A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata"

Átírás

1 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1

2 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapjai 6 2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása 6 3 A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya 7 II Az intézmény általános jellemzői 7 1 Az intézmény neve, szakmai alapdokumentuma 7 2 Az intézmény alapfeladatai 8 3 Az intézmény gazdálkodásának jellemzői 8 4 A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés joga: 9 5 Az intézményi bélyegzők használata 9 III Az intézmény szervezeti felépítése 9 1 Az intézmény vezetője és közvetlen munkatársainak feladat és hatásköre 9 2 Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök 10 3 Az intézmény szervezeti felépítése 11 4 Az intézmény vezetősége 12 5 Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend 12 6 A pedagógiai munka ellenőrzése 13 IV Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok és a működés rendje 14 1 A törvényes működés alap és egyéb dokumentumai 14 2 A szakmai alapdokumentum 14 3 A pedagógiai program 14 4 Az éves munkaterv 15 5 A tanulói tankönyvtámogatás és az intézményi tankönyvellátás rendje 16 6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje 18 7 Teendők rendkívüli események esetére 18 V Az intézmény munkarendje 19 2

3 6500 Baja, Bácska tér 1 1 Az intézmény vezetőinek munkarendje 19 2 A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása 20 3 A pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások 21 4 Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje 23 5 Munkaköri leírás-minták 23 6 Az intézmény tanulóinak munkarendje 51 7 Az intézmény évi munkarendje 51 8 A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 52 9 Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje A dohányzással kapcsolatos előírások A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok Az intézményi védő-óvó előírások 55 VI Az intézmény nevelőtestülete és a munkaközösségek 56 1 Az intézmény nevelőtestülete 56 2 A nevelőtestület értekezletei és döntései 56 3 A szakmai munkaközösségek 58 4 A szakmai munkaközösségek feladatai 58 VII Az intézményi közösségek, valamint a kapcsolattartás formái és rendje 59 1 A munkavállalói közösség 59 2 A szülői munkaközösség és az intézményi tanács 59 3 Diákönkormányzat 60 4 Osztályközösség 61 5 Diákközgyűlés 61 6 A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái 62 7 Az intézmény külső kapcsolatai 67 3

4 6500 Baja, Bácska tér 1 8 A tanuló által elkészített dologért járó díjazás 67 VIII A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje 67 1 A tanítási órán kívüli foglalkozások 67 2 Szakkör 68 3 Diákkör 68 4 Fakultatív hit- és vallásoktatás 68 5 Diáksportkör 68 6 Tehetséggondozás 69 7 Felzárkóztatás, fejlesztés 69 8 Egyéb foglalkozások 69 9 Iskolán kívüli rendszeres elfoglaltságok 70 IX A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai 70 X A tanulók egészségügyi felügyelete és ellátása 72 1 Az igazgató és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere 72 2 Az iskolai védőnő feladatai 72 XI Az intézményi hagyományok ápolása 73 1 A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai 73 2 A hagyományápolás külsőségei 74 XII Záró rendelkezések 74 XIII Záradékok 74 XIV Mellékletek 77 1 Az SZMSZ 1 számú melléklete 77 2 Az SZMSZ 2 számú melléklete 78 3 Az SZMSZ 3 számú melléklete 84 4 Az SZMSZ 4 számú melléklete 89 5 Az SZMSZ 5 számú melléklete 95 4

5 6500 Baja, Bácska tér 1 6 Az SZMSZ 6 számú melléklete 98 7 Az SZMSZ 8 számú melléklete Az SZMSZ 9 számú melléklete Az SZMSZ 10 számú melléklete 121 5

6 6500 Baja, Bácska tér 1 I Általános rendelkezések 1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapjai 11 A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Türr István Gazdasági Szakközépiskola szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe 12 A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza 13 A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi az alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről évi CLXXXVII törvény a szakképzésről évi XXXVII törvény a tankönyvpiac rendjéről évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról évi XLII törvény a nemdohányzók védelméről - 326/2013(VIII30) kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról - a 110/2012(VI4) kormányrendelet a nemzeti alaptanterv kiadásáról - a 150/2012(VII6) kormányrendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről - a 100/1997(VI 13) kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról - a 20/2012(VIII31) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről - a 16/2013(II28) EMMI rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az intézményi tankönyvellátás rendjéről - az 51/2012(XII21) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról - a 26/1997(IX3) NM rendelet intézmény-egészségügyi ellátásról 2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása 21 A hatályos jogszabályok és az intézmény működését meghatározó rendeletek által az intézményszék hatáskörébe utalt véleményezési jogköröket az intézmény szülői szervezete gyakorolja A szervezeti és működési szabályzat azon rendelkezéseinek érvénybe lépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, be kell szerezni a fenntartó egyetértését 6

7 6500 Baja, Bácska tér 1 22 Az intézmény szervezeti és működési szabályzatát a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011 évi CXC törvény 25 (4) bekezdése alapján a nevelőtestület, az intézményi diákönkormányzat véleményének kikérésével fogadja el 23 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény igazgatójának előterjesztése után a nevelőtestület 2013 szeptember 26-án elfogadta 3 A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya 31 A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok, igazgatói utasítások betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára és tanulójára nézve kötelező érvényű 32 A szervezeti és működési szabályzat az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól 33 Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, a szülők, az intézmény munkavállalói és más érdeklődők megtekinthetik munkaidőben az igazgatói irodában, a könyvtárban papírra nyomtatva, továbbá elektronikus formában olvasható az intézmény belső hálózatán és az intézményi honlapon II Az intézmény általános jellemzői 1 Az intézmény neve, szakmai alapdokumentuma 11 Az intézmény a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLIK) önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége neve: Türr István Gazdasági Szakközépiskola székhelye: 6500 Baja, Bácska tér 1 OM azonosítója: törzskönyvi nyilvántartási száma: Az alapítás időpontja: 1923 szeptember 9 13 A fenntartó neve és címe: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Budapest, Szalay u Az intézmény típusa: szakközépiskola Az intézményben folyó képzési forma: nappali 7

8 6500 Baja, Bácska tér 1 2 Az intézmény alapfeladatai 21 Köznevelési alapfeladatok 1 Szakközépiskolai nevelés-oktatás 2 Felnőttoktatás 3 Többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók intézményi nevelése-oktatása 4 Gyakorlati képzés megszervezése intézményi tanműhelyben 5 Intézményi könyvtár saját szervezeti egységgel 6 Nyelvi előkészítő évfolyam 7 Emelt szintű oktatás 22 Az oktatott szakmák szakmacsoport, szakma és OKJ szám alapján Régi OKJ szerinti szakmák Közgazdasági szakmacsoport Pénzügyi-számviteli ügyintéző Pénzügyi szakügyintéző Informatikai szakmacsoport Informatikai alkalmazás-fejlesztő Webmester Ügyviteli szakmacsoport Ügyintéző titkár A 150/2012 (VII6) Korm rendelet szerinti OKJ-s szakmák Informatikai szakmacsoport Informatikai rendszergazda Műszaki informatikus Szoftverfejlesztő Közgazdasági szakmacsoport Pénzügyi-számviteli ügyintéző Vállalkozási és bérügyintéző Ügyviteli szakmacsoport Irodai asszisztens Ügyviteli titkár Kereskedelmi szakmacsoport Logisztikai ügyintéző Az intézmény gazdálkodásának jellemzői 31 Az intézmény a 2013 január 1-vel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeként működik, a Központ fenntartásában és működtetésében Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez 8

9 6500 Baja, Bácska tér 1 4 A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés joga: 41 Feladatellátási hely pontos címe: 6500 Baja, Bácska tér 1 Helyrajzi száma: 759 Hasznos alapterület: 3596 m 2 Vagyonkezelői jogkör gyakorlója: KLIK Működtető: KLIK 5 Az intézményi bélyegzők használata 51A bélyegzők használatára jogosultak: az igazgató, az igazgatóhelyettesek minden ügyben; a pénzügyi-gazdasági koordinátor, a pénztáros, a munkaügyi előadó és az iskolatitkár a munkaköri leírásukban, szereplő ügyekben; az osztályfőnökök és a vizsgabizottságok jegyzői az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi értesítőkbe való beíráskor III Az intézmény szervezeti felépítése 1 Az intézmény vezetője és közvetlen munkatársainak feladat és hatásköre 11 Az intézmény igazgatója felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyen, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe Jóváhagyja az intézmény alapdokumentumait: a pedagógiai programot, a pedagógiai program részét képező helyi tantervet, előkészíti a szervezeti és működési szabályzatot és a házirendet Az intézmény igazgatója felel a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nemzeti és intézményi ünnepek méltó megszervezéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka biztonságos feltételeinek megteremtéséért Felel a munkavállalói-érdekképviseleti szervekkel, a szülői szervezettel és a diákönkormányzattal való megfelelő együttműködésért, a tanulóbalesetek megelőzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért és a pedagógus etikai normáinak betartásáért és betartatásáért Az intézmény igazgatója jogosult az intézmény képviseletére Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyetteseire átruházhatja 12 Az intézmény élén az igazgató áll, aki vezetői tevékenységét a közvetlen munkatársai két igazgatóhelyettes és a pénzügyi-gazdasági koordinátor segítségével látja el Közvetlen irányítása alatt dolgoznak az iskolatitkárok Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik Az intézményvezető közvetlen munkatársai az igazgatónak tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel 9

10 6500 Baja, Bácska tér 1 13 Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó törvényi, illetve rendeleti szabályozás határozza meg Az igazgatóhelyettesek és a megbízását a nevelőtestületi véleményezési jogkör megtartásával az igazgató javaslatának figyelembe vételével a megyei tankerület igazgatója adja Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás határozott időre, öt évre kell adni 14 Az igazgatóhelyettesek feladat és hatásköre, valamint egyéni felelőssége kiterjed mindazon területekre, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz Személyileg felelnek az igazgató által rájuk bízott feladatokért Az igazgatóhelyettesek távollétük vagy egyéb akadályoztatásuk esetén teljes hatáskörrel veszik át egymás munkáját, ennek során bármely olyan döntést meghozhatnak, amely a távollevő igazgatóhelyettes hatáskörébe tartozik Az igazgatóhelyettesek és a feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz 15 A pénzügyi-gazdasági koordinátor és az iskolatitkárok szakirányú képesítéssel rendelkező személyek, hatáskörük és felelősségük kiterjed a munkaköri leírásuk szerinti feladatokra A gazdasági, ügyviteli és technikai alkalmazottak munkáját a pénzügyi-gazdasági koordinátor irányítja Feladat- és hatásköre kiterjed az irányítása alá tartozó dolgozók szabadságolásának tervezése és a szabadság kiadására A pénzügyi-gazdasági koordinátort távolléte esetén a munkaügyi előadó helyettesíti A helyettesítését ellátó munkavállaló döntési jogköre a saját munkaköri leírásában meghatározott feladatok mellett a helyettesítendő munkakörrel kapcsolatos azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki 2 Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök 21 Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja az alábbiakat: - az I számú igazgatóhelyettes számára az intézményi rendezvények szervezésével kapcsolatos tárgyalásokon az intézmény képviseletét és a rendezvénnyel kapcsolatos döntési jogot - az I számú igazgatóhelyettes számára a távollevő dolgozók helyettesítési rendjének megállapítását - a II számú igazgatóhelyettes számára az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát - a pénzügyi-gazdasági koordinátor számára a gazdasági, ügyviteli és technikai alkalmazottak szabadságolási rendjének megállapítását, szabadságuk kiadásának jogát 10

11 6500 Baja, Bácska tér 1 3 Az intézmény szervezeti felépítése 11

12 6500 Baja, Bácska tér 1 4 Az intézmény vezetősége 41 Az intézmény vezetősége az igazgató munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenységét) segíti az intézmény vezetősége, amely döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik Az intézmény szűkebb vezetésének tagjai: - az igazgató - az igazgatóhelyettesek - a pénzügyi-gazdasági koordinátor Az intézmény tágabb vezetésének tagjai: - az igazgató - az igazgatóhelyettesek - a pénzügyi-gazdasági koordinátor - munkaközösség-vezetők 42 Az intézményvezetés, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik Az intézmény vezetés megbeszéléséről - ha szükséges - írásban emlékeztető feljegyzés készül Az intézményvezetés tagjai ellenőrzési feladatokat is ellátnak (Az intézményi ellenőrzés céljait, feladatait, rendjét a belső ellenőrzési szabályzat tartalmazza) Az intézményvezetés együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, így a szülői munkaközösség választmányával, a DÖK képviselőivel 43 A szűkebb intézményvezetés lehetőség szerint hetente kétszer összeül és döntéseket hoz 44 A tágabb intézményvezetés a szükségnek megfelelően, de legalább kéthavonta tanácskozik Összehívását általában az igazgató kezdeményezi, de bármelyik tag kezdeményezésére is összeül Véleményét, javaslatát nyílt szavazás során egyszerű többségi szavazattal hozza Döntésképes, ha a tagoknak legalább kétharmada jelen van 5 Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend 51 Az igazgató távollétének idejére időben meghatározza helyettesét (helyetteseit) és annak (azoknak) hatáskörét Általában az oktatással összefüggő kérdésekben valamelyik igazgatóhelyettest, a gazdasági ügyekben pedig a pénzügyi-gazdasági koordinátort bízza meg helyettesítésével 52Az igazgató tartós távollétének (több hét) idején helyettesítését teljes döntési hatáskörrel az I igazgatóhelyettes látja el 53 Ha nem történt megbízás a helyettesítésre, akkor a mindenkori vezető az alább meghatározott sorrend szerinti rangidős 1 az I igazgatóhelyettes; 12

13 6500 Baja, Bácska tér 1 2 a II igazgatóhelyettes; 4 az osztályfőnöki csoport vezetője; 5 a gazdasági munkaközösség vezetője 54 A vezető beosztású alkalmazottak kötelesek távollétükre helyettesüket kijelölni és őt a szükséges tudnivalókkal ellátni 6 A pedagógiai munka ellenőrzése 61 Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata Az intézményben az ellenőrzés az igazgató kötelessége és felelőssége A hatékony és jogszerű működéshez rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges E rendszer alapjait az e szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri leírása teremti meg 62 Munkaköri leírásuk kötelezően szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és pedagógusok pedagógiai és egyéb természetű ellenőrzési kötelezettségeit: - I igazgatóhelyettes - II igazgatóhelyettes - pénzügyi-gazdasági koordinátor - munkaközösség-vezetők - tantárgyfelelősök - osztályfőnökök - pedagógusok 63 A munkavállalók munkaköri leírását a munkavállalókkal alá kell íratni, egy aláírt példányt a dolgozók személyi anyagába, egyet pedig az irattárban kell őrizni Az igazgatóhelyettesek és munkaközösség-vezetők elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá az igazgató utasítása és az éves munkatervben megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatokban 64 Az intézmény vezetőségének tagjai és a pedagógus teljesítményértékelésben való közreműködéssel megbízott pedagógusok szükség esetén az igazgató külön megbízására ellenőrzési feladatot is elláthatnak Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek: - tanítási órák ellenőrzése (igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők, tantárgyfelelősök) - beírási napló, osztálynapló, törzslapok folyamatos ellenőrzése (igazgató, igazgatóhelyettesek) - igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése (igazgató, igazgatóhelyettesek) - a szervezeti és működési szabályzatban és a pedagógiai programban előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári intézkedések folyamán (igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők) 13

14 6500 Baja, Bácska tér 1 - tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése (igazgató, igazgatóhelyettesek) 65 A tanév során végrehajtandó egyéb ellenőrzési területeket és feladatokat minden tanév elején a tanévnyitó értekezleten kell meghatározni IV Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok és a működés rendje 1 A törvényes működés alap és egyéb dokumentumai 11 Az intézmény törvényes működését az alábbi - a hatályos jogszabályokkal összhangban álló - alapdokumentumok határozzák meg: - szakmai alapdokumentum; - pedagógiai program; - éves munkaterv; - jelen szervezeti és működési szabályzat és mellékletei - házirend 2 A szakmai alapdokumentum 21 A szakmai alapdokumentum tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését Az intézmény szakmai alapdokumentumát a fenntartó készíti el, illetve szükség esetén módosítja 3 A pedagógiai program 11 Az intézmény pedagógiai programja képezi az iskolában folyó nevelő-oktató munka tartalmi, szakmai alapját A pedagógiai program tartalmazza a köznevelési törvény 26 (1) bekezdésében és a végrehajtási rendeletének 7 (1) bekezdésében meghatározottakat A pedagógiai program részeként ki kell dolgozni a helyi tantervet és a szakmai programot 12 Az intézmény pedagógiai programja meghatározza: - az iskolában folyó nevelés és oktatás alapelveit, értékeit, céljait, feladatait, eszközeit és eljárásait; - az intézmény helyi tantervét, ennek keretén belül az intézmény egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és a szabadon választható tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeit; 14

15 6500 Baja, Bácska tér 1 - az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának kötelezettségeit; - a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az osztályfőnök feladatait; - a tanulók az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendjét; - a középszintű érettségi vizsga témaköreit; - a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket; - a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit és formáját; - az intézményi beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének formáit és követelményeit, a tanuló tudása értékelésének és minősítésének módját; - a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét; - a szakmai programot 34 A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az intézményvezető hagyja jóvá 35 Az intézmény pedagógiai programját a szülők és tanulók megtekinthetik az igazgatói irodában, és olvasható az intézmény honlapján Az intézmény vezetői munkaidőben bármikor tájékoztatással szolgálnak a pedagógiai programmal kapcsolatban 4 Az éves munkaterv 13 Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok alapján, az intézmény pedagógiai programjából kiindulva tartalmazza az intézményi célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési tervét a felelősök megjelölésével 14 Az intézmény éves munkatervét a munkaközösség-vezetők írásos javaslatai alapján egy évente változó háromtagú nevelőtestületi csoport állítja össze Karbantartását, kiegészítését, változtatását a tanév közben ugyanezen csoport végzi A csoportot az igazgató előterjesztésében a tavaszi nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület választja meg egy évre A tanév helyi rendjének elkészítésekor az igazgató az I igazgatóhelyettes közreműködésével kikéri a fenntartó, a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét A két utóbbi szervezet írásos véleménye a nevelőtestületi értekezleten a döntés előtt felolvasásra kerül és a jegyzőkönyv mellékletévé válik A munkatervet a nevelőtestület szeptemberben véglegesíti és fogadja el Az éves munkaterv az intézmény belső hálózatán olvasható 15

16 6500 Baja, Bácska tér 1 5 A tanulói tankönyvtámogatás és az intézményi tankönyvellátás rendje 51 A szabályzat az alábbi jogszabályok alapján készült: - A nemzeti köznevelésről szóló,2011 évi CXC törvény, - a Tankönyvpiac rendjéről szóló 2001 évi XXXVII törvény, - A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az intézményi tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013 (II 28) EMMI rendelet 52 A tankönyvellátás célja és feladata: - az esélyegyenlőséget szem előtt tartva, az intézményi tanórákon mindenkinek egységesen ugyan azok a tankönyvek, segédeszközök álljanak rendelkezésre - Egy évfolyamon belül ugyanazon órákon ugyanazokat a tankönyveket használjuk - A tankönyvellátást az intézmény épületén belül szervezzük meg - A tanulók a tankönyvfelelősnek adják le könyvigényüket, és tőle is kapják meg azokat - Az iskolában alkalmazott könyvek megvásárlásának lehetőségét egész évben biztosítjuk - Az intézmény a megvásárolt könyvekről számlát nem ad, mert a szakmai alapdokumentumban tevékenység nem szerepel A számlát a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft állítja ki a tanulóknak 53 A tankönyvfelelős megbízása: - a tankönyvek megrendelésében, diákokhoz való eljuttatásában közreműködő személyt, a tankönyvfelelőst, az intézmény igazgatója jelöli ki - Ha az intézmény vezetője az intézmény más alkalmazottját kívánja megbízni a tankönyvfelelős feladatkörével, akkor ezt rendkívüli eseteket leszámítva a tanév munkatervében rögzíteni kell - Ha a tankönyvfelelős az elkövetkező tanévben nem kívánja ellátni feladatait, akkor ezt a tanévnyitó értekezleten köteles bejelenteni 54 A tankönyvtámogatás iránti igény felmérése Az iskolánkba járó tanulókat és szüleiket a ifjúságvédelmi feladatokkal ellátott szaktanárok tájékoztatja arról, hogy a könyvpiac rendjéről szóló 2001 évi XXXVII törvény 8 -ának (4) bekezdése alapján kik lehetnek jogosultak a normatív kedvezményre - tartósan beteg, - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, - pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar), - három- vagy többgyermekes családban él, - nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül A tájékoztatás után felmérik, hogy kik azok a diákok, akiket normatív támogatásban kell részesíteni Ezen diákoktól és szüleiktől összegyűjtik a szükséges igazolásokat A begyűjtött dokumentumokat a döntéshozatalhoz előkészítik 16

17 6500 Baja, Bácska tér 1 A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges: - a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti számlakivonatot, a postai igazolószelvényt); - ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt megszűnt, akkor a tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás; - a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye; - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat Igényeket az 1 számú mellékleten, szereplő igénylőlapon kell kérni Jogvesztő, ha a szülő, illetve nagykorú tanuló az értesítés ellenére nem élt az igénybejelentés jogával Nem alkalmazható ez a rendelkezés, ha az igényjogosultság az igénybejelentésre megadott időpont eltelte után állt be Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napján kell a leendő osztályfőnököknek elvégeznie 55 A tankönyvtámogatás módjának meghatározása Az intézmény igazgatója felmérés eredményéről minden év január 20-áig tájékoztatja a nevelőtestületet, a szülői munkaközösséget és a diákönkormányzatot, majd kikéri véleményüket 56 A tankönyvrendelés elkészítése A tankönyvfelelős összegyűjti a munkaközösségek vezetőitől, hogy milyen könyvekből szeretnének tanítani a következő tanévben Ha lát változást az előző évhez képest, azt jelzi az igazgatónak, aki megbeszélve az érintettekkel eldönti, hogy engedélyezi-e a váltást, vagy sem A tankönyvfelelős osztályokra lebontva elkészíti a megrendelendő tankönyvek listáját, amely tartalmazza a könyv raktári számát, szerzőjét, címét és várható árát Az osztályfőnökök segítségével az intézmény minden tanulójához eljuttatja ezt a megrendelőlapot Ezen a lapon kell a megfelelő négyzetbe történő X beírásával megjelölni, hogy melyik könyveket kívánják a szülők megrendelni és melyikeket nem A rendelőlapok visszaérkezése után felviszi tanulónként a rendeléseket a KELLO rendszerébe A szakmaválasztás után a tankönyvfelelős a 11 évfolyamosok körében hasonlóan a közismereti tankönyvekhez felméri a megrendelendő szakmai és idegen nyelvi könyvek darabszámát A belépő új osztályokba felvett tanulóknak az intézménytitkár kiküldi a tankönyv megrendelőt, amit a szülők visszajuttatnak Ezen új adatok és a könyvtárba visszakerülő könyvek száma alapján a tankönyvfelelős június 15-ig módosítja rendelések darabszámát 57 A tankönyvek osztása 17

18 6500 Baja, Bácska tér 1 A tankönyvfelelős - átveszi a kiszállított könyveket, konstatálja az esetleges hiányokat, - az intézmény hirdetőtábláján, és honlapján közzéteszi a tankönyvek osztásának pontos dátumát, időpontját, - kiosztja a tankönyveket, - összegyűjti az esetleges pótrendeléseket, kezeli a visszárut 58 Egyéb teendők A tankönyvfelelős szeptember 5-ig elküldi a pótrendeléseket, majd azok megérkezése után kiosztja az érintetteknek Az intézmény könyvtárosa a könyvtári hirdetőtáblán való kifüggesztéssel közzéteszi azoknak az ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az intézményi könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek 6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje 61 Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012(VIII28) kormányrendelet előírásainak megfelelően A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény igazgatója használhatja a dokumentumok hitelesítésére Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: - az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, - az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, - a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, - az október 1-jei pedagógus és tanulói lista, Az elektronikus úton előállított, fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni 62 Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges A dokumentumokat a KIR rendszerében tároljuk A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek (az iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá 7 Teendők rendkívüli események esetére 71 Rendkívüli esemény minden az általános helyzettől eltérő helyzet, körülmény, állapot, amikor a megszokottól eltérő módon kell viselkedni, a megszokottól eltérő szabályokat kell kialakítani, megtartani Ilyen helyzet lehet például bombariadó, iskolába való betörés, tatarozás, természeti katasztrófa, tűz stb 18

19 6500 Baja, Bácska tér 1 72 A rendkívüli események megelőzése érdekében az intézmény vezetője és az iskolatitkár, esetenként az intézmény takarítószemélyzete a mindennapi feladatok végzésekor köteles ellenőrizni, hogy az épületben rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség nem tapasztalható-e Amennyiben ellenőrzésük során rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul kötelesek személyesen vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni 73 Bombariadó vagy más rendkívüli esemény esetén a legfontosabb teendők az alábbiak: - Ha az intézmény munkavállalója az épületben bomba elhelyezésére utaló jelet tapasztal, vagy bomba elhelyezését bejelentő telefonüzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal bejelenti az intézmény legkönnyebben elérhető vezetőjének vagy a gazdasági iroda dolgozóinak Az értesített vezető vagy adminisztrációs dolgozó a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles elrendelni a bombariadót - A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan az intézményi csengő szaggatott jelzésével történik Lehetőség esetén a bombariadó tényét az intézményrádióban is közzé kell tenni - Az intézmény épületében tartózkodó tanulók és munkavállalók az épületet a tűzriadó tervnek megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni A gyülekezésre kijelölt terület ezzel ellentétes utasítás hiányában az intézmény udvara A felügyelő tanárok a náluk levő dokumentumokat mentve kötelesek az osztályokat sorakoztatni, a jelen lévő és hiányzó tanulókat haladéktalanul megszámolni, a tanulók kíséretét és felügyeletét ellátni, a tanulócsoportokkal a gyülekezőhelyen tartózkodni - A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles bejelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek A rendőrség megérkezéséig az épületben tartózkodni tilos - Amennyiben a bombariadó az érettségi vizsgák időtartama alatt történik az intézmény igazgatója haladéktalanul köteles az eseményt a fenntartónak és a Kormányhivatalnak bejelenteni, valamint gondoskodni az érettségi vizsga mielőbbi folytatásának megszervezéséről - Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet fogadó munkavállaló törekedjék arra, hogy a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, igyekezzék minél több tényt megtudni a fenyegetéssel kapcsolatban - A bombariadó lefújása folyamatos csengetéssel és szóbeli közléssel történik A bombariadó által kiesett tanítási időt az intézmény vezetője köteles pótolni a tanítás meghosszabbításával vagy pótlólagos tanítási nap elrendelésével V Az intézmény munkarendje 1 Az intézmény vezetőinek munkarendje 11 Az intézmény vezetője vagy helyettesei közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia abban az időszakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett 19

20 6500 Baja, Bácska tér 1 intézményi rendszerű délutáni tanrendi foglalkozások vannak Ezért az igazgató vagy helyettesei közül legalább egyikük hétfőtől csütörtökig 7 30 és óra között, pénteken 7 30 és óra között az intézményben tartózkodik Egyebekben munkájukat az intézmény szükségleteinek és aktuális feladatainak megfelelő időben és időtartamban látják el Az intézményvezető munkaidejét a kötelező tanórák, foglalkozások megtartásán kívül maga jogosult meghatározni 2 A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása 21 Az intézmény teljes munkaidőben foglalkoztatott pedagógusai heti 40 órás munkaidőkeretben végzik munkájukat A pedagógus-munkakörben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát kötött munkaidő teszi ki, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni A pedagógus a kötött munkaidőben az intézményvezető által meghatározott feladatokat köteles ellátni A kötött munkaidő két részből áll: 1 A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő, amely a teljes munkaidő ötvenöthatvanöt százaléka, amely időre tanórai és egyéb foglalkozások rendelhetők el a tantárgyfelosztásnak megfelelően Egy pedagógus elrendelhető tanórai és egyéb foglalkozások száma egy tanítási napon a kettő, egy tanítási héten a hat órát nem haladhatja meg 2 A neveléssel-oktatással le nem kötött része, amely időt a pedagógus - a köznevelési törvény és a végrehajtása tárgyában kiadott kormányrendelet előírásainak figyelembevételével - az igazgató által meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni 22 A munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött részében a következő feladatok rendelhetők el: a) a tanítási órákra való felkészülés, b) a tanulók dolgozatainak javítása, c) a tanulók munkájának rendszeres értékelése, d) a megtartott tanítási órák dokumentálása a helyettesített órák vezetése, e) különbözeti osztályozó vizsgák lebonyolítása, f) kísérletek összeállítása, g) dolgozatok, összeállítása és értékelése, h) a tanulmányi versenyek lebonyolítása, versenyfeladatok összeállítás, javítása i) intézményfejlesztési feladatokban való részvétel, tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok j) felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, intézményi méréseken, k) intézményi kulturális és sportprogramok szervezése, eseti helyettesítés osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység, munkaközösség-vezetés l) az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, m) szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, n) részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, o) pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása p) a tanulók felügyelete óraközi szünetekben q) tanulmányi kirándulások, intézményi ünnepségek és rendezvények megszervezése, r) intézményi ünnepségeken és intézményi rendezvényeken való részvétel, 20

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013.

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

NYITOTT VILÁG ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

NYITOTT VILÁG ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NYITOTT VILÁG ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére,

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület. Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület. Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata Készítette a Dózsa György Általános iskola nevelőtestülete 2013. Apátfalva

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási

Részletesebben

A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső

Részletesebben

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. 09. 01-től Jóváhagyta: PH... igazgató 0 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és működési szabályzat 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. szeptember 01. Szervezeti és működési szabályzat Az Aranykéz Középiskola és Szakiskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Aranykéz

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 2 -

Tartalomjegyzék - 2 - Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések...4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...4 2 Az

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette:Csimáné Kiss Ilona Igazgató Hatályba lépése: 2013. december 21. Székhelye: Székesfehérvár, Batthyány u.1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat Az Esterházy Miklós Szakképző Iskola,Speciális Szakiskola és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 2014 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Iktatószám: 384/11/2014 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása,

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Ikt. sz.: 941/2014/SZM.12.08. D R. F E J É R P A T A K Y L Á S Z L Ó Á L T A L Á N O S I S K O L A É S A L A P F O K Ú M Ű V É S Z E T I I S K O L A 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Ezen SZMSZ tartalmazza

Részletesebben

A tankönyvellátás rendje

A tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás rendje Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés helyi rendjének szabályozásának 23/2004. (VIII. 27) OM rendelet

Részletesebben

A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje

A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvvé

Részletesebben

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. Az iskolai tankönyvellátás rendje

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. Az iskolai tankönyvellátás rendje A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete Az iskolai tankönyvellátás rendje Törvényi szabályozás - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

JÁSZKARAJENŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVRE VONATKOZÓAN

JÁSZKARAJENŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVRE VONATKOZÓAN JÁSZKARAJENŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVRE VONATKOZÓAN A tankönyvellátás rendjét iskolánk a következő jogszabályok alapján szabályozza: A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre A tankönyvrendelés helyi rendje 2014/2015-ös tanévre Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény A tankönyvvé nyilvánítás,

Részletesebben

A tankönyvellátásra vonatkozó szabályok

A tankönyvellátásra vonatkozó szabályok VM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT A tankönyvellátásra vonatkozó szabályok 2014. A szabályzat hatálya Jelen szabályzat hatálya a VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ tagintézményeinek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2013 Tartalom TARTALOM... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1.

Részletesebben

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú melléklete A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Kazincbarcika, 2005. március 16. Fürjesné Csépányi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3. OM azonosító: 031249 Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: A kihirdetés napjától Készítette: Kovácsné Győrfi

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Bevezető 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja:... 5 1.2.

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola. Budapesti Tagintézménye 2016/2017.

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola. Budapesti Tagintézménye 2016/2017. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Budapesti Tagintézménye 1037 Budapest, Bécsi út 324. 2016/2017. (a 229/2012. (VIII.

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola. Tankönyvellátási szabályzata

Csongrád és Térsége Általános Iskola. Tankönyvellátási szabályzata Csongrád és Térsége Általános Iskola Tankönyvellátási szabályzata 2014. Összeállította: Váradi Gáborné intézményvezető A tankönyvellátással kapcsolatos legfontosabb hatályos jogszabályi előírások A 2001.

Részletesebben

2013. évi CCXXXII. törvény. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

2013. évi CCXXXII. törvény. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 4. (1) A költségvetésről szóló törvényben kell meghatározni a) az Nkt. 46. (5) bekezdésben meghatározott állami támogatás fedezetét.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 33 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT a Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Zalaegerszegi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolája 5200 Törökszentmiklós, Kölcsey F. u. 21. Tel/fax: 56 / 390-284 E-mail: kolcsey@baptistaoktatas.hu Egyházi Jogi Személy Kölcsey Ferenc Általános

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33. Szervezeti és működési szabályzat A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

A Püspökhatvani Bene József Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje a 2014-2015-ös tanévre

A Püspökhatvani Bene József Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje a 2014-2015-ös tanévre A Püspökhatvani Bene József Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje a 2014-2015-ös tanévre A tankönyvellátás helyi rendjét az alábbi jogszabályok határozzák meg: a Nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Tartalom 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény feladata 3. Az intézmény szervezeti felépítése

Tartalom 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény feladata 3. Az intézmény szervezeti felépítése Tartalom 1. Általános rendelkezések 2 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 2 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 3 2. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fejér Megyei Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. szeptember 01. y belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1. FF 1 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzata A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzata Iktatószám: 384/11/2014. Tartalom Türr István Gazdasági Szakközépiskola 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat A Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola A zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék Törvényi háttér (törvények, rendeletek)... 5 1. Az intézmény alapító okirata, feladatai...

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje

A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje Az iskolai tankönyvellátás rendjének jogszabályi háttere: 1. A 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajdúsámson, 2015. május 12. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események Tartalom 1. Általános rendelkezések... 7 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése... 8 2. Az

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2013 Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže, Pečuh - Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Pécs Szervezeti és működési szabályzat 1 2

Részletesebben

Tankönyvellátás rendje a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2015/2016. tanév

Tankönyvellátás rendje a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2015/2016. tanév Tankönyvellátás rendje a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2015/2016. tanév Törvényi szabályozás: A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, A 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE

TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Iktatószám: /2016/II/1 Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Harsányi János Szakközépiskolája és Szakiskolája 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 31. OM azonosító: 203061 TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS TANKÖNYVELLÁTÁS

Részletesebben

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti e s Mű kö de si Szaba lyzata 1. oldal 2. oldal Tartalömjegyze k Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, és Egységes Óvoda- Bölcsőde (6914 Pitvaros, Petőfi tér 1.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01-től 1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben

A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben Az iskolai tankönyvellátás rendjének elkészítésénél a következő jogszabályokat vettük alapul: 2011. évi CXC.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája Szervezeti és működési szabályzat 2015. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Nevelési-Oktatási Intézmény OM azonosító: 028 945 Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Akkreditált Kiváló Tehetségpontja Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013.

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/Táncsics-Mihály-Gymnasium Moor SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/ Táncsics-Mihály-Gymnasium

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

DIÓSZEGI SÁMUEL BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS HELYI RENDJE

DIÓSZEGI SÁMUEL BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS HELYI RENDJE DIÓSZEGI SÁMUEL BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS HELYI RENDJE A Házirend 3. számú melléklete DEBRECEN 2015 1. A szabályzat az alábbi jogszabályok alapján készült : 2011.

Részletesebben

YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁSI SZABÁLYZAT 2010.

YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁSI SZABÁLYZAT 2010. YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁSI SZABÁLYZAT 2010. 1 1 4 9 B u d a p e s t, Vá rn a u. 2 1 / B. te l e f o n : + 3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; +3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3

Részletesebben

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ Jókai Mór Református Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3525 Miskolc, Pallos u. 1 A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Miskolc, 2007. január Németh Bertalanné igazgató TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, AZ ÉPÜLET NYITVATARTÁSÁNAK IDEJE, A VEZETŐK BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben