A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

2 TARTALOM 1. Általános rendelkezések a. Az SZMSZ célja, jogszabályi alapja 2. Az intézmény általános jellemzői a. Az intézmény neve, címe, típusa, alapfeladatai, speciális képzési formái b. Az intézmény jogállása és képviselete c. Az intézmény működési köre és tevékenységei 3. Az intézmény szervezete a. Az intézmény vezetője b. Igazgatóhelyettesek c. Iskolavezetőség d. Nevelőtestület e. Szakmai munkaközösségek f. Szabadidő- és programszervező g. Könyvtáros-tanár h. Iskolatitkár i. Technikai álláshelyen ellátandó feladatok 4. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 5. A belső és külső kapcsolattartás formái és rendje a. Az intézmény közösségeinek kapcsolattartási formái és rendje b. Telephelyek közötti kapcsolattartás c. Szülőkkel való kapcsolattartás d. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 6. Működési szabályok a. A tanév rendje b. A tanítás rendje c. A tanítási órák rendje d. Ünnepélyek, hagyományok rendje e. A működés rendje f. A pedagógusok joga, kötelezettségei - munkaköri leírás g. A dolgozók jutalmazásának, erkölcsi elismerésének lehetőségei, alapelvei h. A zeneiskolában való tanulással kapcsolatos iskolai rend i. A létesítmény használati rendje j. Az intézményi védő, óvó leírások k. A zeneműtár működési rendje l. Az iskola ügyvitele 7. Záradék 2

3 Jogszabályi háttere A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának főbb jogszabályi alapjai az alábbi törvények és rendeletek illetve ezek módosításai: Törvények: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 1992.évi XXXIII. törvény: A közalkalmazottak jogállásáról Kormányrendeletek: 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Miniszteri rendeletek: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 3

4 1. Általános rendelkezések a. Az SZMSZ célja, jogszabályi alapja, hatálya A köznevelésről szóló évi CXC köznevelési törvény (továbbiakban Knt.), valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki, tanulói jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek, tanulók és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében a Bartók Béla Zeneiskola AMI nevelőtestülete a köznevelésről szóló törvény 25. paragrafusának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a következő szervezeti és működési szabályzatot fogadta el: A szervezeti és működési szabályzat feladata, hogy megállapítsa a zeneiskola működésének szabályait, a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok. A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megismerése, megtartása feladata és kötelessége az iskola minden vezetőjének, pedagógusának, egyéb alkalmazottjainak, az iskola tanulóinak. A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megismerése azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával, részt vesznek feladataik megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. (A Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskolával való együttműködési megállapodást lásd az 5. sz. mellékletben.) A szervezeti és működési szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén az alkalmazottakkal szemben az igazgató - illetőleg helyettesei, munkáltatói jogkörben eljárva hozhat intézkedést a tanulóval szemben fegyelmező intézkedés, a megfelelő egyeztető eljárás után fegyelmi büntetés kiszabására van lehetőség a szülőt, vagy más nem az iskolában dolgozó vagy tanuló személyt az iskola dolgozójának tájékoztatni kell a szabályzatban foglaltakról, kérnie azok megtartását, s ha ez nem vezet eredményre, az igazgatót kell értesíteni, aki felszólítja, hogy hagyja el az iskola épületet. 4

5 2. Az intézmény általános jellemzői a. Az intézmény neve, címe, típusa, alapfeladatai, speciális képzési formái elnevezése: székhelye: 2600 Vác, Konstantin tér 8. telephelyei : Földváry Károly Általános Iskola 2600 Vác, Nagymező u. 14. Árpád Fejedelem Általános Iskola 2600 Vác, Árpád köz 1. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Radnóti Miklós Általános Iskola 2600 Vác, Radnóti út 7. Boronkay Gy. Műszaki Középi. És Gimn Vác, Németh László u. 6. Apáczai Csere János Általános Iskola 2164 Váchartyán, Halászi u. 2. Kvassay Jenő Általános Iskola 2162 Őrbottyán, Rákóczi út 58. Petőfi Sándor Általános Iskola 2683 Acsa, Dózsa Gy. út 2. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2613 Rád, Rákóczi út 1. Hunyadi János Általános Iskola 2134 Sződ, Ady E. u. 2. típusa: Közoktatási intézmény, ezen belül zenei alapfokú művészetoktatási intézmény, melynek tevékenységét a hatályos Közoktatási törvény, a Köznevelési törvény és annak Végrehajtási rendeletei határozzák meg. célja, speciális képzési formái: Az alapfokú művészeti iskola olyan sajátos iskola, amelyben előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon folyik az oktatás. Célja, hogy a választott szakon belül speciális művészeti ismereteket nyújtson, és az alkotómunkával együtt járó pozitív élmények segítségével járuljon hozzá a harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív személyiség kialakításához. Feladata kialakítania a kultúra iránt nyitott magatartást, esztétikai érzékenységet, neveljen a zeneművészet befogadására, értésére és művelésére. Sajátos eszközeivel ösztönözzön a társadalmi érintkezésben és kommunikációban a toleráns magatartásra. Ismertesse meg e művészeti ág alapvető ismeretanyagát és technikáját. Alapozza meg a művészi kifejezőkészségek kialakítását, bontakoztassa ki a tanulók fantáziáját és fejlessze improvizációs készségét. 5

6 Készítse fel az átlagosnál jobb képességű növendékeket szakirányú továbbtanulásra, illetve a művészi kamarazene és zenekari munkába való bekapcsolódásra. Törekedjen a társművészetekkel való együttműködésre, kapcsolattartásra. b. Az intézmény jogállása és képviselete Fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u Váci Tankerület 2600 Vác, Csányi krt. 45. Működtetője: Vác Város Önkormányzat Az intézményi az önkormányzati szervnél, hatóságnál és minden külső szervnél az igazgató, akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettes képviseli. Pénzügyi és gazdasági témákban az intézmény képviseletét az igazgató és a Gazdasági Hivatal vezetője látja el. Az intézmény bélyegzőjének felirata és lenyomata - hosszú bélyegző: - körbélyegző BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA AMI OM: Vác, Konstantin tér Pf.:44. Tel./fax: 27/ BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA VÁC -könyvtári bélyegző: Bartók Béla Zeneiskola AMI könyvtára 6

7 Használatára jogosultak: - igazgató - igazgatóhelyettesek - iskolatitkár - könyvtáros-tanár c. Az intézmény működési köre és tevékenységei Alaptevékenységében feladat-ellátási kötelezettsége elsősorban a Vác és kistérségben élő gyermekekre, tanulókra terjed ki. Az intézmény tevékenységei: Állami feladatként ellátott alaptevékenysége: zenei alapfokú művészetoktatás Évfolyamaink száma: 12 évfolyam előkészítő alapfokú művészetoktatás továbbképző Tanszakok, tantárgyak - 2 évfolyam - 6 évfolyam - 4 évfolyam billentyűs tanszak: zongora, orgona tantárgy vonós tanszak: hegedű, gordonka, népzene tantárgy fafúvós tanszak: furulya, fuvola, fagott, oboa, klarinét, szaxofon tantárgyak rézfúvós tanszak: trombita, kürt, harsona, tenor, tuba tantárgy akkordikus tanszak: gitár, ütő, hárfa tantárgy vokális tanszak: magánének zeneismeret tanszak: szolfézs, zeneirodalom tantárgy 3. Az intézmény szervezete Igazgató: 1 fő (KLIK) Igazgatóhelyettes: 3 fő (KLIK) jelenleg 2 fő tölti be Zenetanárok: a mindenkori engedélyezett, és a tantárgyfelosztás alapján szükséges létszám (KLIK) Tanszak vezetők: 1 fő zongora szak 1 fő szolfézs szak 1 fő vonós szak 1 fő fafúvós szak 1 fő rézfúvós szak 7

8 asszisztens) 1 fő gitár szak 4 fő tagozatvezető (telephely vezető) 1 fő könyvtáros-tanár (KLIK) 2 fő félállású szabadidő szervező (továbbiakban pedagógiai Intézményi vagyon működtetésére: 1 fő iskolatitkár (KLIK) 2 fő hangszerkarbantartó (KLIK) 1 fő gondnok-fűtő (GH) 1 fő egész állású portás (GH) 1 fő egész állású portás 2 fő (GH) látja el 2 fő egész állású takarító (GH) 1 fő félállású takarító (GH) 1 fő félállású színpadrendező technikus (GH) 3. Az intézmény szervezete a. Az intézmény vezetője Az iskola élén az igazgató áll, aki vezetői tevékenységét 3 igazgatóhelyettes, valamint a gazdasági ügyeket is intéző iskolatitkár közreműködésével látja el. Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a Knt. és a Kjt. állapítja meg. Az igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozik a pedagógus és nem pedagógusi körbe tartozó közalkalmazottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása. Az igazgató jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében helyetteseire átruházhatja. Az igazgató az átruházott hatáskörébe tartozó konkrét ügyeket bármikor magához vonhatja. Az igazgató kizárólagos jogkörébe tartozik A pedagógusok feletti teljes munkáltatói, szakmai ellenőrzés, felügyelet A kötelezettség-vállalási jogkör gyakorlása, továbbá A külön megállapított ügyekben a kiadmányozás. Az igazgató feladatkörébe tartozik különösen 8

9 az intézmény törvényes és szakszerű működése takarékos gazdálkodása a pedagógiai munka az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségi rendszerének működése a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezése és ellátása a nevelő és oktató munka biztonságos feltételeinek megteremtése a tanulóbalesetek megelőzése középtávú pedagógus továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítése és a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtása az iskola ügyintézésének, iratkezelésének és tanügyi nyilvántartásai kezelésének szabályossága a jogszabályok által a vezetőkhöz utalt feladatok ellátása, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe b. Az igazgatóhelyettesek, az igazgató közvetlen munkatársai A vezető beosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettesek vezetői tevékenységüket az igazgató irányítása mellett, egymással együttműködve és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el. A helyettesek feladata: Általános helyettes Adminisztrációs és pedagógiai feladatok ellenőrzéséért felelős helyettes Telephelyek teljes vezetéséért, ellenőrzéséért, külföldi kapcsolattartásért felelős helyettes Lásd: Munkaköri leírás Az igazgatót - akadályoztatása esetén - az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörben, valamint pénzügyi és a gazdálkodási kérdésekben- teljes felelősséggel az a.) igazgatóhelyettes helyettesíti. Az általános igazgatóhelyettes - az igazgató távolléte esetén - összesen három alkalommal, egyenként kettőszázezer forint összeghatárig vállalhat kötelezettséget pénzügyekben. Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét. Az igazgató és az általános igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén a helyettesítés a b.) igazgatóhelyettes feladata. 9

10 A vezetők távolléte esetén - ha a helyettesítésre más nem kapott megbízást - az igazgatót a tanszak vezetők valamelyike helyettesíti. A tanszakvezetőt távollétében az általa esetenként felkért és az igazgató által megbízott alkalmazott helyettesíti. c. Az iskolavezetőség Az igazgató döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő testülete. Az iskolavezetőség tagjai: - az igazgató - az igazgatóhelyettesek - a munkaközösség-vezetők /tanszakvezetők/ Az igazgató által megállapított munkaprogram alapján szükség szerint tanácskoznak. Az ülések összehívása az igazgató feladata. Az ülésre - napirendi ponttól függően tanácskozási joggal meghívható a Közalkalmazotti Tanács elnöke és az iskolai érdekképviseleti szervezet vezetője /szakszervezet képviselője/. Az operatív vezetési ügyekben az igazgató, az igazgatóhelyettesek és a szakszervezet képviselője szükség szerint megbeszélést tart. d. A nevelőtestület A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az iskola legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: a pedagógiai program és módosításának elfogadása, a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása. a házirend elfogadása az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, feladat-ellátási terv elkészítése és véleményezése. A nevelőtestület fórumrendszere Tanévnyitó értekezlet Augusztus hó utolsó hetében az igazgató által kijelöli napon. Ezen az igazgató ismerteti a nyáron végzett munkákat, az új tanév főbb feladatait és a nevelőtestület elé terjeszti a munkatervre vonatkozó javaslatát. Félévi értekezlet 10

11 Eltérő rendelkezés hiányában legkésőbb február közepéig kell megtartani. Ezen az igazgató vagy helyettes elemzi az első félév munkáját, és tájékoztatást nyújt a következő félév feladatairól. Tanévzáró értekezlet Tartható az utolsó tanítási napot követően. Ezen az igazgatóhelyettesek, és a tanszakvezetők véleményének figyelembevételével elemzi, értékeli a tanév nevelő-oktató munkáját, a munkatervi feladatok végrehajtását. Nevelési értekezlet Az éves munkatervben meghatározott időpontban kell tartani. Tárgya bármely nevelési kérdés lehet, amelyet a nevelőtestület határoz meg. A nevelési értekezleten - témájától függően - a nevelőtestület határozatot, állásfoglalást hozhat. Rendkívüli értekezlet Az igazgató rendkívüli értekezletet hívhat össze, ha fontos ok azt szükségessé teszi. Rendkívüli értekezletet köteles összehívni, ha azt a nevelőtestület legalább 1/3-a kéri. Ha szülői szervezet vagy diákönkormányzat kezdeményezi, a nevelőtestület dönt az elfogadásról. A tantestületi értekezleten a nevelőtestület minden tagjának részt kell venni. Ez alól csak alapos indok esetén - az igazgató adhat felmentést. Az értekezleten résztvevőket a titoktartási kötelezettségükre figyelmeztetni kell. A tantestület a határozatait szótöbbséggel hozza. A szavazás akkor érvényes, ha a testület 50%-a+l fő jelen van. Amennyiben a testület úgy dönt, az igazgató titkos szavazást rendelhet el. Az értekezletről, kivéve a nevelési értekezletet - az iskolatitkár, vagy az igazgató által megbízott tanár jegyzőkönyvet vezet, mely tartalmazza az értekezlet tárgyát, idejét, helyét, a nevelőtestület tagjain kívül megjelent személyek nevét, szolgálati beosztását, a hiányzó tanárok nevét, távolmaradásuk okát, az értekezlet lefolyását, a meghozott határozatokat, szavazás esetén a szavazatok megoszlását. A nevelési értekezleten csak a határozatokat, állásfoglalásokat kell írásba foglalni és a munkatervhez csatolni. A jegyzőkönyvet az igazgató, a jegyzőkönyv vezetője és a jegyzőkönyv hitelesítésére felkért két tanár írja alá. A jegyzőkönyv másolatát az irattárba kell elhelyezni. A jegyzőkönyvekbe a nevelőtestület tagjai, valamint az iskola munkájának ellenőrzésével megbízott szervek 11

12 12 képviselői betekinthetnek. Az értekezletről hiányzó tanárok a jegyzőkönyvet utólag tanulmányozhatják. e. Szakmai munkaközösségek Az intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségekkel, ún. tanszakokat hoznak létre. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad az intézményben folyó oktatási és nevelési munka tervezéséhez, szervezéséhez és ellenőrzéséhez. A munkaközösség (tanszak) maga dönt működési rendjéről és munkaprogramjáról. A munkaközösség (tanszak) dönt szakterületén a nevelőtestület által átruházott hatáskörökben a szaktantárgyi oktatás tartalma fejlesztéséről, a módszertani eljárások tökéletesítéséről, a tanszakukkal kapcsolatos tanulmányi versenyek kiírásáról, lebonyolításáról, ezek elbírálásáról, valamint az eredmények kihirdetéséről, az egységes követelményrendszer kialakításáról, a tanulók zenei teljesítményének felméréséről és értékeléséről, a munkaközösség (tanszak) pedagógusainak továbbképzéséről. A munkaközösség (tanszak) véleményezi - szakterületét érintően - az intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz továbbfejlesztésére. Véleményét be kell szerezni az intézményi pedagógiai program elfogadásához. Tanszakvezetők A munkaközösség (tanszak) vezetőjét az igazgató bízza meg a tanszak pedagógusainak kezdeményezése alapján. Feladata: a zeneiskolai munkaterv alapján összeállítja a tanszak éves programját, segítséget és útmutatást ad a kezdő tanároknak, látogatja a tanárok óráit, valamint a zeneiskolai hangversenyeket, javaslatot tesz a tanulók elosztására és B tagozatba való besorolásukra, figyelemmel kíséri a B tagozatos tanulók előmenetelét bemutató tanításokat szervez, módszertani megbeszéléseket tart, javaslatot készít az adott tanszak eszközfejlesztésére (hangszerek, kották, könyvek) figyelemmel kíséri az új kiadványok megjelenését, félévkor és év végén írásos beszámolót készít - óralátogatásai és vizsga tapasztalatai alapján a tanszak munkájáról, véleményt nyilvánít a tanszak tanárainak munkájáról és javaslatot tesz a jutalmazásokat illetően

13 a gyakornoki programban való részvétel A tagozatvezetők feladata: tanítás-tanulásszervezés, működés ellenőrzése a tagozaton dolgozó közalkalmazottak felügyelete, tájékoztatása az aktuális feladatokról, folyamatos kapcsolattartás a tagozatoknak helyet adó intézményekkel f. Szabadidő- és programszervező Feladata: az iskola pedagógiai programjában meghatározott nevelési célkitűzések, szabadidős és kulturális programok szervezése az iskolai ünnepségek, rendezvények, versenyek, kirándulások, táborozások szervezése, szereplő, versenyző gyermekek kísérése az intézményünkben létrejövő összes programra közönség szervezése Az iskola hazai és nemzetközi kapcsolatainak kiépítése, esetleges partneriskolákkal való együttműködés segítése. Bel- és külföldi csoportok érkezésekor programok szervezése. g. Könyvtáros-tanár Feladata: Ellátja a könyvtár vezetésével, ügyvitelével kapcsolatos feladatokat, felelős a könyvtár rendeltetésszerű működéséért. Szervezi és lebonyolítja a könyvtár pedagógiai felhasználását. Teljes szakmai felelősséggel végzi az iskolai könyvtár állományalakítását, az állomány védelmét, feldolgozását, a kölcsönzés nyilvántartását, adminisztrációját. Kapcsolatot tart a társintézményekkel. h. Iskolatitkár Feladata: Az iskola hatáskörébe tartozó pénzügyi, gazdálkodási ügyek ellátása Az éves költségvetés előkészítése és a szakmai feladatok ellátásához szükséges gazdasági előfeltételek biztosítása Bér- és munkaügyi tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása. A bérkeret gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások vezetése. Feladata az intézmény ellátmányának kezelése, rovatelszámolás leadása Az iskola, valamint az iroda zavartalan működéséhez szükséges nyomtatványok, irodaszerek beszerzése. 13

14 14 A leltározási szabályzatban rögzített elvek alapján részt vesz a leltározási munkában. Intézi a dolgozók személyi juttatásait (utazási költségtérítés,) és annak nyilvántartását vezeti. A munka- és tűzvédelmi feladatok közvetlen irányítása, ellenőrzése. i. Technikai álláshelyen ellátandó feladatok: 1. Hangszeres-hangszerjavító - Munkáját az iskola igazgatója utasítása, irányítása és ellenőrzése mellett végzi. - Szakképesítésének megfelelően zongorák, pianínók javítását, felújítását illetve vonós hangszerek javítását, felújítását, vonók szőrözését végzi. - Munkaideje heti 40 óra. - Köteles betartani a balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat. - Munkahelyéről való eltávozását (külső helyszíni munkák, vagy egyéb munkakörével összefüggő okok stb.) köteles bejelenteni. Köteles gondoskodni leltárfüzete alapján az iskola tulajdonát képező leltári tárgyak (szerszámok, gépek, berendezések és anyagok) szakszerű használatáról, karbantartásáról, védelméről és megőrzéséről. - Mindenféle anyag, szerszám és alkatrész igényét, annak beszerzését vagy utánrendelését az iskola igazgatójával és az iskolatitkárral előzetesen megbeszéli. - Munkája során kísérje figyelemmel a takarékosság és a gazdaságosság szempontjait. 2. Fűtő - karbantartó - Felügyeli a kazán biztonságos működését, rendszeres karbantartását, szükség esetén szakembert hív a javításokhoz. - Gondoskodik az egyenletes hő ellátásról, különös figyelemmel a hangszerek sérülékenységére. - Rendszeresen ellenőrzi a fűtőtestek állapotát, javításukhoz szakembert hív. - A kisebb meghibásodásokat (villanyégő csere, neoncső csere, kilincs csere, stb) kijavítja. - A nagyobb meghibásodásokról tájékoztatja az iskolavezetést, gondoskodik a hiba elhárításáról. - Ellenőrzi az épület helyiségeit, történt-e meghibásodás, intézményi munkát zavaró körülmény. - Folyamatosan ellenőrzi a mellékhelyiségek, mosdók, radiátorok, zárak, kilincsek stb. állapotát, - Figyelemmel kíséri az egyes tantermek, hivatali helyiségek berendezésének állapotát, kisebb javításaikat elvégzi.

15 - Feladatai közé tartozik az iskola utcai és udvari frontjának hó-eltakarítása is. - Munkaideje heti 40 óra 3. Takarító 15 - Az iskola takarítói a Gazdasági Hivatal felügyelete és ellenőrzése körébe tartoznak. - Munkaidejük alatt kötelesek elvégezni mindazokat a takarítási- munkálatokat, amelyek az iskola fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatosak, és ellátásukra az iskola igazgatója, igazgatóhelyettese, iskolatitkára utasítást ad. - A napi feladatokon túl a takarítók kötelesek ellátni a tavaszi, nyári, őszi nagytakarítást, valamint az épület felújítási, karbantartási munkák utáni nagytakarítást (ablakok, ajtók, bútorzat, padlózat, felszerelés). - A takarítók a zeneiskola vagyonának, rendjének és tisztaságának ápolói és fenntartói, akik kötelesek minden rendellenességet azonnal jelenteni az iskolatitkárnak vagy az igazgatóságnak. - A takarítók munkájukkal, magatartásukkal, külső megjelenésükkel segítik az iskolai oktatónevelő munka és az iskolai házirendben rögzített feladatok megvalósítását. - Munkaidejük: heti 40 óra 4. Portás - portaszolgálat - Köteles hivatali helyét időben elfoglalni, a növendékek érkezését és távozását figyelemmel kísérni és idegen személyek részére a kellő felvilágosítást és útbaigazítást megadni. - Figyelemmel kell kísérnie, hogy az iskolai házirendben rögzített feladatokat és kötelességeket a tanulók betartják-e. - Az iskolába érkező tanároknak átadja az üzeneteket és a portán elhelyezett küldeményeket. - Elvégzi a telefonhívások kapcsolását, magánjellegű telefonbeszélgetést a portai telefonon nem engedélyez. - Megakadályozza az iskola tulajdonát képező tárgyak engedély nélküli kivitelét. - Felügyel a tűzvédelmi előírások betartására, tűz esetén tűzriadót rendel el, és azonnal hívja a 105-ös telefonszámon a tűzoltókat - Gondoskodik az esti órákban a folyosó és a lépcsőház megvilágításáról, az épület lezárásáról, mely előtt meggyőződik az ablakok, villanyok, mosdók állapotáról, vízcsapok elzárásáról. Távozásakor a riasztót bekapcsolja. - A portás őrködik a tanítási órák zavartalansága felett. A rendellenességeket a tanulók magatartásával, az iskolai viselkedésével kapcsolatban felmerült problémákat azonnal jelenti az illető szaktanárnak, vagy az iskola igazgatóságának.

16 - Munkaideje heti 40 óra ill. 20 óra 4. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A belső ellenőrzés célja A belső ellenőrzés legfontosabb feladata a minőségelvű munkavégzés. 16 A belső ellenőrzésnek minden szinten biztosítani kell a vezetői munka hatékonyságát, és valamennyi tevékenység során segítenie kell az intézmény életét és az intézményi nevelőoktatómunkát meghatározó külső és belső jogszabályok, szabályzatok, utasítások betartását és betartatását, a szabálytalanságok feltárását, a felelősség megállapítását. A belső ellenőrzés szintjei A nevelő - oktató munka belső ellenőrzése kiterjed a tanórán kívüli foglalkozásokra is. A nevelő - oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért és hatékony működtetéséért az igazgató a felelős. Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését az évente elkészítendő éves munkaterv tartalmazza. Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Közvetlenül ellenőrzi az igazgatóhelyettesek munkáját Ennek egyik eszköze a beszámoltatás. Az igazgatóhelyettesek ellenőrzési tevékenységüket a vezetői feladatmegosztásból következő saját területükön végzik. A munkaközösség (tanszak) vezetők az ellenőrzési - értékelési feladatokat az adott tanszak területén látják el. Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják az igazgatót, illetve az illetékes igazgatóhelyettest. A belső ellenőrzés alapelvei Segítse az intézményi nevelő - oktató - képző tevékenység eredményességét, az eredmények megerősítése, illetve javítása érdekében alkalmazott jó pedagógiai módszerek elterjesztését, a tanítási-tanulási fegyelem javítását, illetve megszilárdítását, a munka során hozott intézkedések hatékonyságának, helyességének kellő időben történő feltárását, a munkavégzés során tapasztalt hiányok pótlását, hibák kijavítását. Mozdítsa elő az erőforrásoknak, ezen belül a rendelkezésre álló taneszközöknek a nevelésioktatási folyamatban történő hatékony beillesztéséi Az ellenőrzés módszerei - A tanórák, tanórán kívüli foglakozások látogatása - Beszámoltatás szóban, írásban Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség (tanszak) tagjaival meg kell beszélni.

17 Az általánosítható tapasztalatokat a nevelőtestületi értekezleteken összegezni és értékelni kell. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti ellenőrzések lefolytatásáról az igazgató dönt. A nevelő - oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: - az igazgató - az igazgatóhelyettesek - a munkaközösség-vezetők (tanszakvezetők) tagintézmény-vezetők Az ellenőrzési program Az ellenőrzési programot tanévenként a munkaterv tartalmazza. Az ellenőrzési program tartalmazza: az ellenőrzés célját, jellegét, az ellenőrzendő tantárgy (csoport), terület megnevezését,az ellenőrzés feladatainak meghatározását, az ellenőrzendő időszakot. Az intézményvezető szükség szerint a napi aktualitásoknak megfelelően is elrendelhet ellenőrzést. Az ellenőrzés írásba foglalása Az ellenőrzés (látogatás) megállapításait az ellenőrzött kérésére írásban kell rögzíteni. Az ellenőrzés (látogatás) során észlelt komoly hibák, hiányosságok, szabálysértések írásos rögzítése kötelező 5. A belső és külső kapcsolattartás formái és rendje a. Az intézmény közösségeinek kapcsolattartási formái és rendje Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét a megbízott tanszakvezető segítségével az igazgató fogja össze. Az iskola pedagógiai szervezeti egységei közti rendszeres szakmai kapcsolattartás a munkaterv szerint ütemezett közös nevelőtestületi értekezleteken, illetve a rendkívüli nevelőtestületi értekezleteken valósul meg. Az intézmény közösségeinek kapcsolattartásában a rendszeres időpontokat az iskola éves munkaterve és feladat-ellátási terve tartalmazza. Ezek konkrét időpontjait és helyszínét az intézmény hirdetőtábláján ki kell függeszteni. A helyszínt valamennyi esetben az intézmény biztosítja. A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához meg kell hívni a véleményezési jogot gyakorló szülői szervezet képviselőjét akkor, ha valamely napirendi ponttal egyetértési vagy véleményezési jogot gyakorol. A nevelőtestületi értekezletet az igazgató vezeti. A jegyzőkönyv hitelesítésére az értekezlet két nevelőtestületi tagot választ. 17

18 18 Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható döntésekor szavazategyenlőség keletkezik, a határozatot az igazgató szavazata dönti el. A nevelőtestület döntéseit határozati formában kell megszövegezni. A határozatokat sorszámozni kell, és azokat nyilvántartásba kell venni. Az iskolatitkár vezeti a jegyzőkönyvet, melyet az értekezletet követő három munkanapon belül kell elkészíteni. Az igazgató, a jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő írja alá. Csatolni kell mellé a jelenléti ívet. A nevelőtestület akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Az alkalmazotti közösség értekezletét - a vezetői megbízással kapcsolatos értekezlet kivételével az igazgató vezeti. A rendkívüli értekezlet összehívását legalább három munkanappal előbb közölni kell. b. Az intézmény működési székhelyén kívüli (telephelyek) kapcsolattartás rendje Az igazgatóhelyettes a megválasztott felelős (tagozatfelelős) útján gondoskodik arról, hogy a pedagógusokat és tanulókat érintő intézkedések kellő időben és módon kihirdetésre kerüljenek. A nevelőtestületi értekezletének, valamint az alkalmazotti közösség értekezletének összehívásával, levezetésével kapcsolatos eljárási szabályokat az előző pont tartalmazza. Az iskolaigazgató a rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról a napirend három nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik. A rendkívüli nevelési értekezletet tanítási időn kívül a nevelőtestületi kezdeményezéstől számított nyolc napon belül össze kell hívni. c. A szülőkkel való kapcsolattartás formái A szülők jogos igénye, hogy gyermekük tanulmányi előmeneteléről és az iskolában tanúsított viselkedéséről rendszeres tájékoztatást és visszajelzési kapjon. Ennek érdekében az intézmény pedagógusai a tanév során kétszer, munkaidőn túli időpontban szülői értekezletet, az iskola vezetői pedig hetente fogadóórát tartanak. Az értekezletek időpontját, témáját az éves feladat-ellátási terv tartalmazza. A szülői szervezet (közösség) iskolaszintű képviselőjével az iskola igazgatója tart kapcsolatot. Azokban az ügyekben, amelyekben a szülői szervezetnek (közösségnek) a szervezeti és működési szabályzat vagy jogszabály véleményezési jogot biztosít, a véleményt az igazgató kéri meg írásos anyagok átadásával. A szülői szervezet képviselőjét a nevelőtestületi értekezlet véleményezéssel érintett napirendi pontjának tárgyalásához meg kell hívni. Ezen túlmenően valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos bejegyzést a naplón kívül a tanuló tájékoztató füzetében is feltüntetni.

19 19 A Pedagógiai program, a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend a zeneiskola központjában, nyitvatartási időben folyamatosan megtekinthető. Tájékoztatást az iskola vezetőségétől lehet kérni. d. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja Az iskolát a külső kapcsolatokban az igazgató képviseli. Az igazgatóhelyettesek a vezetői feladatmegosztás szerint tartanak kapcsolatot a külső szervekkel. Az iskola rendszeres kapcsolatot tart: Az EMMI Oktatási Hivatalával, A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségével, A Magyar Zene- és Táncművészek Szakszervezetével, A fenntartóval, A működtetővel, A városon kívüli telephelyek önkormányzatával, A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola Pikéthy Tibor Tagintézménnyel Vác város alap- és középfokú oktatási intézményeivel, az óvodákkal, Művelődési szervekkel (MIMK, Katona Lajos Városi Könyvtár, Tragor Ignác Múzeum) Szakmai civil szervezetekkel 6. Működési szabályok a. A tanév rendje A szorgalmi idő kezdő és befejező napját az igazgató határozza meg a mindenkori miniszteri rendelet alapján /KTV. 52. (2), (9), (16); 53. (1), (5)/. A szorgalmi idő 2 félévből áll. Kezdő és befejező napját az igazgató határozza meg. Eltérő rendelkezés hiányában az I. félév a szorgalmi idő kezdő napjától január hó 31. napjáig, a II. félév február hó 1. napjától a szorgalmi idő befejező napjáig tart. A felvételi vizsga és a beiratkozás lebonyolításának rendje: A felvételi meghallgatásokat a tanév rendjéhez igazodva (május ill. június hónapban) tartjuk. Indokolt esetben az igazgató ettől eltérhet. Szükség szerint szeptemberben pótfelvételi tartható. A felvételi meghallgatásokat a szaktanárok felvételi bizottságot alakítva (min. 2 fő) végzik. A felvételi meghallgatások időpontjáról és helyéről szóló értesítést legalább 30 nappal korábban nyilvánosságra kell hozni. Új tanuló felvételéről - a részképességek összesített pontszáma alapján - az iskolavezetés, a felvételi bizottság javaslatát és az iskola engedélyezett tanulói létszámát figyelembe véve dönt. Ha egy hangszer tanulására több jelentkező van, mint férőhely, a jelentkezőket a vizsga

20 20 eredménye és az alkati megfelelés alapján kell rangsorolni. A tanulók osztályba sorolására - a felvételi vizsgán nyújtott teljesítménye alapján - a felvételi bizottság tesz javaslatot. A hangszeres és kötelezően választható tárgy osztályba sorolása eltérhet egymástól. Az új tanulók beiratkozása mindig a bizonyítványosztás utáni időszakban történik. A növendékek beiratkozása a szorgalmi idő utolsó hetében a szaktanárnál történik, a bizonyítvány leadásával, valamint a térítési díj befizetésével. b. A tanítás rendje A zeneiskolai oktatás részben az intézmény központi épületében (Konstantin tér 8.). a kihelyezett oktatás a város általános és középiskoláinak és a környező települések általános iskoláinak osztálytermeiben folyik. Az intézmény szorgalmi időben hétfőtől péntekig naponta 8-20 óráig, szombaton 9-12 óráig tan nyitva, ettől eltérő lehet az esetleges hangversenyek vagy rendezvények esetén. Vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani. Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt A tanítási órák időtartamát a nevelés - oktatási terv óraterve határozza meg. Hangszeres főtárgyi órák: A tagozat - B tagozat - Zongora kötelező tárgy Kötelező csoportos órák heti 2 x 30 perc heti 2 x 45 perc heti 1 x 30 perc Az érvényes rendeletek alapján 1 tanítási óra időtartama 45 perc, kivéve a kamarazene tárgyat, ahol heti Előképző - Szolfézs, zeneirodalom Kötelezően választható Zenekar - Választható órák Kamarazene - Korrepetíciós idők hangszeres 3. osztálytól c. A tanítási órák rendje 1 x 60 perc vagy 2 x 30 perc. heti 2 x 1 óra heti 2 x 1 óra heti 2 óra heti 1 óra heti 10 perc/fő A tanulók óráit úgy kell beosztani, hogy azok ne ütközzenek általános és középiskolájuk tanítási óráival.

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Iktatószám: 159/2013. Az Egressy Béni Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Egressy Béni Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Komárom, 2900 Klapka György. út 54. 1 A 2011.

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Bevezető rész 3 Az intézmény jogállása, gazdálkodása, tevékenysége 4 Az iskola vezetése, hatáskörök

Részletesebben

Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola

Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola KÖTELEZŐEN FELÜLVIZSGÁLT TANÜGYI DOKUMENTUM MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 201048 2015. Szervezeti és Működési Szabályzat oldal 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. szeptember 1. Tartalomjegyzék I. AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS CÉLJA ÉS FELADATA 1/a A zenei oktatás cél és feladatrendszere 1/b

Részletesebben

Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat

Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat Földváry Miklós AMI 2711.Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út. 11. Tel : (29)423-490 Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat Alkalmazotti közösség jóváhagyta: A fenntartóhoz

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fonyódi Tankerülete 138003 Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskola 8640 Fonyód, Bartók B. u. 22. Tel.: 85/560-264, e-mail:zeneiskola@fonyod.hu Fonyódi Alapfokú Művészeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

DUNAHARASZTI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV. 2013/2014. tanév

Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV. 2013/2014. tanév Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV 2013/2014. tanév Tanszakvezetők: vonós: Vas István zongora, harmonika: Iváncsó Viola fúvós, ütő: Szabados Tóth Gábor csoportos:

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1 I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1. Az erőforrások miniszterének a 2014-2015-ös tanév rendjéről szóló rendelete értelmében a tanév kezdő napja 2014. szeptember

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító szám: 039609 BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Tel/fax: 06/52/580-518

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmény. Zeneművészeti- és színjáték ág

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmény. Zeneművészeti- és színjáték ág Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmény Zeneművészeti- és színjáték ág 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 HÁZIREND Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A Házirend területi hatálya... 3 1.2. A Házirend személyi hatálya...

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

Bevezető. Általános rendelkezések

Bevezető. Általános rendelkezések Bevezető A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak érvényre juttatása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki, tanulói jogok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SIMÁNDY JÓZSEF SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Web: simandy.kistarcsa.hu E-mail: info@simandyaltiskola.hu Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 2 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya... 3 II. Az intézmény jellemzői,

Részletesebben

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját:

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját: Dunaföldvári Bölcskei Madocsai Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskola 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9. 75/541-247, Tel /Fax: 75/541-013 OM 201167 2014/2015 tanév

Részletesebben

Különös közzétételi lista es tanév

Különös közzétételi lista es tanév Különös közzétételi lista 2016-2017-es tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Lajtha László Alapfokú László Lajtha School of Művészeti Iskola Elementary Arts H-1204 Budapest Ady Endre u.98. Ady Endre u.98. Budapest H-1204 Tel. / Fax: 06-1-285-3420 Tel. / Fax: (+36)1-285-3420 Budapest

Részletesebben

2. Az intézmény feladat, jogállása és gazdálkodási módja 7. (Az alapító okirat alapján)

2. Az intézmény feladat, jogállása és gazdálkodási módja 7. (Az alapító okirat alapján) 1 Tartalomjegyzék: oldalszámok I. Az intézmény általános jellemzői 6. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya 1.1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 1.2.)

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Nevelési-Oktatási Intézmény OM azonosító: 028 945 Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Akkreditált Kiváló Tehetségpontja Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1, 2 VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3 Törzsszám: 634410 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. számú határozata, az államháztartásról

Részletesebben

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu;

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T ált.isk. 5.sz.melléklet Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

DALLAM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:040258 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DALLAM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:040258 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DALLAM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:040258 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,hogy

Részletesebben

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató A Soproni Szakképzési Centrum pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

Részletesebben

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Pest megye Tankerület megnevezése: KLIK Nagykőrösi Tankerülete OM azonosító: 039999

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Pest megye Tankerület megnevezése: KLIK Nagykőrösi Tankerülete OM azonosító: 039999 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/2013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 20. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező gyakornok munkavállalóinak. Kecskeméti Vásárhelyi

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15.

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve

A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve 1 A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve 1. A 2013/2014 tanév legfontosabb időpontjai 1.1. A szorgalmi idő legfontosabb eseményei Tanévnyitó

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1.1. Hivatalos neve: Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Somogy megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fonyódi Tankerülete OM azonosító: 033998 Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

Maximális létszám - székhelyen. szaxofon, kürt, harsona. Tangóharmonika. - Népzene hangszeres tanszakai. Citera 5 fő

Maximális létszám - székhelyen. szaxofon, kürt, harsona. Tangóharmonika. - Népzene hangszeres tanszakai. Citera 5 fő 1 VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Törzsszám: 634410 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. Számú határozata Gyomaendrőd Város

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása,

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1.

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1. A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. április 1. 1 A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ában valamint

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Lovász Beatrix igazgató Kisújszállás, 2013. március Módosítva: Kisújszállás, 2015. augusztus 24. Hatályos: 2015. szeptember 1. Tartalom Bevezetés... 4 I. Általános rendelkezések... 5 1.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 0 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 0 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2 II. Működési szabályok 4 1. A működés rendje, nyitva tartás, gyermekeknek, a tanulóknak,

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u ALAPÍTÓ OKIRAT A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 3. (2) bekezdése értelmében Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Bogdaner Grund- und Hauptschule und Kunstschule. Helyi értékelési szabályzat

Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Bogdaner Grund- und Hauptschule und Kunstschule. Helyi értékelési szabályzat Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bogdaner Grund- und Hauptschule und Kunstschule Helyi értékelési szabályzat A pedagógus végzettségű, NOKS munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó

Részletesebben

K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011.

K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011. K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011. Megyei, regionális, és országos rendezvények és tanulmányi versenyek XIII. Országos Koncz János hegedűverseny Kovács Dénes emlékére A verseny

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben