Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete április 30-án (csütörtök) órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 30-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről."

Átírás

1 Szám: 1/1-99/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete április 30-án (csütörtök) órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza Díszterme (Keszthely, Fő tér 1.) Jelen vannak: Pálinkás Róbert alpolgármester Csótár András, Dr. Ifi Ferenc, Kocsis Miklós, Mohácsi József, Rigó Ferenc, Selmeczy Zsuzsanna és Szabó György képviselők Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető Dr. Ihász Lajosné igazgatási osztályvezető Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető Pálinkás Róbert alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés szabályszerű módon került összehívásra, a képviselő-testület tagjai közül 10 fő jelen van, Ruzsics Ferenc polgármester igazoltan van távol, a testület határozatképes, így a soros képviselő-testületi ülést megnyitotta. Az ülés megkezdése előtt megemlékezett arról, hogy a héten tragikus hirtelenséggel elhunyt Dallos Csaba, a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely hivatalvezetője. Kérte a megjelenteket, hogy egy perces néma megemlékezéssel tisztelegjenek az emléke előtt. Egy perces gyászszünet Dallos Csaba emlékére. Pálinkás Róbert alpolgármester a napirendi javaslatot a napirendi pontokat és a sorrendiséget is érintő módosításokkal terjesztette a képviselő-testület elé. A 6. napirendi pont megtárgyalására vonatkozó indítványt visszavonta. Három sürgősségi indítvány érkezett: S 1.) Javaslat Dallos Csaba, a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely vezetője temetési költségeinek vállalására A sürgősségi megtárgyalást a temetés időpontja indokolja S 2.) A Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely hivatalvezetői munkakörének betöltése A sürgősségi megtárgyalást az intézmény zavartalan, zökkenőmentes, folyamatos működésének biztosítása indokolja. S 3.) VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ingatlanvásárlása

2 2 A sürgősségi megtárgyalást az adásvételi szerződés mielőbbi megkötése, ezt követően pedig a jelenlegi tulajdonviszonyok rendezése indokolja. A sürgősségi indítványokat a nyílt ülés végén javasolta megtárgyalni. Először az S1 sürgősségi indítvány felvételét a napirendi pontok közé bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta az S1 sürgősségi indítvány megtárgyalását. Pálinkás Róbert alpolgármester szavazásra bocsátotta az S2 sürgősségi indítvány felvételét a napirendi pontok közé. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta az S2 sürgősségi indítvány megtárgyalását. Pálinkás Róbert alpolgármester szavazásra bocsátotta az S3 sürgősségi indítvány felvételét a napirendi pontok közé. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta az S3 sürgősségi indítvány megtárgyalását. Pálinkás Róbert alpolgármester a napirendi javaslatot az elfogadott módosításokkal és a sorrendiségre tett javaslattal együtt bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. Napirend: 1. Rendelettervezet Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) 2. Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) 3. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 21/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) 4. Tájékoztató a évi belső ellenőrzési tevékenységről 5. Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzata első negyedévi belső ellenőrzési tervének teljesítéséről 7. A Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 8. Oktatási intézmények alapító okiratai módosításának véleményezése

3 3 Egyéb ügyek 9. A fogászati ügyelet jövőbeni működtetése tárgyában hozott 8/2014. (I. 30.) számú képviselő-testületi határozat módosítása 10. A Mária Rádió kérelme 11. Javaslat a Keszthely vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekről szóló 18/2004. (IX. 11.) TNM rendelet módosítására 12. Szociális nyári gyermekétkeztetés Keszthely, Vaszary K. u. 7/B. I. em. 5. sz. alatti önkormányzati lakás értékesítése 14. Támogatási kérelmek S 1. Javaslat Dallos Csaba, a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely vezetője temetési költségeinek vállalására S 2. A Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely hivatalvezetői munkakörének betöltése S 3. VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ingatlanvásárlása 15. Javaslat kitüntetések adományozására (zárt) 16. Egyedi lakásügyek I-II. (zárt) Pálinkás Róbert alpolgármester a napirend előtt rátért a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató megtárgyalására, amely szokás szerint kiegészült a VÜZ Kft-ről szóló tájékoztató anyaggal. Felkérte képviselőtársait a tájékoztatóval kapcsolatos hozzászólásra. Dr. Ifi Ferenc egészségügyi, szociális és esélyegyenlőségi bizottsági elnök megkérdezte, hogy a II. János Pál pápa emlékhelyével kapcsolatban a múlt ülésen hozott döntéssel kapcsolatban történt-e valamilyen intézkedés? Pálinkás Róbert alpolgármester válaszában elmondta, hogy egyelőre nem tud konkrétumokról beszámolni. A jövő héten tárgyalnak Vértesaljai Andrással, az alapítvány képviselőjével ebben az ügyben. További, kérdés, hozzászólás nem volt, így áttért a polgármester két soros ülés között tett fontosabb intézkedéseiről szóló tájékoztató megtárgyalására és felkérte képviselőtársait az azzal kapcsolatos hozzászólásaik megtételére. Kérdés, hozzászólás nem volt, erre tekintettel áttért a

4 4 polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatainak megtárgyalására. Ezekkel kapcsolatos kérdés, hozzászólás hiányában a három tájékoztató együttes elfogadására tett javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármester két ülés közötti időszakban tett fontosabb intézkedéseiről, valamint a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló tájékoztatót. (A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatók, a két ülés közötti időszakban tett polgármesteri intézkedésekről szóló tájékoztató, valamint a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 1. Rendelettervezet Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) (Az előterjesztés, valamint a bizottsági üléseken született javaslatokról készült összesítő a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Selmeczy Zsuzsanna képviselő elmondta, hogy bár a bizottsági ülésen megállapították, hogy a költségvetés jól áll, az érem másik oldalán az áll, hogy az állam átvállalta az önkormányzat adósságát. Ezért a költségvetés jó állapota nem azt jelenti, hogy jól gazdálkodott az önkormányzat. Nem fogadja el a zárszámadást. Pálinkás Róbert alpolgármester kifejtette, hogy az önkormányzat alapvetően állami finanszírozásból működik. Ehhez jönnek az önként vállalt feladatok. Az állam támogatja Keszthely gazdálkodását, ezért kapott a város ekkora összegű átvállalást. Kocsis Miklós turisztikai, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottsági elnök hozzátette, hogy pár éve az akkori MSZP-kormány szűkebbre vette az önkormányzatok támogatását, ezt kompenzálta most a kormány. Selmeczy Zsuzsanna képviselő szerint meg kellett volna vizsgálni, hogy miért alakult ki ekkora adósságállomány, de ez nem történt meg. Pálinkás Róbert alpolgármester véleménye szerint az a probléma, hogy a város bevételei kisebbek, mint amennyi a fenntartásához szükséges. Keszthely a Balaton fővárosa, ez további kötelezettségvállalással jár. Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök úgy vélte, hogy politikai síkra terelődött a vita. A Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökeként van rálátása a költségvetésre. A tavalyi év az állami támogatások miatt jól alakult. Hurráhangulatra azonban nincs ok. Nehéz volt a évi költségvetés megalkotása. Keszthely jobban áll, mint bármelyik évben eddig. Van egy kis tartaléka az önkormányzatnak, ez a takarékos gazdálkodásból és az állami támogatásból állt össze. Az igazi megméretés a évi zárszámadásból derül majd ki. Selmeczy Zsuzsanna képviselő véleménye szerint nem ő terelte politikai síkra a napirendi pont megtárgyalását. Ő csak elmondta a véleményét.

5 5 Pálinkás Róbert alpolgármester rámutatott, hogy a költségvetés nem szubjektív terület, hanem matematika. Konkrét javaslatokat szívesen lát. Mohácsi József képviselő megkérdezte, hogy állnak a tárgyalások a Zöldmező utcai iskolával kapcsolatban? Az iskola sorsa még nem rendeződött. A költségvetéssel kapcsolatban kijelentette, hogy az állami átvállalás jól jött az önkormányzatnak, de annak összegét az adófizetőknek kell kifizetniük. Pálinkás Róbert alpolgármester válaszában elmondta, hogy az EMMI-vel és a KLIK-kel folynak a tárgyalások, a minisztérium elfogadta az önkormányzat érveit. Még hosszú folyamat szükséges a megegyezésig. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. A képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 2. Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) (Az előterjesztés, valamint a bizottsági üléseken született javaslatokról készült összesítő a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Pálinkás Róbert alpolgármester a bizottsági vélemények, javaslatok ismertetését követően felkérte hozzászólásra elsőként a bizottságok elnökeit, majd a képviselőket. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 3. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 21/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) (Az előterjesztés, valamint a bizottsági üléseken született javaslatokról készült összesítő a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Pálinkás Róbert alpolgármester ismertette a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító javaslatát és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Dr. Ifi Ferenc egészségügyi, szociális és esélyegyenlőségi bizottsági elnök arról beszélt, hogy a bizottság nem hozott érvényes döntést az I. rendelet elfogadásával kapcsolatban. A hajléktalanokra az egész város területén vonatkozó tiltást nem fogadták el. Valamilyen megoldást kell találni az ő helyzetükre. Nehezen végrehajthatónak találta a rendeletet.

6 6 Vozár Péterné képviselő örült a rendeletnek. A sétálóutcán hajléktalanokkal, italozó emberekkel találkozni, remélte, hogy a rendőrség fel tud lépni ez ellen. Nagy László, a belvárosi kereskedők képviselője szerint az emberbaráti kérdésen túl a városképet és az üzletmenetet is rontja a hajléktalanok látványa. A Rákóczi téri pihenőszigeteken sem a turisták pihennek. A sétálóutcai takarítócsapat megjelenését és viselkedését is negatív jelenségnek tartja. Pálinkás Róbert alpolgármester komplex problémának tartotta a kérdést, aminek csak kis része a rendelet. Az említett sétálóutcai közmunkások legalább megismerik a munka világát, megtanulnak lassan dolgozni. Vissza kell vezetni az alanyi jogon járó segélyezésről a munka után járó segélyezésre ezeket az embereket. A hajléktalankérdést sem rendelettel, sem szálló építésével nem lehet megoldani. Alternatív rendszerre, például egy szociális szövetkezet kialakítására lenne szükség, ami a munkán keresztül oldaná meg a problémát. Csótár András oktatási, kulturális és ifjúsági bizottsági elnök időszerűnek és helyesnek, jó útnak gondolta a rendeletet. Talán meg tudják vele oldani a jogosan felvetett problémákat. Keszthely a turizmusból él, fontos, hogy a turisták jó képet kapjanak a városról. Jogos a takarító munkásokkal kapcsolatos felvetés is. Egy-két állandó, megfelelő ember a sétálóutcán lenne a megoldás. Mohácsi József képviselő véleménye szerint a Szent Erzsébet Alapítvány ellátja a hajléktalanok napi ellátását. A nem környékbeli hajléktalanokat nem biztos, hogy itt kell támogatni. Nagy László, a belvárosi kereskedők képviselője úgy vélte, két-három ember elég lenne a sétálóutcára takarítás céljára. Nyugati példát említett, ahol a hajléktalanok az ellátásért cserébe takarítási feladatokat kapnak. Pálinkás Róbert alpolgármester rámutatott, hogy Nyugaton kialakult egy szociális kultúra. Megfontolásra érdemes egy főtér-őr felállítása, akinek ez a feladata. Foglalkozni kell a felvetéssel. Csótár András oktatási, kulturális és ifjúsági bizottsági elnök jónak tartotta, hogy felszínre került ez a probléma, és foglalkoztak vele. Van közterület-felügyelői rendszer, ezen túl nem kell biztonsági szolgálat. A Balaton-parton is lehetne ilyen takarítás-felelős. Pálinkás Róbert alpolgármester további kérdés, hozzászólás hiányában először az I. határozati javaslatot tette fel szavazásra. 86/2014. (IV. 30.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 21/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a közterületen történő életvitelszerű tartózkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásával és felkéri a polgármestert, hogy Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése alapján terjessze a képviselő-testület ülése elé a vonatkozó rendelettervezetet.

7 7 Határidő: azonnal (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) Pálinkás Róbert alpolgármester szavazásra bocsátotta a módosított I. rendelettervezetet. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a közterületen történő életvitelszerű tartózkodás szabályairól (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Pálinkás Róbert alpolgármester szavazásra bocsátotta a II. határozati javaslatot. 87/2014. (IV. 30.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 21/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 21/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításával egyetért és felkéri a polgármestert, hogy Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése alapján terjessze a képviselő-testület ülése elé a vonatkozó rendelettervezetet. Határidő: azonnal (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) Pálinkás Róbert alpolgármester szavazásra bocsátotta a módosított II. rendelettervezetet. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 21/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 4. Tájékoztató a évi belső ellenőrzési tevékenységről Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslatot.

8 8 A képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot. 88/2014. (IV. 30.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tájékoztató a évi belső ellenőrzési tevékenységről című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Határidő: tájékoztatásra május 15. (Dr. Gábor Hajnalka osztályvezető) 5. Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzata első negyedévi belső ellenőrzési tervének teljesítéséről Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslatot. A képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot. 89/2014. (IV. 30.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzatának első negyedévi belső ellenőrzési tervének teljesítéséről című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a első negyedévi belső ellenőrzésekről készült tájékoztatót tudomásul veszi. 2. A képviselő-testület a első negyedévi belső ellenőrzésekről készült tájékoztatóban foglaltak alapján felhívja az érintett intézményvezetők figyelmét arra, hogy az esetleges visszafizetési kötelezettségek, illetve a későbbiekben az ebből adódó felelősségre vonási eljárás elkerülése érdekében a normatív állami támogatások igénylése során felelősségteljesebben, fenntartó önkormányzat érdekeinek szem előtt tartásával járjanak el. Határidő: tájékoztatásra május 15. (Dr. Gábor Hajnalka osztályvezető)

9 9 7. A Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslatot. A képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot. 90/2014. (IV. 30.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben foglalt rendelkezések alapján a Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata IV. rész. I/1. pontját május 1-jei hatállyal az alábbi kiegészítéssel jóváhagyja: I/1. A munkaidő: a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény (Kttv.) 91. (1) és (4) bekezdése szerint a munkaidő-beosztás szabályait a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg az alábbiak szerint: heti negyven óra hétfő 7,30 órától 15,30 óráig kedd 7,30 órától 15,30 óráig szerda 7,30 órától 17,30 óráig csütörtök 7,30 órától 15,30 óráig péntek 7,30 órától 13,30 óráig A Kttv. 90. (1) bekezdése alapján a jegyző jogosult a köztisztviselő által teljesítendő munkaidőt munkaidőkeretben is meghatározni. A jegyző jogosult továbbá fentiekben rögzített munkarendtől eltérő munkarendet is megállapítani heti 40 óra munkaidőkeretben egyenlőtlen munkaidő-beosztással. 8. Oktatási intézmények alapító okiratai módosításának véleményezése Csótár András oktatási, kulturális és ifjúsági bizottsági elnök elmondta, hogy formális jóváhagyásról van szó. Az V. határozati javaslat esetében éltek módosítással. Az intézményeket a KLIK tartja fenn, a vezető személyét érintő döntések tekintetében is. Az Egry iskola esetében az iskola az önkormányzaté, de a döntéseket már nem ők hozzák. Köszönetét fejezte ki az iskola dolgozóinak, a jelenlegi igazgató egy személyben adott be pályázatot, amely a szokásosan magas színvonalú, ezt támogatták, ez jelent meg a módosításban. Pálinkás Róbert alpolgármester további kérdés, hozzászólás hiányában először az I. határozati javaslatot tette fel szavazásra.

10 10 91/2014. (IV. 30.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Oktatási intézmények alapító okiratai módosításának véleményezése című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Keszthelyi Tankerület, mint fenntartó által a Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt illetően a fenntartó megkeresésében megjelölt és az előterjesztésben rögzített, az alapító okirat pontosítására irányuló módosításokat a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (4) bekezdése alapján véleményezte, az abban foglaltak iránt kifogást nem emel. 2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a határozat megküldésével egyidejűleg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Keszthelyi Tankerület igazgatóját tájékoztassa. Határidő: május 5. (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) Pálinkás Róbert alpolgármester szavazásra tette fel a II. határozati javaslatot. 92/2014. (IV. 30.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Oktatási intézmények alapító okiratai módosításának véleményezése című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint működtető a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Keszthelyi Tankerület, mint fenntartó által a Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát illetően a fenntartó megkeresésében megjelölt és az előterjesztésben rögzített, az alapító okirat pontosítására irányuló módosításokat a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (4) bekezdése alapján véleményezte, - a jelenleg rendelkezésre álló és a működtető által biztosított technikai és tárgyi feltételeken túl továbbiak biztosítása nélkül - az abban foglaltak iránt kifogást nem emel. 2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a határozat megküldésével egyidejűleg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Keszthelyi Tankerület igazgatóját tájékoztassa. Határidő: május 5. (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) Pálinkás Róbert alpolgármester szavazásra tette fel a III. határozati javaslatot.

11 11 93/2014. (IV. 30.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Oktatási intézmények alapító okiratai módosításának véleményezése című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint működtető a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Keszthelyi Tankerület, mint fenntartó által az Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát illetően a fenntartó megkeresésében megjelölt és az előterjesztésben rögzített, az alapító okirat pontosítására irányuló módosításokat a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (4) bekezdése alapján véleményezte, - a jelenleg rendelkezésre álló és a működtető által biztosított technikai és tárgyi feltételeken túl továbbiak biztosítása nélkül - az abban foglaltak iránt kifogást nem emel. 2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a határozat megküldésével egyidejűleg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Keszthelyi Tankerület igazgatóját tájékoztassa. Határidő: május 5. (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) Pálinkás Róbert alpolgármester szavazásra tette fel a IV. határozati javaslatot. 94/2014. (IV. 30.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Oktatási intézmények alapító okiratai módosításának véleményezése című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint működtető a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Keszthelyi Tankerület, mint fenntartó által a Keszthelyi Vajda János Gimnáziumot illetően a fenntartó megkeresésében megjelölt és az előterjesztésben rögzített, az alapító okirat pontosítására irányuló módosításokat a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (4) bekezdése alapján véleményezte, - a jelenleg rendelkezésre álló és a működtető által biztosított technikai és tárgyi feltételeken túl továbbiak biztosítása nélkül - az abban foglaltak iránt kifogást nem emel. 2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a határozat megküldésével egyidejűleg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Keszthelyi Tankerület igazgatóját tájékoztassa. Határidő: május 5. (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) Pálinkás Róbert alpolgármester szavazásra tette fel a módosított V. határozati javaslatot.

12 12 95/2014. (IV. 30.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Oktatási intézmények alapító okiratai módosításának véleményezése című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint működtető a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Keszthelyi Tankerület, mint fenntartó által küldött megkeresés alapján az Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói beosztására kiírt pályázati felhívásra érkezett (és fenntartó által csatolt) pályázati anyagot a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (4) bekezdése alapján véleményezte, a pályázatot támogatásra javasolja. 2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a határozat megküldésével egyidejűleg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Keszthelyi Tankerület igazgatóját tájékoztassa. Határidő: május 5. (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 9. A fogászati ügyelet jövőbeni működtetése tárgyában hozott 8/2014. (I. 30.) számú képviselő-testületi határozat módosítása Dr. Ifi Ferenc egészségügyi, szociális és esélyegyenlőségi bizottsági elnök szerint továbbra is fennáll a fogászati ügyelet problémája. A pályázat megjelentetése indokolt. Olyan lapban jelenjen meg, amelyet az orvosok olvasnak. A Magyar Orvos című újságot javasolta. Jónak tartaná az egyeztetést Hévízzel a közös ügyeleti rendszer kérdésében. Pálinkás Róbert alpolgármester kijelentette, hogy meg fogják keresni Hévízt, hogy ne Zalaegerszeghez kapcsolódjanak, hanem Hévíz és Keszthely közösen oldja meg az ügyeletet. Zalaegerszeg nem tud több lakost fogadni, a rendelő már nem bővíthető, Keszthelynek önállóan vagy társultan kell megoldania ezt. Vozár Péterné képviselő kiemelte, hogy a kistérség települései is küszködnek ezzel a problémával, őket is be lehetne vonni. Pálinkás Róbert alpolgármester további kérdés, hozzászólás hiányában a határozati javaslatot tette fel szavazásra. 96/2014. (IV. 30.) sz. képviselő-testületi határozat

13 13 Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Fogászati ügyelet jövőbeni működtetése tárgyában hozott 8/2014. (I. 30.) számú képviselő-testületi határozat módosítása című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fogászati ügyeleti ellátás jövőbeni működtetése tárgyában hozott 8/2014. (I. 30.) számú határozatában foglaltakat fenntartja és az abban foglaltak alapján felkéri az Alapellátási Intézet vezetőjét, hogy gondoskodjon tárgyi képviselő-testületi határozat tartalmának megfelelő pályázati felhívás ismételt közzétételéről. Határidő: pályázat közzétételére május 15. (Dr. Gábor Hajnalka osztályvezető) Pápai Bernadett intézményvezető 10. A Mária Rádió kérelme Kérdés, hozzászólás hiányában a határozati javaslatot tette fel szavazásra. 97/2014. (IV. 30.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete A Mária Rádió kérelme című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Szabó Tamás, a Mária Rádió (1142 Budapest, Szőnyi út 16.) elnöke részéről érkezett megkeresésben foglaltak alapján önkormányzati forrás biztosítása nélkül, a lakossági érdekekre figyelemmel támogatja és javasolja a Mária Rádió sugárzási lehetőségének biztosítását Keszthely városban és környékén. 2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a határozat megküldésével egyidejűleg a Mária Rádió képviselőjét tájékoztassa. Határidő: tájékoztatásra május 15. (Dr. Gábor Hajnalka osztályvezető) 11. Javaslat a Keszthely vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekről szóló 18/2004. (IX. 11.) TNM rendelet módosítására Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök azzal indokolta a bizottság módosító javaslatát, hogy legyen munkaértekezlet, akkor még lesz változtatási lehetőség.

14 14 Pálinkás Róbert alpolgármester további kérdés, hozzászólás hiányában a módosított határozati javaslatot tette fel szavazásra. 98/2014. (IV. 30.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat a Keszthely vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekről szóló 18/2004. (IX.11.) TNM rendelet módosítása című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt tanulmányterv alapján kezdeményezi a Keszthely vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 18/2004. (IX.11.) TNM rendelet módosítását. 2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a főépítészt, hogy munkaértekezlet keretében ismertesse a tanulmánytervet, a hozott döntésről a határozat és a tanulmányterv megküldésével egyidejűleg a Belügyminisztérium Területrendezési, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárát tájékoztassa, valamint a vonatkozó jogszabály mielőbbi módosítása iránt a szükséges egyeztetéseket, tárgyalásokat lefolytassa. Határidő: május 15. (Riedl Tamás főépítész) 12. Szociális nyári gyermekétkeztetés Kérdés, hozzászólás hiányában először az I. határozati javaslatot tette fel szavazásra. 99/2014. (IV. 30.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális nyári gyermekétkeztetés 2014 című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati forrás biztosítása nélkül pályázat nyújt be a 20/2014. (III.20.) EMMI rendelet alapján szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása iránt. 2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására, továbbá arra, hogy a évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításához kapcsolódóan nyertes pályázat esetén gondoskodjon az előirányzatok módosításának az önkormányzat évi költségvetésében történő átvezetéséről legfeljebb ,- Ft összegben. Határidő: a pályázat benyújtására május 07. a költségvetés módosítására június 30.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-207/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/1-106/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 28-án (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/1-93/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 14-én (csütörtök) 10.10 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-173/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 26-án (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 26-án (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-67/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 26-án (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-28/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet.

A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. Szám: 1/1-145/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 29- én (csütörtök) 14.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-44/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 508-16/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 25-én megtartott soros üléséről Jegyzőkönyvvezető: Provoda Józsefné 2 J

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. június 5-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. június 5-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. június 5-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Szám: 6369-2/2013. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott nyílt üléséről. Pest Megyei Kormányhivatal

Szám: 6369-2/2013. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott nyílt üléséről. Pest Megyei Kormányhivatal Szám: 6369-2/2013. Jegyzőkönyv 2013. május 30. napján megtartott nyílt üléséről Készült: 4 példányban l pid. - Pest Megyei Kormányhivatal vezetője l pid. - Irattár - Helyben l pid. - Munkapéldány l pid.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. március 7-én 9:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. március 7-én 9:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről 1. oldal / 74 A közgyűlés nyilvános üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. március 7-én 9:00 órai kezdettel

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. június 15-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. június 15-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. június 15-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 5 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről távol van: Koronka Lajos, Perneczky László, Szabó Gábor, Szalma Botond,

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről távol van: Koronka Lajos, Perneczky László, Szabó Gábor, Szalma Botond, JEGYZŐKÖNYV Készült a 2012. május 24-én (csütörtök) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal (Budapest, IV. ker. István út 14. II. em.) dísztermében tartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselők közül

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 487-14//2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. június 23-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Pf.: 76. Tel.: (88) 592-660 Fax: (88) 592-676 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben