Felsőörs Környezetvédelmi Programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felsőörs Környezetvédelmi Programja"

Átírás

1 Felsőös Könyezetvédelmi Pogamja.

2 Tatalomjegyzék 1. Bevezetés A települési könyezetvédelmi pogam célja A könyezeti állapot jellemzése A levegő állapota Felszíni és felszín alatti vizek állapota Földtani közeg, talajok állapota Élővilág és temészeti könyezet Települési és épített könyezet Éghajlati adottságok Úthálózat, közlekedés Zajvédelem Ivóvízellátás Szennyvízkezelés Csapadékvíz elvezetés Hulladékgazdálkodás hatásai Épített könyezet Enegiaellátás A gazdasági helyzet jellemzése A tásadalmi helyzet jellemzése Demogáfia Foglalkoztatottság Oktatás, kultúa Egészségügy, szociális ellátás Könyezeti tudatosság Könyezetállapot javítását szolgáló lépések Levegőtisztaság-védelmi javaslatok Vízvédelmi javaslatok Ivóvízellátást szolgáló javaslatok Csapadékvíz kezelése, hasznosítása Közlekedésfejlesztés Felelős hulladékgazdálkodás Enegiaellátás fejlesztése Helyi étékek védelme Közösségfejlesztés a könyezetvédelemét

3 1. Bevezetés Felsőös Könyezetvédelmi Pogamjának kidolgozásával a község önkományzata a Csalán Könyezet- és Temészetvédő Egyesületet bízta meg, akik a endelkezése álló adatok, a településen tatott lakossági vélemények, a koábbi tevdokumentumok észletes elemzésével készítették el jelen dokumentumot. A készítés soán alapvető szempont a dokumentum koábbi tevezési anyagokhoz, hatályos jogszabályokhoz, statégiákhoz való illeszkedése, biztosítva ezáltal a könyezetvédelmi pogam illeszkedését, megvalósíthatóságát a településen. 1.2 A települési könyezetvédelmi pogam célja A települési könyezetvédelmi pogam alapvető célja, hogy megfogalmazása, lehatáolása keüljenek azok a feladatok, melyek a fenntathatóságot szolgáló könyezetvédelmi fejlesztésekhez kapcsolódnak. A könyezetvédelmi pogam a fenntathatóság könyezeti elemeit biztosítja egy átfogó fejlesztési tevhez, mely az élhető település kialakításának záloga. 2. A könyezeti állapot jellemzése 2.1 A levegő állapota A település levegőtisztaságát meghatáozó alapvető tényezők: a településen áthaladó, nyáon jelentősebb fogalommal is bíó j. számú mellékút fogalma, a településen élők tüzelési, égetési gyakolata. A közlekedés eedetű légszennyező anyagok: szén-dioxid (egyik legjelentősebb üvegházhatású gáz), a szén-monoxid, nitogén-oxidok, illékony szénhidogének, po és a kéndioxid. Ezen utóbbiak nagyobb koncentációban komoly egészségügyi kockázatot is jelenthetnek, főként nyáon. Bá mét adatok nem állnak endelkezése, a településen áthaladó személy- és tehefogalom météke aká a nyái jelentősebb fogalmat tekintve - sem haladja meg az előít hatáétékeket. Ennek ellenée a fogalom okozta könyezettehelés különösen a főutca szűk szakaszain méséklése fontos feladat a település élhetőbbé, fenntathatóbbá tétele szempontjából. Száaz és szeles időben jelentős szállópo-tehelés éi a falut a bel- és külteületi muvás utak, a szentkiályszabadjai kőbánya és a könyező mezőgazdasági teületek iányából. A település útjai mentén véletlenszeű jelleggel találhatók csak fák, melyek a fogalom okozta könyezettehelés hatásainak méséklését nem tudják ellátni. Különösen ott okoz ez poblémát, ahol a település lakói a leginkább találkoznak a közúti fogalommal, azaz a település belteületein, fekventált pontjain, így a közlekedés okozta poszennyezés közvetlenül tud hatni a településen élőke. Felsőös település háztatásainak 81%-a csatlakozott a gázvezeték hálózathoz, és feltételezhetően ezen tüzelőanyagot is észesíti előnyben. A gázzal fűtők azonban a gázáak emelkedésével egye növekvő számban visszatének fatüzelése, amely potenciálisan nagyobb 3

4 szénmonoxid kibocsátást és poszennyezést eedményez. Ezen fűtőanyag előtébe helyeződésével páhuzamosan fokozott figyelmet kell szentelni a település levegőtisztaságának védelmée. A településen az égetést helyi endelet szabályozza, amely jelenleg kolátozottan engedélyezi a keti hulladékok égetését. A lakossági keti hulladék égetése, a hulladékkal való tüzelés météke időnként jelentős is lehet, egy-egy ilyen eset számtalan minőségű és aká jelentős mennyiséggel is teheli a település levegőjét. Ezen események a lakosság ismeethiányából fakadnak elsősoban. 2.2 Felszíni és felszín alatti vizek állapota Felsőös teljes közigazgatási teülete a Balaton vízgyűjtőjéhez tatozik. Legjelentősebb állandó vízfolyása a Malom-patak, mely a Lovasi-sédbe tokollik. Vízhozamáa csak becsült adatok állnak endelkezése. A vízminőség jobb esetben is csak II. osztályú. A Malom-patak völgyébe kiépített egionális vízmű hidogeológiai védőteülettel hatáolt. A lehatáolás a DRV Zt. megbízásából 2011-ben meg lett újítva, melynek eedményeképpen a védteületek jelentősen leszűkültek. Az új védteület lehatáolás ellen Felsőös önkományzata fellebbezést nyújtott be a zöldhatóságnak, melyben kéte a égi védteületek méetének megtatását, vagy bővítését a kitikus Északi és Keleti iányokban. A településen több kisebb, ex lege védett foás is található. A patakok tavasszal és nagy nyái zápook után megáadnak, ősszel kisvizek alakulnak ki. A étegvizek ugyan csekély mennyiségűek, van néhány atézi kút a település viszonylatában, melyek legfeljebb 100 métees mélységűek, mégis gyakan komoly vízmennyiséggel szolgálnak. A 27/2006 (II. 7) kományendelet szeint, mely a vizek mezőgazdasági eedetű nitátszennyezésével szembeni védelemől szól, Felsőös a nitátézékeny teületek közé tatozik. A 27/2004 (XII.25) KvVM endelet ételmében felszín alatti víz szempontjából fokozottan ézékeny a település, s kiemelten ézékeny felszín alatti vízminőség védelmi teület, valamint a települési szennyvíztisztítás szempontjából ézékeny felszíni vizek és vízgyűjtőteületük kijelöléséől szóló 240/2000. (XII.23.) Kományendelet szeint az ézékeny felszíni vizek vízgyűjtő teülethez tatozik. A Malomvölgyi foás és kutak fent vannak a séülékeny üzemelő vízbázisok listáján ( i lista adatai alapján) 2000 m 3 /nap védendő kitemeléssel. Felsőös több jogszabály által is védendő felszíni és felszín alatti vízbázissal endelkezik, melyből adódóan elővigyázatosság szükséges mind a mezőgazdaság, mind a szennyvízkezelés teületén. 2.3 Földtani közeg, talajok állapota Felsőös a Dunántúli-középhegység nagytáj, Bakony-vidék középtáj, Balaton-felvidék és kismedencéi kistájon helyezkedik el. A település a kistáj keleti észén található. Hegységi, dombsági jellegű és síksági dombozattípusokból tevődik össze a kistáj. Szekezetileg a középhegységi pászta DK-i szányának észe. Alapvetően háom szekezeti építmény 4

5 jellemzi: a metamof-magmás és üledékes kőzetekből épült paleozoos alapzat; a mezozoos geoszinklinális összetöedezett dolomit és mészkő sasbécsoozata; a hamadidőszaki és üledékes kőzetekből épült fedő építménye. A változatos földtani felépítés következtében temészeti étékekben igen gazdag a teület. A település talajáa a vályog mechanikai összetételű bana edőtalaj, banaföld és endzina jellemző. Általánosságban elmondható, hogy többek között az eózió hatása következtében ezek a talajok sekély temőéteget alkotnak (40-70 cm). A talajok vízháztatása így meglehetősen séülékeny, áadásul a köves megjelenési fomák is nehezítik a mezőgazdasági munkálatokat. A temőképesség az egészen jó étékektől a gyengéig változhat az elhelyezkedéstől, lejtéstől és az alapkőzettől függően. Felsőös teületén működő bányateület nem található, lezát és ekultivált bánya azonban igen. Földtani veszélyfoások a település teületén nincsenek. A település könyezetében lévő lejtési viszonyoknak köszönhetően a talajok eodációjával kell számolni, mely méséklése a település mezőgazdasága szempontjából elengedhetetlen feladat. 2.4 Élővilág és temészeti könyezet A kistáj a Dunántúli-középhegység flóavidéke (Bakonyicum) Balaton-vidék flóajáása (Balatonicum). Bá a teület ideális edők számáa, az embei tevékenységnek köszönhetően a medencékben szántó- és gyepgazdálkodás, a meleg domboldalakon szőlő- és gyümölcstemesztés tejedt el. Az edőteületek közül a mészkő hegyeken molyhos tölgyesek (benne molyhos tölgy Quecus pubescens, viágos kőis Faxinus onus), másutt csees-tölgyesek jellemzőek, melyet az edei legeltetés és edőgazdálkodás fomált. A déli lejtő szubmediteán domboldalain endemikus fajokban gazdag kasztbokoedők találhatók (cseszömöce Cotinus coggygia, sága koonafüt Coonilla coonata, nizzai zögőfű Cepis nicaensis, gatyás saláta). A dolomit sziklagyepek jellemző növényei a magya gugolya Seseli leucospemum, kékes bokóó Thalictum pseudominus, dees csenkesz Festuca pallens, délvidéki ávalányhaj Stipia eicaulis, sulyoktáska - Aethionema saxatile, ezüstös útifű Plantago agantea. A lejtősztyepeken lappangó sás Caex humilis, magya szegfű Diantus pontedeae, sága iglice Ononis pusilla, Olay-muok Olaya gandifloa, bozas szulák Convolvulus cantabica, vetőviág Stenbegia colhifloa, őszi csillagviág Pospeo elisae, vitézviág Anacamptis pyamidalis található. A vööshomokkő hegyeken mészkeülő tölgyeseket is találunk. Felsőös foásokban gazdag település. A foások ex-lege védettek. A településen az Oszágos ökológiai hálózat övezetei közül Magteületbe tatoznak a Natua 2000-es teületek (Balatonfüedi-edő: 082, 083, 084/1, 084/2, 085/3, 085/4, 085/5, 085/6, 085/10, 085/11, 085/12, 085/13, 085/14, 085/15, 085/16, 085/17, 085/18, 085/19, 085/20, 085/21, 085/22, 085/23, 085/24, 085/25, 085/26, 085/27, 085/28, 085/29, 085/30, 085/31, 085/32, 085/33, 085/34, 085/35, 085/36, 085/37, 085/38, 085/39, 085/40, 085/41, 085/42, 085/43, 085/44, 087, 093, 094, 095, 098, 0100, 0101, 0103, 0109/1, 0109/2) és a települési edőteületek. A település keleti oldalán található patak Ökológiai zöldfolyosóként összeköti az egyébként a Felsőös-Balatonalmádi út által kettészakított magteületet. 5

6 Magyaoszág első földtani alapszelvényét is őzi a Foás-hegy lejtője, mely az egykoi kőbánya kapcsán őslénytani, geológiai édekességeket is tatalmaz. A kapcsolódó tanösvény vége és geológiai bemutatóhely a 098 hsz-ú edőben található. A település volt zátketi teületei a Balaton kiemelt üdülőközet téségi jelentőségű tájképvédelmi teület övezetébe tatoznak. Felsőös teületei eősen változtak az embei tevékenység hatásáa, azonban maadtak meg nagy divezitású, étékes állat- és növénypopulációval endelkező teületek, melyek helyi védettsége megfontolandó (Foás-hegy geológiai tanösvény nyomvonala, a belteületi idős hásfa és a Miske-tető). Zöld felületek, pakok A településen jelenleg csak néhány kisebb közpak besoolású teület van, melyek egy észe csak nevében pak, valójában inkább beépítetlen füves, vagy gyéen fásult, elhanyagolt teületek (HRSZ: 255/1,256, 280, 54/15, 44/2). Az egyetlen gondozott képet mutató, felüdülést nyújtó közpak a faluban a Hóviág utcai völgyben lévő szabadtéi színpad és könyéke (HRSZ.:150/5). Az utcákban fák elvétve találhatók, szép fasook csak néhány utcában (pl.: Kispejési utca, Hóviág utca) vannak. A faluba bevezető utak mentén egységes faso csak a veszpémi főút mellett volt, melyet az utóbbi időben az út fenntatója eőteljesen megitkított, több szakaszon az önkományzat tiltakozása ellenée - pótlás nélkül kiitott. 2.5 Települési és épített könyezet Felsőös település hagyományai évszázadoka nyúlnak vissza, mely időkből számtalan építészeti emlék maadt fenn. Ezek állapota változó, vannak egészen jó állapotban megmaadtak, és sok közülük má szinte teljesen tönkement. Műemléki védettség alatt a négy építmény áll, melyek az alábbiak Ssz. Cím Hsz Funkció Tözsszám 1 Batthyány té 290 Római katolikus 5491 volt péspostági templom 2. Batthyány té /1 Egykoi 5490 péspostsági ház 3. Szabadság té /1-4 Keöves kúia Népi lakóház 1. táblázat. Felsőösön található műemlékek jegyzéke A település égészeti lelőhelyei: Ssz. Lelőhely neve Lelőhely leíása 1. Belteület Síok és csontmaadványok 2. Római Katolikus Templom Síok 3. Peszely dűlő I. Őskoi, koabonzkoi 6

7 cseepek 4. Peszely dűlő II. Mészhabacsos kőfal észletei 5. Vakola-dűlő Későbonzkoi, Ápád-koi cseepek 6. Ányosháza Római település nyomai 7. Ányosházától kelete Római, XI.-XII. századi cseepek 8. Vakolai edő Római bonzpénz 9. Cse Középbonzkoi mészbetétel cseepek, melyek telepe utalnak 10. Táncsics M. u., hsz. 214/1 töedékes középsőbonzkoi madá alakú edény, 360 db. bonztutulus, IV. századi ómai pénzek 11. Malomvölgy keleti oldala őskoi és középkoi cseepek 12. TSZ majo sí, lengyel típusú csőtalp töedékek, neolitikus cseepek 13. Miske palotája ómai bonzpénz, épület omladék 14. Kishegy X.századi sí mellékletei: 11db. Négyszög alakú ezüst lószeszámveet, 8db. Köalakú ezüstpityke 15. Főszőlők I. Őskoi cseepek 16. Főszőlők II. ómai leletek, téglák és egy kőoszlop, ómai téglasí, háom épület tömelékes maadványai 17. Köveskút puszta 2. táblázat. Felsőös égészeti lelőhelyei Felsőös település múltjából számtalan épület, műtágy maadt fenn, melyeket helyi szinten mindenképpen védeni édemes. A vidék népi építészetének főbb jegyeit őzi több épület illetve épületcsopot is a település belteületi és külteületi észein egyaánt. Ezek védelme is fontos a település szempontjából. A település lakóingatlanjainak a száma dinamikusan nő, melyek 35%-a szolgál tényleges lakásként, míg a fennmaadó 65%-nyi ingatlan üdülési célokat szolgál. Az üdülők egyészt a belteületen beágyazódva helyezkednek el, de túlnyomó észük az egykoi zátketek teületén, a szőlőtemő domboldalak átalakításával jött léte. 2.6 Éghajlati adottságok A település éghajlata mésékelten meleg-mésékelten száaz. A napsütötte óák száma évente közel 2000 óa, ebből közel 800 óa a nyái időszaka, 190 óa pedig a télie esik. Az évi középhőméséklet 9,5-9,7 o C, az év felében a hőméséklet 10 o C-ot meghaladja. Az évi abszolút hőméséklet maximumok átlaga 34 o C köüli, míg a minimumoké -14 o C. Az évi csapadék mennyisége 600 mm, melyből a vegetációs időszakban mm hull le. Hó átlagosan napig takaja a települést, cm vastagságban. 7

8 Az átlagos szélsebesség 3 m/s alatt van. Az éghajlat kedvez a szőlő és egyéb gyümölcsfajták, valamint a fagyézékeny növények temesztésének. A globálisan az éghajlatban jelentkező változásoknak köszönhetően a település éghajlatában a fokozatos melegedés és változó csapadékeloszlás váható. A globális szinten jelentkező 1 o C- os hőméséklet emelkedés a Nemzeti Éghajlatváltozási Statégia adatai alapján a település viszonylatában fokozottan jelentkező melegedést eedményezhet. Ugyanezen scenáióhoz tatozóan a települése hulló csapadék mennyisége nyáon és ősszel csökken, míg télen többletet eedményezhet. 2.7 Úthálózat, közlekedés Felsőös település teületén a 7219 j. (73. sz út Alsóös - 71 sz út) és a 7218 j. (7219 j. út, Felsőös-Balatonalmádi) mellékút halad át, és keleti oldalon a lakott teületeket nem éintően húzódik meg a 73 sz. útvonal, mely a települést kis métékben éinti csak. A lakóövezetben ezeken túlmenően a közúti fogalom több kisebb bukolt, vagy bukolatlan úton töténik. A közúti fogalom számáa több esetben szűk utcák állnak endelkezése, melyek mentén a jádán töténő gyalogos közlekedés sem mindenütt megoldott. A település útbukolatai nem túl jó állapotúak, több helyütt az utcák bukolatlanok, az útbukolatok javításával, létesítésével a csapadékvíz elvezetést is meg kell oldani az útbukolat minőségének megőzése édekében. Keékpáos közlekedés bá a településen, és a könyező települések iányába is gyakoi közúton töténik, keékpáutak nem találhatóak a településen. A települése az átmenő közúti fogalom nem jellemző, egyedül Alsóös Veszpém felől való megközelítéséhez szükséges Felsőösön áthaladni. A fogalom a nyá kivételével kicsi, az utak áteesztő képessége megfelelő még a nyái, megnövekedett fogalmú időszak alatt is. Autóbuszjáatok a településől való eljutást Veszpém, Balatonalmádi, Alsóös települése biztosítják, megfelelő gyakoiságú jáatokkal. Vasúti úthálózat nem éinti a települést, legközelebbi vasútállomás Veszpémben, Balatonalmádiban és Alsóösön található. Felsőös legjelentősebb zajfoása a j mellékút fogalma, mely a településen áthaladóan nyái időszakban lehet jelentős métékű, és főként a keskenyebb útszakaszokon és a kanyaokban jelentkezik eősebben. Bá mét zajtehelési adat nem áll endelkezése, az út fogalmáa, és az abból adódó zajtehelés métékée az Állami Közútnak vannak számított adatai. A nem jelentős fogalom nem, vagy csak meglehetősen itkán nyái üdülések idején lépi át a megengedett hatáétéket. A településen jelentős zajjal jáó ipai létesítmény nem található. A lakosság életviteléből és a mezőgazdasági tevékenységeknek köszönhetően azonban időnként előfodulnak konfliktusok a település lakosai, és a csende vágyó üdülők között, melyet az önkományzat 2011-ben módosított csendendeletével póbál feloldani. 2.8 Zajvédelem Felsőös legjelentősebb zajfoása a j mellékút fogalma, mely a településen áthaladóan nyái időszakban lehet jelentős métékű, és főként a keskenyebb útszakaszokon és a kanyaokban jelentkezik eősebben. Bá mét zajtehelési adat nem áll endelkezése, az út fogalmáa, és az abból adódó zajtehelés métékée az Állami Közútnak vannak számított 8

9 adatai. A nem jelentős fogalom nem, vagy csak meglehetősen itkán nyái üdülések idején lépi át a megengedett hatáétéket. A településen jelentős zajjal jáó ipai létesítmény nem található. A lakosság életviteléből és a mezőgazdasági tevékenységeknek köszönhetően azonban időnként előfodulnak konfliktusok a település lakosai, és a csende vágyó üdülők között. 2.9 Ivóvízellátás A vezetékes ivóvíz a település minden házába bekötött a statisztikai adatok alapján. A településen emellett 1 db közkifolyó is üzemel. A vízfogyasztás météke az ivóvíz hálózata ákötötteke vonatkozólag 128 l/fő/nap, mely éték a fokozódó igényeknek köszönhetően még tudatos vízfogyasztás esetén is az idővel nő. Az ivóvíz szolgáltatója a DRV Zt. Felsőös saját ivóvízbázissal endelkező település. Ivóvízét a Malomvölgyi kutak biztosítják, jelenleg 3 db kút üzemel itt. A vizet 250 m 3 -es táozókból nyomatják fel egy 100 m 3 -es táozóba a településen kívánatos nyomás eléése céljából. A vízhálózat alapvetően köendszeben épült ki, csupán néhány helyen vannak ágvezetékek, amelyek többszö pangóvíz kialakulását eedményezhetik, illetve csőtöés esetén több háztatás maad ivóvíz nélkül. A vezetéke több helyütt tüzivízcsapok vannak csatlakoztatva Szennyvízkezelés Felsőös szennyvízcsatona hálózata 100%-ban kiépített, a teljes köű elválasztott endszeű szennyvízcsatona hálózat teljes métékben 2003-ban valósult meg. Gavitációs elven működik, szükség szeinti átemelő beendezésekkel, nyomóvezetékkel. A szennyvízcsatona hálózat a szennyvizet a települési endsze egionális végátemelőjébe, ami egionális nyomóvezetéken keesztül jut el Alsóöse, majd Balatonfűzfőe, ahol a szennyvíztisztító telepen azt megtisztítják. Az elfolyóvíz a Veszpémi Sédbe folyik. A szennyvíztisztító endsze üzemeltetője a DRV Zt. A csatonahálózata ákötöttek aánya belteületen közel 100% (külteülettel együtt nézve 68%), míg a vízhálózata kötöttek aánya: 100 %. A csatonahálózata á nem kötött néhány ingatlanokon keletkező szennyvíz az ingatlanokhoz kapcsolódó egyedi szennyvíztáoló medencékben gyűlik, melyet hivatalosan szippantással üítenek az éintettek. A gyakolat azonban sokkal inkább azt igazolja, hogy ezek a medencék inkább szikkasztóként működnek, tehelik a könyezetet, mely a település hidogeológiai adottságaiból kifolyólag közvetlenül szennyezi a felszín alatti és felszíni vizeket. A ákötési hajlandóság elősegítésée az önkományzat 2011-ben bevezette a településen a talajtehelési díjat Csapadékvíz elvezetés Felsőös a Balatontól északa esik, a Balaton vízgyűjtő teületében helyezkedik el, a pattól 4-5 km távolsága. A település dombozati viszonyaiból fakadóan a csapadékvíz elvezetése nagy köültekintést igényel. A lehullott csapadék a településől időszakos vízfolyásokon, ákokon keesztül Alsóöse folyik el, ahol az utcák menti nyílt ákokon keesztül halad a végső befogadó, a Balaton felé. Felsőös legjelentősebb vízfolyása a Malomvölgyi áok, mely a település nyugati oldalán halad északól dél felé, a Balaton iányába. A településen található zát csapadékvíz elvezető csatona, de a füves felületű nyílt ákok a jellemzőbbek. Bukolt felületű áok jelenléte meglehetősen itka a településen. Az ákok a belteületen jól 9

10 gondozottak, de a külteületen sok helyütt gazzal benőttek, feliszapolódtak. Több utcában a keskeny szabályozási szélesség miatt nincs lehetőség csatona kialakításáa, ezekben az utca felületén folyik el a csapadékvíz Hulladékgazdálkodás hatásai Felsőös az Észak-Balatoni Regionális Települési Sziládhulladék-kezelési Önkományzati Tásulás tagja, és a Veszpémi Közüzemi Zt szolgáltatási közetébe tatozik. A településen temelődő kommunális hulladék csökkentésée má töténtek lépések, 2009-től kezdve az Önkományzat és a Csalán Könyezet- és Temészetvédő Egyesület együttműködésének köszönhetően a település lakosai szeves hulladékaikat helyben komposztálhatják a számuka biztosított eszközök használatával. A hulladék hasznosítása céljából a település két pontján találhatóak szelektív hulladékgyűjtő szigetek, ahol a papí, a műanyag és az üveg hulladékok elkülönített gyűjtése valósul meg. A településen szelektíven gyűjtött hulladék aánya azonban hagy kívánnivalót maga után, a lakosság tudatossága e téen még alacsony. Veszélyes hulladékok leadásáa Veszpémben, a Hulladékudvaban (Kistó u. 9.) nyílik lehetősége a település lakosainak, illetve száazelem gyűjtők a település óvodájában és az önkományzat épületében is vannak kihelyezve. Gyógyszehulladékaikat a lakosok a helyi gyógyszetában leadhatják. A hulladékszállítás heti gyakoisággal töténik a településől. A belteületen minden ingatlantól a hulladékszállítás megoldott, a külteületen nyái időszakban zsákos endszeben töténik ezen feladat ellátása. Illegális hulladékleakások a településen elszótan előfodulnak, főleg a nyái időszakban az üdülőövezetekben, illetve a zátketek mentén. Hulladékleakó jelenleg a településen nem működik, a koábban üzemelt leakó teljes ekultivációja még nem valósult meg, a kivitelezés váhatóan -ben megkezdődik Épített könyezet A helyi védettséget élvező nagy számú épített és töténelmi emlékek sok esetben még a település lakóinak köében sem ismetek, főként a települése újonnan ékező családok eziányú ismeetei hiányosak. A települése ékező látogatók, túázók, vendégek, üdülők azonban ezen étékekkel nem, vagy csak alacsony észaányban találkoznak. Így a méltán híes étékekből számazó előnyöket a település nem tudja kellő métékben kihasználni. A település beépítettsége fagmentálódott, azaz vannak olyan településészek, amelyek szinte külön településészt alkotva csak egy köldökön keesztül csatlakoznak a település központi észéhez. Ezen beépítés azonban közlekedési, ivóvíz minőségi és közösségalakítási poblémákat is eedményezhet Enegiaellátás A település enegiaellátása meglehetősen nagy aányban külső enegia ellátó endszeekből számazik. A vezetékes enegiafoások a településen a villamos enegia és a földgáz. A villamos enegia 20 kv-os vezetékeken ékezik a települése, és a település világítási és elektonikai készülékeinek igényét fedezi. A földgáz egy, a Veszpémet Nagyvázsonnyal 10

11 összekötő vezetékendsze leágazásával ékezik a települése, és legfőképp a település temikus igényeinek kielégítését szolgálja. Ezen enegiahodozók mellett a település életében jelen vannak az elsősoban egyedi megoldásokat jelentő fa, szén, olaj felhasználású endszeek, de jelentőségük a vezetékes enegiaellátás mellett csekély. A település enegiafüggősége jelentős. Nem jelenik meg a település életében kellő hangsúllyal az enegiatakaékossága való töekvés jelentősége annak ellenée sem, hogy az önkományzat elkötelezett ezen folyamat mentén. Nem megfelelő a lakosság eziányú tájékozottsága, az önkományzat által elét eedmények bemutatása A gazdasági helyzet jellemzése Felsőös legjelentősebb ipai vállalkozásai: a műanyagipai feldolgozással foglalkozó Omikon Dokk Kft., a mezőgazdasági ágazatban működő Moello Kft., a faipai Tivafa Kft., a betongyátó Bobély Beton és a Quad Rapid Kft., mely benzinkutat üzemeltet. A fenti cégek helyben egyben a legnagyobb foglalkoztatók. A településen kevés olyan vállalkozás van (vagy esetleg nincs is vállakozás), mely a helyi adottságoka építve helyi igényeket szolgál ki, azaz a fenntathatóság kitéiumainak eleget tenne. A belteületen, külteülettel hatáosan további mezőgazdasági vállalkozók endelkeznek telephellyel, az egyéni gazdaságok száma 4. A településen 241 vállalkozás keült bejegyzése, és 12 kiskeeskedelmi üzlet található. / vendéglátóhelyei közép- és alsó kategóiás éttemek, valamint boozó. Minőségi, igényes, a település aculatát, hangulatát eősítő, a helyi közösség építésének teet adó kiskeeskedelmi szolgáltatóhely azonban nem található a településen. A mezőgazdasági temelés meglehetősen sokszínű Felsőösön köszönhetően a változatos adottságoknak. A településen étek, legelők, szőlők találhatóak a magasabb teületeken, míg a laposabbakat szántóföldként, gyümölcsösként hasznosítják. A földteületek változatos aanykoona étékkel bínak, de jellemzően jónak mondhatóak a föld temőképességi adottságai a településen. A temőteületek nagy észén (saját bitokon illetve béelt teületeken) 2-3 családi gazdaság temel, de több család számáa biztosítanak megélhetést a szőlő és gyümölcs teületek. A mezőgazdasági temelés mellett feldolgozás és táolás is fellelhető a településen. A szántóteületeke jellemző a nagy táblákban való művelés, ahol elsősoban gabonaféléket és kukoicát temelnek. Kisebb pacellák is fellelhetők a település adott észein. A szántóföldek a közigazgatási teület 17%-át teszik ki. A földművelés intenzív módon töténik, de több palagon hagyott teület is található a településen. A teületek 8%-án találhatóak a gyepteületek, melyeken legeltetés, kaszálás zajlik. A legeltetéssel felhagyott teületeken a gyep bozótosodása, beedősülés indult meg. Rétek elsősoban a meedekebb patoldalakon vannak, teületük 3%-nyit tesz ki. A vízfolyások, medek mentén is elsősoban gyepek helyezkednek el. A településen nagy hagyománya van a szőlő és gyümölcstemelésnek, mely a külteületek 16 %-án valósul meg. Elsősoban nagy táblás meggy temelés van jelen a sz út mentén. Felsőös töténelméhez, hagyományaihoz, tájképéhez tatozik a szőlőművelés, mely 8%-nyi teületen valósul meg. A nagy hagyományok ellenée a szőlőművelést kezdi háttébe szoítani a szőlők és gyümölcsösök helyét átvevő üdülő funkció. Az utóbbi évtizedek alatt feleősödött ezeken a teületeken a lakóingatlanok kialakítása, valamint a kedvező temőképességű teületeket is hétvégi házak és lakóingatlanok fedik. 11

12 Állattenyésztés a településen nem jellemző, egyedül a tuizmusban hasznosított lótatás van jelen. Bá a település felszíni és felszín alatti vizek szempontjából fokozottan ézékeny, a mezőgazdasági gyakolatba ezek a szempontok nem épültek be A tásadalmi helyzet jellemzése Demogáfia Felsőös Község Önkományzatának adatai szeint a település lakosainak száma 2011-ben 1530 fő. A településen 33 fő él, akik a 2001-es népszámláláson valamely kisebbséghez tatozónak vallották magukat, így cigány, zsidó, omán, német, szeb és szlovén nemzetiség is található a településen. Felsőös lakosságának több, mint 60%-a katolikus vallásúnak, közel 17%-a potestánsnak vallotta magát, minden tizedik lakos nem éezte magát semmilyen egyházhoz tatozónak. A település lakosságának száma évől éve dinamikusan nő, míg az 1870-es években 700 fő élt a településen, addig az ezedfodulóa a KSH adatai szeint má meghaladta az 1100 főt, és 2011-es adatok szeint a településen 1530 fő él. A jelenség a dezubanizációs folyamatoknak, és Felsőös kedvező könyezeti adottságoknak köszönhető. A település koösszetétele egyenletes képet mutat, a 60 év felettiek és a 14 év alattiak aány közel megegyező métékű. A település elöegedését itt a folyamatosan betelepülő fiatal családok ellensúlyozzák. A település vándolási viszonyaia jellemző, hogy míg az 1970-es években az elvándolás météke volt nagyobb a bevándolással szemben, addig máa ez a tendencia megfodult, a legutolsó adatok szeint a különbség +284 fő Foglalkoztatottság Felsőös foglalkoztatottsági mutatói kedvezőek, a munkanélküliek aánya a településen a 2001-es népszámlálási adatok alapján 3,6 %. A település lakóinak azonban csak kis észe talál munkahelye helyben, zömmel a közeli váosba, Veszpémbe ingáznak Oktatás, kultúa A településen óvoda, és 1-4 osztályos általános iskola működik. Bölcsőde és felső tagozatos általános iskola nincs. Az óvodai nevelést az önkományzati fenntatású Miske Óvoda intézmény látja el, ami kötelező felvételt biztosít az 5. életévüket betöltő lakhellyel, vagy tatózkodási hellyel endelkező gyemekek számáa. Az általános iskolai közoktatási feladatait a település Veszpém MJV Önkományzatával együttműködésben valósítja meg, Veszpémben a Hiszto Botev Általános iskola közös fenntatású intézmény lett, melynek tagintézménye a Felsőösön található 1-4. osztály oktatását végző Malomvölgyi Általános Iskola. Így a felsőösi lakóhellyel endelkező tanulók az első négy évet helyben, majd az 5-8. osztályt Veszpémben a Hiszto Botev Általános Iskolában végezhetik el. A Malomvölgyi Általános Iskola 4 osztályteemmel, étkezővel és tonaszobával felszeelt. A település tonateem építését igényli, de jelenleg nincs á anyagi fedezet. A pedagógusállomány is szakképzett, a 7 főnyi pedagógus stáb mellett 3 fő technikai feladatokat ellátó személy segíti az intézmény működését. A 4 osztálycsopot mellett 3 napköziotthonos csopot is működik a település iskolájában. 12

13 A közművelődés feladatainak ellátásáa könyvtá és teleház áll az édeklődők endelkezésée, ez utóbbiban e-magyaoszág pont is található. Felsőös életének alakításában több civil szevezet is szeepet vállal, ezek a következők: Fenntatható Élet és Könyezet Egyesület Nők Felsőösét Egyesület Vendégváó Egyesület Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület Leade Helyi Akciócsopot Balaton Riviea Tuisztikai Egyesület Felsőösi Báóket Víziközmű Tásulat Felsőösét Közalapítvány Nyugdíjasklub Polgáőség Refomátus Egyházközösség Felsőösi Ifjúsági Közhasznú Spotegyesület, Csalán Könyezet- és Temészetvédő Egyesület. A településen több ízben szeveznek közösségi pogamokat a településen, mint pl. búcsú, szüeti mulatság, Betlehemezés, szemétszedés, falunapok. Jelen statégia készítéséhez szevezett lakossági fóum kapcsán jött elő az a pobléma, miszeint a településen élők főként az újonnan betelepülők és a égi lakosok nem ismeik egymást, nincsenek olyan közösségi alkalmak, amelyek mindenki összefogását igénylik. Így nem tud létejönni az egységes közösség, a közös cél, és az együttműködés ezen célok eléése édekében. Hiányzik a közös étékend, a közös identitás, a mi tudat Egészségügy, szociális ellátás A település egészségügyi és szociális ellátás teén főleg a közeli nagyváosoka (Veszpém, Balatonalmádi) támaszkodik. Bá heti négy nap van háziovosi endelés, és gyógyszetá is üzemel Felsőösön, többen nem a helyi egészségügyi szolgáltatásokat választják. A település lakosságának jelentős többsége összkomfotos, illetve komfotos lakásban él, csekély hányada a lakásoknak és üdülőknek, amely komfot nélküli vagy félkomfotos. A szociális alapellátás a településen megoldott. A gyemekjóléti szolgálatot és a családsegítést a Bendola Kft látja el a településen. A tanyagondnoki szolgálat a külteületen élők életét segíti, csökkentve ezáltal az intézményektől való távolságból adódó nehézségeket. Házi segítségnyújtás és az idősek nappali ellátása kistéségi összefogással valósul meg a településen. Az időskoúak gondozásáa a Faluház földszintjén van lehetőség, ahol a klubszobában fogadja a gondozó az időseket Könyezeti tudatosság A Csalán Könyezet- és Temészetvédő Egyesület kéésée epezentatív közvéleménykutatás indult 2010 nyaán Veszpém megyében, hogy ismetté váljon a lakosság éghajlatváltozással kapcsolatos tájékozottsága, a személyes felelősségézet a hatások méséklésében és a lakosság éintettsége a váható hatások tekintetében. A Balatoni Integációs Non-pofit Kft. Tásadalomtudományi Kutatócsopotja által végzett 400 fős epezentatív közvéleménykutatása szeint Veszpém megye lakossága bá fontos poblémának látja az éghajlatváltozást, de annak megoldásában csak észben látja saját felelősségét. Holott 78%-uk szeint az éghajlatváltozás mésékléséét tudunk tenni. A megkédezettek szeint inkább globális pobléma a klímaváltozás, helyi poblémának 12,8 % tatotta. Ez azt valószínűsíti, hogy a klímaváltozás valódi súlyossága még nem tudatosult 13

14 kellően a tásadalomban, hiszen kimutatható a pobléma létezik, de engem úgysem éint effektus. A kutatás eedményei azt mutatják, a lakosságot leginkább az ávízveszély, az aszálykédés, a települések csatonázottsága és a vihaok okozta poblémák foglalkoztatják. Sokak szeint megoldást jelentene az edősítés, a vizes élőhelyek ehabilitációja, de mindenekelőtt fontos lenne, ha a klímaváltozáshoz töténő alkalmazkodása iányuló ismeetek beintegálódnának az oktatásba. A Veszpém megyei válaszadók szeint a klímaváltozás egyik legjelentősebb kiváltó oka az embei életmód (59,3%). A széndioxid kibocsátás csökkentésének lehetséges módszeei között magasan támogatottnak tekinthető a megújuló enegiafoások használata (86%), a hőszigetelés javítása általi széndioxid kibocsátás csökkentés (76,6%), a vasúti, vízi fuvaozás (77,3%), a helyi temékek, szolgáltatások használata (73,3%), a tömegközlekedés és keékpáos közlekedés tényeése (80%). A megkédezettek 78%-a szeint tudunk tenni az éghajlatváltozás mésékléséét. 3. Könyezetállapot javítását szolgáló lépések 3.1 Levegőtisztaság-védelmi javaslatok Felsőös település közlekedésből, fűtésből, lakossági égetésekből számazó po, szénmonoxid és széndioxid levegőbe jutásának météke évől éve nő, köszönhetően a növekvő közúti fogalomnak, a gáz alapú fűtési endszeeket egye nagyobb métékben felváltó fatüzelésnek. Ugyanakko a település utak menti fásítása gyenge, zöld teületeinek nagysága alacsony. A fák, zöld teületek hiányában a település po- és egyéb légszennyező anyagainak kiszűése a település belteületén nem megoldott Ezen poblémakö kezelésée az önkományzat má tett lépéseket, melynek soán ögzítette Felsőös község gazdasági pogamjában ( ) fásítási, pakosítási tevékenységek jelentőségét, valamint elkészítette a települése vonatkozófásítási, pakosítási tevdokumentumokat. A településen lakók nem ézik kellően magukénak a település közteületein lévő növény-/ faállományt, főként a fiatalok köében hiányos a fák iánti tisztelet, megbecsülés. A településen áthaladó fogalomból adódó könyezeti hatások méséklése édekében javasolt a zöld teületek könyezeti állapotának javítása, teületének növelése, az utak menti fásítás őshonos fafajokkal, a meglévő faállomány megfelelő gondozása, faápolás, a fakivágásokat követő azonnali fapótlás. Ezen paaméteekkel jelentősen csökkenthető a lakosság fűtési tevékenységéből adódó légszennyezés météke is. Az engedély nélküli anyagok égetésének elkeülése édekében a lakosság tudatfomálásáa, a szociálisan ászoulók köülményeinek javításáa kell kiemelt figyelmet fodítani. A lakosság faültetésekbe, pakosításokba való bevonásával nő a kötődés fák felé, mely által motivált éteg alakul ki a jövőbeni gondozás, odafigyelés, ápolás, esetleges pótlás teén. A észvétellel való motiváltság növelése mellett a fák könyezeti hasznában való játasság, tudatosság növelése is elősegíti a fák hosszú távú megőzését, újabb teületek beültetését. A közutak bukolatának állapota a közlekedés poszennyezésében nagy szeepet játszik, így közutak bukolatának folyamatos felújítása is szükséges. 14

15 Rövid távú célkitűzések Zöldteületek állapotának megőzése és javítása a belteületen Zöld teületek minőségének és mennyiségének növelése pakosítással Fásítás őshonos fákkal az utak mentén Lakosság motiválásának növelése a fák megőzésében, telepítésében A lakosság égetési szokásainak megváltoztatása Közép és hosszú távú célkitűzések A meglévő zöldteületek állapotának javítása, megőzése A bevezető utak menti fasook ekultivációja az út kezelőjének bevonásával Rövid távú intézkedések Rendelkezése álló Bevonandó Felelős Hatáidő ok Zöldfelületek Önkományzat Tevdokumentáció e Polgámeste kialakítása őshonos növényfajok ültetésével Civil Ház pakosítása endelkezése áll, Pályázati önész biztosítása foásból Közpakok, Önkományzat, Tevdokumentációk eft Polgámeste közteületek temészetbaát felújítása őshonos fák ültetésével endelkezése állnak, önész biztosítása foásból Lakosság Önkományzat,, 400 eft Polgámeste motiválásának növelése a fák megőzésében, telepítésében közös faültetéssel, zöld teületek gondozásával civil szevezet szükséges eszközök foásból Rendezési tev Önkományzat Humán A Polgámeste módosítása annak édekében, hogy a ketgazdálkodás, pakosítás előnyben észesüljön a beépítéssel, bukolással szemben endelkezése áll folyamatban lévő endezési tev felülvizsgálat keetében Utak Önkományzat - Pályázati Polgámeste - 15

16 állagmegóvása a szegélyek menti ákok feltöltésével, csapadékvíz elvezető folyókák kialakításával Lakossági tájékoztató endezvény a hulladékégetések visszaszoításáa Önkományzat és civil szevezetek foás eft Polgámeste. Közép és hosszú távú Zöldteületek szakszeű gondozása, faápolás Zöld teületek védelméől szóló helyi endelet megalkotása Bevezető utak menti fák megfelelő gondozása Önkományzat, civil szevezetek, lakosság Önkományzat Önkományzat, közútkezelő Rendelkezése álló Bevonandó ok Felelős Hatáidő - polgámeste - - polgámeste polgámeste Vízvédelmi javaslatok Felsőös több jogszabály által is védendő felszíni és felszín alatti vízbázissal endelkezik, melyből adódóan elővigyázatosság szükséges mind a mezőgazdaság, mind a szennyvízkezelés teületén. Ennek megfelelően különösen fontos a könyezetkímélő, ökológiai gazdálkodási mód előtébe helyezése, a szakszeű, lehetőség szeint minimalizált műtágya és vegyszehasználat és a tágyakezelés előíásainak betatása a településen. A külteületi szennyvíz elhelyezési poblémák felszámolásával jelentősen csökkenthető a lakossági szennyvíz könyezetbe jutásának météke. Rövid távú célkitűzések A vízbázis védelem biztosítása A vízkitemelő kutak és a vízbázis védteületek kezelésének folyamatos kontolja Gazdák tájékozottságának növelése a vízvédelem jelentőségéől, a könyezetkímélő gazdálkodási módokól 16

17 Közép és hosszú távú célkitűzése A helyben, könyezetkímélő módon megtemelt temények étékesítésének elősegítése A csatonahálózata nem kötött külteületi ingatlanok szennyvíz-kezelésének megoldása Rövid távú intézkedések Teületendezési tev felülvizsgálata a vízbázis-védelem szempontjai alapján A külteületek szennyvíz elhelyezésée intézkedési tev kidolgozása Gazdafóum a könyezetbaát mezőgazdasági gyakolatét A vízkitemelő kutak és a vízbázis védteületek kezelési kontoljának kidolgozása Rendelkezése álló Önkományzat Önkományzat Önkományzat és civil szevezetek, helyszín, eszközök Önkományzat Bevonandó ok Települési endezési tev felülvizsgálata keetében Felelős Hatáidő Polgámeste. - Polgámeste eft foásból Polgámeste - Polgámeste Közép és hosszú távú intézkedések Rendelkezése álló Helyi könyezetbaát élelmiszeek népszeűsítése kampányokkal, endezvényekkel Önkományzat és civil szevezetek Bevonandó ok Felelős Hatáidő - polgámeste Ivóvízellátást szolgáló javaslatok A kedvező vízellátottságú település saját ivóvízbázissal endelkezik, és mégis függőségi viszonyban van az ivóvízkútjaiból számazó ivóvíz kapcsán. Ezen függőség az ivóvízkutak visszaigénylésével mésékelhető. A településen a minőségi ivóvíz szolgáltatás megoldása a jelenlegi vízminőségi poblémákat (pangó víz) ovosolni tudja. 17

18 A lakossági ivóvízigény évől éve nő, mely igény a tudatos vízhasználattal, a takaékossággal, az esővíz felhasználásával jelentősen csökkenthető. Ehhez a lakosság tudatfomálása szükséges. Rövid távú célkitűzések Helyi ivóvízbázisból minőségi ivóvíz biztosítása Víztakaékosság jelentőségének megismetetése a lakossággal Közép és hosszú távú célkitűzések Víztakaékos életvitel kialakítása a településen Rövid távú intézkedések Ivóvíztemelő kutak önkományzati tulajdonba igénylése az államtól Viziközmű szeződés felülvizsgálata, újakötése Víztakaékosságo t ösztönző tájékoztató kampány a lakosságnak önkományzat Önkományzat Önkományzat, civil szevezetek Rendelkezés e álló Bevonandó Felelős o k - polgámeste - polgámeste 120 eft foás polgámeste Hatáid ő Közép és hosszú távú intézkedések Víztakaékos életmód kialakítása a településen Önkományzat, civil szevezetek Rendelkezése álló Bevonandó ok 300 eft foásból Felelős Hatáidő polgámeste Csapadékvíz kezelése, hasznosítása A csapadékvizek elvezetése komoly kihívás, ugyanakko a település vízkészletei a több települést ellátó ivóvízendszenek köszönhetően szegényednek. A csapadékvíz felfogásával, megtatásával, az éghajlatváltozással jáó csapadékingadozás is áthidalható, és az összegyűlt esővízzel a (pl. locsolás célú) ivóvízigény egy észe kiváltható. Az önkományzati 18

19 példamutatásnak nagy szeepe lehet a lakosság esővízgyűjtési szokásainak alakításában, melyhez egy átfogó tájékoztató kampány szükséges. Rövid távú célkitűzések Csapadékvíz visszatatása és hasznosítása tevezéssel, példamutatással, tájékoztatással Víztakaékosság jelentőségének megismetetése a lakossággal Közép és hosszú távú célkitűzések Víztakaékos életvitel kialakítása a településen Helyi szennyvíztisztítás és a tisztított szennyvíz helybentatása Rövid távú intézkedések A csapadékvíz visszatatását, hasznosítását célzó tev készítése Esővízgyűjtés popagálása példamutatással, önkományzati intézmények esővízgyűjtéséne k kiépítése és hasznosítása Esővízgyűjtést népszeűsítő kampány Önkományzat Önkományzat és civil szevezetek Önkományzat, civil szevezetek Rendelkezés e álló Bevonandó Felelős o k 200 eft polgámeste 100 eft - pályázatból polgámeste 770 eft polgámeste Hatáid ő Közép és hosszú távú intézkedések Esővízgyűjtés popagálása Helyi szennyvíztisztítá s és tisztított szennyvízhelybentatás lehetőségének vizsgálata (TSZP) Önkományzat, civil szevezetek Önkományzat Rendelkezés e álló Bevonandó o k 200 eft Felelős polgámeste foásból 300 eft polgámeste Hatáid ő

20 3.5 Közlekedésfejlesztés A településen útjai ugyan közepes fogalmúak, de a keékpáos és több esetben a gyalogos közlekedés is ezeken az utakon valósul meg. A gyalogosok számáa szükséges jáda biztosítása azokon a helyeken is, ahol esetleg nem létezik, vagy szélessége nem megfelelő. A településközpont és a tőle távolabb eső lakóteületek között kellemes fásított, pakosított gyalogövezetek kialakításával csökkenthető a településen belüli gépjáműhasználat aánya. A keékpáos közlekedés biztonságosabbá tétele édekében egy, a település helyi és helyközi közlekedésée is lehetőséget biztosító keékpáút-hálózat tevezése, megvalósítása szükséges. Rövid távú célkitűzések A biztonságos gyalogos közlekedés feltételeinek megteemtése Keékpáos utak kijelölése helyi és helyközi viszonylatban Közép és hosszú távú célkitűzések Gyalogos közlekedés biztonságossá tétele Településeket összekötő keékpáutak tevezése, építése Rövid távú intézkedések Gyalogos jádák felújítása, építése, gyalogátkelők építése Felsőös Község Gazdasági Pogamja ( szeint Alsóöse vezető keékpáos útvonal kitáblázása Rendelkezése álló Önkományzat Ft (költségvetés beuházás so) Bevonandó ok foás Felelős Hatáidő polgámeste -14 Önkományzat eft polgámeste Közép és hosszú távú intézkedések Rendelkezés e álló Bevonandó o k Pályázati Felelős Hatáid ő Gyalogos átkelők önkományzat - polgámeste 2013 kijelölése foás Alsóös-Felsőös- önkományzat - Pályázati polgámeste 2013 Szentkiályszabadj foás a keékpáút tevezése Alsóös-Felsőös- önkományzat - Pályázati polgámeste

Felsőörs Község Fenntarthatósági Stratégiája

Felsőörs Község Fenntarthatósági Stratégiája Felsőös Község Fenntathatósági Statégiája 2012. Tatalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 1.2 A települési fenntathatósági statégia célja... 4 2. Fenntathatósági helyzetelemzés... 4 2.1 A könyezeti állapot jellemzése...

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. IVÓVÍZELLÁTÁS... 3 2. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS... 4 2.1. Kommunális szennyvízkezelés,

Részletesebben

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag ÖRVÉNYES Jóváhagyásra előkészített anyag Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083, Solymár,

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 1 2010 2 I. ELŐZMÉNYEK Cigánd Város Önkormányzata 8.280.200 Ft forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Beszámoló a Programban megfogalmazott

Részletesebben

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 94/2002. (V. 5.) Kom. endelet a csomagolól és a csomagoli hulladék kezelésének észletes szabályaiól A hulladékgazdálkodól szóló 2000. évi XLIII. tövény (a továbbiakban: Hgt.) 14. -a (6) bekezdésének a)

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010. Alsómocsolád Község Önkormányzata 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. Telefon: 72/560-026, Telefax: 72/451-748 E-mail: mocsolad@t-online.hu TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

Fizikai környezet KOHÉZIÓ

Fizikai környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárszentágota Milyen lesz az élet Sárszentágotán 2010-ben? Vízió/Misszió Sárszentágota újra vonzó, lakosai számára otthont és megélhetést biztosító falu lesz, amely környezetével összhangban,

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Fényképek a házról Fényképek a nyílt napról SZÁZADOS-UDVAR VENDÉGHÁZ Cserhátszentiván, Kossuth u. 64. A Százados-udvar vendégház Cserhátszentivánban, falusias környezetben kínál családok, szűkebb

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Kocsisné Jobbágy Katalin Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2016 Vizsgált terület

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 12 /2004.(VIII.26.) rendelete a talajterhelési díjról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi

Részletesebben

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása (a külterületi, 049/1 és 049/2 hrsz.-ú volt honvédségi ingatlanok - volt Petőfi laktanya - területére, valamint

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program

Környezet és Energia Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Heltai László referens, KEOP IH FVM VKSZI, 2008. június 17. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Derogációk: - Szennyvíz: - 2010-ig a 10 000 LE feletti agglomerációk,

Részletesebben

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján Készítette: Kovács I ldikó II. évf. PhD hallgató Szent I stván Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Készítette: Czafrangó Ágnes Fiatal Diplomások a Környezet Védelméért Alsónémedi bemutatása Budapest Alsónémedi általános jellemzői

Részletesebben

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IX.7.) sz. önkormányzati rendelete / 5/2005.(VI.15.), 4/2012.(II.29.) rendelettel egységes szerkezetbe/ Hatályos 2012. március 1-től A TALAJTERHELÉSI

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Szakági munkarészek. Környezeti értékelés

Szakági munkarészek. Környezeti értékelés Szakági munkarészek Környezeti értékelés A változtatási szándék a 314/2015. (XII.25.) Kormányrendelet értelmében környezeti hatásvizsgálat köteles, az eljárás lefolytatásra került. Fentiek miatt az előzetes

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodás

Vízgyűjtő-gazdálkodás Vízgyűjtő-gazdálkodás Hajósy Adrienne Nők a Balatonért Egyesület Lajtmann József Reflex Környezetvédő Egyesület Őriszentpéter, 2016. április 29. Környezet- és természetvédő szervezetek 26. Országos Találkozója

Részletesebben

Gazdaság és környezet kapcsolódási pontjai. Nem megújuló erőforrások kitermelése. Környezetgazdaságtan. 1. rész

Gazdaság és környezet kapcsolódási pontjai. Nem megújuló erőforrások kitermelése. Környezetgazdaságtan. 1. rész Könyezetgazdaságtan 11. előadás: A temészeti eőfoások otimális használata és a temészeti tőke étékelése 1. ész A temészeti eőfoások otimális használata 2012 BME Könyezetgazdaságtan Tanszék Gazdaság és

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra Edelény Város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről, levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről)

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HAJDÚSMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 471. SZ. ÚT VÁROSBÓL NYÍRADONY FELÉ KIVEZETÕ SZAKASZA MELLETTI KERÉKPÁRÚT NYOMVONALVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020)

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 A feladat meghatározása... 6 1.2 SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI KERETEK... 7 1.2.2. A környezeti problémákkal

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program

Tanyafejlesztési Program Tanyafejlesztési Program F Ö L D M Ű V E L É S Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M 2016 május Oldal 2 T A N Y A F E J L E S Z T É S I P R O G R A M Tanyás térségek, tanyagazdaságok fejlesztése A tanya a magyar

Részletesebben

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Geszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény,

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

A taktaközi települések fóruma

A taktaközi települések fóruma A taktaközi települések fóruma A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásának

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 31 db kijelölt vízfolyás víztest 6 db kijelölt állóvíz víztest 10 db kijelölt felszín alatti víztest Főbb vízfolyások:

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA #6 KISKŐRÖS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 28. BEÉPÍTETT INGATLAN Hrsz.: 2715 Az értékelt vagyontárgy Az ingatlan környezete Az értékelt ingatlan Bács-Kiskun megyében, Kiskőrösön helyezkedik el. A város

Részletesebben

- helyi építészeti örökség értékeinek védelme évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2)

- helyi építészeti örökség értékeinek védelme évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2) TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK - helyi építészeti örökség értékeinek védelme 1997. évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2) - településfejlesztés 13. (1) - településrendezés 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

1. ALAPADATOK, TÁJ- ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZET

1. ALAPADATOK, TÁJ- ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZET 1 1. ALAPADATOK, TÁJ- ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZET Görcsönydoboka Baranya megye keleti részén található. Távolsága a megyeszékhely Pécstől jelentős. A legközelebbi városok Pécsvárad és Mohács. Ezek közül egyértelműen

Részletesebben

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe TANYAFEJLESZTÉS 2015 -kivonat- Támogatás vehető igénybe 1. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (1. célterület), 2. a tanyák

Részletesebben

Határozatok Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2012. (IX.18.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2012. (IX.18.) önkormányzati számú határozata: Hatáozatok 2012.09.18. Váosi Önkományzat Képviselő-testületének 153/2012. (IX.18.) önkományzati számú hatáozata: Váosi Önkományzat Képviselő-testülete a két ülés közötti fontosabb eseményekől szóló tájékoztatót,

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Egercsehi Község Önkormányzata A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység 2-1-4 Bodrogköz vízgyűjtő alegység 1 Területe, domborzati jellege, kistájak A vízgyűjtő alegység területe gyakorlatilag megegyezik a Bodrogköz kistáj területével. A területet a Tisza Zsurk-Tokaj közötti

Részletesebben

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK 3 2. 2.1. RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE LEÍRÁSA A 49/2005.(VI.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 2.1.1. Az adottságok értékelése, a magasabbrendű tervfajták és a településfejlesztési koncepció

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Címlap. A pályázat benyújtója. A pályázat felelőse Név: Beosztás: Postacím: Telefonszám 1.: Telefonszám 2.: Email cím:

Címlap. A pályázat benyújtója. A pályázat felelőse Név: Beosztás: Postacím: Telefonszám 1.: Telefonszám 2.: Email cím: Címlap A pályázat benyújtója A pályázat felelőse Név: Beosztás: Postacím: Telefonszám 1.: Telefonszám 2.: Email cím: Esetleg együttműködő községek / kistérség Megye A bemutatásra kerülő falufejlesztési

Részletesebben

TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM

TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM 1 Flasch Judit Környezettan BSc Meteorológia szakirányos hallgató Témavezető: Antal Z. László MTA Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK NAGYCENK KÖZSÉG - 14 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2014 4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 4.1 Biológiai aktivitásérték számítása Megnevezés 3/A 4 5 7 11 12 14 15 17 18 20 Területhasználat ha megszűnik

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program

Tanyafejlesztési Program Tanyafejlesztési Program F Ö L D M Ű V E L É S Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M 2015 szeptember Oldal 2 T A N Y A F E J L E S Z T É S I P R O G R A M Tanyás térségek, tanyagazdaságok fejlesztése A tanya

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet)

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú önkormányzati határozata a Pilis város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS AMOENITAS Biatorbágyi

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK 2013/14. tanév I. félév A következőkben felsorolt jogszabályok a felkészülést kívánják elősegíteni azzal a megjegyzéssel, hogy a fontos jogszabályokként megjelölt

Részletesebben

A mészkőbányászat által roncsolt táj erdősítése az erdőmérnök kihívása

A mészkőbányászat által roncsolt táj erdősítése az erdőmérnök kihívása A mészkőbányászat által roncsolt táj erdősítése az erdőmérnök kihívása Készítette: Ádám Dénes Okl. erdőmérnök Igazságügyi szakértő www.erdoszakerto.hu Tartalom Helyszín Domborzat Termőhely Erdőállomány

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

A Tócó, egy tipikus alföldi ér vízminőségi jellemzése

A Tócó, egy tipikus alföldi ér vízminőségi jellemzése A Tócó, egy tipikus alföldi ér vízminőségi jellemzése Magyar Hidrológiai Társaság XXXIV. Országos Vándorgyűlés Somlyai Imre, Dr. Grigorszky István Debreceni Egyetem, Hidrobiológiai Tanszék Témafelvetés

Részletesebben

Dr. Fancsik Tamás Rotárné Szalkai Ágnes, Kun Éva, Tóth György

Dr. Fancsik Tamás Rotárné Szalkai Ágnes, Kun Éva, Tóth György Dr. Fancsik Tamás Rotárné Szalkai Ágnes, Kun Éva, Tóth György 1 Miért fontosak a felszín alatti vizek? Felszín alatti vizek áramlási rendszere kondenzáció csapadék Párolgás Párolgás Beszivárgási terület

Részletesebben

Vermek-dombja földtani alapszelvény (Pz-36) - természeti emlék természetvédelmi kezelési tervdokumentációja

Vermek-dombja földtani alapszelvény (Pz-36) - természeti emlék természetvédelmi kezelési tervdokumentációja Vermek-dombja földtani alapszelvény (Pz-36) - természeti emlék természetvédelmi kezelési tervdokumentációja Megalapozó dokumentáció 1. Általános adatok 1.1. A tervezési terület azonosító adatai a) Közigazgatási

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002

ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS

JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2 TARTALOM TARTALOM... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 A föld

Részletesebben

Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya

Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Fertőhomok Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Fertőhomok Község Önkormányzatának Gazdasági programja melléklet a 13/2015.(II. 3.) képviselő-testületi határozathoz Fertőhomok Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019. 2 A településfejlesztési politika célkitűzései Az Önkormányzat célja az esztétikus,

Részletesebben

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09.

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09. PORVA Település-szerkezeti terv 2004. december 09. 2 Porva, Településszerkezeti terv Készítette Porva Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV Kft.

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne Módosító indítvány sorszáma Érintett szelvény 5. 3f-4 Indítványozó Kovács László és Valek Piroska átnézeti térkép Indítvány rövid tartalma, helyszíne 39287 hrsz-ú közpark területfelhasználási módjának

Részletesebben

A TŐKE KÖLTSÉGE. 7. Fejezet. 7.1. Források tőkeköltsége. 7.1.2 Saját tőke költsége. 7.1.1. Hitel típusú források tőkeköltsége DIV DIV

A TŐKE KÖLTSÉGE. 7. Fejezet. 7.1. Források tőkeköltsége. 7.1.2 Saját tőke költsége. 7.1.1. Hitel típusú források tőkeköltsége DIV DIV 7. Fejezet A TŐKE KÖLTSÉGE 7.1.2 Saját tőke költsége D =hitel tőkeköltsége. i =névleges kamatláb, kötvény esetén n. P n =a kötvény névétéke. =a kötvény áfolyama. P 0 Hitel típusú foások tőkeköltsége, (T

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben