Szervezeti és Működési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 [Hatályba lép: október 1.] 1

2 Tartalomjegyzék 1. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI Jogállás Alapítás A részvénytársaság legfőbb szerve Alapadatok A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEI A vízellátás és vízszolgáltatás keretében A szennyvízelvezetés és tisztítás (csatornázás) keretében Megbízás alapján üzemeltetett víziközművek keretében Az építőipari kivitelezés keretében A tárgyieszköz-fenntartás keretében Az alaptevékenységhez kapcsolódó termékek gyártása és szervizelése keretében A termelés és szolgáltatás fejlesztésének keretében A TÁRSASÁG SZERVEZETE Az igazgatóság tagja vezérigazgató A szervezeti egységek A vezérigazgató közvetlen irányításában dolgozó egységek Az Általános igazgató közvetlen irányításában dolgozó egységek A MŰKÖDÉS RENDSZERE, A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI A vezérigazgató Minőségbiztosítási vezető Adatvédelmi felelős Titkárság Bér- munkaügyi csoport Belső ellenőr Ügyvéd, jogi képviselő Biztonságtechnikai felelős Laboratórium Az általános igazgató Gazdasági osztály Számviteli csoport Pénzügyi csoport Kontroller Értékesítési osztály Díjszámlázási csoport Ügyfélszolgálati csoport Tartozáskezelő csoport Fenntartási osztály Gépészeti karbantartó csoport Villamos-, információ- és irányítástechnikai csoport Szállítási csoport Energetikus

3 Telephely gondnokság Anyaggazdálkodási csoport Szolgáltatási osztály Vízgazdálkodási csoport Technológiai csoport Fejlesztési csoport Üzemvezetőség (ek) ,5.1. Technológiai csoport Hálózat-karbantartó csoport A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETE Vezetői feladat- és hatáskörök Vezérigazgató Vezérigazgató-helyettesek Általános igazgató Gazdasági osztályvezető Titkárságvezető Osztályvezetők, üzemvezetők Laboratóriumvezető Csoportvezetők, üzemvezetők A munkavállalók általános feladatai A TÁJÉKOZTATÁS ÉS DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS FÓRUMAI A vezérigazgatói értekezlet Kibővített vezérigazgatói értekezlet Általános munkavállalói értekezlet A VEZETÉS ÉS MŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Utasítási jogkör Munkáltatói és vezetői jogkörök Kiadmányozási (aláírási) jog és képviselet Vezetők helyettesítése Ellenőrzés Információszolgáltatás A MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A munkavédelemmel és a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok A munkavállalói képviseleti és érdekvédelmi szervezetekkel való kapcsolat SZABÁLYOZÁSOK Vezérigazgatói Utasítás Vezérigazgatói Tájékoztató Egyéb utasítások Egyéb rendelkezések A sajtó tájékoztatása Panaszügyek intézése sz. melléklet A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. szervezeti felépítése sz. melléklet Vezetési elvek, szabályok sz. melléklet Aláírások rendje, képviseleti jog

4 4. sz. melléklet Szakmai Szabályzatok (SZASZ) sz. melléklet A munkaköri leírás kötelező tartalmi elemei sz. melléklet Munkakapcsolatok, a munkáltatói jogkör, ösztönzés

5 1. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI 1.1. Jogállás A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság a április 4-én, módosítással elfogadott Alapszabály (továbbiakban Alapszabály) 5.2. pontja szerinti önkormányzatok tulajdonában álló gazdasági társaság, a Hajdú-Bihar Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat jogutódja. A tulajdonosi jogkört az Alapszabály 11. pontja szerint a Közgyűlés gyakorolja. A társaság a részvényesek szükségleteinek kielégítésére irányuló, nyereség- és vagyonszerzési céllal működik és gazdálkodik az Alapszabályában meghatározott tevékenységek ellátása és biztosítása érdekében, amelyek kiemelten az alábbiak: víztermelés, -kezelés, -ellátás, szennyvízgyűjtés, -elvezetés, -elhelyezés és -tisztítás, valamint egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-elvezetés közüzemi tevékenység. A részvénytársaság önálló jogi személy, s mint ilyen tevékenységi körében vagy ahhoz kapcsolódóan jogokat és kötelezettségeket szerezhet, perben állhat, a rábízott vagyonnal (tárgyi eszközökkel stb.) gazdálkodhat, illetve gazdálkodni köteles, és vállalt kötelezettségeiért felelős a mindenkor érvényben lévő rendeletekben és egyéb jogszabályokban előírtak alkalmazásával. A törvényességi felügyeletet az évi CXLIV. törvény alapján a gazdasági társaság székhelye szerinti illetékes cégbíróság gyakorolja Alapítás A vállalatot a Hajdú-Bihar Megyei Tanács V.B január 20-án kelt, 27/1959. V.B. számú határozatával Hajdú-Bihar Megyei Kútfúró Vállalat névvel alapította, majd a 238/1963. V.B. határozattal a vállalat nevét Hajdú-Bihar Megyei Víz- és Csatornamű Vállalatra megváltoztatta. A Hajdú-Bihar megyei Víz- és Csatornamű Vállalat átalakulásával, annak általános jogutódjaként jött létre 71 települési önkormányzat alapításával, január 1. napján a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Részvénytársaság. A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság a cég bejegyzését Cg /13. jogerős számú végzéssel nyilvántartásba vette. Működési idő: az alapításkor 3 éves időtartamra alapított részvénytársaságot az április 28-án tartott közgyűlés határozatlan időtartamra módosította A részvénytársaság legfőbb szerve a közgyűlés, mely a részvényesek összességéből áll Alapadatok Megnevezése: Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Levélcím: 4001 Debrecen, Pf. 10 Táviratcím: 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Telefon: 52/ Telefax: 52/ A részvénytársaságot a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg /13. szám alatt a cégjegyzékbe bejegyezte. A részvénytársaság statisztikai számjele: A részvénytársaság adóigazgatási száma: Közösségi adószám: HU OEP törzsszám: A részvénytársaság számlaszáma: OTP Bank Nyrt, Vezetője: az Igazgatóság elnöke Főtevékenysége (TEÁOR 08) 3600 Víztermelés, - kezelés, - ellátás 2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEI A cég főtevékenységi körét TEÁOR 08 szám szerint az Alapszabály tartalmazza. 5

6 2.1. A vízellátás és vízszolgáltatás keretében a lakosság és a gazdálkodó szervezetek igényei alapján az ivóvíz kitermelése, kezelése és elosztása, a vízművek és kutak üzemkész állapotban tartása, a gépek, berendezések, vízbeszerző helyek, műtárgyak stb. folyamatos szinten tartása, állagmegóvása, az optimális működtetés feltételeinek megteremtése és fenntartása, az ivóvízminőség rendszeres ellenőrzése, az üzemzavarok elhárítása, a vízszolgáltatás elszámolása, a vízdíjak beszedése, a fogyasztói reklamációk kivizsgálása, ezek ügyintézése, a jogos panaszok okának megszüntetése A szennyvízelvezetés és tisztítás (csatornázás) keretében a közcsatornán érkező és szippantott szennyvíz kezelése természetes és mesterséges tisztítással, a szennyvíztisztító telepek technológiájának kialakítása, az optimális működésüket és a műtárgyak üzembiztos állapotát ellenőrző rendszeres mérések és vizsgálatok végrehajtása, az üzemzavarok elhárítása, a lakosság és a gazdálkodó szervezetek szennyvíz minőségének rendszeres vizsgálata, a szennyvízelvezető csatornahálózatok és műtárgyak állagmegóvását biztosító vizsgálatok és mérések elvégzése, az ipari szennyvizeknek a közcsatornába történő bebocsátása kapcsán a házi és ipari szennyvizek együttes kezelése a felmerülő igények figyelembevételével, a csatornadíjak elszámolása és beszedése, ideértve a csatornabírságokat is, a szennyvízelvezetéssel kapcsolatos esetleges reklamációk kivizsgálása, illetve ügyintézése, a jogos panaszok megszüntetése Megbízás alapján üzemeltetett víziközművek keretében Szerződés alapján üzemelésre átvett víziközművek folyamatos működtetésének biztosítása, kötelezettségének teljesítése, szolgáltatási díjak beszedése Az építőipari kivitelezés keretében a víztermeléssel és szolgáltatással kapcsolatos hálózatépítési és szerelési munkák elvégzése, bonyolítása (megrendelés esetén a vízbekötés elvégzése azokra az ingatlanokra terjed ki, mely előtt a részvénytársaság által üzemeltetett gerincvezeték található), új csatornabekötések elvégzése, a saját vagy egyéb forrásból finanszírozott saját és a megbízások, illetve megrendelések alapján végzendő építési, kivitelezési igények megvalósítása, az építési, szerelési, technológiai munkák felmérése és előkészítése (anyag, munkaeszköz, gép és munkaerő biztosítása, tervezése), a kivitelezési munkák végrehajtása, lezárása, árajánlatok, tervek kivitelezhetőség szempontjából való felülvizsgálata, 2.5. A tárgyieszköz-fenntartás keretében a tárgyieszköz-fenntartási, karbantartási feladatok meghatározása és megfelelő végrehajtása, a tárgyieszköz-fenntartási, karbantartási tervek készítése és ezek végrehajtása, a részvénytársaság működésébe tartozó víziközmű eszközök és szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges segédüzemek fenntartása, karbantartási és üzemeltetése Az alaptevékenységhez kapcsolódó termékek gyártása és szervizelése keretében a gyártáshoz, továbbá a gyártott termékhez (zagyszivattyú) kapcsolódó szervizelési, javítási igények, feldolgozása és nyilvántartása, a gyártás, szervizelés és javítás műszaki előkészítése, és az ehhez kapcsolódó tervek nyilvántartások rendszeres vezetése, a gyártás, szervizelés és javítás technikai feltételeinek (gép, anyag, eszköz, munkaerő) biztosítása, a technológiai kidolgozása, a hatósági (szabvány) előírások figyelembevételével, a gyártás szervizelés, javítás lebonyolítása és elszámolása, a gyártott termékek minőségi ellenőrzés utáni értékesítése A termelés és szolgáltatás fejlesztésének keretében az ivóvíz-szolgáltató közműrendszerek üzemeltetésénél meghatározott ivóvízminőség biztosítása, figyelembe véve az igények növekedését szükséges a termelés és szolgáltatás 6

7 gépeinek, berendezéseinek és elosztórendszerének folyamatos felújítása, cseréje, a technológiák fejlesztése, az új eljárások kidolgozása és bevezetése, a szennyvízszolgáltató közműrendszerek, szennyvízkezelő és elvezető üzemeltetésénél, telepeknél meghatározott szennyvízminőség biztosítása, a berendezések és műtárgyak üzemi hatásfokának állandó vizsgálata és az eredményektől függően új, illetve korszerűsített technológiák kidolgozása, bevezetése, a minőségi, biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírások betartása. 3. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 3.1. Az igazgatóság tagja vezérigazgató Jelen szerint a részvénytársaság általános vezetését az igazgatóság tagja vezérigazgató (továbbiakban vezérigazgató) látja el, aki jogait és kötelezettségeit a közgyűlés megbízásából gyakorolja. A vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a részvénytársaság működését, kialakítja gazdasági és egyéb kapcsolatait, képviseli a részvénytársaságot. A vezérigazgató a szervezeti egységek útján végzi tevékenységét. A vezérigazgatót az irányító és ellenőrző hatáskörének gyakorlásában elsősorban az általános igazgató és másodsorban a vezérigazgató irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetői segítik A szervezeti egységek A társaság önálló szervezeti egységei a gazdasági, értékesítési, fenntartási és szolgáltatási osztály, laboratórium, és a vezérigazgató irányítása alá tartozó egyéb működési feltételeket biztosító szervezeti egységek. A társaság nem önálló szervezeti egysége az üzemvezetőség. A vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység a titkárság, a, minőségbiztosítási vezető, az adatvédelmi felelős, a bér- munkaügyi csoport, biztonságtechnikai felelős, az ügyvéd jogiképviselő,, a belső ellenőr és a laboratórium. A szakmai szervezeti egységeken belül, a mindenkori feladatokhoz igazodó iroda, csoport és feladatorientált egyéb egységek szervezhetőek. A szervezeti egységek jogi személyiséggel nem rendelkeznek. A vezérigazgató által átruházott hatáskörben a szervezeti egységek vezetői közvetlen irányítást gyakorolnak az általuk vezetett szervezeti egység működése tekintetében. A szervezeti egységek feladatait, az ezek ellátásához szükséges munkaköri kötelezettségeket jelen szabályzat, a belső utasítások, az általános szakmai szabályok, továbbá a munkaszerződések és munkaköri leírások tartalmazzák. A társaság szervezeti felépítését az 1. sz. melléklet tartalmazza. A részvénytársaság szervezeti felépítése lineáris A vezérigazgató közvetlen irányításában dolgozó egységek Általános igazgató Labor minőségbiztosítási vezető Adatvédelmi felelős Titkárság Bér-, munkaügyi csoport Belső ellenőr Ügyvéd Biztonságtechnikai felelős Laboratórium Biológiai csoport Spektroszkópiás vizsgálati csoport Kromatográfiás csoport Analitikai csoport 7

8 Az Általános igazgató közvetlen irányításában dolgozó egységek Gazdasági osztály Pénzügyi csoport Számviteli csoport Kontroller Értékesítési osztály Díjszámlázási csoport Ügyfélszolgálati csoport Tartozáskezelő csoport Fenntartási osztály Gépészeti karbantartó csoport Villamos-, információ- és irányítástechnikai csoport Szállítási csoport Energetikus Telephely gondnokság Anyaggazdálkodási csoport Szolgáltatási Osztály Fejlesztési csoport Vízgazdálkodási csoport Technológiai csoport Üzemvezetőség (ek) Technológiai csoport(ok) Hálózat-karbantartó csoport(ok) 4. A MŰKÖDÉS RENDSZERE, A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI 4.1. A vezérigazgató A vezérigazgató felelős a részvénytársaság alap- és egyéb tevékenységeinek, a jóváhagyott üzleti terv szerinti gazdaságos végrehajtásáért, figyelembe véve az igazgatóság és közgyűlés által jóváhagyott üzlet- és árpolitikai, valamint gazdasági és műszaki fejlesztési irányelveket, az igazgatóság működési feltételeinek és rendjének biztosításáért, megfelelő tájékoztatásáért, valamint a közgyűlés és az igazgatóság által hozott határozatok végrehajtásáért, a hatályos törvényekben, rendeletekben foglaltak végrehajtásáért, a részvénytársaságra bízott önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatáért és megóvásáért, a részvénytársaságon belül a személyi tulajdon védelméért, illetve ezek ellenőrzésének megszervezéséért, a balesetvédelmi illetve biztonságtechnikai, katasztrófavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályzatok és előírások kiadatásáért és betartatásáért, illetve a funkcióknak megfelelő szervezetek kialakításáért és működésük ellenőrzéséért, a részvénytársaság anyagi eszközeinek és szellemi erőforrásainak hatékony kihasználásáért, gyarapításáért, a részvénytársaság folyamatos működéséhez szükséges utasítások kiadatásáért és végrehajtásuk ellenőrzéséért, a Kollektív Szerződés megkötéséért és betartásáért, az állammal szembeni fizetési kötelezettségek teljesítéséért, a részvénytársasági elszámolások, illetve a mérleg valódiságáért és az Igazgatóság elé terjesztésért, az ügyviteli eljárások fejlesztéséért (az általános igazgatóval és a gazdasági osztályvezetővel együtt), az eszközök működőképességének fenntartásáért, a műszaki, technológiai eljárások és szabályok megtartásáért és folyamatos fejlesztéséért (általános igazgatóval együtt), a munkavállalók munkafeltételeinek javításáért és szakmai képzettségük emeléséért. az akkreditált laboratórium minőségpolitikai nyilatkozatában foglaltak érvényesüléséért, és minőségügyi kérdésekben közvetlenül irányítja a laboratórium minőségügyi megbízottjának munkáját, 8

9 a társaság integrált minőség irányítási rendszerért, minőségpolitikai nyilatkozatában foglaltak érvényesüléséért, és minőségügyi kérdésekben közvetlenül irányítja a laboratórium minőségügyi megbízottjának munkáját, Irányítja és koordinálja a vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek, munkavállalók munkáját. A vezérigazgató döntési jogköre a vezérigazgató önállóan és személyi felelősséggel dönt a jogszabályok, az alapító okirat, az alapszabály és a hatósági utasítások keretei között figyelembe véve az SZMSZ-ben és egyéb belső utasításokban foglaltakat, valamint a szakszervezet, az üzemi tanács véleményét a részvénytársaság működésének legfontosabb kérdéseiben, kijelöli, illetve megbízza a részvénytársaság vezetőit, meghatározza számukra feladataikat az Igazgatóság által jóváhagyott SZMSZ szerint, megköti a részvénytársaság más gazdasági szervekkel való együttműködési, valamint a nagyobb jelentőségű (eseti vagy többéves legfeljebb 18 MFt értékű) szerződéseit, a 18 MFt feletti értékű szerződéseket a társaság közgyűlésének jóváhagyása mellett, kötheti meg, írhat alá, összhangban az igazgatóság által jóváhagyott SZMSZ-ben foglaltakkal, kiadja a részvénytársasági belső szabályzatokat, valamint ezek szükségszerű változtatásait. a társaság mindennapi biztonságos, szabályszerű működésével összefüggő feladatok ellátása érdekében a felmerülő feladat ellátásra munkakört, munkaköröket hozhat létre, a soron következő SZMSZ módosítási eljárás alkalmával végrehajtandó átvezetéssel Minőségbiztosítási vezető Társult munkakörben, felelős a laboratórium akkreditációs és a társaság integrált minőségirányítási rendszer fenntartási feladatokért: az akkreditálással kapcsolatos feladatok felméréséért, aktualizálásáért, a laboratórium minőségügyi rendszerének működéséért, fejlesztéséért. a minőségügyi kézikönyv elkészítéséért, aktualizálásáért, a minőségügyi- és minőségirányítási eljárások elkészítéséért, a társaság minőségbiztosítási rendszerének működéséért, fejlesztéséért Adatvédelmi felelős Feladatát a vezérigazgató közvetlen irányítása alatt végzi, társult munkakörben, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban leírtak figyelembevételével. Feladata a személyes adatok, valamint a közérdekű adatok védelme. Ennek érdekében közreműködik az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, felelős a törvény betartásáért, és ellenőrzi azt, kivizsgálja a beérkezett jelentéseket, vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást, gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról Titkárság A vezérigazgató, az általános igazgató mellett is ellátja a titkársági adminisztratív teendőket: átveszi és továbbítja a részvénytársaság hagyományos és elektronikus postáját, átveszi és továbbítja a vezérigazgatóhoz, valamint az általános igazgatóhoz, a gazdasági osztályhoz, az értékesítési osztályhoz, és a szolgáltatási osztályhoz érkező vagy általuk küldött jelentéseket és egyéb ügyiratokat, az illetékes vezetőkhöz továbbítja a telefaxokat, elektronikus küldeményeket, átveszi a telefonüzeneteket és vezeti a határidők nyilvántartását, ellátja a PR és reprezentációs feladatokat, előkészít társasági levelezéseket, bejövő-, kimenő dokumentumokat gondoskodik a bejövő és kimenő posta kezeléséről, iktatásáról, iratok selejtezéséről, illetve irattározásáról, valamint az ehhez szükséges szabályzatok elkészítéséről, karbantartásáról, betartásáról, igény szerint hivatali használatra bélyegzőket készíttet és végzi ennek kiadásával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, 9

10 biztosítja a szervezeti egységek szakirodalommal és folyóiratokkal való ellátását, gondoskodik az adminisztratív működés biztosításához szükséges irodaszer, nyomtatvány, irodai gépek és eszközökre vonatkozó igények felméréséről, szükség esetén azok kijavításáról, iratmásolási és sokszorosítási feladatokat végez Bér- munkaügyi csoport Feladata: a munkaügyi, humánpolitikai ügyek (felvétel, kilépés és munkaügyi-személyügyi nyilvántartás, munkaszerződések kezelése) vitele, statisztikai adatszolgáltatás, illetve összeállítás, igazolások kiállítása, a munkaviszonnyal kapcsolatos dokumentumok kezelése, kiállítása, kiadásra előkészítése, munkaidő-gazdálkodással kapcsolatos adminisztratív feladatok (munkaidő, pihenőidő, szabadság nyilvántartása), biztosítottak jogviszonyának be- és kijelentése, az igazolások kiadása, munkaügyi statisztikák, kimutatások készítése, orvosi alkalmassági beutalások előkészítése, védőruha, védőeszköz kiutalás, munkaruha kiutalás, kihordási idő általános nyilvántartása, védőoltásokkal kapcsolatos ügyintézés, bérszámfejtés, személyi jövedelemadózás ügyvitele, statisztikai és adatszolgáltatási feladatok ellátása mind a munkaviszonyban, mind egyéb jogviszonyban adott keresetek, díjak tekintetében, társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatok ellátása, szakterületen adóbevallás, KSH adatszolgáltatás teljesítése, képzések, továbbképzések nyilvántartása, elkészíti a tanulmányi szerződéseket, és nyilvántartja az ezekből származó kötelezettségeket, végzi a munkába járással, a kiküldetéssel, a dolgozók saját gépjármű hivatali célú használatával kapcsolatos költségtérítések általános adminisztrációját, előkészíti a társaság humánpolitikai (bér-, jövedelem- és foglalkoztatáspolitikai, nyugdíjazási, ösztönzési rendszerek, egyes pénzbeli és természetbeni juttatások, szociális ellátások) feladataival kapcsolatos elveket és végzi a jóváhagyott elvek, meghozott döntések végrehajtásához kapcsolódó egyes operatív feladatokat, közreműködik a társaság éves üzleti terve, jelentése, beszámolója készítésében, az ösztönzési rendszerek és egyes természetbeni juttatások és szociális ellátások szabályainak kialakításában, közreműködik a társaság humánerőforrás-gazdálkodásának tervezésében és elvégzi az ehhez szükséges egyeztetéseket, közreműködik a munkavégzés során alkalmazásra kerülő belső szabályzatok, utasítások kidolgozásában, ellátja a karriertervezéssel kapcsolatos feladatokat, előkészíti a vezetői utánpótlást, intézkedik a munkaviszonyból, vagy ezzel összefüggésben megkötött szerződésből eredő, munkavállalót terhelő tartozások (lakáskölcsön, tanulmányi szerződés, előleg stb.) behajtása iránt. társadalombiztosítási kifizetőhellyel kapcsolatos közigazgatási határozatok előkészítése, 4.6. Belső ellenőr A társaságot érintő belső ellenőrzési tevékenységet a vezérigazgató közvetlen irányítása alatt álló belső ellenőr végzi. A belső ellenőrzési tevékenység a társaság egésze illetve, az egyes szervezeti egységek működése terén független és tárgyilagos ellenőrzési és tanácsadó tevékenység, amely segíti a társaság céljainak eredményes elérését, javítja a kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárások hatékonyságát. Feladata: elkészíteni a részvénytársaság belső ellenőrzési feladattervét, vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét, vizsgálni a rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát, 10

11 vizsgálni és értékelni a belső szabályzatokban foglalt szabályozás betartását és a belső szabályok jogszabályoknak való megfelelését, a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése, valamint a szabálytalanságok megelőzése érdekében, nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket, szükség esetén javaslatot tenni az illetékes vezetők felé kártérítési eljárás lefolytatására, a belső ellenőrzési feladatterv és az ezen felül kapott eseti írásbeli vagy szóbeli célvizsgálati megbízatások alapján végzi a részvénytársaság valamennyi (gazdasági, műszaki) területén a belső ellenőrzést, és javaslatokat tesz a felfedezett hibák és hiányosságok kiküszöbölésére, elkészíteni, illetve koordinálni és az illetékes területeknek kitöltésre továbbadni a részvénytársaság statisztikai jelentéseit Ügyvéd, jogi képviselő A társaság jogi feladatait a vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó ügyvéd látja el. Feladatai: elősegíteni a társaság működésének eredményességét, közreműködés a törvényesség érvényre juttatásában, segítségnyújtás a jogok érvényesítéséhez, valamint a kötelezettségek teljesítéséhez, közreműködés a társaság szerződéseinek, illetve a társaság jogaira és kötelezettségeire kiható egyéb megállapodások előkészítésében, megkötésében, a szerződésekből származó, és az egyéb igények érvényesítésében, jogi állásfoglalás, felvilágosítás, ellenjegyzés, részvétel a gazdasági és egyéb döntések, intézkedések jogi szempontból történő előkészítésében és végrehajtásában, kezelni az vezérigazgatói utasítások, körlevelek, szakmai szabályzatok köteles példányát, általános jogi képviseletet biztosítani, a társaság által indított, illetve a társaság ellen indított peres vagy nem peres eljárások jogi képviseletének ellátása, az esetlegesen bevonásra kerülő ügyvéd, jogi képviselő mellett, beadványok, okiratok előkészítése, belső szabályzatok, utasítások elkészítésében való közreműködés, előkészítés, ezek nyilvántartása, a közbeszerzések előkészítése, lebonyolítása, általános jogi tanácsadás és tájékoztatás, figyelemfelhívás az ügykörében tudomására jutott jogsértésekre, azok megszüntetése érdekében javaslattétel, a társaságnál működő Igazgatóság, Felügyelőbizottság tevékenységéhez kapcsolódó titkársági előkészítő feladatok ellátása Biztonságtechnikai felelős A társaság biztonságtechnikai és munkabiztonsági feladatait a vezérigazgató közvetlen irányítása alatt látja el. A biztonságtechnikai felelős elsődleges feladata a társaság egésze illetve, az egyes szervezeti egységek működése terén független és tárgyilagos ellenőrzési és tanácsadó tevékenység végzése, amely segíti a társaság céljainak eredményes elérését, javítja a kockázatkezelési, munkabiztonsági és irányítási eljárások hatékonyságát. Feladatai: a tűzvédelmi utasításnak megfelelően látja el a tűzvédelmi feladatokat, ennek keretében - gondoskodik az esetleges tűzesetek kivizsgálásáról, - szakmai oktatásokat tart, - biztosítja a tűzvédelmi hatóság ellenőrzésére történő felkészülést. maradéktalanul érvényt szerez a tűzvédelmi utasítások betartásának, naprakész nyilvántartást vezet a tűzoltó készülékekről, vizsgálatukat elvégzi, és javaslatot tesz azok selejtezésére, az új, belépő dolgozók tűzvédelmi oktatását elvégzi, kidolgozza és folyamatosan karbantartja (vagyis új technológiák bevezetése esetén kiegészíti) a részvénytársaság munkavédelmi szabályzatát, 11

12 a részvénytársaság egész területén ellenőrzi a gyakorlati munkavédelmi oktatások lebonyolítását, a védőruhák és védőfelszerelések meglétét, karbantartását és előírásszerű használatát, az újonnan felvételre kerülő dolgozók munkavédelmi oktatását elvégzi, elvégezteti a mentőövek, tartóbakok teherpróbáját, javaslatot tesz az emelő-berendezéseken észlelt hiányosságok megszüntetésére, megszervezi a munkavédelmi szemlék lebonyolítását, gondoskodik az illetékes vezetőkkel együttműködve a felfedett hiányosságok megszüntetéséről. Szükség esetén javaslatot tesz a felelősök elleni felelősségre vonási eljárás lefolytatására, kivizsgálja a munkabaleseteket és vezeti a jegyzőkönyveket, nyilvántartja és ellenőrzi az ezekkel kapcsolatos intézkedések végrehajtását, elkészíti a munkavédelmi statisztikai jelentéseket, szükség esetén írásban tesz jelentést a általános igazgatónak a munkavédelmi intézkedések végrehajtásáról, beleértve egyes gépek, berendezések stb. leállításának javaslatát is, balesetveszély esetén az egyes gépek stb. ideiglenes leállítására intézkedik, erről az illetékes közvetlen munkahelyi vezetőt, a általános igazgatót és a vezérigazgatót tájékoztatja, részvénytársaság zajvédelmi feladatairól tájékoztatja a környezetvédelmi felelőst, az érintésvédelmi és villámvédelmi berendezések előírás szerinti felülvizsgálatát elvégezteti, intézkedik a feltárt hiányosságok kijavítására, ellátja a rendészeti és vagyonvédelmi feladatok irányítását, gondoskodik a katasztrófavédelemhez szükséges felszerelések beszerzéséről, szakszerű tárolásának ellenőrzéséről. Elkészít és karbantart minden olyan katasztrófavédelemmel kapcsolatos tervet, nyilvántartást, melyet a jogszabályok előírnak, illetve az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság elrendel, irányítja a társaság számára kötelező polgári védelmi tevékenységet Laboratórium A társaság által termelt, illetve szolgáltatott ivóvizet, az elvezetett szennyvizet kémiai, biológiai, bakteriológiai és gáztartalom szempontjából folyamatosan a laboratórium ellenőrzi. Ennek során a vízminőség vizsgálatokat ütemezik, erről az üzemvezetőséget tájékozatják, és velük koordinatív kapcsolatot tartanak, a vizsgálati eredményeket szabványok, előírások alapján értékelik, és ezekről, valamit a szükséges technológiai módosító javaslatokról a vezérigazgatót, általános igazgatót és a szolgáltatási osztályt tájékoztatják, igény szerint bekapcsolódnak fejlesztési feladatok megoldásába, társosztályok részére kísérleteket, vizsgálatokat végeznek, műszerállományuk fejlesztésével kapcsolatos beruházásokat jóváhagyás után előkészítik, installálását végzik, illetve felügyelik, nyilvántartják és kezelik a labor anyagait tartalmazó méreg- és vegyszerraktárakat, tárgyi eszköz állományuk változásáról, illetve állapotáról a logisztikai osztályt tájékoztatják, intézik a külső karbantartásokkal kapcsolatos szerződések megkötését, egyedi javítási megrendelések lebonyolítását, külső megrendelésre végzett vizsgálatokkal kapcsolatos szerződéseket a vezérigazgató jóváhagyásával megkötik, a vizsgálatokat elvégzik, a számlát előkészítik, s utóbbit a Pénzügyi és számviteli osztálynak kiadmányozásra átadják, a környezetvédelmi munkákban a környezetvédelmi felelős irányítása mellett a vízminőségvédelmi vizsgálatokat, nyilvántartásokat elvégzik. A laboratórium tevékenységét a Nemzeti Akkreditáló Testület által akkreditált formában végzi. Az akkreditálással kapcsolatos feladatok teljesítéséért a Labor minőségügyi megbízott a felelős, aki minőségügyi kérdésekben közvetlenül a vezérigazgató irányítása alá tartozik. Szakmai feladatait - Biológiai csoport - Spektroszkópiás vizsgálati csoport - Kromatográfiás csoport - Analitikai csoport-tagozódás keretében látja el. 12

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport

Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport Folyamat Száma Neve Száma Neve 1 Piacok és vevők megértése 1 A szolgáltatásokkal való elégedettség mérése 2 A

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Pénzügyi Főosztály feladatai

A Pénzügyi Főosztály feladatai PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY A Pénzügyi Főosztály feladatai a) a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználását, és az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat, b)

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ /2014. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2015. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai

FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai Vezérigazgató A Vezérigazgató feladat- és hatáskörével kapcsolatos alapvető rendelkezéseket a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

PANNONENERGIA-SERVICE KFT. bemutatkozó anyag és szervezeti felépítés

PANNONENERGIA-SERVICE KFT. bemutatkozó anyag és szervezeti felépítés PANNONENERGIA-SERVICE KFT. bemutatkozó anyag és szervezeti felépítés 2014. november 21. 95 Tartalomjegyzék Címlap Tartalomjegyzék 1. Társaság főbb jellemző adatai 2. Társaság tevékenységei 3. Társaság

Részletesebben

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Hatályos: 2010. január 1- től I. FEJEZET A gazdálkodás általános elvei 1. A gazdálkodás célja biztosítani, hogy a Budapes( Kézilabda Szövetség (továbbiakban:

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető,

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető, BELSŐ SZABÁLYZATOK A tevékenységhez tartozó feladatkörök részletezése: Ügyvezető: Menedzser asszisztens: felel a belső szabályzatok, továbbá a Kft. működését segítő egyéb szabályzatok, rendelkezések elkészítéséért,

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA Amely létrejött, egyrészről Név:.... Adószám:. Székhely:.... Levelezési cím:. Képviselő:. Telefonszám:.... E-mail cím:. mint Megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

A Honvéd Sportrepülő Egyesület

A Honvéd Sportrepülő Egyesület A Honvéd Sportrepülő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005. I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása A Honvéd Sportrepülő Egyesület (továbbiakban: Sportegyesület) a sportról szóló

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Hatályos: 2001. április Budapest 2001. április Magyar Floorball Szakszövetség Gazdálkodási,

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE 3571 ALSÓZSOLCA, BOCSKAI ÚT 36. SZ. Postafiók:12/1 Telefon: +36 46 520 030 Fax: +36 46 520 031 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 TARTALOM

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A GAZDASÁGI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 30/2015. (VI. 1.) számú határozatával. 2015. június 1. 1. Általános rendelkezések A Magyar Képzőművészeti Egyetem (a továbbiakban:

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2007. Pécs Városrészek Viziközműveit Fejlesztő Viziközmű Társulat példánya 2 TARTALOMJEGYZÉK A PÉCS VÁROSRÉSZEK VIZIKÖZMŰVEIT FEJLESZTŐ VIZIKÖZMŰ TÁRSULAT SZERVEZETETI

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Titkárság A titkárság feladata a polgármester és a jegyző mellett az adminisztratív,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 1. SOPRON 2015 1. Általános rendelkezések (1) Az Egyetemi Tanulmányi Központ a Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BESSENYEI HOTEL ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2011. március 22.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BESSENYEI HOTEL ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2011. március 22. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BESSENYEI HOTEL ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. A Bessenyei Hotel Ügyrendjét (a továbbiakban: Ügyrend) a Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a szálláshely-szolgáltatási

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Dr. Bőcz Sándor a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal kabinetfőnöke Budapest, 2012. november 15. A KEHI JOGÁLLÁSÁT, TEVÉKENYSÉGÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály Ügyrendjének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala

Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály Ügyrendjének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala és Humánpolitikai Osztály jének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala kötelezettségvállalás 1 Munkaerő felvétele 2 Megbízási szerződés 3 Szolgáltatások megrendelése 4 Anyag

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: - Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 158/2010. (VIII. 03) számú határozatával,

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet Ügyfélkód/Mérőhelykód LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓVAL KÖTÖTT VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely - egyrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti

Részletesebben

A REVIP HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A REVIP HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REVIP Hajléktalanok Átmeneti Szállója 1181 Budapest, Reviczky Gyula u. 72. Telefon: 294-74-15 A REVIP HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta az intézmény fenntartója

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2363-06 Jogi-, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatok

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2363-06 Jogi-, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatok 1. feladat Barátja megkéri, adjon segítséget egyéni vállalkozása beindításához. Tájékoztassa barátját az egyéni vállalkozás beindításával kapcsolatos tudnivalókról! - az egyéni vállalkozásokra vonatkozó

Részletesebben

Biztosítók belső ellenőrzése

Biztosítók belső ellenőrzése Biztosítók belső ellenőrzése dr. Juhász Istvánné ügyvezető igazgató dátum 1. A Biztosítási és Pénztári Felügyeleti Igazgatóság tevékenységének elvei A pénztári és biztosítási szektor zavartalan működésének

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás Marcali Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete önállóan működő költségvetési szerv közötti munkamegosztás

Részletesebben

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság. 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai:

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság. 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai: A DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai: Szervezeti, személyzeti adatok I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Érvényes: 200x.. -től

Érvényes: 200x.. -től Iktatási adatok. Info-Lánc Bt (Vállalkozó) P0x-0x/2003 Cégnév (Megrendelő) V á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s Érvényes: 200x.. -től lokális számítógép hálózattal támogatott ügyviteli

Részletesebben

Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata

Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 1.sz. Melléklet Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2012. (II.02.) számú

Részletesebben

Ügyfeleink elvárásainak megfelelően rugalmasan vállaljuk könyveléssel, bérszámfejtésekkel kapcsolatos teendők elvégzését

Ügyfeleink elvárásainak megfelelően rugalmasan vállaljuk könyveléssel, bérszámfejtésekkel kapcsolatos teendők elvégzését Ügyfeleink elvárásainak megfelelően rugalmasan vállaljuk könyveléssel, bérszámfejtésekkel kapcsolatos teendők elvégzését "Kielégítõ, ha azt mondom, hogy ez egy könyvelõiroda és megkeressük önnek a legmegfelelõbb

Részletesebben

SZÁMVITELI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS KONTROLLING OSZTÁLY ÜGYRENDJE

SZÁMVITELI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS KONTROLLING OSZTÁLY ÜGYRENDJE Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u 3. SZÁMVITELI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS KONTROLLING OSZTÁLY ÜGYRENDJE Hatályos: 2014. április 1. Az ügyrend célja A Számviteli, Költségvetési

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 8. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL BUDAPEST,

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2014. 1.1.18. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 522 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Energetikus

Részletesebben

BISZ Központi Hitelinformációs. Zártkörűen Működő. Részvénytársaság

BISZ Központi Hitelinformációs. Zártkörűen Működő. Részvénytársaság BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság KÖZZÉTÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Készítette: BISZ Zrt. Hatályos: 2015. május 1. Dokumentum verzió: v3 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 3 2 A Társaság...

Részletesebben

1, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

1, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 1, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet Egyik fő feladatunk továbbra is az Integrálthoz tartozó önállóan működő intézmények gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatainak teljes körű ellátása. Feladataink

Részletesebben

ARKCONSULTING KFT. Tájékoztató NAGYKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK számára

ARKCONSULTING KFT. Tájékoztató NAGYKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK számára ARKCONSULTING KFT. Tájékoztató NAGYKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK számára Sz KOCKÁZAT BIZTONSÁG SZAKÉRTELEM BEVEZETŐ Egy jól működő vállalkozás elengedhetetlen alappillére az átlátható, hatékony, és mérhető

Részletesebben

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 J a v a s l a t a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában című projekt megvalósításához kapcsolódó társberuházói megállapodás módosítására Előterjesztő:

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig)

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) Panaszkezelési szabályzat (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) 1 Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Panaszkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési

Részletesebben

(Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére)

(Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére) Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére 9. napirendi pont Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015. évi belsőellenőrzési tervének előkészítésére Előterjesztő: Kósa

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2014. február 17. 1 Tartalom I. A Szabályzat célja... 4 II. A Gazdasági Főigazgatóság jogállása, feladatköre,

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. ) KT. számú HATÁROZAT

HATÁROZATI JAVASLAT. ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata HATÁROZATI JAVASLAT./2014.( ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő

Részletesebben

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szervezeti egységeinek feladatai

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szervezeti egységeinek feladatai Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szervezeti egységeinek feladatai 2012 Tartalom Fejlesztési Igazgatóság alá tartozó szervezeti egységek feladatai... 3 Gazdasági és üzemeltetési Igazgatóság

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. február 11.)

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. február 11.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (II. 10.) rendelete az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek részére céljelleggel - nem

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy rögzítse az intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187.

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187. SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat A SVEA Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: SVEA Finance Zrt. vagy Társaság; székhely: céget nyilvántartó

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetési

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0061-06/2 Az ügyviteli rend, a levelezés, a pénzforgalom, a számlázás és az okmánykezelés előírásai.

Részletesebben

42 NKA HÍRLEVÉL NKA IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA

42 NKA HÍRLEVÉL NKA IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA 42 NKA HÍRLEVÉL NKA IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK ELSÕ RÉSZ 44 Általános rendelkezések 44 1. A szervezet elnevezése, székhelye és egyéb adatai 44 2. A szervezet jogállása

Részletesebben