J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének december 11-én 18 órakor megtartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-én 18 órakor megtartott üléséről"

Átírás

1 Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/ , Fax: 74/ sz. példány Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének december 11-én 18 órakor megtartott üléséről

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének december 11-én 18 órakor megtartott üléséről Az ülés helye: Faluház ülésterme Rákóczi u Jelen vannak: 1.) Biczó Ernő polgármester, 2.) Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester, 3.) Izsák Kálmán, 4.) Dr. Málnai János, 5.) Nagy László, 6.) Velő István, 7.) Vermes György képviselők Tanácskozási joggal: 1.) Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző, 2.) Galambos Attila alpolgármester, 3.) Adorján Attiláné Érdekegy.Tan.képv., 4.) Kovács Tamásné ÁMK igazgató 5.) Szekeres Jánosné óvodavezető, 6.) Szelestyei Mihályné Közalk. Tanács elnöke, 7.) Kun Györgyi egyesületi elnök, 8.) Keresztes Györgyné SZOKS biz. Tanácsadó, 9.) Dohóczki Mónika civil referens, 10.) Vargáné Eppel Erika pénzügyi ügyintéző - irányító 11.) Városi Klára élelmezésvezető Jegyzőkönyvvezető: Siposné Kovács Ilona vez. főtanácsos N a p i r e n d e l ő t t : Biczó Ernő: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy a 7 képviselő -testületi tag jelen van, így az ülés határozatképes. Ezt követően ismertette a meghívóba szereplő napirendi pontokat és javasolta, hogy az a lábbi napirendeket vegyék fel: 1. Döntés az állam által biztosított egyszeri, vissza nem térítendő kötségvetési támogatás igénybevételéről 2. Decs Tesz- Vesz Ovi Alapítvány támogatása 3. Döntés a évi karácsonyi ebédszállítás biztosításáról 4. A Bíborvég ÁMK Általános Iskolája működtetésének átadásáról szóló előzetes döntés felülvizsgálata Biczó Ernő javasolat, hogy A Bíborvég ÁMK Általános Iskolája működtetésének átadásáról szóló előzetes döntés felülvizsgálata c. napirendet 3. napirendként tárgyalja a testül et. A képviselő-testület a napirendek módosítására vonatkozó javaslatokkal egyhangúlag, 7 igen szavazattal egyetértett. A képviselő-testület a polgármester napirendre tett javaslatát, a megszavazott módosító indítványokat is figyelembe véve egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi napirendi pontokat állapította meg: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről, valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tet intézkedésekről (196. sz. előterjesztés) 2. A nagyközségi önkormányzat évi költségvetési rendeletének ¾ éves módosítása (197. sz. előterjesztés)

3 3. A Bíborvég ÁMK Általános Iskolája működtetésének átadásáról szóló előzetes döntés felülvizsgálata 4. A Bíborvég Általános Művelődési Központ átszervezése (198. sz. előterjesztés) 5. Javaslat a köznevelési intézmény állami fenntartásba vételével összefüggő megállapodás megkötésére 6. Decs és Sárpilis Önkormányzatok Intézményi Társulása társulási megállapodásának módosítása (199. sz. előterjesztés) 7. Könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására megállapodás megvitatása (190. sz. előterjesztés) 8. Szociális célú tűzifa juttatásáról szóló rendelet megalkotása (193. sz. előterjesztés) 9. Étkezési térítési díjak meghatározása (195. sz. előterjesztés) 10. A nagyközségi önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása (192. sz. előterjesztés) 11. Decsi körzeti megbízotti csoport kérelmének megvitatása (194. sz. előterjesztés) 12. A képviselő-testület évi üléstervének megvitatása (188. sz. előterjesztés) 13. Döntés az állam által biztosított egyszeri, vissza nem térítendő kötségvetési támogatás igénybevételéről 14. Decs Tesz- Vesz Ovi Alapítvány támogatása 15. Döntés a évi karácsonyi ebédszállítás biztosításáról 16. Kérdések, interpellációk, egyebek Biczó Ernő: A napirend tárgyalása előtt felolvasta Papp Zsolt ref. lelkész és Pappné Szakács Csilla ref. lelkész karácsonyi jókívánságait tolmácsoló levelét. N a p i r e n d t á r g y a l á s a : 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről, valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről Biczó Ernő: A tájékoztató kegészítéseként elmondta, hogy pályázati támogatással az óvodában és polgármesteri hivatalban új kazánok bekötésére, aprítógép beszerzésére kerülhet sor. E pályázat keretében lehetőség nyílik 11 hónapra, napi 8 órában 2 fő fűtő foglalkoztatására is. Európai Uniós pályázaton Eurót nyertek a testvérkapcsolat ápolását célzó rendezvényre. Január 1-jétől 25 közmunkást foglalkoztathatnak 100 %-os állami támogatással.

4 A szociális földprogram keretében 15 fő foglalkoztatására kerülhet sor 10 hónapon keresztül napi 6 órás foglalkoztatással. A szintén pályázati támogatással nyert 140 m3 tűzifa elszállítására jövő héten kerül sor. Ezzel 70 család részére tudnak segítséget nyújtani. A tűzifa elosztásának feltételeit szabályozó rendelet megalkotására ezen az ülésen kerül sor. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 234/2012. (XII.11.) számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a rendeletek kihirdetéséről, valamint a két ülés közötti tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete; 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 és 233/2012. (XI.28.) számú lejárt határidejű határozat végrehajtásáról, valamint a 26/2012. (XI.30.) és a 27/2012. (XI.21.) önkormányzati rendelet kihirdetéséről szóló írásos jelentést, a megtett intézkedéseket, a két ülés közötti tevékenységről szóló polgá rmesteri beszámolót jóváhagyja. 2. A nagyközségi Önkormányzat évi költségvetési rendeletének ¾ éves módosítása Biczó Ernő: A évi költségvetési rendelet ¾ éves módosításáról szóló rendelet tervezet megvitatását és elfogadását javasolta. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a rendelet tervezet elfogadását javasolta. Nagy László: A Fejlesztési Bizotság a évi költségvetés módosítását mely a változások lekövetését, többlettámogatások átvezetését tartalmazza elfogadásra javasolta. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság a rendelet tervezet elfogadását javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az

5 államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 23. (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a He lyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. -ának (1) bekezdésében, - a nagyközség önkormányzata évi költségvetéséről szóló 4/2012.(III.05.) rendeletének módosításáról szóló a jegyzőkönyv mellékletét képező rendeletet megalkotta. Határidő: december 17. Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző (a rendelet kihirdetéséért) 3. A Bíborvég Általános Művelődési Központ átszervezése Biczó Ernő: A képviselő-testület döntött a közktatási intézmény működtetésének az állam részére történő átadásáról. Már akkor ismertette, hogy az erre kapott válasz megérkezését követően a testület felülvizsgálhatja a hozott határozatát. Ezt követően ismertette dr. Hoffmann Rózsa levelét, melynek lényege, hogy az önkormányzatnak havi Ft hozzájárulást kell fizetnie az iskola működtetéséhez január 1-je és augusztus 31-e közötti időszakra. Ez évente közel 17 millió forint összeget tesz ki, melynek fedezete a gépjármű adó várható összegének 50 %-a lehet. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy a képviselő-testület tartsa fenn korábbi határozatát és vállalja az éves szinten fizetendő ,- Ft hozzájárulás megfizetését az iskola működtetéséhez. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság egyetértett a hozzájárulás megfizetésével. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság javasolta a hozzájárulás elfogadását. Jelenleg bizonytalan a helyzet. Az állam augusztus 31-ig működteti az iskolát a fenti önkormányzati támogatással. K é r d é s : Izsák Kálmán: A gépjármű- és a helyi adó bevételből tervezik a hozzájárulás összegét biztosítani. Az adó két részletben, március 15. és szeptember 15. körül realizálódik, az önkormányzatnak pedig havonta kell a hozzájárulást fizetni. Hogyan fogják ezt megoldani? Biczó Ernő: Az önkormányzat egyedüli szabadon felhasználható forrása az adóbevétel. H o z z á s z ó l s o k : Dr. Málnai János: Nem csak Decsnek, hanem más nagyobb településnek is hozzájárulást kell fizetnie a közoktatási intézmény állami működtetéséhez. Biczó Ernő: Véleménye szerint ennek ellenére is a legnagyobb biztonságot az jelenti, ha az iskola működtetését is átadják. Nagy László: A közel 17 millió forint kifizetése az önkormányzatot nehéz helyzetbe hozza. Az adóbevételek most sem jönnek be úgy, ahogy tervezik. Véleménye szerint jövőre még rosszabb lesz a helyzet e téren is, az adóbevételek 10 %-os csökkenést fognak mutatni. Ha

6 két részletben folynak be az adók, elgondolkodtató, hogy az önkormányzat miből fog működni. Biczó Ernő: Az átadással megoldódik az iskola probléma. Az állam fizeti a béreket és a szakmai kiadásokat, a működtetéshez pedig hozzájárulást kér az önkormányzattól. Vermes György: A közoktatási intézmény működtetésének átadásával az iskola centralizáció elkerülhető, de a fennálló probléma nem oldható meg. Biczó Ernő: A költségvetést elfogadta a Parlament a módosító javaslatokkal együtt, és ez nem kedvező a lakosságszámú településeknek. Az önkormányzatnak 40 napon belül kell elkészítenie a költségvetését. Több hozzászólás nem volt. A képviselő-testület szavazást követően a nemzeti köznevelésről szó évi XCX. Törvény 97. (24) bekezés ab) pontja alapján meghozott döntésről szóló határozati javaslat A változatát 6 igen szavazattal, 1 ellenében elfogadta és a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 235/2012. (XII.11.) számú határozata a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 97. (24) bekezdés ab) pontja alapján meghozott döntésről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Nkt. 74. (4) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában álló az állami intézményfenntartó központ által január 1-jétől fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséhez megállapított hozzájárulás megfizetését vállalja. Határidő: december 15. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) Határozatról értesül: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pénzügyi ügyintéző-irányító Irattár 4. A Bíborvég Általános Művelődési Központ átszervezése Kondriczné dr. Varga Erzsébet: A Bíborvég ÁMK jelenleg többcélú intézményként működik, mert az általános iskolai oktatás mellett a községi könyvtári feladatokat is ellátja. Az intézményfenntartó központ január 1-től csak közoktatási feladatokat vesz át, ezért szükségessé vált a Bíborvég ÁMK átszervezése, megszüntetése december 31-i hatállyal. Javasolta a megszüntető okirat megvitatását és elfogadását. Biczó Ernő: A könyvtár sorsáról a későbbiekben tudnak tájékoztatást adni. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság az intézmény megszüntető okirat elfogadását javasolta.

7 Nagy László: A Fejlesztési Bizottság egyetértett az ÁMK megszüntetésével. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság javasolta az ÁMK megszüntetését. Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 236/2012. (XII.11.) határozata A Bíborvég ÁMK Alapító Okiratának megszüntetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 11. -a alapján a Bíborvég Általános Művelődési Központot december 31. napi hatállyal megszünteti. A képviselő-testület a Bíborvég Általános Művelődési Központ megszüntető okiratát a melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. A képviselő-testület a megszüntetés hatályát december 31-ével hagyja jóvá. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a megszüntető okirat aláírására. Határidő: december 31. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: MÁK Dél-Dunántúli Reg. Igazgatósága Sárpilis Község Önkormányzata Vargáné Eppel Erika pü. ügyintéző-irányító Bíborvég ÁMK Igazgatója 5. Javaslat a köznevelési intézmény állami fenntartásba vételével összefűggő megállapodás megkötésére Biczó Ernő: Ismertette, hogy a köznevelési intézmény állami fenntartásba vételével kapcsolatban 2 megállapodás aláírására van szükség. Az egyik az intézményfenntartó központ és az önkormányzat között jön létre az épület átadására, a másik pedig Decs és Sárpilis Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulása és az intézményfenntartó központ között a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásáról, jogok és kötelzettségek megosztásáról. Amennyiben a képviselő-testület a megállapodásokat elfogadja, holnap alá lehet írni. Nyitott kérdés marad még a tornaterem és az iskola mint közösségi tér használatának kérdése. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a megállapodások elfogadását javasolta. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság egyetértett a megállapodások aláírásával. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság a megállapodások elfogadását javasolta.

8 Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 237/2012. (XII.11.) számú határozata A köznevelési intézmény állami fenntartásba vételéről szóló, Decs Nagyközség Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között kötendő megállapodásról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Decs Nagyközség Önkormányzata között kötendő a Bíborvég ÁMK Általános Iskolája állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás tervezetet megtárgyalta és a megállapodást, illetve annak mellékleteit a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal- elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jegyzőkönyv mellékletét képező megállapodás aláírására és a szükséges teendők elvégzésére. Határidő: azonnal Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pénzügyi ügyintéző-irányító Irattár Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 238/2012. (XII.11.) számú határozata A köznevelési intézmény állami fenntartásba vételéről szóló, Decs és Sárpilis Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulása és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között kötendő megállapodásról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Decs és Sárpilis Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulása között kötendő a Bíborvég ÁMK Általános Iskolája állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadásátvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, a jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás tervezetet megtárgyalta és a megállapodást, illetve annak mellékleteit a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal- elfogadja.

9 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jegyzőkönyv mellékletét képező megállapodás aláírására és a szükséges teendők elvégzésére. Határidő: azonnal Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Sárpilis Község Önkormnyzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pénzügyi ügyintéző-irányító Irattár 6. Decs és Sárpilis Önkormányzatok Intézményi Társulása társulási megállapodásának módosítása Biczó Ernő: A társulási megállapodás módosítására szintén a köznevelési intézmény átadása miatt van szükség, az intézményfenntartó társulás a továbbiakban az óvodára vonatkozik január 1-jétől. Sárpilis jelenleg hozzájárulást fizetett az önkormányzatnak az iskola épületében lévő orvosi rendelő és könyvtár helyiségeinek fenntartása miatt. Sárpilis 2013-tól hozzájárulást bizotsít az ételszállításhoz Decs Nagyközség Önkormányzatának, az épület közös használatával kapcsolatban pedig az intézményfenntartó központtal kell megállapodnia. Javasolta a társulási megállapodás módosítását. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a társulási megállapodás módosítását javasolta. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság javasolta a társulási megállapodás módosítását. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság egyetértett a társulási megállapodás elfogadásával. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 239/2012. (XII.11.) határozata Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény alapján biztosított jogkörében eljárva módosítja az Intézményfenntartó társulás megállapodását. 1.) Szerződő felek megállapítják, hogy az Önkormányzatok között augusztus 01-jétől lépett érvénybe a társulási megállapodás, amely oktatási Intézmény Fenntartó Társulásként jött létre. (továbbiakban: Megállapodás). Felek ezen megállapodást december 31-ével az alábbiak szerint módosítják:

10 2.) A Társulási Megállapodás 1. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül: A társult intézmények neve 1. Bíborvég Általános Művelődési Központ (a továbbiakban: ÁMK), melynek intézményegységei illetve tagintézménye többek között: Általános Iskola 7144 Decs, Haladás u. 1. a Bogár István Általános Iskola és Óvoda Iskolája 7145 Sárpilis, Nyéki u ) A Társulási Megállapodás 1. pontjából az alábbi szöveg módosul: - Decs Tesz-Vesz Óvoda 7144 Decs Ady E u Decs Tesz-Vesz Óvoda Bogár István Óvodája 7145 Sárpilis, Nyéki u ) A Társulási Megállapodás 3/1 pontjában szereplő alábbi szöveg törlésre kerül:: A teljes szakos ellátás megvalósítása. 5.) A Társulási Megállapodás 3/2.pontjában szereplő alábbi szöveg törlésre kerül::...tanulóra... 6.) A Társulási Megállapodás 4. pontjában szereplő alábbi szövegrész törlésre kerül::...általános iskolai oktatást és... 7.) A Társulási Megállapodás 4. pontjában szereplő alábbi felsorolás törlésre kerül:: - nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatást, - iskolai intézményi étkeztetést, - napközi otthoni ellátást, - iskolai könyvtári szolgáltatást, 8.) A Társulási Megállapodás 5. pontjában szereplő alábbi szövegrész törlésre kerül::...igazgató,... 9.) A Társulási Megállapodás 5. pontjában szereplő alábbi szövegrész törlésre kerül

11 - az ÁMK éves költségvetésén belül az Általános Iskola költségvetése, és annak módosítása, továbbá a zárszámadási tervezete elfogadásához, - az Általános Iskola féléves pénzgazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásához, az Általános Iskolát érintő fejlesztések, beruházások tekintetében, 10.) A Társulási Megállapodás 6. pontjában szereplő alábbi szövegrész törlésre kerül:...általános iskola és az ) A Társulási Megállapodás 6. pontjában szereplő szövegrész az alábbiak szerint módosul: A Sárpilis Község Önkormányzat hozzájárulása forrást biztosít az ételszállítás költségeire is. 12.) A Társulási Megállapodás 6/3. pontjában szereplő alábbi szövegrész törlésre kerül:: Bíborvég Általános Művelődési Központ éves költségvetése ezen belül a decsi Általános Iskola, valamint a sárpilisi Bogár István Általános Iskola és Óvoda Iskolája éves költségvetése és a 13.) A Társulási Megállapodás 6/3. pontjában szereplő Bogár István Általános Iskola és Óvoda Óvodája elnevezés helyett az alábbi elnevezés kerül: Decs Tesz-Vesz Óvoda Bogár István Óvodája 13.) A Társulási Megállapodás 6/4. pontjában szereplő alábbi szövegrészek törlésre kerülnek:...az ÁMK igazgató irányítása mellett......az ÁMK igazgatója és... A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. Határidő: december 31. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: MÁK Dél-Dunántúli Reg. Igazgatósága Sárpilis Község Önkormányzata Vargáné Eppel Erika pü. ügyintéző-irányító Bíborvég ÁMK Igazgatója Biczó Ernő: Négy napirend foglalkozott az iskola átadásával. Ez fordulópontot jelent. Azon igyekeztek, hogy a változás a legkisebb problémával oldódjon meg.

12 7. Könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására megállapodás megvitatása Biczó Ernő: Ismertette, hogy a települési könyvtári ellátás biztosítása az önkormányzat kötelező feladata, melyet a nyilvános könyvtár fenntartásával, vagy a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesít. Minden önkormnyzat 1140 Ft/lakos állami támogatást kap a kulturális feladatok ellátására függetlenül attól, hogy önálló könyvtárt működtet, vagy megrendeli a szolgáltatást a feladatellátásra. Ez utóbbi esetben a megyei könyvtár kiegészítő támogatást igényelhet, melyet kizárólag szolgáltatásokra költhet. Amennyiben az önkormányzat szerződést köt a megyei könyvtárral csak a szolgáltatóhely működési kiadásait és a bér jellegű kiadásokat kell finanaszíroznia, a szolgáltatással kapcsolatos egyéb kiadásokat a megyei könyvtár finanszírozza a kapott kiegészítő támogatásból. Javasolta a megállapodás megvitatását és elfogadását. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság egyetértett a megállapodás megkötésével. A megyei könyvtár segítségével, egy decsi félállású könyvtáros alkalmazásával meg lehet oldani a feladatot. K é r d é s : Izsák Kálmán: December 31-ig ezt meg lehet oldani? Biczó Ernő: A könyvtárral kapcsolatos megbeszélésen többen részt vettek, itt voltak a megyei könyvtár részéről is. A leltárt, a költöztetést január, február hónapban meg lehet oldani és márciusban megnyithatják a könyvtárat. Hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 240/2012. (XII.11.) számú határozata a könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására kötendő megállapodás jóváhagyásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. tv. 64. (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtárral kötendő, könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodást -a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal- jóváhagyja. Határidő: december 15. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) Határozatról értesül: Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár

13 Irattár 8. Javaslat szoicális célú tűzifa juttatásáról szóló rendelet megalkotására Biczó Ernő: A szociális célú tűzifa biztosításának támogatására benyújtott pályázat eredményes volt. E napirend keretében határozatot kell hozni arról, hogy a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészító támogatáshoz szükséges önerőt, valamint a szállítási költséget biztosítja az önkormányzat. Továbbá az elosztás feltételeit szabályozó rendelet megalkotására is szükség van. Javasolta az előterjesztés megvitatását. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat és a rendelet tervezet elfogadását javasolta. Ismertette az elbírálás felételeit, majd megállapította, hogy nehéz feladat lesz az elosztás. Velő István: A Fejlesztési Bizottság az előterjesztésben foglaltak elfogadását javasolta. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot és a rendele tervezetet. A juttatást azok kapják, akik ténylegesen rászorultak. Pénteken 13 órakor ülésezik a SZOKS Bizottság és a rendeletben foglaltaknak megfelelően döntenek a kérelmekről. Sokan vannak a bizottságban, sok embert ismernek, remélhetőleg reális döntést hoznak. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Vermes György: Vitás esetekben véleménye szerint helyszíni szemlét kell tartani. Nagy László: Tájékoztatásul elmondta, hogy elkezdődött a 140 m3 tűzifa deponálása, jó minőségű tüzifa lesz. Dr. Málnai János: A program keretében 70 rászoruló családon tudnak segíteni. Biczó Ernő: A lakosság tájékoztatása érdekében részletesen ismertette az elosztás és az előnyben részesülés feltételeit. Az elbírálásra pénteken kerül sor. Reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a rászoruló családokon segíteni tudnak. Ezt követően elsőként a határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. Több hozzászólás nem volt. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 241/2012. (XII.11.) számú határozata A évi szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatáshoz önerő biztosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 59/2012. (XI. 28.) BM rendeletben Decs Nagyközség

14 részére megállapított kiegészítő támogatásra tekintettel az önrészt és a tűzifa szállításából származó költségeket vállalja. A képviselő- testület a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatáshoz önrészként bruttó forintot, a tűzifa szállításából származó költségként ,- forintot a évi költségvetésében a céltartalék terhére biztosítja. Határidő: azonnal Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Pénzügyi ügyintéző- irányító Irattár Ezt követően Biczó Ernő polgármester a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló rendelet tervezetet bocsátotta szavazásra. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő kötkező rendeletet alkotta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa juttatásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 59/2012. (XI. 28.) BM rendelet 2. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális célú tüzifa juttatásáról szóló a jegyzőkönyv mellékletét képező rendeletet megalkotta Határidő: december 17. Felelős: Kondiczné dr. Varga Erzsébet jegyző (a rendelet kihirdetéséért) 9. Étkezési térítési díjak meghatározása Biczó Ernő: A évi étkezési térítési díjakra javaslatot tett a konyha. Az óvodában 6 %, az iskolában 5 %, külsős étkezők esetén 10 %-os emelést javasolt. Ennek megvitatását és elfogadását javasolta. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság az étkezési térítési díjak emelésére vonatkozó javaslat elfogadását javasolta. Ismertette a javasolt díjakat. Velő István: A Fejlesztési Bizottság a díjemelésre vonatkozó javaslat elfogadását javasolta. Kiemelte, hogy a gyermekétkeztetésben a legkevesebb az emelés K é r d é s : Izsák Kálmán: Az emelés 2012-ben történik. Ha 2013-ban nagyobb emelések lesznek,

15 most javasolt térítési díjat tartani tudják-e? Városi Klára: A javaslatnál számoltak a évi várható áremelésekkel is. Azért emelték a díjakat csak ilyen mértékben, hogy a szülők kiadását ne terheljék nagyon. Ha olyan mértékű áremelés lesz a következő évben, lehetőségük lesz még két alkalommal emelni a térítési díjon, természetesen csak akkor, ha nagyon szükséges lesz. H o z z á s z ó l á s o k : Biczó Ernő: A konyha javaslata alapján a képviselő-testület dönt a díj emeléséről. Nagy László: Részletesen ismertette az előterjesztésben szereplő térítési díjakat, melyeket elfogadásra javasolt. Vermes György: Az energiaárak várhatóan nem fognak emelkedni a következő évben, bár ez csak a háztartásokra igaz. Számolni lehet azonban a hús, a zöldség, a gyümölcs árának jelentős emelésével. Izsák Kálmán: Véleménye szerint februárban emelni kell a térítési díjakat is, mert a jelenlegi díj nem lesz tartható. Biczó Ernő: A közétkeztetés 5-6 %-os emelésénél az önkormányzat támogatást nyújt és ez a helyzet a 10 %-os emelésnél is. Elmondta, hogy a Szoceg Nonprofit Kft-vel élő szerződése van az önkormányzatnak, ezért tárgyalást kell kezdeményezni velük a szolgáltatási díj emelése érdekében. Ez kerüljön be a határozatba. Több hozzászólás nem volt. Szavazást követően a képviselő-testület a módosító javaslatot is figyelembe véve egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 242/2012. (XII.11.) számú határozata A évi étkezési térítési díjak meghatározásáról 1. Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi gyermekétkeztetés nyersanyagnormáját az alábbiak szerint állapítja meg december 31-étől: Térítési díj december 31-étől Bölcsőde Reggeli 30 Ft Óvoda: Tízórai Ebéd 66 Ft 210 Ft

16 Uzsonna Összesen: 55 Ft 331 Ft Iskola: Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen: 70 Ft 260 Ft 60 Ft 390 Ft Külsős étkezők által fizetendő térítési díj 512 Ft A fenti díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák 2. A képviselő-testület a szolgáltatási díj emelése érdekében a Szoceg Nonprofit Kft-vel kötött szolgáltatási szerződés módosítását kezdeményezi. A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyaljon a Szoceg Nonprofit Kft.- vel a szolgáltatási díj nettó 512 ft/adag/nap, vacsora esetén nettó 315 ft/adag/nap összegre történő emeléséről. Határidő: december 15. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Decsi Konyha Bíborvég ÁMK igazgatója Decs Tesz-Vesz Óvoda vezetője Pénzügyi ügyintéző-irányító Irattár 10. A nagyközség önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Biczó Ernő: Ismertette,hogy e napirendi ponthoz új határozati javaslat került kiosztásra. A határozat ismertetését követően kérte a képviselő-testületet, hogy ezt tekintsék eredeti előterjesztésnek. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy amennyiben lehetséges a kistérségi társulással végeztessék el a évi belső ellenőrzést. Amennyiben a kistérség ezt nem vállalja még két árajánlat beszerzését követően döntsenek a feladat ellátásáról. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Kondriczné dr. Varga Erzsébet: Ismertette a belső ellenőrzésre javasolt témát, majd elmondta, hogy amennyiben a kistérségi társulás nem vállja a belső ellenőrzési feladatok ellátását a jelenlegi árajánlat ismeretében jelentős összegbe fog kerülni az önkormányzatnak.

17 Több hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület a módosító javaslatot is feigelembe véve egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 243/2012. (XII.11.) számú határozata A évi belső ellenőrzési témakörök meghatározásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi belső ellenőrzésre az alábbi témakört határozza meg: A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések előkészítésének, lefolytatásának, és a beszerzési eljárás dokumentálási rendjének belső ellenőrzése Decs Nagyközség Önkormányzatánál és intézményeinél. A képviselő-testület a belső ellenőrzést Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulással kívánja megvalósítani. Amennyiben a belső ellenőrzési feladatot évben a kistérségi társulás nem vállalja, a képviselő-testület az e feladat ellátásával kapcsolatos újabb döntést három árajánlat beszerzését követően hozza meg. Határidő: január 5. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) Határozatról értesül: Pénzügyi ügyintéző, irányító Irattár 11. Decsi körzeti megbízotti csoport kérelmének megvitatása Biczó Ernő: Ismertette a decsi rendőrök kérelmét, melyet megvitatásra javasolt. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a rendőrök kérelmét - melyben fűtő, hűtő berendezés felszerelését kérték a körzeti megbízotti irodába - megvitatta. Javasolta, hogy a fűtést a polgármesteri hivatalban meglévő fűtőberendezéssel oldják meg, a klíma felszerelésére pedig nyáron térjenek vissza. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Galambos Attila: A fűtést három fázisú fűtőberendezéssel meg tudják oldani, ez nem kerül pénzbe. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület a módosító javaslatot is feigelembe véve egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

18 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 244/2012. (XII.11.) számú határozata A Decsi körzeti megbízotti csoport kérelméről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a decsi körzeti megbízotti csoport kérelmére a 7144 Decs, Rákóczi u szám alatti rendőrőrs irodájába az önkormányzat tulajdonában lévő fűtő berendezést használatra átad. Az irodahelyiség klímaberendezéssel való ellátása iránt a decsi körzeti megbízotti csoport kérelmét 2013 tavaszán nyújtsa be. Határidő: december 31. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Decsi körzeti megbízotti csoport Pénzügyi ügyintéző-irányító Irattár 12. A képviselő-testület évi üléstervének megvitatása Biczó Ernő: A képviselő-testület évi üléstervét javasolta megvitatásra. Vermes György: A képviselő-testület évi üléstervét elfogadásra javasolta a Pénzügyi Bizottság. Velő István: A Fejlesztési Bizottság egyetértett az ülésterv elfogadásával. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság javasolta a évi ülésterv elfogadását. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 245/2012. (XII.11.) számú határozata a képviselő-testület évi üléstervének elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 10. (1) bekezdésének b.) pontjában foglaltakra figyelemmel - a évi üléstervét a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: december 18. Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző (az ülésterv kiküldéséért)

19 Határozatról értesül: Képviselők érintett vezetők 13. Döntés az állam által biztosított egyszeri, vissza nem térítendő kötségvetési támogatás igénybevételéről Biczó Ernő: Ismertette a határozati javaslatot, majd elmondta, hogy a konszolidációval kapcsolatban holnap értkezlet lesz, ezt követően pedig egyeztetésekre kerül sor. Javasolta a határozati javaslat elfogadását. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata 246/2012. (XII.11.) számú Az állam által biztosított egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatás igénybevételéről - Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C. -ában foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás igénybevételét lehetővé teszi. - A képviselő-testület kijelenti, hogy december 12-én adósságrendezési eljárás alatt nem áll. - A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 286. alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint egyéb költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a hitelezőknek/kölcsönnyújtóknak. - A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében: 1. a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről, valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja 2. a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb dokumentumokat, 3. a költségvetési törvény 76/C. (10) bekezdésében meghatározott megállapodást megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi. - A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál és e betét, vagy számlakövetelés összegét legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem összegének mértékéig december 28-i dátummal, az állam által megjelölt számlára utalja. - A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 76/C. szerinti adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges adatokat, információkat megismerje és kezelje.

20 Határidő: december 17. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Pénzügyi ügyintéző-irányító Irattár 14. Decs Tesz- Vesz Ovi Alapítvány támogatása Biczó Ernő: Ismertette, a Decs Tesz- Vesz Ovi Óvodás gyermekeiért Oktatás- Nevelési Alapítvány kérelmét, melyben a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyi megajándékozásához ,- Ft támogatást kértek. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: A SZOKS Bizottság ülésén Keresztes Györgyné bizottsági tanácsadó felvetésére kezdtek azzal foglalkozni, hogy a hátrányos helyzetű gyermekeket karácsonykor megajándékozzák. Az Alapítvány 44 gyermek részére tervezte a csomag összeállítását, melyhez támogatást kértek az adományok mellé. Megköszönte Keresztes Györgynének az ötletet és a segítséget. Biczó Ernő: Ismertette a határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 247/2012. (XII.11.) határozata A Decs Tesz Vesz Ovi Alapítvány támogatásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi Bizottság javsalatára a Decs Tesz- Vesz Ovi Alapítvány részére, karácsonyi csomagok nyújtásához ,- Ft támogatást állapít meg a évi költségvetés általános tartaléka terhére. Határidő: december 12. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Decs Tesz- Vesz Ovi Alapítvány Pénzügyi ügyintéző-irányító Irattár 15. Döntés a évi karácsonyi ebédszállítás biztosításáról Dr. Málnai János: A több éves hagyománynak megfelelően ez év karácsonyán is tervezik a kárácsonyi ebéd biztosítását az egyedül élő idős embereknek. 22 fő részére 3 alkalommal szeretnének ebédet biztosítani a Decsi Konyháról. A képviselők az ételszállítást saját gépkocsival fogják megoldani. Kérte a testületet az ezzel kapcsolatos döntés meghozatalára.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 16-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 16-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-34/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 179/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 881-16/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ A Képviselő Testület 2013. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Közreműködő: Dr.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ A Képviselő Testület 2013. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Közreműködő: Dr. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27- én, 12.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Berecz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 15. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat 2011. július 5-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011 július

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-207/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

A Bagi Önkormányzat működése és gazdálkodása a 2010-2014. közötti időszakban

A Bagi Önkormányzat működése és gazdálkodása a 2010-2014. közötti időszakban A Bagi Önkormányzat működése és gazdálkodása a 2010-2014. közötti időszakban 2015. április Kato Consulting Magyarország Cég neve: KATÓ és TÁRSA 2003. Tanácsadó Kft. Alapítás éve: 2003. Cím: 1133 Budapest,

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-8 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. február 09. napján, a Polgármesteri Hivatal Tárgyalótermében megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2012. február 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Hírlétra Előfizetve Olcsóbb! A befizetési szelvényeket kérjük őrízék meg. 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 508-16/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 25-én megtartott soros üléséről Jegyzőkönyvvezető: Provoda Józsefné 2 J

Részletesebben