Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: évben

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény általános jellemzői..5 III. Az intézmény szervezeti rendszere, irányítása...8 IV. Az intézmény közösségei.10 V. Az intézmény működésének rendje Nyitva tartás A vezetők benntartózkodási rendje A vezetők helyettesítési rendje Munka időbeosztás A működés rendjére vonatkozó általános rendelkezések A munkáltató kártérítési felelőssége A munkavállaló kártérítési felelőssége Óvodai, bölcsődei felvétel, átvétel Óvodai, bölcsődei jogviszony megszűnése A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolása Térítési díj befizetése Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel..19 VI. Külső kapcsolatok rendszere...20 VII. A nevelőmunka belső ellenőrzésének rendje 21 VIII. Gyermekvédelmi munka megszervezése..22 IX. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje...23 X. Intézményi védő óvó előírások, feladatok a gyermekbalesetek megelőzésében..24 XI. Rendkívüli esemény bombariadó esetén szükséges teendők 27 XII. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományápolás 29 XIII. Gazdálkodás XIV. Tájékoztatás a nevelési programról, SZMSZ-ről, Házirendről 30 Záró rendelkezések 31 Záradék..32 Mellékletek 33 2

3 A évi a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény szerint a Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot (a továbbiakban SZMSZ) fogadta el. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Meghatározza a Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Célja az intézmény jogszerű és zavartalan működésének, a gyermeki jogok érvényesülésének, a szülők, gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítésének, az intézményi működés demokratikus rendjének biztosítása. 2. Hatálya Jelen SZMSZ hatálya kiterjed: Az óvodába és bölcsődébe járó gyermekekre A gyermekek szüleire, törvényes képviselőire Az intézmény vezetőjére, helyettesére A nevelőtestületre A nevelőmunkát segítő alkalmazottakra Az intézmény egyéb munkakörben dolgozóira AZ SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek megtartani, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik szolgáltatásait. 3. Jogszabályi alapja évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. Törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény A Munka Törvénykönyve A Közalkalmazottak jogállásáról szóló (Kjt.) évi XXXII. Törvény évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 3

4 A bölcsődei gondozás- nevelés országos alapprogramja 328/2011.(XII.29) Korm. r. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 32/2012.(X. 4.) Korm. Rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 257/2000. (XII.26) Korm. Rend. a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet évi XLII. Törvény 4.. (7) a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának szabályairól 4. Hatálybalépés AZ SZMSZ a fenntartó egyetértésével lép hatályba és határozatlan időre szól. Módosítására akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban a szervezeti és működési tekintetben változás áll be, illetve, ha a szülők vagy a nevelőtestület minősített többséggel erre javaslatot tesz. A módosítást követően, a hatálybalépéssel egyidejűleg hatályon kívül helyeződnek az intézmény SZMSZ-ének korábbi rendelkezései. 5. Az SZMSZ felülvizsgálatának módja Amennyiben az intézmény működési rendjében változás történik, illetve, ha jogszabály előírja. 4

5 II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Az intézmény neve: Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Székhelye: Bábolna Erzsébet u.2. Az intézmény alapítója: Bábolna Város Önkormányzata Fenntartója: Bábolna Város Önkormányzata Székhelye: Bábolna, Jókai Mór u. 12. Alapító okiratának kelte: Alapító okiratának száma: 112/2013.(XI.26.) számú határozat OM-azonosító száma: Az intézmény törzsszáma: Adószáma: Költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszám: fenntartó által engedélyezett óvodai csoportszám: 5 Felvehető maximális gyermeklétszám: 150 fő A bölcsődei csoportszám: 1 Engedélyezett férőhelyek száma: 12 fő Az intézmény típusa: Közoktatási intézmény. Az óvoda és bölcsőde gazdálkodási és munkaügyi szempontból közös igazgatással, azonban a bölcsődei csoport szakmailag önállóan működik. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy Az intézmény gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv, amely a Bábolna Város Polgármesteri Hivatal jogköréhez tartozik. Alapfeladatait az Önkormányzat évi költségvetési rendeletében biztosított előirányzatból látja el. Az intézmény alaptevékenysége: Az alapító okiratban meghatározottak szerint: Óvodai nevelés (3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig) 5

6 A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése Az óvodai nevelőmunka az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján folyik. Az intézményben folyó óvodai nevelés az országos alapprogramra épülő nevelőtestület és fenntartó által jóváhagyott helyi nevelési program az Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel c. program adaptációja szerint történik. A helyi program érvénybe lépésének ideje: szeptember 01. A bölcsőde alapfeladata: A kisgyermek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását nevelését végző intézmény. 20 hetes kortól a 3. életév betöltését követő szeptember 1-ig, illetve indokolt esetben a 4. életév betöltését követő augusztus 31-ig. Feladata a gyermekek testi-, és pszichés szükségleteinek kielégítése, a fejlődés elősegítése. A bölcsődei nevelés A bölcsődei gondozás-nevelés országos alapprogramja alapján folyik. Bölcsődénk felvállalja olyan sajátos nevelési igényű gyermekek gondozását is 6 éves korig, akik fejlődésükben nagymértékben visszamaradottak és emiatt speciális bánásmódot igényelnek és nem veszélyeztetik sem maguk, sem társaik testi épségét. A bölcsőde egy, 12 férőhelyes gyermekcsoporttal működik. Személyi feltételei: 3 fő szakképzett kisgyermeknevelő, 1 fő takarítónő Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje Az intézményvezetői megbízás magasabb vezetői megbízásnak minősül, nyilvános pályázat útján az érvényes jogszabályoknak megfelelően a Képviselőtestület nevezi ki 5 évre. Az intézmény képviseletében aláírási jogkörrel rendelkeznek: Intézményvezető Intézményvezető helyettes Bölcsődevezető 6

7 Az intézmény működését meghatározó dokumentumok Óvoda Alapító okirat Az óvoda nevelési programja Éves pedagógiai munkaterv Továbbképzési program, beiskolázási terv Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletei Házirend Belső szabályzatok Közalkalmazotti Szabályzat Bölcsőde Működési engedély A bölcsődei gondozás-nevelés országos alapprogramja Éves nevelési munkaterv Házirend Éves továbbképzési terv Bölcsődevezető által vezetett nyilvántartások A gondozónők által vezetett kötelező dokumentumok Az intézmény valamennyi alkalmazottjára érvényes belső szabályzatok 7

8 III. BÁBOLNAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA INTÉZMÉNYVEZETŐ ÓVODAVEZETŐ-HELYETTES BÖLCSŐDEVEZETŐ (csak munkáltatói, üzemeltetési ügyekben) ÓVODA- PEDAGÓGUSOK NEVELŐMUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK (gondozónők,óvodatitkár, pedagógus asszisztens) TECHNIKAI MUNKAKÖRBEN DOLGOZÓK (karbantartó, takarító, konyhai alkalmazott) BÖLCSŐDEI ALKALMAZOTTAK (kisgyermeknevelők, takarító) Vezető beosztások Magasabb vezető beosztású: intézményvezető óvodavezető-helyettes Vezető beosztású: bölcsőde vezető 1. A vezetők közötti feladatmegosztás 1.1. Óvodavezető Az intézmény élén az óvodavezető áll aki, az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Az óvodavezető jogkörét, felelősségét feladatait a köznevelési törvény, az intézmény belső szabályzatai, valamint a fenntartó határozza meg. Felelőssége Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű, takarékos gazdálkodásért Az intézmény gazdálkodási feladatainak megszervezéséért Tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség Döntés az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, valamint a Közalkalmazotti Szabályzat nem utal más hatáskörébe 8

9 Munkáltatói jogkör gyakorlása Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet-, és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben jogköreit, a jogszabályokban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja Az intézmény képviselete Feladatai A nevelőtestület vezetése A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk megszervezése, ellenőrzése Az óvodai nevelő-oktató munka irányítása, ellenőrzése, Az intézmény költségvetése alapján a működéshez szükséges személyi-, és tárgyi feltételek biztosítása Szülői szervezettel, munkavállalói érdekképviseleti szervekkel való együttműködés A nemzeti- és óvodai ünnepek, méltó megszervezése Munkaköri leírás 1. sz. mellékletben Óvodavezető-helyettes Az óvodavezető közvetlen munkatársa. A vezető távollétében teljes felelősséggel végzi a vezetői munkát. A vezetői jogkör gyakorlása során kivételt képeznek azok az ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelnek, illetve amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak. (lásd: munkaköri leírásban) Az óvodavezető által átruházott feladatai: Szabadság-nyilvántartás vezetése, szabadságjelentés, éves szabadságolási terv elkészítése Tanulóbiztosítások megkötése, baleseti nyilvántartás vezetése Minden hónap végén elkészíti az útiköltség elszámolásokat Kötelező óraszáma a törvényben meghatározottak szerint. Vezető-helyettesi feladatait a kötelező óraszámon felüli időben végzi. Munkaköri leírás 1. sz. mellékletben Bölcsődevezető A Nevelőtestület tagja. Részt vesz a rendszeres értekezleteken és az ott hallottakról tájékoztatja a bölcsődei dolgozókat. Feladata Felelős a bölcsőde törvényes - és szakszerű működéséért 9

10 A bölcsőde szakmai munkájának irányítása, ellenőrzése Bölcsődei alkalmazottak munkájának szervezése, ellenőrzése A bölcsődei munkával kapcsolatos beszámolók, jelentések elkészítése Bölcsődei Házirend elkészítése Bölcsődei dolgozók szakmai ismereteinek bővítése A munkáltatói jogkörhöz kapcsolódó döntésekhez javaslatot tesz az intézményvezetőnek Munkaköri leírás 1. sz. mellékletben Döntéshozatal, döntés-előkészítés folyamatába a nevelőtestület, a Közalkalmazotti tanács jogszabályban biztosított jogait figyelembe kell venni. IV. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI 1. Alkalmazotti közösség Az intézményben foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott. A közalkalmazottak jogait és kötelességeit a Munka Törvénykönyve, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a Köznevelési törvény, valamint az intézmény Közalkalmazotti szabályzata rögzíti. A teljes alkalmazotti közösséget az intézményvezető hívja össze minden olyan esetben, amikor ezt a jogszabály előírja, vagy az intézmény egész működését érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az alkalmazotti közösség értekezlete biztosítja a szakmai munkát végző óvodapedagógusok, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők, az egyéb munkakörben dolgozók együttműködését. A nevelési év folyamán legalább három alkalommal tájékoztatja az intézményvezető az alkalmazottakat az óvoda munkájáról, valamint ismerteti a soron következő feladatokat. Az értekezletről jegyzőkönyv készül. 2. Nevelőtestület Az intézményben foglalkoztatott óvodapedagógusok közössége, az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja az óvodapedagógusokon kívül, a bölcsőde szakmai vezetője. Az óvoda nevelőtestülete nevelési kérdésekben, az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a Közoktatási törvényben, és más jogszabályban meghatározott kérdésekben döntési, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 10

11 Döntési jogköre ( a Kn. t szerint ) Nevelési program és módosításának elfogadása Szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása Az óvoda munkatervének elfogadása Az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása Házirend elfogadása Az intézményvezetői pályázattal kapcsolatos szakmai vélemény kialakítása Véleményezési és javaslattevő jogköre kiterjed a nevelési intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésre. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét az egyes óvodapedagógusok külön megbízásainak elosztása esetében. A nevelőtestület értekezletei A nevelőtestület az év során rendes és rendkívüli értekezletet tart. A rendes értekezleteket az óvodavezető az éves munkatervben meghatározott időpontokban hívja össze. A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet kell tartani, ha az óvodavezető összehívja, ha a nevelőtestület 1/3-a kéri, ha a Szülői Szervezet kéri és a kezdeményezést a nevelőtestület elfogadta. A rendkívüli értekezlet időpontjáról és napirendjéről az érintetteket legalább 3 nappal előbb értesíteni kell. 3. Szülői Szervezet Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, ill. kötelességeik teljesítése érdekében Szülői Szervezetet működtetnek. A Szülői Szervezet munkaterv szerint működik, mely munkaterv része az óvoda éves munkatervének. Szülői Szervezet tagjai: óvodai, bölcsődei csoportonként két megválasztott szülő, akik maguk közül elnököt választanak. Az elnök folyamatos kapcsolatot tart az intézmény vezetőjével. A Szülői Szervezet jár el az intézménybe járó valamennyi gyermek szülőjének képviseletében. A Szülői Szervezet éves munkaterve alapján az intézményvezetővel közös megbeszéléseket tart. A megbeszéléseken az intézményvezető tájékoztatást ad a szülőket is érintő ügyekről, eseményekről. 11

12 A szülői szervezet joga, hogy figyelemmel kísérje a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja az óvoda nevelőtestületét és az intézmény fenntartóját. A gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől ill. az ilyen ügyek tárgyalásakor a szülői szervezet elnöke tanácskozási joggal vehet részt a nevelőtestületi értekezleten. Az óvodai Szülői szervezet választmánya, akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint 50 %-a jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A Szülői szervezet döntési jogköre Saját működési rendjében Munkatervének elfogadásában Vezetőjének megválasztásában A szülői szervezetnek az intézményben készült dokumentumok tekintetében véleményezési joga van az alábbi témákban: A Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény Házirendje Az intézmény Helyi programja, ill. ennek módosításai Óvodavezetői pályázat Az éves munkaterv és abban meghatározott nevelési év rendjével kapcsolatban (szünetek, nevelés nélküli munkanapok meghatározása) Fakultatív hit és vallásoktatási feladatellátás során A Szülői Szervezet egyetértési joga: A szülőket anyagilag is érintő ügyekben 4. Érdekképviseleti szervezet A közalkalmazottat foglalkoztató intézményben, a Munka Törvénykönyvéről szóló és A Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint Közalkalmazotti Tanácsot kell választani. A Közalkalmazotti Tanács az intézményben dolgozó közalkalmazottak jogviszonyával, munkafeltételeivel kapcsolatos kérdésekben véleménynyilvánítási joggal rendelkezik. A Közalkalmazotti Tanács választása törvényben meghatározott formában és időközönként történik. A Közalkalmazotti Tanács a Közalkalmazotti Szabályzatban szabályozza a jogkörében tartozó ügyeket. (2. sz. melléklet) 12

13 A Közalkalmazotti tanács együttdöntési joga: Szociális és jóléti célú felhasználások, ill. ilyen jellegű juttatások elbírálása esetén Munkavédelmi szabályzat elkészítésénél Véleményezési joga a munkáltató döntését megelőzően: A munkavállalók nagyobb csoportját érintő intézkedésekben Az új munkamódszerek, alternatív programok bevezetésében A munkáltató gazdálkodásából származó bevételek felhasználásában (önköltséges tanfolyamok, pályázati díj) A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor alkalmazott eljárások, szempontok tervezésekor A közalkalmazottak ellenőrzésének, értékelésének, minőségének szempontjaiban A közalkalmazottak képzésével, előmenetelével kapcsolatos tervekben (továbbtanulás, tanfolyam, címek adományozása) A munkáltató munkarendjének kialakításában, ütemezésében Az éves szabadságolási tervben A munkáltató belső szabályzatainak tervezetében A munkáltató által meghirdetett anyagi, elletve erkölcsi elismeréssel járó pályázatok elbírálásában V. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE 1. Nyitva tartás Az intézmény éves nyitvatartási rendjét a szülői igényekhez igazítjuk. Az intézmény 5 napos munkarenddel (hétfőtől péntekig) egész éven át folyamatosan működik, kivéve a nyári takarítási szünet idejét. Napi nyitva tartási idő: 10 óra Naponta 6-16 óráig tartunk nyitva. Óvodában csoportösszevonás történik, reggel ig, délután tól 16 óráig. - Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az intézmény vezetője engedélyezi. 13

14 - Az üzemelés a fenntartóval történő egyeztetés szerint augusztus hónapban 3 hétig szünetel. Ilyenkor történik az intézmény szükség szerinti felújítása, karbantartása, nagytakarítása. - A nyári zárva tartás idejéről az óvodás szülőket legkésőbb az adott év február 15-ig értesítjük. Gyvt.42..(5) alapján a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá, melyet írásban dokumentál, a 15/1998 (IV.30.)NM r. 40/A.. alapján a nyári nyitva tartás rendjéről bölcsőde esetén a szülőket március 1-ig tájékoztatjuk. - Nevelés nélküli munkanap évente 5 nap, melyet a nevelőtestület nevelési értekezlet, ill. továbbképzés céljára használ fel. Ügyeletet igény szerint biztosítunk. A nevelés nélküli munkanapok időpontjáról a szülőket 10 nappal előtte értesítjük. - A hivatalos ügyek intézése az óvodavezető irodájában történik. 2. Vezetők benntartózkodási rendje A vezetőnek, vagy helyettesének a nyitvatartási idő alatt az intézményben kell tartózkodni. Amennyiben előre nem látható okok miatt ez nem teljesíthető a helyettesítési rendben megjelölt személyek jogosultak a szükséges intézkedések megtételére. 3. A vezetők helyettesítési rendje Az intézmény vezetőjének ill. helyettesének akadályoztatása esetén az alábbiakban megjelölt személyek felelősek az intézmény biztonságos működésért. Hadverő Ferencné óvónő Kériné Váradi Marianna óvónő Intézkedési jogkörük az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 4. Munkaidő beosztás Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a mindenkor megállapított munkaidő kezdetére a munkát felvenni, az óvodapedagógusok a nevelőmunkát megkezdeni. Feladataikat a munkaköri leírás tartalmazza. Az intézmény alkalmazottainak részletes, általános munkarendjét az éves munkaterv tartalmazza. Az intézmény érdekeit figyelembe véve a munkaidő beosztás az év folyamán bármikor módosítható. 14

15 Távollét jelentése Az alkalmazottak munkából való távolmaradását előzetesen jelenteni kell az óvodavezetőnek, vagy helyettesének, akik gondoskodnak a hiányzó dolgozó helyettesítéséről. Nyári szabadságok kiadása a szabadságolási terv alapján történik. Pedagógusok munkarendje Az intézményben dolgozó pedagógusok heti teljes munkaideje 40 óra, amely 32 óra kötelező órából és a gyermekekkel összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A kötelező óraszámon felüli nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres, vagy esetenkénti feladatokra megbízást a vezető adja. Nevelőmunkát segítő és egyéb technikai dolgozók munkarendje Munkaidejük heti 40 óra, rendszeres időközönként váltva délelőttös-délutános munkaidő beosztásban. A takarítónő naponta osztott (reggel és délután) munkaidő beosztással dolgozik. Bölcsődei munkarend A kisgyermek nevelők munkaideje heti 40 óra, melyből 35 kötelező óra a gyermekekkel való kötelező foglalkozásra fordítandó, takarítónő heti 40 óra 5. A működés rendjére vonatkozó általános rendelkezések Az intézmény nyári zárva tartási ideje alatt a hivatalos ügyek intézése, külön ügyeleti rend szerint történik. Az ügyeletei rendet az intézmény vezetője határozza meg. Az intézmény tilos a reklám tevékenység, kivéve, ha az a gyermekeknek szól az egészséges életmóddal, környezetvédelemmel, társadalmi közéleti tevékenységgel, kulturális tevékenységgel függ össze. Az intézmény helységeiben párt-, és politikai célú szervezet nem működhet, illetve az idő alatt míg az intézményben gyermek tartózkodik, ilyen tevékenység nem folytatható. Az intézmény dolgozói, ügynökök, üzletszervezők az intézmény területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak, kivéve az intézmény által szervezett könyv és játékvásárt. Az intézmény helyiségeit más, nem nevelési célra átengedni csak a gyermekek távollétében, az alapító okiratban foglaltak szerint lehetséges. Az intézmény épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az intézmény helyiségeinek használói felelősek: Az intézmény tulajdonának megóvásáért, védelméért Az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért 15

16 A tűz és balesetvédelmi, munkavédelmi szabályok betartásáért Az intézmény Szervezeti és Működési szabályzatában, valamint házirendjében megfogalmazott előírások betartásáért. Az intézmény épületében az alkalmazottakon és gyermekeken kívül csak a hivatalos ügyek intézői tartózkodhatnak. A csoportszobákban, szülő csak az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat. (beszoktatás, rendezvények, szülői értekezlet, az óvónővel, bölcsődei gondozónővel történő előzetes egyeztetés után megfigyelésre) Dohányzásra vonatkozó szabályozás Az óvoda épületében A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény szerint az intézményben és bejárataitól 5 m távolságban tilos a dohányzás! 6. A munkáltató kártérítési felelőssége 2012.évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről szerint. Továbbá nem tartozik kártérítéssel a munkáltató, amennyiben az alkalmazott munkaköri leírásában meghatározott mindennapi munkához nem szükséges értékeiben kár következik be, ill. személyes értékeit napközben nem a meghatározott módon, zárt szekrényben tárolta. 7. Munkavállaló kártérítési felelőssége 2012.évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről szerint. 8. Óvodai és bölcsődei felvétel, átvétel Az intézményben a gyermekek felvétele, átvétele előzetes jelentkezés alapján történik. A következő nevelési évre történő beiratkozás idejét a fenntartó határozza meg. A beiratkozás idejéről a szülőket hirdetményben /BTV, Fórum, kiírás/ tájékoztatjuk. A beiratkozáskor a szülőnek a 20/2012. EMMI r ban meghatározott okmányokat kell bemutatni. Külföldi állampolgárságú gyermek esetén szükséges bemutatni: Személyazonosító okmány Regisztrációs igazolás Tartózkodási kártya (egyébként nem ingyenes az óvodai ellátás) 16

17 A szülő gyermeke óvodai és bölcsődei felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása a nevelési évben folyamatosan történik. A gyermek felvételéről, átvételéről az óvodavezető és bölcsődevezető dönt. Felvételkor különösen kell figyelni a hátrányos helyzetű gyermek felvételére, ugyanis ezen gyermekek felvétele kötelező. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és óvodapedagógusok véleményének figyelembe vételével. 9. Óvodai, bölcsődei jogviszony megszűnése A Kn.t (1), és a 20/ 2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 50.. szerint megszűnik az óvodai elhelyezés az alábbi esetekben: A gyermeket másik óvoda átvette (a jogviszony megszűnéséről a lakóhely szerinti település jegyzőjének értesítése) A szülő írásban engedélyt kapott gyermeke kimaradására Annak a gyermeknek a jogviszonya, aki egy tanítási évben igazolatlanul 30 óránál többet hiányzik (kivéve a tanköteles és HH-s, HHH-s gyermek) A nevelési év utolsó napján, ha a gyermeket felvették az iskolába Bölcsődei elhelyezés megszűnése (Gyvt.42..(4) a,b,alapján) Nevelési év végén (aug. 31.) ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, ill. ha fejlettségi szinte alapján nem érett az óvodai nevelésre, akkor a 4. életévét betöltését követő augusztus 31-én Szakértői bizottság szakvéleménye szerint sajátos nevelési igényű gyermek 6 éves korában A gyermeket ellátó orvos szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt, bölcsődében nem gondozható, ill. magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését. (NM r. 43..(2) alapján) 10. A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolása A gyermek távolmaradását a szülőnek be kell jelenteni az élelmezésvezetőnek, vagy a gyermekkel foglalkozó óvónőnek, bölcsődei gondozónőnek előző nap 8 óráig (kivétel nem várt esemény pl. megbetegedés). A két hetet meghaladó huzamosabb távollétet az óvodavezetővel ill. bölcsődevezetővel egyeztetni kell. A tanköteles gyermek (5. életévet betöltött) esetében, 10 nap igazolatlan hiányzást követően, az óvodavezető jelzi az illetékes gyámhatóságnak, a gyermek igazolatlan távollétét. 17

18 Betegség esetén, az orvosi ellátásban részesülő gyermek csak orvosi igazolással hozható ismét óvodába, bölcsődébe. A hiányzás igazoltnak tekinthető: - ha a szülő előre bejelentette - a kezelőorvos által kiadott igazolás alapján A meghatározott idejű igazolatlanul hiányzó gyermek szülőjének felszólításáról az óvoda vezetője gondoskodik az óvónők jelzése alapján. 11. Térítési díj befizetése, visszafizetése A gyermekek szülei az intézményben a gyermekük által igénybe vett napi háromszori étkezésért térítési díjat fizetnek. Az étkezési térítési díjat évente a Képviselőtestület határozza meg. Az esetleges fizetési kedvezményeket a Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a, ill. a település jegyzője állapítja meg. Az étkezési térítési díjakat az élelmezésvezetőnek kell készpénzben kifizetni, ill. az intézmény számlájára utaltatni. A befizetés minden hónap 10.-két követő két munkanapon történik, naponta 7-9 óráig, ill óráig. Ennek pontos időpontjáról és a fizetendő összegről a szülőket a csoportok ajtaján kihelyezett hirdetmény alapján tájékoztatjuk, továbbá a pótbefizetés időpontjáról, melyre minden hónap 20-a után van lehetőség. A térítési díj befizetése egy hónapra előre történik. Az igénybe nem vett étkezésre befizetett összeget beszámítjuk a következő befizetés összegébe. Óvodai és bölcsődei jogosultság megszűnése esetén a túlfizetést visszafizetjük a szülőnek. Betegség miatti hiányzás esetén az étkezés lemondható reggel 8 óráig. Teljes hét lemondása az előző hét péntekén, illetve a távolmaradást megelőző nap 8 óráig történik. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő térítési díj visszafizetésre nem tarthat igényt. Eljárás nem fizetés esetén: - Ha a szülő az adott hónapban nem egyenlíti ki a térítési díjat, az élelmezésvezető írásban figyelmezteti, hogy a pótbefizetéskor rendezze tartozását. Amennyiben a szülő ekkor sem fizet, újbóli felszólítást kap. 18

19 - Ha a felszólítás ellenére sem rendezi a szülő a tartozását, az intézmény vezetője értesíti a település jegyzőjét, és a gyermekjóléti szolgálatot. Bölcsődés gyermek esetében: (328/2011.(XII.29) Kr.16..(2)(3) alapján Az intézményvezető havonta ellenőrzi a térítési díj befizetését, amennyiben a fizetésre kötelezett szülő a befizetést elmulasztotta, fizetési felszólítást kap, 15 napos befizetési határidővel. Ha a befizetés ekkor sem történik meg az intézmény vezetője nyilvántartásba veszi és a díjhátralékról negyedévente tájékoztatja a fenntartót. 12. Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel A gyermeket kísérő szülők, hozzátartozók a házirendben foglaltak szerint tartózkodhatnak az épületben Óvodai csoportok látogatását a szülők részére az óvónőkkel való egyeztetés után az óvodavezető engedélyezi Bölcsődei csoport látogatás a szülők részéről a bölcsődei gondozónőkkel való egyeztetés alapján történik Az intézményben, jogviszonyban nem álló személyek az óvodavezetőnél kötelesek jelezni milyen ügyben jelentek meg az intézményben Könyvet, játékeszközt, egyéb óvodai eszközt árusítók az intézmény vezetővel egyeztetett időpontban kereshetik fel az intézményt. Ezen időpontban a csoportbeli tevékenységet nem zavarhatja, valamint a gyermekek által nem használt helyiségbe rakhatja ki portékáit. Fenntartói, szakértői és egyéb hivatalos látogatás az óvodavezetővel, ill. bölcsődevezetővel való előzetes időpont egyeztetés alapján történik Az intézmény területén, valamint nyitvatartási időben azon kívüli helyen külön szolgáltatást végző, szakemberekre is, vonatkoznak az intézményi szabályzatokban leírtak. Erről a szolgáltatás megkezdése előtt az intézmény vezetője tájékoztatja az érintetteket. A mennyiben a szolgáltatásra az intézmény épületén kívül kerül sor a szülő nyilatkozatát be kell szerezni. Hogy engedélyezi a gyermek intézményből való elvitelét. Ezen kívül a szolgáltatást végző is nyilatkozik, hogy a szolgáltatásra menet ill. a szolgáltatás alatt felelősséggel tartozik a gyermek testi épségéért. Térítésmentes szolgáltatások az intézményben: Logopédia Fejlesztő pedagógia Gyógytestnevelés Dráma foglalkozás 19

20 Intézményen kívül: Ovi-foci (külső személy szervezésében) Lovaglás (óvónői kísérettel külső személy szervezésében) VI. KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE Az óvodát és bölcsődét a külső intézményekkel, szervekkel fenntartott kapcsolataiban az intézményvezető képviseli. Az éves munkatervben rögzítettek alapján, a nevelőtestület is kapcsolatot tart a különböző társintézményekkel. Bábolna Város Önkormányzata és az intézmény kapcsolata Jelentések, beszámolók, intézményvezetői tanácskozásokon keresztül kölcsönös informálás Óvoda, Bölcsőde és család kapcsolata A szülő joga, hogy folyamatosan tájékozódjon gyermeke fejlődéséről. Ennek a kölcsönösségen alapuló kapcsolattartásnak az alábbi formái valósulnak meg: Óvodai, bölcsődei beiratkozás Családlátogatás (óvodába, bölcsődébe lépés előtt, alkalomszerűen,) Anyás beszoktatás Szülői értekezletek (csoportszülői értekezlet, összevont szülői értekezlet) Napi kapcsolattartás Betekintés az óvoda, bölcsőde életébe (a napi kapcsolattartáson túl reggel, délután a szülő előzetes bejelentés alapján bármikor Szülőkkel együtt szervezett rendezvények (munkadélután, teadélután, játszódélután) A hagyományos kapcsolattartási formán túl: gyermeknapi majális, családi kirándulás Általános Iskola és intézményünk kapcsolata Az éves munkatervben rögzítetteken kívül, szükség szerinti látogatások, hospitálások, közös rendezvények. Szakmai és Szakszolgálatot nyújtó intézményekkel való kapcsolat Megyei Pedagógiai Intézet: Az intézmény által szervezett továbbképzéseken, szakmai fórumokon való részvétel Országos Óvodapedagógiai Egyesület: Továbbképzéseken és szakmai fórumokon való részvétel 20

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND A Dózsa György Általános Iskola és Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND 1 Tartalomjegyzék A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATAI... 3 SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLAI EGYSÉG ADATAI...

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben