RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT 2011."

Átírás

1 RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT 2011.

2 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat Bevezetés Répcelak Város Önkormányzata 2005 során elkészíttette a város környezetvédelmi felmérését, valamint a felmérés tapasztalatai alapján meghatározta környezetvédelmi programját. Jelen felülvizsgálat a 2005-ös program teljesülését vizsgálja és rögzíti a megtett intézkedéseket, esetleges hiányosságokat. Mindezeken túl javaslatot ad a jelenleg felmerül problémák javítására, a Város környezeti állapotának, környezetvédelmi teljesítményének fejlesztése érdekében. A program felülvizsgálat áttekinthetségének érdekében a korábbi programpontokat változtatás nélkül fejezetenként megjelenítettük, majd külön táblázatban szerepeltettük az abban foglaltak megvalósulását, valamint az általunk javasolt továbbiakban szükséges intézkedéseket, azok tervezett határidejét, illetve felelsét. A felülvizsgálatban szerepeltetett további szükséges intézkedések, azok határidejének és felelsének meghatározása csak javaslatnak tekinthet. A továbbiakban szükséges intézkedések jóváhagyása, esetleges kiegészítése, illetve a vonatkozó ek hozzárendelése Répcelak Város Önkormányzata Képviseltestületének feladata, mely jóváhagyást követen válik a felülvizsgálat véglegessé.

3 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat Közmvesítés, energiaellátás Feladat / megvalósítandó cél Prioritás Idtartam / határid keret, forrás Földgázellátás: A fejlesztésekbl adódó többlet földgázigények biztosítására a már meglév hálózat felülvizsgálata szükséges, mivel a tervezett gázfelhasználás közel kétszerese a jelenleginek. Villamos energia ellátás A város anyagi lehetségének függvényében célszer lenne a város egész területén folytatni a közvilágítás korszersítést, és áttérni az energiatakarékosabb lámpatestekre. Alternatív energiák Javasolt tájékoztató jelleg fórumokat tartani az alternatív energiaforrások felhasználási lehetségeirl. 3 5 Forr.: ÉGÁZ Rt. ÉGÁZ Forr.: Önk. + tám Képviseltest. Képviseltest. Alpolgármester

4 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat folyamatosan A felülvizsgálat, szükséges intézkedések megtörténtek. Az Arany János utcai és József Attila utcai lámpatestek lecserélésre kerültek korszer, energiatakarékos lámpatestekre. A F tér projekt kapcsán a kapcsolódó közvilágítás teljes mértékben lecserélésre került, az új lámpatesteknél minden esetben korszer, energiatakarékos megoldásokat alkalmaztak. Lakossági tájékoztatás történt a tervezett szélerm parkkal kapcsolatban A további korszersítések, új telepítések alkalmával figyelmet kell fordítani a korszer, energiatakarékos megoldások tervezésére és alkalmazására. A szélerm park projekt megvalósítása eltt lakossági fórum összehívása / egyéb tájékoztatás (újság, TV, internet) indokolt, melyen tájékoztatják a lakosságot a szélerm park környezeti hatásairól. Minden évben történik beszámoló a projekt helyzetérl a várható megvalósításról a képviseltestület részére. folyamatosan Mszaki csoport kivitelezést megelzen Polgármester, Képvisel testület

5 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat Vízgazdálkodás Feladat / megvalósítandó cél Prioritás Idtartam / határid keret, forrás A vízmkutak védövezetén belül talaj- és vízszennyezés potenciális veszélyét jelent anyagok (állati trágya, kommunális hulladék, növényvéd szer) nem tárolhatók. Javasolt ezt a területet zöldterületté nyilvánítani, illetve tartós növényzettel beültetni. Az ivóvíz magas vas- és mangántartalmát jogszabályi elírásoknak megfelelen csökkenteni kell. A település komplex környezetvédelme szükségessé teszi, hogy a szennyvízhálózatra még rá nem kötött lakások szennyvízelvezetési körülménye is tisztázódjon, véglegesen lezáródjon. A község területén szennyvizek elszikkasztása tilos, a meglév szennyvízgyjtk zártságát felül kell vizsgálni. A csapadékvíz-elvezet hálózat állapotának felmérését el kell végezni és a hálózat felújítására, elkészítésére ütemtervet kell készíteni. A szennyvízhálózatra vezetett illegális csapadékvíz bekötéseket az üzemeltetvel közösen kell felderíteni, majd megszüntetését elrendelni. A gondozatlanságból feltöltdött, vagy szándékosan feltöltött csapadékvíz elvezet árkokat ki kell tisztítani. Gondoskodni kell a patakok, folyók partjainak a tisztán tartásáról. Ez feladatként a felelsök megkeresését, illetve a szükséges karbantartási mveletek elvégeztetését jelenti. A Répcében lév bakterológiai szennyezés okát, valamint azt, hogy állandó, vagy idszakos jelenségrl van-e szó, ki kell deríteni Képviseltest. 3 5 Forr.: VASIVÍZ Rt. VASIVÍZ Rt VASIVÍZ Rt VASIVÍZ Rt Mszaki csop VASIVÍZ Rt Forr.: Kapuvári Vízi Társulat Képviseltest. + Lakosság Kapuvári Vízi Társulat 1 2 Forr.: VIZIG VIZIG

6 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat Feladat / megvalósítandó cél Prioritás Idtartam / határid keret, forrás 2.10 Meg kell alkotni, települési szinten a potenciális szennyezforrások listáját a késbbi államigazgatási eljárásokban a vízbázisok vízkészletének védelmére alkalmazandó környezetvédelmi és vízvédelmi elírások érvényesítéséhez Jegyz

7 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat folyamatosan 2.2 folyamatosan A vízmkutak védövezete növényzettel beültetett elkerített zöldterület. Talaj- és vízszennyezés potenciális veszélyét jelent anyagok (állati trágya, kommunális hulladék, növényvéd szer) nem kerülnek tárolásra a területen. Az 1-es kútból kitermelt víz vastalanítóra kerül, melynek következtében az ivóvíz vastartalma megfelel a jogszabályi elírásoknak (0-0,8 mg/l). A mangán tartalom továbbra is magasabb az elírtaknál. Felmérés készült a szennyvízhálózatra még rá nem kötött lakásokról, illetve fejlesztések történtek. Jelenleg a szennyvíz hálózatra rákötött lakások aránya 96 %. A jelenlegi gyakorlat fenntartása szükséges. A mangán tartalom jogszabályi elírásoknak megfelel szintre történ csökkentése érdekében mangántalanító létesítése szükséges. Talajterhelési díj fizettetésével ösztönözni kell az ingatlanok tulajdonosait a szennyvízhálózatra történ rákötésre. folyamatosan Vasivíz Zrt. Forrás megteremtése esetén Vasivíz Zrt. folyamatosan Jegyz

8 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat Felmérés készült a szennyvízhálózatra még rá nem kötött lakásokról, illetve fejlesztések történtek. Jelenleg a szennyvíz hálózatra rákötött lakások aránya 96 %. A szennyvíz hálózatra rá nem kötött lakások talajterhelési díjat fizetnek. A csapadékvíz elvezet hálózat további bvítése megtörtént a következ utcákban: Aradi utca, Hunyadi utca. Megkezddött a Csánigi utca korszersítése. Továbbá bvítési tervek készültek a következ területekre: Bartók B. u. D-i része, Hunyadi utca vége, Linde lakótelep, övcsatorna. A csapadékvíz hálózattal kapcsolatban a Mszaki Csoport rendszeresen jelentést küld az illetékes Vízügyi Igazgatóság felé. A jelenlegi gyakorlat megtartása szükséges. A jelenleg folyamatban lév bvítések befejezése, valamint a meglév csapadékvíz hálózat felülvizsgálata, korszersítése szükséges. folyamatosan Jegyz folyamatosan Mszaki csoport

9 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat folyamatosan , évente Vizsgálatok történtek az illegális csapadékvíz bevezetések felderítésére. A helyi média (Répcelaki Hírmondó) segítségével felhívták a lakosság figyelmét ezen bevezetések illegális voltára, illetve következményeire. A Vasivíz Zrt. a számlával együtt tájékoztatót küldött a lakosság számára. A feltöltdött árkok karbantartása (markoltatása) megtörtént a következ helyeken: Bartók utca, Kossuth utca, Aradi utca, Hunyadi utca. Évente több alkalommal felszólítást küldenek a felelsöknek Nem történt intézkedés. A lakosság figyelmét fel kell hívni az illegális csapadékvíz bekötések környezetvédelmi veszélyeire, illetve rendszeres tájékoztatás szükséges a fejlesztésekrl. Folyamatos ellenrzés és karbantartás szükséges. A lakosság figyelmét fel kell hívni a csapadékvíz hálózat megfelelségének szükségességére (pl. internet, helyi kiadványok). A megtörtént tisztítások ellenrzése, indokolt esetben további felhívás küldése szükséges. A szennyezés, vagy annak következményeinek észlelése esetén tájékoztatni kell az illetékes hatóságot. évente folyamatosan Vasivíz Zrt., Képviseltestület Képviseltestület, Lakosság évente Mszaki csoport Polgármester

10 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat A településen mköd nagyobb gazdasági társaságok rendszeresen beszámolnak környezetvédelmi teljesítményükrl, 2010 során beszámoltak a potenciális vészhelyzeti lehetségekrl, illetve arra való felkészültségükrl. Az Önkormányzat és a cégek megállapodásának megfelelen egy esetleges vészhelyzet során végrehajtandó teendket ismertetik a lakossággal, valamint havária esetén tájékozatják az Önkormányzatot. Fentiek értelmében a potenciális szennyezforrások listájának összeállítása szükségtelen az Önkormányzat számára. A településen mköd, potenciális szennyez anyag kibocsátó cégektl rendszeresen beszámoló a kibocsátott szennyez anyagokról, illetve azok jogszabályi megfelelésérl, valamint az esetleges haváriaeseményekrl. évente / 2 évente Polgármester, Képvisel testület

11 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat Új programpontok: Probléma felvetése A szennyvíz hálózat nem megfelelsége miatt több esetben nagy mennyiség talajvíz kerül a kommunális szennyvíztisztítóra Az Önkormányzat tulajdonában és a Vasivíz Zrt. üzemeltetése alatt lév szennyvíztisztítóról kibocsátott tisztított szennyvíz minsége nem minden esetben elégíti ki a jogszabályban elírt kibocsátási határértékeket. Megtörtént intézkedés A szennyvíz hálózat felmérése (kamerázása) folyamatban van. Ütemterv készült a betörések kiküszöbölése érdekében a csatornahálózat felújítására. A kommunális szennyvíztisztító intenzifikálására ütemterv készült. Az els ütem megvalósítása során megtörtént, mely magába foglalta a levegztet rendszer komplex felújítását, automatizálását, a kompresszorok cseréjét, valamint egy új utóülepít beépítését. További szükséges intézkedések Az ütemtervnek megfelelen a teljes rendszer felmérése, valamint a fejlesztések megvalósítása (szennyvíz hálózat javítása) szükséges. Az Önkormányzat tulajdonában és a Vasivíz Zrt. üzemeltetése alatt lév szennyvíztisztító intenzifikálása megoldandó a jogszabályban elírt kibocsátási paraméterek betarthatósága érdekében. Az ütemtervnek megfelelen a 2. és 3. ütem szerinti beruházások megvalósítása (záportározó létesítése, iszapsrít létesítése, vegyszeradagolás kiépítése) szükséges. Határid Ütemterv szerint Ütemterv szerint Képviseltestület, Vasivíz Zrt. Képviseltestület, Vasivíz Zrt.

12 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat Levegtisztaság-védelem Feladat / megvalósítandó cél Lakossági fórum szervezése ajánlott, amelyen az ipari üzemek, mezgazdasági telepek konkrét kibocsátásait, mérési eredményeit ismertetnék az üzemek képviseli, és egyben választ is adhatnak a lakosok elzetesen írásban, illetve a helyszínen feltett kérdéseire, panaszaira. Az állattartásból ered légszennyezésre megoldást jelenthet a meglév állattartási rendelet betartatása, esetleges szankcionálás a szabálytalankodókkal szemben. Fontos az állattartók megfelel tájékoztatása a betartandó szabályozásról, továbbá a segítségnyújtás a felmerül problémáik megoldásában, hiszen a környezetvédelem mindannyiunk közös érdeke. Idén s&file=index&catid=&topic=1sszel a Répcelakért Egyesület és a Móra Ferenc Általános és Mvészeti Iskola Öko Csoportja közösen léptek fel a Répcelak közterületein található parlagf ellen. Az ilyen jelleg akciók esetében szükséges az Önkormányzat segítsége a jobb eredmény érdekében. A évben parlagfvel nagymértékben fertzött közterületek az Aradi utca vége, a Kris utcai játszótér, a "Glóbusz" környéke, a Kossuth utcai játszótér. Az említett területeken a jövben különösen érdemes odafigyelni a gyomirtásra. Prioritás Idtartam / határid keret, forrás Polgármester Jegyz Képviseltest. 1 1 Közterületfelügyel

13 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat Feladat / megvalósítandó cél Prioritás Idtartam / határid keret, forrás Célszer lenne a községben hirdettáblás, vagy más könnyen aktualizálható tájékoztatási módszerrel, legalább a tavaszi és nyári hónapokban az idszer polleninformációt a lakosság részére elérhetvé tenni. A közúti közlekedésbl adódó légszennyezettség a várost (attól délre) elkerül útszakasz megépítésével várhatóan csökkenni fog. Az Önkormányzat számára fontos cél, hogy továbbra is minden, számukra lehetséges, eszközzel elmozdítsák az elkerül út mielbbi megépítését Képviseltest Polgármester

14 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat évente (utolsó: december) 3.2 folyamatosan 3.3 folyamatosan 3.4 rendszeresen Az Önkormányzat rendszeresen meghallgatja a településen mköd nagyobb üzemek környezetvédelmi beszámolóit. ÁNTSZ és helyi rendelet van érvényben. Lakossági panasz esetén eljárást indítanak. Az Óvoda és a Répcelakért Egyesület szerzdést kötött, melynek célja, hogy felismerjék, irtsák a parlagfüvet. Az Önkormányzat folyamatosan ellenrzi a területeket. Amennyiben parlagfvel szennyezett területet észlelnek, felszólítják a tulajdonost a parlagf irtására, amennyiben ez nem történik meg, eljárást indítanak. Az Önkormányzat, illetve az érintett cégek rendszeresen nyíratják az adott területeket Nem történt intézkedés. Továbbra is szükséges a településen mköd üzemek rendszeres környezetvédelmi szempontú beszámoltatása. Az esetlegesen felmerül problémákról lakossági tájékoztató szervezése szükséges. A továbbiakban is be kell tartatni a vonatkozó elírásokat. A folyamatos ellenrzés és szükség esetén intézkedés a továbbiakban is szükséges. A lakosság figyelmét a parlagf szezon kezdetén fel kell hívni a parlagf irtásának fontosságára (pl. internet, helyi kiadványok, TV) A továbbiakban is fontos a megelzés célzatú fnyírás a közterületeken. Célszer lenne interneten (Városi honlapon) megjeleníteni a helyi pollen adatokat a kritikus (tavaszi, nyári) idszakban. évente Polgármester folyamatosan Jegyz folyamatosan, idényszeren rendszeresen Képviseltestület Közterületfelügyel rendszeresen Képviseltestület

15 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat december Az elkerül úttal kapcsolatos tervek elkészültek. Az Önkormányzat közmeghallgatást tartott, az ott felmerült problémákat a Képviseltestület továbbította a NIF Zrt. felé. Lakossági tájékoztató (pl. internetes tájékoztatás, helyi kiadványok, média) szükséges változások, elrelépések esetén. változások esetén Polgármester, Képviseltestület

16 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat Közlekedésszervezés, a lakossági és közszolgáltatási eredet zaj, rezgés Feladat / megvalósítandó cél A közlekedésszervezés és a biztonságos, környezetbarát közlekedés érdekében a kerékpárutak bvítése javasolt - a 86-os út mellet az Ady E. utcától a sorompóig - a környez településekkel való összekötést. (Nick, Beled, Vámoscsalád) a 86-os sz. fút mentén a tüzép telepnél kialakított buszmegállók balesetveszélyesek. Célszer megálló öböl kialakítása A terület közlekedésébl ered zajterhelésen jelentsen javít majd az M9 és M86 sz. gyorsforgalmi utak megépítése. Azok elkészültéig sebességkorlátozással csökkenthet a zajszint. A közúthálózat fejlesztése a közeljövben nem realizálódik, ezért a közutak forgalmából származó zajszint elleni védelem érdekében a megengedettnél magasabb zajhatással érintett területeken az építési engedélyezés során zajszámítással kell igazolni a vonatkozó rendeletekben rögzített határértékek betartását a helyiségekben. A környez lakóterületek megfelel zajvédelme érdekében zajvédelmi falak megépítése szükséges. Figyelembe véve, hogy a vasúti forgalom is folyamatos fejldést mutat, valamint a vasúti hálózat bvítését tervezik egy második vágánnyal. A településre vonatkozóan a zaj- és rezgés elleni védelem általános szabályait a Környezetvédelmi rendeletben szükséges meghatározni, a város Területrendezési terve alapján. Prioritás Idtartam / határid keret, forrás Képviseltest ,- Képviseltest. + VOLÁN 2 3 Mszaki csop Nem ismert MÁV Rt Képviseltest.

17 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat Feladat / megvalósítandó cél Prioritás Idtartam / határid keret, forrás 4.6. Lakossági fórum keretében az ipari üzemek pontos zajterhelését, mérési eredményeit az üzemek képviseli ismertethetnék, ahol egyben választ is adhatnak a lakosok elzetesen írásban, illetve a helyszínen feltett kérdéseire, panaszaira. 2 3 Polgármester

18 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat ben az Ady Endre utcai kerékpárút építése megtörtént ban általános karbantartás (festés és folyókajavítás) történt a kerékpárutak esetében ben a Vörösmarty utca kerékpárútjának magassági vonalvezetését módosították. A Bartók utca déli részére elkészültek a kerékpárút tervei. Engedélyezett terv elkészült, 2011 évben a megvalósítás érdekében pályázat került benyújtásra a Közlekedési Koordinációs Központ felé. 40 km/h-s korlátozás került bevezetésre a Város egész területén, valamint a 86-os út mellett sebességmérk kerültek kihelyezésre. Az elkerül úttal kapcsolatos tervek elkészültek. Az Önkormányzat közmeghallgatást tartott, az ott felmerült problémákat a Az M86 megépítésével a Nick- Répcelak közötti kerékpárút megépül. A bels kerékpárút hálózat megépítésére forrás keresése (pályázat) szükséges. A meglév kerékpárutak rendszeres karbantartása szükséges. Fel kell mérni, hogy a településen belül, illetve a szomszédos települések felé további kerékpárutak kialakítása, és azokat milyen módon lehet megvalósítani. Pályázat sikeressége esetén megvalósítása szükséges. Lakossági tájékoztató (pl. internetes tájékoztatás, helyi kiadványok, média) szükséges változások, elrelépések esetén. Pályázat sikeressége esetén Pályázat sikeressége esetén változások esetén Képviseltestület, Mszaki csoport Képviseltestület Polgármester, Képviseltestület

19 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat Képviseltestület továbbította a NIF Zrt. felé Nem történt intézkedés évente (utolsó: december, január) Répcelak Város Önkormányzata Képviseltestületének 20/2006. (IX. 15. ) a környezet védelmérl szóló rendelet VII. fejezete szabályozza a zaj- és rezgés elleni védelmet. Az Önkormányzat rendszeresen meghallgatja a településen mköd nagyobb üzemek környezetvédelmi beszámolóit, szükség esetén lakossági fórumot szervez. Az M86-os út megépítése esetén annak zajhatása ellen zajvéd erdsáv telepítése indokolt. A vonatkozó rendeletet betartatása továbbra is szükséges. Továbbra is szükséges a településen mköd üzemek rendszeres környezetvédelmi szempontú beszámoltatása. Az esetlegesen felmerül problémákról lakossági tájékoztató szervezése szükséges. M86-os út megépítésével együtt Képviseltestület folyamatosan Képviseltestület évente Polgármester

20 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat Hulladékgazdálkodás Feladat / megvalósítandó cél Prioritás Idtartam / határid keret, forrás Kiemelkeden fontos a lakossági együttmködési készség kialakítása, mely nélkül eredményes hulladékgazdálkodási tevékenység nem képzelhet el. Ez igaz a közterület fenntartás vonatkozásában is, ezért a környezeti kultúra szintjének emelése az egyik fontos eszköze a környezet- és természetvédelemnek, és a hulladékgazdálkodásnak is, hiszen ezek szorosan összefüggnek. Célszer lenne az Önkormányzatnak ismeretterjeszt eladásokat szervezni, amelyen a lakosságot tájékoztatják a háztartásokban is mködképes hulladékkeletkezés megelzési és újrafelhasználási módszerekrl, lehetségekrl. Az Önkormányzat számára fontos feladat a Müllex-Körmend Kft-t minél elbb tájékoztatni arról, hogy a lakosság számára kérdéses a szelektívhulladékgyjtés megvalósítása. Ezt követen vagy a Kft.-nek önállóan, vagy az Önkormányzattal közösen kell informálni a lakosságot a szelektív-hulladékgyjtés megvalósításáról. Javasolt a hulladékgyjt-szigetek számának bvítése legalább egy darabbal a Kossuth L. utcában, vagy környezetében, de megfontolandó a József A. utcában is egy hulladékgyjt-sziget kialakítása. Az Önkormányzatnak ismeretterjeszt eladásokat lenne célszer szervezni, vagy más úton, például a médiákban informálni a lakosságot, kiemelt célcsoportként a kiskerttulajdonosokat, hogy a háztartásokban keletkez biohulladékok újrahasznosításával kapcsolatban milyen lehetségei vannak. További feladatként jelenhet meg vagy idszakosan, vagy tartósan telepített biohulladék-gyjtk kihelyezése Polgármester Alpolgármester jún. 30. Polgármester ,- Képviseltest. 2 3 Közter. felügy.

21 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat Feladat / megvalósítandó cél Prioritás Idtartam / határid keret, forrás A települési szilárd hulladékok biológiailag lebontható szervesanyag tartalmát 2007-ig 50%-kal kell csökkenteni. A szelektíven begyjtött csomagolási hulladékok minél nagyobb, lehetleg teljes mennyiségét hasznosítani kell. A termelési hulladékok esetében a termelk (vállalkozók, gazdasági társaságok) bevonásával meg kell teremteni a minél nagyobb arányú hasznosítás feltételeit. A nagyobb hulladéktermelk esetében belátható idn belül meg kell vizsgálni az öntömöríts konténerek kihelyezésének lehetségeit. Ezen esetben az Önkormányzat, mint ellenrz fél jelenhet meg, valamint itt is megjelenhet a szemléletformáló tájékoztatás lehetsége. Az építési és bontási hulladékok megfelelen ellenrizhet kezelési lehetségeit ki kell alakítani. Célszer lenne konténeres gyjtési rendszert megvalósítani, meghatározott számú konténert állandó használatra telepíteni, valamint néhányat bérelhet formában rendszerbe állítani, és errl a lakosságot tájékoztatni. Az illegális hulladéklerakók környezeti hatásait tisztázni kell környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás keretében, majd a lerakókat fel kell számolni. Intézkedéseket kell kidolgozni és végrehajtani a közterületi szemetelés tekintetében. Ennek célszeren részét kell, hogy képezze a közterületek forgalmától függen elhelyezett nyilvános hulladékgyjtedényrendszer. Az önkormányzati rendeleteket megjelenésük után széles körben ismertetni kell. Az ismertetett jogszabályok betartását, meg kell követelni, és annak végrehajtását célszer rendszeresen végrehajtott, jegyzkönyvvel dokumentált szúrópróbával ellenrizni. 2 3 Müllex Kft. 1 1 Müllex Kft. 3 5 Üzemek vezeti 3 5 Jegyz 2 3 Közter. felügy. 1 1 Közter. felügy. 2 3 Jegyz

22 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat Feladat / megvalósítandó cél Prioritás Idtartam / határid keret, forrás Fokozott társadalmi odafigyeléssel és szervezeti felügyelettel kell elejét venni a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos, mindig fenyeget veszélyként jelen lév, visszaéléseknek. Mind a lakossággal, mind a vállalkozókkal ismertetni kell a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos kötelezettségeket. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv követelményeivel összhangban a veszélyes hulladékok mennyiségének 30%-a 2008-ig hasznosításra kell, hogy kerüljön. Ki kell dolgozni a települési szilárd hulladékok veszélyes összetevinek elkülönített gyjtésére egy rendszert. 1 1 Jegyz 1 2 Jegyz 2 2 Képviseltest. 1 2 Müllex Kft.

23 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat június A Répcelaki Fesztivál kísér rendezvényeként Környezetvédelmi Sátor néven környezetvédelmi programsorozat került megvalósításra, melynek f célja volt a lakosság környezettudatosságának növelése. Az óvoda felújítása és bvítését célzó projekt, valamint a TÁMOP projekt keretében megvalósult illetve az 5 éves fenntartási idszakban megvalósul az iskola és az óvoda gyermekeinek és neveltestületének a környezettudatosság növelése. A lakossági környezettudatosság növelése érdekében rendszeres környezetvédelmi tájékoztatás szükséges pl, internet, helyi kiadványok, média útján, illetve helyi rendezvények alkalmával környezetvédelmi intézkedések (pl, szelektív hulladékgyjtk kihelyezése), környezetvédelmi figyelemfelhívás, tájékoztatás szükséges (pl. plakátok kihelyezése, környezetvédelmi témájú programok). Továbbá szükséges rendszeres környezet-egészségügyi kockázatértékelések elkészítése, Környezetvédelmi Alap létrehozása, illetve Local Agenda 21 elkészítése. rendszeresen Polgármester, Képviseltestület

24 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat június A Répcelaki Fesztivál kísér rendezvényeként Környezetvédelmi Sátor néven környezetvédelmi programsorozat került megvalósításra, melynek részét képezte a hulladékokkal kapcsolatos tájékoztatás. A Müllex-Körmend Kft. tájékoztatója lezajlott 2006-ban a szelektív gyjtés megvalósításával kapcsolatban. A lakosság rendszeresen használja a szelektív hulladékgyjtket. A lakosság hulladékgazdálkodással kapcsolatos ismereteinek bvítése érdekében rendszeres tájékoztatás szükséges pl. internet, helyi kiadványok, média útján, illetve igény esetén akciók szervezése, helyi rendezvények alkalmával környezetvédelmi intézkedések (pl, szelektív hulladékgyjtk kihelyezése), környezetvédelmi figyelemfelhívás, tájékoztatás szükséges (pl. plakátok kihelyezése, környezetvédelmi témájú programok). További tájékoztatás szükséges a szelektíven gyjthet hulladékokról, a hulladékok mennyiségének csökkentési lehetségérl, annak fontosságáról (pl. internet, helyi kiadványok, média). rendszeresen rendszeresen Polgármester, Képviseltestület Polgármester, Képviseltestület

25 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat évente 5.6 A Zrínyi utcában egy hulladékgyjt sziget kialakítása megtörtént. Az Önkormányzat belépett a Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulásba, ennek keretében pályázatot nyújtottak be az Ipari Parkban hulladék udvar kialakításához. A lomtalanítás alkalmával a kerti zöldhulladékok, gallyak elszállítását a helyi hulladékszolgáltató biztosítja. A települési hulladéklerakón csökken a biológiailag lebontható hulladékok mennyisége. Az Önkormányzat szervezésében a Müllex-Körmend Kft. lomtalanításkor biztosította a zöldhulladékok (fa, ág, gally) elszállítását és hasznosítását. Az Ipari Parkban hulladék udvar kialakítása pályázati forrás esetén. Meg kell vizsgálni, hogy a további idszakokban milyen megoldás lehetséges a zöldhulladékok gyjtésére, illetve a lakosságot tájékoztatni kell a házi komposztálás lehetségérl (pl. internet, helyi kiadványok). A lakosságot tájékoztatni kell a házi komposztálás lehetségérl (pl. internet, helyi kiadványok), illetve a zöldhulladék elhelyezés (pl. lomtalanítás során) lehetségeirl. A zöldhulladék gyjtést gyakoribbá kell tenni pl. zsákos gyjtés, vagy idény jelleg elszállítások megszervezésével pályázati forrás esetén évente évente Képviseltestület Képviseltestület, Mszaki csoport Müllex Körmend Kft. Képviseltestület, Mszaki csoport

26 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat évente (utolsó: december, január) A szelektíven gyjtött csomagolási hulladékok hasznosításra kerülnek az Ökopannon Kft.-n és Öko-Kord Kft.-n keresztül. Az Önkormányzat rendszeresen meghallgatja a településen mköd nagyobb üzemek környezetvédelmi beszámolóit, szükség esetén lakossági fórumot szervez. A Müllex-Körmend Kft. vett átinert hulladékot, melyet a harasztifalui hulladéktelepén technológiai jelleggel hasznosítanak. Ezen kívül Vönöckön és Sótonyban az innert hulladéklerakóra helyezhet el inert hulladék. További tájékoztatás szükséges a szelektíven gyjthet hulladékokról, a hulladékok mennyiségének csökkentési lehetségérl, annak fontosságáról (pl. internet, helyi kiadványok, média). Továbbra is szükséges a településen mköd üzemek rendszeres környezetvédelmi szempontú beszámoltatása. Az esetlegesen felmerül problémákról lakossági tájékoztató szervezése szükséges. A lakosság tájékoztatása szükséges, milyen módon lehetséges az építési, bontási hulladék elszállítása (pl. interneten keresztül). rendszeresen Polgármester, Képviseltestület évente Polgármester folyamatosan Jegyz

27 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat Az Önkormányzat belépett a Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulásba, ennek keretében felülvizsgálták az illegális hulladéklerakókat, melyet bejelentettek az illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelséghez. A F tér projekt keretében a Városközpontban új közterületi hulladékgyjtket helyeztek ki. Az Önkormányzati rendeleteket a Polgármesteri Hivatal hirdettábláin hirdetik ki, valamint a Városi honlapon megjelenítik. Az illegális hulladéklerakókat meg kell szntetni. Felül kell vizsgálni a közterületi hulladékgyjtk darabszámát, elhelyezkedését, illetve megfelelségét, majd ennek tükrében meg kell tervezni a közterületi hulladékgyjtést, mely alapján a szükséges helyekre hulladékgyjt edényzetek kihelyezése szükséges, valamint a nem megfelel hulladékgyjtket le kell cserélni. A rendeleteket a Városi honlapon rendszeresen frissíteni kell. forrás megteremtése esetén azonnal felülvizsgálat: folyamatosan, további intézkedések terv szerint szükség esetén Képviseltestület Közterület felügyel, Mszaki csoport Jegyz

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT 2016.

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT 2016. RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT 2016. Répcelak Város a Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat 2016. 2 Bevezetés Répcelak Város a 2005 során

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város

Sátoraljaújhely Város (A 43/2007/4721/II.28./számú határozat melléklete) Sátoraljaújhely Város és városrészeire (Károlyfalva, Rudabányácska, Széphalom), valamint a külterületi lakott városrészekre vonatkozó Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja

Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja Készítette: Tóth Vilmos okl. környezetvédelmi szakmérnök Jóváhagyta: Sárpilis Község Önkormányza 58/2009(VII.09.) KT számú határozatával Sárpilis,

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Községi Önkormányzat Képviselo-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

A gyártás helyszíne: A telephely meglév a város ipari övezetében helyezkedik el. Kft tevékenységét több épületben, egy telephelyen végzi.

A gyártás helyszíne: A telephely meglév a város ipari övezetében helyezkedik el. Kft tevékenységét több épületben, egy telephelyen végzi. KÖRNYEZETVÉDELMII TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.. 5100 JÁSZBERÉNY,, THÖKÖLY ÚT 20.. T:: 57//405--059 F:: 57//502--845 M:: 30//99--59--435 JELENTÉSE AZ ProfExt JÁSZBERÉNY,, IIPARTELEP ÚT 3.. ALLATTTTI I

Részletesebben

Korzó-Szeged Kft, Mezei Károly. Minden hozzáállás kérdése 1

Korzó-Szeged Kft, Mezei Károly. Minden hozzáállás kérdése 1 Minden hozzáállás kérdése 1 Szó lesz arról, Amihez nem kell pénz Amihez öner kell Amihez bátorság kell Minden hozzáállás kérdése 2 Amihez nem kell pénz Minden hozzáállás kérdése 3 Klasszikus energia gazdálkodás

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 1 2010 2 I. ELŐZMÉNYEK Cigánd Város Önkormányzata 8.280.200 Ft forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei. Lajosmizse május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium

Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei. Lajosmizse május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei Lajosmizse 2016. május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK

Részletesebben

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 9/2002.(III.1.) rendelete A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 9/2002.(III.1.) rendelete A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 9/2002.(III.1.) rendelete A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Beszámoló a Programban megfogalmazott

Részletesebben

Nyilatkozat ... 1/A. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai: ... ... ...

Nyilatkozat ... 1/A. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai: ... ... ... 1.sz. levélminta 1. sz. melléklete 1. számú melléklet a 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelethez Nyilatkozat az 1991. évi IL. törvény 31. (1) bekezdés c) pontja, illetve a 70. c) pontja szerint a felszámolási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra Edelény Város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről, levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről)

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 14/2005.(VI.10) rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete ( továbbiakban: képviselőtestület )

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35.. (3) bekezdésben

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 10-én 18 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 10-én 18 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 10-én 18 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy --- --- Rendelet száma Tárgy 1/2012. (I. 11.) Az önkormányzati

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Egyházasrádóc

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. IVÓVÍZELLÁTÁS... 3 2. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS... 4 2.1. Kommunális szennyvízkezelés,

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e a helyi környezet védelméről 2 Nyírmada Nagyközség Önkormányzati képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve

Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve 2006. november 1 Bevezetés Dunaújváros Megyei Jogú Városnak a 2007-2012 évekre szóló 2. települési környezetvédelmi programjában

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. -a Közgyléshez- a 2007-2013-as európai uniós költségvetési ciklus alatt megvalósítandó

TÁJÉKOZTATÓ. -a Közgyléshez- a 2007-2013-as európai uniós költségvetési ciklus alatt megvalósítandó 1 TÁJÉKOZTATÓ -a Közgyléshez- a 2007-2013-as európai uniós költségvetési ciklus alatt megvalósítandó nagyberuházások, valamint az els ütemben benyújtandó pályázatok állapotáról, az ebbl adódó feladatokról

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének. 25/2004.(VII.14.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének. 25/2004.(VII.14.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 25/2004.(VII.14.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzem vízmbl szolgáltatott ivóvízért és a közüzem csatornam használatáért fizetend

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Város Polgármestere. Tájékoztató az Ország úti zajvédő fal létesítésével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Tájékoztató az Ország úti zajvédő fal létesítésével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató az Ország úti

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum 1. melléklet TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Ercsi Nagyközség képviselőtestületének 27/1999.(XII.21.) Kt. számú r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Környezetvédelmi Programjáról

Ercsi Nagyközség képviselőtestületének 27/1999.(XII.21.) Kt. számú r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Környezetvédelmi Programjáról Ercsi Nagyközség képviselőtestületének 27/1999.(XII.21.) Kt. számú r e n d e l e t e Ercsi Nagyközség Környezetvédelmi Programjáról A program főbb célkitűzései: A főbb elérendő célok az 1995. évi LIII.

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

E G Y Ü T T MKÖDÉSI K E R E T M E G Á L L A P O D Á S

E G Y Ü T T MKÖDÉSI K E R E T M E G Á L L A P O D Á S E G Y Ü T T MKÖDÉSI K E R E T M E G Á L L A P O D Á S amely létrejött egyrészrl: név: Város Önkormányzata székhely: 2000, Városház tér 1-3. PIR törzsszám: 395368 KSH azonosító: 1315440 adószám: 15395364-2-13

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 11/1997.(III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 11/1997.(III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 11/1997.(III.1.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Környezetvédelmi Alapjáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a környezt

Részletesebben

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Magyar Köztársaság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tájékoztató az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Budapest, 2009. augusztus Bevezető A közműves szennyvízelvezető

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program - KIOP

Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program - KIOP INTÉZMÉNYI HÁTTÉR Nemzeti Fejlesztési Terv NFT Közösségi Támogatási Keret KTK Kohéziós Alap Strukturális Alapok Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program - KIOP KIOP felépítése Környezetvédelem

Részletesebben

Város Polgármestere. Tájékoztató az Ország úti zajvédő fal létesítésével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Tájékoztató az Ország úti zajvédő fal létesítésével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató az Ország úti

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. (3) bekezdésben

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylése a közoktatásról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010. Alsómocsolád Község Önkormányzata 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. Telefon: 72/560-026, Telefax: 72/451-748 E-mail: mocsolad@t-online.hu TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT 2010 I TARTALOMJEGYZÉK I. A szabályzat célja, hatálya, értelmez rendelkezések 1 II. A környezetvédelmi tevékenység egyetemi rendszere 4 III. Környezetvédelmi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE A támogatás célja: A Felhívás célja, a telepszerű körülmények között élők életkörülmények javítása,

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Vízbázisvédelem a KEOP-ban

Környezet és Energia Operatív Program. Vízbázisvédelem a KEOP-ban Környezet és Energia Operatív Program Vízbázisvédelem a KEOP-ban Huszár Hajnalka KvVM FI Balatonfüred 2008. március 26. Háttér - Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT): az EU Kohéziós Alapjának és

Részletesebben

Nagyné Czinder Adrienn, Kenyeres Viktor, Rácz Szabolcs képviselk Némethné Hajzer Marietta jegyz

Nagyné Czinder Adrienn, Kenyeres Viktor, Rácz Szabolcs képviselk Némethné Hajzer Marietta jegyz Barbacs Községi Önkormányzat 9169 Barbacs, Kossuth utca 5. 22/2016.NY. Készült: 2016. január 12-én 17.00 órakor a barbacsi Önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésérl. Jelen vannak: Giczi András

Részletesebben

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (...) önkormányzati rendelete

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (...) önkormányzati rendelete Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (......) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére 653-5/2011 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Szilárdhulladék közszolgáltatási díjtételének meghatározása, és a köztisztaságról és a kötelező

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

- helyi építészeti örökség értékeinek védelme évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2)

- helyi építészeti örökség értékeinek védelme évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2) TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK - helyi építészeti örökség értékeinek védelme 1997. évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2) - településfejlesztés 13. (1) - településrendezés 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Kötelezem az Atlanta Sport Kft.-t (2900 Komárom, Jókai tér 2.-4., adószám: ), hogy

H A T Á R O Z A T. Kötelezem az Atlanta Sport Kft.-t (2900 Komárom, Jókai tér 2.-4., adószám: ), hogy Iktatószám: Tárgy: KE/001/00729-0007/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Kötelezem az Atlanta Sport Kft.-t (2900 Komárom, Jókai tér 2.-4., adószám: 14000041-2-11), hogy - a kérelmez

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Földeák-Óföldeák Községek Körjegyzségi Hivatala Rövid neve: Körjegyzségi Hivatal Törzsszáma: 357447 2.) Székhelye: 6922 Földeák,

Részletesebben

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A fejlesztéspolitika pénzügyi keretei 2000-2004; 2004-06; 2007-13 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 197 225 290 100 0 62 59 65 62 2000

Részletesebben

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Nyári á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Új szervezeteink HU-000016: Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. HU-000017:

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás. A Káli Kistérség Víziközmű Társulatának tájékoztatója

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás. A Káli Kistérség Víziközmű Társulatának tájékoztatója Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK! Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 5283/2016. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Zöld Sziget project beszámoló 2009-2010. Szigethalom Városi Szabadidőközpont

Zöld Sziget project beszámoló 2009-2010. Szigethalom Városi Szabadidőközpont Zöld Sziget project beszámoló 2009-2010. Szigethalom Városi Szabadidőközpont A tavalyi év folyamán a Városi Szabadidőközpont intézménye is csatlakozott a Zöld Sziget projecthez. A project főbb témakörei:

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(X.1.) rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2010. január 20.-án tartandó képvisel-testületi ülésére

ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2010. január 20.-án tartandó képvisel-testületi ülésére ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2010. január 20.-án tartandó képvisel-testületi ülésére Tárgy: Széchenyi utca teljes korszersítése Tisztelt Képvisel-testület! Nyílt

Részletesebben

A TELJES KÖR KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT ÉS AZ EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK ÖSSZEVETÉSE

A TELJES KÖR KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT ÉS AZ EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK ÖSSZEVETÉSE 1. MELLÉKLET Új létesítmény esetében az engedélyezési eljárás az elzetes vizsgálati szakasszal indul. A benyújtandó elzetes vizsgálati dokumentáció tartalmi követelményeit a 314/2005. (XII.25.) Korm.rendelet

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2016. február 22. (hétfő) 15,00 óra Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2016. február 22. (hétfő) 18,00 óra Pénzügyi

Részletesebben

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014 LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 2015. FEBRUÁR 19. LAKOSSÁGI BEKÖTÉSEK a "Szigetszentmiklós, Bucka városrész szennyvízcsatornázás és a szennyvíztisztító telep bővítése" tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014 azonosító

Részletesebben

Csongrád Város Önkormányzata Képvisel-testületének

Csongrád Város Önkormányzata Képvisel-testületének Csongrád Város Önkormányzata Képvisel-testületének 28/2006. /VII. 04./ ÖKt. rendeletével módosított 8/2006. /III. 8./ ÖKt. rendelete /egységes szerkezetben/ ÖKt. r e n d e l e t e A folyékony települési

Részletesebben