ARCHÍVUM. GALÉRIA Orosz István választási plakátja, Rendszerváltó TÖRTÉNELMI SZEML E. A tartalomból: Tüntetés. a lengyelek mellett a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ARCHÍVUM. GALÉRIA Orosz István választási plakátja, 1990. Rendszerváltó TÖRTÉNELMI SZEML E. A tartalomból: Tüntetés. a lengyelek mellett a"

Átírás

1 Rendszerváltó TÖRTÉNELMI SZEML E ARCHÍVUM A tartalomból: GALÉRIA Orosz István választási plakátja, 1990 RENDSZERVÁTÓ A R C H Í V U M / 1 Tüntetés a lengyelek mellett a Bem-szobornál Bibó Emlékkönyv A Bethlen Gábor Alapítvány történetébõl A Magyar Figyelõrõl Képek a lakiteleki találkozóról Csoóri Sándor, Krassó György, Nagy Gáspár versei A kegyetlen és hazug lét önmaga gerjeszti az elme lázadását. A lecsöndesített Magyarországon ismét terjed az eszmék és értesülések cseréje. A zsibbadt tagokban meg indul a vérkeringés. Szinte napra kaptuk meg a lengyel ellenállás híreit akkor is, amikor a nyugati hírforrások el akadtak. És immár kiléptek a hallgatásból előbb felvidéki, majd erdélyi testvéreink is. A hivatalosan betömött száj, a mély hallgatás ellenére a szlovákiai és romániai magyar ság súlyos helyzetéről csak az nem szerez tudomást, aki nem akar. (Kelemen András, Nemzetőr, április) szeptember I. évfolyam 1. sz.

2 ÉLÕ ARCHÍVUM Élõ Archívum A hatvanas évek végén néhány hónapig könyvtári segédmunkás voltam, és a Széchenyi Könyvtár rákospalotai raktárában Szíj Rezsőtől tanultam meg a kis nyomtatványok tiszteletét, becsületét. A korabeli plakátok, röplapok, meghívók, de még a gyászjelentések is korhangulatot idéztek, egy egy történelmi esemény hát terét villantották föl, lényeges vagy apró mozzanatokat értelmeztek. Szíj Rezső arra is megtanított, hogy felesleges nyomtatvány nincs, egyszer minden szöveges vagy képes papírlap dokumentummá válik, segíthet eligazodni a távolabbi múlt hétköz napjaiban. A hatvanas évek végétől tehát tudatosan gyűjtöttem össze azt az anyagot, amelyet a lakiteleki Népfőiskolának adományoztam. Ez a bőséges és sokrétű irattár, a lakiteleki találkozók, a szamizdatos irodalom és az MDF történetének első éveit rész letesen dokumentáló anyag lett az alapja annak a naponta gyarapodó gyűjteménynek, amely immár ezernél több irattári dobozban, 800 hangkazettán és több mint 300 videokazettán őrzi az elmúlt negyedszázad ellenzéki megnyilvánulá sait és a rendszerváltó történéseket. Mindezt jól kiegészíti az egyre bővülő emigrá ciós gyűjteményünk, amelynek alapját a Emigráció a Hazáért, 1945 től napjainkig című kiállítás anyaga jelenti. Ezt Szörényi Éva és Tollas Tibor adományozta a Népfő iskolának. A lakiteleki találkozó 15. évfordulóját barátaimmal együtt azzal köszöntöm, hogy olyan históriai folyóiratot indítunk útjára, amely a rendszerváltoztató évek doku mentációs anyagából közöl szemelvényeket, s a gyakoribb megjelenéssel publiká ciós teret kíván biztosítani emlékiratoknak, emlékezéseknek, a korszakot kutató, elemző történészeknek. Ahogy a múltat nem lehet eltörölni, úgy lezárni sem. A közelmúlt élő, eleven archívumából ma is érvényes, időtálló gondolatok, meg nem valósított, befejezetlen nemzetpolitikai törekvések élnek bennünk tovább. Ez a folyóirat, a Rendszerváltó Archívum legyen a jelenvalóságra ható szellemi műhely! A jövő így is elkezdődhet. Lezsák Sándor Lakitelek, szeptember 23.

3 2 rendszerváltó ARCHÍVUM I. évfolyam 1. szám Nagy Gáspár: Öröknyár: elmúltam 9 éves a sír a sír a test a test a csont a csont NIncs sehol NIncs sehol NIncs sehol a gyilkosok a gyilkosok se ITT se OTT (p.s.) egyszer majd el kell temetni és nekünk nem szabad feledni a gyilkosokat néven nevezni Új Forrás (Tatabánya), október

4 TÖRTÉNELMI SZÖVEGGYÛJTEMÉNY 3 TÖRTÉNELMI SZÖVEGGYÛJTEMÉNY SZEMELVÉNYEK A FÜGGETLEN FÓRUM CÍMŰ KÖNYVBŐL. MEGJELENT MÜNCHENBEN, 1985 BEN Szerkesztőbizottsága: Hajnal László Gábor, Juhász László, Tollas Tibor és Zsille Zsoltán. A könyv borítólapját Kovács Kálmán (Bécs) tervezte

5 4 rendszerváltó ARCHÍVUM I. évfolyam 1. szám FÜGGETLEN FÓRUM K ÉZIRATOS TILTOTT MAGYAR IRODALOM A K ÁRPÁT MEDENCÉBEN ELÕSZÓ 1956 óta felnőtt Magyarországon egy új nemzedék, amely már nem ismeri apái fé lelmét, megveti a hazugságot, a képmutatást, nincsenek előítéletei és szenvedélye sen keresi az igazságot. Ez a generáció immár folyamatosan és rendszeresen megfo galmazza véleményét, kialakítva magatartásának a legalitáson belüli és azon kívüli firmáit: az aktív rezisztenciát. A hallgatólagos kiegyezés a hatalom és az értelmiség egyes csoportjai között a 70 es években fokozatosan megszűnt. Ebben a kiegyezésben, melyet a rendszer a 60 as évek kezdetén kötött az együttműködésre hajlamos értelmiséggel miután legjobbjait börtönbe záratta, kivégeztette, vagy emigrációba kényszerítette, az új nemzedék nem vett részt. Ezért kutatta fel azokat az elődöket és kortársakat, akik példát mutattak a szabadság eszményekhez kötődő hűségről, akik csalódtak a gaz dasági reform próbálkozások és szociális ígérgetések között ingadozó politikában. Ez a nemzedék a prágai tavasz eltiprásának tanulságából, az elnémíthatatlan lengyel ellenállási mozgalmak üzenetéből azt a következtetést vonta le, hogy a történelmet, elsősorban a közelmúlt históriáját meg kell ismernie. A József Attila Kör 1979 es lakiteleki találkozóján több mint száz fiatal író a ma gyarság túlélésének problémáit tárgyalta. Megállapították, hogy a gazdasági refor mokat nem követik a szükségszerű politikai reformok. Veszélyesnek ítélték a népes ség tragikus fogyását, a nemzeti és történelmi tudat tervszerű elsorvasztását és fel háborítónak a többmilliós magyar kisebbség jogfosztottságát. A konferencián részt vevő Illyés Gyula így jellemezte ezt a korosztályt: A szellemi élet olyan, mint a karszt patak. El tud tűnni néha nemzedékekre. Tankönyv mondja, hogy a magyar irodalom nak is voltak korszakai ilyenek. Jellegtelenek, nemzetietlenek, de mégiscsak ad dig, amíg váratlanul, majdnem megfrissülve nem bugyogott elő a folyamat, mintha a föld alatt még új savakat, új erőt is tudott volna magába gyűjteni, jeltelenné semmi sítve történelmileg azt a korosztályt, amely alatt a mélyben járt. E búvópatak nemzedék től függetlenül, főleg Budapesten és a nagyobb városok

6 TÖRTÉNELMI SZÖVEGGYÛJTEMÉNY 5 ban, olvasókörök, szemináriumi csoportok keretében jelentkezett a második kultú ra egyik fontos intézménye a repülő egyetem (lakásokban spontán összehívott tár saságok). Itt számbavették és kiértékelték a magyar demokrácia külső és belső emigrációban élő íróinak műveit. A gondolatok megfogalmazására és terjesztésére a cenzúrát megkerülve, a 70 es évek második felére független kiadványok egész sorát gyűjtötték össze és adták ki. Ezzel megteremtették a független folyóirat kiadók, ter jesztők intézményeinek országos hálózatát: a második nyilvánosság ot. Előbb írógéppel másolt, később sokszorosított röplapok, folyóiratok jelentek meg, melyek olyan eseményekről adtak hírt, mint a Szegényeket Támogató Alap kezdeményezései; a létminimum alatt élő magyarok, az internált lengyelek gyerme kei, a bebörtönzött cseh polgárjogi harcosok megsegítése; vagy az elmúlt évek nem hivatalos márciusi tüntetései stb. E független kiadványok közül időrendben kell megemlítenünk a Profilt, a Magyar Figyelőt, a Kelet európai Figyelőt, a Beszélőt, a forradalom 25. évfordulójára kiadott Bibó Emlékkönyvet, a Feketében című irodalmi antológiát, a Hírmondót, a Kisúgót, Szférát, Duna Kört. Független könyvkiadók is lé tesültek, így az AB, a Magyar Október (M.O.), az ABC és az Alulnézet, melyek egész sor könyvet adtak ki, köztük Nyugaton megjelentenek is. A 70 es évek fiataljai először csak a népi kultúra tanulmányozására utaztak Erdély be, vagy a Felvidékre. Ott váratlanul találkoztak az elnyomott kisebbség panaszaival. Mindenről azonban csak a cenzúra megkerülésével lehetett hírt adni. Leleplező írá saikat követően megszületett a kisebbségi magyarság földalatti (szamizdat) irodalma, mely Magyarországon kívül Nyugatra is eljutott. A szerzők és kiadók, a jogtalanságok tanúi és szenvedői, a Kárpát medence magyar valóságának megszólaltatói a legnehe zebb körülmények között is vállalták a dörömbölést, az elhallgatott igazság kimon dását, annak minden következményével. Így jelent meg Erdélyben az Ellenpontok nyolc száma és az Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései, hasonlóképpen a Felvi déken terjesztett Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának Jelentése, a kárpátaljai fi atal írók memoranduma és a vajdasági magyarság helyzetét elemző írások. A kéziratos irodalom művelői e független kiadványokkal kapcsolták egybe a máskéntgondolkodók valamennyi csoportját: a reformistákat, a nem hivatalos béke mozgalom vallásos és szabadgondolkodó híveit, a lelki megújulást kereső báziskö zösségeket, a független írói és művészi mozgalmakat, a valóságot kutató történésze ket, természetvédőket, a márciusi és októberi eszmék bátor és nyílt megvallóit; a mérsékelt társadalomkritikusoktól a nyílt szembenállást is vállaló demokratikus el lenzékig. Mindez meggyőzhette a kétkedőket, hogy a hivatalos sajtón és könyvkiadá son kívül létezik egy nemzeti és európai értékeinket őrző szabad szellemiség is. E szellemiség különböző dokumentumait igyekeztünk itt Nyugaton összegyűjteni és Független Fórum címmel az utókor számára is megörökíteni. A kötetet, melyet kezében tart az olvasó, a szokástól eltérően nem egyetlen kiadó jegyzi. A kéziratos irodalom művelőivel itt Nyugaton is közösséget vállaló, különbö ző társadalmi rétegekhez és korosztályokhoz tartozó személyek és szervezetek, egy házi és világi intézmények fogtak össze társkiadóként, hogy előteremtsék a könyv megjelenéséhez szükséges független anyagi alapot. Ezzel is szolidaritásukat nyilvá nították ki az otthoni és az egyre szorongatottabb helyzetben élő kisebbségi magya

7 6 rendszerváltó ARCHÍVUM I. évfolyam 1. szám rok sorsa iránt. Olyan új szellemi és lelki közösség alakult ki országhatárokon és földrészeken keresztül, amelyre eddig az utóbbi évtizedekben nem volt példa. A válogatásnál az a szempont vezetett bennünket: minél több írással bemutatni a máskéntgondolkodók valamennyi csoportját. Írók ugyanúgy szerepelnek a szerzők között, mint szociológusok, közgazdászok, tudományos kutatók, egyházi személyek, vagy egyszerű polgárok. A cikkek kiválasztásánál pedig arra törekedtünk, hogy az időrendben és témakörök szerint bemutatott szemelvények híven tükrözzék a prob lémák sokrétűségét. Ezt a célt a szűk keretek között csak úgy tudtuk elérni, hogy a többezer oldalas anyagból a legjellemzőbb írásokat, dokumentumokat emeltük ki és a hosszabb tanulmányokat lerövidítettük. Az írásokat nem kommentáljuk, csak továbbadjuk. Kötetben való kiadásuk jelen tősége többirányú: a korlátozott példányban terjesztett, sokszor a másolások miatt nehezen olvasható szamizdatírások egészéről először kap képet a hazai, a kisebbsé gi és a Nyugaton élő magyarság. Ugyanakkor idekint módunkban áll a kötet jelentő sebb írásait idegen nyelvekre fordítani, hogy így a szomszéd népek hasonló mozgal maival a szóértést elősegítsük, és a nyugati világot a Kárpát medence magyarságá nak időszerű problémáival megismertessük. Sütő Andrással együtt hiszünk nemcsak az anyag, hanem a szellem megmaradá sának törvényében is. Biztosak vagyunk abban, hogy az itt megnyilatkozó szellem nem múlik el nyomtalanul. Útravalóul kapják az utánunk jövők, hogy azzal a hűség gel őrizzék és adják tovább, mint amilyen hűséggel a kötet alkotói a szabadság szel lemének e dokumentumait összegyűjtötték és közreadták. Szerkesztőbizottság

8 TÖRTÉNELMI SZÖVEGGYÛJTEMÉNY 7 Társkiadó egyesületek Amerikai Magyar Erdélyi Szövetség (New York); Amerikai Magyar Klub (Danbury); Amerikai Magyar Kulturális Egyesület (Houston); Amerikai Magyar Polgári Liga (Gerfield); Amerikai Magyar Országos Szövetség (Cleveland); A Reformáció Magyar Egyháza (Miami); Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség (Melbourne); Ausztráliai Magyar Szövetség (Sydney); Északi Magyar Archívum (Stockholm); Bibó Press (Bécs); Bibliai Gyülekezet (Los Angeles); Boston környéki Magyar Mérnökök Baráti Köre; Brazil Magyar Kultúregyesület (Sao Paulo); Canberrai Magyar Egyesület, Committee for Human Rights in Rumania CHRR (New York); Csehszlovákiai Ma gyar Nemzeti Bizottság (San Francisco); Dél Afrikai Magyar Egyesület (Johannes burg); Egyesült Magyar Alap (Cleveland); Egyesült Magyar Ház (Los Angeles); Első Magyar Református és Evangélikus Egyház (Los Angeles); Európa Klub (Bécs); Európai Szabad Magyar Kongresszus (München); Genfi Magyar Klub; Göteborgi Magyar Egyesület; Herp Nyomda és Kiadóvállalat (München); Hungária Magyar Egyesület (Buenos Aires); Hungarian Human Rights Foundation HHRF (New York); Kanadai Magyar Szövetség (Toronto); Kert Ország (Los Angeles); Körösi Csoma Sándor Center (Tokió); Liègei Magyar Egység; Magyar Cserkészek Baráti Köre (Cleveland); Magyar Egyesület (Boston); Magyar Élet (Sydney Melbourne); Magyar Főiskolások és Akadémikusok Klubja (Grác); Magyar Harcosok Bajtársi Közössége (Calgary); Magyar Ház (Brüsszel); Magyar Ház (Caracas); Magyar Kultúr Kör (Koppenhága); Magyar Kultúr Kör (Edmonton); Magyar Kultúr Központ (San Francisco); Magyar Szabadságharcos Világszövetség (Calgary); Magyar Társaság (Cleveland); MHBK Kanadai Főcsoportja (Montreal); MHBK és Szabadságharcos Szövetség (Edmonton); Mindszenty Kollégium Magyar Ifjúsági Otthon (Innsbruck); Mindszenty Magyar Ház (London); Monterey i Magyar Klub; Nemzetőr (München); New South Wales i Magyar Szövetség (Sydney); Szabad Ma gyarok Tömörülése (Stockholm); Szabadságharcos Szövetség (Calgary); Szabadságharcos Szövetség (Los Angeles); Szabadságharcos Szövetség Franciaországi Szervezete (Párizs); Stockholmi Magyar Katolikus Kör; Stockholmi Magyar Ház; San Diegoi Magyar Ház; Schenectady i Magyar Kulturális és segélyező Egyesület 1895 (Albany); San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház (Los Angeles); Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör SMIKK ( Zürich); Svájci Magyar Szervezetek; Svédországi Magyarok Országos Szövetsége (Stockholm), Szent István Egyházközség (Los Angeles); Szent István Plébánia Oltáregylete és Szentnév Társulata (Chicago); Szivárvány (Chicago), Volt Magyar Politikai Foglyok Világszövetsége (Syracuse); Zrínyi Ifjúsági Kör (Buenos Aires).

9 8 rendszerváltó ARCHÍVUM I. évfolyam 1. szám Társkiadó személyek Agha Sotész Ildikó (Miami) Dr. Almásy Szabó Katalin (Bécs) Alpár Péter (Los Angeles) Árkossy István és Edit (Los Angeles) Attila Emese (San Francisco) Baka Károly (Montreal) Bakonyvári László és Mária (San Francisco) Dr. Barabás Árpád (Calgary) Baraksó János és Ilona (Vancouver) Barnett Mária (Boston) Benkő Géza és Mária (Victoria) Bertalan Győző és Sarolta (Calgary) Berty Tamás és Ildikó (Los Angeles) Bibó Antónia (San Francisco) Dr. Bibó Balázs (San Francisco) Bige Zsolt (Kanada) Csapó Endre és Juci (Sydney) Csaszkóczy Emil (Heidelberg) Csukonyi Zoltán és Marica (Los Angeles) Czene Ferenc (Los Angeles) Czuker János és Etel (Boston) Yves de Daruvár (Párizs) Debreceni József és Piri (Cleveland) Dér Miklós és Erzsébet (Vancouver) Dévényi Zoltán és Hédi (Sarasota) Dinnyés Enikő (München) Dormuth Emília (Miami) Dőry Tamás (San Francisco) Dr. Dravetzky István (Perth) Ecsedy Andrea (Los Angeles) Ecsedy Árpád és Judit (Los Angeles) Egeghy Péter és Aranka (Los Angeles Elekes Zoltán és Erzsébet(Los Angeles) Dr. Erdélyi Endre és Sarolta (Los Angeles) Fabó László (San Francisco) Farkas Tibor és Judit (Los Angeles) Fazekas Ferenc (San Francisco) Fehér László és Tünde (Párizs) Fehérváry István (Santa Fe) Felföldi Jenő és Gizella (Edmonton) Fodor Dezső (New Brunswick) Füzér Julián OFM (Detroit) Gereben István (Washington) Glasz Nándor és Erzsébet (Edmonton) Győrik Ilona Mária (Washington) Hajdú Szabolcs és Zsuzsa (Koppenhága) Herger Zoltán (Denver) Hilbert Kamil és Ágnes (Los Angeles) Hites András (San Francisco) Dr. Hites László (Oakland) ifj. dr. Hites László (Oakland) v. Hollósy Ervin (Cleveland) Horváth István és Mária (Calgary) Horward Bob (Los Angeles) Dr. Jajczay Frigyes Jalics György és Anikó Dr. Juhász László Kabdebó Ferenc Kelemen Iván és Edit (Edmonton) (Akron) (München) (Cleveland) (Chicago)

10 TÖRTÉNELMI SZÖVEGGYÛJTEMÉNY 9 Kelemen László és Ágnes (New York) Keve Oliver (San Francisco) Kish Miklós (Oakland) Kolozsváry Lajos (Edison) Koósa Antal és Mária (Detroit) Kovách Béla (Ausztrália) Kovács Gábor és Katalin (Calgary) Kővágó József (USA) Dr. Kriskó István és Márta (Palm Beach) Kulcsár József (Melbourne) Kutrovácz János (Garfield) Lacza Barna (Cleveland) Lajos Elemér (Kalifornia) Lágler Lajos (Edmonton) Ledermüller Olivér (München) Legárd László (Sydney) Lévay Ferencné (Ausztrália) Dr. Lelbach Antal és Andrea(Cleveland) Lory Tamás (San Francisco) Dr. Luczek István (Cleveland) Lukács László és Katalin (Detriot) Magas István és Dóra (Calgary) Magasrévy János (Valencia) Mailáth István (Rio de Janeiro) Major József (San Diego) Dr. Makra Zoltán (München) Malonyai Éva és Gyula (Canberra) Matica Ágnes és István (Los Angeles) Mauthner Gabriella (New York) Dr. Máday Béla (Washington) Máté Anna (Berkeley) Máté István és Erzsébet (Hollywood) Ft. Dr. Mihályi Gilbert (Chicago) Dr. Minye János (Los Angeles) Molnár István és Magda (Calgary) Molnár László és Erika (Cleveland) Nagy Ernő és Ilona (Giromagny) Németh István és Baba (Párizs) Németh László és Katalin (San Francisco) Németh Péter és Rózsa (Denver) Németh Sándor és Ágnes (Calgary) Oláh Aliz és Béla (Los Angeles) Pajtényi György és Mária (Los Angeles) Dr. Papp Gábor (Cleveland) Papp Zsigmond (Denver) Payer Dániel (Calgary) Peöcze József és Zita (Cleveland) Péter Pál és Ilona (Los Angeles) Pfeifer Ferenc (Eching) Püsök János és Judit (Denver) Radisich Edit (San Francisco) Rajnai János (San Diego) Ratai Ágnes (Denver) Rácz László (Los Angeles) Rápolti Nagy Klára (New York) Reiszner László (USA) Rédvay Sándor (Calgary) Rékay András és Cili (Oakland) Romoda Zoltán (San Francisco) Samay Attila és Ildikó (Los Angeles) Sarlay Márton (München) Sass István (Liège) Schmidt Mária (München) Simone Gyula (Sydney) Dr. Somogyi Ferenc és Sarolta (Cleveland) Soós Miklós (Sydney) Stubner Gyula (Los Angeles) Sujánszky Jenő (Párizs) Dr. Szabó Károly és Magda (Oakland)

11 10 rendszerváltó ARCHÍVUM I. évfolyam 1. szám Szabó László és Ilona (Calgary) Szabó Sándor (Mitterfelden) v. Szakály János (London) Dr. Szalay Loránd (Washington) Szamosszegi Miklós (USA) Szász István és Júlia (Vancouver) Szegedi Dénes és Vera (USA) Szekeres János (Madrid) Szentkirályi Ödön és Melinda (Cleveland) Szörényi Éva (Hollywood) Takács József és Ágnes (Vancouver) Tar Pálma és Gusztáv (Valencia) Dr. Tárczy István (San Francisco) Tátray Gábor és Jolán (San Diego) Prof. Edward Teller (Stanford) Thiery Ákos és Ilona (Los Angeles) Tóbiás Károly Vörös Katalin (San Francisco) Tollas Tibor (München) Tőkés László (San Francisco) Újvárosy István és Mária (Edmonton) Vereczkey Klára és Sándor (Los Angeles) Végváry Ildikó (San Diego) Nt. Vietorisz L. (Victoria) Villányi Miklós (Vancouver) Dr. Waczek Ferenc és Zsuzsa (San Diego) Wolenszky Mária (Vancouver) Zsótér András és Klára (Los Angeles) *** B. I. S. (Los Angeles); B. G. (Sopron); B. K. (Buffalo); C. J. K. (Boston); C. M. B. (Ausztria), C. Z. (San Francisco); F. H. (San Francisco); F. K. J. (Boston); H. GY. (Cal gary); H. I. (San Diego); H. L. (Kanada); H. T. (New Brunscwick); I. S. O. (Victoria); J. G. (San Francisco); J. L. (Toronto); K. I. (Los Angeles); K. M. (San Francisco); M. R. (Vancouver); M. T. (London); N. I. (Santa Monica); N. N. (Budapest); N. N. (Cal gary); N. N. (Kecskemét); N. N. (Miskolc); N. N. (Santa Monica); P. J. (Los Ange les); SZ. J. (Németország), T. K. (San Francisco); T. L. (Calgary); T. L. T. K. (Toron to); U. J. (Seattle); V. H. J. (Victoria); V. L. (San Francisco); ZS. GY. (San Francisco) IN MEMORIAM Derka Lóránt (Passaic); G. Olga (USA); Gyékényesi György és Hargittay Béla (Budapest); Hagymássy Gyuláné, szül: Szabó Ilona (USA); Herédy Tusi (Los Ange les); Hokky Károly és István (Cleveland); Jávorszky János (Los Angeles); v. Keleméry Tamás (Buenos Aires); Dr. Lőte Pál (Cleveland); A Trianon után alakult Felvidéki Egyesületek Szövetsége első titkára: id. Rissányi József emlékére; Rozanich István (Caracas); Sirchich László (Cleveland); Szilay Gyula (USA) és Bácskay Brittig Ferenc.

12 TÖRTÉNELMI SZÖVEGGYÛJTEMÉNY 11 Társkiadó egyesületek 5 Társkiadó személyek 6 In memoriam 8 Előszó 9 Foreword 13 Mottó 15 Dénes Gyula: Néhány gondolat az értelmiségről 17 Illyés Gyula: Szellem és erőszak 24 Konrád György: A harmadik reformkor elé 32 Solt Ottilia: A hetvenes évek budapesti szegényei 40 Balajthy Anna: Ezt az erkölcsöt megörökölték 46 Buda Ferenc megnyitó beszéde 53 Kovács István: Beolvasztás (vers) 55 Utassy József: Ifjúság, mint sólyommadár (vers) 55 Bali Sándor: Bibó István 56 Szabó Miklós: A Bibó Emlékkönyv (1981) 59 Csoóri Sándor: Láttam arcodat (vers) 64 Zsille Zoltán: Vissza a harmadik úthoz! 66 Képző és Iparművészeti kiállítás 75 Zöld Péter: A FIJAK legújabb válsága 77 Hervay Gizella: Önéletrajz 85 Lezsák Sándor: A cél szentesíti az eszközt? 97 Csoóri Sándor: Egy nomád értelmiségi 101 Beszélgetés Pákh Tiborral 110 Demszky Gábor: A Szolidaritás küldte 116 Tartalomjegyzék Lezsák Sándor: Lengyelország (vers) 121 A Feketében c. antológia előszavából: 123 A Feketében c. antológia tartalomjegyzéke: 124 Tóth Erzsébet: Felszólalás a JAK szentendrei tanácskozásán 127 Dalos György: Változat Aranyra (vers) 129 Nagy András: Tájkép csata után 130 A munkástanács mint egy pecsét hitelesítette a forradalmat 134 Petri György: A kis októberi forradalom 24. évfordulóján 145 Petri György: Nagy Imréről (vers) 147 Huszonöt év után 148 Ami elvárható 153 Emlékezés halottakra 156 Krassó György: Májusi hajnal (vers) 166 A Kiszely ügy 168 Bulányi György levele Lékai László bíboroshoz 174 Dóka Zoltán: Nyílt levél az evangélikus egyház ügyében 179 Nyílt levél a Magyar Izraeliták Orsz. Képviselete elnökségéhez 184 Az izgatás okai? 188 Kőszeg Ferenc: Könyvkiadói cenzúra Magyarországon 194 Szalay Pál (Libertarius): Magyarország 1984? 205 Nagy Gáspár: Öröknyár: elmúltam 9 éves (vers) 210 Pákh Tibor: Megújulást lelkiekben 211

13 12 rendszerváltó ARCHÍVUM I. évfolyam 1. szám KAPASZKODÁS A MEGMARADÁSÉRT A jogfosztott magyar kisebbségek sorskérdései 213 Csoóri Sándor: Kapaszkodás a megmaradásért 214 Csurka István levele a Magyar Írók Szövetsége elnökéhez 226 A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának jelentése 233 Duray Miklós helyzetmagyarázata 242 A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának felhívása 246 Nyilatkozat Duray Miklós szabadon bocsátása érdekében 249 Dokumentum Kárpátaljáról Beadvány 251 Erdélyt vissza, mindent vissza? 260 Visszaadom állampolgárságomat! 262 A belső emigráció 265 Memorandum a madridi konferencia résztvevőihez 271 Az Ellenpontok szerkesztőinek állásfoglalása 273 Levél a pápához a csángók ügyében 274 Erdélyi Magyar Hírügynökség 278 Az Új Symposion szerkesztőségének leváltása 279 A magyarnyelvű oktatás helyzete a Vajdaságban 284 Zalán Tibor: Táviratok Szőcs Géza ismeretlen címére (vers) 287 DOKUMENTUMOK NYILATKOZATOK Nyílét levél a Charta 77 aláíróihoz 290 Nyílt levél Kádár Jánosnak 291 Dr. Horváth Istvánnak 292 A József Attila Kör határozata 295 Bizalmas pártjelentés 297 Tüntetés a lengyelek mellett a Bem szobornál 304 Felhívás a lengyel nép megsegítésére 306 A Nyugatról érkező békemenet 82 résztvevőjéhez 307 Nyolc magyar lelkész levele Lékai László bíboroshoz 308 A Dignitatis Humanae Bizottság nyilatkozata 309 Vitaest a budapesti egyetemen 312 Az ELTE Diákparlament állásfoglalása 320 A Magyar Népköztársaság országgyűléséhez és kormányához 321 Tájékoztató a Bős Nagymarosi vízlépcsőrendszer hátrányairól és várható káros következményeiről 322 A SZETA alapítóinak nyilatkozata 326 Ara Kovács Attila nyilatkozata 327 Nyilatkozat a Charta 77 és a Szolidaritás mellett 328 A Kostka St. Stanislaw Egyházközség híveinek 330 Szabad sajtó a nyolcvanas években ( ) 331 A Magyar Október szabad sajtó kiadványai 332 Tartalomjegyzék 333

14 TÖRTÉNELMI SZÖVEGGYÛJTEMÉNY 13 KRASSÓ GYÖRGY: Májusi hajnal Gyűjtő. Kisfogház. Halk kopácsolás. Rácsot, vak ablakot tavasz legyint. Az udvaron akasztás lesz megint. Folyik tovább, pajtás, a gyilkolás. Gyújts rá, barátom! Mély szelíd harang kong messziről Egy hét és nyolc kötél. Ki megy ma Angyal, Kósa, Szente, Szél? Egy zárka nyílik s felsüvít a hang: Fiúk Hazánkért Isten veletek Erdősi búcsúzik most tőletek. Valaki sír. Lépések. Lánc kocog. Kinn: Éljen a szabadság Gyilkosok Aztán csönd. Társam így szól: Már nem él. S kezemben ég a cigaretta még. (1958. május 10.) (Napló, Budapest, 1979.)

15 14 rendszerváltó ARCHÍVUM I. évfolyam 1. szám Buda Ferenc megnyitó beszéde a lakiteleki konferencián 1979 ben a fiatal írók lakiteleki találkozóján A hazáról és a korszerű nemzeti önismeretről tartott tanácskozást száznál több fi atal író Lakiteleken, május én, a Magyar Írók Szövetsége és a Fiatal Írók József Attila Köre rendezésében. A fiatal írók az idősebb írónemzedékek jeles képvi selői közül többeket meghívtak; jelen volt többek között Illyés Gyula, Csoóri Sándor, Fekete Gyula. A kétnapos tanácskozáson Csák Gyula, az Írószövetség titkára elnö költ. A résztvevőket, a referátumok elhangzása előtt Buda Ferenc köszöntötte. A konferencián elhangzott előadások viszonylag teljes szövege megjelent a kecs keméti FORRÁS című folyóirat 1979/9. számában. Buda Ferenc költő megnyitója nem jelenhetett meg, szövege gépírásban terjedt, nyomtatásban itt lát először nyilvá nosságot. Barátaim! Az idei március kokárdátlan ifjai, lányai, lámpavasra kötözött lobogói láttán ismét feltolult bennem a kérdés, hol a hazád, mi a te hazád? Nem elsõ alkalommal szegezõdött torkomnak e kétágú szigony, a válasz mondatai sem elõször fogalmazódtak meg. Hazám ez a négyzetkilométernyi földdarab a Kárpát-medence közepén, ahol megszülettem, fölnevelõdtem. Hazám ez a nép, amely fiának szólít, s amelynek sorsát fenntartás nélkül a magaménak vallom, s vállalom. Hazám a családom, gyermekeim, akiknek élete közvetlenül reám bízatott. Hazám az e néptõl kapott nyelv és kultúra, amelyet erõm és képességeim szerint gyarapítván utódaimnak megõrzés végett továbbadok. Fegyverrel védett határok az országot kerítik. A haza fogalma nem fér meg az államhatárok között. Átszáll fölöttük, akár a törvényen kívüli madár. Mert a velem azonos anyanyelvûek egyharmada ott él, hal, túl e határokon. Mert ha kimondom Arany János, Ady Endre, Bartók Béla, Petõfi Sándor nevét, nyomban ki kell mondanom azt is, hogy Nagyszalonta, Érmindszent, Nagyvárad. Nagyszentmiklós, Segesvár. A nevek, adatok, tények tovább sorolhatók. Hanyag tájékozatlanság idehaza, és tudatos hamisítás odaát mit sem változtat rajtuk. Nincs miért elhallgatni: fokozódó aggodalommal figyeljük a határon túli magyarság sorsának alakulását. Új sebek támadnak, régi sebek is fölszakadoznak. Pedig a költõ okos intelme szerint elegendõ harc, hogy a múltat be

16 TÖRTÉNELMI SZÖVEGGYÛJTEMÉNY 15 kell vallani. Bevallani tehát, nem fölhánytorgatni. Hisz történelmünk során szomszédainkkal egy katlanban fõttünk, egymás húsát ettük, egymás nélkül nem lehettünk. Nem lehettünk volna azzá, akik vagyunk. Õk sem azzá, akik. Bûneink is közösek, s kölcsönösek. Voltaképpen testvérek vagyunk. Miért ne lehetnénk egyben barátok is? Múltbeli és jelenkori létünk örökös tanúja, a fénylõ és hallgatag Duna egymásrautaltságunknak nem csupán jelképe, de megtestesülése is. Vaspánt és kitárt kapu, simára gyalult senki földje, mindenki országútja, mely ingyen továbbít hullát és hordalékfát, tilalmas híreket és áruval terhelt hajót. Vonjuk ki hát a kést egymás bordái közül, töröljük meg, s tegyük le. Jobb azzal jó idõben kenyeret szelni. Hol hát a haza, mi hát a haza? Rajta, keressük meg! Vagy pedig rendezzünk ünnepeket továbbra is tudatlanul és hitehagyottan, lámpavasra húzván a megfakult lobogókat. (Írógéppel másolt és terjesztett szöveg.) Buda Ferenc nyolc esztendővel később, 1987 ben a lakiteleki találkozón Király Zoltán, Bertha Zoltán és Fekete Gyula társaságában

17 16 rendszerváltó ARCHÍVUM I. évfolyam 1. szám Számítunk segítségtekre Magyarországról kaptuk az alábbi írást. Szerzője a máskéntgondolkodó fiatalok cso portjához tartozik. Cikkét időszerűsége miatt minden változtatás nélkül közöljük. Nevét érthető okokból nem tesszük közzé (Szerk.) Az utóbbi időben egyre többünket fog lalkoztat, hogyan viselkedik, hogyan visel kedjék a magát felelősnek érző ember. Keressük a nemzet megmaradásának, emberi mivoltunk átmentésének útját. Ön csalásra is hajlamosak vagyunk. Az ember alig akarja elhinni, hogy a magyar lét kiírtása létező szándék a Kárpátok ölé ben. A legtöbb ember tehát bár újra és újra bele ütik az orrát magyar voltába igyekszik elfeledni, vagy jelentékte leníteni ilyenfajta élményeit. Délibábos nak minősíti Sztálin kijelentését a magyar kérdésről, hogy ti. az csupán vagonkér dés és igyekszik kitörölni elméjéből (s utódainak sem említi) a szárazajtai mé szárlást, a délvidéki menekülést, vagy a Kassai Kormányprogramot. Legjobb nem beszélni róla, mondja, egyrészt megfélem lítésből fakadó tapasztalatai alapján, más részt azért, mert az embertelen megaláz tatások úgy érzi szégyellnivalók. Má sutt, más körülmények között milyen fel rázó könyvek, filmek születéséhez veze tett volna pl. a Szudétavidékre történő magyar kitelepítés, vagy az 56 os Forrada lom legázolása! De miért bélyegzik a szo cializmus ellenségének mindazokat, akik például a nem véletlenül 1957 óta tartó és egyre ijesztőbben mélyülő népesedé si katasztrófáról őszintén próbálnak be szélni? Ebben az egyetlen tényben is jól le lepleződik a magyar közgondolkodás el sorvasztásának törekvése: hiszen a legel szántabb magyar ellenességen kívül mi értelme lehet egy minden szempontból hátrányos, veszélyes helyzet elbagatellizá lásának? Ostobává válni, történelmi ta pasztatokat át nem adni, megfélemlítettsé günket krajcárok utáni szaladgálással, eg zisztenciánk féltésével fokozni, állandó ki sebbrendűségi riadalomban élni mindez csak elmúlásunkat hozza közelebb. Amikor Kádár arra építette a 56 utáni társadalmi nem életet, csak létet, hogy akik beletörődnek a ránk erőszakolt hely zetbe, azoknak nem lesz bántódásuk ( aki nincs ellenünk, az velünk van ), ez egyút tal azzal a feltétellel járt, hogy: fátylat a tör téntekre! Gyurkó Kádárról írt könyvének bevezetőjében azt írja Kádárról, hogy 1956 novemberében több százezer ma gyar számára a földkerekség leggyűlöl tebb embere volt, ez azonban máig ellen tétére változott mind az országban, mind a világsajtóban. Csakhogy Isten a tudója, mi lesz még velünk? A felszín földrengés előtt is nyugodt, a halálos betegségnek nem mindig látványosak a tünetei. A magyar nép utoljára 56 ban nyilvánított szabadon politikai véleményt. De azóta is folyamato san szavaz. Szavaz a népesedési szakadék kal, az öngyilkosságok arányával, az elha rapódzó alkoholizmussal, romló halálozási statisztikájával: mélységes közömbösségé vel és reményvesztettségével. Mindezt átéljük. Annak bizonyítására, hogy nem az én sötétlátásomról van szó, A szerk. megjegyzése: A müncheni Nemzetőrben névtelenül megjelent írás szerzője Dr. Kelemen András pszichiáter, 1983 ban a Fejér megyei Tanács Központi Kórház rendelőintézetének osztályvezető főorvosa. Kelemen András jelen volt az 1987 es lakiteleki találkozón óta az MDF országgyűlési képviselője.

PoLíSz. A nemzetpolitika úttörője 132. Székely András Bertalan. 1% a magyar irodalom és kultúra jövőjéért!

PoLíSz. A nemzetpolitika úttörője 132. Székely András Bertalan. 1% a magyar irodalom és kultúra jövőjéért! Székely András Bertalan A nemzetpolitika úttörője A huszadik századi többszörös szétszakíttatásaink, az elszakított nemzetrészeink körében zajlott/zajló kulturális és fizikai genocídiumok, etnikai tisztogatások

Részletesebben

68. évfolyam, 1 2. összevont szám, 2014. január április. Megjelenik kéthavonta.

68. évfolyam, 1 2. összevont szám, 2014. január április. Megjelenik kéthavonta. 68. évfolyam, 1 2. összevont szám, 2014. január április. Megjelenik kéthavonta. Fotó: Kriza János Húsvét felé Két tanítvány haladt az em mausi úton. Csalódottak voltak és szo mo - rúak, Jézus meghalt!

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

XXXTH ANNDAL CONGRESS of

XXXTH ANNDAL CONGRESS of PROCEEDINGS of the XXXTH ANNDAL CONGRESS of Hungarz"an Scientzfic, Literary, and Artistic Assocz"atz"on P APERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers, and Artists in the Western World EDITED by Dr.

Részletesebben

A Magyar Írószövetség Tájékoztatója

A Magyar Írószövetség Tájékoztatója 2013 A Magyar Írószövetség Tájékoztatója Három év a mérlegen Szentmártoni János beszámolója Alkotás és szervezés kéz a kézben Interjú Erős Kinga titkárral 1956 és a magyar írók Halász János államtitkár

Részletesebben

Könyvheti meditáció. magyar napló

Könyvheti meditáció. magyar napló magyar napló A Magyar Írószövetség lapja Megjelenik havonta ISSN 0865291 0 Szerkesztőbizottság: Jókai Anna (elnök), Báger Gusz táv, Cson tos Já nos, Hor váth An tal, Ka lász Már ton, Kő Pál, Nemes Attila,

Részletesebben

A Magyar Írószövetség rövid története

A Magyar Írószövetség rövid története A Magyar Írószövetség rövid története Ismeretes, hogy igazán a reformkorban bontakozott ki a modern magyar irodalmi élet, amelyet a megelőző évtizedekben Kazinczy Ferenc kezdett el megszervezni. Évkönyvek,

Részletesebben

napló Műveljük lelkünket magyar

napló Műveljük lelkünket magyar magyar napló A Írószövetség lapja Megjelenik havonta ISSN 0865291 0 A szerkesztőség címe (Írott Szó Alapítvány) 1092 Budapest, Ferenc krt. 14. Levelezési cím: 1450 Bu da pest, Pf. 77. Számlázási cím: 1062

Részletesebben

PoLíSz. A mi Katynunk 135. Csallóközi Zoltán. 2011 június. A lap ára: 500 Ft PoLíSz 135. 2011 JÚNIUS

PoLíSz. A mi Katynunk 135. Csallóközi Zoltán. 2011 június. A lap ára: 500 Ft PoLíSz 135. 2011 JÚNIUS Csallóközi Zoltán A mi Katynunk Egyéves szőke kisfiú fogja édesanyja és édesapja kezét egy poznani parkban. Ez látható Konrad Sutarsky, nemrég megjelent Az én Katynom könyve címlapján. Négy év telik el

Részletesebben

A Bethlen Gábor Alapítvány 2014. évi díjazottjai

A Bethlen Gábor Alapítvány 2014. évi díjazottjai A Bethlen Gábor Alapítvány 2014. évi díjazottjai Az Uránia Nemzeti Filmszínházban 2014. november 16-án tartottuk a Bethlen Gábor Alapítvány 31. díjátadó ünnepségét, amelyet Lezsák Sándor a Kuratórium elnöke,

Részletesebben

melléklet Mikó Imre A világlátott lokálpatrióta 2011. június 100 éve született dr. Mikó Imre, Erdély és a magyarság nagy nemzetiségi jogásza

melléklet Mikó Imre A világlátott lokálpatrióta 2011. június 100 éve született dr. Mikó Imre, Erdély és a magyarság nagy nemzetiségi jogásza melléklet Mikó Imre A világlátott lokálpatrióta 100 éve született dr. Mikó Imre, Erdély és a magyarság nagy nemzetiségi jogásza ( ) Élete kisebbségtörténet. Eképpen a róla írt monográfia nem csak egy felemelkedõ

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

A nyugati magyar örökség magyarországi fogadásáról *

A nyugati magyar örökség magyarországi fogadásáról * Bakos.qxd 2012.10.17. 16:15 Page 3 KÉRDEZ AZ IDŐ BAKOS ISTVÁN A nyugati magyar örökség magyarországi fogadásáról * A z elmúlt évtizedekben számos írásban, előadásban, vitán, sőt főfoglalkozásban és társadalmi

Részletesebben

II. A kolóniák élete

II. A kolóniák élete II. A kolóniák élete 1. A magyarok száma? Ahány statisztika, annyi változat. Pontosan ma sem tudni, hány magyar él elszórva a világban. Egy-két kivételtől eltekintve csak becslésekre lehet támaszkodni.

Részletesebben

NYUGATI MAGYAR SZELLEMVILÁG

NYUGATI MAGYAR SZELLEMVILÁG NYUGATI MAGYAR SZELLEMVILÁG HOLLANDIAI MIKES KELEMEN KÖR 46. TANULMÁNYI NAPOK 2005. szeptember 8 11. Elspeet, Hollandia Mikes International Hága, Hollandia 2006. Kiadó 'Stichting ' alapítvány, Hága, Hollandia.

Részletesebben

F e b r u á r i. III. évfolyam 5. szám

F e b r u á r i. III. évfolyam 5. szám F e b r u á r i III. évfolyam 5. szám ÜNNEP Már nagyon várom a tavaszt Már nagyon várom a tavaszt, a legszívesebben látott év szako mat. Nehezen tudom lerázni a tél hosszan tartó hidegét. Ke res ném az

Részletesebben

Magyar szórványközösségek a Kárpát-medencén kívül

Magyar szórványközösségek a Kárpát-medencén kívül FORRÁSOK A golyóstoll megalkotója, Bíró László József 1899. szeptember 29-én, Budapesten született és számos területen próbálta ki szerencséjét 1938. december 31-én hagyta el Magyarországot. Először Párizsban

Részletesebben

PAPERS presented by Hungarian Scientists, Writers, and Artists in the Western World

PAPERS presented by Hungarian Scientists, Writers, and Artists in the Western World PROCEEDINGS OF THE XXth ANNUAL CONGRESS of Hungarian Sáentzjz'c, Lz't erary, and Artútz c Association PAPERS presented by Hungarian Scientists, Writers, and Artists in the Western World EDITED BY Dr. jános

Részletesebben

2010.4 MAGYARORSZÁG FELBOMLÁSA ÉS A TRIANONI BÉKESZERZÔDÉS A MAGYAR ÉS A SZLOVÁK KOLLEKTÍV EMLÉKEZETBEN 1918 2010. I. RÉSZ

2010.4 MAGYARORSZÁG FELBOMLÁSA ÉS A TRIANONI BÉKESZERZÔDÉS A MAGYAR ÉS A SZLOVÁK KOLLEKTÍV EMLÉKEZETBEN 1918 2010. I. RÉSZ T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.4 TUDOMÁNYOS SZEMLE MAGYARORSZÁG FELBOMLÁSA ÉS A TRIANONI BÉKESZERZÔDÉS A MAGYAR ÉS A SZLOVÁK KOLLEKTÍV EMLÉKEZETBEN 1918 2010. I. RÉSZ BEVEZETÔ:

Részletesebben

A XXIII. MAGYAR TALÁLI{OZÖ KRÖNIKÁTA. Szerkesztette: DR. NÁDASJÁNOS ~ DR. SOMOGYI FERENC

A XXIII. MAGYAR TALÁLI{OZÖ KRÖNIKÁTA. Szerkesztette: DR. NÁDASJÁNOS ~ DR. SOMOGYI FERENC A XXIII. MAGYAR TALÁLI{OZÖ KRÖNIKÁTA Szerkesztette: DR. NÁDASJÁNOS ~ DR. SOMOGYI FERENC Árpád Könyvkiadó V állalat Cleveland, Ohio 1984 A XXIII. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XVIII. ÉVKÖNYVE

Részletesebben

Nagy Imre párizsi krónikása Méray Tibor

Nagy Imre párizsi krónikása Méray Tibor KÖNYVES HAVILAP X. ÉVFOLYAM 19 20. SZÁM 2006. OKTÓBER 294 FT WWW.KONYV7.HU 1956 L Harmattan Kiadó Gyenes Ádám Kertész Ákos Hány ötvenhat létezik? Murányi Gábor Legendás alapmûvek Interjú Csics Gyula Bob

Részletesebben

2008. június Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedévi lapja

2008. június Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedévi lapja Vagyunk... 66 2008. június Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedévi lapja A tartalomból Gondolatok Trianonról................ 4-5. Elemzõ.............................

Részletesebben

KOMMENTÁR TARTALOM 2007 2. Békés Márton: Németh László politikai platonizmusa 3 Papp István: Népi-urbánus közeledés? 11

KOMMENTÁR TARTALOM 2007 2. Békés Márton: Németh László politikai platonizmusa 3 Papp István: Népi-urbánus közeledés? 11 kommentar_0702_belivkesz.qxd 4/20/07 3:09 PM Page 1 KOMMENTÁR KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG TARTALOM 2007 2 NÉPIEK: ÚJ LÁTÓSZÖG Békés Márton: Németh László politikai platonizmusa 3 Papp István: Népi-urbánus

Részletesebben

A II. ES III. MAGYAR TALALKOZO KRONIKAJA

A II. ES III. MAGYAR TALALKOZO KRONIKAJA / A II. ES III., ~ MAGYAR TALALKOZO " " KRONIKAJA Közzéteszi: ÁRPÁD KÖNYVKIADÓ VÁLLALAT Cleveland, Ohio - 1966 Copyright 1966 by Dr. Nádas Gyula "Árpád Könyvkiadó Vállalata" 1425 Grace Avenue, Lakel'i

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Filep Tamás Gusztáv: A(cseh)szlovákiai magyar irodalom, tudományosság és könyvkiadás nyolc évtizede. Filep Tamás Gusztáv

[Erdélyi Magyar Adatbank] Filep Tamás Gusztáv: A(cseh)szlovákiai magyar irodalom, tudományosság és könyvkiadás nyolc évtizede. Filep Tamás Gusztáv Filep Tamás Gusztáv A (cseh)szlovákiai magyar irodalom, tudományosság és könyvkiadás Szempontok Az 1919-ben a cseh légiók által megszállt felső-magyarországi területen mind a tudomány, mind a szépirodalom

Részletesebben

Hungarz an Sdentific, Lüerary, and Artistz"c Association

Hungarz an Sdentific, Lüerary, and Artistzc Association PROCEEDINGS of the XXIInd ANNUAL CONGRESS of Hungarz an Sdentific, Lüerary, and Artistz"c Association P APERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers, and Artists in the Western World EDITED by Dr.

Részletesebben

FOTÓ: T. PINTÉR KÁROLY. A nyolcvanöt évvel ezelõtti nemzeti tragédia története, traumája. és nincs eléggé benne a köztudatban. A trianoni veszteség,

FOTÓ: T. PINTÉR KÁROLY. A nyolcvanöt évvel ezelõtti nemzeti tragédia története, traumája. és nincs eléggé benne a köztudatban. A trianoni veszteség, országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 24. szám 2005. június 12. Szentháromság ünnepe után 3. vasárnap Ára: 164 Ft Míg Keveházi László Sztárai Mihályról írt monográfiája, valamint a Kertész Botond

Részletesebben

22. évfolyam 2007. 2. sz. AETAS. A kiadványt szerkesztette: DEÁK ÁGNES

22. évfolyam 2007. 2. sz. AETAS. A kiadványt szerkesztette: DEÁK ÁGNES 22. évfolyam 2007. 2. sz. AETAS T Ö R T É N E T T U D O M Á N Y I F O L Y Ó I R A T A kiadványt szerkesztette: DEÁK ÁGNES A kiadvány Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Nemzeti Kulturális Alap, Nemzeti

Részletesebben