RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT 2011."

Átírás

1 RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT 2011.

2 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat Bevezetés Répcelak Város Önkormányzata 2005 során elkészíttette a város környezetvédelmi felmérését, valamint a felmérés tapasztalatai alapján meghatározta környezetvédelmi programját. Jelen felülvizsgálat a 2005-ös program teljesülését vizsgálja és rögzíti a megtett intézkedéseket, esetleges hiányosságokat. Mindezeken túl javaslatot ad a jelenleg felmerül problémák javítására, a Város környezeti állapotának, környezetvédelmi teljesítményének fejlesztése érdekében. A program felülvizsgálat áttekinthetségének érdekében a korábbi programpontokat változtatás nélkül fejezetenként megjelenítettük, majd külön táblázatban szerepeltettük az abban foglaltak megvalósulását, valamint az általunk javasolt továbbiakban szükséges intézkedéseket, azok tervezett határidejét, illetve felelsét. A felülvizsgálatban szerepeltetett további szükséges intézkedések, azok határidejének és felelsének meghatározása csak javaslatnak tekinthet. A továbbiakban szükséges intézkedések jóváhagyása, esetleges kiegészítése, illetve a vonatkozó ek hozzárendelése Répcelak Város Önkormányzata Képviseltestületének feladata, mely jóváhagyást követen válik a felülvizsgálat véglegessé.

3 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat Közmvesítés, energiaellátás Feladat / megvalósítandó cél Prioritás Idtartam / határid keret, forrás Földgázellátás: A fejlesztésekbl adódó többlet földgázigények biztosítására a már meglév hálózat felülvizsgálata szükséges, mivel a tervezett gázfelhasználás közel kétszerese a jelenleginek. Villamos energia ellátás A város anyagi lehetségének függvényében célszer lenne a város egész területén folytatni a közvilágítás korszersítést, és áttérni az energiatakarékosabb lámpatestekre. Alternatív energiák Javasolt tájékoztató jelleg fórumokat tartani az alternatív energiaforrások felhasználási lehetségeirl. 3 5 Forr.: ÉGÁZ Rt. ÉGÁZ Forr.: Önk. + tám Képviseltest. Képviseltest. Alpolgármester

4 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat folyamatosan A felülvizsgálat, szükséges intézkedések megtörténtek. Az Arany János utcai és József Attila utcai lámpatestek lecserélésre kerültek korszer, energiatakarékos lámpatestekre. A F tér projekt kapcsán a kapcsolódó közvilágítás teljes mértékben lecserélésre került, az új lámpatesteknél minden esetben korszer, energiatakarékos megoldásokat alkalmaztak. Lakossági tájékoztatás történt a tervezett szélerm parkkal kapcsolatban A további korszersítések, új telepítések alkalmával figyelmet kell fordítani a korszer, energiatakarékos megoldások tervezésére és alkalmazására. A szélerm park projekt megvalósítása eltt lakossági fórum összehívása / egyéb tájékoztatás (újság, TV, internet) indokolt, melyen tájékoztatják a lakosságot a szélerm park környezeti hatásairól. Minden évben történik beszámoló a projekt helyzetérl a várható megvalósításról a képviseltestület részére. folyamatosan Mszaki csoport kivitelezést megelzen Polgármester, Képvisel testület

5 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat Vízgazdálkodás Feladat / megvalósítandó cél Prioritás Idtartam / határid keret, forrás A vízmkutak védövezetén belül talaj- és vízszennyezés potenciális veszélyét jelent anyagok (állati trágya, kommunális hulladék, növényvéd szer) nem tárolhatók. Javasolt ezt a területet zöldterületté nyilvánítani, illetve tartós növényzettel beültetni. Az ivóvíz magas vas- és mangántartalmát jogszabályi elírásoknak megfelelen csökkenteni kell. A település komplex környezetvédelme szükségessé teszi, hogy a szennyvízhálózatra még rá nem kötött lakások szennyvízelvezetési körülménye is tisztázódjon, véglegesen lezáródjon. A község területén szennyvizek elszikkasztása tilos, a meglév szennyvízgyjtk zártságát felül kell vizsgálni. A csapadékvíz-elvezet hálózat állapotának felmérését el kell végezni és a hálózat felújítására, elkészítésére ütemtervet kell készíteni. A szennyvízhálózatra vezetett illegális csapadékvíz bekötéseket az üzemeltetvel közösen kell felderíteni, majd megszüntetését elrendelni. A gondozatlanságból feltöltdött, vagy szándékosan feltöltött csapadékvíz elvezet árkokat ki kell tisztítani. Gondoskodni kell a patakok, folyók partjainak a tisztán tartásáról. Ez feladatként a felelsök megkeresését, illetve a szükséges karbantartási mveletek elvégeztetését jelenti. A Répcében lév bakterológiai szennyezés okát, valamint azt, hogy állandó, vagy idszakos jelenségrl van-e szó, ki kell deríteni Képviseltest. 3 5 Forr.: VASIVÍZ Rt. VASIVÍZ Rt VASIVÍZ Rt VASIVÍZ Rt Mszaki csop VASIVÍZ Rt Forr.: Kapuvári Vízi Társulat Képviseltest. + Lakosság Kapuvári Vízi Társulat 1 2 Forr.: VIZIG VIZIG

6 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat Feladat / megvalósítandó cél Prioritás Idtartam / határid keret, forrás 2.10 Meg kell alkotni, települési szinten a potenciális szennyezforrások listáját a késbbi államigazgatási eljárásokban a vízbázisok vízkészletének védelmére alkalmazandó környezetvédelmi és vízvédelmi elírások érvényesítéséhez Jegyz

7 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat folyamatosan 2.2 folyamatosan A vízmkutak védövezete növényzettel beültetett elkerített zöldterület. Talaj- és vízszennyezés potenciális veszélyét jelent anyagok (állati trágya, kommunális hulladék, növényvéd szer) nem kerülnek tárolásra a területen. Az 1-es kútból kitermelt víz vastalanítóra kerül, melynek következtében az ivóvíz vastartalma megfelel a jogszabályi elírásoknak (0-0,8 mg/l). A mangán tartalom továbbra is magasabb az elírtaknál. Felmérés készült a szennyvízhálózatra még rá nem kötött lakásokról, illetve fejlesztések történtek. Jelenleg a szennyvíz hálózatra rákötött lakások aránya 96 %. A jelenlegi gyakorlat fenntartása szükséges. A mangán tartalom jogszabályi elírásoknak megfelel szintre történ csökkentése érdekében mangántalanító létesítése szükséges. Talajterhelési díj fizettetésével ösztönözni kell az ingatlanok tulajdonosait a szennyvízhálózatra történ rákötésre. folyamatosan Vasivíz Zrt. Forrás megteremtése esetén Vasivíz Zrt. folyamatosan Jegyz

8 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat Felmérés készült a szennyvízhálózatra még rá nem kötött lakásokról, illetve fejlesztések történtek. Jelenleg a szennyvíz hálózatra rákötött lakások aránya 96 %. A szennyvíz hálózatra rá nem kötött lakások talajterhelési díjat fizetnek. A csapadékvíz elvezet hálózat további bvítése megtörtént a következ utcákban: Aradi utca, Hunyadi utca. Megkezddött a Csánigi utca korszersítése. Továbbá bvítési tervek készültek a következ területekre: Bartók B. u. D-i része, Hunyadi utca vége, Linde lakótelep, övcsatorna. A csapadékvíz hálózattal kapcsolatban a Mszaki Csoport rendszeresen jelentést küld az illetékes Vízügyi Igazgatóság felé. A jelenlegi gyakorlat megtartása szükséges. A jelenleg folyamatban lév bvítések befejezése, valamint a meglév csapadékvíz hálózat felülvizsgálata, korszersítése szükséges. folyamatosan Jegyz folyamatosan Mszaki csoport

9 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat folyamatosan , évente Vizsgálatok történtek az illegális csapadékvíz bevezetések felderítésére. A helyi média (Répcelaki Hírmondó) segítségével felhívták a lakosság figyelmét ezen bevezetések illegális voltára, illetve következményeire. A Vasivíz Zrt. a számlával együtt tájékoztatót küldött a lakosság számára. A feltöltdött árkok karbantartása (markoltatása) megtörtént a következ helyeken: Bartók utca, Kossuth utca, Aradi utca, Hunyadi utca. Évente több alkalommal felszólítást küldenek a felelsöknek Nem történt intézkedés. A lakosság figyelmét fel kell hívni az illegális csapadékvíz bekötések környezetvédelmi veszélyeire, illetve rendszeres tájékoztatás szükséges a fejlesztésekrl. Folyamatos ellenrzés és karbantartás szükséges. A lakosság figyelmét fel kell hívni a csapadékvíz hálózat megfelelségének szükségességére (pl. internet, helyi kiadványok). A megtörtént tisztítások ellenrzése, indokolt esetben további felhívás küldése szükséges. A szennyezés, vagy annak következményeinek észlelése esetén tájékoztatni kell az illetékes hatóságot. évente folyamatosan Vasivíz Zrt., Képviseltestület Képviseltestület, Lakosság évente Mszaki csoport Polgármester

10 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat A településen mköd nagyobb gazdasági társaságok rendszeresen beszámolnak környezetvédelmi teljesítményükrl, 2010 során beszámoltak a potenciális vészhelyzeti lehetségekrl, illetve arra való felkészültségükrl. Az Önkormányzat és a cégek megállapodásának megfelelen egy esetleges vészhelyzet során végrehajtandó teendket ismertetik a lakossággal, valamint havária esetén tájékozatják az Önkormányzatot. Fentiek értelmében a potenciális szennyezforrások listájának összeállítása szükségtelen az Önkormányzat számára. A településen mköd, potenciális szennyez anyag kibocsátó cégektl rendszeresen beszámoló a kibocsátott szennyez anyagokról, illetve azok jogszabályi megfelelésérl, valamint az esetleges haváriaeseményekrl. évente / 2 évente Polgármester, Képvisel testület

11 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat Új programpontok: Probléma felvetése A szennyvíz hálózat nem megfelelsége miatt több esetben nagy mennyiség talajvíz kerül a kommunális szennyvíztisztítóra Az Önkormányzat tulajdonában és a Vasivíz Zrt. üzemeltetése alatt lév szennyvíztisztítóról kibocsátott tisztított szennyvíz minsége nem minden esetben elégíti ki a jogszabályban elírt kibocsátási határértékeket. Megtörtént intézkedés A szennyvíz hálózat felmérése (kamerázása) folyamatban van. Ütemterv készült a betörések kiküszöbölése érdekében a csatornahálózat felújítására. A kommunális szennyvíztisztító intenzifikálására ütemterv készült. Az els ütem megvalósítása során megtörtént, mely magába foglalta a levegztet rendszer komplex felújítását, automatizálását, a kompresszorok cseréjét, valamint egy új utóülepít beépítését. További szükséges intézkedések Az ütemtervnek megfelelen a teljes rendszer felmérése, valamint a fejlesztések megvalósítása (szennyvíz hálózat javítása) szükséges. Az Önkormányzat tulajdonában és a Vasivíz Zrt. üzemeltetése alatt lév szennyvíztisztító intenzifikálása megoldandó a jogszabályban elírt kibocsátási paraméterek betarthatósága érdekében. Az ütemtervnek megfelelen a 2. és 3. ütem szerinti beruházások megvalósítása (záportározó létesítése, iszapsrít létesítése, vegyszeradagolás kiépítése) szükséges. Határid Ütemterv szerint Ütemterv szerint Képviseltestület, Vasivíz Zrt. Képviseltestület, Vasivíz Zrt.

12 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat Levegtisztaság-védelem Feladat / megvalósítandó cél Lakossági fórum szervezése ajánlott, amelyen az ipari üzemek, mezgazdasági telepek konkrét kibocsátásait, mérési eredményeit ismertetnék az üzemek képviseli, és egyben választ is adhatnak a lakosok elzetesen írásban, illetve a helyszínen feltett kérdéseire, panaszaira. Az állattartásból ered légszennyezésre megoldást jelenthet a meglév állattartási rendelet betartatása, esetleges szankcionálás a szabálytalankodókkal szemben. Fontos az állattartók megfelel tájékoztatása a betartandó szabályozásról, továbbá a segítségnyújtás a felmerül problémáik megoldásában, hiszen a környezetvédelem mindannyiunk közös érdeke. Idén s&file=index&catid=&topic=1sszel a Répcelakért Egyesület és a Móra Ferenc Általános és Mvészeti Iskola Öko Csoportja közösen léptek fel a Répcelak közterületein található parlagf ellen. Az ilyen jelleg akciók esetében szükséges az Önkormányzat segítsége a jobb eredmény érdekében. A évben parlagfvel nagymértékben fertzött közterületek az Aradi utca vége, a Kris utcai játszótér, a "Glóbusz" környéke, a Kossuth utcai játszótér. Az említett területeken a jövben különösen érdemes odafigyelni a gyomirtásra. Prioritás Idtartam / határid keret, forrás Polgármester Jegyz Képviseltest. 1 1 Közterületfelügyel

13 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat Feladat / megvalósítandó cél Prioritás Idtartam / határid keret, forrás Célszer lenne a községben hirdettáblás, vagy más könnyen aktualizálható tájékoztatási módszerrel, legalább a tavaszi és nyári hónapokban az idszer polleninformációt a lakosság részére elérhetvé tenni. A közúti közlekedésbl adódó légszennyezettség a várost (attól délre) elkerül útszakasz megépítésével várhatóan csökkenni fog. Az Önkormányzat számára fontos cél, hogy továbbra is minden, számukra lehetséges, eszközzel elmozdítsák az elkerül út mielbbi megépítését Képviseltest Polgármester

14 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat évente (utolsó: december) 3.2 folyamatosan 3.3 folyamatosan 3.4 rendszeresen Az Önkormányzat rendszeresen meghallgatja a településen mköd nagyobb üzemek környezetvédelmi beszámolóit. ÁNTSZ és helyi rendelet van érvényben. Lakossági panasz esetén eljárást indítanak. Az Óvoda és a Répcelakért Egyesület szerzdést kötött, melynek célja, hogy felismerjék, irtsák a parlagfüvet. Az Önkormányzat folyamatosan ellenrzi a területeket. Amennyiben parlagfvel szennyezett területet észlelnek, felszólítják a tulajdonost a parlagf irtására, amennyiben ez nem történik meg, eljárást indítanak. Az Önkormányzat, illetve az érintett cégek rendszeresen nyíratják az adott területeket Nem történt intézkedés. Továbbra is szükséges a településen mköd üzemek rendszeres környezetvédelmi szempontú beszámoltatása. Az esetlegesen felmerül problémákról lakossági tájékoztató szervezése szükséges. A továbbiakban is be kell tartatni a vonatkozó elírásokat. A folyamatos ellenrzés és szükség esetén intézkedés a továbbiakban is szükséges. A lakosság figyelmét a parlagf szezon kezdetén fel kell hívni a parlagf irtásának fontosságára (pl. internet, helyi kiadványok, TV) A továbbiakban is fontos a megelzés célzatú fnyírás a közterületeken. Célszer lenne interneten (Városi honlapon) megjeleníteni a helyi pollen adatokat a kritikus (tavaszi, nyári) idszakban. évente Polgármester folyamatosan Jegyz folyamatosan, idényszeren rendszeresen Képviseltestület Közterületfelügyel rendszeresen Képviseltestület

15 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat december Az elkerül úttal kapcsolatos tervek elkészültek. Az Önkormányzat közmeghallgatást tartott, az ott felmerült problémákat a Képviseltestület továbbította a NIF Zrt. felé. Lakossági tájékoztató (pl. internetes tájékoztatás, helyi kiadványok, média) szükséges változások, elrelépések esetén. változások esetén Polgármester, Képviseltestület

16 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat Közlekedésszervezés, a lakossági és közszolgáltatási eredet zaj, rezgés Feladat / megvalósítandó cél A közlekedésszervezés és a biztonságos, környezetbarát közlekedés érdekében a kerékpárutak bvítése javasolt - a 86-os út mellet az Ady E. utcától a sorompóig - a környez településekkel való összekötést. (Nick, Beled, Vámoscsalád) a 86-os sz. fút mentén a tüzép telepnél kialakított buszmegállók balesetveszélyesek. Célszer megálló öböl kialakítása A terület közlekedésébl ered zajterhelésen jelentsen javít majd az M9 és M86 sz. gyorsforgalmi utak megépítése. Azok elkészültéig sebességkorlátozással csökkenthet a zajszint. A közúthálózat fejlesztése a közeljövben nem realizálódik, ezért a közutak forgalmából származó zajszint elleni védelem érdekében a megengedettnél magasabb zajhatással érintett területeken az építési engedélyezés során zajszámítással kell igazolni a vonatkozó rendeletekben rögzített határértékek betartását a helyiségekben. A környez lakóterületek megfelel zajvédelme érdekében zajvédelmi falak megépítése szükséges. Figyelembe véve, hogy a vasúti forgalom is folyamatos fejldést mutat, valamint a vasúti hálózat bvítését tervezik egy második vágánnyal. A településre vonatkozóan a zaj- és rezgés elleni védelem általános szabályait a Környezetvédelmi rendeletben szükséges meghatározni, a város Területrendezési terve alapján. Prioritás Idtartam / határid keret, forrás Képviseltest ,- Képviseltest. + VOLÁN 2 3 Mszaki csop Nem ismert MÁV Rt Képviseltest.

17 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat Feladat / megvalósítandó cél Prioritás Idtartam / határid keret, forrás 4.6. Lakossági fórum keretében az ipari üzemek pontos zajterhelését, mérési eredményeit az üzemek képviseli ismertethetnék, ahol egyben választ is adhatnak a lakosok elzetesen írásban, illetve a helyszínen feltett kérdéseire, panaszaira. 2 3 Polgármester

18 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat ben az Ady Endre utcai kerékpárút építése megtörtént ban általános karbantartás (festés és folyókajavítás) történt a kerékpárutak esetében ben a Vörösmarty utca kerékpárútjának magassági vonalvezetését módosították. A Bartók utca déli részére elkészültek a kerékpárút tervei. Engedélyezett terv elkészült, 2011 évben a megvalósítás érdekében pályázat került benyújtásra a Közlekedési Koordinációs Központ felé. 40 km/h-s korlátozás került bevezetésre a Város egész területén, valamint a 86-os út mellett sebességmérk kerültek kihelyezésre. Az elkerül úttal kapcsolatos tervek elkészültek. Az Önkormányzat közmeghallgatást tartott, az ott felmerült problémákat a Az M86 megépítésével a Nick- Répcelak közötti kerékpárút megépül. A bels kerékpárút hálózat megépítésére forrás keresése (pályázat) szükséges. A meglév kerékpárutak rendszeres karbantartása szükséges. Fel kell mérni, hogy a településen belül, illetve a szomszédos települések felé további kerékpárutak kialakítása, és azokat milyen módon lehet megvalósítani. Pályázat sikeressége esetén megvalósítása szükséges. Lakossági tájékoztató (pl. internetes tájékoztatás, helyi kiadványok, média) szükséges változások, elrelépések esetén. Pályázat sikeressége esetén Pályázat sikeressége esetén változások esetén Képviseltestület, Mszaki csoport Képviseltestület Polgármester, Képviseltestület

19 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat Képviseltestület továbbította a NIF Zrt. felé Nem történt intézkedés évente (utolsó: december, január) Répcelak Város Önkormányzata Képviseltestületének 20/2006. (IX. 15. ) a környezet védelmérl szóló rendelet VII. fejezete szabályozza a zaj- és rezgés elleni védelmet. Az Önkormányzat rendszeresen meghallgatja a településen mköd nagyobb üzemek környezetvédelmi beszámolóit, szükség esetén lakossági fórumot szervez. Az M86-os út megépítése esetén annak zajhatása ellen zajvéd erdsáv telepítése indokolt. A vonatkozó rendeletet betartatása továbbra is szükséges. Továbbra is szükséges a településen mköd üzemek rendszeres környezetvédelmi szempontú beszámoltatása. Az esetlegesen felmerül problémákról lakossági tájékoztató szervezése szükséges. M86-os út megépítésével együtt Képviseltestület folyamatosan Képviseltestület évente Polgármester

20 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat Hulladékgazdálkodás Feladat / megvalósítandó cél Prioritás Idtartam / határid keret, forrás Kiemelkeden fontos a lakossági együttmködési készség kialakítása, mely nélkül eredményes hulladékgazdálkodási tevékenység nem képzelhet el. Ez igaz a közterület fenntartás vonatkozásában is, ezért a környezeti kultúra szintjének emelése az egyik fontos eszköze a környezet- és természetvédelemnek, és a hulladékgazdálkodásnak is, hiszen ezek szorosan összefüggnek. Célszer lenne az Önkormányzatnak ismeretterjeszt eladásokat szervezni, amelyen a lakosságot tájékoztatják a háztartásokban is mködképes hulladékkeletkezés megelzési és újrafelhasználási módszerekrl, lehetségekrl. Az Önkormányzat számára fontos feladat a Müllex-Körmend Kft-t minél elbb tájékoztatni arról, hogy a lakosság számára kérdéses a szelektívhulladékgyjtés megvalósítása. Ezt követen vagy a Kft.-nek önállóan, vagy az Önkormányzattal közösen kell informálni a lakosságot a szelektív-hulladékgyjtés megvalósításáról. Javasolt a hulladékgyjt-szigetek számának bvítése legalább egy darabbal a Kossuth L. utcában, vagy környezetében, de megfontolandó a József A. utcában is egy hulladékgyjt-sziget kialakítása. Az Önkormányzatnak ismeretterjeszt eladásokat lenne célszer szervezni, vagy más úton, például a médiákban informálni a lakosságot, kiemelt célcsoportként a kiskerttulajdonosokat, hogy a háztartásokban keletkez biohulladékok újrahasznosításával kapcsolatban milyen lehetségei vannak. További feladatként jelenhet meg vagy idszakosan, vagy tartósan telepített biohulladék-gyjtk kihelyezése Polgármester Alpolgármester jún. 30. Polgármester ,- Képviseltest. 2 3 Közter. felügy.

21 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat Feladat / megvalósítandó cél Prioritás Idtartam / határid keret, forrás A települési szilárd hulladékok biológiailag lebontható szervesanyag tartalmát 2007-ig 50%-kal kell csökkenteni. A szelektíven begyjtött csomagolási hulladékok minél nagyobb, lehetleg teljes mennyiségét hasznosítani kell. A termelési hulladékok esetében a termelk (vállalkozók, gazdasági társaságok) bevonásával meg kell teremteni a minél nagyobb arányú hasznosítás feltételeit. A nagyobb hulladéktermelk esetében belátható idn belül meg kell vizsgálni az öntömöríts konténerek kihelyezésének lehetségeit. Ezen esetben az Önkormányzat, mint ellenrz fél jelenhet meg, valamint itt is megjelenhet a szemléletformáló tájékoztatás lehetsége. Az építési és bontási hulladékok megfelelen ellenrizhet kezelési lehetségeit ki kell alakítani. Célszer lenne konténeres gyjtési rendszert megvalósítani, meghatározott számú konténert állandó használatra telepíteni, valamint néhányat bérelhet formában rendszerbe állítani, és errl a lakosságot tájékoztatni. Az illegális hulladéklerakók környezeti hatásait tisztázni kell környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás keretében, majd a lerakókat fel kell számolni. Intézkedéseket kell kidolgozni és végrehajtani a közterületi szemetelés tekintetében. Ennek célszeren részét kell, hogy képezze a közterületek forgalmától függen elhelyezett nyilvános hulladékgyjtedényrendszer. Az önkormányzati rendeleteket megjelenésük után széles körben ismertetni kell. Az ismertetett jogszabályok betartását, meg kell követelni, és annak végrehajtását célszer rendszeresen végrehajtott, jegyzkönyvvel dokumentált szúrópróbával ellenrizni. 2 3 Müllex Kft. 1 1 Müllex Kft. 3 5 Üzemek vezeti 3 5 Jegyz 2 3 Közter. felügy. 1 1 Közter. felügy. 2 3 Jegyz

22 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat Feladat / megvalósítandó cél Prioritás Idtartam / határid keret, forrás Fokozott társadalmi odafigyeléssel és szervezeti felügyelettel kell elejét venni a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos, mindig fenyeget veszélyként jelen lév, visszaéléseknek. Mind a lakossággal, mind a vállalkozókkal ismertetni kell a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos kötelezettségeket. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv követelményeivel összhangban a veszélyes hulladékok mennyiségének 30%-a 2008-ig hasznosításra kell, hogy kerüljön. Ki kell dolgozni a települési szilárd hulladékok veszélyes összetevinek elkülönített gyjtésére egy rendszert. 1 1 Jegyz 1 2 Jegyz 2 2 Képviseltest. 1 2 Müllex Kft.

23 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat június A Répcelaki Fesztivál kísér rendezvényeként Környezetvédelmi Sátor néven környezetvédelmi programsorozat került megvalósításra, melynek f célja volt a lakosság környezettudatosságának növelése. Az óvoda felújítása és bvítését célzó projekt, valamint a TÁMOP projekt keretében megvalósult illetve az 5 éves fenntartási idszakban megvalósul az iskola és az óvoda gyermekeinek és neveltestületének a környezettudatosság növelése. A lakossági környezettudatosság növelése érdekében rendszeres környezetvédelmi tájékoztatás szükséges pl, internet, helyi kiadványok, média útján, illetve helyi rendezvények alkalmával környezetvédelmi intézkedések (pl, szelektív hulladékgyjtk kihelyezése), környezetvédelmi figyelemfelhívás, tájékoztatás szükséges (pl. plakátok kihelyezése, környezetvédelmi témájú programok). Továbbá szükséges rendszeres környezet-egészségügyi kockázatértékelések elkészítése, Környezetvédelmi Alap létrehozása, illetve Local Agenda 21 elkészítése. rendszeresen Polgármester, Képviseltestület

24 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat június A Répcelaki Fesztivál kísér rendezvényeként Környezetvédelmi Sátor néven környezetvédelmi programsorozat került megvalósításra, melynek részét képezte a hulladékokkal kapcsolatos tájékoztatás. A Müllex-Körmend Kft. tájékoztatója lezajlott 2006-ban a szelektív gyjtés megvalósításával kapcsolatban. A lakosság rendszeresen használja a szelektív hulladékgyjtket. A lakosság hulladékgazdálkodással kapcsolatos ismereteinek bvítése érdekében rendszeres tájékoztatás szükséges pl. internet, helyi kiadványok, média útján, illetve igény esetén akciók szervezése, helyi rendezvények alkalmával környezetvédelmi intézkedések (pl, szelektív hulladékgyjtk kihelyezése), környezetvédelmi figyelemfelhívás, tájékoztatás szükséges (pl. plakátok kihelyezése, környezetvédelmi témájú programok). További tájékoztatás szükséges a szelektíven gyjthet hulladékokról, a hulladékok mennyiségének csökkentési lehetségérl, annak fontosságáról (pl. internet, helyi kiadványok, média). rendszeresen rendszeresen Polgármester, Képviseltestület Polgármester, Képviseltestület

25 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat évente 5.6 A Zrínyi utcában egy hulladékgyjt sziget kialakítása megtörtént. Az Önkormányzat belépett a Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulásba, ennek keretében pályázatot nyújtottak be az Ipari Parkban hulladék udvar kialakításához. A lomtalanítás alkalmával a kerti zöldhulladékok, gallyak elszállítását a helyi hulladékszolgáltató biztosítja. A települési hulladéklerakón csökken a biológiailag lebontható hulladékok mennyisége. Az Önkormányzat szervezésében a Müllex-Körmend Kft. lomtalanításkor biztosította a zöldhulladékok (fa, ág, gally) elszállítását és hasznosítását. Az Ipari Parkban hulladék udvar kialakítása pályázati forrás esetén. Meg kell vizsgálni, hogy a további idszakokban milyen megoldás lehetséges a zöldhulladékok gyjtésére, illetve a lakosságot tájékoztatni kell a házi komposztálás lehetségérl (pl. internet, helyi kiadványok). A lakosságot tájékoztatni kell a házi komposztálás lehetségérl (pl. internet, helyi kiadványok), illetve a zöldhulladék elhelyezés (pl. lomtalanítás során) lehetségeirl. A zöldhulladék gyjtést gyakoribbá kell tenni pl. zsákos gyjtés, vagy idény jelleg elszállítások megszervezésével pályázati forrás esetén évente évente Képviseltestület Képviseltestület, Mszaki csoport Müllex Körmend Kft. Képviseltestület, Mszaki csoport

26 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat évente (utolsó: december, január) A szelektíven gyjtött csomagolási hulladékok hasznosításra kerülnek az Ökopannon Kft.-n és Öko-Kord Kft.-n keresztül. Az Önkormányzat rendszeresen meghallgatja a településen mköd nagyobb üzemek környezetvédelmi beszámolóit, szükség esetén lakossági fórumot szervez. A Müllex-Körmend Kft. vett átinert hulladékot, melyet a harasztifalui hulladéktelepén technológiai jelleggel hasznosítanak. Ezen kívül Vönöckön és Sótonyban az innert hulladéklerakóra helyezhet el inert hulladék. További tájékoztatás szükséges a szelektíven gyjthet hulladékokról, a hulladékok mennyiségének csökkentési lehetségérl, annak fontosságáról (pl. internet, helyi kiadványok, média). Továbbra is szükséges a településen mköd üzemek rendszeres környezetvédelmi szempontú beszámoltatása. Az esetlegesen felmerül problémákról lakossági tájékoztató szervezése szükséges. A lakosság tájékoztatása szükséges, milyen módon lehetséges az építési, bontási hulladék elszállítása (pl. interneten keresztül). rendszeresen Polgármester, Képviseltestület évente Polgármester folyamatosan Jegyz

27 Répcelak Város Önkormányzata Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat Az Önkormányzat belépett a Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulásba, ennek keretében felülvizsgálták az illegális hulladéklerakókat, melyet bejelentettek az illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelséghez. A F tér projekt keretében a Városközpontban új közterületi hulladékgyjtket helyeztek ki. Az Önkormányzati rendeleteket a Polgármesteri Hivatal hirdettábláin hirdetik ki, valamint a Városi honlapon megjelenítik. Az illegális hulladéklerakókat meg kell szntetni. Felül kell vizsgálni a közterületi hulladékgyjtk darabszámát, elhelyezkedését, illetve megfelelségét, majd ennek tükrében meg kell tervezni a közterületi hulladékgyjtést, mely alapján a szükséges helyekre hulladékgyjt edényzetek kihelyezése szükséges, valamint a nem megfelel hulladékgyjtket le kell cserélni. A rendeleteket a Városi honlapon rendszeresen frissíteni kell. forrás megteremtése esetén azonnal felülvizsgálat: folyamatosan, további intézkedések terv szerint szükség esetén Képviseltestület Közterület felügyel, Mszaki csoport Jegyz

BÁNK KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT

BÁNK KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat BÁNK KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT KÉSZÍTTETTE: BÁNK TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA 2009. 1 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 1. melléklet a 23/2011. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGY, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2010-2015 ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 KÉSZZÜLLTT::

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT

GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM ALAPELVEI... 6 II. AZ ELÉRNI KÍVÁNT KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK, CÉLÁLLAPOTOK...

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelség Ügyiratszám: 76227-2-56/2014. Ea: Privitzer Jen Lovászi Péter Filakné Enyedi Andrea Berényi Anita Lovrityné Kiss Beáta Dr. Séra Judit

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI POGRAMJA 2013-2014 1 DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2013. I. BEVEZETÉS A környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. KÖRNYEZETI ÁLLAPOT, ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS II. KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) FELÜLVIZSGÁLAT

SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) FELÜLVIZSGÁLAT SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) FELÜLVIZSGÁLAT Tedd, amit most kell, és ne halaszd későbbi időre, késve teszed másnap azt, ami ma elmaradott. /Ovidius/ Készült: 2010. június BEVEZETÉS

Részletesebben

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2010. augusztus 10.

Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2010. augusztus 10. Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve 2010. augusztus 10. 1. Bevezető... 3 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 5 2.1. A környezeti elemek állapota... 5 2.1.1.

Részletesebben

TOLNA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. II. kötet. A program készítésében közreműködtek:

TOLNA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. II. kötet. A program készítésében közreműködtek: TOLNA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA II. kötet Programfelelős: Baka György ( Öko-Eco Bt.) A program készítésében közreműködtek: Baka Éva, Környezetvédelmi szakmérnök Baka György, Környezetvédelmi szakmérnök

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 24-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 24-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 24-én tartandó ülésére. Tárgy: Izsák Város 2015-2019. évi gazdasági programjának elfogadása. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja

Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja Készítette: Tóth Vilmos okl. környezetvédelmi szakmérnök Jóváhagyta: Sárpilis Község Önkormányza 58/2009(VII.09.) KT számú határozatával Sárpilis,

Részletesebben

Települési Környezetvédelmi Program Papkeszi

Települési Környezetvédelmi Program Papkeszi Települési Környezetvédelmi Program TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM I. KÖTET HELYZETFELTÁRÁS Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081 Gy0rújbarát, BM köz 1. -1 Települési Környezetvédelmi Program - 2

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Készítette: Lajosmizse Város Önkormányzatának megbízásából Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Intézményirányító és Településfejlesztési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/132-45 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010.

Részletesebben

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGYŐ, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2010-2015 ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 KÉSZZÜLLTT:: A CSONGRÁDII KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MEGBÍZZÁSÁBÓLL

Részletesebben

2004-2010 közötti időszakra vonatkozó Makói Kistérség Környezetvédelmi Program, valamint Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata 2011.

2004-2010 közötti időszakra vonatkozó Makói Kistérség Környezetvédelmi Program, valamint Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata 2011. 2004-2010 közötti időszakra vonatkozó Makói Kistérség Környezetvédelmi Program, valamint Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata 2011. A Program célkitűzései: A Környezetvédelmi Program által megfogalmazott,

Részletesebben

Bogád Község Önkormányzat

Bogád Község Önkormányzat Bogád Község Önkormányzat Környezeti fenntarthatósági Terve (Local Agenda 21) 2013 1. Bevezető... 3 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 5 2.1. A környezet állapota... 6 2.1.1. Levegő... 6 2.1.2.Vizek...

Részletesebben

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL.

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. Zalaszántó település MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELİZMÉNYEK... 5 1. A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: /2013 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla, Korom Pál, Döbrőssy Iván, Kocsis László; Kiss Ferenc Tárgy:

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város települési környezetvédelmi programja 2007 2012

Dunaújváros Megyei Jogú Város települési környezetvédelmi programja 2007 2012 Dunaújváros Megyei Jogú Város települési környezetvédelmi programja 2007 2012 Felülvizsgált, aktualizált változat 2008. november Készítette: Dr. Éri Vilma Környezettudományi Központ Közreműködők a megbízó

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010)

Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010) Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010) I. BEVEZETÉS A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46.. (1) bekezdés b.) pontja a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának. Fenntarthatósági Terve és Programja. Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának. Fenntarthatósági Terve és Programja. Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Fenntarthatósági Terve és Programja Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal 1. Bevezető...3 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép...5 2.1. A környezeti

Részletesebben

Audit jelentés TARTALOMJEGYZÉK

Audit jelentés TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Elzmények... 3 1.2. A projekt bemutatása... 3 1.2.1. A projekt megnevezése... 3 1.2.2. A projekt célja... 3 1.2.3. A projekt fázisai... 4 2. A felülvizsgálatok tapasztalatai...

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás

Dunakeszi Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV DUNAKESZI 2 0 0 7. MEGRENDELŐ Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos VEZETŐ TERVEZŐ Kovács László TERVEZŐ Szőke

Részletesebben

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Kapuvár Város a Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Az 1995. évi LIII. törvény alapján készítette: Kapuvár Városi 2011-2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS 3 1. KAPUVÁR VÁROS SWOT

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve

Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve 2009. 1. Bevezető... 4 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 5 2.1, A környezeti elemek állapota... 6 2.1.1. Levegő... 6 2.1.2.

Részletesebben

Környezetvédelmi Program

Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi Program KISAR 2005-2010 Készítette: Kisar Község Önkormányzata megbízásából az Ecocaritas Egyesület 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. KISAR KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

Romonya Község Önkormányzat

Romonya Község Önkormányzat Romonya Község Önkormányzat Környezeti fenntarthatósági Terve (Local Agenda 21) 2013 1. Bevezető... 3 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 5 2.1. A környezet állapota... 5 2.1.1. Levegő... 5

Részletesebben