A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata"

Átírás

1 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1

2 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapjai 6 2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása 6 3 A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya 7 II Az intézmény általános jellemzői 7 1 Az intézmény neve, szakmai alapdokumentuma 7 2 Az intézmény alapfeladatai 8 3 Az intézmény gazdálkodásának jellemzői 8 4 A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés joga: 9 5 Az intézményi bélyegzők használata 9 III Az intézmény szervezeti felépítése 9 1 Az intézmény vezetője és közvetlen munkatársainak feladat és hatásköre 9 2 Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök 10 3 Az intézmény szervezeti felépítése 11 4 Az intézmény vezetősége 12 5 Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend 12 6 A pedagógiai munka ellenőrzése 13 IV Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok és a működés rendje 14 1 A törvényes működés alap és egyéb dokumentumai 14 2 A szakmai alapdokumentum 14 3 A pedagógiai program 14 4 Az éves munkaterv 15 5 A tanulói tankönyvtámogatás és az intézményi tankönyvellátás rendje 16 6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje 18 7 Teendők rendkívüli események esetére 18 V Az intézmény munkarendje 19 2

3 6500 Baja, Bácska tér 1 1 Az intézmény vezetőinek munkarendje 19 2 A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása 20 3 A pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások 21 4 Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje 23 5 Munkaköri leírás-minták 23 6 Az intézmény tanulóinak munkarendje 51 7 Az intézmény évi munkarendje 51 8 A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 52 9 Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje A dohányzással kapcsolatos előírások A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok Az intézményi védő-óvó előírások 55 VI Az intézmény nevelőtestülete és a munkaközösségek 56 1 Az intézmény nevelőtestülete 56 2 A nevelőtestület értekezletei és döntései 56 3 A szakmai munkaközösségek 58 4 A szakmai munkaközösségek feladatai 58 VII Az intézményi közösségek, valamint a kapcsolattartás formái és rendje 59 1 A munkavállalói közösség 59 2 A szülői munkaközösség és az intézményi tanács 59 3 Diákönkormányzat 60 4 Osztályközösség 61 5 Diákközgyűlés 61 6 A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái 62 7 Az intézmény külső kapcsolatai 67 3

4 6500 Baja, Bácska tér 1 8 A tanuló által elkészített dologért járó díjazás 67 VIII A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje 67 1 A tanítási órán kívüli foglalkozások 67 2 Szakkör 68 3 Diákkör 68 4 Fakultatív hit- és vallásoktatás 68 5 Diáksportkör 68 6 Tehetséggondozás 69 7 Felzárkóztatás, fejlesztés 69 8 Egyéb foglalkozások 69 9 Iskolán kívüli rendszeres elfoglaltságok 70 IX A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai 70 X A tanulók egészségügyi felügyelete és ellátása 72 1 Az igazgató és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere 72 2 Az iskolai védőnő feladatai 72 XI Az intézményi hagyományok ápolása 73 1 A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai 73 2 A hagyományápolás külsőségei 74 XII Záró rendelkezések 74 XIII Záradékok 74 XIV Mellékletek 77 1 Az SZMSZ 1 számú melléklete 77 2 Az SZMSZ 2 számú melléklete 78 3 Az SZMSZ 3 számú melléklete 84 4 Az SZMSZ 4 számú melléklete 89 5 Az SZMSZ 5 számú melléklete 95 4

5 6500 Baja, Bácska tér 1 6 Az SZMSZ 6 számú melléklete 98 7 Az SZMSZ 8 számú melléklete Az SZMSZ 9 számú melléklete Az SZMSZ 10 számú melléklete 121 5

6 6500 Baja, Bácska tér 1 I Általános rendelkezések 1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapjai 11 A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Türr István Gazdasági Szakközépiskola szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe 12 A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza 13 A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi az alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről évi CLXXXVII törvény a szakképzésről évi XXXVII törvény a tankönyvpiac rendjéről évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról évi XLII törvény a nemdohányzók védelméről - 326/2013(VIII30) kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról - a 110/2012(VI4) kormányrendelet a nemzeti alaptanterv kiadásáról - a 150/2012(VII6) kormányrendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről - a 100/1997(VI 13) kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról - a 20/2012(VIII31) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről - a 16/2013(II28) EMMI rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az intézményi tankönyvellátás rendjéről - az 51/2012(XII21) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról - a 26/1997(IX3) NM rendelet intézmény-egészségügyi ellátásról 2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása 21 A hatályos jogszabályok és az intézmény működését meghatározó rendeletek által az intézményszék hatáskörébe utalt véleményezési jogköröket az intézmény szülői szervezete gyakorolja A szervezeti és működési szabályzat azon rendelkezéseinek érvénybe lépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, be kell szerezni a fenntartó egyetértését 6

7 6500 Baja, Bácska tér 1 22 Az intézmény szervezeti és működési szabályzatát a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011 évi CXC törvény 25 (4) bekezdése alapján a nevelőtestület, az intézményi diákönkormányzat véleményének kikérésével fogadja el 23 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény igazgatójának előterjesztése után a nevelőtestület 2013 szeptember 26-án elfogadta 3 A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya 31 A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok, igazgatói utasítások betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára és tanulójára nézve kötelező érvényű 32 A szervezeti és működési szabályzat az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól 33 Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, a szülők, az intézmény munkavállalói és más érdeklődők megtekinthetik munkaidőben az igazgatói irodában, a könyvtárban papírra nyomtatva, továbbá elektronikus formában olvasható az intézmény belső hálózatán és az intézményi honlapon II Az intézmény általános jellemzői 1 Az intézmény neve, szakmai alapdokumentuma 11 Az intézmény a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLIK) önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége neve: Türr István Gazdasági Szakközépiskola székhelye: 6500 Baja, Bácska tér 1 OM azonosítója: törzskönyvi nyilvántartási száma: Az alapítás időpontja: 1923 szeptember 9 13 A fenntartó neve és címe: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Budapest, Szalay u Az intézmény típusa: szakközépiskola Az intézményben folyó képzési forma: nappali 7

8 6500 Baja, Bácska tér 1 2 Az intézmény alapfeladatai 21 Köznevelési alapfeladatok 1 Szakközépiskolai nevelés-oktatás 2 Felnőttoktatás 3 Többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók intézményi nevelése-oktatása 4 Gyakorlati képzés megszervezése intézményi tanműhelyben 5 Intézményi könyvtár saját szervezeti egységgel 6 Nyelvi előkészítő évfolyam 7 Emelt szintű oktatás 22 Az oktatott szakmák szakmacsoport, szakma és OKJ szám alapján Régi OKJ szerinti szakmák Közgazdasági szakmacsoport Pénzügyi-számviteli ügyintéző Pénzügyi szakügyintéző Informatikai szakmacsoport Informatikai alkalmazás-fejlesztő Webmester Ügyviteli szakmacsoport Ügyintéző titkár A 150/2012 (VII6) Korm rendelet szerinti OKJ-s szakmák Informatikai szakmacsoport Informatikai rendszergazda Műszaki informatikus Szoftverfejlesztő Közgazdasági szakmacsoport Pénzügyi-számviteli ügyintéző Vállalkozási és bérügyintéző Ügyviteli szakmacsoport Irodai asszisztens Ügyviteli titkár Kereskedelmi szakmacsoport Logisztikai ügyintéző Az intézmény gazdálkodásának jellemzői 31 Az intézmény a 2013 január 1-vel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeként működik, a Központ fenntartásában és működtetésében Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez 8

9 6500 Baja, Bácska tér 1 4 A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés joga: 41 Feladatellátási hely pontos címe: 6500 Baja, Bácska tér 1 Helyrajzi száma: 759 Hasznos alapterület: 3596 m 2 Vagyonkezelői jogkör gyakorlója: KLIK Működtető: KLIK 5 Az intézményi bélyegzők használata 51A bélyegzők használatára jogosultak: az igazgató, az igazgatóhelyettesek minden ügyben; a pénzügyi-gazdasági koordinátor, a pénztáros, a munkaügyi előadó és az iskolatitkár a munkaköri leírásukban, szereplő ügyekben; az osztályfőnökök és a vizsgabizottságok jegyzői az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi értesítőkbe való beíráskor III Az intézmény szervezeti felépítése 1 Az intézmény vezetője és közvetlen munkatársainak feladat és hatásköre 11 Az intézmény igazgatója felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyen, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe Jóváhagyja az intézmény alapdokumentumait: a pedagógiai programot, a pedagógiai program részét képező helyi tantervet, előkészíti a szervezeti és működési szabályzatot és a házirendet Az intézmény igazgatója felel a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nemzeti és intézményi ünnepek méltó megszervezéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka biztonságos feltételeinek megteremtéséért Felel a munkavállalói-érdekképviseleti szervekkel, a szülői szervezettel és a diákönkormányzattal való megfelelő együttműködésért, a tanulóbalesetek megelőzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért és a pedagógus etikai normáinak betartásáért és betartatásáért Az intézmény igazgatója jogosult az intézmény képviseletére Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyetteseire átruházhatja 12 Az intézmény élén az igazgató áll, aki vezetői tevékenységét a közvetlen munkatársai két igazgatóhelyettes és a pénzügyi-gazdasági koordinátor segítségével látja el Közvetlen irányítása alatt dolgoznak az iskolatitkárok Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik Az intézményvezető közvetlen munkatársai az igazgatónak tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel 9

10 6500 Baja, Bácska tér 1 13 Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó törvényi, illetve rendeleti szabályozás határozza meg Az igazgatóhelyettesek és a megbízását a nevelőtestületi véleményezési jogkör megtartásával az igazgató javaslatának figyelembe vételével a megyei tankerület igazgatója adja Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás határozott időre, öt évre kell adni 14 Az igazgatóhelyettesek feladat és hatásköre, valamint egyéni felelőssége kiterjed mindazon területekre, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz Személyileg felelnek az igazgató által rájuk bízott feladatokért Az igazgatóhelyettesek távollétük vagy egyéb akadályoztatásuk esetén teljes hatáskörrel veszik át egymás munkáját, ennek során bármely olyan döntést meghozhatnak, amely a távollevő igazgatóhelyettes hatáskörébe tartozik Az igazgatóhelyettesek és a feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz 15 A pénzügyi-gazdasági koordinátor és az iskolatitkárok szakirányú képesítéssel rendelkező személyek, hatáskörük és felelősségük kiterjed a munkaköri leírásuk szerinti feladatokra A gazdasági, ügyviteli és technikai alkalmazottak munkáját a pénzügyi-gazdasági koordinátor irányítja Feladat- és hatásköre kiterjed az irányítása alá tartozó dolgozók szabadságolásának tervezése és a szabadság kiadására A pénzügyi-gazdasági koordinátort távolléte esetén a munkaügyi előadó helyettesíti A helyettesítését ellátó munkavállaló döntési jogköre a saját munkaköri leírásában meghatározott feladatok mellett a helyettesítendő munkakörrel kapcsolatos azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki 2 Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök 21 Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja az alábbiakat: - az I számú igazgatóhelyettes számára az intézményi rendezvények szervezésével kapcsolatos tárgyalásokon az intézmény képviseletét és a rendezvénnyel kapcsolatos döntési jogot - az I számú igazgatóhelyettes számára a távollevő dolgozók helyettesítési rendjének megállapítását - a II számú igazgatóhelyettes számára az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát - a pénzügyi-gazdasági koordinátor számára a gazdasági, ügyviteli és technikai alkalmazottak szabadságolási rendjének megállapítását, szabadságuk kiadásának jogát 10

11 6500 Baja, Bácska tér 1 3 Az intézmény szervezeti felépítése 11

12 6500 Baja, Bácska tér 1 4 Az intézmény vezetősége 41 Az intézmény vezetősége az igazgató munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenységét) segíti az intézmény vezetősége, amely döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik Az intézmény szűkebb vezetésének tagjai: - az igazgató - az igazgatóhelyettesek - a pénzügyi-gazdasági koordinátor Az intézmény tágabb vezetésének tagjai: - az igazgató - az igazgatóhelyettesek - a pénzügyi-gazdasági koordinátor - munkaközösség-vezetők 42 Az intézményvezetés, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik Az intézmény vezetés megbeszéléséről - ha szükséges - írásban emlékeztető feljegyzés készül Az intézményvezetés tagjai ellenőrzési feladatokat is ellátnak (Az intézményi ellenőrzés céljait, feladatait, rendjét a belső ellenőrzési szabályzat tartalmazza) Az intézményvezetés együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, így a szülői munkaközösség választmányával, a DÖK képviselőivel 43 A szűkebb intézményvezetés lehetőség szerint hetente kétszer összeül és döntéseket hoz 44 A tágabb intézményvezetés a szükségnek megfelelően, de legalább kéthavonta tanácskozik Összehívását általában az igazgató kezdeményezi, de bármelyik tag kezdeményezésére is összeül Véleményét, javaslatát nyílt szavazás során egyszerű többségi szavazattal hozza Döntésképes, ha a tagoknak legalább kétharmada jelen van 5 Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend 51 Az igazgató távollétének idejére időben meghatározza helyettesét (helyetteseit) és annak (azoknak) hatáskörét Általában az oktatással összefüggő kérdésekben valamelyik igazgatóhelyettest, a gazdasági ügyekben pedig a pénzügyi-gazdasági koordinátort bízza meg helyettesítésével 52Az igazgató tartós távollétének (több hét) idején helyettesítését teljes döntési hatáskörrel az I igazgatóhelyettes látja el 53 Ha nem történt megbízás a helyettesítésre, akkor a mindenkori vezető az alább meghatározott sorrend szerinti rangidős 1 az I igazgatóhelyettes; 12

13 6500 Baja, Bácska tér 1 2 a II igazgatóhelyettes; 4 az osztályfőnöki csoport vezetője; 5 a gazdasági munkaközösség vezetője 54 A vezető beosztású alkalmazottak kötelesek távollétükre helyettesüket kijelölni és őt a szükséges tudnivalókkal ellátni 6 A pedagógiai munka ellenőrzése 61 Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata Az intézményben az ellenőrzés az igazgató kötelessége és felelőssége A hatékony és jogszerű működéshez rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges E rendszer alapjait az e szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri leírása teremti meg 62 Munkaköri leírásuk kötelezően szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és pedagógusok pedagógiai és egyéb természetű ellenőrzési kötelezettségeit: - I igazgatóhelyettes - II igazgatóhelyettes - pénzügyi-gazdasági koordinátor - munkaközösség-vezetők - tantárgyfelelősök - osztályfőnökök - pedagógusok 63 A munkavállalók munkaköri leírását a munkavállalókkal alá kell íratni, egy aláírt példányt a dolgozók személyi anyagába, egyet pedig az irattárban kell őrizni Az igazgatóhelyettesek és munkaközösség-vezetők elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá az igazgató utasítása és az éves munkatervben megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatokban 64 Az intézmény vezetőségének tagjai és a pedagógus teljesítményértékelésben való közreműködéssel megbízott pedagógusok szükség esetén az igazgató külön megbízására ellenőrzési feladatot is elláthatnak Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek: - tanítási órák ellenőrzése (igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők, tantárgyfelelősök) - beírási napló, osztálynapló, törzslapok folyamatos ellenőrzése (igazgató, igazgatóhelyettesek) - igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése (igazgató, igazgatóhelyettesek) - a szervezeti és működési szabályzatban és a pedagógiai programban előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári intézkedések folyamán (igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők) 13

14 6500 Baja, Bácska tér 1 - tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése (igazgató, igazgatóhelyettesek) 65 A tanév során végrehajtandó egyéb ellenőrzési területeket és feladatokat minden tanév elején a tanévnyitó értekezleten kell meghatározni IV Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok és a működés rendje 1 A törvényes működés alap és egyéb dokumentumai 11 Az intézmény törvényes működését az alábbi - a hatályos jogszabályokkal összhangban álló - alapdokumentumok határozzák meg: - szakmai alapdokumentum; - pedagógiai program; - éves munkaterv; - jelen szervezeti és működési szabályzat és mellékletei - házirend 2 A szakmai alapdokumentum 21 A szakmai alapdokumentum tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését Az intézmény szakmai alapdokumentumát a fenntartó készíti el, illetve szükség esetén módosítja 3 A pedagógiai program 11 Az intézmény pedagógiai programja képezi az iskolában folyó nevelő-oktató munka tartalmi, szakmai alapját A pedagógiai program tartalmazza a köznevelési törvény 26 (1) bekezdésében és a végrehajtási rendeletének 7 (1) bekezdésében meghatározottakat A pedagógiai program részeként ki kell dolgozni a helyi tantervet és a szakmai programot 12 Az intézmény pedagógiai programja meghatározza: - az iskolában folyó nevelés és oktatás alapelveit, értékeit, céljait, feladatait, eszközeit és eljárásait; - az intézmény helyi tantervét, ennek keretén belül az intézmény egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és a szabadon választható tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeit; 14

15 6500 Baja, Bácska tér 1 - az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának kötelezettségeit; - a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az osztályfőnök feladatait; - a tanulók az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendjét; - a középszintű érettségi vizsga témaköreit; - a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket; - a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit és formáját; - az intézményi beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének formáit és követelményeit, a tanuló tudása értékelésének és minősítésének módját; - a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét; - a szakmai programot 34 A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az intézményvezető hagyja jóvá 35 Az intézmény pedagógiai programját a szülők és tanulók megtekinthetik az igazgatói irodában, és olvasható az intézmény honlapján Az intézmény vezetői munkaidőben bármikor tájékoztatással szolgálnak a pedagógiai programmal kapcsolatban 4 Az éves munkaterv 13 Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok alapján, az intézmény pedagógiai programjából kiindulva tartalmazza az intézményi célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési tervét a felelősök megjelölésével 14 Az intézmény éves munkatervét a munkaközösség-vezetők írásos javaslatai alapján egy évente változó háromtagú nevelőtestületi csoport állítja össze Karbantartását, kiegészítését, változtatását a tanév közben ugyanezen csoport végzi A csoportot az igazgató előterjesztésében a tavaszi nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület választja meg egy évre A tanév helyi rendjének elkészítésekor az igazgató az I igazgatóhelyettes közreműködésével kikéri a fenntartó, a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét A két utóbbi szervezet írásos véleménye a nevelőtestületi értekezleten a döntés előtt felolvasásra kerül és a jegyzőkönyv mellékletévé válik A munkatervet a nevelőtestület szeptemberben véglegesíti és fogadja el Az éves munkaterv az intézmény belső hálózatán olvasható 15

16 6500 Baja, Bácska tér 1 5 A tanulói tankönyvtámogatás és az intézményi tankönyvellátás rendje 51 A szabályzat az alábbi jogszabályok alapján készült: - A nemzeti köznevelésről szóló,2011 évi CXC törvény, - a Tankönyvpiac rendjéről szóló 2001 évi XXXVII törvény, - A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az intézményi tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013 (II 28) EMMI rendelet 52 A tankönyvellátás célja és feladata: - az esélyegyenlőséget szem előtt tartva, az intézményi tanórákon mindenkinek egységesen ugyan azok a tankönyvek, segédeszközök álljanak rendelkezésre - Egy évfolyamon belül ugyanazon órákon ugyanazokat a tankönyveket használjuk - A tankönyvellátást az intézmény épületén belül szervezzük meg - A tanulók a tankönyvfelelősnek adják le könyvigényüket, és tőle is kapják meg azokat - Az iskolában alkalmazott könyvek megvásárlásának lehetőségét egész évben biztosítjuk - Az intézmény a megvásárolt könyvekről számlát nem ad, mert a szakmai alapdokumentumban tevékenység nem szerepel A számlát a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft állítja ki a tanulóknak 53 A tankönyvfelelős megbízása: - a tankönyvek megrendelésében, diákokhoz való eljuttatásában közreműködő személyt, a tankönyvfelelőst, az intézmény igazgatója jelöli ki - Ha az intézmény vezetője az intézmény más alkalmazottját kívánja megbízni a tankönyvfelelős feladatkörével, akkor ezt rendkívüli eseteket leszámítva a tanév munkatervében rögzíteni kell - Ha a tankönyvfelelős az elkövetkező tanévben nem kívánja ellátni feladatait, akkor ezt a tanévnyitó értekezleten köteles bejelenteni 54 A tankönyvtámogatás iránti igény felmérése Az iskolánkba járó tanulókat és szüleiket a ifjúságvédelmi feladatokkal ellátott szaktanárok tájékoztatja arról, hogy a könyvpiac rendjéről szóló 2001 évi XXXVII törvény 8 -ának (4) bekezdése alapján kik lehetnek jogosultak a normatív kedvezményre - tartósan beteg, - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, - pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar), - három- vagy többgyermekes családban él, - nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül A tájékoztatás után felmérik, hogy kik azok a diákok, akiket normatív támogatásban kell részesíteni Ezen diákoktól és szüleiktől összegyűjtik a szükséges igazolásokat A begyűjtött dokumentumokat a döntéshozatalhoz előkészítik 16

17 6500 Baja, Bácska tér 1 A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges: - a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti számlakivonatot, a postai igazolószelvényt); - ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt megszűnt, akkor a tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás; - a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye; - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat Igényeket az 1 számú mellékleten, szereplő igénylőlapon kell kérni Jogvesztő, ha a szülő, illetve nagykorú tanuló az értesítés ellenére nem élt az igénybejelentés jogával Nem alkalmazható ez a rendelkezés, ha az igényjogosultság az igénybejelentésre megadott időpont eltelte után állt be Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napján kell a leendő osztályfőnököknek elvégeznie 55 A tankönyvtámogatás módjának meghatározása Az intézmény igazgatója felmérés eredményéről minden év január 20-áig tájékoztatja a nevelőtestületet, a szülői munkaközösséget és a diákönkormányzatot, majd kikéri véleményüket 56 A tankönyvrendelés elkészítése A tankönyvfelelős összegyűjti a munkaközösségek vezetőitől, hogy milyen könyvekből szeretnének tanítani a következő tanévben Ha lát változást az előző évhez képest, azt jelzi az igazgatónak, aki megbeszélve az érintettekkel eldönti, hogy engedélyezi-e a váltást, vagy sem A tankönyvfelelős osztályokra lebontva elkészíti a megrendelendő tankönyvek listáját, amely tartalmazza a könyv raktári számát, szerzőjét, címét és várható árát Az osztályfőnökök segítségével az intézmény minden tanulójához eljuttatja ezt a megrendelőlapot Ezen a lapon kell a megfelelő négyzetbe történő X beírásával megjelölni, hogy melyik könyveket kívánják a szülők megrendelni és melyikeket nem A rendelőlapok visszaérkezése után felviszi tanulónként a rendeléseket a KELLO rendszerébe A szakmaválasztás után a tankönyvfelelős a 11 évfolyamosok körében hasonlóan a közismereti tankönyvekhez felméri a megrendelendő szakmai és idegen nyelvi könyvek darabszámát A belépő új osztályokba felvett tanulóknak az intézménytitkár kiküldi a tankönyv megrendelőt, amit a szülők visszajuttatnak Ezen új adatok és a könyvtárba visszakerülő könyvek száma alapján a tankönyvfelelős június 15-ig módosítja rendelések darabszámát 57 A tankönyvek osztása 17

18 6500 Baja, Bácska tér 1 A tankönyvfelelős - átveszi a kiszállított könyveket, konstatálja az esetleges hiányokat, - az intézmény hirdetőtábláján, és honlapján közzéteszi a tankönyvek osztásának pontos dátumát, időpontját, - kiosztja a tankönyveket, - összegyűjti az esetleges pótrendeléseket, kezeli a visszárut 58 Egyéb teendők A tankönyvfelelős szeptember 5-ig elküldi a pótrendeléseket, majd azok megérkezése után kiosztja az érintetteknek Az intézmény könyvtárosa a könyvtári hirdetőtáblán való kifüggesztéssel közzéteszi azoknak az ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az intézményi könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek 6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje 61 Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012(VIII28) kormányrendelet előírásainak megfelelően A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény igazgatója használhatja a dokumentumok hitelesítésére Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: - az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, - az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, - a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, - az október 1-jei pedagógus és tanulói lista, Az elektronikus úton előállított, fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni 62 Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges A dokumentumokat a KIR rendszerében tároljuk A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek (az iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá 7 Teendők rendkívüli események esetére 71 Rendkívüli esemény minden az általános helyzettől eltérő helyzet, körülmény, állapot, amikor a megszokottól eltérő módon kell viselkedni, a megszokottól eltérő szabályokat kell kialakítani, megtartani Ilyen helyzet lehet például bombariadó, iskolába való betörés, tatarozás, természeti katasztrófa, tűz stb 18

19 6500 Baja, Bácska tér 1 72 A rendkívüli események megelőzése érdekében az intézmény vezetője és az iskolatitkár, esetenként az intézmény takarítószemélyzete a mindennapi feladatok végzésekor köteles ellenőrizni, hogy az épületben rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség nem tapasztalható-e Amennyiben ellenőrzésük során rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul kötelesek személyesen vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni 73 Bombariadó vagy más rendkívüli esemény esetén a legfontosabb teendők az alábbiak: - Ha az intézmény munkavállalója az épületben bomba elhelyezésére utaló jelet tapasztal, vagy bomba elhelyezését bejelentő telefonüzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal bejelenti az intézmény legkönnyebben elérhető vezetőjének vagy a gazdasági iroda dolgozóinak Az értesített vezető vagy adminisztrációs dolgozó a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles elrendelni a bombariadót - A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan az intézményi csengő szaggatott jelzésével történik Lehetőség esetén a bombariadó tényét az intézményrádióban is közzé kell tenni - Az intézmény épületében tartózkodó tanulók és munkavállalók az épületet a tűzriadó tervnek megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni A gyülekezésre kijelölt terület ezzel ellentétes utasítás hiányában az intézmény udvara A felügyelő tanárok a náluk levő dokumentumokat mentve kötelesek az osztályokat sorakoztatni, a jelen lévő és hiányzó tanulókat haladéktalanul megszámolni, a tanulók kíséretét és felügyeletét ellátni, a tanulócsoportokkal a gyülekezőhelyen tartózkodni - A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles bejelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek A rendőrség megérkezéséig az épületben tartózkodni tilos - Amennyiben a bombariadó az érettségi vizsgák időtartama alatt történik az intézmény igazgatója haladéktalanul köteles az eseményt a fenntartónak és a Kormányhivatalnak bejelenteni, valamint gondoskodni az érettségi vizsga mielőbbi folytatásának megszervezéséről - Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet fogadó munkavállaló törekedjék arra, hogy a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, igyekezzék minél több tényt megtudni a fenyegetéssel kapcsolatban - A bombariadó lefújása folyamatos csengetéssel és szóbeli közléssel történik A bombariadó által kiesett tanítási időt az intézmény vezetője köteles pótolni a tanítás meghosszabbításával vagy pótlólagos tanítási nap elrendelésével V Az intézmény munkarendje 1 Az intézmény vezetőinek munkarendje 11 Az intézmény vezetője vagy helyettesei közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia abban az időszakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett 19

20 6500 Baja, Bácska tér 1 intézményi rendszerű délutáni tanrendi foglalkozások vannak Ezért az igazgató vagy helyettesei közül legalább egyikük hétfőtől csütörtökig 7 30 és óra között, pénteken 7 30 és óra között az intézményben tartózkodik Egyebekben munkájukat az intézmény szükségleteinek és aktuális feladatainak megfelelő időben és időtartamban látják el Az intézményvezető munkaidejét a kötelező tanórák, foglalkozások megtartásán kívül maga jogosult meghatározni 2 A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása 21 Az intézmény teljes munkaidőben foglalkoztatott pedagógusai heti 40 órás munkaidőkeretben végzik munkájukat A pedagógus-munkakörben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát kötött munkaidő teszi ki, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni A pedagógus a kötött munkaidőben az intézményvezető által meghatározott feladatokat köteles ellátni A kötött munkaidő két részből áll: 1 A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő, amely a teljes munkaidő ötvenöthatvanöt százaléka, amely időre tanórai és egyéb foglalkozások rendelhetők el a tantárgyfelosztásnak megfelelően Egy pedagógus elrendelhető tanórai és egyéb foglalkozások száma egy tanítási napon a kettő, egy tanítási héten a hat órát nem haladhatja meg 2 A neveléssel-oktatással le nem kötött része, amely időt a pedagógus - a köznevelési törvény és a végrehajtása tárgyában kiadott kormányrendelet előírásainak figyelembevételével - az igazgató által meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni 22 A munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött részében a következő feladatok rendelhetők el: a) a tanítási órákra való felkészülés, b) a tanulók dolgozatainak javítása, c) a tanulók munkájának rendszeres értékelése, d) a megtartott tanítási órák dokumentálása a helyettesített órák vezetése, e) különbözeti osztályozó vizsgák lebonyolítása, f) kísérletek összeállítása, g) dolgozatok, összeállítása és értékelése, h) a tanulmányi versenyek lebonyolítása, versenyfeladatok összeállítás, javítása i) intézményfejlesztési feladatokban való részvétel, tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok j) felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, intézményi méréseken, k) intézményi kulturális és sportprogramok szervezése, eseti helyettesítés osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység, munkaközösség-vezetés l) az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, m) szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, n) részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, o) pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása p) a tanulók felügyelete óraközi szünetekben q) tanulmányi kirándulások, intézményi ünnepségek és rendezvények megszervezése, r) intézményi ünnepségeken és intézményi rendezvényeken való részvétel, 20

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 2842 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 34. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND. 2013/2014 tanév

FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND. 2013/2014 tanév FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND 2013/2014 tanév 1 NE FELEDD: TISZTELD ÖNMAGAD, TISZTELJ MINDENKI MÁST ÉS LÉGY FELELŐS A TETTEIDÉRT! (Tantra Indiából)

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND A Dózsa György Általános Iskola és Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND 1 Tartalomjegyzék A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATAI... 3 SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLAI EGYSÉG ADATAI...

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

1. számú melléklet ÜGYVITELI, ADAT- ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. számú melléklet ÜGYVITELI, ADAT- ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. számú melléklet ÜGYVITELI, ADAT- ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A fogalmak meghatározása: Iktatás: az iratkezelésnek az érkeztetés és az ezt követő postabontás utáni fázisa, az iratnyilvántartás alapvető

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben