Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: évben

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény általános jellemzői..5 III. Az intézmény szervezeti rendszere, irányítása...8 IV. Az intézmény közösségei.10 V. Az intézmény működésének rendje Nyitva tartás A vezetők benntartózkodási rendje A vezetők helyettesítési rendje Munka időbeosztás A működés rendjére vonatkozó általános rendelkezések A munkáltató kártérítési felelőssége A munkavállaló kártérítési felelőssége Óvodai, bölcsődei felvétel, átvétel Óvodai, bölcsődei jogviszony megszűnése A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolása Térítési díj befizetése Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel..19 VI. Külső kapcsolatok rendszere...20 VII. A nevelőmunka belső ellenőrzésének rendje 21 VIII. Gyermekvédelmi munka megszervezése..22 IX. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje...23 X. Intézményi védő óvó előírások, feladatok a gyermekbalesetek megelőzésében..24 XI. Rendkívüli esemény bombariadó esetén szükséges teendők 27 XII. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományápolás 29 XIII. Gazdálkodás XIV. Tájékoztatás a nevelési programról, SZMSZ-ről, Házirendről 30 Záró rendelkezések 31 Záradék..32 Mellékletek 33 2

3 A évi a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény szerint a Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot (a továbbiakban SZMSZ) fogadta el. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Meghatározza a Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Célja az intézmény jogszerű és zavartalan működésének, a gyermeki jogok érvényesülésének, a szülők, gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítésének, az intézményi működés demokratikus rendjének biztosítása. 2. Hatálya Jelen SZMSZ hatálya kiterjed: Az óvodába és bölcsődébe járó gyermekekre A gyermekek szüleire, törvényes képviselőire Az intézmény vezetőjére, helyettesére A nevelőtestületre A nevelőmunkát segítő alkalmazottakra Az intézmény egyéb munkakörben dolgozóira AZ SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek megtartani, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik szolgáltatásait. 3. Jogszabályi alapja évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. Törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény A Munka Törvénykönyve A Közalkalmazottak jogállásáról szóló (Kjt.) évi XXXII. Törvény évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 3

4 A bölcsődei gondozás- nevelés országos alapprogramja 328/2011.(XII.29) Korm. r. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 32/2012.(X. 4.) Korm. Rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 257/2000. (XII.26) Korm. Rend. a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet évi XLII. Törvény 4.. (7) a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának szabályairól 4. Hatálybalépés AZ SZMSZ a fenntartó egyetértésével lép hatályba és határozatlan időre szól. Módosítására akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban a szervezeti és működési tekintetben változás áll be, illetve, ha a szülők vagy a nevelőtestület minősített többséggel erre javaslatot tesz. A módosítást követően, a hatálybalépéssel egyidejűleg hatályon kívül helyeződnek az intézmény SZMSZ-ének korábbi rendelkezései. 5. Az SZMSZ felülvizsgálatának módja Amennyiben az intézmény működési rendjében változás történik, illetve, ha jogszabály előírja. 4

5 II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Az intézmény neve: Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Székhelye: Bábolna Erzsébet u.2. Az intézmény alapítója: Bábolna Város Önkormányzata Fenntartója: Bábolna Város Önkormányzata Székhelye: Bábolna, Jókai Mór u. 12. Alapító okiratának kelte: Alapító okiratának száma: 112/2013.(XI.26.) számú határozat OM-azonosító száma: Az intézmény törzsszáma: Adószáma: Költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszám: fenntartó által engedélyezett óvodai csoportszám: 5 Felvehető maximális gyermeklétszám: 150 fő A bölcsődei csoportszám: 1 Engedélyezett férőhelyek száma: 12 fő Az intézmény típusa: Közoktatási intézmény. Az óvoda és bölcsőde gazdálkodási és munkaügyi szempontból közös igazgatással, azonban a bölcsődei csoport szakmailag önállóan működik. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy Az intézmény gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv, amely a Bábolna Város Polgármesteri Hivatal jogköréhez tartozik. Alapfeladatait az Önkormányzat évi költségvetési rendeletében biztosított előirányzatból látja el. Az intézmény alaptevékenysége: Az alapító okiratban meghatározottak szerint: Óvodai nevelés (3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig) 5

6 A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése Az óvodai nevelőmunka az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján folyik. Az intézményben folyó óvodai nevelés az országos alapprogramra épülő nevelőtestület és fenntartó által jóváhagyott helyi nevelési program az Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel c. program adaptációja szerint történik. A helyi program érvénybe lépésének ideje: szeptember 01. A bölcsőde alapfeladata: A kisgyermek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását nevelését végző intézmény. 20 hetes kortól a 3. életév betöltését követő szeptember 1-ig, illetve indokolt esetben a 4. életév betöltését követő augusztus 31-ig. Feladata a gyermekek testi-, és pszichés szükségleteinek kielégítése, a fejlődés elősegítése. A bölcsődei nevelés A bölcsődei gondozás-nevelés országos alapprogramja alapján folyik. Bölcsődénk felvállalja olyan sajátos nevelési igényű gyermekek gondozását is 6 éves korig, akik fejlődésükben nagymértékben visszamaradottak és emiatt speciális bánásmódot igényelnek és nem veszélyeztetik sem maguk, sem társaik testi épségét. A bölcsőde egy, 12 férőhelyes gyermekcsoporttal működik. Személyi feltételei: 3 fő szakképzett kisgyermeknevelő, 1 fő takarítónő Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje Az intézményvezetői megbízás magasabb vezetői megbízásnak minősül, nyilvános pályázat útján az érvényes jogszabályoknak megfelelően a Képviselőtestület nevezi ki 5 évre. Az intézmény képviseletében aláírási jogkörrel rendelkeznek: Intézményvezető Intézményvezető helyettes Bölcsődevezető 6

7 Az intézmény működését meghatározó dokumentumok Óvoda Alapító okirat Az óvoda nevelési programja Éves pedagógiai munkaterv Továbbképzési program, beiskolázási terv Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletei Házirend Belső szabályzatok Közalkalmazotti Szabályzat Bölcsőde Működési engedély A bölcsődei gondozás-nevelés országos alapprogramja Éves nevelési munkaterv Házirend Éves továbbképzési terv Bölcsődevezető által vezetett nyilvántartások A gondozónők által vezetett kötelező dokumentumok Az intézmény valamennyi alkalmazottjára érvényes belső szabályzatok 7

8 III. BÁBOLNAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA INTÉZMÉNYVEZETŐ ÓVODAVEZETŐ-HELYETTES BÖLCSŐDEVEZETŐ (csak munkáltatói, üzemeltetési ügyekben) ÓVODA- PEDAGÓGUSOK NEVELŐMUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK (gondozónők,óvodatitkár, pedagógus asszisztens) TECHNIKAI MUNKAKÖRBEN DOLGOZÓK (karbantartó, takarító, konyhai alkalmazott) BÖLCSŐDEI ALKALMAZOTTAK (kisgyermeknevelők, takarító) Vezető beosztások Magasabb vezető beosztású: intézményvezető óvodavezető-helyettes Vezető beosztású: bölcsőde vezető 1. A vezetők közötti feladatmegosztás 1.1. Óvodavezető Az intézmény élén az óvodavezető áll aki, az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Az óvodavezető jogkörét, felelősségét feladatait a köznevelési törvény, az intézmény belső szabályzatai, valamint a fenntartó határozza meg. Felelőssége Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű, takarékos gazdálkodásért Az intézmény gazdálkodási feladatainak megszervezéséért Tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség Döntés az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, valamint a Közalkalmazotti Szabályzat nem utal más hatáskörébe 8

9 Munkáltatói jogkör gyakorlása Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet-, és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben jogköreit, a jogszabályokban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja Az intézmény képviselete Feladatai A nevelőtestület vezetése A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk megszervezése, ellenőrzése Az óvodai nevelő-oktató munka irányítása, ellenőrzése, Az intézmény költségvetése alapján a működéshez szükséges személyi-, és tárgyi feltételek biztosítása Szülői szervezettel, munkavállalói érdekképviseleti szervekkel való együttműködés A nemzeti- és óvodai ünnepek, méltó megszervezése Munkaköri leírás 1. sz. mellékletben Óvodavezető-helyettes Az óvodavezető közvetlen munkatársa. A vezető távollétében teljes felelősséggel végzi a vezetői munkát. A vezetői jogkör gyakorlása során kivételt képeznek azok az ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelnek, illetve amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak. (lásd: munkaköri leírásban) Az óvodavezető által átruházott feladatai: Szabadság-nyilvántartás vezetése, szabadságjelentés, éves szabadságolási terv elkészítése Tanulóbiztosítások megkötése, baleseti nyilvántartás vezetése Minden hónap végén elkészíti az útiköltség elszámolásokat Kötelező óraszáma a törvényben meghatározottak szerint. Vezető-helyettesi feladatait a kötelező óraszámon felüli időben végzi. Munkaköri leírás 1. sz. mellékletben Bölcsődevezető A Nevelőtestület tagja. Részt vesz a rendszeres értekezleteken és az ott hallottakról tájékoztatja a bölcsődei dolgozókat. Feladata Felelős a bölcsőde törvényes - és szakszerű működéséért 9

10 A bölcsőde szakmai munkájának irányítása, ellenőrzése Bölcsődei alkalmazottak munkájának szervezése, ellenőrzése A bölcsődei munkával kapcsolatos beszámolók, jelentések elkészítése Bölcsődei Házirend elkészítése Bölcsődei dolgozók szakmai ismereteinek bővítése A munkáltatói jogkörhöz kapcsolódó döntésekhez javaslatot tesz az intézményvezetőnek Munkaköri leírás 1. sz. mellékletben Döntéshozatal, döntés-előkészítés folyamatába a nevelőtestület, a Közalkalmazotti tanács jogszabályban biztosított jogait figyelembe kell venni. IV. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI 1. Alkalmazotti közösség Az intézményben foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott. A közalkalmazottak jogait és kötelességeit a Munka Törvénykönyve, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a Köznevelési törvény, valamint az intézmény Közalkalmazotti szabályzata rögzíti. A teljes alkalmazotti közösséget az intézményvezető hívja össze minden olyan esetben, amikor ezt a jogszabály előírja, vagy az intézmény egész működését érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az alkalmazotti közösség értekezlete biztosítja a szakmai munkát végző óvodapedagógusok, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők, az egyéb munkakörben dolgozók együttműködését. A nevelési év folyamán legalább három alkalommal tájékoztatja az intézményvezető az alkalmazottakat az óvoda munkájáról, valamint ismerteti a soron következő feladatokat. Az értekezletről jegyzőkönyv készül. 2. Nevelőtestület Az intézményben foglalkoztatott óvodapedagógusok közössége, az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja az óvodapedagógusokon kívül, a bölcsőde szakmai vezetője. Az óvoda nevelőtestülete nevelési kérdésekben, az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a Közoktatási törvényben, és más jogszabályban meghatározott kérdésekben döntési, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 10

11 Döntési jogköre ( a Kn. t szerint ) Nevelési program és módosításának elfogadása Szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása Az óvoda munkatervének elfogadása Az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása Házirend elfogadása Az intézményvezetői pályázattal kapcsolatos szakmai vélemény kialakítása Véleményezési és javaslattevő jogköre kiterjed a nevelési intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésre. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét az egyes óvodapedagógusok külön megbízásainak elosztása esetében. A nevelőtestület értekezletei A nevelőtestület az év során rendes és rendkívüli értekezletet tart. A rendes értekezleteket az óvodavezető az éves munkatervben meghatározott időpontokban hívja össze. A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet kell tartani, ha az óvodavezető összehívja, ha a nevelőtestület 1/3-a kéri, ha a Szülői Szervezet kéri és a kezdeményezést a nevelőtestület elfogadta. A rendkívüli értekezlet időpontjáról és napirendjéről az érintetteket legalább 3 nappal előbb értesíteni kell. 3. Szülői Szervezet Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, ill. kötelességeik teljesítése érdekében Szülői Szervezetet működtetnek. A Szülői Szervezet munkaterv szerint működik, mely munkaterv része az óvoda éves munkatervének. Szülői Szervezet tagjai: óvodai, bölcsődei csoportonként két megválasztott szülő, akik maguk közül elnököt választanak. Az elnök folyamatos kapcsolatot tart az intézmény vezetőjével. A Szülői Szervezet jár el az intézménybe járó valamennyi gyermek szülőjének képviseletében. A Szülői Szervezet éves munkaterve alapján az intézményvezetővel közös megbeszéléseket tart. A megbeszéléseken az intézményvezető tájékoztatást ad a szülőket is érintő ügyekről, eseményekről. 11

12 A szülői szervezet joga, hogy figyelemmel kísérje a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja az óvoda nevelőtestületét és az intézmény fenntartóját. A gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől ill. az ilyen ügyek tárgyalásakor a szülői szervezet elnöke tanácskozási joggal vehet részt a nevelőtestületi értekezleten. Az óvodai Szülői szervezet választmánya, akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint 50 %-a jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A Szülői szervezet döntési jogköre Saját működési rendjében Munkatervének elfogadásában Vezetőjének megválasztásában A szülői szervezetnek az intézményben készült dokumentumok tekintetében véleményezési joga van az alábbi témákban: A Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény Házirendje Az intézmény Helyi programja, ill. ennek módosításai Óvodavezetői pályázat Az éves munkaterv és abban meghatározott nevelési év rendjével kapcsolatban (szünetek, nevelés nélküli munkanapok meghatározása) Fakultatív hit és vallásoktatási feladatellátás során A Szülői Szervezet egyetértési joga: A szülőket anyagilag is érintő ügyekben 4. Érdekképviseleti szervezet A közalkalmazottat foglalkoztató intézményben, a Munka Törvénykönyvéről szóló és A Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint Közalkalmazotti Tanácsot kell választani. A Közalkalmazotti Tanács az intézményben dolgozó közalkalmazottak jogviszonyával, munkafeltételeivel kapcsolatos kérdésekben véleménynyilvánítási joggal rendelkezik. A Közalkalmazotti Tanács választása törvényben meghatározott formában és időközönként történik. A Közalkalmazotti Tanács a Közalkalmazotti Szabályzatban szabályozza a jogkörében tartozó ügyeket. (2. sz. melléklet) 12

13 A Közalkalmazotti tanács együttdöntési joga: Szociális és jóléti célú felhasználások, ill. ilyen jellegű juttatások elbírálása esetén Munkavédelmi szabályzat elkészítésénél Véleményezési joga a munkáltató döntését megelőzően: A munkavállalók nagyobb csoportját érintő intézkedésekben Az új munkamódszerek, alternatív programok bevezetésében A munkáltató gazdálkodásából származó bevételek felhasználásában (önköltséges tanfolyamok, pályázati díj) A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor alkalmazott eljárások, szempontok tervezésekor A közalkalmazottak ellenőrzésének, értékelésének, minőségének szempontjaiban A közalkalmazottak képzésével, előmenetelével kapcsolatos tervekben (továbbtanulás, tanfolyam, címek adományozása) A munkáltató munkarendjének kialakításában, ütemezésében Az éves szabadságolási tervben A munkáltató belső szabályzatainak tervezetében A munkáltató által meghirdetett anyagi, elletve erkölcsi elismeréssel járó pályázatok elbírálásában V. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE 1. Nyitva tartás Az intézmény éves nyitvatartási rendjét a szülői igényekhez igazítjuk. Az intézmény 5 napos munkarenddel (hétfőtől péntekig) egész éven át folyamatosan működik, kivéve a nyári takarítási szünet idejét. Napi nyitva tartási idő: 10 óra Naponta 6-16 óráig tartunk nyitva. Óvodában csoportösszevonás történik, reggel ig, délután tól 16 óráig. - Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az intézmény vezetője engedélyezi. 13

14 - Az üzemelés a fenntartóval történő egyeztetés szerint augusztus hónapban 3 hétig szünetel. Ilyenkor történik az intézmény szükség szerinti felújítása, karbantartása, nagytakarítása. - A nyári zárva tartás idejéről az óvodás szülőket legkésőbb az adott év február 15-ig értesítjük. Gyvt.42..(5) alapján a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá, melyet írásban dokumentál, a 15/1998 (IV.30.)NM r. 40/A.. alapján a nyári nyitva tartás rendjéről bölcsőde esetén a szülőket március 1-ig tájékoztatjuk. - Nevelés nélküli munkanap évente 5 nap, melyet a nevelőtestület nevelési értekezlet, ill. továbbképzés céljára használ fel. Ügyeletet igény szerint biztosítunk. A nevelés nélküli munkanapok időpontjáról a szülőket 10 nappal előtte értesítjük. - A hivatalos ügyek intézése az óvodavezető irodájában történik. 2. Vezetők benntartózkodási rendje A vezetőnek, vagy helyettesének a nyitvatartási idő alatt az intézményben kell tartózkodni. Amennyiben előre nem látható okok miatt ez nem teljesíthető a helyettesítési rendben megjelölt személyek jogosultak a szükséges intézkedések megtételére. 3. A vezetők helyettesítési rendje Az intézmény vezetőjének ill. helyettesének akadályoztatása esetén az alábbiakban megjelölt személyek felelősek az intézmény biztonságos működésért. Hadverő Ferencné óvónő Kériné Váradi Marianna óvónő Intézkedési jogkörük az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 4. Munkaidő beosztás Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a mindenkor megállapított munkaidő kezdetére a munkát felvenni, az óvodapedagógusok a nevelőmunkát megkezdeni. Feladataikat a munkaköri leírás tartalmazza. Az intézmény alkalmazottainak részletes, általános munkarendjét az éves munkaterv tartalmazza. Az intézmény érdekeit figyelembe véve a munkaidő beosztás az év folyamán bármikor módosítható. 14

15 Távollét jelentése Az alkalmazottak munkából való távolmaradását előzetesen jelenteni kell az óvodavezetőnek, vagy helyettesének, akik gondoskodnak a hiányzó dolgozó helyettesítéséről. Nyári szabadságok kiadása a szabadságolási terv alapján történik. Pedagógusok munkarendje Az intézményben dolgozó pedagógusok heti teljes munkaideje 40 óra, amely 32 óra kötelező órából és a gyermekekkel összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A kötelező óraszámon felüli nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres, vagy esetenkénti feladatokra megbízást a vezető adja. Nevelőmunkát segítő és egyéb technikai dolgozók munkarendje Munkaidejük heti 40 óra, rendszeres időközönként váltva délelőttös-délutános munkaidő beosztásban. A takarítónő naponta osztott (reggel és délután) munkaidő beosztással dolgozik. Bölcsődei munkarend A kisgyermek nevelők munkaideje heti 40 óra, melyből 35 kötelező óra a gyermekekkel való kötelező foglalkozásra fordítandó, takarítónő heti 40 óra 5. A működés rendjére vonatkozó általános rendelkezések Az intézmény nyári zárva tartási ideje alatt a hivatalos ügyek intézése, külön ügyeleti rend szerint történik. Az ügyeletei rendet az intézmény vezetője határozza meg. Az intézmény tilos a reklám tevékenység, kivéve, ha az a gyermekeknek szól az egészséges életmóddal, környezetvédelemmel, társadalmi közéleti tevékenységgel, kulturális tevékenységgel függ össze. Az intézmény helységeiben párt-, és politikai célú szervezet nem működhet, illetve az idő alatt míg az intézményben gyermek tartózkodik, ilyen tevékenység nem folytatható. Az intézmény dolgozói, ügynökök, üzletszervezők az intézmény területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak, kivéve az intézmény által szervezett könyv és játékvásárt. Az intézmény helyiségeit más, nem nevelési célra átengedni csak a gyermekek távollétében, az alapító okiratban foglaltak szerint lehetséges. Az intézmény épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az intézmény helyiségeinek használói felelősek: Az intézmény tulajdonának megóvásáért, védelméért Az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért 15

16 A tűz és balesetvédelmi, munkavédelmi szabályok betartásáért Az intézmény Szervezeti és Működési szabályzatában, valamint házirendjében megfogalmazott előírások betartásáért. Az intézmény épületében az alkalmazottakon és gyermekeken kívül csak a hivatalos ügyek intézői tartózkodhatnak. A csoportszobákban, szülő csak az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat. (beszoktatás, rendezvények, szülői értekezlet, az óvónővel, bölcsődei gondozónővel történő előzetes egyeztetés után megfigyelésre) Dohányzásra vonatkozó szabályozás Az óvoda épületében A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény szerint az intézményben és bejárataitól 5 m távolságban tilos a dohányzás! 6. A munkáltató kártérítési felelőssége 2012.évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről szerint. Továbbá nem tartozik kártérítéssel a munkáltató, amennyiben az alkalmazott munkaköri leírásában meghatározott mindennapi munkához nem szükséges értékeiben kár következik be, ill. személyes értékeit napközben nem a meghatározott módon, zárt szekrényben tárolta. 7. Munkavállaló kártérítési felelőssége 2012.évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről szerint. 8. Óvodai és bölcsődei felvétel, átvétel Az intézményben a gyermekek felvétele, átvétele előzetes jelentkezés alapján történik. A következő nevelési évre történő beiratkozás idejét a fenntartó határozza meg. A beiratkozás idejéről a szülőket hirdetményben /BTV, Fórum, kiírás/ tájékoztatjuk. A beiratkozáskor a szülőnek a 20/2012. EMMI r ban meghatározott okmányokat kell bemutatni. Külföldi állampolgárságú gyermek esetén szükséges bemutatni: Személyazonosító okmány Regisztrációs igazolás Tartózkodási kártya (egyébként nem ingyenes az óvodai ellátás) 16

17 A szülő gyermeke óvodai és bölcsődei felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása a nevelési évben folyamatosan történik. A gyermek felvételéről, átvételéről az óvodavezető és bölcsődevezető dönt. Felvételkor különösen kell figyelni a hátrányos helyzetű gyermek felvételére, ugyanis ezen gyermekek felvétele kötelező. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és óvodapedagógusok véleményének figyelembe vételével. 9. Óvodai, bölcsődei jogviszony megszűnése A Kn.t (1), és a 20/ 2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 50.. szerint megszűnik az óvodai elhelyezés az alábbi esetekben: A gyermeket másik óvoda átvette (a jogviszony megszűnéséről a lakóhely szerinti település jegyzőjének értesítése) A szülő írásban engedélyt kapott gyermeke kimaradására Annak a gyermeknek a jogviszonya, aki egy tanítási évben igazolatlanul 30 óránál többet hiányzik (kivéve a tanköteles és HH-s, HHH-s gyermek) A nevelési év utolsó napján, ha a gyermeket felvették az iskolába Bölcsődei elhelyezés megszűnése (Gyvt.42..(4) a,b,alapján) Nevelési év végén (aug. 31.) ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, ill. ha fejlettségi szinte alapján nem érett az óvodai nevelésre, akkor a 4. életévét betöltését követő augusztus 31-én Szakértői bizottság szakvéleménye szerint sajátos nevelési igényű gyermek 6 éves korában A gyermeket ellátó orvos szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt, bölcsődében nem gondozható, ill. magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését. (NM r. 43..(2) alapján) 10. A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolása A gyermek távolmaradását a szülőnek be kell jelenteni az élelmezésvezetőnek, vagy a gyermekkel foglalkozó óvónőnek, bölcsődei gondozónőnek előző nap 8 óráig (kivétel nem várt esemény pl. megbetegedés). A két hetet meghaladó huzamosabb távollétet az óvodavezetővel ill. bölcsődevezetővel egyeztetni kell. A tanköteles gyermek (5. életévet betöltött) esetében, 10 nap igazolatlan hiányzást követően, az óvodavezető jelzi az illetékes gyámhatóságnak, a gyermek igazolatlan távollétét. 17

18 Betegség esetén, az orvosi ellátásban részesülő gyermek csak orvosi igazolással hozható ismét óvodába, bölcsődébe. A hiányzás igazoltnak tekinthető: - ha a szülő előre bejelentette - a kezelőorvos által kiadott igazolás alapján A meghatározott idejű igazolatlanul hiányzó gyermek szülőjének felszólításáról az óvoda vezetője gondoskodik az óvónők jelzése alapján. 11. Térítési díj befizetése, visszafizetése A gyermekek szülei az intézményben a gyermekük által igénybe vett napi háromszori étkezésért térítési díjat fizetnek. Az étkezési térítési díjat évente a Képviselőtestület határozza meg. Az esetleges fizetési kedvezményeket a Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a, ill. a település jegyzője állapítja meg. Az étkezési térítési díjakat az élelmezésvezetőnek kell készpénzben kifizetni, ill. az intézmény számlájára utaltatni. A befizetés minden hónap 10.-két követő két munkanapon történik, naponta 7-9 óráig, ill óráig. Ennek pontos időpontjáról és a fizetendő összegről a szülőket a csoportok ajtaján kihelyezett hirdetmény alapján tájékoztatjuk, továbbá a pótbefizetés időpontjáról, melyre minden hónap 20-a után van lehetőség. A térítési díj befizetése egy hónapra előre történik. Az igénybe nem vett étkezésre befizetett összeget beszámítjuk a következő befizetés összegébe. Óvodai és bölcsődei jogosultság megszűnése esetén a túlfizetést visszafizetjük a szülőnek. Betegség miatti hiányzás esetén az étkezés lemondható reggel 8 óráig. Teljes hét lemondása az előző hét péntekén, illetve a távolmaradást megelőző nap 8 óráig történik. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő térítési díj visszafizetésre nem tarthat igényt. Eljárás nem fizetés esetén: - Ha a szülő az adott hónapban nem egyenlíti ki a térítési díjat, az élelmezésvezető írásban figyelmezteti, hogy a pótbefizetéskor rendezze tartozását. Amennyiben a szülő ekkor sem fizet, újbóli felszólítást kap. 18

19 - Ha a felszólítás ellenére sem rendezi a szülő a tartozását, az intézmény vezetője értesíti a település jegyzőjét, és a gyermekjóléti szolgálatot. Bölcsődés gyermek esetében: (328/2011.(XII.29) Kr.16..(2)(3) alapján Az intézményvezető havonta ellenőrzi a térítési díj befizetését, amennyiben a fizetésre kötelezett szülő a befizetést elmulasztotta, fizetési felszólítást kap, 15 napos befizetési határidővel. Ha a befizetés ekkor sem történik meg az intézmény vezetője nyilvántartásba veszi és a díjhátralékról negyedévente tájékoztatja a fenntartót. 12. Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel A gyermeket kísérő szülők, hozzátartozók a házirendben foglaltak szerint tartózkodhatnak az épületben Óvodai csoportok látogatását a szülők részére az óvónőkkel való egyeztetés után az óvodavezető engedélyezi Bölcsődei csoport látogatás a szülők részéről a bölcsődei gondozónőkkel való egyeztetés alapján történik Az intézményben, jogviszonyban nem álló személyek az óvodavezetőnél kötelesek jelezni milyen ügyben jelentek meg az intézményben Könyvet, játékeszközt, egyéb óvodai eszközt árusítók az intézmény vezetővel egyeztetett időpontban kereshetik fel az intézményt. Ezen időpontban a csoportbeli tevékenységet nem zavarhatja, valamint a gyermekek által nem használt helyiségbe rakhatja ki portékáit. Fenntartói, szakértői és egyéb hivatalos látogatás az óvodavezetővel, ill. bölcsődevezetővel való előzetes időpont egyeztetés alapján történik Az intézmény területén, valamint nyitvatartási időben azon kívüli helyen külön szolgáltatást végző, szakemberekre is, vonatkoznak az intézményi szabályzatokban leírtak. Erről a szolgáltatás megkezdése előtt az intézmény vezetője tájékoztatja az érintetteket. A mennyiben a szolgáltatásra az intézmény épületén kívül kerül sor a szülő nyilatkozatát be kell szerezni. Hogy engedélyezi a gyermek intézményből való elvitelét. Ezen kívül a szolgáltatást végző is nyilatkozik, hogy a szolgáltatásra menet ill. a szolgáltatás alatt felelősséggel tartozik a gyermek testi épségéért. Térítésmentes szolgáltatások az intézményben: Logopédia Fejlesztő pedagógia Gyógytestnevelés Dráma foglalkozás 19

20 Intézményen kívül: Ovi-foci (külső személy szervezésében) Lovaglás (óvónői kísérettel külső személy szervezésében) VI. KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE Az óvodát és bölcsődét a külső intézményekkel, szervekkel fenntartott kapcsolataiban az intézményvezető képviseli. Az éves munkatervben rögzítettek alapján, a nevelőtestület is kapcsolatot tart a különböző társintézményekkel. Bábolna Város Önkormányzata és az intézmény kapcsolata Jelentések, beszámolók, intézményvezetői tanácskozásokon keresztül kölcsönös informálás Óvoda, Bölcsőde és család kapcsolata A szülő joga, hogy folyamatosan tájékozódjon gyermeke fejlődéséről. Ennek a kölcsönösségen alapuló kapcsolattartásnak az alábbi formái valósulnak meg: Óvodai, bölcsődei beiratkozás Családlátogatás (óvodába, bölcsődébe lépés előtt, alkalomszerűen,) Anyás beszoktatás Szülői értekezletek (csoportszülői értekezlet, összevont szülői értekezlet) Napi kapcsolattartás Betekintés az óvoda, bölcsőde életébe (a napi kapcsolattartáson túl reggel, délután a szülő előzetes bejelentés alapján bármikor Szülőkkel együtt szervezett rendezvények (munkadélután, teadélután, játszódélután) A hagyományos kapcsolattartási formán túl: gyermeknapi majális, családi kirándulás Általános Iskola és intézményünk kapcsolata Az éves munkatervben rögzítetteken kívül, szükség szerinti látogatások, hospitálások, közös rendezvények. Szakmai és Szakszolgálatot nyújtó intézményekkel való kapcsolat Megyei Pedagógiai Intézet: Az intézmény által szervezett továbbképzéseken, szakmai fórumokon való részvétel Országos Óvodapedagógiai Egyesület: Továbbképzéseken és szakmai fórumokon való részvétel 20

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: Gesztenyés Óvoda ÓVODA CÍME: 2900 Komárom, Igmándi út 38. ÓVODA OM AZONOSÍTÓJA: 031681 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Halászné Szeder Anikó óvodavezető 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, AZ SZMSZ HATÁLYA Az óvoda adatai Az intézmény neve: Honvéd Utcai Óvoda, Esztergom Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata

Részletesebben

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Az óvoda neve: Kaposmérői Bokréta Óvoda 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 9. Az óvoda alapító és fenntartó szerve:

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Pick Alapítványi Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat

Pick Alapítványi Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat Pick Alapítványi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Intézményt üzemeltető Alapítvány képviselője: Muhariné Bíró Mária Szakmai programért felelős: Muhariné Bíró Mária, Tatár Zsuzsanna

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános Rendelkezések A költségvetési szerv 1. Neve: Fekete István Óvoda Székhelye: 7677

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Szabadszállási ÁMK. Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde. Intézményegység. Szervezeti és Működési Szabályzata

Szabadszállási ÁMK. Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde. Intézményegység. Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú belső melléklet Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Intézményegység Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 BEVEZETŐ Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A Szervezeti és Működési

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929 Készítette: Elfogadta: Polcz-Csiszár Katalin Nevelő testület Csodaovi Nonprofit Kft. fenntartó Érvényes: a jóváhagyás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében AKTUÁLIS FELADATAINK Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében "Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már

Részletesebben

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE HÁZIREND ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE TARTALOM BEVEZETŐ A HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA Jogszabályi háttér A házirend mint jogi

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail. Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com BÖLCSŐDEI HÁZIREND Körösladány, 2013. szeptember 01. 1. Bölcsőde

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Ágoston Művészeti Óvoda / Váradi Telephely/Kastély Tagintézmény Szervezeti és Működési Szabályzat Szalontai Edit óvodavezető 1 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 34263 Intézmény neve: Ágoston

Részletesebben

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) célja,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

Részletesebben

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

OM azonosító: 200866. Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 -

OM azonosító: 200866. Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 - OM azonosító: 200866 Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 - 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A köznevelési intézmény működésére, külső és belső

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a Zuglói gyermektáborok igénybevételének módjáról, feltételeiről, a fizetendő térítési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Csillagszem Óvoda 2142 Nagytarcsa Sport u.6.sz. OM.:032854 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: Nagytarcsa 2010. 02.10. Hatályos: 2010.06.08.-tól Készítette:Antal Éva óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény OM azonosító: 030 999 Szervezeti és működési szabályzat 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő az alapító okiratában

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Amely létrejött egyrészről az Óvoda, Általános Iskola és Egységes

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. Készítette: Katona Gyuláné Intézmény OM - azonosítója: 202324 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben