikai felelős elsődleges feladata a társaság egésze illetve, az egyes szervezeti egységek működése terén független és tárgyilagos ellenőrzési és tanácsadó tevékenység végzése, amely segíti a társaság céljainak eredményes elérését, javítja a kockázatkezelési, munkabiztonsági és irányítási eljárások hatékonyságát. Feladatai: a tűzvédelmi utasításnak megfelelően látja el a tűzvédelmi feladatokat, ennek keretében - gondoskodik az esetleges tűzesetek kivizsgálásáról, - szakmai oktatásokat tart, - biztosítja a tűzvédelmi hatóság ellenőrzésére történő felkészülést. maradéktalanul érvényt szerez a tűzvédelmi utasítások betartásának, naprakész nyilvántartást vezet a tűzoltó készülékekről, vizsgálatukat elvégzi, és javaslatot tesz azok selejtezésére, az új, belépő dolgozók tűzvédelmi oktatását elvégzi, kidolgozza és folyamatosan karbantartja (vagyis új technológiák bevezetése esetén kiegészíti) a részvénytársaság munkavédelmi szabályzatát, 11

12 a részvénytársaság egész területén ellenőrzi a gyakorlati munkavédelmi oktatások lebonyolítását, a védőruhák és védőfelszerelések meglétét, karbantartását és előírásszerű használatát, az újonnan felvételre kerülő dolgozók munkavédelmi oktatását elvégzi, elvégezteti a mentőövek, tartóbakok teherpróbáját, javaslatot tesz az emelő-berendezéseken észlelt hiányosságok megszüntetésére, megszervezi a munkavédelmi szemlék lebonyolítását, gondoskodik az illetékes vezetőkkel együttműködve a felfedett hiányosságok megszüntetéséről. Szükség esetén javaslatot tesz a felelősök elleni felelősségre vonási eljárás lefolytatására, kivizsgálja a munkabaleseteket és vezeti a jegyzőkönyveket, nyilvántartja és ellenőrzi az ezekkel kapcsolatos intézkedések végrehajtását, elkészíti a munkavédelmi statisztikai jelentéseket, szükség esetén írásban tesz jelentést a általános igazgatónak a munkavédelmi intézkedések végrehajtásáról, beleértve egyes gépek, berendezések stb. leállításának javaslatát is, balesetveszély esetén az egyes gépek stb. ideiglenes leállítására intézkedik, erről az illetékes közvetlen munkahelyi vezetőt, a általános igazgatót és a vezérigazgatót tájékoztatja, részvénytársaság zajvédelmi feladatairól tájékoztatja a környezetvédelmi felelőst, az érintésvédelmi és villámvédelmi berendezések előírás szerinti felülvizsgálatát elvégezteti, intézkedik a feltárt hiányosságok kijavítására, ellátja a rendészeti és vagyonvédelmi feladatok irányítását, gondoskodik a katasztrófavédelemhez szükséges felszerelések beszerzéséről, szakszerű tárolásának ellenőrzéséről. Elkészít és karbantart minden olyan katasztrófavédelemmel kapcsolatos tervet, nyilvántartást, melyet a jogszabályok előírnak, illetve az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság elrendel, irányítja a társaság számára kötelező polgári védelmi tevékenységet Laboratórium A társaság által termelt, illetve szolgáltatott ivóvizet, az elvezetett szennyvizet kémiai, biológiai, bakteriológiai és gáztartalom szempontjából folyamatosan a laboratórium ellenőrzi. Ennek során a vízminőség vizsgálatokat ütemezik, erről az üzemvezetőséget tájékozatják, és velük koordinatív kapcsolatot tartanak, a vizsgálati eredményeket szabványok, előírások alapján értékelik, és ezekről, valamit a szükséges technológiai módosító javaslatokról a vezérigazgatót, általános igazgatót és a szolgáltatási osztályt tájékoztatják, igény szerint bekapcsolódnak fejlesztési feladatok megoldásába, társosztályok részére kísérleteket, vizsgálatokat végeznek, műszerállományuk fejlesztésével kapcsolatos beruházásokat jóváhagyás után előkészítik, installálását végzik, illetve felügyelik, nyilvántartják és kezelik a labor anyagait tartalmazó méreg- és vegyszerraktárakat, tárgyi eszköz állományuk változásáról, illetve állapotáról a logisztikai osztályt tájékoztatják, intézik a külső karbantartásokkal kapcsolatos szerződések megkötését, egyedi javítási megrendelések lebonyolítását, külső megrendelésre végzett vizsgálatokkal kapcsolatos szerződéseket a vezérigazgató jóváhagyásával megkötik, a vizsgálatokat elvégzik, a számlát előkészítik, s utóbbit a Pénzügyi és számviteli osztálynak kiadmányozásra átadják, a környezetvédelmi munkákban a környezetvédelmi felelős irányítása mellett a vízminőségvédelmi vizsgálatokat, nyilvántartásokat elvégzik. A laboratórium tevékenységét a Nemzeti Akkreditáló Testület által akkreditált formában végzi. Az akkreditálással kapcsolatos feladatok teljesítéséért a Labor minőségügyi megbízott a felelős, aki minőségügyi kérdésekben közvetlenül a vezérigazgató irányítása alá tartozik. Szakmai feladatait - Biológiai csoport - Spektroszkópiás vizsgálati csoport - Kromatográfiás csoport - Analitikai csoport-tagozódás keretében látja el. 12

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport

Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport Folyamat Száma Neve Száma Neve 1 Piacok és vevők megértése 1 A szolgáltatásokkal való elégedettség mérése 2 A

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az igazgatóság elnökének

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Igazgatók képviseleti jogosultsága

Igazgatók képviseleti jogosultsága Igazgatók képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az ság elnökének képviseletét,

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

Ü-06 MŰSZAKI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÜGYREND

Ü-06 MŰSZAKI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÜGYREND 1. kiadás 0. módosítás 1 (11). oldal A DUNAÚJVÁROSI FŐSIKOLA MŰSZAKI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (11). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 101-2014/2015.

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32)

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32) Nógrád Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) 620-706 Fax: 06 (32) 620-714 E-mail e-mail

Részletesebben

SZERVEZETI EGYSÉGEK. Menedzsment. Arnhoffer András, elnök-vezérigazgató Árkovics Orsolya, gazdasági igazgató Dzsudzsák Ferencné, üzemeltetési igazgató

SZERVEZETI EGYSÉGEK. Menedzsment. Arnhoffer András, elnök-vezérigazgató Árkovics Orsolya, gazdasági igazgató Dzsudzsák Ferencné, üzemeltetési igazgató SZERVEZETI EGYSÉGEK Menedzsment Arnhoffer András, elnök-vezérigazgató Árkovics Orsolya, gazdasági igazgató Dzsudzsák Ferencné, üzemeltetési igazgató A Menedzsment tagjai irányítják a társaság napi, operatív

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

AZ E.R.Ö.V. VÍZIKÖZMŰ ZRT. SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

AZ E.R.Ö.V. VÍZIKÖZMŰ ZRT. SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE AZ E.R.Ö.V. VÍZIKÖZMŰ ZRT. SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A gazdasági társaság szervezeti felépítését, az alapító, a felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló, az üzemi tanács és a munkaszervezet közötti kapcsolatokat

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus a 55/2015. (IX.30.) számú határozatával... Felsmann Tamás rektorhelyettes 1. Általános rendelkezések A Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.8. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

A PAJZS Koordináló Rendszer szervezete

A PAJZS Koordináló Rendszer szervezete Titkárság Elnök Tanácsadók Tájékoztatási Fejlesztési Gazdasági Igazgatási Kereskedelmi vezérigazgató vezérigazgató vezérigazgató vezérigazgató vezérigazgató Média Rendszer Főkönyvelő Ellenőrzési Üzletkötési

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (13). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 82-2014/2015. (2015.04.21.) sz. határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.a. sz. melléklete

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.a. sz. melléklete AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 4.a. sz. melléklete A ELTE GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI FŐIGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

1. Gazdasági Bizottság

1. Gazdasági Bizottság 2. melléklet a 10 /2013. ( V. 8. ) önkormányzati rendelethez A képviselő-testület egyes bizottságainak feladat- és hatásköréről és átruházott jogköréről 1. Gazdasági Bizottság 1.1. Ellátja az Mötv. és

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI EGYETEM

A DUNAÚJVÁROSI EGYETEM A DUNAÚJVÁROSI EGYETEM GAZDASÁGI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Dunaújváros 2016 Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 40-2016/2017. (2016.10.25.) határozatával egységes szerkezetben a kancellár tájékoztatását elfogadta

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai 1.) Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztály 1.1. előkészíti, egyezteti, véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, elvégzi a testületi

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatósága gazdálkodással összefüggő feladataira Martonvásár,

Részletesebben

Előterjesztés. Jánoshalma Város Képviselő-testülete december 15-i ülésére

Előterjesztés. Jánoshalma Város Képviselő-testülete december 15-i ülésére Előterjesztés Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2016. december 15-i ülésére Az előterjesztés címe: Előterjesztés a munka és tűzvédelmi feladatok ellátásáról Az előterjesztést készítette: Kasziba Sándor

Részletesebben

A Pénzügyi Főosztály feladatai

A Pénzügyi Főosztály feladatai PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY A Pénzügyi Főosztály feladatai a) a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználását, és az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat, b)

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

SZEMÉLYÜGYI OSZTÁLY. Szervezeti egység neve: Személyi Osztály. Osztályvezető: Nagyné Berecz Györgyi. Cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29.

SZEMÉLYÜGYI OSZTÁLY. Szervezeti egység neve: Személyi Osztály. Osztályvezető: Nagyné Berecz Györgyi. Cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. Szervezeti egység neve: Személyi Osztály Osztályvezető: Nagyné Berecz Györgyi Cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. Telefon: 433 81 58 E-mail hivatal@kobanya.hu Honlap: 1 / 6 www.kobanya.hu Személyügyi

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság. 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai:

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság. 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai: A DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai: Szervezeti, személyzeti adatok I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Hatályos: 2010. január 1- től I. FEJEZET A gazdálkodás általános elvei 1. A gazdálkodás célja biztosítani, hogy a Budapes( Kézilabda Szövetség (továbbiakban:

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S 1 a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről amely létrejött egyrészről Zalalövő Város Polgármesteri Hivatala (8999. Zalalövő, Szabadság tér l.) mint önállóan működő és

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 132/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ /2014. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2015. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEM ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEM ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜGYRENDJE Miskolc 2016. 8.6. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜGYRENDJE Készült 8 példányban. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Főosztály általános feladatai tekintetében a) Kodifikációs feladatai tekintetében a hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabálymódosító javaslatokat

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére 1558-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 17/2012. számú utasítása. Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 17/2012. számú utasítása. Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 17/2012. számú utasítása Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Szerző és felelős: Belső adatvédelmi felelős. Aláírók: Minőségbiztosítási vezető.

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egységeinek

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

1. Elnöki Kabinet. 2) A koordinációs, szervezési feladatok tekintetében: - a Hatóság belső szabályzatainak elkészítése, azok felülvizsgálata.

1. Elnöki Kabinet. 2) A koordinációs, szervezési feladatok tekintetében: - a Hatóság belső szabályzatainak elkészítése, azok felülvizsgálata. 1. Elnöki Kabinet 12. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) Ügyviteli és Koordinációs Osztály (osztályvezető, ügykezelők) b) a titkársági ügyintéző, c) a gépkocsivezető. (2)

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben