A 2013/2014-es tanév. munkaterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2013/2014-es tanév. munkaterve"

Átírás

1 A 2013/2014-es tanév munkaterve Készítette: Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató

2 ,,Sok kis ember sok kis helyen, miközben sok kis dolgot megtesz, megváltoztatja a világ arcát. /Mandinka szólásmondás/

3 Tartalom Munkánkat meghatározó jogszabályok, dokumentumok... 5 Jogszabályi változások... 6 Helyzetelemzés A tanév fő feladatai Oktatási feladatok Oktatási- nevelési feladatok Kiemelt oktatási nevelési feladataink Bukások számának csökkentése érdekében A napközis csoportok főbb feladatai A tanulószoba működési rendje Munka, rend, fegyelem Tantárgyak, tantárgyrészek minősítése alóli mentesítések Munkaidőben ellátandó feladatok Belső ellenőrzés, értékelés Ünnepélyek, rendezvények Továbbképzések Munka- és tűzvédelmi feladatok Pályázatírási feladatok Aktuális pályázataink A pályázatokhoz kapcsolódó nevelési-oktatási, szervezési feladataink Fontosabb határidők A gyógypedagógiai munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanévre Intézményközi alsós munkaközösség munkaterve a 2013/2014-es tanévre A testnevelés munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Árpád Fejedelem Tagiskola Munkaterve a2013/2014-es tanévre Árpád Fejedelem Tagiskola diákönkormányzatának munkaterve a 2013 / tanévre Árpád Fejedelem Tagiskola gyermek-és ifjúságvédelmi munkaterve 2013/2014-es tanévre Ádám Jenő Tagiskola munkaterve a 2013/2014-es tanévre Ádám Jenő Tagiskola Gyermek- és ifjúságvédelemi munkaterve a 2013/2014-es tanévre Ádám Jenő Tagiskola Diákönkormányzatának munkaterve a 2013/2014-es tanévre Dózsa György Tagiskola munkaterve a es tanévre Dózsa György Tagiskola Gyermek- és ifjúságvédelmi munkaterve a 2013/2014-es tanévre Dózsa György Tagiskola Diákönkormányzatának munkaterve 2013/2014-es tanévre

4 A Kazinczy Ferenc Tagiskola munkaterve a 2013/2014-es tanévre Kazinczy Ferenc Tagiskola Gyermek-és ifjúságvédelmi munkaterve a 2013/2014-es tanévre Kazinczy Ferenc Tagiskola Diákönkormányzatának munkaterve 2013/2014-es tanévre A Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola (székhely) munkaterve a 2013/2014-es tanévre A Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola (székhely) Gyermek- és ifjúságvédelmi munkaterve a 2013/2014-es tanévre Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola (székhely) Diákönkormányzatának munkaterve 2013/2014 es tanévre

5 Munkánkat meghatározó jogszabályok, dokumentumok évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 20/2012. EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 110/2012.(VI.4.) Korm. rendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézmény fenntartó Központról 229/2012.(VIII.28) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény A kormány 326/2013. (VIII.30) Kor. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező A Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja, 2008-ban felülvizsgált, ban elkészített helyi tanterve

6 Jogszabályi változások Iskolánk neve január 1-jétől visszamenőleges hatállyal módosult. Hivatalos nevünk: Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola A KLIK által fenntartott köznevelési intézmények esetében alapító okirat helyett szakmai alapdokumentum a létesítő okirat elnevezése. Módosító javaslatként felterjesztettük az utazó gyógypedagógusi hálózat kiépítésével kapcsolatos szándékunkat, mely pozitív elbírálást kapott. Így iskolánk alapfeladata bővült. A kialakításra 6 utazó gyógypedagógusi álláshely bővítését engedélyezték. 35/A. Az állami iskola 1 8. évfolyamán az erkölcstan óra vagy az e helyett választható, az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások része. A erkölcstan tantárgy tanítására jogosultak : A tanító az általános iskola 1-4. évfolyamán főszabály szerint minden tantárgyat taníthat, így erkölcstant is. Az 5-8. évfolyamon a tantárgynak megfelelő szakos tanár, illetve olyan tanár taníthat, aki erről szóló 60 órás továbbképzést végzett. o Az iskoláknak a tanügyi dokumentumaikban minden érintett tanuló esetében az Erkölcstan/Hit- és erkölcstan megjelölést lehet csak és kizárólag alkalmazni, vagyis a tanügyi dokumentumokból nem derülhet ki sem az, hogy egy adott tanuló erkölcstanoktatásban vagy hit-és erkölcstanoktatásban vett részt, és az sem derülhet ki, hogy melyik felekezet szervezte azt. o A hit- és erkölcstan értékelése a többi tantárggyal megegyező módon történik, az iskola pedagógiai programja szerint. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény (Gyvt.) 67/A. -a

7 o Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról önkéntes nyilatkozata alapján megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor a szociális törvény (1993. évi III. tv.) 33. -a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek. Halmozottan hátrányos helyzetű a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az 1. pont a) c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, b) a nevelésbe vett gyermek, c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

8 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek függetlenül attól, hogy hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű továbbra is jogosult az ingyenes tankönyvre, az óvodában és az iskola 1 8. évfolyamán az ingyenes gyermekétkeztetésre, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó minden egyéb juttatás, kedvezmény igénybevételére. Minden esetben ingyenes a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel. (2011. évi CXC. tv. 16. (3)) A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény legutóbbi módosításai A mindennapos testnevelést az iskolai nevelés- oktatás első, második, ötödik, hatodik évfolyamán meg kell szervezni Nkt. 96..(6) E körben fontos új szabály került megalkotásra így az, hogy amennyiben a testnevelésóra keretében megvalósított úszásoktatás infrastrukturális feltételei a nevelési-oktatási intézményben nem állnak rendelkezésre, akkor heti egy alkalommal legfeljebb két testnevelésórát egy tanítási napon összevonva lehet megszervezni. (27. (11a) bek.) A tanköteles tanulók első évfolyamra történő beíratásának időszakát nem a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK), hanem a KLIK véleményének kikérésével - a kormányhivatal határozza meg a jövőben. (50. (7) bek.) A szeptember 1-jétől induló Híd II. programba történő bekapcsolódás életkori határa, bizonyos kivételes esetekben kitolódik. A módosítás értelmében: Ha a tanköteles tanuló alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett, azt a tanévet követően, amelyben tizenötödik életévét betölti, az általános iskola kezdeményezi felvételét a Híd II. programba. E határidő egy évvel meghosszabbítható abban az esetben, ha a tanuló az általános iskola első évfolyamán a tanulmányait a hetedik életévében kezdte meg, továbbá ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták

9 teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt vagy tanulmányait külföldön folytatta. (14. (3) bek.) Az Nkt. módosítás központi eleme a Nemzeti Pedagógus Kar szeptember 1-jével történő létrehozása. A törvény erejénél fogva szeptember 1-jével automatikusan, kötelezően a Kar tagjává válnak az állami és önkormányzati fenntartású - így a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és egyéb állami költségvetési szervek, minisztériumok, a települési és a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott - köznevelési intézményekben, a nemzetiségi önkormányzatok köznevelési intézményeiben foglalkoztatottak. A tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet 5. (7) bekezdése alapján az egyéb jogszabály által elrendelt munkanap áthelyezést az Nkt. 30. (1) bekezdése értelmében a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. o Ebből következően a vonatkozó NGM rendelet által hivatalos munkanappá nyilvánított szombatok az iskolák számára is hivatalos tanítási napnak minősülnek, ez alól sem az ágazati, sem a foglalkoztatási jogszabályok nem adnak felmentést. Természetesen helyi döntés alapján lehetőség van e napokon tanítás nélküli munkanap tartására, illetve tanítási szünet elrendelésére, de utóbbi esetben csak a törvényben megszabott garanciák megtartása mellett. A 2013/2014 tanévtől, - az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából - a magyar iskolák számára már az oktatásinformatikai rendszerek működtetésért felelős Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. biztosít ingyenesen korszerű iskolai adminisztrációs rendszert. A továbbiakban megszűnik a köznevelési intézmények fenntartói számára a normatíva terhére történő IAR beszerzés lehetősége. Az Educatio NKft. beszerezte a hazai köznevelési intézmények számára Magiszter Iskolaadminisztrációs Rendszer felhasználói jogait.

10 Az hazai köznevelési intézmények számárára így az egyik legmodernebb szoftver technológiákra épülő, internet alapú rendszer válik elérhetővé. A rendszer részét képező e-napló segítségével könnyen és gyorsan lehet regisztrálni a tanórákat, ill. rögzíthetők a tanulók hiányzásai, késései és érdemjegyei is. Helyzetelemzés SZEMÉLYI FELTÉTELEK (KIK alkalmazásában) 2013/2014 Ádám Jenő Árpád Fejedelem Tagiskola Tagiskola Gárdonyi Géza Tagiskola Dózsa György Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Pollack Mihály Általános Iskola Össz. Pedagógus Gyógypedagógus Utazó gyógypedagógus összesen 191 Könyvtáros 0,5 0,5-0,5 0,5 1 3 Iskolatitkár Pedagógiai/gyógypedagógiai asszisztens Gyermekfelügyelő/ ápoló/gondozó 0,5/0,5 Személyügyi ügyintéző Takarító Pszichológus 1 1 Rendszergazda 1 1 Alkalmazotti létszám összesen 220

11 Érkező munkavállalók Feladat-ellátási hely Alkalmazott Munkakör Ádám Szegediné Aleva Andrea Gyenes Anna Mária pedagógus Árpád Hódosné Tatár Ildikó, Söderberg- Pelles Orsolya Tóth Ágnes Kornélia Molnár Zsuzsanna pedagógus Dózsa Fónagyné Pál Zsuzsanna Gyenes Mónika Emri Attiláné pedagógus Kazinczy Gregóczkiné Czövek Ibolya Máténé Szobota Ágnes Bata Andrea pedagógus Pollack Zorgel Viktória Bibliák Éva Gyenes Emese pedagógus Pollack tagozat Herczeg Viktória gyógypedagógus

12 Érkező munkavállalók Feladat-ellátási hely Alkalmazott Munkakör Ádám Fignár Zoltánné pedagógiai asszisztens Árpád Szabó Katalin pedagógiai asszisztens Dózsa Csehi Zsigmondné pedagógiai asszisztens Gárdonyi Matiszné Konopeusz Zsuzsanna iskolatitkár Kazinczy Ölveczki Lászlóné pedagógiai asszisztens Pollack Lükőné Farkas Anita pedagógiai asszisztens Pollack tagozat Molnárné Buzás Erzsébet Goórné Kiss Gabriella Veres Tímea utazó gyógypedagógus utazó gyógypedagógus ápoló - gondozó Távozó munkavállalók Feladat-ellátási hely Alkalmazott Munkakör Ádám Kondor István Molnárné Marczis Erzsébet Dr Gerbár Lászlóné pedagógus Árpád - Dózsa Kócsiné Bialkó Ildikó Bodnár Sándorné pedagógus Gárdonyi - Kazinczy - Pollack Dombi Edit pedagógus Pollack tagozat Toronyi Tamásné gyógypedagógus

13 Távol lévő munkavállalók Feladat-ellátási hely Alkalmazott Munkakör Ádám - - Árpád Nagyné Varga Krisztina Kócsi József Vargáné Gyenes Judit Schmied Ottó Kummer Andrea pedagógus Dózsa Szimándli Ildikó pedagógus Gárdonyi Dapsy Krisztina pedagógus Kazinczy Pollack Pál Andrásné Bombicz Jánosné Katona Katalin Lekner Szilvia Sándor Takács Judit Rácz Éva Csobádi Gyöngyi pedagógus pedagógus Pollack tagozat Bálint Boglárka ápoló - gondozó

14 Áttanítás Ádámba Árpádba Dózsába Gárdonyiba Kazinczyba Pollackba Ádám -ból Hajde Éva Molnár Anna 6 ó 5 ó Stubner Attila 3 ó Dudás László 3 ó Árpád -ból Somosiné Csík Zs. Söderberg- P. O 6 ó 9 ó Feketé né S. I. 4 ó Gregus Ferenc Söderberg- P. O 4 ó 1 0 ó Dózsá -ból Kántor Gy-né Ponyi Zoltánné 3 ó 1 ó Gárdo - nyiból Kriston Tamás 1 ó Kriston Tamás 1 ó Kazinczyból Csutak Gyöngyi 1 3 ó Dobos Norbert 2 ó Oláhné Sz. Éva Dobos Norbert 9 ó 5 ó Pollackból Varga Mónika 2 ó Konyha Piroska Hajde Vilmos 6 ó 6 ó Kapu Zsuzsa Lukácsné Varga Csilla 4, 5 ó 4 ó

15 GYÓGYTESTNEVELÉS Ádám Jenő Tagiskola Árpád Fejedelem Tagiskola Dózsa György Tagiskola Gárdonyi Géza Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Pollack Mihály Általános Iskola 7 óra 3 óra 6 óra 2 óra 7 óra 8 óra Baglyos Tibor Cselei Béláné Oláh Zsoltné Cselei Béláné Cselei Béláné Máté Zsolt TÁRGYI FELTÉTELEK Ádám Jenő Tagiskola Árpád Fejedelem Tagiskola Dózsa György Tagiskola Gárdonyi Géza Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Pollack Mihály Általános Iskola Osztályok száma Tanterem Csoportszoba Nyelvi labor Számítástechnika terem Könyvtár Tornaterem Tornaszoba

16 Feladat-ellátási helyek Ádám Jenő Tagiskola ELVÉGZETT FELADATOK A NYÁRON 4 tanterem festése, 3 tanterem lábazat javítása, tapétázása, szélfogó festése, tornatermi öltözők, folyosó festése, konyha festése, szekrények belső csempézése, lépcső javítása, csempézése, néhány radiátor festés, aula oszlopainak burkolása, Alapítványi támogatásból a földszinti folyosói öltözőszekrények ajtajának cseréje. Árpád Fejedelem Tagiskola Öltözők tisztasági meszelése, WC k tisztasági meszelése, wc-ajtók festése, wc csempe pótlása, kerítés festése, kerti bútorok festése, folyosón lévő oszlopok falának javítása, festése, folyosókon lévő szekrényajtóinak zsanérjának javítása, bordásfalak rögzítése, testnevelés szertár szekrényajtók javítása, ajtók, zárak, kilincsek átvizsgálása, javítása, lámpaburák átvizsgálása, javítása, távolugró gödör kiásása Dózsa György Tagiskola Három tanterem és a porta teljes festése Részleges festés : folyosókon, zsibongóban, tornateremben, ebédlőben és a tantermekben. Tornatermi öltözők, mosdók, WC-ék tisztasági festése, cipős szekrények A konyha főzőterének festése Radiátorok festése: ebédlő, technika folyosó, 8 tanterem, 2 fiú WC Az iskola előtti korlát festése Tornatermi eszközök karbantartása, festése ( padok, kézilabda kapu, stb. ) Üvegszálas belső lábazat készítése 2 tanteremben Az iskola aulájában lévő korlát teljes festése Gárdonyi Géza Tagiskola Tornaterem tisztasági festése, Wc-k festése, Hiányzó fogasok cseréje Villamossági munkálatok Radiátor csere Pollack Mihály Iskola Folyosók festése, Tantermek ajtó melletti falának festése Beépített szekrények javítása Oszlopok burkolása, Piszoárok, wc-k javítása Konyha festése, Kinti padok festése Játszótéri eszközök festése Külső, belső korlátok festése Bejárati ajtók javítása Nagykapu festése

17 Kazinczy Ferenc Tagiskola 2 tanterem tisztasági festése, Szakmai műhely tisztasági festése, Wc-k tisztasági festése, Öltözők tisztasági festése, Bepített szekrények festése Testnevelés szertár festése, járólapozása, 1 tanteremben a tábla festése, OSB lap felszerelése, Folyosók festése, Alapítványi támogatásból a sportszertár bútorzatának megújítása. OSZTÁLYOK ÉS EGYÉB CSOPORTOK SZÁMA 2013/2014 Osztályok száma Napközis csoportok száma Iskolaotthonos osztály Tanuló szoba Ádám Árpád Dózsa Gárdonyi Kazinczy Pollack Pollack tagozat összesen

18 TANULÓI LÉTSZÁMADATOK Ádám Jenő Tagiskola Árpád Fejedelem Tagiskola Dózsa György Tagiskola Gárdo -nyi Géza Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Pollack Mihály Általános Iskola Évfolyam a b c a b a b c a a b c a b tago -zat Fejlesz -tő 2 Ö Egy osztályra jutó tanulók átlaglétszáma 25 fő (tagozat nélkül)

19 1. évfolyamon 25 fő, 7. évfolyamon 26 fő, 8. évfolyamon 23 fő ÉRKEZETT-TÁVOZOTT TANULÓK SZÁMA Ádám Jenő Tagiskola Dózsa György Tagiskola Gárdonyi Géza Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Pollack Mihály Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagiskola Összesen Érkezett összesen - ebből más intézményből, településről Távozott összesen - ebből más iskolába, településre JAVÍTÓ-, OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK EREDMÉNYEI Ádám Jenő Tagiskola Árpád Fejedelem Tagiskola Dózsa György Tagiskola Gárdonyi Géza Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Pollack Mihály Általános Iskola Összesen javítóvizsga ebből évet ismétel osztályozó vizsga (11 nem jelent meg) 0 22 ebből évet ismétel

20 A tanév fő feladatai A nagy számú áttanítás következtében az órarend összehangolása. A megváltozott csengetési rend alkalmazása. Az intézményi étkezés körültekintő megszervezése (főétkezésre fordítható hosszabb szünet), kapcsolattartás a Barcika Príma Kft. -vel. Az iskolabusszal járók iskolába érkezésének és hazautazásának problémamentessé tétele. A 2013/2014-es tanévben az 1.,5. évfolyamokon a NAT 2012 alapján felülvizsgált helyi tanterv szerint tanmeneteink aktualizálása évfolyam mellett 2., 6. évfolyamokon a mindennapos testnevelés megszervezésehelyi tanterv felülvizsgálata április 2. és május 27. között országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata. Az egész napos iskolai oktatás zökkenőmentes megszervezése. A tanulószoba látogatottá tétele, színes szakköri foglalkozások kínálata. A Gárdonyi Géza Tagiskola tanulóinak tanulmányi eredményének javulása érdekében intézkedési terv készítése és annak végrehajtása. Erkölcstan/ hit- és erkölcstan oktatásának bevezetése január 2. és április 1. között szakmai ellenőrzés keretében vizsgálják meg a magántanulóvá nyilvánítással kapcsolatos eljárást a tanügyi nyilvántartásokra és egyéb dokumentumokra alapozva az általános és a középiskolákban. Az ellenőrzést az Oktatási Hivatal folytatja majd le.

21 Oktatási feladatok A tanulók képesség, készség fejlesztésének biztosítása felzárkóztatása, tehetséggondozás, személyiségfejlesztés segítségével: olvasás, szövegértés fejlesztése, kulcskompetenciák fejlesztése íráskép, külalak javítása (betű, szám) a megismert új tanítási módszerek tudatos alkalmazása az önálló ismeretszerzés segítése érdekében, matematika, az elemi rendszerező és kombinatív képességet fejlesztő feladatok gyakorlása, a tanulók állóképességének további erősítése, az alsó tagozat fizikai fittség eredményeinek teljesítménynövelése, idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése, a nem szakrendszerű oktatás megszervezése Ádám Jenő, Dózsa György, Gárdonyi Géza Tagiskolákban 6. évfolyamon IKT eszközök használata a tanítási órákon. Oktatási- nevelési feladatok Tanulóink eredményes felkészülésének helyes tanulási szokások ismertetésével történő segítése. Felső tagozaton megkülönböztetett figyelemmel kísérjük az 5. osztály beilleszkedését. Kiemelt figyelmet fordítunk a napközis foglalkozások hatékony megszervezésére, a lehetőségekhez mérten támogatjuk a csoportközi foglalkozásokat. Az előző évek kompetenciamérés eredményeinek értékelését követően tudatosan, felelősségteljesen készülünk a 2014-es kompetenciamérésre. Arra törekszünk, hogy tanulóink minél jobb eredményeket érjenek el. Célunk- az előző évi mérés eredményeinek értékelésből kiindulva az 1. szinten vagy az alatt teljesítők

22 számának csökkentése, továbbá a kiemelkedő teljesítményre képes diákok fejlesztése. A sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozó tagozaton az egyre összetettebb sérülésekkel bíró tanulók fejlesztése érdekében magas színvonalú szakmai munka megtartása. Gyógypedagógusaink legfontosabb feladata a tanulók képességeinek különbözősége miatti széles körű differenciált tanulásszervezés, a gyógypedagógiai megsegítés. Tevékenységüket a rehabilitációs jelleg határozza meg. A gyógypedagógusok szakmai tudásának felhasználásával az integrált SNI tanulók fejlesztése. Nevelés terén arra törekszünk, hogy tanulóink képesek legyenek közösségi kapcsolatok kialakítására, betartsák a legalapvetőbb illemszabályokat, legyenek érzékenyek környezetük állapotára. Pedagógiai program fejezete alapján A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elveinek figyelembevétele : Az osztálykerettől eltérő foglalkoztatási forma esetén csoportalakítás szabálya, hogy az Nkt. 4. számú mellékletében meghatározott maximum osztálylétszám legalább 50%-át érje el a csoport tagjainak létszáma. (1-8. évfolyam 27/ fő). Fontos feladatunk a tehetségnevelés, tehetséggondozás, tanulóink felkészítése a tanulmányi, kulturális és sportversenyekre. A tehetséggondozó foglalkozások célja: a tehetséges gyermek erős oldalának fejlesztése egy adott tehetséges gyermek (tehetséggel összefüggő) gyenge oldalainak kiegyenlítése; olyan területek támogatása, amelyek kiegészítik a direkt tehetségfejlesztést A tanulók érdeklődési körének megfelelően szakköröket szervezünk, mely az intézmény valamennyi tanulója által látogatható.

23 A szakkörök típusai: Hagyományos értelemben vett szakkörök az érdeklődés nélküli, közömbös tanulók érdeklődővé alakítása céljából szerveződnek Orientációs szakkörök célja: az érdeklődést és tehetséget mutató tanulók sajátos képességeinek feltárása Önképzőkörök a tehetséges tanulókat fejlesztik A szakköri tevékenységek jellemzői Lehetőséget adnak a korszerű tanulás-szervezés elveinek és módszereinek alkotó szellemű alkalmazására Tág teret nyújtanak a tantárgyi integráció, a problémamegoldás, a kreatív viszonyulás, az önálló tanulást kívánó tanítási módszerek és stratégiák megvalósításához Figyelemmel kísérjük az újként belépő tanulók beilleszkedését, segítjük munkájukat. A Kazinczy Ferenc Tagiskola folytatja matematikából, a magyar nyelv és irodalomból a differenciált képességfejlesztést, eredményesen működnek a sportiskolai osztályok. A Pollackban évfolyamon az emelt óraszámú művészeti képzés megszervezése. Az Árpádban az emelt szintű számítástechnika oktatás a 5. évfolyamon. A Gárdonyi Géza Tagiskolában az angol nyelv emelt szintű oktatásának indítása évfolyamon. Az Ádám Jenő Tagiskolában az ének- zene tagozat tanulói bázisának megőrzése, emelt szintű matematika 5-8. évfolyamon. A Dózsa György Tagiskolában az emelt szintű matematika oktatás folytatása felső tagozaton. A Pollackban, az Ádámban az emelt óraszámú idegennyelv, az Árpádban, Dózsában, Kazinczyban az emelt szintű idegennyelv oktatás színvonalának megőrzése. A lassúbb ütemben haladó tanulási nehézséggel küzdő, hátrányos helyzetű tanulóinkat készség és képességfejlesztő feladatokkal segítjük a tanórán és a fejlesztő foglalkozásokon. A felzárkóztatás foglalkozások célja: a megismerő, munkavégző, és alkalmazási képességek kialakítása,

24 a felkészültségbeli hiányok pótlása, a kudarcélmények csökkentése, a gondolkodási képességek fejlesztése, a tantárgyi tartalmak elmélyítése. A beilleszkedési, tanulási, magatartási problémákkal küzdő tanulók képességeinek fejlesztése. Felmérjük azokat az első osztályos tanulóinkat, akiknél tanítójuk észrevétele alapján az alapkészségek fejlesztésére nagyobb hangsúlyt kell fektetni, és ha szükséges Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazása. A 8. osztályosok pályaválasztását segítő tevékenységünket intézményi szinten összehangoltan szervezzük, Tagintézményenként az október 15-ig elkészülő beiskolázási terv alapján szervezzük meg leendő első osztályosaink számára az iskola bemutatását szolgáló programjainkat Kiemelt oktatási nevelési feladataink a szülők körültekintő, időben történő tájékoztatása, az iskolai és osztálytermi rend és fegyelem megerősítése, a mulasztások csökkentése, 1.5. évfolyamon kiemelten, egyéb évfolyamokon szükség esetén családlátogatások szervezése, a szakmai munka menedzselése (bemutató órák, intézményen belül, más intézmények részére, előadások, önképzés, módszertani ötletbörze, belső továbbképzések, szemléltetés lehetőségei ) iskolai közösségi rendezvények és azok szervezési munkáiban való részvétel, felelősök megjelölése, a PP-ben foglaltakat figyelembe vevő, átgondolt házi feladat adás, témazáró dolgozatok értékelésének egységes alapokra helyezése, a jegyek, értékelések szülő felé való továbbítása, alsó-felső tagozat együttműködésen alapuló együttélése- munkavégzése,

25 korrepetálások, tehetséggondozás tervezése, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés biztosítása arányos elosztásban minden évfolyamon, A tankönyvek használatára, a tanulásra való megtanításra a szaktanároknak nagy gondot kell fordítani. Különösen 5-7. osztályokban a belépő új tantárgyaknál. Alsó tagozaton a mindennapos tollbamondás előtérbe helyezése. A munkák minden esetben javítva és javíttatva legyenek! Beszédművelés, beszédfejlesztés a tantárgynak megfelelően, szakkifejezések beépítése a tanulók szókincsébe. A szóbeliség további erősítése osztályokban jobban tudatosítani a középiskolai követelményeket! Hatékonyabbá kell tenni pályaorientációt! Különös tekintettel a HHH tanulók érettségit adó középiskolákba való irányításával. A szülők széleskörű és folyamatos tájékoztatása a pályaválasztásról 7-8. osztályokban. (Pályaválasztási szakember, iskolapszichológusok bevonása.) SNI, 3H, más szakvéleményben javasolt tanulók foglalkoztatásának biztosítása a szakvélemények alapján, belső szakmai munka fejlesztése (Munkaközösségek, team-ek, önfejlesztés), belső kommunikáció fejlesztése, integrált oktatás (SNI, HHH), a HHH tanulók szakköri részvételének növelése, korrepetálásokon való részvétel nyomon követése, az Útravaló ösztöndíjprogramba való bekapcsolódás/ további részvétel, pedagógus értékelési rendszer megvalósítása, a tanévben folyó versenyek időben történő előre tervezése, jelentkezések, nevezések pontossága, iskolai programok, versenyek szervezett, jó színvonalú lebonyolítása és részvétel a városi és más versenyeken, rendezvényeken, Bukások számának csökkentése érdekében Hatékony tanítási órák, a megtanítás érdekében a tevékenykedtetés maximális kihasználása.

26 A tanulók képességeit figyelembe kell venni a követelmények meghatározásakor. Alapkészségek, -képességek kialakítása, fejlesztése. Tapasztalati úton történő ismeretszerzés. Képességfejlesztő foglalkozások (kislétszámmal, elsősorban a halmozottan hátrányos tanulóknak). A fogalom kialakításához a meglévő szemléltető eszközök felhasználása. Differenciált képességfejlesztés. Projektoktatás, kooperatív tanulás, differenciált óraszervezés, IKT eszközök alkalmazása. A szóbeli számonkérés előtérbe helyezése az írásbeliséggel szemben. A hiányzások alatt kimaradt anyagrészek pótlása. Az újonnan érkező tanulók diagnosztizálása, megfelelő felzárkóztatása, segítése. A napközis csoportok főbb feladatai Legfontosabb feladat a tanulók következő napi órákra való felkészülésének biztosítása. Az önálló tanulás módszereinek megtanítása, szükség szerinti segítségnyújtás a tanulásban. Tanulmányi idő védettsége. Különösen figyeljünk a napközis foglalkozások időtartamára: 16 óra előtt tanuló csak indokolt esetben mehet el! Az elmélyült tanulás biztosítása, mennyiségi, minőségi ellenőrzés (1-2. osztályokban). Olvasás gyakoroltatása. Memoriterek kikérdezése; lehetőség szerint a rászorulókkal egyéni foglalkozás biztosítása.

27 Az önálló tanulás idejének helyes beosztása. Együttműködés a csoport tanulóit tanító nevelőkkel, hospitálás tanórákon. A szabadidő helyes megszervezése, fejlesztő hatású tevékenységek kialakítása. Az összefüggő, a napi három órát meghaladó napközis, tanulószobai foglalkozások között, minden olyan délutáni tanítási időszakban, amelyben nincs testnevelési óra, biztosítani kell a tanuló életkorához és fejlettségéhez igazodó játékos, egészségfejlesztő testmozgást! A játékos testmozgást, ha az időjárási viszonyok megengedik, szabadban kell megszervezni! A játékos testmozgás ideje legalább napi negyvenöt perc! Kulturált viselkedés, étkezés, ebéd utáni szabad levegőn tartózkodás, mozgásos tevékenységek biztosítása. Személyi higiénia szabályainak betartatása. Környezet tisztántartása, otthonossá tétele. Felelősrendszer kialakításával közösségfejlesztés. A gyerekek érdeklődését felkeltő programok szervezése. Hagyományok ápolása. Játéktanítás. Nevelői beszélgetések hetente 1 alkalommal. Vetélkedők szervezése, heti terv készítés, rendszeres értékelés. Kapcsolatrendszerek erősítése. Könyvtárlátogatások, mesedélutánok, technikai tevékenységek alkalmazása a lehetőségek szerint. Munkaközösségi foglalkozásokon aktív részvétel, ismeretek bővítése, önképzés. Pontos adminisztráció.

28 A tanulószoba működési rendje Elsődleges cél: Mindenki a képességeinek megfelelő optimumot teljesítse, önmagához képest fejlődjön egyenletesen. Másodlagos cél: A szabadidő produktív, kreatív kihasználására irányuló javaslatok, tevékenységkínálat. Harmadlagos cél: A hátrányokkal küzdő, perifériás, újonnan érkezett diákok integrációjának segítése. Kiemelt feladatok: Tanulási időben: - tanulási idő rendje, fegyelme - ellenőrzés, értékelés - differenciálás, felzárkóztatás A tanulás kezdéséhez javasolt időpont óra. A délutáni tanulásra fordítható idő 5-8. évfolyamon: 90 perc A nevelő mindennap végezzen minőségi és mennyiségi ellenőrzést. Ezt jól láthatóan dokumentálja. A tanulószoba napirendje: Ebéd, pihenő, levegőzés Kötelező tanulás Szabadfoglalkozás (uzsonnázás) A tanuló a tanulási ideje alatt elkészíti az írásbeli feladatait és igyekszik megtanulni a feladott szóbeli leckéjét is.

A 2014/2015-ös tanév. munkaterve

A 2014/2015-ös tanév. munkaterve A 2014/2015ös tanév munkaterve Készítette: FürjesGáborné Csépányi Ágnes igazgató Tanulás az, ha rájövünk arra, amit már tudunk. Cselekvés az, ha megmutatjuk, hogy tudjuk. Tanítás az, ha másokat emlékeztetünk

Részletesebben

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Munkaterve 2013-2014-es tanév A nevelőtestület javaslatai alapján összeállította: Bő, 2013. 09. 12. Hajós Attila igazgató - 1 - Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...4 1.1 A munkatervhez

Részletesebben

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 3 1. HELYZETELEMZÉS ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATOK... 4 1.1. Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 1.3. Tanulócsoportok, létszámok... 6 2. A TANÉV MUNKARENDJE...

Részletesebben

Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 201244. PÁLHÁZA Vásártér utca 13. sz.

Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 201244. PÁLHÁZA Vásártér utca 13. sz. Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 201244 PÁLHÁZA Vásártér utca 13. sz. MUNKATERV a 2014/2015-ös tanévre Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 052004

Részletesebben

M U N K A T E R V 2014-2015

M U N K A T E R V 2014-2015 M U N K A T E R V 2014-2015 Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 031528 Tartalom Bevezető... 5 Jogszabályi hivatkozások... 5 I. A 2014/2015. tanév

Részletesebben

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015.

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. Tartalom 1. Helyzetelemzés... 4 A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok... 4 Tartalmi szabályozók... 4 Kerettantervek:...

Részletesebben

REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015 Tartalom 1.1 Nyári események... 2 1.2 A nevelés-oktatás tárgyi

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

Beszámoló a Pollack Mihály Általános Iskola működéséről

Beszámoló a Pollack Mihály Általános Iskola működéséről Beszámoló a Pollack Mihály Általános Iskola működéséről Készítette: Fürjes- Gáborné Csépányi Ágnes igazgató Készült: 2011.10.28. Tartalom I. Bevezető 6 II. A személyi feltételek alakulása 8 III. Az osztályok,

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Székhely: 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: +36 1 332 5771 Fax: +36 1 332 1362 Telephely:

Részletesebben

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2013/2014. tanév

M U N K A T E R V E 2013/2014. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V E 2013/2014. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok, dokumentumok: 1. Törvényi változásokból

Részletesebben

Pedagógiai program. Vajk-sziget Általános Iskola. 1183 Budapest Vajk u. 16-20. 1

Pedagógiai program. Vajk-sziget Általános Iskola. 1183 Budapest Vajk u. 16-20. 1 2013 Pedagógiai program Vajk-sziget Általános Iskola 1183 Budapest Vajk u. 16-20. 1 Tartalom Bevezetés...3 1. NEVELÉSI PROGRAM...6 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium munkaterve a 2013/2014-es tanévre

Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium munkaterve a 2013/2014-es tanévre Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium munkaterve a 2013/2014-es tanévre A munkatervet készítette: Vargáné Szabadka Tünde igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013.

Részletesebben

MUNKATERV 2012/2013.TANÉV

MUNKATERV 2012/2013.TANÉV Bolyai János Általános Iskola 2030 Érd, Erzsébet u. 24-32. Tel./fax: 06-23-365-023 E-mail: bolyaijanosisk@erd.hu MUNKATERV 2012/2013.TANÉV Jóváhagyta a nevelőtestület 2012. augusztus 30-án a tanévnyitó

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. tanév

MUNKATERV 2014/2015. tanév Iktatószám: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM 035322 MUNKATERV 2014/2015. tanév A munkatervet készítette: intézményvezető Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

2014/2015. ÉVI MUNKATERVE

2014/2015. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2014/2015. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2014/2015. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 Tartalom Bevezető 1. Általános rendelkezések 3. 2. Intézményi jellemzők - az iskola

Részletesebben

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Munkaterve 2014-15. tanév Készítette: Korfanti Andrea Intézményvezető Felhasznált dokumentumok A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013.

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013. Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv 2012 13. tanév Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013. Készítette: Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv 2012

Részletesebben

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült : 2012.08.23. 2 MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN! Isten minden kis tücskének Akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint

Részletesebben