ARCHÍVUM. GALÉRIA Orosz István választási plakátja, Rendszerváltó TÖRTÉNELMI SZEML E. A tartalomból: Tüntetés. a lengyelek mellett a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ARCHÍVUM. GALÉRIA Orosz István választási plakátja, 1990. Rendszerváltó TÖRTÉNELMI SZEML E. A tartalomból: Tüntetés. a lengyelek mellett a"

Átírás

1 Rendszerváltó TÖRTÉNELMI SZEML E ARCHÍVUM A tartalomból: GALÉRIA Orosz István választási plakátja, 1990 RENDSZERVÁTÓ A R C H Í V U M / 1 Tüntetés a lengyelek mellett a Bem-szobornál Bibó Emlékkönyv A Bethlen Gábor Alapítvány történetébõl A Magyar Figyelõrõl Képek a lakiteleki találkozóról Csoóri Sándor, Krassó György, Nagy Gáspár versei A kegyetlen és hazug lét önmaga gerjeszti az elme lázadását. A lecsöndesített Magyarországon ismét terjed az eszmék és értesülések cseréje. A zsibbadt tagokban meg indul a vérkeringés. Szinte napra kaptuk meg a lengyel ellenállás híreit akkor is, amikor a nyugati hírforrások el akadtak. És immár kiléptek a hallgatásból előbb felvidéki, majd erdélyi testvéreink is. A hivatalosan betömött száj, a mély hallgatás ellenére a szlovákiai és romániai magyar ság súlyos helyzetéről csak az nem szerez tudomást, aki nem akar. (Kelemen András, Nemzetőr, április) szeptember I. évfolyam 1. sz.

2 ÉLÕ ARCHÍVUM Élõ Archívum A hatvanas évek végén néhány hónapig könyvtári segédmunkás voltam, és a Széchenyi Könyvtár rákospalotai raktárában Szíj Rezsőtől tanultam meg a kis nyomtatványok tiszteletét, becsületét. A korabeli plakátok, röplapok, meghívók, de még a gyászjelentések is korhangulatot idéztek, egy egy történelmi esemény hát terét villantották föl, lényeges vagy apró mozzanatokat értelmeztek. Szíj Rezső arra is megtanított, hogy felesleges nyomtatvány nincs, egyszer minden szöveges vagy képes papírlap dokumentummá válik, segíthet eligazodni a távolabbi múlt hétköz napjaiban. A hatvanas évek végétől tehát tudatosan gyűjtöttem össze azt az anyagot, amelyet a lakiteleki Népfőiskolának adományoztam. Ez a bőséges és sokrétű irattár, a lakiteleki találkozók, a szamizdatos irodalom és az MDF történetének első éveit rész letesen dokumentáló anyag lett az alapja annak a naponta gyarapodó gyűjteménynek, amely immár ezernél több irattári dobozban, 800 hangkazettán és több mint 300 videokazettán őrzi az elmúlt negyedszázad ellenzéki megnyilvánulá sait és a rendszerváltó történéseket. Mindezt jól kiegészíti az egyre bővülő emigrá ciós gyűjteményünk, amelynek alapját a Emigráció a Hazáért, 1945 től napjainkig című kiállítás anyaga jelenti. Ezt Szörényi Éva és Tollas Tibor adományozta a Népfő iskolának. A lakiteleki találkozó 15. évfordulóját barátaimmal együtt azzal köszöntöm, hogy olyan históriai folyóiratot indítunk útjára, amely a rendszerváltoztató évek doku mentációs anyagából közöl szemelvényeket, s a gyakoribb megjelenéssel publiká ciós teret kíván biztosítani emlékiratoknak, emlékezéseknek, a korszakot kutató, elemző történészeknek. Ahogy a múltat nem lehet eltörölni, úgy lezárni sem. A közelmúlt élő, eleven archívumából ma is érvényes, időtálló gondolatok, meg nem valósított, befejezetlen nemzetpolitikai törekvések élnek bennünk tovább. Ez a folyóirat, a Rendszerváltó Archívum legyen a jelenvalóságra ható szellemi műhely! A jövő így is elkezdődhet. Lezsák Sándor Lakitelek, szeptember 23.

3 2 rendszerváltó ARCHÍVUM I. évfolyam 1. szám Nagy Gáspár: Öröknyár: elmúltam 9 éves a sír a sír a test a test a csont a csont NIncs sehol NIncs sehol NIncs sehol a gyilkosok a gyilkosok se ITT se OTT (p.s.) egyszer majd el kell temetni és nekünk nem szabad feledni a gyilkosokat néven nevezni Új Forrás (Tatabánya), október

4 TÖRTÉNELMI SZÖVEGGYÛJTEMÉNY 3 TÖRTÉNELMI SZÖVEGGYÛJTEMÉNY SZEMELVÉNYEK A FÜGGETLEN FÓRUM CÍMŰ KÖNYVBŐL. MEGJELENT MÜNCHENBEN, 1985 BEN Szerkesztőbizottsága: Hajnal László Gábor, Juhász László, Tollas Tibor és Zsille Zsoltán. A könyv borítólapját Kovács Kálmán (Bécs) tervezte

5 4 rendszerváltó ARCHÍVUM I. évfolyam 1. szám FÜGGETLEN FÓRUM K ÉZIRATOS TILTOTT MAGYAR IRODALOM A K ÁRPÁT MEDENCÉBEN ELÕSZÓ 1956 óta felnőtt Magyarországon egy új nemzedék, amely már nem ismeri apái fé lelmét, megveti a hazugságot, a képmutatást, nincsenek előítéletei és szenvedélye sen keresi az igazságot. Ez a generáció immár folyamatosan és rendszeresen megfo galmazza véleményét, kialakítva magatartásának a legalitáson belüli és azon kívüli firmáit: az aktív rezisztenciát. A hallgatólagos kiegyezés a hatalom és az értelmiség egyes csoportjai között a 70 es években fokozatosan megszűnt. Ebben a kiegyezésben, melyet a rendszer a 60 as évek kezdetén kötött az együttműködésre hajlamos értelmiséggel miután legjobbjait börtönbe záratta, kivégeztette, vagy emigrációba kényszerítette, az új nemzedék nem vett részt. Ezért kutatta fel azokat az elődöket és kortársakat, akik példát mutattak a szabadság eszményekhez kötődő hűségről, akik csalódtak a gaz dasági reform próbálkozások és szociális ígérgetések között ingadozó politikában. Ez a nemzedék a prágai tavasz eltiprásának tanulságából, az elnémíthatatlan lengyel ellenállási mozgalmak üzenetéből azt a következtetést vonta le, hogy a történelmet, elsősorban a közelmúlt históriáját meg kell ismernie. A József Attila Kör 1979 es lakiteleki találkozóján több mint száz fiatal író a ma gyarság túlélésének problémáit tárgyalta. Megállapították, hogy a gazdasági refor mokat nem követik a szükségszerű politikai reformok. Veszélyesnek ítélték a népes ség tragikus fogyását, a nemzeti és történelmi tudat tervszerű elsorvasztását és fel háborítónak a többmilliós magyar kisebbség jogfosztottságát. A konferencián részt vevő Illyés Gyula így jellemezte ezt a korosztályt: A szellemi élet olyan, mint a karszt patak. El tud tűnni néha nemzedékekre. Tankönyv mondja, hogy a magyar irodalom nak is voltak korszakai ilyenek. Jellegtelenek, nemzetietlenek, de mégiscsak ad dig, amíg váratlanul, majdnem megfrissülve nem bugyogott elő a folyamat, mintha a föld alatt még új savakat, új erőt is tudott volna magába gyűjteni, jeltelenné semmi sítve történelmileg azt a korosztályt, amely alatt a mélyben járt. E búvópatak nemzedék től függetlenül, főleg Budapesten és a nagyobb városok

6 TÖRTÉNELMI SZÖVEGGYÛJTEMÉNY 5 ban, olvasókörök, szemináriumi csoportok keretében jelentkezett a második kultú ra egyik fontos intézménye a repülő egyetem (lakásokban spontán összehívott tár saságok). Itt számbavették és kiértékelték a magyar demokrácia külső és belső emigrációban élő íróinak műveit. A gondolatok megfogalmazására és terjesztésére a cenzúrát megkerülve, a 70 es évek második felére független kiadványok egész sorát gyűjtötték össze és adták ki. Ezzel megteremtették a független folyóirat kiadók, ter jesztők intézményeinek országos hálózatát: a második nyilvánosság ot. Előbb írógéppel másolt, később sokszorosított röplapok, folyóiratok jelentek meg, melyek olyan eseményekről adtak hírt, mint a Szegényeket Támogató Alap kezdeményezései; a létminimum alatt élő magyarok, az internált lengyelek gyerme kei, a bebörtönzött cseh polgárjogi harcosok megsegítése; vagy az elmúlt évek nem hivatalos márciusi tüntetései stb. E független kiadványok közül időrendben kell megemlítenünk a Profilt, a Magyar Figyelőt, a Kelet európai Figyelőt, a Beszélőt, a forradalom 25. évfordulójára kiadott Bibó Emlékkönyvet, a Feketében című irodalmi antológiát, a Hírmondót, a Kisúgót, Szférát, Duna Kört. Független könyvkiadók is lé tesültek, így az AB, a Magyar Október (M.O.), az ABC és az Alulnézet, melyek egész sor könyvet adtak ki, köztük Nyugaton megjelentenek is. A 70 es évek fiataljai először csak a népi kultúra tanulmányozására utaztak Erdély be, vagy a Felvidékre. Ott váratlanul találkoztak az elnyomott kisebbség panaszaival. Mindenről azonban csak a cenzúra megkerülésével lehetett hírt adni. Leleplező írá saikat követően megszületett a kisebbségi magyarság földalatti (szamizdat) irodalma, mely Magyarországon kívül Nyugatra is eljutott. A szerzők és kiadók, a jogtalanságok tanúi és szenvedői, a Kárpát medence magyar valóságának megszólaltatói a legnehe zebb körülmények között is vállalták a dörömbölést, az elhallgatott igazság kimon dását, annak minden következményével. Így jelent meg Erdélyben az Ellenpontok nyolc száma és az Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései, hasonlóképpen a Felvi déken terjesztett Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának Jelentése, a kárpátaljai fi atal írók memoranduma és a vajdasági magyarság helyzetét elemző írások. A kéziratos irodalom művelői e független kiadványokkal kapcsolták egybe a máskéntgondolkodók valamennyi csoportját: a reformistákat, a nem hivatalos béke mozgalom vallásos és szabadgondolkodó híveit, a lelki megújulást kereső báziskö zösségeket, a független írói és művészi mozgalmakat, a valóságot kutató történésze ket, természetvédőket, a márciusi és októberi eszmék bátor és nyílt megvallóit; a mérsékelt társadalomkritikusoktól a nyílt szembenállást is vállaló demokratikus el lenzékig. Mindez meggyőzhette a kétkedőket, hogy a hivatalos sajtón és könyvkiadá son kívül létezik egy nemzeti és európai értékeinket őrző szabad szellemiség is. E szellemiség különböző dokumentumait igyekeztünk itt Nyugaton összegyűjteni és Független Fórum címmel az utókor számára is megörökíteni. A kötetet, melyet kezében tart az olvasó, a szokástól eltérően nem egyetlen kiadó jegyzi. A kéziratos irodalom művelőivel itt Nyugaton is közösséget vállaló, különbö ző társadalmi rétegekhez és korosztályokhoz tartozó személyek és szervezetek, egy házi és világi intézmények fogtak össze társkiadóként, hogy előteremtsék a könyv megjelenéséhez szükséges független anyagi alapot. Ezzel is szolidaritásukat nyilvá nították ki az otthoni és az egyre szorongatottabb helyzetben élő kisebbségi magya

7 6 rendszerváltó ARCHÍVUM I. évfolyam 1. szám rok sorsa iránt. Olyan új szellemi és lelki közösség alakult ki országhatárokon és földrészeken keresztül, amelyre eddig az utóbbi évtizedekben nem volt példa. A válogatásnál az a szempont vezetett bennünket: minél több írással bemutatni a máskéntgondolkodók valamennyi csoportját. Írók ugyanúgy szerepelnek a szerzők között, mint szociológusok, közgazdászok, tudományos kutatók, egyházi személyek, vagy egyszerű polgárok. A cikkek kiválasztásánál pedig arra törekedtünk, hogy az időrendben és témakörök szerint bemutatott szemelvények híven tükrözzék a prob lémák sokrétűségét. Ezt a célt a szűk keretek között csak úgy tudtuk elérni, hogy a többezer oldalas anyagból a legjellemzőbb írásokat, dokumentumokat emeltük ki és a hosszabb tanulmányokat lerövidítettük. Az írásokat nem kommentáljuk, csak továbbadjuk. Kötetben való kiadásuk jelen tősége többirányú: a korlátozott példányban terjesztett, sokszor a másolások miatt nehezen olvasható szamizdatírások egészéről először kap képet a hazai, a kisebbsé gi és a Nyugaton élő magyarság. Ugyanakkor idekint módunkban áll a kötet jelentő sebb írásait idegen nyelvekre fordítani, hogy így a szomszéd népek hasonló mozgal maival a szóértést elősegítsük, és a nyugati világot a Kárpát medence magyarságá nak időszerű problémáival megismertessük. Sütő Andrással együtt hiszünk nemcsak az anyag, hanem a szellem megmaradá sának törvényében is. Biztosak vagyunk abban, hogy az itt megnyilatkozó szellem nem múlik el nyomtalanul. Útravalóul kapják az utánunk jövők, hogy azzal a hűség gel őrizzék és adják tovább, mint amilyen hűséggel a kötet alkotói a szabadság szel lemének e dokumentumait összegyűjtötték és közreadták. Szerkesztőbizottság

8 TÖRTÉNELMI SZÖVEGGYÛJTEMÉNY 7 Társkiadó egyesületek Amerikai Magyar Erdélyi Szövetség (New York); Amerikai Magyar Klub (Danbury); Amerikai Magyar Kulturális Egyesület (Houston); Amerikai Magyar Polgári Liga (Gerfield); Amerikai Magyar Országos Szövetség (Cleveland); A Reformáció Magyar Egyháza (Miami); Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség (Melbourne); Ausztráliai Magyar Szövetség (Sydney); Északi Magyar Archívum (Stockholm); Bibó Press (Bécs); Bibliai Gyülekezet (Los Angeles); Boston környéki Magyar Mérnökök Baráti Köre; Brazil Magyar Kultúregyesület (Sao Paulo); Canberrai Magyar Egyesület, Committee for Human Rights in Rumania CHRR (New York); Csehszlovákiai Ma gyar Nemzeti Bizottság (San Francisco); Dél Afrikai Magyar Egyesület (Johannes burg); Egyesült Magyar Alap (Cleveland); Egyesült Magyar Ház (Los Angeles); Első Magyar Református és Evangélikus Egyház (Los Angeles); Európa Klub (Bécs); Európai Szabad Magyar Kongresszus (München); Genfi Magyar Klub; Göteborgi Magyar Egyesület; Herp Nyomda és Kiadóvállalat (München); Hungária Magyar Egyesület (Buenos Aires); Hungarian Human Rights Foundation HHRF (New York); Kanadai Magyar Szövetség (Toronto); Kert Ország (Los Angeles); Körösi Csoma Sándor Center (Tokió); Liègei Magyar Egység; Magyar Cserkészek Baráti Köre (Cleveland); Magyar Egyesület (Boston); Magyar Élet (Sydney Melbourne); Magyar Főiskolások és Akadémikusok Klubja (Grác); Magyar Harcosok Bajtársi Közössége (Calgary); Magyar Ház (Brüsszel); Magyar Ház (Caracas); Magyar Kultúr Kör (Koppenhága); Magyar Kultúr Kör (Edmonton); Magyar Kultúr Központ (San Francisco); Magyar Szabadságharcos Világszövetség (Calgary); Magyar Társaság (Cleveland); MHBK Kanadai Főcsoportja (Montreal); MHBK és Szabadságharcos Szövetség (Edmonton); Mindszenty Kollégium Magyar Ifjúsági Otthon (Innsbruck); Mindszenty Magyar Ház (London); Monterey i Magyar Klub; Nemzetőr (München); New South Wales i Magyar Szövetség (Sydney); Szabad Ma gyarok Tömörülése (Stockholm); Szabadságharcos Szövetség (Calgary); Szabadságharcos Szövetség (Los Angeles); Szabadságharcos Szövetség Franciaországi Szervezete (Párizs); Stockholmi Magyar Katolikus Kör; Stockholmi Magyar Ház; San Diegoi Magyar Ház; Schenectady i Magyar Kulturális és segélyező Egyesület 1895 (Albany); San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház (Los Angeles); Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör SMIKK ( Zürich); Svájci Magyar Szervezetek; Svédországi Magyarok Országos Szövetsége (Stockholm), Szent István Egyházközség (Los Angeles); Szent István Plébánia Oltáregylete és Szentnév Társulata (Chicago); Szivárvány (Chicago), Volt Magyar Politikai Foglyok Világszövetsége (Syracuse); Zrínyi Ifjúsági Kör (Buenos Aires).

9 8 rendszerváltó ARCHÍVUM I. évfolyam 1. szám Társkiadó személyek Agha Sotész Ildikó (Miami) Dr. Almásy Szabó Katalin (Bécs) Alpár Péter (Los Angeles) Árkossy István és Edit (Los Angeles) Attila Emese (San Francisco) Baka Károly (Montreal) Bakonyvári László és Mária (San Francisco) Dr. Barabás Árpád (Calgary) Baraksó János és Ilona (Vancouver) Barnett Mária (Boston) Benkő Géza és Mária (Victoria) Bertalan Győző és Sarolta (Calgary) Berty Tamás és Ildikó (Los Angeles) Bibó Antónia (San Francisco) Dr. Bibó Balázs (San Francisco) Bige Zsolt (Kanada) Csapó Endre és Juci (Sydney) Csaszkóczy Emil (Heidelberg) Csukonyi Zoltán és Marica (Los Angeles) Czene Ferenc (Los Angeles) Czuker János és Etel (Boston) Yves de Daruvár (Párizs) Debreceni József és Piri (Cleveland) Dér Miklós és Erzsébet (Vancouver) Dévényi Zoltán és Hédi (Sarasota) Dinnyés Enikő (München) Dormuth Emília (Miami) Dőry Tamás (San Francisco) Dr. Dravetzky István (Perth) Ecsedy Andrea (Los Angeles) Ecsedy Árpád és Judit (Los Angeles) Egeghy Péter és Aranka (Los Angeles Elekes Zoltán és Erzsébet(Los Angeles) Dr. Erdélyi Endre és Sarolta (Los Angeles) Fabó László (San Francisco) Farkas Tibor és Judit (Los Angeles) Fazekas Ferenc (San Francisco) Fehér László és Tünde (Párizs) Fehérváry István (Santa Fe) Felföldi Jenő és Gizella (Edmonton) Fodor Dezső (New Brunswick) Füzér Julián OFM (Detroit) Gereben István (Washington) Glasz Nándor és Erzsébet (Edmonton) Győrik Ilona Mária (Washington) Hajdú Szabolcs és Zsuzsa (Koppenhága) Herger Zoltán (Denver) Hilbert Kamil és Ágnes (Los Angeles) Hites András (San Francisco) Dr. Hites László (Oakland) ifj. dr. Hites László (Oakland) v. Hollósy Ervin (Cleveland) Horváth István és Mária (Calgary) Horward Bob (Los Angeles) Dr. Jajczay Frigyes Jalics György és Anikó Dr. Juhász László Kabdebó Ferenc Kelemen Iván és Edit (Edmonton) (Akron) (München) (Cleveland) (Chicago)

10 TÖRTÉNELMI SZÖVEGGYÛJTEMÉNY 9 Kelemen László és Ágnes (New York) Keve Oliver (San Francisco) Kish Miklós (Oakland) Kolozsváry Lajos (Edison) Koósa Antal és Mária (Detroit) Kovách Béla (Ausztrália) Kovács Gábor és Katalin (Calgary) Kővágó József (USA) Dr. Kriskó István és Márta (Palm Beach) Kulcsár József (Melbourne) Kutrovácz János (Garfield) Lacza Barna (Cleveland) Lajos Elemér (Kalifornia) Lágler Lajos (Edmonton) Ledermüller Olivér (München) Legárd László (Sydney) Lévay Ferencné (Ausztrália) Dr. Lelbach Antal és Andrea(Cleveland) Lory Tamás (San Francisco) Dr. Luczek István (Cleveland) Lukács László és Katalin (Detriot) Magas István és Dóra (Calgary) Magasrévy János (Valencia) Mailáth István (Rio de Janeiro) Major József (San Diego) Dr. Makra Zoltán (München) Malonyai Éva és Gyula (Canberra) Matica Ágnes és István (Los Angeles) Mauthner Gabriella (New York) Dr. Máday Béla (Washington) Máté Anna (Berkeley) Máté István és Erzsébet (Hollywood) Ft. Dr. Mihályi Gilbert (Chicago) Dr. Minye János (Los Angeles) Molnár István és Magda (Calgary) Molnár László és Erika (Cleveland) Nagy Ernő és Ilona (Giromagny) Németh István és Baba (Párizs) Németh László és Katalin (San Francisco) Németh Péter és Rózsa (Denver) Németh Sándor és Ágnes (Calgary) Oláh Aliz és Béla (Los Angeles) Pajtényi György és Mária (Los Angeles) Dr. Papp Gábor (Cleveland) Papp Zsigmond (Denver) Payer Dániel (Calgary) Peöcze József és Zita (Cleveland) Péter Pál és Ilona (Los Angeles) Pfeifer Ferenc (Eching) Püsök János és Judit (Denver) Radisich Edit (San Francisco) Rajnai János (San Diego) Ratai Ágnes (Denver) Rácz László (Los Angeles) Rápolti Nagy Klára (New York) Reiszner László (USA) Rédvay Sándor (Calgary) Rékay András és Cili (Oakland) Romoda Zoltán (San Francisco) Samay Attila és Ildikó (Los Angeles) Sarlay Márton (München) Sass István (Liège) Schmidt Mária (München) Simone Gyula (Sydney) Dr. Somogyi Ferenc és Sarolta (Cleveland) Soós Miklós (Sydney) Stubner Gyula (Los Angeles) Sujánszky Jenő (Párizs) Dr. Szabó Károly és Magda (Oakland)

11 10 rendszerváltó ARCHÍVUM I. évfolyam 1. szám Szabó László és Ilona (Calgary) Szabó Sándor (Mitterfelden) v. Szakály János (London) Dr. Szalay Loránd (Washington) Szamosszegi Miklós (USA) Szász István és Júlia (Vancouver) Szegedi Dénes és Vera (USA) Szekeres János (Madrid) Szentkirályi Ödön és Melinda (Cleveland) Szörényi Éva (Hollywood) Takács József és Ágnes (Vancouver) Tar Pálma és Gusztáv (Valencia) Dr. Tárczy István (San Francisco) Tátray Gábor és Jolán (San Diego) Prof. Edward Teller (Stanford) Thiery Ákos és Ilona (Los Angeles) Tóbiás Károly Vörös Katalin (San Francisco) Tollas Tibor (München) Tőkés László (San Francisco) Újvárosy István és Mária (Edmonton) Vereczkey Klára és Sándor (Los Angeles) Végváry Ildikó (San Diego) Nt. Vietorisz L. (Victoria) Villányi Miklós (Vancouver) Dr. Waczek Ferenc és Zsuzsa (San Diego) Wolenszky Mária (Vancouver) Zsótér András és Klára (Los Angeles) *** B. I. S. (Los Angeles); B. G. (Sopron); B. K. (Buffalo); C. J. K. (Boston); C. M. B. (Ausztria), C. Z. (San Francisco); F. H. (San Francisco); F. K. J. (Boston); H. GY. (Cal gary); H. I. (San Diego); H. L. (Kanada); H. T. (New Brunscwick); I. S. O. (Victoria); J. G. (San Francisco); J. L. (Toronto); K. I. (Los Angeles); K. M. (San Francisco); M. R. (Vancouver); M. T. (London); N. I. (Santa Monica); N. N. (Budapest); N. N. (Cal gary); N. N. (Kecskemét); N. N. (Miskolc); N. N. (Santa Monica); P. J. (Los Ange les); SZ. J. (Németország), T. K. (San Francisco); T. L. (Calgary); T. L. T. K. (Toron to); U. J. (Seattle); V. H. J. (Victoria); V. L. (San Francisco); ZS. GY. (San Francisco) IN MEMORIAM Derka Lóránt (Passaic); G. Olga (USA); Gyékényesi György és Hargittay Béla (Budapest); Hagymássy Gyuláné, szül: Szabó Ilona (USA); Herédy Tusi (Los Ange les); Hokky Károly és István (Cleveland); Jávorszky János (Los Angeles); v. Keleméry Tamás (Buenos Aires); Dr. Lőte Pál (Cleveland); A Trianon után alakult Felvidéki Egyesületek Szövetsége első titkára: id. Rissányi József emlékére; Rozanich István (Caracas); Sirchich László (Cleveland); Szilay Gyula (USA) és Bácskay Brittig Ferenc.

12 TÖRTÉNELMI SZÖVEGGYÛJTEMÉNY 11 Társkiadó egyesületek 5 Társkiadó személyek 6 In memoriam 8 Előszó 9 Foreword 13 Mottó 15 Dénes Gyula: Néhány gondolat az értelmiségről 17 Illyés Gyula: Szellem és erőszak 24 Konrád György: A harmadik reformkor elé 32 Solt Ottilia: A hetvenes évek budapesti szegényei 40 Balajthy Anna: Ezt az erkölcsöt megörökölték 46 Buda Ferenc megnyitó beszéde 53 Kovács István: Beolvasztás (vers) 55 Utassy József: Ifjúság, mint sólyommadár (vers) 55 Bali Sándor: Bibó István 56 Szabó Miklós: A Bibó Emlékkönyv (1981) 59 Csoóri Sándor: Láttam arcodat (vers) 64 Zsille Zoltán: Vissza a harmadik úthoz! 66 Képző és Iparművészeti kiállítás 75 Zöld Péter: A FIJAK legújabb válsága 77 Hervay Gizella: Önéletrajz 85 Lezsák Sándor: A cél szentesíti az eszközt? 97 Csoóri Sándor: Egy nomád értelmiségi 101 Beszélgetés Pákh Tiborral 110 Demszky Gábor: A Szolidaritás küldte 116 Tartalomjegyzék Lezsák Sándor: Lengyelország (vers) 121 A Feketében c. antológia előszavából: 123 A Feketében c. antológia tartalomjegyzéke: 124 Tóth Erzsébet: Felszólalás a JAK szentendrei tanácskozásán 127 Dalos György: Változat Aranyra (vers) 129 Nagy András: Tájkép csata után 130 A munkástanács mint egy pecsét hitelesítette a forradalmat 134 Petri György: A kis októberi forradalom 24. évfordulóján 145 Petri György: Nagy Imréről (vers) 147 Huszonöt év után 148 Ami elvárható 153 Emlékezés halottakra 156 Krassó György: Májusi hajnal (vers) 166 A Kiszely ügy 168 Bulányi György levele Lékai László bíboroshoz 174 Dóka Zoltán: Nyílt levél az evangélikus egyház ügyében 179 Nyílt levél a Magyar Izraeliták Orsz. Képviselete elnökségéhez 184 Az izgatás okai? 188 Kőszeg Ferenc: Könyvkiadói cenzúra Magyarországon 194 Szalay Pál (Libertarius): Magyarország 1984? 205 Nagy Gáspár: Öröknyár: elmúltam 9 éves (vers) 210 Pákh Tibor: Megújulást lelkiekben 211

13 12 rendszerváltó ARCHÍVUM I. évfolyam 1. szám KAPASZKODÁS A MEGMARADÁSÉRT A jogfosztott magyar kisebbségek sorskérdései 213 Csoóri Sándor: Kapaszkodás a megmaradásért 214 Csurka István levele a Magyar Írók Szövetsége elnökéhez 226 A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának jelentése 233 Duray Miklós helyzetmagyarázata 242 A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának felhívása 246 Nyilatkozat Duray Miklós szabadon bocsátása érdekében 249 Dokumentum Kárpátaljáról Beadvány 251 Erdélyt vissza, mindent vissza? 260 Visszaadom állampolgárságomat! 262 A belső emigráció 265 Memorandum a madridi konferencia résztvevőihez 271 Az Ellenpontok szerkesztőinek állásfoglalása 273 Levél a pápához a csángók ügyében 274 Erdélyi Magyar Hírügynökség 278 Az Új Symposion szerkesztőségének leváltása 279 A magyarnyelvű oktatás helyzete a Vajdaságban 284 Zalán Tibor: Táviratok Szőcs Géza ismeretlen címére (vers) 287 DOKUMENTUMOK NYILATKOZATOK Nyílét levél a Charta 77 aláíróihoz 290 Nyílt levél Kádár Jánosnak 291 Dr. Horváth Istvánnak 292 A József Attila Kör határozata 295 Bizalmas pártjelentés 297 Tüntetés a lengyelek mellett a Bem szobornál 304 Felhívás a lengyel nép megsegítésére 306 A Nyugatról érkező békemenet 82 résztvevőjéhez 307 Nyolc magyar lelkész levele Lékai László bíboroshoz 308 A Dignitatis Humanae Bizottság nyilatkozata 309 Vitaest a budapesti egyetemen 312 Az ELTE Diákparlament állásfoglalása 320 A Magyar Népköztársaság országgyűléséhez és kormányához 321 Tájékoztató a Bős Nagymarosi vízlépcsőrendszer hátrányairól és várható káros következményeiről 322 A SZETA alapítóinak nyilatkozata 326 Ara Kovács Attila nyilatkozata 327 Nyilatkozat a Charta 77 és a Szolidaritás mellett 328 A Kostka St. Stanislaw Egyházközség híveinek 330 Szabad sajtó a nyolcvanas években ( ) 331 A Magyar Október szabad sajtó kiadványai 332 Tartalomjegyzék 333

14 TÖRTÉNELMI SZÖVEGGYÛJTEMÉNY 13 KRASSÓ GYÖRGY: Májusi hajnal Gyűjtő. Kisfogház. Halk kopácsolás. Rácsot, vak ablakot tavasz legyint. Az udvaron akasztás lesz megint. Folyik tovább, pajtás, a gyilkolás. Gyújts rá, barátom! Mély szelíd harang kong messziről Egy hét és nyolc kötél. Ki megy ma Angyal, Kósa, Szente, Szél? Egy zárka nyílik s felsüvít a hang: Fiúk Hazánkért Isten veletek Erdősi búcsúzik most tőletek. Valaki sír. Lépések. Lánc kocog. Kinn: Éljen a szabadság Gyilkosok Aztán csönd. Társam így szól: Már nem él. S kezemben ég a cigaretta még. (1958. május 10.) (Napló, Budapest, 1979.)

15 14 rendszerváltó ARCHÍVUM I. évfolyam 1. szám Buda Ferenc megnyitó beszéde a lakiteleki konferencián 1979 ben a fiatal írók lakiteleki találkozóján A hazáról és a korszerű nemzeti önismeretről tartott tanácskozást száznál több fi atal író Lakiteleken, május én, a Magyar Írók Szövetsége és a Fiatal Írók József Attila Köre rendezésében. A fiatal írók az idősebb írónemzedékek jeles képvi selői közül többeket meghívtak; jelen volt többek között Illyés Gyula, Csoóri Sándor, Fekete Gyula. A kétnapos tanácskozáson Csák Gyula, az Írószövetség titkára elnö költ. A résztvevőket, a referátumok elhangzása előtt Buda Ferenc köszöntötte. A konferencián elhangzott előadások viszonylag teljes szövege megjelent a kecs keméti FORRÁS című folyóirat 1979/9. számában. Buda Ferenc költő megnyitója nem jelenhetett meg, szövege gépírásban terjedt, nyomtatásban itt lát először nyilvá nosságot. Barátaim! Az idei március kokárdátlan ifjai, lányai, lámpavasra kötözött lobogói láttán ismét feltolult bennem a kérdés, hol a hazád, mi a te hazád? Nem elsõ alkalommal szegezõdött torkomnak e kétágú szigony, a válasz mondatai sem elõször fogalmazódtak meg. Hazám ez a négyzetkilométernyi földdarab a Kárpát-medence közepén, ahol megszülettem, fölnevelõdtem. Hazám ez a nép, amely fiának szólít, s amelynek sorsát fenntartás nélkül a magaménak vallom, s vállalom. Hazám a családom, gyermekeim, akiknek élete közvetlenül reám bízatott. Hazám az e néptõl kapott nyelv és kultúra, amelyet erõm és képességeim szerint gyarapítván utódaimnak megõrzés végett továbbadok. Fegyverrel védett határok az országot kerítik. A haza fogalma nem fér meg az államhatárok között. Átszáll fölöttük, akár a törvényen kívüli madár. Mert a velem azonos anyanyelvûek egyharmada ott él, hal, túl e határokon. Mert ha kimondom Arany János, Ady Endre, Bartók Béla, Petõfi Sándor nevét, nyomban ki kell mondanom azt is, hogy Nagyszalonta, Érmindszent, Nagyvárad. Nagyszentmiklós, Segesvár. A nevek, adatok, tények tovább sorolhatók. Hanyag tájékozatlanság idehaza, és tudatos hamisítás odaát mit sem változtat rajtuk. Nincs miért elhallgatni: fokozódó aggodalommal figyeljük a határon túli magyarság sorsának alakulását. Új sebek támadnak, régi sebek is fölszakadoznak. Pedig a költõ okos intelme szerint elegendõ harc, hogy a múltat be

16 TÖRTÉNELMI SZÖVEGGYÛJTEMÉNY 15 kell vallani. Bevallani tehát, nem fölhánytorgatni. Hisz történelmünk során szomszédainkkal egy katlanban fõttünk, egymás húsát ettük, egymás nélkül nem lehettünk. Nem lehettünk volna azzá, akik vagyunk. Õk sem azzá, akik. Bûneink is közösek, s kölcsönösek. Voltaképpen testvérek vagyunk. Miért ne lehetnénk egyben barátok is? Múltbeli és jelenkori létünk örökös tanúja, a fénylõ és hallgatag Duna egymásrautaltságunknak nem csupán jelképe, de megtestesülése is. Vaspánt és kitárt kapu, simára gyalult senki földje, mindenki országútja, mely ingyen továbbít hullát és hordalékfát, tilalmas híreket és áruval terhelt hajót. Vonjuk ki hát a kést egymás bordái közül, töröljük meg, s tegyük le. Jobb azzal jó idõben kenyeret szelni. Hol hát a haza, mi hát a haza? Rajta, keressük meg! Vagy pedig rendezzünk ünnepeket továbbra is tudatlanul és hitehagyottan, lámpavasra húzván a megfakult lobogókat. (Írógéppel másolt és terjesztett szöveg.) Buda Ferenc nyolc esztendővel később, 1987 ben a lakiteleki találkozón Király Zoltán, Bertha Zoltán és Fekete Gyula társaságában

17 16 rendszerváltó ARCHÍVUM I. évfolyam 1. szám Számítunk segítségtekre Magyarországról kaptuk az alábbi írást. Szerzője a máskéntgondolkodó fiatalok cso portjához tartozik. Cikkét időszerűsége miatt minden változtatás nélkül közöljük. Nevét érthető okokból nem tesszük közzé (Szerk.) Az utóbbi időben egyre többünket fog lalkoztat, hogyan viselkedik, hogyan visel kedjék a magát felelősnek érző ember. Keressük a nemzet megmaradásának, emberi mivoltunk átmentésének útját. Ön csalásra is hajlamosak vagyunk. Az ember alig akarja elhinni, hogy a magyar lét kiírtása létező szándék a Kárpátok ölé ben. A legtöbb ember tehát bár újra és újra bele ütik az orrát magyar voltába igyekszik elfeledni, vagy jelentékte leníteni ilyenfajta élményeit. Délibábos nak minősíti Sztálin kijelentését a magyar kérdésről, hogy ti. az csupán vagonkér dés és igyekszik kitörölni elméjéből (s utódainak sem említi) a szárazajtai mé szárlást, a délvidéki menekülést, vagy a Kassai Kormányprogramot. Legjobb nem beszélni róla, mondja, egyrészt megfélem lítésből fakadó tapasztalatai alapján, más részt azért, mert az embertelen megaláz tatások úgy érzi szégyellnivalók. Má sutt, más körülmények között milyen fel rázó könyvek, filmek születéséhez veze tett volna pl. a Szudétavidékre történő magyar kitelepítés, vagy az 56 os Forrada lom legázolása! De miért bélyegzik a szo cializmus ellenségének mindazokat, akik például a nem véletlenül 1957 óta tartó és egyre ijesztőbben mélyülő népesedé si katasztrófáról őszintén próbálnak be szélni? Ebben az egyetlen tényben is jól le lepleződik a magyar közgondolkodás el sorvasztásának törekvése: hiszen a legel szántabb magyar ellenességen kívül mi értelme lehet egy minden szempontból hátrányos, veszélyes helyzet elbagatellizá lásának? Ostobává válni, történelmi ta pasztatokat át nem adni, megfélemlítettsé günket krajcárok utáni szaladgálással, eg zisztenciánk féltésével fokozni, állandó ki sebbrendűségi riadalomban élni mindez csak elmúlásunkat hozza közelebb. Amikor Kádár arra építette a 56 utáni társadalmi nem életet, csak létet, hogy akik beletörődnek a ránk erőszakolt hely zetbe, azoknak nem lesz bántódásuk ( aki nincs ellenünk, az velünk van ), ez egyút tal azzal a feltétellel járt, hogy: fátylat a tör téntekre! Gyurkó Kádárról írt könyvének bevezetőjében azt írja Kádárról, hogy 1956 novemberében több százezer ma gyar számára a földkerekség leggyűlöl tebb embere volt, ez azonban máig ellen tétére változott mind az országban, mind a világsajtóban. Csakhogy Isten a tudója, mi lesz még velünk? A felszín földrengés előtt is nyugodt, a halálos betegségnek nem mindig látványosak a tünetei. A magyar nép utoljára 56 ban nyilvánított szabadon politikai véleményt. De azóta is folyamato san szavaz. Szavaz a népesedési szakadék kal, az öngyilkosságok arányával, az elha rapódzó alkoholizmussal, romló halálozási statisztikájával: mélységes közömbösségé vel és reményvesztettségével. Mindezt átéljük. Annak bizonyítására, hogy nem az én sötétlátásomról van szó, A szerk. megjegyzése: A müncheni Nemzetőrben névtelenül megjelent írás szerzője Dr. Kelemen András pszichiáter, 1983 ban a Fejér megyei Tanács Központi Kórház rendelőintézetének osztályvezető főorvosa. Kelemen András jelen volt az 1987 es lakiteleki találkozón óta az MDF országgyűlési képviselője.

18 TÖRTÉNELMI SZÖVEGGYÛJTEMÉNY 17 hanem a szavakban talán ki sem fejezhe tő közhangulat ilyen, több tér kellene. De aki követi a magyar élet alakulását tudja, hogy ez a helyzet. Mit tehetünk ellene? Egyetlen lehetőségünk van: fenntartani a szellem folyamatosságát, átvenni egymás testmelegét, fenntartani s ahol még nincs, ott megteremteni az információ minél szabadabb áramlását. Formális le hetőségeink kicsinyek. Előnyünk is, ami hátrányuk: alapvetően személyes, szem től szembe kapcsolatokra épülnek. A kegyetlen és hazug lét önmaga ger jeszti az elme lázadását. A lecsöndesített Magyarországon ismét terjed az eszmék és értesülések cseréje. A zsibbadt ta gokban megindul a vérkeringés. Szinte napra kaptuk meg a lengyel ellenállás híreit akkor is, amikor a nyugati hírfor rások elakadtak. És immár kiléptek a hallgatásból előbb felvidéki, majd erdé lyi testvéreink is. A hivatalosan betö mött száj, a mély hallgatás ellenére a szlovákiai és romániai magyarság sú lyos helyzetéről csak az nem szerez tu domást, aki nem akar. A napokban ke rült kezembe az Ellenpontok c. erdélyi magyar szamizdat 4. száma. Sőt, már a kárpátaljai magyarok is időről időre le adják a vészjeleket, tiltakozván szellemi életük elfojtása ellen. Amíg a törvényeken kívüli, ellenzék be szorított magyarság megkísérli erejé nek összeszedését, saját hangjának hal latását, addig a nemzeti folytonosságot formailag is megtagadó hatalom (lásd a magyar címer kérdését, nemzeti ünne peink elhallgatását, március 15 e, au gusztus 20 a kiforgatását) kinyúl a nyu gati magyar diaszpóra után! A Magyarok Világszövetsége furcsa módon csak a Nyugaton veszendő lelkeket kívánja megmenteni, az erdélyiek érdekében nincs egy bátor szavuk. Így a Nyugatról az Anyanyelvi Konferenciákra érkezők kel legtöbb esetben nincs mód és érte lem hangot találni. Lehet, hogy ez már beteged gyanakvás, de másként beszé lek azzal, aki nyugatról érkező kutató ként, hivatalos engedéllyel végez valami féle hungarológiai terepmunkát Magyar országon. Ugyanakkor észrevettük, hogy a Hungarológiai Értesítő egészé ben kihagyta a magyar történelmet a magyarságtudomány tematikájából. Emberileg érthető, hogy a világba számkivetett magyarok legfőbb törekvé se kapcsolatot találni azzal az országgal, ahol anyanyelve még nem tolvajnyelv. És talán érthető az ellágyulás, ha a haza látogatóval egy hivatalbéli elvtárs fog ke zet és elismeri jó magyar voltát, mégis csak hivatalos elismerése ez az olyan nehezen megőrzött kincsnek, amelynek megőrzése másokat nem érdekelt. De hát nézzünk kissé a színfalak mögé. Leg alább magát ne áltassa az ilyen jámbor polgár! Miért kell lenyelnie a repülőtéri motozást, ha véletlenül szóbaáll olyannal is, akivel nem kívánatos? Ha ez Chilében történik vele, telekürtöli a világot jogsé relmével. De mivel Magyarországra máskor is akar jönni, inkább hallgat. Pe dig miket utazik az ember, ha nem hoz hat és vihet szellemi értékcikkeket? Ha csak a párt állam exportálhatja vélemé nyét? Márpedig a magyar állam nem egyezkedik semmilyen lényeges kérdés ben. Még a Nyugaton kiadott jámbor versantológiát sem tűri meg hazatérő polgára poggyászában. Nem is egyez kedhet, mert az irányítás 1945 óta Kelet ről jön. A többi kelet európai állam is ugyanilyen módon kísérli meg befogni szekerébe emigrációját. A központ, ahonnan az irányítás történik nem egy egy ország fővárosa, hanem Moszkva! Hát nem ugyanilyen módon tette Hitler is a külföldön élő németeket ötödik had oszlopává?

19 18 rendszerváltó ARCHÍVUM I. évfolyam 1. szám Hogy nincs a magyar külpolitikában szemernyi önállóság sem, azt ha előbb nem, akkor 56 november első napjaiban megtanultunk. Csak az történhetett, amit a megszállók elhatároztak (Nagy Imre el fogása, deportálások, a Munkástanácsok szétverése, stb.) Valójában ma sincs más ként, csak jobban működik a szócső a szovjet nacsalnyik szája előtt. Bizonyíté kok erre az ideiglenesen hazánkban tar tózkodó kádereinek kiutalt öröklakások és az immár elrejtetlenül jelenlévő, éjjel nappal ide oda vonuló szovjet csapatok. Itthonról nehezen ítélhető meg, nem lá tok e sötéten. Talán az emigráció nincs is olyan veszélyben, mint vázoltam. De ha csak megosztani sikerül a külföldi magya rokat, az is megbénítja az emigrációt kül detése teljesítésében. Akkor ahelyett, hogy a Kárpát medencében erjedő ellenzé ki mozgalmat támogatná, maga is el emésztődik majd a mélyülő belső civako dásban. Tanácsot én nem adhatok. Kérni viszont kérek valamit. Mert biztos, a zömé ben olyan hazajárók vannak, akik nem a Népköztársasággal, a Világszövetséggel tartják a kapcsolatot, hanem honfitársaink kal. Lehet, hogy így többe kerül a magyar országi látogatás, de lehet utazni kötele zettség nélkül, valóban magánszemély ként is. Ennek már csak az itteni idegen forgalomi érdekek miatt sincs akadálya. S aki jön, elmondja, amit tud és megismeri nem a pohárköszöntők hamis frázisait, ha nem életünk folyását, küszködéseinket. Felbecsülhetetlennek érzem ennek jelen tőségét. A legfontosabb, hogy a tapasztala tokból az ember friss erőt merít. S tapasz talatot mindkét fél tud adni. Ehhez nem szükségesek az államfizette konferenciák! Levelem azzal fejezem be, amit az egyik lengyel szamizdat kiadvány cím ként írt fel az üldöztetésről írt beszámo lója elé, nyugati testvéreinek címezve: Számítunk segítségtekre! Nemzetőr, április A lakitelaki találkozón, 1987 ben: Sándor Iván, Tábori Kálmánné, Nagy Gáspár, Serfőző Simon, Kelemen András, Balczó András, Szervátiusz Tibor, Sebestyén László, Bíró Zoltán, Újhelyi Szilárd, Adamik Mária

20 TÖRTÉNELMI SZÖVEGGYÛJTEMÉNY 19 SZABÓ MIKLÓS: A Bibó Emlékkönyv (1981) Bibó István a magyar politikai máskéntgondolkodás élő hagyomá nya. Nem halála emelte a tradíció igen magas rangjára életművének központi részét; már életében, az utolsó tíz esztendőben hagyomány nyá vált között írt tanulmá nyainak gyűjteménye, amikor egy új utat kereső értelmiségi generáció benne találta meg szellemi előfutá rát. A hetvenes években valóságos Bibó reneszánsz bontakozott ki: írá sait sokszorosítva, vitaanyagként, szamizdatként terjesztették, s oda is eljuttatták, ahova a máskéntgondol kodás egyéb szellemi megnyilvánu lásai ritkán találnak utat. Az Emlékkönyv e reneszánsz tudatos és szándékos betetőzése. A hetvenedik születésnapját ünneplő Bibó elé akart felvonulni a tábor, amely szel lemi örökségként vállalta munkássá gát; az elkészült gyűjteménnyel már csak emlékének tiszteleghettek. Az Emlékkönyv legfőbb jelentősége valószínűleg abban van, hogy vele halad ta meg egy értelmiségi generáció a sajá tos hagyományidegenséget, amit egy azon mértékben alapozott meg a késői hatvanas évek újbaloldali gondolatvilágá nak tradíciótlansága, az 1956 következ ményeképp beállott össztársadalmi emlé kezetvesztés és a deheroizáló, bálvány döntő szkepszis, melynek számára a ha gyomány a heroizálás oldalára sorolódott és az irracionális, romantikus jelenségek gyanújába került. A történeti látás nem volt erős oldala a máskéntgondolkodók legfiatalabb nemzedékének. Nem a törté neti ismeretekről és a historikus tudomá nyos módszerekről beszélek, hanem sa ját tevékenységük történeti folyamatos ságba illesztéséről, saját munkásságuk történeti dimenziójának felméréséről és számontartásáról. Ez utóbbi a hagyo mány egyik értelme; másik értelme pe dig olyan tettek véghezvitele, amelyek a jövőben maguk válhatnak hagyománnyá. Bibónak mint hagyománynak a jelen tősége nem merült ki abban, hogy meg teremtette az aktuális máskéntgondol kodó magatartás történeti folytonossá gát; Bibó átfogó hagyománnyá vált: a máskéntgondolkodás minden hazai ár nyalata vállalja és magáénak vallja. Ezt a szélességet dokumentálja az Emlékkönyv hetvenhat szerző felvonulta tásával. Hetvenegynéhány tanulmány elemzé sére ez a méltatás nem vállalkozhat. Még inkább óvakodik attól, hogy egyes tanul mányokat említsen, másokat mellőzzön. Nem recenció kíván lenni, hanem a kéz iratos könyv jelentőségéről kíván monda ni valamit. Mielőtt a méltatásban tovább mennénk, meg kell magyaráznom az ed dig használt máskéntgondolkodás kife jezést. A kötet sok szerzője sokféle felfo gást tár az olvasó elé; egymáshoz képest is sokmindenben másként gondolkodnak tehát. Mi az, ami mégis összefogja őket, amiben ugyanúgy gondolkodnak más ként? Úgy hiszem: abban, hogy nem vál lalják a sztálinizmussal való kontinuitást, s hogy olyan magyar jövő mellett kötelezik el magukat, amelynek hagyományai kö zött ez a történeti képződmény nem kap hat helyet. Ez nem jelenti, hogy szerzőink kétségbe vonnák: voltak a sztálinizmus

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17.

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17. EURÓPAI REGIONÁLIS ÜLÉS Levezető elnök: Brendus Réka Titkár: Tóth László Helyszín: Gobelin terem 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége Deák Ernő elnök 2. Magyarok Angliai Országos Szövetsége

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 13398 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 9. A Bktv. 24. -a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi - nisz ter, hogy ren de let ben

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

116. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

116. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. au gusz tus 26., péntek 116. szám TARTALOMJEGYZÉK 34/2005. (VIII. 26.) EüM r. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 11., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 11., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 11., hétfõ 64. szám Ára: 855, Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet Az áruk és egyes szol gál ta tá sok sza bad áram lá

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

FÜG GE LÉK. Tárgymutató

FÜG GE LÉK. Tárgymutató FÜG GE LÉK Tárgymutató Tárgymutató 2609 A adat vé del mi biz to s 444 445 adó (lásd még: ál ta lá nos for gal mi adó, sze mé lyi jö ve de lem adó, he lyi adók) funkciója 684 685, 686, 1915 adó elõ leg

Részletesebben

Bu da pest, január 28. Ára: 1890 Ft 1. szám FELHÍVÁS!

Bu da pest, január 28. Ára: 1890 Ft 1. szám FELHÍVÁS! Bu da pest, 2008. január 28. Ára: 1890 Ft 1. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben