A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

2 TARTALOM 1. Általános rendelkezések a. Az SZMSZ célja, jogszabályi alapja 2. Az intézmény általános jellemzői a. Az intézmény neve, címe, típusa, alapfeladatai, speciális képzési formái b. Az intézmény jogállása és képviselete c. Az intézmény működési köre és tevékenységei 3. Az intézmény szervezete a. Az intézmény vezetője b. Igazgatóhelyettesek c. Iskolavezetőség d. Nevelőtestület e. Szakmai munkaközösségek f. Szabadidő- és programszervező g. Könyvtáros-tanár h. Iskolatitkár i. Technikai álláshelyen ellátandó feladatok 4. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 5. A belső és külső kapcsolattartás formái és rendje a. Az intézmény közösségeinek kapcsolattartási formái és rendje b. Telephelyek közötti kapcsolattartás c. Szülőkkel való kapcsolattartás d. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 6. Működési szabályok a. A tanév rendje b. A tanítás rendje c. A tanítási órák rendje d. Ünnepélyek, hagyományok rendje e. A működés rendje f. A pedagógusok joga, kötelezettségei - munkaköri leírás g. A dolgozók jutalmazásának, erkölcsi elismerésének lehetőségei, alapelvei h. A zeneiskolában való tanulással kapcsolatos iskolai rend i. A létesítmény használati rendje j. Az intézményi védő, óvó leírások k. A zeneműtár működési rendje l. Az iskola ügyvitele 7. Záradék 2

3 Jogszabályi háttere A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának főbb jogszabályi alapjai az alábbi törvények és rendeletek illetve ezek módosításai: Törvények: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 1992.évi XXXIII. törvény: A közalkalmazottak jogállásáról Kormányrendeletek: 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Miniszteri rendeletek: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 3

4 1. Általános rendelkezések a. Az SZMSZ célja, jogszabályi alapja, hatálya A köznevelésről szóló évi CXC köznevelési törvény (továbbiakban Knt.), valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki, tanulói jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek, tanulók és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében a Bartók Béla Zeneiskola AMI nevelőtestülete a köznevelésről szóló törvény 25. paragrafusának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a következő szervezeti és működési szabályzatot fogadta el: A szervezeti és működési szabályzat feladata, hogy megállapítsa a zeneiskola működésének szabályait, a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok. A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megismerése, megtartása feladata és kötelessége az iskola minden vezetőjének, pedagógusának, egyéb alkalmazottjainak, az iskola tanulóinak. A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megismerése azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával, részt vesznek feladataik megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. (A Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskolával való együttműködési megállapodást lásd az 5. sz. mellékletben.) A szervezeti és működési szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén az alkalmazottakkal szemben az igazgató - illetőleg helyettesei, munkáltatói jogkörben eljárva hozhat intézkedést a tanulóval szemben fegyelmező intézkedés, a megfelelő egyeztető eljárás után fegyelmi büntetés kiszabására van lehetőség a szülőt, vagy más nem az iskolában dolgozó vagy tanuló személyt az iskola dolgozójának tájékoztatni kell a szabályzatban foglaltakról, kérnie azok megtartását, s ha ez nem vezet eredményre, az igazgatót kell értesíteni, aki felszólítja, hogy hagyja el az iskola épületet. 4

5 2. Az intézmény általános jellemzői a. Az intézmény neve, címe, típusa, alapfeladatai, speciális képzési formái elnevezése: székhelye: 2600 Vác, Konstantin tér 8. telephelyei : Földváry Károly Általános Iskola 2600 Vác, Nagymező u. 14. Árpád Fejedelem Általános Iskola 2600 Vác, Árpád köz 1. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Radnóti Miklós Általános Iskola 2600 Vác, Radnóti út 7. Boronkay Gy. Műszaki Középi. És Gimn Vác, Németh László u. 6. Apáczai Csere János Általános Iskola 2164 Váchartyán, Halászi u. 2. Kvassay Jenő Általános Iskola 2162 Őrbottyán, Rákóczi út 58. Petőfi Sándor Általános Iskola 2683 Acsa, Dózsa Gy. út 2. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2613 Rád, Rákóczi út 1. Hunyadi János Általános Iskola 2134 Sződ, Ady E. u. 2. típusa: Közoktatási intézmény, ezen belül zenei alapfokú művészetoktatási intézmény, melynek tevékenységét a hatályos Közoktatási törvény, a Köznevelési törvény és annak Végrehajtási rendeletei határozzák meg. célja, speciális képzési formái: Az alapfokú művészeti iskola olyan sajátos iskola, amelyben előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon folyik az oktatás. Célja, hogy a választott szakon belül speciális művészeti ismereteket nyújtson, és az alkotómunkával együtt járó pozitív élmények segítségével járuljon hozzá a harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív személyiség kialakításához. Feladata kialakítania a kultúra iránt nyitott magatartást, esztétikai érzékenységet, neveljen a zeneművészet befogadására, értésére és művelésére. Sajátos eszközeivel ösztönözzön a társadalmi érintkezésben és kommunikációban a toleráns magatartásra. Ismertesse meg e művészeti ág alapvető ismeretanyagát és technikáját. Alapozza meg a művészi kifejezőkészségek kialakítását, bontakoztassa ki a tanulók fantáziáját és fejlessze improvizációs készségét. 5

6 Készítse fel az átlagosnál jobb képességű növendékeket szakirányú továbbtanulásra, illetve a művészi kamarazene és zenekari munkába való bekapcsolódásra. Törekedjen a társművészetekkel való együttműködésre, kapcsolattartásra. b. Az intézmény jogállása és képviselete Fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u Váci Tankerület 2600 Vác, Csányi krt. 45. Működtetője: Vác Város Önkormányzat Az intézményi az önkormányzati szervnél, hatóságnál és minden külső szervnél az igazgató, akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettes képviseli. Pénzügyi és gazdasági témákban az intézmény képviseletét az igazgató és a Gazdasági Hivatal vezetője látja el. Az intézmény bélyegzőjének felirata és lenyomata - hosszú bélyegző: - körbélyegző BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA AMI OM: Vác, Konstantin tér Pf.:44. Tel./fax: 27/ BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA VÁC -könyvtári bélyegző: Bartók Béla Zeneiskola AMI könyvtára 6

7 Használatára jogosultak: - igazgató - igazgatóhelyettesek - iskolatitkár - könyvtáros-tanár c. Az intézmény működési köre és tevékenységei Alaptevékenységében feladat-ellátási kötelezettsége elsősorban a Vác és kistérségben élő gyermekekre, tanulókra terjed ki. Az intézmény tevékenységei: Állami feladatként ellátott alaptevékenysége: zenei alapfokú művészetoktatás Évfolyamaink száma: 12 évfolyam előkészítő alapfokú művészetoktatás továbbképző Tanszakok, tantárgyak - 2 évfolyam - 6 évfolyam - 4 évfolyam billentyűs tanszak: zongora, orgona tantárgy vonós tanszak: hegedű, gordonka, népzene tantárgy fafúvós tanszak: furulya, fuvola, fagott, oboa, klarinét, szaxofon tantárgyak rézfúvós tanszak: trombita, kürt, harsona, tenor, tuba tantárgy akkordikus tanszak: gitár, ütő, hárfa tantárgy vokális tanszak: magánének zeneismeret tanszak: szolfézs, zeneirodalom tantárgy 3. Az intézmény szervezete Igazgató: 1 fő (KLIK) Igazgatóhelyettes: 3 fő (KLIK) jelenleg 2 fő tölti be Zenetanárok: a mindenkori engedélyezett, és a tantárgyfelosztás alapján szükséges létszám (KLIK) Tanszak vezetők: 1 fő zongora szak 1 fő szolfézs szak 1 fő vonós szak 1 fő fafúvós szak 1 fő rézfúvós szak 7

8 asszisztens) 1 fő gitár szak 4 fő tagozatvezető (telephely vezető) 1 fő könyvtáros-tanár (KLIK) 2 fő félállású szabadidő szervező (továbbiakban pedagógiai Intézményi vagyon működtetésére: 1 fő iskolatitkár (KLIK) 2 fő hangszerkarbantartó (KLIK) 1 fő gondnok-fűtő (GH) 1 fő egész állású portás (GH) 1 fő egész állású portás 2 fő (GH) látja el 2 fő egész állású takarító (GH) 1 fő félállású takarító (GH) 1 fő félállású színpadrendező technikus (GH) 3. Az intézmény szervezete a. Az intézmény vezetője Az iskola élén az igazgató áll, aki vezetői tevékenységét 3 igazgatóhelyettes, valamint a gazdasági ügyeket is intéző iskolatitkár közreműködésével látja el. Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a Knt. és a Kjt. állapítja meg. Az igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozik a pedagógus és nem pedagógusi körbe tartozó közalkalmazottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása. Az igazgató jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében helyetteseire átruházhatja. Az igazgató az átruházott hatáskörébe tartozó konkrét ügyeket bármikor magához vonhatja. Az igazgató kizárólagos jogkörébe tartozik A pedagógusok feletti teljes munkáltatói, szakmai ellenőrzés, felügyelet A kötelezettség-vállalási jogkör gyakorlása, továbbá A külön megállapított ügyekben a kiadmányozás. Az igazgató feladatkörébe tartozik különösen 8

9 az intézmény törvényes és szakszerű működése takarékos gazdálkodása a pedagógiai munka az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségi rendszerének működése a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezése és ellátása a nevelő és oktató munka biztonságos feltételeinek megteremtése a tanulóbalesetek megelőzése középtávú pedagógus továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítése és a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtása az iskola ügyintézésének, iratkezelésének és tanügyi nyilvántartásai kezelésének szabályossága a jogszabályok által a vezetőkhöz utalt feladatok ellátása, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe b. Az igazgatóhelyettesek, az igazgató közvetlen munkatársai A vezető beosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettesek vezetői tevékenységüket az igazgató irányítása mellett, egymással együttműködve és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el. A helyettesek feladata: Általános helyettes Adminisztrációs és pedagógiai feladatok ellenőrzéséért felelős helyettes Telephelyek teljes vezetéséért, ellenőrzéséért, külföldi kapcsolattartásért felelős helyettes Lásd: Munkaköri leírás Az igazgatót - akadályoztatása esetén - az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörben, valamint pénzügyi és a gazdálkodási kérdésekben- teljes felelősséggel az a.) igazgatóhelyettes helyettesíti. Az általános igazgatóhelyettes - az igazgató távolléte esetén - összesen három alkalommal, egyenként kettőszázezer forint összeghatárig vállalhat kötelezettséget pénzügyekben. Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét. Az igazgató és az általános igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén a helyettesítés a b.) igazgatóhelyettes feladata. 9

10 A vezetők távolléte esetén - ha a helyettesítésre más nem kapott megbízást - az igazgatót a tanszak vezetők valamelyike helyettesíti. A tanszakvezetőt távollétében az általa esetenként felkért és az igazgató által megbízott alkalmazott helyettesíti. c. Az iskolavezetőség Az igazgató döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő testülete. Az iskolavezetőség tagjai: - az igazgató - az igazgatóhelyettesek - a munkaközösség-vezetők /tanszakvezetők/ Az igazgató által megállapított munkaprogram alapján szükség szerint tanácskoznak. Az ülések összehívása az igazgató feladata. Az ülésre - napirendi ponttól függően tanácskozási joggal meghívható a Közalkalmazotti Tanács elnöke és az iskolai érdekképviseleti szervezet vezetője /szakszervezet képviselője/. Az operatív vezetési ügyekben az igazgató, az igazgatóhelyettesek és a szakszervezet képviselője szükség szerint megbeszélést tart. d. A nevelőtestület A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az iskola legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: a pedagógiai program és módosításának elfogadása, a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása. a házirend elfogadása az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, feladat-ellátási terv elkészítése és véleményezése. A nevelőtestület fórumrendszere Tanévnyitó értekezlet Augusztus hó utolsó hetében az igazgató által kijelöli napon. Ezen az igazgató ismerteti a nyáron végzett munkákat, az új tanév főbb feladatait és a nevelőtestület elé terjeszti a munkatervre vonatkozó javaslatát. Félévi értekezlet 10

11 Eltérő rendelkezés hiányában legkésőbb február közepéig kell megtartani. Ezen az igazgató vagy helyettes elemzi az első félév munkáját, és tájékoztatást nyújt a következő félév feladatairól. Tanévzáró értekezlet Tartható az utolsó tanítási napot követően. Ezen az igazgatóhelyettesek, és a tanszakvezetők véleményének figyelembevételével elemzi, értékeli a tanév nevelő-oktató munkáját, a munkatervi feladatok végrehajtását. Nevelési értekezlet Az éves munkatervben meghatározott időpontban kell tartani. Tárgya bármely nevelési kérdés lehet, amelyet a nevelőtestület határoz meg. A nevelési értekezleten - témájától függően - a nevelőtestület határozatot, állásfoglalást hozhat. Rendkívüli értekezlet Az igazgató rendkívüli értekezletet hívhat össze, ha fontos ok azt szükségessé teszi. Rendkívüli értekezletet köteles összehívni, ha azt a nevelőtestület legalább 1/3-a kéri. Ha szülői szervezet vagy diákönkormányzat kezdeményezi, a nevelőtestület dönt az elfogadásról. A tantestületi értekezleten a nevelőtestület minden tagjának részt kell venni. Ez alól csak alapos indok esetén - az igazgató adhat felmentést. Az értekezleten résztvevőket a titoktartási kötelezettségükre figyelmeztetni kell. A tantestület a határozatait szótöbbséggel hozza. A szavazás akkor érvényes, ha a testület 50%-a+l fő jelen van. Amennyiben a testület úgy dönt, az igazgató titkos szavazást rendelhet el. Az értekezletről, kivéve a nevelési értekezletet - az iskolatitkár, vagy az igazgató által megbízott tanár jegyzőkönyvet vezet, mely tartalmazza az értekezlet tárgyát, idejét, helyét, a nevelőtestület tagjain kívül megjelent személyek nevét, szolgálati beosztását, a hiányzó tanárok nevét, távolmaradásuk okát, az értekezlet lefolyását, a meghozott határozatokat, szavazás esetén a szavazatok megoszlását. A nevelési értekezleten csak a határozatokat, állásfoglalásokat kell írásba foglalni és a munkatervhez csatolni. A jegyzőkönyvet az igazgató, a jegyzőkönyv vezetője és a jegyzőkönyv hitelesítésére felkért két tanár írja alá. A jegyzőkönyv másolatát az irattárba kell elhelyezni. A jegyzőkönyvekbe a nevelőtestület tagjai, valamint az iskola munkájának ellenőrzésével megbízott szervek 11

12 12 képviselői betekinthetnek. Az értekezletről hiányzó tanárok a jegyzőkönyvet utólag tanulmányozhatják. e. Szakmai munkaközösségek Az intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségekkel, ún. tanszakokat hoznak létre. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad az intézményben folyó oktatási és nevelési munka tervezéséhez, szervezéséhez és ellenőrzéséhez. A munkaközösség (tanszak) maga dönt működési rendjéről és munkaprogramjáról. A munkaközösség (tanszak) dönt szakterületén a nevelőtestület által átruházott hatáskörökben a szaktantárgyi oktatás tartalma fejlesztéséről, a módszertani eljárások tökéletesítéséről, a tanszakukkal kapcsolatos tanulmányi versenyek kiírásáról, lebonyolításáról, ezek elbírálásáról, valamint az eredmények kihirdetéséről, az egységes követelményrendszer kialakításáról, a tanulók zenei teljesítményének felméréséről és értékeléséről, a munkaközösség (tanszak) pedagógusainak továbbképzéséről. A munkaközösség (tanszak) véleményezi - szakterületét érintően - az intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz továbbfejlesztésére. Véleményét be kell szerezni az intézményi pedagógiai program elfogadásához. Tanszakvezetők A munkaközösség (tanszak) vezetőjét az igazgató bízza meg a tanszak pedagógusainak kezdeményezése alapján. Feladata: a zeneiskolai munkaterv alapján összeállítja a tanszak éves programját, segítséget és útmutatást ad a kezdő tanároknak, látogatja a tanárok óráit, valamint a zeneiskolai hangversenyeket, javaslatot tesz a tanulók elosztására és B tagozatba való besorolásukra, figyelemmel kíséri a B tagozatos tanulók előmenetelét bemutató tanításokat szervez, módszertani megbeszéléseket tart, javaslatot készít az adott tanszak eszközfejlesztésére (hangszerek, kották, könyvek) figyelemmel kíséri az új kiadványok megjelenését, félévkor és év végén írásos beszámolót készít - óralátogatásai és vizsga tapasztalatai alapján a tanszak munkájáról, véleményt nyilvánít a tanszak tanárainak munkájáról és javaslatot tesz a jutalmazásokat illetően

13 a gyakornoki programban való részvétel A tagozatvezetők feladata: tanítás-tanulásszervezés, működés ellenőrzése a tagozaton dolgozó közalkalmazottak felügyelete, tájékoztatása az aktuális feladatokról, folyamatos kapcsolattartás a tagozatoknak helyet adó intézményekkel f. Szabadidő- és programszervező Feladata: az iskola pedagógiai programjában meghatározott nevelési célkitűzések, szabadidős és kulturális programok szervezése az iskolai ünnepségek, rendezvények, versenyek, kirándulások, táborozások szervezése, szereplő, versenyző gyermekek kísérése az intézményünkben létrejövő összes programra közönség szervezése Az iskola hazai és nemzetközi kapcsolatainak kiépítése, esetleges partneriskolákkal való együttműködés segítése. Bel- és külföldi csoportok érkezésekor programok szervezése. g. Könyvtáros-tanár Feladata: Ellátja a könyvtár vezetésével, ügyvitelével kapcsolatos feladatokat, felelős a könyvtár rendeltetésszerű működéséért. Szervezi és lebonyolítja a könyvtár pedagógiai felhasználását. Teljes szakmai felelősséggel végzi az iskolai könyvtár állományalakítását, az állomány védelmét, feldolgozását, a kölcsönzés nyilvántartását, adminisztrációját. Kapcsolatot tart a társintézményekkel. h. Iskolatitkár Feladata: Az iskola hatáskörébe tartozó pénzügyi, gazdálkodási ügyek ellátása Az éves költségvetés előkészítése és a szakmai feladatok ellátásához szükséges gazdasági előfeltételek biztosítása Bér- és munkaügyi tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása. A bérkeret gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások vezetése. Feladata az intézmény ellátmányának kezelése, rovatelszámolás leadása Az iskola, valamint az iroda zavartalan működéséhez szükséges nyomtatványok, irodaszerek beszerzése. 13

14 14 A leltározási szabályzatban rögzített elvek alapján részt vesz a leltározási munkában. Intézi a dolgozók személyi juttatásait (utazási költségtérítés,) és annak nyilvántartását vezeti. A munka- és tűzvédelmi feladatok közvetlen irányítása, ellenőrzése. i. Technikai álláshelyen ellátandó feladatok: 1. Hangszeres-hangszerjavító - Munkáját az iskola igazgatója utasítása, irányítása és ellenőrzése mellett végzi. - Szakképesítésének megfelelően zongorák, pianínók javítását, felújítását illetve vonós hangszerek javítását, felújítását, vonók szőrözését végzi. - Munkaideje heti 40 óra. - Köteles betartani a balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat. - Munkahelyéről való eltávozását (külső helyszíni munkák, vagy egyéb munkakörével összefüggő okok stb.) köteles bejelenteni. Köteles gondoskodni leltárfüzete alapján az iskola tulajdonát képező leltári tárgyak (szerszámok, gépek, berendezések és anyagok) szakszerű használatáról, karbantartásáról, védelméről és megőrzéséről. - Mindenféle anyag, szerszám és alkatrész igényét, annak beszerzését vagy utánrendelését az iskola igazgatójával és az iskolatitkárral előzetesen megbeszéli. - Munkája során kísérje figyelemmel a takarékosság és a gazdaságosság szempontjait. 2. Fűtő - karbantartó - Felügyeli a kazán biztonságos működését, rendszeres karbantartását, szükség esetén szakembert hív a javításokhoz. - Gondoskodik az egyenletes hő ellátásról, különös figyelemmel a hangszerek sérülékenységére. - Rendszeresen ellenőrzi a fűtőtestek állapotát, javításukhoz szakembert hív. - A kisebb meghibásodásokat (villanyégő csere, neoncső csere, kilincs csere, stb) kijavítja. - A nagyobb meghibásodásokról tájékoztatja az iskolavezetést, gondoskodik a hiba elhárításáról. - Ellenőrzi az épület helyiségeit, történt-e meghibásodás, intézményi munkát zavaró körülmény. - Folyamatosan ellenőrzi a mellékhelyiségek, mosdók, radiátorok, zárak, kilincsek stb. állapotát, - Figyelemmel kíséri az egyes tantermek, hivatali helyiségek berendezésének állapotát, kisebb javításaikat elvégzi.

15 - Feladatai közé tartozik az iskola utcai és udvari frontjának hó-eltakarítása is. - Munkaideje heti 40 óra 3. Takarító 15 - Az iskola takarítói a Gazdasági Hivatal felügyelete és ellenőrzése körébe tartoznak. - Munkaidejük alatt kötelesek elvégezni mindazokat a takarítási- munkálatokat, amelyek az iskola fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatosak, és ellátásukra az iskola igazgatója, igazgatóhelyettese, iskolatitkára utasítást ad. - A napi feladatokon túl a takarítók kötelesek ellátni a tavaszi, nyári, őszi nagytakarítást, valamint az épület felújítási, karbantartási munkák utáni nagytakarítást (ablakok, ajtók, bútorzat, padlózat, felszerelés). - A takarítók a zeneiskola vagyonának, rendjének és tisztaságának ápolói és fenntartói, akik kötelesek minden rendellenességet azonnal jelenteni az iskolatitkárnak vagy az igazgatóságnak. - A takarítók munkájukkal, magatartásukkal, külső megjelenésükkel segítik az iskolai oktatónevelő munka és az iskolai házirendben rögzített feladatok megvalósítását. - Munkaidejük: heti 40 óra 4. Portás - portaszolgálat - Köteles hivatali helyét időben elfoglalni, a növendékek érkezését és távozását figyelemmel kísérni és idegen személyek részére a kellő felvilágosítást és útbaigazítást megadni. - Figyelemmel kell kísérnie, hogy az iskolai házirendben rögzített feladatokat és kötelességeket a tanulók betartják-e. - Az iskolába érkező tanároknak átadja az üzeneteket és a portán elhelyezett küldeményeket. - Elvégzi a telefonhívások kapcsolását, magánjellegű telefonbeszélgetést a portai telefonon nem engedélyez. - Megakadályozza az iskola tulajdonát képező tárgyak engedély nélküli kivitelét. - Felügyel a tűzvédelmi előírások betartására, tűz esetén tűzriadót rendel el, és azonnal hívja a 105-ös telefonszámon a tűzoltókat - Gondoskodik az esti órákban a folyosó és a lépcsőház megvilágításáról, az épület lezárásáról, mely előtt meggyőződik az ablakok, villanyok, mosdók állapotáról, vízcsapok elzárásáról. Távozásakor a riasztót bekapcsolja. - A portás őrködik a tanítási órák zavartalansága felett. A rendellenességeket a tanulók magatartásával, az iskolai viselkedésével kapcsolatban felmerült problémákat azonnal jelenti az illető szaktanárnak, vagy az iskola igazgatóságának.

16 - Munkaideje heti 40 óra ill. 20 óra 4. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A belső ellenőrzés célja A belső ellenőrzés legfontosabb feladata a minőségelvű munkavégzés. 16 A belső ellenőrzésnek minden szinten biztosítani kell a vezetői munka hatékonyságát, és valamennyi tevékenység során segítenie kell az intézmény életét és az intézményi nevelőoktatómunkát meghatározó külső és belső jogszabályok, szabályzatok, utasítások betartását és betartatását, a szabálytalanságok feltárását, a felelősség megállapítását. A belső ellenőrzés szintjei A nevelő - oktató munka belső ellenőrzése kiterjed a tanórán kívüli foglalkozásokra is. A nevelő - oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért és hatékony működtetéséért az igazgató a felelős. Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését az évente elkészítendő éves munkaterv tartalmazza. Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Közvetlenül ellenőrzi az igazgatóhelyettesek munkáját Ennek egyik eszköze a beszámoltatás. Az igazgatóhelyettesek ellenőrzési tevékenységüket a vezetői feladatmegosztásból következő saját területükön végzik. A munkaközösség (tanszak) vezetők az ellenőrzési - értékelési feladatokat az adott tanszak területén látják el. Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják az igazgatót, illetve az illetékes igazgatóhelyettest. A belső ellenőrzés alapelvei Segítse az intézményi nevelő - oktató - képző tevékenység eredményességét, az eredmények megerősítése, illetve javítása érdekében alkalmazott jó pedagógiai módszerek elterjesztését, a tanítási-tanulási fegyelem javítását, illetve megszilárdítását, a munka során hozott intézkedések hatékonyságának, helyességének kellő időben történő feltárását, a munkavégzés során tapasztalt hiányok pótlását, hibák kijavítását. Mozdítsa elő az erőforrásoknak, ezen belül a rendelkezésre álló taneszközöknek a nevelésioktatási folyamatban történő hatékony beillesztéséi Az ellenőrzés módszerei - A tanórák, tanórán kívüli foglakozások látogatása - Beszámoltatás szóban, írásban Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség (tanszak) tagjaival meg kell beszélni.

17 Az általánosítható tapasztalatokat a nevelőtestületi értekezleteken összegezni és értékelni kell. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti ellenőrzések lefolytatásáról az igazgató dönt. A nevelő - oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: - az igazgató - az igazgatóhelyettesek - a munkaközösség-vezetők (tanszakvezetők) tagintézmény-vezetők Az ellenőrzési program Az ellenőrzési programot tanévenként a munkaterv tartalmazza. Az ellenőrzési program tartalmazza: az ellenőrzés célját, jellegét, az ellenőrzendő tantárgy (csoport), terület megnevezését,az ellenőrzés feladatainak meghatározását, az ellenőrzendő időszakot. Az intézményvezető szükség szerint a napi aktualitásoknak megfelelően is elrendelhet ellenőrzést. Az ellenőrzés írásba foglalása Az ellenőrzés (látogatás) megállapításait az ellenőrzött kérésére írásban kell rögzíteni. Az ellenőrzés (látogatás) során észlelt komoly hibák, hiányosságok, szabálysértések írásos rögzítése kötelező 5. A belső és külső kapcsolattartás formái és rendje a. Az intézmény közösségeinek kapcsolattartási formái és rendje Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét a megbízott tanszakvezető segítségével az igazgató fogja össze. Az iskola pedagógiai szervezeti egységei közti rendszeres szakmai kapcsolattartás a munkaterv szerint ütemezett közös nevelőtestületi értekezleteken, illetve a rendkívüli nevelőtestületi értekezleteken valósul meg. Az intézmény közösségeinek kapcsolattartásában a rendszeres időpontokat az iskola éves munkaterve és feladat-ellátási terve tartalmazza. Ezek konkrét időpontjait és helyszínét az intézmény hirdetőtábláján ki kell függeszteni. A helyszínt valamennyi esetben az intézmény biztosítja. A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához meg kell hívni a véleményezési jogot gyakorló szülői szervezet képviselőjét akkor, ha valamely napirendi ponttal egyetértési vagy véleményezési jogot gyakorol. A nevelőtestületi értekezletet az igazgató vezeti. A jegyzőkönyv hitelesítésére az értekezlet két nevelőtestületi tagot választ. 17

18 18 Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható döntésekor szavazategyenlőség keletkezik, a határozatot az igazgató szavazata dönti el. A nevelőtestület döntéseit határozati formában kell megszövegezni. A határozatokat sorszámozni kell, és azokat nyilvántartásba kell venni. Az iskolatitkár vezeti a jegyzőkönyvet, melyet az értekezletet követő három munkanapon belül kell elkészíteni. Az igazgató, a jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő írja alá. Csatolni kell mellé a jelenléti ívet. A nevelőtestület akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Az alkalmazotti közösség értekezletét - a vezetői megbízással kapcsolatos értekezlet kivételével az igazgató vezeti. A rendkívüli értekezlet összehívását legalább három munkanappal előbb közölni kell. b. Az intézmény működési székhelyén kívüli (telephelyek) kapcsolattartás rendje Az igazgatóhelyettes a megválasztott felelős (tagozatfelelős) útján gondoskodik arról, hogy a pedagógusokat és tanulókat érintő intézkedések kellő időben és módon kihirdetésre kerüljenek. A nevelőtestületi értekezletének, valamint az alkalmazotti közösség értekezletének összehívásával, levezetésével kapcsolatos eljárási szabályokat az előző pont tartalmazza. Az iskolaigazgató a rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról a napirend három nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik. A rendkívüli nevelési értekezletet tanítási időn kívül a nevelőtestületi kezdeményezéstől számított nyolc napon belül össze kell hívni. c. A szülőkkel való kapcsolattartás formái A szülők jogos igénye, hogy gyermekük tanulmányi előmeneteléről és az iskolában tanúsított viselkedéséről rendszeres tájékoztatást és visszajelzési kapjon. Ennek érdekében az intézmény pedagógusai a tanév során kétszer, munkaidőn túli időpontban szülői értekezletet, az iskola vezetői pedig hetente fogadóórát tartanak. Az értekezletek időpontját, témáját az éves feladat-ellátási terv tartalmazza. A szülői szervezet (közösség) iskolaszintű képviselőjével az iskola igazgatója tart kapcsolatot. Azokban az ügyekben, amelyekben a szülői szervezetnek (közösségnek) a szervezeti és működési szabályzat vagy jogszabály véleményezési jogot biztosít, a véleményt az igazgató kéri meg írásos anyagok átadásával. A szülői szervezet képviselőjét a nevelőtestületi értekezlet véleményezéssel érintett napirendi pontjának tárgyalásához meg kell hívni. Ezen túlmenően valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos bejegyzést a naplón kívül a tanuló tájékoztató füzetében is feltüntetni.

19 19 A Pedagógiai program, a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend a zeneiskola központjában, nyitvatartási időben folyamatosan megtekinthető. Tájékoztatást az iskola vezetőségétől lehet kérni. d. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja Az iskolát a külső kapcsolatokban az igazgató képviseli. Az igazgatóhelyettesek a vezetői feladatmegosztás szerint tartanak kapcsolatot a külső szervekkel. Az iskola rendszeres kapcsolatot tart: Az EMMI Oktatási Hivatalával, A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségével, A Magyar Zene- és Táncművészek Szakszervezetével, A fenntartóval, A működtetővel, A városon kívüli telephelyek önkormányzatával, A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola Pikéthy Tibor Tagintézménnyel Vác város alap- és középfokú oktatási intézményeivel, az óvodákkal, Művelődési szervekkel (MIMK, Katona Lajos Városi Könyvtár, Tragor Ignác Múzeum) Szakmai civil szervezetekkel 6. Működési szabályok a. A tanév rendje A szorgalmi idő kezdő és befejező napját az igazgató határozza meg a mindenkori miniszteri rendelet alapján /KTV. 52. (2), (9), (16); 53. (1), (5)/. A szorgalmi idő 2 félévből áll. Kezdő és befejező napját az igazgató határozza meg. Eltérő rendelkezés hiányában az I. félév a szorgalmi idő kezdő napjától január hó 31. napjáig, a II. félév február hó 1. napjától a szorgalmi idő befejező napjáig tart. A felvételi vizsga és a beiratkozás lebonyolításának rendje: A felvételi meghallgatásokat a tanév rendjéhez igazodva (május ill. június hónapban) tartjuk. Indokolt esetben az igazgató ettől eltérhet. Szükség szerint szeptemberben pótfelvételi tartható. A felvételi meghallgatásokat a szaktanárok felvételi bizottságot alakítva (min. 2 fő) végzik. A felvételi meghallgatások időpontjáról és helyéről szóló értesítést legalább 30 nappal korábban nyilvánosságra kell hozni. Új tanuló felvételéről - a részképességek összesített pontszáma alapján - az iskolavezetés, a felvételi bizottság javaslatát és az iskola engedélyezett tanulói létszámát figyelembe véve dönt. Ha egy hangszer tanulására több jelentkező van, mint férőhely, a jelentkezőket a vizsga

20 20 eredménye és az alkati megfelelés alapján kell rangsorolni. A tanulók osztályba sorolására - a felvételi vizsgán nyújtott teljesítménye alapján - a felvételi bizottság tesz javaslatot. A hangszeres és kötelezően választható tárgy osztályba sorolása eltérhet egymástól. Az új tanulók beiratkozása mindig a bizonyítványosztás utáni időszakban történik. A növendékek beiratkozása a szorgalmi idő utolsó hetében a szaktanárnál történik, a bizonyítvány leadásával, valamint a térítési díj befizetésével. b. A tanítás rendje A zeneiskolai oktatás részben az intézmény központi épületében (Konstantin tér 8.). a kihelyezett oktatás a város általános és középiskoláinak és a környező települések általános iskoláinak osztálytermeiben folyik. Az intézmény szorgalmi időben hétfőtől péntekig naponta 8-20 óráig, szombaton 9-12 óráig tan nyitva, ettől eltérő lehet az esetleges hangversenyek vagy rendezvények esetén. Vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani. Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt A tanítási órák időtartamát a nevelés - oktatási terv óraterve határozza meg. Hangszeres főtárgyi órák: A tagozat - B tagozat - Zongora kötelező tárgy Kötelező csoportos órák heti 2 x 30 perc heti 2 x 45 perc heti 1 x 30 perc Az érvényes rendeletek alapján 1 tanítási óra időtartama 45 perc, kivéve a kamarazene tárgyat, ahol heti Előképző - Szolfézs, zeneirodalom Kötelezően választható Zenekar - Választható órák Kamarazene - Korrepetíciós idők hangszeres 3. osztálytól c. A tanítási órák rendje 1 x 60 perc vagy 2 x 30 perc. heti 2 x 1 óra heti 2 x 1 óra heti 2 óra heti 1 óra heti 10 perc/fő A tanulók óráit úgy kell beosztani, hogy azok ne ütközzenek általános és középiskolájuk tanítási óráival.

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND A Dózsa György Általános Iskola és Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND 1 Tartalomjegyzék A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATAI... 3 SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLAI EGYSÉG ADATAI...

Részletesebben

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND. 2013/2014 tanév

FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND. 2013/2014 tanév FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND 2013/2014 tanév 1 NE FELEDD: TISZTELD ÖNMAGAD, TISZTELJ MINDENKI MÁST ÉS LÉGY FELELŐS A TETTEIDÉRT! (Tantra Indiából)

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben