A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

2 TARTALOM 1. Általános rendelkezések a. Az SZMSZ célja, jogszabályi alapja 2. Az intézmény általános jellemzői a. Az intézmény neve, címe, típusa, alapfeladatai, speciális képzési formái b. Az intézmény jogállása és képviselete c. Az intézmény működési köre és tevékenységei 3. Az intézmény szervezete a. Az intézmény vezetője b. Igazgatóhelyettesek c. Iskolavezetőség d. Nevelőtestület e. Szakmai munkaközösségek f. Szabadidő- és programszervező g. Könyvtáros-tanár h. Iskolatitkár i. Technikai álláshelyen ellátandó feladatok 4. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 5. A belső és külső kapcsolattartás formái és rendje a. Az intézmény közösségeinek kapcsolattartási formái és rendje b. Telephelyek közötti kapcsolattartás c. Szülőkkel való kapcsolattartás d. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 6. Működési szabályok a. A tanév rendje b. A tanítás rendje c. A tanítási órák rendje d. Ünnepélyek, hagyományok rendje e. A működés rendje f. A pedagógusok joga, kötelezettségei - munkaköri leírás g. A dolgozók jutalmazásának, erkölcsi elismerésének lehetőségei, alapelvei h. A zeneiskolában való tanulással kapcsolatos iskolai rend i. A létesítmény használati rendje j. Az intézményi védő, óvó leírások k. A zeneműtár működési rendje l. Az iskola ügyvitele 7. Záradék 2

3 Jogszabályi háttere A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának főbb jogszabályi alapjai az alábbi törvények és rendeletek illetve ezek módosításai: Törvények: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 1992.évi XXXIII. törvény: A közalkalmazottak jogállásáról Kormányrendeletek: 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Miniszteri rendeletek: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 3

4 1. Általános rendelkezések a. Az SZMSZ célja, jogszabályi alapja, hatálya A köznevelésről szóló évi CXC köznevelési törvény (továbbiakban Knt.), valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki, tanulói jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek, tanulók és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében a Bartók Béla Zeneiskola AMI nevelőtestülete a köznevelésről szóló törvény 25. paragrafusának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a következő szervezeti és működési szabályzatot fogadta el: A szervezeti és működési szabályzat feladata, hogy megállapítsa a zeneiskola működésének szabályait, a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok. A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megismerése, megtartása feladata és kötelessége az iskola minden vezetőjének, pedagógusának, egyéb alkalmazottjainak, az iskola tanulóinak. A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megismerése azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával, részt vesznek feladataik megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. (A Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskolával való együttműködési megállapodást lásd az 5. sz. mellékletben.) A szervezeti és működési szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén az alkalmazottakkal szemben az igazgató - illetőleg helyettesei, munkáltatói jogkörben eljárva hozhat intézkedést a tanulóval szemben fegyelmező intézkedés, a megfelelő egyeztető eljárás után fegyelmi büntetés kiszabására van lehetőség a szülőt, vagy más nem az iskolában dolgozó vagy tanuló személyt az iskola dolgozójának tájékoztatni kell a szabályzatban foglaltakról, kérnie azok megtartását, s ha ez nem vezet eredményre, az igazgatót kell értesíteni, aki felszólítja, hogy hagyja el az iskola épületet. 4

5 2. Az intézmény általános jellemzői a. Az intézmény neve, címe, típusa, alapfeladatai, speciális képzési formái elnevezése: székhelye: 2600 Vác, Konstantin tér 8. telephelyei : Földváry Károly Általános Iskola 2600 Vác, Nagymező u. 14. Árpád Fejedelem Általános Iskola 2600 Vác, Árpád köz 1. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Radnóti Miklós Általános Iskola 2600 Vác, Radnóti út 7. Boronkay Gy. Műszaki Középi. És Gimn Vác, Németh László u. 6. Apáczai Csere János Általános Iskola 2164 Váchartyán, Halászi u. 2. Kvassay Jenő Általános Iskola 2162 Őrbottyán, Rákóczi út 58. Petőfi Sándor Általános Iskola 2683 Acsa, Dózsa Gy. út 2. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2613 Rád, Rákóczi út 1. Hunyadi János Általános Iskola 2134 Sződ, Ady E. u. 2. típusa: Közoktatási intézmény, ezen belül zenei alapfokú művészetoktatási intézmény, melynek tevékenységét a hatályos Közoktatási törvény, a Köznevelési törvény és annak Végrehajtási rendeletei határozzák meg. célja, speciális képzési formái: Az alapfokú művészeti iskola olyan sajátos iskola, amelyben előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon folyik az oktatás. Célja, hogy a választott szakon belül speciális művészeti ismereteket nyújtson, és az alkotómunkával együtt járó pozitív élmények segítségével járuljon hozzá a harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív személyiség kialakításához. Feladata kialakítania a kultúra iránt nyitott magatartást, esztétikai érzékenységet, neveljen a zeneművészet befogadására, értésére és művelésére. Sajátos eszközeivel ösztönözzön a társadalmi érintkezésben és kommunikációban a toleráns magatartásra. Ismertesse meg e művészeti ág alapvető ismeretanyagát és technikáját. Alapozza meg a művészi kifejezőkészségek kialakítását, bontakoztassa ki a tanulók fantáziáját és fejlessze improvizációs készségét. 5

6 Készítse fel az átlagosnál jobb képességű növendékeket szakirányú továbbtanulásra, illetve a művészi kamarazene és zenekari munkába való bekapcsolódásra. Törekedjen a társművészetekkel való együttműködésre, kapcsolattartásra. b. Az intézmény jogállása és képviselete Fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u Váci Tankerület 2600 Vác, Csányi krt. 45. Működtetője: Vác Város Önkormányzat Az intézményi az önkormányzati szervnél, hatóságnál és minden külső szervnél az igazgató, akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettes képviseli. Pénzügyi és gazdasági témákban az intézmény képviseletét az igazgató és a Gazdasági Hivatal vezetője látja el. Az intézmény bélyegzőjének felirata és lenyomata - hosszú bélyegző: - körbélyegző BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA AMI OM: Vác, Konstantin tér Pf.:44. Tel./fax: 27/ BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA VÁC -könyvtári bélyegző: Bartók Béla Zeneiskola AMI könyvtára 6

7 Használatára jogosultak: - igazgató - igazgatóhelyettesek - iskolatitkár - könyvtáros-tanár c. Az intézmény működési köre és tevékenységei Alaptevékenységében feladat-ellátási kötelezettsége elsősorban a Vác és kistérségben élő gyermekekre, tanulókra terjed ki. Az intézmény tevékenységei: Állami feladatként ellátott alaptevékenysége: zenei alapfokú művészetoktatás Évfolyamaink száma: 12 évfolyam előkészítő alapfokú művészetoktatás továbbképző Tanszakok, tantárgyak - 2 évfolyam - 6 évfolyam - 4 évfolyam billentyűs tanszak: zongora, orgona tantárgy vonós tanszak: hegedű, gordonka, népzene tantárgy fafúvós tanszak: furulya, fuvola, fagott, oboa, klarinét, szaxofon tantárgyak rézfúvós tanszak: trombita, kürt, harsona, tenor, tuba tantárgy akkordikus tanszak: gitár, ütő, hárfa tantárgy vokális tanszak: magánének zeneismeret tanszak: szolfézs, zeneirodalom tantárgy 3. Az intézmény szervezete Igazgató: 1 fő (KLIK) Igazgatóhelyettes: 3 fő (KLIK) jelenleg 2 fő tölti be Zenetanárok: a mindenkori engedélyezett, és a tantárgyfelosztás alapján szükséges létszám (KLIK) Tanszak vezetők: 1 fő zongora szak 1 fő szolfézs szak 1 fő vonós szak 1 fő fafúvós szak 1 fő rézfúvós szak 7

8 asszisztens) 1 fő gitár szak 4 fő tagozatvezető (telephely vezető) 1 fő könyvtáros-tanár (KLIK) 2 fő félállású szabadidő szervező (továbbiakban pedagógiai Intézményi vagyon működtetésére: 1 fő iskolatitkár (KLIK) 2 fő hangszerkarbantartó (KLIK) 1 fő gondnok-fűtő (GH) 1 fő egész állású portás (GH) 1 fő egész állású portás 2 fő (GH) látja el 2 fő egész állású takarító (GH) 1 fő félállású takarító (GH) 1 fő félállású színpadrendező technikus (GH) 3. Az intézmény szervezete a. Az intézmény vezetője Az iskola élén az igazgató áll, aki vezetői tevékenységét 3 igazgatóhelyettes, valamint a gazdasági ügyeket is intéző iskolatitkár közreműködésével látja el. Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a Knt. és a Kjt. állapítja meg. Az igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozik a pedagógus és nem pedagógusi körbe tartozó közalkalmazottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása. Az igazgató jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében helyetteseire átruházhatja. Az igazgató az átruházott hatáskörébe tartozó konkrét ügyeket bármikor magához vonhatja. Az igazgató kizárólagos jogkörébe tartozik A pedagógusok feletti teljes munkáltatói, szakmai ellenőrzés, felügyelet A kötelezettség-vállalási jogkör gyakorlása, továbbá A külön megállapított ügyekben a kiadmányozás. Az igazgató feladatkörébe tartozik különösen 8

9 az intézmény törvényes és szakszerű működése takarékos gazdálkodása a pedagógiai munka az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségi rendszerének működése a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezése és ellátása a nevelő és oktató munka biztonságos feltételeinek megteremtése a tanulóbalesetek megelőzése középtávú pedagógus továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítése és a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtása az iskola ügyintézésének, iratkezelésének és tanügyi nyilvántartásai kezelésének szabályossága a jogszabályok által a vezetőkhöz utalt feladatok ellátása, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe b. Az igazgatóhelyettesek, az igazgató közvetlen munkatársai A vezető beosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettesek vezetői tevékenységüket az igazgató irányítása mellett, egymással együttműködve és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el. A helyettesek feladata: Általános helyettes Adminisztrációs és pedagógiai feladatok ellenőrzéséért felelős helyettes Telephelyek teljes vezetéséért, ellenőrzéséért, külföldi kapcsolattartásért felelős helyettes Lásd: Munkaköri leírás Az igazgatót - akadályoztatása esetén - az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörben, valamint pénzügyi és a gazdálkodási kérdésekben- teljes felelősséggel az a.) igazgatóhelyettes helyettesíti. Az általános igazgatóhelyettes - az igazgató távolléte esetén - összesen három alkalommal, egyenként kettőszázezer forint összeghatárig vállalhat kötelezettséget pénzügyekben. Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét. Az igazgató és az általános igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén a helyettesítés a b.) igazgatóhelyettes feladata. 9

10 A vezetők távolléte esetén - ha a helyettesítésre más nem kapott megbízást - az igazgatót a tanszak vezetők valamelyike helyettesíti. A tanszakvezetőt távollétében az általa esetenként felkért és az igazgató által megbízott alkalmazott helyettesíti. c. Az iskolavezetőség Az igazgató döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő testülete. Az iskolavezetőség tagjai: - az igazgató - az igazgatóhelyettesek - a munkaközösség-vezetők /tanszakvezetők/ Az igazgató által megállapított munkaprogram alapján szükség szerint tanácskoznak. Az ülések összehívása az igazgató feladata. Az ülésre - napirendi ponttól függően tanácskozási joggal meghívható a Közalkalmazotti Tanács elnöke és az iskolai érdekképviseleti szervezet vezetője /szakszervezet képviselője/. Az operatív vezetési ügyekben az igazgató, az igazgatóhelyettesek és a szakszervezet képviselője szükség szerint megbeszélést tart. d. A nevelőtestület A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az iskola legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: a pedagógiai program és módosításának elfogadása, a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása. a házirend elfogadása az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, feladat-ellátási terv elkészítése és véleményezése. A nevelőtestület fórumrendszere Tanévnyitó értekezlet Augusztus hó utolsó hetében az igazgató által kijelöli napon. Ezen az igazgató ismerteti a nyáron végzett munkákat, az új tanév főbb feladatait és a nevelőtestület elé terjeszti a munkatervre vonatkozó javaslatát. Félévi értekezlet 10

11 Eltérő rendelkezés hiányában legkésőbb február közepéig kell megtartani. Ezen az igazgató vagy helyettes elemzi az első félév munkáját, és tájékoztatást nyújt a következő félév feladatairól. Tanévzáró értekezlet Tartható az utolsó tanítási napot követően. Ezen az igazgatóhelyettesek, és a tanszakvezetők véleményének figyelembevételével elemzi, értékeli a tanév nevelő-oktató munkáját, a munkatervi feladatok végrehajtását. Nevelési értekezlet Az éves munkatervben meghatározott időpontban kell tartani. Tárgya bármely nevelési kérdés lehet, amelyet a nevelőtestület határoz meg. A nevelési értekezleten - témájától függően - a nevelőtestület határozatot, állásfoglalást hozhat. Rendkívüli értekezlet Az igazgató rendkívüli értekezletet hívhat össze, ha fontos ok azt szükségessé teszi. Rendkívüli értekezletet köteles összehívni, ha azt a nevelőtestület legalább 1/3-a kéri. Ha szülői szervezet vagy diákönkormányzat kezdeményezi, a nevelőtestület dönt az elfogadásról. A tantestületi értekezleten a nevelőtestület minden tagjának részt kell venni. Ez alól csak alapos indok esetén - az igazgató adhat felmentést. Az értekezleten résztvevőket a titoktartási kötelezettségükre figyelmeztetni kell. A tantestület a határozatait szótöbbséggel hozza. A szavazás akkor érvényes, ha a testület 50%-a+l fő jelen van. Amennyiben a testület úgy dönt, az igazgató titkos szavazást rendelhet el. Az értekezletről, kivéve a nevelési értekezletet - az iskolatitkár, vagy az igazgató által megbízott tanár jegyzőkönyvet vezet, mely tartalmazza az értekezlet tárgyát, idejét, helyét, a nevelőtestület tagjain kívül megjelent személyek nevét, szolgálati beosztását, a hiányzó tanárok nevét, távolmaradásuk okát, az értekezlet lefolyását, a meghozott határozatokat, szavazás esetén a szavazatok megoszlását. A nevelési értekezleten csak a határozatokat, állásfoglalásokat kell írásba foglalni és a munkatervhez csatolni. A jegyzőkönyvet az igazgató, a jegyzőkönyv vezetője és a jegyzőkönyv hitelesítésére felkért két tanár írja alá. A jegyzőkönyv másolatát az irattárba kell elhelyezni. A jegyzőkönyvekbe a nevelőtestület tagjai, valamint az iskola munkájának ellenőrzésével megbízott szervek 11

12 12 képviselői betekinthetnek. Az értekezletről hiányzó tanárok a jegyzőkönyvet utólag tanulmányozhatják. e. Szakmai munkaközösségek Az intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségekkel, ún. tanszakokat hoznak létre. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad az intézményben folyó oktatási és nevelési munka tervezéséhez, szervezéséhez és ellenőrzéséhez. A munkaközösség (tanszak) maga dönt működési rendjéről és munkaprogramjáról. A munkaközösség (tanszak) dönt szakterületén a nevelőtestület által átruházott hatáskörökben a szaktantárgyi oktatás tartalma fejlesztéséről, a módszertani eljárások tökéletesítéséről, a tanszakukkal kapcsolatos tanulmányi versenyek kiírásáról, lebonyolításáról, ezek elbírálásáról, valamint az eredmények kihirdetéséről, az egységes követelményrendszer kialakításáról, a tanulók zenei teljesítményének felméréséről és értékeléséről, a munkaközösség (tanszak) pedagógusainak továbbképzéséről. A munkaközösség (tanszak) véleményezi - szakterületét érintően - az intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz továbbfejlesztésére. Véleményét be kell szerezni az intézményi pedagógiai program elfogadásához. Tanszakvezetők A munkaközösség (tanszak) vezetőjét az igazgató bízza meg a tanszak pedagógusainak kezdeményezése alapján. Feladata: a zeneiskolai munkaterv alapján összeállítja a tanszak éves programját, segítséget és útmutatást ad a kezdő tanároknak, látogatja a tanárok óráit, valamint a zeneiskolai hangversenyeket, javaslatot tesz a tanulók elosztására és B tagozatba való besorolásukra, figyelemmel kíséri a B tagozatos tanulók előmenetelét bemutató tanításokat szervez, módszertani megbeszéléseket tart, javaslatot készít az adott tanszak eszközfejlesztésére (hangszerek, kották, könyvek) figyelemmel kíséri az új kiadványok megjelenését, félévkor és év végén írásos beszámolót készít - óralátogatásai és vizsga tapasztalatai alapján a tanszak munkájáról, véleményt nyilvánít a tanszak tanárainak munkájáról és javaslatot tesz a jutalmazásokat illetően

13 a gyakornoki programban való részvétel A tagozatvezetők feladata: tanítás-tanulásszervezés, működés ellenőrzése a tagozaton dolgozó közalkalmazottak felügyelete, tájékoztatása az aktuális feladatokról, folyamatos kapcsolattartás a tagozatoknak helyet adó intézményekkel f. Szabadidő- és programszervező Feladata: az iskola pedagógiai programjában meghatározott nevelési célkitűzések, szabadidős és kulturális programok szervezése az iskolai ünnepségek, rendezvények, versenyek, kirándulások, táborozások szervezése, szereplő, versenyző gyermekek kísérése az intézményünkben létrejövő összes programra közönség szervezése Az iskola hazai és nemzetközi kapcsolatainak kiépítése, esetleges partneriskolákkal való együttműködés segítése. Bel- és külföldi csoportok érkezésekor programok szervezése. g. Könyvtáros-tanár Feladata: Ellátja a könyvtár vezetésével, ügyvitelével kapcsolatos feladatokat, felelős a könyvtár rendeltetésszerű működéséért. Szervezi és lebonyolítja a könyvtár pedagógiai felhasználását. Teljes szakmai felelősséggel végzi az iskolai könyvtár állományalakítását, az állomány védelmét, feldolgozását, a kölcsönzés nyilvántartását, adminisztrációját. Kapcsolatot tart a társintézményekkel. h. Iskolatitkár Feladata: Az iskola hatáskörébe tartozó pénzügyi, gazdálkodási ügyek ellátása Az éves költségvetés előkészítése és a szakmai feladatok ellátásához szükséges gazdasági előfeltételek biztosítása Bér- és munkaügyi tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása. A bérkeret gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások vezetése. Feladata az intézmény ellátmányának kezelése, rovatelszámolás leadása Az iskola, valamint az iroda zavartalan működéséhez szükséges nyomtatványok, irodaszerek beszerzése. 13

14 14 A leltározási szabályzatban rögzített elvek alapján részt vesz a leltározási munkában. Intézi a dolgozók személyi juttatásait (utazási költségtérítés,) és annak nyilvántartását vezeti. A munka- és tűzvédelmi feladatok közvetlen irányítása, ellenőrzése. i. Technikai álláshelyen ellátandó feladatok: 1. Hangszeres-hangszerjavító - Munkáját az iskola igazgatója utasítása, irányítása és ellenőrzése mellett végzi. - Szakképesítésének megfelelően zongorák, pianínók javítását, felújítását illetve vonós hangszerek javítását, felújítását, vonók szőrözését végzi. - Munkaideje heti 40 óra. - Köteles betartani a balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat. - Munkahelyéről való eltávozását (külső helyszíni munkák, vagy egyéb munkakörével összefüggő okok stb.) köteles bejelenteni. Köteles gondoskodni leltárfüzete alapján az iskola tulajdonát képező leltári tárgyak (szerszámok, gépek, berendezések és anyagok) szakszerű használatáról, karbantartásáról, védelméről és megőrzéséről. - Mindenféle anyag, szerszám és alkatrész igényét, annak beszerzését vagy utánrendelését az iskola igazgatójával és az iskolatitkárral előzetesen megbeszéli. - Munkája során kísérje figyelemmel a takarékosság és a gazdaságosság szempontjait. 2. Fűtő - karbantartó - Felügyeli a kazán biztonságos működését, rendszeres karbantartását, szükség esetén szakembert hív a javításokhoz. - Gondoskodik az egyenletes hő ellátásról, különös figyelemmel a hangszerek sérülékenységére. - Rendszeresen ellenőrzi a fűtőtestek állapotát, javításukhoz szakembert hív. - A kisebb meghibásodásokat (villanyégő csere, neoncső csere, kilincs csere, stb) kijavítja. - A nagyobb meghibásodásokról tájékoztatja az iskolavezetést, gondoskodik a hiba elhárításáról. - Ellenőrzi az épület helyiségeit, történt-e meghibásodás, intézményi munkát zavaró körülmény. - Folyamatosan ellenőrzi a mellékhelyiségek, mosdók, radiátorok, zárak, kilincsek stb. állapotát, - Figyelemmel kíséri az egyes tantermek, hivatali helyiségek berendezésének állapotát, kisebb javításaikat elvégzi.

15 - Feladatai közé tartozik az iskola utcai és udvari frontjának hó-eltakarítása is. - Munkaideje heti 40 óra 3. Takarító 15 - Az iskola takarítói a Gazdasági Hivatal felügyelete és ellenőrzése körébe tartoznak. - Munkaidejük alatt kötelesek elvégezni mindazokat a takarítási- munkálatokat, amelyek az iskola fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatosak, és ellátásukra az iskola igazgatója, igazgatóhelyettese, iskolatitkára utasítást ad. - A napi feladatokon túl a takarítók kötelesek ellátni a tavaszi, nyári, őszi nagytakarítást, valamint az épület felújítási, karbantartási munkák utáni nagytakarítást (ablakok, ajtók, bútorzat, padlózat, felszerelés). - A takarítók a zeneiskola vagyonának, rendjének és tisztaságának ápolói és fenntartói, akik kötelesek minden rendellenességet azonnal jelenteni az iskolatitkárnak vagy az igazgatóságnak. - A takarítók munkájukkal, magatartásukkal, külső megjelenésükkel segítik az iskolai oktatónevelő munka és az iskolai házirendben rögzített feladatok megvalósítását. - Munkaidejük: heti 40 óra 4. Portás - portaszolgálat - Köteles hivatali helyét időben elfoglalni, a növendékek érkezését és távozását figyelemmel kísérni és idegen személyek részére a kellő felvilágosítást és útbaigazítást megadni. - Figyelemmel kell kísérnie, hogy az iskolai házirendben rögzített feladatokat és kötelességeket a tanulók betartják-e. - Az iskolába érkező tanároknak átadja az üzeneteket és a portán elhelyezett küldeményeket. - Elvégzi a telefonhívások kapcsolását, magánjellegű telefonbeszélgetést a portai telefonon nem engedélyez. - Megakadályozza az iskola tulajdonát képező tárgyak engedély nélküli kivitelét. - Felügyel a tűzvédelmi előírások betartására, tűz esetén tűzriadót rendel el, és azonnal hívja a 105-ös telefonszámon a tűzoltókat - Gondoskodik az esti órákban a folyosó és a lépcsőház megvilágításáról, az épület lezárásáról, mely előtt meggyőződik az ablakok, villanyok, mosdók állapotáról, vízcsapok elzárásáról. Távozásakor a riasztót bekapcsolja. - A portás őrködik a tanítási órák zavartalansága felett. A rendellenességeket a tanulók magatartásával, az iskolai viselkedésével kapcsolatban felmerült problémákat azonnal jelenti az illető szaktanárnak, vagy az iskola igazgatóságának.

16 - Munkaideje heti 40 óra ill. 20 óra 4. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A belső ellenőrzés célja A belső ellenőrzés legfontosabb feladata a minőségelvű munkavégzés. 16 A belső ellenőrzésnek minden szinten biztosítani kell a vezetői munka hatékonyságát, és valamennyi tevékenység során segítenie kell az intézmény életét és az intézményi nevelőoktatómunkát meghatározó külső és belső jogszabályok, szabályzatok, utasítások betartását és betartatását, a szabálytalanságok feltárását, a felelősség megállapítását. A belső ellenőrzés szintjei A nevelő - oktató munka belső ellenőrzése kiterjed a tanórán kívüli foglalkozásokra is. A nevelő - oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért és hatékony működtetéséért az igazgató a felelős. Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését az évente elkészítendő éves munkaterv tartalmazza. Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Közvetlenül ellenőrzi az igazgatóhelyettesek munkáját Ennek egyik eszköze a beszámoltatás. Az igazgatóhelyettesek ellenőrzési tevékenységüket a vezetői feladatmegosztásból következő saját területükön végzik. A munkaközösség (tanszak) vezetők az ellenőrzési - értékelési feladatokat az adott tanszak területén látják el. Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják az igazgatót, illetve az illetékes igazgatóhelyettest. A belső ellenőrzés alapelvei Segítse az intézményi nevelő - oktató - képző tevékenység eredményességét, az eredmények megerősítése, illetve javítása érdekében alkalmazott jó pedagógiai módszerek elterjesztését, a tanítási-tanulási fegyelem javítását, illetve megszilárdítását, a munka során hozott intézkedések hatékonyságának, helyességének kellő időben történő feltárását, a munkavégzés során tapasztalt hiányok pótlását, hibák kijavítását. Mozdítsa elő az erőforrásoknak, ezen belül a rendelkezésre álló taneszközöknek a nevelésioktatási folyamatban történő hatékony beillesztéséi Az ellenőrzés módszerei - A tanórák, tanórán kívüli foglakozások látogatása - Beszámoltatás szóban, írásban Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség (tanszak) tagjaival meg kell beszélni.

17 Az általánosítható tapasztalatokat a nevelőtestületi értekezleteken összegezni és értékelni kell. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti ellenőrzések lefolytatásáról az igazgató dönt. A nevelő - oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: - az igazgató - az igazgatóhelyettesek - a munkaközösség-vezetők (tanszakvezetők) tagintézmény-vezetők Az ellenőrzési program Az ellenőrzési programot tanévenként a munkaterv tartalmazza. Az ellenőrzési program tartalmazza: az ellenőrzés célját, jellegét, az ellenőrzendő tantárgy (csoport), terület megnevezését,az ellenőrzés feladatainak meghatározását, az ellenőrzendő időszakot. Az intézményvezető szükség szerint a napi aktualitásoknak megfelelően is elrendelhet ellenőrzést. Az ellenőrzés írásba foglalása Az ellenőrzés (látogatás) megállapításait az ellenőrzött kérésére írásban kell rögzíteni. Az ellenőrzés (látogatás) során észlelt komoly hibák, hiányosságok, szabálysértések írásos rögzítése kötelező 5. A belső és külső kapcsolattartás formái és rendje a. Az intézmény közösségeinek kapcsolattartási formái és rendje Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét a megbízott tanszakvezető segítségével az igazgató fogja össze. Az iskola pedagógiai szervezeti egységei közti rendszeres szakmai kapcsolattartás a munkaterv szerint ütemezett közös nevelőtestületi értekezleteken, illetve a rendkívüli nevelőtestületi értekezleteken valósul meg. Az intézmény közösségeinek kapcsolattartásában a rendszeres időpontokat az iskola éves munkaterve és feladat-ellátási terve tartalmazza. Ezek konkrét időpontjait és helyszínét az intézmény hirdetőtábláján ki kell függeszteni. A helyszínt valamennyi esetben az intézmény biztosítja. A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához meg kell hívni a véleményezési jogot gyakorló szülői szervezet képviselőjét akkor, ha valamely napirendi ponttal egyetértési vagy véleményezési jogot gyakorol. A nevelőtestületi értekezletet az igazgató vezeti. A jegyzőkönyv hitelesítésére az értekezlet két nevelőtestületi tagot választ. 17

18 18 Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható döntésekor szavazategyenlőség keletkezik, a határozatot az igazgató szavazata dönti el. A nevelőtestület döntéseit határozati formában kell megszövegezni. A határozatokat sorszámozni kell, és azokat nyilvántartásba kell venni. Az iskolatitkár vezeti a jegyzőkönyvet, melyet az értekezletet követő három munkanapon belül kell elkészíteni. Az igazgató, a jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő írja alá. Csatolni kell mellé a jelenléti ívet. A nevelőtestület akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Az alkalmazotti közösség értekezletét - a vezetői megbízással kapcsolatos értekezlet kivételével az igazgató vezeti. A rendkívüli értekezlet összehívását legalább három munkanappal előbb közölni kell. b. Az intézmény működési székhelyén kívüli (telephelyek) kapcsolattartás rendje Az igazgatóhelyettes a megválasztott felelős (tagozatfelelős) útján gondoskodik arról, hogy a pedagógusokat és tanulókat érintő intézkedések kellő időben és módon kihirdetésre kerüljenek. A nevelőtestületi értekezletének, valamint az alkalmazotti közösség értekezletének összehívásával, levezetésével kapcsolatos eljárási szabályokat az előző pont tartalmazza. Az iskolaigazgató a rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról a napirend három nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik. A rendkívüli nevelési értekezletet tanítási időn kívül a nevelőtestületi kezdeményezéstől számított nyolc napon belül össze kell hívni. c. A szülőkkel való kapcsolattartás formái A szülők jogos igénye, hogy gyermekük tanulmányi előmeneteléről és az iskolában tanúsított viselkedéséről rendszeres tájékoztatást és visszajelzési kapjon. Ennek érdekében az intézmény pedagógusai a tanév során kétszer, munkaidőn túli időpontban szülői értekezletet, az iskola vezetői pedig hetente fogadóórát tartanak. Az értekezletek időpontját, témáját az éves feladat-ellátási terv tartalmazza. A szülői szervezet (közösség) iskolaszintű képviselőjével az iskola igazgatója tart kapcsolatot. Azokban az ügyekben, amelyekben a szülői szervezetnek (közösségnek) a szervezeti és működési szabályzat vagy jogszabály véleményezési jogot biztosít, a véleményt az igazgató kéri meg írásos anyagok átadásával. A szülői szervezet képviselőjét a nevelőtestületi értekezlet véleményezéssel érintett napirendi pontjának tárgyalásához meg kell hívni. Ezen túlmenően valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos bejegyzést a naplón kívül a tanuló tájékoztató füzetében is feltüntetni.

19 19 A Pedagógiai program, a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend a zeneiskola központjában, nyitvatartási időben folyamatosan megtekinthető. Tájékoztatást az iskola vezetőségétől lehet kérni. d. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja Az iskolát a külső kapcsolatokban az igazgató képviseli. Az igazgatóhelyettesek a vezetői feladatmegosztás szerint tartanak kapcsolatot a külső szervekkel. Az iskola rendszeres kapcsolatot tart: Az EMMI Oktatási Hivatalával, A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségével, A Magyar Zene- és Táncművészek Szakszervezetével, A fenntartóval, A működtetővel, A városon kívüli telephelyek önkormányzatával, A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola Pikéthy Tibor Tagintézménnyel Vác város alap- és középfokú oktatási intézményeivel, az óvodákkal, Művelődési szervekkel (MIMK, Katona Lajos Városi Könyvtár, Tragor Ignác Múzeum) Szakmai civil szervezetekkel 6. Működési szabályok a. A tanév rendje A szorgalmi idő kezdő és befejező napját az igazgató határozza meg a mindenkori miniszteri rendelet alapján /KTV. 52. (2), (9), (16); 53. (1), (5)/. A szorgalmi idő 2 félévből áll. Kezdő és befejező napját az igazgató határozza meg. Eltérő rendelkezés hiányában az I. félév a szorgalmi idő kezdő napjától január hó 31. napjáig, a II. félév február hó 1. napjától a szorgalmi idő befejező napjáig tart. A felvételi vizsga és a beiratkozás lebonyolításának rendje: A felvételi meghallgatásokat a tanév rendjéhez igazodva (május ill. június hónapban) tartjuk. Indokolt esetben az igazgató ettől eltérhet. Szükség szerint szeptemberben pótfelvételi tartható. A felvételi meghallgatásokat a szaktanárok felvételi bizottságot alakítva (min. 2 fő) végzik. A felvételi meghallgatások időpontjáról és helyéről szóló értesítést legalább 30 nappal korábban nyilvánosságra kell hozni. Új tanuló felvételéről - a részképességek összesített pontszáma alapján - az iskolavezetés, a felvételi bizottság javaslatát és az iskola engedélyezett tanulói létszámát figyelembe véve dönt. Ha egy hangszer tanulására több jelentkező van, mint férőhely, a jelentkezőket a vizsga

20 20 eredménye és az alkati megfelelés alapján kell rangsorolni. A tanulók osztályba sorolására - a felvételi vizsgán nyújtott teljesítménye alapján - a felvételi bizottság tesz javaslatot. A hangszeres és kötelezően választható tárgy osztályba sorolása eltérhet egymástól. Az új tanulók beiratkozása mindig a bizonyítványosztás utáni időszakban történik. A növendékek beiratkozása a szorgalmi idő utolsó hetében a szaktanárnál történik, a bizonyítvány leadásával, valamint a térítési díj befizetésével. b. A tanítás rendje A zeneiskolai oktatás részben az intézmény központi épületében (Konstantin tér 8.). a kihelyezett oktatás a város általános és középiskoláinak és a környező települések általános iskoláinak osztálytermeiben folyik. Az intézmény szorgalmi időben hétfőtől péntekig naponta 8-20 óráig, szombaton 9-12 óráig tan nyitva, ettől eltérő lehet az esetleges hangversenyek vagy rendezvények esetén. Vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani. Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt A tanítási órák időtartamát a nevelés - oktatási terv óraterve határozza meg. Hangszeres főtárgyi órák: A tagozat - B tagozat - Zongora kötelező tárgy Kötelező csoportos órák heti 2 x 30 perc heti 2 x 45 perc heti 1 x 30 perc Az érvényes rendeletek alapján 1 tanítási óra időtartama 45 perc, kivéve a kamarazene tárgyat, ahol heti Előképző - Szolfézs, zeneirodalom Kötelezően választható Zenekar - Választható órák Kamarazene - Korrepetíciós idők hangszeres 3. osztálytól c. A tanítási órák rendje 1 x 60 perc vagy 2 x 30 perc. heti 2 x 1 óra heti 2 x 1 óra heti 2 óra heti 1 óra heti 10 perc/fő A tanulók óráit úgy kell beosztani, hogy azok ne ütközzenek általános és középiskolájuk tanítási óráival.

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1 I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1. Az erőforrások miniszterének a 2014-2015-ös tanév rendjéről szóló rendelete értelmében a tanév kezdő napja 2014. szeptember

Részletesebben

Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV. 2013/2014. tanév

Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV. 2013/2014. tanév Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV 2013/2014. tanév Tanszakvezetők: vonós: Vas István zongora, harmonika: Iváncsó Viola fúvós, ütő: Szabados Tóth Gábor csoportos:

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve

A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve 1 A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve 1. A 2013/2014 tanév legfontosabb időpontjai 1.1. A szorgalmi idő legfontosabb eseményei Tanévnyitó

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, OM azonosítója: 039985 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet 1. A pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához, művészeti áganként Zeneművészeti ág: Tantárgy

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Gyakornoki szabályzat jogi környezete... 4 2. A szabályzat területi hatálya... 4 3. A szabályzat személyi hatálya... 4 4.

Részletesebben

Munkaterv a 2014-2015-ös tanévre

Munkaterv a 2014-2015-ös tanévre Munkaterv a 2014-2015-ös tanévre A Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti Iskolája tantestülete a 2014. augusztus 25-ei alakuló értekezleten

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) FÓTI ZENEISKOLA 2151 Fót, Dózsa György út 12-14. KLIK 122014 T.: 0627/538-945 Ügyiratszám: SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) Tartalomjegyzék I. Rész. Általános rendelkezések 4. old II. Rész. Az intézmény

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. (1) bekezdése, továbbá

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2013. március 27-én

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2013. március 27-én A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2013. március 27-én 1 A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek., a 2011. évi

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI SÁNDOR FRIGYES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Szakmai Munkaterve. a 2014-2015-ös tanévre

A DUNAÚJVÁROSI SÁNDOR FRIGYES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Szakmai Munkaterve. a 2014-2015-ös tanévre A DUNAÚJVÁROSI SÁNDOR FRIGYES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Szakmai Munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Intézményünk a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola Munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Részletesebben

Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros XV. kerületi Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK Függelékek... 4 I. RÉSZ... 6 1. Általános rendelkezések... 6 1.1.

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének. 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA

Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének. 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA Tárgy: a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai

Részletesebben

Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ ÓBUDAI NÉPZENEI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Továbbiakban: SZMSZ) AZ SZMSZ CÉLJA: Az SZMSZ határozza meg az iskola

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény A költségvetési

Részletesebben

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat)

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a NOKI ÁMK alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 4. számú melléklete szerinti

Részletesebben

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2014/2015 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2014/2015 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2014/2015 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola 1222. Nagytétényi út 31-33 Alapító okirat kelte: Alapító okirat száma:. 0 Honlap: http://nadasdy.suli.hu/ TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok

4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok 4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok 72 a. a működés rendjének, ezen belül az igazgatótanács, a tagintézményi tanácsok

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

A nevelőtestület működésére, valamint a szakmai munkaközösségekre vonatkozó általános szabályok

A nevelőtestület működésére, valamint a szakmai munkaközösségekre vonatkozó általános szabályok A nevelőtestület működésére, valamint a szakmai munkaközösségekre vonatkozó általános szabályok 1. sz. melléklet: 1. A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a Kötv.

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Intézmény neve: Óbudai Népzenei Iskola OM azonosítója: 039 890. Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények

Intézmény neve: Óbudai Népzenei Iskola OM azonosítója: 039 890. Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai e és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK 2012-2013 Régi és új jogszabályok A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY ERDŐS KAMILL SZAKISKOLÁJA

REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY ERDŐS KAMILL SZAKISKOLÁJA Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY ERDŐS KAMILL SZAKISKOLÁJA MUNKATERV 2014-2015 1. Tartalom 1. Nyári események:... 2 2. Személyi feltételek alakulása:...

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

2013/2014. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2013/2014. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2013/2014 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2013/2014 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2013/2014 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

TELEKI-WATTAY MŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2013 Pomáz, Templom tér 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010.

TELEKI-WATTAY MŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2013 Pomáz, Templom tér 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. TELEKI-WATTAY MŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2013 Pomáz, Templom tér 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. OM azonosító: 040046 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 1.1. Jogszabályi háttér

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) által fenntartott Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye (1098 Budapest, Toronyház

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított A L A P Í T Ó O K I R A T A

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított A L A P Í T Ó O K I R A T A A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet XIV. számú melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Részletesebben

Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki szabályzata. Oroszlány, 2013 szeptember

Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki szabályzata. Oroszlány, 2013 szeptember Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki szabályzata Oroszlány, 2013 szeptember A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 22., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Igazgató munkaköri leírása

Igazgató munkaköri leírása Igazgató munkaköri leírása I. RÉSZ A.) MUNKÁLTATÓ NÉV, CÍM: :... JOGGYAKORLÓ:... B.) MUNKAVÁLLALÓ NÉV:... FIZETÉSI OSZTÁLY: :... KULCSSZÁM:... FEOR SZÁMA:... C.) MUNKAKÖR BEOSZTÁS: IGAZGATÓ CÉL: Egyéni

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők dokumentum az intézmény hivatalos Sándor Frigyes Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az intézmény székhelye 2400 Dunaújváros

Részletesebben

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása : 7. sz. melléklet A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SASHALMI TANODA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 1163 BUDAPEST, METRÓ U 3-9. A SZÜLŐI KÖZÖSSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA /v3.1/ Elfogadva: 2003. december 9. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú neve

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú neve KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők dokumentum az intézmény hivatalos Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola az intézmény székhelye 2400 Dunaújváros Bartók

Részletesebben

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája Az intézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2 Az intézmény feladat ellátási helye: 1036

Részletesebben

A Sásdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Sásdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Sásdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Általános rendelkezések az intézmény adatai... 2 II. Az SZMSZ célja, és

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata Iktató szám: Kópévár Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézményi OM- azonosítója: 200534 Intézményvezető: aláírás LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁS Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: aláírás aláírás A dokumentum

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban, Aranyosiné Borsodi Éva Közokt.szakértő 06 30 847 33 73 Segítségnyújtás Felmerült kérdések? Az egy-két évet határozott idővel, vagy kinevezéssel foglalkoztatott pedagógusok esetében mi a jogszabályi háttér,hogyan

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat SZMSZ 6.sz. melléklet 2013 Gyakornoki szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Szentlőrinci

Részletesebben

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját:

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját: Dunaföldvári Bölcskei Madocsai Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskola 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9. 75/541-247, Tel /Fax: 75/541-013 OM 201167 2014/2015 tanév

Részletesebben

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Gyakornoki Szabályzat

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Gyakornoki Szabályzat Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Gyakornoki Szabályzat Készítette: Váradi Gáborné Érvényes: 2015. január 15. napjától Tartalom 1. Fogalmak...

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A JÁNOSHALMI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA JÁNOSHALMA 2014. 1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben meg kell felelnie

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPEST I. KERÜLETI FARKAS FERENC ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2015. 1 A Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola feladatai:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA (Alapfokú művészetoktatási intézmények 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet alapján) 1. A pedagógusok i végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Megrendelőlap. Bizonyítványok. Törzslapok. Megrendelő neve: Szállítási cím: város község. hsz. utca. Számlázási név: város község. hsz.

Megrendelőlap. Bizonyítványok. Törzslapok. Megrendelő neve: Szállítási cím: város község. hsz. utca. Számlázási név: város község. hsz. Megrendelő neve: Szállítási cím: város község utca hsz. Számlázási név: város község utca hsz. Adóazonosító szám: E-mail cím: Telefon: Fax: Ügyintéző: Bankszámlaszám: OM azonosító: Kért szállítási határidő:

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.21.) önkormányzati

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (4) bekezdés g) és v) pontjában,

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u. 10. OM azonosító: 202287 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2013. 1 Tartalom 1. Fogalmak...3 2. A szabályzat területi

Részletesebben

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete 1 A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 Készítette: Sádtné Papp Ibolya intézményvezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben