Felsőörs Környezetvédelmi Programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felsőörs Környezetvédelmi Programja"

Átírás

1 Felsőös Könyezetvédelmi Pogamja.

2 Tatalomjegyzék 1. Bevezetés A települési könyezetvédelmi pogam célja A könyezeti állapot jellemzése A levegő állapota Felszíni és felszín alatti vizek állapota Földtani közeg, talajok állapota Élővilág és temészeti könyezet Települési és épített könyezet Éghajlati adottságok Úthálózat, közlekedés Zajvédelem Ivóvízellátás Szennyvízkezelés Csapadékvíz elvezetés Hulladékgazdálkodás hatásai Épített könyezet Enegiaellátás A gazdasági helyzet jellemzése A tásadalmi helyzet jellemzése Demogáfia Foglalkoztatottság Oktatás, kultúa Egészségügy, szociális ellátás Könyezeti tudatosság Könyezetállapot javítását szolgáló lépések Levegőtisztaság-védelmi javaslatok Vízvédelmi javaslatok Ivóvízellátást szolgáló javaslatok Csapadékvíz kezelése, hasznosítása Közlekedésfejlesztés Felelős hulladékgazdálkodás Enegiaellátás fejlesztése Helyi étékek védelme Közösségfejlesztés a könyezetvédelemét

3 1. Bevezetés Felsőös Könyezetvédelmi Pogamjának kidolgozásával a község önkományzata a Csalán Könyezet- és Temészetvédő Egyesületet bízta meg, akik a endelkezése álló adatok, a településen tatott lakossági vélemények, a koábbi tevdokumentumok észletes elemzésével készítették el jelen dokumentumot. A készítés soán alapvető szempont a dokumentum koábbi tevezési anyagokhoz, hatályos jogszabályokhoz, statégiákhoz való illeszkedése, biztosítva ezáltal a könyezetvédelmi pogam illeszkedését, megvalósíthatóságát a településen. 1.2 A települési könyezetvédelmi pogam célja A települési könyezetvédelmi pogam alapvető célja, hogy megfogalmazása, lehatáolása keüljenek azok a feladatok, melyek a fenntathatóságot szolgáló könyezetvédelmi fejlesztésekhez kapcsolódnak. A könyezetvédelmi pogam a fenntathatóság könyezeti elemeit biztosítja egy átfogó fejlesztési tevhez, mely az élhető település kialakításának záloga. 2. A könyezeti állapot jellemzése 2.1 A levegő állapota A település levegőtisztaságát meghatáozó alapvető tényezők: a településen áthaladó, nyáon jelentősebb fogalommal is bíó j. számú mellékút fogalma, a településen élők tüzelési, égetési gyakolata. A közlekedés eedetű légszennyező anyagok: szén-dioxid (egyik legjelentősebb üvegházhatású gáz), a szén-monoxid, nitogén-oxidok, illékony szénhidogének, po és a kéndioxid. Ezen utóbbiak nagyobb koncentációban komoly egészségügyi kockázatot is jelenthetnek, főként nyáon. Bá mét adatok nem állnak endelkezése, a településen áthaladó személy- és tehefogalom météke aká a nyái jelentősebb fogalmat tekintve - sem haladja meg az előít hatáétékeket. Ennek ellenée a fogalom okozta könyezettehelés különösen a főutca szűk szakaszain méséklése fontos feladat a település élhetőbbé, fenntathatóbbá tétele szempontjából. Száaz és szeles időben jelentős szállópo-tehelés éi a falut a bel- és külteületi muvás utak, a szentkiályszabadjai kőbánya és a könyező mezőgazdasági teületek iányából. A település útjai mentén véletlenszeű jelleggel találhatók csak fák, melyek a fogalom okozta könyezettehelés hatásainak méséklését nem tudják ellátni. Különösen ott okoz ez poblémát, ahol a település lakói a leginkább találkoznak a közúti fogalommal, azaz a település belteületein, fekventált pontjain, így a közlekedés okozta poszennyezés közvetlenül tud hatni a településen élőke. Felsőös település háztatásainak 81%-a csatlakozott a gázvezeték hálózathoz, és feltételezhetően ezen tüzelőanyagot is észesíti előnyben. A gázzal fűtők azonban a gázáak emelkedésével egye növekvő számban visszatének fatüzelése, amely potenciálisan nagyobb 3

4 szénmonoxid kibocsátást és poszennyezést eedményez. Ezen fűtőanyag előtébe helyeződésével páhuzamosan fokozott figyelmet kell szentelni a település levegőtisztaságának védelmée. A településen az égetést helyi endelet szabályozza, amely jelenleg kolátozottan engedélyezi a keti hulladékok égetését. A lakossági keti hulladék égetése, a hulladékkal való tüzelés météke időnként jelentős is lehet, egy-egy ilyen eset számtalan minőségű és aká jelentős mennyiséggel is teheli a település levegőjét. Ezen események a lakosság ismeethiányából fakadnak elsősoban. 2.2 Felszíni és felszín alatti vizek állapota Felsőös teljes közigazgatási teülete a Balaton vízgyűjtőjéhez tatozik. Legjelentősebb állandó vízfolyása a Malom-patak, mely a Lovasi-sédbe tokollik. Vízhozamáa csak becsült adatok állnak endelkezése. A vízminőség jobb esetben is csak II. osztályú. A Malom-patak völgyébe kiépített egionális vízmű hidogeológiai védőteülettel hatáolt. A lehatáolás a DRV Zt. megbízásából 2011-ben meg lett újítva, melynek eedményeképpen a védteületek jelentősen leszűkültek. Az új védteület lehatáolás ellen Felsőös önkományzata fellebbezést nyújtott be a zöldhatóságnak, melyben kéte a égi védteületek méetének megtatását, vagy bővítését a kitikus Északi és Keleti iányokban. A településen több kisebb, ex lege védett foás is található. A patakok tavasszal és nagy nyái zápook után megáadnak, ősszel kisvizek alakulnak ki. A étegvizek ugyan csekély mennyiségűek, van néhány atézi kút a település viszonylatában, melyek legfeljebb 100 métees mélységűek, mégis gyakan komoly vízmennyiséggel szolgálnak. A 27/2006 (II. 7) kományendelet szeint, mely a vizek mezőgazdasági eedetű nitátszennyezésével szembeni védelemől szól, Felsőös a nitátézékeny teületek közé tatozik. A 27/2004 (XII.25) KvVM endelet ételmében felszín alatti víz szempontjából fokozottan ézékeny a település, s kiemelten ézékeny felszín alatti vízminőség védelmi teület, valamint a települési szennyvíztisztítás szempontjából ézékeny felszíni vizek és vízgyűjtőteületük kijelöléséől szóló 240/2000. (XII.23.) Kományendelet szeint az ézékeny felszíni vizek vízgyűjtő teülethez tatozik. A Malomvölgyi foás és kutak fent vannak a séülékeny üzemelő vízbázisok listáján ( i lista adatai alapján) 2000 m 3 /nap védendő kitemeléssel. Felsőös több jogszabály által is védendő felszíni és felszín alatti vízbázissal endelkezik, melyből adódóan elővigyázatosság szükséges mind a mezőgazdaság, mind a szennyvízkezelés teületén. 2.3 Földtani közeg, talajok állapota Felsőös a Dunántúli-középhegység nagytáj, Bakony-vidék középtáj, Balaton-felvidék és kismedencéi kistájon helyezkedik el. A település a kistáj keleti észén található. Hegységi, dombsági jellegű és síksági dombozattípusokból tevődik össze a kistáj. Szekezetileg a középhegységi pászta DK-i szányának észe. Alapvetően háom szekezeti építmény 4

5 jellemzi: a metamof-magmás és üledékes kőzetekből épült paleozoos alapzat; a mezozoos geoszinklinális összetöedezett dolomit és mészkő sasbécsoozata; a hamadidőszaki és üledékes kőzetekből épült fedő építménye. A változatos földtani felépítés következtében temészeti étékekben igen gazdag a teület. A település talajáa a vályog mechanikai összetételű bana edőtalaj, banaföld és endzina jellemző. Általánosságban elmondható, hogy többek között az eózió hatása következtében ezek a talajok sekély temőéteget alkotnak (40-70 cm). A talajok vízháztatása így meglehetősen séülékeny, áadásul a köves megjelenési fomák is nehezítik a mezőgazdasági munkálatokat. A temőképesség az egészen jó étékektől a gyengéig változhat az elhelyezkedéstől, lejtéstől és az alapkőzettől függően. Felsőös teületén működő bányateület nem található, lezát és ekultivált bánya azonban igen. Földtani veszélyfoások a település teületén nincsenek. A település könyezetében lévő lejtési viszonyoknak köszönhetően a talajok eodációjával kell számolni, mely méséklése a település mezőgazdasága szempontjából elengedhetetlen feladat. 2.4 Élővilág és temészeti könyezet A kistáj a Dunántúli-középhegység flóavidéke (Bakonyicum) Balaton-vidék flóajáása (Balatonicum). Bá a teület ideális edők számáa, az embei tevékenységnek köszönhetően a medencékben szántó- és gyepgazdálkodás, a meleg domboldalakon szőlő- és gyümölcstemesztés tejedt el. Az edőteületek közül a mészkő hegyeken molyhos tölgyesek (benne molyhos tölgy Quecus pubescens, viágos kőis Faxinus onus), másutt csees-tölgyesek jellemzőek, melyet az edei legeltetés és edőgazdálkodás fomált. A déli lejtő szubmediteán domboldalain endemikus fajokban gazdag kasztbokoedők találhatók (cseszömöce Cotinus coggygia, sága koonafüt Coonilla coonata, nizzai zögőfű Cepis nicaensis, gatyás saláta). A dolomit sziklagyepek jellemző növényei a magya gugolya Seseli leucospemum, kékes bokóó Thalictum pseudominus, dees csenkesz Festuca pallens, délvidéki ávalányhaj Stipia eicaulis, sulyoktáska - Aethionema saxatile, ezüstös útifű Plantago agantea. A lejtősztyepeken lappangó sás Caex humilis, magya szegfű Diantus pontedeae, sága iglice Ononis pusilla, Olay-muok Olaya gandifloa, bozas szulák Convolvulus cantabica, vetőviág Stenbegia colhifloa, őszi csillagviág Pospeo elisae, vitézviág Anacamptis pyamidalis található. A vööshomokkő hegyeken mészkeülő tölgyeseket is találunk. Felsőös foásokban gazdag település. A foások ex-lege védettek. A településen az Oszágos ökológiai hálózat övezetei közül Magteületbe tatoznak a Natua 2000-es teületek (Balatonfüedi-edő: 082, 083, 084/1, 084/2, 085/3, 085/4, 085/5, 085/6, 085/10, 085/11, 085/12, 085/13, 085/14, 085/15, 085/16, 085/17, 085/18, 085/19, 085/20, 085/21, 085/22, 085/23, 085/24, 085/25, 085/26, 085/27, 085/28, 085/29, 085/30, 085/31, 085/32, 085/33, 085/34, 085/35, 085/36, 085/37, 085/38, 085/39, 085/40, 085/41, 085/42, 085/43, 085/44, 087, 093, 094, 095, 098, 0100, 0101, 0103, 0109/1, 0109/2) és a települési edőteületek. A település keleti oldalán található patak Ökológiai zöldfolyosóként összeköti az egyébként a Felsőös-Balatonalmádi út által kettészakított magteületet. 5

6 Magyaoszág első földtani alapszelvényét is őzi a Foás-hegy lejtője, mely az egykoi kőbánya kapcsán őslénytani, geológiai édekességeket is tatalmaz. A kapcsolódó tanösvény vége és geológiai bemutatóhely a 098 hsz-ú edőben található. A település volt zátketi teületei a Balaton kiemelt üdülőközet téségi jelentőségű tájképvédelmi teület övezetébe tatoznak. Felsőös teületei eősen változtak az embei tevékenység hatásáa, azonban maadtak meg nagy divezitású, étékes állat- és növénypopulációval endelkező teületek, melyek helyi védettsége megfontolandó (Foás-hegy geológiai tanösvény nyomvonala, a belteületi idős hásfa és a Miske-tető). Zöld felületek, pakok A településen jelenleg csak néhány kisebb közpak besoolású teület van, melyek egy észe csak nevében pak, valójában inkább beépítetlen füves, vagy gyéen fásult, elhanyagolt teületek (HRSZ: 255/1,256, 280, 54/15, 44/2). Az egyetlen gondozott képet mutató, felüdülést nyújtó közpak a faluban a Hóviág utcai völgyben lévő szabadtéi színpad és könyéke (HRSZ.:150/5). Az utcákban fák elvétve találhatók, szép fasook csak néhány utcában (pl.: Kispejési utca, Hóviág utca) vannak. A faluba bevezető utak mentén egységes faso csak a veszpémi főút mellett volt, melyet az utóbbi időben az út fenntatója eőteljesen megitkított, több szakaszon az önkományzat tiltakozása ellenée - pótlás nélkül kiitott. 2.5 Települési és épített könyezet Felsőös település hagyományai évszázadoka nyúlnak vissza, mely időkből számtalan építészeti emlék maadt fenn. Ezek állapota változó, vannak egészen jó állapotban megmaadtak, és sok közülük má szinte teljesen tönkement. Műemléki védettség alatt a négy építmény áll, melyek az alábbiak Ssz. Cím Hsz Funkció Tözsszám 1 Batthyány té 290 Római katolikus 5491 volt péspostági templom 2. Batthyány té /1 Egykoi 5490 péspostsági ház 3. Szabadság té /1-4 Keöves kúia Népi lakóház 1. táblázat. Felsőösön található műemlékek jegyzéke A település égészeti lelőhelyei: Ssz. Lelőhely neve Lelőhely leíása 1. Belteület Síok és csontmaadványok 2. Római Katolikus Templom Síok 3. Peszely dűlő I. Őskoi, koabonzkoi 6

7 cseepek 4. Peszely dűlő II. Mészhabacsos kőfal észletei 5. Vakola-dűlő Későbonzkoi, Ápád-koi cseepek 6. Ányosháza Római település nyomai 7. Ányosházától kelete Római, XI.-XII. századi cseepek 8. Vakolai edő Római bonzpénz 9. Cse Középbonzkoi mészbetétel cseepek, melyek telepe utalnak 10. Táncsics M. u., hsz. 214/1 töedékes középsőbonzkoi madá alakú edény, 360 db. bonztutulus, IV. századi ómai pénzek 11. Malomvölgy keleti oldala őskoi és középkoi cseepek 12. TSZ majo sí, lengyel típusú csőtalp töedékek, neolitikus cseepek 13. Miske palotája ómai bonzpénz, épület omladék 14. Kishegy X.századi sí mellékletei: 11db. Négyszög alakú ezüst lószeszámveet, 8db. Köalakú ezüstpityke 15. Főszőlők I. Őskoi cseepek 16. Főszőlők II. ómai leletek, téglák és egy kőoszlop, ómai téglasí, háom épület tömelékes maadványai 17. Köveskút puszta 2. táblázat. Felsőös égészeti lelőhelyei Felsőös település múltjából számtalan épület, műtágy maadt fenn, melyeket helyi szinten mindenképpen védeni édemes. A vidék népi építészetének főbb jegyeit őzi több épület illetve épületcsopot is a település belteületi és külteületi észein egyaánt. Ezek védelme is fontos a település szempontjából. A település lakóingatlanjainak a száma dinamikusan nő, melyek 35%-a szolgál tényleges lakásként, míg a fennmaadó 65%-nyi ingatlan üdülési célokat szolgál. Az üdülők egyészt a belteületen beágyazódva helyezkednek el, de túlnyomó észük az egykoi zátketek teületén, a szőlőtemő domboldalak átalakításával jött léte. 2.6 Éghajlati adottságok A település éghajlata mésékelten meleg-mésékelten száaz. A napsütötte óák száma évente közel 2000 óa, ebből közel 800 óa a nyái időszaka, 190 óa pedig a télie esik. Az évi középhőméséklet 9,5-9,7 o C, az év felében a hőméséklet 10 o C-ot meghaladja. Az évi abszolút hőméséklet maximumok átlaga 34 o C köüli, míg a minimumoké -14 o C. Az évi csapadék mennyisége 600 mm, melyből a vegetációs időszakban mm hull le. Hó átlagosan napig takaja a települést, cm vastagságban. 7

8 Az átlagos szélsebesség 3 m/s alatt van. Az éghajlat kedvez a szőlő és egyéb gyümölcsfajták, valamint a fagyézékeny növények temesztésének. A globálisan az éghajlatban jelentkező változásoknak köszönhetően a település éghajlatában a fokozatos melegedés és változó csapadékeloszlás váható. A globális szinten jelentkező 1 o C- os hőméséklet emelkedés a Nemzeti Éghajlatváltozási Statégia adatai alapján a település viszonylatában fokozottan jelentkező melegedést eedményezhet. Ugyanezen scenáióhoz tatozóan a települése hulló csapadék mennyisége nyáon és ősszel csökken, míg télen többletet eedményezhet. 2.7 Úthálózat, közlekedés Felsőös település teületén a 7219 j. (73. sz út Alsóös - 71 sz út) és a 7218 j. (7219 j. út, Felsőös-Balatonalmádi) mellékút halad át, és keleti oldalon a lakott teületeket nem éintően húzódik meg a 73 sz. útvonal, mely a települést kis métékben éinti csak. A lakóövezetben ezeken túlmenően a közúti fogalom több kisebb bukolt, vagy bukolatlan úton töténik. A közúti fogalom számáa több esetben szűk utcák állnak endelkezése, melyek mentén a jádán töténő gyalogos közlekedés sem mindenütt megoldott. A település útbukolatai nem túl jó állapotúak, több helyütt az utcák bukolatlanok, az útbukolatok javításával, létesítésével a csapadékvíz elvezetést is meg kell oldani az útbukolat minőségének megőzése édekében. Keékpáos közlekedés bá a településen, és a könyező települések iányába is gyakoi közúton töténik, keékpáutak nem találhatóak a településen. A települése az átmenő közúti fogalom nem jellemző, egyedül Alsóös Veszpém felől való megközelítéséhez szükséges Felsőösön áthaladni. A fogalom a nyá kivételével kicsi, az utak áteesztő képessége megfelelő még a nyái, megnövekedett fogalmú időszak alatt is. Autóbuszjáatok a településől való eljutást Veszpém, Balatonalmádi, Alsóös települése biztosítják, megfelelő gyakoiságú jáatokkal. Vasúti úthálózat nem éinti a települést, legközelebbi vasútállomás Veszpémben, Balatonalmádiban és Alsóösön található. Felsőös legjelentősebb zajfoása a j mellékút fogalma, mely a településen áthaladóan nyái időszakban lehet jelentős métékű, és főként a keskenyebb útszakaszokon és a kanyaokban jelentkezik eősebben. Bá mét zajtehelési adat nem áll endelkezése, az út fogalmáa, és az abból adódó zajtehelés métékée az Állami Közútnak vannak számított adatai. A nem jelentős fogalom nem, vagy csak meglehetősen itkán nyái üdülések idején lépi át a megengedett hatáétéket. A településen jelentős zajjal jáó ipai létesítmény nem található. A lakosság életviteléből és a mezőgazdasági tevékenységeknek köszönhetően azonban időnként előfodulnak konfliktusok a település lakosai, és a csende vágyó üdülők között, melyet az önkományzat 2011-ben módosított csendendeletével póbál feloldani. 2.8 Zajvédelem Felsőös legjelentősebb zajfoása a j mellékút fogalma, mely a településen áthaladóan nyái időszakban lehet jelentős métékű, és főként a keskenyebb útszakaszokon és a kanyaokban jelentkezik eősebben. Bá mét zajtehelési adat nem áll endelkezése, az út fogalmáa, és az abból adódó zajtehelés métékée az Állami Közútnak vannak számított 8

9 adatai. A nem jelentős fogalom nem, vagy csak meglehetősen itkán nyái üdülések idején lépi át a megengedett hatáétéket. A településen jelentős zajjal jáó ipai létesítmény nem található. A lakosság életviteléből és a mezőgazdasági tevékenységeknek köszönhetően azonban időnként előfodulnak konfliktusok a település lakosai, és a csende vágyó üdülők között. 2.9 Ivóvízellátás A vezetékes ivóvíz a település minden házába bekötött a statisztikai adatok alapján. A településen emellett 1 db közkifolyó is üzemel. A vízfogyasztás météke az ivóvíz hálózata ákötötteke vonatkozólag 128 l/fő/nap, mely éték a fokozódó igényeknek köszönhetően még tudatos vízfogyasztás esetén is az idővel nő. Az ivóvíz szolgáltatója a DRV Zt. Felsőös saját ivóvízbázissal endelkező település. Ivóvízét a Malomvölgyi kutak biztosítják, jelenleg 3 db kút üzemel itt. A vizet 250 m 3 -es táozókból nyomatják fel egy 100 m 3 -es táozóba a településen kívánatos nyomás eléése céljából. A vízhálózat alapvetően köendszeben épült ki, csupán néhány helyen vannak ágvezetékek, amelyek többszö pangóvíz kialakulását eedményezhetik, illetve csőtöés esetén több háztatás maad ivóvíz nélkül. A vezetéke több helyütt tüzivízcsapok vannak csatlakoztatva Szennyvízkezelés Felsőös szennyvízcsatona hálózata 100%-ban kiépített, a teljes köű elválasztott endszeű szennyvízcsatona hálózat teljes métékben 2003-ban valósult meg. Gavitációs elven működik, szükség szeinti átemelő beendezésekkel, nyomóvezetékkel. A szennyvízcsatona hálózat a szennyvizet a települési endsze egionális végátemelőjébe, ami egionális nyomóvezetéken keesztül jut el Alsóöse, majd Balatonfűzfőe, ahol a szennyvíztisztító telepen azt megtisztítják. Az elfolyóvíz a Veszpémi Sédbe folyik. A szennyvíztisztító endsze üzemeltetője a DRV Zt. A csatonahálózata ákötöttek aánya belteületen közel 100% (külteülettel együtt nézve 68%), míg a vízhálózata kötöttek aánya: 100 %. A csatonahálózata á nem kötött néhány ingatlanokon keletkező szennyvíz az ingatlanokhoz kapcsolódó egyedi szennyvíztáoló medencékben gyűlik, melyet hivatalosan szippantással üítenek az éintettek. A gyakolat azonban sokkal inkább azt igazolja, hogy ezek a medencék inkább szikkasztóként működnek, tehelik a könyezetet, mely a település hidogeológiai adottságaiból kifolyólag közvetlenül szennyezi a felszín alatti és felszíni vizeket. A ákötési hajlandóság elősegítésée az önkományzat 2011-ben bevezette a településen a talajtehelési díjat Csapadékvíz elvezetés Felsőös a Balatontól északa esik, a Balaton vízgyűjtő teületében helyezkedik el, a pattól 4-5 km távolsága. A település dombozati viszonyaiból fakadóan a csapadékvíz elvezetése nagy köültekintést igényel. A lehullott csapadék a településől időszakos vízfolyásokon, ákokon keesztül Alsóöse folyik el, ahol az utcák menti nyílt ákokon keesztül halad a végső befogadó, a Balaton felé. Felsőös legjelentősebb vízfolyása a Malomvölgyi áok, mely a település nyugati oldalán halad északól dél felé, a Balaton iányába. A településen található zát csapadékvíz elvezető csatona, de a füves felületű nyílt ákok a jellemzőbbek. Bukolt felületű áok jelenléte meglehetősen itka a településen. Az ákok a belteületen jól 9

10 gondozottak, de a külteületen sok helyütt gazzal benőttek, feliszapolódtak. Több utcában a keskeny szabályozási szélesség miatt nincs lehetőség csatona kialakításáa, ezekben az utca felületén folyik el a csapadékvíz Hulladékgazdálkodás hatásai Felsőös az Észak-Balatoni Regionális Települési Sziládhulladék-kezelési Önkományzati Tásulás tagja, és a Veszpémi Közüzemi Zt szolgáltatási közetébe tatozik. A településen temelődő kommunális hulladék csökkentésée má töténtek lépések, 2009-től kezdve az Önkományzat és a Csalán Könyezet- és Temészetvédő Egyesület együttműködésének köszönhetően a település lakosai szeves hulladékaikat helyben komposztálhatják a számuka biztosított eszközök használatával. A hulladék hasznosítása céljából a település két pontján találhatóak szelektív hulladékgyűjtő szigetek, ahol a papí, a műanyag és az üveg hulladékok elkülönített gyűjtése valósul meg. A településen szelektíven gyűjtött hulladék aánya azonban hagy kívánnivalót maga után, a lakosság tudatossága e téen még alacsony. Veszélyes hulladékok leadásáa Veszpémben, a Hulladékudvaban (Kistó u. 9.) nyílik lehetősége a település lakosainak, illetve száazelem gyűjtők a település óvodájában és az önkományzat épületében is vannak kihelyezve. Gyógyszehulladékaikat a lakosok a helyi gyógyszetában leadhatják. A hulladékszállítás heti gyakoisággal töténik a településől. A belteületen minden ingatlantól a hulladékszállítás megoldott, a külteületen nyái időszakban zsákos endszeben töténik ezen feladat ellátása. Illegális hulladékleakások a településen elszótan előfodulnak, főleg a nyái időszakban az üdülőövezetekben, illetve a zátketek mentén. Hulladékleakó jelenleg a településen nem működik, a koábban üzemelt leakó teljes ekultivációja még nem valósult meg, a kivitelezés váhatóan -ben megkezdődik Épített könyezet A helyi védettséget élvező nagy számú épített és töténelmi emlékek sok esetben még a település lakóinak köében sem ismetek, főként a települése újonnan ékező családok eziányú ismeetei hiányosak. A települése ékező látogatók, túázók, vendégek, üdülők azonban ezen étékekkel nem, vagy csak alacsony észaányban találkoznak. Így a méltán híes étékekből számazó előnyöket a település nem tudja kellő métékben kihasználni. A település beépítettsége fagmentálódott, azaz vannak olyan településészek, amelyek szinte külön településészt alkotva csak egy köldökön keesztül csatlakoznak a település központi észéhez. Ezen beépítés azonban közlekedési, ivóvíz minőségi és közösségalakítási poblémákat is eedményezhet Enegiaellátás A település enegiaellátása meglehetősen nagy aányban külső enegia ellátó endszeekből számazik. A vezetékes enegiafoások a településen a villamos enegia és a földgáz. A villamos enegia 20 kv-os vezetékeken ékezik a települése, és a település világítási és elektonikai készülékeinek igényét fedezi. A földgáz egy, a Veszpémet Nagyvázsonnyal 10

11 összekötő vezetékendsze leágazásával ékezik a települése, és legfőképp a település temikus igényeinek kielégítését szolgálja. Ezen enegiahodozók mellett a település életében jelen vannak az elsősoban egyedi megoldásokat jelentő fa, szén, olaj felhasználású endszeek, de jelentőségük a vezetékes enegiaellátás mellett csekély. A település enegiafüggősége jelentős. Nem jelenik meg a település életében kellő hangsúllyal az enegiatakaékossága való töekvés jelentősége annak ellenée sem, hogy az önkományzat elkötelezett ezen folyamat mentén. Nem megfelelő a lakosság eziányú tájékozottsága, az önkományzat által elét eedmények bemutatása A gazdasági helyzet jellemzése Felsőös legjelentősebb ipai vállalkozásai: a műanyagipai feldolgozással foglalkozó Omikon Dokk Kft., a mezőgazdasági ágazatban működő Moello Kft., a faipai Tivafa Kft., a betongyátó Bobély Beton és a Quad Rapid Kft., mely benzinkutat üzemeltet. A fenti cégek helyben egyben a legnagyobb foglalkoztatók. A településen kevés olyan vállalkozás van (vagy esetleg nincs is vállakozás), mely a helyi adottságoka építve helyi igényeket szolgál ki, azaz a fenntathatóság kitéiumainak eleget tenne. A belteületen, külteülettel hatáosan további mezőgazdasági vállalkozók endelkeznek telephellyel, az egyéni gazdaságok száma 4. A településen 241 vállalkozás keült bejegyzése, és 12 kiskeeskedelmi üzlet található. / vendéglátóhelyei közép- és alsó kategóiás éttemek, valamint boozó. Minőségi, igényes, a település aculatát, hangulatát eősítő, a helyi közösség építésének teet adó kiskeeskedelmi szolgáltatóhely azonban nem található a településen. A mezőgazdasági temelés meglehetősen sokszínű Felsőösön köszönhetően a változatos adottságoknak. A településen étek, legelők, szőlők találhatóak a magasabb teületeken, míg a laposabbakat szántóföldként, gyümölcsösként hasznosítják. A földteületek változatos aanykoona étékkel bínak, de jellemzően jónak mondhatóak a föld temőképességi adottságai a településen. A temőteületek nagy észén (saját bitokon illetve béelt teületeken) 2-3 családi gazdaság temel, de több család számáa biztosítanak megélhetést a szőlő és gyümölcs teületek. A mezőgazdasági temelés mellett feldolgozás és táolás is fellelhető a településen. A szántóteületeke jellemző a nagy táblákban való művelés, ahol elsősoban gabonaféléket és kukoicát temelnek. Kisebb pacellák is fellelhetők a település adott észein. A szántóföldek a közigazgatási teület 17%-át teszik ki. A földművelés intenzív módon töténik, de több palagon hagyott teület is található a településen. A teületek 8%-án találhatóak a gyepteületek, melyeken legeltetés, kaszálás zajlik. A legeltetéssel felhagyott teületeken a gyep bozótosodása, beedősülés indult meg. Rétek elsősoban a meedekebb patoldalakon vannak, teületük 3%-nyit tesz ki. A vízfolyások, medek mentén is elsősoban gyepek helyezkednek el. A településen nagy hagyománya van a szőlő és gyümölcstemelésnek, mely a külteületek 16 %-án valósul meg. Elsősoban nagy táblás meggy temelés van jelen a sz út mentén. Felsőös töténelméhez, hagyományaihoz, tájképéhez tatozik a szőlőművelés, mely 8%-nyi teületen valósul meg. A nagy hagyományok ellenée a szőlőművelést kezdi háttébe szoítani a szőlők és gyümölcsösök helyét átvevő üdülő funkció. Az utóbbi évtizedek alatt feleősödött ezeken a teületeken a lakóingatlanok kialakítása, valamint a kedvező temőképességű teületeket is hétvégi házak és lakóingatlanok fedik. 11

12 Állattenyésztés a településen nem jellemző, egyedül a tuizmusban hasznosított lótatás van jelen. Bá a település felszíni és felszín alatti vizek szempontjából fokozottan ézékeny, a mezőgazdasági gyakolatba ezek a szempontok nem épültek be A tásadalmi helyzet jellemzése Demogáfia Felsőös Község Önkományzatának adatai szeint a település lakosainak száma 2011-ben 1530 fő. A településen 33 fő él, akik a 2001-es népszámláláson valamely kisebbséghez tatozónak vallották magukat, így cigány, zsidó, omán, német, szeb és szlovén nemzetiség is található a településen. Felsőös lakosságának több, mint 60%-a katolikus vallásúnak, közel 17%-a potestánsnak vallotta magát, minden tizedik lakos nem éezte magát semmilyen egyházhoz tatozónak. A település lakosságának száma évől éve dinamikusan nő, míg az 1870-es években 700 fő élt a településen, addig az ezedfodulóa a KSH adatai szeint má meghaladta az 1100 főt, és 2011-es adatok szeint a településen 1530 fő él. A jelenség a dezubanizációs folyamatoknak, és Felsőös kedvező könyezeti adottságoknak köszönhető. A település koösszetétele egyenletes képet mutat, a 60 év felettiek és a 14 év alattiak aány közel megegyező métékű. A település elöegedését itt a folyamatosan betelepülő fiatal családok ellensúlyozzák. A település vándolási viszonyaia jellemző, hogy míg az 1970-es években az elvándolás météke volt nagyobb a bevándolással szemben, addig máa ez a tendencia megfodult, a legutolsó adatok szeint a különbség +284 fő Foglalkoztatottság Felsőös foglalkoztatottsági mutatói kedvezőek, a munkanélküliek aánya a településen a 2001-es népszámlálási adatok alapján 3,6 %. A település lakóinak azonban csak kis észe talál munkahelye helyben, zömmel a közeli váosba, Veszpémbe ingáznak Oktatás, kultúa A településen óvoda, és 1-4 osztályos általános iskola működik. Bölcsőde és felső tagozatos általános iskola nincs. Az óvodai nevelést az önkományzati fenntatású Miske Óvoda intézmény látja el, ami kötelező felvételt biztosít az 5. életévüket betöltő lakhellyel, vagy tatózkodási hellyel endelkező gyemekek számáa. Az általános iskolai közoktatási feladatait a település Veszpém MJV Önkományzatával együttműködésben valósítja meg, Veszpémben a Hiszto Botev Általános iskola közös fenntatású intézmény lett, melynek tagintézménye a Felsőösön található 1-4. osztály oktatását végző Malomvölgyi Általános Iskola. Így a felsőösi lakóhellyel endelkező tanulók az első négy évet helyben, majd az 5-8. osztályt Veszpémben a Hiszto Botev Általános Iskolában végezhetik el. A Malomvölgyi Általános Iskola 4 osztályteemmel, étkezővel és tonaszobával felszeelt. A település tonateem építését igényli, de jelenleg nincs á anyagi fedezet. A pedagógusállomány is szakképzett, a 7 főnyi pedagógus stáb mellett 3 fő technikai feladatokat ellátó személy segíti az intézmény működését. A 4 osztálycsopot mellett 3 napköziotthonos csopot is működik a település iskolájában. 12

13 A közművelődés feladatainak ellátásáa könyvtá és teleház áll az édeklődők endelkezésée, ez utóbbiban e-magyaoszág pont is található. Felsőös életének alakításában több civil szevezet is szeepet vállal, ezek a következők: Fenntatható Élet és Könyezet Egyesület Nők Felsőösét Egyesület Vendégváó Egyesület Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület Leade Helyi Akciócsopot Balaton Riviea Tuisztikai Egyesület Felsőösi Báóket Víziközmű Tásulat Felsőösét Közalapítvány Nyugdíjasklub Polgáőség Refomátus Egyházközösség Felsőösi Ifjúsági Közhasznú Spotegyesület, Csalán Könyezet- és Temészetvédő Egyesület. A településen több ízben szeveznek közösségi pogamokat a településen, mint pl. búcsú, szüeti mulatság, Betlehemezés, szemétszedés, falunapok. Jelen statégia készítéséhez szevezett lakossági fóum kapcsán jött elő az a pobléma, miszeint a településen élők főként az újonnan betelepülők és a égi lakosok nem ismeik egymást, nincsenek olyan közösségi alkalmak, amelyek mindenki összefogását igénylik. Így nem tud létejönni az egységes közösség, a közös cél, és az együttműködés ezen célok eléése édekében. Hiányzik a közös étékend, a közös identitás, a mi tudat Egészségügy, szociális ellátás A település egészségügyi és szociális ellátás teén főleg a közeli nagyváosoka (Veszpém, Balatonalmádi) támaszkodik. Bá heti négy nap van háziovosi endelés, és gyógyszetá is üzemel Felsőösön, többen nem a helyi egészségügyi szolgáltatásokat választják. A település lakosságának jelentős többsége összkomfotos, illetve komfotos lakásban él, csekély hányada a lakásoknak és üdülőknek, amely komfot nélküli vagy félkomfotos. A szociális alapellátás a településen megoldott. A gyemekjóléti szolgálatot és a családsegítést a Bendola Kft látja el a településen. A tanyagondnoki szolgálat a külteületen élők életét segíti, csökkentve ezáltal az intézményektől való távolságból adódó nehézségeket. Házi segítségnyújtás és az idősek nappali ellátása kistéségi összefogással valósul meg a településen. Az időskoúak gondozásáa a Faluház földszintjén van lehetőség, ahol a klubszobában fogadja a gondozó az időseket Könyezeti tudatosság A Csalán Könyezet- és Temészetvédő Egyesület kéésée epezentatív közvéleménykutatás indult 2010 nyaán Veszpém megyében, hogy ismetté váljon a lakosság éghajlatváltozással kapcsolatos tájékozottsága, a személyes felelősségézet a hatások méséklésében és a lakosság éintettsége a váható hatások tekintetében. A Balatoni Integációs Non-pofit Kft. Tásadalomtudományi Kutatócsopotja által végzett 400 fős epezentatív közvéleménykutatása szeint Veszpém megye lakossága bá fontos poblémának látja az éghajlatváltozást, de annak megoldásában csak észben látja saját felelősségét. Holott 78%-uk szeint az éghajlatváltozás mésékléséét tudunk tenni. A megkédezettek szeint inkább globális pobléma a klímaváltozás, helyi poblémának 12,8 % tatotta. Ez azt valószínűsíti, hogy a klímaváltozás valódi súlyossága még nem tudatosult 13

Felsőörs Község Fenntarthatósági Stratégiája

Felsőörs Község Fenntarthatósági Stratégiája Felsőös Község Fenntathatósági Statégiája 2012. Tatalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 1.2 A települési fenntathatósági statégia célja... 4 2. Fenntathatósági helyzetelemzés... 4 2.1 A könyezeti állapot jellemzése...

Részletesebben

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Törtel Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve LOCAL AGENDA 21. 2012. január.

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Törtel Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve LOCAL AGENDA 21. 2012. január. KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. ISO 9001 ISO 14001 TANÚSÍTOTT CÉG Törtel Község Önkormányzatának LOCAL AGENDA 21 január Készítette: Törtel Község Önkormányzatának megbízásából a Keviterv Akva Mérnöki

Részletesebben

Mórágy Település Környezetvédelmi Programja

Mórágy Település Környezetvédelmi Programja Bevezetés MÓRÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA I. FEJEZET - BEVEZETÉS 1. BEVEZETÉS A környezet védelme, a természeti értékek megőrzése, napjainkra a társadalmi gazdasági élet meghatározó részévé

Részletesebben

Dávod Község Önkormányzata Fenntarthatósági Terve

Dávod Község Önkormányzata Fenntarthatósági Terve Dávod Község Önkormányzata Fenntarthatósági Terve Készítette a Beszt Kft. az Eufund Consultants Kft. bevonásával 2010. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A települési fenntarthatósági tervről/programról általában...

Részletesebben

Mórágy Település Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata

Mórágy Település Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata Bevezetés MÓRÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA I. FEJEZET - BEVEZETÉS 1. BEVEZETÉS A környezet védelme, a természeti értékek megőrzése, napjainkra a társadalmi gazdasági élet

Részletesebben

Cím: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.; Pf.: 99; Tel. 56/378-201; Fax: 56/378-206; E-mail: keviterv@kevitervakva.hu

Cím: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.; Pf.: 99; Tel. 56/378-201; Fax: 56/378-206; E-mail: keviterv@kevitervakva.hu KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. SZOLNOK -BAJA -BUDAPEST Hunyadfalva Község Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve LOCAL AGENDA 21. 2014. november Készítette: Hunyadfalva Község Önkormányzatának

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Pécs MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Mágocs Önkormányzata

Részletesebben

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Tiszaug Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2011. január

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Tiszaug Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2011. január KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. ISO 9001 ISO 14001 TANÚSÍTOTT CÉG Tiszaug Község Önkormányzatának 2011. január Készítette: Tiszaug Község Önkormányzatának megbízásából a Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási

Részletesebben

Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2010. augusztus 10.

Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2010. augusztus 10. Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve 2010. augusztus 10. 1. Bevezető... 3 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 5 2.1. A környezeti elemek állapota... 5 2.1.1.

Részletesebben

Bogád Község Önkormányzat

Bogád Község Önkormányzat Bogád Község Önkormányzat Környezeti fenntarthatósági Terve (Local Agenda 21) 2013 1. Bevezető... 3 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 5 2.1. A környezet állapota... 6 2.1.1. Levegő... 6 2.1.2.Vizek...

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Elfogadva a 74/2014. (V.29.) Kt. sz. határozattal 2014. június PVV_konc_140602.doc PILISVÖRÖSVÁR 2 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Romonya Község Önkormányzat

Romonya Község Önkormányzat Romonya Község Önkormányzat Környezeti fenntarthatósági Terve (Local Agenda 21) 2013 1. Bevezető... 3 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 5 2.1. A környezet állapota... 5 2.1.1. Levegő... 5

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály Község Önkormányzata KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály 2011. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1. 1.1. A települési fenntarthatósági tervről általában... 2. 1.2. A települési

Részletesebben

Környezetvédelmi Program

Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi Program KISAR 2005-2010 Készítette: Kisar Község Önkormányzata megbízásából az Ecocaritas Egyesület 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. KISAR KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve Szendrő Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 7 2.1 A KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA... 7 2.1.1 Levegő...

Részletesebben

Mélykút Város. Fenntartható fejlődés helyi programja. Local Agenda 21

Mélykút Város. Fenntartható fejlődés helyi programja. Local Agenda 21 Mélykút Város Fenntartható fejlődés helyi programja 1 Tartalomjegyzék: I. Bevezetés 1. lényege 2. Dimenziói 3. Az önkormányzat szerepe a folyamatában II. Helyzetelemzés 1. Érintett földrajzi terület bemutatása

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

Mélykút Város Környezetvédelmi Programja 2012-2017

Mélykút Város Környezetvédelmi Programja 2012-2017 Mélykút Város Környezetvédelmi Programja 2012-2017 Készítette: Vasas Dávid Okleveles környezetmérnök Mélykúti Éptesz Építőipari és Településüzemeltetési Szolgáltató Kft. - környezetvédelmi megbízott Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának. Fenntarthatósági Terve és Programja. Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának. Fenntarthatósági Terve és Programja. Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Fenntarthatósági Terve és Programja Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal 1. Bevezető...3 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép...5 2.1. A környezeti

Részletesebben

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok. Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.hu NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2020 (Magyarország

Részletesebben

TÁRNOK NAGYKÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

TÁRNOK NAGYKÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TÁRNOK NAGYKÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette : Bartus Tibor környezetvédelmi szakértő 2014 július 1 Tartalomjegyzék...1 1 BEVEZETÉS...4 2. A TELEPÜLÉS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA ÉS VÉDELME...5 2.1

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata. Környezeti Fenntarthatósági Terv. 2013. január

Decs Nagyközség Önkormányzata. Környezeti Fenntarthatósági Terv. 2013. január Decs Nagyközség Önkormányzata Környezeti Fenntarthatósági Terv 2013. január 1. Bevezető... 3 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 5 2.1. A környezeti elemek állapota... 5 2.1.1. Levegő... 5

Részletesebben

2011-2015 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA

2011-2015 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2015 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA Készítette: Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet részéről: Dr. Horváth Teréz kabinetvezető Cservenka Dóra

Részletesebben

BIATORBÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2006-2012)

BIATORBÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2006-2012) BIATORBÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2006-2012) foto: Tüske Emil "A természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyek megőrzése és védelme, minőségének javítása alapfeltétel

Részletesebben

Úrkút Község Települési Környezetvédelmi Programja 2009-2014 ÚRKÚT KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. Készült: 2009.

Úrkút Község Települési Környezetvédelmi Programja 2009-2014 ÚRKÚT KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. Készült: 2009. ÚRKÚT KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. Készült: 2009. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 4. II. A TELEPÜLÉS JELENLEGI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA.6. 1. TALAJVÉDELEM. 7. 2. LEVEGŐTÉSZTASÁG-VÉDELEM

Részletesebben

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Kapuvár Város a Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Az 1995. évi LIII. törvény alapján készítette: Kapuvár Városi 2011-2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS 3 1. KAPUVÁR VÁROS SWOT

Részletesebben

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. SZOLNOK - BAJA - BUDAPEST

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. SZOLNOK - BAJA - BUDAPEST KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. SZOLNOK - BAJA - BUDAPEST Nagykörű Község Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terv (Local Agenda 21.) felülvizsgálata november Készítette: Nagykörű Község

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Jóváhagyva a 11/2008. (I. 22.) ÖH. határozattal 2008. február LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Jóváhagyva a 11/2008. (I. 22.) ÖH. határozattal

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve

Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve 2009. 1. Bevezető... 4 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 5 2.1, A környezeti elemek állapota... 6 2.1.1. Levegő... 6 2.1.2.

Részletesebben