Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: évben

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény általános jellemzői..5 III. Az intézmény szervezeti rendszere, irányítása...8 IV. Az intézmény közösségei.10 V. Az intézmény működésének rendje Nyitva tartás A vezetők benntartózkodási rendje A vezetők helyettesítési rendje Munka időbeosztás A működés rendjére vonatkozó általános rendelkezések A munkáltató kártérítési felelőssége A munkavállaló kártérítési felelőssége Óvodai, bölcsődei felvétel, átvétel Óvodai, bölcsődei jogviszony megszűnése A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolása Térítési díj befizetése Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel..19 VI. Külső kapcsolatok rendszere...20 VII. A nevelőmunka belső ellenőrzésének rendje 21 VIII. Gyermekvédelmi munka megszervezése..22 IX. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje...23 X. Intézményi védő óvó előírások, feladatok a gyermekbalesetek megelőzésében..24 XI. Rendkívüli esemény bombariadó esetén szükséges teendők 27 XII. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományápolás 29 XIII. Gazdálkodás XIV. Tájékoztatás a nevelési programról, SZMSZ-ről, Házirendről 30 Záró rendelkezések 31 Záradék..32 Mellékletek 33 2

3 A évi a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény szerint a Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot (a továbbiakban SZMSZ) fogadta el. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Meghatározza a Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Célja az intézmény jogszerű és zavartalan működésének, a gyermeki jogok érvényesülésének, a szülők, gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítésének, az intézményi működés demokratikus rendjének biztosítása. 2. Hatálya Jelen SZMSZ hatálya kiterjed: Az óvodába és bölcsődébe járó gyermekekre A gyermekek szüleire, törvényes képviselőire Az intézmény vezetőjére, helyettesére A nevelőtestületre A nevelőmunkát segítő alkalmazottakra Az intézmény egyéb munkakörben dolgozóira AZ SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek megtartani, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik szolgáltatásait. 3. Jogszabályi alapja évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. Törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény A Munka Törvénykönyve A Közalkalmazottak jogállásáról szóló (Kjt.) évi XXXII. Törvény évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 3

4 A bölcsődei gondozás- nevelés országos alapprogramja 328/2011.(XII.29) Korm. r. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 32/2012.(X. 4.) Korm. Rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 257/2000. (XII.26) Korm. Rend. a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet évi XLII. Törvény 4.. (7) a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának szabályairól 4. Hatálybalépés AZ SZMSZ a fenntartó egyetértésével lép hatályba és határozatlan időre szól. Módosítására akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban a szervezeti és működési tekintetben változás áll be, illetve, ha a szülők vagy a nevelőtestület minősített többséggel erre javaslatot tesz. A módosítást követően, a hatálybalépéssel egyidejűleg hatályon kívül helyeződnek az intézmény SZMSZ-ének korábbi rendelkezései. 5. Az SZMSZ felülvizsgálatának módja Amennyiben az intézmény működési rendjében változás történik, illetve, ha jogszabály előírja. 4

5 II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Az intézmény neve: Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Székhelye: Bábolna Erzsébet u.2. Az intézmény alapítója: Bábolna Város Önkormányzata Fenntartója: Bábolna Város Önkormányzata Székhelye: Bábolna, Jókai Mór u. 12. Alapító okiratának kelte: Alapító okiratának száma: 112/2013.(XI.26.) számú határozat OM-azonosító száma: Az intézmény törzsszáma: Adószáma: Költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszám: fenntartó által engedélyezett óvodai csoportszám: 5 Felvehető maximális gyermeklétszám: 150 fő A bölcsődei csoportszám: 1 Engedélyezett férőhelyek száma: 12 fő Az intézmény típusa: Közoktatási intézmény. Az óvoda és bölcsőde gazdálkodási és munkaügyi szempontból közös igazgatással, azonban a bölcsődei csoport szakmailag önállóan működik. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy Az intézmény gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv, amely a Bábolna Város Polgármesteri Hivatal jogköréhez tartozik. Alapfeladatait az Önkormányzat évi költségvetési rendeletében biztosított előirányzatból látja el. Az intézmény alaptevékenysége: Az alapító okiratban meghatározottak szerint: Óvodai nevelés (3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig) 5

6 A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése Az óvodai nevelőmunka az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján folyik. Az intézményben folyó óvodai nevelés az országos alapprogramra épülő nevelőtestület és fenntartó által jóváhagyott helyi nevelési program az Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel c. program adaptációja szerint történik. A helyi program érvénybe lépésének ideje: szeptember 01. A bölcsőde alapfeladata: A kisgyermek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását nevelését végző intézmény. 20 hetes kortól a 3. életév betöltését követő szeptember 1-ig, illetve indokolt esetben a 4. életév betöltését követő augusztus 31-ig. Feladata a gyermekek testi-, és pszichés szükségleteinek kielégítése, a fejlődés elősegítése. A bölcsődei nevelés A bölcsődei gondozás-nevelés országos alapprogramja alapján folyik. Bölcsődénk felvállalja olyan sajátos nevelési igényű gyermekek gondozását is 6 éves korig, akik fejlődésükben nagymértékben visszamaradottak és emiatt speciális bánásmódot igényelnek és nem veszélyeztetik sem maguk, sem társaik testi épségét. A bölcsőde egy, 12 férőhelyes gyermekcsoporttal működik. Személyi feltételei: 3 fő szakképzett kisgyermeknevelő, 1 fő takarítónő Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje Az intézményvezetői megbízás magasabb vezetői megbízásnak minősül, nyilvános pályázat útján az érvényes jogszabályoknak megfelelően a Képviselőtestület nevezi ki 5 évre. Az intézmény képviseletében aláírási jogkörrel rendelkeznek: Intézményvezető Intézményvezető helyettes Bölcsődevezető 6

7 Az intézmény működését meghatározó dokumentumok Óvoda Alapító okirat Az óvoda nevelési programja Éves pedagógiai munkaterv Továbbképzési program, beiskolázási terv Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletei Házirend Belső szabályzatok Közalkalmazotti Szabályzat Bölcsőde Működési engedély A bölcsődei gondozás-nevelés országos alapprogramja Éves nevelési munkaterv Házirend Éves továbbképzési terv Bölcsődevezető által vezetett nyilvántartások A gondozónők által vezetett kötelező dokumentumok Az intézmény valamennyi alkalmazottjára érvényes belső szabályzatok 7

8 III. BÁBOLNAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA INTÉZMÉNYVEZETŐ ÓVODAVEZETŐ-HELYETTES BÖLCSŐDEVEZETŐ (csak munkáltatói, üzemeltetési ügyekben) ÓVODA- PEDAGÓGUSOK NEVELŐMUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK (gondozónők,óvodatitkár, pedagógus asszisztens) TECHNIKAI MUNKAKÖRBEN DOLGOZÓK (karbantartó, takarító, konyhai alkalmazott) BÖLCSŐDEI ALKALMAZOTTAK (kisgyermeknevelők, takarító) Vezető beosztások Magasabb vezető beosztású: intézményvezető óvodavezető-helyettes Vezető beosztású: bölcsőde vezető 1. A vezetők közötti feladatmegosztás 1.1. Óvodavezető Az intézmény élén az óvodavezető áll aki, az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Az óvodavezető jogkörét, felelősségét feladatait a köznevelési törvény, az intézmény belső szabályzatai, valamint a fenntartó határozza meg. Felelőssége Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű, takarékos gazdálkodásért Az intézmény gazdálkodási feladatainak megszervezéséért Tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség Döntés az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, valamint a Közalkalmazotti Szabályzat nem utal más hatáskörébe 8

9 Munkáltatói jogkör gyakorlása Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet-, és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben jogköreit, a jogszabályokban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja Az intézmény képviselete Feladatai A nevelőtestület vezetése A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk megszervezése, ellenőrzése Az óvodai nevelő-oktató munka irányítása, ellenőrzése, Az intézmény költségvetése alapján a működéshez szükséges személyi-, és tárgyi feltételek biztosítása Szülői szervezettel, munkavállalói érdekképviseleti szervekkel való együttműködés A nemzeti- és óvodai ünnepek, méltó megszervezése Munkaköri leírás 1. sz. mellékletben Óvodavezető-helyettes Az óvodavezető közvetlen munkatársa. A vezető távollétében teljes felelősséggel végzi a vezetői munkát. A vezetői jogkör gyakorlása során kivételt képeznek azok az ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelnek, illetve amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak. (lásd: munkaköri leírásban) Az óvodavezető által átruházott feladatai: Szabadság-nyilvántartás vezetése, szabadságjelentés, éves szabadságolási terv elkészítése Tanulóbiztosítások megkötése, baleseti nyilvántartás vezetése Minden hónap végén elkészíti az útiköltség elszámolásokat Kötelező óraszáma a törvényben meghatározottak szerint. Vezető-helyettesi feladatait a kötelező óraszámon felüli időben végzi. Munkaköri leírás 1. sz. mellékletben Bölcsődevezető A Nevelőtestület tagja. Részt vesz a rendszeres értekezleteken és az ott hallottakról tájékoztatja a bölcsődei dolgozókat. Feladata Felelős a bölcsőde törvényes - és szakszerű működéséért 9

10 A bölcsőde szakmai munkájának irányítása, ellenőrzése Bölcsődei alkalmazottak munkájának szervezése, ellenőrzése A bölcsődei munkával kapcsolatos beszámolók, jelentések elkészítése Bölcsődei Házirend elkészítése Bölcsődei dolgozók szakmai ismereteinek bővítése A munkáltatói jogkörhöz kapcsolódó döntésekhez javaslatot tesz az intézményvezetőnek Munkaköri leírás 1. sz. mellékletben Döntéshozatal, döntés-előkészítés folyamatába a nevelőtestület, a Közalkalmazotti tanács jogszabályban biztosított jogait figyelembe kell venni. IV. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI 1. Alkalmazotti közösség Az intézményben foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott. A közalkalmazottak jogait és kötelességeit a Munka Törvénykönyve, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a Köznevelési törvény, valamint az intézmény Közalkalmazotti szabályzata rögzíti. A teljes alkalmazotti közösséget az intézményvezető hívja össze minden olyan esetben, amikor ezt a jogszabály előírja, vagy az intézmény egész működését érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az alkalmazotti közösség értekezlete biztosítja a szakmai munkát végző óvodapedagógusok, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők, az egyéb munkakörben dolgozók együttműködését. A nevelési év folyamán legalább három alkalommal tájékoztatja az intézményvezető az alkalmazottakat az óvoda munkájáról, valamint ismerteti a soron következő feladatokat. Az értekezletről jegyzőkönyv készül. 2. Nevelőtestület Az intézményben foglalkoztatott óvodapedagógusok közössége, az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja az óvodapedagógusokon kívül, a bölcsőde szakmai vezetője. Az óvoda nevelőtestülete nevelési kérdésekben, az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a Közoktatási törvényben, és más jogszabályban meghatározott kérdésekben döntési, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 10

11 Döntési jogköre ( a Kn. t szerint ) Nevelési program és módosításának elfogadása Szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása Az óvoda munkatervének elfogadása Az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása Házirend elfogadása Az intézményvezetői pályázattal kapcsolatos szakmai vélemény kialakítása Véleményezési és javaslattevő jogköre kiterjed a nevelési intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésre. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét az egyes óvodapedagógusok külön megbízásainak elosztása esetében. A nevelőtestület értekezletei A nevelőtestület az év során rendes és rendkívüli értekezletet tart. A rendes értekezleteket az óvodavezető az éves munkatervben meghatározott időpontokban hívja össze. A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet kell tartani, ha az óvodavezető összehívja, ha a nevelőtestület 1/3-a kéri, ha a Szülői Szervezet kéri és a kezdeményezést a nevelőtestület elfogadta. A rendkívüli értekezlet időpontjáról és napirendjéről az érintetteket legalább 3 nappal előbb értesíteni kell. 3. Szülői Szervezet Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, ill. kötelességeik teljesítése érdekében Szülői Szervezetet működtetnek. A Szülői Szervezet munkaterv szerint működik, mely munkaterv része az óvoda éves munkatervének. Szülői Szervezet tagjai: óvodai, bölcsődei csoportonként két megválasztott szülő, akik maguk közül elnököt választanak. Az elnök folyamatos kapcsolatot tart az intézmény vezetőjével. A Szülői Szervezet jár el az intézménybe járó valamennyi gyermek szülőjének képviseletében. A Szülői Szervezet éves munkaterve alapján az intézményvezetővel közös megbeszéléseket tart. A megbeszéléseken az intézményvezető tájékoztatást ad a szülőket is érintő ügyekről, eseményekről. 11

12 A szülői szervezet joga, hogy figyelemmel kísérje a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja az óvoda nevelőtestületét és az intézmény fenntartóját. A gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől ill. az ilyen ügyek tárgyalásakor a szülői szervezet elnöke tanácskozási joggal vehet részt a nevelőtestületi értekezleten. Az óvodai Szülői szervezet választmánya, akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint 50 %-a jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A Szülői szervezet döntési jogköre Saját működési rendjében Munkatervének elfogadásában Vezetőjének megválasztásában A szülői szervezetnek az intézményben készült dokumentumok tekintetében véleményezési joga van az alábbi témákban: A Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény Házirendje Az intézmény Helyi programja, ill. ennek módosításai Óvodavezetői pályázat Az éves munkaterv és abban meghatározott nevelési év rendjével kapcsolatban (szünetek, nevelés nélküli munkanapok meghatározása) Fakultatív hit és vallásoktatási feladatellátás során A Szülői Szervezet egyetértési joga: A szülőket anyagilag is érintő ügyekben 4. Érdekképviseleti szervezet A közalkalmazottat foglalkoztató intézményben, a Munka Törvénykönyvéről szóló és A Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint Közalkalmazotti Tanácsot kell választani. A Közalkalmazotti Tanács az intézményben dolgozó közalkalmazottak jogviszonyával, munkafeltételeivel kapcsolatos kérdésekben véleménynyilvánítási joggal rendelkezik. A Közalkalmazotti Tanács választása törvényben meghatározott formában és időközönként történik. A Közalkalmazotti Tanács a Közalkalmazotti Szabályzatban szabályozza a jogkörében tartozó ügyeket. (2. sz. melléklet) 12

13 A Közalkalmazotti tanács együttdöntési joga: Szociális és jóléti célú felhasználások, ill. ilyen jellegű juttatások elbírálása esetén Munkavédelmi szabályzat elkészítésénél Véleményezési joga a munkáltató döntését megelőzően: A munkavállalók nagyobb csoportját érintő intézkedésekben Az új munkamódszerek, alternatív programok bevezetésében A munkáltató gazdálkodásából származó bevételek felhasználásában (önköltséges tanfolyamok, pályázati díj) A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor alkalmazott eljárások, szempontok tervezésekor A közalkalmazottak ellenőrzésének, értékelésének, minőségének szempontjaiban A közalkalmazottak képzésével, előmenetelével kapcsolatos tervekben (továbbtanulás, tanfolyam, címek adományozása) A munkáltató munkarendjének kialakításában, ütemezésében Az éves szabadságolási tervben A munkáltató belső szabályzatainak tervezetében A munkáltató által meghirdetett anyagi, elletve erkölcsi elismeréssel járó pályázatok elbírálásában V. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE 1. Nyitva tartás Az intézmény éves nyitvatartási rendjét a szülői igényekhez igazítjuk. Az intézmény 5 napos munkarenddel (hétfőtől péntekig) egész éven át folyamatosan működik, kivéve a nyári takarítási szünet idejét. Napi nyitva tartási idő: 10 óra Naponta 6-16 óráig tartunk nyitva. Óvodában csoportösszevonás történik, reggel ig, délután tól 16 óráig. - Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az intézmény vezetője engedélyezi. 13

14 - Az üzemelés a fenntartóval történő egyeztetés szerint augusztus hónapban 3 hétig szünetel. Ilyenkor történik az intézmény szükség szerinti felújítása, karbantartása, nagytakarítása. - A nyári zárva tartás idejéről az óvodás szülőket legkésőbb az adott év február 15-ig értesítjük. Gyvt.42..(5) alapján a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá, melyet írásban dokumentál, a 15/1998 (IV.30.)NM r. 40/A.. alapján a nyári nyitva tartás rendjéről bölcsőde esetén a szülőket március 1-ig tájékoztatjuk. - Nevelés nélküli munkanap évente 5 nap, melyet a nevelőtestület nevelési értekezlet, ill. továbbképzés céljára használ fel. Ügyeletet igény szerint biztosítunk. A nevelés nélküli munkanapok időpontjáról a szülőket 10 nappal előtte értesítjük. - A hivatalos ügyek intézése az óvodavezető irodájában történik. 2. Vezetők benntartózkodási rendje A vezetőnek, vagy helyettesének a nyitvatartási idő alatt az intézményben kell tartózkodni. Amennyiben előre nem látható okok miatt ez nem teljesíthető a helyettesítési rendben megjelölt személyek jogosultak a szükséges intézkedések megtételére. 3. A vezetők helyettesítési rendje Az intézmény vezetőjének ill. helyettesének akadályoztatása esetén az alábbiakban megjelölt személyek felelősek az intézmény biztonságos működésért. Hadverő Ferencné óvónő Kériné Váradi Marianna óvónő Intézkedési jogkörük az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 4. Munkaidő beosztás Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a mindenkor megállapított munkaidő kezdetére a munkát felvenni, az óvodapedagógusok a nevelőmunkát megkezdeni. Feladataikat a munkaköri leírás tartalmazza. Az intézmény alkalmazottainak részletes, általános munkarendjét az éves munkaterv tartalmazza. Az intézmény érdekeit figyelembe véve a munkaidő beosztás az év folyamán bármikor módosítható. 14

15 Távollét jelentése Az alkalmazottak munkából való távolmaradását előzetesen jelenteni kell az óvodavezetőnek, vagy helyettesének, akik gondoskodnak a hiányzó dolgozó helyettesítéséről. Nyári szabadságok kiadása a szabadságolási terv alapján történik. Pedagógusok munkarendje Az intézményben dolgozó pedagógusok heti teljes munkaideje 40 óra, amely 32 óra kötelező órából és a gyermekekkel összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A kötelező óraszámon felüli nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres, vagy esetenkénti feladatokra megbízást a vezető adja. Nevelőmunkát segítő és egyéb technikai dolgozók munkarendje Munkaidejük heti 40 óra, rendszeres időközönként váltva délelőttös-délutános munkaidő beosztásban. A takarítónő naponta osztott (reggel és délután) munkaidő beosztással dolgozik. Bölcsődei munkarend A kisgyermek nevelők munkaideje heti 40 óra, melyből 35 kötelező óra a gyermekekkel való kötelező foglalkozásra fordítandó, takarítónő heti 40 óra 5. A működés rendjére vonatkozó általános rendelkezések Az intézmény nyári zárva tartási ideje alatt a hivatalos ügyek intézése, külön ügyeleti rend szerint történik. Az ügyeletei rendet az intézmény vezetője határozza meg. Az intézmény tilos a reklám tevékenység, kivéve, ha az a gyermekeknek szól az egészséges életmóddal, környezetvédelemmel, társadalmi közéleti tevékenységgel, kulturális tevékenységgel függ össze. Az intézmény helységeiben párt-, és politikai célú szervezet nem működhet, illetve az idő alatt míg az intézményben gyermek tartózkodik, ilyen tevékenység nem folytatható. Az intézmény dolgozói, ügynökök, üzletszervezők az intézmény területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak, kivéve az intézmény által szervezett könyv és játékvásárt. Az intézmény helyiségeit más, nem nevelési célra átengedni csak a gyermekek távollétében, az alapító okiratban foglaltak szerint lehetséges. Az intézmény épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az intézmény helyiségeinek használói felelősek: Az intézmény tulajdonának megóvásáért, védelméért Az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért 15

16 A tűz és balesetvédelmi, munkavédelmi szabályok betartásáért Az intézmény Szervezeti és Működési szabályzatában, valamint házirendjében megfogalmazott előírások betartásáért. Az intézmény épületében az alkalmazottakon és gyermekeken kívül csak a hivatalos ügyek intézői tartózkodhatnak. A csoportszobákban, szülő csak az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat. (beszoktatás, rendezvények, szülői értekezlet, az óvónővel, bölcsődei gondozónővel történő előzetes egyeztetés után megfigyelésre) Dohányzásra vonatkozó szabályozás Az óvoda épületében A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény szerint az intézményben és bejárataitól 5 m távolságban tilos a dohányzás! 6. A munkáltató kártérítési felelőssége 2012.évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről szerint. Továbbá nem tartozik kártérítéssel a munkáltató, amennyiben az alkalmazott munkaköri leírásában meghatározott mindennapi munkához nem szükséges értékeiben kár következik be, ill. személyes értékeit napközben nem a meghatározott módon, zárt szekrényben tárolta. 7. Munkavállaló kártérítési felelőssége 2012.évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről szerint. 8. Óvodai és bölcsődei felvétel, átvétel Az intézményben a gyermekek felvétele, átvétele előzetes jelentkezés alapján történik. A következő nevelési évre történő beiratkozás idejét a fenntartó határozza meg. A beiratkozás idejéről a szülőket hirdetményben /BTV, Fórum, kiírás/ tájékoztatjuk. A beiratkozáskor a szülőnek a 20/2012. EMMI r ban meghatározott okmányokat kell bemutatni. Külföldi állampolgárságú gyermek esetén szükséges bemutatni: Személyazonosító okmány Regisztrációs igazolás Tartózkodási kártya (egyébként nem ingyenes az óvodai ellátás) 16

17 A szülő gyermeke óvodai és bölcsődei felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása a nevelési évben folyamatosan történik. A gyermek felvételéről, átvételéről az óvodavezető és bölcsődevezető dönt. Felvételkor különösen kell figyelni a hátrányos helyzetű gyermek felvételére, ugyanis ezen gyermekek felvétele kötelező. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és óvodapedagógusok véleményének figyelembe vételével. 9. Óvodai, bölcsődei jogviszony megszűnése A Kn.t (1), és a 20/ 2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 50.. szerint megszűnik az óvodai elhelyezés az alábbi esetekben: A gyermeket másik óvoda átvette (a jogviszony megszűnéséről a lakóhely szerinti település jegyzőjének értesítése) A szülő írásban engedélyt kapott gyermeke kimaradására Annak a gyermeknek a jogviszonya, aki egy tanítási évben igazolatlanul 30 óránál többet hiányzik (kivéve a tanköteles és HH-s, HHH-s gyermek) A nevelési év utolsó napján, ha a gyermeket felvették az iskolába Bölcsődei elhelyezés megszűnése (Gyvt.42..(4) a,b,alapján) Nevelési év végén (aug. 31.) ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, ill. ha fejlettségi szinte alapján nem érett az óvodai nevelésre, akkor a 4. életévét betöltését követő augusztus 31-én Szakértői bizottság szakvéleménye szerint sajátos nevelési igényű gyermek 6 éves korában A gyermeket ellátó orvos szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt, bölcsődében nem gondozható, ill. magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését. (NM r. 43..(2) alapján) 10. A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolása A gyermek távolmaradását a szülőnek be kell jelenteni az élelmezésvezetőnek, vagy a gyermekkel foglalkozó óvónőnek, bölcsődei gondozónőnek előző nap 8 óráig (kivétel nem várt esemény pl. megbetegedés). A két hetet meghaladó huzamosabb távollétet az óvodavezetővel ill. bölcsődevezetővel egyeztetni kell. A tanköteles gyermek (5. életévet betöltött) esetében, 10 nap igazolatlan hiányzást követően, az óvodavezető jelzi az illetékes gyámhatóságnak, a gyermek igazolatlan távollétét. 17

18 Betegség esetén, az orvosi ellátásban részesülő gyermek csak orvosi igazolással hozható ismét óvodába, bölcsődébe. A hiányzás igazoltnak tekinthető: - ha a szülő előre bejelentette - a kezelőorvos által kiadott igazolás alapján A meghatározott idejű igazolatlanul hiányzó gyermek szülőjének felszólításáról az óvoda vezetője gondoskodik az óvónők jelzése alapján. 11. Térítési díj befizetése, visszafizetése A gyermekek szülei az intézményben a gyermekük által igénybe vett napi háromszori étkezésért térítési díjat fizetnek. Az étkezési térítési díjat évente a Képviselőtestület határozza meg. Az esetleges fizetési kedvezményeket a Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a, ill. a település jegyzője állapítja meg. Az étkezési térítési díjakat az élelmezésvezetőnek kell készpénzben kifizetni, ill. az intézmény számlájára utaltatni. A befizetés minden hónap 10.-két követő két munkanapon történik, naponta 7-9 óráig, ill óráig. Ennek pontos időpontjáról és a fizetendő összegről a szülőket a csoportok ajtaján kihelyezett hirdetmény alapján tájékoztatjuk, továbbá a pótbefizetés időpontjáról, melyre minden hónap 20-a után van lehetőség. A térítési díj befizetése egy hónapra előre történik. Az igénybe nem vett étkezésre befizetett összeget beszámítjuk a következő befizetés összegébe. Óvodai és bölcsődei jogosultság megszűnése esetén a túlfizetést visszafizetjük a szülőnek. Betegség miatti hiányzás esetén az étkezés lemondható reggel 8 óráig. Teljes hét lemondása az előző hét péntekén, illetve a távolmaradást megelőző nap 8 óráig történik. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő térítési díj visszafizetésre nem tarthat igényt. Eljárás nem fizetés esetén: - Ha a szülő az adott hónapban nem egyenlíti ki a térítési díjat, az élelmezésvezető írásban figyelmezteti, hogy a pótbefizetéskor rendezze tartozását. Amennyiben a szülő ekkor sem fizet, újbóli felszólítást kap. 18

19 - Ha a felszólítás ellenére sem rendezi a szülő a tartozását, az intézmény vezetője értesíti a település jegyzőjét, és a gyermekjóléti szolgálatot. Bölcsődés gyermek esetében: (328/2011.(XII.29) Kr.16..(2)(3) alapján Az intézményvezető havonta ellenőrzi a térítési díj befizetését, amennyiben a fizetésre kötelezett szülő a befizetést elmulasztotta, fizetési felszólítást kap, 15 napos befizetési határidővel. Ha a befizetés ekkor sem történik meg az intézmény vezetője nyilvántartásba veszi és a díjhátralékról negyedévente tájékoztatja a fenntartót. 12. Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel A gyermeket kísérő szülők, hozzátartozók a házirendben foglaltak szerint tartózkodhatnak az épületben Óvodai csoportok látogatását a szülők részére az óvónőkkel való egyeztetés után az óvodavezető engedélyezi Bölcsődei csoport látogatás a szülők részéről a bölcsődei gondozónőkkel való egyeztetés alapján történik Az intézményben, jogviszonyban nem álló személyek az óvodavezetőnél kötelesek jelezni milyen ügyben jelentek meg az intézményben Könyvet, játékeszközt, egyéb óvodai eszközt árusítók az intézmény vezetővel egyeztetett időpontban kereshetik fel az intézményt. Ezen időpontban a csoportbeli tevékenységet nem zavarhatja, valamint a gyermekek által nem használt helyiségbe rakhatja ki portékáit. Fenntartói, szakértői és egyéb hivatalos látogatás az óvodavezetővel, ill. bölcsődevezetővel való előzetes időpont egyeztetés alapján történik Az intézmény területén, valamint nyitvatartási időben azon kívüli helyen külön szolgáltatást végző, szakemberekre is, vonatkoznak az intézményi szabályzatokban leírtak. Erről a szolgáltatás megkezdése előtt az intézmény vezetője tájékoztatja az érintetteket. A mennyiben a szolgáltatásra az intézmény épületén kívül kerül sor a szülő nyilatkozatát be kell szerezni. Hogy engedélyezi a gyermek intézményből való elvitelét. Ezen kívül a szolgáltatást végző is nyilatkozik, hogy a szolgáltatásra menet ill. a szolgáltatás alatt felelősséggel tartozik a gyermek testi épségéért. Térítésmentes szolgáltatások az intézményben: Logopédia Fejlesztő pedagógia Gyógytestnevelés Dráma foglalkozás 19

20 Intézményen kívül: Ovi-foci (külső személy szervezésében) Lovaglás (óvónői kísérettel külső személy szervezésében) VI. KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE Az óvodát és bölcsődét a külső intézményekkel, szervekkel fenntartott kapcsolataiban az intézményvezető képviseli. Az éves munkatervben rögzítettek alapján, a nevelőtestület is kapcsolatot tart a különböző társintézményekkel. Bábolna Város Önkormányzata és az intézmény kapcsolata Jelentések, beszámolók, intézményvezetői tanácskozásokon keresztül kölcsönös informálás Óvoda, Bölcsőde és család kapcsolata A szülő joga, hogy folyamatosan tájékozódjon gyermeke fejlődéséről. Ennek a kölcsönösségen alapuló kapcsolattartásnak az alábbi formái valósulnak meg: Óvodai, bölcsődei beiratkozás Családlátogatás (óvodába, bölcsődébe lépés előtt, alkalomszerűen,) Anyás beszoktatás Szülői értekezletek (csoportszülői értekezlet, összevont szülői értekezlet) Napi kapcsolattartás Betekintés az óvoda, bölcsőde életébe (a napi kapcsolattartáson túl reggel, délután a szülő előzetes bejelentés alapján bármikor Szülőkkel együtt szervezett rendezvények (munkadélután, teadélután, játszódélután) A hagyományos kapcsolattartási formán túl: gyermeknapi majális, családi kirándulás Általános Iskola és intézményünk kapcsolata Az éves munkatervben rögzítetteken kívül, szükség szerinti látogatások, hospitálások, közös rendezvények. Szakmai és Szakszolgálatot nyújtó intézményekkel való kapcsolat Megyei Pedagógiai Intézet: Az intézmény által szervezett továbbképzéseken, szakmai fórumokon való részvétel Országos Óvodapedagógiai Egyesület: Továbbképzéseken és szakmai fórumokon való részvétel 20

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, AZ SZMSZ HATÁLYA Az óvoda adatai Az intézmény neve: Honvéd Utcai Óvoda, Esztergom Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata

Részletesebben

Pick Alapítványi Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat

Pick Alapítványi Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat Pick Alapítványi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Intézményt üzemeltető Alapítvány képviselője: Muhariné Bíró Mária Szakmai programért felelős: Muhariné Bíró Mária, Tatár Zsuzsanna

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail. Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com BÖLCSŐDEI HÁZIREND Körösladány, 2013. szeptember 01. 1. Bölcsőde

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2011. Készítette: Nedoba Katalin Budapest, 2011. július 20. AZ SZMSZ ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ FONTOSABB JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 1. A közoktatásról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

Bándi Német Nemzetiségi Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata. Készült: 2014. január 16.

Bándi Német Nemzetiségi Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata. Készült: 2014. január 16. 1 Bándi Német Nemzetiségi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: 2014. január 16. 2 Intézmény OM - azonosítója: 036951 Készítette: Görögné Pichner Bernadett Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Hétpettyes Családi Napközi. Szervezeti és Működési Szabályzata

Hétpettyes Családi Napközi. Szervezeti és Működési Szabályzata Hétpettyes Családi Napközi Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaharaszti, 2009. július 15. Hatályba lépés dátuma: 2009. július 15. 2 Általános rendelkezések A családi napközi adatai A családi napközi

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1..

I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1.. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2009.(V. 13.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól a 29/2013. (XII.19.) sz. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

HÁZIREND. Istenkúti Waldorf Óvoda. 2014-2015-ös nevelési év. Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314)

HÁZIREND. Istenkúti Waldorf Óvoda. 2014-2015-ös nevelési év. Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314) HÁZIREND Istenkúti Waldorf Óvoda 2014-2015-ös nevelési év Az intézmény neve: A telephely neve: Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314) Istenkúti Waldorf Óvoda

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE:

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE: KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA Kerekegyháza Város Önkormányzata a három éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátását a Kerekegyerdő Bölcsődében ( 6041 Kerekegyháza, Erdő u. 31/a) biztosítja.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év OM azonosító: 030872 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. -a (1-2. bek.) alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZSÉGI ÓVODA FARMOS

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZSÉGI ÓVODA FARMOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZSÉGI ÓVODA FARMOS 2013. szeptember 01. Tartalomjegyzék I. Általános rész 3.old 1. Az óvoda 3.old 2. Az óvoda alapító és fenntartó szerve 3.old 3. Az óvoda gazdálkodási

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szak áj é oz oz at nap

Szak áj é oz oz at nap Szakmai tájékoztató nap 2015. Február 16. Budapest Szakmai tájékoztató nap A bölcsődei ellátást érintő változásokról Mi indokolja a jogszabály módosítást Milyen jogszabályokat érint a változás Mely tartalmakban

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A Napsugár Óvoda közzétételi listája:

A Napsugár Óvoda közzétételi listája: A Napsugár Óvoda közzétételi listája: a) Tájékoztató a felvételi lehetőségről: Az óvodai felvétel, átvétel rendje A gyermekek felvétele, a mindenkor hatályos törvény szerint történik. Az óvodába járás

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy meghatározza

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje OROSHÁZA, 2013 ÓVODAI HÁZIREND 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje.. 2. A nevelési év rendje 3. Az óvoda nyitva tartása. 4. A gyermekek

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok

4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok 4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok 72 a. a működés rendjének, ezen belül az igazgatótanács, a tagintézményi tanácsok

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata Iktató szám: Kópévár Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézményi OM- azonosítója: 200534 Intézményvezető: aláírás LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁS Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: aláírás aláírás A dokumentum

Részletesebben

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület. Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról. I. Általános rendelkezések

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület. Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról. I. Általános rendelkezések Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról mberek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a Magyarország helyi

Részletesebben

MAJSI ÓVODA HÁZIRENDJE

MAJSI ÓVODA HÁZIRENDJE MAJSI ÓVODA HÁZIRENDJE 2013 Általános tudnivalók Ezen házirend a Közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXXIX. törvény; 2011.évi CXC. tv a nemzeti köznevelésről a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Kedves Szülők! Az alábbiakban szeretném közreadni a Hajdúsámsoni Bölcsőde Felvételi. Hol található meg a Bölcsődénk?

Kedves Szülők! Az alábbiakban szeretném közreadni a Hajdúsámsoni Bölcsőde Felvételi. Hol található meg a Bölcsődénk? Kedves Szülők! Az alábbiakban szeretném közreadni a Hajdúsámsoni Bölcsőde Felvételi kisokosát. Hol található meg a Bölcsődénk? Bölcsődénk címe: 4251 Hajdúsámson, Szatmári út 16. szám. Telefonszáma: 52-200-464

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2007./III.19./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító:028614 1 Tartalomjegyzék Bevezető A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Az intézményműködési alapdokumentumai Az óvodavezető feladatai, helyettesítése

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról Zalalövő

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben