RUSZNYÁK ISTVÁN SZEGEDI BELGYÓGYÁSZATI KLINIKÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RUSZNYÁK ISTVÁN SZEGEDI BELGYÓGYÁSZATI KLINIKÁJA"

Átírás

1 RUSZNYÁK ISTVÁN SZEGEDI BELGYÓGYÁSZATI KLINIKÁJA FAZEKAS TAMÁS,Az élőknek méltányossággal tartozunk, a holtaknak csak az igazsággal." (Voltaire) A 19. században Bécsben működő (Skoda, Rokitansky, Hebra és Schuch nevével jelzett) orvosi iskola tevékenysége elsősorban a kórbonctani-morfológiai klinikai szemléleten és a mindenre kiterjedő fizikai diagnosztikán alapult. Joseph Skoda ( ) tökéletesítette a kopogtatás (perkusszió) és a hallgatódzás (auszkultáció) diagnosztikai módszerét és a patológus Kari Rokitanskyval ( ) együttműködve ellenőrizték a meghalt betegek kórbonctani elváltozásait. A bőrgyógyász Ferdinand Hebra ( ) a dermatológiát kórbonctani és szövettani vizsgálódás tárgyává tette, Franz Schuh ( ) a sebészet és a patológia összekapcsolását szorgalmazta. Az egész évszázad medicinájára rányomta bélyegét a nagy német patológus, Rudolf Virchow ( ) munkássága és tudományos elmélete, a mikroszkópos vizsgálatokon alapuló kórbonctan ( sejtkórtan"). Ezen orvosi iskola hagyományait ápolták idehaza a Pziryesz-orvosdianasztia tagjai és a szegedi belgyógyászati katedrát először elfoglaló id. Jancsó Miklós. Ezen kórbonctani korszak" ellentéteként már a 19. század közepén föltűnt egy új klinikai élettani irányzat, melynek fő propagálói vezető német klinikusok, Karl August Wunderlich ( Ludwig Traube ( ) és Adolf Kussmaul ( ) voltak. Az irányzat képviselői az élettani funkciókat vizsgáló módszereket helyezték előtérbe (lázmérés, gyomorszondázás, vértelen vérnyomásmérés) és hangsúlyozták, hogy a betegségeket kórfolyamatokra bontva kell elemezni. Kezdetét vette a testnedvek vegyi elemzése ( laboratóriumi medicina"). Az élettani-funkcionális szemlélet a klinikai diszciplínák közül a legharmonikusabban a belgyógyászatban jutott érvényre: Németországban Gustav Bergmann ( ), nálunk báró Korányi Sándor ( ) klinikáján képviselték a legmagasabb szinten. Ezek az orvosi iskolák a patomechanizmusok klinikai-élettani elemzését egyre pontosabb módszerekkel (minőségi és mennyiségi laboratóriumi-kémiai vizsgálatok, kolloidkémiai meghatározások, kimográfiás technikák, EKG) folytatták. Korányi fölismerte, hogy bizonyos élettani és kórtani funkciók szorosan kapcsolódnak egymáshoz, s egy részfolyamat hibája egy másiknak a kisiklását idézheti elő (patofiziológiai circulus vitiosus). A kóros részfolyamat korrekciója megszakíthatja az ördögi körforgást" és a gyógyulás irányába terelheti a lefolyást. Általában a szervezetben észlelhető kiegyenlítő mechanizmusok támogatására törekedtek, de a 20. század első évtizedeiben már megjelentek a tudományos alapokon nyugvó gyógyítás (kemo- és immunterápia) lehetőségei is. A Korányi Sándor vezette pesti III. belklinika ennek a racionális, szintetizáló, funkcionális szemléletű belgyógyászatnak egyik középkelet-európai bástyája

2 és első számú hazai gyógyintézete volt. Ebben a haladó és ez idő tájt rendkívül modernnek számító szellemi légkörben tanult, munkálkodott és érett belgyógyásszá Rusznyák István. Rusznyák István életútja a szegedi katedráig Rusznyák István január 22-én született Budapesten, lipótvárosi értelmiségi zsidó családban. Édesapja klasszikus műveltségű, görögül, latinul és németül írni-beszélni tudó ügyvéd volt. Már középiskolás diákként szenvedélyes érdeklődéssel mélyedt el a kémiában, s vegyészi-analitikai beállítottságának később kutató orvosi munkája során jó hasznát vette. Egyetemi tanulmányait a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi fakultásán végezte ( ), a diplomát 1911-ben kapta meg. Már medikus korában tudatosan készült az orvos kutatói pályára és a Pertik Ottó ( ), majd Krompecher Ödön ( ) vezette II. sz. Kórbonctani Intézetben dolgozott. Évtizedekkel később tanítványának, Hollán Zsuzsának (* 1920) elmondta, hogy eredetileg kórboncnok akart lenni, s csupán egy kinevezési mellőzés miatt lett a Korányi Sándor által vezetett III. belgyógyászati klinika gyakornoka től szegedi kinevezéséig (1931) megszakításokkal a Korányi-klinikán dolgozott. Az első világháború alatt fertőző osztályon teljesített szolgálatot, a proletárdiktatúra idején pedig a Haller utcai Jaures-laktanya orvos főnöke volt. A Korányiiskola másik nagyszerű növendéke, Magyar Imre ( ) a két világháború közötti magyarországi belgyógyászati irányzatokról értekező tanulmányában arról ír, hogy az ifjú Rusznyákot Korányi Sándor saját kezűleg" tanította kopogtatni. Rusznyák orvosi látásmódját és egész pályafutását döntő módon befolyásolta a Korányi mellett eltöltött időszak. A fiatal, ambiciózus orvost magával ragadta a Korányi-klinika haladó légköre és kutatási irányai, elsősorban a vesebetegségek és az ödéma keletkezésének okai érdekelték. A magyar orvostudomány akkori orientációjának megfelelően kutatási eredményeit a magyaron kívül elsősorban német nyelven közölte ben három - Hetényi Gézával ( ) közösen írott - laboratóriumi-diagnosztikai cikke jelent. 52 publikáció birtokában terjesztették fel a magántanári címre, ennek nyomán kapta meg 1926-ban a venia legendit. Már fiatal korában kitűnt jó modorával, elegáns megjelenésével, kiváló előadói képességével és átlagon felüli diagnosztikai érzékével. Ezekhez a tulajdonságokhoz érthető módon nagy magánpraxis társult ban a Korányi-klinika második embere, adjunktus lett július 19-én elhunyt id. Jancsó Miklós, a szegedi belgyógyászati klinika igazgatója. Az intézet vezetésére hűséges adjunktusát, Purjesz Bélát ( ) kérték föl, aki megbízottként július 27-ig irányította az intézetet. A tanszékre hárman pályáztak: a szegedi tanári kar által egyöntetűen támogatott Purjesz Béla, a pesti Herzog-klinika adjunktusa, Boros József ( ) és Rusznyák István. A politikai helyzet a jobboldali beállítottságú Borosnak kedvezett, aki tagadhatatlanul jó képességű, a haematológiában és az (elektro)-kardiológiában különlegesen jártas belgyógyász volt. Amikor Rusznyák a kultuszminisztériumból azt a rossz hírt kapta, hogy Klebelsberg Kunó ( ) vallás- és közoktatásügyi miniszter Borost kívánja kinevezni, arra kérte barátját és közeli munkatársát, Korányi Andrást ( ), hogy járjon közbe nagybátyjánál, a felsőházi tag br. Korányi Sándornál, hogy beszéljen Horthy Miklós kormányzóval érdekében. A báró, mivel csak így látta biztosítva az édesapja, Korányi Frigyes ( ) által létesített orvosi iskola fönnmaradását, hajlandó volt Rusznyák protezsálására. Fölhívta telefonon a kabinet-

3 iroda vezetőjét és kihallgatást kért a kormányzótól, amit azonnal meg is kapott. Ekkor balatonföldvári villájából autón Budapestre hajtatott és személyesen kérte meg Horthy Miklóst Rusznyák kinevezésére, amire nem sokkal később sor is került. Rusznyák kinevezése kezdetben sem az egyetem, sem a város társadalmi köreiben nem okozott osztatlan örömöt, hiszen az orvosi kar régi tanárai és a város polgárai ismerték és nagyra becsülték a kiváló belgyógyász hírében álló, kristálytiszta jellemű Purjeszt, s azt szerették volna, ha ő követi Jancsó Miklóst a katedrán. Végső megoldásként az a minisztériumi döntés született, miszerint Purjesz Béla számára kárpótlásképpen önálló belgyógyászati diagnosztikai klinikát hoztak létre a nagy belgyógyászati klinikai épület mellett elhelyezkedő kisebb elkülönítő pavilonban. A Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem évi almanachja a két belgyógyászati klinika asszisztenciájának különválását regisztrálja és a tanév végén az orvostanhallgatók tanulmányi értesítőjében a belgyógyászatot előadó tanár rovatában már Rusznyák István neve és aláírása szerepelt (Lábra). A kinevezés körülményeitől függetlenül 70 évvel később nyugodt szívvel megállapítható, hogy a kormányzó közbeavatkozása ebben az esetben jó irányban érvényesült: a Korányi-iskola tudományos alapokon nyugvó belgyógyászati szemléletét és haladó szellemiségét honosította meg a kiemelkedő kutatói és oktatói-előadói képességekkel megáldott Rusznyák, szegedi működése ( ) egészében véve gyökeresen átalakította és megújította az ottani belgyógyászat arculatát. Lenyűgöző orvosi tudása, a természettudományok és a humaniórák területére kiterjedő hatalmas műveltsége, minden új iránti érdeklődése és lebilincselő előadásai hamar nagy tekintélyt szereztek számára. Zenészként is tehetséges volt, kitűnően csellózott. Hamar összebarátkozott az angolfajta gentleman"-nek titulált, új professzortípust megtestesítő, vele csaknem egyívású Szent-Györgyi Alberttel ( ), akit a kultuszminiszter még október l-jén nevezett ki az Orvosi Vegytani Intézet élére. Rusznyák helyzete viszonylag gyorsan stabilizálódott, kiemelkedő képességei láttán a szegedi kar tanárai maguk közé fogadták. Megkezdődött munkásságának azon alkotó időszaka, amelyet később ő maga és mások is az életút legtermékenyebb és legkiegyensúlyozottabb periódusaként tartottak számon. Valamennyi közeli munkatársa (Korányi András, Hollán Zsuzsa, Földi Mihály) egyöntetűen úgy vélekedik, hogy Rusznyák belgyógyászati és tudományos munkásságának csúcsteljesítményei a szegedi klinikaigazgatói időszakához köthetők, ezekben az években ugyanis kizárólag szakmájának, klinikájának és egyetemének élt. Az új Tisza-parti klinika A két világháború közti időszak nagy formátumú tudománypolitikusa, a legnagyobb álmú" kultuszminiszter, Gróf Dr. Klebeisberg Kuno június 16-án vette át a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumot. Rá hárult az évi XXV. törvénycikk végrehajtása, amely kimondta: Az évi XIX. törvénycikkel felállított kolozsvári magyar királyi Ferencz József Tudományegyetem ideiglenesen Szegeden nyer elhelyezést". Az új miniszter november 17-én már a helyszínen tanulmányozta a klinikák és elméleti intézetek elhelyezésének lehetőségét, látta ugyanis a városban szétszórtan elhelyezkedő orvoskari intézetek állapotának tarthatatlanságát. A belgyógyászati és a sebészeti klinika a mai Déri Mik-

4 sa Gépipari Szakközépiskola épületében (Kálvária tér 5/B) kapott helyet. A város egyeteméért erejét meghaladó terheket vállalt. Nem csak telket adott az új klinikáknak, hanem az építés költségeinek felét is magára vállalta és 1945-ig viselte az egyetemi építkezés adósságának terhét. Klebelsberg február 20-án a kultusztárca költségvetési vitájában az ellene irányuló támadásokat így hárította el: Itt van Szeged, Budapest után a legnagyobb magyar város, amely évtizedeken át becsületes küzdelmet folytatott azért, hogy egyetemhez jusson. És most bámulatos áldozatkészség mutatkozik Szeged részéről. Még be sem fejezték a Boldogasszony fogadalmi templom építését, amely óriási építkezés, máris felajánlottak akkora összeget, amelyből számításom szerint a belgyógyászati és sebészeti klinika majdnem meg lesz építhető. " A Tisza-parti klinikák helyének kijelölésére Klebelsberg március én három napját szánta és az alapkőletétel előtt két nappal az Alföld egészsége és műveltsége c. cikkében ezt írta: Szegeden egyetemet alapítunk újjá, és az egyetemalapítás szent dolog a nemzetek életében. De nem tantermekkel teli pompás palotát emelünk, hanem klinikákat az Alföld nagybetegei számára. " Klebelsberg szegedi egyetemépítő munkájának egyik alapelve volt, hogy először a betegellátó klinikáknak kell felépülniük, ezt követte a kutatás fellegvárainak, a Templom (Dóm) téri elméleti intézeteknek a megvalósítása. Az elsőként fölépülő gyermekklinika alapkövét október 5-én Klebelsberg Horthy Miklós kormányzó jelenlétében e szavakkal tette le: Most hatalmas egyetemi telepet építünk ezen az óriási térségen. Bízvást mondhatom, hogy beltelki elhelyezésben nincs Európának egyetlen olyan szép egységes és monumentális egyetemi telepe, mint amilyen éppen a szegedi lesz. " Ugyanaznap a szegedi egyetem díszdoktorává fogadta a klinikaépítő művelődéspolitikust, aki válaszbeszédében többek között a következőket mondta: Az állam és a város csak épületeket, klinikákat, laboratóriumokat és tantermeket emelhet. Tudományos szellemet azonban ezekbe a külső keretekbe mi nem lehelhetünk bele. Ezt a tanári kar adja meg. " Klebelsberg, december 12-étől már Szeged országgyűlési képviselőjeként is, folyamatosan ellenőrizte az építkezéseket, rendszeresen látogatta az egyetemet és részt vett a szegedi közéletben. A klinikákat Korb Flóris műegyetemi c. r. tanárral 100 évre terveztette. A gyermekklinika, majd a szülészeti és a sebészeti klinika után a bel- és bőrgyógyászati klinika építkezése a fejlesztés utolsó fázisát jelentette. A kultuszminiszter elnöklete alatt álló bizottság mindkét klinika építési munkálataival a szegedi Erdélyi és Breuer céget bízta meg. A földmunkák október 11-én kezdődtek, s az alapbetonozás, valamint az alapés pincefalazás még a tél beállta előtt befejeződött. A téli szünet után, február végén indult meg újra a munka, s június végére az épület tető alá került. A szeptemberi átadást követően a belső berendezés még három hónapot vett igénybe, így az új belklinikát csak december 12-én tudták megnyitni. Ekkor a fekvőbetegeket, köztük id. Jancsó Miklóst, átszállították a Kálvária téri épületből. Az évek óta betegeskedő klinikaigazgató prosztatarákja ekkorra már olyan előrehaladott stádiumba került, hogy az új épületbe súlyos állapotban, fekve szállították át. Az ő szomorú állapota rányomta bélyegét a megnyitás külsőségeire is. Nem hangzott el az új épületet fölavató beszéd sem, amelyre Jancsó hosszú idő óta készült és amelyben a kolozsvári új klinika fölavatása (1899) és a szegedi új épület megnyitása között eltelt bő 30 esztendőnek a belgyógyászat fejlődésére kifejtett hatását akarta hallgatóinak összefoglalni.

5 Az új belgyógyászati klinikaépület, amely jelenleg az I. belgyógyászati klinikának ad otthont, az Erzsébet-rakparton (ma Korányi fasor) a klinika-épületek sorában a középső helyet foglalta el. Főfrontja keleti fekvésű, a Tiszára néz, hossza 63,2 m. Az északi és déli szárnyak mélysége 36,4 m, a tantermet magában foglaló középső épületrész mélysége 19,93 m. A tőle északra, a Tisza folyása szerint fölfelé elhelyezkedő, külső méreteiben és homlokzatának kiképzésében teljesen hasonló épületbe a bőrklinika költözött; 1951 óta ezen épület északi szárnyában a II. belklinika, déli részében a bőrklinika működik. Az ún. elkülönítő pavilon a belklinika főépületétől délre, lefelé épült 16 m faltávolságnyira. Ebben a jóval kisebb épületben működött a Purjesz Bélának létesített belgyógyászati diagnosztikai klinika, a második világháború után pedig az ideg- és elmegyógyászati klinika A" neurológiai osztálya költözött ide; jelenleg az orvosi informatikai és a család-orvosi intézet székhelye. A belgyógyászati klinika fölépítésének és berendezésének összköltsége pengő 81 fillér volt. Alapterülete 1648,73 m 2, alsó és magas földszintjén, I. és II. emeletén, valamint tetőemeletén összesen 149 helyiség helyezkedett el, az ágyak száma a megnyitáskor 100 volt. A kisebb elkülönítő pavilon alapterülete 505,79 m 2 volt 40 helyiséggel és 40 ágygyal. A szegedi klinikák tervezésekor (a debreceniekével ellentétben) a decentralizáció drágább, de az idő tájt hasznosabbnak látszó elvét tartották szem előtt: minden klinikán - így a belklinikán is - volt önálló tanterem, könyvtár, röntgen, kémiai, bakteriológiai, állatkísérleti és mikrofotografáló laboratórium, elektroterápiás részleg, konyha, mosoda, állatistálló, orvos- és nővérlakások. Az orvostanhallgatók az előadási órák alatt nyitva tartott hátsó tantermi bejáraton és külön lépcsőházból át jutottak a tanterembe. A járó beteg- és ingyen rendelésre jelentkezők sem zavarták a klinika csendjét, mivel a déli szárnyon ma is meglévő oldalbejáratot és oldallépcsőházat képeztek ki. A magas földszinten a főlépcsőháztól jobbra vannak az igazgató tanár helyiségei és a kémiai laboratóriumok, balra a könyvtár és a röntgen. A tanterembe a tágas magasföldszinti főfolyosóról lehetett és lehet mind a mai napig bejutni. A tanterem 12 m széles, 10,7 m hosszú, magassága 8,4 m, alapterülete 115 m 2. Kiképzése amfiteátrum jellegű, nyolc padsor 110 ülőhelyet alkot, megvilágítását két oldalról, magas hármas ablakokon át kapja. Az alsó és magas földszinten, a jelenlegi helyzettel megegyezően, nem voltak kórtermek, a fekvőbeteg osztályokat (kórtermeket) az első és második emeleten alakították ki. Akkortájt az első emelet a férfi, a második a nőbeteg osztályt alkotta. Az északi és déli szárnyak elülső részét mindkét emeleten nagy, ágyas kórtermek foglalták-foglalják el, e kórtermekben helyezték el az oktatás során bemutatott betegeket és itt tartották a délutáni beteglátogatásokat a hallgatósággal. A harmadik emeletet az ápolónői szolgálatot ellátó Isteni Megváltóról nevezett szerzetesnők (Sopron) rendje helyiségei (hálószobák, társalgó, ebédlő, kápolna a sekrestyével) foglalták el. Az alsó földszinten (alagsor) nyert elhelyezést a felvételi fürdő, ahonnan a fölvett beteg fürdetés után klinikai fehérneműbe öltöztetve a déli felvonóval a betegosztályra került. A felvételi fürdő mellett helyezkedett el a vízgyógykezelő (hidroterápia), amelyhez masszírozó pad, Wagner-rendszerű szénsavas fürdő és három pihenőfülke csatlakozott. Az alagsor déli részén volt a konyha és a mosókonyha, középen a gépház és a hozzá tartozó műhely, az északi szárnyon a kutyakísérleti laboratórium, az állatistálló és a hullakamra. Az alsó földszint egész területe alatt egy mélypince helyezkedik el, amelyet betonalagút köt össze az elkülönítő épület alagsorával.

6 Az új klinikaépület struktúrája az elmúlt 70 év során alig változott, érdemi átalakításokra csupán a 90-es évek első felében került sor. A klinika élére 1991-ben kinevezett Lonovics János az alsó földszint déli szárnyának átépítésével az eredeti, két helyiségből álló, szűkös ambulancia helyén korszerű, sokszobás, két irányból megközelíthető járó-beteg részleget alakíttatott ki. Ebben az időszakban vált nélkülözhetetlenné a nagy áteresztőképességű, számítógépekkel fölszerelt, sok munkahelyes fölvételi iroda kialakítása is, amelyet a tanterem előtti (korábban a bemutatásra kerülő betegek várószobájául szolgáló) előkészítő helyiség és a kórlapok tárolására berendezett raktárszoba egybenyitásával és átépítésével hoztak létre. A Rusznyák-klinika Rusznyák István ebben a gondosan megtervezett, modern klinikaépületben kezdte meg igazgatói működését 1931-ben. Az új környezet és az új benyomások Rusznyákban új inspirációkat váltottak ki, s ő maga is nagy vonzerőt jelentett a kiváló munkatársaknak. Szegeden lett iskolateremtő orvostudós, megjelenítette ugyanis mindazokat az ismérveket, amelyek valóságos tartalommal töltik meg ezt a nehezen meghatározható fogalmat. Megtalálta új munkatársai számára a legmegfelelőbb munkaterületet. Egyéniségének bája és a szigort az engedékenységgel megfelelő arányban ötvöző vezetési stílusa elfojtotta a generációs ellentéteket. Rátapintott a tudományos érdeklődésnek és az érdekeknek azon mozgatórugóira, amelyek egy idő után a baráti összetartozás érzetét keltették. Egy-két év alatt komoly hazai és nemzetközi elismerést szerzett a klinikának. A gyógyító, a kutató és az oktatónevelő munkát a konzervatívabb, gyakorlati jellegű kolozsvári irányzattal szemben tudományos-funkcionális alapokra helyezte, s a két munkamódszer ötvöződése jó irányba terelte a szegedi belgyógyászat fejlődését. Szent-Györgyi Alberttal együtt vezetőjévé vált annak a - természettudományos és társadalmi értelemben egyaránt progresszív - szegedi tudományos iskolának, amelynek kutatási eredményeit joggal övezte világhírnév. Kinevezése után pár héttel, augusztus 19-én a világgazdasági válság következtében beálló pénzügyi nehézségek miatt a Bethlen-kormány lemondott, így távozott a miniszteri bársonyszékből a város és az egyetem nagy patrónusa, Klebelsberg Kunó is. A Ferenc József Tudományegyetemet hátrányosan érintette az új vallás- és közoktatásügyi miniszter, Hóman Bálint elfordulása Klebelsbergnek a vidék fölemelését célzó oktatás- és tudománypolitikájától. Rusznyák azonban - kiváló budapesti kapcsolatait és a Rockefeller Alapítvány szegedi kutatási bizottságának elnökévé 1931-ben kinevezett Szent-Györgyi Alberttal kötött barátságát fölhasználva - ebben a nehéz időszakban is fejleszteni, korszerűsíteni tudta klinikáját. Igen hamar szoros tudományos együttműködés alakult ki a Rusznyák által irányított belgyógyászati klinika és a Szent-Györgyi vezette orvosi vegytani intézet között, amely elsősorban a C-vitamin és a citrin ( P-vitamin") gyógyhatásainak alaposabb megismerésére irányult. Szent-Györgyinek a Rockefeller Alapítvány vezetőivel kialakult korábbi kapcsolatait fölhasználva Klebelsberg még korábban támogatást szerzett a szegedi természettudományi kutatások számára és ennek Rusznyák is haszonélvezője lett. Néhány év alatt kiépítette a korszerű orvoslás és kutatás infrastrukturális föltételeit: korszerű vizsgálóeszközöket és műszereket, új röntgen-készüléket, az állatmütőbe kitűnő kimográfot szerzett be. A Korányi-klinika mintájára modern klinikai-kémiai laboratóriumot hozott

7 létre. Szenvedélye volt a kutatómunka, s személyiségének varázsával, tudományszeretetével át tudta plántálni tanítványaiba az állatkísérletezés iránti igényt. Gondolkozását, gyógyító tevékenységét és emberi megnyilvánulásait bölcs derű és humanizmus hatotta át. A szegedi fakultásra 1938-ban beiratkozó Földi Mihály (* 1920) externista medikusként - ma úgy mondanánk, tudományos diákkörösként - a klinikán dolgozott, s amikor csak tehette, részt vett Rusznyák nagyvizitjein". így emlékezik: Kivétel nélkül minden beteggel kedves volt Rusznyák, de a nagy élményt az jelentette a 'sleppnek', ha diagnosztikai vagy terápiás szempontból probléma merült fel. Ilyenkor az idő nem számított; részletesen meghallgatta az anamnézist, átnézte a leleteket és gondosan megvizsgálta a beteget és ha szavaival új irányt szabott meg, azt sohasem tette úgy, hogy a referáló tanársegédet megszégyenítette volna... Problematikus esetekkel kapcsolatban a folyosón sokszor hosszas, tanulságos, élvezetes megbeszélést tartott... Élményt jelentettek a hetente megtartott referáló ülések. A folyóiratok alapján Rusznyák megbízott orvosokat, hogy olvassák el a kijelölt cikkeket és kommentálják azokat. Saját hozzászólásai nagy tudásáról és kritikai képességéről tettek tanúbizonyságot. " Korányi András is említette, hogy Rusznyák, a Korányi-klinika gyakorlatát átvéve, meghonosította Szegeden a hetenkénti folyóirat-referáló üléseket. Lebilincselő, tanulságos előadásaival bűvöletbe ejtette a medikusokat, akik zsúfolásig megtöltötték a tanterem padsorait. Földi szavaival: Logikusan felépített, választékos, nyomdakész mondatai, kedves modora - mind a tantermi asszisztens, mind a bemutatásra kerülő betegek felé - lenyűgözőek voltak. Első előadása után - szokása szerint a hastífusszal kezdte - már elhatároztam, hogy belgyógyász leszek. " Földi arról is beszámolt, hogy Rusznyák, miután közölte, hogy clearance-vizsgálatokat kell végeznie kutyákon, átvitte a könyvtárba és személyesen megmutatta, hogyan kell irodalmi adatokat keresni. Pipájával a kezében gyakran járta körbe a laboratóriumokat és érdeklődött a kutatómunka legfrissebb eredményei után. Az 1931/32. évi tanrend szerint Rusznyák helyettese az erdélyi szász származású, Jancsó-tanítvány, Engel Rudolf magántanár, címzetes adjunktus ( ) volt, aki az új klinikatelep létesítése alkalmából (még Jancsó kérésére) részletesen összefoglalta a kolozsvári-szegedi belgyógyászati klinika közötti történetét. Tanársegédei vitéz Varga Lajos, Ajtay Gyula és Forfota Erich, c. tanársegéd Radványi Géza, díjazott gyakornokok Berkesyné Simon Irén, Armentano Lajos és Korányi András, díjtalan gyakornok Weinmann Mária, Albeker István, Tószöghy Aladár, Lippay Cecilia, Gottwald László és Karády István. A Rusznyák klinikaigazgatói kinevezésében fontos szerepet játszó Korányi András neve az 1931/32. és 1932/33. évi tanrendben egyaránt szerepel, de memoárkötetéből (Emléktöredékek, 1995.) megtudhatjuk, hogy - közel két és fél éves külföldi tanulmányútról hazatérve - csak szept. l-jén állt Szegeden munkába. A '30-as évek közepén Rusznyák engedélyével Kylin professzor meghívására fél évig a svédországi Jönköping kórházában végzett kutatómunkát. A magántanári habilitáció (Az anyagcsere betegségek pathológiája. 1936) és Engel Rudolf kassai főorvosi kinevezése (1939) után a klinika második embere lett. Rusznyák Szegedre érkezve senkit sem küldött el a klinikáról. Azok, akik nem voltak képesek arra, hogy a nagystílű irányítás mellett tehetségük legjavát adják, fokozatosan lemorzsolódtak és távoztak. Több forrásból tudjuk, hogy Rusznyákot a pénz és a magánpraxis nem érdekelte, a nála vizsgálatra jelentkező betegeket következetesen Korányi Andráshoz irányította.

8 Az analitikai vegyészetben jártas Rusznyák intézetvezetői munkájának frontvonalába a modern klinikai-kémiai laboratórium megteremtését helyezte, ezzel kívánta ugyanis hosszú időre megalapozni az erős laboratóriumi hátteret megkövetelő tudományos-funkcionális szemléletű belgyógyászati munkát. A laboratórium élére a szerves kémikus Bruckner Győző vegyész feleségét, Hätz B. Ellát nevezte ki. A 30-as évek első felében egy tucat új laboratóriumi módszert állítottak be és felújították a régi, elavult metodikákat. Az akkortájt újnak számító spektrofotometriai és mikroanalitikai módszerek (nátrium, klór, húgysav, alkáli rezerv, hemoglobin, fehérje meghatározás) kidolgozását és publikálását széles körű gyakorlati (emberi és állatkísérleti) fölhasználás követte (az Orvosi Lexikon Rusznyák-féle klorid-meghatározásról szól). Rusznyák Szegeden tovább folytatta a vesebajok, a vizenyőképződés és a vérfehérjék kutatását. Ezen a nyomvonalon előrehaladva adta ki a svéd Kylinnéí és a német Bennholddai a vérplazma fehérjéiről szóló alapvető monográfiát, amelyben az általa vezetett klinika kutatásait négy fejezet reprezentálta: Rusznyák a plazmafehérjék és a vizenyőképződés mechanizmusait taglalta, a vérfehérjék laboratóriumi meghatározásáról szóló fejezetet Hätz B. Ella, a normális és kóros plazmafehérje-értékeket bemutató részt Hätz és Korányi András írta, a fehérje vizelés klinikumát pedig újra csak Korányi András foglalta össze. A Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert és Rusznyák István 30-as években végzett közös szegedi kutatómunkájának eredményeképpen a világon elsőként ismerték fel a flavonoidok terápiás fölhasználásának lehetőségét. Sikerült citromléből izolálniuk egy olyan flavonglikozidot, amely intravénásán adagolva vascularis vérzékenységgel járó kórképekben csökkentette a kórosan fokozott értörékenységet és vérzékenységet. A bőr hajszálereinek áteresztő képességét normalizáló anyagot citrinnek, ill. P ( permeabilitási") vitaminnak nevezték el. Állatkísérleti eredményeikről és klinikai tapasztalataikról számos magyar és idegen nyelvű publikációban beszámoltak, s ezek a dolgozatok világszerte ismertté tették a szegedi flavonoid- és vitaminkutatásban résztvevő orvosok nevét. A Nature-b&n publikált négy levél köszönetnyilvánításából kiderül, hogy a szegedi flavonoidkutatást a new york-i Josiah Macy Jr. Alapítvány szponzorálta. Armentano Lajos (1904-?) még 1928-ban került a klinikára. Az aszkorbinsav és a P vitamin hajszálér-rezisztenciára kifejtett hatását vizsgálta az általa kifejlesztett mérőmódszerrel (Armentano-Borbély eljárás), s miután e témakörből habilitált (A vérerek megbetegedéseinek kór- és gyógytana, 1940), a kolozsvári egyetemre távozott. Bencsáth (1945-ig Bentsáthj Aladár ( ) friss diplomával került 1932-ben a Rusznyák-klinikára és ő végezte azokat a tengerimalac-kísérleteket, amelyek igazolták a citrin vitamintermészetét ben A hiánybetegségek klinikája tárgykörből lett egyetemi magántanár. Életútját az elhunyta alkalmából írt nekrológban nemrég Vértes László foglalta össze. Benkő Sándor ( ) 1937-ben kezdte meg sikerekben gazdag klinikai pályafutását és fiatal orvosként a flavonoidkutatásssal foglalkozó munkacsoporthoz csatlakozott. Ennek eredményeképpen már 1941-ben Rusznyákkal közös három dolgozata jelent meg angol, német és magyar nyelven. A kiváló belgyógyászszá avanzsáló Benkő a világháború után a Hetényi-klinika docense, kandidátusa és egyik vezető munkatársa volt, később pedig, az akadémiai doktori fokozatot megszerezve, Julesz Miklós helyetteseként működött. Vesebetegségekkel és experimentális nefrológiával Korányi András és Hámori (1934-ig Haller) Artúr foglalkozott. Érdeklődésük homlokterében a diffúz vesegyulladások és a

9 vesebajos fehérjevizelés állt. Az allergiás vesebetegségek patomechanizmusát Masuginefritiszes nyulakon vizsgálták. Hámori 1933-ban került a Rusznyák-klinikára és belgyógyászati érdeklődésének sokszínűségét előrevetítve, már fiatalon közzétett peptikus fekélylyel, sztrichninmérgezéssel és traumas shockkal foglalkozó dolgozatokat is. Hosszabb időt töltött tanulmányúton a pécsi egyetem gyógyszertani intézetében Mansfeld Gézánál ( ), akivel - egy közös publikáció tanúsága szerint - a légzés központi idegrendszeri szabályozását tanulmányozták kutyákon ben a bécsi Collegium Hungaricum ösztöndíjasaként Eppinger belgyógyászati klinikáján dolgozott ban habilitált (A vesebajok kór- és gyógytana) után Hetényi megbízásából a kísérleti atofánfekélyt tanulmányozta november 16-án kinevezték az újonnan létesített pécsi II. belklinika élére, ahol azután iskolát teremtett és a magyar belgyógyászat különleges kisugárzású professzora lett. Művészien tudott tanítani, előadásai elvarázsolták a hallgatóságot. Munkásságának és sziporkázó egyéniségének emlékét pécsi tanítványai (Nagy Judit, Side Tamás, Tarján Jenő) szeretettel ápolják. Érdekességképpen közbevetőleg megjegyezzük, hogy a máj és az epeutak betegségeit áttekintő első magyar nyelvű hepato-gasztroenterológiai szakkönyv egyik szerkesztője éppen Rusznyák István lett, mikor a javarészt elkészült, de Molnár Béla hirtelen halála miatt befejezetlen müvet sajtó alá rendezte. A kézirat még Budapesten, a Korányi-klinikán készült, de a könyv csak 1933-ban jelent meg. Ezt követte a Bálint-klinika volt adjunktusának, Rosenthal Jenőnek a könyve (Az emésztőszen>ek betegségeinek kórisméje és gyógyítása, Dante Könyvkiadó, 1938), amely gyönyörű színes grafikái révén könyvészeti szempontból messze kiemelkedett az akkortájt kiadott orvosi könyvek sorából. Karády István ( ) 1932-ben került Rusznyák meghívására Szegedre a pesti Herzog-klinikáról. Tudományos munkásságának középpontjában a stressz és az ahhoz való adaptáció, a gyulladás, az allergia és az anaphylaxia mechanizmusainak föltárása, valamint a histamin élettani és kórtani szerepének tisztázása állott. Egy éves bécsi stipendium (Collegium Hungaricum) után a Rockefeller és McGill Alapítvány támogatásával Montrealban dolgozott ( ) a stressz-elmélet világhírű kifejlesztőjével, a magyar származású Selye Jánossal ( ), akivel közösen tucatnyi angol nyelvű publikációja jelent meg ben habilitált Allergiás betegségek kór és gyógytana tárgykörből, majd újabb tanulmányúton volt a Mayo Klinikán Rochesterben ( ). Nem csak nagyszerű experimenter volt, hanem kiváló belgyógyász is, akit Rusznyák deportálása (1944. június) és Korányi András bevonulása (1944. szept.) után a klinika vezetésével is megbíztak. Hetényi kinevezése után az ifj. Jancsó Miklós ( ) vezette Gyógyszertani Intézetbe távozott ben egyetemi nyilvános rendes tanárrá nevezték ki és a Kórélettani Intézet vezetésére kapott megbízást től a Rusznyák-klinikán dolgozott De Châtel Andor ( ), aki 1936-ban a Gellért Gyógyfürdőbe távozott és a háború után annak vezető főorvosa, a magyar reumatológia egyik vezető személyisége lett. Vele kezdődött a szegedi experimentális kardiológiai kutatás: kutyakísérleteiben a szív epicardialis felszínére és a nyelőcsőbe helyezett elektródákkal vizsgálta a koszorúerek, a tüdöverőér és a függőér (aorta) leszorításának hatását a kamrai elektrokardiogramra. Ezek a regisztrálási technikák abban az időben különlegesen újszerűnek számítottak. Szegeden megkezdett elektrokardiográfiás kutyakísérleteit folytatta féléves bécsi tanulmányútja során is, amikor Eszterházy-ösztöndíjjal Rothberger professzor

Kórház Tudományos Bizottsága. 2003. november 4.

Kórház Tudományos Bizottsága. 2003. november 4. Dr.. Petõ etõ Ernõ-emlékünnepély Kórház Tudományos Bizottsága 2003. november 4. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 115 Horváth Boldizsár A Petõ Ernõ-emlékünnepély megnyitója Amikor Petõ Ernõre emlékezünk,

Részletesebben

I. Személyi és tanulmányi adatai

I. Személyi és tanulmányi adatai Szepesszombati Genersich Antal (1842 1918) Genersich Antal mint a dualizmus korának egyik kiemelkedő személyisége, a kórbonctan és törvényszéki orvostan egyetemi tanára, a kolozsvári tudományegyetem Kórbonctani

Részletesebben

Prof. Dr. Préda István: A zsidókórház

Prof. Dr. Préda István: A zsidókórház Forrás: http://www.remeny.org/remeny/2006-tavasz-5766-adar-niszan-ijjar/prof-dr-predaistvan-%e2%80%9ea-zsidokorhaz/ Prof. Dr. Préda István: A zsidókórház Belgyógyászat, kardiológia a Szabolcs utcában 1889-2005.

Részletesebben

MISKOLCZY DEZSŐ SCHAFFER KÁROLY

MISKOLCZY DEZSŐ SCHAFFER KÁROLY Forrás: Miskolczy Dezső: Schaffer Károly. Bp., 1973. Akadémiai. (A múlt magyar tudósai) + CD-ROM MISKOLCZY DEZSŐ SCHAFFER KÁROLY Schaffer Károly (Bécs, 1864. szept. 7. Bp., 1939. okt. 16.): ideg-elmegyógyász,

Részletesebben

Pécs-Baranya 1848-1849-ben Baranya megye a reformkorban

Pécs-Baranya 1848-1849-ben Baranya megye a reformkorban 2 1848 TARTALOMALOM Pécs-Baranya 1848-49-ben Baranya Megyei Levéltár, Pécs, 1998. Fk: dr. Ódor Imre igazgató 1848 TANULMÁNYOK ÉS FORRÁSOK BARANYA MEGYE TÖRTÉNETÉBÕL 4. Pécs-Baranya 1848-1849-ben Megjelent:

Részletesebben

Néhány, a Magyar Orvostörténelmi Társaság munkájában 1945 után részt vett neves orvostörténész

Néhány, a Magyar Orvostörténelmi Társaság munkájában 1945 után részt vett neves orvostörténész Néhány, a Magyar Orvostörténelmi Társaság munkájában 1945 után részt vett neves orvostörténész (Születésük időrendjében) Összeállította: Gazda István és Kapronczay Károly Fekete Sándor (1885 1972) Fekete

Részletesebben

Dr.. Nagy Margit-emlékülés

Dr.. Nagy Margit-emlékülés Dr.. Nagy Margit-emlékülés Infektológiai Osztály 2004. január 30. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 239 Schneider Ferenc Dr.. Nagy Margit osztályvezetõ fõorvos életútja (1913-1963) Dr. Nagy Margit 1913.február

Részletesebben

Hontalan vagyok, mert vallom, hogy a gondolat szabad, mert hazám ott van a Kárpátok alatt és népem a magyar.

Hontalan vagyok, mert vallom, hogy a gondolat szabad, mert hazám ott van a Kárpátok alatt és népem a magyar. 2 TARTALOMALOM Olvasmányok nyárra (Kiss Tamás) ELÕADÁSOKAZ ORVOSTUDOMÁNYI KAR MEG- ALAPÍTÁSÁNAK 90. ÉVFORDULÓJÁN Sarnyai Ákos: Miért a legjobb dolog a világon pécsi medikusnak lenni?; Bauer Miklós: 90

Részletesebben

Tartalomból. Őszölő. Semmelweis Egyetem Az Or vose gye tem és a TF-Fó rum új sá gok jog utód ja. publicisztika. www.ujsag.sote.hu. Semmelweis Egyetem

Tartalomból. Őszölő. Semmelweis Egyetem Az Or vose gye tem és a TF-Fó rum új sá gok jog utód ja. publicisztika. www.ujsag.sote.hu. Semmelweis Egyetem publicisztika Tartalomból Őszölő Semmelweis Egyetem Tanévköszöntő 3. oldal Tulassay Tivadar rektor úr a Művészetek Palotájában szeptember 3-án tanévnyitón köszöntötte egyetemünk új polgárait. Ünnepi beszédéből

Részletesebben

Rátz László tanár úr

Rátz László tanár úr STUDIA PHYSICA SAVARIENSIA XIII. Némethné Pap Kornélia Rátz László tanár úr Szombathely 2006 Dombormûves fehér márványtábla a Budapesti Evangélikus Gimnázium lépcsõházában NÉMETHNÉ PAP KORNÉLIA RÁTZ LÁSZLÓ

Részletesebben

FERENCZI SÁNDOR PROFESSZORI KINEVEZÉSE: HÁTTÉR ÉS KRONOLÓGIA * Erõs Ferenc

FERENCZI SÁNDOR PROFESSZORI KINEVEZÉSE: HÁTTÉR ÉS KRONOLÓGIA * Erõs Ferenc Thalassa (20) 2009, 4: 3 28 FERENCZI SÁNDOR PROFESSZORI KINEVEZÉSE: HÁTTÉR ÉS KRONOLÓGIA * Erõs Ferenc Mi [...] se nézõk, se színészek, még csak a kórus se vagyunk, csupán puszta áldozatok. (Freud Eitingonnak,

Részletesebben

Három orvostörténész köszöntése

Három orvostörténész köszöntése A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 32. Jubileumi emlékkönyv Három orvostörténész köszöntése Tanulmánykötet Birtalan Győző, Karasszon Dénes és Szállási Árpád tiszteletére A Magyar

Részletesebben

I. sz. Gyermekklinika évkönyve

I. sz. Gyermekklinika évkönyve A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Gyermekklinika évkönyve 2012 2013 Budapest Kiadja: Semmelweis Egyetem Budapest, I. sz. Gyermekklinika Felelõs kiadó: Dr. Tulassay Tivadar Szerkesztette:

Részletesebben

JUBILEUMI EMLÉKKÖNYV 1

JUBILEUMI EMLÉKKÖNYV 1 JUBILEUMI EMLÉKKÖNYV 1 2 JUBILEUMI EMLÉKKÖNYV HÁROM ORVOSTÖRTÉNÉSZ KÖSZÖNTÉSE Tanulmánykötet Birtalan Gyõzõ, Karasszon Dénes és Szállási Árpád tiszteletére JOHAN BÉLA ALAPÍTVÁNY MAGYAR ORVOSTÖRTÉNELMI

Részletesebben

Apáink jönnek velünk szembe Titoknyitogató A Semmelweis Kiadó életmű-sorozata már 20 kötetes lett!

Apáink jönnek velünk szembe Titoknyitogató A Semmelweis Kiadó életmű-sorozata már 20 kötetes lett! Apáink jönnek velünk szembe Titoknyitogató A Semmelweis Kiadó életmű-sorozata már 20 kötetes lett! IX. évfolyam 9. szám 2008. október 12. 3 tartalomból Semmelweis Egyetem Az Orvosegyetem és a TF-Fórum

Részletesebben

MAGYAR ORVOSÉLETRAJZI LEXIKON KAPRONCZAY, KÁROLY

MAGYAR ORVOSÉLETRAJZI LEXIKON KAPRONCZAY, KÁROLY KAPRONCZAY, KÁROLY KAPRONCZAY, KÁROLY Ez a kötet az alábbi intézmények támogatásával jelent meg. A Kiadó hálás köszönetet mond segítségükért: Magyar Tudományos Akadémia OM Felsoktatási Tankönyvályázat

Részletesebben

AZ ANYAGGYŰJTÉST BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETE TÁMOGATTA. Szerkesztette és összeállította: Grósz Mihály

AZ ANYAGGYŰJTÉST BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETE TÁMOGATTA. Szerkesztette és összeállította: Grósz Mihály CSABAI ÉLETRAJZOK Békéscsaba 1995 AZ ANYAGGYŰJTÉST BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETE TÁMOGATTA Szerkesztette és összeállította: Grósz Mihály Az összeállításban közreműködtek: Araczki Magdolna

Részletesebben

I. sz. Gyermekklinika

I. sz. Gyermekklinika A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Gyermekklinika é v k ö n y v e 2 0 0 6 2007 Budapest Kiadja: Semmelweis Egyetem Budapest, I. sz. Gyermekklinika Felelõs kiadó: Dr. Tulassay Tivadar

Részletesebben

Fasori Örökdiák. hogy a külföldi diákok közremûködésével. az iskola újjá éledt dr. Gyapay Gábor, (diák, tanár, igazgató) vezetésével.

Fasori Örökdiák. hogy a külföldi diákok közremûködésével. az iskola újjá éledt dr. Gyapay Gábor, (diák, tanár, igazgató) vezetésével. Fasori Örökdiák A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM VOLT NÖVENDÉKEINEK EGYESÜLETE TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ AZ ÚRNAK FÉLELME FEJE A BÖLCSESSÉGNEK 2011. SZEPTEMBER 4. SZÁM Ôrségváltás AFasorban végzett

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2008/2009

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2008/2009 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2008/2009 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 8 / 2 0 0 9 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási

Részletesebben

Doktori tézisek. Dr. Baran Brigitta. Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Doktori tézisek. Dr. Baran Brigitta. Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Adatok a szkizofrénia terápiájához: a görcskezelés története Meduna László korszakalkotó felfedezésének ellentmondásai és hatása az elmegyógyászati szemlélet fejlődésére Doktori tézisek Dr. Baran Brigitta

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2006/2007

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2006/2007 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2006/2007 T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 6 / 2 0 0 7 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási és Kuulturális

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 3 / 2 0 1 4 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

Fejezetek a sebészet 1945 előtti magyarországi történetéből

Fejezetek a sebészet 1945 előtti magyarországi történetéből Szállási Árpád Fejezetek a sebészet 1945 előtti magyarországi történetéből I. rész A sebészet hazánkban a Magyar Sebésztársaság megalakulásáig A borbélysebészek A magyarországi borbély-sebészek első önkéntes

Részletesebben

FLERKÓ BÉLA SZENTÁGOTHAI JÁNOS

FLERKÓ BÉLA SZENTÁGOTHAI JÁNOS Forrás: Flerkó Béla: Szentágothai János. Bp., 1998. Akadémiai. (A múlt magyar tudósai) + CD-ROM FLERKÓ BÉLA SZENTÁGOTHAI JÁNOS Szentágothai János legalább öt generációra visszamenően híres orvosok leszármazottja,

Részletesebben

Séta a kerületben. Készítette: Csömör Izabella 5. b osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola

Séta a kerületben. Készítette: Csömör Izabella 5. b osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola Séta a kerületben Készítette: Csömör Izabella 5. b osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola Pestszentlőrinc - Pestszentimre területe már a honfoglalás idején lakott volt, legkorábbi

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2007/2008

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2007/2008 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2007/2008 T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 7 / 2 0 0 8 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási és Kulturális

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2009/2010

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2009/2010 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2009/2010 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 9 / 2 0 1 0 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási

Részletesebben

A SZÁMÜZETÉS ÉVEI SZEGEDEN

A SZÁMÜZETÉS ÉVEI SZEGEDEN A SZÁMÜZETÉS ÉVEI SZEGEDEN 1920 1940 1921. október 19-én Szeged városának százados álma nyert megvalósulást: a Tisza-parti magyar metropolisban megnyitotta kapuit az egyetem. Egyetem! Párizs, Bologna,

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2012/2013

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2012/2013 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2012/2013 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 2 / 2 0 1 3 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben