A 2013/2014-es tanév. munkaterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2013/2014-es tanév. munkaterve"

Átírás

1 A 2013/2014-es tanév munkaterve Készítette: Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató

2 ,,Sok kis ember sok kis helyen, miközben sok kis dolgot megtesz, megváltoztatja a világ arcát. /Mandinka szólásmondás/

3 Tartalom Munkánkat meghatározó jogszabályok, dokumentumok... 5 Jogszabályi változások... 6 Helyzetelemzés A tanév fő feladatai Oktatási feladatok Oktatási- nevelési feladatok Kiemelt oktatási nevelési feladataink Bukások számának csökkentése érdekében A napközis csoportok főbb feladatai A tanulószoba működési rendje Munka, rend, fegyelem Tantárgyak, tantárgyrészek minősítése alóli mentesítések Munkaidőben ellátandó feladatok Belső ellenőrzés, értékelés Ünnepélyek, rendezvények Továbbképzések Munka- és tűzvédelmi feladatok Pályázatírási feladatok Aktuális pályázataink A pályázatokhoz kapcsolódó nevelési-oktatási, szervezési feladataink Fontosabb határidők A gyógypedagógiai munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanévre Intézményközi alsós munkaközösség munkaterve a 2013/2014-es tanévre A testnevelés munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Árpád Fejedelem Tagiskola Munkaterve a2013/2014-es tanévre Árpád Fejedelem Tagiskola diákönkormányzatának munkaterve a 2013 / tanévre Árpád Fejedelem Tagiskola gyermek-és ifjúságvédelmi munkaterve 2013/2014-es tanévre Ádám Jenő Tagiskola munkaterve a 2013/2014-es tanévre Ádám Jenő Tagiskola Gyermek- és ifjúságvédelemi munkaterve a 2013/2014-es tanévre Ádám Jenő Tagiskola Diákönkormányzatának munkaterve a 2013/2014-es tanévre Dózsa György Tagiskola munkaterve a es tanévre Dózsa György Tagiskola Gyermek- és ifjúságvédelmi munkaterve a 2013/2014-es tanévre Dózsa György Tagiskola Diákönkormányzatának munkaterve 2013/2014-es tanévre

4 A Kazinczy Ferenc Tagiskola munkaterve a 2013/2014-es tanévre Kazinczy Ferenc Tagiskola Gyermek-és ifjúságvédelmi munkaterve a 2013/2014-es tanévre Kazinczy Ferenc Tagiskola Diákönkormányzatának munkaterve 2013/2014-es tanévre A Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola (székhely) munkaterve a 2013/2014-es tanévre A Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola (székhely) Gyermek- és ifjúságvédelmi munkaterve a 2013/2014-es tanévre Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola (székhely) Diákönkormányzatának munkaterve 2013/2014 es tanévre

5 Munkánkat meghatározó jogszabályok, dokumentumok évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 20/2012. EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 110/2012.(VI.4.) Korm. rendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézmény fenntartó Központról 229/2012.(VIII.28) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény A kormány 326/2013. (VIII.30) Kor. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező A Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja, 2008-ban felülvizsgált, ban elkészített helyi tanterve

6 Jogszabályi változások Iskolánk neve január 1-jétől visszamenőleges hatállyal módosult. Hivatalos nevünk: Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola A KLIK által fenntartott köznevelési intézmények esetében alapító okirat helyett szakmai alapdokumentum a létesítő okirat elnevezése. Módosító javaslatként felterjesztettük az utazó gyógypedagógusi hálózat kiépítésével kapcsolatos szándékunkat, mely pozitív elbírálást kapott. Így iskolánk alapfeladata bővült. A kialakításra 6 utazó gyógypedagógusi álláshely bővítését engedélyezték. 35/A. Az állami iskola 1 8. évfolyamán az erkölcstan óra vagy az e helyett választható, az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások része. A erkölcstan tantárgy tanítására jogosultak : A tanító az általános iskola 1-4. évfolyamán főszabály szerint minden tantárgyat taníthat, így erkölcstant is. Az 5-8. évfolyamon a tantárgynak megfelelő szakos tanár, illetve olyan tanár taníthat, aki erről szóló 60 órás továbbképzést végzett. o Az iskoláknak a tanügyi dokumentumaikban minden érintett tanuló esetében az Erkölcstan/Hit- és erkölcstan megjelölést lehet csak és kizárólag alkalmazni, vagyis a tanügyi dokumentumokból nem derülhet ki sem az, hogy egy adott tanuló erkölcstanoktatásban vagy hit-és erkölcstanoktatásban vett részt, és az sem derülhet ki, hogy melyik felekezet szervezte azt. o A hit- és erkölcstan értékelése a többi tantárggyal megegyező módon történik, az iskola pedagógiai programja szerint. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény (Gyvt.) 67/A. -a

7 o Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról önkéntes nyilatkozata alapján megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor a szociális törvény (1993. évi III. tv.) 33. -a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek. Halmozottan hátrányos helyzetű a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az 1. pont a) c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, b) a nevelésbe vett gyermek, c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

8 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek függetlenül attól, hogy hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű továbbra is jogosult az ingyenes tankönyvre, az óvodában és az iskola 1 8. évfolyamán az ingyenes gyermekétkeztetésre, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó minden egyéb juttatás, kedvezmény igénybevételére. Minden esetben ingyenes a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel. (2011. évi CXC. tv. 16. (3)) A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény legutóbbi módosításai A mindennapos testnevelést az iskolai nevelés- oktatás első, második, ötödik, hatodik évfolyamán meg kell szervezni Nkt. 96..(6) E körben fontos új szabály került megalkotásra így az, hogy amennyiben a testnevelésóra keretében megvalósított úszásoktatás infrastrukturális feltételei a nevelési-oktatási intézményben nem állnak rendelkezésre, akkor heti egy alkalommal legfeljebb két testnevelésórát egy tanítási napon összevonva lehet megszervezni. (27. (11a) bek.) A tanköteles tanulók első évfolyamra történő beíratásának időszakát nem a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK), hanem a KLIK véleményének kikérésével - a kormányhivatal határozza meg a jövőben. (50. (7) bek.) A szeptember 1-jétől induló Híd II. programba történő bekapcsolódás életkori határa, bizonyos kivételes esetekben kitolódik. A módosítás értelmében: Ha a tanköteles tanuló alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett, azt a tanévet követően, amelyben tizenötödik életévét betölti, az általános iskola kezdeményezi felvételét a Híd II. programba. E határidő egy évvel meghosszabbítható abban az esetben, ha a tanuló az általános iskola első évfolyamán a tanulmányait a hetedik életévében kezdte meg, továbbá ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták

9 teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt vagy tanulmányait külföldön folytatta. (14. (3) bek.) Az Nkt. módosítás központi eleme a Nemzeti Pedagógus Kar szeptember 1-jével történő létrehozása. A törvény erejénél fogva szeptember 1-jével automatikusan, kötelezően a Kar tagjává válnak az állami és önkormányzati fenntartású - így a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és egyéb állami költségvetési szervek, minisztériumok, a települési és a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott - köznevelési intézményekben, a nemzetiségi önkormányzatok köznevelési intézményeiben foglalkoztatottak. A tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet 5. (7) bekezdése alapján az egyéb jogszabály által elrendelt munkanap áthelyezést az Nkt. 30. (1) bekezdése értelmében a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. o Ebből következően a vonatkozó NGM rendelet által hivatalos munkanappá nyilvánított szombatok az iskolák számára is hivatalos tanítási napnak minősülnek, ez alól sem az ágazati, sem a foglalkoztatási jogszabályok nem adnak felmentést. Természetesen helyi döntés alapján lehetőség van e napokon tanítás nélküli munkanap tartására, illetve tanítási szünet elrendelésére, de utóbbi esetben csak a törvényben megszabott garanciák megtartása mellett. A 2013/2014 tanévtől, - az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából - a magyar iskolák számára már az oktatásinformatikai rendszerek működtetésért felelős Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. biztosít ingyenesen korszerű iskolai adminisztrációs rendszert. A továbbiakban megszűnik a köznevelési intézmények fenntartói számára a normatíva terhére történő IAR beszerzés lehetősége. Az Educatio NKft. beszerezte a hazai köznevelési intézmények számára Magiszter Iskolaadminisztrációs Rendszer felhasználói jogait.

10 Az hazai köznevelési intézmények számárára így az egyik legmodernebb szoftver technológiákra épülő, internet alapú rendszer válik elérhetővé. A rendszer részét képező e-napló segítségével könnyen és gyorsan lehet regisztrálni a tanórákat, ill. rögzíthetők a tanulók hiányzásai, késései és érdemjegyei is. Helyzetelemzés SZEMÉLYI FELTÉTELEK (KIK alkalmazásában) 2013/2014 Ádám Jenő Árpád Fejedelem Tagiskola Tagiskola Gárdonyi Géza Tagiskola Dózsa György Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Pollack Mihály Általános Iskola Össz. Pedagógus Gyógypedagógus Utazó gyógypedagógus összesen 191 Könyvtáros 0,5 0,5-0,5 0,5 1 3 Iskolatitkár Pedagógiai/gyógypedagógiai asszisztens Gyermekfelügyelő/ ápoló/gondozó 0,5/0,5 Személyügyi ügyintéző Takarító Pszichológus 1 1 Rendszergazda 1 1 Alkalmazotti létszám összesen 220

11 Érkező munkavállalók Feladat-ellátási hely Alkalmazott Munkakör Ádám Szegediné Aleva Andrea Gyenes Anna Mária pedagógus Árpád Hódosné Tatár Ildikó, Söderberg- Pelles Orsolya Tóth Ágnes Kornélia Molnár Zsuzsanna pedagógus Dózsa Fónagyné Pál Zsuzsanna Gyenes Mónika Emri Attiláné pedagógus Kazinczy Gregóczkiné Czövek Ibolya Máténé Szobota Ágnes Bata Andrea pedagógus Pollack Zorgel Viktória Bibliák Éva Gyenes Emese pedagógus Pollack tagozat Herczeg Viktória gyógypedagógus

12 Érkező munkavállalók Feladat-ellátási hely Alkalmazott Munkakör Ádám Fignár Zoltánné pedagógiai asszisztens Árpád Szabó Katalin pedagógiai asszisztens Dózsa Csehi Zsigmondné pedagógiai asszisztens Gárdonyi Matiszné Konopeusz Zsuzsanna iskolatitkár Kazinczy Ölveczki Lászlóné pedagógiai asszisztens Pollack Lükőné Farkas Anita pedagógiai asszisztens Pollack tagozat Molnárné Buzás Erzsébet Goórné Kiss Gabriella Veres Tímea utazó gyógypedagógus utazó gyógypedagógus ápoló - gondozó Távozó munkavállalók Feladat-ellátási hely Alkalmazott Munkakör Ádám Kondor István Molnárné Marczis Erzsébet Dr Gerbár Lászlóné pedagógus Árpád - Dózsa Kócsiné Bialkó Ildikó Bodnár Sándorné pedagógus Gárdonyi - Kazinczy - Pollack Dombi Edit pedagógus Pollack tagozat Toronyi Tamásné gyógypedagógus

13 Távol lévő munkavállalók Feladat-ellátási hely Alkalmazott Munkakör Ádám - - Árpád Nagyné Varga Krisztina Kócsi József Vargáné Gyenes Judit Schmied Ottó Kummer Andrea pedagógus Dózsa Szimándli Ildikó pedagógus Gárdonyi Dapsy Krisztina pedagógus Kazinczy Pollack Pál Andrásné Bombicz Jánosné Katona Katalin Lekner Szilvia Sándor Takács Judit Rácz Éva Csobádi Gyöngyi pedagógus pedagógus Pollack tagozat Bálint Boglárka ápoló - gondozó

14 Áttanítás Ádámba Árpádba Dózsába Gárdonyiba Kazinczyba Pollackba Ádám -ból Hajde Éva Molnár Anna 6 ó 5 ó Stubner Attila 3 ó Dudás László 3 ó Árpád -ból Somosiné Csík Zs. Söderberg- P. O 6 ó 9 ó Feketé né S. I. 4 ó Gregus Ferenc Söderberg- P. O 4 ó 1 0 ó Dózsá -ból Kántor Gy-né Ponyi Zoltánné 3 ó 1 ó Gárdo - nyiból Kriston Tamás 1 ó Kriston Tamás 1 ó Kazinczyból Csutak Gyöngyi 1 3 ó Dobos Norbert 2 ó Oláhné Sz. Éva Dobos Norbert 9 ó 5 ó Pollackból Varga Mónika 2 ó Konyha Piroska Hajde Vilmos 6 ó 6 ó Kapu Zsuzsa Lukácsné Varga Csilla 4, 5 ó 4 ó

15 GYÓGYTESTNEVELÉS Ádám Jenő Tagiskola Árpád Fejedelem Tagiskola Dózsa György Tagiskola Gárdonyi Géza Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Pollack Mihály Általános Iskola 7 óra 3 óra 6 óra 2 óra 7 óra 8 óra Baglyos Tibor Cselei Béláné Oláh Zsoltné Cselei Béláné Cselei Béláné Máté Zsolt TÁRGYI FELTÉTELEK Ádám Jenő Tagiskola Árpád Fejedelem Tagiskola Dózsa György Tagiskola Gárdonyi Géza Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Pollack Mihály Általános Iskola Osztályok száma Tanterem Csoportszoba Nyelvi labor Számítástechnika terem Könyvtár Tornaterem Tornaszoba

16 Feladat-ellátási helyek Ádám Jenő Tagiskola ELVÉGZETT FELADATOK A NYÁRON 4 tanterem festése, 3 tanterem lábazat javítása, tapétázása, szélfogó festése, tornatermi öltözők, folyosó festése, konyha festése, szekrények belső csempézése, lépcső javítása, csempézése, néhány radiátor festés, aula oszlopainak burkolása, Alapítványi támogatásból a földszinti folyosói öltözőszekrények ajtajának cseréje. Árpád Fejedelem Tagiskola Öltözők tisztasági meszelése, WC k tisztasági meszelése, wc-ajtók festése, wc csempe pótlása, kerítés festése, kerti bútorok festése, folyosón lévő oszlopok falának javítása, festése, folyosókon lévő szekrényajtóinak zsanérjának javítása, bordásfalak rögzítése, testnevelés szertár szekrényajtók javítása, ajtók, zárak, kilincsek átvizsgálása, javítása, lámpaburák átvizsgálása, javítása, távolugró gödör kiásása Dózsa György Tagiskola Három tanterem és a porta teljes festése Részleges festés : folyosókon, zsibongóban, tornateremben, ebédlőben és a tantermekben. Tornatermi öltözők, mosdók, WC-ék tisztasági festése, cipős szekrények A konyha főzőterének festése Radiátorok festése: ebédlő, technika folyosó, 8 tanterem, 2 fiú WC Az iskola előtti korlát festése Tornatermi eszközök karbantartása, festése ( padok, kézilabda kapu, stb. ) Üvegszálas belső lábazat készítése 2 tanteremben Az iskola aulájában lévő korlát teljes festése Gárdonyi Géza Tagiskola Tornaterem tisztasági festése, Wc-k festése, Hiányzó fogasok cseréje Villamossági munkálatok Radiátor csere Pollack Mihály Iskola Folyosók festése, Tantermek ajtó melletti falának festése Beépített szekrények javítása Oszlopok burkolása, Piszoárok, wc-k javítása Konyha festése, Kinti padok festése Játszótéri eszközök festése Külső, belső korlátok festése Bejárati ajtók javítása Nagykapu festése

17 Kazinczy Ferenc Tagiskola 2 tanterem tisztasági festése, Szakmai műhely tisztasági festése, Wc-k tisztasági festése, Öltözők tisztasági festése, Bepített szekrények festése Testnevelés szertár festése, járólapozása, 1 tanteremben a tábla festése, OSB lap felszerelése, Folyosók festése, Alapítványi támogatásból a sportszertár bútorzatának megújítása. OSZTÁLYOK ÉS EGYÉB CSOPORTOK SZÁMA 2013/2014 Osztályok száma Napközis csoportok száma Iskolaotthonos osztály Tanuló szoba Ádám Árpád Dózsa Gárdonyi Kazinczy Pollack Pollack tagozat összesen

18 TANULÓI LÉTSZÁMADATOK Ádám Jenő Tagiskola Árpád Fejedelem Tagiskola Dózsa György Tagiskola Gárdo -nyi Géza Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Pollack Mihály Általános Iskola Évfolyam a b c a b a b c a a b c a b tago -zat Fejlesz -tő 2 Ö Egy osztályra jutó tanulók átlaglétszáma 25 fő (tagozat nélkül)

19 1. évfolyamon 25 fő, 7. évfolyamon 26 fő, 8. évfolyamon 23 fő ÉRKEZETT-TÁVOZOTT TANULÓK SZÁMA Ádám Jenő Tagiskola Dózsa György Tagiskola Gárdonyi Géza Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Pollack Mihály Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagiskola Összesen Érkezett összesen - ebből más intézményből, településről Távozott összesen - ebből más iskolába, településre JAVÍTÓ-, OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK EREDMÉNYEI Ádám Jenő Tagiskola Árpád Fejedelem Tagiskola Dózsa György Tagiskola Gárdonyi Géza Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Pollack Mihály Általános Iskola Összesen javítóvizsga ebből évet ismétel osztályozó vizsga (11 nem jelent meg) 0 22 ebből évet ismétel

20 A tanév fő feladatai A nagy számú áttanítás következtében az órarend összehangolása. A megváltozott csengetési rend alkalmazása. Az intézményi étkezés körültekintő megszervezése (főétkezésre fordítható hosszabb szünet), kapcsolattartás a Barcika Príma Kft. -vel. Az iskolabusszal járók iskolába érkezésének és hazautazásának problémamentessé tétele. A 2013/2014-es tanévben az 1.,5. évfolyamokon a NAT 2012 alapján felülvizsgált helyi tanterv szerint tanmeneteink aktualizálása évfolyam mellett 2., 6. évfolyamokon a mindennapos testnevelés megszervezésehelyi tanterv felülvizsgálata április 2. és május 27. között országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata. Az egész napos iskolai oktatás zökkenőmentes megszervezése. A tanulószoba látogatottá tétele, színes szakköri foglalkozások kínálata. A Gárdonyi Géza Tagiskola tanulóinak tanulmányi eredményének javulása érdekében intézkedési terv készítése és annak végrehajtása. Erkölcstan/ hit- és erkölcstan oktatásának bevezetése január 2. és április 1. között szakmai ellenőrzés keretében vizsgálják meg a magántanulóvá nyilvánítással kapcsolatos eljárást a tanügyi nyilvántartásokra és egyéb dokumentumokra alapozva az általános és a középiskolákban. Az ellenőrzést az Oktatási Hivatal folytatja majd le.

21 Oktatási feladatok A tanulók képesség, készség fejlesztésének biztosítása felzárkóztatása, tehetséggondozás, személyiségfejlesztés segítségével: olvasás, szövegértés fejlesztése, kulcskompetenciák fejlesztése íráskép, külalak javítása (betű, szám) a megismert új tanítási módszerek tudatos alkalmazása az önálló ismeretszerzés segítése érdekében, matematika, az elemi rendszerező és kombinatív képességet fejlesztő feladatok gyakorlása, a tanulók állóképességének további erősítése, az alsó tagozat fizikai fittség eredményeinek teljesítménynövelése, idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése, a nem szakrendszerű oktatás megszervezése Ádám Jenő, Dózsa György, Gárdonyi Géza Tagiskolákban 6. évfolyamon IKT eszközök használata a tanítási órákon. Oktatási- nevelési feladatok Tanulóink eredményes felkészülésének helyes tanulási szokások ismertetésével történő segítése. Felső tagozaton megkülönböztetett figyelemmel kísérjük az 5. osztály beilleszkedését. Kiemelt figyelmet fordítunk a napközis foglalkozások hatékony megszervezésére, a lehetőségekhez mérten támogatjuk a csoportközi foglalkozásokat. Az előző évek kompetenciamérés eredményeinek értékelését követően tudatosan, felelősségteljesen készülünk a 2014-es kompetenciamérésre. Arra törekszünk, hogy tanulóink minél jobb eredményeket érjenek el. Célunk- az előző évi mérés eredményeinek értékelésből kiindulva az 1. szinten vagy az alatt teljesítők

22 számának csökkentése, továbbá a kiemelkedő teljesítményre képes diákok fejlesztése. A sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozó tagozaton az egyre összetettebb sérülésekkel bíró tanulók fejlesztése érdekében magas színvonalú szakmai munka megtartása. Gyógypedagógusaink legfontosabb feladata a tanulók képességeinek különbözősége miatti széles körű differenciált tanulásszervezés, a gyógypedagógiai megsegítés. Tevékenységüket a rehabilitációs jelleg határozza meg. A gyógypedagógusok szakmai tudásának felhasználásával az integrált SNI tanulók fejlesztése. Nevelés terén arra törekszünk, hogy tanulóink képesek legyenek közösségi kapcsolatok kialakítására, betartsák a legalapvetőbb illemszabályokat, legyenek érzékenyek környezetük állapotára. Pedagógiai program fejezete alapján A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elveinek figyelembevétele : Az osztálykerettől eltérő foglalkoztatási forma esetén csoportalakítás szabálya, hogy az Nkt. 4. számú mellékletében meghatározott maximum osztálylétszám legalább 50%-át érje el a csoport tagjainak létszáma. (1-8. évfolyam 27/ fő). Fontos feladatunk a tehetségnevelés, tehetséggondozás, tanulóink felkészítése a tanulmányi, kulturális és sportversenyekre. A tehetséggondozó foglalkozások célja: a tehetséges gyermek erős oldalának fejlesztése egy adott tehetséges gyermek (tehetséggel összefüggő) gyenge oldalainak kiegyenlítése; olyan területek támogatása, amelyek kiegészítik a direkt tehetségfejlesztést A tanulók érdeklődési körének megfelelően szakköröket szervezünk, mely az intézmény valamennyi tanulója által látogatható.

23 A szakkörök típusai: Hagyományos értelemben vett szakkörök az érdeklődés nélküli, közömbös tanulók érdeklődővé alakítása céljából szerveződnek Orientációs szakkörök célja: az érdeklődést és tehetséget mutató tanulók sajátos képességeinek feltárása Önképzőkörök a tehetséges tanulókat fejlesztik A szakköri tevékenységek jellemzői Lehetőséget adnak a korszerű tanulás-szervezés elveinek és módszereinek alkotó szellemű alkalmazására Tág teret nyújtanak a tantárgyi integráció, a problémamegoldás, a kreatív viszonyulás, az önálló tanulást kívánó tanítási módszerek és stratégiák megvalósításához Figyelemmel kísérjük az újként belépő tanulók beilleszkedését, segítjük munkájukat. A Kazinczy Ferenc Tagiskola folytatja matematikából, a magyar nyelv és irodalomból a differenciált képességfejlesztést, eredményesen működnek a sportiskolai osztályok. A Pollackban évfolyamon az emelt óraszámú művészeti képzés megszervezése. Az Árpádban az emelt szintű számítástechnika oktatás a 5. évfolyamon. A Gárdonyi Géza Tagiskolában az angol nyelv emelt szintű oktatásának indítása évfolyamon. Az Ádám Jenő Tagiskolában az ének- zene tagozat tanulói bázisának megőrzése, emelt szintű matematika 5-8. évfolyamon. A Dózsa György Tagiskolában az emelt szintű matematika oktatás folytatása felső tagozaton. A Pollackban, az Ádámban az emelt óraszámú idegennyelv, az Árpádban, Dózsában, Kazinczyban az emelt szintű idegennyelv oktatás színvonalának megőrzése. A lassúbb ütemben haladó tanulási nehézséggel küzdő, hátrányos helyzetű tanulóinkat készség és képességfejlesztő feladatokkal segítjük a tanórán és a fejlesztő foglalkozásokon. A felzárkóztatás foglalkozások célja: a megismerő, munkavégző, és alkalmazási képességek kialakítása,

24 a felkészültségbeli hiányok pótlása, a kudarcélmények csökkentése, a gondolkodási képességek fejlesztése, a tantárgyi tartalmak elmélyítése. A beilleszkedési, tanulási, magatartási problémákkal küzdő tanulók képességeinek fejlesztése. Felmérjük azokat az első osztályos tanulóinkat, akiknél tanítójuk észrevétele alapján az alapkészségek fejlesztésére nagyobb hangsúlyt kell fektetni, és ha szükséges Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazása. A 8. osztályosok pályaválasztását segítő tevékenységünket intézményi szinten összehangoltan szervezzük, Tagintézményenként az október 15-ig elkészülő beiskolázási terv alapján szervezzük meg leendő első osztályosaink számára az iskola bemutatását szolgáló programjainkat Kiemelt oktatási nevelési feladataink a szülők körültekintő, időben történő tájékoztatása, az iskolai és osztálytermi rend és fegyelem megerősítése, a mulasztások csökkentése, 1.5. évfolyamon kiemelten, egyéb évfolyamokon szükség esetén családlátogatások szervezése, a szakmai munka menedzselése (bemutató órák, intézményen belül, más intézmények részére, előadások, önképzés, módszertani ötletbörze, belső továbbképzések, szemléltetés lehetőségei ) iskolai közösségi rendezvények és azok szervezési munkáiban való részvétel, felelősök megjelölése, a PP-ben foglaltakat figyelembe vevő, átgondolt házi feladat adás, témazáró dolgozatok értékelésének egységes alapokra helyezése, a jegyek, értékelések szülő felé való továbbítása, alsó-felső tagozat együttműködésen alapuló együttélése- munkavégzése,

25 korrepetálások, tehetséggondozás tervezése, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés biztosítása arányos elosztásban minden évfolyamon, A tankönyvek használatára, a tanulásra való megtanításra a szaktanároknak nagy gondot kell fordítani. Különösen 5-7. osztályokban a belépő új tantárgyaknál. Alsó tagozaton a mindennapos tollbamondás előtérbe helyezése. A munkák minden esetben javítva és javíttatva legyenek! Beszédművelés, beszédfejlesztés a tantárgynak megfelelően, szakkifejezések beépítése a tanulók szókincsébe. A szóbeliség további erősítése osztályokban jobban tudatosítani a középiskolai követelményeket! Hatékonyabbá kell tenni pályaorientációt! Különös tekintettel a HHH tanulók érettségit adó középiskolákba való irányításával. A szülők széleskörű és folyamatos tájékoztatása a pályaválasztásról 7-8. osztályokban. (Pályaválasztási szakember, iskolapszichológusok bevonása.) SNI, 3H, más szakvéleményben javasolt tanulók foglalkoztatásának biztosítása a szakvélemények alapján, belső szakmai munka fejlesztése (Munkaközösségek, team-ek, önfejlesztés), belső kommunikáció fejlesztése, integrált oktatás (SNI, HHH), a HHH tanulók szakköri részvételének növelése, korrepetálásokon való részvétel nyomon követése, az Útravaló ösztöndíjprogramba való bekapcsolódás/ további részvétel, pedagógus értékelési rendszer megvalósítása, a tanévben folyó versenyek időben történő előre tervezése, jelentkezések, nevezések pontossága, iskolai programok, versenyek szervezett, jó színvonalú lebonyolítása és részvétel a városi és más versenyeken, rendezvényeken, Bukások számának csökkentése érdekében Hatékony tanítási órák, a megtanítás érdekében a tevékenykedtetés maximális kihasználása.

26 A tanulók képességeit figyelembe kell venni a követelmények meghatározásakor. Alapkészségek, -képességek kialakítása, fejlesztése. Tapasztalati úton történő ismeretszerzés. Képességfejlesztő foglalkozások (kislétszámmal, elsősorban a halmozottan hátrányos tanulóknak). A fogalom kialakításához a meglévő szemléltető eszközök felhasználása. Differenciált képességfejlesztés. Projektoktatás, kooperatív tanulás, differenciált óraszervezés, IKT eszközök alkalmazása. A szóbeli számonkérés előtérbe helyezése az írásbeliséggel szemben. A hiányzások alatt kimaradt anyagrészek pótlása. Az újonnan érkező tanulók diagnosztizálása, megfelelő felzárkóztatása, segítése. A napközis csoportok főbb feladatai Legfontosabb feladat a tanulók következő napi órákra való felkészülésének biztosítása. Az önálló tanulás módszereinek megtanítása, szükség szerinti segítségnyújtás a tanulásban. Tanulmányi idő védettsége. Különösen figyeljünk a napközis foglalkozások időtartamára: 16 óra előtt tanuló csak indokolt esetben mehet el! Az elmélyült tanulás biztosítása, mennyiségi, minőségi ellenőrzés (1-2. osztályokban). Olvasás gyakoroltatása. Memoriterek kikérdezése; lehetőség szerint a rászorulókkal egyéni foglalkozás biztosítása.

27 Az önálló tanulás idejének helyes beosztása. Együttműködés a csoport tanulóit tanító nevelőkkel, hospitálás tanórákon. A szabadidő helyes megszervezése, fejlesztő hatású tevékenységek kialakítása. Az összefüggő, a napi három órát meghaladó napközis, tanulószobai foglalkozások között, minden olyan délutáni tanítási időszakban, amelyben nincs testnevelési óra, biztosítani kell a tanuló életkorához és fejlettségéhez igazodó játékos, egészségfejlesztő testmozgást! A játékos testmozgást, ha az időjárási viszonyok megengedik, szabadban kell megszervezni! A játékos testmozgás ideje legalább napi negyvenöt perc! Kulturált viselkedés, étkezés, ebéd utáni szabad levegőn tartózkodás, mozgásos tevékenységek biztosítása. Személyi higiénia szabályainak betartatása. Környezet tisztántartása, otthonossá tétele. Felelősrendszer kialakításával közösségfejlesztés. A gyerekek érdeklődését felkeltő programok szervezése. Hagyományok ápolása. Játéktanítás. Nevelői beszélgetések hetente 1 alkalommal. Vetélkedők szervezése, heti terv készítés, rendszeres értékelés. Kapcsolatrendszerek erősítése. Könyvtárlátogatások, mesedélutánok, technikai tevékenységek alkalmazása a lehetőségek szerint. Munkaközösségi foglalkozásokon aktív részvétel, ismeretek bővítése, önképzés. Pontos adminisztráció.

28 A tanulószoba működési rendje Elsődleges cél: Mindenki a képességeinek megfelelő optimumot teljesítse, önmagához képest fejlődjön egyenletesen. Másodlagos cél: A szabadidő produktív, kreatív kihasználására irányuló javaslatok, tevékenységkínálat. Harmadlagos cél: A hátrányokkal küzdő, perifériás, újonnan érkezett diákok integrációjának segítése. Kiemelt feladatok: Tanulási időben: - tanulási idő rendje, fegyelme - ellenőrzés, értékelés - differenciálás, felzárkóztatás A tanulás kezdéséhez javasolt időpont óra. A délutáni tanulásra fordítható idő 5-8. évfolyamon: 90 perc A nevelő mindennap végezzen minőségi és mennyiségi ellenőrzést. Ezt jól láthatóan dokumentálja. A tanulószoba napirendje: Ebéd, pihenő, levegőzés Kötelező tanulás Szabadfoglalkozás (uzsonnázás) A tanuló a tanulási ideje alatt elkészíti az írásbeli feladatait és igyekszik megtanulni a feladott szóbeli leckéjét is.

A 2012/2013-as tanév. munkaterve

A 2012/2013-as tanév. munkaterve A 2012/2013-as tanév munkaterve Készítette: Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató 1 Jövőnket nagyrészt az álmaink és azok a küzdelmek határozzák meg, amik az álmokat valósággá alakítják. (Csíkszentmihályi

Részletesebben

Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola 2015/2016. tanév Munkaterv

Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola 2015/2016. tanév Munkaterv 1 Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola 2015/2016. tanév Munkaterv A munkatervet készítette: Fürjes Gáborné Csépányi Ágnes intézményvezet 1 2 Az a pedagógus aki figyeli a mai gyerekek igényeit,

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola 028880

Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola 028880 1. osztály Ádám Jenő Tagiskola Árpád Fejedelem Tagiksola Dózsa György Tagiskola Gárdonyi Géza Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Pollack M. Ált. Isk angol Verebélyi V. 1 Bodnárné A.K. Demeter G-né, 2

Részletesebben

Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola 028880

Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola 028880 1. osztály Ádám Jenő Tagiskola Árpád Fejedelem Tagiksola Dózsa György Tagiskola Gárdonyi Géza Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Pollack M. Ált. Isk angol Verebélyi V. 1 Bodnárné A.K. Demeter G-né, 2

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Pollack Mihály Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagiskola Összesített órarend a 2009/2010. tanév 1.b 2.a. 2.b

Pollack Mihály Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagiskola Összesített órarend a 2009/2010. tanév 1.b 2.a. 2.b HÉTFİ KEDD SZERDA 1. óra 2. óra 3. óra 4. óra 1.a Báriné Oláh Katalin Pollack Mihály Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagiskola Összesített órarend a 2009/2010. tanév 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b Simon

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG TÁJÉKOZTATÓ AZ INTÉZMÉNY TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL 1..) TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRTÉKE: 12.000.- FT/ÉV Egy összegben egy félévet a beiratkozáskor be kell fizetni. A beiratkozási lapot kizárólag

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A Jókai Mór Általános pedagógusainak száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz pedagógus végzettség, szakképzettség tantárgyfelosztás

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A Jókai Mór Általános pedagógusainak száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz pedagógus végzettség, szakképzettség tantárgyfelosztás

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást.

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Köznevelési törvény 27. (1) Az iskolában a nevelés-oktatást ha e törvény másképp nem rendelkezik a nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Ikt.szám:26-10/2009. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. számú melléklet a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelt és a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelet alapján Kiskulcsosi Általános

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 28. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezető A 2014/2015-es tanévben a munkaközösségnek 10 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete A 2015/2016-os tanév eseményei A Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Éves munkatervének melléklete 181 tanítási nap 1 Időpont Esemény, helyszín Feladat Felelős

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A Jókai Mór Általános pedagógusainak száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz pedagógus végzettség, szakképzettség tantárgyfelosztás

Részletesebben